TENEINDE: alsdan namens eiser te horen eis doen als volgt: Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TENEINDE: alsdan namens eiser te horen eis doen als volgt: Inleiding"

Transcriptie

1 een gemachtigde, in het geding verschijnt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechtbank tegen haar verstek zal verlenen en de vorderingen zal toewijzen, tenzij deze de rechtbank onrechtmatig of ongegrond voorkomen, TENEINDE: alsdan namens eiser te horen eis doen als volgt: Inleiding 1. Eiser (hierna tevens: "Dhr. S.") heeft in 2005 tijdens zijn vakantie in Italiл een klassieke Vespa brommer gekocht (hierna: de "Vespa") en is hiermee naar Frankrijk gereden. 2. Gedaagde, Jan (hierna tevens: "Dhr. J.") houdt zich professioneel bezig met verhuizingen tussen Nederland en Frankrijk. Dhr. S. is met Dhr. J. overeengekomen dat Dhr. J. de Vespa van Dhr. S. van Frankrijk naar Nederland zou verhuizen. 3. Dhr. J. heeft echter nooit uitvoering gegeven aan de overeenkomst tot verhuizing, als gevolg waarvan de Vespa van Dhr. S. is beschadigd en Dhr. S. schade heeft geleden. 4. Middels deze procedure vordert Dhr. S. vergoeding van zijn geleden schade, die direct voortvloeit uit de wanprestatie en/of het onrechtmatig handelen van Dhr. J.. 5. Dhr. S. is een liefhebber van klassieke Vespa's. Hij heeft op dinsdag 6 september 2005 in Florence te Italiл een klassieke brommer aangeschaft. Het betrof hierbij een volledig gereviseerde en gerestaureerde brommer van het Italiaanse merk Piaggio, model Vespa, type Special 50, van het bouwjaar 1979, waarvan Dhr. S. het eigendomsbewijs is overhandigd (producties 1). I 6. Dhr. S. heeft de Vespa na intensief speurwerk van vier dagen gekocht van een particuliere verzamelaar in Florence, Italiл. De Vespa verkeerde zowel motorisch, technisch als wat de hardheid van het frame betreft in zeer goede staat. De Vespa was tevens.vlak voor het moment van aankoop vakkundig gespoten in de originele lak. Dhr. S. heeft de Vespa in vrijwel originele staat aangekocht, iets wat zeer zeldzaam is voor Vespa's van dit bouwjaar. Vanaf woensdag 7 september 2005 is Dhr. S. met de Vespa vanuit Florence naar Nice te Frankrijk gereden. 7. Dhr. J. prijst zich op het internet middels de websites Dhr. J. Verhuizingen aan als een internationaal verhuisbedrijf, dat "gespecialiseerd is in internationale verhuizingen naar Frankrijk"l(productie 2). Dhr. J. heeft deze websites ook persoonlijk geregistreerd (productie 3). Dhr. J. is op hetzelfde adres gevestigd als Dhr. J. Verhuizingen (productie 4). Dhr. J. heeft AMSDAM-l/442411/ Office/OFFICE

2 Dhr. J. Verhuizingen, noch enig andere gebruikte benaming voor het aanbieden van verhuisdiensten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 8. Dhr. S. heeft zowel voorafgaand aan zijn vertrek naar Italiл, als tijdens zijn reis van Florence naar Nice meermalen telefonisch contact gehad met Dhr. J.. In deze telefoongesprekken heeft Dhr. S. aangegeven de Vespa vanuit in eerste instantie Marseille en later Nice naar Nederland te laten vervoeren door Dhr. J.. Dhr. J. en Dhr. S. kwamen uiteindelijk overeen dat eerstgenoemde de Vespa voor een bedrag van Euro 100,- vanuit Nice naar Genderen (NL) zou vervoeren, alwaar Dhr. S. de Vespa zou komen ophalen. 9. Dhr. S. en Dhr. J. zijn voorts overeengekomen dat Dhr. S. de Vespa zou afleveren bij een door Dhr. J. op te geven adres in Nice waar spoedig daarna (een van de chauffeurs van) Dhr. J. de Vespa zou ophalen. Dhr. J. deelde op 15 september 2005, de dag dat Dhr. S. weer uit Nice moest vertrekken, aan Dhr. S. mede dat de Vespa kon worden afgeleverd aan de Rue de Carcasonne 323 in Nice. Navraag van Dhr. S. bij de Office de tourisme in Nice leerde dat er noch in Nice, noch in een van haar voorsteden een straat is die de naam 'Rue de Carcasonne' draagt, noch een straat die lijkt op deze naam. 10. Na enig aandringen van Dhr. S. (Dhr. S. heeft Dhr. J. ongeveer.veertig keer gebeld op zowel zijn mobiele als vaste telefoonaansluiting, welke oproepen Dhr. J. niet heeft beantwoord, waarop vervolgens de zus van Dhr. S. via haar mobiele telefoon Dhr. J. wel aan de lijn kreeg) heeft Dhr. S. aan Dhr. J. medegedeeld dat het opgegeven adres niet bestond. Dhr. J. en Dhr. S. hebben vervolgens uiteindelijk afgesproken dat de brommer aan de openbare weg gestald zou worden door Dhr. S., waar hij in de volgende dagen door een van de chauffeurs van Dhr. J. zou worden opgehaald. Dhr. S. heeft hiertoe de sleutels van het slot van de Vespa aan Dhr. J., alsmede een kaart van Nice (met daarop de locatie van de Vespa) per aangetekende post aan Dhr. J. verstuurd. Dhr. J. heeft toegezegd de kosten hiervoor te zullen dragen. 11. Op 15 oktober 2005 schrijft Dhr. J. aan Dhr. S. per het volgende: "Helaas moet ik u meedelen dat uw brommer nog niet uit Spanje gearriveerd is." (productie 5). Op deze dag hadden Dhr. S. en Dhr. J. afgesproken dat de Vespa door Dhr. S. kon worden opgehaald bij het bedrijf van Dhr. J. in Genderen. Dhr. S. informeert Dhr. J. per dat hij de Vespa dan graag op zaterdag 22 oktober wil komen afhalen. 12. Op 11 november 2005 belt Dhr. S. met Dhr. J. OITI te informeren hoe het staat met de Vespa (productie 6). De verbinding wordt verbroken en Dhr. J. neemt geen contact meer op met Dhr. S.. Op 15 november 2005 laat Dhr. S. een bericht achter op het antwoordapparaat van Dhr. J.. Dhr. J. belt niet terug. Op 24 november 2005 krijgt Dhr. S. Dhr. J. eindelijk te pakken. Dhr. J. geeft tijdens dit gesprek onder meer aan dat het transportbedrijf dat Dhr. J. klaarblijkelijk heeft ingeschakeld voor het vervoer failliet is: AM5DAM-1I ьl Office/OFFICE

3 "En er is iets met dat transportbedrijf aan de hand. Dat is failliet gegaan en hij staat achter slot en grendel daar. Dat is het laatste wat ik er van heb gehoord. " (productie 7) 13. Dhr. S. bevestigt Dhr. J. per brief van 28 november 2005 dat hij en Dhr. J. zijn overeengekomen dat Dhr. J. uiterlijk vууr vrijdag 9 december 2005 schriftelijk bevestigt dat de Vespa in Nederland is en dat Dhr. S. deze binnen enkele dagen daarop volgend bij Dhr. J. in Genderen kan ophalen. Tevens stelt Dhr. S. Dhr. J. in gebreke ingevolge artikel 6:82 BW (productie 8). 14. Op 22 december 2005 belt Dhr. S. wederom met Dhr. J., om Dhr. J. om Uithoven de mogelijkheid te geven de zaak buiten rechte op te lossen en om te vragen waar de Vespa zich bevindt. Hierop antwoordt Dhr. J.: "Die staaf in Spanje hoe je het ook wendt of keert, dat ding is helemaal buiten beeld. " (productie 9) 15. Op 31 januari krijgt Dhr. S. van de vader van een collega, die woonachtig is in Nice, het bericht dat de Vespa (waarvan het zijscherm inmiddels ontbreekt) nog steeds staat op de plaats waar Dhr. S. hem conform de afspraak met Dhr. J. heeft geparkeerd (productie 10). Hierop stuurt Dhr. S. op 3 februari 2006 een aangetekende brief aan Dhr. J. waarin Dhr. S. mededeling doet van het feit dat de Vespa nog steeds op dezelfde plek in Nice staat, maar dat de Vespa in een sterk verslechterde staat verkeert (productie 11). Dhr. S. biedt middels dit schrijven Dhr. J. de mogelijkheid aan om de meerkosten van een door Dhr. S. in te schakelen derde-verhuizer te voorkomen door de Vespa binnen een redelijke termijn van twee weken naar de loods van Dhr. J. in Genderen te vervoeren. Dhr. J. laat hierop niks van zich horen. 16. Dhr. S. schakelt uiteindelijk voor het vervoer van de Vespa naar Nederland een andere verhuizer in. Hiervoor maakt Dhr. S. kosten. Bij aankomst in Nederland blijkt dat de Vespa ernstig geleden heeft onder de weersomstandigheden en het winterse verblijf langs de openbare weg in Nice. De lak is dermate beschadigd dat de Vespa opnieuw moet worden gespoten. Dhr. S. is erg lang op zoek geweest naar een bedrijf dat dit voor een redelijke prijs kan doen. Dhr. S. heeft bij een tiental bedrijven een offerte aangevraagd, waarbij de prijzen variлren van EUR 1.500,- tot EUR 3.850,- voor het spuiten van de Vespa. Uiteindelijk vindt Dhr. S. een bedrijf bereid het spuitwerk te doen voor de som van EUR 685,00 (productie 12). 17. Op 2 juli 2008 zendt Dhr. S. aan Dhr. J. een brief, waarin Dhr. S. Dhr. J. de kosten met een totaal van EUR 994,30 in rekening brengt (productie 13). In een reactie stelt Dhr. J. dat Dhr. S. de Vespa op eigen initiatief op de openbare weg heeft achtergelaten en dat Dhr. J. zich niet aansprakelijk acht voor schade ontstaan door het handelen van Dhr. S.. Tevens stelt Dhr. J. dat er geen schriftelijke afspraak was tussen Dhr. J. en Dhr. S.. Conclusie AMSDAM-l/44241l/ Office/OFFICE

4 18. Dhr. S. mocht erop vertrouwen dat Dhr. J. de Vespa van Dhr. S. conform de tussen hen gesloten overeenkomst van Frankrijk naar Nederland zou verhuizen. Door de niet- nakoming van Dhr. J. van de"overeenkomst en het (opzettelijk) verstrekken van misleidende informatie over de verblijfplaats van de Vespa heeft Dhr. S. schade geleden, bestaande uit (onder meer) de herstelkosten van de lak van de Vespa en extra vervoerskosten. Deze schade dient door Dhr. J. te worden vergoed. De eis en de gronden daarvan Wanprestatie 19. Op grond van artikel 6:74 BW dient de schuldenaar iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis als gevolg waarvan de schuldeiser schade lijdt, te vergoeden. Dhr. J. heeft met Dhr. S. een overeenkomst tot verhuizing van de Vespa van Dhr. S. gesloten. Dhr. J. heeft echter nooit uitvoering gegeven aan de overeenkomst. 20. Primair vordert Dhr. S. derhalve de geleden schade en gemaakte kosten die een direct gevolg zijn van de wanprestatie van Dhr. J.. Onrechtmatige daad 21. Subsidiair acht Dhr. S. het al (dan niet opzettelijk) door Dhr. J. doen van onjuiste mededelingen betreffende de verblijfplaats en hoedanigheid van de Vespa van Dhr. S. onrechtmatig, meer in het bijzonder in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. 22. Voor zover nodig vordert Dhr. S. derhalve op grond van artikel 6: 162 BW de geleden schade en gemaakte kosten die een direct gevolg zijn van het onrechtmatig handelen van Dhr. J.. Vordering 23. De vordering van Dhr. S. zoals hiervoor genoemd en onderbouwd bestaat uit de volgende componenten: Schuur- en spuitkosten Vespa: EUR Aangetekend verzenden sleutels vanuit EUR 50,67 Frankrijk: Nieuw zijscherm: EUR 24,62 Duplicaatsleuteis: EUR 9,00 Extra vervoerskosten: EUR 225,01 Totaal: EUR 994,30 AM5DAM-l/ Office/OFFICE

5 Verweren en gronden gedaagde 24. De verweren van Dhr. J., voor zover bekend aan Dhr. S., zijn als volgt samen te vatten: (i) Dhr. S. en Dhr. J. hebben geen overeenkomst gesloten, nu deze overeenkomst niet schriftelijk is opgesteld; (ii) Dhr. J. is niet aansprakelijk voor het handelen van Dhr. S., nu Dhr. S. zijn Vespa op eigen initiatief heeft achtergelaten op de openbare weg. Weerlegging 25. Het verweer van Dhr. J. dat hij niet gebonden is aan de afspraken met Dhr. S. nu hier geen schriftelijke overeenkomst van bestaat kan niet slagen. Naar geldend recht kunnen verbintenissen vormvrij worden aangegaan; een mondelinge overeenkomst is derhalve ook bindend. Bovendien bevestigt de correspondentie van Dhr. J. ondubbelzinnig het bestaan van de mondelinge overeenkomst met Dhr. S Van enig eenzijdig eigen initiatief van Dhr. S. is voorts geen sprake geweest. Dhr. S. is expliciet met Dhr. J. overeengekomen dat Dhr. J. de Vespa van Dhr. S. op de afgesproken plaats in Frankrijk zou ophalen. Dit blijkt mede uit het feit dat Dhr. S. de sleutels samen met een plattegrond aangetekend aan Dhr. J. heeft opgestuurd. In zijn van 15 oktober 2005 heeft Dhr. J. het over het feit dat de Vespa van Dhr. S. is "opgehaald"; zonder de sleutels van het slot zou de afgesloten Vespa van Dhr. S. immers niet verplaatst kunnen worden. Bewijsaanbod 27. Eiser biedt, doch slechts voor zover op grond van artikel 150 Rv de bewijslast op haar Bevoegdheid zou rusten, bewijs aan van alle stellingen, voor zover door gedaagde betwist, te bewijzen door alle middelen rechtens. 28. Op grond van artikel 99 Rv is de rechtbank te Breda bevoegd van deze zaak kennis te nemen, nu gedaagde woonplaats heeft te Genderen, gemeente Aalburg. MITSDIEN: Het de Rechtbank behage om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: 1. gedaagde te veroordelen tot betaling aan eiseres van een schadevergoeding, verschuldigd ter zake van voornoemde gronden van een bedrag van EUR 994,30 vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 28 november 2005 tot aan de dag der voldoening; 2. gedaagde te veroordelen in de kosten van dit geding. AMSDAM-l/44241l/ Office/OFFICE

Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden Datum: 15 april 2014

Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden Datum: 15 april 2014 RCR 2014/50: Afgebroken onderhandelingen. Komt bij afgebroken onderhandelingen het positief contractsbelang voor vergoeding in aanmerking? Klik hier om het document te openen in een browser venster Instantie:

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 6 LJN: BL6284, Rechtbank Utrecht, 270484 / HA ZA 09-1629 Datum uitspraak: 03-03-2010 Datum publicatie: 04-03-2010 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 RECHTBANK OOST-BRABANT. Uitspraak

ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 RECHTBANK OOST-BRABANT. Uitspraak ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak 26-03-2014 Datum publicatie 01-04-2014 Zaaknummer C/01/264203 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Inhoud 76* Aflevering 5 24 juni 2011 Jaargang 8. Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

Inhoud 76* Aflevering 5 24 juni 2011 Jaargang 8. Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid Redactie: mr. K. Aantjes prof. mr. A.J. Akkermans mr. H. de Boer prof. mr. S.D. Lindenbergh mr. Chr.H. van Dijk mr. M.W. Scheltema 73 74 Inhoud Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid Aflevering 5 24 juni

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

MPC-Condities. MPC-Condities derde landen. MPC-Arbitragereglement. voor gebruik binnen de Europese Unie. voor gebruik buiten de Europese Unie

MPC-Condities. MPC-Condities derde landen. MPC-Arbitragereglement. voor gebruik binnen de Europese Unie. voor gebruik buiten de Europese Unie MPC-Condities voor gebruik binnen de Europese Unie MPC-Condities derde landen voor gebruik buiten de Europese Unie MPC-Arbitragereglement 2013 Gemzu, gevestigd te Den Haag (Nederland). Gedeponeerd d.d.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 17-03-2010 Datum publicatie 11-08-2010 Zaaknummer 267201 / HA ZA 09-1125 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 293 d.d. 25 oktober 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mevrouw mr. M.B.S. Brinkman, secretaris) Samenvatting Execution only. Computerstoring.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V.

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: EDITION1: De vennootschap EDITION1 B.V., web + apps (EDITION1) De vennootschap houdt kantoor

Nadere informatie

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-076 d.d. 9 maart 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Bestemmingswijziging.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Essentie. Samenvatting

Essentie. Samenvatting RCR 2012/3: Stuitingshandeling. Is de brief van een advocaat te kwalificeren als een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzi... Instantie: Hoge Raad Datum: 28 oktober 2011 Magistraten:

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Algemene aanbiedings-,verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Speedfreak Carparts V.O.F. te Delft.

Algemene aanbiedings-,verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Speedfreak Carparts V.O.F. te Delft. Algemene aanbiedings-,verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Speedfreak Carparts V.O.F. te Delft. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag 50898922. Algemeen: Door uw bestelling geeft

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland

Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland Wij hebben onze internationale activiteiten op het gebied van website hosting, marketing en andere diensten voor verbeterde wereldwijde bedrijfsvoering ondergebracht bij één internationale onderneming,

Nadere informatie

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

RECHTBANK NOORD-HOLLAND RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling privaatrecht Sectie handel & insolventie JR/MvL zaaknummer / rolnummer: C/14/148885 / HA ZA 13-278 Vonnis van 4 in de zaak van EISERES, wonende te [woonplaats], eiseres

Nadere informatie

De kantonrechter van de locatie Sittard-Geleen heeft het navolgende vonnis gewezen

De kantonrechter van de locatie Sittard-Geleen heeft het navolgende vonnis gewezen LJN: BC8906,Sector kanton Rechtbank Maastricht, 248564 CV EXPL 07/623 Datum uitspraak: 09-04-2008 Datum publicatie: 14-04-2008 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Eerste aanleg

Nadere informatie

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 23-12-2013 Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter ALGEMENE VOORWAARDEN van Localhosting Panhuis 25, 6305 AR, schin op Geul, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14078397. Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

R.A. Wolf Steins Bisschop & Schepel Advocaten Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht (ICGI)

R.A. Wolf Steins Bisschop & Schepel Advocaten Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht (ICGI) 218 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland december 2014, afl. 10 1172 2010 zowel de Stichting als de BV partij waren, zo leid ik uit het vonnis af (r.o. 2.8). In deze vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

1.3 Onder "partijen" wordt in deze voorwaarden verstaan: Smeets en opdrachtgever.

1.3 Onder partijen wordt in deze voorwaarden verstaan: Smeets en opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Behorend bij Smeets Recruitment Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit Artikel 1 t/m 18. Artikel 1 - Definities 1.1 Onder "Smeets" wordt in deze voorwaarden verstaan: Smeets Recruitment.

Nadere informatie

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen A. Inleiding Deze is in werking getreden op 28 februari 2008 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2010. Vanaf deze eerste datum zijn alle domeinnaamhouders bij geschillen over het houderschap van elke.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Oishii Oishii Gastro Events bvba DomJur 2012-863. Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 240811 / HA ZA 11-1374 Datum: 6 juni 2012. Vonnis van 6 juni 2012

Oishii Oishii Gastro Events bvba DomJur 2012-863. Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 240811 / HA ZA 11-1374 Datum: 6 juni 2012. Vonnis van 6 juni 2012 Oishii Oishii Gastro Events bvba DomJur 2012-863 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 240811 / HA ZA 11-1374 Datum: 6 juni 2012 Vonnis van 6 juni 2012 in de zaak van [eiser/verweerder] handelend onder de naam

Nadere informatie