GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo"

Transcriptie

1 GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006

2 De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, 22 augustus 2006 EWZ/ O&O

3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond Onderzoeksopzet Leeswijzer Omvang vrijwilligerswerk Ede en Veenendaal Het aanbod van ondersteuning van vrijwilligerswerk De vraag naar ondersteuning door de vrijwilligers Gesprekken met vrijwilligers (Veenendaal) Redenen en motieven vrijwilligerswerk Belemmeringen in het vinden van vrijwilligers Vrijwilligersbeleid Ondersteuning voor vrijwilligers Ondersteuningsaanbod voldoende? Rol van de gemeente Gesprekken met vrijwilligersorganisaties (Ede) Het vinden van vrijwilligers Het binden van vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid Ondersteuning voor vrijwilligersorganisaties Ondersteuningsaanbod voldoende? De rol van de gemeente Knelpunten, lacunes en mogelijke oplossingsrichtingen Knelpunten en lacunes Oplossingsrichtingen...21 Bijlage 1: Bijlage 2: Overzicht aanbod vrijwilligersondersteuning Ede respectievelijk Veenendaal 23 Enquêtevragen over mantelzorg en vrijwilligerswerk in bestaande onderzoeken 31

5

6 1. Inleiding en achtergrond In de Wmo is een belangrijke plaats toegekend aan de vrijwillige inzet. De ontwikkelpilot Ede/ Veenendaal voor de Wmo richt zich op de ondersteuning van mantelzorg, vrijwilligerswerk en de informele netwerken. Dit zijn de dragers van de Wmo. Deze spelen een belangrijke rol bij het versterken van sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en dorpen. Door de vergrijzing, de extramuralisering en door de ontwikkeling dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen, neemt de vraag naar welzijn en zorg in de thuissituatie toe. Hierdoor wordt er een groter beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Uit landelijk onderzoek blijkt dat het aandeel vrijwilligers van achttien jaar en ouder in de loop der jaren niet is afgenomen 1. Wel zijn er berichten dat vanaf het midden van de jaren negentig de tijd die men aan het vrijwilligerswerk besteedt afneemt en dat de vraag toeneemt. Uit de onderzoeken blijkt duidelijk dat veel organisaties die werken met vrijwilligers moeite hebben om voldoende vrijwilligers te vinden. Om de druk op mantelzorgers en vrijwilligers in de informele zorg te verminderen richt de pilot zich op de mobilisatie van vrijwilligers uit de lokale gemeenschap en de relatie tussen informele netwerken en professionele ondersteuning. Dit moet ertoe leiden dat: - mantelzorgers een betere ondersteuning krijgen; - informele netwerken in de buurt worden ingericht en/ of versterkt; - het vrijwilligerswerk wordt bevorderd en versterkt. Uitgangspunt van de Wmo is dat mensen die ondersteuning nodig hebben dit in eerste instantie in hun eigen omgeving zoeken. Hiervoor is het nodig dat er een goede relatie vanuit welzijnswerk, beroepszorg en gemeente wordt opgebouwd met mantelzorgers, buurtbewoners en vrijwilligers. De vrijwillige inzet betreft niet alleen de informele zorg- en hulpverlening, maar ook de inzet op andere terreinen zoals sport en andere vrijetijdsbesteding, levensbeschouwing, cultuur en onderwijs. Dit gebeurt nu al in grote mate. Zowel in Ede als in Veenendaal is er een aantal instellingen die ondersteuning bieden aan de vrijwillige inzet. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het deelonderzoek van de pilot Wmo betreffende het bevorderen en versterken van het vrijwilligerswerk. Het onderzoek is erop gericht de huidige positie van het vrijwilligerswerk in beeld te krijgen. Daartoe is een inventarisatie gemaakt van de huidige stand van zaken van de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. De uitkomsten van het onderzoek worden in het vervolg van de pilot gebruikt om activiteiten ter versterking van het vrijwilligerswerk te ontwikkelen Onderzoeksopzet De onderzoeksvragen Het versterken van het vrijwilligerswerk begint met inzicht in de huidige situatie. De knelpunten die nu door vrijwilligers worden ervaren geven aanknopingspunten voor verbeteringen, voor het versterken en bevorderen van het vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. De onderzoeksvragen die daarvoor gehanteerd zijn in dit onderzoek zijn: - Wat is de huidige vraag en het aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk (waaronder informele hulp); - Waar bestaat de huidige ondersteuning van vrijwilligerswerk uit; - Welke lacunes zijn er binnen het bestaande aanbod aan ondersteuning vrijwilligerswerk; - Met welke methoden kunnen nieuwe groepen vrijwilligers aangeboord en ingezet worden; - Welke knelpunten en belemmeringen zijn er. De onderzoeksmethode Voor de pilot is zowel de vraag naar vrijwilligersondersteuning als het ondersteuningsaanbod geïnventariseerd. 1 SCP, Vrijwilligersorganisaties onderzocht, juni 2005 Pilot WMO; vrijwilligerswerk blz. 3

7 Het aanbod voor ondersteuning van vrijwilligers Het aanbod aan ondersteuning voor vrijwilligers en hun organisaties is geïnventariseerd bij de ondersteuningsinstellingen de Medewerker (Ede) en het VNV (Veenendaal). Daarnaast is er zowel in Ede als in Veenendaal een bureau Sportservice werkzaam als ondersteuningsinstelling specifiek voor sportorganisaties. Ook dit aanbod is geïnventariseerd. Kenmerken vrijwilligerswerk De informatie over omvang en kenmerken van het vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal is gebaseerd op grootschalige surveyonderzoeken die recent waren gehouden. In Veenendaal is in 2005 de Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Sociale Staat afgenomen onder de inwoners van 15 jaar en ouder. Ook in Ede is in 2005 een representatief onderzoek gehouden onder de inwoners van 15 jaar en ouder, de driejaarlijks gemeente-enquête. De vraag van vrijwilligers Er is niet voor gekozen om nog een grootschalig, representatief veldonderzoek te houden. Dit is te tijdrovend en bovendien waren er al onderzoeken recent afgesloten of (bijna) in uitvoering waar informatie over vrijwilligerswerk in bevraagd werd. De resultaten van die onderzoeken zijn geanalyseerd voor het onderhavige onderzoek. In Veenendaal kwamen eind 2005 de gegevens beschikbaar van de digitale monitor Digimon onder vrijwilligersorganisaties 2. Voor dit onderzoek zijn 326 vrijwilligersorganisaties benaderd die bekend zijn bij de gemeente Veenendaal en het VrijwilligersNetwerk Veenendaal (VNV). Ook via andere kanalen zijn vrijwilligersorganisatie gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. In totaal hebben 141 organisaties meegedaan. Dit is een respons van (43%). In Digimon wordt ingegaan op de ondersteuningsbehoefte, de ondersteuningsorganisatie en de gemeente. Dit overlapt met de vragen die we hadden voor de pilot. Daarom zijn in Veenendaal niet nogmaals de organisaties benaderd, maar zijn individuele vrijwilligers gevraagd naar hun ondersteuningsbehoefte en hun motieven voor het doen van vrijwilligerswerk. Hiervoor zijn 10 interviews gehouden met 10 vrijwilligers. Daarnaast is er een gesprek geweest met de ondersteuningsorganisatie (VNV). In Ede zijn wel (vertegenwoordigers van) de vrijwilligersorganisaties benaderd. In de interviews met hen is gevraagd naar de knelpunten die zij ervaren en naar hun ondersteuningsbehoefte. Ook hier zijn 10 interviews gehouden met vrijwilligersorganisaties en één met de ondersteuningsorganisatie in Ede, de Medewerker Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de omvang en de kenmerken van het vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal op basis van de grootschalige bewonersonderzoeken. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van het aanbod aan ondersteuning voor vrijwilligers in Ede en Veenendaal. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de interviews met de vrijwilligers in Veenendaal besproken (4.1) en met de vrijwilligersorganisaties in Ede (4.2). Hoofdstuk 5 geeft de knelpunten en de mogelijke oplossingsrichtingen. 2 CIVIQ, Vrijwilligerswerk in Veenendaal. Rapportage uitkomsten onderzoek DigiMon, december 2005 blz. 4

8 Bent u vrijwilliger? 100,0% 80,0% Percentage 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Ik geef regelmatig hulp aan buren, zieken of ouderen (mantelzorg) Ik heb een functie in een club, vereniging, kerk Ik doe iets voor de school van mijn kinderen Ik doe iets anders Totaal Figuur 1. Het aantal vrijwilligers in Ede, % 80% Vrijwilligers naar geslacht Percentage 60% 40% 20% 0% Ik geef regelmatig hulp aan buren, zieken of ouderen (mantelzorg) Ik heb een functie in een club, vereniging, kerk Ik doe iets voor de school van mijn kinderen Figuur 2. Het aantal vrijwilligers naar geslacht in Ede, 2005 Ik doe iets anders Man Vrouw Totaal Vrijwilligers naar leeftijd 100% Percentage 80% 60% 40% 20% 0% Ik geef regelmatig hulp aan buren, zieken of ouderen (mantelzorg) Ik heb een functie in een club, vereniging, kerk Ik doe iets voor de school van mijn kinderen Ik doe iets anders Totaal jaar jaar jaar 65 en ouder Figuur 3. Het aantal vrijwilligers naar leeftijd in Ede, 2005 Pilot WMO; vrijwilligerswerk blz. 5

9 2. Omvang vrijwilligerswerk Ede en Veenendaal Al jarenlang zetten vele inwoners van Ede en Veenendaal zich in als vrijwilligers. Uit cijfers over 2002 blijkt dat een derde van de inwoners van Ede vrijwilligerswerk verricht (gemeente-enquête 2002). In 2005 is dit verder toegenomen: uit de gemeente-enquête Ede van 2005 blijkt dat meer dan drie van elke vijf inwoners enige vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg verrichten. Dit is een stijging ten opzichte van drie jaar eerder. Volgens de gemeente-enquête Ede 2005 verleent een van elke acht inwoners een vorm van mantelzorg, de rest doet iets voor een club of kerk, voor een school of nog iets anders (figuur 1). Bijna evenveel mannen als vrouwen verrichten vrijwilligerswerk (figuur 2). Vrijwilligerswerk op school gebeurt vooral door vrouwen en vooral in de leeftijdsklasse 25 tot 45 jaar. Vrijwilligerswerk voor een club, kerk of vereniging wordt even vaak door mannen als door vrouwen gedaan. Jongeren tot 25 jaar verrichten niet vaak vrijwilligerswerk of mantelzorg (figuur 3 en 4). In de Edese dorpen wordt vaker vrijwilligerswerk gedaan dan in Ede-stad (figuur 5). In Veenendaal geeft de Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Sociaal Beleid 2005 informatie over vrijwilligerswerk. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de inwoners enige vorm van mantelzorg of vrijwilligerswerk (of beide) verricht. Ruim een derde van de inwoners verricht vrijwilligerswerk en bijna een kwart van de inwoners van Veenendaal herkent zichzelf als mantelzorger. Er zijn mantelzorgers die ook vrijwilliger zijn. Dit geldt voor een van elke acht inwoners van Veenendaal (figuur 7). Vrijwilligerswerk wordt even vaak door mannen gedaan als door vrouwen (figuur 9). Mantelzorg wordt twee keer zo vaak door vrouwen gedaan dan door mannen (figuur 8). In de monitor in Veenendaal is gevraagd wat voor soort mantelzorg men verleent. Gezelschap houden of begeleiden van de zorgvrager wordt het meest genoemd, door een kwart van de mantelzorgers. Het regelen van financiële zaken komt bijna even vaak voor. Persoonlijke verzorging en huishoudelijke zaken worden iets minder vaak genoemd, maar toch nog door bijna een van elke vijf mantelzorgers (figuur 10). De meeste inwoners die zichzelf als mantelzorg herkennen verlenen langdurig zorg. Meer dan drie kwart van de mantelzorgers zorgt langer dan drie maanden. Meestal is dat minder dan acht uur per week. Een kwart van de mantelzorgers verleent de zorg meer dan acht uur per week (figuur 11). Voor de meeste mantelzorgers (60%) is de zorg in te passen in het dagelijks leven. Meer dan een derde van de mantelzorgers echter ervaart wel wat problemen bij het combineren van de mantelzorg met de overige bezigheden. Bijna vier procent kan het zelfs moeilijk inpassen. Deze problemen doen zich vooral voor als de zorg meer dan acht uur in de week vraagt. Bij meer dan acht uur mantelzorg per week heeft minstens de helft van de mantelzorgers wel wat problemen met de combinatie. Van de mantelzorgers die langer dan drie maanden zorg verlenen ervaart zestig procent (wat) problemen (figuur 12). blz. 6

10 Vrijwilligers in Ede, naar leeftijd 100,0% 80,0% Percentage 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Ik geef regelmatig hulp aan buren, zieken of ouderen (mantelzorg) Ik heb een functie in een club, vereniging, kerk Ik doe iets voor de school van mijn kinderen Figuur 4. Het aantal vrijwilligers in Ede naar leeftijd, 2005 Ik doe iets anders Totaal jaar jaar jaar 65 en ouder Vrijwilligers, naar Ede-stad of dorp 100,0% 80,0% Percentage 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Ik geef regelmatig hulp aan buren, zieken of ouderen (mantelzorg) Ik heb een functie in een club, vereniging, kerk Ik doe iets voor de school van mijn kinderen Figuur 5. Het aantal vrijwilligers in Ede naar stad of dorp, 2005 Ik doe iets anders Ede-stad Totaal Ede-dorp Geeft regelmatig hulp aan buren, zieken of ouderen (mantelzorgers), Ede naar leeftijd en geslacht (n=52) 50,0 40,0 30,0 20,0 Man Vrouw 10,0 0,0 < 25 jaar jaar jaar 65+ Figuur 6. Mantelzorgers in Ede naar leeftijd en geslacht, 2005 Pilot WMO; vrijwilligerswerk blz. 7

11 Vrijwilligerswerk en mantelzorg Veenendaal, % 50% 24% Vrijwilliger en mantelzorg Alleen vrijwilliger Alleen mantelzorger Geen van beide 14% Figuur 7. Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Veenendaal, 2005 Verleent mantelzorg naar geslacht, Veenendaal 2005 Vrouw 64% Man 36% 55 jaar en ouder Verleent mantelzorg, Veenendaal tot 18 jaar 4% 29% 18 tot 30 jaar 14% 40 tot 55 jaar 38% 30 tot 40 jaar 15% Figuur 8. Mantelzorg naar geslacht en leeftijd, Veenendaal 2005 Vrijwilligers naar geslacht, Veenendaal 2005 Vrijw illigers naar leeftijd, Veenendaal % jaar 16% Vrouw 51% Man 49% jaar 30% jaar 36% Figuur 9. Vrijwilligers naar geslacht en leeftijd, Veenendaal 2005 blz. 8

12 Mantelzorg taken, Veenendaal 2005 Niet gespecificeerd Financiële zaken regelen Gezelschap houden/ begeleiden Iets anders Huishoudelijke zaken Persoonlijke verzorging Percentage Alleen dit Gecombineerd Figuur 10. Duur en intensiteit van de mantelzorg, Veenendaal 2005 Duur en intensiteit mantelzorg, Veenendaal 2005 Langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week 23,0 Langer dan 3 maanden en minder dan 8 uur per week 54,6 Korter dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week 7,1 Korter dan 3 maanden en minder dan 8 uur per week Percentage 15,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Figuur 11. Duur en intensiteit van de mantelzorg, Veenendaal 2005 Combinatie zorg in dagelijks leven is inpasbaar, naar zwaarte van de mantelzorg, Veenendaal 2005 Langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week Langer dan 3 maanden en minder dan 8 uur per week Korter dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week Korter dan 3 maanden en minder dan 8 uur per week Percentage 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Combinatie lukt Geeft wel (wat) problemen Figuur 12. Inpasbaarheid van mantelzorg naar zwaarte van de zorg, Veenendaal 2005 Pilot WMO; vrijwilligerswerk blz. 9

13 3. Het aanbod van ondersteuning van vrijwilligerswerk Het huidig aanbod aan ondersteuning van vrijwilligers is opgevraagd bij de ondersteuningsinstellingen in Ede en Veenendaal. Zowel in Ede als in Veenendaal zijn er ondersteuningsinstellingen voor mantelzorgers en voor vrijwilligers. Daarnaast kennen beide gemeenten aparte instellingen voor het ondersteunen van sportverenigingen 3. In onderstaande schema s wordt een overzicht gegeven van de organisaties (schema 1) en activiteiten ter ondersteuning van vrijwilligers in Ede (schema 2) en Veenendaal (schema 3). Schema 1. Organisaties ter ondersteuning van vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Ede Veenendaal Ondersteuning De Medewerker Vrijwilligersnetwerk vrijwilligerswerk Sportservice Ede Veenendaal (VNV) Ribw Sportservice MEE Veluwe Veenendaal Gelderse Roos CMD Welstede Lokaal comité De ondersteuningsinstellingen bieden een breed scala aan activiteiten en voorzieningen ter ondersteuning van vrijwilligers (het ondersteuningsaanbod voor mantelzorg wordt hier niet besproken). Een uitgebreid overzicht van het ondersteuningsaanbod is opgenomen in bijlage 1. Schema 2. Ondersteuningsaanbod vrijwilligerswerk in Ede Instelling Activiteit De Medewerker - Vrijwilligerscentrale - Meldpunt vrijwillige hulp - Activiteitenfonds - Sociale activering - Leren en lol - Uitleenservice - Signalering knelpunten - Project Flexwerker - Coördinatie IZGV De Medewerker/ RIBW/ MEE - Toppers Veluwe/ Gelderse Roos De Medewerker/ MEE - Vrijwillige thuishulp Veluwe De Medewerker/ RIBW - Vriendendienst Platform lokaal bedrijfsleven - De Beursvloer en maatschappelijke instellingen Lokaal comité - Lokaal comité Sportservice Ede - Informatie, advies en ondersteuning voor sportverenigingen - Ondersteuning in beheer en onderhoud buitensportaccommodaties - Project Sportieve School 3 De ondersteuning van mantelzorgers is in een apart onderzoek behandeld en is hier dus niet opgenomen blz. 10

14 Sportservice Ede/ Welstede/ Mee Veluwe Sportservice Ede/ De Medewerker - Schoolsportmateriaal - Fair Play Project - Pool vakleraren sportonderwijs - Sportbuurtwerk - Schoolsport Olympiade - Project Sportpas - Sport Overdag - Support Ede - Nationale sportweek - Sportgala - Sportcongres - VIS-cursus - Workshop Wet en Regelgeving - Aangepast sporten - Cursussen Schema 3. Ondersteuningsaanbod vrijwilligerswerk in Veenendaal Instellingen Activiteit Vrijwilligers Netwerk - Vrijwilligers Vacaturebank Veenendaal (VNV) - Facilitair bureau - Project spreekvaardigheid - Interculturalisatie - Meldpunt vrijwilligershulp - Signalering knelpunten en belangenbehartiging vrijwilligersorganisaties - Deskundigheidsbevordering - Ondersteuning allochtonen - Lokaal Steunpunt Mantelzorg - Advisering naar vrijwilligersorganisaties - Promotie vrijwilligerswerk - Digitaal informatiepunt CMD - Cursussen voor vrijwilligers informele zorg Sport Service Veenendaal - Verenigingsondersteuning - Cursussen - Informatieverstrekking - Fitness Galm Senioren Sportief Zowel in Ede als in Veenendaal bieden de ondersteuningsinstellingen ondersteuning aan zowel vrijwilligers als aan de vrijwilligersorganisaties. Uit bovenstaande schema s, en uit bijlage 2 blijkt dat er ondersteuning is op allerlei terreinen. Zowel in de vorm van informatievoorziening, activiteiten, facilitering, advisering als deskundigheidsbevordering. Het matchen van vraag en aanbod van vrijwilligers is een belangrijke taak van de ondersteuningsinstellingen. Pilot WMO; vrijwilligerswerk blz. 11

15 4. De vraag naar ondersteuning door de vrijwilligers Om te weten wat er nog ontbreekt in het huidige aanbod van ondersteuning voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn gesprekken met vrijwilligers en hun organisaties gevoerd. Uit het onderzoek van het SCP blijkt dat vooral de instellingen op het gebied van zorg- en hulpverlening, sociaal-cultureel werk, levensbeschouwing en belangenbehartiging vaker dan gemiddeld een gebrek aan vrijwilligers ervaren. Organisaties voor sport en recreatie hebben ongeveer even vaak als gemiddeld een tekort aan vrijwilligers, maar ze hebben wel vaak een tekort als het gaat om specifieke functies. Daarom is ervoor gekozen de gesprekken te houden bij vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties uit deze sectoren. Met bemiddeling van de vrijwilligerscentrales in Ede en Veenendaal (de Medewerker resp. het VNV) zijn de personen en de organisaties benaderd. In totaal zijn 22 gesprekken gevoerd met deze vrijwilligers en organisaties. Schema 4. Aantal interviews naar type vrijwilligersorganisatie Type vrijwilligersorganisatie Aantal vrijwilligers Veenendaal Aantal vrijwilligersorganisaties Ede Zorg en hulpverlening 4 5 Levensbeschouwing 0 1 Sport en recreatie 2 3 Sociaal-cultureel 3 0 Ontwikkelingswerk 0 1 Belangenbehartiging 0 1 Ondersteuning 2 0 Totaal Gesprekken met vrijwilligers (Veenendaal) In Veenendaal is gesproken met individuele vrijwilligers. In de gesprekken met de vrijwilligers zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: o redenen en motieven voor vrijwilligerswerk; o belemmeringen in het vinden van vrijwilligers; o vrijwilligersbeleid; o ondersteuning voor vrijwilligers; o ondersteuningsaanbod voldoende; o de rol van de gemeente. Achtereenvolgens worden deze onderwerpen besproken REDENEN EN MOTIEVEN VRIJWILLIGERSWERK Er zijn diverse redenen genoemd waarom men vrijwilligerswerk is gaan doen. Vaak is men vrijwilligerswerk gaan doen om zinvol bezig te zijn, om iets nuttigs te doen. Een aantal is het vooral voor eigen plezier gaan doen. Een aantal geïnterviewden is vrijwilligerswerk gaan doen omdat er een dringend beroep op hen werd gedaan; er was niemand anders te vinden die het wilde gaan doen. Een ander werd gevraagd voor een functie in het bestuur. Daardoor voelde ze zich vereerd. Een aantal keer kwam naar voren dat het vrijwilligerswerk nog een ander doel diende. Zo gebruikte men het vrijwilligerswerk om mensen te leren kennen na een verhuizing, als opstap naar een baan of om ervaring op te doen. Duidelijk wordt dat vrijwilligerswerk niet alleen gedaan wordt voor anderen. De voldoening uit het vrijwilligerswerk is belangrijk: het moet het zinvol of leuk zijn. Men moet intrinsiek gemotiveerd zijn; er staat immers geen (grote) geldelijk beloning tegenover. De vrijwilliger kan zijn of haar deskundigheden inzetten voor het vrijwillige blz. 12

16 werk. Daarnaast kan het voor de vrijwilliger zelf ook iets kan opleveren. Het kan een verrijking zijn in allerlei opzichten: sociaal, cultureel of doordat men allerlei vaardigheden aanleert. Het is dan een win-win situatie BELEMMERINGEN IN HET VINDEN VAN VRIJWILLIGERS Door de geïnterviewden is een aantal redenen genoemd waarom het moeilijk is om nieuwe vrijwilligers te vinden. Het feit dat veel mensen een baan hebben, voor kinderen en/ of ouders zorgen en willen sporten, betekent dat er weinig tijd overblijft voor vrijwillige inzet. Regelmatig wordt opgemerkt dat het vooral moeilijk is om jongeren te interesseren in vrijwilligerswerk. Soms beginnen ze wel maar dan blijkt het toch meer te vragen dan ze hadden verwacht: het is toch anders dan het zorgen voor oma. Daarnaast wordt een aantal keer een opmerking gemaakt over mensen die voor sociale activeringstraject op zoek moeten naar vrijwilligerswerk. Als dat niet vanuit de eigen interesse gebeurt, werkt het niet. De motivatie is er niet en de begeleiding vanuit de gemeente of het reïntegratiebedrijf is onvoldoende. Daardoor wordt de organisatie waar de persoon komt te werken verantwoordelijk voor de begeleiding. In een aantal gevallen legt dat een groot beslag op de organisatie. Er wordt op soms zeer professionele wijze gezocht naar vrijwilligers. Een organisatie heeft voor elke vacante vrijwilligersfunctie een functieomschrijving opgesteld met het tijdsbeslag. Er bestaat echter het gevaar van een neerwaartse spiraal. Als er (te) weinig vrijwilligers zijn, kan er ook steeds minder georganiseerd worden en dat heeft weer te weinig vrijwilligers tot gevolg. Zoals een vrijwilliger opmerkte doordat er geen nieuwe activiteiten meer worden gedaan, wordt het ook steeds moeilijker om nieuwe mensen te vinden VRIJWILLIGERSBELEID Waardering voor de vrijwillige inzet is belangrijk. Daar wordt door de organisaties ook voor gezorgd. Soms is dat in de vorm van een jaarlijkse feestavond of een kaartje bij ziekte. De belangstelling van de wethouder wordt zeer positief beoordeeld. Ook wordt het gewaardeerd als bestuursleden hun belangstelling laten blijken door bij gewone activiteiten (wedstrijden) aanwezig te zijn, niet alleen bij borrels. De geïnterviewden geven aan dat een geldelijke beloning niet nodig is. Een aantal denkt dat het wel helpt om jongeren te werven: anders gaan ze liever bij Albert Heijn werken. Anderen zien mogelijkheden om het vrijwilligerswerk als stage in te zetten. In plaats van een beloning in geld, een beloning in studiepunten. De geïnterviewden vinden het belangrijk dat er een organisatie achter hen staat. Dat er mensen zijn bij wie ze terecht kunnen als ze ergens mee zitten. Al gaat het om het schuim op het bier, zoals een geïnterviewd bestuurslid opmerkt. Bij een organisatie waar dit niet goed geregeld was, leidde onderling onbegrip en te grote vrijblijvendheid ertoe dat activiteiten stopten. Bij een aantal organisaties was dit georganiseerd in een coördinerend team of vrijwilligersraad. Bij grotere organisaties was dit vaak beter geregeld dan bij de kleinere. Soms werd er met functieomschrijvingen en functioneringsgesprekken gewerkt. Er werd niet vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om cursussen te doen. De reden hiervoor was dat dit teveel tijd kostte, naast het gewone vrijwilligerswerk. Ook voor de gasten of degenen voor wie ze het werk doen is het prettig dat de vrijwilliger vanuit een organisatie werkt. In het geval van bezoekwerk bijvoorbeeld vinden gasten het prettig dat er niet een anonieme vreemde op bezoek komt ONDERSTEUNING VOOR VRIJWILLIGERS De meeste vrijwilligers zijn via een eigen netwerk terechtgekomen bij de organisatie waar ze voor werken. Ze geven aan dat werving via het eigen netwerk (of landelijke koepels) het best werkt. Dit hangt samen met de motivatie van de vrijwilliger. Een vrijwilliger van buiten heeft geen binding met de club of vereniging en is dan moeilijk te motiveren. De organisaties waarvoor ze werken hebben wel contacten met ondersteunende instellingen zoals het VNV. Dit is meestal voor het werven van nieuwe vrijwilligers als het niet lukt om zelf nieuwe vrijwilligers te vinden. Pilot WMO; vrijwilligerswerk blz. 13

17 Ook voor het werven voor specifieke functies zoeken de organisaties waar de vrijwilligers werken hulp bij een ondersteunende instelling. Dit is het geval bij functies waarvoor specifieke vaardigheden gevraagd worden zoals bij de bestuurder van de rolstoelbus. Of als men oudere vrijwilligers zoekt. Het beeld bij de geïnterviewde was dat er bij de vrijwilligerscentrale makkelijker oudere vrijwilligers te vinden zijn dan bij de eigen club ONDERSTEUNINGSAANBOD VOLDOENDE? Geen van de vrijwilligers vindt dat er onvoldoende ondersteuningsaanbod is in Veenendaal. Men weet het VNV te vinden. Ook wordt ondersteuning gezocht bij landelijke of regionale koepels van de organisatie waar men deel van uitmaakt. Een vrijwilliger heeft gezocht naar ondersteuning bij het invullen van allerlei formulieren. Deze behoefte gold niet de vrijwilliger zelf, maar degenen voor wie ze zich vrijwillig inzet. Zij zou willen weten waar ze terecht kon voor hulp, maar was op dat moment nog niet bekend met het VNV. Een ander voorstel betreft het opzetten van een vrijwilligersplatform om gezamenlijk subsidies aan te vragen, om inzicht te krijgen in elkaars activiteiten en om de mogelijkheden te bekijken om gebruik te maken van elkaars faciliteiten. Als voorbeeld wordt genoemd dat een organisatie zonder eigen ruimte (omdat ze bijvoorbeeld bezoekwerk doen), vergaderingen kan houden in de kantine van een sportvereniging ROL VAN DE GEMEENTE Er worden diverse suggesties gedaan voor de rol die de gemeente kan spelen in de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Zo is er bijvoorbeeld aangegeven dat de gemeente bedrijven zou kunnen stimuleren om hun medewerkers vrijwilligerswerk te laten doen. Ook scholen en de gemeente zelf zouden dit kunnen doen. Publiciteit Een aantal keer is voorgesteld om de gemeentepagina van de lokale krant te gebruiken om meer bekendheid te geven aan het vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld door elke week een stukje over vrijwilligerswerk te publiceren. Een andere vorm van PR die genoemd is, is het uitbrengen van een folder over vrijwilligerswerk en de ondersteunende instellingen. Ook in de gemeentegids of via de gemeentelijke website kan (meer) ruimte voor het vrijwilligerswerk worden ingeruimd. Een andere rol die voor de gemeente wordt gezien, is het overbrengen van enthousiasme voor vrijwilligerswerk. Als de gemeente het belang van vrijwilligers blijft benadrukken, heeft dat extra impact. Ook de aanwezigheid van de wethouder bij vrijwilligersactiviteiten wordt zeer gewaardeerd. Verkiezing van vrijwilliger van het jaar is nog een voorbeeld waarin de gemeente een rol kan spelen. De gemeente zou vrijwilligersorganisaties bij elkaar kunnen laten komen in de vorm van een soort platform. Organisaties zouden dan samen kunnen uitzoeken hoe subsidie kan worden aangevraagd, en of er mogelijkheden zijn om gebruik te maken van elkaars faciliteiten. Geld Bij de rol van de gemeente wordt ook vaak gedacht aan geld. Niet alleen in de vorm van subsidie voor de organisatie, maar ook bijvoorbeeld bij de bepaling van zaalhuur. Een aandachtspunt hierbij is dat als er ruimtes vrij beschikbaar worden gesteld voor bepaalde groepen, dit scheve ogen kan geven bij anderen die wel een volledige huur moeten betalen. Verenigingen zouden vrijwilligers kunnen belonen voor het vrijwilligerswerk. Een vorm van beloning kan zijn dat de vrijwilliger vrijgesteld wordt van contributie. Echter, de vereniging moet wel de kosten (waaronder soms zaalhuur) kunnen betalen. Als men teveel inkomsten uit contributie gaat missen, kan de vereniging in problemen komen. Ook hierin kan de gemeente een rol spelen. blz. 14

18 4.2. Gesprekken met vrijwilligersorganisaties (Ede) In Ede is gesproken met vrijwilligersorganisaties. Het betreft een zeer gevarieerde selectie van vrijwilligersorganisaties. De sectoren waartoe de organisaties behoren zijn de zorg- en hulpverlening, ontwikkelingssamenwerking, levensbeschouwing en sport. Er was een grote professionele organisatie bij die met bijna 800 vrijwilligers werkte. De meeste hebben geen mensen in dienst en draaien volledig op vrijwilligers, variërend van 50 tot bijna 200 vrijwilligers. Veel vrijwilligers bij deze organisaties zijn lang werkzaam als vrijwilliger. Sommige komen uit families die al generaties lang bij dezelfde organisatie vrijwilligerswerk doen. Een organisatie heeft zelfs een leeftijdsgrens gesteld omdat de vrijwilligers anders (te) lang doorgaan. In de gesprekken met de vrijwilligersorganisaties zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: het vinden van vrijwilligers; het binden van vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid; ondersteuning voor vrijwilligersorganisaties; ondersteuningsaanbod voldoende; de rol van de gemeente. Achtereenvolgens worden deze onderwerpen besproken HET VINDEN VAN VRIJWILLIGERS Alle organisaties die gesproken zijn, hebben het afgelopen jaar gezocht naar nieuwe vrijwilligers. Het aantal dat gezocht werd, varieert van 1 permanente vacature tot meer dan 100 voor een groot sportevenement. Voor vrijwilligersorganisaties is het een tijdrovende en vaak weinig succesvolle taak om nieuwe vrijwilligers te werven. Stukjes in de krant, folderen bij open dagen en andere festiviteiten: het kost tijd van de vrijwilligers die ze liever aan de echte taak willen besteden. Vaak levert het ook niet veel op. Ook voorlichting geven op scholen of het begeleiden van maatschappelijke stages levert op de korte termijn weinig op. Men hoopt dat het eraan bijdraagt dat de jongeren zich op langere termijn melden als vrijwilliger. Bijna allemaal hebben ze ook problemen met het vinden van vrijwilligers. Over het algemeen geldt dat het lastiger is om vrijwilligers te vinden naarmate het werkzaamheden betreft die: - meer tijd vragen; - voor een langere periode zijn; - (veel) verantwoordelijkheden met zich mee brengen; - ingewikkelder zijn. Het is bijvoorbeeld lastig om mensen te vinden voor bestuurlijke taken, voor organisatorische of coördinerende functies of voor functies die voorbereiding vragen zoals het begeleiden van gespreksgroepen. Soms kunnen taken opgesplitst worden; de opgesplitste taken vragen minder tijd waardoor het makkelijker is om er mensen voor te vinden. Dit betekent wel dat er meer vrijwilligers nodig zijn om dezelfde werkzaamheden te doen. Het kan ook niet altijd. Taken waarin contact met anderen belangrijk is, kunnen beter door een persoon worden gedaan. Het is dan belangrijk om een vertrouwd gezicht te hebben. Verder is het lastig om vrijwilligers te vinden die: - jong zijn; in dit geval is jong: jonger dan 50 jaar; - allochtoon zijn. Het vinden van jonge vrijwilligers blijkt lastig. Veel vrijwilligers zijn op leeftijd. Vaak zijn ze begonnen toen ze met de VUT gingen, ongeveer tien tot vijftien jaar geleden. Inmiddels zijn ze zeventig jaar of ouder. Over vijf tot tien jaar zal een groot deel van deze vrijwilligers gestopt zijn met de activiteiten. De komende jaren zal het dus nog belangrijker worden om vrijwilligers te vinden. Belangrijk daarbij is dat de ouderen van nu steeds moeilijker te motiveren zijn voor intensieve vrijwilligerstaken. Ze willen Pilot WMO; vrijwilligerswerk blz. 15

19 namelijk ook allerlei andere zaken doen zoals lange reizen maken, of oppassen op de kleinkinderen. Ze hebben daar nu de tijd en het geld voor. Allochtone vrijwilligers blijken moeilijk te vinden. Diverse organisaties hebben met allochtone vrijwilligers gewerkt. In een aantal gevallen is dit niet goed bevallen. Het blijkt dat status van vrijwilligerswerk meespeelt bij het gemak waarmee vrijwilligers kunnen worden gevonden. Het is bijvoorbeeld voor een bepaalde organisatie makkelijker om vrijwilligers te vinden voor vrijwilligerswerk in het ziekenhuis, dan voor begeleiding van mensen thuis. Goede informatie over de inhoud van het werk is dan belangrijk. Zelfs als voor de functie-inhoud exact dezelfde tekst wordt gebruikt, komen er veel meer reacties als het om een functie in de instelling gaat dan bij mensen thuis. Door uit te leggen wat het werk inhoudt, kunnen mensen toch enthousiast worden. Zo vertelde een van de vrijwilligers dat het in eerste instantie lastig was om vrijwilligers te vinden om met doven te werken. Na een gesprek hierover, raakt men pas geïnteresseerd. Zoals zij zei: je moet ze over een drempel helpen. Voor sommige vrijwilligersfuncties is een lange inwerktijd nodig. Daarom vraagt men aan vrijwilligers voor die functie om voor langere tijd vrijwilliger te worden. Dit blijkt het lastig te maken om een vrijwilliger voor deze functie te vinden. Volgens een aantal geïnterviewden geldt voor werkenden dat ze vaak weinig tijd hebben om vrijwilligerswerk te doen. Zeker als ze kinderen hebben en/of actief aan sport doen. Andere vrijwilligersorganisaties hebben juist wel veel werkende vrijwilligers. Die doen het werk in de avonduren of op de dagen dat ze niet werken. Een aantal organisaties heeft ervaring met vrijwilligers die het vrijwilligerswerk doen in het kader van een sociaal activeringstraject. Deze organisaties zijn hier niet enthousiast over. Ze vinden dat deze mensen slecht begeleid werden door de gemeente en het reïntegratiebedrijf. Daardoor moesten zij zelf zorgen voor begeleiding van de vrijwilliger. Dit kost hen capaciteit in plaats van dat het capaciteit toevoegt. Van een feitelijk tekort aan vrijwilligers is sprake bij ongeveer de helft van de organisaties. Een aantal geïnterviewden lost dat op door zelf de taken te (blijven) doen. Een andere geïnterviewde concludeert spijtig dat voor haar de consequentie is dat ze minder mensen kan helpen, dus minder mensen kan ondersteunen met de hulp van een vrijwilliger. Slechts een paar organisaties hebben geen problemen met het vinden van nieuwe vrijwilligers. Voor een enkele organisatie is het juist een probleem om de grote aanwas van nieuwe vrijwilligers te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een organisatie die de plaatselijke afdeling is van landelijk organisaties. Door wervingsacties van de landelijke koepel worden zij ondersteund in het vinden van vrijwilligers. Als er een grote landelijke wervingsactie is geweest, betekent het voor de plaatselijke afdeling dat zij ook weer vrijwilligers moeten inzetten om de nieuwe aanmeldingen te benaderen en in te werken. Allerlei middelen worden ingezet om vrijwilligers te vinden. Advertenties worden geplaatst in eigen nieuwsbrieven of in kranten. Ook wordt de pers uitgenodigd bij evenementen of gaat men naar evenementen toe om mensen bekend te maken met de organisatie en om vrijwilligers te werven. De ondersteuningsorganisatie De Medewerker wordt gevraagd, of Sportservice Ede in het geval van sportverenigingen. Ook de eigen netwerken en die van deelnemers/ leden worden geraadpleegd. Bij sportverenigingen worden leden en eventueel hun ouders of verzorgers actief benaderd of ze een bijdrage willen leveren aan de club. Veel organisaties vinden het prettiger om een vrijwilliger te hebben uit de eigen geledingen. Deze heeft al het eigen clubgevoel HET BINDEN VAN VRIJWILLIGERS EN HET VRIJWILLIGERSBELEID Het binden van vrijwilligers, het voorkomen dat ze voortijdig afhaken, is voor de meeste organisaties niet of nauwelijks een probleem. Het is eerder omgekeerd: mensen die echt te oud zijn geworden voor de werkzaamheden voelen zich zo blz. 16

20 verbonden met de organisatie dat ze van geen ophouden weten. Deze worden tactvol verzocht om toch te stoppen en ze krijgen op een andere manier de mogelijkheid om betrokken te blijven bij de organisatie. De betrokkenheid is voor veel vrijwilligers de reden voor het vrijwilligerswerk; als ze weggaan bij de organisatie (bijvoorbeeld omdat ze zelf of de kinderen stoppen met de sport), stopt ook het vrijwilligerswerk. Veel organisaties hebben vrijwilligersbeleid geformuleerd. Daarin zijn meestal de volgende onderdelen meegenomen: - gericht werven - begeleiding - waardering - taakomschrijving - inventarisatie kennis en kunde - functioneringsgesprekken - scholing - bevorderen onderlinge contacten - exit- info verzamelen Het uiten van de waardering naar de vrijwilligers toe neemt daarin meestal een belangrijke plaats in. Soms zijn dat hele eenvoudige dingen: zorgen dat de ruimte waar men werkt s winters verwarmd is, of dat er iets lekkers is bij de koffie. Bijna alle organisaties organiseren met enige regelmaat (meestal een keer per jaar) een middag of avond voor de vrijwilligers. Daardoor worden ook de onderlinge contacten bevorderd. Bij een van de organisaties krijgt de medewerker een speldje na een inwerkperiode. Bij een aantal organisaties bleek in het verleden de samenwerking tussen vrijwilligers niet helemaal soepel te verlopen. Irritaties leidden ertoe dat vrijwilligers opstapten. Door een aantal vrijwilligersorganisaties is naar voren gebracht dat het lastig is om vrijwilligers aan te spreken op hun werkzaamheden. Ze zijn bang dat ze de vrijwilligers daarmee zouden verliezen, met wellicht in het kielzog nog andere vrijwilligers die familie of vrienden zijn van de vrijwilliger. Een van de organisaties heeft voor zichzelf een oplossing gevonden door het instellen van een coördinerend team. De vrijwilligers kunnen met al hun vragen terecht bij dit coördinerend team. Indien nodig spreekt het team de vrijwilligers ook aan als er dingen niet goed verlopen. Dit blijkt goed te werken ONDERSTEUNING VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES De organisaties hebben bijna allemaal ondersteuning gehad bij het werken met vrijwilligers. Meestal was dat voor het werven van vrijwilligers en voor zaken rondom wetgeving. Vaak zijn ze hierbij ondersteund door De Medewerker of Sportservice Ede. Ook voor fondsenwerving hebben een aantal vrijwilligersorganisaties ondersteuning ontvangen. Dit betrof vaak een landelijke koepel. Provinciale ondersteuningsorganisaties zijn nauwelijks genoemd, evenmin als op rijksniveau het Ministerie ONDERSTEUNINGSAANBOD VOLDOENDE? De meningen zijn verdeeld over het ondersteuningsaanbod in Ede. Bijna de helft is van mening dat er voldoende ondersteuningsaanbod is in Ede. Eenzelfde aantal vindt daarentegen dat er niet voldoende aanbod aan ondersteuning is. Er zijn een paar zaken aangekaart die men mist. Dit is de ondersteuning bij het inzetten van mensen met een uitkering in het vrijwilligerswerk. Een ander wil graag op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de Wmo en vindt dat ze de informatie nu onvoldoende kan vinden. Weer een ander vraagt aandacht voor vrijwilligers die niet bij de grotere, bekende vrijwilligersorganisaties werken. Ook genoemd is de behoefte aan informatie over de wettelijk mogelijkheden en beperkingen met vrijwilligers. Welke vergoedingen mag je bijvoorbeeld geven zodat het niet gezien wordt als een dienstverband? Dit is belangrijk omdat men niet het risico wil lopen dat men een persoon na drie dienstverbanden vast in dienst moet Pilot WMO; vrijwilligerswerk blz. 17

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk Samenvatting Van de Leidenaren geeft 22% aan op dit moment aan vrijwilligerswerk te doen. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Het percentage vrijwilligers dat (meer) vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2008

Vrijwilligersonderzoek 2008 Vrijwilligersonderzoek 2008 Nulmeting naar vrijwilligerswerk in georganiseerd verband in Groningen Bureau Onderzoek en Statistiek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe

Nadere informatie

Vrijwillig Haaksbergen

Vrijwillig Haaksbergen Vrijwillig Haaksbergen Stand van zaken 1 augustus 2014 Sybren Bouwsma en Maaike Moulijn - Arcon Rapport Vrijwillig Haaksbergen 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken vrijwillige inzet... 4 3. Ondersteuning

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Fusievereniging 2010

Vrijwilligersbeleid Fusievereniging 2010 Vrijwilligersbeleid Fusievereniging 2010 Inleiding Vrijwilligers houden de vereniging niet alleen sportief maar ook organisatorisch en recreatief draaiend. Denk aan leiders, trainers, bestuursleden, commissieleden,

Nadere informatie

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013 Programma SportService Zwolle & Vrijwilligerscentrale Zwolle Peter van Diermen Werven & Behouden Opening & Kennismaking Vrijwilligers Ervaringen uit de praktijk Vrijwilligersbeleid Pauze Motivatiemanagement

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Martijn Souren Ongeveer 7 procent van de werknemers met een verleent zelf mantelzorg. Ze maken daar slechts in beperkte mate gebruik van aanvullende

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Onderzoek onder vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers J. Bosch, MA en drs. G. Eijkhout Samenvatting GEMEENTE BEST Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2

Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Age Stinissen Mayan van Teerns Inhoud Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Inkomstenbronnen

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch

Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch Enquête over het vrijwilligerswerk in de gemeente s-hertogenbosch en de behoefte aan ondersteuning Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Verslag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-netwerkbijeenkomst gemeente Oud-Beijerland 16 april 2013 Voor de Wmo-netwerkbijeenkomst van 16 april 2013, met als dagvoorzitter

Nadere informatie

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid De NSA i.s.m. de KNSB Vrijwilligersbeleid Programma Opening Vrijwilligerswerk Ervaringen uit de praktijk Motieven voor vrijwilligerswerk Werven Behouden Vragen Vrijwilligers Vrijwilliger Iemand die zich

Nadere informatie

Buddy-plan Handreiking

Buddy-plan Handreiking Buddy-plan Handreiking Inleiding Het CDA staat naast onze ouderen: Wij zijn er voor u! Met die boodschap reiken we ouderen de helpende hand, als ze die nodig hebben. Door naar hun zorgen te luisteren,

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in gemeente Bladel

Vrijwillige inzet in gemeente Bladel Vrijwillige inzet in gemeente Bladel Onderzoeksrapport over vrijwilligerswerk Auteur(s) Datum MOVISIE Vanessa Zondag Utrecht, 12 mei 2010 Utrecht, 12 mei 2010 * Vrijwillige inzet in gemeente Bladel 1 MOVISIE

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

participatiesamenleving

participatiesamenleving Tussen verzorgingsstaat en participatiesamenleving De feiten en fabels over informele zorg Prof. dr. Kim Putters Mezzo, 14 mei 2014 Inhoud 1. SCP en Mezzo 2. De Sociale Staatt van Nederland d 2013 3. De

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg, G. Waverijn & M. Heijmans, NIVEL, 2015) worden gebruikt. U vindt deze factsheet

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Dé mantelzorger bestaat niet

Dé mantelzorger bestaat niet Dé mantelzorger bestaat niet Deze notitie over mantelzorg is opgesteld is samenwerking met: Stichting Pulse, Plaatselijk Overleg Gehandicapten, het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem IJsselstein, de

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Inventarisatie scholingsaanbod. voor vrijwilligers in de gemeente Venlo. Samenvatting resultaten

Inventarisatie scholingsaanbod. voor vrijwilligers in de gemeente Venlo. Samenvatting resultaten Inventarisatie scholingsaanbod voor vrijwilligers in de gemeente Venlo In opdracht van de gemeente Venlo verzorgt de Vrijwilligerscentrale in 2014 een inventarisatie bij organisaties van het scholingsaanbod

Nadere informatie

Conceptnota: Vrijwilligersbeleid van Leiderdorp. Wie goed doet, goed ontmoet! 2012-2015

Conceptnota: Vrijwilligersbeleid van Leiderdorp. Wie goed doet, goed ontmoet! 2012-2015 Conceptnota: Vrijwilligersbeleid van Leiderdorp Wie goed doet, goed ontmoet! 2012-2015 Registratienummer: 2011i02180 Datum: 1 december 2011 VRIJWILLIGERS Zij zijn het die zonder tegenprestatie een helpende

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in de gemeente Roosendaal

Vrijwilligerswerk in de gemeente Roosendaal Vrijwilligerswerk in de gemeente Roosendaal Colofon Gemeente Roosendaal Afdeling Faciliteiten Team Onderzoek, informatiebeheer en datamanagement Postbus 5000 4700 KA Roosendaal Contactpersonen: Twan van

Nadere informatie

W045232 / 47882. Evaluatie waardering vrijwilligers

W045232 / 47882. Evaluatie waardering vrijwilligers W045232 / 47882 Evaluatie waardering vrijwilligers 2013 1. INLEIDING Voor u ligt het rapport evaluatie waardering vrijwilligers 2013. De WMO verplicht de gemeenten jaarlijks verantwoording af te leggen

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D

A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D A D V I E S T E A M V R I J W I L L I G E R S B E L E I D V E R S L AG DE JUISTE BALANS: - BETAALD WERK - VRIJWILLIGERSWERK - DE WMO E e n p r o j e c t v a n F N V V r o u w e n b o n d, E n z o v o o

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers.

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers. Doel: Realiseren van duidelijke afspraken ten aanzien van het werven, de aanmeldingsprocedure, de rechten en plichten en de begeleiding van de vrijwilliger Inleiding Binnen Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2015-2020

Vrijwilligersbeleid 2015-2020 Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2015-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Gemeente Oss

Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Gemeente Oss Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Gemeente Oss Project Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2020 Datum 24 mei 2016 Auteur S. Dohmen, M. Megens Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Huidige situatie 3. Relevante ontwikkelingen

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?...

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?... Kennisbijeenkomst 12 februari thema vrijwilligersmanagement Uitwerking workshop werven en behoud Inhoud Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke

Nadere informatie

TRILL Programma van eisen VWC

TRILL Programma van eisen VWC TRILL Programma van eisen VWC Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Aanleiding In de ledenraadsvergadering van 22 september 2015 is met de ledenraad van Mezzo de afspraak gemaakt dat

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015 Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2015 Sinds 2012 voert Resto VanHarte een jaarlijks onderzoek uit onder haar vrijwilligers. Dit jaar is er een aparte versie gemaakt voor incidentele vrijwilligers

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Informatiebijeenkomst vrijwilligers- en subsidiebeleid 11 april 2016 Programma Presentatie vrijwilligersbeleid Presentatie subsidiebeleid Vragen algemeen Vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere. Goed voor elkaar

Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere. Goed voor elkaar Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere Voorwoord In deze folder vindt u een overzicht van de belangrijkste Veerse professionele -en vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn, zorg en ondersteuning.

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 pagina 1 van 7 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 Bent u niet degene die ons bureau kan beoordelen dan vragen wij u om de link naar deze vragenlijst door te sturen naar die betreffende

Nadere informatie

2-meting gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid. Herhalingsonderzoek stand van zaken vrijwilligerswerkbeleid

2-meting gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid. Herhalingsonderzoek stand van zaken vrijwilligerswerkbeleid 2-meting gemeentelijk vrijwilligerswerkbeleid Herhalingsonderzoek stand van zaken vrijwilligerswerkbeleid Auteur: Marieke Ploegmakers, Michaëla Merkus en Matthijs Terpstra Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging. Nel Garrelfs

Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging. Nel Garrelfs Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging Nel Garrelfs 1 Hoe ben jij bij de club vrijwilliger geworden? Gevraagd Zelf aangemeld Advertentie Website Clubblad Opleiding Anders.. 2 Waarom

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vrijwilligers. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest

Klanttevredenheid. Vrijwilligers. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 2012 Klanttevredenheid Vrijwilligers Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Onderzoek tevredenheid vrijwilligers SWOS 2012 Dit

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Inzet van vrijwilligers. Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn)

Inzet van vrijwilligers. Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn) Inzet van vrijwilligers Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn) Agenda Vrijwilligerswerk in Nederland Vergelijking zorg, welzijn en sport Drie

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek naar Vrijwilligers Gemeente Heemskerk

Tevredenheidsonderzoek naar Vrijwilligers Gemeente Heemskerk Tevredenheidsonderzoek naar Vrijwilligers Gemeente Heemskerk Tevredenheidsonderzoek naar Vrijwilligers Gemeente Heemskerk COLOFON Samenstelling Anja van Lonkhuijzen Volkan Atalay Vormgeving binnenwerk

Nadere informatie

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Werkgroep Vrijwilige Inzet met Toekomst, 28 september 2015 Aanleiding In Nieuwegein zetten vele inwoners zich vrijwillig in. Dit is goud waard! Het eigen

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 In december 2007 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Sportpanel Sport beweegt naar werk

Sportpanel Sport beweegt naar werk Sportpanel Sport beweegt naar werk November 2014 De sportvereniging is er niet meer alleen voor het sportaanbod. De sportvereniging heeft de afgelopen jaren steeds meer functies gekregen. Zo draagt de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

VrijwilligersKapelle

VrijwilligersKapelle VrijwilligersKapelle Wij zetten ons in voor iedereen die zich bezig houdt met vrijwilligerswerk. Wij zijn er voor vrijwilligersorganisaties en mensen die vrijwilligerswerk (willen) doen. VrijwilligersKapelle

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Vrijwilligerscentrale Beverwijk-Heemskerk

Klanttevredenheidsonderzoek Vrijwilligerscentrale Beverwijk-Heemskerk Klanttevredenheidsonderzoek Vrijwilligerscentrale Beverwijk-Heemskerk Naam: Inge Vianen Datum: 20 juli 2012 Supervisor intern: Mariette van der Ploeg Supervisor universiteit: Edwin Boezeman 0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Sportverenigingen. EDITIE 4 april 2014. In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries. Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015

Nieuwsbrief. Sportverenigingen. EDITIE 4 april 2014. In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries. Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015 Nieuwsbrief Sportverenigingen EDITIE 4 april 2014 In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015 SG Were Di zoekt samenwerking met sportverenigingen Veel

Nadere informatie