GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo"

Transcriptie

1 GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006

2 De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, 22 augustus 2006 EWZ/ O&O

3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond Onderzoeksopzet Leeswijzer Omvang vrijwilligerswerk Ede en Veenendaal Het aanbod van ondersteuning van vrijwilligerswerk De vraag naar ondersteuning door de vrijwilligers Gesprekken met vrijwilligers (Veenendaal) Redenen en motieven vrijwilligerswerk Belemmeringen in het vinden van vrijwilligers Vrijwilligersbeleid Ondersteuning voor vrijwilligers Ondersteuningsaanbod voldoende? Rol van de gemeente Gesprekken met vrijwilligersorganisaties (Ede) Het vinden van vrijwilligers Het binden van vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid Ondersteuning voor vrijwilligersorganisaties Ondersteuningsaanbod voldoende? De rol van de gemeente Knelpunten, lacunes en mogelijke oplossingsrichtingen Knelpunten en lacunes Oplossingsrichtingen...21 Bijlage 1: Bijlage 2: Overzicht aanbod vrijwilligersondersteuning Ede respectievelijk Veenendaal 23 Enquêtevragen over mantelzorg en vrijwilligerswerk in bestaande onderzoeken 31

5

6 1. Inleiding en achtergrond In de Wmo is een belangrijke plaats toegekend aan de vrijwillige inzet. De ontwikkelpilot Ede/ Veenendaal voor de Wmo richt zich op de ondersteuning van mantelzorg, vrijwilligerswerk en de informele netwerken. Dit zijn de dragers van de Wmo. Deze spelen een belangrijke rol bij het versterken van sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en dorpen. Door de vergrijzing, de extramuralisering en door de ontwikkeling dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen, neemt de vraag naar welzijn en zorg in de thuissituatie toe. Hierdoor wordt er een groter beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Uit landelijk onderzoek blijkt dat het aandeel vrijwilligers van achttien jaar en ouder in de loop der jaren niet is afgenomen 1. Wel zijn er berichten dat vanaf het midden van de jaren negentig de tijd die men aan het vrijwilligerswerk besteedt afneemt en dat de vraag toeneemt. Uit de onderzoeken blijkt duidelijk dat veel organisaties die werken met vrijwilligers moeite hebben om voldoende vrijwilligers te vinden. Om de druk op mantelzorgers en vrijwilligers in de informele zorg te verminderen richt de pilot zich op de mobilisatie van vrijwilligers uit de lokale gemeenschap en de relatie tussen informele netwerken en professionele ondersteuning. Dit moet ertoe leiden dat: - mantelzorgers een betere ondersteuning krijgen; - informele netwerken in de buurt worden ingericht en/ of versterkt; - het vrijwilligerswerk wordt bevorderd en versterkt. Uitgangspunt van de Wmo is dat mensen die ondersteuning nodig hebben dit in eerste instantie in hun eigen omgeving zoeken. Hiervoor is het nodig dat er een goede relatie vanuit welzijnswerk, beroepszorg en gemeente wordt opgebouwd met mantelzorgers, buurtbewoners en vrijwilligers. De vrijwillige inzet betreft niet alleen de informele zorg- en hulpverlening, maar ook de inzet op andere terreinen zoals sport en andere vrijetijdsbesteding, levensbeschouwing, cultuur en onderwijs. Dit gebeurt nu al in grote mate. Zowel in Ede als in Veenendaal is er een aantal instellingen die ondersteuning bieden aan de vrijwillige inzet. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het deelonderzoek van de pilot Wmo betreffende het bevorderen en versterken van het vrijwilligerswerk. Het onderzoek is erop gericht de huidige positie van het vrijwilligerswerk in beeld te krijgen. Daartoe is een inventarisatie gemaakt van de huidige stand van zaken van de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. De uitkomsten van het onderzoek worden in het vervolg van de pilot gebruikt om activiteiten ter versterking van het vrijwilligerswerk te ontwikkelen Onderzoeksopzet De onderzoeksvragen Het versterken van het vrijwilligerswerk begint met inzicht in de huidige situatie. De knelpunten die nu door vrijwilligers worden ervaren geven aanknopingspunten voor verbeteringen, voor het versterken en bevorderen van het vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. De onderzoeksvragen die daarvoor gehanteerd zijn in dit onderzoek zijn: - Wat is de huidige vraag en het aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk (waaronder informele hulp); - Waar bestaat de huidige ondersteuning van vrijwilligerswerk uit; - Welke lacunes zijn er binnen het bestaande aanbod aan ondersteuning vrijwilligerswerk; - Met welke methoden kunnen nieuwe groepen vrijwilligers aangeboord en ingezet worden; - Welke knelpunten en belemmeringen zijn er. De onderzoeksmethode Voor de pilot is zowel de vraag naar vrijwilligersondersteuning als het ondersteuningsaanbod geïnventariseerd. 1 SCP, Vrijwilligersorganisaties onderzocht, juni 2005 Pilot WMO; vrijwilligerswerk blz. 3

7 Het aanbod voor ondersteuning van vrijwilligers Het aanbod aan ondersteuning voor vrijwilligers en hun organisaties is geïnventariseerd bij de ondersteuningsinstellingen de Medewerker (Ede) en het VNV (Veenendaal). Daarnaast is er zowel in Ede als in Veenendaal een bureau Sportservice werkzaam als ondersteuningsinstelling specifiek voor sportorganisaties. Ook dit aanbod is geïnventariseerd. Kenmerken vrijwilligerswerk De informatie over omvang en kenmerken van het vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal is gebaseerd op grootschalige surveyonderzoeken die recent waren gehouden. In Veenendaal is in 2005 de Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Sociale Staat afgenomen onder de inwoners van 15 jaar en ouder. Ook in Ede is in 2005 een representatief onderzoek gehouden onder de inwoners van 15 jaar en ouder, de driejaarlijks gemeente-enquête. De vraag van vrijwilligers Er is niet voor gekozen om nog een grootschalig, representatief veldonderzoek te houden. Dit is te tijdrovend en bovendien waren er al onderzoeken recent afgesloten of (bijna) in uitvoering waar informatie over vrijwilligerswerk in bevraagd werd. De resultaten van die onderzoeken zijn geanalyseerd voor het onderhavige onderzoek. In Veenendaal kwamen eind 2005 de gegevens beschikbaar van de digitale monitor Digimon onder vrijwilligersorganisaties 2. Voor dit onderzoek zijn 326 vrijwilligersorganisaties benaderd die bekend zijn bij de gemeente Veenendaal en het VrijwilligersNetwerk Veenendaal (VNV). Ook via andere kanalen zijn vrijwilligersorganisatie gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. In totaal hebben 141 organisaties meegedaan. Dit is een respons van (43%). In Digimon wordt ingegaan op de ondersteuningsbehoefte, de ondersteuningsorganisatie en de gemeente. Dit overlapt met de vragen die we hadden voor de pilot. Daarom zijn in Veenendaal niet nogmaals de organisaties benaderd, maar zijn individuele vrijwilligers gevraagd naar hun ondersteuningsbehoefte en hun motieven voor het doen van vrijwilligerswerk. Hiervoor zijn 10 interviews gehouden met 10 vrijwilligers. Daarnaast is er een gesprek geweest met de ondersteuningsorganisatie (VNV). In Ede zijn wel (vertegenwoordigers van) de vrijwilligersorganisaties benaderd. In de interviews met hen is gevraagd naar de knelpunten die zij ervaren en naar hun ondersteuningsbehoefte. Ook hier zijn 10 interviews gehouden met vrijwilligersorganisaties en één met de ondersteuningsorganisatie in Ede, de Medewerker Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de omvang en de kenmerken van het vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal op basis van de grootschalige bewonersonderzoeken. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van het aanbod aan ondersteuning voor vrijwilligers in Ede en Veenendaal. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de interviews met de vrijwilligers in Veenendaal besproken (4.1) en met de vrijwilligersorganisaties in Ede (4.2). Hoofdstuk 5 geeft de knelpunten en de mogelijke oplossingsrichtingen. 2 CIVIQ, Vrijwilligerswerk in Veenendaal. Rapportage uitkomsten onderzoek DigiMon, december 2005 blz. 4

8 Bent u vrijwilliger? 100,0% 80,0% Percentage 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Ik geef regelmatig hulp aan buren, zieken of ouderen (mantelzorg) Ik heb een functie in een club, vereniging, kerk Ik doe iets voor de school van mijn kinderen Ik doe iets anders Totaal Figuur 1. Het aantal vrijwilligers in Ede, % 80% Vrijwilligers naar geslacht Percentage 60% 40% 20% 0% Ik geef regelmatig hulp aan buren, zieken of ouderen (mantelzorg) Ik heb een functie in een club, vereniging, kerk Ik doe iets voor de school van mijn kinderen Figuur 2. Het aantal vrijwilligers naar geslacht in Ede, 2005 Ik doe iets anders Man Vrouw Totaal Vrijwilligers naar leeftijd 100% Percentage 80% 60% 40% 20% 0% Ik geef regelmatig hulp aan buren, zieken of ouderen (mantelzorg) Ik heb een functie in een club, vereniging, kerk Ik doe iets voor de school van mijn kinderen Ik doe iets anders Totaal jaar jaar jaar 65 en ouder Figuur 3. Het aantal vrijwilligers naar leeftijd in Ede, 2005 Pilot WMO; vrijwilligerswerk blz. 5

9 2. Omvang vrijwilligerswerk Ede en Veenendaal Al jarenlang zetten vele inwoners van Ede en Veenendaal zich in als vrijwilligers. Uit cijfers over 2002 blijkt dat een derde van de inwoners van Ede vrijwilligerswerk verricht (gemeente-enquête 2002). In 2005 is dit verder toegenomen: uit de gemeente-enquête Ede van 2005 blijkt dat meer dan drie van elke vijf inwoners enige vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg verrichten. Dit is een stijging ten opzichte van drie jaar eerder. Volgens de gemeente-enquête Ede 2005 verleent een van elke acht inwoners een vorm van mantelzorg, de rest doet iets voor een club of kerk, voor een school of nog iets anders (figuur 1). Bijna evenveel mannen als vrouwen verrichten vrijwilligerswerk (figuur 2). Vrijwilligerswerk op school gebeurt vooral door vrouwen en vooral in de leeftijdsklasse 25 tot 45 jaar. Vrijwilligerswerk voor een club, kerk of vereniging wordt even vaak door mannen als door vrouwen gedaan. Jongeren tot 25 jaar verrichten niet vaak vrijwilligerswerk of mantelzorg (figuur 3 en 4). In de Edese dorpen wordt vaker vrijwilligerswerk gedaan dan in Ede-stad (figuur 5). In Veenendaal geeft de Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Sociaal Beleid 2005 informatie over vrijwilligerswerk. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de inwoners enige vorm van mantelzorg of vrijwilligerswerk (of beide) verricht. Ruim een derde van de inwoners verricht vrijwilligerswerk en bijna een kwart van de inwoners van Veenendaal herkent zichzelf als mantelzorger. Er zijn mantelzorgers die ook vrijwilliger zijn. Dit geldt voor een van elke acht inwoners van Veenendaal (figuur 7). Vrijwilligerswerk wordt even vaak door mannen gedaan als door vrouwen (figuur 9). Mantelzorg wordt twee keer zo vaak door vrouwen gedaan dan door mannen (figuur 8). In de monitor in Veenendaal is gevraagd wat voor soort mantelzorg men verleent. Gezelschap houden of begeleiden van de zorgvrager wordt het meest genoemd, door een kwart van de mantelzorgers. Het regelen van financiële zaken komt bijna even vaak voor. Persoonlijke verzorging en huishoudelijke zaken worden iets minder vaak genoemd, maar toch nog door bijna een van elke vijf mantelzorgers (figuur 10). De meeste inwoners die zichzelf als mantelzorg herkennen verlenen langdurig zorg. Meer dan drie kwart van de mantelzorgers zorgt langer dan drie maanden. Meestal is dat minder dan acht uur per week. Een kwart van de mantelzorgers verleent de zorg meer dan acht uur per week (figuur 11). Voor de meeste mantelzorgers (60%) is de zorg in te passen in het dagelijks leven. Meer dan een derde van de mantelzorgers echter ervaart wel wat problemen bij het combineren van de mantelzorg met de overige bezigheden. Bijna vier procent kan het zelfs moeilijk inpassen. Deze problemen doen zich vooral voor als de zorg meer dan acht uur in de week vraagt. Bij meer dan acht uur mantelzorg per week heeft minstens de helft van de mantelzorgers wel wat problemen met de combinatie. Van de mantelzorgers die langer dan drie maanden zorg verlenen ervaart zestig procent (wat) problemen (figuur 12). blz. 6

10 Vrijwilligers in Ede, naar leeftijd 100,0% 80,0% Percentage 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Ik geef regelmatig hulp aan buren, zieken of ouderen (mantelzorg) Ik heb een functie in een club, vereniging, kerk Ik doe iets voor de school van mijn kinderen Figuur 4. Het aantal vrijwilligers in Ede naar leeftijd, 2005 Ik doe iets anders Totaal jaar jaar jaar 65 en ouder Vrijwilligers, naar Ede-stad of dorp 100,0% 80,0% Percentage 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Ik geef regelmatig hulp aan buren, zieken of ouderen (mantelzorg) Ik heb een functie in een club, vereniging, kerk Ik doe iets voor de school van mijn kinderen Figuur 5. Het aantal vrijwilligers in Ede naar stad of dorp, 2005 Ik doe iets anders Ede-stad Totaal Ede-dorp Geeft regelmatig hulp aan buren, zieken of ouderen (mantelzorgers), Ede naar leeftijd en geslacht (n=52) 50,0 40,0 30,0 20,0 Man Vrouw 10,0 0,0 < 25 jaar jaar jaar 65+ Figuur 6. Mantelzorgers in Ede naar leeftijd en geslacht, 2005 Pilot WMO; vrijwilligerswerk blz. 7

11 Vrijwilligerswerk en mantelzorg Veenendaal, % 50% 24% Vrijwilliger en mantelzorg Alleen vrijwilliger Alleen mantelzorger Geen van beide 14% Figuur 7. Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Veenendaal, 2005 Verleent mantelzorg naar geslacht, Veenendaal 2005 Vrouw 64% Man 36% 55 jaar en ouder Verleent mantelzorg, Veenendaal tot 18 jaar 4% 29% 18 tot 30 jaar 14% 40 tot 55 jaar 38% 30 tot 40 jaar 15% Figuur 8. Mantelzorg naar geslacht en leeftijd, Veenendaal 2005 Vrijwilligers naar geslacht, Veenendaal 2005 Vrijw illigers naar leeftijd, Veenendaal % jaar 16% Vrouw 51% Man 49% jaar 30% jaar 36% Figuur 9. Vrijwilligers naar geslacht en leeftijd, Veenendaal 2005 blz. 8

12 Mantelzorg taken, Veenendaal 2005 Niet gespecificeerd Financiële zaken regelen Gezelschap houden/ begeleiden Iets anders Huishoudelijke zaken Persoonlijke verzorging Percentage Alleen dit Gecombineerd Figuur 10. Duur en intensiteit van de mantelzorg, Veenendaal 2005 Duur en intensiteit mantelzorg, Veenendaal 2005 Langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week 23,0 Langer dan 3 maanden en minder dan 8 uur per week 54,6 Korter dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week 7,1 Korter dan 3 maanden en minder dan 8 uur per week Percentage 15,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Figuur 11. Duur en intensiteit van de mantelzorg, Veenendaal 2005 Combinatie zorg in dagelijks leven is inpasbaar, naar zwaarte van de mantelzorg, Veenendaal 2005 Langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week Langer dan 3 maanden en minder dan 8 uur per week Korter dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week Korter dan 3 maanden en minder dan 8 uur per week Percentage 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Combinatie lukt Geeft wel (wat) problemen Figuur 12. Inpasbaarheid van mantelzorg naar zwaarte van de zorg, Veenendaal 2005 Pilot WMO; vrijwilligerswerk blz. 9

13 3. Het aanbod van ondersteuning van vrijwilligerswerk Het huidig aanbod aan ondersteuning van vrijwilligers is opgevraagd bij de ondersteuningsinstellingen in Ede en Veenendaal. Zowel in Ede als in Veenendaal zijn er ondersteuningsinstellingen voor mantelzorgers en voor vrijwilligers. Daarnaast kennen beide gemeenten aparte instellingen voor het ondersteunen van sportverenigingen 3. In onderstaande schema s wordt een overzicht gegeven van de organisaties (schema 1) en activiteiten ter ondersteuning van vrijwilligers in Ede (schema 2) en Veenendaal (schema 3). Schema 1. Organisaties ter ondersteuning van vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Ede Veenendaal Ondersteuning De Medewerker Vrijwilligersnetwerk vrijwilligerswerk Sportservice Ede Veenendaal (VNV) Ribw Sportservice MEE Veluwe Veenendaal Gelderse Roos CMD Welstede Lokaal comité De ondersteuningsinstellingen bieden een breed scala aan activiteiten en voorzieningen ter ondersteuning van vrijwilligers (het ondersteuningsaanbod voor mantelzorg wordt hier niet besproken). Een uitgebreid overzicht van het ondersteuningsaanbod is opgenomen in bijlage 1. Schema 2. Ondersteuningsaanbod vrijwilligerswerk in Ede Instelling Activiteit De Medewerker - Vrijwilligerscentrale - Meldpunt vrijwillige hulp - Activiteitenfonds - Sociale activering - Leren en lol - Uitleenservice - Signalering knelpunten - Project Flexwerker - Coördinatie IZGV De Medewerker/ RIBW/ MEE - Toppers Veluwe/ Gelderse Roos De Medewerker/ MEE - Vrijwillige thuishulp Veluwe De Medewerker/ RIBW - Vriendendienst Platform lokaal bedrijfsleven - De Beursvloer en maatschappelijke instellingen Lokaal comité - Lokaal comité Sportservice Ede - Informatie, advies en ondersteuning voor sportverenigingen - Ondersteuning in beheer en onderhoud buitensportaccommodaties - Project Sportieve School 3 De ondersteuning van mantelzorgers is in een apart onderzoek behandeld en is hier dus niet opgenomen blz. 10

14 Sportservice Ede/ Welstede/ Mee Veluwe Sportservice Ede/ De Medewerker - Schoolsportmateriaal - Fair Play Project - Pool vakleraren sportonderwijs - Sportbuurtwerk - Schoolsport Olympiade - Project Sportpas - Sport Overdag - Support Ede - Nationale sportweek - Sportgala - Sportcongres - VIS-cursus - Workshop Wet en Regelgeving - Aangepast sporten - Cursussen Schema 3. Ondersteuningsaanbod vrijwilligerswerk in Veenendaal Instellingen Activiteit Vrijwilligers Netwerk - Vrijwilligers Vacaturebank Veenendaal (VNV) - Facilitair bureau - Project spreekvaardigheid - Interculturalisatie - Meldpunt vrijwilligershulp - Signalering knelpunten en belangenbehartiging vrijwilligersorganisaties - Deskundigheidsbevordering - Ondersteuning allochtonen - Lokaal Steunpunt Mantelzorg - Advisering naar vrijwilligersorganisaties - Promotie vrijwilligerswerk - Digitaal informatiepunt CMD - Cursussen voor vrijwilligers informele zorg Sport Service Veenendaal - Verenigingsondersteuning - Cursussen - Informatieverstrekking - Fitness Galm Senioren Sportief Zowel in Ede als in Veenendaal bieden de ondersteuningsinstellingen ondersteuning aan zowel vrijwilligers als aan de vrijwilligersorganisaties. Uit bovenstaande schema s, en uit bijlage 2 blijkt dat er ondersteuning is op allerlei terreinen. Zowel in de vorm van informatievoorziening, activiteiten, facilitering, advisering als deskundigheidsbevordering. Het matchen van vraag en aanbod van vrijwilligers is een belangrijke taak van de ondersteuningsinstellingen. Pilot WMO; vrijwilligerswerk blz. 11

15 4. De vraag naar ondersteuning door de vrijwilligers Om te weten wat er nog ontbreekt in het huidige aanbod van ondersteuning voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn gesprekken met vrijwilligers en hun organisaties gevoerd. Uit het onderzoek van het SCP blijkt dat vooral de instellingen op het gebied van zorg- en hulpverlening, sociaal-cultureel werk, levensbeschouwing en belangenbehartiging vaker dan gemiddeld een gebrek aan vrijwilligers ervaren. Organisaties voor sport en recreatie hebben ongeveer even vaak als gemiddeld een tekort aan vrijwilligers, maar ze hebben wel vaak een tekort als het gaat om specifieke functies. Daarom is ervoor gekozen de gesprekken te houden bij vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties uit deze sectoren. Met bemiddeling van de vrijwilligerscentrales in Ede en Veenendaal (de Medewerker resp. het VNV) zijn de personen en de organisaties benaderd. In totaal zijn 22 gesprekken gevoerd met deze vrijwilligers en organisaties. Schema 4. Aantal interviews naar type vrijwilligersorganisatie Type vrijwilligersorganisatie Aantal vrijwilligers Veenendaal Aantal vrijwilligersorganisaties Ede Zorg en hulpverlening 4 5 Levensbeschouwing 0 1 Sport en recreatie 2 3 Sociaal-cultureel 3 0 Ontwikkelingswerk 0 1 Belangenbehartiging 0 1 Ondersteuning 2 0 Totaal Gesprekken met vrijwilligers (Veenendaal) In Veenendaal is gesproken met individuele vrijwilligers. In de gesprekken met de vrijwilligers zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: o redenen en motieven voor vrijwilligerswerk; o belemmeringen in het vinden van vrijwilligers; o vrijwilligersbeleid; o ondersteuning voor vrijwilligers; o ondersteuningsaanbod voldoende; o de rol van de gemeente. Achtereenvolgens worden deze onderwerpen besproken REDENEN EN MOTIEVEN VRIJWILLIGERSWERK Er zijn diverse redenen genoemd waarom men vrijwilligerswerk is gaan doen. Vaak is men vrijwilligerswerk gaan doen om zinvol bezig te zijn, om iets nuttigs te doen. Een aantal is het vooral voor eigen plezier gaan doen. Een aantal geïnterviewden is vrijwilligerswerk gaan doen omdat er een dringend beroep op hen werd gedaan; er was niemand anders te vinden die het wilde gaan doen. Een ander werd gevraagd voor een functie in het bestuur. Daardoor voelde ze zich vereerd. Een aantal keer kwam naar voren dat het vrijwilligerswerk nog een ander doel diende. Zo gebruikte men het vrijwilligerswerk om mensen te leren kennen na een verhuizing, als opstap naar een baan of om ervaring op te doen. Duidelijk wordt dat vrijwilligerswerk niet alleen gedaan wordt voor anderen. De voldoening uit het vrijwilligerswerk is belangrijk: het moet het zinvol of leuk zijn. Men moet intrinsiek gemotiveerd zijn; er staat immers geen (grote) geldelijk beloning tegenover. De vrijwilliger kan zijn of haar deskundigheden inzetten voor het vrijwillige blz. 12

16 werk. Daarnaast kan het voor de vrijwilliger zelf ook iets kan opleveren. Het kan een verrijking zijn in allerlei opzichten: sociaal, cultureel of doordat men allerlei vaardigheden aanleert. Het is dan een win-win situatie BELEMMERINGEN IN HET VINDEN VAN VRIJWILLIGERS Door de geïnterviewden is een aantal redenen genoemd waarom het moeilijk is om nieuwe vrijwilligers te vinden. Het feit dat veel mensen een baan hebben, voor kinderen en/ of ouders zorgen en willen sporten, betekent dat er weinig tijd overblijft voor vrijwillige inzet. Regelmatig wordt opgemerkt dat het vooral moeilijk is om jongeren te interesseren in vrijwilligerswerk. Soms beginnen ze wel maar dan blijkt het toch meer te vragen dan ze hadden verwacht: het is toch anders dan het zorgen voor oma. Daarnaast wordt een aantal keer een opmerking gemaakt over mensen die voor sociale activeringstraject op zoek moeten naar vrijwilligerswerk. Als dat niet vanuit de eigen interesse gebeurt, werkt het niet. De motivatie is er niet en de begeleiding vanuit de gemeente of het reïntegratiebedrijf is onvoldoende. Daardoor wordt de organisatie waar de persoon komt te werken verantwoordelijk voor de begeleiding. In een aantal gevallen legt dat een groot beslag op de organisatie. Er wordt op soms zeer professionele wijze gezocht naar vrijwilligers. Een organisatie heeft voor elke vacante vrijwilligersfunctie een functieomschrijving opgesteld met het tijdsbeslag. Er bestaat echter het gevaar van een neerwaartse spiraal. Als er (te) weinig vrijwilligers zijn, kan er ook steeds minder georganiseerd worden en dat heeft weer te weinig vrijwilligers tot gevolg. Zoals een vrijwilliger opmerkte doordat er geen nieuwe activiteiten meer worden gedaan, wordt het ook steeds moeilijker om nieuwe mensen te vinden VRIJWILLIGERSBELEID Waardering voor de vrijwillige inzet is belangrijk. Daar wordt door de organisaties ook voor gezorgd. Soms is dat in de vorm van een jaarlijkse feestavond of een kaartje bij ziekte. De belangstelling van de wethouder wordt zeer positief beoordeeld. Ook wordt het gewaardeerd als bestuursleden hun belangstelling laten blijken door bij gewone activiteiten (wedstrijden) aanwezig te zijn, niet alleen bij borrels. De geïnterviewden geven aan dat een geldelijke beloning niet nodig is. Een aantal denkt dat het wel helpt om jongeren te werven: anders gaan ze liever bij Albert Heijn werken. Anderen zien mogelijkheden om het vrijwilligerswerk als stage in te zetten. In plaats van een beloning in geld, een beloning in studiepunten. De geïnterviewden vinden het belangrijk dat er een organisatie achter hen staat. Dat er mensen zijn bij wie ze terecht kunnen als ze ergens mee zitten. Al gaat het om het schuim op het bier, zoals een geïnterviewd bestuurslid opmerkt. Bij een organisatie waar dit niet goed geregeld was, leidde onderling onbegrip en te grote vrijblijvendheid ertoe dat activiteiten stopten. Bij een aantal organisaties was dit georganiseerd in een coördinerend team of vrijwilligersraad. Bij grotere organisaties was dit vaak beter geregeld dan bij de kleinere. Soms werd er met functieomschrijvingen en functioneringsgesprekken gewerkt. Er werd niet vaak gebruik gemaakt van de mogelijkheid om cursussen te doen. De reden hiervoor was dat dit teveel tijd kostte, naast het gewone vrijwilligerswerk. Ook voor de gasten of degenen voor wie ze het werk doen is het prettig dat de vrijwilliger vanuit een organisatie werkt. In het geval van bezoekwerk bijvoorbeeld vinden gasten het prettig dat er niet een anonieme vreemde op bezoek komt ONDERSTEUNING VOOR VRIJWILLIGERS De meeste vrijwilligers zijn via een eigen netwerk terechtgekomen bij de organisatie waar ze voor werken. Ze geven aan dat werving via het eigen netwerk (of landelijke koepels) het best werkt. Dit hangt samen met de motivatie van de vrijwilliger. Een vrijwilliger van buiten heeft geen binding met de club of vereniging en is dan moeilijk te motiveren. De organisaties waarvoor ze werken hebben wel contacten met ondersteunende instellingen zoals het VNV. Dit is meestal voor het werven van nieuwe vrijwilligers als het niet lukt om zelf nieuwe vrijwilligers te vinden. Pilot WMO; vrijwilligerswerk blz. 13

17 Ook voor het werven voor specifieke functies zoeken de organisaties waar de vrijwilligers werken hulp bij een ondersteunende instelling. Dit is het geval bij functies waarvoor specifieke vaardigheden gevraagd worden zoals bij de bestuurder van de rolstoelbus. Of als men oudere vrijwilligers zoekt. Het beeld bij de geïnterviewde was dat er bij de vrijwilligerscentrale makkelijker oudere vrijwilligers te vinden zijn dan bij de eigen club ONDERSTEUNINGSAANBOD VOLDOENDE? Geen van de vrijwilligers vindt dat er onvoldoende ondersteuningsaanbod is in Veenendaal. Men weet het VNV te vinden. Ook wordt ondersteuning gezocht bij landelijke of regionale koepels van de organisatie waar men deel van uitmaakt. Een vrijwilliger heeft gezocht naar ondersteuning bij het invullen van allerlei formulieren. Deze behoefte gold niet de vrijwilliger zelf, maar degenen voor wie ze zich vrijwillig inzet. Zij zou willen weten waar ze terecht kon voor hulp, maar was op dat moment nog niet bekend met het VNV. Een ander voorstel betreft het opzetten van een vrijwilligersplatform om gezamenlijk subsidies aan te vragen, om inzicht te krijgen in elkaars activiteiten en om de mogelijkheden te bekijken om gebruik te maken van elkaars faciliteiten. Als voorbeeld wordt genoemd dat een organisatie zonder eigen ruimte (omdat ze bijvoorbeeld bezoekwerk doen), vergaderingen kan houden in de kantine van een sportvereniging ROL VAN DE GEMEENTE Er worden diverse suggesties gedaan voor de rol die de gemeente kan spelen in de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Zo is er bijvoorbeeld aangegeven dat de gemeente bedrijven zou kunnen stimuleren om hun medewerkers vrijwilligerswerk te laten doen. Ook scholen en de gemeente zelf zouden dit kunnen doen. Publiciteit Een aantal keer is voorgesteld om de gemeentepagina van de lokale krant te gebruiken om meer bekendheid te geven aan het vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld door elke week een stukje over vrijwilligerswerk te publiceren. Een andere vorm van PR die genoemd is, is het uitbrengen van een folder over vrijwilligerswerk en de ondersteunende instellingen. Ook in de gemeentegids of via de gemeentelijke website kan (meer) ruimte voor het vrijwilligerswerk worden ingeruimd. Een andere rol die voor de gemeente wordt gezien, is het overbrengen van enthousiasme voor vrijwilligerswerk. Als de gemeente het belang van vrijwilligers blijft benadrukken, heeft dat extra impact. Ook de aanwezigheid van de wethouder bij vrijwilligersactiviteiten wordt zeer gewaardeerd. Verkiezing van vrijwilliger van het jaar is nog een voorbeeld waarin de gemeente een rol kan spelen. De gemeente zou vrijwilligersorganisaties bij elkaar kunnen laten komen in de vorm van een soort platform. Organisaties zouden dan samen kunnen uitzoeken hoe subsidie kan worden aangevraagd, en of er mogelijkheden zijn om gebruik te maken van elkaars faciliteiten. Geld Bij de rol van de gemeente wordt ook vaak gedacht aan geld. Niet alleen in de vorm van subsidie voor de organisatie, maar ook bijvoorbeeld bij de bepaling van zaalhuur. Een aandachtspunt hierbij is dat als er ruimtes vrij beschikbaar worden gesteld voor bepaalde groepen, dit scheve ogen kan geven bij anderen die wel een volledige huur moeten betalen. Verenigingen zouden vrijwilligers kunnen belonen voor het vrijwilligerswerk. Een vorm van beloning kan zijn dat de vrijwilliger vrijgesteld wordt van contributie. Echter, de vereniging moet wel de kosten (waaronder soms zaalhuur) kunnen betalen. Als men teveel inkomsten uit contributie gaat missen, kan de vereniging in problemen komen. Ook hierin kan de gemeente een rol spelen. blz. 14

18 4.2. Gesprekken met vrijwilligersorganisaties (Ede) In Ede is gesproken met vrijwilligersorganisaties. Het betreft een zeer gevarieerde selectie van vrijwilligersorganisaties. De sectoren waartoe de organisaties behoren zijn de zorg- en hulpverlening, ontwikkelingssamenwerking, levensbeschouwing en sport. Er was een grote professionele organisatie bij die met bijna 800 vrijwilligers werkte. De meeste hebben geen mensen in dienst en draaien volledig op vrijwilligers, variërend van 50 tot bijna 200 vrijwilligers. Veel vrijwilligers bij deze organisaties zijn lang werkzaam als vrijwilliger. Sommige komen uit families die al generaties lang bij dezelfde organisatie vrijwilligerswerk doen. Een organisatie heeft zelfs een leeftijdsgrens gesteld omdat de vrijwilligers anders (te) lang doorgaan. In de gesprekken met de vrijwilligersorganisaties zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: het vinden van vrijwilligers; het binden van vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid; ondersteuning voor vrijwilligersorganisaties; ondersteuningsaanbod voldoende; de rol van de gemeente. Achtereenvolgens worden deze onderwerpen besproken HET VINDEN VAN VRIJWILLIGERS Alle organisaties die gesproken zijn, hebben het afgelopen jaar gezocht naar nieuwe vrijwilligers. Het aantal dat gezocht werd, varieert van 1 permanente vacature tot meer dan 100 voor een groot sportevenement. Voor vrijwilligersorganisaties is het een tijdrovende en vaak weinig succesvolle taak om nieuwe vrijwilligers te werven. Stukjes in de krant, folderen bij open dagen en andere festiviteiten: het kost tijd van de vrijwilligers die ze liever aan de echte taak willen besteden. Vaak levert het ook niet veel op. Ook voorlichting geven op scholen of het begeleiden van maatschappelijke stages levert op de korte termijn weinig op. Men hoopt dat het eraan bijdraagt dat de jongeren zich op langere termijn melden als vrijwilliger. Bijna allemaal hebben ze ook problemen met het vinden van vrijwilligers. Over het algemeen geldt dat het lastiger is om vrijwilligers te vinden naarmate het werkzaamheden betreft die: - meer tijd vragen; - voor een langere periode zijn; - (veel) verantwoordelijkheden met zich mee brengen; - ingewikkelder zijn. Het is bijvoorbeeld lastig om mensen te vinden voor bestuurlijke taken, voor organisatorische of coördinerende functies of voor functies die voorbereiding vragen zoals het begeleiden van gespreksgroepen. Soms kunnen taken opgesplitst worden; de opgesplitste taken vragen minder tijd waardoor het makkelijker is om er mensen voor te vinden. Dit betekent wel dat er meer vrijwilligers nodig zijn om dezelfde werkzaamheden te doen. Het kan ook niet altijd. Taken waarin contact met anderen belangrijk is, kunnen beter door een persoon worden gedaan. Het is dan belangrijk om een vertrouwd gezicht te hebben. Verder is het lastig om vrijwilligers te vinden die: - jong zijn; in dit geval is jong: jonger dan 50 jaar; - allochtoon zijn. Het vinden van jonge vrijwilligers blijkt lastig. Veel vrijwilligers zijn op leeftijd. Vaak zijn ze begonnen toen ze met de VUT gingen, ongeveer tien tot vijftien jaar geleden. Inmiddels zijn ze zeventig jaar of ouder. Over vijf tot tien jaar zal een groot deel van deze vrijwilligers gestopt zijn met de activiteiten. De komende jaren zal het dus nog belangrijker worden om vrijwilligers te vinden. Belangrijk daarbij is dat de ouderen van nu steeds moeilijker te motiveren zijn voor intensieve vrijwilligerstaken. Ze willen Pilot WMO; vrijwilligerswerk blz. 15

19 namelijk ook allerlei andere zaken doen zoals lange reizen maken, of oppassen op de kleinkinderen. Ze hebben daar nu de tijd en het geld voor. Allochtone vrijwilligers blijken moeilijk te vinden. Diverse organisaties hebben met allochtone vrijwilligers gewerkt. In een aantal gevallen is dit niet goed bevallen. Het blijkt dat status van vrijwilligerswerk meespeelt bij het gemak waarmee vrijwilligers kunnen worden gevonden. Het is bijvoorbeeld voor een bepaalde organisatie makkelijker om vrijwilligers te vinden voor vrijwilligerswerk in het ziekenhuis, dan voor begeleiding van mensen thuis. Goede informatie over de inhoud van het werk is dan belangrijk. Zelfs als voor de functie-inhoud exact dezelfde tekst wordt gebruikt, komen er veel meer reacties als het om een functie in de instelling gaat dan bij mensen thuis. Door uit te leggen wat het werk inhoudt, kunnen mensen toch enthousiast worden. Zo vertelde een van de vrijwilligers dat het in eerste instantie lastig was om vrijwilligers te vinden om met doven te werken. Na een gesprek hierover, raakt men pas geïnteresseerd. Zoals zij zei: je moet ze over een drempel helpen. Voor sommige vrijwilligersfuncties is een lange inwerktijd nodig. Daarom vraagt men aan vrijwilligers voor die functie om voor langere tijd vrijwilliger te worden. Dit blijkt het lastig te maken om een vrijwilliger voor deze functie te vinden. Volgens een aantal geïnterviewden geldt voor werkenden dat ze vaak weinig tijd hebben om vrijwilligerswerk te doen. Zeker als ze kinderen hebben en/of actief aan sport doen. Andere vrijwilligersorganisaties hebben juist wel veel werkende vrijwilligers. Die doen het werk in de avonduren of op de dagen dat ze niet werken. Een aantal organisaties heeft ervaring met vrijwilligers die het vrijwilligerswerk doen in het kader van een sociaal activeringstraject. Deze organisaties zijn hier niet enthousiast over. Ze vinden dat deze mensen slecht begeleid werden door de gemeente en het reïntegratiebedrijf. Daardoor moesten zij zelf zorgen voor begeleiding van de vrijwilliger. Dit kost hen capaciteit in plaats van dat het capaciteit toevoegt. Van een feitelijk tekort aan vrijwilligers is sprake bij ongeveer de helft van de organisaties. Een aantal geïnterviewden lost dat op door zelf de taken te (blijven) doen. Een andere geïnterviewde concludeert spijtig dat voor haar de consequentie is dat ze minder mensen kan helpen, dus minder mensen kan ondersteunen met de hulp van een vrijwilliger. Slechts een paar organisaties hebben geen problemen met het vinden van nieuwe vrijwilligers. Voor een enkele organisatie is het juist een probleem om de grote aanwas van nieuwe vrijwilligers te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een organisatie die de plaatselijke afdeling is van landelijk organisaties. Door wervingsacties van de landelijke koepel worden zij ondersteund in het vinden van vrijwilligers. Als er een grote landelijke wervingsactie is geweest, betekent het voor de plaatselijke afdeling dat zij ook weer vrijwilligers moeten inzetten om de nieuwe aanmeldingen te benaderen en in te werken. Allerlei middelen worden ingezet om vrijwilligers te vinden. Advertenties worden geplaatst in eigen nieuwsbrieven of in kranten. Ook wordt de pers uitgenodigd bij evenementen of gaat men naar evenementen toe om mensen bekend te maken met de organisatie en om vrijwilligers te werven. De ondersteuningsorganisatie De Medewerker wordt gevraagd, of Sportservice Ede in het geval van sportverenigingen. Ook de eigen netwerken en die van deelnemers/ leden worden geraadpleegd. Bij sportverenigingen worden leden en eventueel hun ouders of verzorgers actief benaderd of ze een bijdrage willen leveren aan de club. Veel organisaties vinden het prettiger om een vrijwilliger te hebben uit de eigen geledingen. Deze heeft al het eigen clubgevoel HET BINDEN VAN VRIJWILLIGERS EN HET VRIJWILLIGERSBELEID Het binden van vrijwilligers, het voorkomen dat ze voortijdig afhaken, is voor de meeste organisaties niet of nauwelijks een probleem. Het is eerder omgekeerd: mensen die echt te oud zijn geworden voor de werkzaamheden voelen zich zo blz. 16

20 verbonden met de organisatie dat ze van geen ophouden weten. Deze worden tactvol verzocht om toch te stoppen en ze krijgen op een andere manier de mogelijkheid om betrokken te blijven bij de organisatie. De betrokkenheid is voor veel vrijwilligers de reden voor het vrijwilligerswerk; als ze weggaan bij de organisatie (bijvoorbeeld omdat ze zelf of de kinderen stoppen met de sport), stopt ook het vrijwilligerswerk. Veel organisaties hebben vrijwilligersbeleid geformuleerd. Daarin zijn meestal de volgende onderdelen meegenomen: - gericht werven - begeleiding - waardering - taakomschrijving - inventarisatie kennis en kunde - functioneringsgesprekken - scholing - bevorderen onderlinge contacten - exit- info verzamelen Het uiten van de waardering naar de vrijwilligers toe neemt daarin meestal een belangrijke plaats in. Soms zijn dat hele eenvoudige dingen: zorgen dat de ruimte waar men werkt s winters verwarmd is, of dat er iets lekkers is bij de koffie. Bijna alle organisaties organiseren met enige regelmaat (meestal een keer per jaar) een middag of avond voor de vrijwilligers. Daardoor worden ook de onderlinge contacten bevorderd. Bij een van de organisaties krijgt de medewerker een speldje na een inwerkperiode. Bij een aantal organisaties bleek in het verleden de samenwerking tussen vrijwilligers niet helemaal soepel te verlopen. Irritaties leidden ertoe dat vrijwilligers opstapten. Door een aantal vrijwilligersorganisaties is naar voren gebracht dat het lastig is om vrijwilligers aan te spreken op hun werkzaamheden. Ze zijn bang dat ze de vrijwilligers daarmee zouden verliezen, met wellicht in het kielzog nog andere vrijwilligers die familie of vrienden zijn van de vrijwilliger. Een van de organisaties heeft voor zichzelf een oplossing gevonden door het instellen van een coördinerend team. De vrijwilligers kunnen met al hun vragen terecht bij dit coördinerend team. Indien nodig spreekt het team de vrijwilligers ook aan als er dingen niet goed verlopen. Dit blijkt goed te werken ONDERSTEUNING VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES De organisaties hebben bijna allemaal ondersteuning gehad bij het werken met vrijwilligers. Meestal was dat voor het werven van vrijwilligers en voor zaken rondom wetgeving. Vaak zijn ze hierbij ondersteund door De Medewerker of Sportservice Ede. Ook voor fondsenwerving hebben een aantal vrijwilligersorganisaties ondersteuning ontvangen. Dit betrof vaak een landelijke koepel. Provinciale ondersteuningsorganisaties zijn nauwelijks genoemd, evenmin als op rijksniveau het Ministerie ONDERSTEUNINGSAANBOD VOLDOENDE? De meningen zijn verdeeld over het ondersteuningsaanbod in Ede. Bijna de helft is van mening dat er voldoende ondersteuningsaanbod is in Ede. Eenzelfde aantal vindt daarentegen dat er niet voldoende aanbod aan ondersteuning is. Er zijn een paar zaken aangekaart die men mist. Dit is de ondersteuning bij het inzetten van mensen met een uitkering in het vrijwilligerswerk. Een ander wil graag op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de Wmo en vindt dat ze de informatie nu onvoldoende kan vinden. Weer een ander vraagt aandacht voor vrijwilligers die niet bij de grotere, bekende vrijwilligersorganisaties werken. Ook genoemd is de behoefte aan informatie over de wettelijk mogelijkheden en beperkingen met vrijwilligers. Welke vergoedingen mag je bijvoorbeeld geven zodat het niet gezien wordt als een dienstverband? Dit is belangrijk omdat men niet het risico wil lopen dat men een persoon na drie dienstverbanden vast in dienst moet Pilot WMO; vrijwilligerswerk blz. 17

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Met pensioen als vrijwilliger?

Met pensioen als vrijwilliger? Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek naar de inzet van oudere vrijwilligers Jolanda Elferink (MOVISIE) Cecil Scholten (Vilans) November 2009 MOVISIE en Vilans Met pensioen als vrijwilliger? Onderzoek

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Kracht en kwetsbaarheid

Kracht en kwetsbaarheid Kracht en kwetsbaarheid Sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Barneveld Ir. M. Jager-Vreugdenhil Drs. C. van Til-Teekman K. Kruiswijk-van Hulst MSc J. Slendebroek-Meints MSc November 2010 Kracht

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Vrijwilligers moet je veroveren

Vrijwilligers moet je veroveren Vrijwilligers moet je veroveren Vrijwilligers moet je veroveren Turkse vrouwen tijdens de landelijke speeltuindag bij speeltuin De Greiden in Heerenveen In tegenstelling tot de geluiden gaat het helemaal

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie