Eigenwij s onderwij s, de school als ontdekkingsreis!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigenwij s onderwij s, de school als ontdekkingsreis!"

Transcriptie

1 Eigenwij s onderwij s, de school als ontdekkingsreis! Groningen, Zernike College Programma van Eisen Groningen, november 2011

2

3 Inhoud inleiding Aanleiding nieuwbouw Doel van dit Programma van Eisen Partijen 10 Gemeente Haren 10 Zernike College 10 O2G Verantwoording Gereedkomen definitiefase Leeswijzer 12 2 Visie en Ambitie Zernike College Daadkracht en ondernemerschap Brede openbare scholengemeenschap Verzorgingsgebied Missie Toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs Ambities bovenbouw Westerse Drift Onderwijskaders bovenbouw Ambities prestaties nieuwbouw 21 3 organisatie van de bovenbouw Domeinen Atheneum plus Derdejaars Rummerinkhof Clusters Verbindende functies Relatie domeinen, clusters en verbindende functies Norm Aantal leerlingen en personeel Aantal leerlingen per onderwijsgroep Openingstijden en (les)activiteiten Voorschoolse activiteiten Onderwijsactiviteiten Naschoolse activiteiten Specifieke (buitenschoolse) activiteiten Activiteiten derden Rooster en groepsgrootte Groepswerkvormen Leerlingverdeling door de school 31 4 Functionele uitgangspunten Domeinen Domein bovenbouw montessori havo/vwo Domein Studiehuis havo en domein Studiehuis vwo 36

4 4.2 Atheneum plus Informatiecentrum Cluster specifieke vakken Cluster Kunst Cluster LO Ontmoetingsfunctie leerlingen en personeel Ontmoetingsfunctie medewerkers Onderwijsondersteunende functies OOP ICT Kantoorfuncties Management, staf en administratie Externe relaties en samenwerking andere gebruikers Begane grond relaties 43 5 Locatieprofiel Beeldverwachting, beeldkwaliteit en uitstraling Stedenbouwkundige randvoorwaarden Omvang locatie Routing en logistiek Parkeren en stalling Terreinvoorzieningen Duurzaamheid op gebiedsniveau 49 6 Gebouwprofiel Beeldverwachting interieur Beeldverwachting exterieur Toegankelijkheid en ontsluiting Flexibiliteit Duurzaamheid Binnenmilieu Beheersaspecten Communicatievoorzieningen 58 7 Ruimtelijke uitgangspunten Ruimtelijke uitgangspunten voor de locatie Gebouwniveau Ontmoeting Ontmoeting medewerkers Ondersteunende diensten Management, staf en administratie Cluster Kunst Cluster Bètaonderwijs/technasium Cluster Lichamelijke Opvoeding Domeinen Informatiecentrum (open leercentrum) 73

5 4+5 Bijlage ruimtestaat Bijlage uitgangspunten Programma van Eisen incl. verslag gebouwdirectie, d.d. 22 juli 2011 Bijlage oplegnotitie afronding Programma van Eisen 8 november 2011 Digitaal: Technisch Programma van Eisen Eisen en Wensen LO Bijlagen Eisen en Wensen LO Stedenbouwkundig Plan Gemeente Haren - volgt nog. Bijlagen input gebruikers opmerkingen schoolleiders, 20 oktober 2010 opmerkingen leerlingenraad, 18 november 2010 brainstorm gebouwdirectie Westerse Drift, 1 februari 2011 uitkomsten leerlingenenquête over huisvesting, februari 2011 notitie uitkomsten startbijeenkomst, 3 maart 2011 verslag oudercie nieuwbouw, 31 maart 2011 programma van eisen afkomstig van sectie muziek, 19 maart 2011 relatieschema afkomstig van sectie muziek, 19 maart 2011 aangepaste do s en don ts, maart 2011 antwoorden werkgroepen opdracht reiskoffer, april 2011 memo huisvestingskader, 11 april 2011 ANW opdracht leerlingen, 17 april 2011 notulen presentatie plenaire bijeenkomst, 22 april 2011 moodboards gemaakt door medewerkers, 22 april 2011 programma van eisen afkomstig van sectie beeldend, april 2011 de toekomst van de mediatheek input van werkgroep talen, april 2011 draadloos werken in school, presentatie Switch, april 2011 bezoek 3 scholen, werkgroep ICT, 20 mei 2011

6

7 Hoofdstuk 1 Inleiding

8

9 1 Inleiding 8+9 Dit hoofdstuk is een algehele inleiding op het Programma van Eisen voor de nieuwbouw van het Zernike College. De aanleiding, het doel, de verantwoording, het gereed komen van deze fase en een algehele leeswijzer zijn in dit hoofdstuk beschreven. 1.1 Aanleiding nieuwbouw Voor u ligt het Programma van Eisen voor de nieuwbouw van de bovenbouw van het Zernike College. Aanleiding voor deze nieuwbouw is de veroudering van een groot deel van de huidige huisvesting aan de Westerse Drift. Het voldoet niet meer aan de huidige onderwijseisen en bestaat voor een groot deel uit noodlokalen. De gestage groei van het leerlingaantal legt veel druk op de omgeving en de infrastructuur. Bovendien is de huidige huisvesting onvoldoende toereikend om de onderwijskundige ambities van de bovenbouw te realiseren. Daar komt bij dat verplaatsing van de bovenbouw van het Zernike College de mogelijkheid biedt voor de gemeente Haren om de St. Nicolaas basisschool te verplaatsen naar de Westerse Drift. De huidige locatie van de basisschool creëert op zijn beurt ruimte voor het verzorgingscentrum Westerholm. Er is brede politieke en bestuurlijke ondersteuning voor de verplaatsing van de bovenbouwlocatie van het Zernike College. De nieuwbouw biedt kansen voor het Zernike College om te voldoen aan de eisen van modern en eigentijds onderwijs. En het biedt mogelijkheden voor het basisonderwijs en de zorg voor ouderen in Haren om zich verder te ontwikkelen. 1.2 Doel van dit Programma van Eisen Het Programma van Eisen is een document dat door en voor de school is gemaakt. Het legt de contouren vast voor het nieuwe gebouw en vormt het toetsingskader voor het ontwerp en de uitvoeringfase. De architect en het bouwconsortium baseren hun werkzaamheden op dit document. Het programma is een onderdeel van het Projectdossier en vormt het basisdocument voor de (toekomstige) gebruikers en ontwerpteamleden. Het Projectdossier bevat de belangrijkste documenten die gedurende de initiatieffase en de definitiefase zijn opgesteld, bijvoorbeeld Plan van Aanpak, planning, contracten en dergelijke. De uitgangspunten ten aanzien van kwaliteit, geld, organisatie, tijd en informatie zijn in dit dossier vastgelegd. Hiervoor zijn alternatieven tegen elkaar afgewogen en is zorgvuldig met verschillende (externe) partijen, adviseurs en de gebruikers van de school overlegd. De gebouwdirectie van de locatie Westerse Drift van het Zernike College stelt in overleg met de rector, de medezeggenschapsraad en de kerndirectie dit programma vast. De uitgangspunten van dit rapport: Het geeft de eisen en wensen weer van de opdrachtgever, het is een toetsdocument. Het vormt het basisdocument om te sturen op kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie voor de projectmanager en de ontwerpende partijen. Het onderbouwt de verantwoording over keuzes die zijn gemaakt gedurende het proces, aan zowel interne als externe partijen.

10 Het Programma van Eisen is geen doel op zich, maar een eerste en heel belangrijke stap naar de nieuwbouw. Het is een document dat steeds verder op detailniveau wordt uitgewerkt. 1.3 Partijen Gemeente Haren De gemeente Haren is verantwoordelijk voor passende huisvesting voor scholen binnen haar gemeente. Dit betekent tevens dat de gemeente verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en ontwikkeling van de locatie inclusief stedenbouwkundige uitwerking, financiering en de procedures op het gebied van ruimtelijke ordening, milieuwetgeving en toetsing aan lokale afspraken zoals op gebied van duurzaamheid. De gemeente Haren is opdrachtgever en bouwheer van dit project. De gemeente heeft adviesbureau draaijer+partners de opdracht gegeven dit programma te ontwikkelen, in nauwe samenspraak met de school, het schoolbestuur, de gemeente en lokale maatschappelijke organisaties. Zernike College Het Zernike College wordt na afronding van het project de gebruiker van het schoolgebouw. Zij is verantwoordelijk voor het onderwijs en de dagelijkse exploitatie, het onderhoud en het beheer van het gebouw. De gebruikers die hun toekomstige functie gaan vervullen in het Zernike College zijn: leerlingen docenten onderwijsondersteunend personeel Zij zijn bij de ontwikkeling van dit Programma van Eisen zeer nauw betrokken. De organisatie van het Zernike College is in hoofdstuk 2 van dit rapport te vinden. O2G2 De stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (hierna te noemen: O2G2) is een zelfstandige organisatie die verantwoordelijk is voor het openbaar onderwijs in de stad Groningen, een deel van Haren en een deel in Zuidlaren. De stichting wordt door de voorzitter van het College van Bestuur vertegenwoordigd in de stuurgroep van het project. Met de gemeente Haren en de school worden in de stuurgroep de belangrijkste strategische beslissingen genomen over het project. O2G2 wordt na afronding van het project juridisch eigenaar van het schoolgebouw met bijbehorende verantwoordelijkheid voor het beheer, het onderhoud en de exploitatie. 1.4 Verantwoording De inhoud van dit rapport is in samenwerking met het Zernike College en de gemeente Haren opgesteld. Daarvoor zijn diverse bijeenkomsten met verschillende groepen gehouden. Er zijn in totaal twee plenaire bijeenkomsten, vijf gebruikersbijeenkomsten, diverse werkgroep-, gebouwdirectie- en kerndirectiebijeenkomsten geweest. De werkgroepen bestaan uit de medewerkers van de school en zijn op basis van leergebieden, vakkenclusters en projecten samengesteld. De trekkers van deze werkgroepen vormen samen de gebruikersgroep. De gebruikersgroep heeft de belangrijkste bijdrage geleverd voor de inhoud van het functionele en ruimtelijke deel van het Programma van Eisen. In de school heeft de gebouwdirectie van de locatie Westerse Drift na overleg met de kerndirectie van het Zernike het Programma van Eisen vastgesteld. Naast de bijeenkomsten hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden. Aan het begin van het proces heeft een inspiratietoer plaatsgevonden

11 waarbij twee scholen bezocht zijn, te weten: OSG Sevenwolden te Heerenveen en het Amadeus Lyceum te Vleuten. De uitkomsten van deze dag zijn terug te vinden in de bijlage Do s en don ts van de inspiratietour. Vooral het bouwconcept van OSG Sevenwolden (open leercentra en domeinen) en de focus op kunstonderwijs van het Amadeus Lyceum hebben veel losgemaakt bij de deelnemers van de inspiratietoer. Naast deze twee scholen is in juni 2011 het Corlaer College te Nijkerk bezocht. Deze school is in 2007 door BNA gekozen tot gebouw van het jaar vanwege het grensverleggende programma en de manier waarop de school is vormgegeven. De open leercentra, materiaalgebruik, het onderwijsconcept en de technasiumwerplaats spraken de gebruikers erg aan. Specifiek ter inspiratie voor het Technasium zijn het H.N. Werkman College locatie Sint Jansstraat en het Praedinius Gymnasium aan de Turfsingel beide gevestigd te Groningen bezocht. Foto s van de bezochte scholen zijn door het gehele Programma van Eisen terug te vinden. De ouders zijn via de medezeggenschapsraad en de oudercommissie van de locatie geïnformeerd over het project. Het Zernike College heeft intern een projectleider aangesteld, die de school vertegenwoordigt in de projectgroep en verantwoordelijk is voor de relatie tussen de school en de overige partijen. Per hoofdstuk wordt aan het begin aangegeven welke input is gebruikt en welke afwegingen hierbij zijn gemaakt. 1.5 Gereedkomen definitiefase Het gereed komen van dit document en de afronding van het Projectdossier is het einde van de definitiefase. De volgende stap van het proces naar de nieuwbouw is de ontwerpfase. Een eerste stap is het selecteren van een architect die het ontwerp verder uitwerkt in een VO-min ontwerp, geschreven als VO-. Na het gereed komen van dit VO- ontwerp wordt het consortium geselecteerd. Dit consortium zal op basis van het VO- en het Programma van Eisen de nieuwbouw realiseren De leerlingen van de bovenbouw zijn ook betrokken bij het nieuwbouwproject. Met de leerlingenraad en belangstellende leerlingen van de bovenbouw is een bijeenkomst georganiseerd over het Programma van Eisen. In het kader van het onderwijsprogramma onderzoeken en ontwerpen hebben drie projectgroepen zich bezig gehouden met de huisvesting. Het heeft geleid tot concrete input voor de inrichting van de kantine en het buitengebied, de inrichting van de administratie en algemene informatie over wensen en behoeften van leerlingen in de nieuwbouw, op basis van een leerlingenenquête.

12 1.6 Leeswijzer Na deze inleiding, waarin het doel en de functie van dit rapport zijn beschreven, zijn in hoofdstuk 2 de visie en ambitie van het Zernike College te vinden. Hierin is zowel onderscheid gemaakt in de visie en ambitie voor het Zernike College als geheel als de visie en ambitie voor de nieuwbouwlocatie. Hoofdstuk 3 beschrijft de organisatie van de bovenbouw van het Zernike College. Gegevens over aantallen, tijden en dergelijke worden hier beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de functionele uitgangspunten weergegeven. Hierin is eerst onderscheid gemaakt in de relatie tussen de verschillende domeinen en clusters, gevolgd door een uitwerking per domein en cluster. Het locatieprofiel en het gebouwprofiel geven in woorden en beeld de ambitie weer in hoofdstuk 5. Onderdeel van dit hoofdstuk zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente Haren. Dit document is terug te vinden als bijlage achter het tabblad input derden. Het gebouwprofiel in hoofdstuk 6 beschrijft en visualiseert zowel de binnen- als de buitenkant van de nieuwbouw. Onderdeel hiervan is ook de ontsluiting, toegankelijkheid en de beheersaspecten. De ruimtelijke uitgangspunten zijn vertaald in een concrete beschrijving van ruimten in hoofdstuk 7 en de bijbehorende afmetingen zijn opgenomen in de ruimtestaat. Deze ruimtestaat is terug te vinden achter het tabblad ruimtestaat. De technische uitgangspunten zijn verwoord in prestaties. Doordat gestuurd wordt op de aspecten licht, lucht, ruimte en akoestiek (naar het idee van frisse scholen), het thema duurzaamheid en het beheersen van de exploitatielasten is hier veel aandacht aan besteed. Dit document inclusief de bijbehorende bijlagen is terug te vinden achter tabblad Technisch Programma van Eisen. Bij dit Programma van Eisen horen diverse bijlagen. De input van de gebruikers is terug te vinden op chronologische volgorde achter het tabblad input gebruikers. Denk hierbij aan de resultaten van de plenaire bijeenkomsten, de werkgroepbijeenkomsten en de gebruikersbijeenkomsten. Ook input van enthousiaste medewerkers en leerlingen die willen meedenken over de nieuwbouw is hier terug te vinden. Er is een cd-rom gemaakt met aantal belangrijke bijlagen zoals het Technisch Programma van Eisen en overige documenten uit het traject.

13 Hoofdstuk 2 Visie en Ambitie Zernike College

14

15 2 Visie en Ambitie Zernike College De input van dit hoofdstuk is gebaseerd op het Schoolplan Zernike College De missie van het Zernike College - eigenwijs onderwijs, de school als ontdekkingsreis - is leidend voor de school. Op basis van het schoolplan zijn de onderwijskaders opgesteld door de gebouwdirectie, deze vormen de basis voor de nieuwbouw. Tijdens de plenaire startbijeenkomst mochten de medewerkers in groepen reageren op deze onderwijskaders. De uitkomsten hiervan zijn gebundeld en een voorstel is besproken tijdens een gebruikersgroepbijeenkomst. De gebouwdirectie heeft uiteindelijk een advies gegeven aan de kerndirectie. Het resultaat is terug te vinden in dit hoofdstuk. Met name de onderwijskaders met betrekking tot de ICT, sfeer in de school, het aantal lokalen en het gebouwconcept, hebben de nodige discussie opgeleverd. Uiteindelijk is gekozen voor het uitgangspunt in ICT om in de toekomst te gaan voor draadloos waar het kan en bedraad waar nodig. Dit besluit is mede tot stand gekomen door het advies dat de werkgroep ICT heeft gegeven. Dit besluit is genomen na verschillende bezoeken en gesprekken met andere scholen en een adviesbureau op het gebied van draadloos ICT-gebruik. Er is uitgebreid gesproken over het aantal lokalen en het soort lokalen. De organisatie van drie domeinen voor montessori, en studiehuis havo en studiehuis vwo blijft overeind. Daarnaast vinden medewerkers het van belang dat de verschillende profielen van de school zichtbaar zijn in het gebouw cultuurprofiel, sporttalentschool, technasium, maar ook cognitieve excellentie en projectonderwijs zijn kenmerkend voor het onderwijsprofiel van het Zernike College. Niet voor niets heet het bouwproject ruimte om te leren.net zo belangrijk is dat alle leerlingen en medewerkers zich prettig en veilig voelen in het gebouw. Daarom staat ontmoeting centraal in het bouwconcept. Het bezoek aan OSG Sevenwolden heeft er toe geleid dat het Zernike College in de nieuwbouw de organisatie herkenbaar wil maken in het gebouwconcept. De leerlingen moeten bij binnenkomst in het gebouw weten waar ze onderwijs krijgen. De indelingen in drie domeinen (montessori havo/vwo, studiehuis havo en studiehuis vwo) met drie open leercentra en clusters (kunst, bètavakken, sport), is daarom heel belangrijk. 2.1 Daadkracht en ondernemerschap Het Zernike College is in 1918 opgericht als gemeentelijke openbare hbs. De school is vernoemd naar Nobelprijswinnaar Frits Zernike en voerde na de oorlog het Dalton systeem in. Bij de invoering van de Mammoetwet op 1 augustus 1968 kreeg de school de huidige naam. De school heeft vijf juniorlocaties en een bovenbouwlocatie. Met het Noorderpoort wordt samengewerkt op twee bovenbouwlocaties voor het vmbo. In totaal wordt er onderwijs gegeven aan meer dan leerlingen. Er werken circa 350 medewerkers. Het Zernike College is de grootste school in de onderwijsgroep van Openbaar Onderwijs Groep Groningen (hierna te noemen: O2G2). Kenmerkend voor de school is het bieden van ruimte voor leerlingen ( kiezen en kansen ). De medewerkers van de school krijgen maximaal de ruimte om onderwijs vorm te geven en samen sterk te staan voor goed en innovatief onderwijs. Het Zernike College gaat uit van haar kracht en is trots op de goede resultaten en opbrengsten van een brede groep leerlingen. De inspectie beoordeelt de opbrengsten van de school als voldoende. De verwachting is dat het Zernike College als geheel de komende jaren blijft groeien, afhankelijk van de huisvestingsituatie op andere locaties. Voor de bovenbouwloctie gaan we uit van leerlingen (studiehuis havo/vwo, montessori havo/ vwo, atheneum plus en derdejaars havo/vwo Rummerinkhof)

16 2.2 Brede openbare scholengemeenschap Het Zernike College is een brede openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo en vmbo. Het onderwijs wordt gegeven op vijf juniorlocaties voor onderbouw in Groningen, Haren en Zuidlaren, één locatie bovenbouw havo en atheneum in Haren en twee locaties voor de bovenbouw vmbo in samenwerking met het Noorderpoort in Groningen. De verwachting is dat de bovenbouw van het vmbo van het Noorderpoort per augustus 2012 overgaat naar het Zernike College. 2.3 Verzorgingsgebied Het Zernike College bedient een belangrijk deel van de voortgezet onderwijsmarkt van het zuiden van de stad Groningen, Haren en Noord-Drenthe. In vensters voor verantwoording is te lezen waar de leerlingen vandaan komen: 1. 33% Groningen 2. 29% Tynaarlo 3. 18% Haren 4. 20% overig

17 HUIDIGE LOCATIE 1 Zernike College Haren, Westerse Drift 98 4 OVERIGE LOCATIES ZERNIKE Zernik Juniorcollege Haren, Rummerinkhof 8 Harm Jan Zondag Juniorcollege Groningen, Vondellaan 83 Montessori Junior College Groningen, Helperbrink 30 Zernike Juniorcollege Zuidlaren, Julianalaan 78 Zernike College Groningen, Van Iddekingeweg 140 Zernike College Groningen, Van Schendelstraat 1 DIRECTE CONCURRENTEN WESTERSE DRIFT 1 Maartens College: Haren gn, Hemmenlaan 2 2 dr. Nassau College Assen, Mr Groen v Prinstererln 98 3 dr. Nassau College Gieten, Stokleggingslaan 17 4 Het Groene Lyceum Eelde, Burgemeester Legroweg Werkman Dalton i.o. Groningen, Melisseweg 2 H.N. Werkman College Groningen, Nieuwe Sint Jansstraat Praedinius gymnasium Groningen, Turfsingel 82 8 Willem Lodewijk gymnasium Groningen, Verzetsstrijderslaan 220 Op de Westerse Drift wordt onderwijs gegeven aan studiehuis havo en atheneum, montessori bovenbouw havo en atheneum en jaar één tot en met drie Atheneum plus.

18 2.4 Missie De missie van de school luidt: eigenwijs onderwijs, de school als ontdekkingsreis. ¹ Deze missie is gerelateerd aan het strategisch beleidsplan van de stichting Openbaar Onderwijsgroep Groningen (O2G2) Samen sterk voor goed en innovatief onderwijs en kan vertaald worden in vier begrippenparen: 1. Openbaar én uitdagend: voor zowel leerling als medewerker. 2. Kansen én kiezen: maximale uit jezelf halen waarin keuzes maken een rol speelt. 3. Groot én kleinschalig: groot aanbod met elke locatie een eigen gezicht en sfeer. 4. Grenzeloos én vertrouwd: overschrijding van schoolse grenzen met een veilig leer- en leefklimaat. eigenwijs onderwijs de school als ontdekkingsreis! Het Zernike College staat voor: uitdagende, activerende en didactisch afwisselende onderwijsprogramma s diverse leerroutes die rekening houden met verschillen in tempo, niveau, leerstijl en leerbehoefte van de leerlingen een integrale vorm van leerlingbegeleiding, waarbij de mentor centraal staat een adequate voorbereiding van de leerlingen op het vervolgonderwijs ¹ De missie is vastgesteld in het Schoolplan Zernike College, Strategische doelen Dit is een belangrijk strategisch document van de school. Voor verdere onderbouwing van de missie wordt verwezen naar dit document.

19 2.5 Toekomstige ontwikkelingen in het onderwij s Er is een aantal ontwikkelingen in het onderwijs dat invloed heeft op het toekomstig onderwijs. Dit vraagt om voldoende mate van flexibiliteit en deskundigheid, om in te kunnen spelen op de volgende ontwikkelingen, zoals: ICT/social media: dit is een ontwikkeling die erg snel gaat en moeilijk te voorspellen is. Het heeft betrekking op administratie en databeheer, telecommunicatie en onderwijsinnovatie. Het Zernike College heeft de ambitie om op ICTgebied de school van de toekomst te zijn. Onderwijs op maat en flexibilisering van onderwijs, dat meer op maat is voor de leerling, zal steeds meer van toepassing zijn. Zowel ICT-voorzieningen als voorzieningen in het gebouw moeten hier op berekend zijn. Vergrijzing en krimp in de regio kunnen de terugloop van het aantal leerlingen tot gevolg hebben. Passend onderwijs: de school komt voor de opdracht te staan leerlingen met zorgproblematiek op te vangen in het reguliere onderwijs. Dat zal afhankelijk zijn van het onderwijsondersteuningsprofiel van de school, dat gereed is per september Internationale rol: naast uitwisselingen met buitenlandse leerlingen hebben de leerlingen steeds meer oog voor internationale ontwikkelingen en invloeden. Doorlopende leerlijnen: aandacht en samenwerking met het basisonderwijs, het mbo, hbo en de universiteit. Aandacht voor excellentie: de school onderscheidt zich al in ruimte voor uitblinkende leerlingen, maar zal in de toekomst daar nog meer aandacht voor moeten hebben. Het gehele vmbo in het zuiden van de stad zal vanaf het schooljaar naar alle waarschijnlijkheid onder de verantwoordelijkheid van het Zernike College vallen. De school zal binnenkort zich moeten beraden over de toekomst van het vmbo, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, het soort opleidingen en het onderwijskundigmodel. 2.6 Ambities bovenbouw Westerse Drift De ambities voor de nieuwbouw voor de bovenbouw van de Westerse Drift zijn door de gebouwdirectie van de locatie Westerse Drift vertaald in huisvestingskaders. Dit Programma van Eisen is aan die kaders getoetst. De kwaliteit van het gebouw en de directe omgeving is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van modern en eigentijds onderwijs. Het project heeft de titel ruimte om te leren gekregen. Het begrip ruimte slaat op de letterlijke ruimte die het nieuwe gebouw gaat bieden. Het slaat ook op de mentale ruimte die het leerlingen en medewerkers biedt om goed te kunnen leren en onderwijs te kunnen geven

20 2.6.1 Onderwijskaders bovenbouw² De gebouwdirectie heeft de volgende onderwijskaders vastgesteld: 1. Bij binnenkomst van het gebouw moet het duidelijk zijn dat de school voor leerlingen is en invulling geeft aan ruimte voor leren. De school stimuleert om te ontmoeten en biedt een inspirerende plek om te leren. 2. Uitgangspunt is dat het onderwijs in een gedifferentieerd aanbod aan (multifunctionele) ruimten wordt gegeven, waarbij het lokaal de basis vormt. 3. Het merendeel van de medewerkers heeft geen vaste werkplek en kan gebruik maken van verschillende type werkplekken in het gebouw, daar inloggen en aan het werk gaan. Hierbij is voor iedereen een plek/ruimte om spullen op te bergen en is er een duidelijke ontmoetingsplek voor medewerkers. 4. De organisatie van de school is zichtbaar in het gebouwconcept. Zowel voor de leerlingen als de medewerkers wordt een basisplek gecreëerd. Uitgangspunt blijft dat het één school is waarbij het (spontane) ontmoeten gestimuleerd wordt. 5. Het gebouw is - ondanks het grote totaalvolume - kleinschalig van opzet, zodat het veilige gevoel voor leerlingen is geborgd, de onderwijseenheden voor leerlingen logisch en herkenbaar zijn ingedeeld en het een stimulerend en uitdagend leer- en werkklimaat creëert. 6. Draadloos waar het kan en bedraad waar nodig. 7. Ten behoeve van een efficiënt ruimtegebruik is multifunctionele inzetbaarheid van ruimten (lessen, cultuur, kantine, vergaderen) de norm. 8. Een goed binnenklimaat gaat boven de uitstraling van het gebouw. 9. Naast de bepaling van de sfeer van het cultuurprofiel in en om de school, leveren ook de andere karakteristieken een bijdrage aan de sfeer (sport, technasium, montessori, Atheneum plus, talen, exact, gamma en bèta). De volgorde van deze kaders is willekeurig bepaald zonder hiërarchie. ² Memo kaders voor toetsing plan van Eisen, d.d. 11 april 2011 en uitgangspunten Programma van Eisen inclusief verslag gebouwdirectie.

21 2.6.2 Ambities prestaties nieuwbouw Naast deze onderwijskaders kijkt de schooldirectie nauwgezet naar de prestaties van de nieuwbouw. Hiervoor zijn vier uitgangspunten opgesteld die mede tot stand zijn gekomen op advies van het Servicecentrum Scholenbouw: 1. Nu bouwen is bouwen voor de toekomst: duurzaamheid en flexibiliteit zijn belangrijke sleutelbegrippen. Strategie is de toekomst dichterbij halen. Hoe ziet ons onderwijs er over tien jaar uit, hoe dominant is het klassikale onderwijs dan nog, wat zal de impact zijn van het passend onderwijs, wat betekent de aandacht voor excellentie, onderwijs in profielen (natuur, maatschappij, cultuurprofiel, technasium, LOOT) voor de inrichting, et cetera. 2. Klimaatbeheersing centraal: onderzoek wijst uit dat leerprestaties worden beïnvloed door lucht, licht en ruimte. Het zijn de centrale aspecten waarop de kwaliteit van het gebruik van het gebouw wordt beleefd en beoordeeld, vooral bij intensief gebruik zoals in een school. Het frisse scholen concept (SenterNovem) stelt normen aan CO2, zonlicht, geluid en temperatuur. Er worden verschillende normen gesteld, maar de normen van het bouwbesluit liggen onder het minimumniveau. In de technische uitgangspunten wordt ingegaan op de mate waarin het frisse scholen concept en BREEAM-aspecten gebruikt dienen te worden. 3. Installaties bepalend voor klimaat: het tijdig betrekken bij de bouw van het bedrijf dat verantwoordelijk wordt voor de installaties in de school is cruciaal. Het gaat dan niet alleen om het installeren zelf, maar ook het inregelen en ingeregeld houden ervan. Een combinatie van aanbesteding van installeren en onderhouden maakt dat de verantwoordelijkheid niet ophoudt bij het installeren, maar ook daarna. Dat betekent geïntegreerd aanbesteden: design, build en maintain. 4. Samenwerking met derden: welke maatschappelijke functies gaat het gebouw vervullen naast het onderwijs en hoe is de stedenbouwkundige inpassing. Het voorliggende Programma van Eisen is op al deze aspecten beoordeeld door de gebouwdirectie van het Zernike College

22

23 Hoofdstuk 3 Organisatie van de bovenbouw

24

25 3 Organisatie van de bovenbouw De organisatie van de school is belangrijk voor Tijdens de plenaire sessie en de de inhoud van het Programma van Eisen. Het gebruikersbijeenkomsten kwam naar voren dat het ontmoeten een belangrijke kernwaarde is. Dit geldt bezoek aan OSG Sevenwolden en hun indeling voor zowel leerlingen en medewerkers onderling in deelscholen, open leercentra en een grote als met elkaar. De gebouw- en kerndirectie ontmoetingsplek midden in de school, heeft ondersteunden dit. Ontmoeten is daarom ook de inspirerend gewerkt. Het Zernike College heeft gekozen voor de indeling in drie domeinen: verbindende functie geworden tussen de domeinen en de clusters. domein bovenbouw montessori havo/vwo, domein studiehuis havo en domein studiehuis Voornaamste input voor de verschillende lesactiviteiten is afkomstig van de workshop De vwo. Deze indeling is herkenbaar voor futureshock die de medewerkers tijdens de eerste leerlingen en biedt voldoende flexibiliteit in plenaire bijeenkomst hebben gedaan. De opdracht de toekomst. Deze indeling is duidelijker dan de indeling in profielen. Daarnaast kiest het Zernike College een indeling in clusters. De drie vakkenclusters bestaan uit bètavakken/ technasium, kunst (muziek, drama, beeldend) en lichamelijke opvoeding. was om de verschillende activiteiten voor, tijdens en na de lesuren in te vullen voor medewerkers en leerlingen in Belangrijk uitgangspunt is dat flexibiliteit in het bouw gegarandeerd moet zijn om te kunnen inspelen op nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen. Deze activiteiten zijn in dit hoofdstuk weergegeven

26 3.1 Domeinen Er zijn drie domeinen: domein bovenbouw montessori havo/vwo domein Studiehuis havo domein Studiehuis vwo Het verschil tussen het Studiehuis havo/vwo en bovenbouw montessori havo/vwo zit in de pedagogisch didactische aanpak van het montessori-onderwijs (zie ook karakteristieken van montessori-onderwijs in hoofdstuk 4). Er is geen verschil in het diploma dat de leerlingen op het eind van hun studietraject krijgen. 3.2 Atheneum plus Naast de bovenbouwleerlingen volgen circa 150 leerlingen van de onderbouw de Atheneumplusopleiding op deze locatie. De keuze om deze leerlingen op deze locatie te laten instromen komt omdat een belangrijk deel van het personeel hier universitair geschoold is en in staat is de verbreding en verdieping in lesstof aan te bieden aan deze leerlingen. De architect wordt gevraagd een herkenbare plek voor Atheneum plus in het gebouw te creëren. 3.3 Derdejaars Rummerinkhof THet Zernike College wil de derdejaars leerlingen van het havo en het vwo van de locatie Rummerinkhof onderwijs laten volgen op de nieuwe bovenbouwlocatie. De locatie Rummerinkhof kent op dit moment in het eerste jaar een wachtlijst. Daardoor moet de school een groot aantal leerlingen en ouders uit Haren teleurstellen. Het verplaatsen van de derdejaars biedt extra ruimte op de juniorlocatie waardoor meer Harense kinderen terecht kunnen op de juniorlocatie. Bovendien verwacht het Zernike College dat door het derde jaar op de bovenbouwlocatie te situeren, de problematiek van onvoldoende rendement in de bovenbouw (d.w.z. zonder vertraging van het derde leerjaar naar het eindexamen) van het havo en vwo beter aangepakt kan worden. De leerlingen van het derdejaars havo en atheneum worden verdeeld over de domeinen. 3.4 Clusters Naast de drie domeinen met universele lokalen zijn er de volgende clusters: cluster kunstvakken; muziek, drama, CKV cluster bètaonderwijs; bètavakken en het technasium (onderzoeken en ontwerpen) cluster sport De clustervakken hebben onderwijsruimten die buiten de domeinen liggen. De functionele uitwerking van deze domeinen en clusters is te vinden in het volgende hoofdstuk.

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar havo/vwo

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar havo/vwo Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in de onderbouw

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Wat te kiezen? De tweede fase Welke profielen en vakken zijn er?

Wat te kiezen? De tweede fase Welke profielen en vakken zijn er? Wat te kiezen? De tweede fase Welke profielen en vakken zijn er? De tweede fase Het 4 e leerjaar tm eindexamen havo of vwo Een brede algemene ontwikkeling Samenhang tussen de schoolvakken Klassen in wisselende

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband  staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 52 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Gemeenschappelijk deel (1920 slu, was 1960) Nederlands 480 Engels 400 2 e moderne vreemde taal *) 480

Gemeenschappelijk deel (1920 slu, was 1960) Nederlands 480 Engels 400 2 e moderne vreemde taal *) 480 BIJLAGE Tabel 1: profielen vwo Gemeenschappelijk deel (1920 slu, was 1960) Nederlands 480 Engels 400 2 e moderne vreemde taal *) 480 maatschappijleer 120 lich. opvoeding 1 160 ckv 1 óf kcv 160 anw 120

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Inhoudsopgave: 1. Inleiding - Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) 2. Profielkeuze Tweede Fase 3. Yubu, het persoonlijke loopbaankeuzetraject 4.

Nadere informatie

18.00 uur Welkom 18.05 uur Algemene informatie 18.45 uur Vragen 19.30 uur Afsluiting

18.00 uur Welkom 18.05 uur Algemene informatie 18.45 uur Vragen 19.30 uur Afsluiting 18.00 uur Welkom 18.05 uur Algemene informatie 18.45 uur Vragen 19.30 uur Afsluiting 15, 21 en 22 januari: 10-min. gesprekken Eerste week van maart: keuzecarousel nieuwe vakken 13 maart: inleveren voorlopige

Nadere informatie

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld:

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld: (oud, maar hier en daar nuttig) Studielasttabellen Studielast is een nieuw begrip in de bovenbouw van havo en vwo. Het staat voor de gemiddelde tijd die de gemiddelde leerling aan schoolwerk besteedt.

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD

WAT MOET EN WAT MAG IN DE ONDERBOUW? versie. Sinds 1 augustus 2006. Onderbouw-VO. d e f i n i t i e v e LEERSTOFAANBOD ONDERWIJSTIJD WAT MOET EN WAT MAG geactualiseerdee n versie d e f i n i t i e v e IN DE ONDERBOUW? Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

19.00 uur Welkom uur Algemene informatie uur Vragen uur Afsluiting

19.00 uur Welkom uur Algemene informatie uur Vragen uur Afsluiting 19.00 uur Welkom 19.05 uur Algemene informatie 19.45 uur Vragen 20.30 uur Afsluiting 18 februari: keuzecarrousel nieuwe 26 februari: inleveren voorlopige stroomkeuze 7, 13 en 14 april: 10-min. gesprekken

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

Profielkeuze in VWO 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6

Profielkeuze in VWO 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 Profielkeuze in VWO 3 Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 gzegers@donboscocollege.com De profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

DUS BEWAAR ELK KATERN GOED!

DUS BEWAAR ELK KATERN GOED! Voorwoord Hallo leerlingen van het VWO, Voor je ligt het eerste katern van jouw dossier voor Loopbaan Oriëntatie op studie en Beroep (LOB). Het dossier bestaat uit vier katernen. Aan het begin van elk

Nadere informatie

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017 Profielkeuze 3 VWO 6 december 2017 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) Doel: Op zoek gaan naar het meest geschikte profiel toekomst Hulpmiddelen: Opdrachtenboek Profielkiezer Advies van de mentor,

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College Havo-3, wat dan.? Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College WO WO HBO HBO VWO 6 MBO Havo 5 VWO 5 *niet zonder meer mogelijk! TL 4 Havo 4 TL 3 Havo 3 Toekomstplan opstellen Wie ben ik? Wat kan ik?

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen!

Samen het beste uit jezelf halen! Samen het beste uit jezelf halen! Maak kennis met het Gerrit Rietveld College Je gaat binnenkort naar de middelbare school en natuurlijk wil je eerst onderzoeken welke school bij je past. We stellen ons

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Welkom bij de Profielvoorlichting VWO. Montessori-bovenbouw

Welkom bij de Profielvoorlichting VWO. Montessori-bovenbouw Welkom bij de Profielvoorlichting VWO Montessori-bovenbouw Tim Loos & Bas Blanken Teamleiders Montessori-bovenbouw Programma 20.15 uur 20.20 uur 20.45 uur 20.55 uur 21.00 uur Opening De profielen en de

Nadere informatie

Fons Vitae Lyceum. Profielkeuzevoorlichting 3 HAVO Oktober Afdelingsleider HAVO derde leerjaar: Peter van den Berg Decaan HAVO: Judith van t Hek

Fons Vitae Lyceum. Profielkeuzevoorlichting 3 HAVO Oktober Afdelingsleider HAVO derde leerjaar: Peter van den Berg Decaan HAVO: Judith van t Hek Fons Vitae Lyceum Profielkeuzevoorlichting 3 HAVO Oktober 2017 Afdelingsleider HAVO derde leerjaar: Peter van den Berg Decaan HAVO: Judith van t Hek Inhoud Inhoud profielen Verplichte vakken en keuzevakken

Nadere informatie

Inrichting van de Tweede Fase op het HML

Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1 tweede fase Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1. Uitgangspunten van de school 2. De profielen 3. Werken in de bovenbouw 4. Examendossier 5. Het studiehuis op het HML 6. Leerlingbegeleiding 7.

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar vmbo kader/gl/tl

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar vmbo kader/gl/tl Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl De leerlingen in route 3 uitstroomprofiel vmbo k/gl/t worden voorbereid op instroom in de onderbouw van het vmbo (kader, gemengde

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, jaar vmbo basis

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, jaar vmbo basis Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, 12 16 jaar vmbo basis Bij leerlingen in route 2 uitstroomprofiel vmbo basis ligt het accent op instroom in de onderbouw van de vmbo basisberoepsgerichte

Nadere informatie

Profielkeuze Tweede Fase

Profielkeuze Tweede Fase Profielkeuze Tweede Fase 3e leerjaar havo/vwo 3 december 2015 Even voorstellen Loek Zoon - afdeling havo/vwo leerjaar 1 t/m 3 (ter vervanging van decaan) Maud Knook - afdeling havo/vwo leerjaar 4 t/m 6

Nadere informatie

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 Profielkeuze in Havo 3 Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 gzegers@donboscocollege.com De profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur

Nadere informatie

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze!

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze! Informatieavond 2016 De Vos: jouw slimste keuze! Welkom Namens het gehele team: Onderwerp presentatie.. Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Onder één dak met kinderen van 12 tot jaar

Onder één dak met kinderen van 12 tot jaar Welkom! Naar het voortgezet onderwijs: wat verandert er? Een grotere school Niet meer de oudste, maar de jongste op school Onder één dak met kinderen van 12 tot 16-18 jaar meer veranderingen: Meestal:

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016 TOELICHTING bij PTA havo/vwo (klas 12hv) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding 12 havo/vwo 1 Toelichting bij PTA 2015 2016 opleiding h/v Inleiding

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

voorlichtingsavond 3v

voorlichtingsavond 3v 20.30 Opening 20.35 1. korte toelichting op het studiehuis 2. korte toelichting op het LOB en de 2 e fase 21.20 Vragen 21.30 Einde Tweede Fase Toelichting op het studiehuis Studiehuis 2 e Fase Studiehuis

Nadere informatie

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium Tweede fase en profielkeuze Door: drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium wej@veurslyceum.nl Programma 1) Uitleg over decanaat en Tweede Fase 2) Wat zijn profielen en welke profielen zijn er?

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net Decanen Mevrouw J. van der Meer (H3H3) Mevrouw M. Lamars-Neleman (H3H1 en H3H2) De heer D. Stevens Bouwmeester 10, kamer 17 Leerling kan afspraak maken Ouder kan bellen via 053-5730724 Uitgebreide informatie

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008 Voorlichtingsavond 3havo profielkeuze en 2-e fase 26-01-2017 19.30 u opening 19.35 u tweede fase/ studiehuis 19.50 u profielkeuze 20.15 u sluiting/ pauze v.a. 20.20 u evt. vragen in lokaal A008 TWEEDE

Nadere informatie

DE OUDER ALS COACH 3 VWO OSCAR ROMERO. Donderdag 11 oktober woensdag 17 oktober 12

DE OUDER ALS COACH 3 VWO OSCAR ROMERO. Donderdag 11 oktober woensdag 17 oktober 12 DE OUDER ALS COACH 3 VWO OSCAR ROMERO Donderdag 11 oktober 2012 Agenda - Welkom - De decaan over de keuzebegeleiding - De ouder als coach - Gelegenheid tot het stellen van vragen - Met koffie/thee en de

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Tweede fase. profielkeuze

Tweede fase. profielkeuze Tweede fase en profielkeuze Studiehuis Activerend onderwijs rol van de leerling: verantwoordelijkheid zelfstandigheid rol docent: van instructeur naar begeleider. Werkwijzers VWO Studielast: 1600 klokuren

Nadere informatie

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium Jeroen Bosch College Open dag zaterdag 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur jij kiest! Jeroen Bosch College Rompertsebaan 63 5231 GT s-hertogenbosch 073-641 23 50 www.jbc.nl Technasium Tweetalig onderwijs

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site

Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site Roel Gaj Algemeen Overstap vmbo - havo Bovenbouw havo Profielen Andere vakken Toelatingsvoorwaarden Procedure Jullie zijn zeer welkom!!!! havo 1300 ll

Nadere informatie

Informatie profielkeuze V4 2017

Informatie profielkeuze V4 2017 Informatie profielkeuze V4 2017 VWO 3 VWO 4 KEUZE WAT en HOE Doel: Kerst 2019 is vervolgstudie bekend! Alle vakken verplicht zoals in de onderbouw Vrijwel vrije vakkenkeus zoals vroeger Maar 4 stromen

Nadere informatie

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Frits! voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo twitter.com/hetfritsphilips www.fritsphilips.eu Bezoek ook onze open dagen! op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELLEN 201 2015 (vastgesteld door MR op 10201) Aantal lessen per v en per week Eerste leerjaar highschool Vcode vmbobk vmbotl havo/vmbotl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa Duits du 2

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v)

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v) TELICHTING bij PTA opleiding vwo (klas 10 v / 11 v / 12 v) 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Toelichting bij PTA vwo Tweede fase 3 Formulier profielkeuze 4 Keuzeformulier 10 vwo 5 Keuzeformulier 11

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

Theoretisch / Havo. Havo/Vwo + Vwo+ Nederlands 3 Nederlands 3 Ne 3 Ne 3 Engels 3 Engels 3 Frans 2 Frans 2 En 2 En 2

Theoretisch / Havo. Havo/Vwo + Vwo+ Nederlands 3 Nederlands 3 Ne 3 Ne 3 Engels 3 Engels 3 Frans 2 Frans 2 En 2 En 2 LESSENTABEL CITADEL COLLEGE vanaf 2014-2015 lessentabel- leerjaar 1 Basis / Kader Kader / Gemengd / Theor. Theoretisch / Havo Havo/Vwo + Vwo+ Nederlands 3 Nederlands 3 Ne 3 Ne 3 Engels 3 Engels 3 Frans

Nadere informatie

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium Tweede fase en profielkeuze Door: drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium wej@veurslyceum.nl Programma 1) Uitleg over decanaat en Tweede Fase 2) Wat zijn profielen en welke profielen zijn er?

Nadere informatie

Onderwijsconcept en cultuurprofiel INLEIDING

Onderwijsconcept en cultuurprofiel INLEIDING Onderwijsconcept en cultuurprofiel INLEIDING Er zijn scholen die volgens een bepaald concept werken en een uitgesproken visie hebben op leren. Bekende voorbeelden daarvan zijn Montessori en Daltonscholen.

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Informatie profielkeuze H4

Informatie profielkeuze H4 Informatie profielkeuze H4 2017 Profielkeuze voor Havo 4 Keuze Wat en hoe HAVO BOVENBOUW Brug tussen heden (H3 / M4) en toekomst (HBO) Doel: Kerst 2018 is vervolgstudie bekend Alle vakken verplicht zoals

Nadere informatie

LEERWEGEN IN HET VMBO

LEERWEGEN IN HET VMBO WELKOM LEERWEGEN IN HET VMBO klas 1 2 VMBO: Leerlingen hebben allen hetzelfde vakkenpakket klas 3 en 4: Niveau: KGT VMBO bovenbouw Leerwegen en vakkenpakket Leerlingen werken op eigen niveau De leerwegen

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR Lessentabel havo /atheneum /gymnasium klas 1-2 havo 1 havo 1 technasium atheneum 1 gymnasium 1 havo 2 atheneum 2 gymnasium 2 aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 biologie 2 2 2 2 Duits 3 3 3 Engels 3 3 3 3 3 3

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar het Wessel Gansfortcollege vestiging

Nadere informatie

Christiaan Huygens College

Christiaan Huygens College Welkom op de informatieavond voor ouders en leerlingen Leerjaar 2 Programma - Toelichting decaan over de profielen en leerwegen - 20.15 uur: Kennismakingsronde profiel Waarom kiezen? - Leerling kiest een

Nadere informatie

Profielkeuzedag 2011. Ouderavond 8 maart

Profielkeuzedag 2011. Ouderavond 8 maart Profielkeuzedag 2011 Ouderavond 8 maart Tijdspad 7 maart profielkeuzedag HA3 8 maart ouderavond Week 10 en 11 vakadviezen vakdocenten Gesprekken decaan of mentor Definitieve profielkeuze voor 15 april

Nadere informatie

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE 2014 2015 Versie februari 2015 In dit boekje zijn voorstellen opgenomen voor enkele kleine wijzigingen in de lessentabel onder voorbehoud van definitieve instemming

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015 Het profiel I II Het gemeenschappelijk deel Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel De inrichting van de profielen 1 Het gemeenschappelijk deel Nederlands

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017 TELICHTING bij PTA opleiding havo Klas 10h/11h 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2017-2018 pleiding havo 1 Toelichting bij PTA 2017 2018 opleiding havo Inleiding

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Het profiel I Het gemeenschappelijk deel II Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode) Internet

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl De leerlingen in route 3 uitstroomprofiel vmbo k/gl/t worden voorbereid op instroom in de onderbouw van het vmbo (kader, gemengde

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze 3 vwo. 19 januari 2015

Informatieavond profielkeuze 3 vwo. 19 januari 2015 Informatieavond profielkeuze 3 vwo 19 januari 2015 Programma 20.00 uur: Welkom en inleiding Informatie over culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer Informatie over de profielen 20.45 uur: Bijeenkomst

Nadere informatie

KEUZE PROCES. havo 3 en vwo november 2017

KEUZE PROCES. havo 3 en vwo november 2017 KEUZE PROCES havo 3 en vwo 3 22 november 2017 Even voorstellen Henk Middelhoven decaan havo-vwo Loek Zoon Afdelingsleider havo-vwo lj. 1 t/m 3 Meneer,... Ik vind het maar raar... Nu moet ik een profiel

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

VOORLICHTING VWO BOVENBOUW ATHENEUM

VOORLICHTING VWO BOVENBOUW ATHENEUM VOORLICHTING VWO BOVENBOUW ATHENEUM Studiehuis Zernike College 14 oktober 2015 Even voorstellen Hidzer de Vries Boukje Modderman Ton Bominaar Programma Opening Profielkeuze Bovenbouw VWO Voorlichting profielkeuze

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 havo

Ouderavond Profielkeuze 3 havo Ouderavond Profielkeuze 3 havo 2017 2018 Programma Voortraject De keuzes Waar rekening mee houden? Hoe verder Vragen? 1 Voortraject: keuzelessen & oriëntatie Uitleg profielbrief (de keuzes) Opdrachten

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De tweede fase op het Op het SMC zien de profielen voor havo er als volgt uit: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en

Nadere informatie

1 e Voorlichtingsavond 3 VWO

1 e Voorlichtingsavond 3 VWO Kiezen is een kunst 1 e Voorlichtingsavond 3 VWO Jaarprogramma 2015/2016 Vakkenoverzicht VWO 2 e fase Kiezen en keuzebegeleiding : - Doorlopende leerweg - Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) - Keuzebegeleiding(slessen)

Nadere informatie