RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Welzijn en zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Welzijn en zorg"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Welzijn en zorg Onderwerp: Financien Beschermd Wonen Aanleiding: Beschermd wonen is een onderdeel van de uitbreiding Wmo. Het gaat om woonvoorzieningen voor cliënten met GGZ problematiek. Anders dan bij andere nieuwe Wmo taken is Beschermd wonen een taak die bij de centrumgemeente is ondergebracht. In de regio Holland Rijnland is Leiden de centrumgemeente. De centrumgemeente Leiden krijgt de middelen voor de regio Holland Rijnland, de mensen om wie het gaat kunnen in de hele regio wonen. Enkele andere opvallende verschillen ten opzichte van de andere nieuwe Wmo taken: Beschermd wonen is een intramurale voorziening: mensen wonen dus bij een instelling en niet zelfstandig, ook de hoogste zorgzwaartepakketten komen naar de gemeenten de middelen voor Beschermd wonen, in ,-, komen zonder korting over de cliënten hebben een overgangsrecht van 5 jaar of totdat de indicatie afloopt. Bestuurlijk contracteren en Beschermd wonen Afgesproken is dat Leiden namens Holland Rijnland de inkoop Beschermd wonen meeneemt met het bestuurlijk contracteren in goed overleg met de regio (Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda d.d. 14 mei 2014 en Projectleidersoverleg Wmo d.d. 5 juni 2014). Er is voor Beschermd wonen een aparte resultaatsovereenkomst vastgesteld. De zorgaanbieders die in de AWBZ in deze regio beschermd wonen bieden, houden allen hun bestaande cliënten, Bij Beschermd wonen is het behouden van de zorgaanbieder voor de client van groot belang omdat de zorgaanbieder voorziet in de huisvesting van de cliënt. Uiteraard kunnen nieuwe zorgaanbieders deelnemen aan het bestuurlijk contracteren. Er hebben zich nieuwe zorgaanbieders gemeld.

2 Beschermd wonen en PGB Cliënten met een PGB zijn ook te vinden bij Beschermd wonen. Dit zijn zowel cliënten die zelfstandig wonen als cliënten die in kleinschalige woonvoorzieningen verblijven. Een voorbeeld is een organisatie die woonvoorzieningen via een PGB biedt aan studenten met GGZ problematiek. De zorg wordt gefinancierd met het PGB waarbij er een scheiding van wonen en zorg is doorgevoerd. Het overgangsrecht voor de indicatie Beschermd wonen is 5 jaar, overgangsrecht voor financiering van de zorg via een PGB heeft het rijk gezet op 1 jaar. In 2015 spreekt de gemeente de cliënten met een PGB hierover. Voor cliënten met een PGB geldt, net zoals bij de maatwerkvoorziening begeleiding, dat een PGB altijd een mogelijkheid blijft.

3 Financiële verantwoordelijkheid Aan de portefeuillehouders in de regio is de vraag voorgelegd of het financiële voor- of nadeel bij de centrumgemeente komt te liggen of dat er sprake moet zijn van een gedeelde financiële verantwoordelijkheid. Voor die laatste optie is gekozen. Welke consequenties deze keuze heeft, wordt verderop in dit besluit uitgewerkt. Toegang Beschermd wonen De gemeente Leiden werkt met regiogemeenten en zorgaanbieders momenteel aan een procedure voor een centrale toegang. De centrumgemeente moet voor alle locaties in de verschillende gemeenten de toegang bepalen via een beschikking. Om te bepalen of iemand Beschermd wonen nodig heeft, is, gezien de problematiek, een deskundige blik of diagnose nodig. De toegang wordt daarom in overleg met de gespecialiseerde aanbieders bepaald, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Er is een landelijk screeningsinstrument in ontwikkeling dat gebruikt gaat worden. Afstemming met sociale wijkteams en jeugd en gezinsteams in de regio is heel belangrijk. Het gaat dan onder andere om informatievoorziening en goede doorverwijzing Hierover worden op dit moment werkafspraken gemaakt. Doel: Beschermd wonen is een Wmo taak met een extra verantwoordelijkheid voor de centrumgemeenten. In Holland Rijnland is dat de gemeente Leiden. In het PHO Sociale agenda van 31 oktober 2014 is afgesproken dat de financiële voor- of nadelen door alle gemeenten van de regio gezamenlijk gedragen worden. Als er een financieel nadeel is, springt elke gemeente bij vanuit de eigen begroting, volgens het Integratie-uitkering sociaal domein Wmo - objectief verdeelmodel. Bij een financieel voordeel kiest de regio voor het apart houden van het budget voor de doelgroep ten behoeve van innovatieve projecten en/of om de overheveling naar de lokale Wmo vanaf 2018 goed te borgen. Het uitgeven van deze middelen moet in goed overleg met de regio gebeuren. Kader: Toekomst sociaal domein (RV ), Erratum en Raadsbesluiten behorend bij Uitgangspunten van het Herontwerp Sociaal domein (RV ) (beide 3D-breed), en Erratum en Raadsbesluiten behorend bij Notitie Invoering Wmo (RV ). Overwegingen: Bestuurlijk contracteren Beschermd wonen

4 Sinds eind oktober 2014 is de definitieve versie van de resultaatsovereenkomst Beschermd wonen klaar, inclusief tarieven voor de dienstverleners. Het bleek mogelijk om in de onderhandeling met de dienstverleners een percentage van 1,75% vrij te houden voor innovatie en waar nodig groei voor Beschermd wonen. De inzet van deze middelen wordt in overleg met de zorgaanbieders aan de overlegtafel van Bestuurlijk contracteren verder uitgewerkt. Betrouwbaarheid gegevens De middelen vanuit het Rijk zijn op historische gegevens over 2013 gebaseerd. Bij de analyse door de gemeente blijkt dat niet alle cliënten en zorgaanbieders op dat moment in beeld waren. Ook is bekend dat er in de regio groei is geweest in 2014, nog niet bekend is hoeveel.daarom is niet vast te stellen of het budget voldoet. Wel is er op basis van een uitgebreide analyse een indicatie van de inzet van het budget (zie bijlage). Verdeelmodel budgetten De budgetten voor Beschermd wonen zijn over het land verdeeld op basis van historische gegevens. Na 2015, zo is het voorstel van het rijk, worden de budgetten verdeeld op basis van een objectieve verdeelsleutel,. Dit heeft voor Beschermd wonen voor deze regio nog onbekende financiële gevolgen. Wel geeft een eerste berekening aan dat we er als regio flink op vooruit zouden gaan. Een overgang van een historisch naar objectief verdeelmodel bij zorgvoorzieningen waar vastgoed bij meegerekend moet worden, is echter moeilijk in korte tijd door te voeren. Mede daardoor is er landelijk nog veel discussie over een ander verdeelmodel. Centrumgemeentefunctie Van belang mee te nemen in de overwegingen is dat de functie van centrumgemeente vervalt na Beschermd wonen komt dan naar de lokale Wmo. Het is een kwestie van tijd, voordat de taak alsnog lokaal moet worden ingevuld en daardoor goed om nu al gezamenlijk op te trekken bij de financiering en beleidsontwikkeling. Instroom en uitstroom vindt via alle regiogemeenten plaats. Aansluiting op de lokale Wmo is in 2015 al relevant, zeker gezien het feit dat een deel van de indicaties extramuraal verzilverd worden. Financiele verantwoordelijkheid delen met de regiogemeenten Twee opties zijn besproken in het PHO Sociale agenda Holland Rijnland op 31 oktober profijtbeginsel: Leiden is verantwoordelijk, de voor- en nadelen komen voor rekening van de centrumgemeente. 2 Solidariteitsbeginsel: gezamenlijk dragen van de voor- of nadelen.

5 Bij het solidariteitsbeginsel kunnen aanvullende keuzes gemaakt worden over de mogelijke financiële voordelen: a. Op basis van een verdeelsleutel naar gemeenten, die het aan de algemene middelen toevoegen b. Op basis van een verdeelsleutel naar gemeenten, die het aan hun lokale Wmo budgetten toevoegen c. Op basis van een inhoudelijk voorstel jaarlijks besluiten hoe de middelen regionaal in te zetten ten behoeve van deze specifieke doelgroep (innovatie en/of knelpunten) d. gezien de onzekere financiële situatie met betrekking tot het verdeelmodel, de eventuele voordelen apart te houden. Hiermee kunnen we financiële tegenvallers na 2015, een zachte landing naar de lokale Wmo na 2017 en/of regionaal knelpunten mbt de doelgroep opvangen. Gekozen is voor het solidariteitsbeginsel, waarbij uitgangspunt is dat de centrumgemeente alles in het werk stelt om binnen het beschikbare budget te blijven, met een halfjaarlijkse rapportage door de centrumgemeente naar de regiogemeenten. Bij een financieel voordeel gekozen voor d: de overschotten apart te houden en uitgaven of herverdeling van deze middelen via gezamenlijke besluitvorming (PHO sociale agenda) te laten plaatsvinden. Financiën: De middelen voor Beschermd wonen maken deel uit van de integratie-uitkering sociaal domein, onderdeel Wmo, nieuwe taken centrum gemeente. Voorgesteld wordt het genormeerde bedrag voor het beschermd wonen, beschikbaar te stellen voor het vormgeven van het beschermd wonen. Het bedrag is reeds op deze wijze meerjarig voor 23,96 miljoen euro in de begroting 2015 verwerkt Beschermd wonen Het is in deze fase van de decentralisatie AWBZ op basis van de cijfers vanuit het Rijk niet mogelijk gebleken om precies te becijferen of het budget voldoet. De gemeente Leiden heeft daarom een uitgebreidere doorrekening van de te verwachten kosten voor Beschermd wonen gemaakt. Het huidige beeld uit deze notitie is dat binnen de door het Rijk gestelde budget de taak Beschermd wonen uitgevoerd kan worden. Er is echter veel onzekerheid bij deze doorrekening van het beleid. Om dit risico af te dekken is er het voorstel om in de Regio gezamenlijk dit risico te dragen. Voor het Leidse deel van dit risico is de reserve zachte landing 3D ingesteld.

6 Indien bij de jaarrekening 2015 blijkt dat het budget beschermd wonen niet geheel ingezet is, wordt bij de jaarrekening het voorstel gedaan de middelen beschermd wonen apart te zetten. Dit kan worden ingezet voor: 1) financiële tegenvallers na ) een zachte landing naar de lokale Wmo na ) regionale knelpunten met betrekking tot de doelgroep. Evaluatie: Het is in deze fase van de decentralisatie AWBZ op basis van de cijfers vanuit het Rijk niet mogelijk gebleken om precies te becijferen of het budget voldoet. De gemeente Leiden maakt daarom een uitgebreidere notitie voor Beschermd wonen, waarbij de eerste analyse (zie bijlage 1) verder uitgewerkt wordt en waarbij de agenda voor het regionale overleg vanaf 2015 duidelijk is. Deze notitie komt ter informatie naar de raad in het tweede kwartaal van 2015, omdat er dan meer zicht is op de aantallen cliënten maar ook de wijze waarop de regio Beschermd wonen verder vorm geeft. Zowel de regio als de gemeenteraad worden na een half jaar geïnformeerd over de financiële stand van zaken rond beschermd wonen, om kennis te nemen van een financieel voordeel of nadeel op dit onderdeel van de Wmo. Bijgevoegde informatie: Bijlage 1: analyse Beschermd wonen

7 RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel van 2011), mede gezien het advies van de commissie, BESLUIT 1. Kennis te nemen van positionering van Beschermd wonen binnen de regio Holland Rijnland. 2. Kennis te nemen dat het voor 2015 en verder genormeerde bedrag voor het beschermd wonen ad per jaar geheel wordt ingezet voor het vormgeven van het beschermd wonen. Het bedrag is reeds op deze wijze meerjarig in de begroting 2015 verwerkt 3. Voor het budget Beschermd wonen in te stemmen met de volgende uitgangspunten: a. Bij de financiering van Beschermd wonen vanaf 2015 te werken met het solidariteitsmodel, waarmee financiële voor- en nadelen gezamenlijk gedragen worden met de Holland-Rijnland gemeenten. b. gezien de onzekere financiële situatie met betrekking tot het toekomstige verdeelmodel, de eventuele voordelen apart te houden. Dit kan worden ingezet voor: 1) financiële tegenvallers na ) een zachte landing naar de lokale Wmo na ) regionale knelpunten met betrekking tot de doelgroep. c. Om dit risico af te dekken voor het Leidse deel is de reserve zachte landing 3D ingesteld. Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier, de Voorzitter, Opsteller: Marieke Ouwerkerk TECHNISCHE INFORMATIE

8 Organisatieonderdeel: Realisatie Telefoon: Portefeuillehouder:

9 Jeugd, Zorg en WelzijnB en W.nr d.d Onderwerp Financiën Beschermd Wonen Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Kennis te nemen van positionering van Beschermd wonen binnen de regio Holland Rijnland. 2. De raad in kennis te stellen dat het voor 2015 en verder genormeerde bedrag voor het beschermd wonen ad per jaar geheel wordt ingezet voor het vormgeven van het beschermd wonen. Het bedrag is reeds op deze wijze meerjarig in de begroting 2015 verwerkt. 3. De raad te vragen om voor het budget Beschermd wonen in te stemmen met de volgende uitgangspunten: a. Bij de financiering van Beschermd wonen vanaf 2015 te werken met het solidariteitsmodel, waarmee financiële voor- en nadelen gezamenlijk gedragen worden met de Holland-Rijnland gemeenten. b. gezien de onzekere financiële situatie met betrekking tot het toekomstige verdeelmodel, de eventuele voordelen apart te houden. Dit kan worden ingezet voor: 1) financiële tegenvallers na ) een zachte landing naar de lokale Wmo na ) regionale knelpunten met betrekking tot de doelgroep. c. Om dit risico af te dekken voor het Leidse deel is de reserve zachte landing 3D ingesteld. Perssamenvatting: Beschermd wonen is een onderdeel van de uitbreiding Wmo. Het gaat om woonvoorzieningen voor cliënten met GGZ problematiek. Anders dan bij andere nieuwe Wmo taken is Beschermd wonen een taak die bij de centrumgemeente is ondergebracht. In de regio Holland Rijnland is Leiden de centrumgemeente. De centrumgemeente Leiden krijgt de middelen voor de regio Holland Rijnland, de mensen om wie het gaat kunnen in de hele regio wonen. Met de regiogemeenten is afgesproken dat het financieel risico van deze nieuwe taak gezamenlijk gedragen wordt. Een financieel voordeel wordt opzij gezet voor tegenvallers en/of knelpunten ten behoeve van de doelgroep Beschermd wonen.

10 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 31 oktober Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van het rijk. De gegevens lopen sterk uiteen, wat maakt dat een waterdichte (financiele) analyse van Beschermd wonen moeilijk te maken is. Maart 2014 een overzicht van cliënten beschermd wonen via het zorgkantoor, met een aantal van 330 cliënten met ZIN (Zorg in Natura) en geen gegevens over aantallen cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB).. Juni 2014 een rapportage van het rijk naar aanleiding van een landelijke uitvraag bij zorgaanbieders, met een aantal van 488 cliënten ZIN en geen gegevens over aantallen clienten met een PGB. Eind juli 2014 is de eerste gegevensoverdracht vanuit de AWBZ naar gemeenten geweest. Alle lokale gemeenten hebben daarbij een apart bestand ontvangen voor Beschermd wonen, met het verzoek om deze bestanden door te sturen naar de centrumgemeente. Dat is inmiddels gebeurd. Daaruit kwam een aantal van 401 cliënten met ZIN en 92 cliënten met een PGB waarvan het bedrag van de PGB s onbekend was. Eind september volgde een nieuwe overdracht met bijgewerkte gegevens. Veel gemeenten hebben deze nieuwe gegevens weer aangeleverd maar het totale bestand over de hele regio is nog niet compleet. De gegevens zijn zover als mogelijk geanalyseerd en daarbij is ook een begin gemaakt met het rekenen, om te zien of het budget voldoet. De overzichten die hierna worden gepresenteerd zijn nog gebaseerd op de gegevens uit juli, waar relevant is bij de toelichting een extra vermelding vanuit de gegevens van september. Er komen nog twee momenten waarop de gegevens vanuit de AWBZ worden overgedragen aan gemeenten. De laatste lichting is in februari Dan pas kunnen we met zekerheid vaststellen hoeveel cliënten vallen onder Beschermd wonen.

11 2 Aantallen cliënten, de vorm van zorg en het zorgverbruik De gemeenten hebben klantgegevens ontvangen vanuit de AWBZ. Het gaat om 3 bestanden: een totaaloverzicht van alle mensen die een indicatie hebben voor Beschermd wonen,declaratiegegevens van mensen met een PGB en declaratiegegevens van aanbieders die zorg in natura bieden. Daaruit is het volgende onderscheid te maken binnen het klantbestand: Er zijn 751 cliënten met een GGZ C indicatie. 401 cliënten ontvangen zorg in natura 92 cliënten ontvangen een persoonsgebonden budget (PGB) 6 cliënten ontvangen zowel ZIN als PGB 251 cliënten lijken geen gebruik te maken van hun indicatie. Omdat het onbekend is wat er achter dit aantal zit, is dit een risicogroep. Deze groep is in aantal niet ingrijpend gewijzigd als we de gegevens van juli vergelijken met die van september. Bij de 401 cliënten zorg in natura wonen 299 cliënten in een intramurale setting, de rest blijkt extramurale zorg te ontvangen. Het is daarbij niet duidelijk of de cliënten met extramurale zorg wonen in een locatie waarbij scheiden van wonen en zorg is doorgevoerd, of het overbruggingszorg betreft of dat de situatie naar wens is. Het zorgverbruik bij extramurale zorg loopt per cliënt zeer uiteen, van 30 minuten per week tot 40 uur per week. Daarbij verschilt het zorgverbruik per cliënt per maand ook zichtbaar. De centrumgemeente gaat dit met de zorgaanbieders op casusniveau inventariseren. Tot slot is er nog een verdeling te maken naar beschermd wonen inclusief of exclusief dagbesteding. Dat verschil is zichtbaar bij cliënten met PGB, ZIN intramuraal of extramuraal. Bij de clienten met een PGB of extramurale zorg kan het zelfs voorkomen dat er alleen dagbesteding wordt aangeboden.

12 Er is dus maar een beperkt aantal cliënten (namelijk de 299 cliënten met zorg in natura) waarvan we goed kunnen becijferen wat het budget is, uitgaande van de huidige NZA tarieven. Zie daarvoor verderop in deze bijlage.

13 3 Regionale spreiding Beschermd wonen in de WMO kent een centrumgemeenteconstructie. Leiden financiert plekken in de regio Holland Rijnland. De verdeling over de regio ziet er als volgt uit: kental izzp categorie einde indicatie Holland Rijnland 484 Alphen aan den Rijn 534 Hillegom kentallen indicaties beschermd wonen - 14 gemeenten Holland Rijnland 1884 Kaag en Braassem 537 Katwijk 546 Leiden 547 Leiderdorp 553 Lisse 569 Nieuwkoop 575 Noordwijk 576 Noordwijkerh out 579 Oegstgeest 1525 Teylingen 626 Voorschoten totaal GGZ C GGZ C GGZ C GGZ C GGZ C GGZ C totaal in in in 2016 of later Bron: data overdracht invoering Wmo - levering juli 2014 (IN OPBOUW) Gemeente 638 Zoeterwoude ZIN Rijlabels Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Teylingen Voorschoten Eindtotaal 1GGZ C GGZ C GGZ C GGZ C GGZ C GGZ C Eindtotaal

14 PGB Rijlabels Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Teylingen Voorschoten Eindtotaal 2GGZ C GGZ C GGZ C GGZ C GGZ C 1 1 Eindtotaal Zorgaanbieders Beschermd wonen Er zijn meerdere zorgaanbieders die vormen van Beschermd wonen aanbieden. Zorgaanbieders die hierin gespecialiseerd zijn, zijn meestal GGZ aanbieders en aanbieders binnen de Maatschappelijke opvang. Er zijn 6 gespecialiseerde aanbieders in deze regio: Rivierduinen, Binnenvest, Prodeba, Cardea, De Haardstee en Kwintes. Te zien in het bestand is dat er meerdere cliënten verblijven in zogenaamde sectorvreemde instellingen. Een voorbeeld is een oudere cliënt die somatische klachten heeft waardoor er ook veel somatische zorg nodig is. Deze persoon woont in een verpleeghuis. Ook zijn er mensen die verschillende grondslagen hebben voor hun indicatie, bijvoorbeeld GGZ én VG (verstandelijk gehandicapt). Er wonen dus ook mensen met een indicatie Beschermd wonen in de gehandicaptenzorg. Daardoor zijn er tot ruim 50 zorgaanbieders te vinden in het bestand Beschermd wonen. Het is niet de bedoeling dat al deze aanbieders mee moeten doen in het traject bestuurlijk contracteren. Aanbieders die zeer kleine aantallen (vaak maar 1 of 2) cliënten hebben, ontvangen van de centrumgemeente begin november een brief waarin uitgelegd wordt wat per 1 januari 2015 moet gebeuren om de cliënten gefinancierd te krijgen. Als deze aanbieders ernaar streven om meer GGZ cliënten op te nemen, dan moeten ze deelnemer worden bij het bestuurlijk contracteren.

15 5 Eerste financiële analyse Op basis van enkele globale berekeningen komen we op minimaal de volgende uitgaven voor de huidige aantallen. A Intramurale plekken beschermd wonen 15 miljoen B Normatieve huisvestingslasten 1,5 miljoen C Budget PGB s 3 miljoen Subtotaal 19,5 miljoen D Extramuraal verzilverde zorg Nog niet bekend E Nieuwe instroom nog niet bekend Ad. A Financiering voor de cliënten met ZIN in een intramurale voorziening, berekend naar NZA tarieven 2014:

16 prijs per dagdeel aantal clienten x 365 dagen ZZP 1 incl BGG 86, ,55 ZZP 1 excl BGG 62, ,50 ZZP 2 incl BGG 122, ,90 ZZP 2 excl BGG 100, ,50 ZZP 3 incl BGG 136, ,80 ZZP 3 excl BGG 110, ,75 ZZP 4 incl BGG 160, ,00 ZZP 4 excl BGG 133, ,85 ZZP 5 incl BGG 172, ,20 ZZP 5 excl BGG 145, ,00 ZZP 6 incl BGG 211, ,35 ZZP 6 excl BGG 183, ,10 totaal ,50 Ad. B Normatieve huisvestingslasten Omdat Beschermd wonen intramurale voorzieningen zijn, is er sprake van kapitaalslasten. Landelijk is er afgesproken dat er toegewerkt wordt naar een integraal tarief voor zorg én wonen. Dit heeft geleid tot een constructie waarbij het rijk tot en met 2018 haar percentage huisvesting afbouwt en het budget voor de centrumgemeente evenredig wordt aangevuld om dat uiteindelijk 100% te financieren. Het budget van dit onderdeel is niet terug te vinden in de klantgegevens. Voor een inschatting van dit budget gaan we daarom uit van de rapportage van juni 2014 die vanuit het Rijk is opgesteld. Op basis van die gegevens zou het budget voor de normatieve huisvestingslasten ongeveer 1,5 miljoen bedragen.

17 Ad. C budget PGB s Bij de tweede lichting klantgegevens vanuit de AWBZ zijn ook de bedragen van de PGB s bekend. Aangezien de centrumgemeente nog niet van alle gemeenten de klantgegevens heeft ontvangen, is het totaal budget nog niet bekend. Wel is op basis van 11 gemeenten een goede inschatting te maken: het budget komt zeer waarschijnlijk uit rond de 3 miljoen. Ad. D extramuraal verzilverde zorg Dit onderdeel is het moeilijkst te becijferen. De wijze waarop de extramurale zorg verzilverd wordt per persoon kent zeer grote verschillen. Een inschatting van dit bedrag wordt nog uitgewerkt. Ad. E Toename aantal plekken op jaarbasis Landelijk werd uitgegaan van een groei van het aantal plekken Beschermd wonen van 5%. Door de afbouw van de GGZ bedden is dit een lage schatting gebleken. Er worden in andere landelijke informatiestromen percentages van 15 tot 20 % genoemd. Ook hiervoor geldt dat het moeilijk in te schatten is. Er is een toename van het aantal indicaties te zien, maar zoals eerder uitgelegd is het niet altijd zo dat deze ook verzilverd worden. Zie daarvoor ook de cijfers hieronder: Cliënten Beschermd wonen hebben een overgangsrecht van 5 jaar, tenzij hun indicatie eerder afloopt. De problematiek van deze cliëntgroep is niet altijd op te lossen, stabiliseren en voorkomen dat er achteruitgang is, is vaak het doel van de zorg. Dit is ook te zien aan de lange duur van veel indicaties. Jaar afloop indicatie Eindtotaal Aantal clienten

18 Instroomcijfers over de afgelopen jaren: jaar afgifte indicatie t/ m april Eindtotaal aantal Kanttekening bij deze aantallen: Er is een duidelijke stijging van het aantal afgegeven indicaties te zien. Landelijk werd uitgegaan van een stijgingspercentage van 5% maar landelijk onderzoek wijst inmiddels uit dat dit percentage gemiddeld tussen de 15 en 20 % ligt. Niet duidelijk is of dit inclusief de herindicatie is van bestaande cliënten. De aantallen indicaties zeggen niet alles over het daadwerkelijke aantal dat instroomt binnen Beschermd wonen. In het overzicht bij hoofdstuk 2 is al inzichtelijk gemaakt dat niet alle mensen met een indicatie ook daadwerkelijk zorg hebben.

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

Beschermd Wonen Uitvoeringsagenda regio Hollands Midden 2015

Beschermd Wonen Uitvoeringsagenda regio Hollands Midden 2015 Beschermd Wonen Uitvoeringsagenda regio Hollands Midden 2015 Concept 23 maart 2015 Inhoud 1. Aanleiding en doel... 3 Doel van de uitvoeringsagenda... 3 Langere termijn: kaders voor transformatie... 3 2.

Nadere informatie

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Inhoud Cijfers en statistieken over de regio ZHN Demografie Begeleiding Dagbesteding Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang 1) Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Bijlage 2. Inloopfunctie GGZ

Bijlage 2. Inloopfunctie GGZ Bijlage 2 Inloopfunctie GGZ Notitie Inloopfunctie GGZ 2 Inleiding In onze regio zijn diverse s GGZ. Deze worden tot 2015 vanuit de AWBZ gefinancierd. De is bedoeld als laagdrempelige inloop voor mensen

Nadere informatie

aan deze doelgroep zorg geleverd worden vanuit

aan deze doelgroep zorg geleverd worden vanuit Oplegvel 1. Onderwerp Zorginkoop LVB doelgroep 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Al snel na de invoering van de Wmo 2015 werd ons duidelijk

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00527 Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In december 2014

Nadere informatie

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland Ra ad sv oorstel Raadsvoorstel Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168795 datum

Nadere informatie

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Maatschappij 16 december 2015 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Teylingen A.L. van Kempen Alphen aan

Nadere informatie

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Registratienummer Raad-14-01755 Z-13-12095 Datum raadsvergadering 5 juni 2014 Advies aan raad Agendapunt 6.5 Opgesteld door Trees Warmerdam Bijlagenummer 36/08 Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Advies

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

2. bijgaande brief aan de Raad, betreffende de Uitvoering en ontwikkeling beschermd Wonen, vast te

2. bijgaande brief aan de Raad, betreffende de Uitvoering en ontwikkeling beschermd Wonen, vast te B en W-nummer 15.0429; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Uitvoering en ontwikkeling beschermd Wonen 2015 Besluiten: 1. vast te stellen bijgaande notitie Uitvoering beschermd wonen regio Hollands Midden

Nadere informatie

BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 13 juli 2016

BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 13 juli 2016 BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 13 juli 2016 Aanwezig: Naam Gemeente Naam Gemeente Naam Organisatie F.Q.A. van Trigt Hillegom J.W.M. Pietersen Nieuwkoop H. Gorter (verslag) Holland Rijnland F.M. Schoonderwoerd

Nadere informatie

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 28 november 2014 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Noordwijkerhout A. Gotink Alphen aan

Nadere informatie

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp.

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp. Voorzittersoverleg Adviesraden Sociaal Domein Leidse Regio en Katwijk Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN Leiden Tav

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal.

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal. In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ. Inleiding: overgangsrecht

Inhoudsopgave. Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ. Inleiding: overgangsrecht Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ Apeldoorn augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding Bestaande middelen en nieuwe middelen Budget Lokaal 2015

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Datum: Informerend. 9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten:

Datum: Informerend. 9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten: In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Hoofstuk 2 Kader. Bijlage bij Beleidskader Maatschappelijk zorg en Beschermd wonen

Hoofstuk 2 Kader. Bijlage bij Beleidskader Maatschappelijk zorg en Beschermd wonen Hoofstuk 2 Kader Het Regionaal Kompas Zuid-Holland Noord 2008-2013 Leiden, als centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang en verslavingszorg, is nu nog verantwoordelijk voor de aanpak van dakloosheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Het aantal energie afsluitingen neemt de laatste jaren toe. Dreigende energie afsluitingen zijn een signaal van problematische schulden en multiproblematiek.

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur X Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang. Datum: Informerend

Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur X Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang. Datum: Informerend Oplegvel 1. Onderwerp Bezwaarschrift Rivierduinen subsidieverlening inloop GGZ 1 e helft 2016 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks

Nadere informatie

1. Onderwerp Bezwaar- en klachtenafhandeling bij jeugdhulp

1. Onderwerp Bezwaar- en klachtenafhandeling bij jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Beslispunten de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland vast te stellen.

Beslispunten de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland vast te stellen. OPENBAAR Adviseur: H.E. Meijer (BBO, tst. 776) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 10.08209 1 ADVIESNOTA Politieke Ronde d.d. n.v.t. Raadsvergadering d.d. 30 september 2010 Voorstel nr. Programma

Nadere informatie

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ;

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ; Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 29 november 2017 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Programma 2 Onderwerp Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Waar kan ik vinden hoe groot die reserve is? En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel projecten Dat klopt, toch?

Waar kan ik vinden hoe groot die reserve is? En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel projecten Dat klopt, toch? Vraag In het begrotingsvoorstel wordt extra iets meer dan 500.000 gevraagd voor incidentele frictie kosten. In de begroting op pagina 8 staat dat frictiekosten ten laste komen van de reserve frictie en

Nadere informatie

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Wethouders Wmo/beschermd wonen van de centrumgemeenten. Datum Decentralisatie beschermd wonen. Geachte wethouder,

Wethouders Wmo/beschermd wonen van de centrumgemeenten. Datum Decentralisatie beschermd wonen. Geachte wethouder, > Retouradres Wethouders Wmo/beschermd wonen van de centrumgemeenten Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij mr. drs. A.T. van

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q1 2015 1 juni 2015

Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q1 2015 1 juni 2015 Kwartaalrapportage Jeugdhulp Q1 2015 1 juni 2015 Opgesteld door : Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Holland Rijnland Status/Versie : Concept Datum : 2 juni 2015 1 SAMENVATTING In

Nadere informatie

Transitie Beschermd Wonen. Amsterdam/Rotterdam

Transitie Beschermd Wonen. Amsterdam/Rotterdam Transitie Beschermd Wonen Amsterdam/Rotterdam 13 april 2014 Keuzes ten aanzien van Strategie Prioriteiten De stip op de horizon Innovaties Strategie Niet zo, Strategie maar zo Strategie Nadruk op continuïteit

Nadere informatie

Monitor Sociaal Domein. Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein

Monitor Sociaal Domein. Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein Monitor Sociaal Domein Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein 2 2015 Het jaar van de transitie 3 Paradigmashift sturen Monitor Sociaal Domein 1. 2015 Het

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid 2014 Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Agenda Thema s voorlichtingsbijeenkomst Tijd Opening en welkom 14.00 Ontwikkelingen Uitgangspunten inkoopbeleid 2014 Korte

Nadere informatie

Wmo-adviesraad Leiderdorp

Wmo-adviesraad Leiderdorp W Wmo-adviesraad Leiderdorp www.wmoadviesraadleiderdorp.nl www.wmoadviesraadleiderdorp.nl Aan het College van B&W van Leiderdorp Leiderdorp, 26 augustus 2016 Onderwerp: Advies Beleidskader maatschappelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1582 18 januari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 januari 2016, kenmerk

Nadere informatie

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET...

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 MEE Zuid-Holland Noord biedt ondersteuning bij leven met een beperking in de gemeenten Alphen aan den Rijn - Delft - Den Haag ('s-gravenhage) - Hillegom - Kaag en Braassem

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale afspraken vermindering en versnelde uitstroom Maatschappelijke opvang en bekostiging Gebouw C

1. Onderwerp Regionale afspraken vermindering en versnelde uitstroom Maatschappelijke opvang en bekostiging Gebouw C Oplegvel 1. Onderwerp Regionale afspraken vermindering en versnelde uitstroom Maatschappelijke opvang en bekostiging Gebouw C 2. Rol van het Platformtaak samenwerkingsor gaan Holland Rijnland 3. Regionaal

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Boskoop VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de

B&W Vergadering. 2. Het college heeft bijlage 1 Berekening definitieve verevening Jeugdhulp 2015 o.b.v. de 2.1.3 Grondslagen en Uitwerking definitieve Verevening Jeugdhulp 2015 1 Dossier 2158 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2158 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 12 september 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0054 Rv. nr.: 11.0054 B en W-besluit d.d.: 7-6-2011 B en W-besluit nr.: 11.0596 Naam programma: Welzijn en Zorg Onderwerp: Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare

Nadere informatie

X Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens gemeente. Datum: Informerend

X Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens gemeente. Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0053399

Raadsvoorstel 2015.0053399 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2015.0053399 onderwerp Uitzonderingen eigen bijdrage Wmo 2015 Portefeuillehouder dr. Tom Hom steiier Tessa Kraemer Collegevergadering 17 november 2015 Raadsvergadering

Nadere informatie

Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB

Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB B en W-nummer 15.0920; besluit d.d. 27-10-2015 Onderwerp Administratief verlengen persoonsgebonden budgetten tot 1 mei 2016 / Aanleveren budgetten voor 1 november 2015 bij SVB Besluiten: 1. kennis te nemen

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgebreide nota Beschermd wonen Gooi en Vechtstreek 2015

Bijlage 1 Uitgebreide nota Beschermd wonen Gooi en Vechtstreek 2015 Bijlage 1 Uitgebreide nota Beschermd wonen Gooi en Vechtstreek 2015 Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 zijn de regiogemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en

Nadere informatie

1. Onderwerp Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland

1. Onderwerp Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg.

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg. Memo Werkorganisatie van de gemeenten Van : Eric van Maaren (Beleidsadviseur Sociaal Beleid CGM) Aan : Commissie Burger gemeente Cuijk CC : Datum : 10 september 2015 Onderwerp : Her indicaties Pgb en eigen

Nadere informatie

1. Onderwerp Veiligheid en kind, gesloten jeugdhulp. Datum: Informerend

1. Onderwerp Veiligheid en kind, gesloten jeugdhulp. Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Memo met achtergrondinformatie voor regionale bekostiging van gebouw C

Memo met achtergrondinformatie voor regionale bekostiging van gebouw C Memo met achtergrondinformatie voor regionale bekostiging van gebouw C Inleiding Tijdens het PHO M van 7 juni jl. is gesproken over de regionale financiering van gebouw C voor de tweede helft van 2017

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online

Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online A.11 Bijlage 1 Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online 28 april 2011 Inleiding In 2005 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden na afstemming

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Raadsvoorstel: 2016-1545 Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Datum: 1 maart 2016 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst: 17 maart 2016 Raadsvergadering: 7 april 2016

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam onderwerp Opmerking aanbieder(s) Reactie gemeente Wij zouden graag zien dat de start bij Begeleiding Individueel 2,01 uur per 4 weken is en als eerste vorm van hulpverlening geldt en dus niet de waakvlam.

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Zoeterwoude VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Aanpassingen/wijzigingen in resultaatovereenkomst BW. Nummer Artikel/bijlage nr. Oude tekst Nieuwe tekst. 1 januari 2018 Blz. 1

Aanpassingen/wijzigingen in resultaatovereenkomst BW. Nummer Artikel/bijlage nr. Oude tekst Nieuwe tekst. 1 januari 2018 Blz. 1 Aanpassingen/wijzigingen in resultaatovereenkomst BW Nummer Artikel/bijlage nr. Oude tekst Nieuwe tekst 1 Gaat in op 4 januari 2016 1 januari 2018 Blz. 1 Gemeente Leiden drs. I. Baard Datum: 4 januari

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiderdorp VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiderdorp VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiden VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken

Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding Leiden VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken Van AWBZ naar Wmo Verkenning AWBZ begeleiding VRAAGKANT: Kenmerken cliënten AWBZ-begeleiding en hun zorgafspraken RAPPORT GEMEENTE Rapporten en tabellenboek Rapporten zijn gemaakt voor de regio, de huidige

Nadere informatie

Bijlage: 3 Onderwerp: Opschorting uitvoering Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) 2015 en gevolgen voor ouders

Bijlage: 3 Onderwerp: Opschorting uitvoering Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) 2015 en gevolgen voor ouders In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017

CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017 CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017 Aanwezig: Naam Gemeente Naam Gemeente Naam Gemeente H. de Jager Alphen aan den Rijn A.D. de Roon Lisse I. van Breda Holland Rijnland F.Q.A.

Nadere informatie

Het is de opdracht van de werkgroep vervoer om hier meer kadering aan te geven en om het vervoer goed te regelen, waar dit nog niet het geval is.

Het is de opdracht van de werkgroep vervoer om hier meer kadering aan te geven en om het vervoer goed te regelen, waar dit nog niet het geval is. Notitie Jeugdhulpvervoer Van : Werkgroep Vervoer Jeugdhulp T.b.v. : Pho Maatschappij Doel : Informatief Inleiding Vervoer naar en van de jeugdhulplocatie is een voorwaarde voor de toegankelijkheid van

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 1 juli 2015 onderwerp: Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, 1.

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Regionale marktanalyse Wlz

Regionale marktanalyse Wlz Regionale marktanalyse 2017-2018 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Decentralisatie jeugdzorg

Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg Analyse van de cijfers Irene Niessen i.niessen@aef.nl 06-15101913 Eric Damoiseaux e.damoiseaux@aef.nl 06-83223403 Agenda Opbouw analyse Resultaten Vervolgstappen Opbouw analyse

Nadere informatie