Het indienen van twee verzoeken Opzeggen lidmaatschap voor 1 juni Geen plaats meer in eerste elftal of selectie Deadline 31 mei, 24.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het indienen van twee verzoeken Opzeggen lidmaatschap voor 1 juni Geen plaats meer in eerste elftal of selectie Deadline 31 mei, 24."

Transcriptie

1 Het indienen van twee verzoeken Het indienen van twee verzoeken om overschrijving voor 31 mei is niet toegestaan. Buiten het feit dat een vereniging van een speler geen twee overschrijvingsformulieren mag tekenen, heeft het indienen van twee verzoeken door een speler tot gevolg dat beide verzoeken niet in behandeling worden genomen. Het resultaat is dat een speler alleen nog voor de oude vereniging mag uitkomen. Bovendien is reglementair vastgesteld dat van het tekenen en het indienen van twee overschrijvingsformulieren aangifte wordt gedaan bij de tuchtcommissie. Het heeft dus geen enkele zin om na het indienen van een verzoek om overschrijving te vragen dat verzoek ongedaan te maken en daarna een nieuw verzoek in te dienen. Opzeggen lidmaatschap voor 1 juni Jaarlijks moeten wij veel spelers teleurstellen die na 31 mei overschrijving aanvragen en daarbij aangeven dat zij voor 1 juni officieel hun lidmaatschap bij de oude vereniging hebben opgezegd. Ook dit is geen reden om na 31 mei alsnog een verzoek om overschrijving te verlenen. Een speler die in de voorafgaande maanden een (deel van een) wedstrijd in categorie A heeft gespeeld en die voor 1 juni het lidmaatschap bij de oude vereniging opzegt en op dat moment nog niet weet bij welke hij vereniging wil gaan spelen, dient er rekening mee te houden dat alleen dispensatie wordt verleend wanneer de omstandigheden na 31 mei zodanig zijn gewijzigd, waardoor het spelen bij de oude vereniging onmogelijk is geworden (verhuizing, verandering werkkring, zie elders). Het indienen van een dispensatieverzoek zonder dat de omstandigheden na 31 mei zijn gewijzigd zal tot gevolg hebben dat het verzoek wordt afgewezen. De speler mag in het nieuwe seizoen alleen maar voor zijn oude vereniging uitkomen. Geen plaats meer in eerste elftal of selectie Categorie A spelers maken in de maand mei vaak een keuze overschrijving aan te vragen naar een andere vereniging omdat hen een plaats in een selectie of, sterker nog, een basisplaats in een eerste elftal, of een eerste jeugdelftal van een leeftijdsgroep wordt toegezegd. Bij aanvang van het seizoen of na het spelen van de eerste oefenwedstrijden blijkt dat de nieuwe vereniging (of de trainer) deze toezegging niet kan of wil nakomen. Het gevolg hiervan is dat spelers de vereniging verlaten en alsnog een verzoek indienen om in het nieuwe seizoen voor een andere vereniging te gaan uitkomen. Ook in dit soort gevallen wordt echter nooit dispensatie verleend. Tot het moment waarop categorie A spelers een officiële competitie- of bekerwedstrijd voor de nieuwe vereniging hebben gespeeld kan alleen een verzoek tot intrekking van de verleende overschrijving worden aangevraagd. De speler kan dus alleen terug naar de oude vereniging. Deadline 31 mei, uur Spelers die overschrijving willen aanvragen dienen er rekening mee te houden dat de datum van 31 mei de uiterste deadline is. Het districtskantoor is op zaterdag 31 mei tot uur geopend. Op dat moment wordt de brievenbus geleegd en heeft het dus geen zin meer verzoeken om overschrijving te bezorgen bij het districtskantoor. Met andere woorden: de overschrijvingsverzoeken die wij vervolgens op maandag 2 juni in de brievenbus vinden worden allemaal afgewezen. Ook de verenigingsfunctionarissen die belast zijn met de ledenadministratie of de administratieve afhandeling van overschrijvingsformulieren dienen hier terdege rekening mee te houden. Verzoeken per post toesturen aan districtskantoor Verenigingen doen er verstandig aan er zorg voor te dragen de overschrijvingsformulieren tot zaterdag 31 mei, uur persoonlijk af te geven op het districtskantoor. Mocht u er desondanks toch voor kiezen de formulieren per post toe te sturen, houd er dan rekening mee dat er geen enkele garantie is dat deze binnen 24 uur worden bezorgd. De enveloppen met daarin overschrijvingsformulieren die wij vanaf maandag 2 juni per post ontvangen worden gecontroleerd op datum poststempel. Is de datum van deze postdatum 1 juni of later, dan worden de betreffende verzoeken om overschrijving afgewezen. Bij deze dus het advies om na donderdag 29 mei geen formulieren meer post toe te zenden aan het districtskantoor, maar deze formulieren persoonlijk af te geven op het districtskantoor. Hierdoor voorkomt u ieder risico dat een overschrijvingsformulier te laat ontvangen wordt, met alle gevolgen vandien.

2 Spelerpas altijd inleveren Spelers en verenigingen dienen er rekening mee te houden dat altijd de spelerspas van de speler moet worden ingeleverd. Het niet indienen van de spelerspas heeft tot gevolg dat het verzoek om overschrijving niet in behandeling kan worden genomen. Verenigingen dienen bovendien te weten dat de spelerspas een persoonsgebonden pas is en dat de oude vereniging niet het recht heeft een spelerspas achter te houden. Wanneer dispensatie na 31 mei? Hieronder staan de mogelijkheden om alsnog na 31 mei een verzoek tot overschrijving in te dienen. Een ieder dient er rekening mee te houden dat deze dispensatiebepalingen strikt worden aangehouden. In het verleden heeft de KNVB een paar maal een voorstel gedaan de overschrijvingsbepalingen aan te passen, doch de verenigingen hebben bij herhaling aangeven dit met name voor categorie A spelers niet te willen. Om deze reden worden de vastgestelde dispensatieregels ook strikt aangehouden. Dit kan tot gevolg hebben dat verzoeken die wij na 31 mei ontvangen worden afgewezen. Ook wanneer de speler aangeeft dat hij pertinent niet meer voor zijn oude vereniging wil of kan spelen (om welke reden ook) en deze speler voldoet niet aan deze dispensatiecriteria dan wordt een verzoek afgewezen. Zelfs als dit tot gevolg heeft dat de speler of de nieuwe vereniging aangeeft dat de speler hierdoor een seizoen lang niet kan voetballen. Vandaar ook: maak een weloverwogen keuze. Voorkomen is immers nog altijd beter dan genezen. Dispensatiecriteria overschrijvingen Wanneer dispensatie Zoals bekend is, dienen alle verzoeken tot overschrijving uiterlijk 31 mei van enig seizoen te worden ingediend (voor (ex-)contractspelers uiterlijk 14 juli) voor het daaropvolgende seizoen. Indien een verzoek tot overschrijving na 31 mei respectievelijk na 14 juli wordt ingediend, wordt dit verzoek behandeld als een verzoek om dispensatie. Indien een verzoek om dispensatie het districtskantoor bereikt na de eerste vrijdag van de maand maart, wordt overschrijving slechts toegestaan onder de beperkende bepaling, dat in dat seizoen niet mag worden deelgenomen aan bindende wedstrijden. Overeenkomstig de FIFA-bepalingen mag een speler in de periode van 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgend jaar voor maximaal twee clubs in bindende wedstrijden uitkomen. Concreet betekent dit dat een speler, wanneer hij/zij aan het begin van het seizoen uitkomt voor club A in die periode nog slechts eenmaal dispensatie kan krijgen voor overschrijving naar club B. De dispensatiecriteria zijn niet van toepassing op overschrijvingen van amateurspelers van 18 jaar en ouder van een amateurvereniging naar een betaaldvoetbalorganisatie, waar hij als amateurspeler zal uitkomen in competities van de sectie betaald voetbal. Deze spelers moeten voldoen aan de overschrijvingsbepalingen die van toepassing zijn binnen de sectie betaald voetbal. Bestuursbesluit inzake dispensatie overschrijvingen amateurvoetbal Het bestuur amateurvoetbal heeft de hieronder vermelde dispensatiecriteria krachtens artikel 8 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal en bij delegatie door het bondsbestuur krachtens artikel 10 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage definitief vastgesteld. In dit besluit wordt onderscheid gemaakt tussen spelers behorend tot categorie A en spelers behorend tot categorie B. Een speler dient bij overschrijving aan te tonen tot welke categorie hij behoort. Een speler behoort tot categorie A indien hij in de laatste 12 maanden eenmaal is uitgekomen in een wedstrijd in de categorie A. In dat geval dient hij bij overschrijving te voldoen aan de criteria behorend bij categorie A. Is een speler in de afgelopen 12 maanden niet uitgekomen in een wedstrijd behorend tot categorie A, dan behoort de speler voor wat betreft overschrijvingen tot categorie B. Een speler behorend tot categorie B mag na een eventuele tussentijdse overschrijving in het lopende seizoen niet uitkomen in wedstrijden behorend tot categorie A. Categorie A Dit betreft de spelers die regulier uitkomen in teams in competitieklassen die behoren tot categorie A veldvoetbal of tot de categorie A futsal. Deze categorieën worden jaarlijks, voorafgaand aan het

3 nieuwe seizoen, middels een bestuursbesluit vastgesteld en gepubliceerd in het Bewaarnummer. Voor het seizoen 2007/'08 betreft dit de volgende competitieklassen: mannen veldvoetbal standaard: hoofdklasse t/m de 7 e klasse; mannen veldvoetbal reserve: hoofdklasse t/m de reserve 3 e klasse; vrouwen veldvoetbal: hoofdklasse t/m de 2 e klasse; A-, B-, C-junioren veldvoetbal: eredivisie t/m de 1 e klasse; D-pupillen veldvoetbal: 1e Divisie t/m hoofdklasse; futsal: eredivisie t/m de 1 e klasse. Categorie B Dit betreft de spelers die regulier uitkomen in teams die ingedeeld zijn in alle overige klassen. De dispensatiecriteria voor categorie A Tussentijdse overschrijving kan worden verleend indien er sprake is van gewijzigde studie-, werk- of woonomstandigheden of medische omstandigheden. 1. Studieomstandigheden Indien er sprake is van een nieuwe school c.q. opleiding dient de datum van de inschrijving voor de nieuwe opleiding én het gewijzigde studierooster schriftelijk te worden overlegd èn de beide leerinstellingen dienen tenminste 30 km. uiteen te liggen. Slechte studieresultaten van junioren en D-pupillen (categorie A) kunnen reden tot dispensatie zijn, mits de slechte resultaten duidelijk blijken uit de meest recente officiële rapportage van de school of leerinstelling. 2. Werkomstandigheden Tussentijdse overschrijving kan alleen worden verleend indien er sprake is van veranderde werkgever. Hierbij dient het contract waarop vermeld staat de ingangsdatum en contractduur overlegd te worden. De arbeidsovereenkomst dient een looptijd van tenminste 1 jaar te hebben. Niet in aanmerking komen: * werkzaamheden, verricht via uitzendbureaus * werkzaamheden, verricht voor de sponsor van de nieuwe vereniging * eenmansbedrijf, eigen bedrijf, familiebedrijf 3. Woonomstandigheden Bij een verhuizing geldt dat de nieuwe woonplaats: * voor jeugdspelers op minstens 10 km afstand van de huidige woonplaats ligt * voor seniorspelers op minstens 30 km afstand van de huidige woonplaats ligt * én dat de nieuwe vereniging is gevestigd binnen 10 km. van de nieuwe woonplaats Er dient altijd een uittreksel van betrokkene uit het bevolkingsregister van de nieuwe gemeente met daarop vermeld de datum van vestiging overlegd te worden. Indien er sprake is van verhuizing naar een adres van een lid van de nieuwe vereniging komt men niet voor dispensatie in aanmerking. 4. Medische omstandigheden Tussentijdse overschrijving kan worden verleend indien er sprake is van veranderde omstandigheden in de lichamelijke of psychische toestand van de aanvrager. Deze gewijzigde omstandigheden dienen door een onafhankelijk arts (niet zijnde de huisarts) schriftelijk te worden bevestigd. Algemene voorwaarden bij het verlenen van dispensatie voor categorie A a. De veranderde omstandigheden mogen vóór het sluiten van de overschrijvingstermijn niet bekend c.q. in te schatten zijn geweest. b. Het spelen voor de oude vereniging moet door de veranderde omstandigheden onmogelijk zijn geworden. c. In alle gevallen geldt, dat de omstandigheden niet mogen worden gecreëerd om zodoende tussentijdse overschrijving te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld: een verhuizing mag niet (formeel) plaatsvinden louter en alleen om daardoor voor een andere club speelgerechtigd te worden.

4 Aanvullende dispensatiecriteria 1. Junioren en pupillen, behorend tot categorie A, mogen met wederzijdse goedkeuring in het eerste jaar dat zij voor een betaaldvoetbalorganisatie uitkomen (en ook reeds bindende wedstrijden hebben gespeeld) terugkeren naar de amateurvereniging waarvoor zij het laatst speelgerechtigd waren. 2. Ex-contractspelers die voor een amateurvereniging uitkomen en een WW-uitkering ontvangen op basis van hun voetbalverleden, komen in aanmerking voor tussentijdse overschrijving naar een betaaldvoetbalorganisatie mits een spelerscontract wordt getekend. Dit is alleen mogelijk indien een contract wordt getekend, waardoor het recht op de WWuitkering komt te vervallen. Het ontvangen van de WW-uitkering dient te worden aangetoond. 3. Indien door de arbitragecommissie een contract wordt ontbonden, kan tussentijdse overschrijving naar een amateurvereniging worden verkregen, mits binnen 30 dagen na uitspraak van de arbitragecommissie het verzoek tot overschrijving is ingediend. Dit is echter niet van toepassing indien de ontbinding van het contract aan de speler zelf te wijten is (onbetamelijk persoonlijk gedrag, waardoor van de club niet verlangd kan worden de speler nog langer in dienst te houden). 4. Indien een amateurspeler van 18 jaar en ouder een contract tekent bij een betaaldvoetbalorganisatie wordt tussentijdse overschrijving verleend. Er dient sprake te zijn van een volwaardig contract (onder andere minimaal het minimumloon) en het contract dient te voldoen aan de voorwaarden zoals voorgeschreven in de reglementen van de KNVB> De dispensatiecriteria voor categorie B 1. Tussentijdse overschrijving in categorie B kan worden verleend indien de te verlaten vereniging akkoord gaat met deze overschrijving. 2. Tussentijdse overschrijving kan, indien de te verlaten vereniging niet akkoord gaat, toch worden verleend indien voldaan wordt aan een criterium en de voorwaarden van categorie A. In deze situatie zijn er geen beperkingen voor het spelen van wedstrijden in het vervolg van de competitie. Verzoeken tot overschrijving krachtens het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal respectievelijk het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoedingen en Solidariteitsbijdrage worden als volgt behandeld: 1. Door het districtsbestuur: - indien het een overschrijving betreft van een amateurvereniging naar een amateurvereniging; - indien het een overschrijving betreft van een amateurvereniging naar een betaaldvoetbalorganisatie en vice versa als amateurspeler. 2. Door het bestuur amateurvoetbal: - indien het een overschrijving betreft van een amateurspeler van en naar het buitenland; - indien het een overschrijving betreft van een betaaldvoetbalspeler uit het buitenland naar een amateurvereniging in Nederland. 3. Door betaald voetbal - alle overschrijvingen van amateurspelers van een amateurvereniging naar een betaaldvoetbalorganisatie indien zij een contract tekenen. Vereniging met zaterdag- en zondagvoetbal Een speler uitkomend in categorie A die de keuze heeft in zijn vereniging deel te nemen aan het zaterdag- of het zondagvoetbal, moet vóór aanvang van het seizoen een keuze maken. Een speler uitkomend in categorie B van een veldvoetbalvereniging met een zaterdag- en een zondagafdeling mag op zowel zaterdag als zondag onbeperkt in competitiewedstrijden van de vereniging waarvoor hij speelgerechtigd is uitkomen. Vanuit het buitenland De FIFA heeft voor internationale overschrijvingen een andere regeling van toepassing verklaard.

5 De regeling voor internationale overschrijvingen is van toepassing op alle overschrijvingen van contract- en amateurspelers van het buitenland naar Nederland en vice versa. De volgende regels zijn van kracht: 1. Er zijn twee periodes waarin men overschrijving kan aanvragen. Deze periodes zijn: - einde competitie tot en met 31 augustus; - 1 januari tot en met 31 januari. Verzoeken tot overschrijving dienen derhalve uiterlijk 31 augustus dan wel 31 januari bij het secretariaat amateurvoetbal van de KNVB te Zeist te zijn ingediend. 2. Er is geen dispensatiemogelijkheid voor tussentijdse overschrijving. 3. Er is geen internationale overschrijving mogelijk voor spelers jonger dan 18 jaar, tenzij: - hij meeverhuist met de ouders (bewijs van inschrijving in de betreffende gemeente is dan noodzakelijk); - het een overschrijving betreft vanuit een land binnen de EU/EER. In dat geval geldt als minimum leeftijd 16 jaar. De club waarnaar de speler overschrijving vraagt, dient dan wel aan de voorwaarden van artikel 19 lid 2 van de FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players te voldoen. 4. Voor een jeugdspeler die woont in een grensstreek geldt het verbod van overschrijving voor spelers jonger dan 18 jaar niet, indien de speler in kwestie niet meer dan 50 km van de grens woont en de club waar hij wil spelen niet verder dan 50 km van de grens is gevestigd. Overschrijving asielzoekers Asielzoekers, die als zodanig in Nederland staan geregistreerd, worden zonder vrijgave uit het land van herkomst speelgerechtigd verklaard.

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 beeld: n de Koning Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LE Colofon Dit

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Leden... 2 3. Verenigingsjaar... 5 4. Lidmaatschap... 5 5. Verplichtingen... 6 6. Straffen... 7 7. Contributie... 8 8. Begunstigers/Donateurs... 10 9. Sponsorseizoenkaarthouders...

Nadere informatie

Seizoen 2014/'15. Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I AMATEURVOETBAL

Seizoen 2014/'15. Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I Seizoen 2014/'15 INHOUD INLEIDING 7 LANDELIJKE INFORMATIE

Nadere informatie

Bewaarnummer zaalvoetbal District Zuid I. 1 e helft seizoen 2013/'14

Bewaarnummer zaalvoetbal District Zuid I. 1 e helft seizoen 2013/'14 Bewaarnummer zaalvoetbal District Zuid I 1 e helft seizoen 2013/'14 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE ZAALVOETBAL 5 1.1 Aanvoerder 5 1.1.1 Definitie 5 1.1.2 Aanvoerdersband 6 1.1.3 Rouwband 6 1.2 Administratiekosten

Nadere informatie

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling ABFRL&NH0019 Reglement Reductieregeling November 2010 Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling 1 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende

Nadere informatie

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Per 12 november 2012 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende definities:

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is voor een deel op 1 januari 2015 in werking getreden en de belangrijkste wijzigingen op 1 juli 2015. De Wwz geldt uitsluitend voor het bijzonder

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Basisregistratie personen - fraude

Basisregistratie personen - fraude Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Basisregistratie personen - fraude Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Amersfoortse Mixed Hockey Club. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014

Amersfoortse Mixed Hockey Club. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014 Amersfoortse Mixed Hockey Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014 Het Huishoudelijk Reglement is een nadere uitwerking van de statuten. De bepalingen in de statuten zijn

Nadere informatie

Reglementen amateurvoetbal. Seizoen 2014/ 15

Reglementen amateurvoetbal. Seizoen 2014/ 15 Reglementen amateurvoetbal Seizoen 2014/ 15 Inhoud Reglementswijzigingen... 3 Begripsbepalingen... 6 Reglement Amateurvoetbal... 8 Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal... 24 Reglement Tuchtrechtspraak

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013)

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013) MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013)! HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: naam vereniging, hierna te noemen de vereniging is

Nadere informatie

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 17-10-2011

PENSIOENREGLEMENT. van. Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING. Versie d.d. 17-10-2011 PENSIOENREGLEMENT van Stichting Pensioenfonds DRAKA HOLDING Versie d.d. 17-10-2011 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Definities

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006 Kwaliteitscriteria Anode 12 november 2006 1/1 12 november 2006 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Woonlastenverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Woonlastenverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. In de algemene voorwaarden leest u regels die gelden voor alle dekkingen. Daarnaast zijn er de specifieke

Nadere informatie

Kwalificatieformulier. Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering

Kwalificatieformulier. Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering Kwalificatieformulier Europese aanbesteding Essent aansprakelijkheidsverzekering 1 1 Inleiding 1.1 Toepasselijke regelgeving en aanbestedingsprocedure Deze aanbesteding wordt gekwalificeerd als een Europese

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Ondernemers-AOV

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Ondernemers-AOV CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit

Nadere informatie

CAO voor het Kappersbedrijf

CAO voor het Kappersbedrijf CAO voor het Kappersbedrijf 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO), FNV Mooi CNV Vakmensen 1 CAO voor het Kappersbedrijf 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 Wat

Nadere informatie

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS 08-11-2013 Herregistratie: Toetsen van meedoen of goed doen? Versie inzake de beleidsregels bij de boordeling van en de besluitvorming op aanvragen voor herregistratie.

Nadere informatie

SOCIALE BEGELEIDINGS- REGELING

SOCIALE BEGELEIDINGS- REGELING SOCIALE BEGELEIDINGS- REGELING De ondergetekenden: HEINEKEN Nederlands Beheer B.V. gevestigd te Amsterdam, en HEINEKEN Group B.V. gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de werkgever enerzijds en FNV

Nadere informatie

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst De regels rondom het beëindigen van een arbeidsovereenkomst HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! Maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 4 1.1 Afloop door bepaalde

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie