Projectplan IkGroeiSmart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan IkGroeiSmart"

Transcriptie

1 Projectplan IkGroeiSmart

2 2

3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Samenvatting 4 IkStartSmart 5 Beleidskader 5 Uitbreiding productportfolio IkStartSmart 7 1. Juridische Check 7 2. RegelingenCheck 7 3. Coach Plus 8 IkGroeiSmart : werken aan een groeiende onderneming 9 1. Bedrijfsovername International Autonome Groei 14 Uitgangspunten 16 Doelen 17 Doelgroep 17 Bereik 18 Aandachtspunten 18 Tarieven 20 Lange termijn financiering 20 Risicoparagraaf 21 Tijdsplanning 21 IkStartSmart naar het buitenland 21 Begroting 22 Bijlage 1 Juridische Check 23 Bijlage 2 RegelingenCheck 24 Bijlage 3 Coach Plus 25 Bijlage 4 Bedrijfsovername 26 Bijlage 5 International 27 Bijlage 6 Executive Programma 28 Bijlage 7 InnovatieDialoog 29 Bijlage 8 IkStartSmart naar het buitenland 30 Bijlage 9 Schematische weergave 31 3

4 Voorwoord De Economische Visie van de Provincie Gelderland noemt in haar startersparagraaf dat IkStartSmart extra aandacht moet besteden aan de begeleiding van bedrijfsopvolgers, exporteurs, internationaal georiënteerde starters en studenten vanuit het MKB en het vakonderwijs. Dit projectplan voorziet in deze extra aandacht en is aanvullend specifiek gericht op het beantwoorden van vraagstukken van ondernemers met de ambitie te groeien. Belangrijkste vraag voor die ondernemers is: Waar sta ik als ondernemer over 5 jaar? IkStartSmart richt zich op de verbetering van ondernemersvaardigheden van startende ondernemers. Elke deelnemer doorloopt een individueel maatwerktraject met een ondernemerscoach en kan gebruik maken van trainingen, netwerkbijeenkomsten, de kennis van adviseurs en een beroep doen op een microkrediet. Hieraan wordt nu een aantal producten toegevoegd die tot doel hebben de startende ondernemers nog beter voor te bereiden op het ondernemerschap. Verder is er een IkGroeiSmart -programma ontwikkeld voor de startende ondernemer die een snelle groei doormaakt, die de ambitie en potentie heeft te groeien of die voor een belangrijke strategische keuze staat. Een goede ondersteuning is daarbij essentieel voor het maken van de juiste strategische keuze. IkGroeiSmart gaat een belangrijke stap verder door ondernemers te coachen op de nieuwe competenties die belangrijk zijn om succesvol te kunnen groeien. Als laatste onderdeel wordt een onderzoek toegevoegd naar de mogelijkheden om het IkStartSmart -programma in zijn geheel te exporteren naar het buitenland: IkStartSmart naar het buitenland. Dit projectplan is tot stand gekomen met input van een aantal aanjagers van startersinitiatieven in de provincie als de Centra voor Jong Ondernemerschap, ArtEZ, HAN Smart Business Center, Arnhem Mode-Incubator, De Startersfabriek, Achterhoek Werkt!, Goede Gasten en WIK Winterswijk. Verder hebben ook de gemeenten Arnhem, Ede, Geldermalsen, Harderwijk, Nijmegen, Putten en Zaltbommel hun mening gegeven. Uiteraard is ook de Kamer van Koophandel betrokken geweest als vraagbaak voor ondernemers. Zonder deze input en de inspanningen om mee te schrijven aan dit projectplan was dit niet in een dergelijk korte tijd tot stand gekomen. R.M.A. Gregorowitsch Voorzitter Stichting IKStartSmart juni

5 Samenvatting IkStartSmart ondersteunt startende ondernemers door hun ondernemersvaardigheden te verbeteren met een individueel maatwerkbegeleidingstraject. IkStartSmart richt zich op kansrijke (pré-)starters én ondernemers die tot vijf jaar actief zijn met hun onderneming in de provincie Gelderland. De volgende producten worden ontwikkeld en toegevoegd aan het bestaande IkStartSmart -productportfolio: 1. Juridische Check 2. RegelingenCheck 3. Coach Plus Een beschrijving van deze nieuwe producten wordt uitgewerkt op de pagina s 5 tot en met 8 van dit projectplan. De doelstellingen, resultaten, uitgangspunten en doelgroepen zoals opgenomen in het projectplan IkStartSmart blijven onveranderd van kracht. Etnisch ondernemerschap is niet benoemd als aparte module omdat dit vooral gezien wordt als een kanalenstrategie. Ook het werven van bedrijfsopvolgers en ondernemers die internationaal aan de slag willen, is vooral een kwestie van de communicatie meer op deze groepen richten. Het IkGroeiSmart -programma dat is ontwikkeld voor de startende ondernemer die te maken krijgen met groeivraagstukken en die ondersteuning noodzakelijk vindt voor het maken van de juiste strategische keuzes, kent de volgende onderdelen: 1. Executive Programma 2. InnovatieDialoog 3. Slimme combinaties Een beschrijving van de veranderende omgeving waarin groeiende ondernemers zich bevinden, doelstellingen, resultaten, uitgangspunten, doelgroepen en de producten van IkGroeiSmart worden op pagina s 9 t/m 21 verder uitgewerkt. De producten die worden aangeboden zijn tot stand gekomen via co-creatiesessies waarbij gebruik is gemaakt van elkaars krachten, kennis, competenties en creativiteit. Alle producten dragen bij aan de ontwikkeling van de ondernemersvaardigheden van de ondernemer en/of bieden ondersteuning aan het groeiperspectief van de onderneming. Er moet een vertaalslag plaatsvinden van de geleerde vaardigheden naar praktische toepassingen in de eigen onderneming. Als apart onderdeel van dit projectplan wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het IkStartSmart - programma in zijn geheel te exporteren naar het buitenland. Deze optie is interessant waar het de mogelijkheid betreft ontwikkelingskosten terug te verdienen en op deze manier minder afhankelijk te worden van financiering door overheden: IkStartSmart naar het buitenland. Op pagina 21 wordt dit verder uitgewerkt. Het IkStartSmart -programma heeft in haar eerste periode goede resultaten behaald en de naamsbekend is groot. We verwachten hetzelfde te bereiken met de verdieping IkGroeiSmart. De communicatieve inspanningen zullen hierop gericht zijn. Nu bij de intake de keuze gemaakt gaat worden of een deelnemer het IkStartSmart - of het IkGroeiSmart -programma gaat volgen, vraagt dit om een nieuwe naam voor het totale programma: IkOnderneemSmart. Mogelijk worden onder deze naam in de toekomst nieuwe producten ter bevordering van het ondernemerschap ontwikkeld. 5

6 IkStartSmart IkStartSmart ondersteunt startende ondernemers met een individueel maatwerkbegeleidingstraject. De hoofdbestanddelen zijn Coachen, Trainen en Netwerken, aangevuld met Advies door vakspecialisten en financiële ondersteuning met Microkrediet. Het sterke punt van IkStartSmart zit in het maatwerk dat aan elke startende ondernemer wordt geleverd op basis van vraagsturing. Uit het intakegesprek en uit de resultaten van de ondernemerstest komen voor elke startende ondernemer eigen te ontwikkelen ondernemersvaardigheden naar voren. Deze ondernemersvaardigheden vormen het startpunt van het traject en zijn dus voor elke startende ondernemer anders. Het project richt zich op kansrijke (pré-)starters én ondernemers die tot vijf jaar actief zijn met hun onderneming in de provincie Gelderland. Kansrijk is gedefinieerd als het daadwerkelijk realiseren van een ondernemersinkomen dat op termijn kan voorzien in de kosten van levensonderhoud van de (startende) ondernemer. Doel van IkStartSmart is het vergroten van de slaagkans van ondernemers door hun ondernemersvaardigheden te verbeteren. Op deze manier wordt gebouwd aan duurzaam ondernemerschap in Gelderland. Beleidskader Provincie als aanjager van de economie De Provincie heeft in het coalitieakkoord Uitdagend Gelderland opgenomen dat zij een aanjager is van de Gelderse economie. Zij heeft vertrouwen in het ondernemerschap van haar inwoners. De Provincie faciliteert kansrijke initiatieven door haar regelgeving en haar ruimtelijke ordeningsbeleid. Elk talent moet worden benut om Gelderland economisch vitaal te houden. Er ontstaat een toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. Sectoren die in Gelderland belangrijk zijn, zoals de zorg en techniek, zullen in toenemende mate geconfronteerd worden met gebrek aan personeel. Samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven wordt gestimuleerd met als doel een betere aansluiting qua beroep, opleidingsniveau en ervaring van het arbeidsaanbod op de vraag van werkgevers. IkStartSmart is in het coalitieakkoord genoemd als een goed voorbeeld om kansrijke startende ondernemers te steunen. Provinciale Uitvoeringsagenda 2011 en Economische Visie In de Provinciale Uitvoeringsagenda 2011 zijn op het terrein van Starters- en Arbeidsmarktbeleid 2 sporen opgenomen: het continueren van het startersprogramma IkStartSmart starters een vliegende start bieden door ondersteuning aan te bieden bij hun financiering. In de startersparagraaf van de Economische Visie is aangegeven dat de Provincie IkStartSmart de komende jaren continueert. De Provincie ziet het programma als dé basis van het startersbeleid. En als hét instrument om gemeenten, kennisinstellingen en marktpartijen in beweging te zetten om gezamenlijk het ondernemingsklimaat voor startende bedrijven in Gelderland te verbeteren. In combinatie met IkStartSmart wil de Provincie ook dat er faciliteiten voor microkredieten en voldoende laagdrempelige huisvestingsmogelijkheden verspreid over de provincie gerealiseerd worden. De visie noemt ook dat er extra aandacht besteed zou moeten worden aan: 6

7 1. etnische ondernemers. 2. studenten vanuit het MKB en het vakonderwijs 3. bedrijfsopvolgers 4. exporteurs en andere internationaal georiënteerde starters 1. Etnische ondernemers IkStartSmart zet in op een andere communicatiestrategie en bereikt de etnische ondernemer beter door: een nieuwe flyer met gerichte communicatie op de etnische doelgroepen; gebruik te maken van IkStartSmart -deelnemers die binnen de eigen netwerken hun ervaringen willen delen en als ambassadeur op willen treden; gebruik te maken van de bestaande kanalen waaronder de (etnische) ondernemersverenigingen. 2. Studenten vanuit MKB en het vakonderwijs IkStartSmart gaat in samenwerking met Gelderland Valoriseert! en de ROC s in Gelderland studenten en docenten actief informeren over de mogelijkheden van het starten van een onderneming. 3. Bedrijfsopvolgers Bedrijfsopvolging kan op een 2-tal manieren: het overdragen van de onderneming van ouder op kind het overnemen van de onderneming door een werknemer of door een derde Het overnemen van een onderneming is een wezenlijk andere start van het eigen bedrijf dan het opbouwen van de eigen onderneming vanaf de grond. In beide gevallen is het een bijzondere manier van starten van de eigen onderneming. Een verdere beschrijving is te vinden bij het IkGroeiSmart -programma. 4. Exporteurs en andere internationaal georiënteerde starters Het starten met export van producten of diensten, het importeren van producten of diensten en het op een andere manier actief betreden van een internationale markt, kent zijn eigen stappen. De wereld om ons heen is dichtbij maar de zakelijke cultuur staat vaak veraf. In elk geval is het internationaal actief worden een bijzondere start te noemen. Een verdere beschrijving is te vinden bij de het IkGroeiSmart -programma. Voor alle vier de doelgroepen geldt dat er in de communicatie aandacht moet zijn voor het werven van startende ondernemers die aan IkStartSmart of IkGroeiSmart willen deelnemen. Evaluatie EIM Het EIM geeft de volgende verbetersuggesties in haar evaluatieonderzoek (2012): 1. Verbreding van het doelgroepenbereik met meer doorstarters, bedrijfsovernemers, herintreders, laagopgeleide starters en starters in niet-dienstensectoren. Voor de doorstarters en bedrijfovernemers is het denkbaar dat het traject enigszins moet worden aangepast en dat er coaches moeten worden aangetrokken die over specifieke kennis en vaardigheden beschikken. 2. Bij de intake (en het exitgesprek) van IkStartSmart is het nuttig om expliciet aandacht te besteden aan de plannen en ambities van de starters over 5 jaar en aan wat zij denken dan nodig te hebben. Hiermee kunnen potentiële groeiers snel worden gescout en kan er beter worden geanticipeerd op eventuele vervolgtrajecten. 7

8 Uitbreiding productportfolio IkStartSmart Er zijn een drietal nieuwe producten ontwikkeld die aan het bestaande IkStartSmart -productportfolio worden toegevoegd: 1. Juridische Check 2. RegelingenCheck 3. Coach Plus Juridische Check De doelstelling van dit deelproject is de ondernemer bewust te maken van de juridische risico s die de continuïteit van de onderneming kunnen bedreigen. Daarnaast worden handvatten aangeleerd om gericht gebruik te maken van beschikbare instrumenten. Dit werkt enerzijds drempelverlagend en bevordert anderzijds de efficiëntie waarmee ondernemers de commerciële adviesmarkt betreden. Belangrijk hierbij is dat met de ondernemer wordt gewerkt aan een integrale optimalisatie van juridische aspecten die van belang zijn voor de bedrijfsvoering. Dit is afgestemd op de specifieke situatie van de ondernemer en sluit naadloos aan bij het individuele maatwerk. De vraag naar de mogelijkheden voor het beoordelen van allerlei juridische contracten en dus de basis voor de Juridische Check is naar voren gekomen in diverse outtakegesprekken met deelnemers. De Juridische Check is nog niet aanwezig in het bestaande productenportfolio, is snel in te zetten en kent lage ontwikkelingskosten. De financiering vindt plaats uit het reeds voor de deelnemer bestemde trainings- en adviesbudget. Bijdrage aan ontwikkeling ondernemersvaardigheden de ondernemer krijgt steeds meer een neus voor wat wel en niet goed zal uitpakken. Hierdoor zullen geschillen kunnen worden voorkomen waardoor de ondernemer zich vrijer in het handelsverkeer zal bewegen; de ondernemer zal beter in staat zijn risico s te herkennen die een grote impact op de bedrijfsvoering hebben; een professionalisering op juridisch gebied zal bijdragen aan een betere bedrijfsvoering; de ondernemer zal dankzij een stuk kennisoverdracht efficiënter zijn bedrijf kunnen gaan voeren. Dit zorgt weer voor een grote economische spin-off voor zowel de individuele ondernemer als zijn omgeving. In Bijlage 1 wordt de Juridische Check verder beschreven. RegelingenCheck Ondernemers hebben vaak te maken met een toenemende investerings- en financieringsbehoefte. Om strategisch keuzes te kunnen maken vraagt dit van de ondernemer, naast een degelijk investeringsplan, een goed inzicht in de financieringsmogelijkheden en de daarmee samenhangende consequenties. Natuurlijk zijn er vele bestaande partijen in de markt die hier graag bij willen adviseren, maar het is belangrijk dat de ondernemer zelf goed beslagen ten ijs komt. Externe financiering heeft altijd een keerzijde die wordt vertaald in het betalen van rente, in het dragen van risico, het delen van eigendomsrechten en/of het accepteren van inspraak in de onderneming. Het is verstandig hier inzicht en gevoel bij te ontwikkelen voordat met commerciële partijen in gesprek en onderhandeling wordt gegaan. 8

9 De doelstelling van dit deelproject is het bieden van: Meer transparantie voor ondernemers over aanwezige mogelijkheden Betere benutting van bestaande mogelijkheden Betere profilering overheidsmaatregelen Dit wordt gedaan met hulp van de in ontwikkeling zijnde Menukaart Gelderland waarmee alle door de Provincie Gelderland (deels) gefinancierde activiteiten en projecten gericht op ondernemers en ondernemerschap in beeld worden gebracht. Daarnaast worden ook andere bestaande regelingen (landelijk, gemeentelijk, branchegericht) die voor ondernemers ter beschikking staan, onder de aandacht gebracht. Ook hier vindt afstemming plaats op de specifieke situatie van de ondernemer en daardoor is dit passend binnen het individuele maatwerk dat geleverd wordt. De vele vragen van deelnemers naar de mogelijkheden om gebruik te maken van subsidies en mogelijke andere programma s en projecten gericht op de te ontwikkelen onderneming heeft de basis gelegd voor de RegelingenCheck. De RegelingenCheck is nog niet aanwezig in het bestaande productenportfolio, is snel in te zetten en kent lage ontwikkelingskosten. De financiering vindt plaats uit het reeds voor de deelnemer bestemde trainings- en adviesbudget. Bijdrage aan ontwikkeling ondernemersvaardigheden de ondernemer wordt bewust van de ondersteuningsmogelijkheden die ten dienste staan van zijn onderneming en weet dat inzet op een regeling een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van zijn bedrijf; de ondernemer zal door gebruik te kunnen maken van regelingen zijn bedrijf efficiënter kunnen gaan voeren. Dit zorgt ook hier voor een economische spin-off voor zowel de individuele ondernemer als zijn omgeving. In Bijlage 2 wordt de RegelingenCheck verder beschreven. Coach Plus Uit diverse bijeenkomsten van gedeputeerde Van Dijk met (startende) ondernemers is de wens geuit dat IkStartSmart -deelnemers langer gebruik willen maken van een coach. Uit een steekproef van de resultaten van de outtakegesprekken met deelnemers komt eenzelfde wens naar voren. De doelstelling van dit deelproject is derhalve de ondernemer in staat te stellen langer gebruik te laten maken van een IkStartSmart -coach om de juiste strategische keuzes te maken en vervolgens deze keuzes te implementeren in de onderneming. Deze wens kan eenvoudig worden gerealiseerd door aanvullende afspraken te maken met de coachgroep. Belangrijkste voorwaarde is dat de deelnemer die hiervan gebruik wil maken 50% van het uurtarief van de coach voor zijn rekening neemt. In Bijlage 3 wordt Coach Plus verder beschreven. Bijdrage aan ontwikkeling ondernemersvaardigheden Een langere termijn van coaching draagt bij aan het verder versterken van ondernemersvaardigheden. 9

10 IkGROEISMART : werken aan een groeiende onderneming Stilstand is achteruitgang. Veel ondernemers streven daarom naar groei. De één is daar succesvoller in dan de ander. Ondernemingen die na of tijdens de startperiode groeipotentie in zich hebben, zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de economie en werkgelegenheid. Allerlei aspecten van de bedrijfsvoering strijden om de aandacht en er komt van alles op de ondernemer af. Groei moet in goede banen worden geleid en de zwakke kanten van de groeiende onderneming moeten worden onderkend en versterkt. De veranderende rol van de ondernemer, de interne organisatie, het personeelsbeleid, de huisvesting, het klantenbeheer, het commerciële beleid, de inzet van social media en de financiering van de groei zijn onderwerpen die hierbij van belang zijn. Dit zijn stuk voor stuk strategische vraagstukken die ervoor kunnen zorgen dat groei een duurzame groei wordt en dat de onderneming, zoals in de huidige tijd van slechte economische vooruitzichten, tegen een stootje kan. In een bepaald opzicht lijkt ondernemen in een wereld in beweging op het rijden met een auto. Als je stilstaat of langzaam rijdt, blijf je achter bij de auto s om je heen. Als de onderneming niet meegaat en mee verandert met de omgeving, dan zal de onderneming zich niet lang kunnen handhaven. Gelijk oprijden met andere auto s betekent ten minste even snel als de anderen in beweging blijven. Om op gelijk niveau met de concurrentie te blijven, moet de onderneming in elk geval verder ontwikkelen en blijven meebewegen. Als er op de (snel)weg plaats is, kun je andere auto s passeren door sneller te rijden. De ontwikkeling van de onderneming is hiermee te vergelijken: het aandeel in de markt zal stijgen door het beter te doen dan de concurrenten. Maar harder rijden zonder brokken te maken, zonder bekeuringen te krijgen én zonder de juiste afslag te missen, is niet makkelijk. Een alternatieve route kan zinvol zijn: lever producten of diensten die anderen nog niet leveren. Zo zal de onderneming in een situatie van minder concurrenten makkelijker kunnen groeien. Als de alternatieve route (nog) niet mogelijk is, blijft niets anders over dan meerijden op de snelweg. De inspanningen die de ondernemer moet verrichten voor groei in een situatie met vele concurrenten (die vele andere auto s op de snelweg), zijn groot en de ondernemer zal vooral goed auto moeten kunnen rijden. De onderneming zal een weg in moeten slaan die toekomst heeft en de ondernemer moet in staat zijn om de juiste strategische keuzes te maken op basis van goede verkeersinformatie. Als het gaat om het maken van de juiste strategische keuzes is er meer nodig dan alleen in beweging blijven. Het betekent de zaken beter doen dan de concurrenten. Het is meer dan nog harder werken, als ondernemer moet je slimmer en handiger zijn dan de rest. Het gaat erom jezelf en je onderneming door en door te kennen. De zwakke én de sterke punten, marktkansen zien en benutten en dit vooral op basis van een vooraf bedacht plan. Dus niet adhoc reageren op vragen uit de markt. Groeien is niet altijd groter worden Onderzoek naar ondernemerschap wijst uit dat tegenwoordig niet iedereen die de stap naar ondernemerschap zet, daarmee ook voldoet aan het ideaalbeeld dat beleidsmakers vaak voor ogen hebben. Steeds meer ondernemers groeien namelijk niet in termen van omzet of personeel. Zij blijven alleen en werken voor een vertrouwde groep van relaties. Deze ZP-ers prefereren zelfstandigheid boven een vast dienstverband omdat ze zo hun werktijden beter kunnen bepalen, makkelijker vanuit huis kunnen werken, flexibeler kunnen zijn etc. 10

11 Voor andere ondernemers betekent groei het groter worden van het bedrijf, bijvoorbeeld door de toename van omzet, uitbreiding van de bedrijfsruimte, het vergroten van de productiecapaciteit, meer personeel of meer vestigingen. Groei kent echter ook andere aspecten namelijk toename van het rendement en kwalitatieve groei. Toename van rendement Er zijn diverse manieren om groei te definiëren. Eén ervan is te kijken naar groei in omzet en personeel. Groei in deze zin zegt echter weinig over de continuïteit van een onderneming. Een toename in de het rendement van de onderneming zegt dat wel. De basis voor een toenemend rendement zijn ideeën voor verbetering van kwaliteit, efficiency, marketing en innovatie. Dit moet leiden tot een verbetering van resultaat in relatie tot de investeringen in tijd, geld en energie. Het IkGroeiSmart -programma is een specifieke invulling van het onderdeel Grip op groei uit het IkStartSmart - project en is bedoeld voor die startende ondernemer die een snelle groei doormaakt of die voor een belangrijke keuze staat. Het onderdeel Grip op Groei is gericht op startende ondernemers die tegen strategische keuzes aanlopen doordat hun onderneming zich ontwikkelt. IkGroeiSmart gaat hier echter een belangrijke stap verder door groeiende ondernemers te coachen op de nieuwe competenties die belangrijk zijn om succesvol te kunnen groeien. Grip op groei Deze fase breekt aan na de pioniersfase als starter en doet zich vaak voor in de periode van 3 tot 5 jaar na de start van de onderneming. Belangrijker dan deze harde termijn is echter het groeipad van de ondernemer. Maakt deze bijvoorbeeld al na 1 of 2 jaar een snelle groei door? Of staat de startende ondernemer voor een belangrijke keuze door een onderneming over te nemen of de weg te kiezen naar het buitenland? Dan zou deze ondernemer gebruik kunnen maken van een specifiek op de groei van de onderneming gericht programma: IkGroeiSmart. Overigens is groei voor veel ondernemers een vaag begrip. Ondernemers zijn erg pragmatisch en vaak bezig met de waan van de dag. Zij worstelen met problemen waar ze een oplossing voor willen, bijvoorbeeld: Ik heb teveel werk voor mij alleen maar Ik kan het juiste personeel niet vinden. Welke stappen moet ik zetten? Ik heb personeel rondlopen en ik kan alle vragen die ik krijg niet meer behappen. Wat te doen? Ik heb een te kleine bedrijfsruimte en wil verhuizen naar een grotere locatie maar heb nog een huurcontract van 3 jaar. Hoe kan ik het huurcontract opzeggen en alsnog verhuizen? De groei-ondernemer heeft vaak veel te doen omdat zijn onderneming aan het groeien is. Daarom is het uitgangspunt dat het IkGroeiSmart -programma pragmatisch én resultaatgericht moet zijn. Het IkGroeiSmart -programma is bedoeld voor de (startende) ondernemer die duidelijke groeiambities heeft en die niet past in een reeds bestaand initiatief. De (startende) ondernemer is in staat de groeiambities in de intake duidelijk te verwoorden. De ondernemingsbehoefte voor het kiezen van de te volgen modules is leidend en sluit aan bij het individuele maatwerk dat wordt geleverd. Van een IkGroeiSmart -deelnemer wordt verwacht dat deze een duidelijke horizon in beeld heeft en dat hij/zij de groeiambities kan benoemen in termen van (realistische) omzet, personeel, vestigingen e.d. Na het intakegesprek wordt besloten of iemand deel gaat nemen aan het IkStartSmart - of aan het IkGroeiSmart -programma. Er wordt niet geconcurreerd met bestaande initiatieven. Indien een ondernemer beter past in een ander initiatief, zal deze worden doorverwezen. 11

12 Groei van ondernemingen wordt gerealiseerd door: 1. Bedrijfsovername 2. International 3. Autonome Groei Het groeien van ondernemingen kent een eigen dynamiek en daar hoort een ander coachingtraject bij dan van een startende ondernemer die alleen begint met zijn onderneming. Aandachtspunten zijn het vinden van balans tussen persoonlijke en zakelijke doelstellingen, personeel, financiering, marketing, rendement en vooral de veranderende rol van de ondernemer. Ondersteuning kan dan bijdragen aan het succesvol voortbestaan van de onderneming. Dit betekent vooral voor de drie genoemde groeiopties dat er gewerkt moet worden aan het uitwerken van de groeistrategie die resulteert in een nieuw of aangepast businessplan. Het coachingtraject is vooral gericht op het versterken van de ondernemersvaardigheden die de ondernemer in staat moet stellen om vooraf en met hulp van de bestaande bedrijfscijfers die stappen te zetten die noodzakelijk zijn om de langetermijndoelen te realiseren. De coach ondersteunt bij het vertalen van de cijfers naar concrete acties voor de toekomst die gericht moeten zijn op het realiseren van de vooraf vastgestelde doelen. Hierdoor ontstaat nieuw en ander gedrag van ondernemer én medewerkers. Bedrijfsovername De doelstelling van dit deelproject is het bevorderen van een vliegende start waardoor snellere groei ontstaat, het voorkomen van kapitaalvernietiging van bedrijven die stoppen en het verbeteren van het overnametraject waardoor er meer kans op een geslaagde transactie is. In toenemende mate wordt geconstateerd dat veel ondernemers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken zonder dat er in de familiekring een opvolger of vanuit de onderneming een overnemer beschikbaar is. Terwijl juist uit vele onderzoeken blijkt dat het overnemen van een bestaande onderneming de kans van slagen als ondernemer aanzienlijk vergroot. De coaching van de ondernemer die het bedrijf overneemt, blijft de basis voor verbetering van ondernemersvaardigheden. Binnen de bestaande coachgroep zijn minimaal 2 competente coaches beschikbaar die hebben aangetoond dit type coaching te kunnen bieden. Voorbeelden: 1. Oud-IkStartSmart -deelnemer Nienke Danhof (Arnhem): heeft in 2008 de winkel van haar moeder overgenomen en heeft recent een derde vestiging geopend; 2. Oud-IkStartSmart -deelnemer Durk Wijnja (Lingewaal): heeft in 2010 het bouwbedrijf van zijn vader overgenomen. Ondanks de economische en voor de bouw zeer zware crisis, bestaat de onderneming nog steeds. Bijdrage aan ontwikkeling ondernemersvaardigheden Voor de overname is naast de vaardigheden van de ondernemer specifieke kennis en kunde noodzakelijk waarbij je je moet afvragen of de overnemer die moet ontwikkelen. Het is veelal een eenmalig optredend proces. Naast de start-doelstelling is hier het voorkomen van onnodige bedrijfsbeëindiging aan gekoppeld, wat leidt tot minder kapitaal- en kennisverlies en een betere kans op voortbestaan van een onderneming oplevert. Het is vooral belangrijk de communicatie dusdanig in te richten dat ook de overnemer zich aangesproken voelt door de geboden begeleiding en dat deze zich daardoor als ondernemer sneller kan verbeteren. 12

13 Uitbreiding Als er gedacht wordt aan het bieden van een verdieping, dan moet deze gezocht worden in de inhoud van het bedrijfsovernameproces: Bepalen van de goodwill Bepalen van de overnameprijs Financiering van de overname Contracten Bovengenoemde procesonderdelen vereisen een specifieke kennis die alleen te vinden is bij gespecialiseerde adviseurs: de overnamespecialist. Deze kan worden toegevoegd aan de al bestaande Adviespool. Het overnemen van een bedrijf vergt vaak een aanzienlijke investering. Naast het bestaande budget voor trainingof advies dat kan worden ingezet, kan gedacht worden aan een extra bijdrage voor het inhoudelijke werk van de overnamespecialist. In Bijlage 4 wordt het onderdeel Bedrijfsovername verder beschreven. International De doelstelling van dit deelproject is vooral de kleine ondernemer bewust te maken van de potentie en marktmogelijkheden van internationaal zaken doen en de toetredingsdrempel tot de internationale markt verlagen. Juist in een grensprovincie als Gelderland blijft het kleinbedrijf achter in het benutten van internationale marktmogelijkheden. International is door coaching de smeerolie en verbindende factor tussen: SIB (Starters in Business), dat de ondernemer helpt met het ontwikkelen van een marktstrategie Marktscan, dat een overzicht geeft van mogelijke zakenpartners in een specifieke doelmarkt Overige grensoverschrijdende projecten als 2connect en Gelderland Valoriseert! en bestaande matchmakingsmogelijkheden Toekomstige ontwikkelingen of regelingen die van belang kunnen zijn voor de MKB-ondernemer. De coaching van de ondernemer die de stap maakt naar het buitenland, blijft de basis voor verbetering van ondernemersvaardigheden. Binnen de bestaande coachgroep zijn er minimaal 2 competente coaches beschikbaar die heeft aangetoond dit type coaching te kunnen bieden. Voorbeelden: 1. Oud-IkStartSmart -deelnemer Cora Blom (Doetinchem): ontwikkelaar en schrijver achter het Grenzenlos Magazine een tijdschrift dat wonen en werken aan de Nederlandse en Duitse kant van de grens beschrijft. 2. Oud-IkStartSmart -deelnemer Ronny Boland (Ulft) die naast zijn Nederlandse vestiging ook een vestiging in Manilla (Filippijnen) is gestart. Bijdrage aan ontwikkeling ondernemersvaardigheden De ondernemer krijgt een steeds beter inzicht in hoe de internationale marktmogelijkheden (inkoop en verkoop) zijn onderneming kunnen versterken en laten groeien; een meer internationale oriëntatie zal bijdragen aan verbetering van de continuïteit en groei van de onderneming; de ondernemer wordt zich meer bewust van de kansen en bedreigingen in een toenemende globaliserende markt met steeds meer transparantie door de ontwikkeling van informatietechnologie en social media. 13

14 Ook voor dit onderdeel is het belangrijk de communicatie dusdanig in te richten dat de exporteur c.q. importeur zich aangesproken voelt door de geboden begeleiding en dat deze daardoor als ondernemer sneller kan groeien en de onderneming goed kan leiden. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling iets nieuws te ontwikkelen maar de inspanningen zijn erop gericht meer ondernemers toe te leiden naar bestaande instrumenten die beschikbaar zijn of komen. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de flexibiliteit die regelingen bieden. Aandachtspunt is wel dat er aanvullende eisen gesteld kunnen worden om van de bestaande instrumenten gebruik te kunnen maken. De stap naar een buitenlandse markt is een belangrijke beslissing en vaak een forse stap. Deze stap is belangrijk voor de Nederlandse economie want internationale handel is de motor van de economie en geeft vaak positieve impulsen aan de binnenlandse markt. Naast het bestaande budget voor training- of advies dat kan worden ingezet, kan gedacht worden aan: een bijdrage voor het uitvoeren van activiteiten als gevolg van deelname aan de SIB-regeling. een bijdrage voor het financieren van de Marktscan; In Bijlage 5 wordt het onderdeel International verder beschreven. Autonome Groei De doelstelling van dit deelproject is de ondernemer in staat te stellen om dat te blijven doen wat hij/zij wil doen in een groeiende onderneming en helpt de ondernemer de extra benodigde competenties te ontwikkelen die nodig zijn om succesvolle en innovatieve ondernemers te behouden in Gelderland. Een deel van de ondernemers wil heel graag groeien en is ambitieus. Deze ondernemers weten echter niet altijd hoe ze dit kunnen realiseren. Dit heeft enerzijds te maken met het ontbreken van de juiste competenties en anderzijds de waan van de dag, waardoor ondernemers moeite hebben met reflecteren en het nemen van strategische beslissingen. Een belangrijk aspect voor groei van de onderneming is de veranderende rol van de ondernemer die de groei met zich meebrengt. Groei is een uitdaging waarvan de ondernemer, mits bewust de keuze voor groei gemaakt, veel van kan leren. De ondernemer ontwikkelt zich als het ware mee met de onderneming. De coaching is gericht op de nieuwe competenties die de ondernemer zich eigen moet maken. Er is dus vooral aandacht voor de veranderende rol van de ondernemer. De coach draagt door zijn onafhankelijke positie belangrijk bij aan de ontwikkeling van de ondernemersvaardigheden die de veranderende rol van de ondernemer met zich mee brengt. Dit gebeurt op een 4-tal manieren: 1. De ontwikkeling van de ondernemer Een executive programma voor persoonlijke ontwikkeling Intervisie onder leiding van een ervaren begeleider Masterclasses die specifieke onderwerpen uitdiepen Masterstories waarin succesverhalen en valkuilen van ondernemers centraal staan 2. Innovatiedialoog Ondernemers kennis laten maken met de voorwaarden/competenties die nodig zijn om een innovatief klimaat te scheppen in zijn/haar bedrijf. 3. Financieringsmogelijkheden Uitbreiden van de financieringsmogelijkheden van de Microkrediet Gelderland-regeling 4. Slimme ideeën vormgeven 14

15 De website kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het publiceren van aanbestedingen die door de Provincie Gelderland of een gemeente worden gedaan. Op basis van interesse voldoende ondernemers kan een Masterclass Coöperatieve Aanbesteding worden ingezet en komen (tijdelijke) samenwerkingsvormen tot stand. De provincie creëert haar eigen flexibele schil waarin een tiental ondernemers een periode van bijvoorbeeld een jaar in verschillende coalities werken aan opdrachten voor en door de provincie. Bijdrage aan de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden In de startfase van de onderneming vervult de ondernemer een pioniersrol. De klanten hebben een speciale relatie met de ondernemer en eventuele medewerkers hebben een sterke band met ondernemer en onderneming. De ondernemer staat voor veel beslissingen alleen en wordt beschouwd als de echte leider. Er komt in deze fase veel flexibiliteit en creativiteit kijken, langetermijnplanning is vaak niet aan de orde. In de groeifase wordt als het ware de overstap gemaakt van een informele naar een formele organisatie. Het bedrijfsproces wordt meer logisch geordend. Gevolg: de pionier moet gaan leidinggeven. De betrokkenheid van de ondernemer wordt anders: de operationele taken gaan minder tijd vragen. Dit maakt het mogelijk meer aandacht te besteden aan de langetermijnplanning en het maken van strategische keuzes voor het ontwikkelen van ondernemingsplannen, het uitzetten van nieuwe paden en het opzetten van een effectief marketingbeleid. Dit vraagt andere ondernemerscompetenties dan in de startfase van de onderneming. Executive Programma De doelstelling van dit deelproject is de ondernemer in staat te stellen de extra benodigde competenties te ontwikkelen die nodig zijn om bewust strategische keuzes te maken met het oog op een succesvolle toekomst. Bijkomende doelstelling is om succesvolle startende en innovatieve ondernemers te behouden voor Gelderland. In Bijlage 6 wordt het onderdeel Executive Programma verder beschreven. Innovatiedialoog Ondernemers leren van elkaar hoe innovatieve producten/diensten te ontwikkelen. Hierdoor krijgt innovatie een plaats in de bedrijfsvoering en kan de onderneming groeien. De hiervoor benodigde competenties kunnen (verder) ontwikkeld worden. Kennisdeling tussen de deelnemers staat centraal. In Bijlage 7 wordt de InnovatieDialoog verder beschreven. Financieringsmogelijkheden Bijzondere aandacht wordt gevraagd van de Provincie Gelderland voor het openstellen stellen van het bestaande financiële ondersteuningsinstrumenten voor startende en groeiondernemers die niet behoren tot de (top)sectoren en/of de maakindustrie in Gelderland: MKB Kredietfaciliteit Gelderland. De provincie heeft 25 miljoen beschikbaar gesteld om MKB-bedrijven die last hebben van de economische crisis maar wel financieel gezond zijn, een achtergestelde lening te kunnen verstrekken. Starters komen hiervoor niet in aanmerking. Innovatiefonds Oost Nederland. Het fonds is er voor innovatieve ondernemers in het MKB, die in de startfase of de eerste ontwikkelingsfase van hun bedrijf zitten. Het gaat om risicokapitaal voor bedrijven in de sectoren voeding, gezondheid en technologie. Het fonds wordt gefinancierd door de provincies Gelderland en Overijssel, het Ministerie van EZ en EFRO-subsidies. Deze mogelijkheid is voor starters uiterst gering i.v.m. het kapitaalintensieve karakter en de aanzienlijke bedragen die ermee gemoeid gaan. Innovatiekrediet. Ondernemers kunnen dit krediet aanvragen voor de ontwikkeling en realisatie van innovatieve producten of diensten. Het Innovatiekrediet financiert 50% van de ontwikkelkosten tot een 15

16 maximum van Hierbij is ook een borgstelling voor banken en particuliere investeerders mogelijk. Beide vallen onder de regeling GELDerland voor Innovaties. Gelderland Valoriseert! Uitgangspunten Een IkGroeiSmart -module moet voldoen aan de onderstaande uitgangspunten: 1. de module moet voorzien in een aantoonbare behoefte van groei-ondernemers; 2. de module heeft een maatschappelijke meerwaarde; 3. de module is complementair aan bestaande dienstverlening/projecten in Gelderland en past binnen eerlijke mededinging met marktpartijen omdat er sprake is van: Marktfalen Transparante aanbesteding Marktconforme tarieven (indien relevant); 4. de module is gericht op ondernemingen die de pioniersfase hebben doorlopen; 5. de module is gericht op de verbetering van ondernemersvaardigheden, ingericht als individueel maatwerk en draagt bij aan de continuïteit van de onderneming; 6. er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande IkStartSmart -infrastructuur. Marktfalen Met gemeenten in Gelderland is gesproken over de vraag of er sprake is van marktfalen? Deze vraag wordt positief beantwoord want naar de mening van de gemeenten is er is weinig tot geen aandacht voor de groeiondernemer tot 5 werkzame personen of voor de startende ondernemer die de ambitie en potentie heeft door te groeien of voor de ondernemer die voor een belangrijke strategische keuze staat. Vaak worden wel onderdelen aangeboden maar een totaalprogramma is niet beschikbaar. IkGroeiSmart brengt hierin verandering. Gemeenten zijn van mening dat de markt is veranderd door de komst van veel meer kleine ondernemers (ZP-ers) en door de vele nieuwe producten en diensten die voor internet zijn ontwikkeld en via internet zijn te krijgen. Verder zijn en worden behoeften veranderd door het gebruik van social media waardoor bestaande marketingtechnieken niet meer toereikend zijn. Als laatste kan genoemd worden dat er bij veel ZP-ers een hoge drempel aanwezig is om de stap te maken naar de commerciële adviesmarkt. Het is van belang dat ondernemers in de pioniersfase gestimuleerd worden om na te denken over mogelijke groeiscenario s en deze ook uitwerken zodat de ondernemer zelf de regie kan blijven voeren over de ontwikkeling van zijn bedrijf. Maatschappelijke meerwaarde Ondernemers dragen in steeds belangrijker mate bij aan de ontwikkeling van maatschappelijke meerwaarde door een duurzamer wordende bedrijfsvoering, het gebruiken van duurzame producten en productiemethoden en het commitment dat zij afgeven om hun onderneming verder te ontwikkelen. Ook met gemeenten is gesproken over hun belang bij het IkGroeiSmart -programma en de maatschappelijke meerwaarde die een dergelijk programma moet hebben. 16

17 De gemeenten zien hun belang als volgt: zij zijn aanjager van banen, regionale werkgelegenheid is belangrijk; zij doen aan crisisbestrijding; zij bevorderen ondernemerschap; zij zijn voor economische ontwikkeling, het tegen gaan van vergrijzing en het bevorderen van leefbaarheid; zij willen leegstand verminderen; zij willen de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren; zij zien ook dat na 3 jaar ondernemerschap er verandering door groei optreedt; zij zien ook dat ondernemers vooral volhouders zijn en dat zij tegenslagen op moeten vangen; zij zien ook dat indien het fout gaat met de onderneming, de ondernemer een beroep doet op de bijstand en daarom direct op het bordje van de gemeente beland. Gemeenten zien de volgende ontwikkelingen bij ZP-ers/kleine MKB-ondernemers: zij initiëren gezamenlijke projecten om risico s te dekken of goedkopere inkoop (b.v. Broodfonds); zij willen elkaar in vele fasen van het ondernemerschap ontmoeten (digitaal/fysiek); zij werken vaak wijkgebonden; zij zoeken een ruimte om samen te komen; zij zijn meestal geen lid van ondernemers- of branchevereniging; Gemeenten zien de behoefte aan ondersteuning van de gevestigde ondernemer maar hebben relatief weinig contact met deze groep. Doelen Ondernemers meer kans bieden om duurzame groei van de onderneming te realiseren; Het beter benutten van bestaande financiële en innovatieve instrumenten die de Provincie Gelderland biedt; Het realiseren van persoonlijk groei en leiderschapsontwikkeling van ondernemers; Het bijdragen aan een rendementsverbetering van ondernemingen met groeiambitie en groeipotentie. Beoogd resultaat Bij 70% van de ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het IkGroeiSmart -programma moet na een periode van 5 jaar één of meer van onderstaande resultaten zijn gerealiseerd: verbetering van het rendement met minimaal 10%; 20% meer omzet; minimaal 5 medewerkers in dienst; 2 of meer vestigingen hebben in Nederland of daarbuiten; internationaal actief met export en/of import van producten en/of diensten Doelgroep De doelgroep voor het IkGroeiSmart -programma zijn: 1. Oud-IkStartSmart -deelnemers die hun begeleidingstraject hebben afgerond en die groei-ambities hebben. 2. Overige ondernemers die de ambitie en potentie hebben te groeien; 3. Ondernemers die voor de keuze staan als het overnemen van een bedrijf of de stap zetten naar een buitenlandse markt. Oud-IkStartSmart -deelnemers die hun traject vroegtijdig hebben stopgezet, worden uitdrukkelijk uitgesloten. 17

18 Deelnamecriteria 1. Deelnemer behoort tot de doelgroep; 2. De onderneming van de deelnemer moet zijn gevestigd of gevestigd worden in de Provincie Gelderland; 3. De onderneming neemt actief deel aan het economisch verkeer. Dit wordt aangetoond via de laatste jaarrekening en/of opgave omzetbelasting; Bereik In de IkStartSmart -periode is gebleken dat een deel van de ondernemers die langer dan 3 jaar een inschrijving in het handelsregister hadden, zich niet voelden aangesproken door de naam IkStartSmart. Als we kijken naar de verhouding startende versus gevestigde ondernemers in de genoemde projectperiode is deze respectievelijk 40% (echte starters) en 60% (gevestigde ondernemers met inschrijving handelsregister). Uit de effectmeting van januari 2013 blijkt dat gemiddeld 15% van de deelnemers niet alleen ondernemer wil worden, maar ook werkgever. Als we kijken naar het aantal van 1519 deelnemers in de IkStartSmart-periode , betekent dit een potentieel van 225 deelnemers voor de projectperiode. Het aantal bedrijfovernemers wordt geschat op 25 en het aantal mensen die de stap zetten naar een buitenlandse markt op 50. De overige deelnemers (150) groeien autonoom. Afbakening Het IkGroeiSmart -programma kent een maximale looptijd van 12 maanden na het intakegesprek. Indien blijkt dat bestaande dienstverlening of andere startersinitiatieven ook of beter in de behoefte van de ondernemer voorzien, wordt de ondernemer doorverwezen naar de desbetreffende regeling(en). Aandachtspunten De volgende onderdelen/instrumenten die ingezet worden, moeten worden beoordeeld of deze in ongewijzigde vorm kunnen worden ingezet voor het IkGroeiSmart -programma: 1. Intake Er wordt onderzocht in welke mate en in welke vorm de intake aangepast moet worden om te kunnen beoordelen of een deelnemer past bij het IkStartSmart - of bij het IkGroeiSmart -programma. 2. Ondernemerstest De IkStartSmart -ondernemerstest wordt vervangen door een IkGroeiSmart -ondernemerstest. Deze test is specifiek ontwikkeld voor het meten van ondernemersvaardigheden van groei-ondernemers en meet tevens de groeipotentie van de onderneming. 3. Startersvolgsysteem Het SVS moet worden aangepast voor de vastlegging van de gegevens van de IkGroeiSmart -deelnemers. Indien een uitbreiding van de database noodzakelijk is, vereist dit mogelijk een aanzienlijke investering. Deze investering is niet in de begroting opgenomen. 18

19 4. Coachgroep Voor het project IkStartSmart is, na een offertetraject en een intensieve selectieprocedure, een coachpool van 27 coaches samengesteld. Er is specifiek gezocht naar coaches die een duidelijke affiniteit met een doelgroep hebben. Denk aan cultureel, creatief en/of etnisch ondernemerschap, detail- en, internethandel. Indien er binnen de bestaande coachgroep voldoende competente coaches beschikbaar zijn die groeiondernemers kunnen begeleiden, wordt de coachgroep niet uitgebreid. Indien nodig worden coaches bijgeschoold. Mocht dat onvoldoende zijn, dan zal gezocht worden naar nieuwe coaches. Dit is niet in de begroting opgenomen. 5. Adviespool De IkStartSmart -adviespool is ontwikkeld om deelnemers te kunnen helpen met hun specifieke vragen die niet door de coach beantwoord kunnen worden. Doel van het specialistisch advies is het vergroten van de kennis bij de deelnemers over een specifiek vak of onderwerp om de bedrijfsvoering met succes te organiseren of te verbeteren. Indien noodzakelijk zullen adviseurs aan de Adviespool worden toegevoegd. 6. Samenwerking In overleg met de samenwerkingspartners worden afspraken gemaakt over de mate van samenwerking, ieders inbreng en verantwoordelijkheid en de bijdrage aan de resultaten. De samenwerking is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Hierbij kan worden gedacht aan het (mede) ontwikkelen van de Intervisiebijeenkomsten, de Masterclasses, Masterstories en de Innovatiedialogen. De samenwerking kan ook bestaan uit het gebruik maken van elkaars locaties. Indien er checklisten ontwikkeld worden voor gebruik binnen het project, zullen deze gedeeld worden met de samenwerkingspartners en/of binnen het platform van aanjagers van ondernemerschap in Gelderland en/of met broedplaatsen voor startende ondernemers. 7. Effectmeting In overleg met ITS zal de bestaande effectmeting worden aangepast. Getracht wordt zo dicht mogelijk bij de bestaande IkStartSmart -effectmeting te blijven om synergie-effecten te genereren. 8. Communicatie IkStartSmart heeft veel aandacht voor publiciteit. Vanzelfsprekend wordt dit voorgezet met IkGroeiSmart. Aandacht voor het project, maar ook veel aandacht voor de deelnemers. Het belangrijkste communicatiemiddel is de website waar alles over het project is terug te vinden. Er wordt onderzocht hoe de bestaande website aandacht kan geven aan het IkGroeiSmart -programma of dat hiervoor een nieuwe website ontwikkeld moet worden. Zoals eerder aangegeven is het werven van deelnemers voor het IkGroeiSmart -programma belangrijk. Hiervoor wordt een communicatieplan geschreven. Synergievoordelen worden behaald door de goede elementen uit het IkStartSmart -communicatieplan te combineren met nieuwe onderdelen. De communicatie is gericht op: het werven van bedrijfsovernemers; het werven van ondernemers die de stap naar buitenland willen maken; het werven van ondernemers die de ambitie en de potentie hebben te groeien; een positieve uitstraling van het project op de Provincie Gelderland en de projectpartners; het positief berichten over groeiend ondernemerschap en de ontwikkeling daarvan; bevorderen van samenwerking; het in de markt zetten van de naam IkGroeiSmart. 19

20 9. Projectorganisatie Uitvoering van IkGroeiSmart is de verantwoordelijkheid van de Kamers van Koophandel Centraal Gelderland, Oost Nederland en Midden-Nederland. De uitvoering is gedelegeerd aan stichting IkStartSmart. De stichting doet de subsidieaanvraag voor het IkGroeiSmart -programma vanwege de kennis, ervaring en expertise die is opgedaan. Het IkGroeiSmart -programma wordt gemanaged door het al bestaande IkStartSmart -projectteam dat bestaat uit een projectmanager en drie projectcoördinatoren. Het projectteam wordt ondersteund door KvKcommunicatie-adviseurs. Tarieven Het is een politieke realiteit dat provincie en gemeenten voor een forse opgave staan om hun uitgaven terug te dringen. In deze processen worden scherpe keuzes gemaakt. Dit betekent dat deelnemers vooral in zichzelf moeten investeren om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die het IkGroeiSmart -programma biedt. Provincie De provinciale bijdrage bedraagt Dit is maximaal 50% van de totale projectkosten conform de geldende subsidieregeling van de Provincie Gelderland. Gemeenten Gemeenten dragen 1000 per deelnemer bij in de projectkosten. Zij dragen geen extra projectkosten bij omdat deze bijdrage wordt gehaald uit de bestaande bijdragen van gemeenten. Dit is mogelijk omdat IkGroeiSmart een verdieping is, c.q. andere ondernemers gaat trekken dan het bestaande programma. Gemeenten zijn een onmisbare schakel in de communicatie over het IkStartSmart - en het IkGroeiSmart -programma en in de werving en doorverwijzing van mogelijke deelnemers. Deelnemers Deelnemers aan het IkGroeiSmart -programma betalen een eigen bijdrage van 750. Lange termijn financiering Een grote uitdaging is het verduurzamen van het begeleidingsprogramma. Nu de resultaten het idee bevestigen dat gerichte begeleiding in de startfase kwalitatief betere ondernemers oplevert die bijdragen aan duurzaam ondernemerschap, is de tijd gekomen om te kijken of er een stap gemaakt kan worden van het werken in projectvorm naar het inbedden van het programma in een werkvorm die niet direct afhankelijk is van subsidies van overheden. Op termijn zal of de ondernemer de totale trajectprijs moeten gaan betalen of zal naast of in plaats van (gedeeltelijke) overheidssubsidies sponsoring van organisaties die baat hebben bij kwalitatief goede ondernemers de basis moeten vormen voor de begeleiding. Aan het einde van de projectperiode zal er duidelijkheid moeten zijn over de toekomstige financieringsbasis. Het doel is deze financieringsbasis zo in te richten dat er mogelijkheden zijn nieuwe ontwikkelingen toe te voegen aan het bestaande programma en dat er nog meer synergie ontstaat met andere projecten en activiteiten in Gelderland gericht op de startende ondernemer. 20

IkStartSmart Gelderland 2008-2012. Eindrapportage

IkStartSmart Gelderland 2008-2012. Eindrapportage IkStartSmart Gelderland 2008-2012 Eindrapportage Inhoudsopgave Inleiding... 2 Samenvatting... 4 Startersbeleid Provincie Gelderland... 6 Wat is IkStartSmart?... 8 Voorbereiding IkStartSmart start in 2007...

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Stichting StartersCentrum Limburg

Stichting StartersCentrum Limburg Stichting StartersCentrum Limburg Beleids- en activiteitenplan 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 Samenvatting activiteitenprogramma 6 1 Missie, Visie, Strategie 7 1.1 Missie 7 1.2 Visie 7 1.3

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten

Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten Mei 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Zelfstandigen met schulden 6 Hoofdstuk 2 Dienstverlening voor zelfstandigen

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postadres Postbus 30435 2500 GK Den Haag Bezoekadres Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Cultuur-Ondernemen

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Inspiratiegids voor gemeenten

Inspiratiegids voor gemeenten Duurzaam werken aan ondernemerschap Inspiratiegids voor gemeenten INHOUDSOPGAVE 1 Visie... 6 2 Interne samenwerking in de praktijk... 11 3 Ontwikkeling ondernemerspleinen... 23 4 / 1 Stimuleer: Jongeren...

Nadere informatie

Werkwijzer Levensvatbaarheidsonderzoek en begeleiding Bbz

Werkwijzer Levensvatbaarheidsonderzoek en begeleiding Bbz Werkwijzer Levensvatbaarheidsonderzoek en begeleiding Bbz Juni 2013 www.divosa.nl 2 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer 4 Hoofdstuk 2 Succes- en faalfactoren van ondernemers 6 Hoofdstuk 3 Het levensvatbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2015 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 De gemeente waar het goed wonen is... 9 PROGRAMMA 2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie