Inhoud. Voorwoord Missie van het RC 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord 3. 1. Missie van het RC 5"

Transcriptie

1 Voorwoord 3 1. Missie van het RC 5 2. Organisatie RC Reorganisatie Nieuwe directeur Personeelsbeleid en scholing Formatie 8 3. Financiën 9 Inhoud 1 4. Overzicht RUG ICT-beleid Onderwijs 11 - Nestor - Webtechnologie - Alumni-project 4.3 Onderzoek 13 - High Performance Computing (HPC) - Grid-computing - LOFAR - Data Operation Center - High Performance Visualisatie (HPV) 4.4 Organisatie 14 - Universitaire Werkplek - Centrale ICT-organisatieruimte 4.5 RUGnet 14 - SURFnet6 - VoIP - Flexnet II - Draadloos Groningen 4.6 Security 16 - Incidenten - Contract SSL-certificaten - Integriteit informatiestromen - Bestrijding computermisbruik - Verbeterde beveiligingssituatie 4.7 Opleidingen 17 - Cursusaanbod - Veranderende vraag ICT-assessment 4.8 RC Servicedesk 18 - Afstemmingsoverleg Servicedesken - Magic - Storingsdienst 4.9 Internationale samenwerking 18 - ICT-samenwerking Afrika - EU-project Caucasus en Centraal Azië - Europees Grid-infrastructuur 5. Vooruitblik het RC in de pers Bezoeken aan het RC in Publicaties HPC/V 27

2 Het RC verzorgt cursussen voor webredacteuren van de RUG-website 2

3 Het jaar 2006 was een spannend jaar met de aanloop naar een nieuwe organisatie, die op 1 januari 2007 van start moest gaan. Daarin moesten het RC en de decentrale ICT-afdelingen van faculteiten en diensten zijn samengesmolten. Dat is wat de tijdlijn betreft niet gelukt. Zoals we nu weten, is het allemaal goed gekomen en is de nieuwe organisatie op 1 april 2007 van start gegaan. Dit onder de naam Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie. Dat betekent tevens dat dit het laatste RC-jaarverslag is. Voor de betrokken medewerkers was er tot het personeelsplan in het late najaar van 2006 onzekerheid over hun positie in de nieuwe organisatie. Tegelijkertijd moesten velen al hard aan het werk met een aantal gecentraliseerde diensten. Ik dank iedereen voor zijn of haar inzet. Voorwoord 3 De financiële positie ging nog steeds gebukt onder de last van de wachtgeldregelingen in verband met de reorganisatie van het RC Servicecentrum begin De daardoor ontstane negatieve bedrijfsreserve moet in 2009 zijn afgebouwd. Het positieve resultaat van 2006 heeft daar substantieel aan bijgedragen. Dit resultaat werd vooral bereikt door het niet opvullen van vacatures, waardoor de werkdruk opliep. Wat betreft de universitaire ICT-voorzieningen was de elektronische leeromgeving Nestor ook in 2006 een succes, met gemiddeld bezoeken per dag. De website van de RUG telde in het verslagjaar 18 miljoen bezoekers, waarvan afkomstig uit Azië. De capaciteit van de RUGnet-kern is opgevoerd tot 10 Gbps en het draadloze netwerk Flexnet is opgeleverd. In het najaar van 2006 is de basis LOFAR-configuratie gereed gekomen en zijn de eerste waarnemingen gedaan. Verder zijn er veel initiatieven ontplooid in het afgelopen jaar. Er is een alumniproject gestart waardoor RUG-alumni for life en een eigen intranet krijgen aangeboden. Om een stevige rol te kunnen gaan spelen bij de ontwikkeling van de Nederlandse Grid-infrastructuur is een expert aangetrokken en is een groot cluster aangeschaft, dat in 2007 operationeel wordt. Ook zijn er initiatieven genomen om een rol te gaan spelen in het Europese Grid-gebeuren. Ten slotte is gekozen voor een nieuw desktopmanagementsysteem (Altirus) om de gestandaardiseerde universitaire werkplek goed te kunnen gaan beheren, zijn de voorbereidingen voor VoIP-bedrijfstelefonie gestart en is een begin gemaakt met het Draadloos Groningen-project. Het jaar 2006 was voor mij het eerste jaar als directeur van een boeiend bedrijf in verandering. Ik denk er met veel plezier aan terug. Veel nieuwe, interessante en enthousiaste mensen en volop bedrijvigheid. Wat wil je nog meer? Prof. dr. C.G.M. Sterks Algemeen directeur

4 High Performance Computing en Visualisatie-faciliteiten bij het RC Overleg over de ontwikkelingen van nieuwe ICT-voorzieningen 4

5 Hoofdstuk 1 Missie van het RC 5 Het RC is een vooraanstaand landelijk en Europees expertisecentrum op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en streeft naar een geavanceerd gebruik van ICT binnen het onderzoek, het onderwijs en de daarvoor noodzakelijke ondersteunende processen van de Rijksuniversiteit Groningen. Omgevingsfactoren Het RC is primair een universitair rekencentrum, hetgeen betekent dat haar doelstellingen ondersteunend zijn aan de doelstellingen van de RUG. De lange termijn ambities van de RUG staan omschreven in het Strategisch Plan De uitdagende universiteit als: topkwaliteit, niveau differentiatie en grensoverschrijdend onderwijs en onderzoek. Dit betekent dat de RUG ernaar streeft zich op een aantal onderzoeksgebieden in de internationale top te profileren en zich in haar onderwijs op de Europese markt richt. De RUG wil een veelzijdige universiteit zijn en een breed scala aan opleidingen bieden. Verder wil de RUG met haar onderzoek en onderwijs haar maatschappelijke verantwoordelijkheden uitdragen en waarmaken. Adequate ondersteuning van het ambitieniveau van de RUG vereist gerichte inspanningen op ICT-gebied. Onderwijs, onderzoek en organisatie worden steeds afhankelijker van de beschikbaarheid en kwaliteit van de ICT-infrastructuur. Relevante processen binnen de RUG die derhalve van invloed zijn op het beleid van het RC zijn onderwijs, onderzoek, administratieve processen, wetenschappelijke informatievoorziening en de regionale rol van de RUG wat betreft ICT. Strategisch beleid Het strategisch beleid van het RC kent twee niveaus. Aan de ene kant formuleert het RC beleid voor ICT-ondersteuning van de primaire en ondersteunende processen van de RUG. Daaruit voortvloeiend wordt op centraal niveau regie gevoerd over de implementatie, monitoring en evaluatie van dat ICT-beleid. Daarnaast is het strategisch beleid van het RC gericht op deelname aan landelijke en internationale ontwikkelingen. De expertise van het RC wordt ingezet voor: het ontwerpen, exploiteren en beheren van ICT-voorzieningen zoals netwerkinfrastructuur en dataopslag; het beheer en de ondersteuning op het gebied van High Performance Computing en Visualisatie (HPC/V); de ondersteuning van de bedrijfsprocessen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG); het onderzoeken van de haalbaarheid van innovatieve ICT-voorzieningen; advisering, consultancy, curriculumonderwijs, training en voorlichting; het leveren van netwerkdiensten en helpdeskondersteuning; technisch beheer van universiteitsbrede infrastructuur en applicaties.

6 Het secretariaat van het RC Het RC had in 2006 een formatie van 81 fte. 6

7 Hoofdstuk 2 Organisatie Reorganisatie De reorganisatie van het RC en de facultaire ICT-afdelingen die in 2005 formeel van start ging, is in 2006 voortgezet. De reorganisatie is een gevolg van de verschuiving van een toenemend aantal ICT-taken van decentraal naar centraal in de afgelopen jaren. Veel basis ICT-voorzieningen, zoals , elektronische agenda en elektronische leeromgeving worden inmiddels RUG-breed aangeboden. Een verdergaande afstemming en samenwerking tussen de (zelfstandige)universitaire ICT-afdelingen werd hierdoor noodzakelijk. Als gevolg van deze technologische ontwikkelingen werd het behalen van schaalvoordelen steeds belangrijker, meerdere kleinere facultaire servers konden bijvoorbeeld worden vervangen door één grote centrale server. Als gevolg van deze ontwikkelingen ontstond bij de RUG de afgelopen jaren de visie dat het beheer van de standaard ICT-voorzieningen samengebracht moest worden binnen één universitaire organisatie. Nadat eerst de mogelijkheden voor een universitaire ICT-organisatie waren geïnventariseerd en er een blauwdruk voor de organisatiewas gemaakt, is de reorganisatie in 2005 van start gegaan met de melding in het Lokaal Overleg. Halverwege 2006 heeft het College van Bestuur het formatiebeleidsplan van de nieuwe universitaire ICT-organisatie vastgesteld. Op basis hiervan is het concept-personeelsplan opgesteld dat eind 2006 aan alle betrokken medewerkers is toegestuurd. De verwachting is dat de reorganisatie op 1 april 2007 zal zijn afgerond en de nieuwe universitaire ICT-organisatie op die datum van start kan gaan. De nieuwe universitaire ICT-organisatie is verantwoordelijk voor de standaard ICT-voorzieningen en ICT-infrastructuur en draagt zorg voor de uitvoering van geavanceerde ICT-projecten van de RUG. In de nieuwe situatie is er sprake van een duidelijke scheiding tussen beheer en ontwikkeling. 2.2 Nieuwe directeur Op 1 maart 2006 begon prof. dr. C.G.M. Sterks in zijn functie als directeur van het RC. Hij volgde hiermee dr. K. Duppen op die in 2006 toetrad tot het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor zijn benoeming als directeur van het RC was Cees Sterks werkzaam bij de faculteit Economie als hoogleraar Economie van de Publieke Sector. Hij was tevens portefeuillehouder Onderwijs en vice-decaan van de Economische faculteit. 2.3 Personeelsbeleid en scholing - Competentiemanagement - In 2006 is tijdens de functioneringsgesprekken voor het eerst gebruik gemaakt van competentieprofielen. Het gebruik van competentiemanagement maakt het mogelijk de competenties van de individuele medewerkers beter in kaart te brengen en aan te laten sluiten bij de strategische doelen van de organisatie. Ook is er een betere afstemming mogelijk tussen opleidingsplannen en

8 individuele competenties van de medewerkers. Het gebruik van competenties sluit aan bij het besluit van het College van Bestuur voor de invoering van een vijfjarige cyclus van ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken waarin competenties een belangrijk onderdeel vormen. Gelet op de invoering van deze cyclus zal worden doorgegaan met het gebruiken van competenties in functioneringsgesprekken. - Scholing - Op basis van de behoeften van de medewerkers en gerelateerd aan de doelen van de organisatie is het afgelopen jaar een opleidingsplan opgesteld. In 2006 is in totaal circa gerealiseerd aan opleidingen. Gevolgde opleidingen in 2006 Zelfstudie ITIL: een groot aantal medewerkers heeft door middel van een studieclub zich verdiept in ITIL. Prince 2 Technische cursussen Visual Basic.NET SUN certificering WCD Sun certified developer Java 2 developer Open source en Linux Identity Management en identificatie Novell Edirectory Management Coachend leidinggeven Verandermanagement ter voorbereiding op reorganisatie Bezochte congressen en conferenties SANE 2006 in Delft NLUUG-Najaarsconferentie in Ede Supercomputing 2006 in Tampa, Florida USA CEBIT in Hannover Nvidia Round Table conferentie op het gebied van visualisatie in Bonn Siggraph-conferentie in Boston en Geneve (visualisatie) Grid-cursus voor Grid-specialist EGEE-conferentie in Bologna Brainshare in Salt Lake City Formatie per 31 december 2006 Afdeling aantal FTE s aantal FTE s (stud. ass.) Directie 2,0 Support 7,0 CRM 8,2 In 2006 werd een positief resultaat behaald. RC Servicecentrum 0,0 RC Servicedesk 7,2 1,3 Opleidingen 4,0 0,7 HPC/V 6,0 Applicatieontwikkeling 12,5 Serverbeheer 11,0 Werkplekbeheer 8,4 Netwerkdiensten 7,8 Netwerkinfrastructuren 6,5 Buitenlandse samenwerking 0,4 Totaal 81,0 2,0

9 Hoofdstuk 3 Financiën Het RC heeft 2006 afgesloten met een positief resultaat van k 562. Dit is k 345 meer dan begroot. Dit overschot is voornamelijk ontstaan door het niet invullen van vacatures en het terugdringen van de wachtgelduitkeringen om zo de negatieve bedrijfsreserve weer aan te vullen. 9 Resultaten RC k Exploitatierekening RC Lasten Personele lasten Huisvestingslasten Apparatuur en inventaris Overige lasten Totaal lasten Baten Rijksbijdrage Overige opbrengsten * intern * extern Totaal opbrengsten Resultaat

10 Reserves en voorzieningen Bedrijfsreserve Bestemde reserve Totaal reserves Balans Activa Vaste activa Inventaris & apparatuur Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Rek. courant Hoofdboekhouding Voorraden Totaal activa Passiva Eigen vermogen Eigen vermogen Reserves Apparatuurfonds Schulden Schulden Voorzieningen 841 Overige voorzieningen Totaal passiva De elektronische leeromgeving Nestor is in 2006 verder ontwikkeld.

11 Hoofdstuk 4 Overzicht RUG ICT-beleid De RUG erkent al vele jaren het belang informatie- en communicatietechnologie en van het versterken van de rol van ICT om een vooraanstaande en vooruitstrevende rol te kunnen spelen op het gebied van onderwijs, onderzoek en organisatie. De universitaire ambities op het gebied van ICT zijn verwoord in het RUG ICT-Strategieplan Op hoofdlijnen ambieert de universiteit dat de organisatie met betrekking tot ICT excelleert op een aantal speerpuntgebieden. In het kader hiervan is voor de planperiode een bedrag van 23,6 miljoen euro voorzien aan onder meer de versterking en continuering van High Performance Computing en Visualisatie (HPC/V), professionalisering van de elektronische leeromgeving Nestor, wetenschappelijke informatievoorziening en investeringen in de netwerkinfrastructuur en uitbreiding van de centrale studentenwerkplekken in de Universiteitsbibliotheek. - Nestor - De toepassing van ICT binnen het onderwijs heeft een enorme impuls gekregen door de komst van de elektronische leeromgeving, Nestor. Van een kleine applicatie is Nestor in zes jaar uitgegroeid tot één van de belangrijkste websites van de universiteit. Door de komst van de elektronische leeromgeving is de communicatie tussen studenten en docenten eenvoudiger en intensiever geworden. De ontwikkelingen op dit gebied blijven doorgaan en Nestor zal in de komende jaren nog verder in de onderwijspraktijk geïntegreerd worden. In het verslagjaar zijn de eerste stappen gezet naar het ontwerp van één centrale, virtuele onderwijsruimte waarin de onderwijssystemen gekoppeld zijn aan de administratieve systemen. Dit moet het inloggen op meerdere plaatsen met verschillende accounts voorkomen en het onderhoud van (student-)informatie vereenvoudigen. 4.2 Onderwijs De Rijksuniversiteit Groningen heeft de ambitie om in 2010 als topuniversiteit te worden gekwalificeerd en ICT moet daarvoor een adequate ondersteuning verlenen. Door de toenemende mobiliteit van studenten wordt de behoefte aan meer instellingsbrede bedrijfssystemen, gekoppeld aan onderwijs- en studieregistratiesystemen, steeds evidenter. - Webtechnologie - Het gebruik van webtechnologie in het onderwijs, wetenschappelijke informatievoorziening en de communicatie binnen en buiten de RUG is sinds het vorige ICT-Strategieplan verbeterd en verder gestandaardiseerd. De aanwezigheid van de RUG op het internet is ingrijpend gewijzigd als gevolg van het Webplatform (W3)-project. De universitaire website wordt steeds meer het centrale medium voor zowel medewerkers en studenten als voor externe doelgroepen waarmee de universiteit contacten onderhoudt.

12 NESTOR Average Visits per Day Monthly Statistics on Total Hits 2000/ / / / / / / sept okt nov dec jan febr mrt apr mei jun jul aug 0 sept okt nov dec jan febr mrt apr mei jun jul aug Met behulp van supercomputer Stella zijn de eerste gegevensstromen voor LOFAR verwerkt 12

13 In 2006 bestond de RUG-site (www.rug.nl) uit Natuurkunde, Technische Fysica, Centrum voor Energie en webpagina s, gebaseerd op documenten. Er waren Milieukunde, Informatica en door een aantal afdelingen van het universiteitsbreed 500 redacteuren die de webpagina s maken en KVI(Kernfysisch Versneller Instituut). bijhouden. De website van de RUG had het afgelopen jaar Grid-computing - bezoekers die pagina s opvroegen. Voor een groot In 2005 zijn de eerste stappen gezet tot deelname aan diverse deel waren deze bezoekers afkomstig uit Nederland. Opmerkelijk landelijke en internationale Grid-activiteiten. Het RC heeft was het aantal bezoekers afkomstig uit Azië: , waarvan tezamen met andere onderzoeksgroepen binnen de RUG subsidie uit China, uit Indonesië en uit Japan. ontvangen om te participeren in het Europese EGEE-project (Enabled Grids for E-science). Dit project heeft als doel een - Alumni-project - grootschalige, wereldwijde Grid-infrastructuur op te zetten. Om het onderlinge contact tussen alumni te stimuleren, is in Rekencapaciteit, waar dan ook, wordt samengevoegd en door 2006 is het Alumni-project van start gegaan. Dit project omvat de onderzoekers over de hele wereld gebruikt. Dit maakt samenwerking met anderen eenvoudiger, doordat de beschikbare realisatie van een alumninetwerk en een for life. Hierdoor zijn Groningse alumni in staat wereldwijd te communiceren en middelen kunnen worden gecombineerd en data kan worden kennis en ervaring uit te wisselen met studievrienden, vakgenoten gedeeld. Dankzij een subsidie van de Stichting Nationale of de universiteit. Computerfaciliteiten (NCF) kon in 2006 een 200 core-cluster Vanaf augustus 2007 worden beide voorzieningen aangeboden worden aangeschaft ten behoeve van Grid-computing. De Virtual aan iedereen die na 15 augustus 2006 is afgestudeerd of Organisations (VO s) die aangesloten zijn bij NL-Grid kunnen hier gepromoveerd. In de toekomst zullen alle alumni van de RUG gebruik van maken. Het is de bedoeling om ook de applicaties van gebruik kunnen maken van dit online netwerk. de RUG Grid enabled te maken, waardoor gebruik kan worden gemaakt van deze gespreide landelijke resources. Hiervoor is het 4.3 Onderzoek afgelopen jaar een Grid-expert aangetrokken en is er in september Met betrekking tot onderzoek geldt dat er sprake is van een eerste Grid-cursus gegeven. toenemende schaalvergroting op verschillende onderzoeksgebieden, waarmee hogere investeringen en grotere risico s - LOFAR - gepaard gaan. Dit geldt ook voor ICT-voorzieningen zoals supercomputing en dataopslag. Daarnaast is er speciale aandacht nodig voor het toegankelijk maken van de onderzoeksgegevens voor zowel professionele als niet-professionele gebruikers. Ten behoeve van de inzet van ICT in het wetenschappelijk onderzoek heeft de RUG de laatste vijf jaar aanzienlijk geïnvesteerd in hoogwaardige High Performance Computing en Visualisatie (HPC/V). Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen kunnen beschikken over state-of-the-art-faciliteiten voor rekenen in het groot. Dit geldt ook voor de daarbij horende voorzieningen voor visualisatie en virtual reality (VR). Het RC heeft ook in het afgelopen jaar wetenschappers en docenten hierbij actieve ondersteuning geboden. - High Performance Computing (HPC) - In 2006 bestonden de High Performance Computingvoorzieningen bij het RC uit de Cray SV1E-supercomputer, het 400 core Opteron-cluster, en een 32-node special purpose cluster. Er is het afgelopen jaar volop gebruik gemaakt van de rekenfaciliteiten: het Opteron-rekencluster had in 2006 meer dan meer dan jobs (2,3 miljoen CPU-uren). Ook konden wetenschappers voor het tweede achtereenvolgende jaar gebruik maken van de processor cores van de BlueGene-supercomputer. De BlueGene had in het verslagjaar meer dan jobs verdeeld over negentien gebruikers. Gebruikers van de rekenvoorzieningen in het afgelopen jaar waren afkomstig o.a. van Biofysische Chemie, Alfa-informatica, Kunstmatige Intelligentie, Sterrenkunde, Theoretische 13 In 2006 is de BlueGene-supercomputer Stella veelvuldig gebruikt voor LOFAR, het wetenschappelijk onderzoek naar grote hoeveelheden (sterrenkundige) data. LOFAR (LOw Frequency ARray) is een innovatieprogramma dat zich, naast het hoofddoel astronomisch onderzoek, ondermeer richt op het realiseren van een zeer groot sensornetwerk (Wide Area Adaptive Sensornetwork). Hierbij worden sensoren via breedbandinternet gekoppeld aan de supercomputer Stella voor de verwerking van de grote gegevensstromen. In het najaar van 2006 heeft de LOFARconfiguratie zich bewezen met de oplevering van de eerste sterrenkundige beelden. In het voorjaar van 2007 zal een Critical Design Review worden uitgevoerd. Daarna kan tot verdere uitrol worden besloten. - Data Operation Center - Als gevolg van schaalvergroting op het gebied van onderzoek worden steeds vaker grotere datastromen gegenereerd. Het transport en de verwerking van deze grote gegevensstromen vereisen speciale aandacht, net als het toegankelijk maken van de verkregen gegevens voor professionele en niet-professionele gebruikers. Hiervoor is het afgelopen jaar een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Data Operation Center. Via dit Data Operation Center moet kennis beschikbaar worden gesteld voor doelgroepen met sterk verschillende expertise en achtergrond waarbij voor de communicatie met gebruikers de nadruk wordt gelegd op het gebruik van webtechnologieën. Hiertoe zullen tools worden ontwikkeld die de gebruikers in staat moeten stellen om op afstand met grote databestanden te kunnen werken, zoals preprocessing, selectie, transformatie, evaluatie en representatie.

14 - High Performance Visualisatie (HPV) - - Centrale ICT-organisatieruimte Voor de visualisatie werd in 2006 gebruik gemaakt van een cluster Verschillende softwareapplicaties ondersteunen de universiteit in van vijf HP3900-machines en grafische kaarten van Nvidia. De de uitvoering van haar taken op het gebied van onderzoek, visualisatiefaciliteiten zijn het afgelopen jaar zowel voor onderwijs en administratie. Systemen zoals ISIS+, ProGRESS, wetenschappelijke als commerciële doeleinden gebruikt. Voor PeopleSoft, GAI en Nestor zijn van groot belang voor studenten, onderwijsdoeleinden zijn de visualisatiefaciliteiten ingezet bij faculteiten, docenten en medewerkers. De RUG streeft ernaar deze Farmacie, Architectuur- en kunstgeschiedenis, Bedrijfskunde en applicaties zoveel mogelijk geïntegreerd aan te bieden, zodat in de het Frank Mohr Instituut (Hanzehogeschool Groningen). toekomst sprake zal zijn van één, centrale, virtuele onderwijs- en Op onderzoeksgebied is in 2006 o.a. het VTK-project met de administratieve omgeving waarin de studievoortgangs- en vakgroep Micromechanica afgerond, heeft Bedrijfskunde het registratiesystemen gekoppeld zijn aan de elektronische Farma-onderzoeksproject voortgezet (toepassing van Virtual leeromgeving en alle applicaties op webtechnologie gebaseerd Reality bij veranderingsprocessen in apotheken), werd met de zijn. In dit kader is het afgelopen jaar een automatische koppeling faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen gewerkt aan gerealiseerd van de bronsystemen ISIS+ en PeopleSoft met het processing en visualisatie van 4D en 5D NMR-data en is in RUG-CMS. samenwerking met Toegepaste Natuurkunde en Moleculaire Dynamica een visualisatieproject gestart. 4.5 RUGnet Ook is in 2006 een groot aantal commerciële visualisatieprojecten Onderwijs, onderzoek en organisatie worden steeds afhankelijker met uiteenlopende onderwerpen uitgevoerd. Voor de van de beschikbaarheid en de kwaliteit van de ICT-infrastructuur. tentoonstelling Professor van Giffen en het Geheim van de Omdat ICT-oplossingen een steeds grotere afhankelijkheid voor de Wierden in het Groninger museum is een 3D-reconstructie van gebruikers van het netwerk creëert, dient de netwerkinfrastructuur archeologische opgravingen in Ezinge gemaakt. In samenwerking in de pas te lopen met de groei van het netwerkgebruik en te met het Groningse Frank Mohr Instituut is een virtual realitytheatervoorstelling ontworpen en uitgevoerd. Voor de universiteits- voldoen aan de eisen van nieuwe ICT-voorzieningen. afdeling Vastgoed en Investeringen (VGI) is een 3D-model - SURFnet6 - gemaakt van de toekomstige nieuwbouwprojecten op het Nadat in november 2005 al een 10 Gbps-aansluiting met Zernikecomplex. Andere opdrachtgevers voor het maken van SURFnet6 was gerealiseerd, is in 2006 de netwerkkern volledig op visualisaties in het afgelopen jaar waren de NAM, Gispen, Tennet, Groningen Seaports, Rijksgebouwendienst, Stichting Biogas en Draaijer & Partners. 4.4 Organisatie De toenemende interne en externe mobiliteit van medewerkers en studenten legt steeds meer druk op de standaardisatie en beschikbaarheid van ICT-infrastructuur, ICT-applicaties en toegang tot het netwerk. In het kader van het vorige ICT-Strategieplan is een aantal universiteitsbrede ICT-voorzieningen opgestart. Veel basis ICT-voorzieningen zoals , de elektronische leeromgeving, studie-informatie op het web en toegang tot wetenschappelijke bronnen worden inmiddels RUG-breed aangeboden. - Universitaire Werkplek - Na de invoering van de universiteitsbrede studentenwerkplek in 2005, is in 2006 ook een begin gemaakt met de invoering van de standaard ICT-werkplek voor universiteitsmedewerkers. Deze standaard werkplek bestaat uit Windows XP en een groot aantal (voor-) geïnstalleerde applicaties. Deze applicaties worden net als de beveiliging van XP continu centaal onderhouden door de beheerders van de Universitaire werkplek. De invoering van de Universitaire werkplek is gericht op het verminderen van uitwisselingsproblemen, doordat overal met dezelfde versies van computerprogramma s wordt gewerkt. Naar verwachting is de invoering van de Universitaire werkplek halverwege 2007 voltooid Gbps overgegaan. Naast het steeds toenemende gewone internetverkeer biedt SURFnet6 tevens ruimte aan de groeiende, veelal wetenschappelijke, extreem grote verkeerstromen tussen vaste punten in het netwerk, zonder dat deze verschillende vormen hinder van elkaar ondervinden. De komende jaren zal geïnvesteerd worden in de actieve netwerkapparatuur zoals switches om de groei in bandbreedte naar SURFnet en op termijn ook binnen RUGnet bij te kunnen houden. - VoIP - In 2005 zijn de voorbereidingen gestart voor de nieuwe bedrijfstelefonie die over het datanetwerk gaat plaatsvinden (Voice over IP). Begin 2006 is de KPN geselecteerd als leverancier voor de vervanging van het huidige systeem. In het voorjaar is de centrale netwerkapparatuur aangeschaft en geconfigureerd en zijn de eerste pilots van start gegaan. Naar verwachting zal medio 2007 het gehele telefoonnetwerk van de RUG over zijn op VoIP. - Flexnet II - Het project draadloos universiteitsnetwerk Flexnet is in 2006 afgerond en kan er in vrijwel alle universiteitsgebouwen gebruik worden gemaakt van draadloos internet. Het aantal access points in de universiteitsgebouwen is het afgelopen jaar uitgebreid naar 200. Hierdoor is het aantal beschikbare computerwerkplekken voor studenten binnen de RUG toegenomen en zijn er flexibele werkruimtes gecreëerd. - Draadloos Groningen - In 2006 is het project Draadloos Groningen van start gegaan. Dit

15 15 De visualisatiefaciliteiten werden in 2006 voor uiteenlopende doeleinden gebruikt HINT GNIX DIENSTEN Kassa Flexnet2 WSN Interim Gebouw Cowog FB COMPLEX / ZERNIKE 5 UFB W&I COMPLEX / ZERNIKE 7 WEN l UOCG LL1 UFB UFB WSN WSN-ZERNIKE COMPLEX WSN-CS Astro Zernike 2 WSN WSN ZG-CS KVI COMPLEX / ZERNIKE 3 Astro VREEMDELINGEN COMPLEX LIJNSTATUS Default in forwarding Default in blocking Switch-1 Switch-2 Switch-3 SELWERD FLATS ZERNIKE COMPLEX UOCG UOCG RC COMPLEX / ZERNIKE 1 KVI Nijenborg COMPLEX / ZERNIKE 4 Onbewaakt Bewaakt HORTUS COMPLEX GR31-D36 GK21-D46 Portier HARMONIE COMPLEX Noodbouw 4/3 Lett-Recht Lett-Recht 3/2 4/5 3/1 4/7 RUGnet2 node RC 3/7 4/4 6/5 6/8 6/4 4/6 6/7 CAT /1-2 3/8 LL /1 3/5 4/8 1/1 Server-mod GAI ZB-CS 2/1 NB4 NB4 3/2 RUGnet-ll Servermodule 3/1 3/8 (3D.137) (3D.139) 3/16 RUGnet2 node ZB 5/1 Surfnet POP's Prim SNB Red SNB 3/8 IDEA PAND CS-AI Psychiatrie GTR-15 AZG-1 AZG-2 FMW COMPLEX GTR-15 GTR-11 GTR-11 FARMACIE COMPLEX WIJSBEGEERTE THEOLOGIE 3/2 3/7 3/3 3/5 RUGnet2 node BS 3/6 3/1 3/15 1/1 UB COMPLEX UB complex UB complex Binnenstad-3 1/2 Bureau CS 1/2 Bureau CS 1/1 3/1 3/3 3/2 RUGnet2 node FMW 3/6 LPBS HAREN COMPLEX Biol. Centr. A-weg 30 BUREAU COMPLEX Binnenstad-1 Een overzicht van het RUG-netwerk

16 project wordt uitgevoerd onder regie van het Akkoord van Groningen, het strategische samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Doelstelling van het project is de oprichting van een stadsdekkend draadloos netwerk voor datacommunicatie in het najaar van Security Naarmate de operationele processen binnen de RUG steeds afhankelijker worden van ICT, is een duidelijk security-beleid van belang. De RUG heeft sinds 2000 een Security Manager die zorg draagt voor een gecoördineerde aanpak van de beveiliging van de ICT-faciliteiten en een verhoging van het security-bewustzijn van de gebruikers van de universitaire ICT-voorzieningen. De Security Manager maakt deel uit van de Security Kerngroep die verder uit zes RC-medewerkers bestaat en adviezen geeft op het gebied van veiligheid. Ook is er sinds enkele jaren een Security Crashteam dat uit een kleine groep ICT-experts bestaat en ingeschakeld kan worden bij ernstige incidenten binnen de organisatie. - Incidenten - De voornaamste security-incidenten waar de RUG in het 2006 kende weinig ernstige security-incidenten 16 afgelopen jaar mee te maken heeft gehad, betroffen misbruik van de opslagcapaciteit van de algemeen toegankelijke printers van het Facilitair Bedrijf door hackers en een relatief grote virusuitbraak. Afgezien daarvan kende 2006 voornamelijk positieve ontwikkelingen op het gebied van ICT-security. - Contract SSL-certificaten - In 2006 werd een contract tussen Globalsign en de combinatie SURFnet en Terena gesloten op grond waarvan de RUG kosteloos Webserver SSL-certificaten kan aanschaffen. Dergelijke certificaten worden primair gebruikt om de authenticiteit te kunnen garanderen van webservers en webbrowsers die binnen de RUG staan opgesteld. Tevens wordt zo de informatie-uitwisseling tussen webservers and browsers versleuteld, waardoor het vervalsen van de informatie tijdens het transport praktisch onmogelijk wordt. - Integriteit informatiestroom - Meer in het algemeen is het garanderen van de integriteit van de informatiestroom van en naar RUG-computers een bron van zorg. In 2006 zijn diverse maatregelen genomen om die integriteit beter te kunnen garanderen. Zo maakt de RUG inmiddels gebruik van centrale controle op intrusion (inbraak) via een door SURFnet onderhouden controlesysteem voor intrusion detection. Daarnaast zijn stappen ondernomen om onveilige login-faciliteiten en netwerkfaciliteiten (zoals een open ftp-verbinding naar het

17 RUG-webplatform, en ongeauthenticeerde toegang tot RUGnet via catalogus-browsers van de Universiteitsbibliotheek) af te sluiten. - Bestrijding computermisbruik - Om computers die toch slachtoffer worden van bijvoorbeeld virale besmetting te isoleren van het RUGnet en meer in het algemeen van het internet, is het afgelopen jaar een start gemaakt met de bouw van een quarantainenet. Diverse Nederlandse universiteiten en hogescholen maken al gebruik van een dergelijk quarantainenet. De verwachting is dat het quarantainenet in de loop van 2007 bij de RUG zal worden gerealiseerd. Naast een reactieve bestrijding van computermisbruik is ook proactief actie ondernomen door het uitvoeren van security scans. Voor sommige RUG-subnetten worden dergelijke scans regelmatig en structureel uitgevoerd, terwijl dergelijke scans ook op verzoek zijn uitgevoerd. Deze scans geven aan of (en zo ja, waar) kwetsbaarheden in computers zijn aangetroffen, waarna het mogelijk is om dergelijke kwetsbaarheden te verhelpen voordat deze feitelijk tot problemen leiden. - Verbeterde beveiligingssituatie - Samenvattend kan worden gesteld dat de ICT-organisatie in 2006 beter dan voorheen in de Security Kerngroep is gerepresenteerd en dat energie is gestoken in het verbeteren, zowel reactief als proactief, van de RUG ICT-beveiliging, waarbij er steeds naar is 17 Het aanbod computercursussen werd in 2006 verder afgestemd op de steeds veranderende vraag gestreefd om juist door de verbeterde beveiligingssituatie de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie te vergroten zonder dat dit voor de gebruikers tot onnodige belemmeringen heeft geleid in het reguliere gebruik van de RUG-computers en het RUGnet. 4.7 Opleidingen Het RC verzorgt een groot aantal computercursussen voor medewerkers en studenten van de universiteit. In 2006 is een aantal vernieuwingen doorgevoerd in het aanbod van computercursussen door het RC. Hierdoor is het cursusaanbod breder geworden en kan er beter worden ingespeeld op de veranderende vraag naar computercursussen vanuit de universitaire gemeenschap. - Cursusaanbod - Het cursusmateriaal voor de MS-Office cursussen is omgezet van de 2002 versie (Office XP) naar versie Dit was nodig omdat de Office 2003-versie in de nieuwe Universitaire werkplek (UWP) is opgenomen. De invoering van deze nieuwe standaard werkplek voor alle RUG-medewerkers is vanaf de tweede helft van 2006 van

18 start gegaan. Ook andere cursussen, zoals SPSS, zijn naar de helpdesken steeds groter. In het Afstemmingsoverleg zijn de UWP-versie omgezet. centrale en lokale helpdesken vertegenwoordigd om tot een betere Behalve de upgrade van de cursusmaterialen is het aantal afstemming van de werkzaamheden te komen. cursussen dat in het Engels wordt aangeboden uitgebreid. Naast Het Afstemmingsoverleg draagt ertoe bij dat alle helpdesken hun de al bestaande Engelstalige cursussen Publishing using Word, organisatie, werkprocessen en documentatie op een uniforme en Reference Manager en SPSS zijn ook de Access-basiscursus, de transparante wijze op elkaar afstemmen. Dit zal leiden tot een programmeercursussen Visual Basic for Applications, en de aan hoogwaardige ondersteuning voor alle vragen, incidentmeldingen het cursusaanbod toegevoegde cursus EndNote in het Engels en wijzigingsverzoeken voor RUG-brede ICT-diensten en een aangeboden. optimale intermediairfunctie tussen ICT-gebruikers, -aanbieders en beheerders. - Veranderende vraag - In de afgelopen jaren is een verandering in de vraag naar - Magic - cursussen opgetreden. Hieraan liggen twee belangrijke factoren Alle ICT-helpdesken aan de RUG maken sinds 2005 gebruik van de ten grondslag. Ten eerste is de basis ICT-vaardigheid van RUGmedewerkers en -studenten toegenomen, waardoor er minder verbreding van het gebruik van Magic in gang gezet en helpdesktool Magic om incidenten te registreren. In 2006 is een vraag is naar lange cursussen. Met name bij de cursus Word is dit gerealiseerd. Specialisten en oplossers maken hun bijdrage aan verschijnsel duidelijk waarneembaar. Ten tweede heeft men steeds het oplossen van incidenten inzichtelijk door Magic te gebruiken. minder tijd om cursussen van vijf dagdelen te volgen. Dit heeft tot een inhoudelijke en kwalitatieve verbetering van de Omdat er niettemin een grote trainingsbehoefte blijft bestaan, is incidentafhandeling geleid. Ook is in het afgelopen jaar ter het cursusaanbod hier meer op toegespitst. Er zijn korte voorbereiding op de nieuwe organisatie aandacht besteed aan het cursusmodules van een of twee dagdelen ontwikkeld die specifieke beschrijven en standaardiseren van procedures op basis van ITIL. onderwerpen behandelen. Hiermee kan heel gericht worden Doel hiervan is het creëren van een eenduidige manier van werken voorzien in de trainingsbehoefte die bestaat bij medewerkers en voor alle universitaire helpdesken. studenten van de RUG. - Storingsdienst - - ICT-assessment - Omdat de afhankelijkheid van ICT-dienstverlening de In het kader van de invoering van de UWP is aan de RUGmedewerkers de mogelijkheid geboden een ICT-vaardigheden assessment af te leggen. Dit assessment, dat in eigen beheer is ontwikkeld, is bedoeld om leemten in de ICT-kennis en vaardigheden op te sporen die relevant zijn voor de werkzaamheden van de medewerkers. Uit het assessment volgt een modulair cursusadvies, dat aansluit op de cursusmodules uit het reguliere aanbod van computercursussen. 18 afgelopen jaren steeds groter is geworden, neemt de impact van het niet-beschikbaar zijn van deze diensten toe. Om er voor te zorgen dat bij onderbrekingen en storingen de dienstverlening zo snel mogelijk wordt hersteld, fungeert de RC Servicedesk sinds 2006 als eerste aanspreekpunt bij storingen en calamiteiten. De inbedding van de Storingsdienst in de RC Servicedesk is een gevolg van de toename van RUG-breed aangeboden ICT-diensten. 4.8 RC Servicedesk De RC Servicedesk fungeert als eerste aanspreekpunt voor gebruikers van diensten die het RC aanbiedt. De laatste jaren heeft de RC Servicedesk te maken met een verschuiving in de hulpaanvragen. Sinds de beëindiging van de internettoegangsdiensten voor studenten en medewerkers in 2005 en door de komst van centrale ICT-diensten zoals de Universitaire werkplek in 2006, zijn steeds meer hulpaanvragen afkomstig van lokale helpdesken. Daarnaast is de Servicedesk als aanspreekpunt voor de specialisten van het RC op gaan treden. Het resultaat van deze verschuiving voor de RC Servicedesk is een steeds meer centrale rol bij de incidentafhandeling tussen lokale helpdesks en ICT-specialisten. Deze trend heeft zich ook in 2006 verder voortgezet. - Afstemmingsoverleg Servicedesken - In voorbereiding op de nieuwe universitaire ICT-organisatie is het afgelopen jaar het Afstemmingsoverleg Servicedesken opgericht. Door de vele veranderingen binnen de ICT-organisatie werd de behoefte aan regelmatig overleg tussen de universitaire 4.9 Internationale samenwerking Het RC is ook in 2006 bij diverse internationale projecten betrokken geweest. - ICT-samenwerking Afrika - Eind 2005 zijn twee NPT-projecten (Netherlands Programme for the Institutional Strengthening of Post Secondary Education an Traning Capacity) binnengehaald waar het RC de supervisie voor heeft, te weten een project in Zambia en één in Mozambique. Bij beide projecten ligt het accent op de ondersteuning van de administratieve organisatie van partneruniversiteiten door middel van ICT. In Zambia wordt samengewerkt met de Vrije Universiteit Amsterdam en in Mozambique wordt met de Radboud Universiteit Nijmegen samengewerkt. Voor beide projecten, alsmede voor het reeds langer lopende project in Uganda, is veel inzet gepleegd door medewerkers van het RC. Naast deze grote projecten waar het RC de leiding heeft, is er ook ondersteuning verleend aan een RUG NPT-project in Tanzania.

19 - EU-project Caucasus en Centraal Azië - In kader van het OCCASION-project wordt ondersteuning gegeven aan het leveren van internetdiensten aan de nationale academische netwerkorganisaties (NREN s) in Azerbeidjaan, Armenië, Georgië, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan en Afghanistan. Via een satellietverbinding vanuit het DESY Institute in Hamburg wordt internet naar deze landen gebracht en verder wordt aan capaciteitsopbouw van de nationale organisaties gewerkt. - Europees Grid-infrastructuur - Het RC werkt in het zesde Kaderprogramma van de EU aan twee internationale projecten, te weten EEGE en OCCASION. EEGE is een Europees project dat tot doel heeft één Europees Grid-infrastructuur te bouwen. Het RC vormt samen met SARA in Amsterdam de Nederlandse nodes van dit Grid. De Servicedesk is het eerste aanspreekpunt voor gebruikers van ICT-diensten 19

20 De nieuwe organisatie moet in 2007 worden geimplementeerd. In 2007 zal een Critical Design worden uitgevoerd voor LOFAR 20

> jaarverslag 2007 <

> jaarverslag 2007 < jaarverslag 2007 donald smits centrum voor informatie technologie > jaarverslag 2007 1 < voorwoord................................. 4 1 missie en visie CIT........................ 7 inhoud 2 organisatie..............................

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. donald smits centrum voor informatie technologie 1 <

Jaarverslag 2010. donald smits centrum voor informatie technologie 1 < Jaarverslag 2010 donald smits centrum voor informatie technologie 1 < Inhoud Voorwoord... 4 Missie en visie... 6 Organisatie... 8 1.1 Meerjarenplan ICT 1.2 Uitbreiding storingsdienst 1.3 Demand Management

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. donald smits centrum voor informatie technologie

Jaarverslag 2012. donald smits centrum voor informatie technologie Jaarverslag 2012 donald smits centrum voor informatie technologie 1 < Inhoud Voorwoord... 4 Missie en visie... 6 1. Organisatie... 10 1.1 Informatiemiddag ICT-toepassingen in onderzoek en onderwijs 1.2

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT 2007-2010

Meerjarenplan ICT 2007-2010 Meerjarenplan ICT 2007-2010 Meerjarenplan ICT 2007-2010 Universiteit Leiden 2 Inhoud 5 1. Inleiding 7 2. Samenvatting 11 3. ICT en Onderwijs 17 4. ICT en Onderzoek 21 5. ICT en bedrijfsvoering 25 6. Dienstgerichte

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Universitaire Bibliotheken Leiden. Partner in kennis. Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Universitaire Bibliotheken Leiden. Partner in kennis. Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Universitaire Bibliotheken Leiden Partner in kennis Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Universitaire Bibliotheken Leiden Partner in kennis Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Inhoud Inleiding 5 Missie, doelstellingen,

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2010-2014

ICT-Beleidsplan 2010-2014 Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Telefoon: 040-247 9111 ICT-Beleidsplan 2010-2014 Postadres ICT postbus 513 5600 MB Eindhoven Where innovation starts College van Bestuur Den Dolech 2, 5612 AZ

Nadere informatie

Library and IT Services Strategisch plan 2014-2017

Library and IT Services Strategisch plan 2014-2017 Library and IT Services Strategisch plan 2014-2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Omgevingsfactoren... 4 2.1 Externe ontwikkelingen... 4 2.2 Interne ontwikkelingen... 6 2.3 Conclusie... 7 3 Missie... 8 4 Visie...

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Colofon Auteur(s): Ineke Lam, Wilfred Rubens, Robert-Jan Simons Korte beschrijving: In dit rapport wordt verslag gedaan van

Nadere informatie

Projectenkalender ICT 2013

Projectenkalender ICT 2013 Projectenkalender ICT 2013 Bestuursbureau Informatiemanagement Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden Versie Datum Status Auteur 0.2 1 december 2012 Versie t.b.v. het OBV 6 december 2012 Peter Mostert

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, Arnhem Pagina 1 van 34 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 16 Balans per 31 december 2009 (voor winstbestemming) 17 Winst-en-verliesrekening over 2009

Nadere informatie

ICT-dienstverlening van wereldklasse vergt het maken en uitvoeren

ICT-dienstverlening van wereldklasse vergt het maken en uitvoeren Uitvoeren van IT-dienstverlening door de leverancier.3 Een case study in rationalisatie en consolidatie ICT-dienstverlening van wereldklasse vergt het maken en uitvoeren van consequente keuzes. In dit

Nadere informatie

Voorwoord. Universitair Informatiemanagement. Definitieve versie

Voorwoord. Universitair Informatiemanagement. Definitieve versie Universitair Informatiemanagement Voorwoord Onderstaand treft u het Informatie- en ICT-plan van de Universiteit Twente voor de periode 2010-2014. Voor deze periode heeft de UT een nieuw Instellingsplan

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 EEN NATIONALE ICT-INFRASTRUCTUUR VOOR WETENSCHAP EN BEDRIJFSLEVEN

JAARVERSLAG 2013 EEN NATIONALE ICT-INFRASTRUCTUUR VOOR WETENSCHAP EN BEDRIJFSLEVEN JAARVERSLAG 2013 EEN NATIONALE ICT-INFRASTRUCTUUR VOOR WETENSCHAP EN BEDRIJFSLEVEN INHOUDSOPGAVE WAT SURFSARA IN 2013 REALISEERDE 1 Het jaar in vogelvlucht 3 Computationele astrofysica Simon Portegies

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag Raad van Toezicht 5 1. Ter Introductie 7 1.1 Organisatiestructuur van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 336 Raming der voor de Tweede Kamer in 2003 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 9 INFORMATISERINGS- EN AUTOMATISERINGSPLAN

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

ICT Visie 2012 2014. Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding

ICT Visie 2012 2014. Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding ICT Visie 2012 2014 Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding 0.1 18 januari 12012 Klein Opzet structuur - 0.2 31 januari 2012 Nouwens Inhoud - 0.3 3 februari 2012 Klein Inhoud - 0.4 6 februari

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs Projectaanvraag SURF Educatiefonds Maart 2000 Universiteit van Amsterdam Rijksuniversiteit Groningen Universiteit

Nadere informatie