Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam"

Transcriptie

1 JAARGANG 3-NR. 2-JUNI 2014 Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam Verhuisdynamiek neemt af, kleinere gemeenten vergrijzen Investeren in aantrekken internationaal talent Burgemeester Weterings: Metropoolsamenwerking kan nóg krachtiger Centrum Haarlem in vogelvlucht

2 korte berichten >> Havenbedrijf doet het goed Havenbedrijf Amsterdam NV heeft een financieel succesvol eerste jaar achter de rug, na de verzelfstandiging op 1 april De omzet van Havenbedrijf Amsterdam over 2013 bedraagt 143,3 miljoen; een omzetstijging van 3% ten opzichte van Dit blijkt uit het Jaarverslag De verwachting is dat de groei aanhoudt en de resultaten over heel 2014 positief zullen zijn. Onderzoek Stedelijke Bereikbaarheid In de metropoolregio start een MIRT-onderzoek Stedelijke Bereikbaarheid Amsterdam. Onderwerpen die in het onderzoek naar voren komen zijn de kwaliteit van knooppunten en het voor- en natransport in stedelijke gebieden. Ook wordt gekeken naar knelpunten in het gebruik van de openbare ruimte. Bij het zoeken naar oplossingen ligt het accent meer op innovaties, informatievoorziening en inrichtingsmogelijkheden dan op infrastructurele investeringen. Van Oer-IJ tot metropool De Metropoolregio Amsterdam komt grotendeels overeen met het Oer-IJ gebied. In de bodem bevinden zich nog veel sporen van het verleden. Archeologische opgravingen in Noord-Holland en Flevoland hebben een grote schat aan informatie opgeleverd over het landschap en de bewoners van het Noord-Hollandse kustgebied en achterland. Op de MRAwebsite staat een artikel dat in vogelvlucht een kijkje biedt in de geschiedenis van de metropoolregio. Betere OV-bewegwijzering De provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en het ministerie van IenM investeren 4,8 miljoen euro in betere bewegwijzering rondom openbaar vervoerknooppunten in Noord- Holland. Dit gebeurt via het project Wayfinding. Zo komen er onder meer elektronische informatiepanelen bij verschillende busstations, wordt het de reiziger gemakkelijker gemaakt om de overstap te vinden van trein op bus, tram, metro en/of fiets en komen er omgevingskaarten op alle OV-knooppunten uit het project. Talent voor de regio Ton Jonker, directeur en secretaris Amsterdam Economic Board In de Metropoolregio Amsterdam werken we samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan het verbeteren van onze internationale concurrentiepositie. We zorgen ervoor dat bedrijven zich hier willen vestigen en hier willen blijven door een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren. Tijdens de Catch Up sessie van de Amsterdam Economic Board van 6 juni jl. hebben we de balans opgemaakt. Hoogtepunt was de lancering van de international talent portal op iamsterdam.com. De portal moet ervoor zorgen dat carrièremogelijkheden binnen de MRA gemakkelijk vindbaar worden voor internationale kenniswerkers en studenten. Dit is broodnodig, omdat we alleen op die manier de concurrentie met buitenlandse regio s aan kunnen gaan. De portal is een goed voorbeeld van wat we kunnen bereiken als bedrijfsleven, kennis instellingen en overheden samenwerken. Verderop in MRA Podium kunt u hier meer over lezen. Maar de Board is er niet alleen op gericht om talent van buiten de MRA aan te trekken. Minstens zo belangrijk is het beter met elkaar verbinden van de vraag van het bedrijfsleven en het aanbod van instromend personeel vanuit het onderwijs en de zijkant van de arbeidsmarkt. Daarom zijn er onder leiding van Boardlid Henriëtte Maassen van den Brink voor elk van de Board-clusters Human Capital Agenda s (HCA s) vastgesteld. Hierin staat wat voor het betreffende cluster de grootste knelpunten op de arbeidsmarkt zijn en hoe die met concrete acties kunnen worden opgelost. Daarnaast is het programma Werk maken van Talent opgesteld. Hierin zijn de overlappende thema s uit de HCA s gehaald om projecten uit te voeren die zoveel mogelijk clusters raken. De plannen moeten veiligstellen dat de metropoolregio op korte en langere termijn over voldoende gekwalificeerd personeel kan beschikken. Het thema Human Capital stelt ons voor de uitdaging om de samenwerking nog strakker vorm te geven. Een uitdaging die ik graag samen met uw organisatie aanga. 2 Podium 3 2

3 Werken aan kwaliteit in het landschap Mysteryland FOTO: KEES VAN DER VEER De metropoolregio wordt steeds drukker, met als gevolg dat de druk op het landschap toeneemt. Om toch te komen tot een optimale kwaliteit, is het van belang dat ieder landschappelijk project wordt opgepakt vanuit het bredere MRA-perspectief. Een nieuw instrument biedt initiatiefnemers van ontwikkelingen de helpende hand. Het landschap van de MRA kent een grote dynamiek. Verschillende partijen werken aan een groot aantal ruimtelijke projecten, groot en klein. Vaak worden deze projecten vanuit een bepaalde thematische of geografische invalshoek opgepakt. Door te kijken naar de grotere context waarin het project zich afspeelt, ontstaat inzicht in hoe een individuele ontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteit van het grotere geheel. Kwaliteitsbeeld Om het bredere belang voortaan in ieder landschappelijk MRA-project goed in te bedden, is de brochure Kwaliteitsbeeld en nieuwe opgaven voor het MRAlandschap ontwikkeld. De uitgave biedt een set principes en spelregels, met als doel het maximale te halen uit een integrale, gebiedsoverstijgende aanpak. Hiertoe zijn op basis van een vijftal thema s perspectieven opgesteld. Deze geven inzicht in de opgaven en kansen bij ruimtelijke ontwikkeling en kunnen helpen bij het maken van keuzes. De vijf thematische perspectieven voor het MRA-Landschap zijn: - Water; - Natuur; - Stedelijke functies en infrastructuur; - Recreatie, toerisme en beleving; - Landbouw en energie. Spel als hulpmiddel Om het gesprek op gang te helpen, is aanvullend een bouwdoos met speelkaarten en een speelbord ontwikkeld. Het spel is een hulpmiddel bij bestaande en nieuwe initiatieven en plannen in het MRAlandschap. Het helpt om bestuurders, ambtenaren en vertegenwoordigers van publieke en private organisaties dezelfde taal te laten spreken. Dit vergroot de kans om grip te krijgen op de verschillende belangen en doelen in een gebied. Vervolg Het is de bedoeling om met het Kwaliteitsbeeld in de hand met een brede groep betrokkenen verder te werken aan de verbetering en versterking van het MRA-landschap. De bruikbaarheid wordt getest door het daadwerkelijk in projecten in de MRA toe te passen. Contactpersoon: Jacqueline Bouwmans, 3 2 Podium 3

4 Appartementencomplex in Almere FOTO S: MICHIEL WIJNBERGH Verhuisdynamiek neemt af, kleinere gemeenten vergrijzen Gezinnen blijven langer in de stad wonen, zo blijkt uit onderzoek naar de woonwensen en verhuisbewegingen in de Metropoolregio Amsterdam. Studenten weten in de stad nog wel een plek te veroveren, maar dat geldt in mindere mate voor afgestudeerden rond de dertig. Over de gehele linie zorgen deze en andere ontwikkelingen voor een toenemende vergrijzing in kleinere gemeenten. Op de woningmarkt in de grotere steden ontstaat krapte. Uit het woningmarktonderzoek 1 blijkt dat bewoners van de metropoolregio in het algemeen zeer tevreden over het wonen zijn. Hun woning geven ze gemiddeld een 7,7 en hun buurt een 7,6. Dat betekent niet dat ze niets meer te wensen over hebben: ongeveer de helft van de huishoudens heeft in enige mate interesse om te verhuizen. Een kwart van de huishoudens wil zeker binnen twee jaar verhuizen. In- en doorstroom Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Haarlem zijn de belangrijkste instroomgemeenten van de regio en trekken vooral jongere huishoudens, zowel van binnen als van buiten de regio. Bij gezinsvorming verlaat een deel van de huishoudens de stad en verhuist door naar een regiogemeente of daarbuiten. Hoger opgeleide jongeren en bovenmodaal verdienende gezinnen kiezen veelal voor Haarlem en Amstelveen/ Aalsmeer, terwijl lager opgeleide jongeren en benedenmodale gezinnen eerder in Zaanstad terechtkomen. Haarlem trekt ook jonge huishoudens, maar er komen evenveel gezinnen vanuit de regio de gemeente in als er weggaan. Huishoudens verlaten Haarlem vaak voor de buurgemeenten in overig Zuid-Kennemerland en IJmond. Afname verhuizingen Verhuizingen tussen gemeenten namen af. Verhuisde in 2008 nog 23%, in 2012 nam dit af tot 20%. De instroom van buiten de regio bleef vrijwel gelijk en groeide zelfs licht in Amsterdam. Dit betreft vooral studenten en jonge afgestudeerden; de instroom van oudere afgestudeerden nam wel af. Huishoudens verhuizen minder binnen gemeenten 1] Het onderzoek, getiteld Wonen in de Regio Amsterdam (WiRA) is uitgevoerd in opdracht van de Stadsregio Amsterdam, de regio Zuid-Kennemerland/IJmond en de gemeente Almere. De regio Gooi en Vechtstreek nam niet deel aan het onderzoek. 4 Podium 3 2

5 en vooral minder tussen gemeenten: het aantal verhuizingen tussen regiogemeenten daalde van in 2008 naar in De verhuisstroom vanuit Amsterdam en Haarlem naar de regiogemeenten nam eveneens af. Dit merken vooral gemeenten die voor nieuwe aanwas afhankelijk zijn van doorstroom in de regio, zoals Almere, Purmerend, Haarlemmermeer en Zaanstad. Ongeveer de helft van de jongeren in Zaanstad, Purmerend en Almere wil in de eigen gemeente blijven. Die gemeenten kunnen dus in enige mate rekenen op eigen nieuwe aanwas. In Haarlemmer meer is dit aandeel veel kleiner, ongeveer eenderde deel. Gevolgen crisis Een deel van de huishoudens wil wel verhuizen om hun woonsituatie te verbeteren, maar ervaart belemmeringen door de crisis. Voor ongeveer 30% van de huishoudens met een laag inkomen is de eigen financiële situatie een reden om niet te verhuizen. Dit geldt bij hogere inkomens veel minder (15%). Zij vinden de situatie op de woningmarkt vaker een reden om niet te verhuizen, terwijl dit argument juist bij lagere inkomens minder speelt. Recent verhuisde gezinnen deden dit overwegend vanwege omstandigheden in het huishouden; bijvoorbeeld gezinsuitbreiding. Voor gezinnen met een verhuiswens is dit echter niet de dominante reden. Vooral hoge inkomens willen verhuizen om mooier te wonen en lage inkomens om groter te wonen. Omstandigheden in het huishouden komen pas op de derde plek. Huren wint aan populariteit Het beeld dat mensen alleen van een huurwoning naar een koopwoning overstappen en niet vice versa verschuift. Huren komt meer in beeld. Vooral huishoudens van buiten de regio huren (eerst) een woning. Ook bij koopwoningbezitters in het middensegment met een verhuiswens is huren sterk in beeld. Een kwart wil kopen, maar zegt ook een huurwoning te overwegen. De verwachting is dat deze voorkeur voor huren weer wat afneemt als de koopmarkt weer aantrekt. De vrije sector functioneert tot nog toe niet als tussensegment tussen sociale huur en koop. Huishoudens met een inkomen net onder modaal komen vaker terecht in een koopwoning dan in een vrije sector huurwoning. Die komt pas in beeld bij de inkomensgroep daarboven, tussen modaal en ,-. Middeninkomens in de knel Wanneer de woningmarkt weer aantrekt, zal de groep met een hoog inkomen waarschijnlijk weer gaan verhuizen. De groep met verhuiswensen is groot en zij beschikken over de middelen. Voor de groep net boven modaal is dit minder waarschijnlijk. Hun mogelijkheden op de woningmarkt zijn beperkt; hun toegang tot de sociale corporatiesector is minimaal en zij hebben bovendien last van de verscherpte hypotheekregels. De huishoudens die wel toegang hebben tot de sociale corporatiesector zijn in gelijke mate blijven verhuizen. Hun ruimte op de woningmarkt is toegenomen door de ingestelde inkomensgrens. Koopwoningbezit Binnen de regio zijn grote verschillen in koopwoningbezit onder lagere inkomens. In Amsterdam hebben benedenmodale huishoudens zelden een koopwoning (12%) en zijn sterker aangewezen op de sociale corporatiesector. Buiten Amsterdam heeft ongeveer eenderde deel van de benedenmodale huishoudens een eigen woning. Tegelijkertijd wordt zowel in het zuidelijke deel van de Stadsregio (19%) als de regio Zuid-Kennemerland/IJmond (15%) de corporatievoorraad relatief vaak bewoond door hoge inkomens (> ,-). Elders ligt dit scheefwonen tussen de 8%-12% van de sociale corporatievoorraad Trends op een rij Over de gehele linie is sinds 2008 de verhuisdynamiek in de metropoolregio afgenomen. Weliswaar vinden studenten nog altijd woonruimte in steden als Amsterdam en Haarlem, maar de doorstroming binnen de regio is sterk afgenomen. Studenten komen de steden nog wel in - zij stellen weinig eisen aan woonruimte - maar de uitstroom van huishoudens uit de stad stagneert. Ook voor hoogopgeleide jongeren blijven de grote steden in de regio aantrekkelijk. Hun vestiging neemt nog steeds toe. Maar sinds 2008 trekken er minder hoogopgeleiden tussen jaar uit andere universiteitssteden naar Amsterdam. Die nemen minder snel genoegen met een bovenkamertje en de financiering van een eerste woning is lastiger. Ook de teruggelopen arbeidsmarkt speelt een rol. Zo loopt de regio wel een voor de regionale economie belangrijke groep mis. Tegelijkertijd blijven gezinnen langer in de stad. Die trend is langer gaande maar de stilgevallen koopwoningmarkt versterkt dit. Kozen gezinnen voorheen voor een woning in de regio of daarbuiten, nu stellen zij hun verhuizing uit. Gevolg is dat de bevolkingsgroei in Amsterdam en Haarlem een stijgende lijn vertoont. Door de verminderde instroom van jonge gezinnen is in regiogemeenten juist sprake van een omgekeerde trend, waardoor hier de vergrijzing eerder in beeld komt. De Infographic op pag. 13 gaat eveneens over de woonbewegingen in de MRA. Contactpersoon: Annemieke Molenaar, Wonen aan het water in Purmerend Woningen gebouwd op vrije kavels in Amsterdam IJburg Woontoren op de Zuidas 3 2 Podium 5

6 >> korte berichten Solar City 2014 Amsterdam is samen met Nijmegen uitgeroepen tot Solar City De twee steden hebben de beste resultaten geboekt bij het stimuleren van zonne-energie van alle Nederlandse gemeenten. De gemeente Amsterdam reageerde verheugd en ziet de prijs als een erkenning dat de stad de goede weg is ingeslagen. Meest efficiënte cruisehaven Port of Amsterdam heeft tijdens een internationale beurs voor de cruiseindustrie Cruise Shipping Miami, een Cruise Insight Award gewonnen in de categorie Most Efficient Port Services. De cruise-industrie draagt met haar circa bezoekende passagiers bij aan de economische ontwikkeling van de MRA. Railverbinding Amsterdam- Milaan Tussen Amsterdam en Milaan is een nieuwe treinverbinding voor goederenvervoer geopend. De trein vervoert goederen in een recordtijd van 21 uur van de Amsterdamse havenregio rechtstreeks naar het industriële hart van Italië. De shuttle is daardoor ook interessant voor bedrijven die verse goederen vervoeren zoals bloemen, planten en vis. De trein zal in eerste instantie drie keer per week heen en weer gaan rijden naar Milaan. Nieuwe N201 gereed Minister Schultz van Haegen (IenM) en gedeputeerde Post (provincie Noord-Holland) hebben samen het laatste stuk van de omgelegde N201 geopend. De N201 loopt tussen Hilversum en Zandvoort en is de drukste provinciale weg van Nederland. Aan de vernieuwing is jarenlang gewerkt. Resultaat van alle inspanningen is een sterke verbetering van zowel de bereikbaarheid als de leefomgeving. Op weg naar een duurzame metropool FOTO: MINISTERIE IENM Electric Freeway, ReLoadIT, Park 2020, Green Metropole, Amsterdam Smart City. Een willekeurige greep uit de tientallen duurzame projecten die aan bod komen in de online publicatie Duurzaamheid in de Metropoolregio Amsterdam. De nieuwe publicatie geeft in een thematische benadering inzicht in de vele duurzame projecten binnen de MRA. Concrete en inspiratievolle cases illustreren op beeldende wijze waar samenwerking op dit gebied toe kan leiden. Duurzaamheid in de Metropoolregio Amsterdam is niet alleen informatief, maar tevens een bron van inspiratie voor toekomstige duurzame initiatieven. Dit gebeurt aan de hand van vijf thema s: Gebouwde omgeving, Warmtenetten, Biobased economy, Smart Grids en Mobiliteit. Bert Gijsberts, gedeputeerde van de provincie Flevoland, is trots op het eindproduct. De publicatie laat de kracht van samenwerking zien van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners van de MRA. De inzet van alle betrokkenen zorgt ervoor dat we op weg zijn naar een duurzame metropool. Daar mogen wij trots op zijn! Geïnteresseerden kunnen de publicatie bekijken op de MRA-website Contactpersoon: Carina van Dijk, Slim gebruik batterij elektrische auto In Amsterdam Nieuw-West gaat een pilot van start, waarbij bewoners de batterij in hun elektrische auto kunnen gebruiken om lokaal opgewekte energie op te slaan. De energie kan worden teruggeleverd aan het net of direct worden gebruikt. De pilot brengt de grootschalige implementatie van elektrische auto s, de inzet van zonnepanelen en het zelfvoorzienend worden van huishoudens een stap dichterbij. Het opwekken van zonnestroom gaat een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de metropoolregio. Er lopen op dit vlak vele projecten. Een van de grootste is onlangs opgeleverd: de Amsterdam ArenA heeft een zonnedak gekregen. Het bestaat uit circa zonnepanelen, net zo groot als een voetbalveld. De plaatsing van de panelen brengt de ArenA in de top van Europese zonnestadions. Het was een lange weg om dit voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt, aldus Henk van Raan, project directeur van het duurzaamheidsprogramma Amsterdam ArenA. Hiermee zijn we weer een stap dichter bij ons einddoel: per saldo klimaatneutraal in FOTO: AMSTERDAM ARENA 6 Podium 3 2

7 Krachten bundelen rond stationslocaties ILLUSTRATIE: PROVINCIE NOORD-HOLLAND EN VERENIGING DELTAMETROPOOL, ONTWERP ALFONS HOOIKAAS Inzetten op knooppuntontwikkeling loont. Rondom de stations liggen allerlei kansen voor wonen, werken en recreëren. Zo bieden stationsomgevingen ruimte voor de realisatie van maar liefst de helft van de vraag naar nieuwe woningen in de metropoolregio. Samenwerking vormt de sleutel om de kansen daadwerkelijk te verzilveren. Er is fors geïnvesteerd in stations en in het spoornetwerk, maar het maatschappelijk en ruimtelijk economisch rendement blijft achter. Die investeringen zouden veel beter benut kunnen worden. Met name de stations die zowel per auto als openbaar vervoer goed bereikbaar zijn, kunnen zich ontwikkelen tot aantrekkelijke locaties voor kantoren en regionale voorzieningen. Voor het benutten van de synergievoordelen is samenwerking tussen (semi-)publieke partijen cruciaal. Daar staat of valt de gebiedsontwikkeling rond stations mee. Een van de eerste stappen is dan ook om de samenwerking op te zoeken met de spoorse partijen NS en ProRail en met vertegenwoordigers vanuit de verschillende regio s van de MRA. Pilot Zaancorridor De Zaancorridor, de spoorlijn Heerhugowaard- Amsterdam Centraal, is door Noord-Holland als pilot benoemd. Deze zone is, naast Amsterdam en Almere, interessant om te voorzien in de woningbehoefte van de MRA. De provincie wil hier samen met andere betrokken partijen tot een uitvoeringsstrategie komen. Ook verschillende gemeenten langs de corridor hebben al aangegeven met de stationsgebieden aan de slag te willen gaan. Veel plannen bevatten echter dezelfde type woningen. Ook de samenhang tussen de plannen verdient verbetering, evenals de afstemming op de marktvraag. Monitor Om de voortgang van de ontwikkeling rond knooppunten te bewaken gaat de provincie Noord-Holland een monitor ontwikkelen. Deze zal inzicht bieden in hoeveel woningen, kantoren en (keten)voorzieningen er jaarlijks rond de stations worden gerealiseerd. Deze zogenaamde monitor ov-knooppunten bestaat uit bouwstenen op het gebied van vervoersstromen, kantoren en woningbouw. Door de voortgang op deze deelterreinen te koppelen ontstaat een integraal beeld van wat is bereikt. Alliantiegesprekken Tevens worden dit jaar over drie stationslocaties gesprekken gevoerd om met de betrokken partijen te komen tot een gedeelde ontwikkelingsstrategie. Hiermee krijgt de gebiedsontwikkeling rond stations een impuls. Ook leveren de opgedane ervaringen leerpunten op voor andere locaties. Contactpersoon: Shirin Jaffri, 3 2 Podium 7

8 Haarlem in vogelvlucht FOTO: VIA DRUPSTEEN 8 Podium 3 2

9 Haarlem Bruist Haarlem is één van de stedelijke visitekaartjes van de Metropoolregio Amsterdam. Niet voor niets afficheert de gemeente zich als The most welcome city in Holland. De stad is in trek: Haarlem Bruist. Het inwonersaantal stijgt gestaag en de monumentale stad is ook onder jongeren populair. Er is een veelzijdig cultuuraanbod en een grote restaurantdichtheid. De kracht van de gemeente vertaalt zich in economisch opzicht terug. Samen met de Gooi en Vechtstreek is het de enige MRAregio waar de werkeloosheid daalt. Haarlem Winkelstad is bovendien een begrip. De autoluwe binnenstad telt veel exclusieve winkels, trendy kledingzaken, charmante antiek- en curiosawinkeltjes en talloze speciaalzaken. Deze enorme verscheidenheid leverde Haarlem een aantal keren de titel Beste winkelstad van Nederland op. Bekijk de foto 360 in het rond op de MRA-website! 3 2 Podium 9

10 FOTO S: MICHIEL WIJNBERGH Burgemeester Weterings van Haarlemmermeer: Metropoolsamenwerking kan nóg krachtiger Als het aan burgemeester Theo Weterings van de gemeente Haarlemmermeer ligt, wordt de MRA-samenwerking de komende jaren geïntensiveerd. Dat maakt de Metropoolregio Amsterdam nog krachtiger. Zeker als we de samenwerking intensiveren op het gebied van duurzaamheid en uitbreiden naar het sociale domein. Ook pleit hij voor het nadrukkelijker betrekken van raadsleden bij de samenwerking. Een andere wens betreft het oprekken van de zuidgrens van de metropoolregio. Gemeenten, provincies en Stadsregio weten elkaar in MRA-verband steeds beter te vinden. Een meer dan goede ontwikkeling, vindt burgemeester Weterings. De metropoolregio kenmerkt zich door een grote ruimtelijke samenhang en is het belangrijkste economische gebied van Nederland. Daarom is het heel goed dat bestuurders steeds meer samen met het bedrijfsleven en de wetenschap invulling weten te geven aan de samenwerking. Weterings wijst er op dat de samenwerking inmiddels de nodige aantoonbare resultaten heeft opgeleverd, ook in minder in het oog springende dossiers. Neem het indammen van het aanbod van bedrijventerreinen en kantoorvoorzieningen. Er zijn de afgelopen jaren uitstekende afspraken gemaakt om te snoeien in nieuwe locaties. Dit was economisch uiterst noodzakelijk. Helaas is het niet gelukt om dit ook landelijk te doen. Tegelijkertijd toont het feit dat wij hier wel toe in staat zijn de kracht van de samenwerking. Zonder MRA als overkoepelend orgaan zou dit nooit zijn gelukt. Gezamenlijke acquisitie Weterings benadrukt dat alle gemeenten profiteren van de MRA-samenwerking. Niet alleen op het gebied van de ruimtelijke ordening, maar op tal van fronten. Als voorbeeld noemt hij de gezamenlijke acquisitie. Een buitenlands bedrijf dat een investering in ons land overweegt, gaat niet een studie maken van de gemeentegrenzen. Die hebben het over de Amsterdamse regio. Als MRA zijn we zover dat iedere gemeentelijke delegatie in het buitenland als vertegenwoordiger van de regio opereert, the Metropolitan Region of Amsterdam. Dat is in ieders belang, onafhankelijk van de uiteindelijke vestigingsplek in de metropool. Zo is Haarlemmermeer binnen de MRA de logistieke motor, maar alleen in samenhang met wat Amsterdam biedt aan internationaal vestigingsmilieu. Denk aan de cultuur en architectuur. Dat speelt zonder meer mee bij een besluit van een bedrijf om zich in mijn gemeente te vestigen. Hetzelfde geldt voor de andere gemeenten. Het gezamenlijke beeld dat we kunnen presenteren maakt ons als regio sterker. Zuidgrens oprekken Als grootste zuidelijke MRA-bolwerk heeft Haarlemmermeer een sterke relatie met de Bollenstreek, Leiden en Zuidvleugel. Dat botst soms met het feit dat de samenwerking zich tot het MRAgebied beperkt. Neem een belangrijk handelsland als China. De havens van Sjanghai liggen bijvoorbeeld 50 kilometer van de stad. Dan ga ik echt niet uitleggen dat de havens van Rotterdam niet die van Amsterdam zijn, dat zou pietepeuteren op z n Hollands zijn. Dan heb ik het gewoon over de havens ten noorden en zuiden van Schiphol. Iets soort gelijks speelt met de land- en tuinbouw. De Bollenstreek Lisse-Hillegom 10 Podium 3 2

11 en de Greenport Aalsmeer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het vervoer tussen die twee gebieden, samen een belangrijke economische motor voor ons land, is niet goed geregeld. Daar zullen we gezamenlijk aan moeten werken. De banden met zijn directe zuiderburen gaan overigens nog verder. Mijn gemeente vervult al jarenlang een bouwtaakstelling voor de inwonersgroei van de Bollenstreek. Weterings vindt het dan ook verre van praktisch dat de Randstadsamenwerking is gesplitst in een noordelijk en zuidelijk deel, met zijn gemeente in het hart. Het mooiste zou zijn om de zuidgrens van de metropool op te rekken. Laat de bestuurders van de Bollenstreek meedoen in de MRA-samenwerking. Dan pak je de metropoolregio namelijk zoals die zich op internationale schaal manifesteert. Ook de bezoekers van Amsterdam bezoeken de Keukenhof immers als logisch onderdeel van hun verblijf. Lusten en lasten Schiphol vormt voor de hele metropoolregio natuurlijk een enorm belangrijke banenmotor. Maar naast alle lusten in de vorm van economische bedrijvigheid, ondervindt Haarlemmermeer lasten van het vliegverkeer. Dit betreft met name de geluidshinder. Om die te compenseren betaalt de luchthaven mee aan de ontwikkeling van Park21. Een ambitieus plan van maar liefst 1000 hectare groen, aldus Weterings. Hiermee ontstaat een groene corridor, groter dan het Amsterdamse bos, tussen de Duinstreek en de Zuid-Hollandse plassen. Dat is niet alleen belangrijk voor onze inwoners, maar ook voor de uitstraling van de MRA als groene regio. Sinds kort wordt gefaseerd gewerkt aan de aanleg van het park. Dit gebeurt in combinatie met sportvoorzieningen, waaronder een baseballstadion dat zelfs wedstrijden uit de Amerikaanse Major League kan accommoderen. Maar door de toenemende populariteit van het vliegverkeer is meer nodig om de regio leefbaar te houden. In het akkoord over de groei naar vliegbewegingen zijn duidelijke afspraken gemaakt voor het verplaatsen van een deel van de vluchten naar Eindhoven en Lelystad. Om de groeifunctie van Lelystad mogelijk te maken, is baanverlenging noodzakelijk. Die investering moet gebeuren en hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt. Toch dreigt de Tweede Kamer nu roet in het eten te gooien. Dat mag beslist niet gebeuren. terreinen de kop in drukt. Het succes van de realisatie van het innovatieve en volledig duurzame bedrijventerrein Park bewijst zijn gelijk. Het was de afgelopen jaren de enige bedrijvenlocatie in Nederland waar, ondanks de crisis, grond is uitgegeven. Dit is gelukt zonder aan de grondprijs te tornen. Het mooiste zou zijn om de zuidgrens van de metropool op te rekken Meer aandacht verdient volgens de burgemeester de samenwerking in het sociale domein. De gemeenten krijgen er op het terrein van de zorg veel taken bij. Kennisuitwisseling is heel belangrijk om die op een goede manier in te vullen. Maar er is ook een economische reden, namelijk gezamenlijke inkoop. Hoe meer we dit als gemeenten samen doen, des te meer financieel voordeel dit kan opleveren. Raden betrekken Het mag duidelijk zijn: als het aan Weterings ligt, wordt de MRA-samenwerking over de gehele linie geïntensiveerd. Dat is echt hoogst noodzakelijk. Wij moeten er alles aan doen om zowel het economisch klimaat als de inrichting van dit gebied voor onze inwoners, werkgevers en bezoekers zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarbij is het tevens van belang om MRA-onderwerpen in de raden nadrukkelijker te bespreken. Ook zij moeten zich realiseren dat hun gemeente onderdeel is van een groter geheel. Datgene wat bestuurders afspreken, moet op draagvlak in de raden kunnen rekenen. Niet alleen binnen een gemeente, ook over gemeentegrenzen heen. Topprioriteit Weterings wijst erop dat duurzaamheid snel aan belang wint. Niet voor niets is dit in ons nieuwe collegeprogramma een topprioriteit. Hij vindt het jammer dat de gezamenlijke MRA-inzet op dit gebied nog in de kinderschoenen staat. Vanuit mijn gemeente zal ik er alles aan doen om het belang van duurzaamheid hoger op de MRA-agenda te plaatsen. Meer aandacht is niet alleen om milieuredenen belangrijk, maar ook uit economisch oogpunt. Neem de herstructurering van bedrijventerreinen. Duurzaamheid is hiervoor in mijn gemeente het uitgangspunt. Dan doe je twee dingen goed. Je zorgt ervoor dat bestaande bedrijventerreinen niet verpauperen, terwijl je tegelijkertijd de drang naar nieuwe 3 2 Podium 11

12 Woonbewegingen PURMEREND ZAANSTAD HAARLEM 500 AMSTERDAM HAARLEMMERMEER AMSTELVEEN PURMEREND ZAANSTAD HAARLEM 500 AMSTERDAM AMSTELVEEN HAARLEMMERMEER ALMERE Figuur 1A Saldo van bevolkingsmigratie; vestiging en vertrek, OVERIG NL ALMERE Figuur 1B Saldo van bevolkingsmigratie; vestiging en vertrek, OVERIG NL Almere Amstelveen Haarlem Haarlemmermeer Purmerend Zaanstad De pijlen in figuur 1A en 1B illustreren de optelsom (saldi) van in- en uitstroom tussen respectievelijk Amsterdam en MRA-gemeenten en tussen Amsterdam en overig Nederland. De zes hoogste saldi zijn weergegeven. Figuur 2 toont de ontwikkeling van deze saldi in de periode Wat opvalt is dat de instroom vanuit Nederland naar Amsterdam in de periode is gestegen ten opzichte van de periode daarvoor, terwijl de uitstroom naar Almere, de Haarlemmer - meer en Purmerend afneemt. De saldi naar Haarlem, Zaanstad en Amstelveen zijn stabiel gebleven of licht gestegen. Deze ontwikkeling zorgt in Amsterdam voor een stijging van de gemiddelde woningbezetting. Ook de migratiestromen tussen Amsterdam en Hilversum en in mindere mate Lelystad en Velsen, zijn relatief groot, maar omdat de in- en uitstroom elkaar in belangrijke mate opheffen, zijn de saldi in deze gemeenten laag. Daarom zijn ze niet terug te zien in deze figuur. Tot 2010 zat de groei van het aantal huishoudens grotendeels bij de groep jaar met kinderen. Recent is een trendbreuk opgetreden (figuur 3 en 4). De groei zit nu vooral bij 65-plussers en jongeren. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het potentiële bouwprogramma. Ouderen hebben al een woning, blijven steeds langer thuis wonen en verhuizen relatief weinig en over korte afstanden. Bij stagnerende doorstroming, ook omdat het aandeel van de groep van 35- tot 65-jarigen niet sterk toeneemt, zal een significant deel van het bouwprogramma zich op jongeren moeten richten. BRON: CBS Figuur 4 Ontwikkeling aantal huishoudens in de MRA (x 1.000) Figuur 2 Migratiesaldo uit Amsterdam < Figuur 3 Huishoudensgroei in de MRA > 65 < > Podium 3 2

13 Groot onderhoud blauwe levensader Zaanstad FOTO: MIRANDE PHENAMBUCQ Midden in het centrum van Zaandam ligt de Wilhelminasluis. Vanaf het IJ en het Noordzeekanaal is de sluis de toegangspoort tot de Zaan, de rivier die de stad doorsnijdt. De provincie gaat de sluis vergroten en moderniseren. En passant ontstaan er kansen om het stadshart op verschillende fronten te versterken. De Zaan is een belangrijke route voor de beroepsvaart tussen het Noordzeekanaal, de Zaanstreek en de Kop van Noord- Holland. Een aantal partijen werkt samen in het meerjarenprogramma Vaart in de Zaan om de bevaarbaarheid voor de grote beroepsvaart te verbeteren. De vernieuwing van de Wilhelminasluis is één van de programmaonderdelen. Complexe opgave De Wilhelminasluis is toe aan groot onderhoud en wordt meteen geschikt gemaakt voor de binnenvaartschepen van de toekomst, die 110 meter lang en 11,4 meter breed zijn. De ligging midden in stedelijk gebied maakt de opgave weliswaar complex, maar biedt tegelijkertijd kansen. Het programma Inverdan, de centrumvernieuwing aan de westkant van de Zaan, is goeddeels af, verklaart wethouder Dennis Straat. De aantrekkingskracht van dat stuk stad is enorm vergroot. De vernieuwing van de sluis biedt de kans om de dynamiek over het water door te trekken naar het oostelijk deel van het centrum. Kansen De wethouder verwacht dat vooral kleinere initiatieven voor een positieve dynamiek zorgen. Deze ontwikkeling wordt versterkt door het opknappen van de openbare ruimte nabij de sluis, waardoor er bijvoorbeeld ruimte komt voor terrasjes aan het water. Straat verwacht dat de pleziervaart eveneens van de nieuwe sluis gaat profiteren. Er is een toenemende belangstelling voor riviercruises op de Zaan. Verder komt er een toeristische bootverbinding tussen centrum en Zaanse Schans. ZaanIJ De Wilhelminasluis en omgeving zijn onderdeel van het programma ZaanIJ. Straat: Het is één van de parels aan het snoer dat we in het kader van dit programma langs de rivier rijgen. Een andere parel is het Hembrugterrein. Verder ligt er een stedenbouwkundig plan voor een nieuw Zaans woongebied op de Hemmes, een schiereiland verderop in de Zaan. Private grondeigenaren zien daar kansen. Een groep bewoners heeft zich verenigd en praat mee. Er is een zwaan-kleef-aan effect. Ook de vernieuwing van de sluis draagt daaraan bij. Informatie: Contactpersoon: Marion van Baak, Kennismaken met regionale samenwerking Veel nieuwe raads- en collegeleden van de 16 gemeenten in de Stadsregio Amsterdam maakten eind mei tijdens de bijeenkomst Kijk op de regio kennis met de samenwerking in de regio. De Stadsregio is één van de partners binnen de MRA. Eberhard van der Laan, voorzitter van de Stadsregio, benadrukte het belang om goed samen te werken. Voor de welvaart van onze inwoners moeten we de kansen grijpen. Volgens economen worden de 20 sterkste economische regio s in Europa de komende jaren gereduceerd tot vier à vijf. Daar moeten wij bij horen. FOTO: JUR ENGELCHOR Op de website van de stadsregio (www.stadsregioamsterdam.nl) staat een impressie en een film van de bijeenkomst, evenals de toespraak van Van der Laan. 3 2 Podium 13

14 FOTO S: AMSTERDAM ECONOMIC BOARD Investeren in aantrekken internationaal talent De Amsterdam Economic Board heeft een portal gelanceerd voor het aantrekken van internationaal talent. Doel is om internationale kenniswerkers en studenten warm te maken voor werk- en carrièremogelijkheden binnen de Metropoolregio Amsterdam. Projectleider Karoline Moors, binnen de Amsterdam Economic Board verantwoordelijk voor het programma Amsterdam works, legt uit waarom de regio investeert in deze portal: De aanwezigheid van voldoende en kwalitatief goed talent is een absolute randvoorwaarde om zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven aan te trekken en te behouden. Anders dreigt vermindering van onze internationale concurrentiepositie. Vraag en aanbod Volgens Moors is het zorgelijk dat op de arbeidsmarkt vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. Naast een relatief hoog werkloosheidscijfer is er tegelijkertijd schaarste op de arbeidsmarkt. In de MRA staan bijvoorbeeld alleen al meer dan duizend ICT-vacatures open. Wanneer geschikte werknemers ontbreken, kunnen de consequenties daarvan enorm zijn. Er is een moordende concurrentie gaande met andere Europese regio s om niet alleen voldoende talent aan te trekken, maar ook om de best gekwalificeerde mensen binnen te halen. Op beide fronten dient de MRA te scoren. Amsterdam works Het Amsterdam works -programma van de Board is gestoeld op een triple helix samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Over de stip op de horizon die we willen bereiken en het waarom zijn we het eens. Maar op de weg daar naartoe verschillen de belangen van de verschillende partijen soms. Door middel van het programma Amsterdam works willen we de partijen nader tot elkaar brengen. Overigens ziet Moors het lanceren van de portal als middel, niet als doel op zich. De rest van het programma draait om het aantrekken en behouden van het juiste internationale talent en het scheppen van de juiste voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting of studieaanbod. Meer initiatieven De Board richt zich met het werven van talent in eerste instantie op de ICT-sector en vervolgens ook op alle andere kansrijke sectoren van de MRA. Later dit jaar wordt de portal verder ingericht, onder meer met mogelijkheden om ook nieuwe internationale studenten te werven. Moors: Voor nu roep ik bedrijven en kennisinstellingen op om zich als internationaal georiënteerde werkgever op de portal aan te melden en internationaal talent te omarmen. De portal staat op de website van de Board, zie 14 Podium 3 2

15 Veel ideeën voor nieuwe natuur in Flevoland Hans Krieger, Wethouder Purmerend In oktober 2013 is het programma Nieuwe Natuur in Flevoland opengesteld. Iedereen mocht met ideeën komen. Er is enthousiast gereageerd op de oproep: in totaal zijn 79 projectideeën ingediend. De ideeën zijn zeer gevarieerd: van combinaties van natuur en stadslandbouw tot speel- en voedselbossen. Bijna alle ingediende voorstellen worden nu door de initiatiefnemers uitgewerkt en waar mogelijk samengevoegd. De provincie ondersteunt wel, maar het moeten bottom-up ideeën blijven. Eind augustus is de deadline. De verwachting is dat uiteindelijk ca. 25 gecombineerde ideeën daadwerkelijk uitgewerkt worden. Vervolgens worden die langs een meetlat met criteria gelegd. Het kapitaal dat beschikbaar is voor de realisatie van de natuurideeën, waar dan ook in Flevoland, zit overigens nog opgesloten in 800 hectare grond. Deze hectares had de provincie verworven ten behoeve van de realisatie van de robuuste ecologische verbindingszone Oostvaarderswold. Dit plan werd echter in maart 2013 losgelaten. De grond zal nu geruild of verkocht worden, waarmee geld beschikbaar komt. Na de selectie van de beste ideeën door Provinciale Staten in december 2014 kan de uitvoering starten. Contactpersoon: Hillebrand Koning, FOTO: GEMEENTE PURMEREND Mensen Willen Wonen Het akkoord van de nieuwe coalitie in Purmerend (Stadspartij, D66, VVD en CDA) kent twee leidende principes: meer van buiten naar binnen werken en beter luisteren naar de Purmerenders. Ik heb nog niet alle vierhonderd coalitieakkoorden in het land erop nagelezen, maar het zou me verbazen als Purmerend de enige gemeente is die meer wil gaan doen wat de burger vraagt. Ongetwijfeld zullen ook in al die andere akkoorden ingebakken spanningen optreden als er goede voornemens zijn die misschien iets meer doorzettingskracht van het gemeentebestuur vragen. In Purmerend zijn de wachtlijsten voor starters en jongeren op de woningmarkt te lang. Daarnaast zal door veranderingen bij instellingen een andere vraag ontstaan naar ouderenhuisvesting. De nieuwe coalitie wil de komende jaren oplossingen voor deze vraagstukken aandragen. Niet door dit allemaal zelf te bedenken, maar door in gesprek te gaan met Purmerenders, instellingen en corporaties. De in 2012 vastgestelde woonvisie vormt een belangrijk kader, waarbij de corporaties al aangegeven hebben wat er van ze verwacht mag worden. Het is nu zaak de woonvisie concreet te maken en te vertalen naar stappen, inclusief bouwplannen, om starters en ouderen tegemoet te komen. Het Horsterwold is een prachtig voorbeeld van succesvol gecreëerde nieuwe natuur in Flevoland FOTO: PROVINCIE FLEVOLAND Binnen haar grondgebied is Purmerend vrijwel uitgegroeid; bouwkansen zijn er vooral binnenstedelijk. Daar ontstaat gelijk de spanning: de omgeving hoeft maar lucht te krijgen van bouwpotentie op inbreilocaties of op grond van voormalige schoolgebouwen en de weerstand is geboren. Maar het zijn juist deze locaties die geschikt zijn voor starterswoningen. Naar mijn overtuiging is de sleutel nog steeds de vroegtijdige communicatie met de omgeving: meenemen en meedenken zal uiteindelijk begrip en meestal minder weerstand opleveren. Mensen willen wonen. Als je daar werk van wilt maken, kom je bij de kern van wat besturen leuk en interessant maakt: balanceren tussen algemene en individuele belangen. 3 2 Podium 15

16 A G E N D A September 11/09 MRA REGIODEBAT Over de kansen van de MRA in Europa, met onder meer Eberhard van der Laan 11/09 BESTUURLIJKE REGIE SCHIPHOL (BRS)* 12/09 BESTUURLIJK OVERLEG PLATFORM REGIONALE ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING (PRES)* 22/09 29 e EUROPESE ZONNESTROOMCONFERENTIE Van 22 tot 26 september vindt in het RAI Congrescentrum in Amsterdam de 29 e Europese Zonnestroomconferentie en -beurs (EU PVSEC 2014) plaats, de grootste in zijn soort in de wereld. Economie Oktober 08/10 BESTUURSPLATFORM NOORDZEEKANAALGEBIED (NZKG)* 22/10 BESTUURLIJK OVERLEG PLATFORM BEREIKBAARHEID (PBM)* 23/10 JAARCONGRES NOORDZEEKANAALGEBIED (NZKG) December 04/12 BESTUURSPLATFORM NZKG* 04/12 BESTUURLIJKE REGIE SCHIPHOL (BRS)* 05/12 BESTUURLIJK OVERLEG PLATFORM REGIONALE ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING (PRES)* 10/12 BESTUURLIJK OVERLEG PLATFORM BEREIKBAARHEID (PBM)* 12/12 CATCH UP BOARD *Bestuurlijk overleg op uitnodiging Introductie voor raadsleden en wethouders In het najaar vinden in diverse regio s introductiebijeenkomsten plaats over de samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam. Deze zijn bedoeld om nieuwe raadsleden en bestuurders kennis te laten maken met de MRA en andersom. De exacte invulling van het programma verschilt per regio. In elk geval staat een introductie over het wie, wat, waarom en hoe van de Metropoolregio Amsterdam op het programma, met speciale aandacht voor de rol van bestuurders en raadsleden. Ook is er aandacht voor de specifieke regionale opgaven. Inhoudelijk sluiten de bijeenkomsten aan op de brochure Doorbouwen op het fundament die vlak na de gemeenteraadsverkiezingen is gestuurd aan alle fractievoorzitters in de 36 MRAgemeenten. De brochure schets de MRA-opgaven op het gebied van economie, verstedelijking, bereikbaarheid, landschap en duurzaamheid. Op de website van de Metropoolregio Amsterdam vindt u binnenkort de data van de introductiebijeenkomsten. Raadsleden en wethouders ontvangen na de zomer een uitnodiging. Op de MRA-website staat ook de brochure Doorbouwen op het fundament. Informatie: Contactpersoon: Louisan Pot, Verstedelijking Bereikbaarheid Landschap Duurzaamheid COLOFON MRA Podium is het kwartaalblad van de Metropoolregio Amsterdam De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad. Deelnemers zijn de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Bussum, Diemen, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede- Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Oostzaan, Ouder- Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort, Zeevang, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. WEBSITE REDACTIERAAD Louisan Pot, Debbie Lieuw-On, Jan de Graaf en Guus Knibbeler CORRESPONDENTEN Germa Bakker, Martin Bekker, Jacqueline Bouwmans, Jan Heijink, Steef de Looze, Lotte Volz en Harry Zondag EINDREDACTIE EN PRODUCTIE DG Communicatie HOOFDFOTO VOORPAGINA Michiel Wijnbergh ONTWERP Irma Bannenberg DRUK KDR Company OPLAGE 2650 exemplaren REDACTIEADRES Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam t.a.v. Guus Knibbeler Postbus CT Amsterdam

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam JAARGANG 3-NR. 3-SEPTEMBER 2014 Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam Schakel tussen de A8 en A9 komt eraan MRA Tafels: Meedenken over toekomst metropoolregio Jacqueline Cramer: Schone metropool is banenmotor

Nadere informatie

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam Jaargang 2-nr. 1-maart 2013 Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam MRA Congres inspireert Toerismepromotie rendeert Interview Bloemendalerpolder: Tjeerd Talsma en Harm Janssen Omlegging N201 in vogelvlucht

Nadere informatie

Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni 2014. Impuls voor Economie en Wonen

Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni 2014. Impuls voor Economie en Wonen Stadsregio Amsterdam juni 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek Stadsregio Amsterdam november 2013 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets Stadsregio Amsterdam mei 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 2 Van agenda naar to-do lijstje De maakbare regio? Kermit de Kikker: It s not easy being green DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 10e jaargang juli 2013 Dagelijks Bestuur(d)

Nadere informatie

Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd

Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd Pagina 8 Stadsregio in het kort Conferentie Energie- en woonlasten Op 14 maart van 13.00 tot 17.00 uur organiseert de Stadsregio Amsterdam in samenwerking met onder andere Agentschap NL en SEV een conferentie

Nadere informatie

'&! " #( " # * +, % # $ "+ " - '#. / $

'&!  #(  # * +, % # $ +  - '#. / $ ' 5 $ % ( 6 & $, 754 % 5$ 55 m.val@dordrecht.nl! " # $ % & ' '&! " #( " # # #! " # * +, % # $ "+ " - '#. / $ # / # ( % & " " # / % & & # ( % & ' 0#1 2 0 #3 /4 #4 # pagina 2, agendapunt # # # - 8 9 #. "

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst Stadsregio Amsterdam september 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Bijlage Strategische agenda MRA-West...17. Colofon

Bijlage Strategische agenda MRA-West...17. Colofon Visie MRA West Deze visie vanuit de westkant van de MRA beschrijft de positie van de regio s IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer binnen de metropoolregio en maakt inzichtelijk welke bijdrage zij

Nadere informatie

Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 september 2013

Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 september 2013 Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 11 2. Staat van de stad 13 3. De groei van s-hertogenbosch 19 4. Algemeen maatschappelijke trends 25 5. Wonen

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 DE ZESTIEN GEMEENTEN Beemster Zeevang Gemeente Aalsmeer Drie Kolommenplein 1 Postbus 253 1430 AG Aalsmeer Tel 0297-387575 Fax 0297-387676

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Impuls februari maart 2011. Ondersteuning bij biomassaprojecten. Visionairs zien kansen in de dop

Impuls februari maart 2011. Ondersteuning bij biomassaprojecten. Visionairs zien kansen in de dop Impuls februari maart 2011 Ondersteuning bij biomassaprojecten De provincie wil het benutten van biomassa, voor energieopwekking binnen Noord-Holland, stimuleren en faciliteren. Inmiddels zijn er verschillende

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Wie neemt het op voor de stedelijke economie?

Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Essay opgesteld in opdracht van Ministerie van VROM/WWI Kees Stob Wieger Zwikstra Lauri de Boer (LPBL) Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel:

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropoolregio Rotterdam Den Haag De Agenda 2010 2014 1 Agenda 2010-2014 Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 16 november 2010 Inhoud: Metropoolregio Rotterdam Den Haag... 1 De Agenda 2010 2014... 1 Brief

Nadere informatie

Bouwen bij OV knooppunten

Bouwen bij OV knooppunten 6 Bestuur Tijdens de as gewestelijke vergadering wordt een deel van het bestuur opnieuw gekozen. Buitenland Oproep voor nieuw elan voor de werkgroep Buitenland van Noord-Holland 9 Regiodag 12 Hoever staat

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

DENKAGENDA ALMERE 2014-2019

DENKAGENDA ALMERE 2014-2019 DENKAGENDA ALMERE 2014-2019 1 Inleiding Het nieuwe pionieren in een veranderende stad Ontwikkelen en meedoen Taakverschuiving en rolneming Investeringscapaciteit Slot Bijlage: Kenmerken van Almere 2 Inleiding

Nadere informatie

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken WONEN EN WERKEN IN DE WESTAS Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken Jaar: 2014 De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken naar een stedelijk woon-werkmilieu 1 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1.

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

Gemeente Noordwijkerhout

Gemeente Noordwijkerhout emeente Noordwijkerhout ewoonweg Noordwijkerhout Woonvisie 2015 - CONCEPT December 2014 December 2014 TITEL ewoonweg Noordwijkerhout ONDERTITEL Woonvisie 2015 - CONCEPT OPDRACHTEVER emeente Noordwijkerhout

Nadere informatie