Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Project B - Programma Rode Loper Projectnummer : 2370 Opdrachtgever : directeur Communicatie Nuffic Algemeen : Dommisse Consulting BV Projectleider Versie : 1.02p Datum :

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE METAGEGEVENS PROJECTPLAN DOEL VAN DIT DOCUMENT STRUCTUUR VAN HET DOCUMENT INLEIDING DE CONTEXT VAN HET PROJECT AANLEIDING TOT HET PROJECT PROJECTDEFINITIE PROJECTDOELSTELLINGEN PROJECTAANPAK BEREIK OP TE LEVEREN PRODUCTEN AFBAKENING RANDVOORWAARDEN RELATIES MET ANDERE PROJECTEN EN INITIATIEVEN Project A, programma Rode Loper Project C, programma Rode Loper Project vernieuwing websites Nuffic Study In Holland New To Holland / LEAF PROJECTORGANISATIESTRUCTUUR BESTURING PROJECTTEAM EXPERTGROEPEN Expertgroep analyse informatiebehoefte Expertgroep analyse informatieaanbod Expertgroep architectuur en ICT-voorzieningen PROJECTPLAN UITGANGSPUNTEN RANDVOORWAARDEN VOOR UITVOERING AANNAMES PRODUCTBESCHRIJVINGEN Analyse informatiebehoefte Analyse informatieaanbod Ketenproces en ketenafspraken Technische architectuur Concept beheermodel Projectplan implementatiefase PROJECTPLANNING Toelichting Detailplanning PROJECTBEHEERSING VOORTGANG TOLERANTIES BIJLAGE 1 BUSINESS CASE BIJLAGE 2 PROJECTRISICO'S Auteur: Pagina 2 van 32

3 BIJLAGE 3 COMMUNICATIEPLAN Auteur: Pagina 3 van 32

4 0 Metagegevens Projectplan 0.1 Doel van dit document Het project Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student maakt deel uit van het programma Rode Loper en is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop generieke procedurele informatie over studeren in Nederland aan de internationale student nu plaatsvindt via de hogeronderwijsinstellingen en hoe dat kan worden verbeterd. Dit plan heeft tot doel om het project nader te definiëren, als basis te dienen voor het managen ervan en de beoordeling van het succes van het project mogelijk te maken. 0.2 Structuur van het document Dit document is onderverdeeld in twee secties, namelijk een basissectie en een aantal bijlagen. Het projectplan en de bijlagen kunnen tijdens de voortgang van het project worden geactualiseerd. Basis sectie Inleiding/Achtergrond Projectdefinitie Projectorganisatiestructuur Projectplan Projectbeheersing Bijlagen (Initiële) Business Case (Initiële) Risicologboek (Initieel) Communicatieplan Auteur: Pagina 4 van 32

5 1 Inleiding Onder voorzitterschap van de Nuffic hebben zeven ketenpartijen 1 besloten in een definitiefase gezamenlijk een programma te definiëren waarin middels deelprojecten verbetering van de communicatie(-aanpak) en de administratieve processen nagestreefd wordt ten behoeve van internationale studenten die in Nederland zouden willen studeren. Hiervoor is een werkgroep en stuurgroep ingericht waaraan de zeven ketenpartijen in deelnamen. Gedurende de definitiefase is een achtste partij, Kences, betrokken in verband met de uitvoering van een van de verbeterprojecten. Het programmaplan 2 is in oktober 2010 opgeleverd en daarin zijn op basis van de prioriteiten die door de ketenpartners gesteld zijn in de na te streven doelen en opbrengsten, een viertal deelprojecten gedefinieerd. Een daarvan is Project B - Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student waarvan de Nuffic het opdrachtgeverschap vervult. Dit projectplan is een verdere uitwerking van de uitvoering van dit project en de te verwachten resultaten en producten. 1.1 De context van het project Er zijn verschillende initiatieven om de kennisimmigrant (student, staflid, onderzoeker) via internet adequaat te informeren over alles wat komt kijken bij (tijdelijke) immigratie naar Nederland. Bij al deze initiatieven zijn de informatie-eigenaren (vaak overheidsdiensten) in enigerlei vorm betrokken. Ook wordt veel aandacht besteed aan de informatiebehoefte van de immigrant. Overigens is deze voor een deel eenzijdig door de Nederlandse overheid bepaald. Een immigrant moet zijn verblijfsstatus regelen, moet voldoende middelen van bestaan kunnen aantonen en moet zich inschrijven in het GBA. De Nuffic is nauw betrokken bij alle genoemde initiatieven op het gebied van de informatievoorziening aan de internationale student en speelt daarbij een verbindende rol tussen informatieaanbieders (bijv. SVB, IND, Belastingdienst) en de onderwijsinstellingen. De Nuffic heeft inmiddels een langjarige ervaring opgebouwd. Zo heeft Nuffic onder andere via het zogeheten Mobstacles-team 3 diepgaande kennis opgebouwd over allerhande regelingen en procedures die mogelijk als obstakel kunnen dienen zijn voor de internationale student die in Nederland wil komen studeren. Nuffic is ervaren in het doelgroepspecifiek via internet aanbieden van betrouwbare en relevante informatie hierover geschikt voor de kennisimmigrant. Informatie-eigenaren maken dankbaar gebruik van deze ervaring van de Nuffic. Heldere en gerichte informatie over de allerhande regelingen en procedures leidt er toe dat de uitvoering ervan efficiënter verloopt. Dat is goed voor de immigrant, maar minstens zo belangrijk voor de betrokken overheidsdienst en onderwijsinstelling. Onderwijsinstellingen tonen veel van de bovenstaande generieke informatie op hun eigen instellingswebsites, in plaats van door te verwijzen naar een algemene site voor internationale studenten. Vanuit de onderwijsinstelling een zeer begrijpelijke wens. De potentiële student wil je immers op de instellingswebsite houden. Een algemene website voor de internationale student is van groot belang als de internationale student in de fase van oriëntatie voor een studie in een 1 Nuffic, IND, DUO, Studielink, Studiekeuze123, HBO Raad en VSNU. 2 Programmaplan Rode loper, Ketenaanpak voor verbetering van administratieve processen voor toelating van internationale studenten in het Nederlands hoger onderwijs, versie 2.0, 8 oktober Mobstacles staat voor Mobility Obstacles Auteur: Pagina 5 van 32

6 ander land een algemene indruk over Nederland als studieland wil krijgen. De potentiële student wil je immers eerst naar je land trekken en vervolgens zo snel mogelijk naar de studiemogelijkheden doorgeleiden. Instellingen willen daarna de student dan zo lang mogelijk op de instellingswebsite houden. 1.2 Aanleiding tot het project In het verkenningsonderzoek Van red tape naar orange carpet is geconstateerd dat de voorlichting vanuit hoger onderwijsinstellingen aan de internationale student deels bestaat uit onjuiste en/of onvolledige informatie. Uit bestudering van een aantal algemene websites en een zestal websites van instellingen is gebleken dat er veel overlap is wat betreft de generieke informatievoorziening (over bijvoorbeeld Nederland, onderwijsstelsel en toelating tot Nederland). Doordat veel van deze generieke informatie niet centraal beheerd wordt en algemene regelingen en afspraken per jaar kunnen verschillen, bestaat het risico dat informatie over algemene procedures onjuist en/of onvolledig wordt verwoord door de onderwijsinstellingen op hun websites. Uit werkgroepbijeenkomsten tijdens de definitiefase van het programma Rode Loper blijkt dat de behoefte aan beter gestroomlijnd informatiebeheerproces over deze generieke zaken binnen de keten groot is. Naast de kwaliteitswinst is ook efficiency een belangrijk argument. Iedere organisatie is nu veel tijd kwijt aan vergaring van dezelfde informatie. Auteur: Pagina 6 van 32

7 2 Projectdefinitie In deze sectie zullen we achtereenvolgens de doelstellingen, aanpak, bereik, producten, afbakening, randvoorwaarden en relaties met andere projecten aan de orde stellen. 2.1 Projectdoelstellingen De probleemstelling waar dit project zich op wil richten is welke generieke procedurele informatie op welke manier centraal beheerd kan worden, waardoor de kans op fouten in de informatievoorziening wordt weggenomen en tegelijk wel recht wordt gedaan aan de wens van de onderwijsinstellingen om dit via de instellingswebsites te tonen. In dit project wordt onderzocht welke inrichting van de informatievoorziening gewenst is in de keten om deze generieke informatie: op een eenduidige wijze aan te bieden aan alle klanten (vooral onderwijsinstellingen); op een eenduidige wijze te kunnen beheren, waarbij Nuffic de regierol vervult om op basis van de informatiebehoefte van de internationale student en het door de hogeronderwijsinstellingen gewenste informatieaanbod de nodige afspraken met de aanbieders van generieke informatie te maken (bijvoorbeeld de IND, OCW en de Belastingdienst). De informatieaanbieder blijft uiteraard de informatie-eigenaar. De Nuffic vervult slechts de regierol. De gewenste inrichting bestaat uit zowel de gewenste (keten)processen, de afspraken over de uitvoering ervan als de nodige ICT-ondersteuning. De inrichting dient zoveel mogelijk aan te sluiten op de reeds bestaande ontwikkelingen (meer dienstverlening naar de instellingen) bij de informatieaanbieders. Cruciale factor in dit project wordt gevormd door de procesafspraken. De ICT-ondersteuning moet daarin faciliterend zijn. Vanuit de partners is aangegeven dat wanneer de ICT-voorziening niet (geheel) gerealiseerd kan worden, dit wellicht ook door middel van een afsprakenstelsel kan worden ingevuld. Het beoogde effect van de implementatie van de verbeterde informatievoorziening is een gegarandeerd juiste voorlichting naar internationale studenten met generieke informatie door alle ketenpartijen, en minder administratieve lasten voor alle ketenpartijen, in het bijzonder de onderwijsinstellingen. Het project is geslaagd als: Eind 2011 meer dan 50% van alle instellingen daadwerkelijk mee gaan doen in dit proces en nog eens 25% het sterk overwegen. 2.2 Projectaanpak Het totale project valt uiteen in twee delen: Deel 1 - Vooronderzoek Dit deel richt zich op de informatieanalyse en de definitie van de architectuur. In overleg met de hoger onderwijsinstellingen wordt geïnventariseerd uit welke rubrieken de generieke informatie dient te bestaan en welke informatie-eigenaren daarbij horen, uiteraard aansluitend op de informatiebehoefte van de buitenlandse student. Vervolgens wordt een onderzoek uitgevoerd naar de technische en organisatorische componenten van een mogelijke oplossing. Ook hierbij is het van het grootste belang dat optimaal rekening wordt gehouden met de wensen en mogelijkheden van de instellingen. De mogelijke oplossing wordt gezocht in een goed afsprakenstelsel met zowel de onderwijsinstellingen (klanten) als met de informatie-eigenaren, een duidelijk beheermodel met Auteur: Pagina 7 van 32

8 daarin een herkenbare informatieregisseur (Nuffic) en een robuuste informatie- en technische architectuur waarin diverse voorzieningen een plaats krijgen, zoals een gedegen informatieuitwisseling tussen alle schakels in de keten en centraal beheerde webservices die in elke gewenste website, dus ook onderwijsinstellingswebsites, geïntegreerd kan worden. Deel 2 - Implementatie Het tweede deel is de implementatie van de architectuur waaronder de (technische) realisatie van diverse componenten, het inregelen van de onderkende ketenprocessen, inrichten van de beheerorganisatie en na ketentesten het in gebruik en in beheer nemen van de gekozen oplossing. In dit projectplan wordt de uitvoering beschreven van deel 1, het vooronderzoek. De besluitvorming over deel 2 vindt plaats op basis van de resultaten van de eerste fase van het project, waarin ook een plan van aanpak voor het vervolg zal worden opgeleverd. Deel 1 bestaat uit 5 fasen: 1. Initiatie waaronder het schrijven van het projectplan en samenstellen teams 2. Analyse van de informatiebehoefte van instellingen ten aanzien van de generieke informatievoorziening, afstemmen van die behoefte met het bestaande informatieaanbod en een advies om de gaten tussen behoefte en aanbod te dichten. Hierbij wordt nadrukkelijk ook bekeken welke rol de informatieregisseur in dit proces zal moeten bekleden. Het resultaat van dit onderdeel is een functionele beschrijving van het beoogde proces van generieke informatievoorziening van de aanbieders via de Nuffic aan de instellingen, ondersteund door procesafspraken en het functioneel beheer. 3. Analyse van de technische mogelijkheden om het proces van generieke informatievoorziening optimaal te ondersteunen resulterend in een passende informatie- en ICT-architectuur waarbij rekening wordt gehouden met de technische (on)mogelijkheden van alle betrokken partijen. 4. Opstellen van een concept beheermodel voor de te realiseren oplossingen. 5. Schrijven van plan van aanpak voor de implementatie. Hoewel de uitkomsten van onderdeel 3 ondersteunend moeten zijn aan die van onderdeel 2 zal naar verwachting beide onderdelen deels parallel aan elkaar kunnen plaatsvinden. Het is de bedoeling dat voor de start van beide onderdelen een eerste schets van de te verwachten informatiearchitectuur als vertrekpunt wordt opgesteld waarover vanuit beide invalshoeken eerst de haalbaarheid en wenselijkheid moet worden bepaald. Immers, als die architectuur zowel functioneel als technisch op hoofdlijnen aansluit bij de wensen van de diverse partijen, dan kan de verdere analyse en uitwerking van die twee onderdelen grotendeels parallel verlopen. 2.3 Bereik Het project richt zich op het invullen van de informatiebehoefte ten aanzien van de procedurele informatie die van belang zijn voor de internationale student. Met procedurele informatie wordt onder andere bedoeld informatie over inschrijvingsproces, diplomawaardering, verblijfsvergunning etc. (de exacte invulling van die informatie moet nader worden uitgewerkt in het project zelf). Promotionele informatie valt buiten de scope alsmede ook informatie om de studiekeuze te ondersteunen. De uitwerking van de invulling van de informatiebehoefte is in dit project gericht op het dynamisch publiceren van die procedurele informatie op websites van de instellingen (hogescholen, universiteiten, internationale onderwijsinstellingen) die de gedragscode internationale studenten in Auteur: Pagina 8 van 32

9 het hoger onderwijs hebben ondertekend alsmede op de algemene websites die door de Nuffic worden onderhouden. Andere publicatiekanalen vallen buiten de scope. Het project is beperkt tot een vooronderzoek, de realisatie van de oplossing(en) die uit dit onderzoek naar voren komen vallen onder een vervolgproject (deel 2). De planvorming voor het vervolgproject is wel onderdeel van dit project. 2.4 Op te leveren producten Het project zal de volgende resultaten opleveren: 1. inzicht in de informatiebehoefte van internationale studenten met betrekking tot algemene voorlichting (generieke informatievoorziening) die via instellingswebsite geleverd moet worden; 2. inzicht in het informatieaanbod om in de bovenstaande informatiebehoefte te voorzien; 3. analyse en vaststelling van de processen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende actoren in de keten. O.a. van de Nuffic als regisseur en de informatieeigenaren (tevens aanbieders van generieke informatie). Dit moet leiden tot een gedragen en geaccordeerd afsprakenstelsel ten behoeve van efficiënte ondersteuning van informatiestromen, waarin in ieder geval de instellingen en de informatie-eigenaren zich herkennen; 4. een ontwerp van de technische architectuur ondersteunend aan de gewenste informatiearchitectuur incl. de daarin onderkende ICT-componenten; 5. een eerste ontwerp van het nieuwe beheerproces voor generieke informatievoorziening; 6. plan van aanpak voor implementatie en uitroltraject worden opgeleverd voor de realisatie. In hoofdlijnen zal de implementatie resulteren in de volgende producten: formalisering van de te maken afspraken tussen de ketenpartners, definitief beheermodel, implementatie van de gewenste procesarchitectuur, de bouw van de ICT-componenten (software, hardware), communicatie en testplannen, cursussen. In paragraaf 4.4 van dit Projectplan, worden deze resultaten nader in de vorm van producten beschreven. 2.5 Afbakening De volgende beperkingen zijn van toepassing op het project: Dit project (vooronderzoek) zal geen applicaties ontwikkelen alsmede andere technische voorzieningen. De doelgroep die in dit project centraal staat is zijn alle internationale studenten die in Nederland willen komen studeren. Dus niet alleen diegenen die een bachelor- of masterdegree willen halen, maar ook de studerende PHD-studenten.Voor dit project beperken we de informatievoorziening ons tot wat we voor het gemak de studerende student noemen (wat overigens niet wegneemt dat het uiteindelijke raamwerk van procesafspraken en techniek ook later niet ingezet kan worden voor de andere doelgroepen als stagiaires die hier komen werken, onderzoekers etc.). 2.6 Randvoorwaarden Al voor dit project van start gaat, is een aantal succes- en faalfactoren geïdentificeerd die zich laten vertalen in een aantal randvoorwaarden. Deze verdienen bij de projectleider extra aandacht en de stuurgroep. Auteur: Pagina 9 van 32

10 Er is een goede, representatieve selectie te maken van onderwijsinstellingen die nauw betrokken wordt bij het uitwerken van de wensen en eisen ten aanzien van de architectuur (inhoud, proces en techniek) De medewerking van alle instellingen is uiteindelijk cruciaal. De bovengenoemde selectie uit de instellingen heeft voldoende mandaat om input te leveren en producten te valideren. De medewerking van de informatie-eigenaren is cruciaal alsmede hun bereidheid om doelgroepgericht te werken samen met de andere partijen. Er zal ten behoeve van het bovenstaande zowel door stuurgroep als projectleider voldoende tijd besteed worden aan het verkrijgen en behouden van het benodigde draagvlak vanuit de instellingen. De (juridische) verantwoordelijkheid met betrekking tot de gepresenteerde generieke informatie kan duidelijk gedefinieerd worden (eigenaarschap van informatie). De ICT-architectuur moet zodanig zijn ingericht dat onderwijsinstellingen de generieke informatie (verzameld en beheerd door de Nuffic) in hun eigen websites kunnen presenteren zonder dat een bezoeker de website hoeft te verlaten. De samenhang en de eventuele afhankelijkheden met de andere projecten uit Rode Loper alsmede de relevante vernieuwingsprojecten van de Nuffic worden bewaakt in beginsel door de stuurgroep en de programmamanager. 2.7 Relaties met andere projecten en initiatieven Project A, programma Rode Loper Project A is enerzijds gericht op vermindering van de administratieve lasten voor de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen, doordat er op één plaats informatie wordt verzameld en beheerd ten aanzien van studiekeuzemogelijkheden en anderzijds op de informatievoorziening tav de studiekeuzemogelijkheden richting de internationale student. Het is om die reden opgedeeld in 2 deelprojecten. Het eerste deelproject is gericht op het verzamelen van informatie en het tweede op het publiceren en presenteren hiervan: I Integratie van de datagaring, door het ISPAC-formulier te integreren in Hodex en Studiekeuze webformulier. Deze data worden vervolgens verzameld en beheerd in een databank. Binnen dit project valt ook de inrichting en facilitering van de NFP backoffice t.b.v. controleprocessen. Hierdoor kunnen instellingen eenvoudiger via één applicatie informatie over reguliere en internationale scholingsmogelijkheden aanleveren en beheren II Verbeteren van de online studiekeuzeomgeving op studyinholland.nl waar de internationale student centraal staat (op basis van gebruikersonderzoek onder studenten over de presentatie van de opleidingsgegevens). Dit deelproject richt zich op de verbetering van de informatievoorziening aan de internationale student en de gebruiksvriendelijkheid van de studiekeuzeomgeving. De afbakening met project B zit hem vooral in het feit dat project A in principe geen informatie over procedures e.d. verzamelt en publiceert en project B niet gericht is op het maken van een keuze voor een specifieke studie of instelling Project C, programma Rode Loper Dit project richt zich op de (administratieve) processen rond de toelating en inschrijving van buitenlandse studenten van alle ketenpartners. Dit project heeft als doel om de interactie tussen de student en de instelling beter te ondersteunen en de processen efficiënter te laten verlopen in de keten met behulp van StudieLink. Auteur: Pagina 10 van 32

11 Kennis van de wijze waarop de administratieve processen verlopen is mogelijke input voor de voorlichting daarover zoals beoogd in project B. Voorlichting over de wijze waarop een student een verblijfsvergunning moet aanvragen, inschrijven in de GBA etc. moet geënt zijn op de werkelijke gang van zaken rondom deze processen Project vernieuwing websites Nuffic De Nuffic is een project gestart om het huidige aanbod op de diverse websites die Nuffic onderhoudt te vernieuwen en te herstructureren. Een belangrijk onderdeel hierbij vormt gevormd door het content management systeem (CMS) waarmee het onderhoud en redactie van de sites moet worden geregeld. In principe is het publicatieproces zoals dat in project B nu gedefinieerd is en verder uitgewerkt gaat worden in grote lijnen een zelfde type proces als die ook geldt voor de communicatie via de eigen websites van de Nuffic. Dat schept mogelijkheden om de (bestaande dan wel nieuwe) voorzieningen voor de Nuffic websites ook in te zetten voor (delen) van het publicatieproces dat in project B wordt uitgewerkt en niet in project B geheel eigen technische voorzieningen te realiseren. De intentie is dan ook uitgesproken binnen de Nuffic om bij de keuze van het nieuwe CMS ook de eisen die vanuit project B worden gesteld mee te nemen in het selectieproces Study In Holland Er zijn verschillende initiatieven om de kennisimmigrant (student, staflid, onderzoeker) via internet adequaat te informeren over alles wat komt kijken bij (tijdelijke) immigratie naar Nederland. Study In Holland ( is een initiatief dat door Nuffic wordt gedragen. Een van de onderdelen op de website is een checklist voor de internationale student waarin alle relevante onderwerpen kort worden beschreven incl. links naar relevante bronnen. Het gaat hier ook grotendeels om juist die informatie die de scope vormt voor project B. Er zal in dit project samen met de mensen van Study In Holland bekeken worden hoe en in hoeverre de informatie die aan de instellingen wordt aangeboden ook op de Study In Holland website terug moet komen. Daarnaast zal input van het Study In Holland team in diverse fasen van project B gevraagd worden zoals het aanvullen van de informatiebehoefte, review van tussenresultaten etc New To Holland / LEAF LEvensgebeurtenissen Als verbindende Factor (LEAF) is een innovatief product van het programma e-overheid voor Burgers (onderdeel van ICTU). Dit product wordt ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de Manifestgroep, de VNG en een aantal gemeenten. Bij levensgebeurtenissen gaat het om indringende gebeurtenissen in een mensenleven, zoals de geboorte van een kind, het overlijden van een naaste, verhuizen, werkloos worden, een bedrijf starten en failliet gaan. Kenmerkend is dat bij de noodzakelijke dienstverlening meerdere overheidsorganisaties zijn betrokken. De aanleiding voor het project is het gegeven dat overheidsinformatie te verspreid op internet staat. De overheid als eenheid op internet bestaat (nog) niet: overheidsorganisaties zetten tot nu toe vaak de informatie zelfstandig op de eigen websites en brengen hooguit via hyperlinks verbanden met andere organisaties. Vervolgens is het aan de burger om zijn weg te vinden naar de informatie die hij zoekt. Het uitgangspunt bij Levensgebeurtenissen als verbindende factor is dat vragen van burgers - over Auteur: Pagina 11 van 32

12 hun eigen persoonlijke situatie -het beginpunt zijn om informatie te verkrijgen. Het doel is om alle relevante overheidsinformatie in samenhang bijeen te brengen, zodat burgers snel de juiste antwoorden krijgen op hun specifieke vragen. De eerste Levensgebeurtenis die nog dit jaar wordt ingericht, is immigratie in het kader van een al langer lopend project, NewToHolland (www.newtoholland.nl). Het tweede onderwerp, ook in 2010 operationeel, wordt dit voorjaar in nauw overleg met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) vastgesteld. Intensieve samenwerking met overheidsorganisaties die actief zijn op het gebied van Levensgebeurtenissen, staat voor e-overheid voor Burgers voorop bij het bouwen van de voorziening. We verbinden de verschillende initiatieven aan elkaar en maken daarbij optimaal gebruik van de kennis en ervaringen die zijn opgedaan. Het technische gedeelte van de voorziening zal overheidsorganisaties en gezamenlijke overheden een uniform organisatorisch en technisch raamwerk bieden, waarmee ze desgewenst een Levensgebeurtenissen kunnen ontwikkelen. Dat zal mogelijk zijn na de lancering van de eerste twee Levensgebeurtenissen, vanaf Voor Project B zijn zowel de informatie die via New To Holland / LEAF bijeen is gebracht over immigratie en de wijze waarop dat ontsloten wordt interessant alsmede ook de achterliggende technische mogelijkheden. Er zal in dit kader bekeken worden in hoeverre die beide zaken vallen in te passen in de uiteindelijke resultaten van het project. Auteur: Pagina 12 van 32

13 3 Projectorganisatiestructuur De projectorganisatiestructuur is redelijk plat van structuur. Samen met de opdrachtgever zal gekeken worden of aan deze structuur nog verdere gelaagdheid of uitbreiding gegeven moet worden. 3.1 Besturing Project B valt qua directe aansturing onder de Nuffic. De directeur Communicatie is opdrachtnemer. Het project wordt operationeel aangestuurd door de algemeen projectleider. De stuurgroep bewaakt de samenhang op hoofdlijnen, signaleert nieuwe kansen, bekrachtigt de resultaten en draagt die mede uit en fungeert indien nodig als eindstation voor mogelijke escalaties. 3.2 Projectteam Het projectteam is verantwoordelijk voor de uitvoerende taken binnen het project. De volgende tabel geeft een overzicht van relevante rollen die nodig zijn voor het uitvoeren van dit project. Per product/activiteiten-combinatie zal een inschatting van de benodigde inspanning per rol worden gemaakt. Naam Projectleider / meewerkend voorman Informatie-analist Senior ICT Adviseur Informatiespecialist Informatiespecialist Technisch architect Adviseur proces/beheerafspraken Projectsecretaris Organisatie Dommisse Consulting Nuffic Nuffic Nuffic, lid Mobstacles-team Nuffic, lid Mobstacles-team MYYR Informaat Nuffic De projectleider zal zowel een inhoudelijke bijdrage leveren aan het realiseren van de producten alsmede de projectvoortgang bewaken (planning, financiën, issues, risico s). Daarnaast zal hij een bijdrage leveren aan communicatieactiviteiten die vanuit het programma Rode Loper en/of de Nuffic worden geïnitieerd. De informatiespecialisten spelen een belangrijke rol bij het zowel het samenstellen van de expertgroepen informatieanalyse (vanwege hun directe werkrelatie met de betrokken partijen) als het leveren van input voor de analyse zelf (vanwege de kennis die zij hebben opgebouwd rondom het type informatie, generieke procedurele informatie, die centraal staat in dit project). Zij zullen ook nauw betrokken zijn bij het organiseren van de verschillende workshops. 3.3 Expertgroepen De betrokkenheid en actieve participatie van de instellingen is van groot belang bij dit project. Uiteindelijk zijn zij collectief het meest gebaat als de internationale student door een goede, heldere en volledige informatieverstrekking voor een Nederlandse opleiding kiest. Vanuit de kant van de aanbieders is het van belang dat hun informatie zo transparant mogelijk wordt verwerkt en gepubliceerd richting de doelgroep. Auteur: Pagina 13 van 32

14 Zowel de instellingen als de aanbieders hebben daarenboven behoefte aan een proces met ondersteunende voorzieningen die de werklast beheersbaar maakt en waarbij de rechtenstructuur van de te publiceren generieke informatie optimaal is gewaarborgd. Om al die behoeftes goed in kaart te brengen en te valideren is in het project dan ook de inzet van meerdere expertgroepen voorzien waarvan de resultaten met elkaar in overeenstemming zullen worden gebracht, teneinde een gezamenlijk door alle partijen gedragen opzet te creëren. De expertgroepen zullen ingezet worden om wensen en input te leveren voor de realisatie van de producten en om de door het projectteam opgeleverde (deel)producten te reviewen en vast te stellen. Op hoofdlijnen zijn zij verantwoordelijk voor: Het aanleveren van de wensen van de organisatie / afdeling / dienst t.a.v. generieke voorlichtingsinformatie: door het aanleveren van benodigde materiaal, bilaterale afstemming en het bijwonen van workshops. Het valideren van projectresultaten Het afstemmen, bekendmaking van de projectresultaten binnen de organisatie. Per product/activiteiten-combinatie zal een inschatting van de benodigde inspanning per rol worden gemaakt Expertgroep analyse informatiebehoefte Organisatie Universiteit van Tilburg Hogeschool Inholland Hogeschool van Amsterdam Haagse Hogeschool TU Delft TU Eindhoven Fontys Hogeschool IHS-EUR Unesco-IHE Universiteit van Twente Universiteit van Leiden Universiteit van Utrecht Universiteit van Wageningen Nuffic, Study In Holland Rol Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie Leveren input, review en validatie De klanten (onderwijsinstellingen) worden vertegenwoordigd door een contactpersoon van een selectie van ong. 12 onderwijsinstellingen. Expertgroepleden zullen grotendeels benaderd worden via het eigen netwerk van het Mobstacles-team eventueel met hulp van de afgevaardigden van de VSNU en de HBO-raad in de Stuurgroep. Idealiter is de expertgroep een combinatie van professionals die in hun eigen organisatie met internationalisering, support en/of communicatie te maken hebben Expertgroep analyse informatieaanbod Organisatie Rol Auteur: Pagina 14 van 32

15 IND Belastingdienst DUO SVB CVZ Leveren input, uitvoeren review en validatie Leveren input, uitvoeren review en validatie Leveren input, uitvoeren review en validatie Leveren input, uitvoeren review en validatie Leveren input, uitvoeren review en validatie De informatieaanbieders (en eigenaars) zijn o.a. IND (immigration regulation), Belastingdienst. De overige informatieaanbieders zijn bekend na de analyse informatiebehoefte. De informatieeigenaren zullen actief betrokken worden. Voor iedere informatie-eigenaar wordt een vertegenwoordiger in het project aangewezen. Deze vertegenwoordiger heeft inzicht in de informatiehuishouding van de organisatie en denkt/werkt mee met de invulling van de informatiebehoefte, de afspraken, het beheermodel en de gewenste ICT-architectuur. Hiernaast dient de vertegenwoordiger de tussentijdse resultaten te valideren en zorgt voor de nodige afstemming binnen de eigen organisatie. Zoals reeds aangegeven in paragraaf 3.7 is er een heel duidelijk verband tussen de doelen die Project B nastreeft en de initiatieven die in het kader van New To Holland (met LEAF) worden ontplooid. Er zal bekeken worden of er een vorm van samenwerking onder meer in het kader van deze expertgroep kan worden opgezet Expertgroep architectuur en ICT-voorzieningen Expertgroep architectuur Organisatie Rol en ICT-voorzieningen ICT-specialisten Afgevaardigden van een aantal instellingen Leveren input, uitvoeren review en validatie ICT-specialist Nuffic Leveren input, uitvoeren review en validatie ICT-specialist IND Leveren input, uitvoeren review en validatie ICT-specialist Andere aanbieders Leveren input, uitvoeren review en validatie ICT-specialist New To Holland, LEAF, ICTU Leveren input, uitvoeren review en validatie ICT-specialist Surf Leveren input, uitvoeren ICT-specialist vernieuwing websites Nuffic review en validatie Leveren input, uitvoeren review en validatie De ICT-specialisten zijn verantwoordelijk voor: Het aanleveren van de wensen en mogelijkheden op ICT-gebied vanuit hun eigen organisatie bezien. Dat doen ze door het aanleveren van benodigde materiaal, geven van interviews en bijwonen van workshops. Het valideren van projectresultaten. Het afstemmen, bekendmaking van de projectresultaten binnen de eigen organisatie. Auteur: Pagina 15 van 32

16 Zoals reeds aangegeven in paragraaf 3.7 is er een heel duidelijk verband tussen de doelen die Project B nastreeft en de initiatieven die in het kader van New To Holland (met LEAF) worden ontplooid. Er zal bekeken worden of er een vorm van samenwerking onder meer in het kader van deze expertgroep kan worden opgezet. Auteur: Pagina 16 van 32

17 4 Projectplan 4.1 Uitgangspunten Het project is gericht op het standaardiseren van het publicatieproces van informatie over procedures voor de internationale student die in Nederland wil gaan studeren. Dat publicatieproces is een ketenproces waarin aanbod, redactie en publicatie over meerdere partijen is verdeeld. Uitgangspunt hierbij is dat de publicerende partijen (in dit project de instellingen) de informatie kunnen tonen op hun eigen websites zonder dat bezoekers hiervoor naar andere omgevingen worden doorgeleid. 4.2 Randvoorwaarden voor uitvoering Het project is afhankelijk van: het beschikbaarstellen van personen (proceseigenaren, experts etc.) vanuit de ketenpartners voor de diverse werkgroepen; het verlenen van mandaat aan bovengenoemde personen met name in geval dat deze producten moeten vaststellen. voldoende draagvlak voor (en landelijke dekking van) het werk van de bovengenoemde experts binnen de eigen organisatie/keten. In geval van de vertegenwoordiging namens de instellingen betekent dit dat aangenomen mag worden dat die de belangen van alle instellingen borgen. Bij de planning is ervan uitgegaan dat: de Expertgroep analyse informatiebehoefte is samengesteld op uiterlijk half februari 2011; de Expertgroep analyse informatieaanbod is samengesteld op uiterlijk eind februari 2011; de Expertgroep architectuur en ICT-voorzieningen is samengesteld uiterlijk op eind februari de leden van de werkgroepen gedurende de looptijd van het vooronderzoek (in fase 2 en 3) voldoende tijd kunnen besteden aan het project. Die tijd zal bestaan uit het bijwonen van 3 bijeenkomsten (2 analysesessies en 1 validatiesessie) van max. 1 dag, reviewen van documenten, bilaterale afstemming met het projectteam. keuze CMS en structuur plus eisen nieuwe opzet websites is beschikbaar vanaf mei Aannames De aannames die we hebben aan het begin van dit project, hebben te maken met de aard van de te publiceren informatie, met de technische infrastructuur bij de betrokken partijen en met de wijze van deelname in de te formeren Expertteams. Informatie De informatie dusdanig is te bundelen in afgebakende informatieobjecten die in principe niet zelf gedurende het ketenproces gewijzigd hoeven te worden. De informatieobjecten moeten in deze keten dynamisch kunnen worden doorgegeven en ook de wijzigingen daarop. Wijzigingen moeten binnen een afgesproken tijdspanne beschikbaar komen en gepubliceerd. Dynamisch hoeft niet te betekenen automatisch, elke schakel in de keten kan een redactieproces doorlopen alvorens de objecten te publiceren c.q. door te geven. In het redactieproces kan onder andere aanvullende informatie toegevoegd worden (uitleg, verbinding met andere objecten etc.). Auteur: Pagina 17 van 32

18 Nuffic vervult de regierol in het hele proces en is de aangewezen partij om op basis van de informatiebehoefte van de internationale student en het door de hoger onderwijsinstellingen gewenste informatieaanbod de nodige afspraken met de aanbieders van generieke informatie te maken. Technische infrastructuur Elke ketenpartner beschikt over een betrouwbare koppeling met het internet. Elke ketenpartner beschikt over een ICT-huishouding waarin het ontvangen, verwerken en doorgeven/publiceren van informatie-objecten mogelijk is of gemaakt kan worden. Een deel van de voor project B relevante voorzieningen worden in het project Vernieuwing websites gerealiseerd. Voor de onderzoeksfase moet er voldoende zicht zin op de mogelijkheden van die voorzieningen in relatie tot project B. Indien de implementatiefase van project B start (fase 2) dan moeten die voorzieningen tijdig beschikbaar zijn. Vanuit de partners is aangegeven dat wanneer de ICT voorziening niet (geheel) gerealiseerd kan worden, dit wellicht ook door middel van een afsprakenstelsel kan worden ingevuld. Deelname expertteams Deelname vanuit instellingen, Nuffic en de informatie-eigenaren zal niet worden doorbelast aan het project. 4.4 Productbeschrijvingen De primaire producten van het project zijn de volgende: 1. Analyse informatiebehoefte 2. Analyse informatieaanbod 3. Ketenproces en ketenafspraken (informatiearchitectuur) 4. Technische architectuur Met primaire producten wordt bedoeld die producten die direct inzetbaar zijn voor de realisatie van generieke informatievoorziening. De volgende secundaire producten zijn voorzien: 1. Concept beheermodel 2. Plan van aanpak implementatie. Met secundaire producten worden die producten genoemd die adviserend, randvoorwaardelijk dan wel richtinggevend zijn voor de realisatie van generieke voorziening, maar fysiek niet direct in worden toegepast. Auteur: Pagina 18 van 32

19 4.4.1 Analyse informatiebehoefte Kerngegevens voor dit product worden samengevat in de volgende tabel. Doel Onderdeel Type product Activiteiten Bronnen Uiterlijk en formaat Verantwoordelijke Kwaliteitsaspecten Vereiste bijzondere kennis of vaardigheden: Relaties met andere producten Analyse informatiebehoefte Omschrijving Inzicht verschaffen uit welke rubrieken/objecten de generieke informatie dient te bestaan welke door instellingen via hun websites aan internationale studenten wordt gecommuniceerd. Ook moet inzicht verkregen worden welke modaliteiten (in welke taal, of instellingen een eigen keuze kunnen maken uit het totaal aan gewenste objecten, of het voor de gebruiker zichtbaar moet zijn wie de bronhouder is van de getoonde informatie etc.) aan die objecten kunnen worden verbonden. Primair Analyse van huidige generieke informatievoorziening bij instellingen In kaart brengen van de wensen van instellingen tav de toekomstige generieke informatievoorziening Workshops met proceseigenaren/informatie-eigenaren van instellingen en van de Nuffic Opdelen van de informatiebehoefte in afgebakende informatieobjecten Websites van instellingen Informatieplannen instellingen Input van proceseigenaren Tekstdocument Informatiespecialisten Nuffic Informatieanalist (analyse en vastlegging) projectleider (analyse / review) Validatie door Expertgroep analyse informatiebehoefte (instellingen, Nuffic) Evt. validatie door andere overlegstructuren zoals DHENIM, Klankbordgroep Study In Holland, SOI Kennis van huidige en gewenste informatievoorziening bij instellingen ten behoeve van internationale studenten Analyse Informatieaanbod. Informatiearchitectuur, Ketenproces en ketenafspraken Toelichting: Dit product moet leiden tot een eenduidig overzicht van alle procedurele informatie die instellingen via hun eigen websites willen communiceren. Het eindproduct moet dusdanig generiek zijn dat de behoefte van alle instellingen er door afgedekt is. Omdat niet elke instelling direct input kan leveren en ook niet de resultaten direct kan beoordelen, zal gewerkt worden met een afvaardiging vanuit de instellingen in een Expertgroep. De vertegenwoordigers van de klanten zijn verantwoordelijk voor: het aanleveren van de wensen van de afdeling / dienst t.a.v. generieke voorlichtingsinformatie: door het aanleveren van benodigde materiaal, geven van interviews en bijwonen van workshops; het valideren van projectresultaten; het afstemmen, bekendmaking van de projectresultaten binnen de organisatie. Auteur: Pagina 19 van 32

20 Het product levert inzicht in welke informatie nodig is en welke instantie in principe die informatie kan leveren (informatie-eigenaren). De informatiebehoefte wordt zoveel mogelijk al vertaald naar afgebakende informatieobjecten die afzonderlijk te beheren zijn en aan welke maximaal 1 informatie-eigenaar kan worden gekoppeld Analyse informatieaanbod Kerngegevens voor dit product worden samengevat in de volgende tabel. Onderdeel Doel Type product Activiteiten Bronnen Uiterlijk en formaat Verantwoordelijke Kwaliteitsaspecten Vereiste bijzondere kennis of vaardigheden Relaties met andere producten Analyse informatieaanbod Omschrijving Inzicht verschaffen in hoeverre het informatieaanbod vanuit de informatie-eigenaren en de Nuffic de informatiebehoefte van de instellingen afdekt en afspraken maken over de realisatie van de ontbrekende onderdelen Primair Een verkenning uitvoeren (o.a. door gesprekken) van alle voor de hand liggende partijen die een rol kunnen spelen bij het informatieaanbod Vergelijken van de door instellingen gewenste generieke informatie (informatieobjecten) met de door informatie-eigenaren aangeboden generieke informatie en gap/fit-analyse opstellen Workshops tezamen met de informatie-eigenaren, Nuffic en de instellingen om te bepalen hoe en door wie ontbrekende informatie wordt gerealiseerd. Uitkomst analyse informatiebehoefte Input van informatie-eigenaren Input vanuit Nuffic Tekstdocument Informatiespecialisten Nuffic Informatieanalist (analyse en vastlegging) projectleider (analyse / review) Validatie door Expertgroep analyse informatiebehoefte (instellingen, Nuffic) Validatie door Expertgroep analyse aanbod (informatie-eigenaren, Nuffic) Kennis van informatieaanbod bij informatie-eigenaren ten behoeve van internationale studenten Analyse Informatiebehoefte, Informatiearchitectuur, Ketenproces en ketenafspraken Toelichting: Om te komen tot dit product is de input uit de Analyse informatiebehoefte van het grootste belang. Op basis daarvan moet het mogelijk zijn om de informatie-eigenaren aan te wijzen die nodig zijn om de gevraagde informatieobjecten te kunnen leveren (deels of volledig). De informatieeigenaren zijn o.a. IND en DUO, maar ook de Nuffic (bijv. voor aanvullende uitleg). De overige informatieaanbieders zijn bekend na de Analyse informatiebehoefte. Auteur: Pagina 20 van 32

Orange Carpet. SISLINK Conferentie 18 juni Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld

Orange Carpet. SISLINK Conferentie 18 juni Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld Orange Carpet SISLINK Conferentie 18 juni 2010 Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld welmoed.lockefeer@vka.nl/ frits.gronsveld@vka.nl Eerste stappen Aanleiding Orange Carpet Verkennend onderzoek (Nuffic/

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper Plan van Aanpak Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl Project A - Programma Rode Loper Projectnummer : 2151 Opdrachtgever : Directeur Communicatie

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Pilot Rode Loper B applicatie

Pilot Rode Loper B applicatie Pilot Rode Loper B applicatie Fig. 1 - openingspagina 1 Rode Loper B (RLB) Rode Loper B (RLB) is een webapplicatie waarmee instellingen via hun website aan hun internationale studenten actuele informatie

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening Deelprojectplan Bestuurlijke Informatie Voorziening Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van effectieve en efficiënte informatiestromen, als

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Indienvragenlijst EduStandaard

Indienvragenlijst EduStandaard Indienvragenlijst EduStandaard 13 februari 2013 1. Om welke afspraak gaat het? Titel auteur(s) versie Uitwisseling voorlichtingsinformatie opleidingen in het HO Het projectteam bestond uit Bart de Jong,

Nadere informatie

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Resultaten IBIS project SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Onderwerpen Projectdoel en -resultaten Analyse knelpunten IBIS concept Hoe verder Projectdoel IBIS Verkenning van de

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden:

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden: Op het vlak van informatie uitwisseling tussen bedrijven valt veel te verbeteren. Veel van die verbeteringen vinden hun oorzaak in het niet goed op elkaar aansluiten van de verschillende softwaretoepassingen

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Marktonderzoek Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening Versie 1.0, 4 mei Kenmerk. 0014 1 Gezamenlijke backoffice informatievoorziening Binnen het programma 'Gezamenlijke backoffice informatievoorziening'

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Werkboek Publieke Dienstverlening. Werken aan de totstandkoming

Werkboek Publieke Dienstverlening. Werken aan de totstandkoming Werkboek Publieke Dienstverlening Werken aan de totstandkoming December 2011 WERKEN AAN MET EEN DOEL VOOR OGEN ASPIRATIE EN INSPIRATIE SAMENWERKEN AAN ÉÉN GEZICHT NAAR BUITEN GEWAARDEERDE PUBLIEKE DIENSTVERLENING

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Deelprojectplan. Herontwerp Planning & Control

Deelprojectplan. Herontwerp Planning & Control Deelprojectplan Herontwerp Planning & Control Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van herinrichting van P&C-processen, taken en verantwoordelijkheden,

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Informatievoorziening

Informatievoorziening zaak_zaaknummer zaak_id Projectopdracht bericht_nummer bericht_id Nieuwe website en beheerorganisatie Advies en Beheer team ABCOM stellers R. Willemsen, M. v.d. Maarel doorkiesnummer +31 77 3596943 e-mail

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Aansluiting hoger onderwijs. De laatste stap

Aansluiting hoger onderwijs. De laatste stap Aansluiting hoger onderwijs De laatste stap Augustus 2014 Inleiding Zoals de minister van OC&W in haar reactie op het advies van de Onderwijsraad Overgangen in het onderwijs stelt moet het onderwijs maximaal

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2)

Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Onderdelen module 3 (gesplitst in delen 1 en 2) Deel 1 1. Prelude 8 13 2. Achtergrond en Context MARIJ (leerdoel 3; duur 1-2 uur) 14-25 3. Eén architectuur voor de Rijksdienst (leerdoel 3; duur 1 uur)

Nadere informatie

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management De road map is erop gericht om het beoogde succes van een organisatie (de strategische ambitie) te helpen maken. De road map gaat in op hoe de weg naar het succes expliciet en concreet te maken Jan Scheffer

Nadere informatie

BRAIN Deelplan: Website

BRAIN Deelplan: Website BRAIN Deelplan: Website Respond BV Sportweg 15 5037 AC TILBURG T +31(0)13 532 10 01 F +31(0)13 544 23 40 info@respond.nl www.respond.nl KvK nummer Tilburg 18035794 Bank (ING-BANK) 68.47.49.203 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

5 Programmastructuur

5 Programmastructuur 5 Programmastructuur Om het informatieplan en de daarin beschreven componenten is het aan te raden een programma- en projectenorganisatie in te richten. Volgend schema geeft de verschillende actoren en

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 Middels actieve promotie en facilitering door LECSO in het land zijn steeds meer (V)SO scholen bezig

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team FB Goedkeuring publicatie aanbesteding zaaksuite t.b.v. DOWR 1- Notagegevens Notanummer 832798 Datum 14-8-2013 Programma: 11. Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

CIB Werkgroep VIPP-2

CIB Werkgroep VIPP-2 CIB Werkgroep VIPP-2 1 Documenthistorie Datum Auteur Versie Beschrijving 11-01-2017 LT 0.1 Initiële voorstel 12-01-2017 BD 0.2 Review 12-01-2017 BD 0.3 Review RB verwerkt 20-01-2017 1.0 Besluitvorming

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

5 oktober Voor de digitale economie

5 oktober Voor de digitale economie 5 oktober 2017 Voor de digitale economie Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert Nederland ICT voor het Expertisecentrum Organisatie & Personeel een ICT Markttoets over de vernieuwing van de Carrière Sites

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Algemeen VUmc Koen Neijenhuijs; k.i.neijenhuijs@vu.nl

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen Doelstellingen uit plan van aanpak (plan van aanpak d.d.11 maart 2002): Het creëren van (keuze)mogelijkheden om het inzicht te vergroten in

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING Gegevensuitwisseling (visd Realisatieprogramma) Informatievoorziening Standaarden en knooppunt Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING VISD - Implementatie-aanpakaanpak Poortwachter

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Congres P-direkt Workshop FGR: Ins & outs, resultaatgericht werken en sturen m.b.v. FGR

Congres P-direkt Workshop FGR: Ins & outs, resultaatgericht werken en sturen m.b.v. FGR Congres P-direkt Workshop FGR: Ins & outs, resultaatgericht werken en sturen m.b.v. FGR 31 oktober 2017 Eric Hartstra: Min BZK, DG OO, Directie Ambtenaar en Organisatie, Afdeling Organisatiebeleid Sandra

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie