Nieuwsbrief Editie Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Editie 2012-6 Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Editie Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden 1 november 2012 Het regeerakkoord Gepensioneerden met een aardig aanvullend pensioen wordt niets gegund : zij zijn met de zelfstandigen degenen die het gelag betalen Deze samenvatting met commentaar beperkt zich tot de gevolgen van de maatregelen voor gepensioneerden met een aanvullend pensioen. Het gaat dan met name over de volgende onderwerpen: De aftrekbaarheid van pensioenpremies wordt beperkt De AOW- leeftijd wordt sneller verhoogd De zogenoemde bezuiniging op de zorg De maatregelen op de woningmarkt Overigens: de gevolgen van dit pakket maatregelen zijn geenszins positief voor de economie: de werkloosheid stijgt ten opzichte van het basispad, de economische groei neemt af ten opzichte van het basispad. De vermindering van het begrotingstekort is ook minder groot dan volgens het basispad: eind 2017 is er nog altijd een tekort van 1,5% bbp. Het regeerakkoord doet met andere woorden niets om Nederland versterkt uit de crisis te halen. Het maakt de crisis alleen nog wat erger. 1

2 De aftrekbaarheid van de pensioenpremie wordt beperkt In het Lenteakkoord is al besloten om de pensioenrichtleeftijd in 2014 te verhogen naar 67 jaar en om de maximale jaarlijkse opbouw te verlagen van 2,25% naar 2,15% van het gemiddelde loon. Het maximale jaarlijkse opbouwpercentage voor nieuwe pensioenopbouw wordt in het Regeerakkoord opnieuw verlaagd, met 0,4%. Voor het gebruikelijke middelloonpensioen betekent dit dat jaarlijks een opbouw van maximaal 1,75% van het pensioengevend loon fiscaal wordt gefaciliteerd. Na 40 jaar werken kunnen mensen een pensioen opbouwen van 70% van hun gemiddelde loon. De derde pijler (individuele lijfrenteopbouw) wordt op overeenkomstige wijze aangepast, wat ook pensioenreparaties via de 3 e pijler fiscaal onaantrekkelijk maakt. Daarnaast vervalt de aftrekbaarheid van pensioenpremies voor het loon boven euro per jaar (3x modaal). Dit geldt voor zowel de pensioenopbouw in de tweede als de derde pijler (individuele lijfrenteopbouw), wat ook hier pensioenreparaties via de 3 e pijler fiscaal onaantrekkelijk maakt. Hoewel deze maatregelen de gepensioneerden van nu niet raken, gaan wij er toch op in. Natuurlijk hebben de maatregelen wel effect voor toekomstige gepensioneerden. Maar interessanter is dat uit de maatregelen een korte- termijn mentaliteit en een doorbreken van de collectieve gedachte blijkt. Op korte termijn worden de belastinginkomsten verhoogd, op langere termijn komt er juist minder binnen: de overheid haalt belastingen naar voren ten koste van de toekomstige inkomsten. Noch uit het regeerakkoord noch uit het rapport dijkhuizen blijkt of de pensioenuitkering mettertijd niet belast wordt. Dit zou een aantasting zijn van de regel dat niet dubbel belast wordt. Als er niet belast wordt, dan schiet de overheid er structureel weinig mee op. Belastinginkomsten worden slechts naar voren geschoven. Wel zal het de spaarneiging van actieven afdempen en zal het voor velen leiden tot lagere pensioenkapitalen. Bedenk ook dat door de eerdere heffing (van ca. 40%) de nettorendementen veel lager zullen uitvallen. Jongeren zullen (volgens de inschatting van pensioenuitvoerder APG) nog zelden de 70% van het laatstgenoten loon bereiken. En bovendien: zodra er een grens wordt gesteld van is zo n grens onderdeel van het politieke spel geworden. De te verwachten verplichtstelling zal worden beperkt tot hetgeen zou betekenen dat pensioenfondsen niet meer zouden meewerken aan de opbouw van pensioenen boven dat niveau. Ook in pijler drie is fiscale facilitering van pensioenopbouw dan niet meer mogelijk. De AOW leeftijd wordt sneller verhoogd Voorts is van belang dat opnieuw de AOW- leeftijd wordt verhoogd. Hoewel feitelijk de eerste verhoging per 1 januari nog moet plaatsvinden is, na het pensioenakkoord en het lenteakkoord, nu ten derde male de snelheid waarmee de pensioenleeftijd wordt verhoogd toegenomen. Daarmee wordt de pensioenleeftijd 66 in 2018 en 67 in Er worden wel maatregelen in het vooruitzicht gesteld om het AOW- gat 2

3 voor VUTTERS te dichten door een overgangsregeling. Die zal echter alleen beschikbaar zijn voor deelnemers met een inkomen tot 150% van het wettelijk minimum loon, met ook nog een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen). Er komt wel een doorwerkbonus voor werknemers tussen 61 tot 65 jaar met een laag inkomen. Daardoor zouden deze werknemers toch eerder kunnen stoppen met werken zonder er financieel op achteruit te gaan. Deze regeling is beperkt tot werknemers vanaf 90% tot maximaal 175% van het wettelijk minimumloon. Tenslotte: voor inkomens boven wordt de AOW- toeslag voor een partner jonger dan 65 jaar geschrapt, op termijn ook voor bestaande gevallen. De zogenoemde bezuiniging op de zorg De zorgtoeslag wordt afgeschaft onder forse verhoging van de inkomensafhankelijke premie. De basisverzekering wordt beperkt tot naturapolissen (geen restitutiepolissen). Dat impliceert dus dat we geheel worden overgeleverd aan wat de verzekeraar voor ons beslist. Een zorgaanbieder waarmee de verzekeraar geen contract sluit, kan niet worden uitgekozen. Keuze is alleen nog mogelijk voor componenten die niet in het basispakket zitten. De basispremie is nog slechts een klein deel van wat het nu is. Daarmee wordt mogelijke afschaffing in de toekomst niet onwaarschijnlijk en is de kans groot dat alleen een procentuele premie wordt geheven. De volgende stap zou dan gemakkelijk kunnen zijn dat de Volksverzekering Ziektekosten op wordt geheven en geheel wordt gefiscaliseerd. Dat is dan nog maar een kleine stap verwijderd van het wegvallen van een inkomensgrens en het verhogen van de belastingschijven met het gewenste percentage. Dit onderdeel van het Regeerakkoord is ook bij uitstek de maatregel waarmee bewust een nivellering zonder weerga wordt gerealiseerd. Hoewel veel nog onduidelijk is, blijkt nu al dat voor inkomens boven tweemaal modaal de impact van deze maatregel enorm is. Betalen de laagste inkomens per volwassene 20 per maand premie, de inkomens boven de gaan per volwassene 482 per maand betalen. Voor een twee- persoonshuishouding van twee actieven met een dergelijk inkomen komt dit dus uit op ca. 1000! Het is bij het debat over deze zaak in de Tweede Kamer nog volstrekt onduidelijk of wat wij hier afleiden uit de teksten van het Regeerakkoord en uit de publicaties die hierover nu zijn verschenen, ook echt juist is. Zowel Rutten als Samson beweren dat de koopkracht voor inkomens boven over de gehele kabinetsperiode met 4% daalt, terwijl een eerste berekening voor een werkelijke casus aangeeft dat het negatieve koopkrachteffect alleen van de zorgpremiestijging al 7% kan zijn. Ook het eigen risico wordt inkomensafhankelijk. Bij lage inkomens is het eigen risico 180, bij middeninkomens 220 en bij hogere inkomens 595. Het komt erop neer dat de ziektekostenverzekering in Nederland grotendeels gefiscaliseerd zal worden en daarmee vanaf de invoering van dit nieuwe stelsel speelbal is voor de inkomensverdeling. Wat tot nu toe over het hoofd is gezien, is de eigenaardige gevolgen van deze aanpak. Bij een inkomen tussen en is de belastingdruk, inclusief zorgpremie het hoogst: 63%, om daarna weer te dalen naar 52%. 3

4 Daarnaast komt er een convenant met verzekeraars over preventie en een gezonde levensstijl. De laagste inkomens hebben de laagste kosten, maar zijn gemiddeld genomen ook het minst gezond. Het kabinet hoopt op deze manier de groei van de kosten te beperken. Quod non! Zorgverzekeraars worden in 2017 financieel verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De mogelijkheid om winst uit te keren in de zorg zal zo ingeperkt worden dat het alleen interessant is voor investeerders met een langetermijnperspectief. Winstuitkering is alleen mogelijk bij overwinst boven 20 procent solvabiliteit en alleen bij winst uit reguliere exploitatie. Het rapport van de commissie- Meurs is leidraad bij het inkomensbeleid gericht op medisch specialisten. Het fiscale ondernemersvoordeel voor medisch specialisten vervalt in 2015, als het specialistenhonorarium integraal onderdeel is van het ziekenhuisbudget en het beheersmodel medisch specialisten verdwijnt. De AWBZ wordt beperkt tot intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg. Zowel zorg in natura als pgb s maken deel uit van de voorziening. Extramurale verpleging wordt in 2017 van de AWBZ overgeheveld naar de Zvw. Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding en verzorging. Hiermee wordt 1,6 miljard bespaard. Er komt een nieuwe gemeentelijke voorziening van ruim 750 miljoen voor gerichte inkomenscompensatie voor mensen met hoge zorgkosten. Uit de analyse van het CPB blijkt dat de voorgenomen bezuiniging op zorg netto 5 mld bedraagt (0,8% bbp) in Vanwege de vergrijzing verbetert de houdbaarheid op lange termijn met 0,4% bbp extra. Belangrijke besparingen zijn de beperking van de aanspraak op dagbesteding en het beroep op huishoudelijke hulp. Voor beide maatregelen geldt dat vooral ouderen een beroep op deze regelingen doen en er dus zelf voor moeten gaan betalen. Voor de rest is de bezuiniging op de zorg een lastenverzwaring, met name voor de middeninkomens. Dat komt uit deze macro- berekeningen niet helder naar voren. Maatregelen op de woningmarkt Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf. De opbrengst gaat voor de helft naar verlaging van het hoogste tarief en voor de helft naar verlenging van de derde belastingschijf. De huurtoeslag blijft intact voor lagere inkomens. Voor huurders met een huishoudinkomen tot is een huurverhoging van 1,5 procent plus inflatie mogelijk. Bij mensen met een inkomen tussen de en gaat het om 2,5 procent bovenop de inflatie. Boven de is de huurverhoging 6,5 procent plus inflatie. Het puntensysteem wordt vervangen. De verhuurdersheffing gaat met 0,9 miljard omhoog. In de publiciteit is deze jaarlijkse huurverhoging met meer dan 8% per jaar voor dezelfde groep middeninkomens die zo door de zorgkostenverhoging worden getroffen nauwelijks opgevallen. 4

5 Woningbouwcorporaties worden aangepakt. De taak wordt beperkt, corporaties komen onder directe aansturing van gemeenten en beloningen worden versneld onder de wet normering topinkomens gebracht. Welke conclusies kunnen wij nu aan dit Regeerakkoord verbinden? Stapeling van maatregelen treft midden- en hogere inkomens. Voor alle Nederlanders geldt dat de maatregelen uit het regeerakkoord vooral erg slecht uitwerken voor de midden- en hogere inkomens. Stapeling van maatregelen, zoals de draconische verhoging van de zorgpremies, het geleidelijk afschaffen van de hypotheekaftrek voor de hogere inkomens, voor huurders de extra huurverhogingen bij hogere inkomens, de hervorming en versobering van kindregelingen (hier niet verder uitgewerkt) het zijn allemaal maatregelen die gestapeld een geweldige aanslag beteken voor het netto beschikbaar inkomen van mensen met een inkomen boven tweemaal modaal. Daar staat tegenover dat de laagste inkomens er nog enigszins op vooruitgaan en in ieder geval een bijna Brits systeem van gratis gezondheidszorg zullen kennen. Gepensioneerden met een aanvullend pensioen extra getroffen Wat hierboven staat geldt onverkort ook voor gepensioneerden. Overigens zullen gepensioneerden, die meer gebruik maken van de gezondheidszorg, meer getroffen worden door maatregelen als een eigen zorgbijdrage dan de werkenden. Bedenk hierbij dat voor actieven de werkgever als regel de procentuele zorgpremie vergoedt, waardoor de actieven alleen het fiscale nadeel hebben, terwijl deze kosten door gepensioneerden (en ook zelfstandigen) zelf worden gedragen. Werkenden worden ook getroffen door het aftoppen van de pensioenopbouw, waardoor jongeren niet meer hetzelfde pensioen kunnen opbouwen als de gepensioneerden konden doen toen zij nog werkten. De spanning tussen generaties die er nu al is, wordt hierdoor aangewakkerd. Maar het meest verontrustende is natuurlijk dat deze maatregelen opgestapeld worden op de gevolgen van de lage dekkingsgraden van pensioenfondsen over de laatste jaren. Het uitblijven van de indexering en het afstempelen van pensioenaanspraken, dat alles heeft al een gat geslagen in de koopkracht van gepensioneerden en die ontwikkeling gaat naar wij vrezen gewoon autonoom door. Blijft de rekenrente op het huidige lage niveau en wordt daar door de politiek geen meer werkbare oplossing voor geboden, dan zal het uitblijven van indexatie nog jaren doorgaan. Wij spreken dan overigens over het uitblijven van een kunstmatig 5

6 berekende inflatie waarin bijv. de kostenstijgingen van de zorg geen plaats krijgen. Komt daar nog eens bij, dat de AOW- uitkering zou worden gefiscaliseerd, zoals in de plannen van de Commissie Van Dijkhuizen wordt voorgesteld, dan moet gevreesd worden dat bovenmodale pensioenen gewoon worden wegbelast en wij allemaal met een klein pensioen en sterk gestegen lasten zullen blijven zitten. En dan hebben we het nog niet over onze vermogens, waar de politiek ook een begerig oog op heeft laten vallen. De Commissie Van Dijkhuizen moet daar nog over adviseren maar wij mogen niet gerust zijn op de uitkomst. Redactie: Rob de Brouwer e- mail: 6

De Miljoenennota voor u samengevat.

De Miljoenennota voor u samengevat. De Miljoenennota voor u samengevat. Samenvatting Miljoenennota 2013 1 Prinsjesdag 2012: Weinig nieuws onder de zon? Ieder jaar is Prinsjesdag bijzonder. De rijtoer door Den Haag, de hoedjes, de koetsen

Nadere informatie

Afdeling Zuid-West Drenthe/Noordwest Overijssel Pensioenproblematiek, stand van zaken 23 April 2012

Afdeling Zuid-West Drenthe/Noordwest Overijssel Pensioenproblematiek, stand van zaken 23 April 2012 Afdeling Zuid-West Drenthe/Noordwest Overijssel Pensioenproblematiek, stand van zaken 23 April 2012 Rob Barnhoorn Pensioenspecialist ABVAKABO FNV Rbarnhoorn@abvakabo nl Expert groep Waar willen wij het

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Geef Nederlanders pensioeninzicht Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD Het federatiebestuur van de FNV heeft op 10 juni met de werkgevers en het kabinet een principeakkoord ondertekend over pensioen en AOW. Alleen FNV Bondgenoten stemde tegen in de federatieraad waarin alle

Nadere informatie

Lenteakkoord: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd

Lenteakkoord: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd Lenteakkoord: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd Gezonde overheidsfinanciën zijn van essentieel belang. Sinds het tot stand komen van het regeerakkoord zijn we geconfronteerd met nieuwe onzekerheden

Nadere informatie

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen Hervormen en verbinden Wonen, zorg en pensioenen Deze reeks omvat bijdragen die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013

Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013 Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013 Begrotingsakkoord 2013: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd Gezonde overheidsfinanciën zijn van essentieel belang. Sinds de tweede helft van 2011 zijn we geconfronteerd

Nadere informatie

Wat is er aan de hand in Pensioenland?

Wat is er aan de hand in Pensioenland? We sturen dit document als achtergrondinformatie bij de interactieve presentatie (Prezi). U kunt dit document uitprinten, de Prezi kunt u alleen op uw computer bekijken. Wat is er aan de hand in Pensioenland?

Nadere informatie

Minder zorg om vergrijzing. Bert Smid Harry ter Rele Stefan Boeters Nick Draper André Nibbelink Bram Wouterse. Minder zorg om vergrijzing

Minder zorg om vergrijzing. Bert Smid Harry ter Rele Stefan Boeters Nick Draper André Nibbelink Bram Wouterse. Minder zorg om vergrijzing Minder zorg om vergrijzing Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau (CPB) Postbus 80510 2508 GM Den Haag (070) 338 33 80 www.cpb.nl info@cpb.nl Overheids- Minder profijt financiën op hogere houdbaar

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie 2013-2 Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden

Nieuwsbrief Editie 2013-2 Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden Nieuwsbrief Editie 2013-2 Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden 24 februari 2012 Eerste Algemeen Overleg Tweede Kamer Commissie SZW over pensioenen verloopt teleurstellend Op 6 februari

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder Angelique Kansouh Sabrina Watson Augustus 2013 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave

Nadere informatie

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag.

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag. 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1 1. Algemeen Het kabinet heeft met interesse kennisgenomen van

Nadere informatie

Pensioenimpact regeerakkoord

Pensioenimpact regeerakkoord Pensioenimpact regeerakkoord De impact van het regeerakkoord op AOW en aanvullend pensioen is groot. De AOW-leeftijd gaat versneld omhoog. Vanaf 2015 wordt ook het inkomen gemaximeerd, waarover de werknemer

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

De prijs van gelijke zorg. CPB Policy Brief 2013/01. Albert van der Horst Harry ter Rele. Dit is een uitgave van:

De prijs van gelijke zorg. CPB Policy Brief 2013/01. Albert van der Horst Harry ter Rele. Dit is een uitgave van: Solidariteit Zorg op maat onder druk? heeft toekomst Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Januari 2013 ISBN 978-90-5833-577-7 CPB Policy Brief 2013/01

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen. Extra investering helpt 125.000 mensen aan het werk

Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen. Extra investering helpt 125.000 mensen aan het werk Pleidooi voor Maatschappelijk Verantwoord Bezuinigen Extra investering helpt 125.000 mensen aan het werk Voorwoord Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag bij gewone werkgevers. Dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 210 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2004) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I. ALGEMEEN 2 1. Inleiding 2

Nadere informatie

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Jona

Nadere informatie

EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN

EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN FNV Belastingnota 2015 MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN VOORWOORD De FNV gaat over werk en inkomen. Wij maken ons sterk om uw inkomenspositie te verbeteren. Hoeveel inkomen

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag.

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag. 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Inleiding... 2 3. Maatregelen regeerakkoord,

Nadere informatie

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat 2 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Hoofdstuk 1 Nederland in Europa 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Vergrijzing in Europa en houdbaarheid van

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 21

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inhoudsopgave 1 Maatregelen voor de particulier 1.1 Algemene heffingskorting en de arbeidskorting 2 1.1.1 Algemene heffingskorting 2 1.1.2 Arbeidskorting 2 1.2 Fiscale inkorting

Nadere informatie