Fiscale actualiteiten zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale actualiteiten zorg"

Transcriptie

1 Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg is een uitgave van Verstegen accountants en adviseurs, bestemd voor relaties in de gezondheidszorg. Voor logistieke vragen: Voor inhoudelijke vragen: Redactie: A.C. (Ariëtta) Heuvelman, mr. G.E. (Gosse) Hoekstra RB, L.G.J. (Bert) Mostert RA, Bij het samenstellen van deze uitgave is uiterste zorgvuldigheid in acht genomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijk onjuiste of onvolledige informatie of voor schade die als gevolg hiervan ontstaat. Gezien het algemene karakter van de uitgave kunnen wij niet instaan voor toepassingsmogelijkheden in specifieke situaties. Alle rechten voorbehouden Pagina 1 Oktober 2014

2 Voorwoord In deze fiscale nieuwsbrief informeren wij u over de belangrijkste fiscale actualiteiten die relevant zijn voor de zorgsector. In de nieuwsbrief komen onder meer enkele maatregelen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt aan de orde. U bent van ons gewend om via een bijlage bij onze maandelijkse nieuwsbrief "Geregeld in de Zorg" geïnformeerd te worden. Vanwege de toenemende aandacht van de fiscus voor de zorgsector en de daarmee samenhangende toename van relevante berichtgeving hebben wij er voor gekozen om u in het vervolg via een afzonderlijke nieuwsbrief te informeren. In dit nummer: Voorwoord 2 Loonheffing 2 Omzetbelasting 5 Vennootschapsbelasting 6 Energiebelasting 7 Loonheffing Werkkostenregeling: verplichte invoering per 1 januari 2015 Iedere werkgever moet de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015 gaan toepassen. Het huidige keuzeregime komt daarmee te vervallen. Voorstel is om de WKR op vijf punten aan te passen om de regeling te versoepelen, de administratieve lasten voor werkgevers terug te dringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst te verbeteren. Pagina 2 De voorgestelde aanpassingen zijn: 1. Voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur wordt een noodzakelijkheidscriterium ingevoerd. Dit criterium houdt in dat wanneer een werkgever het in het kader van de bedrijfsvoering noodzakelijk vindt om een bepaalde vergoeding of verstrekking aan zijn medewerkers te geven, hij dat kan doen zonder fiscaal rekening te moeten houden met het privévoordeel van de werknemers. Met deze maatregel wordt het dus mogelijk om zonder meer belastingvrij een tablet/i-pad o.i.d. aan werknemers te verstrekken of te vergoeden. Voor bestuurders en commissarissen/toezichthouders geldt daarbij de eis dat de vergoeding of verstrekking gebruikelijk is. Met deze voorwaarde zou onder meer voorkomen moeten worden dat de onderhavige vergoeding/verstrekking gebruikt wordt om de effecten van het bezoldigingsmaximum van de Wet Normering Topinkomens te voorkomen of te beperken. 2. Een overschrijding van de vrije ruimte mag jaarlijks na afloop van het kalenderjaar in één keer worden vastgesteld. De daarover verschuldigde belasting kan in de aangifte over het eerste loontijdvak van het nieuwe kalenderjaar worden afgedragen.

3 3. Er komt een concernregeling. Tot het concern behoren de lichamen waarin een ander lichaam een (on)middellijk belang heeft van 95% of meer. Binnen het concern wordt een gezamenlijke vrije ruimte berekend over het saldo van de fiscale loonsom van alle (aangewezen) concernmaatschappijen. De concernregeling is optioneel: de werkgever kan kiezen of hij die regeling al dan niet wil toepassen. Als de concernregeling wordt benut, geldt er een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de verschuldigde eindheffing. Vooralsnog kan deze regeling niet worden benut tussen stichtingen onderling. 4. Er wordt een gerichte vrijstelling ingevoerd voor personeelskortingen op brancheeigen producten. Deze regeling is vergelijkbaar met de oude regeling. 5. Voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor onder de huidige WKR een nihilwaardering geldt, komt er een gerichte vrijstelling. Door deze aanpassing vervalt het fiscale onderscheid tussen het vergoeden, het verstrekken of ter beschikking stellen van deze voorzieningen. Het is nog niet bekend voor welke werkplek gerelateerde voorzieningen dit gaat gelden. De bovenstaande tegemoetkomingen worden budgettair neutraal gefinancierd door een verlaging van de vrije ruimte van 1,5% naar 1,2%. Werkgevers die nog geen aanvang hebben gemaakt met de implementatie, komen mogelijk in de knel. Immers, invoering van de werkkostenregeling betekent in bijna alle gevallen het aanpassen van de financiële administratie, de loonadministratie en soms ook de arbeidsvoorwaarden. Levensloopregeling: opnieuw 20% korting bij afkoop Werknemers die nog steeds de levensloopregeling toepassen en in 2013 dus geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun levenslooptegoed in één keer op te nemen met een korting van 20% krijgen een nieuwe kans. De levensloopregeling is per 1 januari 2012 voor nieuwe gevallen afgeschaft. Werknemers die ultimo 2011 een levenslooptegoed hadden van of meer konden onder het overgangsrecht tot en met het jaar 2021 blijven deelnemen aan deze regeling. De werknemers die thans nog deelnemen aan de levensloopregeling kunnen desgewenst in 2015 hun tegoed alsnog met 20% korting opnemen: het tegoed per ultimo 2013 wordt dan slechts voor 80% in de belastingheffing betrokken. De werknemer die van deze regeling gebruik wil maken, moet het volledige tegoed opnemen. Het tegoed per ultimo 2013 wordt daarbij voor 80% belast. De toevoeging in 2014 is volledig belast. Verlaging pensioenopbouw Vanaf 1 januari 2015 gaat de pensioenopbouw opnieuw omlaag doordat: 1. de maximaal jaarlijkse toegestane pensioenopbouw voor werknemers daalt; en 2. het pensioengevend salaris wordt gemaximeerd op Pagina 3

4 Maximale opbouwpercentages vanaf 2015 Na de eerdere verlaging van de maximale pensioenopbouw in 2014 daalt de maximale jaarlijkse pensioenopbouw van werknemers per 1 januari 2015 nog verder. Ook de staffels voor de beschikbare premieregelingen worden aangepast. Per 1 januari 2015 gelden de volgende opbouwpercentages bij een pensioenleeftijd van 67 jaar. Middelloonregeling 1,875% Eindloonregeling 1,657% Maximering pensioengevend salaris Binnen een pensioenregeling kunnen werknemers pensioen opbouwen over een maximum bruto jaarsalaris van Verdient een werknemer meer dan dit vastgestelde maximum bruto jaarsalaris? Dan betekent dit dat hij binnen de pensioenregeling over het salaris boven dit bedrag geen ouderdomspensioen opbouwt. Dit geldt ook voor het verzekerde nabestaandenpensioen. Er wordt een nieuwe spaarmogelijkheid op vrijwillige basis geïntroduceerd. Voor het salaris boven kunnen werknemers via een nettolijfrente (of nettopensioen) een aanvullende oudedagsvoorziening opbouwen. Deze komt ongeveer overeen met een jaarlijkse bruto pensioenopbouw van 1,875% middelloon. De premie of inleg van deze mogelijkheid wordt betaald uit het netto salaris. De waarde van deze nettolijfrente is vrijgesteld in box 3. De uitkeringen worden ook niet belast in box 1. Personeelslening Een werknemer kan onder voorwaarden een laagrentende of renteloze lening van zijn werkgever ontvangen, zonder dat het rentevoordeel als loon wordt aangemerkt. De wetgever heeft het voornemen om deze mogelijkheid in de loop van 2015 af te schaffen. Afschaffing VAR en invoering Beschikking geen loonheffingen Een week na Prinsjesdag heeft de wetgever het wetsvoorstel Invoering beschikking geen loonheffingen ingediend. Dit wetsvoorstel moet het huidige VAR-systeem in de loop van 2015 gaan vervangen. Op basis van het wetsvoorstel moet de opdrachtnemer via een webmodule bij de Belastingdienst een Beschikking geen loonheffingen (BGL) aanvragen. Op de beschikking komt te staan op grond van welke voorwaarden de BGL is afgegeven. Wijken de voorwaarden op de beschikking af van de werkelijke omstandigheden, dan loopt de opdrachtgever het risico aansprakelijk gesteld te worden. Welke gegevens er precies op de beschikking komen te staan, is nog niet bekend. De BGL geeft alleen antwoord op de vraag of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden. De BGL zegt dus niets over de gevolgen voor de inkomstenbelasting. Dit betekent dat de opdrachtnemer zelf moet beoordelen of zijn inkomsten kwalificeren als winst uit onderneming. Naar verwachting zullen hier de nodige discussies met de Belastingdienst ontstaan. Pagina 4

5 Zzp-er in de zorg is toch ondernemer (en dus geen werknemer) Zoals eerder in deze nieuwsbrief beschreven, neemt de Belastingdienst het standpunt in dat een zzp-er die op basis van onderaanneming zorgprestaties verricht aan cliënten van een zorginstelling per definitie in gezagsverhouding staat tot de instelling. Omdat ook sprake is van een beloning en de zzp-er zich (naar de mening) van de Belastingdienst veelal niet vrijelijk kan laten vervangen, is in die optiek sprake van een dienstbetrekking. Recent heeft een gerechtshof geoordeeld dat een zzp-er die actief was voor vijf instellingen in de zorg aangemerkt moet worden als een ondernemer. Daarnaast heeft het kabinet in een recente brief aan de Tweede Kamer gemeld dat de mogelijkheden voor zzp ers om in de zorg aan de slag te gaan, goed geregeld moeten worden. Het kabinet vindt het belangrijk dat de thans geconstateerde belemmeringen voor zzp ers in de zorg worden weggehaald en dat voor een ieder duidelijk is waaraan een zzp er dient te voldoen. Het kabinet kondigt hiertoe een drietal maatregelen aan. In aansluiting op de eerder dit jaar algemeen opengestelde eigen contractering door een zzp-er met de zorgverzekeraars, gaat het kabinet met Zorgverzekeraars Nederland concrete afspraken maken om ook vanaf 2016 directe contractering van zzp ers in de thuiszorg mogelijk te maken. Voor instellingen die gebruik maken van zzp-ers biedt dit uiteraard geen oplossing. Een tweede aangekondigde maatregel is het laten vervallen van de Kwaliteitswet zorginstellingen. Mede omdat deze wet alleen betrekking heeft op zorginstellingen, kwam de Belastingdienst tot het hiervoor genoemde standpunt dat de zzp-er in een gezagsverhouding actief is. De opvolger van de Kwaliteitswet, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) biedt een oplossing doordat deze ook van toepassing is op solistisch werkende zorgverleners (lees zzp ers). Hoewel de Wkkgz pas per 1 juli 2015 in werking treedt, kan hierop worden geanticipeerd. Hiertoe moeten de contracten tussen zzp-er en zorginstelling vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wkkgz al daarmee in overeenstemming worden gebracht. Ten slotte zullen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Financiën gezamenlijk met een aantal veldpartijen verschillende modelovereenkomsten opstellen. Wanneer daarvan gebruik gemaakt gaat worden, is dat een indicatie dat de zzp er daadwerkelijk als een zzp er kwalificeert. Gezien het bovenstaande is ook weer relevant of de zzp-er die als ondernemer contracteert, btw in rekening moet brengen. Zie hierna het onderdeel omzetbelasting. Omzetbelasting Ruime toepassing btw-vrijstelling voor zzp ers In onze nieuwsbrief van juli jl. zijn wij ingegaan op een tweetal arresten van de Hoge Raad d.d. 13 juni In die arresten heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de diensten die door operatieassistenten en anesthesiemedewerkers als zzp er worden verricht, zijn vrijgesteld van btw. Pagina 5

6 In de ene casus oordeelde de Hoge Raad dat de zzp er werkzaamheden verricht in zijn hoedanigheid van beoefenaar van een beroep waarvoor regels zijn gesteld krachtens de Wet BIG. Het is daarbij niet van belang dat de zzp ers instructies moet opvolgen en behoudens uitzonderingssituaties niet aansprakelijk is. In de andere casus oordeelde de Hoge Raad dat het opvolgen van instructies en de eindverantwoordelijkheid voor de medische verzorging niet van belang is bij het karakteriseren van een prestatie met het oog op de toepassing van de vrijstelling. De staatssecretaris van Financiën is in een recent besluit ingegaan op deze arresten. Daarin geeft hij ons inziens een (te) beperkte interpretatie van deze arresten. Wanneer sprake is van zorgverlening door een BIG-er, dan wel wanneer een niet-big-er prestaties verricht die nauw samenhangen met zorgprestaties verricht door een instelling die de intramurale vrijstelling dan wel een extramurale vrijstelling benut, zal ook de zzp-er naar onze mening dezelfde vrijstelling in een groot aantal situaties kunnen toepassen. Aanpassing btw-vrijstelling voor intramurale zorg Het verzorgen en verplegen van in een instelling opgenomen personen is vrijgesteld van btw. Ook het verstrekken van eten, drinken, genees- en verbandmiddelen valt in beginsel onder deze vrijstelling. Voorwaarde daarbij is dat de instelling niet gericht mag zijn op het behalen van winst. Als er toch een winst wordt behaald, gelden een aantal aanvullende voorwaarden. In het belastingplan 2015 is voorgesteld dat het streven naar winst de toepassing van de btw-vrijstelling niet langer in de weg staat. Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel komt deze versoepeling echter alleen tot stand als de Wet vergroten investeringsmogelijkheden in de medisch-specialistische zorg in werking treedt. Verlenging 6% tarief voor renovatie en herstel van woningen Over de kosten van arbeid ter zake van het renoveren, verbouwen en herstellen van woningen ouder dan twee jaar kon tijdelijk volstaan worden met een btw-heffing tegen 6%. Dit verlaagde tarief zou alleen gelden voor werkzaamheden die in de periode van 1 maart 2013 tot 1 januari 2015 worden afgerond. In het belastingplan 2015 is voorgesteld deze maatregel met een halfjaar te verlengen, namelijk tot 1 juli Vennootschapsbelasting Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht Volgens de Europese Commissie bevat de Nederlandse wet op de vennootschapsbelasting ten onrechte een vrijstelling voor (een substantieel deel van de) overheidsbedrijven. Een recent ingediend wetsvoorstel maakt hieraan een einde. Hoewel de wet in werking treedt (moet treden) per 2015 resulteert deze feitelijk pas per 2016 in een eventuele heffing. Pagina 6

7 Wij onderkennen twee bijzonderheden in dit voorstel. Zo lijkt er geen wijziging te komen in de per 1 januari 2012 aangepaste zorgvrijstelling. Per die datum is de vrijstelling niet langer van toepassing op het verstrekken van huisvesting aan zieken, bejaarden etc. De andere aanpassingen waren slechts bedoeld om de tekst te moderniseren zonder een inhoudelijke wijziging te beogen. Overweging daarbij was dat de gedachtevorming over de reikwijdte van de zorgvrijstelling onderdeel zou zijn van een meer omvattende modernisering van de wet. Bijzonder is dat de zorgvrijstelling geen onderdeel uitmaakt van dit wetsvoostel. Bijzonder is ook dat de wet een vrijstelling bevat voor bepaalde onderwijsprestaties. Onderwijs is nu niet vrijgesteld, maar wordt in de praktijk vaak niet, of maar ten dele in de heffing betrokken. Zorgvrijstelling: statutaire winstklem ook voor stichtingen In eerdere nieuwsbrieven hebben wij aandacht gevraagd voor het feit dat de Belastingdienst de statuten van een lichaam soms streng toetst op het kunnen voldoen aan de voorwaarden van de zorgvrijstelling. Naast de eis dat de werkzaamheden van het lichaam uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (dat is voor 90% of meer) moeten bestaan uit kwalificerende werkzaamheden, mag een eventuele winst uitsluitend aangewend worden voor een lichaam dat met toepassing van de zorgvrijstelling is vrijgesteld, dan wel het maatschappelijk belang. In onze eerdere nieuwsbrieven ging het om B.V. s die de zorgvrijstelling vanwege een te ruime statutaire bepaling niet konden toepassen. Inmiddels zijn wij bekend met situaties waarin de Belastingdienst zich ook ten aanzien van stichtingen op het standpunt stelt dat de statuten niet voldoen. Wanneer u staat voor een statutenwijziging geven wij in overweging om de nieuwe statuten ook te laten toetsen aan de voorwaarden van de zorgvrijstelling. Energiebelasting In het Belastingplan 2015 is een viertal wijzigingen voorgesteld betreffende de energiebelasting. Onderstaand treft u een toelichting aan op drie van de wijzigingen. De vierde wijziging betreft een verhoging van het tarief en een verlaging van de belastingvermindering. Verlaagd tarief voor lokaal duurzaam opgewekte energie ook voor ondernemers Vanaf 1 januari 2014 ontvangen de leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren die lokaal energie opwekken een korting van 7,5 eurocent per kwh (maximaal kwh per jaar). Deze regeling was slechts toe te passen door particulieren. Pagina 7 In het Belastingplan 2015 is voorgesteld dat ook ondernemers die lid zijn van een dergelijke coöperatie of VvE in aanmerking komen voor de belastingkorting. Als aanvullende eis geldt dat de ondernemer niet voor meer dan 20% in de coöperatie of de VvE deelneemt.

8 Uitbreiding vrijstelling zelfopwekking duurzame energie naar de huursector Momenteel geldt een vrijstelling energiebelasting voor duurzame energie die wordt opgewekt en direct zelf wordt gebruikt. Een voorbeeld hiervan zijn zonnepanelen waarbij de opgewekte energie door de instelling zelf wordt gebruikt. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet de energie echter wel voor eigen rekening en risico zijn opgewekt. De verhuursector kon derhalve geen beroep doen op deze vrijstelling. In het Belastingplan 2015 wordt voorgesteld om een uitzondering te maken voor de huursector en de zonnepanelen te zien als een onderdeel van het te verhuren object. Er is derhalve niet langer energiebelasting verschuldigd over de elektriciteit die door de verhuurder wordt opgewekt met een duurzame elektriciteitsinstallatie en die door de huurders wordt gebruikt. Levering energie aan derden Ingeval energie anders dan via een aansluiting op het netwerk wordt geleverd, is het in de huidige wetgeving per situatie verschillend of de leverancier of de verbruiker belastingplichtig is. In het Belastingplan 2015 is voorgesteld dat in alle situaties de leverancier van de energie belastingplichtig wordt. Bij het leveren van elektriciteit anders dan via een aansluiting op het netwerk kan gedacht worden aan zonnepanelen van een derde op het dak van de zorginstelling, waarbij de energie wordt geleverd aan de zorginstelling. In dat geval is de eigenaar van de zonnepanelen belastingplichtig en dient deze de energiebelasting af te dragen. Pagina 8

Fiscale actualiteiten zorg

Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg Pagina 1 December 2014 Voorwoord De fiscale regelgeving voor de VGZ sector (Volkgezondheid, Gemeenten en Zorgsector) verandert continue. Niet alleen de wetgeving zelf, maar ook

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten zorg

Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg Pagina 1 September 2015 Voorwoord Voor u ligt een beknopte, maar daarmee niet minder relevante nieuwsbrief. Allereerst vragen wij graag uw aandacht voor het goede nieuws dat

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten zorg

Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg Pagina 1 Februari 2016 Voorwoord In 2016 zullen wij u weer met enige regelmaat informeren over de relevante ontwikkelingen in de fiscale wet- en regelgeving. In deze eerste nieuwsbrief

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten zorg

Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg Maart 2017 Pagina 1 Voorwoord Voor u ligt een korte maar niet minder waardevolle fiscale nieuwsbrief. Voor de zorgsector is er het goede nieuws dat de rechter heeft geoordeeld

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Programma. 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing

Programma. 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing Loonheffingen Programma 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing 2 Werkkostenregeling - Verplicht sinds 1 januari 2015

Nadere informatie

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld. Prinsjesdag Op Prinsjesdag heeft het kabinet de belastingplannen voor 2015 gepresenteerd. In deze notitie worden de belangrijkste voorstellen beschreven. De maatregelen zijn onderverdeeld in de volgende

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten zorg

Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg Pagina 1 December 2015 Voorwoord Aan het einde van het jaar 2015 is er nog een aantal belangwekkende (en minder belangrijke) ontwikkelingen die we graag met u delen. Eind november

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling

Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling Op Prinsjesdag, 16 september 2014, heeft het kabinet het Belastingplan 2015 ingediend bij de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen

Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen 19 mei 2015 If co-branding the template use this area for the Client logo Programma 1. Wijzigingen werkkostenregeling per 1 januari 2015 2. WKR-weetjes

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

FKR studieochtend 24 september 2014. Werkkostenregeling

FKR studieochtend 24 september 2014. Werkkostenregeling FKR studieochtend 24 september 2014 Werkkostenregeling 1 Werkkostenregeling Geïntroduceerd op 1 januari 2011 Tot en met 2014 toepassing werkkostenregeling facultatief Met ingang van 1 januari 2015 voor

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten zorg

Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg Pagina 1 Oktober 2016 Voorwoord Het met Prinsjesdag bekend gemaakte Belastingplan 2017 bevat een aantal elementen die, bij ongewijzigde invoering, voor uw organisatie van belang

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015. Teruggaaf BTW op rekeningnummer derde. Per 1 januari 2015 vervalt de tenaamstellingsverplichting

Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015. Teruggaaf BTW op rekeningnummer derde. Per 1 januari 2015 vervalt de tenaamstellingsverplichting TB Administratie administratie en advieskantoor Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015 Overheidslichamen vpb-plichtig Per 1 januari 2015 zijn overheidslichamen met economische activiteiten in beginsel

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014 WERKKOSTENREGELING Vereniging Nederlandse Gemeenten Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO Utrecht, 14 oktober 2014 1 Wat passeert de revue..? Let op: nog steeds voorgenomen wetgeving...

Nadere informatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Tip 1: Inventariseer uw personeelsverstrekkingen Bij de implementatie van de werkkostenregeling (WKR) is het essentieel, dat u weet welke vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen.

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen. Kubus Prinsjesdag Special 2014 Via deze speciale Prinsjesdag nieuwsbrief houdt Kubus u op de hoogte van Prinsjesdag 2014. Hierna treft u de hoofdlijnen van de Miljoenennota 2015 en het Belastingplan 2015.

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten zorg

Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg Pagina 1 Maart 2015 Voorwoord Het aanbod van relevante fiscale nieuwsfeiten heeft er toe geleid dat we ook deze maand een fiscale nieuwsbrief hebben opgesteld. De nieuwsbrief

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten zorg

Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg Pagina 1 Augustus 2016 Voorwoord De fiscale berichtgeving wordt de afgelopen maanden gedomineerd door de problematiek rondom de modelovereenkomsten en het vervallen van de VARverklaringen.

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015

OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015 OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015 Op Prinsjesdag 2014 (dinsdag 16 september 2014) is het wetsvoorstel Belastingplan 2015 (34.002) aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2015 is het Belastingplan beperkt

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2016 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Voorwoord In januari 2015 hebben wij onze brochure Onderwijsinstellingen en de fiscus uitgegeven. Inmiddels

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten zorg

Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg Pagina 1 Februari 2015 Voorwoord Uit de veelheid aan fiscale nieuwsfeiten in de eerste weken van 2015 hebben wij voor u de voor de VGZ sector (Volksgezondheid, Gemeenten en Zorg)

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! Blad 1 van 8 Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden en alle bijzonderheden van Prinsjesdag worden doorgevoerd in de wetgeving en daar ziet u een deel van terug in deze nieuwsbrief. Zo

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F. In deze nieuwsbrief van oktober 2014 (nr. 2014/4) komen de volgende onderwerpen aan de orde:

N I E U W S B R I E F. In deze nieuwsbrief van oktober 2014 (nr. 2014/4) komen de volgende onderwerpen aan de orde: N I E U W S B R I E F In deze nieuwsbrief van oktober 2014 (nr. 2014/4) komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Overgangsrecht stamrechtaanspraken 2. Pensioenovereenkomsten wijzigen voor 1 januari

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM

Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM Nederland) informeren wij u op hoofdlijnen over de

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 De fiscale maatregelen van Prinsjesdag 2014 Heffingskortingen en tarieven inkomstenbelasting Kindgebonden budget

Prinsjesdag 2014 De fiscale maatregelen van Prinsjesdag 2014 Heffingskortingen en tarieven inkomstenbelasting Kindgebonden budget Prinsjesdag 2014 Uit de schaduw van de crisis dat is de titel van de Miljoenennota die op Prinsjesdag 2014 bekend gemaakt is. Hoe pakt het kabinet het aan? Wat betekenen de plannen van Prinsjesdag 2014

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting Prinsjesdagspecial 2014 De pensioennota Samenvatting 1 2 Inhoudsopgave Prinsjesdagspecial de Pensioennota 1 Pensioen 3 1.1 Aangepast Witteveenkader 3 1.2 Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages

Nadere informatie

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur - partner Diverse actualiteiten

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur - partner Diverse actualiteiten drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur - partner Diverse actualiteiten Actualiteiten een bloemlezing Aanbestedingswetgeving en de accountant WNT Nieuwe CAO-afspraken Openbaarmaking jaarstukken MBO-HBO

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! NIEUWSBRIEF 08/2014 Werkgever 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten

Fiscale actualiteiten Vergezichten Programma: 19:30 uur Ontvangst 20:00 uur Fiscale actualiteiten door Birgitta van Antwerpen en Vincent Verburg 20:45 uur Hoe financiert u uw onderneming anno 2015? door Pieter van den Berg

Nadere informatie

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur In eerdere whitepapers informeerden

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten zorg

Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg Pagina 1 Augustus 2015 Voorwoord In deze nieuwsbrief informeren wij u allereerst over ontwikkelingen in de Wet Normering topinkomens. Recent is namelijk het voorstel voor de

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor werkgevers, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een nadere toelichting?

Nadere informatie

Werkkosten- regeling. Hoofdstuk 2.7. Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen

Werkkosten- regeling. Hoofdstuk 2.7. Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen Werkkosten- regeling Hoofdstuk 2.7 Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen Inleiding Kerstpakket, werkkleding en een fiets; het zijn voorbeelden van extra s die werkgevers aan hun personeel

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Belastingplan 2017

Fiscale eindejaarstips Belastingplan 2017 Fiscale eindejaarstips door: Keetie Duijkers Belastingadviseur Steven Huizer Adviseur Accountancy & Bedrijfsadvies BDO Accountants & Belastingadviseurs Agenda Introductie met eindejaarstips Vragen uit

Nadere informatie

Hier komt uw logo! Wijze Raad 2015. Voor ondernemers en ondernemende particulieren. Hier komen uw adresgegevens! 1

Hier komt uw logo! Wijze Raad 2015. Voor ondernemers en ondernemende particulieren. Hier komen uw adresgegevens! 1 Wijze Raad 2015 Voor ondernemers en ondernemende particulieren Hier komen uw adresgegevens! 1 Inhoudsopgave Voorwoord Belangrijke wijzigingen 2015 De werkkostenregeling in het kort Veranderingen kindregelingen

Nadere informatie

Datum 28 april 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake vragen PZO-ZZP en Zorg Professional m.b.t. de positie van zzp'ers in de zorg

Datum 28 april 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake vragen PZO-ZZP en Zorg Professional m.b.t. de positie van zzp'ers in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052

o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052 f e i r b uws e Ni 4 dag201 s e j s n i Pr Wi l majuneman Kal denker ker weg20 5913AEVenl o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052 Inhoud Wijzigingen voor de ondernemer Overheidslichamen vpb-plichtig Teruggaaf

Nadere informatie

HR Salarisservice Juli 2014

HR Salarisservice Juli 2014 HR Salarisservice Juli 2014 Inhoud Wettelijk minimumloon per 1 juli 2014... 3 Werkkostenregeling: Per 1 januari 2015 definitief van toepassing... 4 Premiekorting jongere werknemer... 6 Vakantiemedewerker

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1)

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Prinsjesdag 2014 (deel 1) In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste gevolgen van Prinsjesdag 2014 beschreven. Let wel, deze aangekondigde maatregelen moeten nog

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Fiscale aspecten contractering en samenwerking. Landelijke themadag vereniging HEAD 21 april 2016

Fiscale aspecten contractering en samenwerking. Landelijke themadag vereniging HEAD 21 april 2016 Fiscale aspecten contractering en samenwerking Landelijke themadag vereniging HEAD 21 april 2016 Agenda Vennootschapsbelasting (Vpb) zorgvrijstelling bij zorgcontractering en samenwerking Omzetbelasting

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's GRAVENHAGE

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Directie Algemene Fiscale Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht

Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Als dga valt u verplicht onder de gebruikelijkloonregeling. U hoort een salaris te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Tips voor werkgevers PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN. www.stolk-accountants.nl

Tips voor werkgevers PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN. www.stolk-accountants.nl www.stolk-accountants.nl Tips voor werkgevers Bent u al klaar voor de werkkostenregeling? Er is geen ontkomen meer aan. Daarnaast wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verder aangescherpt en gaan er veranderingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld. In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: maatregelen voor

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Salarispraktijk. Uitstel Werkkostenregeling. Bezwaar eindheffing hoge lonen Pagina 2. Overgangsregeling levensloopregeling Pagina 3

Salarispraktijk. Uitstel Werkkostenregeling. Bezwaar eindheffing hoge lonen Pagina 2. Overgangsregeling levensloopregeling Pagina 3 Nieuwsbrief i KPMG MKB Salarispraktijk Middels onze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de laatste wijzigingen op het gebied van salaris- en personeelsadministratie. Heeft u vragen over de

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/8]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/8] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/8] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

BM-Advisering & Accountancy: Prinsjesdagspecial Belastingplan 2015 [1/6]

BM-Advisering & Accountancy: Prinsjesdagspecial Belastingplan 2015 [1/6] Prinsjesdagspecial Belastingplan 2015 [1/6] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2014

RB Prinsjesdagspecial 2014 BELASTINGPLAN 2015 Het pakket Belastingplan dat andere jaren soms uit vier of meer wetsvoorstellen bestond is dit jaar beperkt tot uitsluitend het wetsvoorstel Belastingplan 2015. In het Belastingplan

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: - maatregelen voor

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang november 2014 NIEUWS 4 negentig In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende

Nadere informatie

Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015

Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015 Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015 Op Prinsjesdag, 16 september 2014, heeft het kabinet het Belastingplan 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit jaar staan de voorgestelde

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 82014

Nieuwsbrief. Nr. 82014 Nieuwsbrief Nr. 82014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. De wijzigingen in de werkkostenregeling per 1 januari 2015

NIEUWSBRIEF. De wijzigingen in de werkkostenregeling per 1 januari 2015 Accountants Belastingadviseurs NIEUWSBRIEF De wijzigingen in de werkkostenregeling per 1 januari 2015 s-hertogenbosch, oktober 2014 Geachte relatie, Medio juli zonden wij u een e-mail met informatie over

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

Belastingplan Mr. Erica Kientz FB Erik van Limbeek FFP

Belastingplan Mr. Erica Kientz FB Erik van Limbeek FFP Belastingplan 2012 Mr. Erica Kientz FB Erik van Limbeek FFP Programma Belastingplan 2012 Auto van de zaak Vitaliteitspakket Inkomstenbelasting ondernemers Pensioen Giften Belastingplan 2012 - Minder belastingen

Nadere informatie