GOVERNANCE IN DE ZORG I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOVERNANCE IN DE ZORG I"

Transcriptie

1 GOVERNANCE IN DE ZORG I Christian Huiskes Advocaat ondernemingsrecht 2 december 2014

2 Governance in de zorg Wat is governance? besturen en toezicht houden verdeling van verantwoordelijkheden en uitoefening van taken en bevoegdheden/naleving van verplichtingen door organen Wat is het belang van governance in/voor de zorg? directe relatie met kwaliteit, veiligheid en continuïteit in de zorg checks and balances binnen de organisatie, waardoor bestuurders en toezichthouders zich verantwoordelijk voelen voor een goede en veilige zorgverlening weten wat er speelt transparant zijn over fouten aanspreekbaar en afrekenbaar zijn op falend bestuur en toezicht 2

3 Governance (vervolg) Praktijkvoorbeelden falend bestuur en toezicht te snel op elkaar volgende fusies integratie onderdelen onvoldoende gemanaged ( eilanden ) managementinformatie niet (tijdig) uitgewisseld machtsstrijd/ruzies (mega)verliezen door verkeerde, risicovolle investeringen niet tijdig ingrijpen onduidelijkheid over te volgen koers uit het oog verliezen van kerntaken megalomaan of zelfs frauduleus gedrag hoge vertrekvergoedingen 3

4 Governance (vervolg) Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) (2005) eisen (van overheidswege) aan interne organisatie toezichthoudend orgaan (onafhankelijk t.o.v. bestuur/zorginstelling) cliëntenraad met een statutair recht om een enquête te verzoeken nadeel: eenmalige papieren toets statuten en inschrijving handelsregister Zorgbrede Governancecode (2006/2010) verantwoording afleggen aan belanghebbenden taken en bevoegdheden RvB en RvT samenstelling RvT 4

5 Governance (vervolg) beperkte zittingsduur in RvT (max. 2 x 4 jaren) beperking aantal bestuurs-/toezichthoudende functies zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd n.b.: ook concrete wettelijke beperkingen bij grote rechtspersonen (o.g.v. Wet bestuur en toezicht in nv s/bv s in boek 2 BW): niet benoembaar als bestuurder indien men al (i) toezichthouder is bij twee of meer andere grote rechtspersonen of (ii) voorzitter van de RvT is bij een andere grote rechtspersoon niet benoembaar als toezichthouder indien men al toezichthouder bij ten minste vijf andere grote rechtspersonen is, waarbij het voorzitterschap van een RvT dubbel telt 5

6 Governance (vervolg) grote rechtspersonen (nv s/bv s/stichtingen): waarde activa > EUR 17,5 M netto-omzet > EUR 35 M gemiddeld aantal werknemers ten minste 250 stichtingen: financiële verantwoording vergelijkbaar met jaarrekening RvB en RvT verantwoordelijk voor governance-structuur en naleving code 'pas toe of leg uit' (Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording) Zorgbrede Governancecode niet vrijblijvend: lidmaatschapsverplichting leden Brancheorganisaties Zorg toetsing in enquêteprocedure Desondanks gevallen van falend bestuur en toezicht in de zorg 6

7 Governance (vervolg) Wetsvoorstel voor goed bestuur in de zorg brief Min. VWS aan TK van 19 september 2013 voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg moet falend bestuur en toezicht worden voorkomen: verdere professionalisering van de governance in de zorg door versterken van de vakbekwaamheid bestuurders/toezichthouders accreditatietraject voor bestuurders permanente educatie nieuwe regelgeving opmerkelijke recente uitspraak Van Halder (topambtenaar VWS): zorginstellingen negeren interne signalen over kwaliteit en veiligheid. Bestuurders zijn niet in control door de vele veranderingen in de zorg. De focus op organisatieverandering en bedrijfsvoering gaat ten koste van kwaliteit en veiligheid. 7

8 Governance (vervolg) twee (wettelijke) resultaatsnormen 1. De zorgaanbieder richt zijn bestuurs- en toezichtstructuur zodanig in dat hij in staat is tot het verlenen van goede en veilige zorg, daarover regelmatig verantwoording aflegt jegens belanghebbenden en toezicht daarop naar behoren kan worden uitgeoefend 2. De zorgaanbieder richt zijn medezeggenschapsstructuur zodanig in dat gewaarborgd is dat cliënten vanuit hun gemeenschappelijk belang invloed kunnen uitoefenen op besluiten van de zorgaanbieder die voor hen van wezenlijk belang zijn 8

9 Governance (vervolg) Aanvullende verplichtingen bij eerste resultaatsnorm (bestuurs-/ toezichtsstructuur): 1. RvB wijst één van zijn leden aan die specifiek verantwoordelijk is voor de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening blijft ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen RvB vergemakkelijkt aansprakelijkstelling bestuurders: altijd een aanspreekpunt hoofdelijke aansprakelijkheid medebestuurders, tenzij deze zich kunnen disculperen: aantonen geen ernstig verwijt, gelet op aan ander(en) toebedeelde taken niet nalatig geweest in treffen van maatregelen om gevolgen onbehoorlijk bestuur af te wenden 9

10 Governance (vervolg) 2. RvB betrekt de RvT bij besluiten die een grote impact op de zorginstelling hebben en ook andere belanghebbenden bij besluiten die voor hen grote gevolgen hebben dualistisch bestuursmodel (niet een one tier board ) wettelijke (?) lijst met belangrijke bestuursbesluiten die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd (codificatie van artikel Zorgbrede Governancecode?) ter informatie/raadpleging moeten worden voorgelegd (codificatie van artikel Zorgbrede Governancecode?) 3. RvB en RvT verantwoorden zich jaarlijks openbaar voor hun besluiten en keuzes (Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording) 10

11 Governance (vervolg) 4. RvT is verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en het ontslag van bestuurders (tenzij de AV deze bevoegdheid heeft) 5. Leden RvB moeten voor toetreding een Verklaring Omtrent Gedrag overhandigen. RvT (of AV) heeft een vergewisplicht t.a.v. de kwaliteit van de aan te stellen leden van de RvB en RvT: of deze geschikt is de functie uit te oefenen 6. RvT ziet erop toe dat RvB zijn verantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg en voor een ordelijke en controleerbare administratie waar maakt 7. RvT verzekert zich ervan dat RvB voldoende zicht heeft op financiële risico s en hier adequaat naar handelt (onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de RvB) 11

12 Governance (vervolg) 8. RvT kan aansprakelijk worden gesteld o.g.v. artikel 2:9 BW. Bij taakverwaarlozing kunnen toezichthouders op verzoek van de cliëntenraad door de OK worden ontslagen. De statuten mogen dit recht niet beperken toezichthouders nu alleen aansprakelijk te stellen wegens onbehoorlijke taakvervulling indien de stichting/(formele) vereniging failliet is verklaard en onderworpen was aan de heffing van Vpb ontslag toezichthouders bij taakverwaarlozing door OK, op verzoek cliëntenraad, knoopt aan bij enquêteregeling structuurregeling 12

13 Governance (vervolg) 9. RvT is zodanig (divers) samengesteld, en zorgt er voor dat hij zodanig is geïnformeerd, dat hij toezicht op de kwaliteit en financiële situatie van de zorginstelling goed en onafhankelijk kan uitvoeren. RvB zorgt er voor dat RvT niet wordt belemmerd in zijn informatievergaring zie Zorgbrede Governancecode: ieder lid dient geschikt te zijn om hoofdlijnen totale beleid te beoordelen ieder lid heeft specifieke deskundigheid noodzakelijk voor zijn specifieke taak binnen RvT ten minste één lid beschikt over de voor de zorginstelling relevante kennis en ervaring in de zorg onafhankelijkheidseisen 13

14 Governance (vervolg) Aanvullende verplichtingen bij tweede resultaatsnorm (medezeggenschapsstructuur): 1. Zorginstellingen moeten er voor zorgen dat de noodzakelijke informatie tijdig en toegankelijk beschikbaar is om adequate inspraak mogelijk te maken 2. Zorginstellingen moeten voldoende (financiële) middelen beschikbaar stellen om medezeggenschap te ondersteunen 3. Een vertegenwoordiging van cliënten moet (ongeacht de rechtsvorm van de zorginstelling) het recht van enquête hebben en het recht hebben de OK te verzoeken een lid van de RvT te ontslaan wegens taakverwaarlozing. De statuten mogen dit recht niet beperken 14

15 Governance (vervolg) medezeggenschap op maat inspraak-/medezeggenschapsregelingen moeten aansluiten bij soort zorginstelling (kortstondige zorg versus langdurige zorg) niet uitgesloten dat er voor zorginstellingen gericht op curatieve zorg niet langer een verplichting zal gelden om een cliëntenraad in te stellen, maar voor een andere vorm van medezeggenschap kan worden gekozen Aanscherping toelatingseisen voor zorginstellingen: ook na toelating (na toets statuten en inschrijving handelsregister) verplichting om wijzigingen m.b.t. doel en intern toezicht door te geven aan Min. van VWS toetsing door IGZ m.b.t. kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening 15

16 Governance (vervolg) Extern toezicht IGZ op invulling resultaatsnormen, aanvullende verplichtingen en veldnormen risico gebaseerd bestuurders/toezichthouders aanspreken Min. van VWS adviseren aanwijzing te geven, bestuursdwang toe te passen of boete op te leggen 16

17 GOVERNANCE IN DE ZORG II Matthijs van Rozen Notaris ondernemingsrecht 2 december 2014

18 Wat is bestuur en wat is toezicht? Bestuur en toezicht algemeen - Elke rechtspersoon heeft een bestuur - Toezicht: raad van commissarissen bij NV/BV Raad van toezicht stichting momenteel onbekend in wet (BW) - wel: deels in sectorale wetgeving Verantwoordelijkheid van deze organen: collectief! - geschiktheid voor algemene gang van zaken 18

19 Wettelijke taakomschrijvingen Bestuur: belast met het besturen van de rechtspersoon (vertegenwoordiging, beleid, etc). Impliceert: geen anderen! Toezichthouder: toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Het toezichthoudend orgaan staat het bestuur met raad terzijde. 19

20 Waar is het geregeld? Relevante regelgeving: - Boek 2 Burgerlijk Wetboek Sectorspecifieke wetgeving (o.a. onderwijs, zorg, pensioenfondsen) Branche (governance) codes ("best practices") (o.a. Zorgbrede Governance Code) 20

21 Wetsontwerp bestuur en toezicht rechtspersonen verschenen Recente incidenten bij semi-publieke instellingen die aandacht trokken Verschillen tussen B.V./N.V. en stichting/vereniging in taken en aansprakelijkheid Wat is het maatschappelijk beeld? NB: titel niet verwarren met Wet bestuur en toezicht per 1 januari

22 22

23 23

24 24

25 Wetsontwerp bestuur en toezicht rechtspersonen Inhoud: Behoorlijke taakvervulling: niet altijd duidelijke omvang Raad van toezicht bij stichting (eindelijk) in wet Tegenstrijdig belang regeling Uniforme normen voor bestuurders en toezichthouders, ongeacht soort rechtsvorm Aansprakelijkheid ook voor bestuurders en toezichthouders van stichtingen en verenigingen Ontslag toezichthouders stichting door rechter 25

26 Reacties op wetsontwerp (Telegraaf) Harde aanpak voor falende bestuurders DEN HAAG - Falende bestuurders en slapende toezichthouders in de semi-publieke sector kunnen in toekomst harder worden aangepakt. Een nieuw wetsvoorstel moet het makkelijker maken om de leiding van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en woningcorporaties en degenen die geacht worden hen te controleren, te ontslaan. Ook het aansprakelijk stellen voor schade wordt eenvoudiger, meldt de Volkskrant. Minister Opstelten van Justitie heeft het wetsvoorstel, dat de kwaliteit van het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen moet verbeteren, naar verschillende instanties gestuurd. Opstelten reageert daarmee op een reeks schandalen in het onderwijs, bij woningcorporaties en in de zorgsector. De maatregelen gaan ook voor goede doelen gelden. Ze moeten ingrijpen makkelijker maken, zodat de publieke dienstverlening niet in gevaar komt. 26

27 Reacties in pers (FD) Strenger beleid jegens bestuurders DEN HAAG - Bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen worden straks strenger op hun prestaties afgerekend. Het wordt gemakkelijker om ze te vervangen en te ontslaan. De nieuwe regels gelden ook voor goede doelen. Verder komen er regels voor aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders die hun werk niet naar behoren doen, ook in geval van faillissement. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) stuurde zijn reeds aangekondigde plan nu voor advies naar verschillende instanties. De taak van bestuurders en toezichthouders bij verenigingen en stichtingen is nu nog niet helder in de wet geregeld, maar dat gaat nu wel gebeuren zodat ze ook precies weten wat er van ze verwacht wordt. Goed dat dit nu eindelijk eens aangepakt wordt. Abvakabo FNV pleit daar al langer voor. Daarom zijn we ook de procedure rond zorgconcern Meavita begonnen, zegt Corrie van Brenk, voorzitter van Abvakabo FNV. Meavita ging in 2009 failliet door falende bestuurders en toezichthouders, aldus de vakbond. 27

28 Taakvervulling: het begrip belang Behoorlijke taakvervulling door bestuurders en toezichthouders Moeten zich richten naar belang rechtspersoon en daarmee verbonden organisatie Belang rechtspersoon: gaat boven privé belangen Belang ruim begrip: omvat bijvoorbeeld leden, donateurs, maar ook: werknemers en schuldeisers Verantwoordelijk algemene zaken: pas op met vergaande taakverdeling Onbehoorlijke taakvervulling kan tot aansprakelijkheid leiden 28

29 Tegenstrijdig belang Direct of indirect persoonlijk (privé) belang tussen bestuurder/toezichthouder en rechtspersoon Voorbeeld: aangaan geldlening Hoofdregel: niet deelnemen aan besluitvorming (mogelijk wel: vertegenwoordiging) Bij 1 of alle bestuurders: alternatieve regeling 29

30 Ontslag bestuurders en toezichthouders stichting door rechter Op verzoek van een belanghebbende of openbaar ministerie Nu: alleen t.a.v. bestuurders, met beperkte strekking Straks ook ontslag toezichthouders mogelijk Ruimere norm: eerder kunnen ingrijpen Bij 1) schaden belangen stichting die 2) voortduren functie niet dulden 30

31 31

32 Besluitvorming Geen wettelijke regels besluitvorming bij stichting In vergadering: - formele oproep aan alle betrokkenen met toezending agenda en inachtneming statutaire termijnen - besluiten met vereiste meerderheid - controleer statuten op een quorum Buiten vergadering: - in statuten opgenomen? - schriftelijk en unanieme stemmen Besluitvorming in het uitvoerend orgaan (bestuur) 32

33 Herbenoeming van personen Zorgbrede Governance Code: - herbenoeming is geen automatisme - maximaal 2 x 4 jaar Statuten bepalend voor (on)mogelijkheid tot herbenoeming Recente uitspraak Rechtbank Noord-Holland 3 september herbenoeming was mogelijk - geen herbenoeming: bestuurder (intern) af - wel besluiten nadien genomen - positie derden? 33

34 FLEXIBELE INZET PERSONEEL IN ZORG PENSIOEN EN WNT Norbert Laane Advocaat arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht 2 december 2014

35 Buiten arbeidsovereenkomst Persoon werkt bij jou, maar heeft arbeidsovereenkomst met derde - Contracting (aanneming van werk) - Uitzending, payrolling, detachering (pool), alfahulp Persoon werkt bij jou, maar heeft geen arbeidsovereenkomst - Voorovereenkomst - Overeenkomst van opdracht (ZZP, vrijwilliger) 35

36 Binnen arbeidsovereenkomst Wat gaan we behandelen? - Nul-urencontract in zorg - Flexibele functie - Omzetting van vast naar flexibel - Ontslagvolgorde in zorg - Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden - Rol OR en CR - Rol vakbonden 36

37 Binnen arbeidsovereenkomst Ik laat rusten: - Proeftijd - (Keten) bepaalde tijd, omzetting onbepaalde tijd in bepaalde tijd - Min-max - (Vermoeden) omvang - Tijdelijk hogere omvang 37

38 Nul-urencontract in zorg WWZ Minister CAO - CAO VVT - CAO Gehandicaptenzorg - CAO Ziekenhuizen Omzetting in min-max 38

39 Flexibele functie Één arbeidscontract voor zowel hoger als lager ingeschaald werk (bijvoorbeeld HH1 en HH2) 39

40 Omzetting van vast naar flexibel Overgang van onderneming Uitbesteding van werk - Uitbesteding van werk aan echte zelfstandige - Of aan schijnzelfstandige - Met als uitsluitend doel werknemershap te vermijden Fluctuaties in werkaanbod - Ontslag vast personeel en behoud flexibele schil - Ontslag vast personeel met doel creëren flexibele schil Deeltijdontslag Ontslag en voortzetting als vrijwilliger, verdringing 40

41 Ontslagvolgorde in zorg Afwijking afspiegelingsbeginsel, voor o.a.: - VVT - Gehandicaptenzorg Afspiegelingsbeginsel - Per gemeente, waarbinnen werkzaamheden komen te vervallen (in plaats van: per bedrijfsvestiging) - Tenzij meerdere bedrijfsvestigingen binnen gemeente; dan per die bedrijfsvestigingen - In gehandicaptenzorg: vanwege wijze waarop werkzaamheden zijn georganiseerd, per bedrijfsvestiging 41

42 Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden Standplaats, werktijden, functie, salaris Zwaarwichtig belang werkgever waarvoor belang medewerker naar redelijkheid en billijkheid moet wijken. Medewerker kan gehouden zijn in te gaan op redelijke voorstellen van werkgever verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk Tips voor Werkgever - Belang werkgever onderbouwen - Passend aanbod - Waarbij rekening wordt gehouden met belangen medewerker - Overgangsregeling - OR, vakbonden betrekken bij wijziging - Alle omstandigheden wegen mee 42

43 Rol OR en CR Bij flexibele inzet personeel - Instemmingsrecht OR: arbeidstijdenregeling, beloningssysteem - Bespreking met OR van algemene gang van zaken, in aanwezigheid (vertegenwoordiger) Raad van Toezicht Bij toezicht op goed bestuur en goed toezicht 43

44 Rol vakbonden CAO, WMCO, SER-besluit Fusiegedragsregels Bij flexibele inzet personeel - CAO VVT - CAO Gehandicaptenzorg - CAO Ziekenhuizen - Sociaal Plan Bij toezicht op goed bestuur en goed toezicht 44

45 Pensioen en WNT - Vanaf 1 januari 2015 pensioenopbouw boven ,- niet bruto maar netto - Wijziging arbeidsovereenkomst voor rekening werkgever, werknemer of beiden? - Overgangsregeling WNT: - 6 december december 2012: overgangsregeling 4 plus 3 jaar - Geldt niet voor iedere wijziging in de bezoldiging 45

46 Contact Christian Huiskes T Matthijs van Rozen T M E nl.linkedin.com/in/christianhuiskes M E nl.linkedin.com/in/matthijsvanrozen Norbert Laane T M E nl.linkedin.com/in/norbertlaane Pantheon 25 Postbus AC Enschede T +31(0) F +31(0)

Goed bestuur in de zorg

Goed bestuur in de zorg Goed bestuur in de zorg Fenna van Dijk Puck Dinjens IVVU 26 mei 2015 Inhoud workshop i. Bestuur en toezicht: de stand van zaken ii. Hoe werkt toezicht in de zorg? iii. Vergrootte aansprakelijkheid bestuurder

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Governance en aansprakelijkheid

Welkom bij de workshop Governance en aansprakelijkheid Welkom bij de workshop Governance en aansprakelijkheid Matthijs van Rozen (notaris) Christian Huiskes (advocaat) Indeling Matthijs van Rozen (notaris) governance, organen, Wetsvoorstel bestuur en toezicht

Nadere informatie

ONDERNEMINGSRECHT EN ZORG

ONDERNEMINGSRECHT EN ZORG ONDERNEMINGSRECHT EN ZORG Nieuwe regels voor bestuurders en toezichthouders 27/11/2014 1 Problemen in semi-publieke sector, ook in de zorg Vergoedingen staan onder druk Bezuinigingen en dreigende ontslagen

Nadere informatie

Intern toezicht in het onderwijs. 10-12 juni 2014 Judith Wintgens en Peter Brouns

Intern toezicht in het onderwijs. 10-12 juni 2014 Judith Wintgens en Peter Brouns Intern toezicht in het onderwijs 10-12 juni 2014 Judith Wintgens en Peter Brouns 1 Verscherpte aandacht voor good governance in de (semi)publieke sector 2 Raad van toezicht Wettelijke instelling RvT en

Nadere informatie

Positie bestuurder. Benoeming, ontslag en bevoegdheden. Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris

Positie bestuurder. Benoeming, ontslag en bevoegdheden. Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris Benoeming, ontslag en bevoegdheden Marie-Louise van Kalmthout, advocaat Matthijs van Rozen, notaris 20 mei 2014 Invloed wetswijzigingen op bestaande statuten Wet Flex B.V. op 1 oktober 2012 Wet bestuur

Nadere informatie

ORANJE LOPER WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT. 17 november Maurice Verhoeven & Anton van den Heuvel

ORANJE LOPER WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT. 17 november Maurice Verhoeven & Anton van den Heuvel ORANJE LOPER WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT 17 november 2011 Maurice Verhoeven & Anton van den Heuvel Ploum Lodder Princen Advocaten en Notarissen Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Achtergrond Doel wet:

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht Expert Class HRM Flexibele arbeidsrelaties Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht 23 september 2014 Flexibele arbeidsrelaties Welke flexibele arbeidsrelaties gebruik jij in de praktijk?

Nadere informatie

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 12

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 12 Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 12 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de praktijkgroep ondernemingsrecht van KienhuisHoving. Wilt u meer weten over onze praktijkgroep ondernemingsrecht,

Nadere informatie

Governance: uw risico en uw aansprakelijkheid

Governance: uw risico en uw aansprakelijkheid Governance: uw risico en uw aansprakelijkheid Dr. Arie Slottje MBA Associate Partner IPFOS Mr. drs Reinier Russell Partner Russell Advocaten Agenda Ontwikkeling pension fund governance Wat is besturen?

Nadere informatie

Wetsvoorstel bestuur en toezicht aangenomen door de Eerste Kamer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht aangenomen door de Eerste Kamer Wetsvoorstel bestuur en toezicht aangenomen door de Eerste Kamer 1 juni 2011 In deze Legal Alert worden de belangrijkste gevolgen van het Wetsvoorstel bestuur en toezicht toegelicht [1]. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Duidelijk anders. Praktische handvatten bij het implementeren van de organisatiemodellen. Presentatie Stan Commissaris 19 mei 2015

Duidelijk anders. Praktische handvatten bij het implementeren van de organisatiemodellen. Presentatie Stan Commissaris 19 mei 2015 Duidelijk anders Praktische handvatten bij het implementeren van de organisatiemodellen Presentatie Stan Commissaris 19 mei 2015 2 Introductie Stan Commissaris, notaris Ploum Lodder Princen, advocaten

Nadere informatie

Governance in de zorg actualiteiten

Governance in de zorg actualiteiten Governance in de zorg actualiteiten Yvonne Nijhuis, advocaat Christian Huiskes, advocaat Matthijs van Rozen, notaris 22 november 2016 Welkom Christian Huiskes (15.00 uur 15.40 uur) - falend governance

Nadere informatie

Governance en kwaliteit van zorg

Governance en kwaliteit van zorg Governance en kwaliteit van zorg 26 maart 2015 Yvonne Nijhuis Christian Huiskes Governance en kwaliteit van zorg Brief Minister 22 januari 2015 Goed bestuur in de zorg (4 speerpunten) Medezeggenschap cliënten

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen

2. De achtergrond: het Wetsvoorstel MO; stand van zaken en algemeen MEMO Aan : Leden Woningbouwvereniging Amerongen Leden Adviesraad Volkshuisvesting Amerongen Leden Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Amerongen Bestuur Woningbouwvereniging Amerongen Leden Geschillencommissie

Nadere informatie

INLEIDING WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN (WBTR)

INLEIDING WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN (WBTR) 1. INLEIDING WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN (WBTR) Een overzicht van de relevante aspecten ten behoeve van bestuurders, commissarissen en toezichthouders bij o.a. stichtingen en verenigingen. JJK.

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

Aansprakelijkheid commissarissen

Aansprakelijkheid commissarissen 1 november 2012 Aansprakelijkheid commissarissen Suzan Winkels-Koerselman Turnaround Advocaten Een klein, modern en gespecialiseerd advocatenkantoor Digitaal dossier Wij bieden de inzet van ervaren onafhankelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 Nr. 131 BRIEF

Nadere informatie

Waarborgen functioneren raden van bestuur en raden van toezicht

Waarborgen functioneren raden van bestuur en raden van toezicht Aan de leden van de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de heer drs. A.J.M. Teunissen, griffier Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postbus 9696

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Welkom Bestuur en toezicht

Welkom Bestuur en toezicht Welkom Bestuur en toezicht Suzan Koerselman advocaat Turnaround Advocaten Turnaround Advocaten is een klein en modern gespecialiseerd advocatenkantoor. Digitaal dossier. Wij bieden de inzet van zeer ervaren

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie inzake het voorstel van wet Herziening van de regels over toegelaten instellingen

Nadere informatie

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities Reglement bestuur UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur/ Bestuurder het bestuur van de Stichting als bedoeld in

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Mr.dr. L.C.J.Sprengers Symposium: gevolgen van de WWZ voor het bijzonder onderwijs, 21 mei 2014 Preventieve ontslagtoets Preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd.

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 21500421 sr / 59065 STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: Stichting Adelante Zorg. Zij heeft haar zetel te Heerlen. DOEL

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid in de Zorg Zorgseminar 7 oktober Mr. Aram van Bunge

Bestuurdersaansprakelijkheid in de Zorg Zorgseminar 7 oktober Mr. Aram van Bunge Bestuurdersaansprakelijkheid in de Zorg Zorgseminar 7 oktober Mr. Aram van Bunge Paar vragen hebt u een huis? bent u getrouwd? onder huwelijkse voorwaarden? /2 Teksten SP kamerlid Leyten laat bestuurders

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Congres Cliëntenraad: inspraak in kwaliteit 9 december 2016

Congres Cliëntenraad: inspraak in kwaliteit 9 december 2016 Congres Cliëntenraad: inspraak in kwaliteit 9 december 2016 Workshop informele versus formele medezeggenschap Jaap Zwitser 9 december 2016 INHOUD Wat is formele medezeggenschap? Wat is informele medezeggenschap?

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bestuur en toezicht in de zorg

Hoofdstuk 2 Bestuur en toezicht in de zorg Hoofdstuk 2 Bestuur en toezicht in de zorg Bas Visée * 2.1 Inleiding Naar aanleiding van een aantal bedrijfsschandalen, zoals met Enron en Ahold, zijn de regels over bestuur en toezicht bij vennootschappen

Nadere informatie

Welkom bij de workshop WWZ, ambtenarenstatus en ondernemingsraad

Welkom bij de workshop WWZ, ambtenarenstatus en ondernemingsraad Welkom bij de workshop WWZ, ambtenarenstatus en ondernemingsraad Marie Louise van Kalmthout advocaat arbeidsrecht Berdine van Eerden advocaat arbeidsrecht Ilse van der Woude juridisch medewerker ambtenarenrecht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011

NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 MR. J.B.H. THIEL Ondernemingsrechtadviseur NIEUWSBRIEF 21 juni 2011 Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Op 12 mei 2011 heeft de Koningin aan de Tweede Kamer aangeboden 'een voorstel

Nadere informatie

Grenzen aan (intern) toezicht

Grenzen aan (intern) toezicht Grenzen aan (intern) toezicht VITP Congres, Driebergen, 16 september 2013 Prof. dr. Olaf C.H.M. Sleijpen Divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen en beleggingsondernemingen Agenda Drie onderwerpen Grenzen

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP WIJKVERPLEGING 2016

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP WIJKVERPLEGING 2016 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP WIJKVERPLEGING 2016 Algemene gegevens Naam Zorgaanbieder Rechtsvorm inschrijvende organisatie KVK-nummer AGB-code Aanhef tekenbevoegde bestuurder Naam en

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 23 juni 2016. 1 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers?

De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers? De algemene vergadering en de ondernemingsraad: perfect strangers? Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl Marnix Holtzer Johanna Schermer Contact Marnix Holtzer E: marnix.holtzer@dlapiper.com

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid. Door drs. Heske van Eyck van Heslinga Associate partner DeNieuweCommissaris Consult VTOI congres 17 april 2015

Bestuurdersaansprakelijkheid. Door drs. Heske van Eyck van Heslinga Associate partner DeNieuweCommissaris Consult VTOI congres 17 april 2015 Bestuurdersaansprakelijkheid Door drs. Heske van Eyck van Heslinga Associate partner DeNieuweCommissaris Consult VTOI congres 17 april 2015 Mijn achtergrond Associate partner DeNieuweCommissaris Opleiden

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Presentatie mr. C.G. (Cees) Klomp. 25 mei 2016

Presentatie mr. C.G. (Cees) Klomp. 25 mei 2016 Presentatie mr. C.G. (Cees) Klomp 25 mei 2016 De commissaris: de controle en het vertrouwen Cees Klomp Introductie Advocaat/curator Bierman Advocaten Commissaris bij Euretco Holding te Hoevelaken Commissaris

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT

WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT Notariaat M&A - oktober 2012 WIJZIGINGEN IN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN DE FLEX-WET EN HET WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT In het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Nadere informatie

Reactie NautaDutilh. Reactie NautaDutilh op het ambtelijk voorontwerp voorstel

Reactie NautaDutilh. Reactie NautaDutilh op het ambtelijk voorontwerp voorstel Reactie NautaDutilh consultatie Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Reactie NautaDutilh op het ambtelijk voorontwerp voorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen NautaDutilh N.V. Marianne de Waard-Preller

Nadere informatie

Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen

Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen Wat betekent de wet voor intern en extern toezicht? Prof. Dr. Olaf Sleijpen Divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen en beleggingsondernemingen Seminar voor intern

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 7 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg De kritiek op het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen van februari 2012 was niet mals. In de Nota naar aanleiding van het Verslag van juni

Nadere informatie

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht CORPORATE SEPTEMBER 2012 Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht In mei 2011 is de Wet bestuur en toezicht aangenomen door de Eerste Kamer. De inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht werd uitgesteld

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Bird s eye view: over de invloed van patiënten, cliënten, verzekerden in het zorgstelsel. 30 september 2015. Ernst van Koesveld

Bird s eye view: over de invloed van patiënten, cliënten, verzekerden in het zorgstelsel. 30 september 2015. Ernst van Koesveld Bird s eye view: over de invloed van patiënten, cliënten, verzekerden in het zorgstelsel 30 september 2015 Ernst van Koesveld OUTLINE PRESENTATIE - BIRD S EYE VIEW Zorgverzekeringswet - Kwaliteit Loont

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties

Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties mr drs Titia Hollman ZinZ - Juridisch Advies Medrie, 11 mei 2017 Doel Eerste inzicht in juridische structuren van (huisartsen)organisaties en

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ARTIKEL 1 ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN lid 4 lid 5 1.1 Basis De bestuurder is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 1.2

Nadere informatie

Een uitstapje: de stichtings- en verenigingsbestuurder P.W.H.M. Willems

Een uitstapje: de stichtings- en verenigingsbestuurder P.W.H.M. Willems Een uitstapje: de stichtings- en verenigingsbestuurder P.W.H.M. Willems 25 januari 2011 Aandachtspunten Positie en wijze van benoeming/ontslag van de stichtings/verenigingsbestuurder; Invloed 15 april

Nadere informatie

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 Duidelijk anders Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 2 3 Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 proeftijd concurrentiebeding aanzegtermijn uitzendbeding

Nadere informatie

TOEZICHT BIJ MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Een bewerkelijk werkje

TOEZICHT BIJ MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Een bewerkelijk werkje TOEZICHT BIJ MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Een bewerkelijk werkje 4 juli 2011 Bijeenkomst KPMG door Marry de Gaay Fortman Partner HouthoffBuruma m.fortman@houthoff.com Tel: 020 6056365 Toezicht bij maatschappelijke

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur Reglement College van Bestuur Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.0 Vastgesteld door CvB op: 3 oktober 2011 Goedgekeurd door RvT op: 26 september 2011 1 Preambule Dit Reglement College van

Nadere informatie

HR in de Zorg Flexibiliseren in tijden van Krimp 2 december 2014

HR in de Zorg Flexibiliseren in tijden van Krimp 2 december 2014 HR in de Zorg Flexibiliseren in tijden van Krimp 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

Wetsvoorstel Civielrechtelijk Bestuursverbod. Jurjen Mos (Lexence)

Wetsvoorstel Civielrechtelijk Bestuursverbod. Jurjen Mos (Lexence) Wetsvoorstel Civielrechtelijk Bestuursverbod Jurjen Mos (Lexence) 1 Presentatie 2 Consultatievoorstel Civiel bestuursverbod 3 Jurjen Mos 1 Achtergrond Titel: Wijziging van de faillissementswet in verband

Nadere informatie

Update Code Pensioenfondsen

Update Code Pensioenfondsen 24 april 2013 Update Code Pensioenfondsen Mila Hoekstra 2 Thema s 1. Taak en werkwijze 2. Diversiteit 3. Integer handelen 4. Beloning 5. Uitvoering, uitbesteding en kosten 6. Risicomanagement 7. Verantwoord

Nadere informatie

Het juridische lot van de Commissaris. Mr. David Dronkers 26 november 2009

Het juridische lot van de Commissaris. Mr. David Dronkers 26 november 2009 Het juridische lot van de Commissaris Mr. David Dronkers 26 november 2009 Amerikaanse toestanden? Rechtspersoon houder van rechten en plichten mythe van bestuurdersaansprakelijkheid Kentering: deep pocket-beginsel

Nadere informatie

Geachte heer Klink, geachte mevrouw Bussemaker,

Geachte heer Klink, geachte mevrouw Bussemaker, Aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer dr. A. Klink Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postbus 9696 3506 GR Utrecht

Nadere informatie

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38 Inhoudsopgave Voorwoord / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Flexibele arbeidsrelaties / 13 Inleiding / 13 Ketenregeling / 14 Aanzegtermijn / 22 Stilzwijgende verlenging / 23 Ragetlie-regel / 24

Nadere informatie

241. Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in de semipublieke sector

241. Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in de semipublieke sector 241. Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in de semipublieke sector Mr. D.N. de Boer en mr. A. Schennink De afgelopen jaren is de semipublieke sector opgeschrikt door een groot aantal incidenten

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Toelichting modeldocumenten NVTZ-NVZD. 1 juli 2017

Toelichting modeldocumenten NVTZ-NVZD. 1 juli 2017 Toelichting modeldocumenten NVTZ-NVZD 1 juli 2017 2 Inleiding De NVTZ en NVZD trekken al ongeveer tien jaar samen op bij het aanbieden aan leden van een aantal modeldocumenten. Het gaat om modelstatuten,

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA Reglement Raad van Toezicht SPA Versie 1 juli 2016 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College.

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College. *13.15375* Behandelend ambtenaar: C. Houtenbos Afdeling/cluster: afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling/cluster JOS Telefoonnr.: 0591-535387 Portefeuillehouder: Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad

Nadere informatie

Bestuurs- en directiereglement

Bestuurs- en directiereglement Versie: 1.0 Datum: 7 mei 2015 Bestuurs- en directiereglement 1. Begripsbepalingen a. Stichting: Stichting SecureFeed; b. Statuten: de Statuten van de Stichting, zoals vastgesteld op 24 juni 2014; c. Bestuur:

Nadere informatie

Wat komt vandaag aan bod

Wat komt vandaag aan bod De coöperatie Wat komt vandaag aan bod 1. Waarom een Coöpera.e 2. Rechtsvorm 3. Structuur 4. Organisa.e / Inrich.ng 5. Aansprakelijkheid 6. Fiscale aspecten Inhoud Waarom een Coöperatie Een mogelijkheid

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer mr.dr. L.F. Asscher Postbus LV DEN HAAG

STICHTING VAN DE ARBEID. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer mr.dr. L.F. Asscher Postbus LV DEN HAAG Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer mr.dr. L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG T 070-3 499 577 F 070-3 499 796 Einfo@stvda.nl

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 In de statuten van het Drenthe College is bepaald dat het College

Nadere informatie