Groen is een van de belangrijke kwaliteiten van Emmen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groen is een van de belangrijke kwaliteiten van Emmen:"

Transcriptie

1 RIS.4983 Bijlage 1 Bomen over bomen 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Groen is een van de belangrijke kwaliteiten van Emmen: Citaat: Emmen is een centrumgemeente in Zuidoost-Drenthe. Bijzonder opgezette woonwijken naast natuurschoon en bossen. Jong, snel gegroeid, verrassend ruim opgezet, dynamisch, veel natuur- en recreatiemogelijkheden en aantrekkelijk wonen zijn de kenmerken van deze stad. Vooral bomen bepalen in belangrijke mate de ruimtelijke kwaliteit van het groen. De gemeente wil zorgvuldig omgaan met onze bomen. Belangrijke bestaande boomstructuren en boomrijke gebieden worden veiliggesteld door middel van deze notitie Bomen over bomen en de nieuwe bomenverordening in samenspel met de interne procedure voor de gemeentelijke bomen. Bij nieuwe aanleg krijgen de bomen een goede start (voldoende ondergrondse ruimte, bomengrond etc.) zodat ook deze bomen duurzaam in stand gehouden kunnen worden. In Nederland ontstaat een tendens het kapverbod af te schaffen; dit met uitzondering van de monumentale en waardevolle bomen. In een gebiedsgerichte benadering kiest de gemeente Emmen voor een kapverbod voor monumentale bomen, waardevolle bomen en boomstructuren. De gemeenteraad van Emmen streeft naar meer vrijheden en bevoegdheden voor burgers. Hieraan wordt een uitwerking gegeven in de deregulering. Ook voor een onderdeel van het bomenbeleid kan daarin worden voorzien. Een algemeen kapverbod, zo als nu in de bomenverordening beschreven staat, geeft de gemeente onnodig veel werk omdat in de praktijk meer dan 90% van de vergunningsaanvragen verleend worden omdat er geen of niet voldoende reden is, om de kapaanvraag te weigeren volgens de weigeringgronden van de huidige Bomenverordening. Gemeente Emmen heeft de verantwoordelijkheid voor de bomenstructuur op stad en wijkniveau. De burger krijgt meer bevoegdheden op wijkniveau en veel meer vrijheden in zijn eigen tuin. De commissie wonen en ruimte heeft op 31 januari 2011 aangegeven een uitwerking te zien van variant 1. Deze variant houdt in, dat de monumentale bomen niet worden gekapt, kapvergunningvrij maken van de overige bomen en het aanpassen van de Bomenverordening. De variant 2 met een bescherming van bomen in een deel van de particuliere tuinen en de variant 3 met als basis een groene kaart is een te vergaande bescherming van de bomen met zicht op de deregulering waar de gemeente Emmen naar streeft. 1

2 Uitgangspunt blijft variant 1 (het collegebesluit van 30 juni 2009) met 2 toevoeging. Als eerste de mogelijkheid om het kappen van monumentale bomen toe te staan indien er zwaarwegende economische en maatschappelijke belangen een rol spelen. Deze redenen kunnen nu nog niet gespecificeerd worden. Per geval kan er gekeken worden door een onafhankelijke commissie welk besluit genomen moet worden. Als tweede een toevoeging van waardevolle bomen en boomstructuren inbegrepen de toekomstbomen in het gehele gebied. Hierbij is de vrijheid van de burger en de deregulering vanuit de gemeente steeds nadrukkelijk aanwezig. In het kort houdt deze variant in, dat de bomenlijsten (particulier, gemeentelijk en waardevol) beschermen wat beschermd dient te worden en stelt vrij wat vrijgesteld kan worden. Verder gaat deze variant uit van: - de vastgestelde lijsten met particuliere monumentale bomen - het op- en vaststellen van een lijst met gemeentelijke monumentale bomen - een lijst of kaart van (vooral) gemeentelijke bomen die als waardevolle structuur of als waardevolle/toekomstboom aangemerkt zijn - kapvergunningvrij maken van alle overige bomen - een vastgestelde interne procedure, die de gemeentelijke bomen beschermt en duurzaam het bomenbestand in stand houdt. 1.2 Doel Aangeven op welke wijze door een eenvoudiger kapbeleid kan worden bijgedragen aan: deregulering bezuinigingsopgave veiligstellen van bestaande boomstructuren en boomrijke gebieden. 1.3 Product Een overzicht van bomen in Emmen, waarop aangegeven wordt welke bomen beschermd zijn en waar we streven naar een duurzame ontwikkeling en instandhouding van de bomenstructuur in het gehele gebied. Voor deze bomen geldt een nee, tenzij beleid met gegronden reden kan een ontheffing aangevraagd worden. Daarnaast zijn alle andere bomen kapvergunningvrij. Voor de particuliere bomen geldt een ja, mits beleid. Dat houdt in, dat de bomen kapvergunningvrij zijn mits ze niet een monumentale of waardevole houtopstand zijn. De kap van gemeentelijke bomen worden door een interne procedure geregeld. Bij het kappen van gemeentelijke bomen mag verwacht worden, dat er voldoende zorgvuldig omgegaan wordt bij het kappen van bomen. 1.4 Plangebied Het plangebied ligt binnen de zogenaamde bebouwde kom Boswet in de gehele gemeente Emmen. Voor het landelijk gebied, dus buiten de bebouwde kom Boswet, blijft het huidige kapbeleid, de boswet, van toepassing en vallen dus onder het gezag 2

3 van het Rijk. De laatste keer dat de begrenzing van de Bebouwde kom Boswet is aangepast dateert uit Gezien de stedelijke ontwikkelingen van Emmen is het noodzakelijk dat de begrenzing van de Bebouwde kom Boswet wordt aangepast. 1.5 Status De lijsten met bomen en structuren vormen de basis voor de verruiming van het kapbeleid, op de lijsten worden de te beschermende bomen en boomstructuren (monumentaal en/of waardevol) aangegeven. Vaststelling gebeurt door het college nadat de afdelingen van de gemeente (I&B, S&B, FRO) deze lijsten opgesteld hebben. 2. Bomen over beleid 2.1 Strategie De ruimtelijke kaders als basis voor ontwikkeling in de structuurvisie 2020 van de gemeente Emmen geeft de belangrijkste uitgangspunten en ontwikkelingsprincipes voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Emmen aan, deze bestaan uit: Kwaliteit voor kwantiteit: centraal element is een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit. Keuze voor een duurzame inrichting van de ruimte: dit komt onder meer tot uiting door: - nieuwe ontwikkelingen te laten aansluiten op bestaande waterhuishoudkundige structuren en bodemopbouw. De waardevolle elementen in het landschap die gekoesterd worden zijn belangrijke onderleggers waarop nieuwe ontwikkelingen moeten aansluiten. Deze elementen zijn de Hondsrug, de steilrand (overgang van de Hondsrug naar het Veenkoloniale gebied), de beekdalen, de essen, het hoogveengebied en de openheid. - Behoud en versterking van de balans tussen de stad en het buitengebied. De insteek van Emmen open, groene stad krijgt vervolg in deze structuurvisie met Emmen open, groene gemeente. De opbouw in een lobbenstructuur is het leidend principe voor uitbouw van de kern Emmen. In de ruimtelijke uitwerking voor het versterken van landschapstructuur is: Versterken van het landschap door in te zetten op bebossing van de Hondsrug, het vrijwaren van de steilrand, het koesteren van de openheid, de herkenbaarheid van de kanalenstructuur te vergroten, de beekdalen te herstellen en het gebruik van de essen te vergroten. 2.2 Groenkompas Het groenkompas, dat in 2007 is vastgesteld door het college, is een analyse per wijk of dorp hoe de strukturen nu zijn. Het geeft verder aan hoe het groen in de bebouwde kernen van Emmen ontwikkeld en behouden moet worden. Groenkompas legt vast hoe het nu met het groen gesteld is en hoe het er in de toekomst zal uitzien. het gaat dan om de kwaliteit, de hoeveelheid, de structuur en de plaats van het groen in de relatie tot de bebouwing. Groenkompas doet voorstellen om de structuur van het groen te verbeteren, en het groen doelmatiger in te richten en te beheren. Daarnaast 3

4 geeft Groenkompas aan wat de rol van het groen moet zijn bij de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Hiervoor zijn de wijken en dorpen beschreven met de groene inpassing zoals laanstructuren en groene ruimtes in de gebieden. Per wijk staat aangegeven welke structuren, randen, sferen en bijzondere plekken belangrijk zijn voor deze locatie en of deze behouden, versterkt of zelfs nieuw aangeplant moeten worden. 2.3 Bomen in bestemmingsplannen Bomen worden in de huidige bestemmingsplannen van de gemeente Emmen niet extra vermeld. In de plannen wordt geen onderscheid gemaakt in de verschillende soorten groen. Alleen in de toelichting van de bestemmingsplannen is mogelijk te lezen of in het groene gebied een monumentale boom staat of dat het een berm is. Deze toelichtingen zijn de basis van het behoud van de bomen onder anderen in de wijken waar het wonen in het bos als inrichtingseis meegegeven is. 3. Bomen over de bomen 3.1 monumentale bomen Het beleid voor monumentale bomen wordt aangepast. In het huidige beleid is er een duidelijk NEE tegen de kap. Dit wordt aangepast in een nee, tenzij beleid. Er bestaat nu al een lijst van particuliere monumentale bomen. Deze moet regelmatig geactualiseerd worden en aangevuld worden met monumentale gemeentelijke bomen, zodat bestaande bomen de door hun leeftijd en omvang aan de criteria gaan voldoen op de lijst worden geplaatst. Als onderliggende lijst wordt de lijst van de Bomenstichting gehandhaafd. De criteria voor een monumentale boom zijn: a. minimumleeftijd van 80 jaren; b. een levensverwachting van tenminste 15 jaren; Tevens dient de boom aan een van de volgende criteria te voldoen: - individuele boom; - bijzondere functie voor de omgeving; - bijzondere schoonheidswaarde - bijzondere zeldzaamheidswaarde; - cultuurhistorische waarde. 3.2 waardevolle bomen Waardevolle bomen moeten opgenomen worden op een nog vast te stellen lijst. Deze bomen zijn bomen die in het straatbeeld en/of binnen de groenstructuur van de gemeente Emmen een belangrijke rol spelen. Met betrekking tot het straatbeeld, gaat het in de praktijk om bomen in bermen, voor- en zijtuinen, in incidentele gevallen om bomen in achtertuinen maar met een beeldbepalende bijdrage aan de openbare weg. Door omvang, vorm, kleur, zeldzaamheid, groeiwijze of eenheid met architectuur dragen deze bomen onmisbaar bij aan de uitstraling van de woonomgeving. 4

5 De criteria voor een waardevolle boom zijn: a. een mimimumleeftijd van 50 jaren; b. in een goede conditie verkeren. Tevens dient de boom aan een van de volgende criteria te voldoen: - individuele boom; - grote dendrologische waarde; (leer van houtgewassen en de groei van bomen in de jaartijden en het klimaat) - grote ecologische waarde; - cultuurhistorische waarde; - bijzondere snoeivorm; - bijzondere groeivorm; - ter markering van bijzonder plaats; - symbolische betekenis; - speelboom. Herdenkingsbomen en treurbomen vallen hiermee ook onder de criteria waardevolle bomen omdat deze bomen een bijzondere plaats markeren. Doelstelling is om een waardevolle individuele boom zo lang mogelijk op verantwoorde wijze in het straatbeeld te handhaven. Kapaanvragen worden met een realistische insteek benaderd. Vitaliteit en toekomstwaarde, standplaatsmogelijkheden, woongenot, veiligheid en aantoonbare schade aan gebouwen zijn belangrijke begrippen bij de beoordeling van kapaanvragen. Overlast zoals bladval, zaad- en vruchtenval of opdrukken van verharding, beperkingen in inrichtingsmogelijkheden van de tuin zijn geen motief voor het verstrekken van een kapvergunning, tenzij het een exceptionele situatie betreft. 3.3 beschermde Bomenstructuur De bomenstructuur bepaalt voor een groot deel de ruimtelijke kwaliteit in de stad. Het groen, breed gewaardeerd en kenmerkend voor de gemeente Emmen, krijgt en behoudt een volwaardige plaats binnen Emmen. Zowel voor de recreatieve, ecologische als landschappelijke betekenis van de bomenstructuur is een goede aansluiting op de bomenstructuur in het landelijk gebied essentieel. Deze bomen dienen aan een aantal criteria te voldoen a. de houtopstand bestaat uit minimaal 10 bomen. b. deze bomen hebben een minimale doorsnee van 20 cm op 1.3 meter hoogte. Tevens dient de houtopstand aan een van de volgende criteria te voldoen: - een structuurvormende boomgroep die een historische of cultuurbepalende achtergrond heeft; - een structuurvormende boomgroep die een (toekomstige) beeldbepalende structuur zijn; - een structuur van bomen die onderdeel uitmaakt van een beschermd stads- of dorpsgezicht; - de natuur en ecologische waarde van de houtopstand; 5

6 - bomen bij monumentale panden die onder de bescherming vallen van de erfgoedverordening. De bomenstructuur bestaat uit verschillende onderdelen: Deze is weergegeven op de bijbehorende kaart of lijsten o.a. in het groenkompas Lanen: bomenrij(en) als begeleiding van een weg of ander lineair element. Een laan bestaat meestal uit twee rijen bomen in een vast plantverband, maar kan ook uit een enkele of meerdere rijen bestaan of uit een variabel of los plantverband. Er worden lanen op twee niveaus onderscheiden. Lanen op stadsniveau zijn de lanen die deel uitmaken van de groene hoofdstructuur. Voorbeeld: Hondsrugweg Lanen op wijkniveau, zijn bepalend voor de identiteit en ruimtelijke samenhang van het groen op het niveau van de wijk. Voorbeeld: Bargeres Bomen op houtwallen: houtwallen in de gemeente Emmen zijn historisch gegroeid en cultuurbepalend voor het landschap. De houtwallen zijn van belang voor de oude structuren van het voormalig agrarisch landschap en staan voor een deel in woonwijken en zijn voor een deel zelfs verkocht aan de eigenaar van het (aangrenzend) perceel. Boomrijke gebieden bestaan uit: Parken bijvoorbeeld Dierenpark Emmen Kanalen: grofmazig netwerk van kanalen en kanaalbegeleidend groenzones met een ecologische, recreatieve en/of waterbergingsfunctie. Voorbeelden: Oranjekanaal Wonen in het bos: In de boomrijke buurten zijn de bomen op particuliere kavels en op openbaar terrein bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit en beleving. Hun kronen vormen als het ware een groene deken boven de bebouwing. Van bovenaf bekeken zien we de bebouwing door een groene waas. Bijvoorbeeld: Emmerhout en Boswonen op de Hondsrug (een combinatie van bosaanleg en woningbouw) zo als in de structuurvisie 2020 aangegeven. Bos- en houtopstanden: bomengroepen, al dan niet voorzien van onderbeplanting die een min of meer natuurlijk geheel vormen. Vrijwel altijd openbaar. Voorbeeld: Emmerdennen 3.4 Hardheidsclausule Het college kan van de bepalingen in deze regeling afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 4. Kapvergunningvrije bomen in de stad 4.1 Geen kapverbod van de kapvergunningvrije bomen 6

7 Bomen in het gebied van de bebouwde kom boswet zijn kapvergunningvrij. Voor bomen die niet monumentaal of waardevol zijn, geldt dat ze gehandhaafd kunnen worden, maar ook gekapt mogen worden. Voor het kappen van deze bomen is geen vergunning of ontheffing (meer) nodig. Voor de gemeentelijke bomen wordt een intern traject opgesteld zodat gewaarborgd blijft, dat de gemeente goed met de eigen bomen omgaat en de leefbaarheid en natuurwaarde in de stad en wijken behoudt of versterkt. Buiten de bebouwde kom boswet is de boswet van toepassing. 4.2 Mogelijke gevolgen van het kapvergunningvrij maken van bomen Minder particuliere bomen in de gemeente? Op basis van ervaring verwachten we dat er geen grote verschuivingen in het aantal particuliere bomen zullen optreden. Ook nu wordt voor vrijwel alle kapaanvragen de vergunning aan particulieren verleend. Mogelijke gevolgen voor de particuliere boom zijn: Een eventuele drempelwerking die uitgaat van het aanvragen van een kapvergunning vervalt, waardoor er meer particuliere bomen kunnen verdwijnen. Bovendien is ook de herplantplicht niet van toepassing, waardoor mogelijk minder jonge bomen worden aangeplant Aan de andere kant worden hier wellicht gemakkelijker bomen geplant, omdat ze niet kapvergunningsplichtig kunnen worden. Gevolgen voor het gemeentelijk bomenbestand De werkwijze van de gemeentelijke afdelingen blijft gericht op het duurzaam in stand houden van het bomenbestand, ook van de kapvergunningvrije bomen. Voor kapvergunningvrije bomen die in eigendom zijn van de gemeente Emmen geldt een ja, mits beleid. De afdelingen zullen zorgvuldig om blijven gaan met de gemeentelijke bomen. Hier kunnen de afdelingen besluiten tot kap, mits bijvoorbeeld: Gecommuniceerd met direct belanghebbenden Passend in een breder maatschappelijk belang In belang van een duurzame ontwikkeling van het groen Er geen dringende natuur of ecologische waarden zijn Passend in het ontwerp Ten aanzien van de gemeentelijke bomen zal er dus niet veel veranderen. De doorlooptijden van het aanvragen van het kappen van bomen zal kunnen worden verkort, doordat de bezwaar- en beroeptermijnen vervangen worden door inspraak. 7

Bomenbeleidsplan Sliedrecht

Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, 2009 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Definiëring boomcategorieën en status 2 3. Herplant- en compensatiebeleid

Nadere informatie

Waarom actualisatie van het bomenbeleid?

Waarom actualisatie van het bomenbeleid? Pitch Rob Poelman/RaalterBomen 15 maart 2016. Waarom actualisatie van het bomenbeleid? De gemeente Raalte heeft zich uitgesproken voor het creëren van een gezond, gevarieerd, duurzaam en kwalitatief goed

Nadere informatie

EVALUATIE BOMENVERORDENING 2005

EVALUATIE BOMENVERORDENING 2005 RIS.2893 EVALUATIE BOMENVERORDENING 2005 Foto: J.Sibon Gemeente Emmen Dienst Gebied November 2007 1 1. Aanleiding In 2005 is een herziene Bomenverordening vastgesteld. Daarin is de diametergrens verhoogd

Nadere informatie

Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden en 2 e wijziging APV, Hoofdstuk 4, afd. 3 Het bewaren van houtopstanden

Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden en 2 e wijziging APV, Hoofdstuk 4, afd. 3 Het bewaren van houtopstanden Onderwerp Portefeuillehouder Broekhuizen en Siebenga Datum collegebesluit 21 februari 2017 Opsteller mevr. H. Huisman Registratie GF17.20016 Agendapunt Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel

Nadere informatie

Toetsingscriteria kap particuliere bomen

Toetsingscriteria kap particuliere bomen Bijlage 3 Toetsingscriteria kap particuliere bomen Een particuliere boom waarvoor een kapverbod geldt kan alleen worden gekapt met een vergunning. De vergunning wordt alleen verleend als daar een reden

Nadere informatie

4 BOOMBELEID Boombeheer en boomveiligheid

4 BOOMBELEID Boombeheer en boomveiligheid 4 BOOMBELEID Bomen zijn van grote waarde voor de openbare ruimte. Bomenlanen langs ontsluitingswegen, knotbomen bij een watergang of solitaire bomen in gras dragen allemaal bij aan de kwaliteit van de

Nadere informatie

Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse

Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 128898 31 december 2015 Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse Burgemeester en wethouders hebben de kaders en richtlijnen voor

Nadere informatie

Beleidsregel ter uitvoering van artikel 43 APV (kapverbod) Typen en beschermde status van bomen in Hoogeveen

Beleidsregel ter uitvoering van artikel 43 APV (kapverbod) Typen en beschermde status van bomen in Hoogeveen Beleidsregel ter uitvoering van artikel 43 APV (kapverbod) In april 2007 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen besloten om de regeldruk voor haar inwoners te verminderen. In het verlengde hiervan is besloten

Nadere informatie

Raadsvergadering 04 juli Portefeuillehouder C. Koppenol

Raadsvergadering 04 juli Portefeuillehouder C. Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 28 mei 2013, nummer Raadsvergadering 04 juli 2013 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C. Koppenol Wettelijke basis Artikel 149 Gemeentewet, Boswet en Plantenziektenwet

Nadere informatie

1 Doelstelling: Goede bescherming van solitaire bomen/boomgroepen, bomenlanen en gebieden met beschermwaardige bomen.

1 Doelstelling: Goede bescherming van solitaire bomen/boomgroepen, bomenlanen en gebieden met beschermwaardige bomen. Jaar: 2007 Nummer: 79 Besluit: B&W 06 november 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL BEWAREN HOUTOPSTANDEN HELMOND 2008 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Gelet op artikel 4:81 van de Algemene

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom EMMEN

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom EMMEN Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C EMMEN Waardevolle bomen in: Emmen Solitairen Poppenallee 13 Kastanjes (4) Poppenallee 32 Linde (1), Knotlinden (3) Singel:

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom. Ankum

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom. Ankum Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C Ankum Waardevolle bomen in: Ankum Solitairen Vossersteeg 14 Eik (5) Singel: Vossersteeg 64 Erven: Vossersteeg 68 Vossersteeg

Nadere informatie

Discussienota Kapvergunning. Onderdeel van project: Weg met de paarse krokodil!

Discussienota Kapvergunning. Onderdeel van project: Weg met de paarse krokodil! Onderdeel van project: Weg met de paarse krokodil! Oirschot, oktober 2006 1 INLEIDING... 3 2 BOMENVERORDENING... 3 2.1 ALGEMEEN... 3 2.2 VOOR- EN NADELEN AFSCHAFFEN KAPVERGUNNING... 4 3 MOGELIJKE AANPASSINGEN...

Nadere informatie

GEMEENTE VA EKEN SWAAR D BESLUIT. Omgevingsvergunning OV

GEMEENTE VA EKEN SWAAR D BESLUIT. Omgevingsvergunning OV VERZONDEN 31 OKT, GEMEENTE VA EKEN SWAAR D BESLUIT Omgevingsvergunning OV 2016.0241 Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.18 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Bomen in Tynaarlo. De nieuwe kapverordening

Bomen in Tynaarlo. De nieuwe kapverordening Bomen in Tynaarlo De nieuwe kapverordening Inhoud presentatie 1. Waarom een nieuwe kapverordening 2. De achterliggende gedachte voor de nieuwe kapverordening 3. Uitleg van de nieuwe regels 4. De praktijk

Nadere informatie

Discussienota Bomen. Gemeente Cranendonck 2012

Discussienota Bomen. Gemeente Cranendonck 2012 Discussienota Bomen Gemeente Cranendonck 01 1 1. Inleiding In de raadsvergadering van 16 november 010 is door de gemeenteraad het Integraal Beheersplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. Bij de vaststelling

Nadere informatie

\ Omgevingsvergunning OV

\ Omgevingsvergunning OV \ \ V \ GEMEENTE VA EKEN S W A AR D VERZONDEN 2 0 OKÏ, 2017 BESLUIT \ Omgevingsvergunning OV 2017.0216 \ Burgemeester en wethouders besluiten, et inachtneming van artikel 2.2 en 2.18 van de Wet algemene

Nadere informatie

2. Inspraaknotitie. 4. Concept raadsbesluit

2. Inspraaknotitie. 4. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 27 juni 2016 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 13 juni 2016 Nummer : 29 Onderwerp : Deregulering kapregels Bijlage(n) : 1. Wijzigingsverordening 2. Inspraaknotitie

Nadere informatie

Aanwijscriteria voor de opname van bomen op de bomenlijst

Aanwijscriteria voor de opname van bomen op de bomenlijst Aanwijscriteria voor de opname van bomen op de bomenlijst Inleiding Het oude systeem conform de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening (APV), richtte zich op de voorwaarden waarop een vergunning verleend

Nadere informatie

BOMEN- VERORDENING REGELT KAPPEN VAN BOMEN WAARDEVOLLE BOMEN BESCHERMEN

BOMEN- VERORDENING REGELT KAPPEN VAN BOMEN WAARDEVOLLE BOMEN BESCHERMEN BOMEN- VERORDENING REGELT KAPPEN VAN BOMEN WAARDEVOLLE BOMEN BESCHERMEN In de gemeente Weert staan veel waardevolle houtopstanden. In het buitengebied zijn dit de bos- en natuurgebieden, houtwallen en

Nadere informatie

Het monumentale bomenbeleid ter inzage

Het monumentale bomenbeleid ter inzage Het monumentale bomenbeleid ter inzage Inhoudsopgave Stadsdeel Slotervaart 2008 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Uitgangspunten 3 Adviescommissie Monumentale Bomen 3 Beoordelingscriteria 4 Voorwaarden 4 Samenstelling

Nadere informatie

Toelichting Bomenverordening 2012

Toelichting Bomenverordening 2012 Toelichting Bomenverordening 2012 1 Wijzingen ten opzichte van de Bomenverordening 2010 en de Bomenverordening 2012. De toelichting op de wijzingen staat in de bijlage toelichtingen bij de Bomenverordening

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de bomenlijst en de bomenverordening

Veel gestelde vragen over de bomenlijst en de bomenverordening Veel gestelde vragen over de bomenlijst en de bomenverordening Nieuwe regelgeving voor het kappen van bomen Verschillende trajecten Ik heb gelezen dat de bomenlijst voor de voormalige gemeente Eijsden

Nadere informatie

Vergunningstelsel voor het vellen van houtopstanden

Vergunningstelsel voor het vellen van houtopstanden Vergunningstelsel voor het vellen van houtopstanden Uitleg van het vergunningstelsel voor het vellen van houtopstanden in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met bijbehorende beschermde

Nadere informatie

Boomcategorieën en Afwegingscriteria

Boomcategorieën en Afwegingscriteria Boomcategorieën en Afwegingscriteria Boomcategorieën Op basis van de puntenwaardering in het toetsingsformulier worden een aantal categorieën onderscheiden: 1. > 50 punten: Nationaal groenmonument of Gemeentelijk

Nadere informatie

Onder 2. staan wij uitgebreid stil bij de wijze waarop dit willen vastleggen in de APV.

Onder 2. staan wij uitgebreid stil bij de wijze waarop dit willen vastleggen in de APV. Commissievoorstel Commissievergadering d.d. : 14 april 2016 Portefeuillehouder : wethouder H. Heijerman Datum : 22 maart 2016 Dit commissievoorstel is : opiniërend Onderwerp Kapbepalingen APV Inleiding

Nadere informatie

Vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex art. 40 RvO betreffende Kapvergunning waardevolle bomen en beantwoording college.

Vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex art. 40 RvO betreffende Kapvergunning waardevolle bomen en beantwoording college. Vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex art. 40 RvO betreffende Kapvergunning waardevolle bomen en beantwoording college. 25 oktober 2010 Inleiding In het Boxmeers Weekblad van 19 oktober

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C OUDLEUSEN

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C OUDLEUSEN Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C OUDLEUSEN nm Waardevolle bomen in: Oudleusen Solitairen: Dennenkamp 6 Singel: Dommelerdijk 4 Schepersstraat 7-13 Eik (2x) Eikensingel

Nadere informatie

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen (NH). Nr. 12001 3 februari 2016 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013 De Raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad datum vergadering: 5 juli 2011 portefeuillehouder: Wethouder B. Buiting agendanummer: 08 volgnummer: 7654 onderwerp: Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening

Nadere informatie

Discussiestuk Nieuw beleid kapvergunningen Lijst van beeldbepalende bomen

Discussiestuk Nieuw beleid kapvergunningen Lijst van beeldbepalende bomen Discussiestuk Nieuw beleid kapvergunningen Lijst van beeldbepalende bomen Bomen over bomen 22 mei 2008 Aanleiding Huidige situatie Opzet nieuwe regelgeving Weigeringsgronden Wel of geen meldingsplicht

Nadere informatie

Bomenkapbeleid gemeente Bergeijk Bijbehorende informatie dorpskern Walik

Bomenkapbeleid gemeente Bergeijk Bijbehorende informatie dorpskern Walik Bomenkapbeleid gemeente Bergeijk Bijbehorende informatie dorpskern Walik 1. Inleiding Het is een landelijke trend dat er steeds minder regels komen voor vooral burgers. Minder regels wie wil dit nou niet?

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn Kenmerk 91136/191792

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn Kenmerk 91136/191792 GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Aanpassing Kapverordening. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn Kenmerk 91136/191792 Samenvatting Aanleiding om te informeren De gemeentelijke

Nadere informatie

De groene parels van Deurne uitwerking lijst beschermingswaardige bomen en houtopstanden

De groene parels van Deurne uitwerking lijst beschermingswaardige bomen en houtopstanden De groene parels van Deurne uitwerking lijst beschermingswaardige bomen en houtopstanden 10 maart 2015 (1e herziening) heukelom verbeek landschapsarchitectuur / gemeente deurne 1 2 heukelom verbeek landschapsarchitectuur

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering d.d.: 20 nov, 4/20 december Onderwerp: Vaststelling Boombeleidsplan. Portefeuillehouder: C.

RAADSVOORSTEL. Vergadering d.d.: 20 nov, 4/20 december Onderwerp: Vaststelling Boombeleidsplan. Portefeuillehouder: C. RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 20 nov, 4/20 december 2007 CagendanummerC: Onderwerp: Vaststelling Boombeleidsplan Portefeuillehouder: C. Jaspers datum: CSamengevat voorstelc 1. Vaststellen van het boombeleidsplan;

Nadere informatie

BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST

BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST BEOORDELINGSCRITERIA BOMENERFGOEDLIJST EN LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGSLIJST INLEIDING Bomen in de gemeente Voerendaal vervullen een belangrijke rol. Ze verfraaien de buitenruimte, brengen natuur in de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer OLOGYD09. Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer OLOGYD09. Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel Raadsvoorstel Inleiding Op 15 december 2009 heeft u besloten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te herzien. Bij deze herziening zijn veel van de in de APV opgenomen vergunning- en ontheffingstelsels

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C Inhoudsopgave: Inleiding Criteria Waardevolle bomen te Dalfsen Waardevolle bomen te Nieuwleusen Waardevolle bomen te Hoonhorst

Nadere informatie

Uitgewerkte criteria. meest waardevolle houtopstanden. voor. Groene Kaart

Uitgewerkte criteria. meest waardevolle houtopstanden. voor. Groene Kaart Uitgewerkte criteria meest waardevolle houtopstanden voor Groene Kaart Uitgewerkte criteria meest waardevolle houtopstanden Groene Kaart Criteria meest waardevolle houtopstanden: De Groene Kaart is een

Nadere informatie

Groene parels Monumentale bomen in Haren

Groene parels Monumentale bomen in Haren Groene parels Monumentale bomen in Haren Definitieve nota, 17 november 2009 2 Samenvatting De gemeente heeft de naam de groene parel van het Noorden voornamelijk te danken aan de vele bomen die er zijn.

Nadere informatie

Wettelijk kader Toets

Wettelijk kader Toets Deelactiviteit(en) Vellen van een houtopstand Omschrijving Project het vellen van 5 eiken, 3 berken, 1 beuk en 1 walnoot Perceel Hoofdweg/Mw. Bähler -Boermalaan t.b.v. aanleg rotonde te Paterswolde Kadastrale

Nadere informatie

Notitie onderzoek kapvergunningvrije gemeente. Gieten, 10 februari Afdeling Ruimte

Notitie onderzoek kapvergunningvrije gemeente. Gieten, 10 februari Afdeling Ruimte Notitie onderzoek kapvergunningvrije gemeente Gieten, 10 februari 2015 Afdeling Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 1.1 Onderzoekskader 4 2. HUIDIG BELEID KAPVERORDENING 4 2.1 Algemeen Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

Bomenrecht. Gevolgen van keuzes. Bomenrecht: de gevolgen van keuzes

Bomenrecht. Gevolgen van keuzes. Bomenrecht: de gevolgen van keuzes Bomenrecht Gevolgen van keuzes Verantwoord dereguleren Meldpunt foute regels Regels zijn slechts instrumenten Niet de snoeischaar is fout, maar de snoeier Niet de regels zijn fout, maar heldere visie/criteria

Nadere informatie

We zetten de bomen van Papendrecht op de kaart!

We zetten de bomen van Papendrecht op de kaart! . We zetten de bomen van Papendrecht op de kaart! Startbijeenkomst 16 augustus 2011 18:30 19:30 uur Agenda - opening - voorstelronde - naar een nieuwe Bomenverordening: - Wat hebben we? - Wat willen we?

Nadere informatie

Registratieformulier Particuliere Monumentale bomen Haarlem

Registratieformulier Particuliere Monumentale bomen Haarlem Registratieformulier Particuliere Monumentale bomen Haarlem Met behulp van dit formulier kunt u een of meer bomen aanmelden voor registratie als Particuliere Monumentale Boom. De boomspecialist van gemeente

Nadere informatie

De raad van de gemeente Mook en Middelaar in vergadering bijeen op 13 oktober 2016

De raad van de gemeente Mook en Middelaar in vergadering bijeen op 13 oktober 2016 Amendement Gemeente Mook en Middelaar De raad van de gemeente Mook en Middelaar in vergadering bijeen op 13 oktober 2016 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 augustus 2016 inzake

Nadere informatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 335126 13 mei 2014 Betreft Boominventarisatie Campus WUR Wageningen, Campus Plaza en 3 e kwadrant 1 Korte toelichting op de boominventarisatie 1.1 Toekomst van de

Nadere informatie

Waardevolle bomen en onderdelen boomstructuur

Waardevolle bomen en onderdelen boomstructuur Werkafspraken voor het voordragen van Waardevolle bomen en onderdelen boomstructuur Klankbordgroep Bomenbeleid/Gemeente Breda 5 december 2010 Werkafspraken voordragen Waardevolle bomen en onderdelen boomstructuur.

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2012

Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2012 Onderwerp Datum 25 februari 2014 Wijziging Afdeling 4.3 APV Pagina 1 van 7 De raad van Venray, Overwegende dat de Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2012 wijziging behoeft met betrekking

Nadere informatie

Bomen over Bomen. Bomen en de APV

Bomen over Bomen. Bomen en de APV Bmen ver Bmen Bmen en de APV Apeldrn, december 2007 Bmen en de APV Inhud Pagina Bmen en de APV...3 1. Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Del...5 1.3 Prduct...5 1.4 Plangebied...6 1.5 Status...6 1.6

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 september 2010 Rapportnummer: 2010/276

Rapport. Datum: 27 september 2010 Rapportnummer: 2010/276 Rapport Datum: 27 september 2010 Rapportnummer: 2010/276 2 Klacht Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Beoordeling Zie onder bevindingen of volledige tekst

Nadere informatie

Op basis van afdeling 4:3 van de APV en het daarop gebaseerde vrijstellingsbesluit

Op basis van afdeling 4:3 van de APV en het daarop gebaseerde vrijstellingsbesluit Zaaknummer: OLOGYD09 Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel Collegevoorstel Inleiding Op 15 december 2009 heeft de gemeenteraad besloten om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te herzien. Bij

Nadere informatie

2. KAPVERGUNNING VS. BOSWET-MELDING

2. KAPVERGUNNING VS. BOSWET-MELDING 2. KAPVERGUNNING VS. BOSWET-MELDING In Nederland moet voor het kappen van bomen binnen de bebouwde kom worden getoetst of het kappen van de bomen vergunningsplichtig is. Iedere gemeente stelt hierover

Nadere informatie

EVALUATIE BOMENBELEIDSPLAN

EVALUATIE BOMENBELEIDSPLAN gemeente Hardinxveld-Giessendam EVALUATIE BOMENBELEIDSPLAN Aan Van Kenmerk : 052357102 Zaak : 052314213 : B&W en de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam : Groenbeheerder, M. van den Bos Datum : 31 oktober

Nadere informatie

GROENBELEIDSPLAN SCHIJNDEL

GROENBELEIDSPLAN SCHIJNDEL GROENBELEIDSPLAN SCHIJNDEL Thema: Boombeleid C O L O F O N Revisie datum: 8 februari 2012 Opgesteld door BTL Advies B.V. Parklaan 1 Postbus 385 5060 AJ OISTERWIJK t: 013 52 99 555 f: 013 52 99 550 e: advies@btl.nl

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Agendapunt : 10. Voorstelnummer : Raadsvergadering : 28 januari 2016 : BB / BB

Agendapunt : 10. Voorstelnummer : Raadsvergadering : 28 januari 2016 : BB / BB Agendapunt : 10. Voorstelnummer : 01-007 Raadsvergadering : 28 januari 2016 Naam opsteller : Pieter Korstanje Informatie op te vragen bij : P. Korstanje Portefeuillehouder(s) : P. van Huissteden Zaaknummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de Gemeente Haaren

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de Gemeente Haaren Besluit van de raad Onderwerp : Beleidsregel waardevolle houtopstanden Raadsvergadering : 15 juli 2010 Registratienummer : 185 De raad van de gemeente Haaren; in zijn vergadering van 15 juli 2010; gezien

Nadere informatie

Evaluatie Boomverordening 2013 Groene Kaart

Evaluatie Boomverordening 2013 Groene Kaart Evaluatie Boomverordening 2013 Groene Kaart Evaluatie en actualisatie Bomenverordening Groene Kaart en Handboek Groen Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2 2. Evaluatie...3 3. Bomenverordening..4 4. Groene Kaart....5

Nadere informatie

BEHOORT BIJ PUNT 8 VAN DE AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE VAN 5 MAART 2012

BEHOORT BIJ PUNT 8 VAN DE AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE VAN 5 MAART 2012 BEHOORT BIJ PUNT 8 VAN DE AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE VAN 5 MAART 2012 Behoort bij punt Vul AGENDAPUNT in en druk op van de agenda voor de raadsvergadering van maandag 26 maart

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 Groenschets Ten behoeve van nieuwbouw woning Familie Soberjé P/A Venrayseweg 115 5961 AE Horst Locatie woning Lindweg langs nummer 7 077-3981683 Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 1.

Nadere informatie

BOOMBEHEER GEMEENTE BARENDRECHT

BOOMBEHEER GEMEENTE BARENDRECHT BOOMBEHEER GEMEENTE BARENDRECHT 29 maart 2017 Dirk Vermaat wethouder beheer openbare ruimte Bomen zijn belangrijk Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) - bomen zijn belangrijk voor de groenstructuur van

Nadere informatie

OPLEGGER * * Datum Nummer Datum commissievergadering Datum raadvergadering

OPLEGGER * * Datum Nummer Datum commissievergadering Datum raadvergadering Datum 26-02-2015 Nummer 2015-03- Datum commissievergadering 10-03-2015 Datum raadvergadering 24-03-2015 OPLEGGER Registratienummer 2014-01035 / 14Z.000161 Onderwerp Voorstel voor bomenlijst bij APV Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen Versie januari 2013

Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen Versie januari 2013 Bijlage II Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen Versie januari 2013 Puntensysteem Alle beoordelingen worden in beginsel gedaan op basis van onderstaand puntensysteem. Daarbij is het

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op hoofdstuk V van de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op hoofdstuk V van de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2535 15 mei 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 24 maart 2015, nr. 810EC868,tot vaststelling van de Beleidsregel Beschermde

Nadere informatie

BELEID KAPPEN GEMEENTELIJKE BOMEN PRESENTATIE BIJEENKOMST 3 MAART 2016

BELEID KAPPEN GEMEENTELIJKE BOMEN PRESENTATIE BIJEENKOMST 3 MAART 2016 BELEID KAPPEN GEMEENTELIJKE BOMEN PRESENTATIE BIJEENKOMST 3 MAART 2016 ONDERWERPEN Inleiding Burgerparticipatie: Collegewerkprogramma 2014-2018 Bomenbeleid gemeente: Bomennota 2007 Praktijkgevallen Beleidskeuzes

Nadere informatie

Voorwaarden U dient te voldoen aan de algemene voorschriften zoals opgenomen in het vergunning blad Voorschriften

Voorwaarden U dient te voldoen aan de algemene voorschriften zoals opgenomen in het vergunning blad Voorschriften .. Zaak: 344135 Dossier: OV16180 Documentnummer: 344135BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 27 december 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vellen of

Nadere informatie

Naar een nieuwe Bomenverordening voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Naar een nieuwe Bomenverordening voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug Naar een nieuwe Bomenverordening voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug De huidige bomenverordening is begin 2006 ontstaan door het samenvoegen (harmoniseren) van de vijf verordeningen van de vorige gemeenten.

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Notitie karakteristieke gebouwen centrum Losser

Notitie karakteristieke gebouwen centrum Losser Notitie karakteristieke gebouwen centrum Losser September 2017 Afdeling BSP 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Algemeen; Erfgoed in het bestemmingsplan... 3 2.1 Rekening houden met cultuurhistorie...

Nadere informatie

Molenschot - Soest Onderbouwing aanvraag kapvergunning 17-6-2015, Vazet - Witpaard. 1. Inleiding

Molenschot - Soest Onderbouwing aanvraag kapvergunning 17-6-2015, Vazet - Witpaard. 1. Inleiding Molenschot - Soest Onderbouwing aanvraag kapvergunning 17-6-2015, Vazet - Witpaard 1. Inleiding Voorliggende onderbouwing behoort bij de aanvraag van de kapvergunning voor het Molenschotterrein ten behoeve

Nadere informatie

Evaluatie Bomenverordening & Groene Kaart 2013

Evaluatie Bomenverordening & Groene Kaart 2013 Evaluatie Bomenverordening & Groene Kaart 2013 Evaluatie en actualisatie Bomenverordening, Groene Kaart en Handboek Groen Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2 2. Evaluatie...3 3. Bomenverordening..4 4. Groene

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Bescherming waardevolle houtopstanden gemeente Nieuwkoop betere bescherming met minder regels

Bescherming waardevolle houtopstanden gemeente Nieuwkoop betere bescherming met minder regels Bescherming waardevolle houtopstanden gemeente Nieuwkoop betere bescherming met minder regels 2008 beheer openbare ruimte gemeente Nieuwkoop pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten...

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN

MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN MELDINGSFORMULIER MELDINGSFORMULIER HOOFDSTUK V LANDSCHAPSVERORDENING PROVINCIE UTRECHT 2011 (LSV), VELLEN VAN BOMEN Melding op grond van artikel 28 Lsv van het voornemen om een houtopstand behorende tot

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:11a van de Algemene plaatselijke verordening Ede 2012;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:11a van de Algemene plaatselijke verordening Ede 2012; Nadere regel vellen houtopstanden Ede Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:11a van de Algemene plaatselijke verordening Ede

Nadere informatie

Bomenverordening Giessenlanden 2014

Bomenverordening Giessenlanden 2014 Bomenverordening Giessenlanden 2014 ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: a. boom: een houtachtig, opgaand gewas zowel levend als afgestorven, met een dwarsdoorsnede van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Tekst van de regeling Concept Nadere regel vellen houtopstanden Ede Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:11a van de Algemene

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom HOONHORST

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom HOONHORST Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C HOONHORST Waardevolle bomen in: Hoonhorst Solitairen: Dammans-Es 12 Eik De Horst 10 Eik Kerkstraat 5 Knotlinde (2) Kerkstraat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer OLOGYD09. Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer OLOGYD09. Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel 000274921Zaaknummer OLOGYD09 Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel Raadsvoorstel Inleiding Op 15 december 2009 heeft u besloten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te herzien. Bij deze herziening

Nadere informatie

STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE EN ADVIES LIEFHOVENDIJK 2, LINSCHOTEN

STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE EN ADVIES LIEFHOVENDIJK 2, LINSCHOTEN STEDEBOUWKUNDIGE ANALYSE EN ADVIES LIEFHOVENDIJK 2, LINSCHOTEN M A R I E K E V I S S E R G E M E E N T E M O N T F O O R T, V E R S I E 2, 8 S E P T E M B E R 2 0 1 6 Liefhovendijk Lange Linschoten De

Nadere informatie

Boom nummer Schouw commissie MH 15 september /69

Boom nummer Schouw commissie MH 15 september /69 Boom nummer 211408 Schouw commissie MH 15 september 2011 2012-08-24/69 Locatie aanduiding/adres Amsteldijk hoek Kalfjeslaan Coördinaten 121440,980 481757,750 Naam boom Tilia americana of Amerikaanse linde

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

gestreefd wordt naar vermindering en vereenvoudiging van regelgeving;

gestreefd wordt naar vermindering en vereenvoudiging van regelgeving; raadsbesluit 2017, nr. II-7 De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: gestreefd wordt naar vermindering en vereenvoudiging van regelgeving; in artikel 2 van de Bomenverordening een vergunningsplicht

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging BESTEMMINGSPLAN Bestemmingsplan Agrarische Enclave De gemeente Apeldoorn werkt aan de actualisering van bestemmingsplannen. Sommige bestemmingsplannen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Gemeente Noord-Beveland

Gemeente Noord-Beveland Gemeente Noord-Beveland Bomenlijst particulieren, bedrijven en overige instellingen in de Gemeente Noord-Beveland met kapvergunningsplicht en beschermde status. Gemeente Noord-Beveland Bureau Openbare

Nadere informatie

Nota Beeldbepalende bomen

Nota Beeldbepalende bomen 1 Nota Beeldbepalende bomen Afdeling Fysieke Leefomgeving Maart 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel 4 1.3 Product 4 1.4 Plangebied 4 1.5 Leeswijzer 4 2. BELEID EN REGELGEVING

Nadere informatie

Toelichting Toetsingsformulier

Toelichting Toetsingsformulier Toelichting Toetsingsformulier Een van de knelpunten in het beleidsplan uit 2005 was de constatering van de klankbordgroep dat men nogal willekeurig met het honoreren/afwijzen van kapaanvragen omging.

Nadere informatie

Concept. Bomenverordening 2011

Concept. Bomenverordening 2011 Concept. Bomenverordening 2011 ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: a. boom: een houtig opgaand gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 20 centimeter op

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Wavin Diensten B.V. Aangevraagde activiteiten : Aanleggen in- en uitrit en vellen van een eikenboom Locatie : J.C. Kellerlaan

Nadere informatie

gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE

gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE gemeente 2 3 JULI 2012 HEEMSTEDE Advies van de commissie voor bezwaarschriften aan het college van burgemeester en wethouders. Besluit: Bij besluit van 6 juni 2012, verzonden 8 juni 2012, heeft het hoofd

Nadere informatie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie 1 NATUUR 1.1 Natuurwetgeving & Planologie De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse Soesterengweg naast nr. 20

Bomeneffectanalyse Soesterengweg naast nr. 20 Bomeneffectanalyse Soesterengweg naast nr. 20 Colofon Bomeneffectanalyse plan Soesterengweg naast nr. 20 Uitgevoerd door: Natuurbank Overijssel Opdrachtgever: contactpersoon: Building Design Architectuur,

Nadere informatie