Discussienota Bomen. Gemeente Cranendonck 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Discussienota Bomen. Gemeente Cranendonck 2012"

Transcriptie

1 Discussienota Bomen Gemeente Cranendonck 01 1

2 1. Inleiding In de raadsvergadering van 16 november 010 is door de gemeenteraad het Integraal Beheersplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. Bij de vaststelling van de IBOR is door de portefeuillehouder aan u als gemeenteraad toegezegd dat er een discussienota Bomenplan wordt opgesteld. Deze discussienota moet duidelijkheid bieden op de vragen waarom is bomenplan noodzakelijk, wat hoort er in een bomenplan en wat vinden wij noodzakelijk dat er in een bomenplan wordt opgenomen.. Knelpunten De gemeente Cranendonck is een zeer groene gemeente met een groot oppervlak aan groen zowel binnen de kernen als daar buiten. Om het groen op gemeentelijke bodem maar ook op particuliere grond in stand te houden en om aan te sluiten bij de Strategische visie 1 is het opstellen van beleid voor bomen van groot belang. Omdat er geen bomenplan is loopt de gemeente tegen een aantal knelpunten aan: - Door het ontbreken van beleid heeft het ambtelijk apparaat onvoldoende handvatten om structurele keuzes te maken voor het aanplanten van bomen, het onderhouden, het vervangen van bomen en het (her)inrichten van groenvoorzieningen. - Burgers komen met veel klachten over bomen. Deze klachten hebben met name betrekking op bladval, afscheiding van sappen, bezonning, processierups en wortelopdruk. Het beleid moet een duidelijke richtlijn geven over hoe de gemeente omgaat met deze klachten. - Met de toenemende rechtspraak over kapvergunningen ontstaat ook meer behoefte aan kapvergunningen beleid en een meer omvattend bomenplan. Het beleid moet een duidelijke en eenduidige lijn uitzetten waarmee ad-hoc reacties in de toekomst uitgesloten worden. - De bezwarencommissie heeft de gemeente al meerdere malen geadviseerd om een groene lijst op te stellen. Hierdoor wordt het afhandelen van bezwaren voor alle partijen veel transparanter. - Met de komst van de WABO is het aanvragen van een kapvergunning veranderd. Om het proces van vergunningen eenvoudiger te maken en het aantal kapvergunningen te verminderen is bomenplan noodzakelijk. - Een visie op de groenstructuur voor de gehele gemeente ontbreekt. Hierin zijn bomen de grootste bepalende factor. Voor nieuwe ontwikkelingen is het van belang om voorafgaand aan een project afstemming te vinden op de groenstructuur, om zo te komen tot een stabiele, goed functionerende en beheerbare groenstructuur waarin de bomen een bepalende rol hebben. Voor Soerendonk is reeds een concept groenvisie als pilot project opgesteld. De reacties van buurtbeheer en bewoners waren zeer positief. Voor de overige kernen zullen de komende jaren ook groenvisies opgesteld worden. De groenvisies en het Bomenplan hangen nauw samen. - De boswet is op 1 januari 010 gewijzigd. Hierdoor zijn bospercelen binnen de bebouwde kom Boswet niet langer beschermd (voor de boswet gelden andere begrenzingen van de bebouwde kom dan de bebouwde kom zoals we deze kennen 1 De Strategische visie geeft aan dat Cranendonck een heerlijke plaats is om in te wonen en waar men in alle rust kan genieten van het groen, het landelijke, het dorpse en het gastvrije van Cranendonck. Het behouden en versterken van het groene en rustiek karakter is dan ook één van de focuspunten. Belangrijk hierbij is dat er gewaakt wordt voor de identiteit van de gemeente als groene en rustieke gemeente Deze in de boswet aanpassing heeft gevolgen voor het bomenbestand. Voorheen werden alle houtopstanden zowel binnen als buiten de bebouwde kom van de Boswet beschermd. Per 1 januari 010 zijn dit alleen de houtopstanden in het gebied buiten de bebouwde kom Boswet. De gemeente is vanaf deze datum verantwoordelijk voor de bescherming van de houtopstanden binnen de bebouwde kom Boswet. Omdat de Algemene Plaatselijke Verordening hierop niet is aangepast zijn deze houtopstanden niet beschermd tegen kap en is het niet mogelijk een herplantplicht op te leggen.

3 vanuit bestemmingsplannen of GVVP). Gemeentelijk beleid en de APV moeten deze bospercelen in de toekomst beschermen. 3. Doel: Het is belangrijk om zorgvuldig met het bomenbestand om te gaan. Een bomenplan moet richting geven voor het handhaven en/of versterken van de groene kwaliteit van onze leefomgeving. Het doel kan als volgt omschreven worden: Een praktisch en helder beleidsplan formuleren waarmee op een correcte wijze het bomenplan gehanteerd wordt. Het bomenplan dient als een toetsingskader. Daarnaast moet het bomenplan het kapvergunningstelsel dereguleren. 4. Huidige situatie Op dit moment worden gemeentelijke bomen en ook particulieren bomen met een diameter van meer dan 30 cm middels de APV beschermd. De APV verbiedt deze bomen te kappen zonder kapvergunning. De landelijke trend rondom bomen is aan het veranderen in plaats van Ja, tenzij wordt het beleid nu Nee, tenzij. Beschermwaardige bomen zoals monumentale, cultuurhistorisch of beeldbepalende bomen worden door het Nee, tenzij principe beter beschermd. De nadruk komt hierdoor veel meer op deze bomen te liggen.. Dragers van het beleid: Groene lijst en Groene kaart De groene lijst en groene kaart vormen de dragers van het bomenplan. Het is van belang dat waardevolle bomen, houtopstanden, laanbomen, groenstructuren, bijzondere groene elementen etc. beschermd worden. Hierbij gaat het om zowel gemeentelijke bomen als particuliere bomen. Veel gemeenten werken tegenwoordig al met een groene lijst en/of kaart. Hierop zijn alleen de belangrijkste bomen en houtopstanden opgenomen ter bescherming. Hierdoor zijn deze beschermwaardige bomen en houtopstanden beter beschermd tegen kap. De keerzijde van deze keuze is dat het overgrote deel van het bomenbestand niet meer beschermd wordt. Dit deel mag zonder kapvergunning direct gekapt worden. Om te komen tot een groene kaart en lijst zal het piramidemodel gehanteerd worden, zoals hierboven is weergegeven. Uitleg methode piramide model In de bijlage is een tabel opgenomen waarin onderstaande uitleg schematisch en in één duidelijk overzicht wordt weergegeven. Het is aan te raden om deze naast onderstaande uitleg te houden. Het piramidemodel bestaat uit 4 categorieën: 1. Monumentale bomen: Dit zijn bomen die door de bomenstichting als monumentaal aangewezen zijn. Dit zijn bomen die als gemeentelijke monument zijn aangewezen en 3

4 geschenk- en herdenkingsbomen. Dit kunnen zowel particuliere bomen zijn als gemeentebomen. In totaal zullen de monumentale bomen slechts enkele tientallen bomen betreffen van het totale zowel gemeentelijke als particuliere bomenbestand.. Beschermwaardige bomen: deze bomen zijn niet aan te merken als monumentaal maar zijn voor deze gemeente van dusdanige waarde dat zij bescherming behoeven. Dit kunnen zowel particuliere bomen als gemeentebomen zijn. 3. Waardevolle groenstructuren en groen elementen: Dit kunnen waardevolle laanbomen zijn, maar ook houtopstanden, houtwallen etc. Dit kunnen zowel particuliere als gemeentelijke groenelementen zijn. 4. Functionele bomen: Onder deze categorie behoren alle overige bomen van de gemeente, zowel particuliere bomen als gemeente bomen. Deze bomen zijn functionele bomen zonder meerwaarde. Hierin kan nog een gradatie aangebracht worden: a. Deze bomen zijn opvallend voor een straat of een kleine buurt maar hebben geen meerwaarde. b. Dit zijn de gewone straatbomen met enkel een functionele waarde, zij hebben geen esthetische waarde. c. Dit zijn probleembomen; de verkeerde bomen op de verkeerde plaats die voor overlast zorgen of bijvoorbeeld een grote kostenpost voor de gemeente zijn omdat zij door o.a. worteldruk regelmatig het wegdek, trottoir etc moeten vervangen. Bescherming middels het piramide model De bomen die genoemd worden in categorie 1 t/m 3 zijn beschermwaardig en zullen de groene lijst en groene kaart gaan vormen. Hiervoor geldt de volgende bescherming: 1. Monumentale bomen: Kapverbod, alleen noodkap mag worden toegepast. Beschermwaardige bomen: verzwaarde kapvergunning kapvergunning wordt alleen verleend in geval van gevaarzetting, ziekte, schade aan de boom of schade door de boom 3. Waardevolle groenstructuren en groen elementen: verzwaarde kapvergunning kapvergunning wordt alleen verleend in geval van gevaarzetting, ziekte, schade aan de boom of schade door de boom 4. Functionele bomen: Deze zijn kapvergunningvrij. De bomen in categorie 1 t/m 3 worden tevens vastgelegd in de bestemmingsplannen en de regeling zoals in het bomenplan is opgenomen zal overgenomen worden in de APV. Herplantplicht/ Compensatie middels het piramidemodel Voor alle bomen in de categorie 1 t/m 3 en de gemeentebomen in categorie 4 die (toch) gekapt (moeten) worden, geldt een herplantplicht en/of een compensatie. Bij deze herplantplicht is de (financiële) dagwaarde 3 van de boom leidend. De waarde van de boom moet minimaal gecompenseerd 4 worden. Dit kan door een financiële bijdrage of door een herplantplicht. Wanneer een financiële bijdrage wordt geleverd, moet deze gelijk zijn aan de financiële dagwaarde. Wanneer er bomen herplant worden, moeten voor de categorie 1 t/m 3 meerdere kwaliteitsvolle bomen herplant worden die gezamenlijk dezelfde financiële waarde hebben als de financiële dagwaarde van de te kappen boom. 3 De financiële dagwaarde van een boom kan op twee manieren bepaald worden: 1: De waarde wordt ter plaatse bepaald door een boomtaxateur. : de waarde van de boom wordt bepaald door de actuele boomwaarde per categorie van het Rekenmodel NVTB versie Voor een financiële compensatie kan een groenfonds / groenreserve ingevoerd worden. Vanuit dit fonds/deze reserve ontwikkelt de gemeente zelf nieuwe groenelementen. 4

5 Herplant voor categorie 4A moet dezelfde financiële waarde hebben. In de categorie 4B moet minimaal een 4A boom teruggeplant worden en in categorie 4C moet, indien mogelijk, de boom vervangen worden door minimaal een 4B boom. 6. Opzet bomenplan Een kapvergunningstelsel en een bomenplan vormen samen een belangrijke houvast voor de gemeente bij het in standhouden van een goed en gezond bomenbestand. Men is zich bewuster aan het worden van het landschap en de leefomgeving waarin bomen een belangrijke rol spelen. Met de toenemende rechtspraak over kapvergunningen ontstaat ook meer behoefte aan kapvergunningen beleid en een meer omvattend bomenplan. Het bomenplan zal, in grote lijnen, de volgende opzet hebben: 1. Wet & Regelgeving en de Beleidskaders. Functies van Bomen 3. Huidige bomenbestand 4. Groene Lijst en Groene Kaart. Duurzaam omgaan met bomen 6. Globaal Beheer en Onderhoud 7. Hoe gaan we om met klachten van burgers 8. Juridische doorvertaling 9. Handhavingparagraaf 10. Financiële consequenties Communicatie en Voorlichting 7. Uitwerking van het bomenplan Onder punt is aangegeven waaruit het bomenplan in grote lijnen moet bestaan. Hieronder wordt per punt een toelichting gegeven: 1. Wet & Regelgeving en de Beleidskaders Relevante wet en regelgeving die betrekking hebben op bomen wordt beschreven. Van gemeentelijke beleidstukken die een doorvertaling behoeven of waartoe het bomenplan versterkend werkt, worden kort benoemd. Bijvoorbeeld wordt de strategische visie aangekaart, het groenontwikkelingsplan Soerendonk etc.. Functies van Bomen Bomen bepalen het straatbeeld van de kernen en het buitengebied. Voor een groot gedeelte zorgen zij voor de groene uitstraling van de gemeente. Bomen hebben daarnaast nog een aantal functies die belangrijk zijn voor de mens: - Bomen bevorderen de kwaliteit van de leefomgeving - Bomen als structuur en sturingselement in de stedebouwkundige en ruimtelijke structuur - Bomen bevorderen de gezondheid - Bomen kunnen een economische waardevermeerdering hebben, met name in onroerend goed - Bomen kunnen het klimaat en ecologie verbeteren - Bomen kunnen cultuurhistorisch waardevol zijn (bomen vertellen ons iets over het verleden) 3. Huidige bomenbestand Beschrijving van het huidige bomenbestand, zowel van gemeentelijke bomen als particuliere bomen die de gemeente wil behouden/beschermen. 4. Groene Lijst en Groene Kaart Zie uitleg bij paragraaf. Dragers van het beleid: Groene lijst en Groene kaart

6 . Duurzaam omgaan met bomen Ook bij het aanplanten, beheren en onderhouden kunnen duurzame keuzes gemaakt worden. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om meer bomen te planten die fijnstof reduceren. De keuze om 1 boom op een plek te zetten waar hij 80 jaar kan worden in plaats van 10 bomen planten die maar 0 jaar oud kunnen worden is een duurzame keuze. 6. Beheer en Onderhoud Er wordt ingegaan op het beheer en onderhoud van de bomen. De volgende vragen zullen in dit hoofdstuk aan bod komen; hoe gaan we onderhouden (kappen, snoeien kandelaberen etc.) hoe gaan we om met ziektes etc. De concrete doorvertaling zal verder uitgewerkt worden in een groenwerkplan en bestekken. 7. Hoe gaan we om met klachten van burgers Bomen zijn belangrijk, helaas zien veel mensen het belang van bomen niet in. Groen is goed voor de leefbaarheid, gezondheid en ook voor de waarde van een huis. Mensen zien vaak alleen de nadelen en niet alle voordelen van het groen. Het is niet noodzakelijk om in het beleid diep in te gaan op klachten. Immers enige vorm van overlast moet geduld worden. Wel moet duidelijk zijn hoe de gemeente anticipeert op klachten. 8. Juridische doorvertaling Met enkel bomenplan zijn de bomen nog niet voldoende beschermd. Bomen van de groene lijst en kaart moeten ook vastgelegd worden in bestemmingsplannen. Ten aanzien van het Bomenplan zal ook de APV aangepast moeten worden. Het beleid schrijft een plan van aanpak over hoe de juridische doorvertaling exact plaats zal vinden. 9. Handhavingparagraaf Deze korte paragraaf geeft aan waarom en wanneer de gemeente zal handhaven en welke consequenties er zijn wanneer er door derden niet conform het bomenplan omgegaan wordt met bomen. 10. Financiële consequenties De keuzes die in het bomenplan staan hebben financiële consequenties. Deze consequenties worden in beeld gebracht. Enkele voorbeelden kunnen zijn: - Door het invoeren van een groene lijst en kaart zullen de legesinkomsten voor het verlenen van kapvergunningen sterk afnemen. Verwacht wordt dat er circa 9% minder kapvergunningen verleend zullen worden. Per jaar loopt de gemeente hierdoor circa 000,- aan legesinkomsten mis. - Wanneer men ervoor kiest om ook particuliere bomen op te nemen op de groene lijst en kaart kan men ervoor kiezen om de eigenaar van een dergelijk boom tegemoet te komen en het onderhoud voor deze boom op zich te nemen. Hierdoor zullen de kosten voor het onderhoud van bomen voor de gemeente stijgen. 11. Communicatie en Voorlichting Het succes van een bomenplan valt of staat met goede communicatie. Het is belangrijk dat alle partijen zowel extern als intern op de hoogte zijn van het beleid, wat de status is van dit beleid en hoe de gemeente het beleid hanteert en zal gaan gebruiken. Dit hoofdstuk beschrijft zowel hoe de interne communicatie dient te verlopen als de externe communicatie. 6

7 8. Plan van Aanpak en Planning Taakomschrijving 1 Criteria en randvoorwaarden opstellen: Om te komen tot de invulling van het piramidemodel dienen criteria en randvoorwaarden opgesteld te worden voor het kunnen aanwijzen van de monumentale bomen, beschermwaardige bomen en groenstructuren. Hierbij moet u denken aan criteria zoals bijv: Het groen/ de boom is cultuurhistorisch waardevol, is herdenkingswaardig, is een markerings- of grensboom, is in wetenschappelijk opzicht van groot belang (botanische waarde en/of het groen/ de boom is onderdeel van een (waardevolle) structuur. (Gewenste) Groenstructuren in beeld brengen: Om categorie 3 van het piramidemodel te kunnen vastleggen dienen alle (gewenste) groenstructuren zowel binnen de kernen als in het buitengebied vastgelegd te worden. Voor de kernen, met uitzondering van Soerendonk, dienen de groenstructuren in beeld gebracht te worden. 3 Inventarisatie om te komen tot groene lijst en kaart: Alle bomen dienen getoetst te worden aan de criteria en randvoorwaarden genoemd onder punt 1. Voldoen deze aan de criteria en de randvoorwaarden dan komen de bomen op de groene lijst en kaart en zijn daarmee beschermd. Doorlooptijd in weken uitgedrukt. De inventarisatie is een intensief en tijdrovend werk. Deze moet uitgevoerd worden in zowel de kernen als in het buitengebied en geldt voor zowel gemeentelijke bomen als particuliere bomen. 4 Opstellen Groene Lijst en Groen Kaart: Alle bomen die op de lijst komen te staan worden ook op kaartbeeld en in een lijst vastgelegd. De kaart wordt gevisualiseerd en de lijst wordt opgesteld Opstellen Bomenplan: het bomenplan zoals beschreven in paragraaf 7 wordt opgesteld. 6 Concept Bomenplan, Groene Lijst en Groen Kaart vaststellen door college: Het college stelt de conceptversie vast en legt het concept ter inzage. 7 Concept Bomenplan, Groene Lijst en Groen Kaart ter inzage: De stukken zullen gedurende 6 weken voor één ieder ter inzage liggen. Men wordt in de mogelijkheid gesteld om zienswijzen in te dienen gedurende de ter inzage termijn. Burgers waarvan hun 4 De (gewenste) groenstructuren zijn slecht gedeeltelijk vastgelegd in beleidsplannen en andere gemeentelijke documenten. Voor de groenstructuren in het buitengebied is het Landschapsbeleidsplan 006 van Pouderoyen Compagnons leidend. Alleen voor de kern Soerendonk is in het Groenontwikkelplan (vastgesteld door het college 13. dec. 011) opgesteld. Hierin is de (gewenste) groenstructuur opgenomen. 7

8 bomen/ boom opgenomen worden op de Groene Lijst en Groene Kaart worden hiervan voorafgaand aan de ter inzage legging schriftelijk op de hoogte gesteld. 8 Vaststellen Bomenplan: Het bomenplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld Kosten De gemeente beschikt niet over alle kennis en heeft niet genoeg capaciteit om het bomenplan zelf op te stellen. Daarnaast is het voor het opstellen van de groene kaart en groen lijst wenselijk om dit door een onafhankelijke partij te laten uitvoeren, zodat de gemeente een transparante partij blijft. Derhalve zal het opstellen van het bomenplan geheel uitbesteed worden. Voor het opstellen van een bomenplan is een budget van 8.000,- noodzakelijk. 10. Implementatie bomenplan Met alleen het bomenplan zijn de bomen niet voldoende beschermd. De bomen van de groene lijst en groene kaart moeten ook vastgelegd worden in de bestemmingsplannen. Het is niet reëel om alleen voor het opnemen van een aantal bomen een bestemmingsplan te actualiseren. Het vastleggen van de bomen in de bestemmingsplannen wordt meegenomen wanneer de bestemmingsplannen worden geactualiseerd conform de huidige planning. Wanneer gewerkt gaat worden met de groene lijst en groene kaart dient ook de APV hierop aangepast te worden. 11. Actualisatie bomenplan Bomen zijn levende objecten, die groeien maar ook dood kunnen gaan. Om de groene lijst en kaart actueel te houden wordt voorgesteld om eens per jaar de lijst en de kaart te actualiseren. Ook burgers krijgen dan weer de mogelijkheid om bomen, groen, etc. aan te dragen voor de lijst. 8

9 Bijlage 1 9

Bomenbeleidsplan Sliedrecht

Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, 2009 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Definiëring boomcategorieën en status 2 3. Herplant- en compensatiebeleid

Nadere informatie

Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden en 2 e wijziging APV, Hoofdstuk 4, afd. 3 Het bewaren van houtopstanden

Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden en 2 e wijziging APV, Hoofdstuk 4, afd. 3 Het bewaren van houtopstanden Onderwerp Portefeuillehouder Broekhuizen en Siebenga Datum collegebesluit 21 februari 2017 Opsteller mevr. H. Huisman Registratie GF17.20016 Agendapunt Begrenzing Bebouwde kom Wet Natuurbescherming, onderdeel

Nadere informatie

Raadsvergadering 04 juli Portefeuillehouder C. Koppenol

Raadsvergadering 04 juli Portefeuillehouder C. Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 28 mei 2013, nummer Raadsvergadering 04 juli 2013 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C. Koppenol Wettelijke basis Artikel 149 Gemeentewet, Boswet en Plantenziektenwet

Nadere informatie

Bomenkapbeleid gemeente Bergeijk Bijbehorende informatie dorpskern Walik

Bomenkapbeleid gemeente Bergeijk Bijbehorende informatie dorpskern Walik Bomenkapbeleid gemeente Bergeijk Bijbehorende informatie dorpskern Walik 1. Inleiding Het is een landelijke trend dat er steeds minder regels komen voor vooral burgers. Minder regels wie wil dit nou niet?

Nadere informatie

EVALUATIE BOMENVERORDENING 2005

EVALUATIE BOMENVERORDENING 2005 RIS.2893 EVALUATIE BOMENVERORDENING 2005 Foto: J.Sibon Gemeente Emmen Dienst Gebied November 2007 1 1. Aanleiding In 2005 is een herziene Bomenverordening vastgesteld. Daarin is de diametergrens verhoogd

Nadere informatie

Waarom actualisatie van het bomenbeleid?

Waarom actualisatie van het bomenbeleid? Pitch Rob Poelman/RaalterBomen 15 maart 2016. Waarom actualisatie van het bomenbeleid? De gemeente Raalte heeft zich uitgesproken voor het creëren van een gezond, gevarieerd, duurzaam en kwalitatief goed

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer OLOGYD09. Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer OLOGYD09. Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel Raadsvoorstel Inleiding Op 15 december 2009 heeft u besloten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te herzien. Bij deze herziening zijn veel van de in de APV opgenomen vergunning- en ontheffingstelsels

Nadere informatie

2. Inspraaknotitie. 4. Concept raadsbesluit

2. Inspraaknotitie. 4. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 27 juni 2016 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 13 juni 2016 Nummer : 29 Onderwerp : Deregulering kapregels Bijlage(n) : 1. Wijzigingsverordening 2. Inspraaknotitie

Nadere informatie

Agendapunt : 10. Voorstelnummer : Raadsvergadering : 28 januari 2016 : BB / BB

Agendapunt : 10. Voorstelnummer : Raadsvergadering : 28 januari 2016 : BB / BB Agendapunt : 10. Voorstelnummer : 01-007 Raadsvergadering : 28 januari 2016 Naam opsteller : Pieter Korstanje Informatie op te vragen bij : P. Korstanje Portefeuillehouder(s) : P. van Huissteden Zaaknummer

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn Kenmerk 91136/191792

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn Kenmerk 91136/191792 GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Aanpassing Kapverordening. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn Kenmerk 91136/191792 Samenvatting Aanleiding om te informeren De gemeentelijke

Nadere informatie

Op basis van afdeling 4:3 van de APV en het daarop gebaseerde vrijstellingsbesluit

Op basis van afdeling 4:3 van de APV en het daarop gebaseerde vrijstellingsbesluit Zaaknummer: OLOGYD09 Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel Collegevoorstel Inleiding Op 15 december 2009 heeft de gemeenteraad besloten om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te herzien. Bij

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering d.d.: 20 nov, 4/20 december Onderwerp: Vaststelling Boombeleidsplan. Portefeuillehouder: C.

RAADSVOORSTEL. Vergadering d.d.: 20 nov, 4/20 december Onderwerp: Vaststelling Boombeleidsplan. Portefeuillehouder: C. RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 20 nov, 4/20 december 2007 CagendanummerC: Onderwerp: Vaststelling Boombeleidsplan Portefeuillehouder: C. Jaspers datum: CSamengevat voorstelc 1. Vaststellen van het boombeleidsplan;

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad datum vergadering: 5 juli 2011 portefeuillehouder: Wethouder B. Buiting agendanummer: 08 volgnummer: 7654 onderwerp: Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening

Nadere informatie

OPLEGGER * * Datum Nummer Datum commissievergadering Datum raadvergadering

OPLEGGER * * Datum Nummer Datum commissievergadering Datum raadvergadering Datum 26-02-2015 Nummer 2015-03- Datum commissievergadering 10-03-2015 Datum raadvergadering 24-03-2015 OPLEGGER Registratienummer 2014-01035 / 14Z.000161 Onderwerp Voorstel voor bomenlijst bij APV Portefeuillehouder

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Beleidsregel ter uitvoering van artikel 43 APV (kapverbod) Typen en beschermde status van bomen in Hoogeveen

Beleidsregel ter uitvoering van artikel 43 APV (kapverbod) Typen en beschermde status van bomen in Hoogeveen Beleidsregel ter uitvoering van artikel 43 APV (kapverbod) In april 2007 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen besloten om de regeldruk voor haar inwoners te verminderen. In het verlengde hiervan is besloten

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de bomenlijst en de bomenverordening

Veel gestelde vragen over de bomenlijst en de bomenverordening Veel gestelde vragen over de bomenlijst en de bomenverordening Nieuwe regelgeving voor het kappen van bomen Verschillende trajecten Ik heb gelezen dat de bomenlijst voor de voormalige gemeente Eijsden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Bomenverordening Bunnik Aan de raad, Onderwerp Bomenverordening Bunnik 2016

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Bomenverordening Bunnik Aan de raad, Onderwerp Bomenverordening Bunnik 2016 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 27-10-2016 16-064 Onderwerp Bomenverordening Bunnik 2016 Aan de raad, Onderwerp Bomenverordening Bunnik 2016 Gevraagde beslissing 1. De Bomenverordening gemeente Bunnik

Nadere informatie

BOMEN- VERORDENING REGELT KAPPEN VAN BOMEN WAARDEVOLLE BOMEN BESCHERMEN

BOMEN- VERORDENING REGELT KAPPEN VAN BOMEN WAARDEVOLLE BOMEN BESCHERMEN BOMEN- VERORDENING REGELT KAPPEN VAN BOMEN WAARDEVOLLE BOMEN BESCHERMEN In de gemeente Weert staan veel waardevolle houtopstanden. In het buitengebied zijn dit de bos- en natuurgebieden, houtwallen en

Nadere informatie

Bomenrecht. Gevolgen van keuzes. Bomenrecht: de gevolgen van keuzes

Bomenrecht. Gevolgen van keuzes. Bomenrecht: de gevolgen van keuzes Bomenrecht Gevolgen van keuzes Verantwoord dereguleren Meldpunt foute regels Regels zijn slechts instrumenten Niet de snoeischaar is fout, maar de snoeier Niet de regels zijn fout, maar heldere visie/criteria

Nadere informatie

Toelichting Bomenverordening 2012

Toelichting Bomenverordening 2012 Toelichting Bomenverordening 2012 1 Wijzingen ten opzichte van de Bomenverordening 2010 en de Bomenverordening 2012. De toelichting op de wijzingen staat in de bijlage toelichtingen bij de Bomenverordening

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom. Ankum

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom. Ankum Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C Ankum Waardevolle bomen in: Ankum Solitairen Vossersteeg 14 Eik (5) Singel: Vossersteeg 64 Erven: Vossersteeg 68 Vossersteeg

Nadere informatie

3 0 JAN Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Commissie Fysieke Infrastructuur en. Buitenruimte

3 0 JAN Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Commissie Fysieke Infrastructuur en. Buitenruimte Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders Mw. A.C. van Huffelen Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte Commissie Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte Bezoekadres: Stadhuis

Nadere informatie

Discussiestuk Nieuw beleid kapvergunningen Lijst van beeldbepalende bomen

Discussiestuk Nieuw beleid kapvergunningen Lijst van beeldbepalende bomen Discussiestuk Nieuw beleid kapvergunningen Lijst van beeldbepalende bomen Bomen over bomen 22 mei 2008 Aanleiding Huidige situatie Opzet nieuwe regelgeving Weigeringsgronden Wel of geen meldingsplicht

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom EMMEN

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom EMMEN Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C EMMEN Waardevolle bomen in: Emmen Solitairen Poppenallee 13 Kastanjes (4) Poppenallee 32 Linde (1), Knotlinden (3) Singel:

Nadere informatie

Groen is een van de belangrijke kwaliteiten van Emmen:

Groen is een van de belangrijke kwaliteiten van Emmen: RIS.4983 Bijlage 1 Bomen over bomen 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Groen is een van de belangrijke kwaliteiten van Emmen: Citaat: Emmen is een centrumgemeente in Zuidoost-Drenthe. Bijzonder opgezette woonwijken

Nadere informatie

4 BOOMBELEID Boombeheer en boomveiligheid

4 BOOMBELEID Boombeheer en boomveiligheid 4 BOOMBELEID Bomen zijn van grote waarde voor de openbare ruimte. Bomenlanen langs ontsluitingswegen, knotbomen bij een watergang of solitaire bomen in gras dragen allemaal bij aan de kwaliteit van de

Nadere informatie

\ Omgevingsvergunning OV

\ Omgevingsvergunning OV \ \ V \ GEMEENTE VA EKEN S W A AR D VERZONDEN 2 0 OKÏ, 2017 BESLUIT \ Omgevingsvergunning OV 2017.0216 \ Burgemeester en wethouders besluiten, et inachtneming van artikel 2.2 en 2.18 van de Wet algemene

Nadere informatie

GEMEENTE VA EKEN SWAAR D BESLUIT. Omgevingsvergunning OV

GEMEENTE VA EKEN SWAAR D BESLUIT. Omgevingsvergunning OV VERZONDEN 31 OKT, GEMEENTE VA EKEN SWAAR D BESLUIT Omgevingsvergunning OV 2016.0241 Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.18 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

1 Doelstelling: Goede bescherming van solitaire bomen/boomgroepen, bomenlanen en gebieden met beschermwaardige bomen.

1 Doelstelling: Goede bescherming van solitaire bomen/boomgroepen, bomenlanen en gebieden met beschermwaardige bomen. Jaar: 2007 Nummer: 79 Besluit: B&W 06 november 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL BEWAREN HOUTOPSTANDEN HELMOND 2008 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond; Gelet op artikel 4:81 van de Algemene

Nadere informatie

2. KAPVERGUNNING VS. BOSWET-MELDING

2. KAPVERGUNNING VS. BOSWET-MELDING 2. KAPVERGUNNING VS. BOSWET-MELDING In Nederland moet voor het kappen van bomen binnen de bebouwde kom worden getoetst of het kappen van de bomen vergunningsplichtig is. Iedere gemeente stelt hierover

Nadere informatie

1. Het oplossen van juridische knelpunten in het bomenbeleidsplan; 2. Het oplossen van praktische knelpunten in het bomenbeleidsplan;

1. Het oplossen van juridische knelpunten in het bomenbeleidsplan; 2. Het oplossen van praktische knelpunten in het bomenbeleidsplan; Datum: 23-4-13 Onderwerp Aanpassing bomenbeleidsplan 2013 Status Besluitvormend Voorstel Het bomenbeleidsplan gewijzigd vast te stellen door het document aanpassingen bomenbeleidsplan 2013 (inclusief toelichting)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer OLOGYD09. Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer OLOGYD09. Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel 000274921Zaaknummer OLOGYD09 Onderwerp Deregulering kapvergunningstelsel Raadsvoorstel Inleiding Op 15 december 2009 heeft u besloten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te herzien. Bij deze herziening

Nadere informatie

Het monumentale bomenbeleid ter inzage

Het monumentale bomenbeleid ter inzage Het monumentale bomenbeleid ter inzage Inhoudsopgave Stadsdeel Slotervaart 2008 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Uitgangspunten 3 Adviescommissie Monumentale Bomen 3 Beoordelingscriteria 4 Voorwaarden 4 Samenstelling

Nadere informatie

Bomen in Tynaarlo. De nieuwe kapverordening

Bomen in Tynaarlo. De nieuwe kapverordening Bomen in Tynaarlo De nieuwe kapverordening Inhoud presentatie 1. Waarom een nieuwe kapverordening 2. De achterliggende gedachte voor de nieuwe kapverordening 3. Uitleg van de nieuwe regels 4. De praktijk

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

COLLEGE ADVIES. Beantwoording raadsvragen over procedure bomenkap. Gwynne Janssen. 1. Gwi Ruimte. nee

COLLEGE ADVIES. Beantwoording raadsvragen over procedure bomenkap. Gwynne Janssen. 1. Gwi Ruimte. nee COLLEGE ADVIES o n d e r w e r p Beantwoording raadsvragen over procedure bomenkap r e g i s t r a t i e n u m m e r o p e n b a a r ja a f d e l i n g Beheer Leefomgeving b e h a n d e l d d o o r Gwynne

Nadere informatie

Discussienota Kapvergunning. Onderdeel van project: Weg met de paarse krokodil!

Discussienota Kapvergunning. Onderdeel van project: Weg met de paarse krokodil! Onderdeel van project: Weg met de paarse krokodil! Oirschot, oktober 2006 1 INLEIDING... 3 2 BOMENVERORDENING... 3 2.1 ALGEMEEN... 3 2.2 VOOR- EN NADELEN AFSCHAFFEN KAPVERGUNNING... 4 3 MOGELIJKE AANPASSINGEN...

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Bomenverordening Gemeente Boxmeer Nummer:

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Bomenverordening Gemeente Boxmeer Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Bomenverordening Gemeente Boxmeer 2006. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 27 juni 2006 Aanleiding Momenteel is met betrekking

Nadere informatie

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels vastgesteld 12 juli 2011 college 26 september 2011 raad gemeente Leeuwarden Inclusief wijzigingen als gevolg van: de door het college vastgestelde evaluatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel wijziging Apv 09/27 2 juni 2009 Leefomgeving. Beleid en bestuur R. Dekker P. Visser 29 juni Wijziging Kapverbod

Raadsvoorstel. Voorstel wijziging Apv 09/27 2 juni 2009 Leefomgeving. Beleid en bestuur R. Dekker P. Visser 29 juni Wijziging Kapverbod Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Voorstel wijziging Apv 09/27 2 juni 2009 Leefomgeving Wijziging Kapverbod Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA

Nadere informatie

Boomcategorieën en Afwegingscriteria

Boomcategorieën en Afwegingscriteria Boomcategorieën en Afwegingscriteria Boomcategorieën Op basis van de puntenwaardering in het toetsingsformulier worden een aantal categorieën onderscheiden: 1. > 50 punten: Nationaal groenmonument of Gemeentelijk

Nadere informatie

BEHOORT BIJ PUNT 8 VAN DE AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE VAN 5 MAART 2012

BEHOORT BIJ PUNT 8 VAN DE AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE VAN 5 MAART 2012 BEHOORT BIJ PUNT 8 VAN DE AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE VAN 5 MAART 2012 Behoort bij punt Vul AGENDAPUNT in en druk op van de agenda voor de raadsvergadering van maandag 26 maart

Nadere informatie

BELEID KAPPEN GEMEENTELIJKE BOMEN PRESENTATIE BIJEENKOMST 3 MAART 2016

BELEID KAPPEN GEMEENTELIJKE BOMEN PRESENTATIE BIJEENKOMST 3 MAART 2016 BELEID KAPPEN GEMEENTELIJKE BOMEN PRESENTATIE BIJEENKOMST 3 MAART 2016 ONDERWERPEN Inleiding Burgerparticipatie: Collegewerkprogramma 2014-2018 Bomenbeleid gemeente: Bomennota 2007 Praktijkgevallen Beleidskeuzes

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2012

Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2012 Onderwerp Datum 25 februari 2014 Wijziging Afdeling 4.3 APV Pagina 1 van 7 De raad van Venray, Overwegende dat de Algemene plaatselijke verordening gemeente Venray 2012 wijziging behoeft met betrekking

Nadere informatie

Vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex art. 40 RvO betreffende Kapvergunning waardevolle bomen en beantwoording college.

Vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex art. 40 RvO betreffende Kapvergunning waardevolle bomen en beantwoording college. Vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex art. 40 RvO betreffende Kapvergunning waardevolle bomen en beantwoording college. 25 oktober 2010 Inleiding In het Boxmeers Weekblad van 19 oktober

Nadere informatie

Evaluatie Bomenverordening & Groene Kaart 2013

Evaluatie Bomenverordening & Groene Kaart 2013 Evaluatie Bomenverordening & Groene Kaart 2013 Evaluatie en actualisatie Bomenverordening, Groene Kaart en Handboek Groen Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2 2. Evaluatie...3 3. Bomenverordening..4 4. Groene

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C OUDLEUSEN

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C OUDLEUSEN Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C OUDLEUSEN nm Waardevolle bomen in: Oudleusen Solitairen: Dennenkamp 6 Singel: Dommelerdijk 4 Schepersstraat 7-13 Eik (2x) Eikensingel

Nadere informatie

GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL. Versienr. Datum Opsteller Toelichting (help) 1.0

GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL. Versienr. Datum Opsteller Toelichting (help) 1.0 GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL BOMENVERORDENING 2016 GEWIJZIGD Portefeuillehouder S. Jansen Ronde Tafel 26 april 2016 Opsteller M. Beek Debat 17 mei 2016 Zaak/stuknummer (15RAAD0093) Raadsvergadering 05 juli

Nadere informatie

Evaluatie Boomverordening 2013 Groene Kaart

Evaluatie Boomverordening 2013 Groene Kaart Evaluatie Boomverordening 2013 Groene Kaart Evaluatie en actualisatie Bomenverordening Groene Kaart en Handboek Groen Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2 2. Evaluatie...3 3. Bomenverordening..4 4. Groene Kaart....5

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Wavin Diensten B.V. Aangevraagde activiteiten : Aanleggen in- en uitrit en vellen van een eikenboom Locatie : J.C. Kellerlaan

Nadere informatie

Afdeling: Beleid en Projecten Leiderdorp,

Afdeling: Beleid en Projecten Leiderdorp, Afdeling: Beleid en Projecten Leiderdorp, 5-11-2007 Onderwerp: Bomenbeleidsplan Leiderdorp Aan de raad. Beslispunten 1 vaststellen van het bomenbeleidsplan Leiderdorp (bijlage 1) 2 vaststellen van de beleidsregel

Nadere informatie

We zetten de bomen van Papendrecht op de kaart!

We zetten de bomen van Papendrecht op de kaart! . We zetten de bomen van Papendrecht op de kaart! Startbijeenkomst 16 augustus 2011 18:30 19:30 uur Agenda - opening - voorstelronde - naar een nieuwe Bomenverordening: - Wat hebben we? - Wat willen we?

Nadere informatie

Toetsingscriteria kap particuliere bomen

Toetsingscriteria kap particuliere bomen Bijlage 3 Toetsingscriteria kap particuliere bomen Een particuliere boom waarvoor een kapverbod geldt kan alleen worden gekapt met een vergunning. De vergunning wordt alleen verleend als daar een reden

Nadere informatie

Inleiding Dit voorstel gaat over het verlenen van een vergunning voor het kappen van 26 sierkersen in de Van Limburg Stirumlaan in Vlijmen.

Inleiding Dit voorstel gaat over het verlenen van een vergunning voor het kappen van 26 sierkersen in de Van Limburg Stirumlaan in Vlijmen. Zaaknummer: 00403030 Onderwerp: vergunning kappen 26 sierkersen Van Limburg Stirumlaan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding Dit voorstel gaat over het verlenen van een vergunning voor het kappen van 26 sierkersen

Nadere informatie

BOOMBEHEER GEMEENTE BARENDRECHT

BOOMBEHEER GEMEENTE BARENDRECHT BOOMBEHEER GEMEENTE BARENDRECHT 29 maart 2017 Dirk Vermaat wethouder beheer openbare ruimte Bomen zijn belangrijk Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) - bomen zijn belangrijk voor de groenstructuur van

Nadere informatie

Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010 (Kapverordening 2014) B E S L U I T:

Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010 (Kapverordening 2014) B E S L U I T: Raadsbesluit nr. 14 Betreft: Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010 (Kapverordening 2014) De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van het college van 11 februari

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Het kappen van twee bomen Locatie : Spoolderenkweg 1 te Zwolle Datum

Nadere informatie

Vergunningstelsel voor het vellen van houtopstanden

Vergunningstelsel voor het vellen van houtopstanden Vergunningstelsel voor het vellen van houtopstanden Uitleg van het vergunningstelsel voor het vellen van houtopstanden in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met bijbehorende beschermde

Nadere informatie

Wettelijk kader Toets

Wettelijk kader Toets Deelactiviteit(en) Vellen van een houtopstand Omschrijving Project het vellen van 5 eiken, 3 berken, 1 beuk en 1 walnoot Perceel Hoofdweg/Mw. Bähler -Boermalaan t.b.v. aanleg rotonde te Paterswolde Kadastrale

Nadere informatie

Verkoop Openbaar Groen

Verkoop Openbaar Groen Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen [Concept - Versie] Datum: Januari 2014 Naam: Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen, afdeling Omgeving Sectie: Openbaar Groen 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

gemeente %a" Zoetermeer : gemeente Zoetermeer de heer A. M. Kroon : Stadhuisplein 1, 2711EC Zoetermeer; : het kappen van 3 bomen;

gemeente %a Zoetermeer : gemeente Zoetermeer de heer A. M. Kroon : Stadhuisplein 1, 2711EC Zoetermeer; : het kappen van 3 bomen; - gemeente %a" Zoetermeer 4 JAN. 2O1 OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 7 januari 2016; dossiernummer : WB20160007; van : gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: Onderwerp: Vervanging van aangetaste kastanjebomen als gevolg van de kastanjebloedingsziekte.

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: Onderwerp: Vervanging van aangetaste kastanjebomen als gevolg van de kastanjebloedingsziekte. RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 376547 Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.4 Onderwerp: Vervanging van aangetaste kastanjebomen als gevolg van de kastanjebloedingsziekte. Verantwoordelijk

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 14 september 2016

Voordracht voor de raadsvergadering van 14 september 2016 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 14 september 2016 Jaar 2016 Publicatiedatum Agendapunt Datum besluit B&W 12 juli 2016 Tekst van openbare

Nadere informatie

De geactualiseerde begrenzing van de bebouwde kom Boswet voor Nijmegen vast te stellen.

De geactualiseerde begrenzing van de bebouwde kom Boswet voor Nijmegen vast te stellen. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 november 2011 / 153/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Vaststelling actualisering begrenzing bebouwde kom Boswet

Nadere informatie

Spraakmakende bomen Over Monumentale en Waardevolle bomen in de gemeente Leeuwarden

Spraakmakende bomen Over Monumentale en Waardevolle bomen in de gemeente Leeuwarden Spraakmakende bomen 2016 Over Monumentale en Waardevolle bomen in de gemeente Leeuwarden Vastgesteld door het college gemeente Leeuwarden 6-10-2015 Blad 2 Aanleiding harmonisatie beleid Op 1 januari 2014

Nadere informatie

GEMEENTE VA EKENS W AARD BESLUIT. Omgevingsvergunning OV Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.

GEMEENTE VA EKENS W AARD BESLUIT. Omgevingsvergunning OV Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2. V VERZONDEN GEMEENTE VA EKENS W AARD 3 1 AÜG, 2016 BESLUIT Omgevingsvergunning OV 2016.0129 Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen (NH). Nr. 12001 3 februari 2016 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013 De Raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Augustus Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat

Augustus Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat Augustus 2016 Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Zienswijze 4 2 Algemeen Het ontwerpbestemmingsplan zelfbouwkavels Cor

Nadere informatie

Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse

Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 128898 31 december 2015 Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse Burgemeester en wethouders hebben de kaders en richtlijnen voor

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Rockwool B.V. te Roermond. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Rockwool B.V. te Roermond. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteiten uitvoeren van een werk en het vellen of doen vellen van een houtopstand Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2016-0059

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W14/008605)

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W14/008605) OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W14/008605) Aanvraag Op 16 mei 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen/verplaatsen van lichtmasten, het kappen van 2 tweestamberken en

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit vellen en/of doen vellen van een houtopstand

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit vellen en/of doen vellen van een houtopstand Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit vellen en/of doen vellen van een houtopstand Consortium Grensmaas B.V. te Sittard-Geleen en Echt-Susteren Zaaknummer:

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Aanvragen vergunning voor kappen twaalf inlandse eiken Oranjelaan in Oudheusden

Aanvragen vergunning voor kappen twaalf inlandse eiken Oranjelaan in Oudheusden Zaaknummer 00488130 Onderwerp Aanvragen vergunning voor kappen twaalf inlandse eiken Oranjelaan in Oudheusden Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In de Oranjelaan in Oudheusden staan aan de zuidwestzijde

Nadere informatie

1M1.1 Zoetermeer OMGEVINGSVERGUNNING

1M1.1 Zoetermeer OMGEVINGSVERGUNNING 41>, gemeente 1M1.1 Zoetermeer 3 _ 2-0 I? 1 6 DEC. 2016 OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 15 november 2016; dossiernummer : WB20160693;

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom C Inhoudsopgave: Inleiding Criteria Waardevolle bomen te Dalfsen Waardevolle bomen te Nieuwleusen Waardevolle bomen te Hoonhorst

Nadere informatie

Waardevolle bomen en onderdelen boomstructuur

Waardevolle bomen en onderdelen boomstructuur Werkafspraken voor het voordragen van Waardevolle bomen en onderdelen boomstructuur Klankbordgroep Bomenbeleid/Gemeente Breda 5 december 2010 Werkafspraken voordragen Waardevolle bomen en onderdelen boomstructuur.

Nadere informatie

Voor zover de zienswijzen (vrijwel) gelijkluidend zijn worden deze geclusterd behandeld.

Voor zover de zienswijzen (vrijwel) gelijkluidend zijn worden deze geclusterd behandeld. Nota van Beantwoording zienswijzen ontwerp-omgevingsvergunning burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel omgevingsvergunning voor het vellen van 276 bomen te behoeve va het vrijmaken van

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Beschermd Dorpsgezicht Gelselaar Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Omgevingswet

Initiatiefvoorstel Omgevingswet Initiatiefvoorstel Omgevingswet Rotterdam, september 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Hoofdlijnen 5 3. Consequenties voor Rotterdam 6 4. Aanbevelingen 7 Conclusie 8

Nadere informatie

De groene parels van Deurne uitwerking lijst beschermingswaardige bomen en houtopstanden

De groene parels van Deurne uitwerking lijst beschermingswaardige bomen en houtopstanden De groene parels van Deurne uitwerking lijst beschermingswaardige bomen en houtopstanden 10 maart 2015 (1e herziening) heukelom verbeek landschapsarchitectuur / gemeente deurne 1 2 heukelom verbeek landschapsarchitectuur

Nadere informatie

O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G , 16 oktober 2015

O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G , 16 oktober 2015 O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G 7856-2015, 16 oktober 2015 Op 28 juli 2015 hebben wij van u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van ca. 1000 bomen waarvan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum : Datum :201211 Onderwerp Aanpassing gemeentelijke verordeningen in verband met de Modernisering van de Monumentenzorg, de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg NoordBrabant en het wegnemen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. PQ Silicas B.V. te Maastricht. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. PQ Silicas B.V. te Maastricht. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Voor de activiteit vellen en of doen vellen van een houtopstand PQ Silicas B.V. te Maastricht Zaaknummer: 2016-601087 Kenmerk: 2016/80928

Nadere informatie

Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie. 15 maart 2016

Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie. 15 maart 2016 Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie 15 maart 2016 Agenda Ontwikkelingen vanaf november Planning Raadsvoorstel Sluiting Ontwikkelingen vanaf november 2015 Het ambtelijke schrijfteam heeft de opdracht

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Lijst Verklaring van Geen Bedenkingen Omgevingsrecht Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit:

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

Stadsdeel Centrum Amsterdam Afdeling schoon en heel t.a.v.de heer F. Meilink Amstel PN AMSTERDAM. Betreft: Omgevingsvergunning

Stadsdeel Centrum Amsterdam Afdeling schoon en heel t.a.v.de heer F. Meilink Amstel PN AMSTERDAM. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Stadsdeel Centrum Amsterdam Afdeling schoon en heel t.a.v.de heer F. Meilink Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Boom-project conflicten

Boom-project conflicten Boom-project conflicten In dit beleidsplan wordt speciale aandacht geschonken aan boom-project conflicten. Een project is een willekeurige (wens tot) verandering in de openbare ruimte die mogelijk negatief

Nadere informatie

Achtergronden en toelichting bij de Bomenverordening Stadsdeel West 2012

Achtergronden en toelichting bij de Bomenverordening Stadsdeel West 2012 Directie Strategie en beleidsrealisatie Afdeling Leefomgeving Achtergronden en toelichting bij de Bomenverordening Stadsdeel West 2012 L. Sour, 24 januari 2012 INHOUDSOPGAVE pagina Inleiding 2 1. Wat willen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders van Teylingen hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: aanvrager : Gemeente Teylingen adres : Wilhelminalaan 25 plaats : 2171 CS Sassenheim

Nadere informatie