DGAWijzer. Pensioen. Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DGAWijzer. Pensioen. Inhoud"

Transcriptie

1 DGAWijzer Pensioen Inhoud Pensioentoezegging wettelijk kader 1 Inhoud pensioentoezegging 2 Uitvoering pensioen 3 Pensioen in eigen beheer 4 Pensioen en echtscheiding 5 Pensioen en dividend 5 Toekomst pensioen eigen beheer 5 Wat kan Van Lanschot voor u betekenen? 5 Pensioen is een voorziening voor de periode nadat u gestopt bent met werken. Voor werknemers in loondienst moet pensioen worden opgebouwd bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) neemt echter een bijzondere positie in als het gaat om pensioenopbouw. Het pensioen van de DGA kan worden verzekerd, maar mag ook in de BV worden opgebouwd (eigen beheer). Beide opties kennen voor- en nadelen. In deze DGAWijzer vindt u algemene informatie over pensioen. Daarnaast treft u een aantal specifieke zaken aan waarmee de DGA bij pensioenopbouw te maken kan krijgen. Deze DGAWijzer is zeker niet uitputtend. Als bank beperken wij ons tot het verstrekken van algemene informatie. Wij vinden het van belang dat uw fiscalist of uw pensioenadviseur betrokken is bij dit proces. Pensioentoezegging wettelijk kader Pensioen is een voorziening voor de periode nadat u bent gestopt met werken. Een oudedagspensioen kan bijvoorbeeld vanaf uw 67 e worden uitgekeerd. Ook in andere situaties kan een pensioeninkomen gewenst zijn. Denk hierbij aan onverhoopt overlijden, waarbij de partner en kinderen een nabestaandenpensioen ontvangen. In het geval u door ziekte uw werkzaamheden niet meer kunt verrichten, kan een arbeidsongeschiktheidspensioen zorgen voor een inkomen. Het pensioen in Nederland steunt op drie pijlers. De eerste pijler is de voorziening van de overheid, de AOW. Nagenoeg iedereen die in Nederland heeft gewoond, krijgt vanaf AOWgerechtigde leeftijd een uitkering. Om een volledige AOWuitkering te krijgen, moet u in een periode van 50 jaar voorafgaande aan de AOW-leeftijd in Nederland hebben gewoond. Voor elk jaar dat u gedurende deze periode niet in Nederland hebt gewoond, krijgt u 2% minder AOW. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het minimumloon en is afhankelijk van uw leefsituatie: alleenstaand of samen met een partner. Hoeveel AOW u ontvangt is niet afhankelijk van uw inkomen of vermogen. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Sinds 2013 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Uiterlijk in 2019 wordt de AOW-leeftijd van 66 bereikt en uiterlijk in 2023 een leeftijd van 67 jaar. In het regeerakkoord Rutte II is een versnelling aangekondigd van de

2 2 DGAWijzer Pensioen AOW-aanvangs leeftijd (2018: 66 jaar en 2021: 67 jaar). Het wetsvoorstel is eind 2014 ingediend. De tweede pijler is de voorziening voor de werknemer. Een werkgever kan zijn werknemer(s) een pensioen toezeggen. In principe is er geen pensioenplicht, tenzij dit in bijvoorbeeld een CAO is afgesproken, of voor bepaalde bedrijfs takken verplicht is gesteld. U hebt, als werknemer van uw eigen vennootschap, ook de mogelijkheid om pensioen in de tweede pijler op te bouwen. Zelfstandigen kunnen hier echter geen gebruik van maken. De derde pijler houdt in dat u zelf voor uw oudedagsvoorziening zorgt, bijvoorbeeld door te sparen, te beleggen of vermogen op te bouwen in vastgoed. Daarnaast is het mogelijk om bij een bank of verzekeraar fiscaal gefaciliteerd een lijfrente op te bouwen. In deze DGAWijzer gaan wij alleen in op het pensioen als voorziening voor de werknemer (tweede pijler). Juridisch Als een werkgever aan zijn werknemers een pensioentoezegging doet, dan is de Pensioenwet (PW) van toepassing. In deze wet is geregeld wat de taken en verantwoordelijkheden van de werkgever, de werknemer en de pensioenuitvoerder zijn. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat het pensioen van de werknemer moet worden ondergebracht bij een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. Indien u echter minimaal 10% van het geplaatste kapitaal (met stemrecht) houdt van de vennootschap waar u werkzaam bent, is de PW in beginsel niet op u van toepassing. Daardoor geldt voor u niet de verplichting om uw pensioen onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij, maar kunt u uw pensioen ook in eigen beheer in uw eigen vennootschap of eigen pensioenlichaam uitvoeren. Fiscaal In de loonbelasting geldt de hoofdregel dat wat u uit uw dienstbetrekking geniet, behoort tot het belastbare loon. Op deze hoofdregel is een belangrijke uitzondering voor pensioen gemaakt. Hiervoor geldt de zogenoemde omkeerregeling. Dit betekent dat het pensioen niet wordt belast op het moment van de toekenning, maar pas op het moment dat het daadwerkelijk wordt uitgekeerd. De omkeerregeling is alleen van toepassing als het pensioen binnen fiscale grenzen blijft, waarbij als uitgangspunt geldt dat over een diensttijd van 40 jaar, 75% van het gemiddeld verdiende salaris als pensioen opgebouwd kan worden. Met ingang van 2015 is het pensioengevend salaris gemaximeerd op ,-. Voor opgebouwde pensioenrechten van vóór 2015 geldt overgangsrecht. Voor het salaris boven de ,- grens kan met ingang van 2015 een zogenaamd netto pensioen dan wel een pensioen in de vorm van een netto lijfrente toegezegd worden. De omkeerregeling is niet van toepassing. De premie wordt uit het netto salaris betaald en de toekomstige uitkering wordt niet belast. De opgebouwde waarde is vrijgesteld in box 3. De maximaal in te leggen premie bedraagt een percentage van het salaris boven de ,- grens en is leeftijdsafhankelijk. De regeling kan uitgevoerd worden door een pensioenfonds, PPI of verzekeraar. Uitvoering in eigen beheer is niet toegestaan. Indien u als DGA uw pensioen geheel of gedeeltelijk in eigen beheer uitvoert, gelden er enkele beperkende voorwaarden ten opzichte van de situatie waarin u uw pensioen volledig bij een verzekeringsmaatschappij onderbrengt. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om over loon in natura pensioen op te bouwen en moet er met een hoger bedrag aan AOW-franchise rekening worden gehouden (dit is het deel van het salaris waarover u geen pensioen mag opbouwen, omdat dat al gedekt zou zijn door de AOW-uitkering). Ook mag in eigen beheer alleen nabestaandenpensioen worden opgebouwd, indien er ook een nabestaande is (echtgeno(o)t(e), partner of kind). Inhoud pensioentoezegging Formele vereisten Om pensioen op te mogen bouwen dient de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) pensioen-rechten aan de DGA toe te kennen. Dit besluit wordt vermeld in de notulen AvA. Daarnaast dient de pensioen toezegging in een pensioenbrief te worden vastgelegd. De pensioenbrief is de basis voor elke individuele pensioentoezegging. Het is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer, waarin de toezegging wordt omschreven. Zonder notulen AvA en pensioenbrief zou de fiscus kunnen stellen dat er helemaal geen pensioentoezegging tot stand is gekomen. Het is van belang dat u ervoor zorgt dat de pensioenbrief en de notulen AvA er zijn en dat ze voldoen aan de eisen die hier door de wet aan worden gesteld. Soorten pensioen In de pensioenbrief kan een toezegging worden gedaan voor drie soorten pensioen, te weten, het ouderdoms pensioen, het nabestaandenpensioen (partnerpensioen en wezenpensioen) en het arbeidsongeschiktheids pensioen. Ouderdomspensioen Het ouderdomspensioen gaat in vanaf de pensioendatum en keert uit tot uw overlijden. Het ouderdom spensioen dient uiterlijk 5 jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd in te gaan. Er geldt geen wettelijke minimumpensioen-leeftijd. Voor de berekening van de pensioenaanspraken geldt echter wel een pensioen-richtleeftijd van 67 jaar. Als u eerder met pensioen gaat, hebt u minder opbouwjaren en een langere uitkeringsduur. Het pensioen is daardoor lager.

3 3 DGAWijzer Pensioen Nabestaandenpensioen Het nabestaandenpensioen voorziet in de verzorging van uw partner (partnerpensioen) en/of uw kinderen (wezenpensioen). Het partnerpensioen kan doorlopen tot het moment van over - lijden van de nabestaande, maar kan ook tijdelijk zijn. Een partner - pensioen kan bijvoorbeeld ook eindigen, indien de nabestaande recht krijgt op een AOW-uitkering. Het wezen pensioen kan worden uitgekeerd tot maximaal de 30-jarige leeftijd van het kind. Arbeidsongeschiktheidspensioen In de meeste gevallen is een DGA niet verzekerd voor de werknemers-verzekeringen. Er kan bij arbeidsongeschiktheid dan ook geen beroep worden gedaan op de WIA (Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Om het verlies in inkomen bij arbeidsongeschiktheid te compenseren kan in de pensioenbrief een arbeidsongeschiktheidspensioen worden opgenomen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen kan op zijn vroegst ingaan een jaar na aanvang van arbeidsongeschiktheid en eindigt op het moment dat men weer arbeidsgeschikt is of wanneer men de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Daarnaast kan worden toegezegd dat bij arbeidsongeschiktheid de pensioenopbouw voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen wordt voortgezet. Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt overigens geen maximum salarisgrens. Variatie in pensioentoezegging Net als bij reguliere werknemers kunnen diverse pensioenregelingen worden toegekend. Zo kan een eindloon, middelloon, of een beschikbare premieregeling worden gehanteerd. Ook een combinatie van regelingen is mogelijk. Hierna worden de diverse regelingen kort toegelicht. Eindloonregeling Bij een eindloonregeling bedraagt het ouderdomspensioen een percentage van de laatst geldende pensioengrondslag (dit is het salaris minus de AOW-franchise). Het maximale opbouw percentage voor een eindloonregeling is vanaf ,657 % per dienstjaar. Gaat het pensioen eerder in, dan is het jaarlijkse opbouw percentage, en dus de pensioenuitkering, lager. Ken merkend voor een eindloonregeling is dat als gevolg van een salarisstijging ook het pensioen over eerdere dienstjaren wordt verhoogd (backservice). Middelloonregeling Bij een middelloonregeling kent de pensioenregeling voor elk dienstjaar een pensioen toe dat is gebaseerd op de pensioengrondslag van het desbetreffende dienstjaar. Verhoging of verlaging van de pensioengrondslag (salaris minus AOWfranchise) heeft bij een middelloonregeling alleen gevolgen voor de dienstjaren na de verhoging of verlaging. Wel is het gebruikelijk om de opgebouwde aanspraken te indexeren ter compensatie van de inflatie. Het maximale opbouwpercentage in 2015 voor een middelloonregeling is 1,875% per dienstjaar. Beschikbarepremieregeling Bij een beschikbarepremieregeling is het uitgangspunt de beschik baar gestelde premie. Deze premie hangt af van factoren als leeftijd en salarisverloop. Beschikbarepremie regelingen worden niet aangepast aan de loon- of prijsindex en kennen ook geen backserviceregeling. De hoogte van het uiteindelijke pensioen wordt mede bepaald door de met de beschikbaar gestelde premies behaalde beleggingsresultaten. Bij lage rendementen is er een lager pensioen en bij hoge rendementen een hoger pensioen. Uitvoering pensioen Aangezien u als DGA niet onder de Pensioenwet valt, hebt u de keuze waar u uw pensioen onderbrengt. De vennootschap waarmee u een dienstbetrekking hebt (intern eigen beheer) De vennootschap waarbij u in dienst bent, vormt op zijn eigen balans een voorziening om te zijner tijd het pensioen uit te keren. Elk jaar wordt een bedrag ten laste van de winst gebracht, zodat over een lager bedrag vennootschapsbelasting is verschuldigd. Binnen de onderneming vindt er een liquiditeitsverruiming plaats. Dit wordt veroorzaakt doordat de premies in de BV blijven en niet afgestort hoeven te worden naar een pensioenuitvoerder. Zeker bij een startende onderneming kan dit een belangrijke overweging zijn. Zie ook onder het hoofdstuk Pensioen in eigen beheer. Keerzijde is dat de pensioen voorziening afhankelijk is van het reilen en zeilen van de onderneming. Bij financieel onvermogen van de vennootschap kan uw pensioen wellicht niet (volledig) worden uitgekeerd. Een andere vennootschap of ander pensioenlichaam (extern eigen beheer) De pensioentoezegging kan ook bij een andere vennootschap worden ondergebracht, bijvoorbeeld de personal holding of een daartoe speciaal opgericht pensioenlichaam (BV of stichting). De vennootschap waarbij u in dienst bent, sluit met de betreffende vennootschap een financieringsovereenkomst waarin de onderlinge rechten en plichten worden vastgelegd. De vennoot schap waarbij u in dienst bent, betaalt een zakelijke premie aan het pensioenlichaam waarmee het pensioenlichaam een vermogen opbouwt om te zijner tijd het pensioen te kunnen uitkeren. Ten opzichte van intern eigen beheer is het voordeel van extern eigen beheer dat de pensioenvoorziening in principe niet afhankelijk is van de financiële situatie van de onderneming. Indien het pensioenlichaam het vermogen echter uitleent aan de onderneming, wordt het pensioenvermogen weer in de risicosfeer getrokken.

4 4 DGAWijzer Pensioen Een verzekeringsmaatschappij De pensioentoezegging kan ook worden ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. De vennootschap waarbij u in dienst bent, betaalt daarvoor jaarlijks een premie aan de verzekeraar. Als de DGA de begunstigde is van deze verzekering, dan is de pensioenopbouw daarmee buiten de risicosfeer van de onderneming gebracht. De verzekering valt in dat geval buiten een eventueel faillissement van de onderneming waardoor het opgebouwde pensioen op termijn toch kan worden uitgekeerd. Mengvormen tussen in- of extern eigen beheer en verzekeren zijn ook mogelijk. Ook kan het pensioen gedurende de opbouwfase in eigen beheer worden gehouden en in de uitkeringsfase alsnog worden ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij of andersom. Indien het pensioen in eigen beheer wordt uitgevoerd, wordt vaak het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen bij een verzekeringsmaatschappij afgedekt. Zeker in de beginfase zal de vennootschap c.q. het pensioenlichaam niet voldoende middelen hebben om deze risico s te kunnen dragen. Het ouderdoms- en nabestaandenpensioen wordt uiterlijk uitgekeerd tot overlijden van de pensioengerechtigde. Bij de bepaling van de hoogte van de pensioenvoorziening wordt rekening gehouden met een gemiddelde levensverwachting. Indien u of uw nabestaanden langer leven dan de verwachte levensduur (volgens de statistieken), betekent dit dat er meer pensioen uitgekeerd moet worden dan vooraf verwacht. Dit zogenoemde langlevenrisico komt voor rekening van de pensioen uitvoerder. Indien de pensioenuitvoerder, de verzekeringmaatschappij of het pensioenlichaam in eigen beheer niet meer aan de verplichting kan voldoen door onvoldoende vermogen, betekent dit voor de DGA dat de pensioenuitkering stopt. De voordelen van pensioen in eigen beheer zijn dat een liquiditeits voordeel kan worden behaald gedurende de opbouw van het pensioen en dat de DGA flexibeler is en zelf zijn beleggings beleid kan bepalen. Het nadeel van eigen beheer is onder andere dat er geen zekerheid is dat er genoeg middelen of liquiditeiten aanwezig zijn op het moment dat de vennootschap moet gaan uitkeren op pensioendatum of tussentijds bij arbeids ongeschiktheid of overlijden. Een andere nadeel is dat er een beperking kan zijn indien de DGA dividend wil uitkeren (zie onder het kopje pensioen en dividend). Pensioen in eigen beheer Pensioen op de balans Zoals hiervoor aangegeven kunt u, als u ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal (met stemrecht) bezit, pensioen in eigen beheer opbouwen. Dat kan door óf een reserve te vormen op de balans van de vennoot schap óf een reserve te vormen op de balans van een andere BV dan de werk-bv. Een reden waarom in de praktijk vaak voor eigen beheer wordt gekozen is dat dit geen direct liquiditeitsbeslag betekent. Vooral in de beginfase van een onderneming is dit een veel gehoord argument. De pensioendotaties kunnen in de eigen onderneming worden aangewend, waardoor de afhankelijk - heid van externe financiering minder groot wordt. Elk jaar neemt de hoogte van het opgebouwde pensioen toe. Indien u hebt gekozen voor eigen beheer, dan staat het opgebouwde pensioen als schuld (pensioenvoorziening) op de balans van de vennootschap. Jaarlijks wordt aan het pensioen gedoteerd, waardoor de pensioenvoorziening stijgt (pensioendotatie). Deze voorziening wordt actuarieel berekend aan de hand van de pensioenregeling, de leeftijd, de samenstelling en hoogte van het salaris. Jaarlijks brengt u de pensioendotatie ten laste van het bedrijfsresultaat, waardoor minder winst wordt gemaakt, zodat u minder vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Dit betekent een verruiming van de liquiditeitspositie. Het is belangrijk te beseffen dat tegenover deze liquiditeitsverruiming ook verplichtingen voor de vennootschap ontstaan! (zie ook onder het hoofdstuk Pensioen en echtscheiding ). Financiële middelen tegenover pensioenverplichting Naarmate de pensioenvoorziening groter wordt, neemt de aandacht voor het laten renderen van dit vermogen verder toe. Het vermogen moet op de pensioendatum voldoende zijn om een ouderdomspensioen c.q. nabestaandenpensioen te kunnen uitkeren. Het belang van een zo hoog mogelijk rendement is duidelijk. Hier moet een evenwicht worden gevonden tussen de beleggingsvorm, het daarmee samenhangende rendementsperspectief en het risico dat u bereid bent te lopen met uw beleggingen. Ook de duur waarover de belegging nog kan renderen, speelt bij de keuze een belangrijke rol. Het vermogen moet op de pensioendatum voldoende omvang hebben om het toegezegde pensioen te kunnen uitkeren. De pensioenvoorziening op de balans is in de meeste gevallen slechts een fiscale voor ziening. Het benodigde vermogen om aan de pensioen verplichting te kunnen voldoen zal in de praktijk aanzienlijk hoger zijn. Dit geldt zowel in het geval u voornemens bent om op de ingangsdatum het pensioen onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij als in het geval ook na ingangsdatum voor eigen beheer wordt gekozen. In dat laatste geval kan uw private banker of business advisor bij Van Lanschot Bankiers op basis van het concept van Vermogensregie een indicatie verstrekken van het vermogen dat binnen de vennoot - schap benodigd is om aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen.

5 5 DGAWijzer Pensioen Dekkingspolis Bij een zogenoemde dekkingspolis wordt de pensioentoezegging uitgevoerd via in- of extern eigen beheer. Door de vennootschap c.q. het pensioenlichaam wordt vervolgens het pensioen ondergebracht bij een verzekeraar. De verzekering moet er voor zorgen dat op het moment dat het pensioen ingaat, de liquiditeiten ook daadwerkelijk aanwezig zijn. De verzekering is een bezitting van de vennootschap c.q. het pensioenlichaam. Dit betekent dat bij een eventueel faillissement de verzekering in de failliete boedel valt en de pensioengerechtigde er geen aanspraak meer op kan maken. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat het vermogen in de BV, vooral in de beginfase, veelal niet groot genoeg zal zijn om het (levenslange) nabestaandenpensioen en het pensioen bij arbeidsongeschiktheid uit te kunnen keren. Veelal worden de risico s van overlijden en arbeidsongeschiktheid verzekerd. pensioenverplichting zijn geïnvesteerd in de onderneming. Is het pensioen opgebouwd bij een professionele verzekeraar, dan zal de echtscheiding voor de vennootschap aanzienlijk minder grote gevolgen hebben. Pensioen en dividend Indien er pensioen in eigen beheer wordt opgebouwd dan mag u alleen nog dividend uitkeren als eerst is getoetst of er na de betaling van dividend nog voldoende vermogen in de BV aan wezig is om uw pensioen aan uzelf uit te kunnen keren. Is dat niet zo, dan kan de Belastingdienst stellen dat het pensioen is afgekocht en u een boete opleggen. Deze boete kan oplopen tot wel 72% van uw totale pensioenvoorziening. Voor de dividend toets wordt niet gekeken naar de fiscale waarde van het pensioen maar naar de werkelijke waarde gebaseerd op commerciële grondslagen. Pensioen en echtscheiding Een eventuele echtscheiding heeft grote impact op uw financiële positie. Niet alleen dient u het gemeen schappelijke vermogen te verdelen, maar ook kan de echtscheiding gevolgen hebben voor uw opgebouwde pensioenrechten. Uitgangspunt in de wet (Wet verevening pensioenrechten bij scheiding) is dat beide echtgenoten de tijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioenrechten verevenen. Uw ouderdomspensioen opgebouwd tijdens de periode van het huwelijk komt voor de helft toe aan uw ex-echtgeno(o)t(e). Tevens heeft uw ex-echtgeno(o)t(e) recht op het tot de echtscheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen. Dus ook het partnerpensioen dat is opgebouwd tijdens de voorhuwelijkse periode. Deze regels zijn van toepassing als u gehuwd bent in gemeenschap van goederen, maar ook indien u gehuwd bent op huwelijkse voorwaarden. Dit is alleen anders als u in de huwelijkse voorwaarden expliciet heeft geregeld dat de regels van pensioen verevening zijn uitgesloten. Ook is het mogelijk ten tijde van de echtscheiding in het echtscheidingsconvenant vast te leggen dat er wordt afgeweken van de verdeelregels van de Wet pensioenverevening. Een afwijking kan overigens wel fiscale consequenties hebben. Toekomst pensioen eigen beheer Gezien de fiscale complexiteit en de problematiek inzake de dividendtoets is pensioen in eigen beheer momenteel onderwerp van discussie. Medio 2015 wordt een voorstel van de staatssecretaris van Financiën verwacht. Wat kan Van Lanschot voor u betekenen? Uw private banker of business advisor inventariseert uw wensen en doelstellingen rondom pensioen en informeert u in algemene zin over de diverse oplossingsrichtingen. Voor een persoonlijk advies wordt u in contact gebracht met één van de pensioenconsultants van Van Lanschot Chabot of een van onze overige specialisten. Indien u ervoor kiest om pensioenvermogen op te bouwen in eigen beheer, dan kan uw beleggingsadviseur u adviseren over passende beleggingsmogelijkheden. Van Lanschot Telefoon Indien u hebt gekozen voor opbouw in eigen beheer, dan kan de echtscheiding voor de onderneming grote gevolgen hebben. Als u de pensioenaanspraken moet verevenen en heeft voldaan aan alle formaliteiten, dan heeft ieder op pensioendatum een zelfstandig recht op het betreffende (deel van het) pensioen. Uw ex-echtgeno(o)t(e) heeft in het algemeen het recht om te eisen dat de verevende pensioenaanspraken niet in uw BV blijven, maar worden ondergebracht bij een andere pensioenuitvoerder. Uw onderneming moet dan liquiditeiten afstorten naar een pensioenuitvoerder. Dit laatste kan bij een pensioen dat is opgebouwd in eigen beheer leiden tot liquiditeitsproblemen bij de BV. Zeker indien de middelen voor de

6 6 DGAWijzer Pensioen Disclaimer De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Met uw individuele speci fieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de informatie niet meteen tot actie over te gaan en vooraf gaand aan uw eventuele actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. Het is niet toe gestaan de gegevens in de publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van F. van Lanschot Bankiers NV. Overige informatie F. van Lanschot Bankiers NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te s-hertogenbosch, KvK s-hertogenbosch nr met BTW-identificatienummer NL B.01. F. van Lanschot Bankiers NV is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus GS Amsterdam. F. van Lanschot Bankiers NV kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekerings producten en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggings diensten. Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot uw eigen kantoor van F. van Lanschot Bankiers NV, de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor, Postbus HC s-hertogenbosch of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus AG Den Haag. 3463/01/15

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer

Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in eigen beheer wil zeggen dat een pensioenregeling niet is onder gebracht bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds. Ten aanzien van het opbouwen in eigen beheer zijn

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito?

Index Performance Deposito. Wanneer is een Index Performance Deposito geschikt voor u? Hoe werkt een Index Performance Deposito? Van Lanschot Index Performance Deposito Wilt u profiteren van een verwachte koersontwikkeling op een index? Hebt u een geldbedrag over en wilt u over dit geldbedrag mogelijk een aantrekkelijk rentepercentage

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie?

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie? Aanvullende bedrijfsgegevens Zijn er meerdere DGA s werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Zijn er andere personen werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Geldt er voor

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen.

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot

Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Van gegarandeerd pensioen naar een pensioenspaarpot Ons pensioenstelsel is van oudsher een stelsel dat voor werknemers zekerheden biedt. Met zekerheden wordt hier verstaan: de werknemer weet al ruim voor

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven? Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming Wat zijn de alternatieven? 4 alternatieven Belicht vanuit verschillende invalshoeken 1 2 3 4 Korte omschrijving

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Wat moet ik doen met mijn pensioen?

Wat moet ik doen met mijn pensioen? Het Dilemma van de DGA: Wat moet ik doen met mijn pensioen? Disclaimer Deze uitgave is ontwikkeld om u te voorzien van competente en betrouwbare informatie omtrent het onderwerp dat behandeld wordt. Echter,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377 Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Even voorstellen Pensioen Perspectief consultants voor actuariële, fiscaal- en civielrechtelijke pensioenvraagstukken geen belangen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-11-2016 Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop.

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bron: SRA - Publicatiedatum: 07-03-2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2)

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) Opgave 1 Mevrouw H. (geb. datum 15-12-1960) bouwt sinds 1 januari 1983 pensioen op bij het pensioenfonds MPF, dat per 1 januari 2011 overgeschakeld is

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie