EINDBOD HEINEKEN (UITKOMSTEN VAN HET OVERLEG TUSSEN HEINEKEN EN DE VAKORGANISATIES)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDBOD HEINEKEN (UITKOMSTEN VAN HET OVERLEG TUSSEN HEINEKEN EN DE VAKORGANISATIES)"

Transcriptie

1 EINDBOD HEINEKEN (UITKOMSTEN VAN HET OVERLEG TUSSEN HEINEKEN EN DE VAKORGANISATIES) 5 december 2014

2 Onderwerp 1. Looptijd en inkomensontwikkeling Pensioen Maatwerkroosters en CAO Vernieuwing CAO-structuur HEINEKEN in Nederland Inzet uitzendkrachten Duurzame inzetbaarheid en employability Werkdruk Vakkrachtenbepaling Overige onderwerpen Derde WW-jaar Vervallen Fitness à la carte Werkervaringsplaatsen Handhaven fiscale mogelijkheden t.a.v. vakbondscontributie in Werkgeversbijdrage Heineken Group Redactie CAO HEINEKEN Nederlands Beheer ingaande 1 januari Bijlagen: Bijlage I: Versleepregeling 2015 (niet bijgevoegd 1 ) Bijlage II: Redactionele wijzigingen (niet bijgevoegd 2 ) 1 Tijdens het overleg is vastgesteld dat over Bijlage I overeenstemming is bereikt. 2 Tijdens het overleg is vastgesteld dat over Bijlage II overeenstemming is bereikt. 2

3 1. Looptijd en inkomensontwikkeling Looptijd Een CAO met een looptijd van 21 maanden, te weten van 1 januari 2014 tot en met 30 september Structurele loonsverhoging 2014 en 2015 De salarissen en salarisschalen zullen gedurende de looptijd als volgt wordt verhoogd: per 1 januari 2014 met 2,0%; per 1 januari 2015 met 1%; per 1 juli 2015 met 0,5%. Eenmalige uitkering Voor het jaar 2014 geldt een eenmalige bruto uitkering ter grootte van EUR 400,= bruto (op basis van een full time dienstverband). De eenmalige uitkering zal - na afloop van met de eerst mogelijke salarisbetaling na het definitieve schriftelijke akkoord van de vakorganisaties (na de ledenraadplegingen) aan de werknemers die op 31 december 2014 in dienst zijn worden uitgekeerd. Werknemers die na 1 januari 2014 in dienst zijn getreden, ontvangen de eenmalige uitkering over het jaar 2014 naar rato (over de hele maanden dat ze in dienst waren). 3

4 2. Pensioen 2.1 Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 (salarisdeel tot ,-) De huidige pensioenregeling wordt met ingang van 1 januari 2015 voortgezet met inachtneming van het volgende: 1. Definitie Pensioengevend jaarsalaris en Pensioenleeftijd Het maximum pensioengevend jaarsalaris voor fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw bedraagt (vanaf 2016 jaarlijks aangepast conform het bepaalde in artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964). De pensioenleeftijd is de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de deelnemer de 67- jarige leeftijd bereikt + LAM (LAM = levensverwachtingsaanpassingsmechanisme). 2. Third Country National (TCN) Bestaande TCN-ers krijgen de keuze tussen óf continuering van hun deelneming aan het HPF (onder dezelfde voorwaarden als geldend voor de andere deelnemers aan het HPF), óf overstappen naar een andere pensioenregeling buiten het HPF. Vanaf 1 januari 2015 zullen er geen (nieuwe) TCN-ers meer toetreden tot het HPF. 3. Opbouwpercentages vanaf 1 januari 2015 De opbouwpercentages zullen met ingang van 1 januari 2015 worden aangepast zoals aangegeven in de onderstaande tabel: Opbouw Groep Opbouwpercentage ouderdomspensioen Opbouwpercentage partnerpensioen risicodeel partnerpensioen Deelnemers geboren op of na Was 2,15%, Was 1,505%, 1 januari 1950 wordt 1,875% wordt 1,3125% Deelnemers geboren vóór 1 januari 1950 Was 1,67%, wordt 1,46% Was 1,17%, wordt 1,02% Arbeidsongeschikte deelnemers Was 1,67%, Was 1,17%, vóór 2006 Arbeidsongeschikte deelnemers in WIA/WAO na , wordt 1,46% Was 1,91%, wordt 1,67% wordt 1,02% Was 1,34%, wordt 1,17% Was 1,225%, blijft 1,225% maar vóór Arbeidsongeschikte deelnemers in WIA/WAO op of na Was 1,43%, wordt 1,25% Was 1,00%, wordt 0,88%

5 4. Versleepregeling 2015 Partijen zijn met betrekking tot de Versleepregeling 2015 het volgende overeengekomen: Financiering Op het moment van toekenning, door storting van de benodigde koopsom bij het HPF Ingangsleeftijd toegekend ouderdomspensioen 67 jaar + LAM (LAM = levensverwachtingsaanpassingsmechanisme) Actuarieel neutrale conversie van aanspraak OP van 65 jaar naar 67 jaar Ja, voor degenen die in 2015 in aanmerking komen voor de toekenning van de versleepaanspraak (conform situatie in 2014). Deze afspraken zijn vastgelegd in een aangepast Reglement Versleepregeling Pensioen salarisdeel boven ,- HEINEKEN (lees: de werkgevers HEINEKEN Group B.V. en HEINEKEN Nederlands Beheer B.V.) zal tijdig maatregelen treffen om de beperking van de pensioenopbouw voor de werknemers met een pensioengevend salaris boven ,- ingaande 1 januari 2015 te vervangen. HEINEKEN zal zowel de vakorganisaties als de betrokken medezeggenschap informeren over de inhoud van de gemaakte afspraken met externe partijen voor de spaarfaciliteit, zodra deze bekend zijn en de spaarfaciliteit kan worden aangeboden aan de betrokken werknemers. 2.3 Toevoeging CAO Partijen zullen in het redactioneel overleg een tekst opstellen waaruit blijkt dat conform huidige praktijk en met inachtneming van verplichtingen die uit wet- en regelgeving voortvloeien - wijzigingen in de pensioenregeling worden overeengekomen met de vakorganisaties. 5

6 3. Maatwerkroosters en CAO 1. Artikel 20 lid 5 CAO Partijen hebben afgesproken dat artikel 20 lid 5 CAO als volgt wordt verduidelijkt: 1. Artikel 20** Arbeid op zon- en feestdagen en op zaterdag 5. a. Indien de in lid 4 bedoelde werknemer op een feestdag conform lid 1b verlof opneemt, behoudt hij het inkomen dat hij volgens dienstrooster op een normale werkdag, dus zonder feestdagtoeslag, zou hebben verworven. Indien de feestdag op een doordeweekse dag valt hoeft hij hiervoor geen verlofuren op te nemen. Indien de feestdag in het weekend valt, dient de werknemer hiertoe verlofuren op te nemen. b. Indien de werknemer werkzaam in twee- of drieploegendienst op een feestdag niet vallend op een zaterdag of een zondag conform lid 1b. verlof opneemt, behoudt hij het inkomen dat hij volgens dienstrooster op een normale werkdag, dus zonder feestdagtoeslag, zou hebben verworven. De werknemer hoeft voor de feestdag op een doordeweekse dag geen verlofuren op te nemen. c. Indien de werknemer werkzaam in vierploegendienst op een feestdag niet vallend op een zondag conform lid 1b verlof opneemt behoudt hij het inkomen dat hij volgens dienstrooster op een normale werkdag, dus zonder feestdagtoeslag, zou hebben verworven. Indien de feestdag op een doordeweekse dag valt hoeft hij hiervoor geen verlofuren op te nemen. Indien de feestdag op een zaterdag valt, dient de werknemer hiertoe verlofuren op te nemen. d. Indien de werknemer, werkzaam in een maatwerkrooster, op een feestdag conform lid 1b verlof opneemt, behoudt hij het inkomen dat hij volgens het dienstrooster op een normale werkdag, dus zonder feestdagtoeslag, zou hebben verworven. Indien de feestdag op een doordeweekse dag valt hoeft hij daarvoor geen verlofuren op te nemen. Indien de feestdag in het weekend valt, dient de werknemer hiertoe verlofuren op te nemen. 2. Verplichte opleiding buiten het vastgestelde dienstrooster Partijen hebben afgesproken dat - indien sprake is van een verplichte opleiding buiten het vastgestelde dienstrooster - deze opleidingsuren vanaf 1 januari 2015 zullen worden uitbetaald als overwerk (conform artikel 21 van de HEINEKEN CAO). Daarnaast hebben partijen afgesproken dat Veiligheidsdagen vanaf 2015 op dezelfde wijze zullen worden georganiseerd als in de Brouwerij Zoeterwoude, dat wil zeggen: - (zoveel als mogelijk) tijdens de dienst in plaats van tijdens een roostervrije dag; en - in onderdelen van enkele uren of een deel van de dag in plaats van een hele dag. 3. Verschoven diensten Partijen hebben afgesproken dat HEINEKEN bij de jaarovergang van 2014 naar 2015 de verschoven dienstentoeslag zal betalen bij de overgang van een maatwerkrooster naar een nieuw maatwerkrooster. Dit geldt voor de bedoelde jaarovergang ook als het aantal ploegen in het maatwerkrooster bij de jaarovergang niet wijzigt. 6

7 Partijen zullen in 2015 met elkaar de discussie over de toepassing van de verschoven dienstentoeslag bij maatwerkroosters - met een looptijd van 1 jaar bij een jaarovergang - op meer fundamentele wijze voeren in een daarvoor samen te stellen werkgroep. In deze werkgroep zullen partijen ook kijken naar de huidige roostersystematiek. De werkgroep zal in januari 2015 worden samengesteld en zal de werkzaamheden uiterlijk in juni 2015 afronden. 7

8 4. Vernieuwing CAO-structuur HEINEKEN in Nederland Partijen spreken af om in de eerste helft van 2015 in een werkgroep te onderzoeken hoe de structuur van de CAO aangepast kan worden om (1) de herkenbaarheid van en (2) het draagvlak voor de CAO s van HEINEKEN in Nederland te verbeteren. De werkgroep zal daarbij ook onderzoeken hoe de CAO gemoderniseerd kan worden. De werkgroep gaat met open mind en zonder voorwaarden vooraf alle opties uitwerken om de herkenbaarheid voor de verschillende doelgroepen werknemers te vergroten. Dit onderzoek zal voor de zomervakantie van 2015 worden afgerond. 8

9 5. Inzet uitzendkrachten Vier maal per jaar zal HEINEKEN de vakorganisaties uitnodigen om over het onderwerp derden (inclusief de inkoop van diensten) geïnformeerd te worden. Deze afspraken zullen nog dit jaar worden ingepland. Doel van deze bijeenkomsten is om vakorganisaties (meer) inzicht te geven en begrip te creëren hoe tewerkstelling van derden bij HEINEKEN plaatsvindt. 9

10 6. Duurzame inzetbaarheid en employability Het thema duurzame inzetbaarheid is een verbindend thema. De belangen van de HEINEKEN-collega s, de werknemersvertegenwoordigers én van HEINEKEN als werkgever lopen hier nadrukkelijk synchroon. HEINEKEN blijft investeren in dit belangrijke thema, en heeft daaraan een nieuwe impuls gegeven met het programma Anders kijken: de durf-cao Ook thema s en veranderingen buiten HEINEKEN maatschappelijke trends, demografische ontwikkelingen, politieke besluitvorming in Den Haag, verschuiving van de AOW-leeftijd, gebeurtenissen in de privésfeer zijn van invloed op hoe mensen in hun vel zitten en hoe zij in hun werk staan. Partijen willen daarvoor hun ogen niet sluiten, wetend dat niet alles is te (onder)vangen in CAO-afspraken. Partijen spreken af komend jaar de tijd te nemen om op een andere manier vanuit waarden en belangen in plaats vanuit regels, rechten en plichten het gesprek aan te gaan over thema s als mentale en fysieke fitheid, de balans werk-privé, ontziemaatregelen en mantelzorg. Daarbij worden ingebracht de resultaten uit de eerder gezamenlijk doorlopen projecten Roosterinnovatie 3-ploegendienst en Dubbel fit. Daartoe wordt het volgende afgesproken: 1. Een eerste afspraak in te plannen begin volgend jaar; 2. Karakter van deze gesprekken is met-de-benen-op-tafel : in openheid, informeel, oriënterend en verkennend, zonder CAO-agenda. In essentie: niet verkrampt, maar inspirerend, zonder voorwaarden vooraf; 3. Het gaat om een aantal goede gesprekken, niet om een project met beoogde eindresultaten ; 4. Te inventariseren wat nodig is om dit gesprek te doen slagen: hoe te faciliteren, wie aan tafel, welke informatie is nodig, gerichte gespreksonderwerpen, goede voorbeelden van andere ondernemingen, communicatie, etc.; 5. Vervolgdata met elkaar af te spreken voor 2015 om inhoudelijk verder met elkaar te spreken; 6. Dit overleg af te ronden voordat partijen starten met het overleg over de nieuwe CAO. 10

11 7. Werkdruk Partijen spreken af om in 2015 onderzoek te doen naar de (gepercipieerde) werkdruk binnen HEINEKEN. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke, professionele organisatie. Partijen zullen gezamenlijk beslissen welke organisatie het onderzoek zal uitvoeren. Bij het onderzoek zullen werknemers uit alle geledingen van de organisatie worden betrokken. Partijen zullen voorafgaand aan de start van het onderzoek concrete afspraken maken over: het doel van het onderzoek; de scope van het onderzoek; de opdrachtformulering. Partijen zullen hierover op zo kort mogelijke termijn afspraken maken. 11

12 8. Vakkrachtenbepaling Partijen hebben afgesproken de bestaande vakkrachtenbepaling wederom op te nemen in de CAO. Partijen zullen de ABU Beloningscommissie zo spoedig mogelijk verzoeken haar goedkeuring aan deze bepaling te verlenen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de geldigheidsduur van huidige vakkrachtenbepaling per 1 juli 2014 is geëindigd. Partijen hebben daarnaast afgesproken dat de uitzendkrachten die na 1 juli 2014 bij HEINEKEN zijn gestart en onder de werkingssfeer van de vakkrachtenbepaling zouden zijn gevallen als de vakkrachtenbepaling nog van toepassing was, met terugwerkende kracht (tot de startdatum na 1 juli 2014 bij HEINEKEN) conform de inlenersbeloning zullen worden beloond. Dit geldt voor de uitzendkrachten die heden nog werkzaam zijn bij HEINEKEN. 12

13 9. Overige onderwerpen 1. Derde WW-jaar De centrale werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties hebben in april 2013 een Sociaal Akkoord gesloten. Onderdeel hiervan zijn afspraken over de duur en de opbouw van de WW en de reparatie van het zogenoemde 3e WW-jaar. Over deze afspraken heeft het kabinet advies gevraagd aan de SER. Dit advies is nog niet gereed. Na het definitieve SER-advies Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en inrichting WW zullen CAO-partijen - met inachtneming van dit advies en de aanbevelingen van de STAR van 24 december 2013 en 11 juli overleg voeren over de gevolgen hiervan voor HEINEKEN c.q. de werknemers van HEINEKEN. Partijen spreken af de inhoudelijke afspraken op decentraal niveau over een private aanvullende WW-verzekering tijdig te maken, waarbij de bereidheid wederzijds aanwezig is de geldende CAO zo nodig tussentijds aan te passen. 2. Vervallen Fitness à la carte Partijen hebben afgesproken dat de Fitness à la carte regeling per 1 januari 2015 vervalt, vanwege het feit dat: 1. Er al jaren beperkt gebruik wordt gemaakt van de regeling en dit niet in verhouding staat tot de administratieve belasting die het in stand houden van deze regeling met zich meebrengt; 2. De werkkostenregeling per 1 januari 2015 verplicht is voor alle bedrijven. Het fitnessproject valt onder de werkkostenregeling in de vrije ruimte. HEINEKEN overschrijdt de vrije ruimte en wil de beschikbare vrije ruimte gebruiken voor andere, bredere doeleinden/doelgroepen. 3. Werkervaringsplaatsen HEINEKEN zoekt aansluiting bij de maatschappelijke ontwikkelingen om mensen met een beperking werkervaring en kennis te laten opdoen, teneinde hun perspectief op een baan c.q. hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Gedurende de looptijd van de CAO worden de bestaande initiatieven gericht op het bieden van werkervaringsplaatsen aan Wajongers/WSW-ers, gecontinueerd. Daarnaast onderzoekt HEINEKEN, in het kader van de Participatiewet, in hoeverre het mogelijk is om in 2015 extra werkervaringsplaatsen beschikbaar te stellen voor Wajongers/WSW-ers. Er wordt nader onderzocht binnen welke onderdelen van de organisatie de (tijdelijke) tewerkstelling kan plaatsvinden. Doelstelling is om dat zo breed mogelijk binnen de organisatie te realiseren. HEINEKEN zal daarnaast doorgaan met het aanbieden van werkervaringsplaatsen voor jeugdigen in Den Bosch. Na afloop van de looptijd van de CAO zal de toegevoegde waarde van de hierboven bedoelde werkervaringsplaatsen binnen Commercie en de Brouwerij Den Bosch worden geëvalueerd. Hierin zal de arbeidsmarktpositie van de Wajongers/WSW-ers/binnen en buiten HEINEKEN worden meegenomen. Dat betekent o.a. dat HEINEKEN zich zal inspannen of er eventuele verdere mogelijkheden voor de Wajongers/WSW-ers aanwezig zijn binnen HEINEKEN of dat HEINEKEN iets kan betekenen voor hen met betrekking tot de externe arbeidsmarkt. HEINEKEN is verantwoordelijk voor de begeleiding van de betrokken personen en draagt de kosten hiervan. Hetzelfde geldt in redelijkheid voor de noodzakelijke (bedrijfs)trainingen teneinde de werkzaamheden goed én veilig te kunnen verrichten. 13

14 4. Handhaven fiscale mogelijkheden t.a.v. vakbondscontributie in 2015 HEINEKEN zal voor het jaar 2015 de vakbondscontributie handhaven in HEINEKEN à la carte. 5. Werkgeversbijdrage Gedurende de looptijd van de CAO wordt de huidige bijdrageregeling voortgezet. 6. Heineken Group HEINEKEN Group conformeert zich aan de uitkomst van het overleg tussen HEINEKEN en de vakorganisaties. Daarmee is er wat HEINEKEN Group betreft geen reden voor het voeren van een separaat CAO-overleg over een CAO voor HEINEKEN Group ingaande 1 januari

15 10. Redactie CAO HEINEKEN Nederlands Beheer ingaande 1 januari 2014 HEINEKEN draagt zorg voor een concepttekst voor de CAO HEINEKEN Nederlands Beheer, ingaande 1 januari 2014, op basis van de inhoud van dit eindbod. De concepttekst wordt besproken en vastgesteld in een tijdelijke, paritaire redactiecommissie bestaande uit maximaal zes leden (drie namens de werkgever en drie namens de betrokken vakorganisaties). Partijen hebben daarnaast al afspraken gemaakt over diverse tekstuele aanpassingen voor de CAO Deze staan verwoord in bijlage II, die integraal onderdeel uitmaakt van dit eindbod. De paritaire redactiecommissie vangt haar werkzaamheden aan direct nadat tussen partijen formeel overeenstemming bestaat over het eindbod. De commissie rondt haar werkzaamheden op zo kort mogelijke termijn af. 15

Principe-akkoord CAO-HNB. 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012

Principe-akkoord CAO-HNB. 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 Principe-akkoord CAO-HNB 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 Bunnik, 9 juni 2011 Onderwerp Pagina 1. Looptijd 3 2. Inkomensontwikkeling 3 3. Duurzame sociale verhoudingen en duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Principe-akkoord. CAO HEINEKEN Nederlands Beheer B.V. 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

Principe-akkoord. CAO HEINEKEN Nederlands Beheer B.V. 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Principe-akkoord CAO HEINEKEN Nederlands Beheer B.V. 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Concept, versie 0.2 Bunnik, 21 mei 2013 Onderwerp Pagina 1. Looptijd en inkomensontwikkeling 3 2. Duurzame

Nadere informatie

Akkoord. 16 december 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor PostNL. definitief. Auteur Tel. Rapport. Versie

Akkoord. 16 december 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor PostNL. definitief. Auteur Tel. Rapport. Versie 16 december 2014 Auteur Tel Bart van Bolhuis Rapport Versie Akkoord definitief Inhoudsopgave 1 Pensioen 3 1.1 Opbouwpercentage 3 1.2 Nabestaandenpensioen 3 1.3 Eigen bijdrage in de pensioenpremie 4 2 Looptijd

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD CAO CÊLAVITA

PRINCIPE AKKOORD CAO CÊLAVITA PRINCIPE AKKOORD CAO CÊLAVITA Op 4 november 2014 hebben CêlaVíta en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de RMU Werknemers overeenstemming bereikt over een nieuwe cao met de volgende wijzigingen.

Nadere informatie

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 Partijen enerzijds Baggermaatschappij Boskalis bv en Van Oord Personeels bv en anderzijds FNV Waterbouw en CNV Vakmensen, Sector Waterbouw zijn het volgende

Nadere informatie

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 1 oktober 14 tot en met 31 maart Tussen partijen bij de CAO

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat

Onderhandelingsresultaat Onderhandelingsresultaat Onderhandelingsresultaat CAO overleg Tijdens het CAO overleg van donderdag 26 juni is een onderhandelingsresultaat bereikt met de vakbonden. Dit resultaat wordtvoorgelegd aan de

Nadere informatie

Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief)

Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief) Akkoord CAO Afval & Milieu 2007-2009 (definitief) Partijen betrokken bij de CAO Afval & Milieu hebben op 31 oktober 2007 een akkoord bereikt over de CAO voor de periode van 1 mei 2007 tot en met 1 juni

Nadere informatie

Eindbod CAO AkzoNobel Nederland 2014-2015

Eindbod CAO AkzoNobel Nederland 2014-2015 Akzo Nobel Nederland B.V. Directie Eindbod CAO AkzoNobel Nederland 2014-2015 Juli 2014 De directie van Akzo Nobel Nederland B.V. heeft na overleg met de vakorganisaties op 10 juli een eindbod gedaan voor

Nadere informatie

AkzoNobel en vakbonden bereiken op de valreep een principe-akkoord

AkzoNobel en vakbonden bereiken op de valreep een principe-akkoord Datum: 17 november 2014 Ons kenmerk: CvL/wvs/ 00027386 AkzoNobel en vakbonden bereiken op de valreep een principe-akkoord 1. Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.

Nadere informatie

Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015

Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015 Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015 De voorstellen die aanleiding geven tot wijzigingen in de CAO in de Metalektro gelden automatisch voor de CAO Hoger Personeel in de Metalektro

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling

Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling In het overleg over de cao 2015 kwam als eerste het probleem over de pensioenregeling op tafel. Het verzekeringscontract loopt op 31 december af en moet dan weer

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

ONDERHANDELINGRESULTAAT

ONDERHANDELINGRESULTAAT ONDERHANDELINGRESULTAAT Rotterdam, 19 januari 2015 De onderhandelingsdelegatie van Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE-NL) heeft na enkele onderhandelingsrondes met Vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen

Nadere informatie

Principe akkoord CAO AkzoNobel Nederland

Principe akkoord CAO AkzoNobel Nederland Akzo Nobel Nederland B.V. Directie Principe akkoord CAO AkzoNobel Nederland 2014-2015 14 november 2014 De directie van Akzo Nobel Nederland B.V. heeft in overleg met de vakorganisaties op 14 november een

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD PROTOCOL CAO

PRINCIPE AKKOORD PROTOCOL CAO PRINCIPE AKKOORD 13 maart 2014 PROTOCOL CAO Tata Steel IJmuiden BV en de aangesloten bedrijven te IJmuiden, gezamenlijk vormend de Sociale Eenheid IJmuiden (verder te noemen Tata Steel) en FNV Bondgenoten,

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat Cao voor de Contractcateringbranche 1 juli 2015 tot 1 juli 2016

Onderhandelingsresultaat Cao voor de Contractcateringbranche 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 Onderhandelingsresultaat Cao voor de Contractcateringbranche 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 1. Looptijd De looptijd van de cao is vastgesteld op één jaar: van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016. 2. Inkomen Per 1

Nadere informatie

Akkoord. Cao voor TNT Express

Akkoord. Cao voor TNT Express Cao voor TNT Express Datum Cao voor TNT Express 8 juni 2010 Inhoudsopgave 1 Cao voor TNT Express 2 1.1 Werkingssfeer en looptijd 2 1.2 Salarisaanpassing en eenmalige uitkering 3 1.3 Ontvlechting van cao

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao)

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) 12 april 2017 1. De invoeringsdatum van de nieuwe set bijzondere beloningen is 1 januari 2018. 2. De salarissen en salarisschalen van de groepen

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Principeakkoord VOB FNV Publiek Belang CNV Connectief

Principeakkoord VOB FNV Publiek Belang CNV Connectief Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Principeakkoord VOB FNV Publiek Belang CNV Connectief Ondergetekenden, partijen bij de Cao Openbare Bibliotheken, te weten: a) Vereniging van Openbare

Nadere informatie

14. Onderzoek jong voor oud

14. Onderzoek jong voor oud Zoals afgelopen dinsdag 10 oktober besproken, ontvangen jullie hierbij ons nieuwe uitgewerkte voorstel Jong voor Oud, inclusief de achterliggende aannames en uitgangspunten. Ik hecht er waarde aan te vermelden

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO

Onderhandelingsresultaat CAO Onderhandelingsresultaat De onderhandelaars van de SVB enerzijds en van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak anderzijds, partijen bij de cao en het Sociaal Beleidskader (SBK) voor de SVB, zijn voor de nieuwe

Nadere informatie

Principeakkoord. IKEA CAO 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2018

Principeakkoord. IKEA CAO 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2018 Principeakkoord IKEA CAO 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2018 Op 29 juni 2017 hebben IKEA Nederland B.V. te Amsterdam, Inter IKEA Systems B.V. te Delft, Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (W.I.M.) te Amsterdam

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO 2014-2016

Onderhandelingsresultaat CAO 2014-2016 Onderhandelingsresultaat CAO 2014-2016 Op 19 november 2014hebben de Directie van de GD en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe

Nadere informatie

onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019

onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019 juli 2016 onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019 Door op één van onderstaande vragen te klikken kom je automatisch bij het antwoord. Door op het icoon rechts bovenaan de pagina te klikken kom je altijd

Nadere informatie

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...]

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...] Tekstuele wijzigingen CAO 2015 d.d 28 september 2015 NOOT: de wijzigingen zijn gebaseerd op de bestaande CAO-teksten. Wijzigingen ivm de vernieuwing van de CAO-structuur en/of Sales Reward zijn niet meegenomen

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. 1 ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. Looptijd Looptijd van de CAO: 24 maanden, van 1 januari 2013 t/m 31 december 2014. Salarissen Verhoging van de salarissen te verdelen

Nadere informatie

Principeakkoord Grafimedia cao

Principeakkoord Grafimedia cao Principeakkoord Grafimedia cao Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben op 17 november 2015 overeenstemming bereikt over het navolgende principeakkoord voor de nieuwe Grafimedia cao. GEMODERNISEERDE

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

CAO Productiegerichte Principeakkoord 8 december 2016

CAO Productiegerichte Principeakkoord 8 december 2016 CAO Productiegerichte Principeakkoord 8 december 2016 dierhouderij 1 Werkingssfeer Onder de werkingssfeer van deze cao vallen de sectoren: - melkveehouderij - varkenshouderij - pluimveehouderij - kuikenbroederij

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten 2017-2019 De Vereniging voor de Groothandel Bloemen en Planten (VGB) heeft op 15 februari 2017 met FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat

Nadere informatie

Principe-akkoord ING CAO

Principe-akkoord ING CAO Principe-akkoord ING CAO 2007 2008 1 ING enerzijds en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en de BBV anderzijds hebben een principe-akkoord bereikt met betrekking tot de ING CAO

Nadere informatie

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010.

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010. Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 1 januari 2009-1 april 2010 d.d. 12 november 2008 Ondergetekenden, partijen bij de CAO Huisartsenzorg, te weten: a. De Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te

Nadere informatie

Cao akkoord sociale werkvoorziening

Cao akkoord sociale werkvoorziening Cao akkoord sociale werkvoorziening http://www.vng.nl/print/43596 Page 1 of 1 14-12-2012 Gepubliceerd op VNG (http://www.vng.nl) Home > Cao akkoord sociale werkvoorziening Cao akkoord sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Looptijd De al verlopen cao wordt met 3 jaar verlengd en loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2016.

Looptijd De al verlopen cao wordt met 3 jaar verlengd en loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2016. Bunnik, 15 december 2014 Op 5 december jl. heeft de werkgeversonderhandelingsdelegatie van de werkgeversvereniging Agrarische Bedrijfsverzorgingsdiensten (WAB) een finaal, integraal en samenhangend eindbod

Nadere informatie

1. T(!kst ongewijzigd.

1. T(!kst ongewijzigd. ADDENDUM BIJ HET SOCIAAL PLAN ANWB 2013-2015 ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, enerzijds en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp en De Unie, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

De raam-cao 2005 loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. Deze looptijd blijft ongewijzigd.

De raam-cao 2005 loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. Deze looptijd blijft ongewijzigd. Akkoord over de ENb-raam-CAO Op 7 december 2005 hebben de Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N als partijen bij de ENb-raam CAO het volgende akkoord

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Cao Reclassering

Onderhandelaarsakkoord Cao Reclassering Onderhandelaarsakkoord Cao Reclassering 2013-2015 De ondergetekenden, de werkgevers 1. Reclassering Nederland 2. Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering en de organisaties van medewerkers 1. Abvakabo

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Akkoord CAO umc 2013-2015 Datum 4-9-2013 Ons kenmerk 13.6725/DK/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat Cao 2014 en overgang CDA fractie

Onderhandelingsresultaat Cao 2014 en overgang CDA fractie Onderhandelingsresultaat Cao 2014 en overgang 2013-2014 CDA fractie Hieronder zetten wij de elementen van het onderhandelaars akkoord uiteen. Het akkoord en de afspraken bij de jaarovergang 2013 2014 moeten

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van 01-01-2005 t/m 31-03-2006 1. Looptijd De CAO heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2005 t/m 31 maart 2006. 2. Inkomen Ingaande 1 januari 2005 worden

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao-overleg 2016

Onderhandelingsresultaat cao-overleg 2016 Onderhandelingsresultaat cao-overleg 2016 Op dinsdag 28 juni 2016 en maandag 11 juli 2016 is er tussen de directie van Katwijk Chemie BV en de vakorganisaties CNV Vakmensen en FNV overleg gevoerd over

Nadere informatie

I. Op grond van de gevoerde onderhandelingen over de cao-voorstellen van zowel werkgever als vakbonden, komt UWV tot het volgende resultaat:

I. Op grond van de gevoerde onderhandelingen over de cao-voorstellen van zowel werkgever als vakbonden, komt UWV tot het volgende resultaat: Eindbod van UWV voor nieuwe cao I. Op grond van de gevoerde onderhandelingen over de cao-voorstellen van zowel werkgever als vakbonden, komt UWV tot het volgende resultaat: 1. Looptijd UWV stelt een looptijd

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Artikel 1 Definities a) Werkgever ECI B.V. gevestigd te Vianen en de volgende aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014

Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014 Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014-1 - Een nieuw onderhandelingsresultaat Op donderdag 24 april hebben vakbonden en Carglass

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan: decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer,

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan: decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer, STICHTING VAN DE ARBEID Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Aan: decentrale cao-partijen T 070. 3 499 577 F 070. 3 499 796 E info@stvda.ni www.stvda.ni Den Haag : 17 april 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

ONDERHANDELAARSAKKOORD. CAO voor de VVV

ONDERHANDELAARSAKKOORD. CAO voor de VVV ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO voor de VVV 2012 2013 Op 3 april 2012 hebben partijen, betrokken bij de CAO voor de VVV een onderhandelaarsakkoord bereikt, dat door CAO-partijen zal worden voorgelegd aan de

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

V jaar * 3 DEC O O Q A 4 RVO. Gemeente Woerden Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070)

V jaar * 3 DEC O O Q A 4 RVO. Gemeente Woerden Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) V jaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (00) betreft ons kenmerk Cao akkoord sociale ECCVA/U december werkvoorziening

Nadere informatie

Principeakkoord Cao Apothekers in dienstverband 29 november 2016

Principeakkoord Cao Apothekers in dienstverband 29 november 2016 Principeakkoord Cao Apothekers in dienstverband 29 november 2016 De LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) en de VZA (de Vereniging van Zelfstandige Apothekers), verder te noemen cao-partijen,

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Aanpassingen Pensioenregeling Heineken Nederlands Beheer B.V. en Heineken Group B.V. ingaande

Aanpassingen Pensioenregeling Heineken Nederlands Beheer B.V. en Heineken Group B.V. ingaande Aanpassingen Pensioenregeling Heineken Nederlands Beheer B.V. en Heineken Group B.V. ingaande 01-01-2014 Onderzoeksresultaten en aanbevelingen van de paritaire technische pensioencommissie FNV Bondgenoten

Nadere informatie

Akkoord. Cao voor postbezorgers. januari Bart van Bolhuis. Akkoord Cao voor postbezorgers. Auteur. Rapport

Akkoord. Cao voor postbezorgers. januari Bart van Bolhuis. Akkoord Cao voor postbezorgers. Auteur. Rapport januari 2016 Auteur Bart van Bolhuis Rapport Akkoord Inhoudsopgave 1 3 1.1 Looptijd 3 1.2 Salarisaanpassing 3 1.3 Postbezorgersvergoeding 3 1.4 Smartphonevergoeding 4 2 Verstrekken fleecevest 5 3 Nieuwe

Nadere informatie

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO).

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). ral.div.80 CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011 1 LOOPTIJD De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). 2 LOONPARAGRAAF De salarissen en salarisschalen voor

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Programma 1. Welke wijzigingen in de vakantieregelingen staan er op stapel? 2. Wat zijn de wijzigingen in het BW? 3. Hoe ziet de (vakantie)verlof

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

1. Looptijd: De nieuwe CAO krijgt een looptijd van 3 jaar, te weten van 1 januari 2016 tot 1 januari 2019.

1. Looptijd: De nieuwe CAO krijgt een looptijd van 3 jaar, te weten van 1 januari 2016 tot 1 januari 2019. Onderhandelingsresultaat CAO voor het buitendienst- en laboratoriumpersoneel SGS Nederland Business Line : Oil, Gas & Chemical Services van het overleg d.d. 22 juni 2016 Het overleg heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

veel gestelde vragen 1. Over de toets

veel gestelde vragen 1. Over de toets veel gestelde vragen 1. Over de toets 1.1 Welke pensioenregelingen worden door a.s.r. getoetst? Alle pensioenregelingen waarin een relatie bestaat tussen het inkomen en pensioenopbouw. Pensioenregelingen

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

Principe akkoord CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Principe akkoord CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Principe akkoord CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Op 14 oktober 2008 hebben MOgroep, ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak een principe-akkoord over de nieuwe CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Sector-cao Verzekeringsbedrijf Basispensioenregeling en stopzetting FAR. Vragen en Antwoorden

Sector-cao Verzekeringsbedrijf Basispensioenregeling en stopzetting FAR. Vragen en Antwoorden Sector-cao Verzekeringsbedrijf Basispensioenregeling en Vragen en Antwoorden 1. Wat is de flexibele aanvullingsregeling (FAR)? De FAR is in het leven geroepen als compensatiemaatregel voor het afschaffen

Nadere informatie

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014?

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014? Meest gestelde vragen cao-akkoord W&MD Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de cao-teksten en de implementatie van de gemaakte afspraken. In dit document een bundeling van de meest gestelde cao-vragen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

CAO. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor HEINEKEN Nederlands Beheer B.V.

CAO. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor HEINEKEN Nederlands Beheer B.V. CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst voor HEINEKEN Nederlands Beheer B.V. 1 januari 2014 tot en met 30 september 2015 Deze CAO is een uitgave van HEINEKEN Nederlands Beheer B.V. HEINEKEN Nederlands Beheer

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat ANWB-cao 2012-2014

Onderhandelingsresultaat ANWB-cao 2012-2014 Onderhandelingsresultaat ANWB-cao 2012-2014 ANWB 28 maart 2013 Onderhandelingsresultaat tussen vakorganisaties en ANWB over nieuwe CAO en aanpassing van de pensioenregeling De ondergetekenden: ANWB BV,

Nadere informatie

Kijk en vergelijk de cao-voorstellen Metaal en Techniek

Kijk en vergelijk de cao-voorstellen Metaal en Techniek Kijk en vergelijk de cao-voorstellen Metaal en Techniek Federatie Werkgevers Techniek Looptijd: die past bij de bedrijfstak en moet leiden tot één cao voor de Metalektro en Metaal en Techniek. Participatie

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat

Onderhandelingsresultaat Onderhandelingsresultaat Cao-partijen hebben op 8 juni 2017 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de betonproductenindustrie. Looptijd (Artikel 25 cao) 1) Een looptijd van 1 april

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Dinsdag 23 juni zijn wij als werkgevers en vakbonden bij elkaar gekomen en zijn wij tot een principe akkoord gekomen.

Dinsdag 23 juni zijn wij als werkgevers en vakbonden bij elkaar gekomen en zijn wij tot een principe akkoord gekomen. Hardenberg 26 juni 2015 Aan: dhr. R. Vos (FNV) en dhr. G. van Dijk (CNV Vakmensen) Geachte heren Vos en Van Dijk, Dinsdag 23 juni zijn wij als werkgevers en vakbonden bij elkaar gekomen en zijn wij tot

Nadere informatie

Cao-voorstellen FNV Heineken Nederlands Beheer 2015

Cao-voorstellen FNV Heineken Nederlands Beheer 2015 Cao-voorstellen FNV Heineken Nederlands Beheer 2015 Looptijd Wij stellen een looptijd voor van 12 maanden: 1-10-2015 tot 1-10-2016. We zijn bereid ook een langere looptijd af te spreken wanneer het totaalpakket

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO MULTIMODAAL VERVOER 1-1-2014 tot en met 31-12-2015

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO MULTIMODAAL VERVOER 1-1-2014 tot en met 31-12-2015 ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO MULTIMODAAL VERVOER 1-1-2014 tot en met 31-12-2015 Op 23 juni 2014 zijn de Vereniging Werkgevers Multimodaal Openbaar Vervoer en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen

Nadere informatie