EINDBOD HEINEKEN (UITKOMSTEN VAN HET OVERLEG TUSSEN HEINEKEN EN DE VAKORGANISATIES)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDBOD HEINEKEN (UITKOMSTEN VAN HET OVERLEG TUSSEN HEINEKEN EN DE VAKORGANISATIES)"

Transcriptie

1 EINDBOD HEINEKEN (UITKOMSTEN VAN HET OVERLEG TUSSEN HEINEKEN EN DE VAKORGANISATIES) 5 december 2014

2 Onderwerp 1. Looptijd en inkomensontwikkeling Pensioen Maatwerkroosters en CAO Vernieuwing CAO-structuur HEINEKEN in Nederland Inzet uitzendkrachten Duurzame inzetbaarheid en employability Werkdruk Vakkrachtenbepaling Overige onderwerpen Derde WW-jaar Vervallen Fitness à la carte Werkervaringsplaatsen Handhaven fiscale mogelijkheden t.a.v. vakbondscontributie in Werkgeversbijdrage Heineken Group Redactie CAO HEINEKEN Nederlands Beheer ingaande 1 januari Bijlagen: Bijlage I: Versleepregeling 2015 (niet bijgevoegd 1 ) Bijlage II: Redactionele wijzigingen (niet bijgevoegd 2 ) 1 Tijdens het overleg is vastgesteld dat over Bijlage I overeenstemming is bereikt. 2 Tijdens het overleg is vastgesteld dat over Bijlage II overeenstemming is bereikt. 2

3 1. Looptijd en inkomensontwikkeling Looptijd Een CAO met een looptijd van 21 maanden, te weten van 1 januari 2014 tot en met 30 september Structurele loonsverhoging 2014 en 2015 De salarissen en salarisschalen zullen gedurende de looptijd als volgt wordt verhoogd: per 1 januari 2014 met 2,0%; per 1 januari 2015 met 1%; per 1 juli 2015 met 0,5%. Eenmalige uitkering Voor het jaar 2014 geldt een eenmalige bruto uitkering ter grootte van EUR 400,= bruto (op basis van een full time dienstverband). De eenmalige uitkering zal - na afloop van met de eerst mogelijke salarisbetaling na het definitieve schriftelijke akkoord van de vakorganisaties (na de ledenraadplegingen) aan de werknemers die op 31 december 2014 in dienst zijn worden uitgekeerd. Werknemers die na 1 januari 2014 in dienst zijn getreden, ontvangen de eenmalige uitkering over het jaar 2014 naar rato (over de hele maanden dat ze in dienst waren). 3

4 2. Pensioen 2.1 Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 (salarisdeel tot ,-) De huidige pensioenregeling wordt met ingang van 1 januari 2015 voortgezet met inachtneming van het volgende: 1. Definitie Pensioengevend jaarsalaris en Pensioenleeftijd Het maximum pensioengevend jaarsalaris voor fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw bedraagt (vanaf 2016 jaarlijks aangepast conform het bepaalde in artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964). De pensioenleeftijd is de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de deelnemer de 67- jarige leeftijd bereikt + LAM (LAM = levensverwachtingsaanpassingsmechanisme). 2. Third Country National (TCN) Bestaande TCN-ers krijgen de keuze tussen óf continuering van hun deelneming aan het HPF (onder dezelfde voorwaarden als geldend voor de andere deelnemers aan het HPF), óf overstappen naar een andere pensioenregeling buiten het HPF. Vanaf 1 januari 2015 zullen er geen (nieuwe) TCN-ers meer toetreden tot het HPF. 3. Opbouwpercentages vanaf 1 januari 2015 De opbouwpercentages zullen met ingang van 1 januari 2015 worden aangepast zoals aangegeven in de onderstaande tabel: Opbouw Groep Opbouwpercentage ouderdomspensioen Opbouwpercentage partnerpensioen risicodeel partnerpensioen Deelnemers geboren op of na Was 2,15%, Was 1,505%, 1 januari 1950 wordt 1,875% wordt 1,3125% Deelnemers geboren vóór 1 januari 1950 Was 1,67%, wordt 1,46% Was 1,17%, wordt 1,02% Arbeidsongeschikte deelnemers Was 1,67%, Was 1,17%, vóór 2006 Arbeidsongeschikte deelnemers in WIA/WAO na , wordt 1,46% Was 1,91%, wordt 1,67% wordt 1,02% Was 1,34%, wordt 1,17% Was 1,225%, blijft 1,225% maar vóór Arbeidsongeschikte deelnemers in WIA/WAO op of na Was 1,43%, wordt 1,25% Was 1,00%, wordt 0,88%

5 4. Versleepregeling 2015 Partijen zijn met betrekking tot de Versleepregeling 2015 het volgende overeengekomen: Financiering Op het moment van toekenning, door storting van de benodigde koopsom bij het HPF Ingangsleeftijd toegekend ouderdomspensioen 67 jaar + LAM (LAM = levensverwachtingsaanpassingsmechanisme) Actuarieel neutrale conversie van aanspraak OP van 65 jaar naar 67 jaar Ja, voor degenen die in 2015 in aanmerking komen voor de toekenning van de versleepaanspraak (conform situatie in 2014). Deze afspraken zijn vastgelegd in een aangepast Reglement Versleepregeling Pensioen salarisdeel boven ,- HEINEKEN (lees: de werkgevers HEINEKEN Group B.V. en HEINEKEN Nederlands Beheer B.V.) zal tijdig maatregelen treffen om de beperking van de pensioenopbouw voor de werknemers met een pensioengevend salaris boven ,- ingaande 1 januari 2015 te vervangen. HEINEKEN zal zowel de vakorganisaties als de betrokken medezeggenschap informeren over de inhoud van de gemaakte afspraken met externe partijen voor de spaarfaciliteit, zodra deze bekend zijn en de spaarfaciliteit kan worden aangeboden aan de betrokken werknemers. 2.3 Toevoeging CAO Partijen zullen in het redactioneel overleg een tekst opstellen waaruit blijkt dat conform huidige praktijk en met inachtneming van verplichtingen die uit wet- en regelgeving voortvloeien - wijzigingen in de pensioenregeling worden overeengekomen met de vakorganisaties. 5

6 3. Maatwerkroosters en CAO 1. Artikel 20 lid 5 CAO Partijen hebben afgesproken dat artikel 20 lid 5 CAO als volgt wordt verduidelijkt: 1. Artikel 20** Arbeid op zon- en feestdagen en op zaterdag 5. a. Indien de in lid 4 bedoelde werknemer op een feestdag conform lid 1b verlof opneemt, behoudt hij het inkomen dat hij volgens dienstrooster op een normale werkdag, dus zonder feestdagtoeslag, zou hebben verworven. Indien de feestdag op een doordeweekse dag valt hoeft hij hiervoor geen verlofuren op te nemen. Indien de feestdag in het weekend valt, dient de werknemer hiertoe verlofuren op te nemen. b. Indien de werknemer werkzaam in twee- of drieploegendienst op een feestdag niet vallend op een zaterdag of een zondag conform lid 1b. verlof opneemt, behoudt hij het inkomen dat hij volgens dienstrooster op een normale werkdag, dus zonder feestdagtoeslag, zou hebben verworven. De werknemer hoeft voor de feestdag op een doordeweekse dag geen verlofuren op te nemen. c. Indien de werknemer werkzaam in vierploegendienst op een feestdag niet vallend op een zondag conform lid 1b verlof opneemt behoudt hij het inkomen dat hij volgens dienstrooster op een normale werkdag, dus zonder feestdagtoeslag, zou hebben verworven. Indien de feestdag op een doordeweekse dag valt hoeft hij hiervoor geen verlofuren op te nemen. Indien de feestdag op een zaterdag valt, dient de werknemer hiertoe verlofuren op te nemen. d. Indien de werknemer, werkzaam in een maatwerkrooster, op een feestdag conform lid 1b verlof opneemt, behoudt hij het inkomen dat hij volgens het dienstrooster op een normale werkdag, dus zonder feestdagtoeslag, zou hebben verworven. Indien de feestdag op een doordeweekse dag valt hoeft hij daarvoor geen verlofuren op te nemen. Indien de feestdag in het weekend valt, dient de werknemer hiertoe verlofuren op te nemen. 2. Verplichte opleiding buiten het vastgestelde dienstrooster Partijen hebben afgesproken dat - indien sprake is van een verplichte opleiding buiten het vastgestelde dienstrooster - deze opleidingsuren vanaf 1 januari 2015 zullen worden uitbetaald als overwerk (conform artikel 21 van de HEINEKEN CAO). Daarnaast hebben partijen afgesproken dat Veiligheidsdagen vanaf 2015 op dezelfde wijze zullen worden georganiseerd als in de Brouwerij Zoeterwoude, dat wil zeggen: - (zoveel als mogelijk) tijdens de dienst in plaats van tijdens een roostervrije dag; en - in onderdelen van enkele uren of een deel van de dag in plaats van een hele dag. 3. Verschoven diensten Partijen hebben afgesproken dat HEINEKEN bij de jaarovergang van 2014 naar 2015 de verschoven dienstentoeslag zal betalen bij de overgang van een maatwerkrooster naar een nieuw maatwerkrooster. Dit geldt voor de bedoelde jaarovergang ook als het aantal ploegen in het maatwerkrooster bij de jaarovergang niet wijzigt. 6

7 Partijen zullen in 2015 met elkaar de discussie over de toepassing van de verschoven dienstentoeslag bij maatwerkroosters - met een looptijd van 1 jaar bij een jaarovergang - op meer fundamentele wijze voeren in een daarvoor samen te stellen werkgroep. In deze werkgroep zullen partijen ook kijken naar de huidige roostersystematiek. De werkgroep zal in januari 2015 worden samengesteld en zal de werkzaamheden uiterlijk in juni 2015 afronden. 7

8 4. Vernieuwing CAO-structuur HEINEKEN in Nederland Partijen spreken af om in de eerste helft van 2015 in een werkgroep te onderzoeken hoe de structuur van de CAO aangepast kan worden om (1) de herkenbaarheid van en (2) het draagvlak voor de CAO s van HEINEKEN in Nederland te verbeteren. De werkgroep zal daarbij ook onderzoeken hoe de CAO gemoderniseerd kan worden. De werkgroep gaat met open mind en zonder voorwaarden vooraf alle opties uitwerken om de herkenbaarheid voor de verschillende doelgroepen werknemers te vergroten. Dit onderzoek zal voor de zomervakantie van 2015 worden afgerond. 8

9 5. Inzet uitzendkrachten Vier maal per jaar zal HEINEKEN de vakorganisaties uitnodigen om over het onderwerp derden (inclusief de inkoop van diensten) geïnformeerd te worden. Deze afspraken zullen nog dit jaar worden ingepland. Doel van deze bijeenkomsten is om vakorganisaties (meer) inzicht te geven en begrip te creëren hoe tewerkstelling van derden bij HEINEKEN plaatsvindt. 9

10 6. Duurzame inzetbaarheid en employability Het thema duurzame inzetbaarheid is een verbindend thema. De belangen van de HEINEKEN-collega s, de werknemersvertegenwoordigers én van HEINEKEN als werkgever lopen hier nadrukkelijk synchroon. HEINEKEN blijft investeren in dit belangrijke thema, en heeft daaraan een nieuwe impuls gegeven met het programma Anders kijken: de durf-cao Ook thema s en veranderingen buiten HEINEKEN maatschappelijke trends, demografische ontwikkelingen, politieke besluitvorming in Den Haag, verschuiving van de AOW-leeftijd, gebeurtenissen in de privésfeer zijn van invloed op hoe mensen in hun vel zitten en hoe zij in hun werk staan. Partijen willen daarvoor hun ogen niet sluiten, wetend dat niet alles is te (onder)vangen in CAO-afspraken. Partijen spreken af komend jaar de tijd te nemen om op een andere manier vanuit waarden en belangen in plaats vanuit regels, rechten en plichten het gesprek aan te gaan over thema s als mentale en fysieke fitheid, de balans werk-privé, ontziemaatregelen en mantelzorg. Daarbij worden ingebracht de resultaten uit de eerder gezamenlijk doorlopen projecten Roosterinnovatie 3-ploegendienst en Dubbel fit. Daartoe wordt het volgende afgesproken: 1. Een eerste afspraak in te plannen begin volgend jaar; 2. Karakter van deze gesprekken is met-de-benen-op-tafel : in openheid, informeel, oriënterend en verkennend, zonder CAO-agenda. In essentie: niet verkrampt, maar inspirerend, zonder voorwaarden vooraf; 3. Het gaat om een aantal goede gesprekken, niet om een project met beoogde eindresultaten ; 4. Te inventariseren wat nodig is om dit gesprek te doen slagen: hoe te faciliteren, wie aan tafel, welke informatie is nodig, gerichte gespreksonderwerpen, goede voorbeelden van andere ondernemingen, communicatie, etc.; 5. Vervolgdata met elkaar af te spreken voor 2015 om inhoudelijk verder met elkaar te spreken; 6. Dit overleg af te ronden voordat partijen starten met het overleg over de nieuwe CAO. 10

11 7. Werkdruk Partijen spreken af om in 2015 onderzoek te doen naar de (gepercipieerde) werkdruk binnen HEINEKEN. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke, professionele organisatie. Partijen zullen gezamenlijk beslissen welke organisatie het onderzoek zal uitvoeren. Bij het onderzoek zullen werknemers uit alle geledingen van de organisatie worden betrokken. Partijen zullen voorafgaand aan de start van het onderzoek concrete afspraken maken over: het doel van het onderzoek; de scope van het onderzoek; de opdrachtformulering. Partijen zullen hierover op zo kort mogelijke termijn afspraken maken. 11

12 8. Vakkrachtenbepaling Partijen hebben afgesproken de bestaande vakkrachtenbepaling wederom op te nemen in de CAO. Partijen zullen de ABU Beloningscommissie zo spoedig mogelijk verzoeken haar goedkeuring aan deze bepaling te verlenen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de geldigheidsduur van huidige vakkrachtenbepaling per 1 juli 2014 is geëindigd. Partijen hebben daarnaast afgesproken dat de uitzendkrachten die na 1 juli 2014 bij HEINEKEN zijn gestart en onder de werkingssfeer van de vakkrachtenbepaling zouden zijn gevallen als de vakkrachtenbepaling nog van toepassing was, met terugwerkende kracht (tot de startdatum na 1 juli 2014 bij HEINEKEN) conform de inlenersbeloning zullen worden beloond. Dit geldt voor de uitzendkrachten die heden nog werkzaam zijn bij HEINEKEN. 12

13 9. Overige onderwerpen 1. Derde WW-jaar De centrale werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties hebben in april 2013 een Sociaal Akkoord gesloten. Onderdeel hiervan zijn afspraken over de duur en de opbouw van de WW en de reparatie van het zogenoemde 3e WW-jaar. Over deze afspraken heeft het kabinet advies gevraagd aan de SER. Dit advies is nog niet gereed. Na het definitieve SER-advies Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en inrichting WW zullen CAO-partijen - met inachtneming van dit advies en de aanbevelingen van de STAR van 24 december 2013 en 11 juli overleg voeren over de gevolgen hiervan voor HEINEKEN c.q. de werknemers van HEINEKEN. Partijen spreken af de inhoudelijke afspraken op decentraal niveau over een private aanvullende WW-verzekering tijdig te maken, waarbij de bereidheid wederzijds aanwezig is de geldende CAO zo nodig tussentijds aan te passen. 2. Vervallen Fitness à la carte Partijen hebben afgesproken dat de Fitness à la carte regeling per 1 januari 2015 vervalt, vanwege het feit dat: 1. Er al jaren beperkt gebruik wordt gemaakt van de regeling en dit niet in verhouding staat tot de administratieve belasting die het in stand houden van deze regeling met zich meebrengt; 2. De werkkostenregeling per 1 januari 2015 verplicht is voor alle bedrijven. Het fitnessproject valt onder de werkkostenregeling in de vrije ruimte. HEINEKEN overschrijdt de vrije ruimte en wil de beschikbare vrije ruimte gebruiken voor andere, bredere doeleinden/doelgroepen. 3. Werkervaringsplaatsen HEINEKEN zoekt aansluiting bij de maatschappelijke ontwikkelingen om mensen met een beperking werkervaring en kennis te laten opdoen, teneinde hun perspectief op een baan c.q. hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Gedurende de looptijd van de CAO worden de bestaande initiatieven gericht op het bieden van werkervaringsplaatsen aan Wajongers/WSW-ers, gecontinueerd. Daarnaast onderzoekt HEINEKEN, in het kader van de Participatiewet, in hoeverre het mogelijk is om in 2015 extra werkervaringsplaatsen beschikbaar te stellen voor Wajongers/WSW-ers. Er wordt nader onderzocht binnen welke onderdelen van de organisatie de (tijdelijke) tewerkstelling kan plaatsvinden. Doelstelling is om dat zo breed mogelijk binnen de organisatie te realiseren. HEINEKEN zal daarnaast doorgaan met het aanbieden van werkervaringsplaatsen voor jeugdigen in Den Bosch. Na afloop van de looptijd van de CAO zal de toegevoegde waarde van de hierboven bedoelde werkervaringsplaatsen binnen Commercie en de Brouwerij Den Bosch worden geëvalueerd. Hierin zal de arbeidsmarktpositie van de Wajongers/WSW-ers/binnen en buiten HEINEKEN worden meegenomen. Dat betekent o.a. dat HEINEKEN zich zal inspannen of er eventuele verdere mogelijkheden voor de Wajongers/WSW-ers aanwezig zijn binnen HEINEKEN of dat HEINEKEN iets kan betekenen voor hen met betrekking tot de externe arbeidsmarkt. HEINEKEN is verantwoordelijk voor de begeleiding van de betrokken personen en draagt de kosten hiervan. Hetzelfde geldt in redelijkheid voor de noodzakelijke (bedrijfs)trainingen teneinde de werkzaamheden goed én veilig te kunnen verrichten. 13

14 4. Handhaven fiscale mogelijkheden t.a.v. vakbondscontributie in 2015 HEINEKEN zal voor het jaar 2015 de vakbondscontributie handhaven in HEINEKEN à la carte. 5. Werkgeversbijdrage Gedurende de looptijd van de CAO wordt de huidige bijdrageregeling voortgezet. 6. Heineken Group HEINEKEN Group conformeert zich aan de uitkomst van het overleg tussen HEINEKEN en de vakorganisaties. Daarmee is er wat HEINEKEN Group betreft geen reden voor het voeren van een separaat CAO-overleg over een CAO voor HEINEKEN Group ingaande 1 januari

15 10. Redactie CAO HEINEKEN Nederlands Beheer ingaande 1 januari 2014 HEINEKEN draagt zorg voor een concepttekst voor de CAO HEINEKEN Nederlands Beheer, ingaande 1 januari 2014, op basis van de inhoud van dit eindbod. De concepttekst wordt besproken en vastgesteld in een tijdelijke, paritaire redactiecommissie bestaande uit maximaal zes leden (drie namens de werkgever en drie namens de betrokken vakorganisaties). Partijen hebben daarnaast al afspraken gemaakt over diverse tekstuele aanpassingen voor de CAO Deze staan verwoord in bijlage II, die integraal onderdeel uitmaakt van dit eindbod. De paritaire redactiecommissie vangt haar werkzaamheden aan direct nadat tussen partijen formeel overeenstemming bestaat over het eindbod. De commissie rondt haar werkzaamheden op zo kort mogelijke termijn af. 15

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ LOOPTIJD VAN 1 JULI 2013 TOT EN MET 31 december 2014 pagina 1 van 65 Artikel INHOUD Bladzijde 1 Definities 4 2 Werkingssfeer cao 5

Nadere informatie

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014 Mijn CAO 1 januari 2012 31 december 2014 De ondergetekenden: ING Bank Personeel B.V. Westland Utrecht Personeel B.V. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. hierna te noemen: ING Bank partij aan de ene kant en

Nadere informatie

CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015

CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 CAO Afval & Milieu Proces 2014-2015 (v.140825) 1 Inhoud Bladzijde Ondertekening 3 Protocol 2013-2014 4 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 6 Hoofdstuk 2 De arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector?

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector? Eindbod CvA cao-onderhandelingen Gemeenten - 18 april 2011 De leidraad I. Inleiding Gemeenten staan voor een grote uitdaging. Op korte termijn zullen als gevolg van bezuinigingen en reorganisaties duizenden

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst

Collectieve arbeidsovereenkomst INHOUDSOPGAVE Collectieve arbeidsovereenkomst Artikel 1; Definities... 2 Artikel 2; Algemene verplichtingen van Teva Pharmachemie... 4 Artikel 3; Algemene verplichtingen van de werknemersvereniging...

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst

collectieve arbeidsovereenkomst ID=1495578 Arjowiggins Security B.V. collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 Tussen de ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Arjowiggins Security B.V. te Ugchelen,

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2014-2015

Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2014-2015 Onderhandelaarsakkoord CAO Jeugdzorg 2014-2015 De ondergetekenden, de organisatie van werkgevers Jeugdzorg Nederland en de volgende organisaties van werknemers 1. Abvakabo FNV 2. CNV Publieke Zaak 3. FBZ:

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER PERSONEEL. Tussen: Nestlé Nederland B.V. te Amsterdam. als partij ter ene zijde

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER PERSONEEL. Tussen: Nestlé Nederland B.V. te Amsterdam. als partij ter ene zijde (shpt # 1048141) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER PERSONEEL Tussen: Nestlé Nederland B.V. te Amsterdam als partij ter ene zijde en De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening te Culemborg

Nadere informatie

Partijen bereiken Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2009-2010

Partijen bereiken Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2009-2010 CAO communiqué Partijen bereiken Onderhandelingsakkoord over CAO Energie 2009-2010 De Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N zijn het eens geworden over

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE METAAL EN TECHNIEK 2005/2008

PRINCIPE AKKOORD ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE METAAL EN TECHNIEK 2005/2008 PRINCIPE AKKOORD ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE METAAL EN TECHNIEK 2005/2008 De werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek, hebben een principe akkoord bereikt

Nadere informatie

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD 3 A. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 2 VOORWOORD Koninklijke Wegener heeft intensief overleg gevoerd over een

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO. 1 april 2011 tot 1 april 2013

Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO. 1 april 2011 tot 1 april 2013 Collectieve Arbeidsovereenkomst Stichting DLO 1 april 2011 tot 1 april 2013 31 januari 2012 2 CAODLO 2011-2013 Onderhandelaarsakkoord CAO DLO 1 april 2011 tot 1 april 2013 1 Looptijd De looptijd van de

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst Looptijd van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nuplex Resins BV Nederland Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Art 1 Definities 4 Art 2 Duur

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao 2014-2016 voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf

Onderhandelingsresultaat cao 2014-2016 voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf Onderhandelingsresultaat cao 2014-2016 voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf Na een intensief proces van verkennen en vervolgens onder de gewaardeerde begeleiding van een verkenner/bemiddelaar onderhandelen

Nadere informatie

A. Hoofdstuk 10d Voorzieningen bij werkloosheid, wordt in zijn geheel vervangen door een nieuw Hoofdstuk 10d en komt te luiden:

A. Hoofdstuk 10d Voorzieningen bij werkloosheid, wordt in zijn geheel vervangen door een nieuw Hoofdstuk 10d en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201300008 A. Hoofdstuk 10d Voorzieningen bij werkloosheid, wordt in zijn geheel vervangen door een nieuw Hoofdstuk 10d en komt te luiden: Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen

Nadere informatie

CAO. ING Verzekeren/ ING Investment Management

CAO. ING Verzekeren/ ING Investment Management CAO ING Verzekeren/ ING Investment Management 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor medewerkers van ING Verzekeren/ ING Investment Management 1 januari 2012 tot

Nadere informatie

C A O Zi e k e n h u i z e n 8 0 0-2 6 0 0 2

C A O Zi e k e n h u i z e n 8 0 0-2 6 0 0 2 C A O Ziekenhuizen 2 0 0 6-2 0 0 8 Salarisschalen per functiegroep per 1 april 2006 Salarisschalen in het kader van Regeling extra arbeidsplaatsen zorgsector jeugdschaal 01 schaal 01 17 jr. 490 0 b 1241

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

Parenco B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst

Parenco B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst Parenco B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst Looptijd 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Parenco BV Veerweg 1 6871 AV Renkum T 0317 361 911 F 0317 317 645 info@parenco.com 1 De beloning van BHV-uren is

Nadere informatie

1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014. CAO Movares

1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014. CAO Movares 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014 CAO Movares Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014 Tussen de ondergetekenden: Movares Nederland B.V. als partij ter ene zijde en FNV Bondgenoten,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

CAO voor het omroeppersoneel. 1 oktober 2002 t/m 31 december 2003

CAO voor het omroeppersoneel. 1 oktober 2002 t/m 31 december 2003 CAO voor het omroeppersoneel 1 oktober 2002 t/m 31 december 2003 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 0 Rechten en plichten 2 Hoofdstuk 1 Indienstneming en ontslag.. 6 Hoofdstuk 2 Beloning.. 10 Hoofdstuk 3 Arbeidsduur..

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie

CAO SNS REAAL. Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL. voor de periode. 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013

CAO SNS REAAL. Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL. voor de periode. 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 CAO 2012-2013 CAO SNS REAAL Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL voor de periode 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2012-2013 1 Utrecht, maart 2013

Nadere informatie

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 CAO SNS REAAL SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 Utrecht, december 2014 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs. 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs. 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016 c a o Collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs 2014 2016 1 oktober 2014 t/m 31 maart 2016 collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs 1 oktober 2014 tot en met

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 Overeenkomst De HBO-raad gevestigd te 's-gravenhage te dezen statutair of krachtens schriftelijke

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) De ondergetekenden: Teijin Twaron BV, gevestigd te Arnhem, als partij aan werkgeverszijde en VMHP Fibers te Duiven FNV

Nadere informatie