KWARTAALBERICHT PENSIOENFONDS PGB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWARTAALBERICHT PENSIOENFONDS PGB"

Transcriptie

1 DERDE KWARTAAL 2014 Hoofdpunten: Dekkingsgraad daalt van 106,6 procent naar 104,8 procent Rendement in derde kwartaal 2014: 3,8 procent Premie basisregeling blijft gelijk, premie extra partnerpensioen gaat omhoog in 2015 Pensioeninformatiemiddag over veranderingen in pensioencontract Financiële resultaten Dekkingsgraad Ondanks een positief rendement daalde de dekkingsgraad in het derde kwartaal van 2014 van 106,6 procent (30 juni 2014) naar 104,8 procent (30 september 2014). Dit werd veroorzaakt door de verdere daling van de rente. Als de rente daalt, is er meer geld nodig om de pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en de waarde van de pensioenen. Rendement De beleggingen leverden in het derde kwartaal een rendement op van 3,8 procent. De waarde (in euros) van de aandelen - portefeuille steeg 4,4 procent. Het vermogen in de portefeuille alternatieve beleggingen nam toe met 3,0 procent. Omdat de rente daalde, steeg de waarde van de obligatieportefeuille (met staats- en bedrijfsleningen) met 5,1 procent. Exclusief de afdekkingsportefeuilles voor het rente- en valutarisico kwam het rendement uit op 4,5 procent, inclusief deze afdekking bedroeg het rendement 3,8 procent. Over de eerste negen maanden van 2014 is een rendement behaald van 12,9 procent. De rendementen tot en met het derde 2014 zijn per beleggingscategorie in tabel 1 weergegeven. Tabel 1: rendementen tot en met 30 september 2014 in procenten Beleggingsonderdeel tot en met 3e kwart. 2e kwart. 1e kwart Vastrentende waarden 14,6 5,1 4,3 4,5 3,4 staatsobligaties 20,3 7,0 5,7 6,3 6,0 bedrijfsobligaties 6,0 1,8 2,0 2,0 0,5 liquiditeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Aandelen 12,0 4,4 5,5 1,7 14,1 Alternatieve beleggingen 6,9 3,0 3,6 0,1 2,1 vastgoed 3,0 1,3 2,9 1,3 0,6 infrastructuur 12,4 4,3 6,3 1,4 6,4 inflatie gelinkte obligaties 0,5 0,2 1,4 1,0 6,2 alternatieve vastrentende waarden 15,8 8,3 4,2 2,7 4,0 grondstoffen 10,9 Totaal beleggingsportefeuille (exclusief afdekkingsportefeuilles) 12,4 4,5 4,5 2,9 2,0 Totaal normportefeuille 12,5 4,6 4,4 3,0 1,6 Totaal beleggingsportefeuille (inclusief afdekkingsportefeuilles) 12,9 3,8 5,0 3,5 1,7 Toelichting: de normportefeuille is de maatstaf die het bestuur voorafgaand aan een jaar vaststelt op grond waarvan de beleggingsprestaties worden beoordeeld. Het fonds koos in 2011 voor een defensiever beleggingsprofiel door minder in aandelen te beleggen en meer in hoogwaardige obligaties. Deze lijn wordt ook in 2014 aangehouden. De rendementen in bovenstaande tabel zijn inclusief de kosten voor extern vermogensbeheer. 1

2 Huidige marktontwikkelingen De rente op Nederlandse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar is aan het eind van het derde kwartaal gezakt naar 1,1 procent. Het verwachte rendement op aandelen - gebaseerd op de koersen en de door de markt verwachte winsten - varieert per regio en bedraagt aan het eind van het derde kwartaal globaal rond de 6 procent. Het verwachte rendement op aandelen is daarmee hoger dan het verwachte rendement op obligaties. De rendementen op zowel obligaties als aandelen zijn echter laag in vergelijking met eerdere periodes. De rendementen op dit moment zijn te laag om op lange termijn de pensioenen te kunnen uitkeren inclusief inflatie en de aanvulling van wettelijk verplichte buffers. In een situatie op de financiële markten zoals die nu bestaat is er in het verleden soms sprake geweest van grote koersdalingen. Daar wordt bij het beleggingsbeleid rekening mee gehouden. Ontwikkeling en verdeling van het vermogen Het vermogen nam in het derde kwartaal toe van 16,3 miljard euro tot 17,8 miljard. Dit was het gevolg van het rendement (circa 0,6 miljard euro) en nieuwe aansluitingen (circa 0,9 miljard euro) waarbij vermogen meekwam. De samenstelling van de beleggingsportefeuille per 30 september 2014 is in tabel 2 opgenomen: Tabel 2: samenstelling vermogen per 30 september 2014: Samenstelling vermogen Portefeuille PGB Portefeuille PGB Mix normportefeuille Mix normportefeuille 30 september september in euro s in % in % in % vastrentende waarden incl. liquiditeiten 8,7 miljard 49, aandelen 5,5 miljard 31, alternatieve beleggingen 3,4 miljard 19, waarde afdekkingsportefeuille rente 0,3 miljard waarde afdekkingsportefeuille valuta 0,2 miljard waarde totale beleggingsportefeuille 17,8 miljard 100 Toelichting: gezien de samenstelling van het deelnemersbestand en het vastgestelde risicokader is in de tweede helft van 2011 het risico in de beleggings - portefeuille teruggebracht. Er wordt sindsdien ongeveer 50 procent van de beleggingen aangehouden in een matching portefeuille bestaande uit hoogwaardige eurostaatsobligaties (32 procent) en bedrijfsobligaties met een gemiddelde rating A (17,5 procent). De matchingportefeuille heeft als primair doel om de kas - stromen van de beleggingen zoveel als mogelijk in lijn te brengen met de kasstromen van de uit te keren pensioenen. Ongeveer 50 procent van het vermogen wordt in een returnportefeuille belegd bestaande uit aandelen (30 procent) en alternatieve beleggingen (20 procent) waaronder vastgoed (6 procent), infrastructuur (5 procent), alternatieve vastrentende waarden (3 procent) en inflatie-gelinkte obligaties (6 procent). Met de returnportefeuille wordt beoogd een rendement op de lange termijn te maken binnen de risicokaders die het fonds bereid is te aanvaarden om toeslagverlening mogelijk te maken. Beleggen in hypotheken Pensioenfonds PGB gaat 500 miljoen euro beleggen in Nederlandse hypotheken. Samen met Pensioenfonds PMT en Pensioenfonds Hoogovens investeert PGB in een nieuw hypotheekfonds. Verwacht wordt dat nog meer pensioenfondsen zich hierbij zullen aansluiten. Het aantal aanbieders van woninghypotheken is als gevolg van de financiële crisis terug - gelopen. Ook zijn banken en verzekeraars door zwaardere solvabiliteits- en liquiditeitseisen minder hypotheken gaan verstrekken. Hierdoor zijn de marges op hypotheekportefeuilles opgelopen en daarmee aantrekkelijk geworden voor langetermijninvesteerders als pensioenfondsen. Nederlandse hypotheken zijn een aantrekkelijke belegging omdat ze een beperkt risico hebben. Tegelijkertijd verwacht PGB hiermee meer rendement te behalen dan met bijvoorbeeld Nederlandse staatsobligaties. Pensioenfondsen worden door de politiek aangemoedigd om in Nederland te investeren. PGB levert hieraan op deze manier een bijdrage. De woninghypotheken worden via MUNT Hypotheken op de markt gebracht. Ontwikkeling van de verplichtingen Om te berekenen hoeveel geld pensioenfondsen nodig hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, maken ze gebruik van een marktrente die De Nederlandsche Bank (DNB) voorschrijft. Deze rente daalde in het derde kwartaal van 2014 van 2,4 naar 2,1 procent. Het fonds moet daardoor meer reserveren voor de uitbetaling van de pensioenen. De verplichtingen stegen door de lagere rente en als gevolg van collectieve waardenovernames van nieuwe aansluitingen van 15,2 miljard euro tot 16,5 miljard. 2

3 Ontwikkeling dekkingsgraad De ontwikkeling van de dekkingsgraad wordt hieronder grafisch weergegeven. ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD (Feitelijke versus verwachte ontwikkeling dekkingsgraad op basis van herstelplan en minimum herstelpad) Toelichting: De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. Is de dekkingsgraad 100 procent dan is er precies voldoende vermogen om alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om reserves aan te houden. Een reserve van ongeveer 4 procent voor algemene risico s en daar - naast een buffer om schommelingen in de beleggingen te kunnen opvangen. De minimale dekkingsgraad voor PGB zou bij de huidige beleggingsmix ongeveer 115 procent moeten zijn. Onder die grens moet een herstel - plan worden opgesteld. Daarin wordt aangegeven hoe het fonds weer op het vereiste niveau denkt te komen. Binnen 3 jaar boven de circa 104 procent en binnen 15 jaar boven de circa 115 procent. De overheid werkt aan nieuwe financiële spelregels. Die kunnen het langetermijn - herstelplan gaan beïnvloeden. Organisatie en beleid Premiestelling 2015 Het bestuur heeft besloten de premie van 19,5% voor de basispensioenregeling ongewijzigd te laten. Het beleid is er op gericht om een premie vast te stellen die over een langere periode kan worden gehandhaafd. Op basis van de huidige financiële omstandigheden kan de bijdrage voor de pensioenregelingen die PGB uitvoert, in 2015 constant blijven. De premie voor aanvullend partnerpensioen (voor 35% extra partnerpensioen op opbouwbasis) en de premie voor aanvullende premievrijstelling tot maximaal 100% bij volledige arbeidsongeschiktheid veranderen wel. De premie voor extra premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid daalt van 0,3% naar 0,2% omdat het fonds verwacht voor minder arbeidsongeschikten de premievrijstelling te hoeven betalen. De collectieve premie voor aanvulling van het partnerpensioen stijgt van 1,6% naar 2,1% (bij 1,75% opbouw van ouderdomspensioen). Dit komt grotendeels door de nieuwe overlevingstafel (AG Prognosetafel 2014). Op basis van de nieuwe actuariële grondslagen stijgt de levensverwachting van mannen minder dan die van vrouwen. Ook neemt hij minder hard toe dan in eerdere prognoses werd gedacht. De aanvulling voor het partnerpensioen bij overlijden stijgt omdat de populatie van PGB voor circa driekwart uit mannen bestaat. De premie van 2,1% gaat ook gelden voor deelnemers die het partnerpensioen op individuele basis aanvullen. In de premie voor de basispensioenregeling wordt de stijging van de partnerpensioenpremie gecompenseerd door een lichte daling van de premie voor het ouderdomspensioen. PGB berekent de premie voor uitvoering van de pensioenregeling van aangesloten branches en bedrijven naar rato van de bovenstaande vastgestelde prijs per eenheid pensioen. Meer informatie over de premiestelling is te vinden op de website van het fonds. Herziening pensioencontract per 1 januari 2015 Het kabinet wil dat er meer rust en stabiliteit komt in de opbouw van het pensioen en de uitkering aan pensioen - gerechtigden. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) voor aanpassing van de Pensioenwet op 16 oktober aangenomen. De Eerste Kamer moet zich nog uitspreken over de nieuwe financiële spelregels, maar er lijkt daar voldoende steun te bestaan. Klijnsma ziet het huidige wetsvoorstel vooral als aanpassingen van het pensioenstelsel voor de korte en middellange termijn. Ze is ook gestart met een maatschappelijke discussie over de maatregelen die op langere termijn nodig zijn: de Nationale Pensioendialoog. 3

4 Nieuwe regels voor verlaging In slechte tijden zullen pensioenfondsen direct maatregelen moeten nemen. Als een pensioenfonds een tekort heeft, moet het ieder jaar met een Herstelplan nieuwe stijl aantonen dat het binnen tien jaar kan herstellen. Elk jaar moet dus een/tiende van het tekort worden weggewerkt. Als dat niet mogelijk is, moeten de pensioenen worden verlaagd. Deze verlaging mag echter wel over maximaal tien jaar worden uitgesmeerd. Als de dekkingsgraad langer dan 5 jaar onder het vereiste minimum ligt, moeten er direct maatregelen worden genomen waardoor de dekkingsgraad weer op het minimaal vereiste niveau komt. In plaats van een kleine kans op een grotere korting, krijgen deelnemers te maken met een grotere kans op een kleinere korting. Nieuwe regels voor verhoging Er komen ook nieuwe regels voor toeslagverlening. De toeslagverlening (of indexatie) is de verhoging van de pensioenen om gestegen prijzen en lonen bij te houden. In goede tijden zorgen de nieuwe regels ervoor dat de toeslagen op een evenwichtige en eerlijke manier over de generaties wordt verdeeld. Er mag pas een toeslag worden verleend als de dekkingsgraad hoger is dan 110 procent. En fondsen kunnen alleen een toeslag geven als zij die ook in de toekomst kunnen betalen. De toeslagverlening voor gemiste toeslagen in het verleden of compensatie voor eerder verlaagd pensioen kan pas worden verstrekt als een dekkingsgraad is bereikt waarbij sprake is van volledige indexatie. Dat punt ligt in de nieuwe opzet rond de 125%. Als dat zo is, kan per jaar 20 procent van het meerdere boven deze dekkingsgraad voor het inhalen van gemiste toeslag of compensatie worden gebruikt. Pensioenfondsen houden volgens de staatssecretaris de mogelijkheid om een beleggingsbeleid te voeren dat is gericht op het realiseren van een geïndexeerd pensioen. Daarnaast blijft het afspreken van een stabiele premie mogelijk. Gevolgen van de nieuwe regels PGB is nagegaan wat de gevolgen zijn van de nieuwe regels. Als de regels conform het wetsvoorstel worden doorgevoerd, zal de koopkrachtverwachting voor de komende jaren bij voortzetting van het huidige beleid dalen. De kans dat de pensioenen zullen meestijgen met de loon- of prijsontwikkeling wordt dan kleiner. Dat komt omdat hogere buffers worden verlangd en strengere verdeelregels worden geïntroduceerd voor toeslagverlening. Maar ook omdat de regels voor het vaststellen van de dekkingsgraad veranderen. De dekkingsgraad wordt voortaan berekend als het gemiddelde over twaalf maanden in plaats van drie maanden. Dat maakt de dekkingsgraad stabieler. Tegelijkertijd wordt de langetermijnrente die van belang is voor de berekening van de waarde van de pensioenen lager ingeschat. Daardoor daalt de dekkingsgraad waarschijnlijk met enkele procenten. Pensioeninformatiemiddag: 27 november 2014 PGB wil het effect van het nieuw financieel toetsingskader en voorgenomen aanpassingen in het pensioen- en beleggingsbeleid bespreken met sociale partners en vrijwillig aangesloten werkgevers. Het fonds bereidt een pensioeninformatiemiddag voor. Die is op donderdag 27 november 2014 in Spant! in Bussum. De afspraken moeten uiteindelijk leiden tot een herziening van een aantal onderdelen van het pensioencontract. Het kabinet wil de nieuwe regels op 1 januari 2015 invoeren. De belangrijkste informatie en achtergronden over de nieuwe pensioenregels vindt u op onze website. Aanpassing pensioenopbouw door belastingregels De maximale pensioenopbouw gaat per 1 januari 2015 omlaag. Het maximale opbouwpercentage is nu 2,15 procent. Het gaat per 1 januari 2015 omlaag naar 1,875 procent. Daarnaast wordt de pensioenopbouw boven de euro straks niet meer fiscaal ondersteund. Wie fulltime meer dan euro verdient, bouwt over het meerdere géén fiscaal aftrekbaar pensioen meer op over zijn brutoloon. Ter compensatie komt er een vrijwillige regeling voor pensioenopbouw over het netto salaris. PGB wil zo n netto-pensioenregeling aanbieden als daar belangstelling voor is en de eisen van de overheid een efficiënte uitvoering mogelijk maken. Het fonds peilt in oktober bij werkgevers de interesse voor zo n product. Gevolgen fiscale beperking In de meeste regelingen die PGB uitvoert, ligt het opbouwpercentage al onder het nu voorgestelde maximum van 1,875 procent. Het maximum pensioengevend salaris is bovendien al lager dan euro. Deze regelingen, zoals die van de grafimedia en reprografie, worden door de fiscale beperking van de pensioenopbouw dus niet geraakt. Een aantal branches (kartonnage- en flexibele verpakkingen en de verf- en drukinktindustrie) en een aantal werkgevers hebben echter een (aanvullende) pensioenregeling waarbij de pensioenopbouw wél hoger is dan 1,875 procent. Of waarbij het maximum pensioengevend salaris wél boven de euro ligt. Deze regelingen moeten worden aangepast. 4

5 Overleg met sociale partners en werkgevers PGB gebruikt het vierde kwartaal 2014 om met sociale partners uit de kartonnage- en flexibele verpakkingen en verf- en drukinktindustrie, sectorcommissies en werkgevers, die met een fiscaal onzuivere regeling te maken krijgen, te overleggen hoe de pensioenregeling kan worden aangepast. Het fonds streeft ernaar om die afspraken uiterlijk in december af te ronden om deelnemers op tijd over de wijzigingen te kunnen informeren. Pensioenuitvoering De uitvoeringsorganisatie van PGB vervangt in het vierde kwartaal zijn basisadministratie. Het huidige systeem wordt gefaseerd vervangen, om de gevolgen van de flexibilisering van de pensioenleeftijd, de verschoven richtleeftijd (van 65 naar 67 jaar) en de wijzigingen in de uitvoering van het pensioencontract die eraan komen, te kunnen opvangen. In het pakket vindt verder maatwerk plaats voor de aangesloten branches en bedrijven en wordt meer selfservice geboden. In het vierde kwartaal worden alle gegevens verhuisd. Na het vervangen van het pensioenadministratiesysteem worden het heringerichte werknemersportaal (mijnpgbpensioen.nl) en het werkgeversportaal (mutatiesonline.nl) in het eerste kwartaal 2015 in gebruik genomen. Ontwikkeling deelnemerskring Het aantal premiebetalende werknemers - inclusief toerekening wegens arbeidsongeschiktheid steeg in het derde kwartaal met 5,2 procent. Het aantal pensioengerechtigden steeg met 6,1 procent. Per saldo nam het volume premiebetalende deelnemers en pensioenontvangers in het derde kwartaal toe met Ten opzichte van de stand van 30 juni 2014 is het aantal gestegen van naar premiebetalende deelnemers en pensioengerechtigden. Het aantal deelnemers en pensioengerechtigden inclusief de gewezen deelnemers (oud-deelnemers die in het verleden bij PGB pensioen opbouwden en dit hebben laten staan) komt eind september 2014 uit op circa In tabel 3 is de ontwikkeling weergegeven. Tabel 3: ontwikkeling deelnemerskring (30 september 2014): Ontwikkeling aantal deelnemers 30 sept juni maart dec Grafimedia en reprografie Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf Verf- en drukinktindustrie Uitgeverijbedrijf Kunststof- en rubberindustrie Papierindustrie Chemische en farmaceutische industrie Overige sectoren Met. toerekening wegens arbeidsongeschiktheid Totaal incl. toerekening wegens arbeidsongeschiktheid Totaal aantal pensioenontvangers Totaal aantal deelnemers en pensioenontvangers Schaalgrootte is voor pensioenfondsen belangrijk om de pensioenperspectieven van hun deelnemers op langere termijn veilig te stellen en een kwalitatief verantwoorde invulling te kunnen blijven geven aan goed pensioenfondsbestuur. PGB heeft er daarom eerder voor gekozen zich open te stellen en het solidaire collectief uit te breiden. In het derde kwartaal kwamen er door acht nieuwe overeenkomsten circa nieuwe deelnemers en pensioengerechtigden bij. Disclaimer De cijfers in dit kwartaalbericht zijn voorlopige cijfers, deels gebaseerd op schattingen, en niet gecontroleerd door de certificerende accountant en externe actuaris. 5 5

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen..

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Deelnemers van PGB zijn bereid om met hun pensioen risico te lopen in het belang van grotere kans op indexering. Zelfs iets meer dan PGB nu in de beleggingsportefeuille

Nadere informatie

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgbstichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven Samenvatting Jaarverslag 2008 ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Voorwoord 4. Kerngegevens 5. Verslag van het bestuur 6. Financiële situatie 6. Vermogensbeheer 10. Pensioenbeheer 16.

Voorwoord 4. Kerngegevens 5. Verslag van het bestuur 6. Financiële situatie 6. Vermogensbeheer 10. Pensioenbeheer 16. Jaarverslag 2014 Inhoud Jaarverslag pagina Voorwoord 4 Kerngegevens 5 Verslag van het bestuur 6 Financiële situatie 6 Vermogensbeheer 10 Pensioenbeheer 16 Risicobeleid 29 Pensioenfondsbestuur 33 Vooruitzichten

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g 2014 Stichting Pensioenfonds PostNL Stichting Pensioenfonds PostNL Opgericht 1 januari 1989 Statutair gevestigd te Groningen KvK-nummer 41011600 Correspondentieadres: Postbus 501

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 6. Jaarrekening 45. Overige gegevens 79. Beschrijving van de pensioenregeling 84 Jaarverslag 212 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 I Belangrijkste ontwikkelingen - kernactiviteiten 6 II Financiële informatie 1 1. Financiële positie 1 2. Resultaten 13 3. Toekomstverwachting

Nadere informatie

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN UW PENSIOEN BIJ PGB 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN 1 UW PENSIOEN BIJ PGB De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde uitleg van de informatie uit het pensioenr eglement. U

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Jaarverslag 2011. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Jaarverslag 2011 4 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Voorwoord 7 Kerncijfers 8 Verslag van het bestuur Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

Jaarverslag. Samen sterk voor later - -

Jaarverslag. Samen sterk voor later - - Jaarverslag Samen sterk voor later - - - Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 3 Met een extra papiertje op zak, verbeter je

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij G B F G R A F I S C H E B E D R IJ F S F O N D S E N juni 2009 NIEUWS Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan IN DIT NUMMER:

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F augustus 2008 N I E U W S Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Pensioenfonds PGB zoekt deelnemers voor klantenpanel Nieuwe klanten

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2007 J A A R V E R S L A G 2007 J A A R V E R S L A G 2007 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens fonds Voorwoord Hoofdlijnen 2007 Jaarverslag 2007 Nieuwe pensioenregeling Statuten en reglementen

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

Jaar verslag Jaarverslag ING

Jaar verslag Jaarverslag ING Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds ING Postbus 79160, 1070 NE Amsterdam Telefoon: 020-8101000 Telefax: 020-8101099 www.pensioenfondsing.nl Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Pensioenfonds Zorg JAARVERSLAG 2014 en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 6 Organisatie 7 Meerjarenoverzicht 8 Verslag van het bestuur 11

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009

stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009 stichting pensioenfonds wonen Jaarverslag 2009 Inhoud Samenvatting 01 Voorwoord 04 1 Het fonds 05 1.1 Inleiding 06 1.2 Over het fonds 06 1.3 De visitatiecommissie 07 1.4 Het verantwoordingsorgaan 07 1.5

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie