1. Hoe verloopt het? 2. Backups en veiligheid 3. Applicatie scanning 4. Vertrouwelijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Hoe verloopt het? 2. Backups en veiligheid 3. Applicatie scanning 4. Vertrouwelijkheid"

Transcriptie

1 Procedure webaudit 1. Hoe verloopt het? a) Nadat wij uw bestelbon ontvingen, nemen wij contact op met uw contactpersoon en de webontwikkelaar en het hostingbedrijf. b) Er wordt op server- en applicatieniveau een test uitgevoerd. c) U krijgt het eindrapport 10 dagen na aanvraag. 2. Backups en veiligheid Uw website wordt op diverse punten gescreend. De screening van de server en de screening van uw webapplicatie gebeurt volgens een gestandaardiseerde procedure en met toepassingen die door de betaalindustrie zijn geaccrediteerd (PCI Approved Scanning Vendor). Meer info: https://www. pcisecuritystandards.org/pdfs/asv_report.html. 3. Applicatie scanning Bij een applicatiescanning worden formulieren uitgebreid getest. Dit is zeker aanbevolen die analyse te laten gebeuren omdat ondermeer formulieren belangrijk zijn voor potentiële hackers. Het is een inclusieve audit. Tijdens de applicatiescanning (het tijdstip wordt exact bepaald in overleg met uw contactpersoon), kan er een tijdelijke mailflood ontstaan. Maar dat wijst op een ernstig lek. Het is belangrijk dat u van alles een backup hebt voor de procedure te laten starten. 4. Vertrouwelijkheid U ontvangt uw rapport enkel via . In het rapport wordt om veiligheidsreden de website waarover het gaat niet vermeld. Alle gegevens omtrent uw site worden door EduBIT en partners uiterst vertrouwelijk behandeld. Gegevens daarvan worden enkel (anoniem) verwerkt voor algemene statistieken op te maken. Geanomiseerde resultaten mogen door EduBIT gebruikt worden om beleidsverantwoordelijken bewust te maken van de problematiek rond esafety.

2 Formulier Aanvraag webaudit Aanvraag bij EduBIT te ondertekenen en te mailen naar of op te sturen naar EduBIT vzw Gontrode Heirweg Melle - BTW BE Aanvraag vanwege (opdrachtgever) Te scannen website (en bijhorende servers): Ik bevestig dat er een volledige backup van de bestanden, databases en alles wat bij de website hoort zal nemen tegen de datum waarop de audit wordt uitgevoerd: O ja O Neen Kostprijs: 0 euro (project in onderzoekskader Cybersafe) Ik ga akkoord met de bijhorende voorwaarden voor een webaudit (hieraan bevestigd) en bevestig dat ik gemachtigd ben om deze audit te laten uitvoeren. Ik bevestig dat aan EduBIT vzw de opdracht gegeven wordt om contact te nemen met de hostingcompany alsook webontwikkelaars om deze audits te laten uitvoeren. Dit document moet ook ondertekend worden door de directeur van de school. Naam en handtekening - Naam en handtekening van de directeur Functie: Datum: Ondertekend te Ook volgende pagina s ondertekenen

3 Voorwaarden webaudit - EduBIT 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle webaudits van EduBIT. Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij EduBIT deze (of onderdelen hiervan) schriftelijk aanvaart. 2. Aanbieding en acceptatie Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege EduBIT gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft. Offertes vervallen 30 dagen na dagtekening. Onze offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever tot dan toe is gegeven. De opdrachtgever staat ervoor in dat voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie is verstrekt. EduBIT beschrijft in de aanbieding of in de opdrachtbevestiging zo goed mogelijk de opdracht. Zo nodig worden leveringscondities vermeld. Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door EduBIT middels een schriftelijke bevestiging. 3. Verplichtingen EduBIT EduBIT zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan EduBIT opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door EduBIT geleverde dienst. De opdracht wordt vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitgevoerd. Gedurende de uitvoering zal regelmatig overleg met de opdrachtgever plaatsvinden over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Indien tijdens de aanvaarding of de uitvoering van de werkzaamheden feiten of omstandigheden worden opgemerkt die de voortgang van onze werkzaamheden of het resultaat van onze diensten negatief (kunnen) beïnvloeden, wordt de opdrachtgever hiervan direct in kennis gesteld. 4. Verplichtingen opdrachtgever De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die voor het verrichten van de opdracht noodzakelijk zijn tijdig worden aangereikt. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan EduBIT ter beschikking gestelde gegevens. EduBIT is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens opdrachtgever verstrekte informatie. Indien van toepassing dient de opdrachtgever in te staan voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers. Feiten en omstandigheden, ontstaan door wijzigingen in beleid en/of organisatie van de opdrachtgever, dan wel in zijn directe (markt)omgeving, dienen onverwijld aan EduBIT te worden gemeld, zodat daarmee in de uitvoering van de opdracht rekening kan worden gehouden. De opdrachtgever zorgt zelf voor de nodige backups van alle informatiebronnen op zijn site. 5. Levertijd EduBIT zal al het mogelijke doen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. De duur van de opdracht kan behalve door onze inspanning worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals de kwaliteit van de beschikbare informatie/ documentatie en de medewerking die wordt verleend. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van EduBIT geeft overschrijding van de levertijd geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade. 6. Overmacht Tijdens overmacht worden de verplichtingen van EduBIT opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door EduBIT niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien EduBIT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen is EduBIT gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Als overmacht wordt onder andere beschouwd: oorlog, oorlogsgevaar, brand in gebouwen en/of voorraden, bedrijfsstoornissen, werkstakingen, belemmerende maatregelen van enige overheid, het niet tot niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onze leveranciers, ziekte / tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van betrokken uitvoerende personen en voorts alle buiten onze schuld ontstane omstandigheden, die nakoming van onze verplichtingen, al dan niet

4 tijdelijk, verhinderen. 7. In gebreke blijven afnemer Indien de afnemer zijn verplichtingen tot afname van gekochte producten en/of diensten niet nakomt, is hij na het verlopen van de betalingstermijn in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. In dat geval is EduBIT gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en/of nakoming te vorderen van de gehele overeenkomst of een deel daarvan, alles geheel te onzer keuze, zulks onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen. 8. Kwaliteit / klachtenprocedure Klachten m.b.t. de kwaliteit van de geleverde diensten kan tot uiterlijk 1 week na levering van de als onvoldoende ervaren dienst plaatsvinden. 9. Prijzen In de tarieven zijn alle advies- en bureaukosten inbegrepen. De tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten tenzij in de aanbieding deze kosten uitdrukkelijk zijn inbegrepen. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De kosten van derden die wij ten behoeve van de opdracht moeten maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota's. Indien in een offerte melding wordt gemaakt van een richtprijs, dan betreft het hier een vrijblijvende inschatting van de kosten. Indien de werkzaamheden door EduBIT zijn aangenomen tegen een vaste prijs, dan heeft deze prijs enkel betrekking op in de offerte beschreven werkzaamheden.werkzaamheden die in aanvulling op (of als wijziging op) de geoffreerde werkzaamheden worden uitgevoerd (het zgn. meerwerk ), zullen op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. EduBIT heeft het recht jaarlijks de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging. 10. Betalingsvoorwaarden Onze diensten worden, tenzij anders overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Na levering van de dienst wordt een factuur verzonden tenzij een andere regeling is afgesproken. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien wij 30 dagen na vervaldatum geen betaling hebben ontvangen, is EduBIT gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Betaling van de eindfactuur strekt tot goedkeuring van beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is deze naast het als dan verschuldigde bedrag, tevens gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag. 11. Vertrouwelijke informatie EduBIT verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. Wij zullen in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder onze instemming, aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en/of de rapportages, tenzij na uitdrukkelijke goedkeuring vanwege EduBIT. 12. Wijziging van de opdracht Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Opdrachtgever en EduBIT hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijke overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

5 13. Duur en beëindiging In geval van voortijdige beëindiging zal, tenzij anders overeengekomen, een opzegtermijn van een maand worden aangehouden. Tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen normaal worden vergoed. Opdrachtgever noch EduBIT kanin dat geval enig aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. 14. Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen De resultaten van toepassing en gebruik van de door EduBIT verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten EduBIT s invloed vallen. Ofschoon de opdracht door EduBIT naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan EduBIT derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de verrichte studies, uitgevoerde onderzoeken/audits en verstrekte adviezen. EduBIT is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van EduBIT voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria. bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste maand verschuldigde honorariumgedeelte. Voor zover EduBIT bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan EduBIT op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met EduBIT of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met EduBIT. EduBIT is niet aansprakelijk voor geleden gevolgschade, noch voor schade geleden door derden. Hiervoor dient de opdrachtgever ons te vrijwaren. Door het ondertekenen van aanvraag geeft Opdrachtgever toestemming aan EduBIT tot het uitvoeren van de Security Scan(s) om, gebruikmakend van de binnen de opdracht gespecificeerde technieken, te trachten met de geëigende middelen, de (web)applicaties en de server van Opdrachtgever binnen te dringen. Door deze verklaring, tevens opdracht tot het uitvoeren van de Security Scan(s), vrijwaart Opdrachtgever EduBIT van enige civiele en/of strafrechtelijke rechtsvervolging die betrekking zou hebben op overtreding van wetgeving op het gebied van computercriminaliteit en/of bescherming privacy gevoelige gegevens, verband houdend met de uitvoering van de Security Scan(s). De uitvoering van de Security Scan(s) gebeurt onder volledige verantwoording van Opdrachtgever en verklaart hiermee eigenaar te zijn van de te scannen website en daarmee gerechtigd is om opdracht te verlenen voor het daarop uitvoeren van Security scans. Met de opdracht tot het uitvoeren van de Security Scan(s) vrijwaart Opdrachtgever EduBIT van aansprakelijkheid ten aanzien van alle schade, geen uitgezonderd, veroorzaakt door de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Ook wordt EduBIT door Opdrachtgever gevrijwaard van enige aansprakelijkheid veroorzaakt door beveiligingsincidenten in de toekomst. Het is aan te raden de internetprovider te waarschuwen vóórdat de scans zullen worden uitgevoerd om te voorkomen dat de website op de zwarte lijst (black listed) komt te staan en/of zelfs wordt geblokkeerd op het internet. 15. Intellectuele eigendomsrechten EduBIT behoudt zich de rechten voor die hem/haar toekomen op grond van de Auteurswet. Verder behoudt EduBIT tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 16. Garantie

6 Door EduBIT afgegeven garanties met betrekking tot niet door ons ontwikkelde producten worden slechts gegeven, indien en voor zover de betreffende leverancier aan EduBIT een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt. 17. Wijziging van de voorwaarden EduBIT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum. 18. Geschillenregeling en toepasselijk recht Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. EduBIT en de opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt, met name bij de handelsrechtbank van Gent.

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Campo Internet

Algemene Voorwaarden Campo Internet 1 Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door, tenzij expliciet anders vermeld wordt in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Diggi Media. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Diggi Media, tenzij expliciteit anders vermeld wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

c. Klant: de natuurlijke persoon of groep van personen aan wie Walravens Zorgadvies zijn diensten direct aanbiedt.

c. Klant: de natuurlijke persoon of groep van personen aan wie Walravens Zorgadvies zijn diensten direct aanbiedt. Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Walravens Zorgadvies: Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor dienstverlening van Walravens Zorgadvies, praktijk voor adviseren over wonen, welzijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Artikel - 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: EPA Intermediair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities

Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven. 1. Definities Algemene voorwaarden LouwersOnline, Bovenhei 40 te Veldhoven 1. Definities Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LouwersOnline of een

Nadere informatie

Vingerhoedskruid 18 3137 WJ Vlaardingen tel: 06-36372550 info@nieuwewebpagina.nl www.nieuwewebpagina.nl. Algemene voorwaarden

Vingerhoedskruid 18 3137 WJ Vlaardingen tel: 06-36372550 info@nieuwewebpagina.nl www.nieuwewebpagina.nl. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van nieuwewebpagina.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door nieuwewebpagina.nl, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V.

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: EDITION1: De vennootschap EDITION1 B.V., web + apps (EDITION1) De vennootschap houdt kantoor

Nadere informatie

de wederpartij van opdrachtnemer

de wederpartij van opdrachtnemer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van RiboSystems. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door RiboSystems, tenzij expliciet anders vermeld wordt

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WvdS WebDesign Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door WvdS WebDesign, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching 1 Algemeen 1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Pluk Training & Coaching die deze voorwaarden hanteert en die lid is van FNV

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Best4U Internet Marketing B.V. 1 oktober 2013

Algemene Voorwaarden Best4U Internet Marketing B.V. 1 oktober 2013 Artikel 1. Definities 1. Best4U Internet Marketing B.V.: Best4U Internet Marketing B.V. gevestigd te Zutphen en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 53968972.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Ren Bours Internet Service & Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Ren Bours Internet Service

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 -

ALGEMENE VOORWAARDEN. - Pagina 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Geeforce Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Geeforce Design, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout.

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Kameleon Webdesign. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden - hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Slashforward.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Slashforward tenzij expliciet anders vermeld wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van MERCIYES MEDIA TE LEERDAM. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door MERCIYES MEDIA TE LEERDAM, tenzij expliciet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009.

ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009. ALGEMENE VOORWAARDEN SLIMMENS CONSULTANCY BV Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009. In deze voorwaarden wordt onder Slimmens Consultancy verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: QSeo Seo

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van STUDIO- DESIGN. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door STUDIO- DESIGN, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968

Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968 Algemene Voorwaarden levering van diensten door OpJeFoon Vof, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 57699968 1. Definities 1.1 OpJeFoon Vof: OpJeFoon Vof 1.2 Deze Algemene Verkoop-,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2Contact

Algemene Voorwaarden 2Contact Algemene Voorwaarden 2Contact 1. Definities 1.1 2Contact: 2Contact Telemarketing B.V./2Contact Direct Marketing B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Haarlem

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6-1-2015. Pagina 1 van 5

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6-1-2015. Pagina 1 van 5 Algemene leveringsvoorwaarden Silverstone Studio, gevestigd en kantoorhoudende te Agnesa van Laersingel 16, 9617 ES Harkstede, geregistreerd bij de K.v.K. in Groningen onder nummer 01135857. Hieronder

Nadere informatie