GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD3E HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD3E HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING HD HARD DISK CAMCORDER GZ-HD3E DU NEDERLANDS Geachte klanten Dank u voor de aanschaf van deze harddisk-camera. Het is belangrijk dat u weet hoe u deze camera veilig kunt gebruiken, lees daarom voordat u het toestel in gebruik neemt de veiligheidsinformatie en de maatregelen voor een veilig gebruik op blz. 4 en 5.

2 Opnemen in High-Definition! Selecteer de stand die voor uw doel geschikt is( blz. 67) Opnemen van hogere kwaliteit video (stand XP) Langer opnemen (stand SP) Als u de video als high-defi nition beelden wilt kopiëren en bewerken via de i.link-uitgang (stand 1440 CBR) 8 De instellingen wijzigen Zie bladzijde 66. High-definition In High-Definition bekijken! U hoeft de camera maar met een HDMI-kabel (als optie verkrijgbaar) aan te sluiten op een High-Defi nition-tvtoestel en u kunt genieten van beelden in High-Definitionbeeldkwaliteit. ( blz. 35) 8 Als het TV-toestel niet is uitgerust met een HDMIconnector Sluit het TV-toestel aan met de Component-kabel (meegeleverd) en de AV-kabel (meegeleverd). 8 Kijken op conventionele TV-toestellen of breedbeeld- TV-toestellen Gebruik de AV-kabel (meegeleverd). U kunt beelden bekijken in standaard-beeldkwaliteit. 2

3 Maak een backup van High- Definition-beelden op DVD's! U kunt op DVD's gemakkelijk een backup maken van videobeelden als u een DVD-brander aansluit (CU-VD40/CU- VD20). ( blz. 46) Deze DVD kan dan worden afgespeeld in de camera of op een PC, maar niet in een DVD-speler. Als u een CU-VD40 gebruikt, kunt u de DVD-brander rechtstreeks aansluiten op het TV-toestel en kunt u de DVD afspelen zonder de camera te gebruiken. NEDERLANDS High-Definition-beelden bewerken op een PC! Geavanceerde bewerkingen uitvoeren op High-Defi nitionbeelden door ze op de PC te zetten. 8 Voor PC-modellen die kunnen worden aangesloten Zie blz. 52 of 62. 3

4 Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING: STEL DIT TOESTEL NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT TER VOORKOMING VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. VOORZORGSMAATREGELEN: Om elektrische schokken te vermijden, mag u de ombouw niet openen. In het toestel bevinden zich geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Laat onderhoud over aan de vakman. Trek de stekker van het netsnoer bij voorkeur uit het stopcontact wanneer u de netadapter voor langere tijd niet gaat gebruiken. OPMERKINGEN: Het spanningslabel en waarschuwingen voor de veiligheid zijn op het onder- en/of achterpaneel van het hoofdtoestel aangegeven. Het plaatje met het serienummer vindt u waar de accu is bevestigd. De informatie over de stroomvoorziening en de veiligheidswaarschuwing voor de netadapter bevinden zich op de boven- en onderkant daarvan. Richt de lens niet direct naar de zon. Dit zou namelijk uw ogen kunnen beschadigen of problemen in de werking van het interne circuit kunnen veroorzaken met mogelijk brand of een elektrische schok tot gevolg. LET OP! De volgende opmerkingen zijn uitermate belangrijk en dienen beschadiging van het toestel en letsel te voorkomen. Draag de camera niet door deze aan de LCDmonitor vast te houden. De camera zou anders kunnen vallen of op een andere manier worden beschadigd. Gebruik geen statief op een instabiel of scheef oppervlak. Het statief zou anders om kunnen vallen met ernstige beschadiging van de camera tot gevolg. LET OP! Verbind geen kabels (audio/video, S-Video, enz.) met de camera wanneer deze op de tv is geplaatst en laat de camera niet op de tv liggen. Iemand zou namelijk over de kabels kunnen struikelen of er op staan waardoor de camera van de tv valt met beschadiging tot gevolg. Gebruikte batterijen Niet weggooien, maar inleveren als KCA. Voorzichtig bij het vervangen van de lithium batterij Bij verkeerd gebruik van de in dit toestel gebruikte lithiumbatterij kan gevaar van brand of chemische verbranding ontstaan. Derhalve mag u de batterij nooit herladen, uiteennemen, verhitten boven 100 C of verbranden. Vervang de batterij door een Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony of Maxell CR2025 batterij. Er bestaat explosie- of brandgevaar als de batterij niet op de juiste manier vervangen wordt. Gooi een gebruikte batterij onmiddellijk weg (liefst op een milieuvriendelijke wijze, bijvoorbeeld in een batterijbak of door hem terug te brengen naar de foto- of elektriciteitshandelaar). Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. Neem de batterij niet uiteen en gooi hem niet in een open vuur. WAARSCHUWING: De accu, de camera met geplaatste batterij en de afstandsbediening met geplaatste batterij, mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals van direct zonlicht, vuur of iets dergelijks. LET OP: Zorg ervoor dat u de stekker altijd gemakkelijk uit het stopcontact kunt trekken, als dat nodig is. LET OP: Voorkom een elektrische schok of beschadiging van het toestel en steek de kleine stekker van het netsnoer in de netadapter zodat deze goed vast zit. Steek vervolgens de grotere stekker van het netsnoer in een stopcontact. 4

5 Informatie voor gebruikers over het weggooien van oude apparatuur [Europese Unie] Deze markering geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur bij het einde van de gebruiksduur niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. Het product moet in plaats daarvan worden ingeleverd bij het relevante inzamelingspunt voor Let op: Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur, voor juiste verwerking, terugwinning en hergebruik in overeenstemming met uw nationale wetgeving. Door dit product naar het inzamelingspunt te brengen, werkt u mee aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en met het voorkomen van potentiële negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid, die anders veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor meer informatie over inzamelingspunten en hergebruik van dit product contact op met de gemeente in uw woonplaats, het afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Er kunnen boetes gelden voor een onjuiste verwijdering van dit afval, in overeenstemming met de nationale wetgeving. (Zakelijke gebruikers) Bezoek als u dit product wilt weggooien onze website voor informatie over het terugnemen van het product. [Landen buiten de Europese Unie] Wanneer u dit product wilt verwijderen, houdt u dan aan de geldende nationale wetgeving of andere regels in uw land voor de verwerking van oude elektrische en elektronische apparatuur. Wanneer het toestel in een kast of op een plank wordt gezet, moet u er op letten dat er voldoende ventilatieruimte aan alle kanten van het toestel overblijft (10 cm of meer aan beide zijkanten, aan de bovenkant en aan de achterkant). Blokkeer de ventilatie-openingen niet. (Als de ventilatie-openingen geblokkeerd worden door een krant, een kleedje of iets dergelijks, is het mogelijk dat de warmte niet uit het toestel kan ontsnappen.) Zet geen open vuur, zoals een brandende kaars, op het toestel. Denk aan het milieu wanneer u batterijen weggooit en volg de lokale regelgeving aangaande het wegwerpen van deze batterijen strikt op. Het toestel mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water. Gebruik dit toestel niet in een badkamer of andere plek waar water voorhanden is. Zet ook geen voorwerpen met water of andere vloeistoffen erin op het toestel (zoals cosmetica, medicijnen, bloemenvazen, potplanten, kopjes enz.). (Als water of een andere vloeistof in het toestel terecht komt, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.) Vergeet niet dat deze camera bedoeld is voor privé-gebruik. Commercieel gebruik zonder toestemming is verboden. (Het is bovendien ten zeerste aan te bevelen vooraf toestemming te vragen voor het opnemen van bijvoorbeeld een show, uitvoering, expositie of toneelstuk voor persoonlijk gebruik.) Handelsmerken i.link is een handelsmerk van Sony Corporation. HDMI is een handelsmerk van HDMI Licensing, LLC. Windows is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Macintosh is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. Andere product- en bedrijfsnamen die in deze instructiehandleiding zijn opgenomen, zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. NEDERLANDS 5

6 JVC Software-gebruiksrechtovereenkomst 6 JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK AAN ONZE KLANTEN: ZORG DAT U DEZE TEKST AANDACHTIG DOORLEEST VOORDAT U HET SOFTWAREPROGRAMMA "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" ("Programma") OP UW PC INSTALLEERT. Het gebruiksrecht voor dit Programma wordt alleen door Victor Company of Japan, Limited ("JVC") aan U verleend op voorwaarde dat U akkoord gaat met de volgende voorwaarden. Als U niet instemt met de onderhavige voorwaarden, mag U het Programma niet installeren of gebruiken. DOOR HET PROGRAMMA TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN GEEFT U ECHTER AUTOMATISCH AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. 1 AUTEURSRECHT, EIGENDOM U erkent dat alle auteursrechten en alle andere rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het Programma het eigendom zijn van JVC en de licentieverstrekker van JVC en dat ze onvervreemdbaar bij JVC en een dergelijke licentieverstrekker blijven berusten. Het Programma wordt beschermd door de auteursrechtwetgeving van Japan en andere landen en door hiermee verwante Conventies. 2 VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT (1) Krachtens de voorwaarden van deze Overeenkomst verstrekt JVC U het niet-exclusieve recht om het Programma te gebruiken. U mag het Programma op een harde schijf of andere opslagapparaten die in Uw pc zijn ingebouwd installeren en gebruiken. (2) U mag één (1) kopie van het Programma maken, enkel voor het maken van een persoonlijke reservekopie of voor archiveringsdoeleinden. 3 BEPERKINGEN OP HET PROGRAMMA (1) U mag op het Programma geen reverse engineering toepassen en u mag het niet decompileren, disassembleren, reviseren of wijzigen, behalve voor zover dit expliciet door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan. (2) U mag het Programma niet geheel of gedeeltelijk kopiëren of gebruiken, behalve zoals expliciet in deze Overeenkomst staat aangegeven. (3) U hebt niet het recht om een licentie voor het gebruik van dit Programma te verstrekken, en u mag het Programma niet aan enige derde distribueren, verhuren, leasen of overdragen of enige derde op andere wijze toestaan het Programma te gebruiken. 4 BEPERKTE GARANTIE JVC garandeert vanaf de datum waarop U producten koopt die bij het Programma worden geleverd dat alle media waarin het Programma is opgenomen gedurende een periode van dertig (30) dagen vrij zijn van materiaal- en productiefouten. De volledige aansprakelijkheid van JVC en uw enige verhaalmogelijkheid met betrekking tot het Programma is de vervanging van de eventueel defecte media. MET UITZONDERING VAN DE HIERIN VERMELDE EXPLICIETE GARANTIES EN IN DE MATE WAARIN DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN JVC EN ZIJN LICENTIEVERSTREKKERS ALLE OVERIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA EN DE DAARBIJ GELEVERDE GEDRUKTE MATERIALEN. MOCHT ER PROBLEMEN ONTSTAAN DOOR TOEDOEN VAN OF WORDEN VEROORZAAKT DOOR HET PROGRAMMA, MOET U AL DIT SOORT PROBLEMEN OP EIGEN KOSTEN VERHELPEN. 5 GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE IN DE MATE WAARIN DIT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDT TOEGESTAAN, ZIJN JVC EN ZIJN LICENTIEVERSTREKKERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR WELKE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DAN OOK, ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE, OF DEZE NU CONTRACTUEEL OF DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD ONTSTAAT OF ANDERSZINS ONSTAAND DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PROGRAMMA, ZELFS ALS JVC VOORAF VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIT SOORT SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. U ZULT JVC VRIJWAREN VAN EN SCHADELOOS STELLEN VOOR ALLE EVENTUELE SCHADES, VERPLICHTINGEN OF KOSTEN DIE ONTSTAAN DOOR OF OP WELKE MANIER DAN OOK BETREKKING HEBBEN OP CLAIMS VAN ENIGE DERDE MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA.

7 6 TERMIJN Deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop U het Programma op Uw machine installeert en gebruikt, en blijft van kracht tot aan de beëindiging krachtens de volgende bepaling. Als U in strijd met enige bepaling van deze Overeenkomst handelt, mag JVC deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving aan U beëindigen. In dat geval kan JVC een claim tegen U indienen voor de eventuele schade die is veroorzaakt door Uw inbreuk. Als deze Overeenkomst wordt beëindigd, moet U het op Uw machine geïnstalleerde Programma direct vernietigen (en ook uit alle vormen van geheugen op uw pc wissen) en mag u dit Programma niet meer in het bezit hebben. 7 EXPORTCONTROLE U stemt ermee in dat u het Programma of de onderliggende informatie en technologie niet vervoert, overdraagt of exporteert naar enig land waartegen Japan en andere relevante landen een embargo voor dit soort goederen zijn gestart. 8 GEBRUIKER BIJ DE AMERIKAANSE OVERHEID Als U een instelling van de Verenigde Staten (de "Overheid") bent, erkent U de bewering van JVC dat het Programma een "Commercieel artikel" is, zoals gedefi nieerd in de Federal Acquisition Regulation (FAR) deel (g) bestaande uit niet-gepubliceerde "Commerciële computersoftware" zoals die artikelen worden gebruikt in FAR deel en dat het alleen aan U in licentie wordt gegeven met dezelfde gebruiksrechten als JVC aan alle commerciële eindgebruikers verstrekt conform de voorwaarden van deze Overeenkomst. 9 ALGEMEEN (1) Geen enkele aanpassing, wijziging, toevoeging, verwijdering of andere verandering aan, in of uit deze Overeenkomst is geldig tenzij deze op papier is gezet en door een bevoegde vertegenwoordiger van JVC is ondertekend. (2) Als enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of strijdig is met enige wet die rechtsgeldig is met betrekking tot deze Overeenkomst, blijven de resterende bepalingen volledig van kracht en geldig. (3) Deze Overeenkomst zal worden beheerst en geïnterpreteerd door de wetten van Japan. De districtsrechtbank van Tokyo heeft rechtsbevoegdheid inzake alle geschillen die mogelijk kunnen ontstaan met betrekking tot het uitvoeren, de interpretatie en het naleven van deze Overeenkomst. Victor Company of Japan, Limited OPMERKING Als u het Programma in Duitsland hebt gekocht, zullen de bepalingen van artikel 4 (Beperkte garantie) en 5 (Beperkte aansprakelijkheid) worden vervangen door de Duitse versie van deze Overeenkomst. LET OP: Bedien de apparatuur in overeenstemming met de beschrijvingen en instructies in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde cd-rom. Gebruik geen andere cd-rom voor deze software. Probeer geen veranderingen in deze software te maken. Wijzigingen of aanpassingen die niet door JVC zijn goedgekeurd zouden de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongedaan kunnen maken. Juiste omgang met een cd-rom Zorg dat er geen vuil of krassen komen op de glimmende onderkant (tegenover de label-kant). Schrijf niet op een cd-rom en plak geen etiketten e.d. op de bovenkant of de onderkant. Als de cd-rom vuil is, gebruik dan een zachte doek om de disc voorzichtig schoon te vegen vanaf het midden naar de randen van de disc. Gebruik geen reinigingsmiddelen of antistatische spray voor conventionele grammofoonplaten. Verbuig een cd-rom niet en raak de glimmende onderkant niet met uw vingers aan. Bewaar uw cd-roms niet op een warme, stoffi ge of vochtige plaats. Laat ze niet in de volle zon liggen. De meest recente informatie (in het Engels) treft u aan op onze World Wide Web-server via de internet-homepage: co.jp/english/global-e.html NEDERLANDS 7

8 Inhoud AAN DE SLAG Accessoires De zonnekap bevestigen/losmaken...10 De schouderriem bevestigen...11 De afstandsbediening klaar voor gebruik maken...11 De kernfi lter aan de audiokabel en het gelijkstroomsnoer bevestigen...11 Index Aanduidingen op het LCD-scherm Instellingen die nodig zijn voordat u het toestel kunt gebruiken De accu opladen...16 Instelling van de taal...17 Datum/tijd-instelling...17 Andere instellingen Afstelling van de handgreep...18 Lensbescherming...18 Controleren hoeveel capaciteit de accu nog heeft...18 Statiefbevestiging...18 Wanneer u een SD-kaartje gebruikt...19 OPNEMEN Bestanden opnemen Videobeelden opnemen...20 Stilstaande beelden (foto's) opnemen...21 Zoomen...22 LED-verlichting...22 Bestanden bij gebeurtenissen registreren Controleren hoeveel ruimte er nog is op de opnamemedia...23 Niet-automatisch opnemen Overschakelen naar de stand nietautomatisch opnemen...24 Programma AE...24 Niet-automatische scherpstelling...25 Nachtvisie...25 Tegenlichtcompensatie...25 Spotbelichtingsregeling...26 Niet-automatische instelling in het functiemenu...26 AFSPELEN Bestanden afspelen Videobeelden afspelen...29 Stilstaande beelden weergeven...30 Functie bestanden zoeken...31 TPD-bestanden afspelen...32 Afspelen met speciale effecten...33 Beelden op een TV-toestel bekijken Aansluiting op een TV-toestel...35 Bedieningshandelingen voor het afspelen BEWERKEN/AFDRUKKEN Bestanden beheren Bestanden wissen/beveiligen...37 Bestandsinformatie bekijken...39 De gebeurtenisregistratie van videobestanden wijzigen na opname...40 Een bestand van een stilstaand beeld (foto) uit een Video-bestand halen...41 DPOF Print Setting...41 Afspeellijsten Afspeellijsten maken...43 Afspeellijsten afspelen...44 Wat u nog meer kunt doen met afspeellijsten...45 KOPIËREN Bestanden kopiëren Een DVD-brander gebruiken voor het kopiëren van bestanden uit de camera Een videorecorder/dvd-recorder gebruiken voor het kopiëren van bestanden uit de camera...49 Bestanden stilstaande beelden (foto's) kopiëren/verplaatsen

9 PC-BEDIENING Bestandsbackup op een Windows PC Systeemvereisten...52 Installatie van de software...53 De camera op de PC aansluiten...55 Bestands-backup op de PC...56 Bestands-backup op de PC zonder software te gebruiken...57 Andere bedieningshandelingen op de Windows PC Bestanden op de PC afspelen...58 DVD's maken/bestanden bewerken...59 Meer mogelijkheden met de software...61 Bestands-backup op een Macintosh Systeemvereisten...63 Installatie van de software...63 De camera op de Macintosh aansluiten Bestands-backup op de Macintosh...65 NADERE INFORMATIE De menu-instellingen wijzigen Mapstructuur en extensies Het oplossen van problemen Waarschuwingen en indicatoren Reinigen Technische gegevens Voorzorgsmaatregelen Termen Lees dit eerst! 8 Maak een backup van belangrijke vastgelegde gegevens Het is verstandig van belangrijke opnamen een kopie te maken op een DVD of een ander opnamemedium. ( blz. 46) JVC is niet aansprakelijk als er gegevens verloren gaan. 8 Maak een proefopname Maak, voordat u belangrijke opnamen gaat maken, eerst een proefopname en speel het opgenomen materiaal af om te controleren of beeld en geluid goed zijn vastgelegd. 8 Reset de camera als het toestel niet goed functioneert Deze camera maakt gebruik van een microcomputer. Factoren zoals achtergrondlawaai en storende invloeden kunnen er de oorzaak van zijn dat het toestel niet goed werkt. Reset de camera, als het toestel niet goed werkt. ( blz. 73) 8 Aanwijzingen voor een veilig gebruik van batterijen Gebruik vooral JVC-accu's van het type BN-VF815U/VF823U. Als de camera is blootgesteld aan elektrostatische ontlading, zet het toestel dan eerst uit voordat u het weer gebruikt. 8 Zet de camera onmiddellijk uit en vraag de JVC-dealer bij u in de buurt advies, als zich een storing voordoet Als er zich een probleem voordoet met het SD-kaartje, bied het kaartje dan samen met de camera ter reparatie aan. Als u één van beide niet meeneemt, kan de oorzaak van de storing niet worden vastgesteld en kan de reparatie van de camera niet worden uitgevoerd. Wanneer de camera wordt gerepareerd of geïnspecteerd, kan het voorkomen dat opgenomen gegevens worden gewist. Maak een backup van alle gegevens voordat u uw camera aanbiedt voor reparatie of inspectie. 8 Omdat camera's mogelijk voor een demonstratie worden gebruikt in de winkel, is de demonstratiestand standaard ingeschakeld U schakelt de demonstratiestand uit als u [DEMO] op [UIT] zet. ( blz. 69) NEDERLANDS 9

10 AAN DE SLAG Accessoires Wisselstroomadapter AP-V17E Accu BN-VF815U Component-kabel ( blz. 35) Audio/Video-kabel ( blz. 36, 50) USB-kabel ( blz. 46, 55, 64) Zonnekap Al aan de camera bevestigd. ( onder) Schouderriem ( blz. 11) CD-ROM ( blz. 53, 63) Afstandsbediening RM-V750U ( blz. 11) Lithium-batterij CR2025 Vóór verzending af-fabriek in de afstandsbediening geplaatst. Audio-kabel ( blz. 11) Kernfilter (x2) ( blz. 11) De zonnekap bevestigen/losmaken Geleiderichel Plaats het geleiderichel in de groef. 10

11 De schouderriem bevestigen Open de sluiting en steek het uiteinde van de riem door het oogje. Steek de riem door de gesp, stel de lengte af en zet met de riemgeleider de riem op de gewenste lengte vast. Plaats de gesp dichtbij het oogje en zet de sluiting weer vast. NEDERLANDS Gesp Oogje Riemgeleider De afstandsbediening klaar voor gebruik maken Wanneer u het toestel aanschaft is de afstandsbediening voorzien van een batterij. Verwijder vóór gebruik het isolatievel. Bereik van de afstandsbediening Sensor afstandsbediening De batterij weer inzetten U kunt de batterijhouder naar buiten trekken als u het sluitnokje indrukt. Sluitnokje Lithium-batterij (CR2025) Effectieve afstand: Max. 5 m OPMERKING Mogelijk werkt de afstandsbediening niet of niet goed als er zonlicht of licht van een andere krachtige lichtbron direct op de sensor van de afstandsbediening valt. De kernfilter aan de audiokabel en het gelijkstroomsnoer bevestigen Bevestig het kernfilter aan de audio-kabel die wordt gebruikt voor aansluiting van de (als optie verkrijgbare) externe microfoon op de camera. Bevestig de kernfilter ook aan het gelijkstroomsnoer. Het kernfilter vermindert de gevolgen van storende invloeden van buitenaf. Sluit de kabel zo aan dat de kernfilter bij de camera zit. Maak de bevestiging los. 3 cm Audio-kabel: één keer omwinden Gelijkstroomsnoer: twee maal omwinden. 11

12 Index AV DC HDmI COMPONENT PLUG IN POWER OPMERKINGEN Het LCD-scherm kan 270 draaien. 12 Bediening gekoppeld aan de Aan/Uitstand U kunt de camera ook aan- of uitzetten door in de opnamestand het LCD-scherm te openen of te sluiten. Let goed op dat u de sensors niet afdekt en tijdens het maken van opnamen.

13 Camera Index-knop [INDEX] ( blz. 31)/Knop Resterende Ruimte/Knop Gegevens Accu [ / ] ( blz. 18, 23) Instelknop Verplaats naar : Terug naar begin ( blz. 29)/Omhoog/ Knop Tegenlichtcompensatie [BACK LIGHT] ( blz. 25) Verplaats naar : Vooruit tot eind ( blz. 29)/Omlaag/ Knop Handmatige scherpstelling [FOCUS] ( blz. 25) Verplaats naar : Achterwaarts zoeken ( blz. 29)/Links/ Nachtvisie [NIGHT] ( blz. 25) Verplaats naar : Vooruit zoeken ( blz. 29)/Rechts/ Programma AE [PROGRAM AE] ( blz. 24) Omlaag drukken: Afspelen/Pauze ( blz. 29) Knop wisselen Weergave/Opname [SELECT PLAY/REC] ( blz. 20) Knop Stand Auto/Niet-automatisch [AUTO] ( blz. 24)/Informatieknop [INFO] ( blz. 39) Functieknop [FUNCTION] ( blz. 26) LCD-scherm S Connector [S] ( blz. 36, 50) Knop Directe Backup [DIRECT BACK UP] ( blz. 56)/Gebeurtenissen-knop [EVENT] ( blz. 22) Luidspreker Menuknop [MENU] ( blz. 17, 66) Audio/Video-connector [AV] ( blz. 36, 50) DC-ingang [DC] ( blz. 16) Lampje Lezen/Laden [ACCESS/CHARGE] ( blz. 16) (Knippert wanneer u bestanden leest of de accu wordt opgeladen. Zet de camera niet uit en verwijder de accu/de wisselstroomadapter niet wanneer u bestanden leest of schrijft.) Lampje Stand Video/Stilstaande beelden (Foto's) [, ] ( blz. 20, 21) Knop Schieten Stilstaande Beelden (Foto's) [SNAPSHOT] ( blz. 21) Zoom-knop [W, T ] ( blz. 22) Luidsprekervolume-regeling [ VOL+] ( blz. 29) Stereo-microfoon i.link-aansluiting [ i ] ( blz. 49) HDMI-aansluiting [HDMI] ( blz. 35) Component-aansluiting [COMPONENT] ( blz. 35) Knop Video-opnamen Starten/Stoppen [REC] ( blz. 20) Vergrendelknop ( blz. 16) Schakelaar Aan/Uit/Stand [OFF (CHARGE), ON, MODE] ( blz. 16) Greep Riem ( blz. 18) Camera-sensor ( blz. 12) Sensor-afstandsbediening ( blz. 11) LED-verlichting ( blz. 22) Lensbescherming ( blz. 18) Lens Lenskap ( blz. 10) Schoen Microfoon-ingang [MIC] USB-connector (Universal Serial Bus) [ ] ( blz. 46, 55, 64) Schakelaar Lensbescherming [, ] ( blz. 18) Knop Hulp Scherpstelling [FOCUS ASSIST] ( blz. 25) Knop LED-verlichting [LIGHT] ( blz. 22) SD-kaartsleuf ( blz. 19) Borggat ( blz. 18) Statiefbevestiging ( blz. 18) Accu-ontgrendelingsknop [BATT.] ( blz. 16) Accubevestigingspunt ( blz. 16) Afstandsbediening Infraroodvenster ZOOM (T/W) Knoppen Tijdens de opname: Inzoomen/Uitzoomen Tijdens het afspelen: Volume hoger/lager Tijdens de pauze: Inzoomen/Uitzoomen Knop Omhoog Knop draaien (tegen de wijzers van de klok in) ( blz. 30) Knop Terug naar begin Knop Links Knop Terug Knop PLAYLIST (Afspeellijst) ( blz. 43) Knop START/STOP (Starten/Stoppen) Knop SNAPSHOT (Momentopname) ( blz. 21) Knop INFO (Informatie) ( blz. 39) Knop Vooruit tot eind Knop PLAY/PAUSE (Afspelen/Pauze) Knop Rechts Knop Volgende Knop Omlaag Knop draaien (met de wijzers van de klok mee) ( blz. 30) Knop INDEX knop DATE (Datum) NEDERLANDS 13

14 Aanduidingen op het LCD-scherm Bij het opnemen van bewegende beelden (video) en van stilstaande beelden (foto's) Alleen bij het opnemen van video-beelden 0 A F5.6 1/ X W T FOCUS XP [4h59m] 0:04:01 REC 14 16: Indicator Geselecteerde Opnamestand ( blz. 24) Indicator Tele Macro-stand ( blz. 28) Zoom-verhouding (bij benadering) ( blz. 22) Indicator Blokkering Zoom-indicator ( blz. 22) Indicator Hulp Scherpstelling ( blz. 25) Sluitersnelheid ( blz. 27) Indicator Helderheid/Scherpte-regeling ( blz. 28, 69) Accu-indicator ( blz. 77) Datum/Tijd ( blz. 17) Indicator Aanpassing Niet-automatische Scherpstelling ( blz. 25) Indicator Geselecteerd Opnamemedium ( blz. 67, 68) Indicator Valdetectie (Verschijnt wanneer [VALDETECTIE] is ingesteld op [UIT].) ( blz. 69) Indicator Effectstand ( blz. 28) Indicator Programma AE-stand ( blz. 24)/ : Nachtvisie-indicator ( blz. 25) Witbalans-indicator ( blz. 27) Diafragmawaarde (F-getal) ( blz. 27) Indicator LED-verlichting ( blz. 22) ±0 : Indicator Belichtingsaanpassing ( blz. 27) : Indicator Tegenlichtcompensatie ( blz. 25) : Indicator Spotbelichtingsregeling ( blz. 26) Indicator Irisvergrendeling ( blz. 26) Indicator Stand ( blz. 20) Indicator Beperking Windgeruis ( blz. 67) Beeldkwaliteit ( blz. 67) Resterende Opnametijd ( blz. 20, 80) Scène-teller ( blz. 67) 7REC : (Verschijnt tijdens het maken van opnamen.) ( blz. 20) 79 : (Verschijnt in de stand Opnamestandby.) Indicator Ingangsniveau Externe Microfoon ( blz. 67) Indicator Gebeurtenis ( blz. 23) Indicator Digital Image Stabiliser (DIS) (Digitale Beeldstabilisator) (Verschijnt wanneer [STABIEL] is ingesteld op [UIT].) ( blz. 67) Alleen tijdens het vastleggen van stilstaande beelden (Foto's) 1920 FINE [9999] 10 PHOTO Indicator Stand ( blz. 21) ISO-gevoeligheid (GAIN OMHOOG) (Versterking): Wanneer de instelling [AUTOM] is, is er geen aanduiding. ( blz. 68) Scherpstelling-indicator ( blz. 21) Beeldgrootte ( blz. 68) Beeldkwaliteit ( blz. 68) Resterend aantal opnamen ( blz. 80) : Indicator Stand Doorlopende Opnamen ( blz. 68) : Indicator Stand Bracketing ( blz. 68) Indicator Opname ( blz. 21) Indicator Opnamen met Zelfontspanner ( blz. 68)

15 Bij het weergeven van videobeelden XP X-60 1:55:01 Bij het weergeven van stilstaande beelden (foto's) NEDERLANDS 16: : Indicator Stand ( blz. 29) : Indicator Afspelen Afspeellijst (Verschijnt wanneer een afspeellijst wordt afgespeeld.) ( blz. 44) : Indicator Zoeken Afspelen Gebeurtenis (Verschijnt wanneer u een videobestand afspeelt na het zoeken naar een gebeurtenis.) ( blz. 31) : Indicator Zoeken Afspelen Datum (Verschijnt wanneer u een videobestand afspeelt na het zoeken naar een datum.) ( blz. 31) Beeldkwaliteit ( blz. 67) Stand Afspelen ( blz. 29) U : Afspelen 9 : Pauze 5 : Vooruit Zoeken 3 : Achterwaarts Zoeken 9U : Slow-Motion Vooruit Y9 : Slow-Motion Terug (Het getal links laat de snelheid zien.) Scène-teller ( blz. 67) Indicator Volumeniveau Accu-indicator ( blz. 77) Datum/Tijd ( blz. 69) Indicator Geselecteerd medium ( blz. 67) Indicator Valdetectie (Verschijnt wanneer [VALDETECTIE] is ingesteld op [UIT].) ( blz. 69) Indicator Effectstand ( blz. 33) Indicator Wipe/Fader-effect ( blz. 34) Indicator Stand ( blz. 30) Nummer Map/Bestand Indicator Weergave Diavoorstelling ( blz. 30) Accu-indicator ( blz. 77) Datum/Tijd ( blz. 69) Indicator Geselecteerd medium ( blz. 68) Indicator Valdetectie (Verschijnt wanneer [VALDETECTIE] is ingesteld op [UIT].) ( blz. 69) Indicator Effectstand ( blz. 33) Weergave Handleiding De bedieningshandleiding wordt bij menuweergave enz. onderaan het scherm weergegeven. SELECT. INSTEL. AFSL. 15

16 Instellingen die nodig zijn voordat u het toestel kunt gebruiken Aan/Uit/Standenschakelaar Lampje Lezen/ Laden 3 Sluit de wisselstroomadapter aan. DC-connector Naar stopcontact (110V tot 240V) Instelknop Denk eraan de volgende 3 instellingen uit te voeren voordat u de camera in gebruik neemt. De accu opladen 1 Zet de Aan/Uit/Standen-schakelaar op OFF. Schuiven terwijl u de vergrendelknop ingedrukt houdt. OFF (CHARGE) 2 De accu bevestigen. Schuif de accu naar beneden totdat hij vastzit. BATT. Wisselstroomadapter Het lampje Lezen/Laden knippert en dat duidt erop dat het opladen is begonnen. Wanneer het lampje uitgaat, is de accu opgeladen. Trek de stekker van de wisselstroomadapter uit het stopcontact en koppel de wisselstroomadapter los van de camera. Vereiste laadtijd / opnametijd (bij benadering) Accu Laadtijd Opnametijd BN-VF815U (Meegeleverd) BN-VF823U 2 uur 40 min. 3 uur 50 min. 1 uur 25 min.* 1 uur 25 min.** 2 uur 10 min.* 2 uur 5 min.** * Het LCD-scherm gebruiken ** Het LCD monitor en de LED-verlichting gebruiken 8 De accu uit het toestel nemen BATT. ingedrukt houden en schuiven. ( stap 2), maak daarna de accu los. 8 Controleren hoeveel vermogen de accu nog heeft Zie bladzijde OPMERKINGEN U kunt ook de camera gebruiken met alleen de wisselstroomadapter. Ga voorzichtig om met de stekker en het snoer van de wisselstroomadapter, buig de stekker niet, knik het snoer niet en trek er niet aan. Dit zou de wisselstroomadapter kunnen beschadigen.

17 Instelling van de taal U kunt een andere taal voor het scherm kiezen. 1 Zet de Aan/Uit/Standen-schakelaar op ON. Schuiven terwijl u de vergrendelknop ingedrukt houdt. Datum/tijd-instelling Na het uitvoeren van de stappen 1-4 ( linker kolom) 5 Selecteer [KLOK INST]. KLOK INST DATUM TIJD NEDERLANDS 2 3 ON VIDEO MENU SCENETELLER NIVEAU EXT. MIC. XP KWALITEIT ZOOMEN STABIEL SELECT. INSTEL. AFSL. VIDEO SCENETELLER NIVEAU EXT. MIC. XP KWALITEIT ZOOMEN STABIEL SELECT. INSTEL. AFSL. 4 Selecteer [ALGEMEEN]. ALGEMEEN 5 Selecteer [LANGUAGE]. LANGUAGE WEERGAVE WEERGAVE OP TV LANGUAGE KLOK INST DATUM WEERGAVESTIJL SELECT. INSTEL. AFSL. ENGLISH SELECT. INSTEL. AFSL. 6 Stel de datum en de tijd in. Herhaal deze stap voor het invoeren van de maand, de dag, het jaar, de uren en de minuten. 8 Terugkeren naar het vorige scherm Verplaats de instelknop naar. 8 Het scherm verlaten Druk op de knop MENU. U bent nu klaar met het confi gureren van de vereiste instellingen. 8 Als u gelijk met de camera aan de slag wilt Zie bladzijde Andere instellingen configureren Zie bladzijde 18. DEUTSCH SELECT. INSTEL. AFSL. 6 Selecteer de taal van uw keuze. 8 Terugkeren naar het vorige scherm Verplaats de instelknop naar. 8 Het scherm verlaten Druk op de knop MENU. 17

18 Andere instellingen Aan/Uit/Standenschakelaar Controleren hoeveel capaciteit de accu nog heeft Voorbereiding: Zet de Aan/Uit/Standen-schakelaar op OFF. Bevestig de accu. ACCUCONDITIE 100% 50% MAX TIJD MIN INDEX 0% Schakelaar lensbescherming Afstelling van de handgreep Open de sluiting en stel de handgreep af. De informatie over de accu wordt ongeveer 3 seconden lang op het scherm getoond als u de knop indrukt en snel weer loslaat en gedurende ongeveer 15 seconden wanneer u de knop enkele seconden lang ingedrukt houdt. OPMERKINGEN Als "COMMUNICATIEFOUT" op het scherm verschijnt, is er mogelijk een probleem met uw accu. Vraag de JVC-leverancier bij u in de buurt advies, als dat het geval is. Gebruik de weergave van de nog beschikbare opnametijd alleen als een richtlijn. Deze tijd wordt weergegeven in eenheden van 10 minuten. Statiefbevestiging Lensbescherming Sluit de lensbescherming wanneer u de camera niet gebruikt, zodat de lens beschermd is. Houd het borggat tegenover de borgnok van het statief en het schroefgat tegenover de schroef en draai de camera vervolgens in de richting van de wijzers van de klok vast op het statief. Onderzijde van de camera Open de lensbescherming Sluit de lensbescherming LENS COVER 18 OPMERKING Behandel de lensbescherming voorzichtig, duw er niet tegen. U zou zo de lens kunnen beschadigen. OPMERKING Gebruik niet een statief op een instabiel of ongelijk oppervlak. Het statief zou kunnen omvallen met ernstige beschadiging van de camera tot gevolg.

19 Wanneer u een SD-kaartje gebruikt Als u wilt opnemen op een SD-kaartje, moet u de volgende 3 bedieningshandelingen uitvoeren. De camera werkt gegarandeerd goed met de volgende SD-kaartjes. Vastleggen van videobeelden: SDHCkaartje geschikt voor Klasse 6 Vastleggen van stilstaande beelden (foto's): Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP (128 MB tot 4 GB) of SDHC-kaartje (4 GB) Gebruikt u andere media, dan kan het voorkomen dat gegevens niet goed worden vastgelegd of dat gegevens die al waren vastgelegd, verloren gaan. MultiMediaCards worden niet ondersteund. Bestanden die zijn opgenomen op een SD-kaartje in de stand SP, ongeacht de instelling voor de beeldkwaliteit. U kunt deze bestanden niet kopiëren op HDV-apparaten in high-definition beeldkwaliteit. Kaartjes die u gebruikt voor het op deze camera vastleggen van videobeelden kunt u niet gebruiken voor het afspelen van die beelden op andere toestellen. Steek een SD-kaartje in de camera Voorbereiding: Zet de Aan/Uit/Standen-schakelaar op OFF. 1 Open het klepje van het compartiment van het SD-kaartje. Onderzijde van de camera 3 Sluit het klepje van het compartiment van het SD-kaartje. 8 Een SD-kaartje uit de camera halen Duw een keer tegen het SD-kaartje. Trek het SD-kaartje uit de camera als een randje ervan naar buiten komt. OPMERKINGEN Steek het SD-kaartje alleen in de camera en haal het alleen uit de camera, als het toestel is uitgeschakeld. Anders kunnen de gegevens op het kaartje beschadigd raken. Raak het contactpunt aan de keerzijde van het label niet aan. Een ander opnamemedium kiezen De camera is bij verzending af-fabriek zo geprogrammeerd dat videobeelden worden vastgelegd op de ingebouwde harddisk. U kunt het SD-kaartje als opnamemedium kiezen. Stel [OPN. MEDIA V. VIDEO] en [OPN. MEDIA V. FOTO] in op [SD]. ( blz. 67, 68) OPMERKING Beeldkwaliteit video ( blz. 67) wordt automatisch ingesteld op [SP]. NEDERLANDS 2 Duw het kaartje stevig in de camera met de afgeschuinde kant eerst. Afgeschuinde kant Formatteer een SD-kaartje wanneer u het voor de eerste keer gaat gebruiken Door dit te doen zorgt u ook voor een stabiele en snelle werking van de camera bij het schrijven naar of het lezen van het SD-kaartje. Selecteer [UITVOEREN] in [SD-KAART FORMATTEREN] als u het kaartje wilt formatteren. ( blz. 71) 19

20 OPNEMEN Bestanden opnemen Videobeelden opnemen Voorbereiding: Zet de Aan/Uit/Standen-schakelaar op ON. Zet de Aan/Uit/Standenschakelaar op MODE en selecteer stand (video). MODE Wanneer u de schakelaar loslaat, keert deze terug in de oorspronkelijke stand. Het lampje op de camera gaat branden. Druk op de knop PLAY/REC en selecteer de opnamestand. SELECT PLAY/REC Start het opnemen met een druk op knop REC. REC XP [4h59m] REC Schatting van de resterende opnametijd 8 Het opnemen stoppen Druk nogmaals op knop REC. 8 De beeldkwaliteit wijzigen De instellingen in [KWALITEIT] wijzigen. ( blz. 67) 8 Een bestand bij een gebeurtenis registreren Zie bladzijde OPMERKINGEN De opnamestand voor video wordt automatisch geselecteerd wanneer u de camera uitzet en weer aan. Als de camera aanstaat en 5 minuten lang niet wordt bediend, schakelt het toestel zichzelf uit om stroom te besparen. U zet de camera bij gebruik van de accu weer aan door de Aan/Uit/ Standen-schakelaar op OFF en daarna op ON te zetten. Wanneer u de wisselstroomadapter gebruikt, is het voldoende een bedieningshandeling te verrichten, bijvoorbeeld in of uit te zoomen. Videobestanden krijgen de naam MOV_001.TOD tot MOV_009.TOD, MOV_00A.TOD tot MOV_00F.TOD en MOV_010.TOD in volgorde van opname. Er wordt voor iedere 4 GB of ongeveer 19 minuten achtereenvolgende opnamen een nieuw bestand aangemaakt. Deze camera legt videobeelden vast in MPEG2-indeling overeenkomstig de SD-VIDEOindeling. Beweeg of schud de camera niet plotseling tijdens het maken van een opname. Als u dat doet, kan het zijn dat het geluid van de harddisk-drive in werking (gezoem) op de opname is te horen.

CEL-SR5JA280. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing

CEL-SR5JA280. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing CEL-SR5JA280 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing Y Inleiding Belangrijke gebruiksinstructies WAARSCHUWING! VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN. VERWIJDER DAAROM DE AFDEKKING (OF ACHTERZIJDE) NIET. IN HET APPARAAT

Nadere informatie

FINEPIX X100. Gebruiksaanwijzing DIGITAL CAMERA. Voordat u begint. Eerste stappen. Foto s maken

FINEPIX X100. Gebruiksaanwijzing DIGITAL CAMERA. Voordat u begint. Eerste stappen. Foto s maken BL01285-B03 NL DIGITAL CAMERA FINEPIX X100 Gebruiksaanwijzing Dank u voor het vertrouwen dat u in dit product heeft gesteld. Deze gebruiksaanwijzing beschrijft hoe u uw digitale camera FinePix X100 van

Nadere informatie

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. Beknopte gebruiksaanwijzing Digitale Camera/ Lenskit/Hoofdgedeelte Model Nr. DMC-GX7C/DMC-GX7K DMC-GX7 Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat

Nadere informatie

HC-V160. Gebruiksaanwijzing. High Definition videocamera SQW0089. Modelnr.

HC-V160. Gebruiksaanwijzing. High Definition videocamera SQW0089. Modelnr. Gebruiksaanwijzing High Definition videocamera Modelnr. HC-V160 Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. SQW0089

Nadere informatie

HD Camcorder Gebruiksaanwijzing. Nederlands PAL CEL-SP6RA283

HD Camcorder Gebruiksaanwijzing. Nederlands PAL CEL-SP6RA283 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing Nederlands PAL CEL-SP6RA283 Belangrijke aanwijzingen WAARSCHUWING: VERWIJDER DE AFDEKPLAAT (OF ACHTERZIJDE) NIET. ALS U DAT WEL DOET, LOOPT U HET RISICO ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Nadere informatie

Cyber-shot-handboek DSC-S500. De camera leren gebruiken. Digital Still Camera. Digital Still Camera. Het menu gebruiken. Het Setup-scherm gebruiken

Cyber-shot-handboek DSC-S500. De camera leren gebruiken. Digital Still Camera. Digital Still Camera. Het menu gebruiken. Het Setup-scherm gebruiken De camera leren gebruiken Het menu gebruiken Digital Still Camera Cyber-shot-handboek Het Setup-scherm gebruiken De camera met uw computer gebruiken DSC-S500 Stilstaande beelden afdrukken Uw camera op

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Naslaggids

DIGITALE CAMERA. Naslaggids DIGITALE CAMERA Naslaggids Nl Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

WB850F/WB855F. Klik op een onderwerp. Algemene problemen oplossen. Beknopt overzicht. Inhoud. Basisfuncties. Uitgebreide functies GPS.

WB850F/WB855F. Klik op een onderwerp. Algemene problemen oplossen. Beknopt overzicht. Inhoud. Basisfuncties. Uitgebreide functies GPS. In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Klik op een onderwerp Algemene problemen oplossen Beknopt overzicht

Nadere informatie

gids voor digitale fotografie met de DIGITAL CAMERA

gids voor digitale fotografie met de DIGITAL CAMERA De gids voor digitale fotografie met de DIGITAL CAMERA Handelsmerk-informatie Apple, het Apple logo, Macintosh, Mac OS, Power Macintosh, PowerBook en Quick Time zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple

Nadere informatie

Klik op een onderwerp

Klik op een onderwerp In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Klik op een onderwerp Algemene problemen oplossen Beknopt overzicht

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor het Gebruik Voorbereidingen Bediening Andere Onderhoud Netwerk en USB-geheugen Voor een veilig en correct gebruik dient u de Voor het Gebruik

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding e_kb523_84percent_cover.fm Page i Monday, February 20, 2012 4:37 PM PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE

Nadere informatie

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing 3-293-881-41(1) DVD Recorder Gebruiksaanwijzing Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Digitale camera

Gebruiksaanwijzing. Digitale camera Digitale camera D Gebruiksaanwijzing Dank u wel voor het aankopen van dit CASIO product. Voordat u deze gebruiksaanwijzing gebruikt, dient u eerst de voorzorgsmaatregelen te lezen. Houd de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

LT-32C31BUE LT-26C31BUE LT-32C31SUE LT-26C31SUE

LT-32C31BUE LT-26C31BUE LT-32C31SUE LT-26C31SUE LT-32C31BUE LT-26C31BUE LT-32C31SUE LT-26C31SUE BREEDBEELD LCD TELEVISOR CON PANEL LCD PANORÁMICO LCD WIDESCREEN TELEVISOR COM ECRÃ PANORÂMICO DE CRISTAL LÍQUIDO NEDERLANDS CASTELLANO ITALIANO PORTUGUÊS

Nadere informatie

2014 VTech Printed in China 91-001661-018 NL

2014 VTech Printed in China 91-001661-018 NL Handleiding 2014 VTech Printed in China 91-001661-018 NL Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Naslaggids

DIGITALE CAMERA. Naslaggids DIGITALE CAMERA Naslaggids Nl Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Gebruikers handleiding

Gebruikers handleiding Gebruikers handleiding WAARSCHUWINGEN Voorwoord Wij danken u voor de aankoop van deze KODAK PIXPRO digitale videocamera. Lees deze handleiding goed door en bewaar deze op een veilige plaats voor het nalezen

Nadere informatie

Handleiding. Digitale camera. Lees voor optimale cameraprestaties eerst de handleiding door voordat u deze camera in gebruik neemt.

Handleiding. Digitale camera. Lees voor optimale cameraprestaties eerst de handleiding door voordat u deze camera in gebruik neemt. e_kb521_cover_7_dut.fm Page 1 Friday, March 11, 2011 9:38 AM HOYA CORPORATION PENTAX Imaging Systems Division 2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) Digitale camera

Nadere informatie

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

Handleiding DIGITALE CAMERA SZ-30MR

Handleiding DIGITALE CAMERA SZ-30MR DIGITALE CAMERA SZ-30MR Handleiding Wij danken u voor de aanschaf van deze digitale Olympus-camera. Lees voordat u uw nieuwe camera gaat gebruiken deze handleiding aandachtig door om u van optimale prestaties

Nadere informatie

Gebruikersgids. Digitale camera. Klik hier om naar Het onderste uit de kan halen met Dynamic Photo te gaan!

Gebruikersgids. Digitale camera. Klik hier om naar Het onderste uit de kan halen met Dynamic Photo te gaan! Digitale camera D Gebruikersgids Dank u wel voor het aankopen van dit CASIO product. Voordat u deze gebruikersgids gebruikt, dient u eerst de voorzorgsmaatregelen te lezen. Houd de gebruikersgids op een

Nadere informatie

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) LIFESTYLE HI-FI COMPONENTENSYSTEEM C-707I GEBRUIKSAANWIJZING Dit model bestaat uit een hoofdapparaat (RD-C707) en een paar luidsprekers (LS- C707). Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en een

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

DR-MV2SEU DVD VIDEORECORDER & VIDEOCASSETTERECORDER INSTRUCTIE

DR-MV2SEU DVD VIDEORECORDER & VIDEOCASSETTERECORDER INSTRUCTIE .@/: GHI PQRS ABC JKL TUV DEF MNO WXYZ RM-SDR057E STANDBY/ON VIDEORECORDER & VIDEOCASSETTERECORDER DR-MV2SEU STANDBY/ON OPEN/ CLOSE ON SCREEN SET UP EJECT VCR REPEAT ZOOM PR CLEAR AUDIO PROG TIMER SHOWVIEW

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie