EEN ROTTERDAMSCHE TONTINE DOOR MR. H. C HAZEWINKEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN ROTTERDAMSCHE TONTINE DOOR MR. H. C HAZEWINKEL"

Transcriptie

1 EEN ROTTERDAMSCHE TONTINE DOOR MR. H. C HAZEWINKEL RIEDRICH Wilhelm, de Groote Keurvorst" van Brandenburg, de grondvester van de Pruisische staatseenheid, bevond zich in 1675 in een lastig parket. Het vorig jaar was de oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland uitgebroken en waren zijn troepen samen met die van den Keizer de Elzas binnengerukt. Maar toen kwam de tegenslag: de legers werden over den Rijn teruggedreven en terzelfder tijd kreeg de Keurvorst bericht, dat de Zweden, Frankrijk's bondgenooten, de Brandenburgsche mark bezet hadden. Met den Hollandschen stadhouder Willem III, zijn neef, ontwierp hij in allerijl een gemeenschappelijk krijgsplan tegen de verbonden mogendheden, trok zelf met zijn leger naar het noorden en wist de Zweden bij Fehrbellin te verslaan, Stettin te veroveren, Pommeren te herwinnen en den vijand zelfs tot voor Riga te vervolgen. Ondertusschen benutte hij iedere gelegenheid om ook ter zee den vijand zooveel mogelijk te benadeelen. Nu bezat Brandenburg geen oorlogsvloot. Daarom ging de Keurvorst gereedelijk in op het aanbod van een Zeeuw, Benjamin Raule, om de Zweden met 10 fregatten onder de Brandenburgsche vlag te bestoken, wanneer hem kaperbrieven verleend werden. In dien tijd n.1. was het volgens heerschende rechtsopvattingen aan particulieren nog geoorloofd alle goederen onder vijandelijke vlag en vijandelijke goederen onder iedere vlag buit te maken *). Deze Raule was in 1634 in Vlissingen uit Vlaamsche ouders geboren. Hij was door zijn ouders voor den handel opgeleid, had in zijn jeugd groote reizen gemaakt en veel van de wereld gezien en vestigde op dertigjarigen leeftijd een handelskantoor in zijn geboortestad, dat hij kort daarop naar Middelburg overbracht. Hij was een gewiekst zakenman en wist het in zijn nieuwe woonplaats spoedig tot fortuin en aanzien te brengen, zoodat hij van 1667 tot 1674 deel uitmaakte van de Magistraat. De debacle van 1672 heeft 1) Dr. R. Schück, Brandenburg-Preussens Kolonial-Politik, Leipzig 1889, I,

2 hem als zoovele anderen geruïneerd, maar niet ontmoedigd. De inval van de Zweden in de mark Brandenburg bracht hem op het idee zijn geluk te beproeven door het aanbieden van zijn diensten aan den Grooten Keurvorst. Aangezien de berooide toestand van zijn finantiën hem niet toestond met eigen middelen de uitrusting van een kostbare oorlogsvloot te betalen, wist hij eenige bevriende kooplieden voor zijn plannen te interesseeren en maakte uit hun naam den Brandenburgschen gezanten in den Haag de voorwaarden kenbaar, waaronder hij tot kaapvaart tegen Franschen en Zweden bereid was. Wij zagen hoe de Keurvorst dit aanbod met beide handen aangreep. In een brief aan den Engelschen koning d.d. 10 April 1675 om te pleiten voor de vrijlating van twee door de commissievaarders" naar Dover opgebrachte schepen, schreef hij o.a.: J'ai done loué quelques navires et frégattes, auxquels j'ai donné commission de se saisir des navires frangais et suédois qu'ils peuvent attraper en mer, et les emmener en lieu seur, pour me dédommager en partie des pertes irréparables que ces deux Puissances me causent". De onderneming werd met groot succes bekroond: binnen den tijd van 4 weken was het gelukt 21 rijk beladen Zweedsche schepen buit te maken. Maar voor Raule kreeg de zaak een onaangename wending, toen, tengevolge van het opbrengen van 3 Zweedsche schepen naar Hollandsche havens, de Staten-Generaal zich er mee gingen bemoeien, omdat zij internationale verwikkelingen duchtten en de Nederlandsche kooplieden, die vaak onder Zweedsche vlag handel dreven, zich in hun belangen bedreigd zagen. Om zich te dekken tegen mogelijke in werking stelling van de plakkaten, die kaapvaart van onderdanen met strenge straffen bedreigden, gingen Raule en zijn geldschieters een schijn verdrag met den Keurvorst aan, dat ruim een maand geantidateerd werd en krachtens hetwelk hij hem 10 schepen met een bemanning van 520 koppen voor den tijd van 4 maanden verhuurde. Terzelfder tijd sloten de partijen een nieuw contract, waarbij Raule op eigen risico de uitreeding der schepen op zich nam, maar de buitgemaakte prijzen voor zich kon behouden. 33

3 Maar ondanks de protesten van den Keurvorst besloten de Staten-Generaal den 17en April tot teruggave van de Zweedsche schepen en van de ingeladen goederen aan de eigenaars. En de Keurvorst moest bij een persoonlijk bezoek aan Holland beloven de fransche en zweedsche prijzen (buitgemaakte schepen) niet meer binnen de Republiek te verïcoopen. Daartoe benoemde hij den 15en Mei Leonard van Grinsveen te Ostende tot commissaris en directeur en Raule tot hoofdcommissaris over de prijzen* Na zijn vertrek uit Holland gingen de zaken van kwaad tot erger. De Staten vaardigden verscherpte plakkaten tegen de kaapvaart uit, waardoor Raule, die het van de opbrengst der buitgemaakte prijzen hebben moest, in finantieele moeilijkheden raakte. Maar de Keurvorst liet zijn helper niet in den steek, benoemde hem tot zijn Raad en stelde hem een bedrag van Thaler ter beschikking in assignaties op de hollandsche subsidiegelden (waarop hij later geen betaling bleek te krijgen), ter vergoeding van de schade door hem geleden ten gevolge van de maatregelen der Staten- Generaal, Toen Raule desondanks geheel aan den grond zat en bovendien bedreigd werd met een gerechtelijke vervolging wegens zeeroof, was het weer de Groote Keurvorst, die hem uit den brand hielp. Na de overwinning bij Fehrbellin, die het tooneel van den strijd naar de Oostzeekust verlegd had, vatte deze het plan op, om de krijgsbedrijven te land van de zee uit te ondersteunen. Weer sloot hij een contract met Raule betreffende de huur van 4 schepen en verleende hem een voorschot, dat het hem mogelijk maakte met zijn schuldeischers tot een vergelijk te komen en de vrije beschikking over zijn schepen terug te krijgen. Dit was voor Raule het begin van een roemrijke loopbaan. Hij organiseerde een Brandenburgsche zeemacht, werd in 1677 bevorderd tot Ober-direktor in Seesachen en in 1681 zelfs tot Directeurgeneraal der marine, Zweedsche schepen werden opgebracht, de kusten geblokkeerd, troepen-transporten vervoerd, belegeringen van zeeplaatsen ondersteund en slag geleverd in samenwerking met de Deensche vloot. Maar door dit alles had hij zich den haat van de Staten-Generaal op den hals gehaald, die Brandenburg als opkomende zeemogendheid tot 34

4 eiken prijs in zijn groei wilden belemmeren en al het mogelijke deden om een vergelijk tusschen Raule en zijn schuldeischers te beletten. Zijn assignaties op de Staten kon hij als waardeloos beschouwen: den 30en Maart 1676 schreef hij aan den Keurvorst: lek en kan U.C.V.D. mede niet onbekent laten te demonstreren, hoe dat de Heeren Staten van Zeelant niet alleen hebben ront afgeslaegen de betaelinge van 60,000 fl, door U,C,V,D. op desselfs subsidien mij geassigneert, maer daer neffens apsolut gerefuseert de voorst» somme te laeten voor mij vallideren tegens de heeren van Walger en de Oostindische compagnie, bij welck refus de voors. Staten van Walger en compagnie mij hebben doen citteeren dat ick haer Ed, zoude nebben te voldoen in 24 uuren op peene van corporele executie en mij gevangen te nemen".*) De verhouding met de Hollanders werd er niet beter op, toen Raule den Keurvorst voor zijn veelomvattende handels - en koloniale projecten wist te winnen. In Mei 1679 schreef hij aan deze: Da Ew. Chf. Dl, versichert sein sollten, dasz alle Streitigkeiten beigelegt werden und der generale Friede etzüche Jahre wahren sollte, würde ich grosse Schiffe bauen und meinen Sachen einen ganz anderen Cours geben und mich zu einen Male auf die Negotien nach Guinea, Grunland, Strasse Davids, den Haringsfang und da ich sonst vermeine den besten Vortheil zu thun, legen'\^) Maar zijn eigen onderdanen leverden den Keurvorst al heel slecht materiaal voor de doorvoering van zijn plannen; waar het op moed en ondernemingsgeest aankwam waren alleen Raule's landgenooten bruikbaar. Zoo kwam het dan ook, dat de eerste onder bescherming van den Keurvorst ondernomen Afrikaansche expeditie geheel op kosten en risico van den directeur-generaal der marine en van zijn hollandsche vrienden op touw gezet werd. De Staten-Generaal zonden onmiddellijk een protestnota aan den Keurvorst, waarop deze kalm antwoordde, dat juist hollandsche geleerden de stelling verkondigd hadden, dat het natuur- en volkenrecht vrijheid van handel en scheepvaart in de openbare 1) Schück I, 91. 2) Schück, I,

5 zee en de daaraan gelegen kusten meebracht. Hij was van plan de West-Indische compagnie rustig in het bezit te laten van hare nederzettingen doch verwachtte van zijn kant ook, door de Hollanders, met wie hij in goede nabuurschap wenschte te leven, ongemoeid te worden gelaten. In hun antwoord preciseerden de Staten-Generaal hunne bezwaren: het octrooi van de West-Indische compagnie bracht alleen mee, dat hun onderdanen het drijven van handel binnen haar territoir verboden was; vreemde naties echter werden slechts geweerd in de gebieden, die de Compagnie door aankoop verworven had. De Keurvorst moest zich er alleen voor hoeden, in te gaan op de voorspiegelingen van diegenen van hunne onderdanen, die - dit sloeg op Raule - de privileges trachtten te ontduiken door zich in vreemden dienst te begeven. De eerste expeditie liep door de onverzoenlijke houding van de West-Indische Compagnie op een mislukking uit: het schip het Wappen von Brandenburg", werd door de bezetting van het hollandsche fort St. George del Mina geconfiskeerd en de Moriaan" keerde onverrichter zake terug. De eenige winst, die te boeken viel, was het sluiten van een handelsverdrag met negerhoofden in de buurt van de kaap Tres Puntas. In Holland heeft de tijding van deze pseudo-brandenburgsche expeditie hevige ontstemming gewekt. Men kon niet dulden, dat een met de West-Indische Compagnie concurreerende handelsonderneming, die met hollandsch geld, hollandsche schepen en hollandsche bemanning gedreven werd, zich onder dekking van een vreemde vlag binnen het gebied van het Compagniesoctrooi vertoonde om de welvaart en het prestige van de toch al niet florissante Compagnie te ondermijnen. Dat ondervond aan den lijve Jan Pedy, een Rotter damsch koopman, die voor een bedrag van Rthlr. in de boeken van de Brandenburgsche Compagnie gecrediteerd stond *) en daarom door den Keurvorst tot Marineraad was benoemd. Den 26en December 1681 schreef hij aan Friedrich Wilhelm, dat de zaak de gemoederen hier te lande zoo verbitterd had, dat het plebs tot allerlei dreige- 1) Schück II,

6 menten overging, zoowel hem als den factor Gillis Royaart te Vlissingen in hunne huizen wilde overvallen en gevangen nemen en dat men getracht had de keurvorstelijke kapiteins te pressen, in geen anderen dan hollandschen dienst te treden» Om niet in ernstige moeilijkheden te geraken waren Royaart en hij dan ook zeer tot hun spijt gedwongen af te zien van de eer, om den keurvorst te dienen.*) De brief (die ons alleen in een duitsche vertaling bekend is) eindigt er mee, den Keurvorst geluk te wenschen, dat hij bij al dien tegenslag iemand als Raule tot zijn beschikking heeft, van wien Gij weet, dat hij een man is, zooals men, de duivel hale mij, hier niet vele vindt; want hij is een van hunne beste regenten geweest, die uitstekend op de hoogte is van hun sterke en zwakke zijden en hun regeeringsmethoden; hij is een man, van kindsbeen af opgegroeid in handel en zeevaart, die, wat hij eenmaal heeft aangepakt, ook tot een goed einde weet te voeren; matrozen en ondergeschikten mogen hem graag en hij is als geknipt voor de uitvoering van verantwoordelijke opdrachten en desnoods in staat een eskader te commandeeren". Solidariteitsgevoel met zijn landgenooten is in dezen brief ver te zoeken. Hij was trouwens zooals wij zullen zien, de eenige Rotterdammer niet, die terwille van eigen gewin de belangen van de West-Indische Compagnie, welke ten slotte ook die van de Republiek waren, tegenwerkte. Eenige maanden te voren, in Augustus 1681 had Raule den Keurvorst geschreven, van dienzelfden Johan Pedy vernomen te hebben, dat de heeren Coy mans ^) en Van Belle ^) so die 2 1) Schück, II, ) Jean Coymans, zoon van Joan Coymans en Sophia Trip, lid van de Amsterdamsche firma de Wed. Joan Coymans en Voet, agent te Amsterdam van don Juan Barosso del Poso, den houder van het assiente, die in 1679 met de West-Indische Compagnie een contract sloot over de levering van slaven. Zijn neef Balthasar Coymans, weduwnaar van Anna Prins, eenige dochter van den Rotterdamschen brouwer Willem Eeuwoutsz. Prins, was in de tachtiger jaren eenigen tijd als octrooihouder te Cadix gevestigd. 3) Pedro van Belle, broeder van Josua, heer van Waddinxveen en na zijn terugkeer uit Spanje Rotterdamsch Vroedschap van Pedro was generaal-agent te Amsterdam van het Genueesche handelshuis Grillo en Lomeline geweest, dat van den Spaanschen Koning 37

7 principalsten Contractanten mit der Hollandischen Compagnie sind und alle Jahr 6000 Sklaven liefern" hem in het geheim hadden toevertrouwd, dat zij niet ongenegen waren met hem, Raule, in plaats van met de Compagnie een contract tot levering van slaven aan te gaan, wanneer de Koning van Denemarken er toe bewogen kon worden, het eiland St. Thomas te verkoopen, ten einde de slaven daar te kunnen importeeren; dat hij, Pedy, Coymans en Van Belle samen in staat waren een kapitaal van ƒ te fourneeren en dat, als deze transactie tot stand kwam, de West-Indische Compagnie totaliter geruinieret" zou zijn*). De Keurvorst had dus alle reden, om den moed niet te laten zakken. In 1682 werd de Brandenburgsche Afrikaansche Compagnie opgericht, waarvan de zetel aanvankelijk te Pillau, later te Emden gevestigd was. Zij stond onder beschermheerschap van den Keurvorst, die tevens de controle uitoefende over de 4 bewindhebbers. In datzelfde jaar vertrokken twee schepen met krijgsvolk en vestingbouwkundigen naar de Goudkust, onder bevel van Otto Friedrich von Gröben. Deze tocht slaagde beter dan de eerste. De berg Mamfro bij het dorp Pocquesoe, ten westen van de kaap Tres Puntas, werd in bezit genomen ondanks protesten van de zijde der West-Indische Compagnie, en herdoopt in Grosze Friedrichsberg"; de Brandenburgsche vlag werd er geheschen en de ingenieurs konden met hun werk beginnen. Niet zonder ironie vertelt Von Gröben in zijn reisverhaal *) hoe de Hollandsche koopman uit het naburige Axim hem namens den op del Mina zetelenden Generaal plechtig een protestnota kwam overhandigen: Doen mijn volk sig in orden had geschaart en de keteltrommen en schalmeyen sig lustig lieten hooren, sag ik den heer Ambassadeur den berg op koomen, bekleet met een rooden scharlaken rok, met octrooi had gekregen om met uitsluiting van anderen slaven in West- Indië in te voeren. Tijdens Coyman's agentschap te Amsterdam was Pedro vertegenwoordiger van het assiente op Curacao. Vgl. J. H. J. Hamelberg. De Nederlanders op de West-Indische eilanden, p. 71 vlg. 1) Schück, I, ) Voorname scheepstogt van Jhr. Otho Fridrich van der Greuben, Brandenburgs edelman na Guinea. In: P. van der Aa, Naaukeurige versameling der gedenkwaardigste zee- en landreysen. Leiden, 1707, p

8 doorlugtige silvere knoopen, hebbende een seer grooten bos linten op de schouder, alsook op den hoed en aan den degen, gelijk als de oude swaart- of veedervegters pleegen te draagen. Daaronder had hij een leververwig vest, voorts een blaauwe satijne broek aan, een langen groenen draagband met geele franje met een lijfverwige gebreyde gordel om 't lijf, Sijne schoenen waren gestikt en sijne kousen van witte zijde. Agter hem gingen sijne 2 assistenten, bijna in deselfde kleeding. Daarop volgden 8 swarten, die op kleyne uytgeholde oliphantstanden een naar en zeldzaam musyk maakten, onder welk aangenaam accoord nog een ander kaarl op een kleyn trommeltje met een krommen haak in de hand daaronder sloeg*'. In 1684 werd het gebied van de jonge Compagnie nog uitgebreid met een nederzetting bij Akoda, waar het fortje Dorothea verrees, terwijl 10 jaar later een loge gesticht werd, tusschen beide forten in, op de kaap Tres Puntas bij het dorp Tacrama *). Op de westkust van Afrika had zij in 1687 haar gezag gevestigd op het eiland Arguin ten zuiden van kaap Blanco. Nu was het voornaamste en meest winstgevende bedrijf aan de Goudkust de handel in slaven, kroesvee", zooals men toen zei; maar daarvoor was een afzetgebied in Amerika noodig. Na vele onderhandelingen werd ten slotte in 1685 de medewerking van Denemarken verkregen, dat een deel van het eiland St. Thomae afstond voor factorijen en volksplantingen onder voorbehoud van zijn souvereiniteit. Met dat al ging het de Brandenburgsche onderneming niet voor den wind. Zij ondervond van meet af aan tegenwerking van de hollandsche en engelsche zustermaatschappijen, die zich manifesteerde in het opruien van de inboorlingen en het dwarsboomen van hun handel. Zoolang de Groote Keurvorst leefde werd zijn schepping door het Brandenburgsche staatsgezag naar vermogen gesteund; maar na zijn overlijden in 1688 begon het vertrouwen in de rendabiliteit van de onderneming allengs te verminderen. In den zomer van 1691 was de finantieele toestand van de 1) W. Bosman, Nauwkeurige beschrijving van de Guinese Goudtand- en slavekust. Amsterdam, p

9 Compagnie zeer bedenkelijk: strubbelingen met de Denen op St. Thomae, verlies van ettelijke schepen door storm en zeeroof als gevolg van den in 1689 uitgebroken oorlog met Frankrijk hadden hare middelen uitgeput* De uitrusting van 3 schepen kon dan ook alleen maar bekostigd worden, door de uitgifte van lijf- en losrenten, tegen onderpand van het keurvorstelijk domein. De plaatsing daarvan was eerst opgedragen aan Van Kufïeler, raad van den Keurvorst te Amsterdam, daarna aan den Rotterdamschen koopman Willem Pedy, broer van den bovengenoemden Johan en stiefvader van Frederik Ouwens, luitenant van een compagnie voetknechten in dienst van den Keurvorst. Hij was, evenals zijn broer, een vermogend man met uitgebreide handelsrelaties en daarom tot commissaris van de Brandenburgsche compagnie te Rotterdam aangesteld, in welke functie hij herhaaldelijk in de notarieele protocollen voorkomt.*) Van zijn taak heeft hij zich op een bijzondere wijze gekweten. In het midden van de 17de eeuw was een Italiaansch bankier, Lorenzo Tonti bij de Fransche regeering aangekomen met een nieuw plan om de schatkist te stijven, waarop hij de goedkeuring van den kardinaal De Mazarin wist te verkrijgen. Deze samenwerking leidde tot de instelling van een koninklijke tontine" in het jaar Zoo'n tontine is een door verschillende menschen bijeengebracht kapitaal, waarvan de voordeelen door de langstlevenden genoten worden. De deelnemers bepalen b.v. dat het fonds op zeker tijdstip, vermeerderd met de oploopende renten onder de dan nog in leven zijnde participanten zal verdeeld worden, of wel zij bezigen de inkomsten als lijfrenten en komen overeen, dat de lijfrente van ieder, die komt te overlijden, verdeeld zal worden onder de overlevenden; een combinatie dus van levensverzekering en kansspel. Bij de tontine van 1653 bedroeg het heele kapitaal 25 millioen livres. De geldschieters zouden naar hun ouderdom in 10 klassen verdeeld en elk van hen zou in zijn klasse geplaatst worden voor een bedrag van 300 livres, waarvan de Staat jaarlijks 5 % rente zou betalen. Het plan kwam echter niet tot uitvoering, omdat 1) Zie Prot. notaris van de Pavort, Inv. n. 1262, 277; 1263, 197; prot. notaris Meysteras, Inv. n. 1210, 5. 40

10 het Parlement deze nieuwigheid niet aandurfde» In 1689 herhaalde Lodewijk XIV de proefneming met een tontine in 14 klassen, die in 1726 eindigde door den dood van een 96-jarige weduwe. Van dit middel om aan geld te komen maakte Wille m Pedy in 1691 gebruik. En niet ten onrechte had hij gespeculeerd op de gokzucht van zijn medeburgers. Reeds den 15en October verscheen hij met tal van stadgenooten ten kantore van den notaris Johan van den Pavort om de overeenkomst contractueel te laten vastleggen. De deelgenooten waren meest Rotterdamsche kooplieden: Willem Nieupoort, Vincent Paets, Jacob de Wecker, Anthony van Ceters, Jan Ritsert, Adriaan de Visser, Dirk Vettekeucken, Hugo Verboom, Daniel van der Hey, Daniel van der Leven, Marinus Coopmans, Jacob Sincerf, Pieter Deynoot en Jan den Beer. Verder de Waalsche predikant Phinees Pielat, de advocaat mr. Hendrik Roos, de oud-schepen mr. Willem Verboom, de notaris van den Pavort zelf, de zijlmaker Jacob van der Laenen, de grutter Jan van Velsen, de brandewijnbrander Jacob 's-graefwegh, de medicus Dr. Adriaan de Lange, Pieter Uytten Eeckhout, commies ten kantore van den ontvanger van de Gemeene landsmiddelen, Dirck van Bleyswijck, Anna de Braa, weduwe van den koopman Coenraat van der Muyl, Elisabeth van Hooff, weduwe van den brouwer Johan Selkart, Maria de With, huisvrouw van Dirck Swartendijck, allen Rotterdammers en ten slotte nog eenige elders woonachtige personen als Joan van den Velde, Willem Feytema, Hendrik Schnitker, fiskaal van de Brandenburgsche admiraliteit, Dr. Evert van Sijpesteyn, medicus en lid van de Utrechtsche Vroedschap en Leonardo van Grinsveen, marineraad en bewindhebber van de Brandenburgsche Compagnie* Deze alle sluiten nu een contract ten respecte van sodanige schultrentebrieven en de daerop verschijnende renten, als de Africaense Brandenburgse Compagnie tot Emden residerende aen yder der comparanten off haerlieder regtvercrijgenden sal constitueren en verlijden*' en zulks onder de volgende voorwaarden: Ieder der participanten is gehouden deel te nemen voor 41

11 een bedrag van minstens ƒ 250, dat door de Compagnie zal worden gesteld ten lijve van nader door hem aan te wijzen personen, met dien verstande dat het totaal van het aandeelenkapitaal minstens ƒ zal moeten bedragen. Alvorens voor die som is ingeschreven, zullen de deelnemers tot geen storting verplicht zijn; maar zoodra deze bereikt is, doch in geen geval vóór 1 Februari 1692, moeten de gelden worden afgedragen aan Willem Pedy, die daartoe door den Keurvorst en de Compagnie is gequalificeert. Van dat oogenblik af begint het risico van het afsterven". Genoemde Willem Pedy zal de schuldrentebrieven ten laste van de Compagnie en de door den Keurvorst te verleenen acten van cautie in handen stellen van een commissie, bestaande uit 5 der participanten, te weten mr. Hendrik Roos, Dr. Adriaan de Lange, Daniel van der Hey, Pieter Deynoot en Jacob de Wecker. Deze 5 heeren zullen daartoe op kosten der gezamenlijke deelhebbers een kist met 5 bijzondere sloten moeten laten maken, waarvan ieder een onder zijn berusting zal krijgen. De kist moet ten huize van een der commissieleden bewaard worden en zal elk half jaar moeten worden geopend tot het doen van de repartitie", waartoe Willem Pedy hun het benoodigde bedrag zal uitreiken. De commissie moet elk half jaar vergaderen, om de attestatiën de vita te controleeren, die de participanten vóór den vervaldag aan het daarvoor aangewezen commissielid moeten overleveren. De renten, gevestigd op de inmiddels gestorven lijven, moeten zij dan omslaan over de deelgenooten. Ingeval van een lijf geen attestatie is ingeleverd voor den tweeden vervaldag, verbeurt het automatisch zijn recht op verdere renteuitkeering ten behoeve van de andere belanghebbenden. Een uitzondering wordt echter gemaakt voor het geval, dat een lijf een verre reis gaat maken, als wanneer vóór het vertrek aangifte moet worden gedaan aan de commissie; het krijgt dan een termijn van 5 jaar om zijn attestatie in te zenden. Voor hunne administratie ontvangen de commissieleden tezamen 3 - van de uitkeeringen bovendien nog van elke obligatie, telkens wanneer deze van eigenaar verandert, voor het overboeken 2 schellingen. 42

12 Bij afsterven van een of meer personen, op wier lijf of lijven de obligaties zijn gesteld, zullen de renten daarvan moeten worden betaald tot den dag van hun overlijden. Van dien dag af verliest de houder der obligatie zijn recht op kapitaal en rente en gaan deze over op de andere participanten ten behoeve van de nog in leven zijnde lijven, naar rato van ieders inleg* Zoodoende zal het regt van de houders van de schultrentebrieven, staande ten lijve van de nog in leven zijnde persoonen telkens vergrooten en aanwassen en dat tot de laeste tien resterende lijven toe, wanneer de eigenaars van de obligatiën ten lijve dier 10 persoonen eigenaars sullen sijn van alle obligatiën". De obligatiehouders mogen hun schuldvorderingen aan anderen verkoopen, maar zij kunnen hun kapitaal niet opeischen zoolang het contract duurt. Eerst wanneer het aantal lijven op 10 is uitgestorven wordt dat kapitaal door de Brandenburgsche Compagnie aan de belanghebbenden uitgekeerd. Mocht de Compagnie onverhoopt in hare verplichtingen nalatig blijven, dan zal de commissie op kosten der gemeene deelgenooten in rechte tegen haar kunnen optreden* Wanneer ten slotte buyten eenigh vermoeden", mocht blijken, dat bij overlijden van een lijf recht van collaterale of andere successie verschuldigd is, en de belanghebbenden daardoor zooveel minder ontvangen, dan zullen deze bijeengeroepen worden om te overwegen, of tot ontbinding van het contract zal worden overgegaan. Dat deze tontine volteekend is staat vast: de meeste participanten namen lijfrenten ten behoeve van hunne kinderen. Ook mogen wij wel aannemen, dat de fiscus geen roet in het eten heeft gegooid door het heffen van successierechten, want 15 October 1694 verklaart Jan Abrahamsz, Ritsert, van Dirck Jansz. Vettekeucken vernomen te hebben, dat de zaken van de Brandenburgsche Compagnie heel verwart" zijn, de vrunden tot Embden heel overhoop leggen" en Willem Pedy 't quaet sal crijgen" omdat op zijn vordering ƒ zal gekort worden. Daarom wil hij wel van 2 off 3 partijen die (hij) in de associatie partije op eenige lijven 43

13 (heeft), aff sijn", ja er desnoods de helft wel op verliezen.*) Toch schijnt de Keurvorst er niet in geslaagd te zijn, door middel van zijn commissarissen voldoende gelden op te nemen om het dreigende bankroet van de Compagnie af te wenden. Daarom besloot hij das Afrikanische und Amerikanische Commercium nach dem Exempel aller anderen Puissancen in eine ordentliche Kompagnie zu veranderen und dieselbe nach Art und Weise der hollandischen ostund westindischen Kompagnien mit gleichmaszigen Privilegiis und Octroys zu versehen'v) Dit geschiedde bij een transactie, die bekend is onder den naam: Transportcontract", omdat de Keurvorst daarbij het gezamenlijke bedrag der activa en passiva aan derden overdroeg, die zich bereid verklaard hadden de Compagnie op een betere finantieele basis te helpen grondvesten. De nieuwe participanten waren meerendeels Rotterdammers, die, aangezien hun bij plakkaat verboden was met vreemde mogendheden overeenkomsten aan te gaan betreffende de handel op Afrika, het kapitaal waarvoor zij ingeteekend hadden, op naam van den marineraad van Grinsveen lieten overschrijven, om langs dezen omweg hun bewijzen van aandeel te ontvangen. Bovendien werd bepaald dat de oude aandeelen tot de helft van hun waarde gedeprecieerd zouden worden en dat hunne bezitters binnen een half jaar hadden te verklaren, of zij voor het gereduceerde bedrag crediteuren of aandeelhouders van de nieuwe Compagnie wilden worden. Deze laatste nam een nadeelig saldo van ruim Rthlr. over, maar kreeg dezelfde privileges als de hollandsche compagnieën: het benoemingsrecht van alle ambtenaren met uitzondering van den president, zelfstandigheid in de uitvoering van haar bestuurstaak, en de toezegging van een jaarlijksche subsidie van Rthlr. van de zijde van den Keurvorst. De aldus verjongde Compagnie kwam voor den dag met een grootsch opgezet koloniaal programma, waarvan de doorvoering al spoedig haar krachten te boven bleek te gaan. De voor het grootste deel buitenlandsche schuldeischers von- 1) Protocol notaris J. van de Pa vort. Inv. n. 1266, ) Schück I,

14 den, dat er wel wat al te royaal met hun geld omgesprongen werd en weigerden daarom niet alleen meer kapitaal in deze riskante onderneming te steken, maar begonnen bovendien het geleende terug te vorderen* Weer stond de Compagnie voor een finantieele debacle» Een deel van de aandeelhouders was ontevreden over de commercieele leiding en verlangde een algemeene vergadering. Op deze vergadering, die in Augustus 1694 te Emden gehouden werd en waar als gedeputeerden van de Rotterdamsche crediteuren Nicolaas en Pieter Pedy, Mattheus Sonmans, Johan van 't Wedde en Konradt Determeyer verschenen, manifesteerden zich twee stroomingen, een pro- en anti-raulesche partij. Tot de laatste behoorden Sonmans en de zijnen", die zooals Raule klaagde, a toute force meester van de Compagnie willen wesen, om altoos haer personagie te konnen spelen". In 1698 hadden de verhoudingen zich nog meer toegespitst ten gevolge van de in hechtenisneming van den president Danckelman die van knoeierijen verdacht werd en die den steunpilaar van de Compagnie, Benjamin Raule in zijn val meesleepte. De Keurvorst weigerde in het vervolg lijfrenten uit te geven en verlangde openlegging van de boeken van de Compagnie, Door zijn houding kreeg het crediet van de maatschappij een ernstigen schok. Onverzoenlijker dan ooit stonden de partijen op de algemeene vergadering van aandeelhouders tegenover elkaar. De aanhangers van Raule meenden dat de Keurvorst niet gerechtigd was openlegging van de boeken te verlangen, omdat hij bij het transportcontract zijn rechten in dezen had prijsgegeven, terwijl de anti-raulisten eischten, dat de directeur-generaal ter verantwoording geroepen en de heele gestie van de Compagnie aan een streng onderzoek onderworpen zou worden. De Rotterdamsche crediteuren waren over beide kampen verdeeld; tot de partij van Raule behoorden de admiraal Willem Bastiaensz. Schepers, Jan van 't Wedde, Joseph Shepheard, James Washington en Vincent Paets; tot de tegenpartij Josua van Belle, heer van Waddinxveen (naar wien deze groep ook wel de Waddinxveensche heette), Konradt Determeyer, Willem Pedy en Nicolaas Pedy,*) 1) Schück I,

15 Het bleek ondanks verschillende goed bedoelde pogingen niet mogelijk de kloof tusschen beide belangengroepen te overbruggen. De Raulisten wisten echter in 1700 met den Keurvorst tot een akkoord te komen, dat naar de plaats, waar het tot stand kwam, bekend is als het Schönhausener Resesz**) en waarbij de eersten de geheele leiding van de Compagnie in handen namen, Den Keurvorst werd op het vermogen van de Compagnie een pandrecht toegekend tot de aflossing van de los- en lijfrenten toe, die een bedrag van Rthlr. vertegenwoordigden. Bijzondere zorg zou er voor gedragen worden damit die Leibrenten aus der Compagnie Mitteln prompt bezahlet und dadurch der Credit, welchen Se. Churfürstl. Durchl. vor diese Compagnie in Holland engagiret, auf alle Weise conserviret werde".2) En aangezien Willem Pedy, de Rotterdamsche zaakwaarnemer van de Compagnie, zich aan de zijde van de Waddinxveensche partij geschaard had, liet de Keurvorst den participanten de vrije hand, de oude en eventueel nieuw uit te geven lijfrenten in het vervolg door een ander te Rotterdam woonachtig kassier te laten uitbetalen. Onder het nieuwe regiem ging het de Compagnie al niet veel beter. Toen in 1702 de uitbetaling van de los- en lijfrenten begon te stokken, werd Raule, wiens onschuld ondertusschen overtuigend bewezen was, maar die nog steeds als delinquent werd behandeld, uit zijn gevangenschap ontslagen om advies uit te brengen. Hij stelde een converteering 1) Schück II, ) De vlotte uitbetaling had wel eens iets te wenschen overgelaten; zoo in 1697 toen verschillende houders van lijfrentebrieven verontrust door de lang uitblijvende betaling van verschenen renten op Pedy's kantoor aan de Wijnhaven bijeenkwamen. De Brandenburgsche commissaris legde bij die gelegenheid ten overstaan van een notaris deze geruststellende verklaring af: Ik ben gereet, en altijt geweest, om de lijfrente ordentelijk en pront te betaelen soo haest mijne Heeren principalen mij maer sullen hebben gelieven te stellen in staet van zulx te doen. Maer 't ongeluck wil, dat tot dato daertoe geene remises noch penningen sijn gekomen, dogh wil vertrouwen, dat deselve sullen kort moeten volgen, en dat zijnde, sal niet mancqueren, om aen een yder daervan het zijne te distribueren met alle vereijschte promtitude, even gelijk als ik alle andere lijfrenten dagelijx betale, waertoe mij remises besorght zijn" (Protocol van notaris O. van Voorst d.d. 6 Mei 1697; Invent. n. 1432,

16 van de lijf- in losrenten voor, die binnen een tijdsbestek van 11 jaar afgelost zouden moeten worden; een voorstel, dat door den inmiddels koning van Pruisen geworden Keurvorst is overgenomen* De Rotterdamsche contractanten hebben zoodoende het natuurlijk einde van de tontine niet mogen beleven. De Brandenburgsche compagnie sleepte nog 10 jaren een kwijnend bestaan voort, nadat de steun van een man als Raule, die trouwens door zijn gevangenschap zijn beste krachten had ingeboet, haar in 1707 door den dood ontvallen was. In 1717 werd zij ten slotte geliquideerd en zijn hare Afrikaansche bezittingen aan de West-Indische Compagnie verkocht. EEN OUDE WENSCH OOK NU VAN PAS Wie wenscht niet met ons, dat de oude Welvaart en Voorspoed binnen deze fraaye en aangenaame stad Rotterdam wel spoedig wederkeere en met dezelve, ook die van het geheele Vaderland! Cornells van der Aa, Atlas van de zeehavens, Amsterdam 1805, blz- 47, 47

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2011-2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Nummer archiefinventaris: 1.10.56 Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Auteur: C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel

Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel Nummer Toegang: 1.10.31 Inventaris van het archief van mr. Jacob van Ghesel 1757-1773 N.N. Nationaal Archief, Den Haag Deze inventaris is geschreven in het Nederlands. 1.10.31 3 I N H O U D S O P G A V

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Besluit aangaande uitgifte in erfpacht van gronden toebehorende aan de gemeente

Besluit aangaande uitgifte in erfpacht van gronden toebehorende aan de gemeente CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR36911_1 3 juni 2016 Besluit aangaande uitgifte in erfpacht van gronden toebehorende aan de gemeente Gemeenteblad van Almelo Geldende tekst regelingnummer: 2068

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

Keizer Ferdinand II: Graz, 9 juli 1578 Wenen, 15 februari 1637

Keizer Ferdinand II: Graz, 9 juli 1578 Wenen, 15 februari 1637 Keizer Ferdinand II: Graz, 9 juli 1578 Wenen, 15 februari 1637 Ferdinand II, was de zoon van Karel II van Oostenrijk, broer van keizer Maximiliaan II, de vader van keizer Matthias. Hij behoorde tot het

Nadere informatie

ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN

ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN STUDIONLINE JAARGANG 2, NR. 10 ONLINE BIJBELSTUDIE VOOR JONGEREN DL 2 D O M I N E E O N L I N E. O R G Vierhonderd jaar geleden vergaderde de synode in Dordrecht. Je weet inmiddels wat een synode is: een

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

De Hollander zoo als 'er wel meer zijn

De Hollander zoo als 'er wel meer zijn De Hollander zoo als 'er wel meer zijn Robert Hendrik Arntzenius bron. A. Loosjes Pz., Haarlem 1814 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/arnt001holl01_01/colofon.php 2011 dbnl 5 De Hollander

Nadere informatie

Naar het einde van de Tachtigjarige Oorlog

Naar het einde van de Tachtigjarige Oorlog prehistorie 44 oudheid 3000 v. Chr. 2500 v. Chr. 2000 v. Chr. 1500 v. Chr. Regenten en Vorsten Naar het einde van de Tachtigjarige Oorlog Een korenmolen maalt koren en een watermolen maalt Nee Jos, ik

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

Lodewijk XIII van Frankrijk: Fontainebleau, 27 september Saint-Germain-en-Laye, 14 mei 1643

Lodewijk XIII van Frankrijk: Fontainebleau, 27 september Saint-Germain-en-Laye, 14 mei 1643 Lodewijk XIII van Frankrijk: Fontainebleau, 27 september 1601 - Saint-Germain-en-Laye, 14 mei 1643 Lodewijk XIII, bijgenaamd de Rechtvaardige (le Juste), koning van Frankrijk van 1610 tot aan zijn dood,

Nadere informatie

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht?

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Onderzoeksvraag: Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Kenmerkende aspect: Het streven van vorsten naar absolute macht. De bijzondere plaats in staatskundig opzicht

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 4 Samenvatting door een scholier 990 woorden 24 februari 2018 4,2 7 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Geschiedenis samenvatting hoofdstuk 3 + kenmerkende

Nadere informatie

Tradealot Obligatie II van Tradealot B.V.

Tradealot Obligatie II van Tradealot B.V. Tradealot Obligatie II van Tradealot B.V. Belangrijkste informatie over de belegging Dit document is opgesteld op 16-feb-2018. Dit document helpt u de risico s, de kosten, en het rendement van de belegging

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

JOHANNES Georgius Pruschenccius kwam i September

JOHANNES Georgius Pruschenccius kwam i September EEN BIJNA VERGETEN DOMINEE DOOR DR. E. WIERSUM JOHANNES Georgius Pruschenccius kwam i September 1653 als predikant van de Gereformeerde gemeente te Rotterdam. Als verdreven Duitsch predikant genoot hij

Nadere informatie

DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO

DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO DE HAVENBEWEGING VAN HET EILAND CURACAO DOOR W. R. MENKMAN Toen de benoemde Gouverneur van Cura9ao kort voor zijn vertrek derwaarts door Kees van Hoek voor het dagblad De Tijd werd geinterviewd, maakte

Nadere informatie

STATUTEN VAN: Stichting Preferente Aandelen B KPN gevestigd te 's-gravenhage. d.d. 21 mei INHOUD:

STATUTEN VAN: Stichting Preferente Aandelen B KPN gevestigd te 's-gravenhage. d.d. 21 mei INHOUD: STATUTEN VAN: Stichting Preferente Aandelen B KPN gevestigd te 's-gravenhage. d.d. 21 mei 2013. INHOUD: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na partiële wijziging, bij akte op 21 mei 2013

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 283 Wet van 22 juni 2000 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting

Nadere informatie

Geschiedenis van Suriname : Suriname van Engelse naar Nederlandse landbouwkolonie

Geschiedenis van Suriname : Suriname van Engelse naar Nederlandse landbouwkolonie Geschiedenis van Suriname 1667-1683: Suriname van Engelse naar Nederlandse landbouwkolonie 581-1795: De Republiek In de 17e en 18e eeuw spraken we nog niet van één Nederland maar, van de Republiek der

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis havo 2009 - I

Eindexamen geschiedenis havo 2009 - I Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen In de Coalitieoorlogen voerde de Franse regering de dienstplicht in. 2p 1 Leg uit dat zij hiermee de betrokkenheid van Franse

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE PARTIËLE WIJZIGING VAN ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

AKTE HOUDENDE PARTIËLE WIJZIGING VAN ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Concept Linklaters LLP/19/10/2018 Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. AKTE HOUDENDE PARTIËLE WIJZIGING VAN ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Linklaters LLP World Trade Centre

Nadere informatie

een zee In de zeventiende eeuw worden de handelaren en kooplieden steeds belangrijker. De edelen en de geestelijken krijgen veel minder macht.

een zee In de zeventiende eeuw worden de handelaren en kooplieden steeds belangrijker. De edelen en de geestelijken krijgen veel minder macht. Werkblad 3 Ω De Republiek Ω Les : Regenten, burgers en gemeen In de zeventiende eeuw worden de handelaren en kooplieden steeds belangrijker. De edelen en de geestelijken krijgen veel minder macht. Rijk

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

geschiedenis geschiedenis

geschiedenis geschiedenis Examen HAVO 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei 9.00-12.00 uur tevens oud programma geschiedenis geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY Heden,------------------------------------------------------------ tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Miguel Lionel ---- Alexander, notaris ter standplaats Curaçao: --------------------- [**]--------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement en. Algemene. Verzekeringsvoorwaarden. van de

Huishoudelijk Reglement en. Algemene. Verzekeringsvoorwaarden. van de Huishoudelijk Reglement en Algemene Verzekeringsvoorwaarden van de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij van paardenhouders in de Zuidwesthoek van Friesland B.A. Gevestigd te Koudum Opgericht 1905 HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES)

Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES) Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES) 2010/555; Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

HANDEL LES 2. De Oostzeevaart of de Sontvaart. Aangenaam. De naam is Bicker, Jacob Bicker, directeur bij de Oostzeevaart.

HANDEL LES 2. De Oostzeevaart of de Sontvaart. Aangenaam. De naam is Bicker, Jacob Bicker, directeur bij de Oostzeevaart. Regenten en vorsten LES 2 HANDEL 1600 Aangenaam. De naam is Bicker, Jacob Bicker, directeur bij de Oostzeevaart. 1700 JE LEERT waarom de moederhandel zo belangrijk is; hoe de VOC werkt; hoe de WIC werkt.

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK (BOXTEL-WESEL.) AANBIEDING voor rekening der firma STR^^TM^N, SOHMITZ & C te I«.OE]K]M[0]Vr>, VAN ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK DEE 5pOt. G^eiaieeiiing: gioot f*4,500,000., STAANDE TEN NAME DEK HEEIIEN

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 221 Rijkswet van 8 mei 2003 tot wijziging van de rijkswet van 20 december 1989, houdende regeling van pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nationaal Archief (c)1971 Deze inventaris is geschreven in hetnederlands 1.11.06.03 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

1 EG/SFM. Concept d.d. 22 oktober 2018 AKTE VAN UITGIFTE STADION FEIJENOORD N.V.

1 EG/SFM. Concept d.d. 22 oktober 2018 AKTE VAN UITGIFTE STADION FEIJENOORD N.V. 1 EG/SFM Concept d.d. 22 oktober 2018 AKTE VAN UITGIFTE STADION FEIJENOORD N.V. Heden, [datum], verscheen voor mij, mr. Albert Hendrik Geerling, notaris te Rotterdam: [...], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK XII DE PRESIDENT EERSTE AFDELING ALGEMEEN

HOOFDSTUK XII DE PRESIDENT EERSTE AFDELING ALGEMEEN HOOFDSTUK XII DE PRESIDENT EERSTE AFDELING ALGEMEEN Artikel 90 1. De President is Staatshoofd van de Republiek Suriname, Hoofd van de Regering, Voorzitter van de Staatsraad en van de Veiligheidsraad. 2.

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

wegen beschikt, Hem hebt gij niet verheerlijkt. Jozef, deel 1 Zijn naam betekent: (Jahwé) voege er bij.

wegen beschikt, Hem hebt gij niet verheerlijkt. Jozef, deel 1 Zijn naam betekent: (Jahwé) voege er bij. - 1 - Jozef, deel 1 Zijn naam betekent: (Jahwé) voege er bij. Hij Na lang wachten kreeg Rachel haar eerste zoon en ze wilde graag nog meer kinderen krijgen en daarom kreeg de eerstgeboren zoon van Jacob

Nadere informatie

MODEL VOOR EEN MAATSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN ARCHITECTEN

MODEL VOOR EEN MAATSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN ARCHITECTEN MODEL VOOR EEN MAATSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN ARCHITECTEN De ondergetekenden: 1. Naam:..., wonende te:..., hierna te noemen partij A 2. Naam:..., wonende te:..., hierna te noemen partij B overwegende: dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP Niet-royeerbare certificaten op naam van aandelen B in het kapitaal van Funda N.V.

REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP Niet-royeerbare certificaten op naam van aandelen B in het kapitaal van Funda N.V. REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP Niet-royeerbare certificaten op naam van aandelen B in het kapitaal van Funda N.V. Stichting Administratiekantoor Funda heeft op 10 maart 2011 dit Reglement ter voorkoming

Nadere informatie

Welke angst leefde bij de broers van Jozef na het overlijden van hun vader?

Welke angst leefde bij de broers van Jozef na het overlijden van hun vader? Wat hield Jozef zijn hele leven in Egypte voor ogen? Welke angst leefde bij de broers van Jozef na het overlijden van hun vader? Genesis 50:15, 17 15 Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was,

Nadere informatie

Calvijn. Vrede van Augsburg. Margaretha van Parma. Hertog van Alva. De keurvorst van Saksen. Karel V. Buitenlandse zaken en oorlog

Calvijn. Vrede van Augsburg. Margaretha van Parma. Hertog van Alva. De keurvorst van Saksen. Karel V. Buitenlandse zaken en oorlog In welk jaar publiceerde Luther zijn 95 stellingen? Welke Frans-Zwitserse hervormer kreeg veel aanhang in de Nederlanden? Welke vrede bepaalde, dat de vorst de religie van zijn volk bepaalt? 1517 Calvijn

Nadere informatie

HET HUIS VAN AERT VAN NES.

HET HUIS VAN AERT VAN NES. HET HUIS VAN AERT VAN NES. In 1894 werd een der weinige huizen te Rotterdam afgebroken, die door hun bouwtrant nog herinneren aan vroegere tijden: het huis aan de Korte Hoogstraat, tot voor kort bewoond

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

- OVEREENKOMST - Schenking onder bewind van effecten ouder aan een meerderjarig kind

- OVEREENKOMST - Schenking onder bewind van effecten ouder aan een meerderjarig kind - OVEREENKOMST - Schenking onder bewind van effecten ouder aan een meerderjarig kind ONDERGETEKENDEN: De heer/mevrouw, geboren op. 19 te, wonende aan de.., ( ).., hierna ook te noemen "de Schenker", en

Nadere informatie

Noord-Nederlandse gewesten. Smeekschift

Noord-Nederlandse gewesten. Smeekschift Habsburgs gezag Vanaf dat moment stonden de zuidelijke Nederlanden onder Habsburgs gezag. Noord-Nederlandse gewesten Door vererving en verovering vielen vanaf dat moment ook alle Noord- Nederlandse gewesten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 241 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband

Nadere informatie

Handelingen 9 en 20. 'Blijf praten.' de power text op een steen om jou er aan te herinneren hoe zwaar Paulus het had.

Handelingen 9 en 20. 'Blijf praten.' de power text op een steen om jou er aan te herinneren hoe zwaar Paulus het had. LES Blijf praten Sabbat Lees Handelingen 9 en 20. Sta op en strek je zo hoog en wijd als je kunt uit. Hoe voelt dat aan? Stel je eens voor dat je geketend was en dat je je dus niet zou kunnen strekken

Nadere informatie

Archief van de Burgemeesters: stukken betreffende lands- en gewestelijk bestuur

Archief van de Burgemeesters: stukken betreffende lands- en gewestelijk bestuur Archief van de Burgemeesters: stukken betreffende lands- en gewestelijk bestuur Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5030 Periode: 1504-1801 Archiefvormers Beverningk, H. van (Hieronymus, 1614-1690) : 417

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 277 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

Nadere informatie

Keizer Leopold I: Wenen, 9 juni aldaar, 5 mei 1705

Keizer Leopold I: Wenen, 9 juni aldaar, 5 mei 1705 Keizer Leopold I: Wenen, 9 juni 1640 - aldaar, 5 mei 1705 Leopold I (Leopold Ignatius Joseph Balthasar Felician; Hongaars: I. Lipót), was bijna een halve eeuw heerser als Rooms-Duitse keizer, koning van

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: De heer/mevrouw..., geboren te... op... en wonende te...,..., te dezen handelende, voor zich in privé, hierna te noemen: "X"; als aandeelhouder en bestuurder

Nadere informatie

Frederik Willem IV van Pruisen: Berlijn, 15 oktober Potsdam, 2 januari 1861

Frederik Willem IV van Pruisen: Berlijn, 15 oktober Potsdam, 2 januari 1861 Frederik Willem IV van Pruisen: Berlijn, 15 oktober 1795 - Potsdam, 2 januari 1861 Frederik Willem IV (Duits: Friedrich Wilhelm IV. von Preußen), de oudste zoon en opvolger van Frederik Willem III van

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 871 Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855,

Nadere informatie

OPTIECONTRACT.. B.V en de heer.

OPTIECONTRACT.. B.V en de heer. OPTIECONTRACT.. B.V en de heer. DE ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. B.V., gevestigd te..., ten deze vertegenwoordigd door haar directeur de heer/mevrouw...en de

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING Stichting Beheer Derdengelden

OPRICHTING STICHTING Stichting Beheer Derdengelden Zaaknummer: @ OPRICHTING STICHTING Stichting Beheer Derdengelden (@) Op @ verscheen voor mij, @, notaris te @: @ hierna te noemen: 'de oprichter'. De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen F364/F555/31002963 Versie 2 mei 2014 WIJZIGING VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van de stichting: Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Omgeving, met zetel in de gemeente 's-gravenhage

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. - 1 - Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd te Amsterdam, per 23 december 2005 Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

A) Handelsposten. Verovering Makassar door Cornelis Speelman. 4.VELH inv. nr

A) Handelsposten. Verovering Makassar door Cornelis Speelman. 4.VELH inv. nr A) Handelsposten Verovering Makassar door Cornelis Speelman 4.VELH inv. nr. 619.68 Bron Admiraal Cornelis Speelman verslaat de koning van Makassar op Celebes in 1667. De kaart is gemaakt door cartograaf

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL.

REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL. REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL. (Vastgesteld bij Raadsbesluit d.d. 1 februari 1918). Artikel 1. Brandbluschmiddelen. In de gemeente zijn tien handbrandspuiten, die genummerd

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Keizer Maximiliaan II: Wenen, 31 juli Regensburg, 12 oktober 1576

Keizer Maximiliaan II: Wenen, 31 juli Regensburg, 12 oktober 1576 Keizer Maximiliaan II: Wenen, 31 juli 1527 - Regensburg, 12 oktober 1576 Keizer Maximiliaan II was keizer van het Heilige Roomse Rijk, koning van Bohemen, koning van Hongarije en aartshertog van Oostenrijk.

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting door S. 1030 woorden 18 mei 2017 0 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Geschiedenis samenvatting H2 1: Wetenschappelijke Revolutie 17 e eeuw Kenmerken: Observeren

Nadere informatie

werkblad Michiel de Ruyter

werkblad Michiel de Ruyter werkblad Michiel de Ruyter Al vier jaar na het einde van de Tachtigjarige Oorlog kreeg de Republiek het aan de stok met die andere zeevarende handelsmacht: Engeland. Hun rivaliteit leidde in de 17e eeuw

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

ACHTERSTELLINGSAKTE. Triodos Bank N.V. en Triodos Groenfonds N.V., ieder afzonderlijk en ook gezamenlijk tevens aangeduid als de Kredietgever.

ACHTERSTELLINGSAKTE. Triodos Bank N.V. en Triodos Groenfonds N.V., ieder afzonderlijk en ook gezamenlijk tevens aangeduid als de Kredietgever. ACHTERSTELLINGSAKTE DEZE ACHTERSTELLINGSAKTE WORDT AANGEGAAN DOOR: (1) Solarvation B.V., een besloten vennootschap statutair gevestigd te Lelystad, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Geschiedenis groep 6 Junior Einstein

Geschiedenis groep 6 Junior Einstein De oude Grieken en Romeinen hadden ze al en later ook de Vikingen. Koloniën. Koopmannen voeren met hun schepen over zee om met andere landen handel te drijven. Langs de route richtten ze handelsposten

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST Stichting PLUSBUS HOUTEN Naam en Zetel Stichting PLUSBUS HOUTEN Doelgroep en Doel

DOORLOPENDE TEKST Stichting PLUSBUS HOUTEN Naam en Zetel Stichting PLUSBUS HOUTEN Doelgroep en Doel DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de in Houten gevestigde Stichting PLUSBUS HOUTEN, zoals deze luiden met ingang van 8 maart 2018 na de akte van statutenwijziging, op 7 maart 2018 verleden voor mr.

Nadere informatie