Beleidsregel 6 Onverplichte precontractuele informatievoorziening (artikel 4:22 Wft en artikel 53 BGfo)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregel 6 Onverplichte precontractuele informatievoorziening (artikel 4:22 Wft en artikel 53 BGfo)"

Transcriptie

1 Beleidsregel 6 Onverplichte precontractuele informatievoorziening (artikel 4:22 Wft en artikel 53 BGfo) Artikel 1 Reclame uiting inzake krediet De kredietbank die in een reclame-uiting over krediet, anders dan via de televisie of de radio, informatie verstrekt over een effectief kredietvergoedingspercentage of een maandlast van een krediet, verstrekt daarbij naast het effectief kredietvergoedingspercentage en de maandlast, tevens informatie over: a. de voor de berekening van dat percentage en die maandlast gehanteerde kredietsom of kredietlimiet; b. de voor de berekening van dat percentage en die maandlast gehanteerde looptijd of theoretische looptijd; c. de voor de berekening van dat percentage en die maandlast gehanteerde totale prijs van het krediet; d. het feit dat het een krediet, zijnde een aflopend krediet of een doorlopend krediet betreft; en e. indien van toepassing, de om in aanmerking te komen voor het aangeboden krediet af te sluiten verzekeringen en ten behoeve van de kredietbank te vestigen zekerheidsrechten. Artikel 2 Reclame-uiting inzake krediet via televisie of radio De kredietbank die in een reclame-uiting over krediet via de televisie of de radio informatie verstrekt over een effectief kredietvergoedingspercentage dan wel een maandlast van een krediet in combinatie met een kredietsom of kredietlimiet, verstrekt: a. in die reclame-uiting informatie over de voor de berekening van dat percentage of die maandlast gehanteerde totale prijs van het krediet en de voor de berekening van dat percentage of die maandlast gehanteerde kredietsom of kredietlimiet; en b. op enig ander moment voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake het krediet waarop de reclame-uiting betrekking heeft, naast het effectief kredietvergoedingspercentage, de maandlast, de voor de berekening van dat percentage en die maandlast gehanteerde kredietsom of kredietlimiet en de voor de berekening van dat percentage en die maandlast gehanteerde totale prijs van het krediet, informatie over: 1. de voor de berekening van dat percentage en die maandlast gehanteerde looptijd of de theoretische looptijd; 2. het feit dat het een krediet, zijnde een aflopend krediet of een doorlopend krediet betreft; en 3. indien van toepassing, de om in aanmerking te komen voor het aangeboden krediet af te sluiten verzekeringen en ten behoeve van de kredietbank te vestigen zekerheidsrechten. Artikel 3 Maandlast 1. In een reclame-uiting over consumptief krediet wordt de in artikel 1 en artikel 2 bedoelde maandlast, in geval van een doorlopend krediet, niet lager weergegeven dan 2% van de betrokken kredietlimiet of, ingeval van een niet doorlopend krediet, niet lager weergegeven dan 2% van de betrokken kredietsom. 2. Als maandlast als bedoeld in deze beleidsregel wordt in de reclame-uiting de gewogen gemiddelde maandlast die op het krediet van toepassing is of, indien het krediet aflossingsvrij is of een aflossingsvrije periode kent, de aflossingsvrije maandlast en de bij die aflossing te betalen maandlast genoemd. Artikel 4 Weergave informatie De kredietbank geeft de in aanhef en in de onderdelen a tot en met c van artikel 1 bedoelde informatie en de in onderdeel b aanhef en onder 1 van artikel 2 bedoelde informatie en, indien van toepassing, de informatie bedoeld in artikel 3 lid 2 en artikel 6, indien deze wordt verstrekt in een reclame-uiting over krediet anders dan via de televisie of radio, gecombineerd weer in een tabel waarin geen andere informatie wordt opgenomen. Artikel 5 Reclame aan te schaffen goederen De kredietbank die in een reclame-uiting over krediet reclame maakt voor met het krediet aan te schaffen goederen of diensten, verstrekt daarbij tevens informatie over het effectief kredietvergoedingspercentage. Blad 1

2 Artikel 6 Effectief kredietvergoedingspercentage of kredietvergoeding voor bepaalde duur De kredietbank die in een reclame-uiting over krediet informatie verstrekt over een effectief kredietvergoedingspercentage of over een kredietvergoeding die voor een beperkte duur geldt, dan wel in een reclame-uiting over krediet informatie verstrekt over een variabele kredietvergoeding die voor een beperkte duur afwijkt van de variabele kredietvergoeding die op het moment van het doen van de reclame-uiting geldt voor overeenkomsten inzake krediet van gelijke soort, omvang en duur: a. verstrekt daarbij tevens informatie over de periode waarin het aangeboden effectief kredietvergoedingspercentage of de kredietvergoeding geldt; b. verstrekt daarbij tevens informatie over de hoogte van het effectieve kredietvergoedingspercentage of de kredietvergoeding na afloop van deze periode en, indien de hoogte van het effectief kredietvergoedingspercentage of de kredietvergoeding variabel is, over de op het moment van het doen van de reclame-uiting geldende variabele kredietvergoeding voor overeenkomsten over krediet van gelijke soort, omvang en duur; en c. baseert de overige op grond van artikel 1 en artikel 2 te verstrekken informatie over de kenmerken van het krediet op het effectieve kredietvergoedingspercentage of op de kredietvergoeding na afloop van deze periode, met dien verstande dat de informatie over de totale prijs van het krediet wordt gebaseerd op de gehele looptijd van het krediet. Artikel 7 Hoogte kredietvergoeding De kredietbank die in een reclame-uiting over krediet informatie verstrekt over de hoogte van de kredietvergoeding, verstrekt daarbij tevens informatie over het effectief kredietvergoedingspercentage. Artikel 8 Korting effectief kredietvergoedingspecentage of kredietvergoeding De kredietbank die in een reclame-uiting over krediet informatie verstrekt over de hoogte van een korting op het effectief kredietvergoedingspercentage of op een kredietvergoeding, verstrekt daarbij tevens informatie over het effectief kredietvergoedingspercentage dan wel de kredietvergoeding waar de korting op van toepassing is. Artikel 9 Aanduiding effectief kredietvergoedingspercentage De kredietbank die in een reclame-uiting inzake krediet informatie verstrekt over het effectief kredietvergoedingspercentage, duidt deze aan als effectieve rente op jaarbasis. Artikel 10 Verboden vermeldingen De kredietbank: a. neemt in een reclame-uiting over krediet geen mededelingen op aangaande de termijn waarbinnen of het tijdstip waarop over een kredietaanvraag wordt beslist, de overeenkomst inzake krediet tot stand kan komen of de cliënt over het krediet kan beschikken; b. brengt in de reclame-uiting over krediet niet tot uitdrukking dat lopende overeenkomsten inzake krediet bij de beoordeling van een kredietaanvraag geen of een ondergeschikte rol spelen; en c. geeft in een reclame-uiting over krediet geen kenmerken van het krediet weer waarin fiscale voordelen zijn verwerkt. Artikel 11 Kredietprospectus De kredietbank die in een reclame-uiting informatie verstrekt over een krediet, verstrekt daarbij tevens informatie over de verkrijgbaarheid van de kredietprospectus als bedoeld in artikel 4:33 lid 1 Wft en artikel 4 en volgende van de Beleidsregel Verplichte Contractuele Informatie (Beleidsregel 7). Artikel 12 Kenmerken krediet De kredietbank die in een reclame -uiting informatie verstrekt over de kenmerken van het krediet als bedoeld in artikel 1 en artikel 2 aanhef en sub b, aanhef en onder 1, verstrekt deze informatie in overeenstemming met de artikelen 3 en 4 van deze beleidsregel. Artikel 13 Uitzondering Artikel 2 lid 1 en lid 2 van de Beleidsregel Informatieverstrekking is niet van toepassing op het verstrekken van informatie in een reclame-uiting als bedoeld in deze beleidsregel. Vastgesteld door de raden van: de gemeente Gorinchem, d.d ; de gemeente Giessenlanden, d.d ; de gemeente Graafstroom, d.d ; Blad 2

3 de gemeente Hardinxveld-Giessendam, d.d ; de gemeente Leerdam, d.d ; de gemeente Liesveld, d.d ; de gemeente Lingewaal, d.d ; de gemeente Nieuw-Lekkerland, d.d ; en de gemeente Zederik, d.d , Blad 3

4 Toelichting beleidsregel 6 Onverplichte precontractuele informatievoorziening Algemeen Deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 52 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). In deze beleidsregel zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot het verstrekken van informatie in een reclame-uiting inzake krediet. Deze regels zijn voor een belangrijk deel ontleend aan het Besluit kredietaanbiedingen (Bka) als bedoeld in de Wck en voor een deel betreft het een aanscherping van deze regels. Het doel van het stellen van deze regels is, de cliënt ook in de fase van werving al een behoorlijk beeld te geven van het product. Dit geeft de cliënt de mogelijkheid aanbiedingen van verschillende financiële dienstverleners met elkaar te vergelijken en de financiële dienstverlener uit te kiezen die voor hem de meest gunstige aanbieding heeft. Artikel 1 Artikel 1 is gebaseerd op artikel 52 lid 1 BGfo. Artikel 1 verplicht de kredietbank, die anders dan via de televisie of de radio reclame maakt, openheid te geven over de belangrijkste kenmerken van het krediet wanneer de kredietbank een effectief kredietvergoedingspercentage of een maandlast in zijn reclame noemt. Bij de zinsnede anders dan via de televisie of de radio kan bijvoorbeeld gedacht worden aan advertenties in dagbladen, productfolders of informatie op het internet. Het noemen van het effectief kredietvergoedingspercentage of de maandlast verplicht tot het noemen van alle in de aanhef en in de onderdelen a tot en met e genoemde kenmerken. Artikel 4 Bka kende een soortgelijke bepaling. De belangrijkste wijziging ten opzichte van dit artikel betreft de verplichting de maandlasten te vermelden in plaats van het termijnbedrag en de lengte van de betalingstermijn. Het in reclame-uitingen vermelden van het termijnbedrag met de vaste lengte van een maand komt de vergelijkbaarheid voor de cliënt ten goede. Een andere wijziging is de toevoeging van het vermelden van de totale prijs van het krediet. Het weergeven van de totale prijs van het krediet dient ter verduidelijking aan de cliënt, zodat de cliënt weet hoeveel hij uiteindelijk na volledige afwikkeling van de overeenkomst concreet wordt geacht te hebben betaald in vergelijking met de kredietsom dan wel de kredietlimiet. De concrete totale prijs van het lenen van geld of het aankopen op krediet worden op deze manier inzichtelijk gemaakt. De verplichting tot het noemen van representatieve voorbeelden (artikelen 11 en 12 Bka) is komen te vervallen voor reclame-uitingen inzake krediet die anders dan via de televisie of de radio tot de cliënt worden gericht. Dit omdat deze extra informatie de reclame-uiting, waarin ook al gegevens worden opgenomen over de totale prijs van het krediet, naar verwachting niet informatiever, maar juist onoverzichtelijker zou maken. De representatieve voorbeelden moeten wel worden opgenomen in de kredietprospectus (artikel 4:33 Wft) als bedoeld in art. 112 BGfo. Tot de totale prijs van een krediet (artikel 1 lid c) worden alle kosten gerekend die hetzij direct zijn gerelateerd aan het product krediet, hetzij zijn verbonden aan de dienstverlening in verband met een krediet. Met de zinsnede kosten die zijn gerelateerd aan het product krediet wordt gedoeld op vergoedingen die verschuldigd zijn bij een reguliere afwikkeling van de overeenkomst inzake krediet (d.w.z. geen tussentijdse beëindiging van de overeenkomst of stopzetting van de betalingen). Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor het aantrekken van gelden, de bedrijfsvoeringkosten van de kredietbank, de kosten die de kredietbank moet maken indien de kredietbank zijn producten op de markt zet via tussenpersonen (doorberekening van de provisie die de kredietbank uitkeert aan de tussenpersoon) en incassokosten. Tot kosten die zijn verbonden aan de dienstverlening in verband met een krediet worden bijvoorbeeld gerekend de premies die verschuldigd zijn voor eventueel verplicht af te sluiten verzekeringen, zoals overlijdensrisico- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De premie van een (verplichte)verzekering is doorgaans afhankelijk van kenmerken en omstandigheden van een cliënt. Deze zijn in de fase van reclame nog niet bekend. In de reclame-uiting dient daarom een 'representatieve premie' onderdeel uit te maken van de kredietvergoeding, mocht een verzekering gekoppeld zijn aan de overeenkomst inzake krediet. Op grond van artikel 54 BGfo heeft de AFM de bevoegdheid regels te stellen aan de wijze van het verstrekken van informatie als bedoeld in dit artikel. Het ligt voor de hand dat de AFM van deze bevoegdheid gebruik zal maken om voor te schrijven dat bij het bepalen van een representatieve premie moet worden uitgegaan van een premie voor een (of meerdere) zogenaamd(e) maatmens(en). Een dergelijk voorschrift komt de vergelijkbaarheid van de informatie over de totale prijs van het krediet immers zeer ten goede. Blad 4

5 Provisies die door een bemiddelaar in krediet worden gevraagd van een cliënt worden niet tot kosten in verband met de dienstverlening inzake een krediet gerekend, omdat dit type van beloning verboden wordt in artikel 4:74 Wft. De verplichting uit onderdeel d van artikel 1 om aan te geven of er sprake is van een doorlopend krediet of een niet-doorlopend krediet, is overgenomen uit artikel 13 onderdeel b Bka. Een deel van de informatie die op grond van het Bka slechts in het prospectus dient te worden opgenomen, namelijk het bepaalde in artikel 10 eerste lid onderdeel e onder 1 en onderdeel f onder 1 Bka, moet op grond van artikel 53 BGfo al in de reclame duidelijk worden gemaakt. Op grond van onderdeel e moet de kredietbank in een reclame-uiting bij het noemen van het effectief kredietvergoedingspercentage of de maandlast ook de door de cliënt af te sluiten verzekering en/of de te vestigen zekerheidsrechten aangeven als deze als voorwaarden gelden om voor het krediet in aanmerking te komen. Onder deze zekerheidsrechten wordt in ieder geval verstaan het vestigen van een recht van hypotheek. Onderdeel e is ook van toepassing, wanneer de kosten voor de af te sluiten verzekering al in de totale prijs van een krediet (onderdeel c) zijn opgenomen. Artikel 2 Artikel 2 verplicht de kredietbank, die via de televisie of de radio reclame maakt voor een krediet, allereerst openheid van zaken te geven over de belangrijkste kenmerken van het krediet wanneer de kredietbank een effectief kredietvergoedingspercentage of een maandlast van een krediet in combinatie met een kredietsom of kredietlimiet in zijn reclame noemt. Dit artikel is gebaseerd op artikel 53 lid 2 BGfo. Een belangrijk verschil met het Bka en artikel 1 is dus dat een maandlast moet worden genoemd in combinatie met een kredietsom of een kredietlimiet. Dit heeft tot gevolg dat als er in een reclameuiting voor krediet op televisie of radio alleen een maandlast wordt genoemd (en dus geen effectief kredietvergoedingspercentage of kredietsom/ kredietlimiet), de kredietbank niet gehouden is de overige kenmerken van het krediet die zijn genoemd in artikel 2 toe te lichten. Dit noch in die reclameuiting, noch op enig ander moment voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst inzake krediet. Dit doet uiteraard niet af aan de verplichting genoemd in artikel 4:33 Wft en 112 FGbo om een kredietprospectus beschikbaar te houden of deze op verzoek van een cliënt te verstrekken. Een tweede verschil is dat als een effectief kredietvergoedingspercentage of een maandlast in combinatie met een kredietsom of een kredietlimiet wordt genoemd op televisie of radio, de andere kenmerken van het krediet in een later stadium voor het afsluiten van de overeenkomst betreffende een krediet moeten worden genoemd (artikel 2 sub b). Wanneer er reclame wordt gemaakt voor krediet op televisie en radio ontstaat dus een actieve informatieverstrekkingplicht tot het noemen van de andere kenmerken voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst inzake krediet. Dit kan bijvoorbeeld via het verstrekken van de kredietprospectus of het opnemen van de kenmerken in een offerte of productbrochure. Door de informatie over deze overige kenmerken niet verplicht aan bod te laten komen in de reclame-uitingen op televisie of radio, kunnen deze reclame-uitingen overzichtelijk worden gehouden. Het voorschrift, dat naast het effectief kredietvergoedingspercentage of de maandlast en een kredietsom of kredietlimiet informatie moet worden verstrekt over de totale prijs van het krediet en de bijbehorende kredietsom of kredietlimiet, stelt zeker dat reclame-uitingen op televisie en radio desondanks voldoende informatief zullen zijn. Een derde belangrijk verschil is dat er, wanneer een effectief kredietvergoedingspercentage of een maandlast in combinatie met een kredietsom of een kredietlimiet wordt genoemd, in de reclame-uiting op televisie of radio de totale prijs van het krediet wordt genoemd en de bijbehorende kredietsom of de kredietlimiet (artikel 2 sub a). Verwacht wordt dat een concrete weergave van de totale prijs van de lening afgezet tegen het leenbedrag meer effect heeft op de bewustwording van de consument dan een algemene notie of waarschuwing in een reclame-uiting. Ook hier geldt dat bijvoorbeeld premies die verband houden met verplicht af te sluiten verzekeringen (bijvoorbeeld overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) als onderdeel gelden van de totale prijs van het krediet en dat uitgegaan kan worden van een representatieve premie. Blad 5

6 Artikel 3 Artikel 3 is gebaseerd op artikel 53 lid 3 BGfo. Bij het vergelijken van verschillende kredieten is de hoogte van de maandlast voor veel cliënten belangrijk. Deze maandlast kan echter zeer laag uitvallen indien sprake is van een zeer lange looptijd van het product of indien bijvoorbeeld sprake is van een aflossingsvrij krediet. In die gevallen is er wel sprake van een lage maandlast maar zijn de kosten die voortvloeien uit de overeenkomst inzake krediet en die de cliënt uiteindelijk dient te dragen, hoog. Ter voorkoming van lokadvertenties met zeer lage maandlasten bevat artikel 3 een minimum hoogte van de weer te geven maandlast van 2% van de betrokken kredietlimiet in een reclame-uiting over een doorlopend krediet dan wel 2% van de kredietsom in een reclame-uiting over een niet-doorlopend krediet. Artikel 3 is niet van toepassing op reclame-uitingen inzake hypothecair krediet omdat deze vormen van krediet doorgaans een langere looptijd kennen dan overeenkomsten inzake consumptief krediet. Door de lange looptijd staat een maandlast van 2% van de betrokken kredietsom wel erg ver van wat uiteindelijk de daadwerkelijk door de cliënt te betalen maandlast zal zijn. Artikel 3 lid 2 van de beleidsregel is gebaseerd op artikel 53 lid 7 BGfo en is nieuw ten opzichte van het Bfd. Lid 2 geeft aan op welke wijze de maandlast moet worden weergegeven in een reclameuiting. Voor de meeste gevallen betreft het dan de gewogen gemiddelde maandlast die gedurende de looptijd van het krediet wordt betaald. Bij een annuïtaire aflossing van het krediet zal de maandlast overeenkomen met de maandlast die werkelijk maandelijks zal worden betaald. Bij een lineaire aflossing van het krediet, waarbij de maandlast gedurende de looptijd afneemt, geeft de gemiddelde maandlast de consument alleen een belangrijke indicatie. Voor een aflossingsvrij krediet, waarbij de cliënt de kredietsom pas aan het eind van de looptijd terugbetaalt, dient de cliënt om een goed beeld te krijgen zowel informatie te hebben over de reguliere maandlast als over de som die op het eind moet worden betaald. Soms is er ook sprake van een aflossingsvrije periode. In dit geval dient de cliënt zowel te worden geïnformeerd over de maandlast die geldt voor deze aflossingsvrije periode als over de daarna geldende maandlast. Artikel 4 Artikel 4 is gebaseerd op artikel 53 lid 4 BGfo. De kredietbank moet in de eerste plaats een deel van de informatie van artikel 1 en artikel 2 en, indien van toepassing de informatie uit artikel 6 en 7, in een tabel weergeven. Het gaat daarbij om het noemen van de informatie in één tabel. In de tweede plaats moet de kredietbank zich in die tabel beperken tot het noemen van de informatie uit artikel 1, artikel 2 en, indien van toepassing, artikel 3 lid 2 en 6. Ter voorkoming van een hoeveelheid aan informatie waardoor de cliënt de belangrijke informatie niet meer uit het geheel kan onderscheiden, mag de tabel daarom slechts een beperkte hoeveelheid informatie bevatten. Ook dit is een wijziging ten opzichte van het bepaalde in artikel 6 Bka, waarin het voorschrift inzake de tabel is vastgelegd. Artikel 5 Artikel 5 is gebaseerd op artikel 53 lid 5 BGfo. De kredietbank is verplicht het effectief kredietvergoedingspercentage te noemen, indien reclame wordt gemaakt voor met het krediet aan te schaffen goederen of diensten. Vaak wordt reclame gemaakt voor krediet waarbij in het bijzonder de aan te schaffen flat-screen TV, home cinemaset, serre of computer alle aandacht krijgt. In de reclame wordt dan gesteld dat deze goederen heel eenvoudig kunnen worden verkregen door met de financiële dienstverlener contact op te nemen en een lening af te sluiten. Door te verplichten in dit soort reclames informatie te geven over het krediet waarmee de goederen moeten worden aangeschaft en de kosten die aan dit krediet verbonden zijn door het vermelden van het effectief kredietvergoedingspercentage wordt de eenvoud en het gemak van een lening genuanceerd en wordt het de cliënt mogelijk gemaakt in een vroege fase verschillende kredietaanbiedingen met elkaar te vergelijken. Het noemen van het effectief kredietvergoedingspercentage op jaarbasis heeft, op grond van artikel 1 en artikel 2 tot gevolg dat ook de andere kenmerken genoemd in deze beide artikelen moeten worden weergegeven in de reclame-uiting, dan wel, indien van toepassing, op enig ander moment voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst inzake krediet. Het bepaalde in de andere artikelen van deze beleidsregel is ook bij het verplicht vermelden van het effectief kredietvergoedingspercentage onverkort van toepassing. Blad 6

7 Artikel 6 Artikel 6 is gebaseerd op artikel 53 lid 6 BGfo. Deze bepaling dient ter voorkoming van het adverteren met actietarieven van beperkte duur waarbij het voor de cliënt onduidelijk is dat er sprake is van een actietarief. Op grond van de onderdelen a tot en met c van dit artikel moet de kredietbank aangeven hoe lang de actie duurt, wat de hoogte van het effectief kredietvergoedingspercentage of de kredietvergoeding na de actieperiode is en baseert de kredietbank de informatie uit artikel 1 en artikel 2 op het tarief ná de actieperiode. In het geval dat na de actieperiode een variabele rente geldt, dient de informatie uit artikel 1 en artikel 2 gebaseerd te zijn op de, op het moment van het doen van de reclame-uiting, geldende variabele rente voor overeenkomsten inzake krediet van gelijke soort, omvang en duur. Ten opzichte van het Besluit financiële dienstverlening (Bfd) is aan het zesde lid een nieuw onderdeel toegevoegd. De totale prijs van het krediet moet altijd worden gebaseerd op de gehele looptijd van het krediet. Artikel 7 Dit artikel is gebaseerd op artikel 28 lid 8 GBfo. Dit artikel is overgenomen uit artikel 4 lid 3 Bka. Het noemen van het effectief kredietvergoedingspercentage op jaarbasis heeft, op grond van artikel 1 en artikel 2 tot gevolg dat ook de andere kenmerken genoemd in deze beide artikelen moeten worden weergegeven in de reclame-uiting, dan wel, indien van toepassing, op enig ander moment voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst inzake krediet. De overige artikelen van deze beleidsregel zijn ook bij het verplicht melden van het effectief kredietvergoedingspercentage onverkort van toepassing. Artikel 8 Dit artikel is gebaseerd op artikel 28 lid 9 BGfo. Dit artikel kan gezien worden als een aanvulling op de regeling van artikel 6 ten aanzien van actietarieven. In reclame-uitingen waarbij geadverteerd wordt met een korting op de kredietvergoeding dan wel het effectief kredietvergoedingspercentage, moet tevens de hoogte van de kredietvergoeding dan wel het effectief kredietvergoedingspercentage worden genoemd waar de korting op wordt gegeven. Het noemen van het effectief kredietvergoedingspercentage op jaarbasis heeft, op grond van artikel 1 en artikel 2, tot gevolg dat ook de andere kenmerken genoemd in deze beide artikelen moeten worden weergegeven in de reclame-uiting, dan wel, indien van toepassing, op enig ander moment voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst inzake krediet. De andere artikelen zijn ook bij het verplicht melden van het effectief kredietvergoedingspercentage onverkort van toepassing. Artikel 9 Dit artikel is gebaseerd op artikel 28 lid 10 BGfo. Dit artikel is overgenomen uit artikel 7 Bka. Artikel 10 Dit artikel is gebaseerd op artikel 28 lid 11 BGfo. Dit artikel bevat een aantal voorschriften, dat voor een deel is overgenomen uit de verboden genoemd in de artikelen 14 en 15 Bka. Onderdeel a is overgenomen uit artikel 14 Bka. Het doel van onderdeel a is het voorkomen van advertenties die aanzetten tot het in een plotselinge opwelling afsluiten van een kredietovereenkomst. Ter voorkoming van overkreditering is het van groot belang dat de cliënt een weloverwogen beslissing maakt om al dan niet een kredietovereenkomst aan te gaan. Onderdeel b is overgenomen uit art. 15 Bka. Onderdeel c is nieuw en betreft een aanscherping van de onder de Wck geldende regels ten aanzien van reclame-uitingen over krediet. Uit een consultatie is naar voren gekomen dat er brede steun in de markt bestaat voor het verbeteren van de informatievoorziening aan de cliënt waar het fiscale voordelen betreft. Onder het oude regime werd veelvuldig geadverteerd met rentetarieven waarin fiscale voordelen waren verwerkt. Doorgaans werd daarbij uitgegaan van het hoogste belastingtarief dat slechts op een beperkte groep consumenten van toepassing was. Bovendien kwam men niet bij iedere kredietovereenkomst in aanmerking voor belastingvoordelen. Op dit moment is de rente van een lening slechts aftrekbaar wanneer het krediet wordt aangewend voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning. In plaats van de cliënt te overladen met informatie over de verschillende rentetarieven bij verschillende belastingvoordelen en te verplichten de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze belastingvoordelen te noemen, is er in navolging van de Bfd in de BGfo voor gekozen het adverteren met fiscale voordelen in reclame-uitingen over krediet te verbieden. Blad 7

8 Dit vergroot de vergelijkbaarheid van aanbiedingen van krediet in de verschillende reclame-uitingen en voorkomt dat de cliënt zoveel informatie krijgt dat hem daardoor belangrijkste kenmerken van het krediet ontgaan. Artikel 11 Dit artikel is gebaseerd op artikel 28 lid 12 BGfo. Op grond van dit artikel moet de kredietbank in een reclame-uiting over krediet informatie verstrekken over de verkrijgbaarheid van de kredietprospectus. De inhoud van de kredietprospectus wordt geregeld in artikel 112 BGfo en in de Beleidsregel Verplichte Precontractuele Informatie (Beleidsregel 7). Artikel 12 Dit artikel is gebaseerd op artikel 28 lid 13 BGfo. Dit artikel bepaalt, dat indien de kredietbank informatie verstrekt over een krediet en daarbij melding maakt van de kenmerken van het krediet als bedoeld in artikel 1 en artikel 2 aanhef sub b, aanhef en onder 1, de kredietbank deze informatie op een gelijke wijze dient te verstrekken als voorgeschreven in de artikelen 3 en 4 van de beleidsregel. Dit vergroot de vergelijkbaarheid van het product voor de consument en helpt de cliënt te beoordelen welk product het beste bij hem past. Artikel 13 Dit artikel is gebaseerd op artikel 28 lid 14 BGfo. Het vereiste in de eerste volzin van artikel 49 lid 1, eerste volzin BFgo (artikel 2 lid 1 en lid 2 Beleidsregel Informatieverstrekking) om informatie schriftelijk te verstrekken, geldt niet voor informatie verstrekt in reclame-uitingen als bedoeld in artikel 53 BGfo (en deze beleidsregel). Deze informatie kan zodoende ook in een reclame-uiting op TV, radio of ander medium worden verstrekt. Omdat uitdrukkelijk wordt verwezen naar informatie in reclame-uitingen, zijn de artikelen 1 en 2 van de Beleidsregel Informatieverstrekking (artikel 49 lid 1, eerste volzin, BGfo) onverkort van toepassing op informatie die op grond van artikel 2 sub b in een later stadium dan in de reclame-uiting zelf moet worden verstrekt ( op enig ander moment voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst ). Informatie die ná een reclame-uiting via de televisie of radio, maar op grond van artikel 2 sub b voor het aangaan van een contract inzake een krediet moet worden gegeven aan een cliënt, dient dus wel schriftelijk of via een andere duurzame drager te worden verstrekt. Blad 8

Resultaten flitsevaluatie kredietreclame. 1. Naleving van de regelgeving

Resultaten flitsevaluatie kredietreclame. 1. Naleving van de regelgeving Resultaten flitsevaluatie kredietreclame 1. Naleving van de regelgeving In de onderzoeksperiode is op twee momenten een aantal reclame-uitingen en kredietprospectussen inhoudelijk beoordeeld. Op het eerste

Nadere informatie

Verplichte precontractuele informatievoorziening (artikelen 4:20, 4:22 en 4:33 Wft en de artikelen 57, 61 en artikel 112 BGfo)

Verplichte precontractuele informatievoorziening (artikelen 4:20, 4:22 en 4:33 Wft en de artikelen 57, 61 en artikel 112 BGfo) Beleidsregel 7 Verplichte precontractuele informatievoorziening (artikelen 4:20, 4:22 en 4:33 Wft en de artikelen 57, 61 en artikel 112 BGfo) Artikel 1 Definities In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen wordt als volgt gewijzigd:

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake is van

Nadere informatie

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard Begrippenlijst A-Z Afbetaling Als u iets op afbetaling koopt, krijgt u uw aankoop direct mee. Vervolgens betaalt u het aankoopbedrag in termijnen terug. U wordt pas officieel eigenaar van uw aankoop zodra

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Workshop gedragstoezicht BES

Workshop gedragstoezicht BES Workshop gedragstoezicht BES Hans Wolters 30 maart 2010 Agenda 1. Taken AFM en inhoud gedragstoezicht 2. Zorgplicht 3. Transparantietoezicht 4. Voorkomen overkreditering 2 1. Taak: wat doet de AFM? De

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Kredietmaatschappij Vola BV, kortweg Vola, is één van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17608 30 september 2011 Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft en de Vrijstellingsregeling

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot het gedragstoezicht op financiële ondernemingen (Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc.

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc. Prospectus niet-doorlopende kredieten FCE Bank plc. Algemeen FCE Bank plc. is een financiële dienstverlener die onder andere kredieten verstrekt voor de aan- schaf van een auto. Dit prospectus informeert

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

8.1.2a. Informatieverstrekking door beleggingsondernemingen en aanbieders van hypothecair krediet

8.1.2a. Informatieverstrekking door beleggingsondernemingen en aanbieders van hypothecair krediet Het opschrift van paragraaf 8.1.2a komt te luiden: 8.1.2a. Informatieverstrekking door beleggingsondernemingen en aanbieders van hypothecair krediet Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 4:19, vierde

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

Beleidsregel 9 Informatieverstrekking inzake overeenkomst op afstand (artikelen 4:20 Wft, 4:28 Wft en 4:29 Wft, artikelen 77, 78, 79 en 80 BGf0 )

Beleidsregel 9 Informatieverstrekking inzake overeenkomst op afstand (artikelen 4:20 Wft, 4:28 Wft en 4:29 Wft, artikelen 77, 78, 79 en 80 BGf0 ) Beleidsregel 9 Informatieverstrekking inzake overeenkomst op afstand (artikelen 4:20 Wft, 4:28 Wft en 4:29 Wft, artikelen 77, 78, 79 en 80 BGf0 ) Artikel 1 Definities In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Prospectus Vola Geldleningen BV

Prospectus Vola Geldleningen BV Prospectus Vola Geldleningen BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Vola Geldleningen BV, kortweg Vola is één van de bekendste financieringsmaatschappijen

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

De zakelijke lening van ABN AMRO

De zakelijke lening van ABN AMRO Zakelijke lening 1 De zakelijke lening van ABN AMRO In dit productinformatieblad leest u hoe de zakelijke lening van ABN AMRO werkt, en wat de belangrijkste kenmerken en risico s zijn. Ook leest u wat

Nadere informatie

Aflevering 5 - Advies over oversluiten

Aflevering 5 - Advies over oversluiten Aflevering 5 - Advies over oversluiten Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn grote invloed

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag FM/2010/3544 U Uw brief (kenmerk) 2010Z03508 2010Z03659 Datum 15 maart

Nadere informatie

Vereniging voor Reclamerecht

Vereniging voor Reclamerecht Statutair gevestigd te Amsterdam Handelsregister Amsterdam 34235000 ADVIES VAN DE STUDIECOMMISSIE KREDIETRECLAME AAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING VOOR RECLAMERECHT Samenvatting De studiecommissie Kredietreclame

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 676 Besluit van 15 december 2005, houdende regels voor de financiële dienstverlening (Besluit financiële dienstverlening) Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-55 d.d. 21 februari 2012 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mevrouw mr. J.W.M. Lenting en mr. W.F.C. Baars, leden en mr. P.E. Roodenburg, secretaris)

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst.

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst. Toelichting bij de VFN Gedragscode per 01-01-2014 Artikel 1, reikwijdte Dit artikel beoogt de reikwijdte van de VFN Gedragscode ten opzichte van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) vast te

Nadere informatie

Invulling toezicht AFM op BES-eilanden

Invulling toezicht AFM op BES-eilanden Invulling toezicht AFM op BES-eilanden Michiel Denkers Hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen Jeroen Gevaert Senior Toezichthouder Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen Februari 2012 AGENDA

Nadere informatie

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst.

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst. Toelichting bij de VFN Gedragscode per 01-01-2012 Artikel 1, reikwijdte Dit artikel beoogt de reikwijdte van de VFN Gedragscode ten opzichte van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) vast te

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE DECEMBER 2011 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services Inleiding Dit prospectus geeft uitgebreid informatie over de consumptieve kredieten van RCI Financial Services B.V. h.o.d.n. Renault Financial Services, Renault Business Finance, Nissan Financial Services

Nadere informatie

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen F L E X Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 00 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Liesbeth Sikkema Financiële Diensten, Nieuwestraatweg 89, 9061 CN Giekerk.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Liesbeth Sikkema Financiële Diensten, Nieuwestraatweg 89, 9061 CN Giekerk. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Liesbeth Sikkema Financiële Diensten, Nieuwestraatweg 89, 9061 CN Giekerk. Inleiding Ons kantoor hecht veel waarde

Nadere informatie

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl

Geld lenen FINANCIERINGEN BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl. www.defam.nl Geld lenen FINANCIERINGEN BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 66 F (030) 659 66 60 E info@defam.nl www.defam.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen,

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet

Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet De module Consumptief Krediet 0 bestaat uit de volgende onderdelen: I. Roodstanden II. Toegankelijkheid van informatie III. Betalingsachterstanden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING vastgesteld november 2015 Titel 1 ALGEMENE BEPALINGEN De leden van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, in aanmerking nemende dat: zij

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd)

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN Postbus 4003 1620 HA HOORN Telefoon: 0229 234334 Fax: 0229-243644 E-mail: info@bvw.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Ministerie van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Datum 6 oktober 2015 Referentie BR2440

Ministerie van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Datum 6 oktober 2015 Referentie BR2440 Ministerie van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Datum 6 oktober 2015 Referentie BR2440 Betreft: Consultatie Bgfo - implementatie Mortgage Credit Directive Geachte mevrouw, Als bijlage treft u de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2015Z14592

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE NOVEMBER 2010 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Krediet op creditcard

Krediet op creditcard Krediet op creditcard Met een krediet op uw creditcard kunt u de aankopen met uw RaboCard of Rabo GoldCard desgewenst gespreid terug betalen. En dan betaalt u natuurlijk alleen rente als u dat krediet

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

De fiscale aspecten van directe beloning

De fiscale aspecten van directe beloning De fiscale aspecten van directe beloning door mr. G.G. Bekkering-Klapmuts FB Bekkering Fiscaal & Juridisch Advies Provisieverbod 2013 Provisieverbod complee financiële producten Nieuwe vakbekwaamheidseisen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument HYPi is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag laten wij u zien hoe wij werken. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Tros Radar 1) en het bericht AFM: strenger toezicht op hypotheken 2)?

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Tros Radar 1) en het bericht AFM: strenger toezicht op hypotheken 2)? > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl

Prospectus. Consumptief Krediet. Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl Prospectus Consumptief Krediet Persoonlijke oplossingen voor uw levensstijl GMAC Nederland N.V. is een financieringsmaatschappij, die haar financiële diensten voornamelijk via de Opel en Chevrolet dealers

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Wft Consumptief krediet oefenexamen

Wft Consumptief krediet oefenexamen Wft Consumptief krediet oefenexamen Kennis Vraag 1 De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) heeft gedragsregels opgesteld om overkreditering te voorkomen. Wat schrijven deze regels

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MEESTER EN DE LANGE VERZEKERINGEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT - VERSIE 1.0 - DD 01 JULI 2009 - DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Adviesburo Neels Annie M.G. Schmidtsingel 100 4421 TA Kapelle tel. 0113 32 01 40 mobiel: 06 5391 0828 mail: info@adviesburoneels.nl internet: www.adviesburoneels.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Prospectus effectenkrediet INSINGERGILISSEN

Prospectus effectenkrediet INSINGERGILISSEN Prospectus effectenkrediet INSINGERGILISSEN Identiteit en contactgegevens van de aanbieder InsingerGilissen Bankiers N.V., hierna te noemen: de Bank Herengracht 537, 1017 BV AMSTERDAM T: 020-527 6000 M:

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 11 1 Te gelegener tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst

Nadere informatie

Leidraad dienstverleningsdocument. AFM, juni 2009

Leidraad dienstverleningsdocument. AFM, juni 2009 Leidraad dienstverleningsdocument AFM, juni 2009 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet

Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet De Klantbelang Dashboardmodule Consumptief Krediet 20-20 bestaat uit de volgende onderdelen: I. Roodstanden II. Creditcards III. Informatieverstrekking

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Toezichthouder

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Bas Perik Consult Erkend Hypotheekadviseur Langestraat 64a 7491 AH Delden T: 074-3766060 F: 084-2230474 M: 06-18209342 info@geldmoment.nl www.basperikconsult.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland

Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Uw auto financieren? Dat doet u bij Alpha Credit Nederland Huurkoop 2 Persoonlijke lening 4 Doorlopend krediet 6 Financieren van a tot z 8 Zeg maar wat u wilt weten 10 Goed om te weten 12 We brengen uw

Nadere informatie

SNS Lenen. Prospectus Lenen

SNS Lenen. Prospectus Lenen Prospectus Lenen SNS Lenen Heeft u extra geld nodig? Om een grote uitgave te doen of om geld achter de hand te hebben voor onvoorziene uitgaven? Bij SNS Bank kunt u terecht voor een lening die bij u past.

Nadere informatie

VFN Gedragscode per 01-01-2014 (vervangt de VFN Gedragscode 01-01-2012)

VFN Gedragscode per 01-01-2014 (vervangt de VFN Gedragscode 01-01-2012) VFN Gedragscode per 01-01-2014 (vervangt de VFN Gedragscode 01-01-2012) 1. Reikwijdte De VFN Gedragscode is van toepassing op alle krediet aan consumenten anders dan een krediet aan een consument voor

Nadere informatie

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.

OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin. OPMAAT De Bruin IJsselstein V.OF., Benschopperstraat 35, 3401 DG IJsselstein tel.: 0348-575010; fax 0842-283071; email: info@opmaatdebruin.nl; website: www.opmaatdebruin.nl. Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland Bankreglement Stadsbank Oost Nederland als bedoeld in artikel 4:37 Wet op het financieel toezicht Besloten door het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland in haar vergadering van 29 november

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Cliënt: Voorbeeld Beoordeling Consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar : 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland)

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) Regelingen en voorzieningen CODE 5.2.2.55 Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) bronnen Gedragscode VFN, www.vfn.nl, maart 2012 VFN Gedragscode per 1.1.2012 (vervangt

Nadere informatie

De module Consumptief Krediet bestaat uit de volgende onderdelen:

De module Consumptief Krediet bestaat uit de volgende onderdelen: Klantbelang Dashboardmodule Consumptief Krediet 0 In deze bijlage wordt een toelichting op en het scoreformat behorende bij de verschillende onderdelen van de Klantbelang Dashboardmodule Consumptief Krediet

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Prijswijzer CITROËN DE BESTE DEALS OP EEN RIJTJE

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Prijswijzer CITROËN DE BESTE DEALS OP EEN RIJTJE CITROËN Prijswijzer DE BESTE DEALS OP EEN RIJTJE Om een lening voor uw nieuwe of gebruikte Citroën te krijgen, hoeft u niet naar uw bank. U regelt het gewoon in de showroom, want uw eigen Citroën-dealer

Nadere informatie

Beleidsregel 2 b Vakbekwaamheid (artikel 4:9 Wft en de artikelen 5 tot en met 7 en 171 BGfo)

Beleidsregel 2 b Vakbekwaamheid (artikel 4:9 Wft en de artikelen 5 tot en met 7 en 171 BGfo) Beleidsregel 2 b Vakbekwaamheid (artikel 4:9 Wft en de artikelen 5 tot en met 7 en 171 BGfo) Paragraaf 1 Inleidende bepaling Artikel 1 Definities In deze beleidsregel wordt verstaan onder: Kredietbank

Nadere informatie