Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws"

Transcriptie

1 Doen wat nodig is Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws november

2 Aanleiding evaluatie In april 2011 is het buurtpraktijkteam (BPT) begonnen in de Mercatorbuurt. In de maanden die volgden heeft het team steeds stukjes van de resultaten gepresenteerd aan de opdrachtgevers. Deze tussenevaluatie geeft hen een overzicht van de werkwijze, de ontwikkelingen, behaalde resultaten en de lessen die het buurtpraktijkteam heeft opgedaan. De evaluatie geeft antwoord op de vraag: werken de werkprincipes van het buurtpraktijkteam? De stadsdeelvoorzitter van West, Martien Kuitenbrouwer, heeft recent de ambitie uitgesproken om de werkwijze van het BPT nog meer onderdeel te laten zijn van het reguliere werk van het stadsdeel en betrokken organisaties. De evaluatie heeft ook tot doel de opgedane ervaring en inzichten van het BPT verder in de organisaties verspreiden zodat ook andere mensen er kennis van kunnen nemen. We gaan met de evaluatie tot slot in op dilemma s die werkwijze van het BPT lostrekt, met als doel om daarover in gesprek te raken, ervan te leren en naar oplossingen te zoeken. Opzet evaluatie Het stadsdeel heeft nadrukkelijk gekozen voor een kwalitatieve evaluatie. Het stuk focust op wat betrokkenen zien als werkzame bestanddelen, successen, opgaven en dilemma s. Voor de zomer zijn hiertoe interviews afgenomen met de meeste teamleden, betrokkenen directeuren en met een aantal bewoners. In de bijlage treft u een overzicht van de geïnterviewden. Het stadsdeel wil in navolging van deze evaluatie een kwantitatieve evaluatie maken van de effecten op de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, maar ook van de preventieve inzet in gezinnen en geïndiceerde hulp aan gezinnen. Daarvoor hebben we aanvullende informatie nodig van BPT, stadsdeel en partners. In een bijlage is een overzicht bijgevoegd van het aantal en de aard van activiteiten, bereikte bewoners en jongeren/gezinnen om ook een kwantitatief beeld te geven van de inspanningen van het team ten aanzien van de geformuleerde doelstellingen. In de bijlage alvast een eerste analyse van de ontwikkelingen op gebied van veiligheid in de Mercatorbuurt op basis van de Veiligheidsindex. Deze cijfers ondersteunen de conclusies die in dit rapport getrokken worden over het herstel van vertrouwen in de buurt: uit cijfers blijkt dat bewoners zich relatief veel veiliger gaan voelen in 2011 en 2012 ( in vergelijk tot 2010). Leeswijzer: Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding voor het ontstaan van het BPT. Centraal in dit hoofdstuk staat de aanpak van een inmiddels criminele jeugdgroep in een aanpalende buurt: de Chasségroep. De analyse van deze groep is leidend is geweest voor de inrichting van het team. De uitgangpunten van het buurtpraktijkteam zijn gebaseerd op wat gewerkt, maar vooral ook wat niet gewerkt heeft in de aanpak van deze criminele jeugdgroep. Hoofdstuk 2 gaat in op de werkprincipes van het BPT en de opdracht van de directeuren aan het team. Hoofdstuk 3 geeft een korte schets van en keuze voor het werkgebied en de eerste bijeenkomst met buurtbewoners en professionals in juni In de eerste maanden na de start is het BPT bezig met het vormen van een netwerk en verdieping in de buurt. Daaropvolgend heeft het BPT een aantal doelen geformuleerd en een (voorlopige) strategie bepaald. 2

3 In hoofdstuk 4 bespreken we aan de hand van drie thema s hoe het BPT de werkprincipes heeft toegepast: Grenzen stellen en vertrouwen herwinnen in de buurt Hulp aan gezinnen Focus van professionals richten Om een beeld te geven van de meerwaarde van de werkwijze van het team beschrijven we rond een aantal concrete situaties hoe (volgens betrokkenen) de uitgangssituatie was, hoe de problemen gebruikelijk werden opgelost, wat het BPT vervolgens heeft ingezet en wat het resultaat van deze inzet was. Citaten uit interviews met betrokkenen illustreren daarbij de werkwijze van het team, wat is bereikt/ wat niet en dilemma s die betrokkenen ervaren. Zo willen we inzicht geven in waar het BPT verschil heeft gemaakt en waar niet. Met zijn aanpak stelt het BPT vanzelfsprekendheden ter discussie, waardoor spanning komt te staan op gebruikelijke werkwijzen, reacties en routines. Om deze spanningen hanteerbaar en werkbaar te maken én ruimte te houden voor leren, zijn rondom het team een aantal processen ingericht en worden interventies gepleegd. Hierover vertelt hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 vat samen en trekt een aantal conclusies. Hoofdstuk 1; aanleiding buurtpraktijkteam Martien Kuitenbrouwer ontmoette op een van haar kennismakingsrondes als nieuwe voorzitter van het kersverse stadsdeel West in 2010 professionals uit de Chassébuurt. Deze professionals vertelden haar dat de samenleving en alle betrokken organisaties de greep op een jeugdgroep in de buurt volledig hadden verloren. Deze jongens waren ondanks alle inspanningen van welzijnsorganisaties hulpverlening, politie en justitie, verder afgegleden. De kern pleegde inmiddels ernstige criminele feiten. Kuitenbrouwer gaf vervolgens opdracht om te kijken welke problemen op een fundamenteler niveau speelden bij de aanpak van deze groep, vooral om van te leren. In november 2010 organiseerde het stadsdeel twee werkbijeenkomsten met professionals over de groep en een van de zes gezinnen die hofleverancier waren van de groep. Om in beeld te brengen welke interventies waren ingezet en om inzicht te krijgen in de dynamiek tussen de groep, de buurt en de groep. De bijeenkomsten bevestigden dat in de Chasségroep en hun familieleden in de afgelopen decennia met de beste bedoelingen veel was geïnvesteerd, door tal van organisaties en nog meer professionals. Zonder noemenswaardig of blijvend resultaat. De belangrijkste conclusie van deze bijeenkomsten was dat de groep georganiseerd was als efficiënte netwerkorganisatie: slim in het snel organiseren van de juiste resources voor een kraak of een overval. De professionele organisaties reageerden met geprotocolleerde programma s en standaard aanpakken, ook als deze te weinig resultaat boekten. Deze situatie werd door alle partijen geaccepteerd. 3

4 Een andere conclusie was dat weliswaar veel afgestemd en gecoördineerd werd, maar dat elke organisatie toch vooral vanuit zijn eigen visie en taken handelde. Met als gevolg dat de norm voor jongeren vaak onduidelijk was. In de ruimte die ontstond wisten jongeren vaak feilloos professionals en hun organisaties uit te spelen. Partijen haalden ook onbedoeld elkaars resultaten onderuit. Tot slot bleek ook uit de analyse dat het heel ingewikkeld was georganiseerd, met veertig organisaties en nog meer professionals die in de loop van een aantal jaren betrokken waren geweest bij de groep, individuele jongeren en hun gezinnen en de buurt. Hoofdstuk 2; werkprincipes en opdracht van directeuren De analyse van de aanpak van de Chasségroep legde het stadsdeel eind november 2010 voor aan directeuren/ bestuurders van zes organisaties: het Openbaar Ministerie, politie Amsterdam Amstelland, Bureau Jeugdzorg (BJAA), Spirit, Streetcornerwork en Reclassering Nederland. Voor hen werd duidelijk dat de organisaties onbedoeld hadden bijgedragen aan het isolement van de gezinnen en het manipulatieve, eisende gedrag van de groep. Als we effectiever willen zijn in de bestrijding van jeugdcriminaliteit en overlast moeten we nadenken over fundamenteel andere, flexibelere manieren van werken, aldus de directeuren. 'It takes a network to fight a network' zoals Eric Gerritsen, directeur van BJAA, verwoorde. De analyse zorgde voor draagvlak en bestuurlijke wil bij alle partners om verder na te denken over andere manieren van organiseren. In maart 2011 besloten de directeuren van Spirit, BJAA, Reclassering Nederland, Streetcornerwork, de districtschef van politie, de hoofdofficier van justitie en de stadsdeelvoorzitter, tot de oprichting van een buurtpraktijkteam. Dit team zou net zo flexibel en wendbaar kunnen acteren als de groep. Politie, BJAA en Spirit stelden ieder een medewerker ter beschikking voor het team (respectievelijk: Ton, Enrico en Jelle). Het stadsdeel leverde de teamleider aan en ondersteuning voor het team (Martien van Rijn, May-Britt en Simen). Later zouden ook buurtcoördinator (Marco), een frontier - opbouwwerk- (Seyit) en een leerplichtambtenaar (Snezana) aansluiten. Het was de bestuurders duidelijk dat -afgezien van repressie- er geen eer meer te behalen viel met de criminele leden van de Chasségroep. Opdracht aan het BPT werd om samen met de top 600 in vijf Chasségezinnen ervoor te zorgen dat in ieder geval de broertjes en zusjes niet afgleden. Het BPT kreeg verder de opdracht om te experimenteren met een nieuwe aanpak in een andere buurt, waar de problemen met jeugd nog niet zo ver geëscaleerd waren. Om te voorkomen dat de bestuurders over tien jaar weer zo om tafel zouden zitten. Werkprincipes in plaats van organisatiestructuur Nieuw bij het instellen van het team was dat niet functies, gestandaardiseerde programma s of aanbod van de organisaties voorop stond. In plaats daarvan werden werkprincipes leidend voor het handelen van de mensen in het team. 4

5 De werkprincipes werden grotendeels geformuleerd naar de inzichten van de analyse van de Chasségroep: netwerkorganisatie organiseren op benodigde competentie Klein, wendbaar, flexibel korte lijnen, snel schakelen Actieleren staat centraal: vanuit een brede analyse steeds opnieuw kijken wat nodig is, uitproberen, werkwijzen bijstellen en kennis delen Werken vanuit een gezamenlijke focus (norm) en die leidend laten zijn voor handelen Formuleren van gezamenlijke opgave, doelen en diagnose met bewoners, professionals en andere betrokkenen Zichtbaar, met kleine haalbare stappen, dichtbij jongeren, gezinnen en de buurt (Re-)activering van eigen kracht van gezinnen en bewoners (Re-) activering van de uitvoeringskracht van professionals (doen wat de situatie vraagt) teamleden en teamleiders werken met mandaat uit hun organisatie Het BPT zou worden georganiseerd als een efficiënt netwerk. Het team werd ingericht als klein, slim, praktisch, wendbaar en snel. Het sloot aan bij bestaande structuren, maar stuurt er scherp op dat het werk (van het team zelf, de organisaties in de buurt en in de gezinnen) focust op wat er echt nodig is om concrete problemen op te lossen. Daartoe vervult het buurtpraktijkteam een voorbeeldfunctie en heeft het team de rol van aanjager(bestuursopdracht oktober 2011.) De organisaties hadden daarnaast nog zo hun eigen overwegingen om mee te doen aan het buurtpraktijkteam: Voor de Spirit was het BPT een interessante manier om in samenwerking met andere partijen een nieuwe wijkgerichte manier van werken te ontwikkelen. Spirit was vooral benieuwd wat deze werkwijze zou kunnen opleveren in zeer moeilijke gezinnen. Zij stelden daarom Jelle Faber ter beschikking voor het team: VIG coach, met veel ervaring in dit type gezinnen. BJAA was intern al begonnen met het heroverwegen van de manier waarop jeugd reclassering, jeugd bescherming, en vrijwillige hulpverlening onder één noemer zou komen. In de komende jaren wordt iedereen die in gezinnen werkt bij BJAA opgeleid tot gezinsmanager. Hiermee komen alle drie de takken (jeugd reclassering, ondertoezichtstelling, en de vrijwillige hulpverlening) onder één gezinsmanager te vallen. Hij of zij is het aanspreekpunt voor het hele gezin, zij gaan in de wijk werken en komen meer bij gezinnen thuis, aldus Erik Gerritsen. Het BPT was in lijn met deze nieuwe ontwikkeling en Enrico (Kruydenhof) het talent in onze organisatie, aldus Erik Gerritsen; Wij zijn er onvoorwaardelijk ingegaan, we hebben Enrico gratis ter beschikking gesteld als een soort verkenner van wat levert het nou op als je daar ook door die buurt gaat lopen? (Erik Gerritsen BJAA, 18 juni 2012) Ook Bureau Leerplicht was benieuwd naar de werkwijze en wat het zou opleveren voor de eigen organisatie en stuurde Snezana om goed op te letten en te experimenteren. 5

6 Streetcornerwork, Justitie en Reclassering Nederland besloten om geen lid te leveren voor het BPT omdat het lidmaatschap respectievelijk, de vertrouwensband met de jongeren in de weg kon zitten, men geen rol voor zichzelf zag in het BPT en het leveren van een lid niet in hun werkwijze paste. Streetcornerwork blijft echter wel actief in de directeurenoverleggen. Hoofdstuk 3; Keuze voor de Mercatorbuurt; verdieping op de problematiek Als werkgebied werd de Mercatorbuurt gekozen, een aanpalende buurt van de Chassébuurt. Het gebied, dat begrensd wordt door de Jan Evertsenstraat, de Admiralengracht, de Postjesweg en de Orteliuskade, kenmerkt zich door drie grote (speel)pleinen en is opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse school. Er wonen relatief veel gezinnen met problemen. De buurt kende een geschiedenis van jarenlange overlast die zich met name concentreert op en rond het Columbusplein. Er was al langere tijd sprake van een opkomende jeugdgroep. De eerste maanden heeft het BPT geïnvesteerd in het contact leggen in de buurt en het opbouwen van een netwerk, met als doel verder te verdiepen op wat er speelt in de buurt en hoe aanwezige professionals en bewoners daarop acteerden. Ik heb tegen de teamleden gezegd: ga gewoon naar buiten op een bankje zitten en knoop een gesprek aan om met tenminste één roddel uit de buurt terug te komen. Dat bleek heel moeilijk te zijn. Ze wilden meteen doelen en een concreet plan en begrepen het niet. Op een gegeven moment kwamen ze terug met allemaal verhalen en ideeën. Toen zag je dat het werkte. Mooi was dat. (Martien van Rijn, 14 juni 2012) Bewoners gaven aan zich niet meer gehoord te voelen door instanties als stadsdeel, politie en SAOA en waren melding moe geworden. Er was weinig contact tussen bewoners onderling en dat gold nog meer voor het contact tussen bewoners en jeugdige medebewoners. Bewoners klaagden over leegstand van gebouwen aan het plein en over dichtgetimmerde ramen. En over jongeren die zich ophielden in de portieken. Er lag vuil op de pleinen, vooral bij het Magelhaensplein. Wat ook opviel was dat er veel organisaties in een klein gebied actief waren. Er was sprake van enorme versnippering aan activiteiten. De eerste bevindingen waren dat organisaties, net als in de Chassébuurt, allemaal vanuit hun eigen opdracht werkten en vooral (eigen) activiteiten centraal stelden. Een gemeenschappelijke analyse van de problematiek ontbrak en de professionals hadden geen goed zicht op wie de jongens waren die overlast veroorzaakten. Bij (een kleine groep) bewoners zat veerkracht. Het vermoeden was dat door het grote aantal welzijnsorganisaties het eigen initiatief van bewoners werd doodgedrukt. Er was ook tegelijkertijd een hele grote groep geïsoleerd en niet actief in de buurt. In mei 2011 organiseerde het team een buurtbijeenkomst met bewoners en professionals om gezamenlijk een analyse te maken van de wijk. Op basis van de eerste verkenningen en de buurtanalyse werden doelen geformuleerd en strategie bepaald (zie ook bestuursopdracht oktober 2011) 6

7 Algemeen gesteld is het doel van het BPT in de Mercatorbuurt het doorbreken van de jarenlange overlast en collectieve onmacht van professionals en bewoners en het voorkomen dat een volgende generatie kinderen verder afglijdt in overlastgedrag en criminaliteit. De acties van het BPT zijn gericht op: herstel van vertrouwen van bewoners in de overheid tegengaan van pissen en blowen in portieken herstellen van het gezag op straat normaliseren van contact tussen jongeren en andere bewoners ervoor zorgen dat het plein gebruikt wordt door verschillende doelgroepen actief begrenzen van kinderen en jongeren bij negatief gedrag, aanspreken van ouders en inzet van adequate hulp meer bewoners, kunstenaars en ondernemers activeren in de buurt de hoeveelheid welzijnsorganisaties kritisch bekijken. Welke kunnen weg? In de vijf Chasségezinnen inzicht krijgen in gezins- en hulpverleningspatronen en een plan van aanpak op te stellen gericht op het doorbreken ervan De inzet van het BPT in de vijf gezinnen was gericht op: herstel van contact met gezinnen minder ingewikkeld maken van hulp, minder coördinatie en hulpverleners hulp meer praktisch maken informele netwerk aanboren en inzetten dat de acht jonge kinderen in de gezinnen op school zitten, vrijetijdsbesteding hebben en geen politie contacten Hoofdstuk 4; werkprincipes geïmplementeerd voorbeelden uit de praktijk Grenzen stellen en vertrouwen herwinnen in de buurt Vertrouwen winnen Wat was het probleem? Buurtbewoners voelden zich niet meer gehoord door het stadsdeel en de politie. Ze waren meldingsmoe geworden. Hoe werd het voorheen opgelost? De politie had concrete signalen en meldingen nodig om te kunnen optreden tegen de overlast van jongeren. De politie gaf op bewonersavonden steeds aan dat bewoners moesten melden. De bewoners ervoeren dit alsof hun problemen werden gebagatelliseerd: als u niet meldt kunnen wij niet ingrijpen. Met als resultaat dat de problematiek in de buurt ongrijpbaar bleef. Wat meespeelde was ook dat de buurtregisseur weinig aansluiting had met de bewoners, maar vooral en met jongeren en daarmee minder zicht had op wat er precies gebeurde. 7

8 Hoe heeft het BPT het aangepakt? Het BPT is in gesprek gegaan met het wijkteam van politie vanuit de insteek dat de moeilijkste buurten ook om de beste buurtregisseurs vragen. Gezien het een buurt is met veel jongerenproblematiek werd intern gepuzzeld op wie hier het beste op zijn plek was, iemand met veel affiniteit voor jeugd. Die is er gekomen. Totdat een nieuwe buurtregisseur aantrad, nam Ton Smakman vanuit het BPT de rol van buurtregisseur waar. Ton kon veel aandacht besteden aan de verhalen van de bewoners, per telefoon of per mail. Hij belde ook vaak bij bewoners aan. Hij maakte contact met de jongeren. Met maandelijkse buurtrondes maakte hij zichtbaar dat stadsdeel en bewoners aandacht hadden voor de (veiligheids)problemen in de buurt. Hij was de juiste man op de juiste plek en dat heel direct effect. Wat levert de aanpak op? Het vervangen van de buurtregisseur wordt zeer goed ontvangen; Ton is echt goud waard. Zoals hij rondloopt en de jongeren aanspreekt (Herman, 5 juli 2012.) Wat was het probleem? Acht jaar lang stonden er een aantal panden leeg op het Columbusplein, de ramen waren dichtgetimmerd en ze werden gekraakt. De kraakpanden waren voor bewoners een symbool geworden voor het gebrek aan aandacht van overheidsinstanties voor de buurt. Hoe werd het voorheen opgelost? Het belang van de kraakpanden voor de buurt werd onvoldoende gezien door instanties die er iets mee konden. Het verzoek om iets te doen met de gekraakte panden verdween in de bureaucratie: Het verzoek om de panden te ontruimen was op een bureau van iemand blijven liggen (Marco, 2 juli 2012.) Hoe heeft de BPT het aangepakt? De urgentie om te ontruimen is op het hoogste niveau aangekaart (bij de burgemeester.) Hierdoor konden de panden sneller ontruimd worden. Door de verschillende contacten bij het BPT, konden we snel schakelen en konden de panden snel worden ontruimd (Marco, 2 juli, 2012.) Wat levert de aanpak op? De vrijgekomen panden zijn beschikbaar gemaakt voor bewoners en kunstenaars en organisaties die iets terug doen voor de buurt. Buurtbewoners hebben zelf bepaald wie er in de panden gaat. Guadelupe organiseert creatieve activiteiten en functioneert soms als restaurant waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een buurtbewoner zou een fietswerkplaats beginnen waar bewoners hun fiets kunnen laten repareren, maar dat lijkt stuk te lopen omdat de woningbouwcorporatie nog niet overtuigd is te investeren in de pandjes. Ik ben nog druk in onderhandeling met de woningbouwcorporatie om te zorgen dat alle pandjes gebruikt kunnen worden (Marco, 2 juli 2012.) Het historisch archief stond bij een buurtfeest met een kraam met 8

9 informatie over de wijk. Met Sint Maarten leverde zij een verhaal over de herkomst van het feest. Smockwerk organiseert activiteiten met ouders en kinderen gericht op het werken met stoffen. Grenzen stellen en aanspreken Wat waren de problemen? Op het plein zijn vaak vechtpartijen tussen kinderen. Er zijn ook vaak heel veel kinderen waardoor het lastig is overzicht te houden op het plein. In het verleden is ook een aantal incidenten geweest met oudere jongens waarbij een professional gewond is geraakt. Als er iets gebeurt zijn er geen ouders die ingrijpen of reageren op het gedrag van de kinderen en jongeren. Hoe werd het voorheen opgelost? Door de incidenten en ruzies is het werk op het plein zwaar voor professionals. Om het werk vol te houden en werkers gemotiveerd te houden, besluit de organisatie zijn medewerkers te rouleren om zo de last te verdelen en de iedereen de mogelijkheid te bieden ook op leuke pleinen te laten werken. Gevolg is dat de werkers op het plein minder binding hebben met het plein en de bezoekers. Ze signaleren nog steeds problemen, maar laten het daarbij. De organisatie zoekt uiteindelijk geen oplossing voor de oorzaak van het probleem van zijn werkers of op het plein. Er zijn nog steeds kinderen die zich niet veilig voelen. Activiteiten worden gedraaid en targets gehaald, maar er is geen oplossing voor het gedrag van de kinderen op het plein en het gebrek aan ouderlijke betrokkenheid. Hoe heeft de BPT het aangepakt? Het BPT organiseerde op dit signaal een kleine actie, geïnspireerd op signalen vanuit de buurt zoals een opmerking van een bewoonster: "als ze nou cappuccino bieden en tafeltjes plaatsen op het plein dan kom ik daar wel met mijn kinderen naartoe. Een andere bewoonster zei in een emotionele bui ze moeten alle ouders zeggen dat ze hun kinderen alleen op het plein mogen laten spelen als ze zelf meekomen. De actie die uit deze signalen volgde was: een papa- en mama-in-de-speeltuin-dag gericht op het op een informele manier betrekken van ouders bij het concrete probleem. Er werden activiteiten georganiseerd voor ouder en kind en als ouder en kind samen kwamen kregen ze cappuccino en waterijs gratis. Tijdens de activiteiten werd met de ouders gesproken over de problematiek op het plein. Wat levert het op? Het is een groot succes wat betreft de opkomst; We hebben 95 cappuccino s gemaakt en 98 waterijsjes uitgedeeld. Uiteindelijk hebben twaalf ouders zich opgegeven om zich in te zetten voor toezicht op het plein. Samen met deze groep ouders hebben we Sint Maarten kunnen lopen(martien van Rijn, 12 november 2012.) Wat was het probleem? Er kwam een signaal van de school aan het plein dat kinderen vaak laat op school kwamen en vermoeid in de lessen hingen. Ook bewoners klaagden over brutale kinderen die vaak nog laat 9

10 op straat waren, met name naarmate het buiten langer licht bleef. Ouders zouden het normaal vinden en zich zelden buiten laten zien. Hoe werd het voorheen opgelost? Het werd eigenlijk overgelaten aan professionals als straatcoaches en politie. Zowel door de ouders, bewoners als de andere organisaties in de buurt. Kinderen vonden het zelf normaal om zo lang op te blijven en op straat te verblijven. Een professional gaf aan zo gaat het hier al jaren, daar doe je niks meer aan. Hoe heeft het BPT het aangepakt? Het BPT nam het initiatief voor Fresh in de les een actiemaand met een breed scala aan activiteiten rond gezond eten, bewegen en slapen waaraan (bijna) alle professionele organisaties en scholen in de buurt meededen. De meeste bekendheid kregen de avondrondes waarin kinderen die na acht uur nog op straat speelden werden aangesproken en indien nodig naar huis gebracht. Thuis werd er met de ouders gesproken en uitgelegd wat Fresh in de les precies inhoudt. Met iets simpels als kinderen moeten op tijd naar bed was het doel van Fresh in de les om eenvoudige, herkenbare en gezamenlijk geformuleerde regels uit te dragen over wat men in deze buurt geaccepteerd gedrag vindt. En om ouders, die moeite hebben om hun kinderen op tijd naar bed te sturen, of bewoners die het lastig vinden andermans kinderen aan te spreken - een steuntje in de rug te geven. Wat levert de aanpak op? Kinderen op de pleinen weten inmiddels heel goed wat de norm is: acht uur de kleintjes en om half negen de groten naar huis. Als de kinderen de BPT leden rond deze tijd zien lopen, gaan ze uit zichzelf naar huis. Fresh in de les is onder kinderen in de buurt inmiddels een begrip geworden. Zonder daar van te voren expliciet over te vergaderen of over af te stemmen, droegen de organisaties tijdens Fresh in de les een gezamenlijke norm uit in de buurt. Bij Fresh in de les stonden ze het zonder problemen met elkaar te doen. Er waren ouders bij de koffiekar die zeiden: altijd zei ik al dat ze om acht uur naar binnen moesten maar ze luisterden niet, nu zeg ik: zie je iedereen vindt dat je om acht uur binnen moet zijn. Het helpt mij echt.(martien van Rijn, 14 juni 2012.) Het is nog een puzzel om ouders en andere bewoners meer te betrekken en Fresh in de les te verduurzamen, dat wil zeggen, onderdeel te laten zijn van de reguliere activiteiten van partners, ouders en andere bewoners in de buurt. Verzuim vanwege te laat komen is van 6,5 kinderen per dag teruggedrongen naar 4,5 kinderen per dag. De casussen zijn voorbeelden van hoe het BPT aan de hand van concrete signalen en situaties in de buurt een passende actie inzet, heel gericht op het probleem en/of met de juiste persoon op de juiste plek. Geïnterviewde bewoners laten weten dat het sinds de komst van het BPT rustiger is op straat: De rust op het plein is verbeterd sinds de komst van het BPT (Sander, buurtbewoner, 7 juli 2012.) Het is rustiger op het plein (Herman, buurtbewoner, 5 juli 2012) 10

11 Om steeds te toetsen of de acties nog de problemen adresseren en concrete gezamenlijke acties te initiëren met bewoners samen, organiseert het BPT driemaandelijks bijeenkomsten met bewoners en professionals. Uit deze bijeenkomsten bleek ook dat juist die zichtbare activiteiten werkten en het vertrouwen van bewoners weer terugkwam. Een greep uit een aantal uitspraken van aanwezige bewoners: jullie zijn de eerste die echt luisteren, het is fijn om te praten met mensen die ons probleem onderkennen, veel goede initiatieven, leuk om kennis te maken met de buurtgenoten. Het is stimulerend om samen de buurt te verbeteren met concrete plannen (2 december 2011, 24 februari 2012, 16 mei 2012) Uit de eerste van deze driemaandelijkse buurtbijeenkomsten worden de normenteams opgericht. De normenteams werden aanvankelijk geformeerd rondom de door professionals en bewoners geformuleerde normen om grip te krijgen op het gedrag van kinderen en ook op werkers in het gebied. Een aantal acties uit de normenteams wordt heel goed ontvangen in de buurt: de acties tegen pissen en blowen in de portieken, de buurtrondes van Ton en de iftar van Enrico. Er worden ook een aantal lessen getrokken uit de normenteams: teamleden en bewoners geven aan dat er teveel tijd wordt besteed aan het bespreken van acties in plaats van ze daadwerkelijk te organiseren. Ook bleken normen en aanspreken op gedrag voor veel betrokkenen te abstract of ingewikkeld. Daarop besluit het BPT om veel meer gewoon te gaan doen. Fresh in de les en de papa-en-mama dag zijn daar voorbeelden van. Op een gegeven moment blijkt dat bij de buurtbijeenkomsten steeds dezelfde, kleine groep bewoners komt. Om meer groepen te bereiken wordt in de loop der tijd (en nog steeds) gekeken naar andere vormen van contact en overleg met bewoners. De koffiekar die ingezet werd bij Fresh in de les is een belangrijke eyeopener. Veel ouders komen langs om een koffie te drinken; op een gegeven moment merkten we dat we meer bewoners spraken bij de koffiekar dan bij de bijeenkomsten. Toen hebben we besloten de bijeenkomsten anders in te richten aldus Martien van Rijn. In plaats van bewoners uit te nodigen op de bijeenkomsten van het BPT en deelname aan de BPT bijeenkomsten als graadmeter te nemen voor succes, zoekt het BPT veel meer aansluiting bij wat bewoners zelf al organiseerden, zoals een buurtfeest op 7 juli. Activiteiten na de zomer van 2012 zijn nog meer gericht op het aansluiten bij wat bewoners zelf doen en dat hoe klein ook - zichtbaar maken en te versterken. Ook wordt er afgestapt van het idee om bewoners langdurig aan je te binden- bewoners worden nu veel meer tijdelijk gemobiliseerd rondom een activiteit op basis van hun persoonlijke interesse of vaardigheid. Door voortdurend actief en zichtbaar in de wijk te zijn weten we wat de interesses en competenties van bewoners zijn. Bewoners reageren altijd enthousiast als we ze heel concreet inzetten vanwege deze competenties weet Martien van Rijn. Door het nieuwe kantoor is de zichtbaarheid van het BPT veel groter dan voorheen. De koffiekar bij het school op het plein wordt nu bewust ingezet om in voortdurend in gesprek te blijven met ouders/bewoners in de buurt en signalen op te vangen en snel te reageren. 11

12 Het is belangrijk om vertrouwen te winnen. Dat doe je door zichtbaar in de buurt te zijn, in gesprek te blijven en te luisteren. De koffiekar is een goed voorbeeld van op een laagdrempelige manier contact leggen. Daar hoor je wat de problemen zijn. Dat werkt. (Seyit, 28 juni 2012) Gezinnen in de Chassé en de Mercatorbuurt Chassébuurt Een van de opdrachten van het BPT was om in vijf gezinnen van de Chasségroep die ook onder de top 600 aanpak vielen, te gaan experimenteren met nieuwe werkwijzen. In deze vijf gezinnen was in de loop der jaren veel coördinatie en waren nog meer cognitieve programma s ingezet, vaak zonder resultaat. Gezinnen waren afgehaakt en hulpverlening kwam in drie van de vijf gezinnen niet meer binnen. Inzet en resultaat De inzet van het BPT was de coördinatie terug te dringen, hulpverlening minder ingewikkeld en praktischer te maken, agenda van de hulpverlening af te stemmen op de agenda van het gezin, eigen kracht en het informele netwerk aan te boren en om te voorkomen dat de broertjes en zusjes in de gezinnen niet verder zouden ontsporen. Dat laatste is gelukt: in de hele periode zijn de acht kinderen die het betreft niet in aanraking gekomen met politie. Zij gaan allemaal naar school. Positie van het BPT binnen de gezinnen Het BPT heeft geworsteld met zijn positie in deze gezinnen. Hoewel zij van de directeuren mandaat hadden om in de gezinnen te kunnen acteren, bleek in praktijk dit mandaat niet realiseerbaar. Er was bij betrokkenen vaak onduidelijkheid over wie nu de regie had. Het BPT nam vaak de rol van coach, van meesturen en meedenken: hun inzet was erop gericht om scherp te krijgen wat er nu precies aan de hand was in de gezinnen (VAZ sessies); weer contact te krijgen met de gezinnen en een klein team van vaste hulpverleners en/of vrijwilligers te formeren die het beste ingezet kon worden, passend op wat nodig was binnen het gezin. Het BPT stimuleerde betrokken hulpverleners om minder vanuit hun aanbod te kijken en meer vanuit de behoefte van het gezin. Het lukte om in een gezin een Arabisch sprekende hulpverlener in te zetten en andere hulp eruit te halen, wat meteen resultaat opleverde. Ook werd met succes een buurman ingezet om een jongetje elke ochtend naar school te brengen samen met zijn eigen zoon. Kleine stapjes, naast veel vergaderen met betrokken hulpverleners. Worsteling De Top 600 zorgde in een van de gezinnen een zodanig overlegcircuit dat ook het BPT werd gezogen in vergadercircuits. Het BPT heeft getracht om de overdaad aan coördinatie en gebrek aan inzicht op hoe het in de gezinnen werkelijk ging aan de kaak te stellen, met wisselend succes. Het lukt in dat bewuste gezin om OMPG en Top 600 op een lijn te krijgen over de aanpak (het verhuizen) van het gezin. Inmiddels is echter het gezin vanwege het uitblijven van signalen afgeschaald naar risicogezin waarmee ook het draagvlak bij partners om het gezin te verhuizen wegviel. 12

13 Mercatorbuurt In de Mercatorbuurt heeft het BPT vooral geïnvesteerd in het opbouwen van het netwerk in de buurt. Via de contacten en activiteiten kwamen Jelle en Enrico in aanraking met de gezinnen. Omdat zij inmiddels bekend zijn in de buurt is er al een vertrouwensband en kan daardoor vaak snel worden geschakeld. Hieronder een paar voorbeelden: Wat was het probleem? Een jongen dreigt opnieuw te ontsporen, hij gaat om met verkeerde vrienden. Hij komt niet op zijn afspraken met zijn jeugdreclasseerder en verschijnt ook niet bij de Bascule. Zijn moeder wil hem graag op en sport en bijbaantje en vindt dat hij niet goed geholpen wordt door de hulpverlening. Hoe werd het voorheen opgelost? De jeugdreclasseerder zou uiteindelijk bij het herhaaldelijk niet verschijnen op afspraken een terugmelding doen aan de Raad van de kinderbescherming. Er zou enige tijd verstrijken voordat de jongen zou worden opgeroepen voor een stagnatiegesprek op het Veiligheidshuis. Intussen zou de jongen mogelijk opnieuw een delict plegen. Hoe heeft het BPT het aangepakt? Informeel contact: de moeder neemt contact op met Enrico die zij kent van de buurtiftar. Zij vraagt hem om hulp. Omdat Enrico het vertrouwen heeft van moeder zit hij dezelfde dag nog met de zoon om tafel. In overleg met zijn collega neemt hij de zaak over. Wat levert het op? Enrico komt in de komende weken vaak langs en helpt de jongen bij het vinden van een baantje. Hij spreekt de jongen nog op straat en belt nog steeds af en toe even aan om te kijken hoe het gaat. Door vanuit de buurt te werken kan efficiënter worden gewerkt en sneller worden ingegrepen: Het werkt sneller als ik jongeren al ken van straat en ook direct als jeugd reclassering met hen aan werk ga, dan kan ik doorpakken. Bijvoorbeeld als ik een jongen begeleid vanuit jeugdreclassering waarvan ik dus direct kan zien of hij zich gedraagt op straat. Want deze jongen heb ik overgenomen van een collega en daar zei hij steeds op kantoor het gaat goed op straat maar ik zie hem of hier op straat hangen en blowen tijdens schooltijd, of ik hoor via de straatcoaches dat hij bijvoorbeeld vuurwerk heeft gegooid in het buurthuis of heeft gevochten. Daar zou ik anders niet zo snel achter komen. (Enrico, 28 juni 2012) Ook Jelle ervaart dat met zijn werk in de buurt. Als kinderen en jongeren zich misdragen in de buurt of bij meldingen spreekt hij de kinderen aan en legt meteen een huisbezoek af. Met zijn hulpverleningsachtergrond kan hij meteen inschatten of kan worden volstaan met een gesprek of dat er meer nodig is en doorgeschakeld moet worden naar OKC of BJAA. Bij zijn buurtrondes neemt Jelle deze gezinnen mee; hij belt even aan om een praatje te maken, en informeert hen ook over activiteiten die voor kinderen en ouders worden georganiseerd in de buurt. Ook 13

14 probeert hij ouders enthousiast te maken om zich in te zetten voor de buurt. Op deze manier spreekt hij ouders ook aan op capaciteiten die zij hebben. Zo wordt heel preventief ingezet op eerste signalen van grensoverschrijdend gedrag, in een buurt waar kinderen veel risico lopen op afglijden. Het voordeel van op deze manier de gezinnen leren kennen is dat je functie niet meer zo belangrijk is. Het geen wat je komt vragen of vertellen wordt veel belangrijker. Bijvoorbeeld, ik ben van Spirit, ok ik ken Spirit wel, dat vind ik niks. Dat is hoe mensen vaak denken. Terwijl als je zegt, ik werk in de buurt en we zijn hier om het plein leuker te maken, mag ik eens met uw zoon praten want ik merk dat hij druk is of hij heeft me uitgescholden. Dan heb je een ander gesprek. Dan heb een vaak een directe aanleiding en dat praat veel makkelijker en het gaat veel sneller.(jelle 28 juni 2012) Wat is het probleem? Een jongentje komt regelmatig te laat op school. Omdat het niet om vervolgbaar verzuim gaat wordt afgezien van een waarschuwing en verder geen actie op ondernomen. Hoe werd het voorheen aangepakt? Bij de scholen was er niet genoeg personeel om alle kinderen die structureel te laat kwamen een bezoek te brengen. Bij rapportgesprekken werd het kort besproken met de ouders. Hoe pakt het BPT het aan? Het BPT telt bij de actie Fresh in de les een maand lang alle telaatkomers. Bij elke telaatkomer wordt een huisbezoek afgelegd. Zo komen Enrico en Snezana thuis bij het jongetje dat in Noord blijkt te wonen met zijn moeder. Wat levert het op? De moeder is heel blij dat BJAA langs komt. Bureau Jeugdzorg? Wat ben ik blij dat u er bent, riep de moeder. Dat heb ik nog nooit gehoord vertelt Enrico. Ze vertelde dat haar zoon een traumatische ervaring heeft gehad op het plein en dat zij tevergeefs heeft geprobeerd dit kenbaar te maken aan politie en school. Enrico en Snezana kunnen meteen hulp inschakelen. Enrico heeft nog steeds contact met het gezin en bij de koffiekar vertelde de moeder onlangs dat het goed met ze gaat. Focus van professionals richten Toen het BPT startte waren er veertien organisaties in de buurt actief, er was een grote versnippering aan activiteiten; Een gezamenlijke focus en analyse van de jeugdproblematiek ontbrak; organisaties waren vooral gefocust op hun eigen activiteiten en programma s; Problemen op het plein bleven bestaan. Doel van het BPT was om allereerst een team in te stellen waarin verschillende disciplines naast elkaar zouden werken, grensoverschrijdend, werkend aan een gezamenlijk doel, gericht op wat nodig is, in plaats van vanuit bestaande aanbod. 14

15 Dat team zou dan een voorbeeldfunctie vervullen in de buurt naar andere betrokken professionals en bewoners. Inmiddels wordt in het team snel geschakeld tussen politie, hulpverlening, leerplicht, buurtcoördinator en welzijnswerk. Door Fresh in de les zijn die namen naar boven gekomen van telaatkomers. Ik heb ze uitgenodigd. Ik heb gezegd, Enrico kom er meteen bij, misschien zitten er wel probleemgezinnen bij. Deze moeder was zo blij dat hij erbij was. Anders had ik moeten bellen naar BJAA, en dan was er heel veel tijd overheen gegaan. (Snezana, 4 juni 2012.) In de buurtronden werd bijvoorbeeld aangegeven dat ze hekjes wilden rondom het plein om te voorkomen dat mensen daar met de scooter overheen zouden rijden.(...)ik merk wel dat in het BPT ruimte is om met je creativiteit tot het uiterste te gaan. Dat gaat gemakkelijk omdat de lijntjes heel kort zijn. Ik bel Marco zelf gewoon op als er iets in de buurt moet gebeuren (Ton, 3 juli 2012.) Het was interessant voor mij om te zien dat verschillende disciplines bij elkaar komen zonder belangen van de eigen organisaties en een lijn trekken voor een buurt of een apart mens. Met een echt duidelijk doel. Dat werkt uiteindelijk veel efficiënter. Mensen worden soms gek van de aandacht van verschillende organisaties. Je moet een vertrouwensband opbouwen. Gewoon er zijn, zonder doel. Dan krijg je vertrouwen en vertellen mensen hun problemen in plaats van dat je de problemen voor ze gaat definiëren. Dat werkt niet. (Seyit 28 juni 2012) Met activiteiten lukt het om ook een bredere groep van betrokken professionals en organisaties weer in hun kracht te zetten. Zoals het voorbeeld met de Meester de Visserschool: Wat was het probleem? Overlastproblematiek van de straat kwam de school in. De leerkrachten wisten niet goed hoe met het gedrag van kinderen om te gaan. Hoe werd het voorheen opgelost? Het probleem bleef vooral bij de school. Leerkrachten surveilleerden niet meer op het plein. Wat was de aanpak van het BPT? Na melding van de school van een incident van een jongen op het schoolplein ging BPT direct op huisbezoek. De jongen heeft zich toen niet meer misdragen. De school vroeg het BPT vervolgens of zij konden meedenken over ondersteuning van de leerkrachten. Het BPT heeft toen een Kaldenbach training georganiseerd op school, voor leerkrachten, bewoners en andere professionals in de buurt. Wat leverde het op? De leerkrachten gingen weer surveilleren op het plein. Sportbuurtwerk bood aan om activiteiten te organiseren tijdens de pauzes. Niet alleen bij dit voorbeeld, maar ook na de eerder in dit document besproken actie, Fresh in de les (alle kinderen op tijd naar bed) wordt een norm die het BPT heeft ingezet niet meer alleen gedragen door het BPT. 15

16 Op een gegeven moment kwam er een jongerenwerker trots vertellen dat hij ervoor had gezorgd dat een kind op tijd naar bed was gegaan. Dat is mooi (Martien van Rijn, 14 juni 2012.) Organisaties zijn geneigd om toch vooral in aanbod en programma s te denken, met als gevolg dat alle energie gaat zitten in het praktisch organiseren van activiteiten en regelen van capaciteit, in plaats van goed te kijken naar wat een specifieke situatie of probleem vraagt. Het blijft ook ingewikkeld om de activiteiten van het BPT door reguliere organisaties in de buurt te laten adopteren. Ik zou graag willen dat de scholen jaarlijks Fresh in de les zouden gaan dragen, maar daar is nu absoluut nog geen sprake van. Dus daar ben ik mij hard voor aan het maken. (Snezana, 2 juli 2012). Ook samenwerking tussen de organisaties in de buurt verloopt soms nog moeizaam. Wat is het probleem? Organisaties die zich met jeugd bezig houden in de buurt werken niet genoeg met elkaar samen. Er wordt geen informatie met elkaar uitgewisseld over jongeren en jongeren krijgen andere regels bij verschillende activiteiten. Er is geen gemeenschappelijke focus. Jongeren ervaren verschillend pedagogisch klimaat tussen de organisaties. Hiermee wordt er ruimte voor jongeren gecreëerd om de professionals tegen elkaar uit te spelen. Hoe werd het voorheen opgelost? Er worden bijeenkomsten georganiseerd waarin soms verhit wordt gediscussieerd door de partijen over hun verschillende visies. Het management (ook het stadsdeel) roept om convenanten en samenwerkingsafspraken. Hoe heeft het BPT het aangepakt? Het BPT belegde een teamleidersbijeenkomst. De insteek was om aan de hand van een aantal casussen met elkaar te leren hoe het in de praktijk gaat en waarom. Het voorbeeld van het weg organiseren van problemen door roulatie van werkers komt op tafel. Ook een voorbeeld waarbij twee werkers van verschillende organisaties zich laten uitspelen door jongeren. Wat levert het op? Teamleiders werden zich bewust van het feit dat zij vaak niet weten wat er speelt in de buurt. En van werkers vaak standaardoplossingen vragen voor heel ingewikkelde problemen. Er komt meer begrip voor de complexiteit van elkaars werk. Ze spreken af elkaar vaker op te zoeken en te bellen over specifieke situaties waar het niet loopt. Er ontstond commitment om samen na te denken over een andere manier van aansturen. Het BPT en Streetcornerwork organiseren samen het een teamuitje met alle werkers in de buurt. 16

17 Hoofdstuk 5; De voorwaarden voor de werkwijze van het BPT en dilemma s Gezien de taaiheid en complexiteit van de genoemde problemen, de veelheid van betrokken partijen en daarmee gepaard gaande afhankelijkheden en onzekerheden, is bij het BPT gekozen voor een procesmatige aanpak. Procesregie verschilt van in overheidsland meer gangbare of vaak gebruikte begrippen als project en projectmatige aanpak. Procesregie neemt onzekerheid als uitgangspunt en heeft consequenties voor de wijze waarop je resultaten formuleert, de sturing organiseert, de planning. Voor verschil tussen procesregie en een projectmatige aanpak, zie kader hieronder. Procesregie versus projectmatige aanpak Er wordt bij het BPT veel aandacht besteed aan het procesontwerp. Bijeenkomsten met bewoners, analysesessies of directeurenoverleggen worden zorgvuldig voorbereid en doordacht. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van kennis uit veranderkunde over leren, waarderend onderzoeken, grote groepsinterventies en systeemdenken. Omdat het BPT vaak een andere blik genereert op bestaande routines en werkwijzen ontstaat er spanning. Om deze spanning hanteerbaar en productief te maken en tegelijkertijd ruimte te houden voor het actieleren zijn er rondom het BPT een aantal randvoorwaarden en processen gecreëerd die het team ondersteunen: Cockpitteam; Dit team helpt de teamleider bij het ontwikkelen van de BPT methodiek, draaiboeken en interventies, en pendelen tussen de (eigen) organisatie(s) en het werk in de buurt. Een belangrijke voorwaarde voor succes van een aanpak als het BPT is de aanwezigheid van zogenaamde best persons, die kunnen redeneren vanuit twee verschillende werelden: de wereld van het organiseren in netwerken in een buurt en de wereld van de (bureaucratische) organisaties en die werelden kunnen overbruggen. Leerlijnen; Het team reflecteert op het werk om te bereiken dat de werkwijze steeds wordt verbeterd en om ervoor te zorgen dat het team en de teamleden niet terugvallen in vanzelfsprekende routines, en structuren. 17

18 Informationroom; Een ruimte waar het werk van het BPT zichtbaar is door middel van behangrollen en beeldmateriaal. Belangstellende professionals, directeuren en buurtbewoners kunnen snel en effectief bijgepraat worden over wat het BPT doet en de resultaten die het bereikt. In bijeenkomsten wordt de information room ingezet om ervoor te zorgen dat het gesprek steeds blijft gaan over het concrete werk in de buurt en de gezinnen, niet over abstracte visies of bestuurlijke agenda s. Buurtbijeenkomsten; De BPT probeert scherp te sturen op wat nodig is. Dit vraagt om voortdurende reflectie- bij een signaal- goed kijken naar wat is er aan de hand? wat is dan nodig? en wie? En: wat het effect van wat ik deed? Naast reflectie in het team zelf organiseert het BPT buurtbijeenkomsten met bewoners en professionals om met hen te duiden: zitten we nog op het juiste spoor? en om gezamenlijke kleine stappen te zetten in het oplossen van problemen en wensen. Directeurenbijeenkomsten; Bij de directeurenbijeenkomsten probeert het BPT mandaat en positionering te organiseren. Ook hier staat gezamenlijk leren van de ervaringen op straat centraal. Directeuren worden geïnformeerd over wat er geleerd wordt in de uitvoeringspraktijk, waar resultaten worden geboekt en waar het knelt. Door middel van discussie probeert men de directeuren mee te laten denken en te leren van de praktijk. Dilemma s Ondanks de randvoorwaarden om de spanningen hanteerbaar te maken zijn er een aantal terugkerende dilemma s die in de gesprekken terugkomen: financiering van de leden vanuit de organisaties, betrekken van de professionals (zorgen dat de BPT- aanpak beklijft), de chasségezinnen en buurtbewoner betrokkenheid. Financiering - caseload; Na enige tijd werd het de organisaties duidelijk dat de professionals in het BPT niet alleen op een andere manier te werk gaan, maar dat ze soms ook heel ander werk doen. Het organiseren van buurtmaaltijden, fresh in de les en huisbezoeken vallen niet onder de verantwoordelijkheden van een hulpverlener van Spirit of BJAA ondanks dat deze manier van werken goed past in de toekomstvisie van zowel Spirit als BJAA, waarin er steeds meer in de buurt wordt gewerkt en hulpverleners vaker bij mensen thuis komen. Maar het BPT gaat verder dan deze nieuwe vorm van hulpverlening die beide organisaties aan het ontwikkelen zijn. Er wordt niet alleen naar gezinnen gekeken maar ook naar de context. Er wordt veel preventiever ingegrepen, waardoor een actie die de BPT leden uitvoeren vaak niet als caseload kan worden aangeduid in de huidige financieringsstructuur. Beide organisaties lopen in hun bijdrage aan het BPT tegen een probleem op waar zij niet omheen kunnen: ze krijgen simpelweg geen financiering voor een groot deel van die lokale werkzaamheden; 18

19 Bijvoorbeeld het aanspreken van ouders in het algemeen, in de groep, bij kinderen die overlast veroorzaken laten zien jij bent de ouder, dus jij moet met dit probleem aan de slag, en ik kan je daarbij helpen, dat zijn dingen die we niet in die financieringsstructuur kunnen onderbrengen, maar waar we natuurlijk wel van vinden dat het hartstikke waardevol is. (Petra Helderman van Spirit, 4 juli 2012) Spirit had verwacht dat Jelle ook via de BPT manier aan caseload zou kunnen komen, waar hij dan een indicatie voor zou krijgen van de school of BJAA zodat het onder de activiteiten die hij dan zou doen in gezinnen wel onder de financieringsstructuur van Stads Regio Amsterdam (SRA) zou kunnen vallen; Voor de inzet in het BPT hadden we vanaf het begin eigenlijk de verwachting dat we het meer konden doen vanuit de eigen financiering, dus dat de inzet in dat team veel meer zou gaan andere mensen lopen rond en op het moment dat er in gezinnen aan de slag gegaan moet worden, dan steken wij in en dan doen we dat gewoon vanuit de SRA financiering. Dat ging gewoon een andere kant op. Jelle kreeg veel minder caseload vanuit zijn werkzaamheden in het BPT dan dat wij hadden verwacht. (Petra Helderman van Spirit, 4 juli 2012) Ook Erik Gerritsen legt uit wat het belang is van dit soort projecten, maar hoe moeilijk het is om deze in stand te houden op basis van de strikte financiering van de SRA. Hij benadrukt ook de context waarin zijn organisatie moet opereren, een context van een veeleisende gemeente die steeds opnieuw projecten en experimenten verzint waar hij mensen voor moet leveren; De huidige jeugdzorg wordt gefinancierd door de stadsregio, het wordt afschuwelijk strak gefinancierd, er zit echt geen onsje vet aan die botten. Dat geld komt van justitie en VWS. En ondertussen zijn er allemaal bestuurders die projectjes willen doen, en die hebben nooit geld, maar ze willen wel dat je meedoet, en ook nog je beste mensen. Ik heb eigenlijk geen geld om dat te doen. En één experimentje, daar vindt je, je ruimte wel voor, maar er zijn er heel veel: top 600 aanpak, samen doen in de buurt, buurtpraktijkteams, top 50 aanpak in Zuid-Oost. Maar ik ben ook blij met deze aanpakken omdat ze een sense of urgency creëren waardoor ik mijn eigen organisatie ook kan verbeteren. (Erik Gerritsen van BJAA, 18 juli 2012) Ook Petra Helderman benadrukt dat de strakke manier van financieren hen ervan weerhoudt om alles te doen wat zij zouden willen; Het gaat er niet om dat we het niet zouden willen, we zouden in heel veel gevallen er veel eerder bij willen zijn en veel eerder door leerkrachten of wie dan ook erop geattendeerd willen worden dat hier een moeder is die het zwaar heeft op dit moment. Inhoudelijke zouden we dat heel graag willen, maar als je sec kijkt naar hoe we nu gefinancierd worden, dan zijn die voorwaarden zo strak dat we het daar niet kunnen inpassen. (Petra Helderman van Spirit, 4 juli 2012) Spirit en Bureau Jeugdzorg hebben inmiddels aangegeven dat het stadsdeel op korte termijn zelf de financiering zou moeten bekostigen om Jelle en Enrico te handhaven in hun huidige werkzaamheden in het BPT. 19

20 Chasségezinnen Een ander dilemma blijft hoe we in uiterst ingewikkelde gezinnen als de vijf Chasségroepgezinnen echt nieuwe aanpakken kunnen inzetten. Wat is er voor nodig is om taaie bestaande hulpverleningsroutines te doorbreken? Wat hadden het BPT en/ of de betrokken organisaties anders kunnen doen om een doorbraak te organiseren? Betrekken van professionals Door de verschillende werkwijzen is de samenwerking met andere organisaties of mensen uit de eigen organisaties soms lastig. Met activiteiten lukt het, het BPT om een gezamenlijke norm uit te dragen. Maar daarna schieten de professionals toch snel weer terug in oude routines. Jongerenwerk en sportbuurtwerk heb ik naar aanleiding van het buurtfeest ook gebeld om te vertellen dat ik van hen verwacht dat ze een ludieke manier verzinnen om bij de bewoners op te halen wat de bewoners vinden dat ze nodig hebben aan bijvoorbeeld sportactiviteiten. SBW zegt dan meteen: jajaja, maar we hebben wel al onze agenda klaar Martien van Rijn 2012) Professionals missen soms vaardigheid om goed te kijken naar waar een buurt om vraagt en daarop te acteren. Zij worden daar vaak ook niet op aangestuurd. Het is nog een klus om de werkwijze onderdeel te laten zijn van het gewone werk. Buurtbewoner betrokkenheid Een belangrijke les voor het BPT was om niet zelf bewoners te betrekken, maar nog meer aan te sluiten bij bewoners. Dat is ook graag wat bewoners willen: De burger wil serieus genomen worden en niet op de manier dat hij als klant alles krijgt. Middels een gesprek en niet in het fysieke (borden ophangen etc.) Ik wil wat ruimte. Mij gewoon mijn gaan laten gaan. Kijken of de burgers zelf iets kunnen ontplooien door die ruimte te bieden. Dat is veel waardevoller dan aangeboden activiteiten. (Herman, 5 juli 2012) Maar dat aansluiten kent grenzen; Ik worstel heel erg met de bewonersbetrokkenheid. Ik werk veel met de portieken, daar zie je dat je een gezamenlijk doel moet hebben. De bewoner woont daar en wordt er dagelijks mee geconfronteerd. Als professional heb je natuurlijk nooit een gezamenlijk doel met de bewoner. De professional gaat gewoon weer naar huis en krijgt ervoor betaald. Ik kan niet naar haar suggereren dat we hetzelfde doel hebben.(martien van Rijn 14 juni 2012) Het verhaal van Martien laten zien dat de ideeën van het BPT in sommige gevallen moeilijk te vertalen zijn naar het alledaagse leven in de wijk. Ook het bereiken van grotere groepen die nu onzichtbaar blijven is nog een opgave: In deze buurt is er een laag bewoners, die moeilijk te grijpen is. Daar hebben wij als ABC en het BPT ook nog wel een klus liggen. (Marjan Raasveld van ABC 23 juli 2012) 20

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces

Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Een waarderend gesprek voeren m.b.v. het AI- proces Het 5V- proces van Appreciative Inquiry is een uitstekend instrument voor het houden van een waarderend gesprek of interview. Je kunt de stappen in het

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden 1. Wij gaan heel zorgvuldig met elkaar om Alle geledingen binnen de school worden geacht respectvol met elkaar om te gaan. Als team hebben

Nadere informatie

Familiegroepsplan in Oldenzaal. Terugblik na een jaar transformatie

Familiegroepsplan in Oldenzaal. Terugblik na een jaar transformatie Familiegroepsplan in Oldenzaal Terugblik na een jaar transformatie Familiegroepsplan in Oldenzaal Als één van de weinige gemeenten heeft de gemeente Oldenzaal het familiegroepsplan structureel ingebed

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Wensen en verwachtingenavond de Zeetuin 16 april 2015

Wensen en verwachtingenavond de Zeetuin 16 april 2015 Op de Zeetuin werken ouders en leerkrachten samen omdat kinderen zich beter voelen, zich beter ontwikkelen en beter leren als ouders en school als partners samenwerken. Wensen en verwachtingenavond de

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams Wmo-werkplaats Zwolle startevenement Theorie & Praktijk Sociale wijkteams 2 april 2014 Opbouw Rondje voorstellen Theorie Sociale wijkteams (Eelke) Theorie Sociale wijkteams (Albert) Praktijk Sociale wijkteams

Nadere informatie

Congres Sociaal Domein 2015 Deelsessie Sociale Wijkteams Annelies Kooiman

Congres Sociaal Domein 2015 Deelsessie Sociale Wijkteams Annelies Kooiman Congres Sociaal Domein 2015 Deelsessie Sociale Wijkteams Annelies Kooiman 11/9/2015 Aanleiding Transitie en Decentralisatie Wijkteams de oplossing? Hype of hefboom naar betere hulp? Sociale (wijkteams)

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Uw beleid + onze jeugdbescherming =

Uw beleid + onze jeugdbescherming = Uw beleid + onze jeugdbescherming = De uitgangspunten van VERVE sluiten volledig aan bij die van uw gemeente: Veiligheid en gezonde ontwikkeling van het kind; Zoveel mogelijk regie bij ouders en een brede

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Jongerencoaching Raster

Jongerencoaching Raster Jongerencoaching Raster School is de plek waar jonge mensen kennis en vaardigheden ontwikkelen, maatschappelijk toegerust worden tot verantwoordelijke burgers en ondersteund worden hun talenten te ontwikkelen.

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Intervisiemethodes. Methode 1: Incidentenmethode

Intervisiemethodes. Methode 1: Incidentenmethode Intervisiemethodes Methode 1: Incidentenmethode Bij de incidentmethode wordt een gebeurtenis uit de werksituatie van een van de deelnemers op gestructureerde wijze besproken. Stap 1 Introductie van het

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

CONVENANT OMMEN ARMOEDEVRIJ

CONVENANT OMMEN ARMOEDEVRIJ CONFERENTIE OMMEN ARMOEDEVRIJ CONVENANT OMMEN ARMOEDEVRIJ Een gemeentebreed verbond tegen armoede en sociale uitsluiting In de gemeente Ommen zijn huishoudens die vaak jarenlang leven van een inkomen rond

Nadere informatie

Samenvatting Onderzoek InVerbindingThuis

Samenvatting Onderzoek InVerbindingThuis Samenvatting Onderzoek InVerbindingThuis Door: Inge Razenberg en Annemarieke Blom Februari 2015 - Onderzoek - Labyrinth Onderzoek & Advies InVerbindingThuis werkt samen met de JIM Jongeren waarbij een

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS Reina Bos en Henk Versteeg 0 Inhoudsopgave: 1. Pesten op school: Hoe gaan wij er mee om? 2. Algemene voorwaarden 3. Hoe willen wij daar op De Balans mee omgaan? 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Vraag 10: Grenzen in pleegzorg

Vraag 10: Grenzen in pleegzorg VRAAG 10 DATUM: 5 april 2011 RESULTATEN info@pleegzorgpanel.nl Vraag 10: Grenzen in pleegzorg Pleegzorg krijgt vorm door de inzet van de vele betrokkenen. Deze inzet heeft vanzelfsprekend zijn beperkingen

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons 12 Sardes Speciale Editie nummer 13 juni 2012 Karin Hoogeveen (Sardes) Ouders en de Van Ostadeschool in Den Haag Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons In opdracht van de gemeente

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Meer over Jeugdbescherming Noord en jeugdreclassering is te vinden op www.jbnoord.nl. Jeugdreclassering. april 2015 / 15 002

JEUGDBESCHERMING NOORD. Meer over Jeugdbescherming Noord en jeugdreclassering is te vinden op www.jbnoord.nl. Jeugdreclassering. april 2015 / 15 002 JEUGDBESCHERMING NOORD Meer over Jeugdbescherming Noord en jeugdreclassering is te vinden op www.jbnoord.nl Jeugdreclassering april 2015 / 15 002 Jeugdreclassering Je krijgt deze folder als een eerste

Nadere informatie

Beter samenwerken. Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg

Beter samenwerken. Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg Beter samenwerken Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg Colofon Dit is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Volksgezondheid,

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies

Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies Infosheet Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies Tijdig ingrijpen betekent voorkomen dat een de fout ingaat. Wie wil dat niet? Dat is dan ook precies wat deze infosheet beoogt: inzicht

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4471 Registratiedatum: 27-11-2013 Afdeling: BOV Agendapunt: 49-B-02 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Buurtbemiddeling Besluit: Opdracht verstrekken aan Synthese voor

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit?

Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit? De vraag op het symposium: Wij begint met mij 19 juni 2013: Uw meest belangrijke ervaring met samenwerken. Met wie? Wat gebeurde er? Welke levensles trok u eruit? Ervaringen met samenwerken. 32 deelnemers

Nadere informatie

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent Van een stempel een sterk punt maken Postbus 95359 2509 CJ Den Haag info@werkscholen.nl De Werkschool Worden wie je bent De Werkschool Worden wie je bent jongeren in een uitkeringssituatie terug te dringen.

Nadere informatie

Aanpak gezondheidsachterstanden? In Weststellingwerf doen alle beleidsdomeinen mee!

Aanpak gezondheidsachterstanden? In Weststellingwerf doen alle beleidsdomeinen mee! Aanpak gezondheidsachterstanden? In Weststellingwerf doen alle beleidsdomeinen mee! Meerdere domeinen aan zet In Weststellingwerf realiseert men zich dat gezondheids achter standen niet het probleem zijn

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY Inleiding Steeds meer kinderen hebben al op jongere leeftijd te maken met overgewicht. Dit gaat niet altijd automatisch over wanneer zij in de puberteit komen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers

Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers Ouders en verzorgers spelen vanzelfsprekend een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van het gedrag van hun kind. Uit onderzoek blijkt

Nadere informatie

vinden op de factsheet Knelpunten in de zorg voor jeugd met psychosociale problemen: vragenlijst verwachtingen.

vinden op de factsheet Knelpunten in de zorg voor jeugd met psychosociale problemen: vragenlijst verwachtingen. 1 Casus zorg voor jeugd (specialisatie jeugdzorg) Achtergrondinformatie bij deze casussen: factsheet Knelpunten in de zorg voor jeugd met psychosociale problemen: verwachtingen van ouders en jongeren en

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving Aanpak: Versterkt Verder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: MEE IJsseloevers

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL

WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL WERKBLAD LEIDERSCHAPSSTIJL In dit document vind je 12 situaties waarop je verschillend kunt reageren. Omcirkel de aanpak die voor jou het meest voor de hand ligt. Situaties 1. De laatste tijd gaat het

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Raad voor de Kinderbescherming Ministerie van Veiligheid en Justitie Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf So-Cool volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we

Nadere informatie

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein Organiseren van samenwerking in het jeugddomein De overkoepelende resultaten van vier afstudeeronderzoeken Publiek Management In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) hebben vier studenten Bestuurs-

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken?

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken? FCE / Stichting Opleidingskunde 2007 Een groep interviewen met de waarderende methode Bijvoorbeeld over samenwerken... 1. Thema scherp (het gaat in dit voorbeeld over effectief samenwerken ) 2. In kleine

Nadere informatie

TESTVRAAG: Bent u rechts-of linkshandig?

TESTVRAAG: Bent u rechts-of linkshandig? Programma Thema: Hoe onderzoek je of de transformatie van de jeugdzorg werkt? Onderzoek G4-rekenkamers 1. Eigen kracht 2. Risicomanagement 3. Leren 4. Monitoring en sturing 5. Vervolgonderzoek www.sendsteps.com

Nadere informatie

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken Ervaringen uit het veld Overzicht programma Wie ben ik: - Philip Stein - masterstudent sociologie - afgerond A&O-psycholoog Programma: - half uur presentatie,

Nadere informatie

Analyse van de samenwerking tussen BJAA en Vangnet Jeugd

Analyse van de samenwerking tussen BJAA en Vangnet Jeugd Analyse van de samenwerking tussen BJAA en Vangnet Jeugd Inspectie jeugdzorg, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is Vangnet Jeugd... 7 De onderlinge samenwerking volgens

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Als ouders gaan scheiden

Als ouders gaan scheiden Als ouders gaan scheiden Over de Raad voor de Kinderbescherming September 2009 Justitie Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Als ouders gaan scheiden Met de meeste kinderen en jongeren

Nadere informatie