VPO AUDITDOCUMENT 2012 Vereniging Payroll Ondernemingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VPO AUDITDOCUMENT 2012 Vereniging Payroll Ondernemingen"

Transcriptie

1 VPO UDITDOCUMENT 2012 Vereniging Payroll Ondernemingen uditor : Referentienummer : Datum audit : Naam onderneming : Soort audit : Periodiek Vast personeel in personeels-v : Nee Versie / VPOLV/090/0612

2 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) 1 VPO Statuten, Huishoudelijk Reglement, rbeidsvoorwaardenregeling en Kwaliteit van de dienstverlening 1.1 De payroll-onderneming ontplooit geen andere activiteiten in zijn onderneming dan payrollen en zal ervoor zorgdragen dat het voor de opdrachtgever duidelijk is met welke juridische entiteit er zaken wordt gedaan (artikel 4 VPO Statuten, artikel II.2 Reglement Kwaliteit) 1.2 Indien VPO-leden, tezamen met andere entiteiten (gezamenlijke offertes), meerdere activiteiten (bijv. ook Ugelinieerd uitzenden) aanbieden bij dezelfde opdrachtgever(s) moet duidelijk zijn met welke entiteit de opdrachtgever uiteindelijk zaken doet. De payroll-onderneming zal: ervoor zorgdragen dat al haar communicatiemiddelen transparante informatie bieden over de aard en inhoud van de dienstverlening (artikel II.1 Reglement Kwaliteit); haar tarieven aan opdrachtgevers (en aspirant-opdrachtgevers) op een duidelijke en transparante wijze bekend maken en deze tarieven bevatten geen verborgen kosten. Hierbij zal expliciet vermeld worden wat binnen en wat buiten de tarifering valt (artikel II.3 Reglement Kwaliteit); de opdrachtgever volledig informeren over de gekozen dienstverlening met de bijbehorende consequenties en eventuele (financiële) risico s, in het bijzonder ten aanzien van ziekte, ziekteverzuim en verzuimbegeleiding, ontslag en einde opdracht (artikel II.4 Reglement Kwaliteit) 1.3 Onder de communicatiemiddelen worden verstaan: website, brochure, offerte en dergelijke. Hierin zal een rolverduidelijking opgenomen moeten worden over formele werkgeversaspecten (ziektebegeleiding, scholing en dergelijke) en de relatie (meerwaarde) VPO. ij samenloop van meerdere activiteiten (uitzenden) dient dit duidelijk te blijken uit de bronnen binnen de administratieve organisatie van de payrollonderneming. ls voorbeelden van verborgen kosten worden genoemd: opbouw loonkosten, omgang met contracturen, in- of exclusief ziektekosten, leegloopuren, toeslagen, noodzaak verklaring omtrent gedrag, reiskostenvergoedingen, dienstreizen. Uitgangspunt is dat kosten en verrekeningen die contractueel zijn overeengekomen de basis zijn van een vergelijking. Offertes en contracten, aanvullend op algemene voorwaarden, maken deel uit moeten van een controle. Een rolverduidelijking over de gekozen dienstverlening zal moeten blijken (offertes en contracten, aanvullend op algemene voorwaarden e.d.). De overeenkomst tussen opdrachtgever en payroll-onderneming strekt er toe dat de werknemer ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever na werving van laatstgenoemde (artikel 1 lid 4 en 7 VPO rbeidsvoorwaardenregeling). De payroll-onderneming zal schriftelijk: 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-2/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

3 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) en kenbaar voor de werknemer afspraken met de opdrachtgever over de verdeling van de aspecten van het formele- en inhoudelijke werkgeverschap vastleggen (artikel III.1. Reglement Kwaliteit); en kenbaar voor de werknemer minimaal afspraken maken over de taken van beide organisaties t.a.v. de informatievoorziening naar de (potentiële) werknemer, het ziekteverzuim, het beoordelen van het functioneren en de scholing & ontwikkeling van de werknemer (artikel III.2. Reglement Kwaliteit); er voor zorgen dat de werknemer tijdig op de hoogte is van de overeengekomen rolverdeling ten aanzien van de belangrijkste aspecten van het werkgeverschap (artikel III.3. Reglement Kwaliteit) 1.4 Inzake de eisen worden als bronnen van schriftelijke vastlegging genoemd: algemene voorwaarden, offertes, (arbeids)overeenkomsten, personeelsgidsen en wijzers en website. Ter aanvulling op de genoemde onderwerpen binnen de afspraak worden ook genoemd de salarisadministratie, beloningssystematiek en loonbetalingen. De takenscheiding/basisafspraak zal duidelijk moeten zijn. Tijdig is uiterlijk samen met ondertekening van de arbeidsovereenkomst. Tekst in reglement belangrijkste taken en verantwoordelijkheden moet gelezen worden als alle aspecten van het formele- en inhoudelijke werkgeverschap. ls aspecten gelden minimaal de voorwaarden als rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, beloning, pensioen, ziekteverzuim/re-integratie, opleiding/ontwikkeling, beoordeling en ontslag ( de rbeidsvoorwaardenregeling). De payroll-onderneming past de VPO rbeidsvoorwaardenregeling toe tenzij de onderneming valt onder de werkingssfeer van een andere CO dan de U-CO of de NU-CO en niet voldoet aan de cumulatieve vereisten als bedoeld in artikel 2 lid 3 VPO rbeidsvoorwaardenregeling en maakt bij het aangaan van de opdracht afspraken over de toepasselijkheid van de regeling (artikel II.5 Reglement Kwaliteit) 1.5 Een rolverduidelijking zal moeten blijken (offertes en contracten, aanvullend op algemene voorwaarden e.d.). De payrollonderneming zorgt voor een adequate: verzuimvoorziening en dient hiertoe minimaal te beschikken over een verzuimprotocol gebaseerd op de Wet poortwachter evenals een overeenkomst met een kerndeskundige (artikel IV.1 Reglement Kwaliteit); herplaatsingsvoorziening om aan de desbetreffende verplichtingen uit de VPO rbeidsvoorwaardenregeling te voldoen. De payrollonderneming dient te beschikken over een herplaatsingsprotocol en treft ten behoeve van de vervulling van zijn verplichten de noodzakelijke interne dan wel externe voorzieningen (artikel IV.3 Reglement Kwaliteit) 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-3/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

4 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) rbodienst is vervangen door kerndeskundige. Deze deskundige is de minimale voorziening. Er zal sprake moeten zijn van een herkenbare verzuimadministratie. Vast moet liggen waar werknemer zich ziek/ arbeidsongeschikt moet melden. Er ligt een koppeling met de financiële administratie (facturatie) t.a.v. de controle. Het protocol zal aan minimale (basis)voorwaarden moeten voldoen. Vastgesteld zal moeten worden of er sprake is van een protocol, er sprake is van een beëindiging van de opdracht en of het protocol gevolgd is. 1.6 De payrollonderneming zal kenbaar voor de werknemer met de opdrachtgever afspraken maken over de taken en verantwoordelijkheden van beiden bij beëindiging van de opdracht, waarbij het de payrollonderneming niet is toegestaan met de opdrachtgever een terugnameverplichting van medewerkers overeen te komen (artikel III.5 Reglement Kwaliteit) 1.7 De tekst of verwijzing naar een terugnameverplichting mag niet in contracten met de opdrachtgever e.d. voorkomen! Werknemer kan geïnformeerd worden door opname in personeelsgidsen en wijzers. De payrollonderneming zal: bij de opdrachtgever bedingen dat deze aan de werknemer tijdig, in ieder geval bij aanvang van de sollicitatieprocedure, kenbaar maakt dat uitvoering van de werkzaamheden geschiedt op basis van een payrollovereenkomst en wat dat betekent voor de onderdelen van formeel en inhoudelijk werkgeverschap (artikel I.1 Reglement Kwaliteit); zich als een goed werkgever gedragen en bij de opdrachtgever bedingen dat deze zich in de uitoefening van leiding en toezicht, alsmede ten aanzien van de uitvoering van het werk, tegenover de werknemer op dezelfde wijze zal gedragen als waartoe hij ten opzichte van medewerkers die rechtstreeks bij hem in dienst zijn, is gehouden (artikel III.4 en IV.4 Reglement Kwaliteit) Met sollicitatieprocedure is bedoeld die van de opdrachtgever. Dit kan ook een wervingsprocedure zijn. Met tijdig is bedoeld bij aanvang. In formele zin kan deze eis (beding) verankerd worden in lgemene Voorwaarden. Vanuit de payrollkracht kan dit bekrachtigd worden middels tekstuele aanpassingen/toevoegingen in de arbeidsovereenkomst of (binnen de markt gebruikelijke) opgave- of inlichtingen-formulieren. ndere vormen kunnen bijdragen in het aantoonbaar maken van de bedingen (bijv. checklist). Goed werkgeverschap is een algemeen uitgangspunt en is lastig met voorbeelden te omkleden in relatie tot controle methodiek. Vervalt tot algemene vastlegging in arbeidsovereenkomst, personeelsgidsen en wijzers, algemene voorwaarden. 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-4/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

5 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) 1.8 De payrollonderneming past de bepalingen over opvolgend werkgeverschap correct toe als bedoeld in artikel 8 VPO rbeidsvoorwaardenregeling en zal in het bijzonder bij overname van personeel: bedingen dat de medewerkers door opdrachtgever tijdig worden geïnformeerd en de arbeidsovereenkomsten tussen medewerkers en opdrachtgever op zorgvuldige wijze worden beëindigd (artikel I.6. Reglement Kwaliteit); zorgen voor een gestructureerde vorm van informatievoorziening aan de medewerkers, in het bijzonder ten aanzien van gevolgen voor rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, pensioen en ontslag (artikel I.4. Reglement Kwaliteit); de medewerker informeren over de opgebouwde dienstjaren bij opdrachtgever en deze respecteren (artikel I.5. Reglement Kwaliteit) 1.9 Voor opvolgend werkgeverschap kunnen teksten in de arbeidsovereenkomsten ontwikkeld worden (VPO-model) die deze rechtspositie vastleggen en daarbij inhoudelijk verwijzen naar personeelsgidsen en wijzers. Onderwerpen kunnen in meerdere vormen vastgelegd worden (lgemene Voorwaarden, arbeidsovereenkomsten en opgave- en inlichtingenformulieren). De payrollonderneming zal: de opdrachtgever periodiek informeren over het ziekteverzuim, in het bijzonder ten aanzien van het arbeidsgerelateerd verzuim (artikel IV.2 Reglement Kwaliteit); zich ten minste één maar per jaar op de hoogte stellen van de mate van tevredenheid van de opdrachtgever en de medewerker en legt dit op adequate wijze vast (artikel IV.5 Reglement Kwaliteit) Onder periodiek wordt verstaan minimaal 2x per jaar. Er ligt een wettelijke beperking (Wbp) inzake de uitwisseling van persoon gerelateerde gegevens. rbeidsgerelateerde ziekteverzuim toetsbaar door vastlegging: 1) hoe vindt contact plaats, 2) wat is de inhoud, 3) relatie arbeidsgerelateerd verzuim en 4) analyse ziekteverzuim (bijv. percentages in maand- of kwartaaloverzichten). In de praktijk blijkt een breed palet aan tevredenheidsmeting te worden toegepast. Ervaring leert dat er op enquêtes laag wordt gerespondeerd (vaak <5%). Duidelijk zal moeten worden welke methodieken worden ingezet (vastlegging middels bijv. gespreksverslagen en evaluatieformulieren) 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-5/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

6 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) 1.10 De payroll-onderneming dient jaarlijks, op uiterlijk 1 juli van enig jaar, een jaarrekening van het voorafgaande jaar te overleggen aan het VPO secretariaat. Deze jaarrekening dient vergezeld te zijn van een goedkeurende accountantsverklaring. Leden die onderdeel uitmaken van een concern en geen zelfstandige jaarrekening opstellen, dienen een geconsolideerde jaarrekening te overleggen. Deze jaarrekening dient vergezeld te zijn van een goedkeurende accountantsverklaring alsmede van een verklaring zoals bedoeld in artikel 2:403 W (artikel 3 lid 4 VPO Huishoudelijk Reglement) Indien relevante bescheiden juist en compleet zijn, zend het VPO secretariaat een ontvangstbevestiging dat als bewijs van de naleving van deze eis geldt. 2 Overeenkomsten en vastlegging 2.1 artikel artikel 5 De payroll-onderneming is niet gerechtigd de werknemer ter beschikking te stellen van andere ondernemingen dan de opdrachtgever, tenzij er sprake is van re-integratie wegens arbeidsongeschiktheid of het wegvallen van de opdracht bij de opdrachtgever (artikel 1 lid 7 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) De payrollonderneming zal: een exemplaar van de CO voor Uitzendkrachten en de VPO arbeidsvoorwaardenregeling digitaal verstrekken aan de werknemer (artikel 5 lid 4 VPO rbeidsvoorwaardenregeling). de medewerker bij het aangaan van de payrollovereenkomst in heldere en begrijpelijke taal informeren over de inhoud en de toepasselijkheid van de VPO rbeidsvoorwaardenregeling alsmede over de aard, inhoud en consequenties van de payrollovereenkomst (waaronder het formeel werkgeverschap) (artikel I.2 Reglement Kwaliteit); ervoor zorgdragen dat de medewerker toegang heeft tot een helpdesk alsmede 24/7 toegang tot informatie aangaande de payrollovereenkomst, salarisbetalingen en de VPO arbeidsvoorwaardenregeling (artikel I.3. Reglement Kwaliteit) Onder helder en begrijpelijk wordt verstaan dat teksten geen vragen oproepen en in de landstaal van de werknemer zijn. De inhoud en toepasselijkheid van minimaal de voorwaarden als rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, beloning, pensioen, ziekteverzuim/re-integratie, opleiding/ontwikkeling, beoordeling en ontslag ( de rbeidsvoorwaardenregeling) worden vermeld in arbeidsovereenkomst/personeelsgidsen e.d.) Met salarisbetalingen is bedoeld: salarisstroken en jaaropgave. In relatie tot de helpdesk is bedoeld dat er enige vorm van bereikbaarheid is voor payrollkracht en opdrachtgever (communicatiemiddelen en service). 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-6/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

7 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) 2.3 artikel artikel artikel artikel artikel artikel 8 In relatie tot de 24/7 bereikbaarheid van specifieke informatie wordt duidelijk dat niet ieder VPO-lid (payrollonderneming) alle facetten gedigitaliseerd heeft. Het per verzenden van de informatie wordt als gelijkwaardig beschouwd (bewaarplicht van -verkeer). De payrollovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd (artikel 12 lid 1 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) In de payrollovereenkomst is de functie vastgelegd (artikel 12 lid 1 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) In de payrollovereenkomst is de salariëring (feitelijk uur- of periodeloon) vastgelegd (artikel 12 lid 1 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) In de payrollovereenkomst is de duur van de overeenkomst en de arbeidsduur vastgelegd (artikel 8, lid 1 en 2 en 12 lid 1 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) De payrollonderneming heeft aantoonbaar, voor aanvang van de werkzaamheden bij de opdrachtgever, de werknemer geïnformeerd over vereiste (beroeps)kwalificaties en mogelijke veiligheidsrisico s (artikel 21 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) De bepaling over uitsluiting loondoorbetalingsverplichting gedurende de eerste 52 weken wordt correct toegepast (artikel 8 lid 4 en 5 VPO arbeidsvoorwaardenregeling) 2.9 artikel 11 Deze bepaling geldt alleen voor leden die ook U-lid zijn. In alle andere gevallen is de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting alleen in de eerste 26 weken in fase van toepassing. De payrollovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt beëindigd de voorwaarden als vermeld in artikel 11 van de VPO rbeidsvoorwaardenregeling 2.10 artikel 13 De proeftijd regeling wordt correct toegepast (artikel 13 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) 3 eloning 3.1 artikel 12 Functie-indeling en beloning vindt plaats de systematiek van de opdrachtgever (artikel 12 lid 2 en 5 aanhef VPO rbeidsvoorwaardenregeling), met inachtneming van het in artikel 12 lid 6 t/m 8 VPO rbeidsvoorwaardenregeling gestelde De inlenersbeloning is samengesteld uit de volgende elementen: (artikel 12, lid 5 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) 3.2 artikel het geldende periodeloon in de schaal 3.3 artikel van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-7/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

8 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) 3.4 artikel toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag 3.5 artikel toeslagen voor inconveniëntie (bv. koudetoeslag), consignatiedienst en behaalde diploma s 3.6 artikel initiële loonsverhoging (tijdstip en hoogte opdrachtgever) 3.7 artikel eenmalige uitkering(en), indien onderdeel van overeengekomen initiële loonsverhoging 3.8 artikel vaste éénmalige uitkering(en) zoals vaste eindejaars- en 13 e maandsuitkeringen 3.9 artikel kostenvergoeding(en): reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk voor uitvoering van de functie) 3.10 artikel periodieken (tijdstip en hoogte opdrachtgever) 3.11 artikel eventuele overige elementen uit de inlenersbeloning, indien schriftelijk overeengekomen 3.12 artikel artikel 18 Indien de werknemers van de payroll-onderneming werkzaam zijn in de bouw en/of werkzaam zijn krachtens een arbeidsovereenkomst die wordt beheerst door een ander dan Nederlands recht en/of de werknemers niet permanent woonachtig zijn in Nederland, worden de in de U- CO opgenomen toepasselijke minimumbepalingen toegepast (artikel 12 lid 11 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) Jeugdigen die als vakantiewerker werkzaam zijn worden ingeschaald op de in het kalenderjaar te bereiken leeftijd (artikel 18 lid 2d VPO rbeidsvoorwaardenregeling) 4 Loonafrekening 4.1 artikel artikel 16 De loonafrekeningen van werknemers dienen schriftelijk of digitaal beschikbaar te zijn en worden verstrekt bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon (artikel 16 lid 1 en 2 VPO rbeidvoorwaardenregeling) Een loonopgave bevat de volgende gegevens: a. de totale bruto beloningen op basis van het aantal gewerkte uren, zo nodig onderverdeeld in normale uren, toeslaguren en overuren 4.3 artikel 16 b. eventuele inhoudingen 4.4 artikel 16 c. de per betalingsperiode uitbetaalde bedragen 4.5 artikel 16 d. de verstrekte toeslagen gespecifieerd per toeslagsoort in percentage, euro s en uren 4.6 artikel 16 e. het voor de werknemer in dat tijdvak geldende wettelijk minimumloon en -vakantiebijslag 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-8/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

9 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) 5 Overige zaken 5.1 artikel artikel artikel artikel artikel artikel artikel artikel artikel artikel 24 Het toekennen van het recht op vakantiedagen, -bijslag en feestdagen vindt plaats onder de hieronder opgenomen voorwaarden: 1. het bij de opdrachtgever geldende aantal vakantiedagen wordt toegekend met dien verstande dat het aantal vakantiedagen minimaal zestien uur vakantie bij elke volledig gewerkte (voltijds) werkmaand bedraagt (artikel 17 lid 1 en 2 VPO arbeidvoorwaardenregeling) 2. het bij de opdrachtgever geldende percentage vakantiebijslag wordt toegekend, berekend over de bij de opdrachtgever geldende grondslag, met dien verstande dat de vakantiebijslag ten minste 8 procent van het feitelijk loon, verhoogd met (reserveringen) vakantie- en feestdagen, bedraagt (artikel 17 lid 3 VPO arbeidvoorwaardenregeling) 3. buitengewoon verlof en kort verzuim wordt toegekend het bepaalde in artikel 17 lid 5 t/m 7 VPO rbeidsvoorwaardenregeling 4. het bij de opdrachtgever geldende recht op loondoorbetaling bij feestdagen wordt toegekend met dien verstande dat in elk geval wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 17 lid 8 VPO rbeidsvoorwaardenregeling De regeling voor vakantiewerkers wordt alleen toegepast binnen de periode van 1 juni tot 1 september (artikel 18 lid 1 VPO arbeidvoorwaardenregeling) ij het wegvallen van arbeid wordt passende vervangende arbeid aangeboden volgens het bepaalde in artikel 20 lid 3 VPO rbeidsvoorwaardenregeling en worden de garantiebepalingen uit artikel 20 lid 8 t/m 11 VPO arbeidvoorwaardenregeling toegepast Zolang bij wegvallen van arbeid geen passende arbeid gevonden is en er sprake is van recht op doorbetaling, wordt aan de werknemer het juiste loon uitbetaald het bepaalde in artikel 20 lid 4 t/m 7 VPO rbeidsvoorwaardenregeling ij het bepalen van het feitelijk loon bij een nieuwe ter beschikkingstelling nadat de arbeid is weggevallen worden de garantiebepalingen van artikel 20 lid 5 en 6 VPO rbeidsvoorwaardenregeling toegepast Doorbetaling bij ziekte vindt plaats het gestelde in artikel 22 VPO rbeidsvoorwaardenregeling De payroll-onderneming past de pensioenregeling op juiste wijze toe (artikel 24 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-9/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

10 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) 5.11 artikel artikel artikel 26 De payroll-onderneming past, indien van de mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, de afwijkingen en/of aanvullingen op de pensioenregeling op juiste wijze toe (artikel 25 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) De payroll-onderneming besteedt 1,02 procent van het in het desbetreffende kalenderjaar aan werknemers die met inbegrip van het relevante arbeidsverleden- in 78 weken of minder werkzaam zijn voor dezelfde payroll-onderneming verschuldigde brutoloon aan scholing van werknemers of de payroll-onderneming draagt de daarmee gemoeide middelen af aan het Sociaal Fonds Uitzendbranche (artikel 26 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) Indien de payroll-onderneming de scholingsbestedingsverplichting op ondernemingsniveau in eigen beheer uitvoert, wordt jaarlijks voor 1 juli de specifieke paragraaf in de jaarrekening of een accountantsverklaring aan de SNCU verstrekt 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-10/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

11 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) Resultaat afwijkingen Omschrijving 1) 1) Totaaltelling van de aangetroffen afwijkingen naar soort. Het aantal en de zwaarte van de afwijkingen zijn bepalend voor het vastgestelde voortgangstraject epaling Omschrijving 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-11/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave januari 2012 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave april 2015 1 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen 2015 2 Inhoud Artikel 1. Definities

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave juni 2013

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave juni 2013 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave juni 2013 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

CAO voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen 2009-2010

CAO voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen 2009-2010 CAO voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen 2009-2010 Uitgave september 2009 CAO voor VPO Medewerkers Postbus van 144 Payroll 1170 Ondernemingen AC Badhoevedorp 2009-2010 3 Inhoud Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen De ondergetekenden, te weten: 1. Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO), gevestigd te Haarlemmermeer, als partij ter ener zijde,

Nadere informatie

CAO Persoonality Payrolling BV

CAO Persoonality Payrolling BV 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 CAO Persoonality Payrolling BV AUTEURSRECHT Persoonality Payrolling BV en LBV CAO voor Persoonality Payrolling BV 2015 2020 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre 1 Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van FlexService Centre BV. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre Holding B.V.. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 Aanmelden werknemer 2 Artikel 4 Identificatieplicht en persoonsgegevens werknemer 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre 1 Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre Holding B.V.. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Payrolling door Optimum Services

Payrolling door Optimum Services Algemene Voorwaarden Payrolling door Optimum Services Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van payroll-ondernemingen

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank in Groningen op 17 juni 2011 onder aktenummer 11/8. Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Artikel

Nadere informatie

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten Inhoud - NBBU-cao voor Uitzendkrachten - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 1 J U N I 2 0 1 4-3

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Inhoudsopgave Toelichting op de algemene voorwaarden 2 Algemene voorwaarden 4 Deel A: Inleiding 4 Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 4 Deel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5 ALGEMENE VOORWAARDEN 1 INHOUD I ALGEMENE INLEIDING 5 II DE UITZENDVERHOUDING 5 ALGEMENE VOORWAARDEN III KORTE TOELICHTING OP HOOFDLIJNEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 7 1. UITVOEREN VAN DE OPDRACHT 7 2.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Inhoud Toelichting op de bijzondere voorwaarden 2 Toelichting bij Deel A (Inleiding) en Deel E (Algemene bepalingen) 2 Toelichting bij Deel B (Terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / Algemene Voorwaarden 1 Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden van Payroll Ondernemingen Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 1e druk: maart

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 30 MAART 2009 31 DECEMBER 2013 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 30 MAART 2009 31 DECEMBER 2013 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 30 MAART 2009 31 DECEMBER 2013 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 30 MAART 2009 31 DECEMBER 2013 1e druk: maart 2009 2e druk: december

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. December 2014

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. December 2014 CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 December 2014 Vakbonden en de cao Over de afspraken in deze cao onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed uitoefenen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RECRON Payrolling, voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V.

Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Algemene Voorwaarden van Flexpedia B.V. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexpedia B.V., voor zover

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Inhoudsopgave. ABU Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Werkingssfeer. Artikel 2 Definities. Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Inhoudsopgave ABU Algemene Voorwaarden Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Definities Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling

KVK dossiernr 32125087. Algemene Voorwaarden BQ payrolling KVK dossiernr 32125087 Algemene Voorwaarden BQ payrolling voor het ter beschikking stellen van flexwerkers Inleiding en toelichting Artikel 1: Werkingssfeer 6 Artikel 2: Definities 6 Artikel 3: De opdracht

Nadere informatie

A V 1 6. Algemene voorwaarden

A V 1 6. Algemene voorwaarden 1 6 Algemene voorwaarden Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexter BV voor zover één en ander betrekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid

Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid Algemene Voorwaarden Payroll/Payroll seizoensarbeid www.abvakwerk.nl < 1 > Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie