VPO AUDITDOCUMENT 2012 Vereniging Payroll Ondernemingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VPO AUDITDOCUMENT 2012 Vereniging Payroll Ondernemingen"

Transcriptie

1 VPO UDITDOCUMENT 2012 Vereniging Payroll Ondernemingen uditor : Referentienummer : Datum audit : Naam onderneming : Soort audit : Periodiek Vast personeel in personeels-v : Nee Versie / VPOLV/090/0612

2 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) 1 VPO Statuten, Huishoudelijk Reglement, rbeidsvoorwaardenregeling en Kwaliteit van de dienstverlening 1.1 De payroll-onderneming ontplooit geen andere activiteiten in zijn onderneming dan payrollen en zal ervoor zorgdragen dat het voor de opdrachtgever duidelijk is met welke juridische entiteit er zaken wordt gedaan (artikel 4 VPO Statuten, artikel II.2 Reglement Kwaliteit) 1.2 Indien VPO-leden, tezamen met andere entiteiten (gezamenlijke offertes), meerdere activiteiten (bijv. ook Ugelinieerd uitzenden) aanbieden bij dezelfde opdrachtgever(s) moet duidelijk zijn met welke entiteit de opdrachtgever uiteindelijk zaken doet. De payroll-onderneming zal: ervoor zorgdragen dat al haar communicatiemiddelen transparante informatie bieden over de aard en inhoud van de dienstverlening (artikel II.1 Reglement Kwaliteit); haar tarieven aan opdrachtgevers (en aspirant-opdrachtgevers) op een duidelijke en transparante wijze bekend maken en deze tarieven bevatten geen verborgen kosten. Hierbij zal expliciet vermeld worden wat binnen en wat buiten de tarifering valt (artikel II.3 Reglement Kwaliteit); de opdrachtgever volledig informeren over de gekozen dienstverlening met de bijbehorende consequenties en eventuele (financiële) risico s, in het bijzonder ten aanzien van ziekte, ziekteverzuim en verzuimbegeleiding, ontslag en einde opdracht (artikel II.4 Reglement Kwaliteit) 1.3 Onder de communicatiemiddelen worden verstaan: website, brochure, offerte en dergelijke. Hierin zal een rolverduidelijking opgenomen moeten worden over formele werkgeversaspecten (ziektebegeleiding, scholing en dergelijke) en de relatie (meerwaarde) VPO. ij samenloop van meerdere activiteiten (uitzenden) dient dit duidelijk te blijken uit de bronnen binnen de administratieve organisatie van de payrollonderneming. ls voorbeelden van verborgen kosten worden genoemd: opbouw loonkosten, omgang met contracturen, in- of exclusief ziektekosten, leegloopuren, toeslagen, noodzaak verklaring omtrent gedrag, reiskostenvergoedingen, dienstreizen. Uitgangspunt is dat kosten en verrekeningen die contractueel zijn overeengekomen de basis zijn van een vergelijking. Offertes en contracten, aanvullend op algemene voorwaarden, maken deel uit moeten van een controle. Een rolverduidelijking over de gekozen dienstverlening zal moeten blijken (offertes en contracten, aanvullend op algemene voorwaarden e.d.). De overeenkomst tussen opdrachtgever en payroll-onderneming strekt er toe dat de werknemer ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever na werving van laatstgenoemde (artikel 1 lid 4 en 7 VPO rbeidsvoorwaardenregeling). De payroll-onderneming zal schriftelijk: 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-2/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

3 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) en kenbaar voor de werknemer afspraken met de opdrachtgever over de verdeling van de aspecten van het formele- en inhoudelijke werkgeverschap vastleggen (artikel III.1. Reglement Kwaliteit); en kenbaar voor de werknemer minimaal afspraken maken over de taken van beide organisaties t.a.v. de informatievoorziening naar de (potentiële) werknemer, het ziekteverzuim, het beoordelen van het functioneren en de scholing & ontwikkeling van de werknemer (artikel III.2. Reglement Kwaliteit); er voor zorgen dat de werknemer tijdig op de hoogte is van de overeengekomen rolverdeling ten aanzien van de belangrijkste aspecten van het werkgeverschap (artikel III.3. Reglement Kwaliteit) 1.4 Inzake de eisen worden als bronnen van schriftelijke vastlegging genoemd: algemene voorwaarden, offertes, (arbeids)overeenkomsten, personeelsgidsen en wijzers en website. Ter aanvulling op de genoemde onderwerpen binnen de afspraak worden ook genoemd de salarisadministratie, beloningssystematiek en loonbetalingen. De takenscheiding/basisafspraak zal duidelijk moeten zijn. Tijdig is uiterlijk samen met ondertekening van de arbeidsovereenkomst. Tekst in reglement belangrijkste taken en verantwoordelijkheden moet gelezen worden als alle aspecten van het formele- en inhoudelijke werkgeverschap. ls aspecten gelden minimaal de voorwaarden als rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, beloning, pensioen, ziekteverzuim/re-integratie, opleiding/ontwikkeling, beoordeling en ontslag ( de rbeidsvoorwaardenregeling). De payroll-onderneming past de VPO rbeidsvoorwaardenregeling toe tenzij de onderneming valt onder de werkingssfeer van een andere CO dan de U-CO of de NU-CO en niet voldoet aan de cumulatieve vereisten als bedoeld in artikel 2 lid 3 VPO rbeidsvoorwaardenregeling en maakt bij het aangaan van de opdracht afspraken over de toepasselijkheid van de regeling (artikel II.5 Reglement Kwaliteit) 1.5 Een rolverduidelijking zal moeten blijken (offertes en contracten, aanvullend op algemene voorwaarden e.d.). De payrollonderneming zorgt voor een adequate: verzuimvoorziening en dient hiertoe minimaal te beschikken over een verzuimprotocol gebaseerd op de Wet poortwachter evenals een overeenkomst met een kerndeskundige (artikel IV.1 Reglement Kwaliteit); herplaatsingsvoorziening om aan de desbetreffende verplichtingen uit de VPO rbeidsvoorwaardenregeling te voldoen. De payrollonderneming dient te beschikken over een herplaatsingsprotocol en treft ten behoeve van de vervulling van zijn verplichten de noodzakelijke interne dan wel externe voorzieningen (artikel IV.3 Reglement Kwaliteit) 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-3/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

4 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) rbodienst is vervangen door kerndeskundige. Deze deskundige is de minimale voorziening. Er zal sprake moeten zijn van een herkenbare verzuimadministratie. Vast moet liggen waar werknemer zich ziek/ arbeidsongeschikt moet melden. Er ligt een koppeling met de financiële administratie (facturatie) t.a.v. de controle. Het protocol zal aan minimale (basis)voorwaarden moeten voldoen. Vastgesteld zal moeten worden of er sprake is van een protocol, er sprake is van een beëindiging van de opdracht en of het protocol gevolgd is. 1.6 De payrollonderneming zal kenbaar voor de werknemer met de opdrachtgever afspraken maken over de taken en verantwoordelijkheden van beiden bij beëindiging van de opdracht, waarbij het de payrollonderneming niet is toegestaan met de opdrachtgever een terugnameverplichting van medewerkers overeen te komen (artikel III.5 Reglement Kwaliteit) 1.7 De tekst of verwijzing naar een terugnameverplichting mag niet in contracten met de opdrachtgever e.d. voorkomen! Werknemer kan geïnformeerd worden door opname in personeelsgidsen en wijzers. De payrollonderneming zal: bij de opdrachtgever bedingen dat deze aan de werknemer tijdig, in ieder geval bij aanvang van de sollicitatieprocedure, kenbaar maakt dat uitvoering van de werkzaamheden geschiedt op basis van een payrollovereenkomst en wat dat betekent voor de onderdelen van formeel en inhoudelijk werkgeverschap (artikel I.1 Reglement Kwaliteit); zich als een goed werkgever gedragen en bij de opdrachtgever bedingen dat deze zich in de uitoefening van leiding en toezicht, alsmede ten aanzien van de uitvoering van het werk, tegenover de werknemer op dezelfde wijze zal gedragen als waartoe hij ten opzichte van medewerkers die rechtstreeks bij hem in dienst zijn, is gehouden (artikel III.4 en IV.4 Reglement Kwaliteit) Met sollicitatieprocedure is bedoeld die van de opdrachtgever. Dit kan ook een wervingsprocedure zijn. Met tijdig is bedoeld bij aanvang. In formele zin kan deze eis (beding) verankerd worden in lgemene Voorwaarden. Vanuit de payrollkracht kan dit bekrachtigd worden middels tekstuele aanpassingen/toevoegingen in de arbeidsovereenkomst of (binnen de markt gebruikelijke) opgave- of inlichtingen-formulieren. ndere vormen kunnen bijdragen in het aantoonbaar maken van de bedingen (bijv. checklist). Goed werkgeverschap is een algemeen uitgangspunt en is lastig met voorbeelden te omkleden in relatie tot controle methodiek. Vervalt tot algemene vastlegging in arbeidsovereenkomst, personeelsgidsen en wijzers, algemene voorwaarden. 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-4/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

5 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) 1.8 De payrollonderneming past de bepalingen over opvolgend werkgeverschap correct toe als bedoeld in artikel 8 VPO rbeidsvoorwaardenregeling en zal in het bijzonder bij overname van personeel: bedingen dat de medewerkers door opdrachtgever tijdig worden geïnformeerd en de arbeidsovereenkomsten tussen medewerkers en opdrachtgever op zorgvuldige wijze worden beëindigd (artikel I.6. Reglement Kwaliteit); zorgen voor een gestructureerde vorm van informatievoorziening aan de medewerkers, in het bijzonder ten aanzien van gevolgen voor rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, pensioen en ontslag (artikel I.4. Reglement Kwaliteit); de medewerker informeren over de opgebouwde dienstjaren bij opdrachtgever en deze respecteren (artikel I.5. Reglement Kwaliteit) 1.9 Voor opvolgend werkgeverschap kunnen teksten in de arbeidsovereenkomsten ontwikkeld worden (VPO-model) die deze rechtspositie vastleggen en daarbij inhoudelijk verwijzen naar personeelsgidsen en wijzers. Onderwerpen kunnen in meerdere vormen vastgelegd worden (lgemene Voorwaarden, arbeidsovereenkomsten en opgave- en inlichtingenformulieren). De payrollonderneming zal: de opdrachtgever periodiek informeren over het ziekteverzuim, in het bijzonder ten aanzien van het arbeidsgerelateerd verzuim (artikel IV.2 Reglement Kwaliteit); zich ten minste één maar per jaar op de hoogte stellen van de mate van tevredenheid van de opdrachtgever en de medewerker en legt dit op adequate wijze vast (artikel IV.5 Reglement Kwaliteit) Onder periodiek wordt verstaan minimaal 2x per jaar. Er ligt een wettelijke beperking (Wbp) inzake de uitwisseling van persoon gerelateerde gegevens. rbeidsgerelateerde ziekteverzuim toetsbaar door vastlegging: 1) hoe vindt contact plaats, 2) wat is de inhoud, 3) relatie arbeidsgerelateerd verzuim en 4) analyse ziekteverzuim (bijv. percentages in maand- of kwartaaloverzichten). In de praktijk blijkt een breed palet aan tevredenheidsmeting te worden toegepast. Ervaring leert dat er op enquêtes laag wordt gerespondeerd (vaak <5%). Duidelijk zal moeten worden welke methodieken worden ingezet (vastlegging middels bijv. gespreksverslagen en evaluatieformulieren) 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-5/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

6 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) 1.10 De payroll-onderneming dient jaarlijks, op uiterlijk 1 juli van enig jaar, een jaarrekening van het voorafgaande jaar te overleggen aan het VPO secretariaat. Deze jaarrekening dient vergezeld te zijn van een goedkeurende accountantsverklaring. Leden die onderdeel uitmaken van een concern en geen zelfstandige jaarrekening opstellen, dienen een geconsolideerde jaarrekening te overleggen. Deze jaarrekening dient vergezeld te zijn van een goedkeurende accountantsverklaring alsmede van een verklaring zoals bedoeld in artikel 2:403 W (artikel 3 lid 4 VPO Huishoudelijk Reglement) Indien relevante bescheiden juist en compleet zijn, zend het VPO secretariaat een ontvangstbevestiging dat als bewijs van de naleving van deze eis geldt. 2 Overeenkomsten en vastlegging 2.1 artikel artikel 5 De payroll-onderneming is niet gerechtigd de werknemer ter beschikking te stellen van andere ondernemingen dan de opdrachtgever, tenzij er sprake is van re-integratie wegens arbeidsongeschiktheid of het wegvallen van de opdracht bij de opdrachtgever (artikel 1 lid 7 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) De payrollonderneming zal: een exemplaar van de CO voor Uitzendkrachten en de VPO arbeidsvoorwaardenregeling digitaal verstrekken aan de werknemer (artikel 5 lid 4 VPO rbeidsvoorwaardenregeling). de medewerker bij het aangaan van de payrollovereenkomst in heldere en begrijpelijke taal informeren over de inhoud en de toepasselijkheid van de VPO rbeidsvoorwaardenregeling alsmede over de aard, inhoud en consequenties van de payrollovereenkomst (waaronder het formeel werkgeverschap) (artikel I.2 Reglement Kwaliteit); ervoor zorgdragen dat de medewerker toegang heeft tot een helpdesk alsmede 24/7 toegang tot informatie aangaande de payrollovereenkomst, salarisbetalingen en de VPO arbeidsvoorwaardenregeling (artikel I.3. Reglement Kwaliteit) Onder helder en begrijpelijk wordt verstaan dat teksten geen vragen oproepen en in de landstaal van de werknemer zijn. De inhoud en toepasselijkheid van minimaal de voorwaarden als rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, beloning, pensioen, ziekteverzuim/re-integratie, opleiding/ontwikkeling, beoordeling en ontslag ( de rbeidsvoorwaardenregeling) worden vermeld in arbeidsovereenkomst/personeelsgidsen e.d.) Met salarisbetalingen is bedoeld: salarisstroken en jaaropgave. In relatie tot de helpdesk is bedoeld dat er enige vorm van bereikbaarheid is voor payrollkracht en opdrachtgever (communicatiemiddelen en service). 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-6/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

7 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) 2.3 artikel artikel artikel artikel artikel artikel 8 In relatie tot de 24/7 bereikbaarheid van specifieke informatie wordt duidelijk dat niet ieder VPO-lid (payrollonderneming) alle facetten gedigitaliseerd heeft. Het per verzenden van de informatie wordt als gelijkwaardig beschouwd (bewaarplicht van -verkeer). De payrollovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd (artikel 12 lid 1 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) In de payrollovereenkomst is de functie vastgelegd (artikel 12 lid 1 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) In de payrollovereenkomst is de salariëring (feitelijk uur- of periodeloon) vastgelegd (artikel 12 lid 1 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) In de payrollovereenkomst is de duur van de overeenkomst en de arbeidsduur vastgelegd (artikel 8, lid 1 en 2 en 12 lid 1 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) De payrollonderneming heeft aantoonbaar, voor aanvang van de werkzaamheden bij de opdrachtgever, de werknemer geïnformeerd over vereiste (beroeps)kwalificaties en mogelijke veiligheidsrisico s (artikel 21 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) De bepaling over uitsluiting loondoorbetalingsverplichting gedurende de eerste 52 weken wordt correct toegepast (artikel 8 lid 4 en 5 VPO arbeidsvoorwaardenregeling) 2.9 artikel 11 Deze bepaling geldt alleen voor leden die ook U-lid zijn. In alle andere gevallen is de uitsluiting loondoorbetalingsverplichting alleen in de eerste 26 weken in fase van toepassing. De payrollovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt beëindigd de voorwaarden als vermeld in artikel 11 van de VPO rbeidsvoorwaardenregeling 2.10 artikel 13 De proeftijd regeling wordt correct toegepast (artikel 13 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) 3 eloning 3.1 artikel 12 Functie-indeling en beloning vindt plaats de systematiek van de opdrachtgever (artikel 12 lid 2 en 5 aanhef VPO rbeidsvoorwaardenregeling), met inachtneming van het in artikel 12 lid 6 t/m 8 VPO rbeidsvoorwaardenregeling gestelde De inlenersbeloning is samengesteld uit de volgende elementen: (artikel 12, lid 5 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) 3.2 artikel het geldende periodeloon in de schaal 3.3 artikel van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-7/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

8 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) 3.4 artikel toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag 3.5 artikel toeslagen voor inconveniëntie (bv. koudetoeslag), consignatiedienst en behaalde diploma s 3.6 artikel initiële loonsverhoging (tijdstip en hoogte opdrachtgever) 3.7 artikel eenmalige uitkering(en), indien onderdeel van overeengekomen initiële loonsverhoging 3.8 artikel vaste éénmalige uitkering(en) zoals vaste eindejaars- en 13 e maandsuitkeringen 3.9 artikel kostenvergoeding(en): reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk voor uitvoering van de functie) 3.10 artikel periodieken (tijdstip en hoogte opdrachtgever) 3.11 artikel eventuele overige elementen uit de inlenersbeloning, indien schriftelijk overeengekomen 3.12 artikel artikel 18 Indien de werknemers van de payroll-onderneming werkzaam zijn in de bouw en/of werkzaam zijn krachtens een arbeidsovereenkomst die wordt beheerst door een ander dan Nederlands recht en/of de werknemers niet permanent woonachtig zijn in Nederland, worden de in de U- CO opgenomen toepasselijke minimumbepalingen toegepast (artikel 12 lid 11 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) Jeugdigen die als vakantiewerker werkzaam zijn worden ingeschaald op de in het kalenderjaar te bereiken leeftijd (artikel 18 lid 2d VPO rbeidsvoorwaardenregeling) 4 Loonafrekening 4.1 artikel artikel 16 De loonafrekeningen van werknemers dienen schriftelijk of digitaal beschikbaar te zijn en worden verstrekt bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon (artikel 16 lid 1 en 2 VPO rbeidvoorwaardenregeling) Een loonopgave bevat de volgende gegevens: a. de totale bruto beloningen op basis van het aantal gewerkte uren, zo nodig onderverdeeld in normale uren, toeslaguren en overuren 4.3 artikel 16 b. eventuele inhoudingen 4.4 artikel 16 c. de per betalingsperiode uitbetaalde bedragen 4.5 artikel 16 d. de verstrekte toeslagen gespecifieerd per toeslagsoort in percentage, euro s en uren 4.6 artikel 16 e. het voor de werknemer in dat tijdvak geldende wettelijk minimumloon en -vakantiebijslag 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-8/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

9 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) 5 Overige zaken 5.1 artikel artikel artikel artikel artikel artikel artikel artikel artikel artikel 24 Het toekennen van het recht op vakantiedagen, -bijslag en feestdagen vindt plaats onder de hieronder opgenomen voorwaarden: 1. het bij de opdrachtgever geldende aantal vakantiedagen wordt toegekend met dien verstande dat het aantal vakantiedagen minimaal zestien uur vakantie bij elke volledig gewerkte (voltijds) werkmaand bedraagt (artikel 17 lid 1 en 2 VPO arbeidvoorwaardenregeling) 2. het bij de opdrachtgever geldende percentage vakantiebijslag wordt toegekend, berekend over de bij de opdrachtgever geldende grondslag, met dien verstande dat de vakantiebijslag ten minste 8 procent van het feitelijk loon, verhoogd met (reserveringen) vakantie- en feestdagen, bedraagt (artikel 17 lid 3 VPO arbeidvoorwaardenregeling) 3. buitengewoon verlof en kort verzuim wordt toegekend het bepaalde in artikel 17 lid 5 t/m 7 VPO rbeidsvoorwaardenregeling 4. het bij de opdrachtgever geldende recht op loondoorbetaling bij feestdagen wordt toegekend met dien verstande dat in elk geval wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 17 lid 8 VPO rbeidsvoorwaardenregeling De regeling voor vakantiewerkers wordt alleen toegepast binnen de periode van 1 juni tot 1 september (artikel 18 lid 1 VPO arbeidvoorwaardenregeling) ij het wegvallen van arbeid wordt passende vervangende arbeid aangeboden volgens het bepaalde in artikel 20 lid 3 VPO rbeidsvoorwaardenregeling en worden de garantiebepalingen uit artikel 20 lid 8 t/m 11 VPO arbeidvoorwaardenregeling toegepast Zolang bij wegvallen van arbeid geen passende arbeid gevonden is en er sprake is van recht op doorbetaling, wordt aan de werknemer het juiste loon uitbetaald het bepaalde in artikel 20 lid 4 t/m 7 VPO rbeidsvoorwaardenregeling ij het bepalen van het feitelijk loon bij een nieuwe ter beschikkingstelling nadat de arbeid is weggevallen worden de garantiebepalingen van artikel 20 lid 5 en 6 VPO rbeidsvoorwaardenregeling toegepast Doorbetaling bij ziekte vindt plaats het gestelde in artikel 22 VPO rbeidsvoorwaardenregeling De payroll-onderneming past de pensioenregeling op juiste wijze toe (artikel 24 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-9/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

10 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) 5.11 artikel artikel artikel 26 De payroll-onderneming past, indien van de mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, de afwijkingen en/of aanvullingen op de pensioenregeling op juiste wijze toe (artikel 25 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) De payroll-onderneming besteedt 1,02 procent van het in het desbetreffende kalenderjaar aan werknemers die met inbegrip van het relevante arbeidsverleden- in 78 weken of minder werkzaam zijn voor dezelfde payroll-onderneming verschuldigde brutoloon aan scholing van werknemers of de payroll-onderneming draagt de daarmee gemoeide middelen af aan het Sociaal Fonds Uitzendbranche (artikel 26 VPO rbeidsvoorwaardenregeling) Indien de payroll-onderneming de scholingsbestedingsverplichting op ondernemingsniveau in eigen beheer uitvoert, wordt jaarlijks voor 1 juli de specifieke paragraaf in de jaarrekening of een accountantsverklaring aan de SNCU verstrekt 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-10/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

11 VPO UDITDOCUMENT epaling N.v.t. Omschrijving Norm 1) 1) Resultaat afwijkingen Omschrijving 1) 1) Totaaltelling van de aangetroffen afwijkingen naar soort. Het aantal en de zwaarte van de afwijkingen zijn bepalend voor het vastgestelde voortgangstraject epaling Omschrijving 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), = afwijking (minor non-iteit) ID 0-11/11 VPO uditdocument 2012 VPOLV/090/0612

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : Identificatienummer : Datum audit : Naam onderneming : Dossiernummer KvK : Soort audit : U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 U UDITDOCUMENT Niet rtikel N.v.t. Omschrijving Norm C

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN PLUIMVEE INDUSTRIE AUDITDOCUMENT BEDRIJF IN DE SECTOR. CAO voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende Industrie 2010 2011

SOCIALE ZAKEN PLUIMVEE INDUSTRIE AUDITDOCUMENT BEDRIJF IN DE SECTOR. CAO voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende Industrie 2010 2011 SOCILE ZKEN PLUIMVEE INDUSTRIE UDITDOCUMENT EDRIJF IN DE SECTOR CO voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende Industrie 2010 2011 uditor : Identificatienummer : Datum audit : Naam

Nadere informatie

NBBU AUDITDOCUMENT. CAO voor Uitzendkrachten 2009-2013 CAO voor Vaste medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011

NBBU AUDITDOCUMENT. CAO voor Uitzendkrachten 2009-2013 CAO voor Vaste medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 NU UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2009-2013 CO voor Vaste medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 Certificerings Instelling: Naam auditor: 0 Datum audit: 0 januari 1900 Naam uitzendonderneming:

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN PLUIMVEE INDUSTRIE AUDITDOCUMENT GEEN BEDRIJF IN DE SECTOR. CAO voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende Industrie

SOCIALE ZAKEN PLUIMVEE INDUSTRIE AUDITDOCUMENT GEEN BEDRIJF IN DE SECTOR. CAO voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende Industrie SOCILE ZKEN PLUIMVEE INDUSTRIE UDITDOCUMENT GEEN BEDRIJF IN DE SECTOR CO voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende Industrie 2010 2011 uditor : Identificatienummer : Datum audit

Nadere informatie

Safex Certificatie Instelling

Safex Certificatie Instelling 2013 SOCILE ZKEN PLUIMVEE INDUSTRIE UDITDOCUMENT rtikel N.v.t. Omschrijving Norm 1) B 1) C 1) Inspectie rapport Pluimvee Safex Certificatie Instelling 1) = ernstige afwijking (major non-iteit), B = afwijking

Nadere informatie

Lid 3 en 4 schrappen; lid 5 handhaven en vernummeren naar lid 3 en in lijn brengen met nieuwe opzet:

Lid 3 en 4 schrappen; lid 5 handhaven en vernummeren naar lid 3 en in lijn brengen met nieuwe opzet: Betreft : Aanpassingen cao 2018-2019 Wijziging met ingang van 5 november 2017 Toevoeging aan artikel 1: Arbeidsvoorwaardenregeling of AVR: bij de opdrachtgever geldende regeling van beloning en/of andere

Nadere informatie

(I) (II) (III) (IV) Functiegroep Beginsalaris Begin salaris Eindsalaris Periodieke Allocatiegroep Onbepaalde tijd in verhoging naar fase C

(I) (II) (III) (IV) Functiegroep Beginsalaris Begin salaris Eindsalaris Periodieke Allocatiegroep Onbepaalde tijd in verhoging naar fase C Aanvulling CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017, versie september 2015 Juli 2016 Artikel 13 Uitzendfasen 2. Fase B e. Ingevolge artikel 7:668a lid 9 BW en in afwijking van hetgeen is bepaald onder b. van

Nadere informatie

Voor wie geldt de inlenersbeloning. Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS. Welke elementen vallen onder de inlenersbeloning

Voor wie geldt de inlenersbeloning. Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS. Welke elementen vallen onder de inlenersbeloning Inlenersbeloning Inhoudsopgave Voor wie geldt de inlenersbeloning Voor wie niet van toepassing Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS Definitie van inlenersbeloning Welke elementen vallen

Nadere informatie

NBBU AUDITDOCUMENT. CAO voor Uitzendkrachten 2009-2013: 5e druk januari 2013 CAO voor Vaste medewerkers van Uitzendondernemingen 2012-2014

NBBU AUDITDOCUMENT. CAO voor Uitzendkrachten 2009-2013: 5e druk januari 2013 CAO voor Vaste medewerkers van Uitzendondernemingen 2012-2014 NU UDITDCUMENT C voor Uitzendkrachten 2009-2013: 5e druk januari 2013 C voor Vaste medewerkers van Uitzendondernemingen 2012-2014 Inspectie Instelling: Naam auditor: Datum audit: Naam uitzendonderneming:

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave april 2015 1 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen 2015 2 Inhoud Artikel 1. Definities

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave juni 2013

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave juni 2013 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave juni 2013 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

WHITE PAPER START PEOPLE. Equal pay. Gelijke beloning voor vast en flex

WHITE PAPER START PEOPLE. Equal pay. Gelijke beloning voor vast en flex WHITE PAPER START PEOPLE Equal pay Gelijke beloning voor vast en flex Gelijke beloning voor vast en flex Het arbeidsrecht wijzigt op tal van vitale onderdelen zoals ontslag, scholing en ziekte. Daarnaast

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave januari 2012 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave Toelichting op de Algemene Voorwaarden 4 Algemene Voorwaarden 6 Deel A: Inleiding 6 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 6 Deel B: Payrolling 7 Artikel

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten Identificatienummer : Datum audit : Naam onderneming : KvK nummer :

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten Identificatienummer : Datum audit : Naam onderneming : KvK nummer : U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : Identificatienummer : Datum audit : Naam onderneming : KvK nummer : Soort audit : Periodiek U UDITDOCUMENT Opmerking: In geval van

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave januari 2012 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave januari 2012 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) ingegaan. Kort gezegd houdt deze wet in dat een

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werknemers BV8tienK, Sector onderwijs en overheid.

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werknemers BV8tienK, Sector onderwijs en overheid. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werknemers BV8tienK, Sector onderwijs en overheid. De ondergetekenden, te weten: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de BV 8tienK, statutair

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave april 2015

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave april 2015 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave april 2015 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Uitgave november 2011 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2009 2014 Uitgave november 2011 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Wijzigingen CAO voor Uitzendkrachten

Wijzigingen CAO voor Uitzendkrachten Wijzigingen CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Artikel 22 Salaris Normtabel salarissen 1. Voor uitzendkrachten die niet behoren tot de in lid 2 genoemde categorieën is de normtabel van toepassing. Normtabel

Nadere informatie

CAO VOOR COLLECTIVE FREELANCE & FLEX PAYROLL SERVICES B.V.

CAO VOOR COLLECTIVE FREELANCE & FLEX PAYROLL SERVICES B.V. CAO VOOR COLLECTIVE FREELANCE & FLEX PAYROLL SERVICES B.V. 1 april 2007 tot en met 31 maart 2012 2 INHOUD Inleiding 3 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Duur, verlenging en beëindiging van de CAO 4 Artikel

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Uitgave juli 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Fasensysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Onderbrekingsregels 7 2.5 Overgangsregeling

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Wat betekent dat voor u?

Wat betekent dat voor u? uitzenden detacheren payrolling interim bedrijfsvoering Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en inlenersbeloning Wat betekent dat voor u? Op de hoogte van de nieuwe wetgeving informatiebrochure versie juli 2015

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 -

INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 - INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 32569 Datum inspectie 02-02-2015 Naam onderneming 365 Payroll en Salarisadministratie

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling H12 Vakantie(bijslag), LFB en Verlof B Vakantie Artikel 9 Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor kopen en verkopen vakantie-uren 1. Inwisselen

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 StiPP wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2011 Deze circulaire verschijnt jaarlijks en is bestemd voor alle werkgevers die aangesloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Payroll Services

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Payroll Services Algemene Voorwaarden Tempo-Team Payroll Services Inhoud Inleiding bij en toelichting op de Algemene voorwaarden van Tempo-Team Payroll Services Algemeen Payroll Duur van de opdracht Uitoefening van leiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009. Uitgave april 2007

CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009. Uitgave april 2007 CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Uitgave april 2007 Inhoud Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Werkingssfeer 5 Artikel 3 Gelijkberechtiging 6 Artikel 4 Inschrijving 6 Artikel 5 Voorwaarden van uitzending

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten. 2009-2011 beloning en arbeidsvoorwaarden 2009-2014 rechtspositie, pensioen en scholing

CAO voor Uitzendkrachten. 2009-2011 beloning en arbeidsvoorwaarden 2009-2014 rechtspositie, pensioen en scholing CAO voor Uitzendkrachten 2009-2011 beloning en arbeidsvoorwaarden 2009-2014 rechtspositie, pensioen en scholing 1 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2011 beloning en arbeidsvoorwaarden De artikelen 1 tot en

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Uitgave Januari 2007 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase A 3 Fase B 5 Fase C

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

WS04-CPP006101 Algemene Arbeidsvoorwaarden

WS04-CPP006101 Algemene Arbeidsvoorwaarden WS04-CPP006101 Algemene Arbeidsvoorwaarden Inhoudsopgave Algemene Arbeidsvoorwaarden 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Toepasselijkheid 5 Artikel 3 Inschrijving 6 Artikel 4 Indiensttreding 6 Artikel 5

Nadere informatie

CAO voor uitzendkrachten 2009-2014. Versie Februari 2010

CAO voor uitzendkrachten 2009-2014. Versie Februari 2010 CAO voor uitzendkrachten 2009-2014 Versie Februari 2010 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Inhoud. Inleiding

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Inhoud. Inleiding CAO voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. 1 april 2007 tot en met 31 maart 2012 Inhoud Inleiding Artikel 1 Definities Artikel 2 Duur, verlenging en beëindiging van de CAO Artikel 3 Wijziging(en)

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Uitgave januari 2008 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Uitgave januari 2008 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase

Nadere informatie

Johan Zwemmer. Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving

Johan Zwemmer. Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving Johan Zwemmer Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving Artikel 7:610 lid 1 BW De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de

Nadere informatie

Presentatie Greenport Arnhem-Nijmegen juni 2015

Presentatie Greenport Arnhem-Nijmegen juni 2015 Presentatie Greenport Arnhem-Nijmegen juni 2015 AB Oost Bestaat 52 jaar De AB organisaties werken samen maar opereren autonoom Een coöperatie van en voor leden AB Oost richt zich primair op Agri & Food

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014

Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Samenvatting CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 Uitgave maart 2009 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2009 2014 Uitgave maart 2009 Inhoudsopgave Rechtspositie: het fasensysteem 2 Fase A 3

Nadere informatie

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3 Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase A in?...3 Wat houdt fase B in?...3 Wat houdt face C in?...3 Rechtspositie VPO-arbeidsvoorwaardenregeling...4 Wat houdt de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling in?...4

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave Inleiding bij en toelichting op de Algemene Leveringsvoorwaarden 5 1. Algemeen 5 2. Payrolling 5 3. De duur van de opdracht 6 4. Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYROLL MONSTERBAAN

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYROLL MONSTERBAAN ALGEMENE VOORWAARDEN PAYROLL MONSTERBAAN Inhoudsopgave Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 Aanmelden werknemer 3 Artikel 4 Identificatieplicht en persoonsgegevens werknemer 3 Artikel

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

Een betrokken partner in payrolling

Een betrokken partner in payrolling CAO Voor medewerkers van Payned payrolling BV 1 januari 2012-31 december 2016 Een betrokken partner in payrolling pag. 1 CAO voor payroll-medewerkers van PAYNED Payrolling B.V. De ondergetekenden, te weten:

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Vervoer van personen met personenauto s Sociaal Fonds 1996/1997 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8622 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 28-10-1996,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Solutions

Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Solutions Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Solutions gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam d.d. 2 december 2011 onder nummer 118/2011 inhoud inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014 2e druk: januari 2015 (gewijzigde

Nadere informatie

REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken

REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIES...3 2. ALGEMENE BEPALINGEN...5 3. INLEG TIJDSPAARREKENING...6 4. VERLOF...8 5. UITKERINGEN... 9 6. BEËINDIGING

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Definities, werkingssfeer, karakter CAO Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Werkingssfeer 5 Artikel 3 Looptijd 5 Artikel 4 Dispensatie 4

Hoofdstuk 1 Definities, werkingssfeer, karakter CAO Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Werkingssfeer 5 Artikel 3 Looptijd 5 Artikel 4 Dispensatie 4 Inhoud Bladzijde Hoofdstuk 1 Definities, werkingssfeer, karakter CAO Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Werkingssfeer 5 Artikel 3 Looptijd 5 Artikel 4 Dispensatie 4 Hoofdstuk 2 Algemene verplichtingen werkgever

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds Reglement Vakantiefonds Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Vakantiefonds: Stichting: Bestuur: Collectieve Arbeidsovereenkomst: Werkgever: Werknemer: Vakantiejaar: Vakantierechten:

Nadere informatie

Payrolling. November 2009

Payrolling. November 2009 Payrolling November 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor

Nadere informatie

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet ABU CAO en WWZ DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 20 FEBRUARI 2008 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Uitgave november 2012 Inhoudsopgave 1 Rechtspositie 1.1 Fase A 2 1.1.1 Uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A 3 1.1.2 Uitzendovereenkomst

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ 1 VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van DjopzZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze samenwerking.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46193 28 september 2016 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2016/2017 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten. 2009-2011 beloning en arbeidsvoorwaarden 2009-2014 rechtspositie, pensioen en scholing

CAO voor Uitzendkrachten. 2009-2011 beloning en arbeidsvoorwaarden 2009-2014 rechtspositie, pensioen en scholing U aangeboden door: CAO voor Uitzendkrachten 2009-2011 beloning en arbeidsvoorwaarden 2009-2014 rechtspositie, pensioen en scholing C A O V OOR UITZENDKRACHTEN 2009-2014 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2011

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Uitzendkrachten 2007/2008 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 27 AUGUSTUS 2007

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en. contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het. vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht -

Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en. contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het. vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht - Ziezzo. Uw personeel goed geregeld. Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht - gevers. Uw personeel

Nadere informatie

AUTEURSRECHT Connexie Payroll & Loonadministratie en LBV Connexie Payroll & Loonadministratie LBV

AUTEURSRECHT Connexie Payroll & Loonadministratie en LBV Connexie Payroll & Loonadministratie LBV CONNEXIE CAO 2015-2019 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 AUTEURSRECHT Connexie Payroll & Loonadministratie en LBV CAO voor Connexie Payroll & Loonadministratie 2015-2019 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

CAO voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen 2009-2010

CAO voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen 2009-2010 CAO voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen 2009-2010 Uitgave september 2009 CAO voor VPO Medewerkers Postbus van 144 Payroll 1170 Ondernemingen AC Badhoevedorp 2009-2010 3 Inhoud Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Direct

Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Direct Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Direct Inhoud Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden Randstad Payroll Direct 5 Algemeen 5 Payrolling 5 De duur van de opdracht 6 Uitoefening van leiding

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009

CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Een samenvatting Uitgave maart 2004 Een CAO is een arbeidsovereenkomst die is afgesloten voor een groep van uitzendkrachten (de werknemers) en een groep van uitzendondernemingen

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

CAO CONNEXIE PAYROLL & LOONADMINISTRATIE BV. 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019

CAO CONNEXIE PAYROLL & LOONADMINISTRATIE BV. 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 versie 1.2 CAO CONNEXIE PAYROLL & LOONADMINISTRATIE BV 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 AUTEURSRECHT Connexie Payroll & Loonadministratie B.V. en LBV CAO voor Connexie Payroll & Loonadministratie

Nadere informatie