DNTVANGEN - 2 JULi 2ih

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DNTVANGEN - 2 JULi 2ih"

Transcriptie

1 DNTVANGEN - 2 JULi 2ih WIJKCENTRA HENGELO NOORD S bezoek en postadres Henry Woodstraat CP Hengelo Tel r L College van Burgemeester & Wethouders Gemeente Hengelo Postbus AA Hengelo Cc^WethouderxteJieerE. Lievers <^^emeenteraad Heng^io^ Fracties Hengelo 2 juli 2013 Geacht College, Middels deze brief dienen wij, bestuur Stichting Wijkcentra Hengelo Noord, een formele klacht in. Deze klacht betreft de wijze waarop in de nieuwe organisatorische opzet van de wijkcentra met Werkgeversinstituut (WGI) en clustervorming er geen adequate afhandeling van problemen en vraagpunten plaatsvindt, er geen sturing en leiding is in de implementatie van de nieuwe structuur, er in de praktijk wordt afgeweken van de overeengekomen structuur, personele zaken op een onprofessionele en niet personeel gerichte wijze worden afgehandeld (meestal niet ofte laat), afspraken en toezeggingen niet worden nagekomen, kortom de onheuse wijze waarop wij als bestuur en organisatie ons behandeld voelen door de gemeente Hengelo. In deze brief zullen wij aangeven waar wij telkens weer tegenaan lopen, dat inmiddels voor ons de grens is bereikt en waarom wij ons nu genoodzaakt zien tot deze actie. Wij hebben er naar onze mening alles aan gedaan om deze klacht te voorkomen. 1. Werkgeversinstituut Het WGI heefl vanaf 1 januari 2012 de werkgeversverantwoordelijkheid. Door de gemeente is besloten de opdracht daartoe aan FITIS/SWB te verlenen. Aan het WGI zouden de budgetten worden toegewezen die in de begrotingen van de wijkcentra voor personeelskosten waren opgenomen voor 2012 en dienovereenkomstig op de reguliere subsidiebedragen in mindering zijn gebracht. Ons is niet bekend hoe de opdracht is gefonnuleerd en welke verantwoordelijkheden het WGI zijn toebedeeld. Wel kwam in september 2012 naar voren dat het WGI meende over onvoldoende budget te beschikken en geen verdere verplichtingen te kunnen aangaan. Naderhand bleek dat de gemeente niet het gehele bedrag had toegewezen. Venwarring. Voorts is het een feit dat het WGI tot nu toe

2 vrijwel geen initiatieven naar personeel en besturen heeft ontwikkeld. Er is geen beleids- en uitvoeringsdocument bekend. In januari 2013 is er door ons expliciet naar gevraagd en is zulks door de wethouder toegezegd. Hoe lang moeten we wachten? De nieuwe organisatie van het wijkwelzijnswerk Hengelo is in september in gang gezet en nader uitgewerkt in een document dat in januari 2013 is vastgesteld. Samen in Verscheidenheid, rol en taken in het Hengelose wijkwelzijnswerk. De positie van het Werkgeversinstituut was op dat moment nog niet helemaal uitgepunt, dit zou nog nader gepreciseerd worden (aparte beleids- en uitvoeringsnota). Het zou echter hoe dan ook een competent en onafhankelijk instituut worden dat op een zorgvuldige manier om zou gaan met de behandeling van het personeel. Nu blijkt echter dat er van onafhankelijkheid geen sprake is, immers vele verzoeken om informatie, budgettoekenning, personeelsaanvragen etc. worden eerst aan de gemeentelijk ambtenaar ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd. In de praktijk komt dat erop neer dat onze verzoeken en voorstellen eerst niet beantwoord worden, vervolgens bij navraag wordt gezegd dat overieg met de gemeenteambtenaar moet plaatsvinden en dan eenvoudig worden afgewezen. Zo zijn wij al vanaf juni 2012 bezig om vervanging te krijgen voor een op non-actief gestelde coördinerende beheerder van wijkcentrum De Sterrentuin. Het WGI heeft personeel aangeboden dat niet aan de eisen van een zelfstandig functionerende beheerder kon voldoen, ook niet na voldoende inwerktijd. Wij hebben verzocht te gaan werven, januari Geen reactie. Ons bestuur heeft in maart een gestuurd aan de coördinator van het WGI. Geen antwoord. Wij hebben de betreffende persoon uitgenodigd voor overieg, in april. In dat gesprek bleek dat het WGI van de gemeente geen toestemming kreeg voor werving, vacaturestop. Ons is daarover geen enkele mededeling gedaan. In tegendeel. In het overieg bij de wethouder in mei bleek dat er feitelijk geen belemmering was bij voldoende budget. En dat budget is er. In 2013 hebben wij in stadsdeel Noord (dus inclusief Vogelkwartier) 79 uur onderbezetting, met name bij Sterrentuin en Vogelkwartier. Dat geld ligt dus op de plank. Nu is uiteindelijk na lang duwen en trekken door dhr Kor van de gemeente (autoritair) besloten dat vanaf september 2 personen urenuitbreiding kunnen krijgen ("want in vakantietijd heb je die mensen niet nodig, en anders is het maar een verkapte ovenwerkvergoeding"). Wij wilden die uitbreiding per 1 juni (feitelijk al veel eerder vanwege de onderbezetting) omdat juist in de zomertijd bij een beperkte bedrijfssluiting de medewerkers vakantie kunnen opnemen en hun overwerkuren kunnen inlopen. Bij tekort aan personeel lukt dat niet. De heer Kor viel niet te bepraten en bleef bij zijn standpunt. Op deze wijze blijven wij en ons personeel in de kou staan. Dat is ook aan onze mensen niet uit te leggen. Ook op het terrein van personeelsbeoordeling en inschaling ondervinden wij geen support van het WGI. De personeelsfunctie wordt vrijwel niet ingevuld ten/vijl deze een essentieel deel was van de taken die bij de aanbesteding van het WGI in de taakbeschrijving was opgenomen. Het veld hoefde niet in een toezichthoudende rol geplaatst te worden (ons voorstel). Gemeente is nu toezichthouder en in meerdere opzichten belanghebbende. Van een onafhankelijke invulling van taken is al helemaal geen sprake. Bij alle vragen moet eerst met de gemeente overiegd worden. N

3 Daarnaast blijken verzoeken tot honorering voorgelegd te worden in het Facilitair Overieg. Dit overieg betreft dus niet alleen verdeling van personeelscapaciteit, maar oordeelt kennelijk tevens over toekenning van functieschalen zonder over competentie in personele zaken te beschikken. Wij venwijzen hierbij naar een brief gericht aan een medewerker van ons, die in kopie aan het bestuur is gegaan, waarin door het Werkgeversinstituut wordt aangegeven dat het verzoek van het bestuur Wijkcentra Noord om betreffende medewerker in te schalen in een hogere schaal, "is behandeld in het Facilitair Overleg van maandag 24 juni Aan het Facilitair Overleg nemen deel: vertegenwoordiger WGI, vertegenwoordiger gemeente Hengelo en de Zakelijk Leiders van Hengelo Noord, Midden en Zuid. Er is besloten dat we het verzoek niet honoreren. Het Facilitair Overleg is van mening dat u aangesteld bent in de functie van beheerder. Op basis van de CAO wordt een beheerder ingeschaald in functieschaal 5" Volgens het bovengenoemd document Samen in Verscheidenheid (blz 5), zijn de taken van het Facilitair Overieg de volgende: - afstemming inzet beheer op de wijkwelzijnsvoorzieningen; - afstemming roosters en openstelling; - afstemming inkoop, prijsontwikkelingen; - er zorg voor dragen dat alle randvoonwaarden zijn ingevuld om de uitvoering van het programma van activiteiten mogelijk te maken. - afstemming exploitatievraagstukken per stadsdeel. Waarbij in diezelfde alinea vermeld wordt: "Let wel dit is de programmatische aansturing, de aansturing op het gebied van het werkgever-werknemer-schap vindt plaats door het WGI." Geenszins wordt hierbij genoemd dat het besluiten nemen over het wel of niet honoreren van functie indelingen van beheerders een taak van het Facilitair Overieg is. Dit is een taak die uitsluitend bij een formeel werkgever ligt, het WGI. Er zijn meer negatieve ervaringen op het personele vlak die in deze brief niet alle uitgewerkt zullen worden. Daar kan in een overiegsituatie wel mondeling informatie over worden verstrekt. Een kwestie willen wij hier toch nog wel naar voren brengen. Dit betreft de uitval en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van onze manager de heer Brink. Vanaf begin februari dit jaar is hij 6 weken wegens ziekte afwezig geweest en daarna tot nu weer voor 2 dagen per week werkzaam. Dit heeft een zware wissel getrokken op onze organisatie. De heer Brink is in die periode opgezadeld geweest met arbeidsrechtelijke kwesties door de opstelling van de Arbo-arts en correspondentie daarover met het WGI. Wij hebben in die periode geen enkele support gehad van WGI, FO of gemeente voor ondersteuningsaanbod of andere medewerking. Integendeel, de heer Brink moest bij voortduring in de slag met bovengenoemde gremia over de verdediging van onze formatieve en personele belangen. Er bleek bovendien geen enkel begrip te bestaan voor de specifieke problematiek in onze sterk van het "normale" afwijkende situatie: 1 bestuur met 3 grote wijkcentra, een manager van een zwaarder kaliber dan de zakelijk leiders, en de behoefte aan een zelfstandig opererende beheerder per wijkcentrum van een wat hogere kwaliteit dan de beheerder in een wijk- /buurtcentrum met een eigen bestuur.

4 Wij hebben onze positie uitgebreid besproken met wethouder Lievers toen hij ons verzocht om ook het bestuur van wijkcentrum de Sterrentuin erbij te doen. Hij toonde daar begrip voor maar in de praktijk krijgen wij geen enkele medewerking om onze gewenste situatie te realiseren. Inmiddels heeft onze manager zich weer voor 100% ziek gemeld. Moe gestreden, het hoofd in de schoot. Zonder succes kan niemand zich langdurig inspannen. 2. Facilitair Overleg Het Facilitair Overieg (FO) is in het eerste halfjaar van 2013 niet van de grond gekomen. Na het besluit over de instelling ervan in een bestuuriijk overieg eind januari met wethouder Lievers en alle instellingsbesturen is er maandenlang geen regulier overieg geweest, van het gevoerde overieg werd in strijd met de afspraken geen verslag uitgebracht aan de besturen en voor ons belangrijke punten werden niet geagendeerd. Inmiddels zijn er, na onze mail van begin mei en het op basis daarvan gevoerde overieg met de wethouder een paar vergaderingen geweest. De uitkomsten daarvan zijn niet hoopgevend. Agendavoering is niet gestructureerd, besluitvorming vindt zonder degelijke voorbereiding en afweging plaats. De competentiegrenzen zijn niet afgebakend. Het heeft een sterk ad hoe karakter. Van het FO is geen plan van aanpak bekend. De besturen worden niet geïnformeerd. Wij zijn van mening dat de beslissing van wethouder Lievers om, tegen de aanvankelijke afspraken in, geen bestuurders uit de 3 clusters meer te laten deelnemen, ook niet om en om zoals ons voorstel was, een verkeerde keuze is geweest. Hun aanwezigheid had structuur kunnen geven en het proces op een goede manier op gang kunnen brengen. Het FO ontbeert een planmatige aanpak en een sturend voorzitterschap. Illustratief is dat de basale informatie waarop een afstemming van capaciteit voor de wijkcentra en tussen de clusters moet plaatsvinden pas begin juni (op initiatief van onze manager) is opgevraagd. Op dit moment is die informatie nog niet geleverd door cluster midden (bestaande uit de wijkcentra Hengelose Es en Weidedorp, aangestuurd door een zakelijk leider met een aanstelling van 36 uur). Hoe moeilijk kan het zijn. Door cluster Noord is de informatie aangeleverd over een reeds lang bekende omvangrijke vacatureruimte ten opzichte van de bezetting in Bij het reguliere personeel gaat het om 79 uur, dus meer dan 2 fte (354 om 275 uur). Tevens zijn de 2 x 12 uren zakelijke leiding bij Sterrentuin en Vogelkwartier onttrokken en bij cluster Midden gevoegd. Bij de fitismedewerkers is de daling nog dramatischer, van 366 naar 128. Hierin zit dan ook de bezuiniging op fitis-banen opgenomen. Bij cluster Zuid is sprake van een stabiele bezetting in het totaal van de wijk- en buurtcentra, ondanks het feit dat er 2 buurtcentra zijn gesloten. Bij Midden is nu een zakelijk leider voor de volle tijd werkzaam die tot 2012 ook voor De Sterrentuin en Het Vogelkwartier werkzaam was. Voor de overige bezetting hebben wij geen informatie. Van de zijde van het WGI noch van de gemeente noch van het FO hebben wij voldoende steun ondervonden bij het oplossen van ons capaciteitsprobleem dat uiteindelijk ten koste gaat van ons personeel.

5 3. Procesmanagement Voor de gehele operatie van omvorming van de opzet van (samenwerkende) wijkcentra in Hengelo kan gesteld worden dat er een groot gebrek is aan sturing en leiding om het geheel succesvol te laten veriopen. Er is geen verandermanager aangesteld die zorgt voor monitoring en communicatie met de besturen. Er is geen follow up of evaluatie van het functioneren van het WGI. Hiervoor is de gemeente contractpartner. Aannemende dat de beleidsambtenaar welzijn degene is die ook de nieuwe structuur vanuit de gemeente onderhoudt kunnen wij stellen dat wij van hem geen belangstelling hebben ondervonden over de vraag hoe wij ons in de nieuwe opzet kunnen vinden, welke knelpunten wij ondervinden en hoe wij daar gezamenlijk een oplossing voor kunnen zoeken. 4. Afspraken en toezeggingen In documenten en bestuuriijk overieg worden afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan. Wij hebben tot nu toe de ervaring dat er van die afspraken weinig terecht komt. Zo hebben de besturen van de wijkcentra in Hengelo nog geen enkele inzage gekregen in de budgettering van de gelden die met instemming van de besturen zijn overgeheveld van voormalig de Vereniging van Wijkwelzijnsvoorzieningen naar gemeente/wgi, noch in de afrekening over Deze informatie zou reeds begin 2013 bekend worden gemaakt aan de besturen, maar dit is er nog steeds niet, ondanks vele verzoeken onzerzijds en toezeggingen daarover van ambtelijke zijde. Ook zou, volgens het document Samen in Verscheidenheid (blz. 6), 3 keer per jaar een bestuuriijk overieg plaatsvinden van de besturen met de portefeuillehouder en zou tijdens dit overieg de inzet van de budgetten v.w.b. de uitvoering van de werkgeversrol door het WGI worden besproken. Dit heeft nog niet plaatsgevonden. Over inzet van budgetten wordt door het WGI geen mededeling gedaan aan zakelijk leiders of besturen terwijl het wel vaak als argument wordt gehanteerd om iets niet te doen. Begin mei is door ons een verzonden aan wethouder Lievers over onze problemen met de actuele gang van zaken waarin wij als bijlage, die ook aan deze brief is gehecht, een opsomming gaven van alle in eerdere overieggen gemaakte afspraken, toezeggingen en informatieverstrekkingen, die niet zijn nagekomen. Het bestuur van Wijkcentrum 't Vogelkwartier heeft zich daarna ook achter de inhoud van deze geschaard. Hierop hebben wij en het bestuur van Wijkcentrum 't Vogelkwartier op 31 mei een gesprek gehad met wethouder Lievers en de heer W. Kor, beleidsambtenaar. Wederom zijn in dat gesprek meerdere toezeggingen tot verbetering dan wel informatieverstrekking gedaan. Er heeft echter tot nu (eind juni) geen medewerking of gewenste informatieverstrekking plaatsgevonden, integendeel hebben wij juist in deze periode een paar afwijzingen op onze verzoeken en voorstellen gehad. De teneur van het overieg met de wethouder wordt dus door de ambtenaar met voeten getreden.

6 6 5. Onbehagen en onheuse behandeling Uit het voorgaande is genoegzaam gebleken dat wij zeer ontevreden zijn over de wijze waarop vanuit de gemeente wordt omgegaan met de problemen die wij in de dagelijkse praktijk van het runnen van een wijkcentrum ondervinden. Wij hebben moeten ervaren dat door de beleidsambtenaar op denigrerende manier over ons bestuur wordt gesproken en dat onze manager ronduit beledigend wordt toegesproken. Wij constateren dat veelvuldig besluiten worden genomen door een ambtenaar zonder zuivere afweging van belangen en zonder overieg of toelichting vooraf en die vervolgens niet, door welke argumentatie dan ook, op andere gedachten te brengen is. Wij zijn volledig afhankelijk van de chaotische wijze van besluitvorming binnen de gemeente. Het is voor ons een raadsel waarom zoveel positieve toezeggingen worden gedaan en goede hoop wordt gewekt op verbetering en wij telkens weer teleurgesteld worden in het uitblijven van voortgang van de zijde van de gemeente, waar wij alles doen en gedaan hebben om mee te werken, mee te denken, aan de huidige gemeentelijke ontwikkelingen in het kader van clustervorming en bezuinigingen. De huidige ontwikkelingen, het uitblijven van initiatieven van de gemeente in het bereiken van een duidelijke toekomstvisie, het gebrek aan waardering en het totaal uitblijven van ondersteuning naar ons toe waar wij als bestuur Wijkcentra Hengelo Noord in alle mogelijke manieren zijn tegemoet gekomen aan de wens van de gemeente te komen tot een nieuwe organisatie van het wijkwelzijnswerk, maakt dat wij als bestuur niet meer de middelen in handen hebben om de goede gang van zaken te garanderen. Aangezien wij voor deze situatie niet meer de verantwoordelijkheid wensen te dragen heeft het bestuur van de Stichting Wijkcentra Hengelo Noord besloten zich demissionair te verklaren. 6. Wat moet er nu gebeuren? Teneinde toch een perspectief te creëren voor de toekomst willen wij dat de volgende acties ter verbetering worden doorgevoerd. Het personeelsbudget van de wijkcentra in cluster Noord wordt ter beschikking gesteld van de besturen voor het realiseren van een toereikende bezetting en het voeren van personeelsbeleid. Overschrijdingen worden aan de besturen in rekening gebracht, overschotten blijven beschikbaar, een en ander met inachtneming van eventuele capaciteitsverschuivingen die via het FO worden voorbereid en in bestuuriijk overieg worden bekrachtigd. Op korte termijn brengt het WGI een beleids- en uitvoeringsnota uit. Er wordt actief en personeelsgericht gewerkt en gecommuniceerd en het personeel wordt actief geïnformeerd over zijn positie en de ondersteuning die het van het WGI mag verwachten. Er komt een toezichthoudend orgaan voor het WGI waarin tenminste gemeente en besturen zitting hebben. Het FO komt onder een actieve, toekomstgerichte leiding. Er wordt een actieplan opgesteld dat wordt voorgelegd aan de besturen. Per halfjaar wordt er verantwoording afgelegd die wordt besproken in een overieg tussen wethouder en besturen, waarin de (voorgenomen) besluiten worden bekrachtigd. Af

7 De beleidsambtenaar welzijn wordt van zijn betrokkenheid met de wijkcentra ontlast. De gemeente spant zich in om de vrijwillige besturen naar vermogen te ondersteunen en te motiveren. Namens alle bestuursleden Stichting Wijkcentra Hengelo Noord Jan Bodde Voorzitter Ulbe de Boer, tel , ulbe.de.boer(a)qmail.com Bijlage: toezeggingen en afspraken diverse bijeenkomsten

8 8 24 november Vooriichtingsbijeenkomst wethouder Lievers-besturen Overgang van het personeel -per via de wettelijke regels van "overgang van onderneming" naar het WGI met behoud van alle (individuele en collectieve) venworven rechten, zoals vastgelegd in het arbeidscontract,. CAO-welzijnswerk ( blijft van kracht evenals de pensioenregeling). De gebezigde opvatting van het WGI als "payroll-werkgever" strookt niet met vorenstaande. Zeker niet voor zakelijk leiders, agogen, (voorheen flexpool-) beheerders en de beheerders van De Nijverheid en De Heester. Het WGI zou voor hen de personele verantwoordelijkheden hebben overgenomen (ook vanwege de opheffing van de Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorzieningen en/of de ontbonden wijkwelzijnsvoorzieningen De Nijverheid en De Heester (zie o.a. power point presentatie 20 sept. 2012). Het WGI heeft t.a.v. deze personen het opdrachtgeverschap/de aansturing overgenomen. E.e.a. betekent dat gemeente en SWB/Fitis met elkaar hun relatie moeten aanscherpen; want het gaat om een extra taak erbij voor het WGI, en daar hangt een kostenplaatje aan (FO 22 ok.12). 24 november 2011: Overieg wethouder Lievers, (komend) WGI en het personeel: WGI heeft mede als doel te komen tot een professionele arbeidssituatie en een flexibele inzet van personeel. Voonwaarde hiervoor is een knip tussen bestuur-beheer. Arbeidsrechtelijk betekent dit dat er individuele gesprekken met de beheerders moeten plaatsvinden om hun contractuele binding aan èèn nader genoemde wijkwelzijnsvoorziening te doorbreken. 24 januari 2013: Overieg wethouder Lievers-besturen: De centrale planning inzet beheer is de verantwoordelijkheid van het F.O./de zakelijk leiders (de bovenstaande knip bestuur-beheerder is hiervoor een vereiste). Nog steeds niet gebeurd In alleriei overiegsituaties is geuit dat het WGI zo strak gebudgetteerd is dat er geen enkele financiële ruimte is om meer te doen dan het pay-rollen. Er zijn vooralsnog geen middelen beschikbaar voor cursussen, zelfs geen middelen om de nieuw aangestelde zakelijk leider-zuid van de meest noodzakelijke faciliteiten te voorzien (zoals gsm, laptop). Opmerkelijk is dat de wethouder (20 september 2012) heeft aangegeven dat de middelen die vrijvallen als gevolg van de opheffing van de Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorzieningen (maar ook die van De Nijverheid) begrotingstechnisch beschikbaar blijven voor het wijkwelzijnswerk. Wat is tot nu toe dan de bestemming van deze middelen? Bijeenkomst WGI-personeel 2013: De arbeidsovereenkomsten/functiebeschrijvingen van beheerders worden bekeken; m.n. of de werkzaamheden en verantwoordelijkheden veranderd zijn. Nog niets bekend van een plan van aanpak enz. >0

9 20 september 2012: Gesprek wethouder Lievers-besturen De bezuiniging van betreft het vastgoed. Er wordt niet bezuinigd op beheer. Hoe is dit te rijmen met de niet (met besturen/personeel) gecommuniceerde maar informeel wel toegepaste vacaturestop? 24 januari 2013: De besturen zullen de agenda ontvangen van het FO om zodoende input te kunnen leveren. Tot op heden, medio april 2013 niets ontvangen 20 september 2012: Overieg wethouder Lievers/besturen. De gegevens die inzicht geven in budget en functie van het WGI zullen in het le kwartaal 2013 ter kennis komen van de besturen. Dit wordt op 24 januari 2013 herhaald. Eind april 2013 is er nog niets ontvangen 20 september 2012: Overieg wethouder Lievers-besturen. Vóór 1 januari 2013 zal worden gecommuniceerd op welk centrum/centra de vastgoedbezuiniging van El van toepassing is. Geen bericht. 24 januari 2013: Overieg wethouder Lievers-besturen wordt toegezegd dat voor 1 april 2013 de bezuiniging van aan de besturen gecommuniceerd zal worden/bekend zal zijn. Dit gebeurde onder de nadrukkelijke mededeling dat het een bezuiniging betreft die per geëffectueerd moest worden. Eind april 2013: nog geen enkel bericht. Is in het veriengde hiervan sprake van een vervangende bezuiniging wijkwelzijnswerk? Zo ja op welke posten? 24 januari 2013: Gesprek wethouder Lievers-besturen: De wethouder doet de toezegging dat de gemeente na zal gaan welke opdracht zij verstrekt heeft aan het WGI (welke rol/taken?) en in hoeverre dit strookt met de financiële kaders van het WGI. Eind april 2013 nog niets bekend 24 januari 2013: toegezegd zijn: - een notitie over onderhoud: groot-klein-technisch - overleg over de problematiek speeltuinen

10 1^ 'Thhinr^i^h ke^f.-^, ^aic

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Mensenrechten, Emancipatie, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp Onderzoek naar financiële en beheersorganisatie bij het Netherlands Instutute for Multiparty Democracy

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/284

Rapport. Datum: 26 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/284 Rapport Datum: 26 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/284 2 Klacht I. Verzoeker klaagt over de wijze waarop Gak Nederland BV, (thans: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen), kantoor Zwolle, zich in

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251 Rapport Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/251 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Groningen hem vanaf maart 2009

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT 1 INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Competentiemanagement 3 1.2 Achtergrond 3 1.3 Resultaatgerichte afspraken (RGA s) 4 1.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist Heel de patiënt Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist 2 september 2010 Tweede externe onderzoekscommissie MST 1 Inhoudsopgave Voorwoord..3

Nadere informatie

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist

Heel de patiënt. Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist Heel de patiënt Het handelen van de beroepsmatig betrokkenen na het vertrek van een disfunctionerende medisch specialist 2 september 2010 Tweede externe onderzoekscommissie MST 1 Inhoudsopgave Voorwoord..3

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37c 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014 Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam Amsterdam, 3 september 2014 2 ALGEMENE VOORWAARDEN EN ADVIEZEN Naast de brief waarin

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie