DNTVANGEN - 2 JULi 2ih

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DNTVANGEN - 2 JULi 2ih"

Transcriptie

1 DNTVANGEN - 2 JULi 2ih WIJKCENTRA HENGELO NOORD S bezoek en postadres Henry Woodstraat CP Hengelo Tel r L College van Burgemeester & Wethouders Gemeente Hengelo Postbus AA Hengelo Cc^WethouderxteJieerE. Lievers <^^emeenteraad Heng^io^ Fracties Hengelo 2 juli 2013 Geacht College, Middels deze brief dienen wij, bestuur Stichting Wijkcentra Hengelo Noord, een formele klacht in. Deze klacht betreft de wijze waarop in de nieuwe organisatorische opzet van de wijkcentra met Werkgeversinstituut (WGI) en clustervorming er geen adequate afhandeling van problemen en vraagpunten plaatsvindt, er geen sturing en leiding is in de implementatie van de nieuwe structuur, er in de praktijk wordt afgeweken van de overeengekomen structuur, personele zaken op een onprofessionele en niet personeel gerichte wijze worden afgehandeld (meestal niet ofte laat), afspraken en toezeggingen niet worden nagekomen, kortom de onheuse wijze waarop wij als bestuur en organisatie ons behandeld voelen door de gemeente Hengelo. In deze brief zullen wij aangeven waar wij telkens weer tegenaan lopen, dat inmiddels voor ons de grens is bereikt en waarom wij ons nu genoodzaakt zien tot deze actie. Wij hebben er naar onze mening alles aan gedaan om deze klacht te voorkomen. 1. Werkgeversinstituut Het WGI heefl vanaf 1 januari 2012 de werkgeversverantwoordelijkheid. Door de gemeente is besloten de opdracht daartoe aan FITIS/SWB te verlenen. Aan het WGI zouden de budgetten worden toegewezen die in de begrotingen van de wijkcentra voor personeelskosten waren opgenomen voor 2012 en dienovereenkomstig op de reguliere subsidiebedragen in mindering zijn gebracht. Ons is niet bekend hoe de opdracht is gefonnuleerd en welke verantwoordelijkheden het WGI zijn toebedeeld. Wel kwam in september 2012 naar voren dat het WGI meende over onvoldoende budget te beschikken en geen verdere verplichtingen te kunnen aangaan. Naderhand bleek dat de gemeente niet het gehele bedrag had toegewezen. Venwarring. Voorts is het een feit dat het WGI tot nu toe

2 vrijwel geen initiatieven naar personeel en besturen heeft ontwikkeld. Er is geen beleids- en uitvoeringsdocument bekend. In januari 2013 is er door ons expliciet naar gevraagd en is zulks door de wethouder toegezegd. Hoe lang moeten we wachten? De nieuwe organisatie van het wijkwelzijnswerk Hengelo is in september in gang gezet en nader uitgewerkt in een document dat in januari 2013 is vastgesteld. Samen in Verscheidenheid, rol en taken in het Hengelose wijkwelzijnswerk. De positie van het Werkgeversinstituut was op dat moment nog niet helemaal uitgepunt, dit zou nog nader gepreciseerd worden (aparte beleids- en uitvoeringsnota). Het zou echter hoe dan ook een competent en onafhankelijk instituut worden dat op een zorgvuldige manier om zou gaan met de behandeling van het personeel. Nu blijkt echter dat er van onafhankelijkheid geen sprake is, immers vele verzoeken om informatie, budgettoekenning, personeelsaanvragen etc. worden eerst aan de gemeentelijk ambtenaar ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd. In de praktijk komt dat erop neer dat onze verzoeken en voorstellen eerst niet beantwoord worden, vervolgens bij navraag wordt gezegd dat overieg met de gemeenteambtenaar moet plaatsvinden en dan eenvoudig worden afgewezen. Zo zijn wij al vanaf juni 2012 bezig om vervanging te krijgen voor een op non-actief gestelde coördinerende beheerder van wijkcentrum De Sterrentuin. Het WGI heeft personeel aangeboden dat niet aan de eisen van een zelfstandig functionerende beheerder kon voldoen, ook niet na voldoende inwerktijd. Wij hebben verzocht te gaan werven, januari Geen reactie. Ons bestuur heeft in maart een gestuurd aan de coördinator van het WGI. Geen antwoord. Wij hebben de betreffende persoon uitgenodigd voor overieg, in april. In dat gesprek bleek dat het WGI van de gemeente geen toestemming kreeg voor werving, vacaturestop. Ons is daarover geen enkele mededeling gedaan. In tegendeel. In het overieg bij de wethouder in mei bleek dat er feitelijk geen belemmering was bij voldoende budget. En dat budget is er. In 2013 hebben wij in stadsdeel Noord (dus inclusief Vogelkwartier) 79 uur onderbezetting, met name bij Sterrentuin en Vogelkwartier. Dat geld ligt dus op de plank. Nu is uiteindelijk na lang duwen en trekken door dhr Kor van de gemeente (autoritair) besloten dat vanaf september 2 personen urenuitbreiding kunnen krijgen ("want in vakantietijd heb je die mensen niet nodig, en anders is het maar een verkapte ovenwerkvergoeding"). Wij wilden die uitbreiding per 1 juni (feitelijk al veel eerder vanwege de onderbezetting) omdat juist in de zomertijd bij een beperkte bedrijfssluiting de medewerkers vakantie kunnen opnemen en hun overwerkuren kunnen inlopen. Bij tekort aan personeel lukt dat niet. De heer Kor viel niet te bepraten en bleef bij zijn standpunt. Op deze wijze blijven wij en ons personeel in de kou staan. Dat is ook aan onze mensen niet uit te leggen. Ook op het terrein van personeelsbeoordeling en inschaling ondervinden wij geen support van het WGI. De personeelsfunctie wordt vrijwel niet ingevuld ten/vijl deze een essentieel deel was van de taken die bij de aanbesteding van het WGI in de taakbeschrijving was opgenomen. Het veld hoefde niet in een toezichthoudende rol geplaatst te worden (ons voorstel). Gemeente is nu toezichthouder en in meerdere opzichten belanghebbende. Van een onafhankelijke invulling van taken is al helemaal geen sprake. Bij alle vragen moet eerst met de gemeente overiegd worden. N

3 Daarnaast blijken verzoeken tot honorering voorgelegd te worden in het Facilitair Overieg. Dit overieg betreft dus niet alleen verdeling van personeelscapaciteit, maar oordeelt kennelijk tevens over toekenning van functieschalen zonder over competentie in personele zaken te beschikken. Wij venwijzen hierbij naar een brief gericht aan een medewerker van ons, die in kopie aan het bestuur is gegaan, waarin door het Werkgeversinstituut wordt aangegeven dat het verzoek van het bestuur Wijkcentra Noord om betreffende medewerker in te schalen in een hogere schaal, "is behandeld in het Facilitair Overleg van maandag 24 juni Aan het Facilitair Overleg nemen deel: vertegenwoordiger WGI, vertegenwoordiger gemeente Hengelo en de Zakelijk Leiders van Hengelo Noord, Midden en Zuid. Er is besloten dat we het verzoek niet honoreren. Het Facilitair Overleg is van mening dat u aangesteld bent in de functie van beheerder. Op basis van de CAO wordt een beheerder ingeschaald in functieschaal 5" Volgens het bovengenoemd document Samen in Verscheidenheid (blz 5), zijn de taken van het Facilitair Overieg de volgende: - afstemming inzet beheer op de wijkwelzijnsvoorzieningen; - afstemming roosters en openstelling; - afstemming inkoop, prijsontwikkelingen; - er zorg voor dragen dat alle randvoonwaarden zijn ingevuld om de uitvoering van het programma van activiteiten mogelijk te maken. - afstemming exploitatievraagstukken per stadsdeel. Waarbij in diezelfde alinea vermeld wordt: "Let wel dit is de programmatische aansturing, de aansturing op het gebied van het werkgever-werknemer-schap vindt plaats door het WGI." Geenszins wordt hierbij genoemd dat het besluiten nemen over het wel of niet honoreren van functie indelingen van beheerders een taak van het Facilitair Overieg is. Dit is een taak die uitsluitend bij een formeel werkgever ligt, het WGI. Er zijn meer negatieve ervaringen op het personele vlak die in deze brief niet alle uitgewerkt zullen worden. Daar kan in een overiegsituatie wel mondeling informatie over worden verstrekt. Een kwestie willen wij hier toch nog wel naar voren brengen. Dit betreft de uitval en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van onze manager de heer Brink. Vanaf begin februari dit jaar is hij 6 weken wegens ziekte afwezig geweest en daarna tot nu weer voor 2 dagen per week werkzaam. Dit heeft een zware wissel getrokken op onze organisatie. De heer Brink is in die periode opgezadeld geweest met arbeidsrechtelijke kwesties door de opstelling van de Arbo-arts en correspondentie daarover met het WGI. Wij hebben in die periode geen enkele support gehad van WGI, FO of gemeente voor ondersteuningsaanbod of andere medewerking. Integendeel, de heer Brink moest bij voortduring in de slag met bovengenoemde gremia over de verdediging van onze formatieve en personele belangen. Er bleek bovendien geen enkel begrip te bestaan voor de specifieke problematiek in onze sterk van het "normale" afwijkende situatie: 1 bestuur met 3 grote wijkcentra, een manager van een zwaarder kaliber dan de zakelijk leiders, en de behoefte aan een zelfstandig opererende beheerder per wijkcentrum van een wat hogere kwaliteit dan de beheerder in een wijk- /buurtcentrum met een eigen bestuur.

4 Wij hebben onze positie uitgebreid besproken met wethouder Lievers toen hij ons verzocht om ook het bestuur van wijkcentrum de Sterrentuin erbij te doen. Hij toonde daar begrip voor maar in de praktijk krijgen wij geen enkele medewerking om onze gewenste situatie te realiseren. Inmiddels heeft onze manager zich weer voor 100% ziek gemeld. Moe gestreden, het hoofd in de schoot. Zonder succes kan niemand zich langdurig inspannen. 2. Facilitair Overleg Het Facilitair Overieg (FO) is in het eerste halfjaar van 2013 niet van de grond gekomen. Na het besluit over de instelling ervan in een bestuuriijk overieg eind januari met wethouder Lievers en alle instellingsbesturen is er maandenlang geen regulier overieg geweest, van het gevoerde overieg werd in strijd met de afspraken geen verslag uitgebracht aan de besturen en voor ons belangrijke punten werden niet geagendeerd. Inmiddels zijn er, na onze mail van begin mei en het op basis daarvan gevoerde overieg met de wethouder een paar vergaderingen geweest. De uitkomsten daarvan zijn niet hoopgevend. Agendavoering is niet gestructureerd, besluitvorming vindt zonder degelijke voorbereiding en afweging plaats. De competentiegrenzen zijn niet afgebakend. Het heeft een sterk ad hoe karakter. Van het FO is geen plan van aanpak bekend. De besturen worden niet geïnformeerd. Wij zijn van mening dat de beslissing van wethouder Lievers om, tegen de aanvankelijke afspraken in, geen bestuurders uit de 3 clusters meer te laten deelnemen, ook niet om en om zoals ons voorstel was, een verkeerde keuze is geweest. Hun aanwezigheid had structuur kunnen geven en het proces op een goede manier op gang kunnen brengen. Het FO ontbeert een planmatige aanpak en een sturend voorzitterschap. Illustratief is dat de basale informatie waarop een afstemming van capaciteit voor de wijkcentra en tussen de clusters moet plaatsvinden pas begin juni (op initiatief van onze manager) is opgevraagd. Op dit moment is die informatie nog niet geleverd door cluster midden (bestaande uit de wijkcentra Hengelose Es en Weidedorp, aangestuurd door een zakelijk leider met een aanstelling van 36 uur). Hoe moeilijk kan het zijn. Door cluster Noord is de informatie aangeleverd over een reeds lang bekende omvangrijke vacatureruimte ten opzichte van de bezetting in Bij het reguliere personeel gaat het om 79 uur, dus meer dan 2 fte (354 om 275 uur). Tevens zijn de 2 x 12 uren zakelijke leiding bij Sterrentuin en Vogelkwartier onttrokken en bij cluster Midden gevoegd. Bij de fitismedewerkers is de daling nog dramatischer, van 366 naar 128. Hierin zit dan ook de bezuiniging op fitis-banen opgenomen. Bij cluster Zuid is sprake van een stabiele bezetting in het totaal van de wijk- en buurtcentra, ondanks het feit dat er 2 buurtcentra zijn gesloten. Bij Midden is nu een zakelijk leider voor de volle tijd werkzaam die tot 2012 ook voor De Sterrentuin en Het Vogelkwartier werkzaam was. Voor de overige bezetting hebben wij geen informatie. Van de zijde van het WGI noch van de gemeente noch van het FO hebben wij voldoende steun ondervonden bij het oplossen van ons capaciteitsprobleem dat uiteindelijk ten koste gaat van ons personeel.

5 3. Procesmanagement Voor de gehele operatie van omvorming van de opzet van (samenwerkende) wijkcentra in Hengelo kan gesteld worden dat er een groot gebrek is aan sturing en leiding om het geheel succesvol te laten veriopen. Er is geen verandermanager aangesteld die zorgt voor monitoring en communicatie met de besturen. Er is geen follow up of evaluatie van het functioneren van het WGI. Hiervoor is de gemeente contractpartner. Aannemende dat de beleidsambtenaar welzijn degene is die ook de nieuwe structuur vanuit de gemeente onderhoudt kunnen wij stellen dat wij van hem geen belangstelling hebben ondervonden over de vraag hoe wij ons in de nieuwe opzet kunnen vinden, welke knelpunten wij ondervinden en hoe wij daar gezamenlijk een oplossing voor kunnen zoeken. 4. Afspraken en toezeggingen In documenten en bestuuriijk overieg worden afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan. Wij hebben tot nu toe de ervaring dat er van die afspraken weinig terecht komt. Zo hebben de besturen van de wijkcentra in Hengelo nog geen enkele inzage gekregen in de budgettering van de gelden die met instemming van de besturen zijn overgeheveld van voormalig de Vereniging van Wijkwelzijnsvoorzieningen naar gemeente/wgi, noch in de afrekening over Deze informatie zou reeds begin 2013 bekend worden gemaakt aan de besturen, maar dit is er nog steeds niet, ondanks vele verzoeken onzerzijds en toezeggingen daarover van ambtelijke zijde. Ook zou, volgens het document Samen in Verscheidenheid (blz. 6), 3 keer per jaar een bestuuriijk overieg plaatsvinden van de besturen met de portefeuillehouder en zou tijdens dit overieg de inzet van de budgetten v.w.b. de uitvoering van de werkgeversrol door het WGI worden besproken. Dit heeft nog niet plaatsgevonden. Over inzet van budgetten wordt door het WGI geen mededeling gedaan aan zakelijk leiders of besturen terwijl het wel vaak als argument wordt gehanteerd om iets niet te doen. Begin mei is door ons een verzonden aan wethouder Lievers over onze problemen met de actuele gang van zaken waarin wij als bijlage, die ook aan deze brief is gehecht, een opsomming gaven van alle in eerdere overieggen gemaakte afspraken, toezeggingen en informatieverstrekkingen, die niet zijn nagekomen. Het bestuur van Wijkcentrum 't Vogelkwartier heeft zich daarna ook achter de inhoud van deze geschaard. Hierop hebben wij en het bestuur van Wijkcentrum 't Vogelkwartier op 31 mei een gesprek gehad met wethouder Lievers en de heer W. Kor, beleidsambtenaar. Wederom zijn in dat gesprek meerdere toezeggingen tot verbetering dan wel informatieverstrekking gedaan. Er heeft echter tot nu (eind juni) geen medewerking of gewenste informatieverstrekking plaatsgevonden, integendeel hebben wij juist in deze periode een paar afwijzingen op onze verzoeken en voorstellen gehad. De teneur van het overieg met de wethouder wordt dus door de ambtenaar met voeten getreden.

6 6 5. Onbehagen en onheuse behandeling Uit het voorgaande is genoegzaam gebleken dat wij zeer ontevreden zijn over de wijze waarop vanuit de gemeente wordt omgegaan met de problemen die wij in de dagelijkse praktijk van het runnen van een wijkcentrum ondervinden. Wij hebben moeten ervaren dat door de beleidsambtenaar op denigrerende manier over ons bestuur wordt gesproken en dat onze manager ronduit beledigend wordt toegesproken. Wij constateren dat veelvuldig besluiten worden genomen door een ambtenaar zonder zuivere afweging van belangen en zonder overieg of toelichting vooraf en die vervolgens niet, door welke argumentatie dan ook, op andere gedachten te brengen is. Wij zijn volledig afhankelijk van de chaotische wijze van besluitvorming binnen de gemeente. Het is voor ons een raadsel waarom zoveel positieve toezeggingen worden gedaan en goede hoop wordt gewekt op verbetering en wij telkens weer teleurgesteld worden in het uitblijven van voortgang van de zijde van de gemeente, waar wij alles doen en gedaan hebben om mee te werken, mee te denken, aan de huidige gemeentelijke ontwikkelingen in het kader van clustervorming en bezuinigingen. De huidige ontwikkelingen, het uitblijven van initiatieven van de gemeente in het bereiken van een duidelijke toekomstvisie, het gebrek aan waardering en het totaal uitblijven van ondersteuning naar ons toe waar wij als bestuur Wijkcentra Hengelo Noord in alle mogelijke manieren zijn tegemoet gekomen aan de wens van de gemeente te komen tot een nieuwe organisatie van het wijkwelzijnswerk, maakt dat wij als bestuur niet meer de middelen in handen hebben om de goede gang van zaken te garanderen. Aangezien wij voor deze situatie niet meer de verantwoordelijkheid wensen te dragen heeft het bestuur van de Stichting Wijkcentra Hengelo Noord besloten zich demissionair te verklaren. 6. Wat moet er nu gebeuren? Teneinde toch een perspectief te creëren voor de toekomst willen wij dat de volgende acties ter verbetering worden doorgevoerd. Het personeelsbudget van de wijkcentra in cluster Noord wordt ter beschikking gesteld van de besturen voor het realiseren van een toereikende bezetting en het voeren van personeelsbeleid. Overschrijdingen worden aan de besturen in rekening gebracht, overschotten blijven beschikbaar, een en ander met inachtneming van eventuele capaciteitsverschuivingen die via het FO worden voorbereid en in bestuuriijk overieg worden bekrachtigd. Op korte termijn brengt het WGI een beleids- en uitvoeringsnota uit. Er wordt actief en personeelsgericht gewerkt en gecommuniceerd en het personeel wordt actief geïnformeerd over zijn positie en de ondersteuning die het van het WGI mag verwachten. Er komt een toezichthoudend orgaan voor het WGI waarin tenminste gemeente en besturen zitting hebben. Het FO komt onder een actieve, toekomstgerichte leiding. Er wordt een actieplan opgesteld dat wordt voorgelegd aan de besturen. Per halfjaar wordt er verantwoording afgelegd die wordt besproken in een overieg tussen wethouder en besturen, waarin de (voorgenomen) besluiten worden bekrachtigd. Af

7 De beleidsambtenaar welzijn wordt van zijn betrokkenheid met de wijkcentra ontlast. De gemeente spant zich in om de vrijwillige besturen naar vermogen te ondersteunen en te motiveren. Namens alle bestuursleden Stichting Wijkcentra Hengelo Noord Jan Bodde Voorzitter Ulbe de Boer, tel , ulbe.de.boer(a)qmail.com Bijlage: toezeggingen en afspraken diverse bijeenkomsten

8 8 24 november Vooriichtingsbijeenkomst wethouder Lievers-besturen Overgang van het personeel -per via de wettelijke regels van "overgang van onderneming" naar het WGI met behoud van alle (individuele en collectieve) venworven rechten, zoals vastgelegd in het arbeidscontract,. CAO-welzijnswerk ( blijft van kracht evenals de pensioenregeling). De gebezigde opvatting van het WGI als "payroll-werkgever" strookt niet met vorenstaande. Zeker niet voor zakelijk leiders, agogen, (voorheen flexpool-) beheerders en de beheerders van De Nijverheid en De Heester. Het WGI zou voor hen de personele verantwoordelijkheden hebben overgenomen (ook vanwege de opheffing van de Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorzieningen en/of de ontbonden wijkwelzijnsvoorzieningen De Nijverheid en De Heester (zie o.a. power point presentatie 20 sept. 2012). Het WGI heeft t.a.v. deze personen het opdrachtgeverschap/de aansturing overgenomen. E.e.a. betekent dat gemeente en SWB/Fitis met elkaar hun relatie moeten aanscherpen; want het gaat om een extra taak erbij voor het WGI, en daar hangt een kostenplaatje aan (FO 22 ok.12). 24 november 2011: Overieg wethouder Lievers, (komend) WGI en het personeel: WGI heeft mede als doel te komen tot een professionele arbeidssituatie en een flexibele inzet van personeel. Voonwaarde hiervoor is een knip tussen bestuur-beheer. Arbeidsrechtelijk betekent dit dat er individuele gesprekken met de beheerders moeten plaatsvinden om hun contractuele binding aan èèn nader genoemde wijkwelzijnsvoorziening te doorbreken. 24 januari 2013: Overieg wethouder Lievers-besturen: De centrale planning inzet beheer is de verantwoordelijkheid van het F.O./de zakelijk leiders (de bovenstaande knip bestuur-beheerder is hiervoor een vereiste). Nog steeds niet gebeurd In alleriei overiegsituaties is geuit dat het WGI zo strak gebudgetteerd is dat er geen enkele financiële ruimte is om meer te doen dan het pay-rollen. Er zijn vooralsnog geen middelen beschikbaar voor cursussen, zelfs geen middelen om de nieuw aangestelde zakelijk leider-zuid van de meest noodzakelijke faciliteiten te voorzien (zoals gsm, laptop). Opmerkelijk is dat de wethouder (20 september 2012) heeft aangegeven dat de middelen die vrijvallen als gevolg van de opheffing van de Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorzieningen (maar ook die van De Nijverheid) begrotingstechnisch beschikbaar blijven voor het wijkwelzijnswerk. Wat is tot nu toe dan de bestemming van deze middelen? Bijeenkomst WGI-personeel 2013: De arbeidsovereenkomsten/functiebeschrijvingen van beheerders worden bekeken; m.n. of de werkzaamheden en verantwoordelijkheden veranderd zijn. Nog niets bekend van een plan van aanpak enz. >0

9 20 september 2012: Gesprek wethouder Lievers-besturen De bezuiniging van betreft het vastgoed. Er wordt niet bezuinigd op beheer. Hoe is dit te rijmen met de niet (met besturen/personeel) gecommuniceerde maar informeel wel toegepaste vacaturestop? 24 januari 2013: De besturen zullen de agenda ontvangen van het FO om zodoende input te kunnen leveren. Tot op heden, medio april 2013 niets ontvangen 20 september 2012: Overieg wethouder Lievers/besturen. De gegevens die inzicht geven in budget en functie van het WGI zullen in het le kwartaal 2013 ter kennis komen van de besturen. Dit wordt op 24 januari 2013 herhaald. Eind april 2013 is er nog niets ontvangen 20 september 2012: Overieg wethouder Lievers-besturen. Vóór 1 januari 2013 zal worden gecommuniceerd op welk centrum/centra de vastgoedbezuiniging van El van toepassing is. Geen bericht. 24 januari 2013: Overieg wethouder Lievers-besturen wordt toegezegd dat voor 1 april 2013 de bezuiniging van aan de besturen gecommuniceerd zal worden/bekend zal zijn. Dit gebeurde onder de nadrukkelijke mededeling dat het een bezuiniging betreft die per geëffectueerd moest worden. Eind april 2013: nog geen enkel bericht. Is in het veriengde hiervan sprake van een vervangende bezuiniging wijkwelzijnswerk? Zo ja op welke posten? 24 januari 2013: Gesprek wethouder Lievers-besturen: De wethouder doet de toezegging dat de gemeente na zal gaan welke opdracht zij verstrekt heeft aan het WGI (welke rol/taken?) en in hoeverre dit strookt met de financiële kaders van het WGI. Eind april 2013 nog niets bekend 24 januari 2013: toegezegd zijn: - een notitie over onderhoud: groot-klein-technisch - overleg over de problematiek speeltuinen

10 1^ 'Thhinr^i^h ke^f.-^, ^aic

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Samenvatting 13 oktober 2011 RA111384 Waternet gaat in 2008 op een ander factureringssysteem over. Bij een aantal klanten

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/303

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/303 Rapport Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/303 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de ambtelijk voorzitter van het Dorpsplatform Sint Pancras en Koedijk niet heeft ingegrepen toen tijdens de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100

Rapport. Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100 Rapport Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100 2 Klacht Op 29 oktober 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw V. te Best, ingediend door mr. P.N. van Schaik, advocaat en

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Stafbureau Personeel, Bestuur en Organisatie - - registratienummer: 2000003654 Naam: Ad van Beers, toestelnummer: 860 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord 1 Gemeente Zandvoort -7" Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Vergadering B. en W. 2 4 MEI 2016 Agendapunt: )1 Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Digitale publicatie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Korps landelijke politiediensten onvoldoende voortvarend heeft gereageerd op het door hem bij brief van

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 Rapport Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum in zijn beslissing van 15 november 2004 niet

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

1. De organisatie heeft de opvang eenzijdig heeft opgezegd op grond van de verstoorde relatie tussen ouder en leidsters;

1. De organisatie heeft de opvang eenzijdig heeft opgezegd op grond van de verstoorde relatie tussen ouder en leidsters; 09-97 Kwaliteit 2009 Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen Betreft kwaliteit Inleiding De klacht 1. De organisatie heeft de opvang eenzijdig heeft opgezegd op grond van de verstoorde relatie

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 146 d.d. 4 november 2009 (de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heren E.J.M. Mackay en mr. C.E. du Perron) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280 Rapport Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlem: 1. gegevens met betrekking tot haar persoonlijke omstandigheden

Nadere informatie

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. M.E.A. Wildenburg, S.J. Drijver, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.056 Datum: 27 juli 2006 Belemmerde communicatie, zonder reden melden van vermoedelijk ongeoorloofd

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/299

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/299 Rapport Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/299 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat de gemeente Delft na 24 jaar de relatie met haar heeft beëindigd, zonder haar op een of andere wijze te compenseren

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 september 2006 Rapportnummer: 2006/314

Rapport. Datum: 14 september 2006 Rapportnummer: 2006/314 Rapport Datum: 14 september 2006 Rapportnummer: 2006/314 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg Zuid met haar gemaakte afspraken meermaals

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 2 Klacht Verzoeksters klagen erover dat zij geen contact konden krijgen met de Visadienst kort verblijf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012 Rapportnummer: 2012/134 2 Klacht 1. Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Hilversum geen inzage heeft gegeven in het

Nadere informatie

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu?

Leiden. U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Leiden U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? U heeft een bezwaarschrift ingediend. Wat nu? Met het door u ingediende bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u het niet eens bent met een beslissing

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid uit Dordrecht. Datum: 23 december Rapportnummer: 2011/367

Rapport. Rapport over een klacht over Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid uit Dordrecht. Datum: 23 december Rapportnummer: 2011/367 Rapport Rapport over een klacht over Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid uit Dordrecht. Datum: 23 december 2011 Rapportnummer: 2011/367 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de klacht die hij op 7 december

Nadere informatie

Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven

Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven 17 juli 2003 RA0307953 Samenvatting Verzoekers dienen in mei 2001 een bezwaarschrift in tegen twee door

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), kantoor Haarlem: tot op het moment waarop zij zich

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

10 Voortgang oprichting

10 Voortgang oprichting AGENDA LANDELIJKE RAAD 13 december 2008 10 Voortgang oprichting groepsverenigingen Ter informatie Afronding project Inleiding Het project groepsverenigingen loopt inmiddels 2 jaar. Met dit stuk informeren

Nadere informatie

AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari Agendapunt : 11. Voorstelnummer :

AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari Agendapunt : 11. Voorstelnummer : AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : 4 februari 2015 Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 15.01.11. Onderwerp : Goedkeuring begroting 2015 Stichting Westerwijs c.a. Marum : 27 januari 2015 Doel raadsvoorstel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 Rapport Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 2 Klacht DE ONDERZOCHTE GEDRAGING Het in strijd met het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht niet informeren van betrokkene over de mogelijkheid

Nadere informatie

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt:

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt: Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Amsterdam, 22 januari 2015 Betreft: Evaluatie Wijkzorgteams Geachte heer Van der Burg, De Stedelijke Wmo-Adviesraad is een aantal

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 8/2015 Datum : 21 januari 2015 B&W datum : 22 januari 2015 Beh. ambtenaar : J.H.D. Hulshof Portefeuillehouder : G. Berghoef en T.M.M. Kok Onderwerp : Reacties naar aanleiding

Nadere informatie

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling;

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling; Samenwerkingsovereenkomst Ring Blauwe Stad Samenwerken aan een vernieuwingsimpuls Ring Blauwe Stad De Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon De Provincie Groningen, gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

Vragen artikel 61 Rvo R. Heesbeen (PvdA) oproepkracht Die Heygrave en sporthal Dillenburcht

Vragen artikel 61 Rvo R. Heesbeen (PvdA) oproepkracht Die Heygrave en sporthal Dillenburcht Zaaknummer 00520944 Onderwerp Vragen artikel 61 Rvo R. Heesbeen (PvdA) oproepkracht Die Heygrave en sporthal Dillenburcht Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In de brief van 7 juli 2017 stelt

Nadere informatie

Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek

Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek December 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 3 3 Kader... 3 4 Rollen en verantwoordelijkheden... 3 4.1 Verantwoordelijkheid... 3 4.2 Inhuur... 3 4.2.1 Inhuur voor

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014. Rapportnummer: 2014/023

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014. Rapportnummer: 2014/023 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014 Rapportnummer: 2014/023 2 Klacht Verzoeker, bedrijfsarts, klaagt erover dat de verzekeringsarts van het UWV: 1. hem heeft

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er in vervolg op zijn bij de Nationale ombudsman op 5 februari 2008 ingediende klacht over dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Rotterdam in het

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087 Rapport Rapport over een klacht over de beslissing van de heffingsambtenaar van de gemeente Schiedam om geen gevolg te geven aan het verzoek tot vermindering van de aanslagen WOZ voor de jaren 2008 en

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord BIJLAGE 1 zaakkenmerk 299496 RUD Limburg-Noord Pagina 1 van 8 Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord De gemeenten:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Waar gaat het om? De overgang van het huidige externe toezicht op Stichting Proo naar de inrichting van intern

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 Rapport Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 2 Klacht Verzoeker klaagt er namens de Buurtvereniging Bieberglaan over dat de gemeente Breda niet of niet adequaat heeft gereageerd op door de buurtvereniging

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 december 2010 Rapportnummer: 2010/338

Rapport. Datum: 1 december 2010 Rapportnummer: 2010/338 Rapport Datum: 1 december 2010 Rapportnummer: 2010/338 2 Klacht Beoordeling Conclusie AANBEVELING Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de IVW hem tijdens een telefoongesprek op 5 februari

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 Rapport Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV, basiskantoor Amsterdam, tot op 8 januari 2001: 1. nog steeds niet de beschikking

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-109 d.d. 4 april 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. B.C. Donker, secretaris)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/332

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/332 Rapport Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/332 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Minister van Algemene Zaken niet heeft gereageerd op zijn brief van 31 oktober 2000, die een persoonlijk tegen

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 29 mei over Beantwoording vragen conform artikel 39 van het Reglement van Orde: Voorkeursbeleid circussen zonder wilde dieren Van:

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Bepalingen van belang: Artikel 1 Wgr. 1. De raden, de colleges

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017.

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Wij

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer 2010 056.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer 2010 056. Dossiernummer 2010 056 OORDEEL Verzoekers De heer en mevrouw V. te Enschede. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE Februari 2011 I NLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsomschrijvingen zoals vermeld

Nadere informatie

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017

Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Bezwarenprocedure Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Bezwarenprocedure voor personele

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121

Rapport. Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121 Rapport Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: - bij de afhandeling van zijn klacht van 18 november 2002

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

Nr Houten, 20 maart Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) WWB Inkomensdeel

Nr Houten, 20 maart Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) WWB Inkomensdeel Raadsvoorstel Nr. 2012-019 Houten, 20 maart 2012 Onderwerp: Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) WWB Inkomensdeel 2012-2014. Beslispunten: In te stemmen met het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 21 juli 2009 RA0830829 Samenvatting Eind 2006 legt de gemeente Zaanstad bij verzoeker in de straat een

Nadere informatie

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering bericht Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Participatieraad Zwolle t.a.v. de heer J. van der Heiden Sassenstraat 33 8011 PB..ZWOLLE Stadskantoor Lübeckplein

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 september 2005 Rapportnummer: 2005/266

Rapport. Datum: 15 september 2005 Rapportnummer: 2005/266 Rapport Datum: 15 september 2005 Rapportnummer: 2005/266 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg medio mei 2005 zijn klacht van 7 januari 2005 nog niet had afgedaan. Beoordeling 1. Verzoeker

Nadere informatie

Innofun Klachtenprocedure

Innofun Klachtenprocedure Klachtenprocedure Innofun B.V. Datum in werking treding: 1 september 2011 Versie: 1 Deze regeling wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Innofun Innofun Klachtenprocedure Doel van de procedure:

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Partijen : Stichting , vertegenwoordigd door mevrouw A (directeur bestuurder), verder ook te noemen zorgaanbieder of verzoeker

Partijen : Stichting <naam zorgaanbieder>, vertegenwoordigd door mevrouw A (directeur bestuurder), verder ook te noemen zorgaanbieder of verzoeker Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 12-003 Datum : 4 juli 2012 Partijen : Stichting , vertegenwoordigd door mevrouw A (directeur bestuurder), verder

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 Rapport Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV te Rijswijk op 22 december 2000 nog steeds niet had beslist op zijn aanvraag

Nadere informatie

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie; Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

Beoordeling. I Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. I Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de directie van het Project Geluidsisolatie Schiphol (verder: Progis) zowel op een bijeenkomst van 24 februari 2005 als tijdens een bezoek op 16 juni 2005

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257 Rapport Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Rivierenland/kantoor Gorinchem bij zijn beschikking van 7 juli 2005 geen ambtshalve vermindering

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OORAJJ06. Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OORAJJ06. Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen Zaaknummer: OORAJJ06 Onderwerp Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen Collegevoorstel Inleiding Op 26 oktober 2010 is van de fractie Heusden Eén de heer F. v.d. Lee een schrijven, per email,

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Rolnummer: LPL 97.021 VERSLAG VAN BEVINDINGEN VAN DE BEDRIJFSCOMMISSIE-KAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 maart 1999 Rapportnummer: 1999/109

Rapport. Datum: 18 maart 1999 Rapportnummer: 1999/109 Rapport Datum: 18 maart 1999 Rapportnummer: 1999/109 2 Klacht Op 10 december 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw A. te Drunen, ingediend door mr.. P.Y. Verhagen, advocaat

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Ambtenaar Paul Bramme In college Ja 25-11-2014. intentieovereenkomst gronduitgifte voor plaatsing windturbines

Ambtenaar Paul Bramme In college Ja 25-11-2014. intentieovereenkomst gronduitgifte voor plaatsing windturbines Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2014.0.110.016 Datum Zaaknummer 2013-08-01402 Datum 14-11-2014 Vertrouwelijk nee Portefeuillehouder Van Burgsteden Leisink Cluster Gebiedsrealisatie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, regio Zuid te Eindhoven hem niet heeft geïnformeerd over het positieve

Nadere informatie

Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam

Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam 23 april 2014 RA140735 Samenvatting Een medewerker (jobhunter)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 Rapport Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Venlo tot het moment van indienen van de klacht bij de Nationale

Nadere informatie

Raadsvoorstel van de Commissie voor bezwaarschriften. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 22 december 2005 / 225/2005.

Raadsvoorstel van de Commissie voor bezwaarschriften. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 22 december 2005 / 225/2005. Datum raadsvergadering / Nummer 22 december 2005 / 225/2005 Onderwerp bezwaar Programma / Programmanummer Kunst en cultuur / 6310 Portefeuillehouder T. Hirdes Voorstel van het College van Burgemeester

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis UW BRIEF VAN UW KENMERK

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011 Rapport Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/301 2 Klacht Verzoekers klagen

Nadere informatie