DNTVANGEN - 2 JULi 2ih

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DNTVANGEN - 2 JULi 2ih"

Transcriptie

1 DNTVANGEN - 2 JULi 2ih WIJKCENTRA HENGELO NOORD S bezoek en postadres Henry Woodstraat CP Hengelo Tel r L College van Burgemeester & Wethouders Gemeente Hengelo Postbus AA Hengelo Cc^WethouderxteJieerE. Lievers <^^emeenteraad Heng^io^ Fracties Hengelo 2 juli 2013 Geacht College, Middels deze brief dienen wij, bestuur Stichting Wijkcentra Hengelo Noord, een formele klacht in. Deze klacht betreft de wijze waarop in de nieuwe organisatorische opzet van de wijkcentra met Werkgeversinstituut (WGI) en clustervorming er geen adequate afhandeling van problemen en vraagpunten plaatsvindt, er geen sturing en leiding is in de implementatie van de nieuwe structuur, er in de praktijk wordt afgeweken van de overeengekomen structuur, personele zaken op een onprofessionele en niet personeel gerichte wijze worden afgehandeld (meestal niet ofte laat), afspraken en toezeggingen niet worden nagekomen, kortom de onheuse wijze waarop wij als bestuur en organisatie ons behandeld voelen door de gemeente Hengelo. In deze brief zullen wij aangeven waar wij telkens weer tegenaan lopen, dat inmiddels voor ons de grens is bereikt en waarom wij ons nu genoodzaakt zien tot deze actie. Wij hebben er naar onze mening alles aan gedaan om deze klacht te voorkomen. 1. Werkgeversinstituut Het WGI heefl vanaf 1 januari 2012 de werkgeversverantwoordelijkheid. Door de gemeente is besloten de opdracht daartoe aan FITIS/SWB te verlenen. Aan het WGI zouden de budgetten worden toegewezen die in de begrotingen van de wijkcentra voor personeelskosten waren opgenomen voor 2012 en dienovereenkomstig op de reguliere subsidiebedragen in mindering zijn gebracht. Ons is niet bekend hoe de opdracht is gefonnuleerd en welke verantwoordelijkheden het WGI zijn toebedeeld. Wel kwam in september 2012 naar voren dat het WGI meende over onvoldoende budget te beschikken en geen verdere verplichtingen te kunnen aangaan. Naderhand bleek dat de gemeente niet het gehele bedrag had toegewezen. Venwarring. Voorts is het een feit dat het WGI tot nu toe

2 vrijwel geen initiatieven naar personeel en besturen heeft ontwikkeld. Er is geen beleids- en uitvoeringsdocument bekend. In januari 2013 is er door ons expliciet naar gevraagd en is zulks door de wethouder toegezegd. Hoe lang moeten we wachten? De nieuwe organisatie van het wijkwelzijnswerk Hengelo is in september in gang gezet en nader uitgewerkt in een document dat in januari 2013 is vastgesteld. Samen in Verscheidenheid, rol en taken in het Hengelose wijkwelzijnswerk. De positie van het Werkgeversinstituut was op dat moment nog niet helemaal uitgepunt, dit zou nog nader gepreciseerd worden (aparte beleids- en uitvoeringsnota). Het zou echter hoe dan ook een competent en onafhankelijk instituut worden dat op een zorgvuldige manier om zou gaan met de behandeling van het personeel. Nu blijkt echter dat er van onafhankelijkheid geen sprake is, immers vele verzoeken om informatie, budgettoekenning, personeelsaanvragen etc. worden eerst aan de gemeentelijk ambtenaar ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd. In de praktijk komt dat erop neer dat onze verzoeken en voorstellen eerst niet beantwoord worden, vervolgens bij navraag wordt gezegd dat overieg met de gemeenteambtenaar moet plaatsvinden en dan eenvoudig worden afgewezen. Zo zijn wij al vanaf juni 2012 bezig om vervanging te krijgen voor een op non-actief gestelde coördinerende beheerder van wijkcentrum De Sterrentuin. Het WGI heeft personeel aangeboden dat niet aan de eisen van een zelfstandig functionerende beheerder kon voldoen, ook niet na voldoende inwerktijd. Wij hebben verzocht te gaan werven, januari Geen reactie. Ons bestuur heeft in maart een gestuurd aan de coördinator van het WGI. Geen antwoord. Wij hebben de betreffende persoon uitgenodigd voor overieg, in april. In dat gesprek bleek dat het WGI van de gemeente geen toestemming kreeg voor werving, vacaturestop. Ons is daarover geen enkele mededeling gedaan. In tegendeel. In het overieg bij de wethouder in mei bleek dat er feitelijk geen belemmering was bij voldoende budget. En dat budget is er. In 2013 hebben wij in stadsdeel Noord (dus inclusief Vogelkwartier) 79 uur onderbezetting, met name bij Sterrentuin en Vogelkwartier. Dat geld ligt dus op de plank. Nu is uiteindelijk na lang duwen en trekken door dhr Kor van de gemeente (autoritair) besloten dat vanaf september 2 personen urenuitbreiding kunnen krijgen ("want in vakantietijd heb je die mensen niet nodig, en anders is het maar een verkapte ovenwerkvergoeding"). Wij wilden die uitbreiding per 1 juni (feitelijk al veel eerder vanwege de onderbezetting) omdat juist in de zomertijd bij een beperkte bedrijfssluiting de medewerkers vakantie kunnen opnemen en hun overwerkuren kunnen inlopen. Bij tekort aan personeel lukt dat niet. De heer Kor viel niet te bepraten en bleef bij zijn standpunt. Op deze wijze blijven wij en ons personeel in de kou staan. Dat is ook aan onze mensen niet uit te leggen. Ook op het terrein van personeelsbeoordeling en inschaling ondervinden wij geen support van het WGI. De personeelsfunctie wordt vrijwel niet ingevuld ten/vijl deze een essentieel deel was van de taken die bij de aanbesteding van het WGI in de taakbeschrijving was opgenomen. Het veld hoefde niet in een toezichthoudende rol geplaatst te worden (ons voorstel). Gemeente is nu toezichthouder en in meerdere opzichten belanghebbende. Van een onafhankelijke invulling van taken is al helemaal geen sprake. Bij alle vragen moet eerst met de gemeente overiegd worden. N

3 Daarnaast blijken verzoeken tot honorering voorgelegd te worden in het Facilitair Overieg. Dit overieg betreft dus niet alleen verdeling van personeelscapaciteit, maar oordeelt kennelijk tevens over toekenning van functieschalen zonder over competentie in personele zaken te beschikken. Wij venwijzen hierbij naar een brief gericht aan een medewerker van ons, die in kopie aan het bestuur is gegaan, waarin door het Werkgeversinstituut wordt aangegeven dat het verzoek van het bestuur Wijkcentra Noord om betreffende medewerker in te schalen in een hogere schaal, "is behandeld in het Facilitair Overleg van maandag 24 juni Aan het Facilitair Overleg nemen deel: vertegenwoordiger WGI, vertegenwoordiger gemeente Hengelo en de Zakelijk Leiders van Hengelo Noord, Midden en Zuid. Er is besloten dat we het verzoek niet honoreren. Het Facilitair Overleg is van mening dat u aangesteld bent in de functie van beheerder. Op basis van de CAO wordt een beheerder ingeschaald in functieschaal 5" Volgens het bovengenoemd document Samen in Verscheidenheid (blz 5), zijn de taken van het Facilitair Overieg de volgende: - afstemming inzet beheer op de wijkwelzijnsvoorzieningen; - afstemming roosters en openstelling; - afstemming inkoop, prijsontwikkelingen; - er zorg voor dragen dat alle randvoonwaarden zijn ingevuld om de uitvoering van het programma van activiteiten mogelijk te maken. - afstemming exploitatievraagstukken per stadsdeel. Waarbij in diezelfde alinea vermeld wordt: "Let wel dit is de programmatische aansturing, de aansturing op het gebied van het werkgever-werknemer-schap vindt plaats door het WGI." Geenszins wordt hierbij genoemd dat het besluiten nemen over het wel of niet honoreren van functie indelingen van beheerders een taak van het Facilitair Overieg is. Dit is een taak die uitsluitend bij een formeel werkgever ligt, het WGI. Er zijn meer negatieve ervaringen op het personele vlak die in deze brief niet alle uitgewerkt zullen worden. Daar kan in een overiegsituatie wel mondeling informatie over worden verstrekt. Een kwestie willen wij hier toch nog wel naar voren brengen. Dit betreft de uitval en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van onze manager de heer Brink. Vanaf begin februari dit jaar is hij 6 weken wegens ziekte afwezig geweest en daarna tot nu weer voor 2 dagen per week werkzaam. Dit heeft een zware wissel getrokken op onze organisatie. De heer Brink is in die periode opgezadeld geweest met arbeidsrechtelijke kwesties door de opstelling van de Arbo-arts en correspondentie daarover met het WGI. Wij hebben in die periode geen enkele support gehad van WGI, FO of gemeente voor ondersteuningsaanbod of andere medewerking. Integendeel, de heer Brink moest bij voortduring in de slag met bovengenoemde gremia over de verdediging van onze formatieve en personele belangen. Er bleek bovendien geen enkel begrip te bestaan voor de specifieke problematiek in onze sterk van het "normale" afwijkende situatie: 1 bestuur met 3 grote wijkcentra, een manager van een zwaarder kaliber dan de zakelijk leiders, en de behoefte aan een zelfstandig opererende beheerder per wijkcentrum van een wat hogere kwaliteit dan de beheerder in een wijk- /buurtcentrum met een eigen bestuur.

4 Wij hebben onze positie uitgebreid besproken met wethouder Lievers toen hij ons verzocht om ook het bestuur van wijkcentrum de Sterrentuin erbij te doen. Hij toonde daar begrip voor maar in de praktijk krijgen wij geen enkele medewerking om onze gewenste situatie te realiseren. Inmiddels heeft onze manager zich weer voor 100% ziek gemeld. Moe gestreden, het hoofd in de schoot. Zonder succes kan niemand zich langdurig inspannen. 2. Facilitair Overleg Het Facilitair Overieg (FO) is in het eerste halfjaar van 2013 niet van de grond gekomen. Na het besluit over de instelling ervan in een bestuuriijk overieg eind januari met wethouder Lievers en alle instellingsbesturen is er maandenlang geen regulier overieg geweest, van het gevoerde overieg werd in strijd met de afspraken geen verslag uitgebracht aan de besturen en voor ons belangrijke punten werden niet geagendeerd. Inmiddels zijn er, na onze mail van begin mei en het op basis daarvan gevoerde overieg met de wethouder een paar vergaderingen geweest. De uitkomsten daarvan zijn niet hoopgevend. Agendavoering is niet gestructureerd, besluitvorming vindt zonder degelijke voorbereiding en afweging plaats. De competentiegrenzen zijn niet afgebakend. Het heeft een sterk ad hoe karakter. Van het FO is geen plan van aanpak bekend. De besturen worden niet geïnformeerd. Wij zijn van mening dat de beslissing van wethouder Lievers om, tegen de aanvankelijke afspraken in, geen bestuurders uit de 3 clusters meer te laten deelnemen, ook niet om en om zoals ons voorstel was, een verkeerde keuze is geweest. Hun aanwezigheid had structuur kunnen geven en het proces op een goede manier op gang kunnen brengen. Het FO ontbeert een planmatige aanpak en een sturend voorzitterschap. Illustratief is dat de basale informatie waarop een afstemming van capaciteit voor de wijkcentra en tussen de clusters moet plaatsvinden pas begin juni (op initiatief van onze manager) is opgevraagd. Op dit moment is die informatie nog niet geleverd door cluster midden (bestaande uit de wijkcentra Hengelose Es en Weidedorp, aangestuurd door een zakelijk leider met een aanstelling van 36 uur). Hoe moeilijk kan het zijn. Door cluster Noord is de informatie aangeleverd over een reeds lang bekende omvangrijke vacatureruimte ten opzichte van de bezetting in Bij het reguliere personeel gaat het om 79 uur, dus meer dan 2 fte (354 om 275 uur). Tevens zijn de 2 x 12 uren zakelijke leiding bij Sterrentuin en Vogelkwartier onttrokken en bij cluster Midden gevoegd. Bij de fitismedewerkers is de daling nog dramatischer, van 366 naar 128. Hierin zit dan ook de bezuiniging op fitis-banen opgenomen. Bij cluster Zuid is sprake van een stabiele bezetting in het totaal van de wijk- en buurtcentra, ondanks het feit dat er 2 buurtcentra zijn gesloten. Bij Midden is nu een zakelijk leider voor de volle tijd werkzaam die tot 2012 ook voor De Sterrentuin en Het Vogelkwartier werkzaam was. Voor de overige bezetting hebben wij geen informatie. Van de zijde van het WGI noch van de gemeente noch van het FO hebben wij voldoende steun ondervonden bij het oplossen van ons capaciteitsprobleem dat uiteindelijk ten koste gaat van ons personeel.

5 3. Procesmanagement Voor de gehele operatie van omvorming van de opzet van (samenwerkende) wijkcentra in Hengelo kan gesteld worden dat er een groot gebrek is aan sturing en leiding om het geheel succesvol te laten veriopen. Er is geen verandermanager aangesteld die zorgt voor monitoring en communicatie met de besturen. Er is geen follow up of evaluatie van het functioneren van het WGI. Hiervoor is de gemeente contractpartner. Aannemende dat de beleidsambtenaar welzijn degene is die ook de nieuwe structuur vanuit de gemeente onderhoudt kunnen wij stellen dat wij van hem geen belangstelling hebben ondervonden over de vraag hoe wij ons in de nieuwe opzet kunnen vinden, welke knelpunten wij ondervinden en hoe wij daar gezamenlijk een oplossing voor kunnen zoeken. 4. Afspraken en toezeggingen In documenten en bestuuriijk overieg worden afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan. Wij hebben tot nu toe de ervaring dat er van die afspraken weinig terecht komt. Zo hebben de besturen van de wijkcentra in Hengelo nog geen enkele inzage gekregen in de budgettering van de gelden die met instemming van de besturen zijn overgeheveld van voormalig de Vereniging van Wijkwelzijnsvoorzieningen naar gemeente/wgi, noch in de afrekening over Deze informatie zou reeds begin 2013 bekend worden gemaakt aan de besturen, maar dit is er nog steeds niet, ondanks vele verzoeken onzerzijds en toezeggingen daarover van ambtelijke zijde. Ook zou, volgens het document Samen in Verscheidenheid (blz. 6), 3 keer per jaar een bestuuriijk overieg plaatsvinden van de besturen met de portefeuillehouder en zou tijdens dit overieg de inzet van de budgetten v.w.b. de uitvoering van de werkgeversrol door het WGI worden besproken. Dit heeft nog niet plaatsgevonden. Over inzet van budgetten wordt door het WGI geen mededeling gedaan aan zakelijk leiders of besturen terwijl het wel vaak als argument wordt gehanteerd om iets niet te doen. Begin mei is door ons een verzonden aan wethouder Lievers over onze problemen met de actuele gang van zaken waarin wij als bijlage, die ook aan deze brief is gehecht, een opsomming gaven van alle in eerdere overieggen gemaakte afspraken, toezeggingen en informatieverstrekkingen, die niet zijn nagekomen. Het bestuur van Wijkcentrum 't Vogelkwartier heeft zich daarna ook achter de inhoud van deze geschaard. Hierop hebben wij en het bestuur van Wijkcentrum 't Vogelkwartier op 31 mei een gesprek gehad met wethouder Lievers en de heer W. Kor, beleidsambtenaar. Wederom zijn in dat gesprek meerdere toezeggingen tot verbetering dan wel informatieverstrekking gedaan. Er heeft echter tot nu (eind juni) geen medewerking of gewenste informatieverstrekking plaatsgevonden, integendeel hebben wij juist in deze periode een paar afwijzingen op onze verzoeken en voorstellen gehad. De teneur van het overieg met de wethouder wordt dus door de ambtenaar met voeten getreden.

6 6 5. Onbehagen en onheuse behandeling Uit het voorgaande is genoegzaam gebleken dat wij zeer ontevreden zijn over de wijze waarop vanuit de gemeente wordt omgegaan met de problemen die wij in de dagelijkse praktijk van het runnen van een wijkcentrum ondervinden. Wij hebben moeten ervaren dat door de beleidsambtenaar op denigrerende manier over ons bestuur wordt gesproken en dat onze manager ronduit beledigend wordt toegesproken. Wij constateren dat veelvuldig besluiten worden genomen door een ambtenaar zonder zuivere afweging van belangen en zonder overieg of toelichting vooraf en die vervolgens niet, door welke argumentatie dan ook, op andere gedachten te brengen is. Wij zijn volledig afhankelijk van de chaotische wijze van besluitvorming binnen de gemeente. Het is voor ons een raadsel waarom zoveel positieve toezeggingen worden gedaan en goede hoop wordt gewekt op verbetering en wij telkens weer teleurgesteld worden in het uitblijven van voortgang van de zijde van de gemeente, waar wij alles doen en gedaan hebben om mee te werken, mee te denken, aan de huidige gemeentelijke ontwikkelingen in het kader van clustervorming en bezuinigingen. De huidige ontwikkelingen, het uitblijven van initiatieven van de gemeente in het bereiken van een duidelijke toekomstvisie, het gebrek aan waardering en het totaal uitblijven van ondersteuning naar ons toe waar wij als bestuur Wijkcentra Hengelo Noord in alle mogelijke manieren zijn tegemoet gekomen aan de wens van de gemeente te komen tot een nieuwe organisatie van het wijkwelzijnswerk, maakt dat wij als bestuur niet meer de middelen in handen hebben om de goede gang van zaken te garanderen. Aangezien wij voor deze situatie niet meer de verantwoordelijkheid wensen te dragen heeft het bestuur van de Stichting Wijkcentra Hengelo Noord besloten zich demissionair te verklaren. 6. Wat moet er nu gebeuren? Teneinde toch een perspectief te creëren voor de toekomst willen wij dat de volgende acties ter verbetering worden doorgevoerd. Het personeelsbudget van de wijkcentra in cluster Noord wordt ter beschikking gesteld van de besturen voor het realiseren van een toereikende bezetting en het voeren van personeelsbeleid. Overschrijdingen worden aan de besturen in rekening gebracht, overschotten blijven beschikbaar, een en ander met inachtneming van eventuele capaciteitsverschuivingen die via het FO worden voorbereid en in bestuuriijk overieg worden bekrachtigd. Op korte termijn brengt het WGI een beleids- en uitvoeringsnota uit. Er wordt actief en personeelsgericht gewerkt en gecommuniceerd en het personeel wordt actief geïnformeerd over zijn positie en de ondersteuning die het van het WGI mag verwachten. Er komt een toezichthoudend orgaan voor het WGI waarin tenminste gemeente en besturen zitting hebben. Het FO komt onder een actieve, toekomstgerichte leiding. Er wordt een actieplan opgesteld dat wordt voorgelegd aan de besturen. Per halfjaar wordt er verantwoording afgelegd die wordt besproken in een overieg tussen wethouder en besturen, waarin de (voorgenomen) besluiten worden bekrachtigd. Af

7 De beleidsambtenaar welzijn wordt van zijn betrokkenheid met de wijkcentra ontlast. De gemeente spant zich in om de vrijwillige besturen naar vermogen te ondersteunen en te motiveren. Namens alle bestuursleden Stichting Wijkcentra Hengelo Noord Jan Bodde Voorzitter Ulbe de Boer, tel , ulbe.de.boer(a)qmail.com Bijlage: toezeggingen en afspraken diverse bijeenkomsten

8 8 24 november Vooriichtingsbijeenkomst wethouder Lievers-besturen Overgang van het personeel -per via de wettelijke regels van "overgang van onderneming" naar het WGI met behoud van alle (individuele en collectieve) venworven rechten, zoals vastgelegd in het arbeidscontract,. CAO-welzijnswerk ( blijft van kracht evenals de pensioenregeling). De gebezigde opvatting van het WGI als "payroll-werkgever" strookt niet met vorenstaande. Zeker niet voor zakelijk leiders, agogen, (voorheen flexpool-) beheerders en de beheerders van De Nijverheid en De Heester. Het WGI zou voor hen de personele verantwoordelijkheden hebben overgenomen (ook vanwege de opheffing van de Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorzieningen en/of de ontbonden wijkwelzijnsvoorzieningen De Nijverheid en De Heester (zie o.a. power point presentatie 20 sept. 2012). Het WGI heeft t.a.v. deze personen het opdrachtgeverschap/de aansturing overgenomen. E.e.a. betekent dat gemeente en SWB/Fitis met elkaar hun relatie moeten aanscherpen; want het gaat om een extra taak erbij voor het WGI, en daar hangt een kostenplaatje aan (FO 22 ok.12). 24 november 2011: Overieg wethouder Lievers, (komend) WGI en het personeel: WGI heeft mede als doel te komen tot een professionele arbeidssituatie en een flexibele inzet van personeel. Voonwaarde hiervoor is een knip tussen bestuur-beheer. Arbeidsrechtelijk betekent dit dat er individuele gesprekken met de beheerders moeten plaatsvinden om hun contractuele binding aan èèn nader genoemde wijkwelzijnsvoorziening te doorbreken. 24 januari 2013: Overieg wethouder Lievers-besturen: De centrale planning inzet beheer is de verantwoordelijkheid van het F.O./de zakelijk leiders (de bovenstaande knip bestuur-beheerder is hiervoor een vereiste). Nog steeds niet gebeurd In alleriei overiegsituaties is geuit dat het WGI zo strak gebudgetteerd is dat er geen enkele financiële ruimte is om meer te doen dan het pay-rollen. Er zijn vooralsnog geen middelen beschikbaar voor cursussen, zelfs geen middelen om de nieuw aangestelde zakelijk leider-zuid van de meest noodzakelijke faciliteiten te voorzien (zoals gsm, laptop). Opmerkelijk is dat de wethouder (20 september 2012) heeft aangegeven dat de middelen die vrijvallen als gevolg van de opheffing van de Vereniging voor Wijkwelzijnsvoorzieningen (maar ook die van De Nijverheid) begrotingstechnisch beschikbaar blijven voor het wijkwelzijnswerk. Wat is tot nu toe dan de bestemming van deze middelen? Bijeenkomst WGI-personeel 2013: De arbeidsovereenkomsten/functiebeschrijvingen van beheerders worden bekeken; m.n. of de werkzaamheden en verantwoordelijkheden veranderd zijn. Nog niets bekend van een plan van aanpak enz. >0

9 20 september 2012: Gesprek wethouder Lievers-besturen De bezuiniging van betreft het vastgoed. Er wordt niet bezuinigd op beheer. Hoe is dit te rijmen met de niet (met besturen/personeel) gecommuniceerde maar informeel wel toegepaste vacaturestop? 24 januari 2013: De besturen zullen de agenda ontvangen van het FO om zodoende input te kunnen leveren. Tot op heden, medio april 2013 niets ontvangen 20 september 2012: Overieg wethouder Lievers/besturen. De gegevens die inzicht geven in budget en functie van het WGI zullen in het le kwartaal 2013 ter kennis komen van de besturen. Dit wordt op 24 januari 2013 herhaald. Eind april 2013 is er nog niets ontvangen 20 september 2012: Overieg wethouder Lievers-besturen. Vóór 1 januari 2013 zal worden gecommuniceerd op welk centrum/centra de vastgoedbezuiniging van El van toepassing is. Geen bericht. 24 januari 2013: Overieg wethouder Lievers-besturen wordt toegezegd dat voor 1 april 2013 de bezuiniging van aan de besturen gecommuniceerd zal worden/bekend zal zijn. Dit gebeurde onder de nadrukkelijke mededeling dat het een bezuiniging betreft die per geëffectueerd moest worden. Eind april 2013: nog geen enkel bericht. Is in het veriengde hiervan sprake van een vervangende bezuiniging wijkwelzijnswerk? Zo ja op welke posten? 24 januari 2013: Gesprek wethouder Lievers-besturen: De wethouder doet de toezegging dat de gemeente na zal gaan welke opdracht zij verstrekt heeft aan het WGI (welke rol/taken?) en in hoeverre dit strookt met de financiële kaders van het WGI. Eind april 2013 nog niets bekend 24 januari 2013: toegezegd zijn: - een notitie over onderhoud: groot-klein-technisch - overleg over de problematiek speeltuinen

10 1^ 'Thhinr^i^h ke^f.-^, ^aic

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit:

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit: RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 10R.00158 J^y gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - Griffie Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: M. Lucassen Tel.nr.: 428619 E-mailadres:

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280 Rapport Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlem: 1. gegevens met betrekking tot haar persoonlijke omstandigheden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100

Rapport. Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100 Rapport Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100 2 Klacht Op 29 oktober 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw V. te Best, ingediend door mr. P.N. van Schaik, advocaat en

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord 1 Gemeente Zandvoort -7" Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Vergadering B. en W. 2 4 MEI 2016 Agendapunt: )1 Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Digitale publicatie

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 146 d.d. 4 november 2009 (de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heren E.J.M. Mackay en mr. C.E. du Perron) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling;

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling; Samenwerkingsovereenkomst Ring Blauwe Stad Samenwerken aan een vernieuwingsimpuls Ring Blauwe Stad De Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon De Provincie Groningen, gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OORAJJ06. Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OORAJJ06. Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen Zaaknummer: OORAJJ06 Onderwerp Schrijven fractie Heusden Eén over centrum Drunen Collegevoorstel Inleiding Op 26 oktober 2010 is van de fractie Heusden Eén de heer F. v.d. Lee een schrijven, per email,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Samenvatting 13 oktober 2011 RA111384 Waternet gaat in 2008 op een ander factureringssysteem over. Bij een aantal klanten

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Ambtenaar Paul Bramme In college Ja 25-11-2014. intentieovereenkomst gronduitgifte voor plaatsing windturbines

Ambtenaar Paul Bramme In college Ja 25-11-2014. intentieovereenkomst gronduitgifte voor plaatsing windturbines Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2014.0.110.016 Datum Zaaknummer 2013-08-01402 Datum 14-11-2014 Vertrouwelijk nee Portefeuillehouder Van Burgsteden Leisink Cluster Gebiedsrealisatie

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Rolnummer: LPL 97.021 VERSLAG VAN BEVINDINGEN VAN DE BEDRIJFSCOMMISSIE-KAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Korps landelijke politiediensten onvoldoende voortvarend heeft gereageerd op het door hem bij brief van

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

ons kenmerk ECCVA/U201300794 Lbr: 13/059 LOGA 13/12

ons kenmerk ECCVA/U201300794 Lbr: 13/059 LOGA 13/12 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft werkgeverschap veiligheidsregio's Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300794 Lbr: 13/059 LOGA 13/12

Nadere informatie

1. De organisatie heeft de opvang eenzijdig heeft opgezegd op grond van de verstoorde relatie tussen ouder en leidsters;

1. De organisatie heeft de opvang eenzijdig heeft opgezegd op grond van de verstoorde relatie tussen ouder en leidsters; 09-97 Kwaliteit 2009 Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen Betreft kwaliteit Inleiding De klacht 1. De organisatie heeft de opvang eenzijdig heeft opgezegd op grond van de verstoorde relatie

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

9 Stiens, 28 oktober 2015

9 Stiens, 28 oktober 2015 9 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering

Reactie op advies Mantelzorgondersteuning en waardering bericht Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Participatieraad Zwolle t.a.v. de heer J. van der Heiden Sassenstraat 33 8011 PB..ZWOLLE Stadskantoor Lübeckplein

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

8 Stiens, 28 oktober 2015

8 Stiens, 28 oktober 2015 8 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 12 november 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11 Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Onderwerp Vaststellen Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014. Rapportnummer: 2014/023

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014. Rapportnummer: 2014/023 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Groningen. Datum: 24 maart 2014 Rapportnummer: 2014/023 2 Klacht Verzoeker, bedrijfsarts, klaagt erover dat de verzekeringsarts van het UWV: 1. hem heeft

Nadere informatie

Informele klachtbehandeling en de wettelijke termijn Een onderzoek. naar de voortvarendheid van klachtbehandeling door het college van

Informele klachtbehandeling en de wettelijke termijn Een onderzoek. naar de voortvarendheid van klachtbehandeling door het college van Rapport Informele klachtbehandeling en de wettelijke termijn Een onderzoek naar de voortvarendheid van klachtbehandeling door het college van burgemeester en wethouders van Helmond Oordeel Op basis van

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Hobby-handwerkclub Drunen is voornemens het 10-jarig jubileum te vieren op 12 maart 2008.

Samenvatting: Inleiding: Hobby-handwerkclub Drunen is voornemens het 10-jarig jubileum te vieren op 12 maart 2008. Burgemeester V200701212 Onderwerp: Verzoek van de Hobby-handwerkclub te Drunen (club houdende in de Hunenhof te Drunen) om een bijdrage voor het vieren van het 10-jarig bestaan van de hobbyhandwerkclub

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 2 Klacht Verzoeksters klagen erover dat zij geen contact konden krijgen met de Visadienst kort verblijf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Samenwerkingsovereenkomst voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Waar gaat het om? De overgang van het huidige externe toezicht op Stichting Proo naar de inrichting van intern

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad

Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad Ons kenmerk G.15.03422 *G.15.03422* Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad Raadsnummer: ID/232 Datum collegebehandeling: 27 oktober 2015 Steller: Ta'Sangka Portefeuillehouder: Burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel van de Commissie voor bezwaarschriften. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 22 december 2005 / 225/2005.

Raadsvoorstel van de Commissie voor bezwaarschriften. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 22 december 2005 / 225/2005. Datum raadsvergadering / Nummer 22 december 2005 / 225/2005 Onderwerp bezwaar Programma / Programmanummer Kunst en cultuur / 6310 Portefeuillehouder T. Hirdes Voorstel van het College van Burgemeester

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337

Rapport. Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337 Rapport Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Utrecht is omgegaan met de op 9 december 2004

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis UW BRIEF VAN UW KENMERK

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

Innofun Klachtenprocedure

Innofun Klachtenprocedure Klachtenprocedure Innofun B.V. Datum in werking treding: 1 september 2011 Versie: 1 Deze regeling wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Innofun Innofun Klachtenprocedure Doel van de procedure:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 10 APRIL 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer H. van Kooten, wethouder

Nadere informatie

besteed aan promotie van activiteiten via de website en nieuwsbrieven)

besteed aan promotie van activiteiten via de website en nieuwsbrieven) Collegevoorstel Inleiding Sinds 2009 neemt onze gemeente deel aan de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur. In het kader van deze regeling is in 2011 een subsidiebedrag van 138.850,- ter beschikking

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-109 d.d. 4 april 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. B.C. Donker, secretaris)

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Stand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid Rapportage aan Bureau Standaardisatie. Datum 29 augustus 2012

Stand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid Rapportage aan Bureau Standaardisatie. Datum 29 augustus 2012 Stand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid Datum 29 augustus 2012 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 I. WELKE ACTIVITEITEN HEEFT U RICHTING UW ACHTERBAN ONDERNOMEN?... 3 I.1 DE ACHTERBAN... 3 I.2 DE RICHTING

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 8 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Wijziging terugbetaling lening BON Eind 2011 hebben de drie noordelijke Veiligheidsregio s gezamenlijk de liquiditeitspositie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 40/2015 Datum : 4 maart 2016 B&W datum : Beh. ambtenaar : A. Fukkink Portefeuillehouder : H. Rijks Onderwerp : Surseance/Faillissement TSN Aanleiding In de media heeft

Nadere informatie

sollicitatiecode openbaar onderwijs

sollicitatiecode openbaar onderwijs sollicitatiecode openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 01-06-1989. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel

Nadere informatie

: Leden stadsdeelcommissie Oost. : Stadsdeelmanagement Oost / raadsgriffie

: Leden stadsdeelcommissie Oost. : Stadsdeelmanagement Oost / raadsgriffie MEMO Datum : 5 september 2014 Aan : Leden stadsdeelcommissie Oost Van : Stadsdeelmanagement Oost / raadsgriffie Onderwerp : Winkelcentrum Stokhorst In februari/maart 2014, zijn door raadslid Boersma (PvdA)

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

De nieuwe bekostigingssystematiek maakt een nieuw product RCF (61128) en een begrotingswijziging noodzakelijk.

De nieuwe bekostigingssystematiek maakt een nieuw product RCF (61128) en een begrotingswijziging noodzakelijk. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 december 2007 / 90/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: zsm Onderwerp Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Programma /

Nadere informatie

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl

Steller :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Advies en Control - PC Email : j.verbeek@hoorn.nl 1 van 5 -W- T QEMEENTE J ^ Q Q J * J ^ Zaaknummer : Behoort bij oplegger: nr. : Programmabegroting: 6. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening :J. Verbeek Telefoonnummer ; 0229-252200

Nadere informatie

Openbaar. Vragen CDA inzake inzet van vrijwilligers in wijkcentra. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Vragen CDA inzake inzet van vrijwilligers in wijkcentra. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen CDA inzake inzet van vrijwilligers in wijkcentra Programma Sport & Accommodaties BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De fractie van het

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Kollumerland c.a. Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Aan de raad van de Gemeente Kollumerland c.a. Postbus 13 9290 AA KOLLUM Afdeling : GRIF Behandeld door : P.J.A. Praat Doorkiesnummer : (0511) 548228

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GSG plus

Algemene Voorwaarden GSG plus Algemene Voorwaarden GSG plus Dit zijn de Algemene Voorwaarden van GSGplus Artikel 1: Definities GSGplus De stichting GSGplus zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland onder nummer

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

ons kenmerk: PC15-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 17-04-2015 behandeld door: C.M.J. Onckels telefoonnummer: 0411-650366

ons kenmerk: PC15-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 17-04-2015 behandeld door: C.M.J. Onckels telefoonnummer: 0411-650366 Aan de beleidsmedewerkers Wsw c.a. van de aan WSD deelnemende gemeenten ons kenmerk: PC15-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 17-04-2015 Aanbieding financiële stukken WSD aan Raad en/of College

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-384 d.d. 23 oktober 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 15 maart 2011 Agendanummer : 10 Portefeuillehouder : Afdeling : Rekenkamer Castricum/Langedijk Opsteller : Voorstel aan de raad Onderwerp : Onderzoek handhaving

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 8 april 2010 RA0942607 Samenvatting Een man huurt sinds 1991 woning met een tuin van een woningbouwvereniging

Nadere informatie

Deel 2: basisregelingen

Deel 2: basisregelingen Deel 2: basisregelingen Inhoudsopgave 1. Overlegregeling 2. Regeling Tijd- en Plaatsonafhankelijk Werken Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen 2013 1 Overlegregeling Overlegregeling Artikel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 Rapport Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV, basiskantoor Amsterdam, tot op 8 januari 2001: 1. nog steeds niet de beschikking

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voor tdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie