. Beloning van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ". Beloning van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector"

Transcriptie

1 ~ Oktober 2011 Deze keer in het nieuws: Beloning van topfunctionarissen sector Populariteit van 'payrolling' Werknemer, 'Zip your lip' in de publieke en semipublieke. Beloning van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector Het Wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna Wnt) is op 14 januari 2011 ingediend bij de Tweede Kamer. De inzet van het wetsvoorstel is om de inkomens van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector te reguleren. Het kabinet stelt dat organisaties met een publieke taak, die bekostigd worden met publiek geld, hun bestuurders 'ordentelijk' moeten betalen.-ordentelijk wordt door het kabinet ingevuld~als:evenwichtig, maatschappelijk verantwoord en niet exorbitant. Op 11 en 12 oktober 2011 heeft de mondelinge behandeling plaats gevonden in de Tweede Kamer. De belangrijkste punten van de Wnt zijn de aanwijzing van de publieke en semipublieke sectoren, de verschillende bezoldigingsregimes, de maximale uitkering wegens beeindiging dienstverband en de sanctionering Topfunctionarissen in publieke en semipublieke sector De Wnt richt zich op de hoogste leidinggevenden binnen de publieke en semipublieke sector. Hieronder worden onder andere verstaan: de bestuurders, de hoogste interne toezichthouders, de hoogste leidinggevende functionarissen en het hoogste managementniveau van een instelling. Een gedetailleerde opsomming van functies die onder de definitie van 'topfunctionaris' vallen, is te vinden in artikel 1.1 onder b van het wetsvoorstel. Voor de invulling van het begrip 'publieke sector' is gekeken naar alle krachtens publiekrecht opgerichte rechtspersonen. De Provincies, Gemeenten, Waterschappen en de organisaties waarover de ministers gehouden zijn financiële verantwoording af te leggen, worden (onder andere) aangeduid als 'publieke sector'. De organisaties en instellingen die onder de semi-publieke sector vallen zijn bijvoorbeeld de Onderwijssector, Kunstensector, Energiesector, Drinkwaterbedrijven, Woningcorporaties, Zorgaanbieders en Jeugdzorg. Bovendien kunnen nog organisaties en rechtspersonen bij algemene maatregel van bestuur aan de lijst worden toegevoegd. Reqimes Er is voorzien in drie afzonderlijke bezoldigingsregimes: 1. Een bezoldigingsmaximum van ,-- aan beloning (bruto salaris) vermeerderd met de sociale verzekeringspremies, een gemaximeerde onkostenvergoeding en een gemaximeerde werkgeversbijdrage aan "op termijn betaalbare beloningen" (hieronder vallen bijvoorbeeld het pensioen, jubileumuitkeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en langdurig verlof); 2. Een sectorale bezoldigingsnorm; Postbus 85005, 3508 AA Utrecht, Telefoon (030) , Nieuwsflits

2 3. Een openbaarmakingsverplichting. Het toepasselijk verklaren van een bezoldigingsregime is niet definitief. Het kabinet heeft de vrijheid een sector op enig moment in een zwaarder of lichter regime in te delen. Het meest strikte bezoldigingsregime, het bezoldigingsmaximum, is een vertaling van de zogenoemde "Balkenendenorm" en is van toepassing op de publieke sector en dat deel van de semipublieke sector dat op zeer korte afstand van de publieke sector staat (zoals alle OCW-sectoren, de Landelijke publieke omroep, Drinkwaterbedrijven, Woningcorporaties, jeugdzorg en de Dienst justitiële jeugdinrichtingen). De bezoldiging van topfunctionarissen in deze sectoren zal niet boven het wettelijk bepaalde maximum mogen uitkomen. Het tweede regime is een minder zwaar regime waarbij de minister voor een bepaalde semipublieke sector een norm vaststelt die geldt als het maximum. Deze bezoldigingsnorm kan afwijken van het wettelijk maximum. Het tweede bezoldigingsregime is van toepassing op de academische ziekenhuizen, zorgaanbieders en PGO-organisaties. De openbaarmakingsverplichting, het minst vergaande bezoldigingsregime, geldt voor alle werknemers waarvan de bezoldiging uitstijgt boven het bezoldigingsmaximum en voor alle topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen die nog bij de instelling in dienst zijn (ongeacht de hoogte van hun bezoldiging). De openbaarmakingsverplichting is van toepassing op de publieke sector, de semipublieke sector waarvoor de minister een norm heeft vastgesteld en op zorgverzekeraars. Bezoldiqinqsmaximum De bezoldiging van een topfunctionaris mag per kalenderjaar niet méér bedragen dan ten hoogste ,-- aan beloning vermeerderd met de sociale verzekeringspremies, maximaal 7.559,-- aan belastbare onkostenvergoedingen en maximaal ,-- aan voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn. Onder de beloning wordt verstaan: de som van de periodiek uitbetaalde beloningen (salaris, eindejaarsuitkering, doorbetalingen bij ziekte en vakantie, vakantiegeld, vergoedingen in natura en ter beschikkingstelling van een auto) en de winstdelingen en bonus betalingen (inclusief tantièmes, gratificaties en vergoedingen bij indiensttreding). De bedragen worden jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. Naast een regulering van de jaarlijkse bezoldiging van topfunctionarissen, wordt in de Wnt ook een maximum voorgesteld voor de uit te keren ontslagvergoedingen. Deze mogen niet meer bedragen dan de som van de beloning over twaalf maanden met daarbij opgeteld de werkgeversbijdrage in beloningscomponenten die betaalbaar op termijn zijn (bijvoorbeeld pensioenpremies). In ieder geval mag de uitkering niet het bedrag van ,-- bruto overstijgen. Onverschuldiqd betaald Voor zover partijen een hogere bezoldiging overeenkomen dan bij het wetsvoorstel is toegestaan, zuilen betalingen die het maximum bedrag overschrijden onverschuldigd zijn betaald. Ook wanneer de werkgever krachtens overeenkomst een hogere beëindigingsvergoeding heeft voldaan dan bij de Wnt is toegestaan, is het meerdere onverschuldigd betaald. Dit wordt alleen anders wanneer de betaling voortvloeit uit een rechterlijke uitspraak. Wellicht mag worden verwacht dat dit laatste een nieuwe impuls geeft aan de zogenaamde "pro forma ontbindingsprocedure". Hoewel de sanctie "onverschuldigd betaald" fors is, rijst de vraag wat er gebeurt wanneer partijen zich aan die kwalificatie niets gelegen laten liggen. Uitgangspunt bij de handhaving van de Wnt is dat de betrokken minister de topfunctionaris en zijn werkgever, zo nodig met een last onder dwangsom, beweegt om betalingen in strijd met de wet ongedaan te maken. Wanneer partijen weigeren de onverschuldigde betaling ongedaan te maken, kan de betrokken minister deze betaling opeisen en komen de opgeëiste bedragen toe aan de staat. I: Nieuwsflits

3 ' " '" " ' """"C' "... '- ~..,,..~ ~.;~;i'i"p "~, ~.' ~ :,'t.'a"",.~ ~r*\... <'.~',."'\":.=-=:;. - Relatie Wnt en CAO In beginsel geldt dat de sociale partners een primaat hebben inzake het maken van afspraken over de bezoldiging van werknemers. Dit wetsvoorstel stelt echter dwingend rechtelijke regels ten aanzien van de hoogte van de bezoldiging. Dit betekent dat de Wnt eventuele afspraken in de CAO omtrent de bezoldiging van topfunctionarissen doorkruist. De daarover reeds gemaakte afspraken in de CAO dienen bij voorkeur door sociale partners aangepast te worden. Wanneer zij dit nalaten zal de topfunctionaris voor het meerdere geen rechten aan de CAO kunnen ontlenen. Let wel: de Wnt heeft enkel betrekking op de arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen, niet op die van andere werknemers. Al met al een buitengewoon interessante ontwikkeling, welke zonder twijfel nog veel stof zal doen opwaaien. Het voorgaande is een eerste aanzet. Wij houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.. Populariteit van 'payrolling' Met een dalende economische groei en een onzekere arbeidsmarkt, groeit de behoefte aan flexibele arbeidskrachten. Niet alleen uitzendkrachten, oproepkrachten een zzp'ers zijn populair, maar ook de vraag naar 'payrolling' neemt steeds meer toe. Ruim werknemers zijn nu in dienst van payrollondernemingen en dat aantal zal, naar verwachting van het onderzoekbureau EIM,doorgroeien naar in Binnen het bedrijfsleven is payrolling een reeds bekend fenomeen. Ook bij de overheid wordt echter in toenemende mate van payrolling gebruik gemaakt. PavrollinQ De payrollovereenkomst is in ons Burgerlijk Wetboek niet te vinden. Hierdoor wordt het begrip 'payrollin~rveelàrïn-versèl1iliè-ndesifuatie-çgebrûlkt:lobestaan-er payrollondernemingen die alleen administratieve diensten voor hun rekening nemen en payrollondernemingen die als een soort uitzendbureaujdetacheringsbureau optreden (het verschil met een uitzendbureau is gelegen in het feit dat de ~payrollondernemingen zelf niets 'te maken hebben met de werving en selectie). In het eerste geval, waarin de payrollonderneming slechts administratieve aangelegenheden verzorgt, blijft de werknemer in dienst bij zijn eigen werkgever. Steeds vaker zien wij echter de tweede variant, waarbij de werknemer in dienst treedt van de payrollonderneming en het werkgeverschap uit handen wordt gegeven. Als formeel werkgever stelt de payrollonderneming vervolgens de werknemer via een inleenovereenkomst ter beschikking aan de onderneming waar de werknemer daadwerkelijkwerkzaamheden gaat verrichten. Men noemt 'payrollen' daarom ook wel het outsourcen van het werkgeverschap. Kritiek vakbonden Sinds medio 2006 vallen de payrollmedewerkers onder de Vereniging Payroll Ondernemingen-CAO. De VPO-CAOis tot stand gekomen om te zorgen voor ordening van de markt en voor goede arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers. Begin dit jaar hebben verschillende vakbonden echter aangegeven geen partij meer te willenzijn bij de VPO-CAO.Na 31 december 2011 zal de VPO-CAOverdwijnen en zullen de leden weer onder de werking van de ABU-CAOkomen te vallen. Voor de vakbonden is een belangrijke reden dat het lang niet altijd duidelijk is dat de werknemer niet in dienst treedt bij de op- -.9Jé!c;hJgev~J:,_maa.r::..Eij <!e p~yro!londerneming. Het grootste struikel bolk is echter dat in de visie van de vakbonden de payrollonderneming dewerknem-ers een mindere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden biedt in vergelijking met werknemers die formeel een arbeidsverhouding hebben met de opdrachtgever. PavrollinQ en ontslaq Payrolling biedt de opdrachtgever een behoorlijke mate van flexibiliteit. Als de opdrachtgever om wat voor reden dan ook de payrollovereenkomst wil beëindigen, kan hij deze elk moment opzeggen, vanzelfsprekend met inachtneming van de afspraken die hij heeft gemaakt met het payroll bed rijf. Door de beëindiging van de payrollovereenkomst is er sprake van verval van een arbeidsplaats bij de payrollon- Nieuwsflits

4 derneming. Dit vormt voor de payrollonderneming een bedrijfseconomische reden voor het indienen van een ontslagaanvraag voor de werknemer. Voor de onderbouwing van de aanvraag, zo blijkt uit de Beleidsregels van het UWV,moet de payrollonderneming aannemelijk maken dat de opdrachtgever de payrollovereenkomst heeft beëindigd. Op grond van de Beleidsregels hoeft de payrollonderneming niet aan te geven wat de reden is voor de beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever, noch wordt deze door het UWVgetoetst. Om te beoordelen welke werknemer van de payrollonderneming voor ontslag in aanmerking komt, geldt het afspiegelingsbeginsel. Uit de Beleidsregels van het UWVvolgt dat dit op een iets andere manier dan gebruikelijk wordt toegepast. De afspiegeling hoeft namelijk alleen te worden toegepast op de werknemers die werkzaam waren bij de opdrachtgever die de opdracht heeft beëindigd. Er wordt niet gekeken naar alle uitwisselbare functies van werknemers van de payrollonderneming die bij verschillende opdrachtgevers aan het werk zijn. Wel dient de payrollonderneming zich in te spannen voor herplaatsing van de werknemer. Lukt het niet om een vervangende opdrachtgever te vinden, dan is aannemelijk gemaakt dat het ontslag noodzakelijk is en zal door het UWVeen ontslagvergunning verleend worden. HO,ever de inspanningen van de payrollonderneming moeten gaan kan worden geïllustreerd aan de hand van een recente uitspraak van de kantonrechter te Leeuwarden. De kantonrechter te Leeuwarden heeft begin 2011 geoordeeld dat:.het inherent is aan een payrol/constructie dat herplaatsingsmogelükheden beperkt ZÜn. De payrollonderneming speelt geen enkele rol in de werving- of selectieprocedure en heeft derhalve ook geen herplaatsingsmogelükheden bü andere opdrachtgevers. (...) De werkgever heeft voldoende inspanningen verricht om de gevolgen van het ontslag te compenseren. Het ontslag is niet kennelük onredelük'. (Rechtbank Leeuwarden 19 januari 2011, -tjn-bp274-2) Door de afwijkende ontslagregels van payrollondernemingen, voornamelijk op het gebied van het af- _~l2iegejll'1g?!>~_g in~ele!!.e~_e.!j?!a,il~~i n_gsv~rjjlichti ng,!;jen ieten de payroll medewerkers minder bescherming dan werknemers met een arbeidsovereenkomst. Daar staat echter tegenover dat de payrollondernemingen voorzien in vacatures die zonder de mogelijkheid van payrolling wellicht nooit zouden zijn open gesteld. Pavrollinq en overqanq van onderneminq In het Albron-arrest (Hvj EU 21 oktober 2010, (-242/09) heeft het Hof van justitie antwoord gegeven op vragen over de toepasselijkheid van de regelgeving omtrent overgang van onderneming op permanent gedetacheerde werknemers binnen een concern. Het Hof van justitie kwalificeert in dit arrest permanente detachering als een arbeidsbetrekking. De niet-contractuele werkgever, de werkgever waar de werknemers hun feitelijke werkzaamheden verrichten, wordt onder omstandigheden naastde contractuele werkgever aangemerkt als werkgever. Het Hof van justitie stelt in het arrest echter niet de zelfstandige voorwaarde dat er sprake moet zijn van een concernverhouding. Hierdoor is wellicht verdedigbaar dat de overwegingen van het Hof ook betrekking hebben op andere permanente detacheringsvarianten dan die binnen een concernverhouding. Te denken valt aan payrölling. Op basis van bovenstaand arrest is het niet ondenkbaar dat een payrollmedewerker bij overgang van onderneming dezelfde bescherming zal genieten als een permanent gedetacheerde concernwerknemer, wanneer de onderneming waar de feitelijke werkzaamheden worden verricht, wordt overgenomen door een derde.. Werknemer, 'lip your lip' Bijeen ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst, op grond van een dringende reden, eenzijdig opgezegd. Voor de werkgever wordt als dringende reden beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die als gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs t: Nieuwsflits34-4 -

5 n n, _'I;~..... j;c.8~.< -"",h":,, niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. In de wet staan voorbeelden van dringende redenen opgesomd, maar deze opsomming is niet limitatief. Rechterlijke beoordelinq van de drinqende reden Het bestaan van een dringende reden wordt door rechters niet gemakkelijk aangenomen. Per geval zal de rechter moeten beslissen of sprake is van een objectief dringende reden, waardoor een ontslag op staande voet kan worden gerechtvaardigd. Bijde beoordeling van de dringende reden moeten de persoonlijke omstandigheden van de werknemer worden meegewogen, en moet worden bekeken of het ontslag op staande voet in het concrete geval niet een te zware maatregel is. De rechter zal hierbij de aard en de ernst van de dringende reden afwegen tegen de door de werknemer aangevoerde persoonlijke omstandigheden. Relevant zijn de aard en de duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld en zijn persoonlijke omstandigheden, waaronder de gevolgen van het ontslag. Uitschelden van werkqever als drinqende reden Recent zijn er een aantal uitspraken gewezen inzake een ontslag op staande voet wegens het uitscheiden van de werkgever. In de uitspraak van rechtbank Almelo op 12 mei 2011 (LJNBQ4333) was sprake van een werknemer die zijn directeur luid schreeuwend heeft uitgescholden voor een racist. Dit gebeurde op de werkplek van de werknemer. Werkgever heeft aangegeven dat een dergelijke toon onacceptabel is en dat dit een reden voor ontslag op staande voet is. Werknemer was echter niet bereid om op zijn uitspraken terug te komen. De rechter stelt: 'de wijze waarop de werknemer vervolgens zijn directeur, ten overstaan van zijn col/ega 's in de fabriekshal, al dan niet met een dreigende houding heeft uitgemaakt voor racist hoeft de directeurals werkgever niet te accepteren en levertnaar het voorlopig oordeel van de kantonrechter een dringende reden op. Werknemer is ten overstaan van de directie niet teruggekomen op zijn uitlatingen. Dat hij de volgende dag alsnog - tevergeefs - zijn excuses aan werkgever heeft wil/en aan- ~bieden-kan hem t~ans niecmeer baje.l1,' ~ De tweede uitspraak is van de kantonrechter Rotterdam op 19 augustus 2011 ( W EXPL11-312) waarin een werknemer op staande voet is ontslagen wegens het versturen van een ansichtkaart, aan werkgever, met een foto van HitIer, die de Hitlergroet brengt met de tekst: 'Für diejegenen, die es verdienen. Herzlichen Glückwunsch.' De kantonrechter oordeelt als volgt. 'Wanneer werknemer de in deze zaak bedoelde ansichtkaart stuurt, levert dit naar het oordeel van de kantonrechter een dringende reden op, hetgeen overigens ook niet door werknemer wordt betwist. ' Op 29 mei 2007 oordeelde het Hof 's-hertogenbosch (LJNBC9671) echter nog dat het uitschelden van werkgever voor dief en hem betichten van diefstal geen gegronde reden vormt voor ontslag op staande voet. Volgens het Hof is het betitelen van de directeur als dief uiteraard kwetsend, 'doch deze weinig parlementaire uitdrukking' moest wel in de context worden geplaatst van wat er aan was vooraf gegaan. De uitlatingen van de werknemer verstoorden weliswaar de arbeidsverhouding, maar waren niet zo ernstig dat deze een ontslag op staande voet rechtvaardigden. Een ontslag op staande voet is dus zeker niet altijd het juiste antwoord. Conclusie Bovenstaande recente uitspraken laten zien dat het uitschelden van werkgever of leidinggevende door de werknemer op zich zelf een dringende reden kan vormen voor een ontslag op staande voet. Vanzelfsprekend is de ernst van het taalgebruik doorslaggevend voor de vraag of het ontslag op staande voet al dan niet stand houdt. Nieuwsflits34-5-!!!::3

Payrolling. November 2009

Payrolling. November 2009 Payrolling November 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 715 Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

Nadere informatie

Ontbinding, Transitievergoeding telt niet mee voor de maximale uitkering op

Ontbinding, Transitievergoeding telt niet mee voor de maximale uitkering op Ontbinding, Transitievergoeding telt niet mee voor de maximale uitkering op grond van de WNT Publicatie JAR 2016 afl. 10 Publicatiedatum 19 juli 2016 College Kantonrechter Rechtbank Midden Nederland zp

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013 Ontslagrecht en dossiervorming Corine Oerlemans 26 november 2013 Beëindiging arbeidsovereenkomst Er zijn in principe 4 manieren om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Elk met een eigen

Nadere informatie

Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt?

Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt? Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt? Stand van zaken wetgeving en jurisprudentie 16 januari 2014 Iris Hoen Inleiding 1. Payrolling 2. Relatie tussen payrollonderneming en werknemer

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

Johan Zwemmer. Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving

Johan Zwemmer. Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving Johan Zwemmer Payrolling: maatschappelijke functie en juridische vormgeving Artikel 7:610 lid 1 BW De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteiten Arbeidsrecht Inhoudsopgave Loonsanctie UWV bij onvoldoende re-integratie Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving Aanscherping Wet

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT RTV NH

Rapport van bevindingen WNT RTV NH Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT RTV NH Versie 1.0 Datum 24 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eenheid toezicht

Nadere informatie

Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu

Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Ontslag Onderdirektoraat Juridische en Internationale Zaken Secretariaat Ontslagcommissie Wagenwegstraat no.22 Paramaribo-Suriname Tel.:475241/471940

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West

Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West Versie 1.0 Datum 24 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Gevolgen concept-ontslagregeling voor payrollorganisaties

Gevolgen concept-ontslagregeling voor payrollorganisaties Gevolgen concept-ontslagregeling voor payrollorganisaties Inleiding Als onderdeel van het sociaal akkoord is afgesproken dat de regels met betrekking tot ontslag van een payrollmedewerker aangepast zullen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens Wet normering topinkomens Zorgseminar 7 oktober 2013 Mr. Dymphy Schuurman en Mr. Léon Peeters Inleiding: de achtergrond van de WNT WOPT Invoering WNT Doel WNT: - de normering van beloningen van topfunctionarissen

Nadere informatie

bedragen x 1 [NAAM 1] [NAAM 2] [NAAM ]

bedragen x 1 [NAAM 1] [NAAM 2] [NAAM ] WNT-verantwoording 2015 [NAAM INSTELLING] Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis

Nadere informatie

Wet normering topinkomens Eendaagse arbeidszaken CVA

Wet normering topinkomens Eendaagse arbeidszaken CVA Wet normering topinkomens Eendaagse arbeidszaken CVA Marion van den Brekel Amersfoort, 26 mei 2016 Inhoud Introductie WNT: * doel * instellingen * (gewezen) topfunctionaris * bezoldigingsmaximum * einde

Nadere informatie

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken Webinar arbeidsrecht 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken 1. Highlights Wwz-jurisprudentie Aanzegverplichting Ontbinding op tegenspraak Pro forma-ontbinding

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond

Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond Versie 1.0 Datum 2 maart 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eenheid toezicht

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen

De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen De WNT (Wet Normering Topinkomens) is volop in beweging sinds haar invoering op 1 januari 2013. Er heeft reparatiewetgeving plaatsgevonden, de WNT 2 is ingevoerd

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

Voordelen en risico's van payrolling

Voordelen en risico's van payrolling mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl Internet:

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II

Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II Prof. Mr. I. van der Helm Deze week gaan we verder met het ontslagrecht, waarmee we vorige week zijn begonnen. Deze week zal het eind van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT Omroepbedrijf Limburg (L1)

Rapport van bevindingen WNT Omroepbedrijf Limburg (L1) Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT Omroepbedrijf Limburg (L1) Versie 1.0 Datum 27 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis UW BRIEF VAN UW KENMERK

Nadere informatie

Flex Flexibele oplossingen voor het Onderwijs

Flex Flexibele oplossingen voor het Onderwijs ibele oplossingen voor het Onderwijs Excellent Onderwijs B.V. Oude Middenweg 17 2491 AC Den Haag Payrolling in juridisch perspectief Inleiding In de media verschijnen nogal eens berichten over payrolling.

Nadere informatie

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het huidige arbeidsrecht Het arbeidsrecht kent een gesloten stelsel van ontslagrecht. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen op de in de wet geregelde manieren

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK SAMENVATTING 105659 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking/gewichtige reden; De werknemer kan na een periode van detachering niet terugkeren in zijn oude functie van manager bedrijfsvoering.

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014 Bezoldigingsbeleid voor het bestuur van Intermaris Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014 In de Governancecode Woningcorporaties (2015: artikel 3.5) is het hierna vermelde principe ten aanzien

Nadere informatie

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA)

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) 2 Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) De UWV-ontslagprocedure komt alleen in beeld als er een verplichting is om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Als die er niet is, hoeft er ook geen

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht 12 februari 2013. Mariska Harbers Houkes Ondernemersadvocaten

Actualiteiten Arbeidsrecht 12 februari 2013. Mariska Harbers Houkes Ondernemersadvocaten Actualiteiten Arbeidsrecht 12 februari 2013 Mariska Harbers Houkes Ondernemersadvocaten Nieuw ontslagrecht Wijziging WW Vereenvoudiging regelingen UWV WIK Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt - nul urencontract

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:4991

ECLI:NL:RBNHO:2016:4991 ECLI:NL:RBNHO:2016:4991 Instantie Datum uitspraak 20-06-2016 Datum publicatie 04-07-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 4983481 / OA VERZ 16-101 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

DE KANTONRECHTER EN DE WWZ: SNEL, PRAKTISCH EN EFFECTIEF?

DE KANTONRECHTER EN DE WWZ: SNEL, PRAKTISCH EN EFFECTIEF? 1 DE KANTONRECHTER EN DE WWZ: SNEL, PRAKTISCH EN EFFECTIEF? mr. P.J. Jansen, kantonrechter Rechtbank Noord-Holland mr. M.D. Ruizeveld, kantonrechter Rechtbank Amsterdam Wie was deze man? En deze dan? Rekkelijken

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45451 17 december 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 25, 2015-0000300381,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer CV EXPL

ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer CV EXPL ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 06-09-2016 Datum publicatie 11-10-2016 Zaaknummer 4888855 CV EXPL 16-3386 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Op

Nadere informatie

Programma. Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf. Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst. Ontslagprocedure bij UWV.

Programma. Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf. Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst. Ontslagprocedure bij UWV. Programma Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV WERKbedrijf Wijzen van beëindigen arbeidsovereenkomst Ontslagprocedure bij UWV Terugblik Ontslagrecht in de toekomst Rol van UWV in het nieuwe

Nadere informatie

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht De Ontslagprocedure UWV WERKBEDRIJF Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht BEZOEKADRES UWV WERKBEDRIJF MAASTRICHT AFDELING AJD RANDWIJCKSINGEL 22 6229 EE MAASTRICHT TEL: 043 7506200

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.9, aanhef en onderdeel d, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;

Gelet op artikel 1.9, aanhef en onderdeel d, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector; (Tekst geldend op: 01-01-2015) Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr. 2014-0000657970, houdende vaststelling van een controleprotocol voor de naleving

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Onderwerpen Kansen voor de mediator? Kort overzicht belangrijkste wijzigingen in t ontslagrecht Gronden a t/m h

Nadere informatie

De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid

De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid AJD-congres, 28 november 2014 mr. J. Meijer, Manager Arbeids- en Ontslagrecht Landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening Programma

Nadere informatie

CAO bestuurders VO Algemene Bepalingen. 2. Dienstverband. 1.1 Begripsbepalingen

CAO bestuurders VO Algemene Bepalingen. 2. Dienstverband. 1.1 Begripsbepalingen CAO bestuurders VO 2017 1. Algemene Bepalingen 1.1 Begripsbepalingen Arbeidsduur CAO Functie Functiecontract Instelling Partijen Voortgezet onderwijs Werkgever Werknemer het aantal uren dat de werknemer

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Jurisprudentie Arbeidsrecht. Maandag 21 december 2015 Mr. K.J. Hillebrandt Palthe Oberman Advocaten

Jurisprudentie Arbeidsrecht. Maandag 21 december 2015 Mr. K.J. Hillebrandt Palthe Oberman Advocaten Jurisprudentie Arbeidsrecht Maandag 21 december 2015 Mr. K.J. Hillebrandt Palthe Oberman Advocaten Onderwerpen - Introductie - Jurisprudentie WWZ - Overige relevante jurisprudentie Jurisprudentie WWZ -

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42811 27 november 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2015, kenmerk 871714-144258-MEVA,

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar aanleiding van de eerste wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/299

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/299 Rapport Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/299 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat de gemeente Delft na 24 jaar de relatie met haar heeft beëindigd, zonder haar op een of andere wijze te compenseren

Nadere informatie

VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN ~ VTOI & ONDERWIJSBESTUURDERSVERENIGING ~ OBV. CAO bestuurders VO

VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN ~ VTOI & ONDERWIJSBESTUURDERSVERENIGING ~ OBV. CAO bestuurders VO VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN ~ VTOI & ONDERWIJSBESTUURDERSVERENIGING ~ OBV CAO bestuurders VO 2015 2016 Rotterdam/Zoetermeer 11-11-2015 Inhoud Preambule Ошибка! Закладка не определена.

Nadere informatie

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38 Inhoudsopgave Voorwoord / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Flexibele arbeidsrelaties / 13 Inleiding / 13 Ketenregeling / 14 Aanzegtermijn / 22 Stilzwijgende verlenging / 23 Ragetlie-regel / 24

Nadere informatie

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116.

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116. 1 Het pensioenontslag Inleiding Het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid is verboden. De hierop betrekking hebbende EG-Richtlijn 1 is in Nederland geïmplementeerd door de Wet gelijke

Nadere informatie

CAO bestuurders VO 2011-2013

CAO bestuurders VO 2011-2013 V T O I / O N D E R W I J S B E S T U U R D E R S V E R E N I G I N G CAO bestuurders VO 2011-2013 Rotterdam/Den Haag/Zoetermeer 13 oktober 2011 Inhoud Preambule 2 1. Algemene Bepalingen 4 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2015

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2015 Bezoldigingsbeleid voor het bestuur van Intermaris Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2015 In de Governancecode Woningcorporaties (2015: artikel 3.5) is het hierna vermelde principe ten aanzien

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Actualiteiten Arbeidsrecht

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012 Presentatie Actualiteiten Arbeidsrecht Onderwerpen Nieuwe vakantiewetgeving Wijzing Wet melding collectief ontslag (WMCO) Wijzigingen Wet allocatie

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht

Het Nieuwe Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid Het Nieuwe Ontslagrecht Wilfred Groustra 21 mei 2015 Ontslagregelingen Oude regeling: * Naar verkiezing UWV of kantonrechter. * Alleen bij kantonrechter een vergoeding. * Geen hoger

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Aanbeveling schikking en proceskosten Wwz

Aanbeveling schikking en proceskosten Wwz Aanbeveling schikking en proceskosten Wwz Aanbevelingen ten aanzien van de schikking ter zitting in Wwz-zaken (en pro forma ontbinding) en de proceskostenveroordeling in Wwz-zaken INLEIDING In de plenaire

Nadere informatie

RECLAME CODE COMMISSIE

RECLAME CODE COMMISSIE / RECLAME CODE COMMISSIE Dossier 2014/00365 Beslissing van de Reclame Code Commissie in de zaak van : Alternatief Voor Vakbond (AW), gevestigd te Utrecht, klager tegen : De Vereniging Payroll Ondernemingen

Nadere informatie

79. Afvloeiingsregelingen van topfunctionarissen onder de WNT

79. Afvloeiingsregelingen van topfunctionarissen onder de WNT ARTIKEL 79. Afvloeiingsregelingen van topfunctionarissen onder de WNT ASTRID BAREMANS EN MARTIJN VAN DE MORTEL De WNT stelt regels aan (onder meer) afvloeiingsregelingen met (gewezen) topfunctionarissen.

Nadere informatie

WNT - De topfunctionaris en zijn ontslag Damiën Berkhout (Stibbe)

WNT - De topfunctionaris en zijn ontslag Damiën Berkhout (Stibbe) WNT - De topfunctionaris en zijn ontslag Damiën Berkhout (Stibbe) Inleiding 1. Essentie van de WNT regels 2. Evaluatie van de WNT regels 3. Een voorstel tot aanpak 4. De toekomst en stellingen 1. De wettelijke

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 SPRING

Jaarrekening 2015 SPRING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 1 189.488 - Liquide middelen 2 1.183.639 - Totaal vlottende activa 1.373.127 - Totaal activa 1.373.127 - Werkelijk Openings- Ref. 31-12-15

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:1591

ECLI:NL:RBDHA:2017:1591 ECLI:NL:RBDHA:2017:1591 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 15-02-2017 Datum publicatie 24-02-2017 Zaaknummer 5615559 RP VERZ 16-50874 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT Omroep Flevoland

Rapport van bevindingen WNT Omroep Flevoland Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT Omroep Flevoland Versie 1.0 Datum 27 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eenheid

Nadere informatie

De eerste maanden WWZ.. Frank ter Huurne 10 december 2015

De eerste maanden WWZ.. Frank ter Huurne 10 december 2015 De eerste maanden WWZ.. Frank ter Huurne 10 december 2015 Ontslagrecht tot 1 juli 2015 Duaal stelsel, namelijk twee mogelijke ontslagprocedures: opzegging met toestemming van UWV of ontbinding door de

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

Model-detacheringsovereenkomst

Model-detacheringsovereenkomst Model-detacheringsovereenkomst Disclaimer Bij gebruik van onderstaande model-detacheringsovereenkomst stemt u in met deze disclaimer. Algemeen Aan de inhoud van deze model-detacheringsovereenkomst kunnen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY. Artikel 1: Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY. Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van kandidaten door de vennootschap

Nadere informatie

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moet de ontslagvergunning aangevraagd worden bij het UWV;

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid moet de ontslagvergunning aangevraagd worden bij het UWV; Nieuwsflits NAJAAR 204 www.proper payrolling.nl Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid in economisch onzekere tijden De Wet Werk en Zekerheid verandert de regels voor tijdelijke contracten per

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst 1. Ontslag 1.1 Inleiding In Nederland kennen wij een duaal ontslagstelsel. Dat betekent dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan twee wegen kan bewandelen. De werkgever kan UWV WERKbedrijf (het

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Groningen : 18 september 2013 Betreft : Notitie inzake WNT. Geachte lezer,

Groningen : 18 september 2013 Betreft : Notitie inzake WNT. Geachte lezer, Groningen : 18 september 2013 Betreft : Notitie inzake WNT Geachte lezer, Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen sietse@hofsteengezeeman.nl ellen@hofsteengezeeman.nl www.hofsteengezeeman.nl U hebt

Nadere informatie

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015

Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 Dossier Wet werk en zekerheid per 01-01-2015 De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid mee te groeien

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MF Select

Algemene Voorwaarden MF Select Algemene Voorwaarden MF Select Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Groningen op 12 september 2012 onder aktenummer 12/20 Inhoud Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 De dienstverlening... 3 Artikel

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920, houdende nadere regels over hetgeen bij de toepassing van de Wet normering bezoldiging

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

WWZ in de praktijk. Vereniging Arbeidsmediators Nederland. Driebergen, 22 maart 2016. Dirk van Genderen Stadhouders Advocaten Utrecht

WWZ in de praktijk. Vereniging Arbeidsmediators Nederland. Driebergen, 22 maart 2016. Dirk van Genderen Stadhouders Advocaten Utrecht Vereniging Arbeidsmediators Nederland Driebergen, 22 maart 2016 WWZ in de praktijk Dirk van Genderen Stadhouders Advocaten Utrecht 23 maart 2016 pagina 1 Onderwerpen uitnodiging Stand van zaken na 10 maanden

Nadere informatie

Voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz, Ernstig verwijtbaar handelen werkneemster, Geen vergoeding en ontbinding op termijn van vier dagen

Voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz, Ernstig verwijtbaar handelen werkneemster, Geen vergoeding en ontbinding op termijn van vier dagen Voorwaardelijke ontbinding onder de Wwz, Ernstig verwijtbaar handelen werkneemster, Geen vergoeding en ontbinding op termijn van vier dagen Publicatie JAR 2015 afl. 13 Publicatiedatum 21 september 2015

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36280 18 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr.

Nadere informatie

Kan een werknemer tijdens de opzegtermijn nog een. ontbindingsverzoek indienen? Nieuwsbrief Juni 2010

Kan een werknemer tijdens de opzegtermijn nog een. ontbindingsverzoek indienen? Nieuwsbrief Juni 2010 Nieuwsbrief Juni 2010 Kan een werknemer tijdens de opzegtermijn nog een ontbindingsverzoek indienen? Een werkgever kan na verkregen toestemming van het UWV Werkbedrijf de arbeidsovereenkomst met de betrokken

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie