Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat sociaal overleg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat sociaal overleg"

Transcriptie

1 KIJK EN VERGELIJK Op 11 april is er een sociaal akkoord gesloten tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet. Wat heeft ons dat opgeleverd? Kijk en vergelijk het sociaal akkoord!

2 Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat sociaal overleg Op 11 april is er in het overleg tussen vakbonden, werkgevers en kabinet een over de sociale agenda een onderhandelingsresultaat bereikt. Wat heeft dat ons opgeleverd? In deze Kijk-en-vergelijk wordt het voorgestelde onderhandelingsresultaat vergeleken met onze en standpunten, zoals verwoord in de notitie FNV- voor een sociale agenda die werkt, het door ons voorgestelde Generatiepact, de resultaten van het ZIV traject en de brandbrief van de FNV-bonden aan Minister Asscher over schijnconstructies en cao-ontduiking, en met het. In de tabellen in de bijlage beoordelen we het onderhandelingsresultaat op de volgende onderwerpen: Aanpak flex; Aanpak (schijn)constructies en ontduiking van cao s; Werken met een beperking; Ontslag; Werkloosheid en van-werk-naar-werk; Investeren in werk - Uitwerking van het Generatiepact; Pensioen en AOW. Aanpak flex Werkgevers en kabinet erkennen dat is doorgeschoten en dat dat aangepakt moet worden. De keten van tijdelijke contracten wordt verminderd: er mogen nog maar maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar worden afgesproken en ook bij cao mag daar niet meer zo veel van afgeweken worden. De draaideur (meerdere ketens achter elkaar met drie maanden ertussen) wordt moeilijker gemaakt doordat de periode wordt verlengd van drie naar zes maanden. Dat zijn belangrijke verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie en leidt er o.a. toe dat (payroll) cao s die afgesloten worden door andere bonden met bijv. zeven jaar tijdelijke contracten niet meer mogelijk zijn. Ook is er voortaan een aanzegtermijn van een maand bij het einde van een tijdelijk contract dat langer duurt dan een half jaar. Uitzendkrachten krijgen meer zekerheid doordat het uitzendbeding waardoor ze van de ene dag op de andere werk kwijt kunnen zijn aan banden wordt gelegd. De speciale ontslagregels voor payrollen worden afgeschaft, zodat ontslag van payrollers bij einde werk ook lastiger wordt. De 0-uren contracten in de zorg worden afgeschaft en overal elders wordt het gebruik hiervan beperkt. Verder is de afspraak het oneigenlijk gebruik van driehoekrelaties aan banden te leggen. Over de afspraken op het gebied van flex hebben we bijna alles binnengehaald. De erkenning dat flex doorgeschoten is en aangepakt moet worden is een goed uitgangspunt om aan de slag te gaan. Over payrollen en andere driehoeksrelaties moeten we in de Stichting van de Arbeid afspraken gaan maken, om dat verder te beperken. Payrollen is nog niet de wereld uit, maar we zijn wel een stapje dichterbij gekomen. Aanpak (schijn)constructies en ontduiking cao s Het kabinet heeft tegelijk met het akkoord een plan van aanpak schijnconstructies naar de Tweede Kamer gestuurd, dat verder wordt uitgewerkt met de sociale partners. De aanpak van schijnconstructies bestaat uit het bestrijden van schijnzelfstandigheid, ontduiking minimumloon en cao en misbruik premie-afdrachten. Ook worden er allerlei legale constructies gebruikt (bijv. de Cyprus-route en de Polenconstructie om cao s en minimumloon te ontduiken) en ook dat wil men gaan aanpakken. 3

3 Deze aanpak is door ons gevraagd in de brandbrief aan Minister Asscher die door de werknemers van Sierafor aan hem is aangeboden. De brandbrief was ondertekend door bestuurders van meerdere FNV bonden, en in de FNV breed gesteund. Zeer goed om te zien dat deze aanpak nu in het onderhandelingsresultaat terug komt en dat sociale partners expliciet bij de uitwerking betrokken worden. Handhaving staat hoog op de agenda. Ook aanbesteding leidt nogal eens tot ontduiking cao s. Daarom is het goed dat nu is uitgesproken dat de hoofdregel moet zijn dat de werknemers met behoud van arbeidsvoorwaarden hun werk behouden, ook in geval van aanbesteding en bij faillissement. Bij publieke aanbesteding moeten arbeidsvoorwaarden gerespecteerd worden. Deze dingen moeten nog wel nader uitgewerkt worden. De ketenaansprakelijkheid wordt uitgebreid naar (cao-)loon, iets waar we al lang voor pleiten. Ook op dit onderdeel heeft onze tot belangrijke stappen vooruit geleid en kunnen we zelf met werkgevers en overheid voluit aan de slag. We moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat op een aantal onderdelen ook de uitwerking gaat deugen. Werken met een beperking Beschut werk blijft mogelijk. De instroom in de huidige WSW wordt gestopt per 1 januari In de tussentijd worden er 35 regionale werkbedrijven opgericht die daarna gaan zorgdragen voor plaatsing van mensen bij werkgevers. Gemeenten krijgen hier de lead. Er wordt beloond conform minimumloon of cao met een doorgroeimogelijkheid tot 120% WML. De werkgever kan een loonkostensubsidie aanvragen. Wajongers worden vanaf 2015 elke vijf jaar opnieuw gekeurd en de huidige Wajongers wordt herkeurd (ook om te zorgen dat jonge mensen niet voor hun hele leven worden afgeschreven) en de Wajong is dan alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Wie niet voor de Wajong in aanmerking komt kan ook een beroep doen op het Werkbedrijf. Indien in 2016 niet ten minste extra banen in de marktsector voor deze groepen beschikbaar zijn, gaat het 5% quotum in werking en worden werkgevers op straffe van een boete verplicht om werkenden met een beperking in dienst te nemen. Deze afspraken zijn heel erg goed en komen overeen met onze : beschut werk blijft bestaan; de regionale aanpak is heel zinvol en er wordt gewoon beloond conform WML of cao zodat ontduiking van cao en/of WML op deze manier niet meer mogelijk is. Het quotum treedt in 2016 in werking tenzij zonder dat quotum de doelstelling al gehaald is. We kunnen op dit onderdeel dus zeer tevreden zijn. Eén kanttekening: herkeuring Wajongers moet leiden tot Gewoon Goed Werk voor deze mensen. Ontslag In het ZIV traject hebben we o.a. gesproken over het huidige ontslagrecht. In het onderhandelingsresultaat staat daarover een aantal dingen. Allereerst is van belang dat deze wijzigingen pas in 2016 in werking treden, als de crisis zeer waarschijnlijk voorbij is en de arbeidsmarkt weer tot rust is gekomen. De preventieve toets blijft behouden en de werkgever kan niet meer kiezen welke route hij neemt (UWV of kantonrechter) zodat de willekeur uit het huidige systeem verdwijnt. Voor ons zijn dit twee belangrijke uitgangspunten. Verder wordt hoger beroep mogelijk, een andere wens van ons en krijgt voortaan iedereen een zogenoemde transitievergoeding. Die vergoeding is lager dan tot nu toe, maar geldt straks wel voor iedereen. Nu krijgt lang niet iedereen een vergoeding. Bij sociaal plan kunnen er afwijkende afspraken gemaakt worden. Dat levert ons mogelijkheden op om ons te profileren en geeft ruimte voor het ontwikkelen van vakbondsmacht. Een ander belangrijk punt is dat er een bedenktijd komt van twee weken voor mensen die een vaststellingsovereenkomst tekenen. Ook hier werk aan de winkel voor vakbonden. Over al deze zaken kunnen we dus positief zijn. Behoud van de preventieve toets, één route, mogelijkheid tot hoger beroep en een vergoeding voor iedereen zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Ook flexwerkers krijgen recht op een transitievergoeding, jammer is dat die vergoeding pas na een of meer tijdelijke contracten van samen twee jaar geregeld is. Wel worden de scholingsmogelijkheden voor flexwerkers verbeterd en krijgen ze gelijke toegang tot Van-Werk-Naar-Werk voorzieningen (zie hiernaast). Werkloosheid en Van-Werk-Naar-Werk De hoogte en duur van de WW blijft in principe gelijk. Wel wordt de WW vanaf 2016 anders gefinancierd. De overheid gaat hier minder aan betalen, en sociale partners nemen de rest voor eigen rekening, door middel van cao-afspraken. Hiermee krijgen vakbonden en werkgevers de regie ook terug. Werkgevers hebben toegezegd dat hier op centraal niveau harde afspraken over gemaakt zullen worden. De SER zal hierover om advies worden gevraagd. Het is mooi dat we de huidige regels over hoogte en duur kunnen behouden in ieder geval tot de crisis is verdwenen is. De veranderingen in de structuur daarna zijn een opdracht voor ons en een manier om vakbondsmacht te ontwikkelen. Voor van werk-naar-werk-regelingen is in 2014 en 2105 jaarlijks 300 miljoen ter beschikking gesteld voor de cofinanciering van sectorale plannen. O&O-fondsen worden ontschot en er worden transitiefondsen opgericht. In het Generatiepact hebben we deze voorstellen gedaan en het is goed om dit terug te zien. De IOW vanaf 60 blijft bestaan, wat we ook willen. De IOAW wordt langzaam afgebouwd. Als er sectorplannen worden ingediend kunnen hier ook zaken als deeltijd-ww, afzien van 52% belasting bij eerder stoppen met werken en ontheffing van sollicitatieplicht van 60+-ers worden afgesproken. Er komt een nieuwe structuur voor de (regionale) arbeidsmarkt en voor de sociale zekerheid. Sociale partners gaan samen met o.a. de gemeentes een houdbare infrastructuur ontwikkelen. De 35 werkpleinen gaan daarin een centrale rol vervullen. We kunnen daar een goede bijdrage leveren aan de aanpak van werkloosheid en onze zichtbaarheid vergroten. Pensioen en AOW Om de problemen veroorzaakt door de verhoging van de AOW leeftijd te verzachten is er een verruiming van de overbruggingsregeling afgesproken tot 300% WML voor samenwonenden en 200% WML voor alleenstaanden. Deze overbruggingsregeling lost voor de meeste van onze leden de problemen op. Over pensioen maken we ons meer zorgen en daar valt nog wel wat te doen. Sociale partners krijgen de gelegenheid om een alternatief uit te werken voor de in het voorgestelde beperking van het Witteveenkader. Een van de mogelijke opties is het mogelijk maken van netto-netto-sparen, maar ook andere varianten zullen aan de orde kunnen komen. Sociale partners krijgen zes weken de tijd om dit uit te werken. Over de financiering is nog niet alles duidelijk. De voorstellen over de discontovoet en het integraal Financieel Toetsingskader bieden nog veel ruimte voor uitleg. De komende zes weken zijn cruciaal voor eindbeoordeling. Conclusie Onze en uitgangspunten komen dus in veel onderdelen van het onderhandelingsresultaat terug. Op veel onderwerpen hebben we goede afspraken kunnen maken. Op een aantal onderwerpen is er ruimte voor ons om vakbondsmacht te ontwikkelen en ons te profileren. Ons eindoordeel is dan ook positief en daarom vragen we de bondsraad in te stemmen met het onderhandelingsresultaat. Na totstandkoming van dit onderhandelingsresultaat is aansluitend een discussie ontstaan over de bezuiniging van Het lijkt daarbij alsof de VVD op voorhand onze afspraken weer van tafel wenst te halen. Dat kunnen wij nooit accepteren. Als de regering dat laat gebeuren zullen we meteen na de oprichting van FNV in Beweging moeten laten zien waar we voor staan. Een krachtige vakbeweging die niet over zich heen laat lopen. Daar zijn we met zijn allen bij. Maar dit akkoord staat voor ons als een huis. In de tabellen hieronder vindt u op detailniveau een weergave van de afspraken en een vergelijking met onze en standpunten zoals verwoord in FNV in Beweging voor een Sociale Agenda die Werkt, de resultaten van het ZIV traject, de brandbrief aan Minister Asscher en het Generatiepact. 4 5

4 Aanpak flex Sociaal akkoord Erkend dat flex is doorgeschoten Erken dat flex is doorgeschoten. Belangrijk uitgangspunt. Tijdelijke contracten per 2015 Maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar. Maximaal 1 tijdelijk contract in 1 jaar, met onbeperkte Niets. Zeer goed. Het aantal (payroll) cao s dat afgesloten Afwijking van deze bepaling in de cao tot maximaal afwijkingsmogelijkheid in de cao en draaideurconstructies werd door andere bonden met bijvoorbeeld zeven jaar zes contracten in vier jaar. bemoeilijken. tijdelijke contracten groeide hard. Vanaf 2015 kan dat Volgt er een tijdelijk contract binnen zes maanden na niet meer. Aanzegtermijn belangrijk voor ons. het aflopen van het vorige contract dan gaat de telling door. Aanzegtermijn van een maand moet bij einde contract als dat contract langer duurt dan zes maanden. Uitzendcontracten Maximaal 6 maanden uitzendbeding. In de brandbrief aan minister Asscher is gepleit voor Niets. Zeer goed. Hiermee kan in de NBBU cao niet langer Bij cao kan hier tot maximaal 1,5 jaar van afgeweken inperking van het onbeperkt gebruik van het uitzend- gebruik gemaakt worden van de bepaling met twee worden. beding. jaar uitzendbeding. Payrollen De aparte ontslagregels voor payrollen worden afge- Payrollen is één van de driehoeks-relaties die we willen Niets. Van belang dat payrollen in de Stichting komt en dat schaft. aanpakken. Er wordt nu veelvuldig misbruik van we de legitimiteit er van kunnen bestrijden. Het ver- Payrollen komt terug in de StAr met als uitgangspunt gemaakt (zie brandbrief). plichten van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is dat oneigenlijk gebruik moet worden tegengegaan. een goede stap, net als het afschaffen van de speciale Er komt een verplichting tot een schriftelijke arbeids- ontslagregels. Er moet hier meer gebeuren om de overeenkomst voor payrollers zodat duidelijk is wie problemen op te lossen. de werkgever is. Proeftijd Bij tijdelijke contracten van zes maanden of minder Geen proeftijd in tijdelijke contracten. Goed. kan geen proeftijd meer aangeboden worden. Concurrentiebeding In tijdelijke contracten kan geen concurrentiebeding Geen concurrentiebeding in tijdelijke contracten. Zeer goed. worden opgenomen, met uitzondering van hele bijzondere situaties 0-urencontracten Geen nul urencontracten in de zorg. Geen versnippering contracten maar volwaardige Niets. Goed. Het vergt wel coördinatie om te zorgen dat er Alleen nul urencontracten in andere sectoren gedu- arbeidsovereenkomsten. geen afwijkingen in de cao s worden afgesproken. rende maximaal 6 maanden als dit overeengekomen Maar dat gaat lukken. is in de arbeidsovereenkomst. Bij cao kan hiervan, mits gemotiveerd, afgeweken worden. Zieke flexwerkers De arbeidsverledeneis bij ziekte van een flexkracht We voeren hier al lang actie voor en lobbyen in de Per 1 januari 2014 zou de ziektewetuitkering van een Zeer goed. gaat van tafel. Hierdoor behouden ook flexkrachten politiek. flexkracht afhankelijk zijn van het arbeidsverleden. Hier- recht op doorbetaling van 70% van hun laatste loon door zou de uitkering van een zieke flexkracht al binnen gedurende twee jaren ziekte. drie maanden naar bijstandsniveau kunnen zakken. 6 7

5 Gebruik driehoeksrelaties Vakbonden, werkgevers en kabinet gaan onderzoeken Aanpakken van driehoeksrelaties, zeker waar die Redelijk. Payrolling en contracting worden ingeperkt hoe het oneigenlijk gebruik van driehoeksrelaties gebruikt worden om cao enz. te ontduiken. maar niet verboden. Dit vergt nog veel werk om dit pro- zoals bij uitzendarbeid, payrolling en contracting moet bleem op te lossen. Goede cao coördinatie op deze pun- worden tegengegaan. Voorkomen moet worden dat ten wordt belangrijk de komende jaren. deze constructies vooral worden benut voor ontduiking of ontwijking van cao en andere arbeidsvoorwaarden. Meer flexibiliteit voor jongeren tot 18 jaar Voor jongeren tot 18 jaar, met baantjes tot 12 uur kan Geen. Als je 18 wordt vlieg je er dus uit als je een baantje bij er wel meer flexibiliteit geboden worden in tijdelijke een supermarkt hebt. In veel andere sectoren past dit contracten, oproepcontracten etc. wel in het idee over vakantiewerk. Scholing Flexibele werknemers moeten vaker opgeleid worden Gelijke rechten voor flexkrachten. Een mooie basis. om startkwalificaties te halen. Er moet gelijke toegang tot scholing (bedrijfsscholing/ sector-fondsen) komen voor flexkrachten. (Schijn)constructies en ontduik ing cao s Sociaal akkoord Aanpak schijnconstructies Het kabinet heeft een Plan van Aanpak schijnconstruc- In de brandbrief aan Minister Asscher staan de volgende Effectiever bestrijden van fiscale fraude. Zeer goed. De problemen van de doorgeschoten en ties naar de Tweede Kamer gestuurd. Verdere uitwerking punten: Verder is er in het geen aandacht voor onfatsoenlijke flex en het gebruik van (schijn)construc- vindt plaats met sociale partners. Stevige aanpak van schijn-zelfstandigheid aan de poort sociaal beleid, waaronder goede arbeidsvoorwaarden ties staat nu echt op de kaart. Er is erkenning voor het De aanpak van schijnconstructies bestaat uit het (voorkom registratie van werknemers als zelfstandige en arbeidsomstandigheden. ontwrichtende effect op de arbeidsmarkt en de oneer- bestrijden van: i.p.v. arbeidsintensieve controles naderhand). Zorg dat lijke concurrentie die het te weeg brengt. Een totaal- Schijnzelfstandigheid alleen echte zzp ers een VAR en handelsregistratie aanpak moet leiden tot effectieve bestrijding van Ontduiking minimumloon (maar ook voorkomen kunnen verkrijgen. Bemiddeling van zzp ers door schijnconstructies. Oplossingsrichtingen zijn in lijn met oneigenlijk opvoeren van onkostenvergoedingen uitzendbureaus moet worden tegengegaan. Ook het ons beleid en we worden bij de uitwerking betrokken. als onderdeel van het loon) UWV moet werklozen niet pushen naar het zzp-schap. Misbruik premieafdrachten (inclusief sociale Voorkom misbruik via EU landen met een lage premie/ zekerheidsafdrachten in andere EU landen) belasting druk. Ontduiking van cao s (onder meer bij grensover- Data van controlerende en uitvoerende instanties aan schrijdende arbeid) elkaar koppelen, zodanig dat malafide en frauduleuze Gefingeerde dienstverbanden (georganiseerde constructies (maar ook de personen die erachter zitten) misdaad) makkelijker zijn te achterhalen en aan te pakken. Migratieconstructies Het misbruiken van bestaande legale constructies en van flexibele arbeidsrelaties (werken met schijnzzp ers) en internationale (belasting)constructies (bijv. Cyprusroute en Polenconstructie) moet met kracht worden tegengegaan. 8 9

6 Aanbesteding Uitbreiding ketenaansprakelijkheid naar (cao-)loon. Regel ketenaansprakelijkheid en hoofdelijke n.v.t. Zeer goed. Ketenaansprakelijkheid krijgt eindelijk Verantwoordelijkheden en regelgeving bij aan- aan sprakelijkheid. uitbreiding naar (cao)loon. besteding dienen beter geregeld te worden: zowel Leg vast aan welke arbeidsvoorwaarden aan- opdrachtgever als inlener zijn aansprakelijk en ver- bestedingsovereenkomsten moeten voldoen. antwoordelijk! Zorg voor betere implementatie van ILO verdrag 94, Bij aanbesteding, uitbesteding of (schijn)faillissement dat eist dat in de sector gebruikelijke cao moet moeten de werknemers, die het betreffende werk worden toegepast op de betrokken werknemers. doen, het werk met behoud van arbeidsvoorwaarden Voorkom dat doorstart na faillissement kan met kunnen volgen. flexwerkers/zzp ers. Uitgangspunt moet zijn: Bij publieke aanbesteding arbeidsvoorwaardenniveau mens volgt werk. van cao s respecteren (ILO verdrag 94). Bij aanbesteding mogen slechts in uitzonderlijke situaties 0-urencontracten worden afgesloten. Cao naleving Intensiveren handhavingsinspanningen, onder De pakkans bij overtreding wettelijke regels en cao Bezuinigingen: 20% van de formatie inleveren (voor- Zeer goed. Komt overeen met onze. meer door tijdelijk 35 extra inspecteurs aan te moet worden vergroot. zitter or van de Arbeidsinspectie zoekt media op om stellen bij de Inspectie SZW cao team (voorheen Inspectie SZW moet ook controleren op naleving cao. aan te geven dat gegeven de onderbezetting de dienst Arbeidsinspectie). De pakkans moet hiermee worden Regel ketenaansprakelijkheid, dus ook voor cao loon. niet aan haar wettelijke taken kan voldoen ). vergroot. Controle op naleving cao s voor sociale partners ver- Verstevigen samenwerking Inspectie SZW en cao eenvoudigen door hen vergaande controlebevoegd- partijen. heden toe te kennen. Wettelijke bevoegdheden voor vakbonden in het kader van cao naleving en ter voorkoming van illegale arbeid versterken. ZZP Zzp ers zouden toegang moeten krijgen tot Zorg dat flexwerkers en zzp ers toegang krijgen tot n.v.t. Goed. Komt overeen met de. O&O-fondsen en toekomstige transitiefondsen. collectieve voorzieningen. Dit vergroot het draagvlak Door eveneens gebruik te kunnen maken van onder dergelijke afspraken. Een premieverplichting scholing en loopbaanoriëntatie krijgen zij een moet voor allen gelden en niet op vrijwillige basis sterkere positie op de arbeidsmarkt. Uiteraard (zo wordt oneerlijke concurrentie voorkomen). staan hier premieverplichtingen tegenover. Voorkomen oneerlijke concurrentie door aanpak schijnzelfstandigheid (zie onder Aanpak schijnconstructies)

7 Werken met een beperking Sociaal akkoord Beloningsregime: loonkostensubsidie en aansluiten bij Geen loondispensatie. Gelijk werk, gelijk loon. Veel ruimte loondispensatie. Zeer goed. Misschien nog wel beter dan we hoopten. CAO werkgever (regulier of gemeente). Verschil tussen De FNV is voorstander van een loonkostensubsidie 100% WML en loonwaarde is rekening overheid (loonkos- of loonsuppletie om werkgevers te compenseren voor tensubsidie; maximaal 70% WML). Verschil tussen CAO- een productieverlies. loon en 100% WML is rekening werkgever (regulier of werkbedrijf). Mogelijkheid tot doorgroei naar 120% WML. Per is er geen nieuwe instroom in de WSW De FNV vindt het onacceptabel om de werkgelegenheid Praktisch opheffen WSW. Goed. Een basisvoorziening blijft overeind. meer. Mensen die niet meer in de WSW kunnen instromen in de sociale werkvoorziening af te breken voordat het kunnen beroep doen op het werkbedrijf voor begeleiding aan werk helpen en houden van mensen met een naar werk. Het zittende bestand WSW blijft onder huidig arbeidsbeperking in reguliere bedrijven en instellingen wettelijk WSW-regime. Inzet op zoveel mogelijk plaatsen is gerealiseerd. van WSW-ers bij reguliere werkgevers. Efficiencykorting WSW verspreid over zes jaar oplopend tot 290 miljoen euro. Perspectief is gericht op vorming 35 regionale werk- FNV wil dat de expertise van het UWV behouden blijft Gemeentes beschut werk laten aanbieden. Prima. Dit is zoals we het voor ogen hadden bedrijven, die zorg dragen voor plaatsing van mensen voor de re-integratie van jongeren met een arbeids- bij werkgevers. Gemeenten hebben de lead bij de werk- handicap, bijvoorbeeld op het niveau van de bedrijven, die met een commerciële inslag worden werkpleinen. Werkgevers, werknemers en UWV doen geleid. Werkgevers, werknemers en UWV doen mee mee in de leiding van het Werkbedrijf. in de leiding van het Werkbedrijf. Werkgevers kunnen bovendien meedoen in de financiering. Geen afspraken over Bijstand, wel geïndividualiseerde Afschaffen huishouduitkerings-toets. Invoeren huishouduitkerings-toets. Gemeentes hebben De Wajong blijft bestaan, verder is er niets geregeld, Wajong op min 75% WML Bijstandsgerechtigden niet langer dan 3 maanden de mogelijkheid om bijstandsgerechtigden langdurig sowiesois er niks voor bijstandsgerechtigden geregeld. werken met behoud van uitkering. met behoud van uitkering of onder minimum loon te laten werken. De Wajong is per alleen nog toegankelijk voor Er blijft een specifieke regeling voor jonggehandicapten. Uitkleding Wajong, met name voor niet volledige Prima. Alles staat of valt bij of gemeentes samen met mensen die volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen Wajongers dienen zich voldoende in te spannen om in arbeidsongeschikten. sociale partners er inslagen daadwerkelijk baanaanbod hebben, iedere 5 jaar herkeuring. De huidige Wajongers aanmerking te blijven komen voor een uitkering. te genereren. Herkeuring van de bestaande groep is worden ook allemaal herkeurd. Mensen die niet voor de lastig te beoordelen, als het gaat om op weg helpen Wajong in aanmerking komen kunnen een beroep doen op naar Gewoon Goed Werk, past het binnen onze uitgangs- het Werkbedrijf voor begeleiding naar werk. Deze mensen punten, maar dat werk moet er dan wel zijn. komen formeel in dienst bij de gemeente, de gemeente verzorgt zo nodig een uitkering (bijstandsregime). Naast allerlei min of meer vrijblijvende instroom afspra- De instroom in de Wajong wordt beperkt doordat er Invoering van quotum van 5% arbeidsongeschikten. De nu gekozen regeling lijkt een adequate uitwerking ken ook een in de wet vastgelegd quotum met de afdwingbare kwantitatieve afspraken komen over van onze. genoemde jaarlijkse aantallen, waarbij een structurele arbeidsplaatsen voor jongeren met een arbeids- situatie bereikt wordt in Het quotum wordt geac- handicap. tiveerd op het moment dat het aantal afgesproken banen niet tot stand komt. Dit wordt voor het eerst eind 2016 gemeten, dan zouden er minimaal extra banen voor mensen met een beperking moeten zijn gerealiseerd in de marktsector. De activering van het quotum start na overleg met de sociale partners en gemeenten

8 Het Werkbedrijf bepaalt de loonwaarde op de werkplek Een onafhankelijke indicatiestelling: De FNV is van In de contourennota wil het kabinet de indicatie voor Lijkt prima. Maar regering houdt nog slag om de arm: in samenspraak met de werkgever. Het Werkbedrijf mening dat dergelijke verstrekkende indicaties bijv. beschut werk, de ondersteuning bij participatie, een verkening. In de gaten houden dus. draagt zorg voor de noodzakelijke begeleiding op de onafhankelijk dienen te geschieden. en misschien zelfs ook of men tot de doelgroep loon- werkplek. dispensatie hoort, bij de gemeente beleggen. Verkend zal worden of de keuring van werknemers door één organisatie kan plaatsvinden; dit zou een samenvoeging van UWV en CIZ betekenen. ONTSLAG Sociaal akkoord Een preventieve toets blijft behouden. Alleen met een Een preventieve toets behouden. Ontslagtoets door advies. De werkgever mag ook met Positief. Deze toets geeft dezelfde mate van preven- positieve beslissing van het UWV (of toestemming van een negatief advies van het UWV ontslaan en de werk- tieve rechtsbescherming als de huidige preventieve de kantonrechter), mag de werkgever ontslaan. Tot die nemer moet het initiatief nemen om het ontslag aan toets. beslissing blijft de werknemer in dienst. te vechten. Hoger beroep wordt mogelijk. Er is niet expliciet aan- Een rechterlijke toets moet mogelijk zijn. Geen hoger beroep. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige gegeven dat herstel dienstverband mogelijk is, de Herstel dienstverband moet mogelijk zijn. situatie. Hoger beroep is namelijk nu niet mogelijk en verwachting is van wel omdat anders hoger beroep leidt tot een zorgvuldiger beoordeling. zinloos is. Enkelvoudige route afhankelijk van de reden voor ont- Bij voorkeur enkelvoudig om shoppen van werkgevers Enkelvoudige route. Positief. De ongelijke behandeling van werknemers slag; werkgever kan niet meer kiezen. Bij ontslag om te voorkomen. die samenhangt met de keuze van de ontslagroute economische redenen moet de werkgever naar het (UWV of kantonrechter) wordt opgeheven. UWV, bij ontslag om in de persoon gelegen redenen naar de kantonrechter. Vergoeding Toekenning van een vergoeding hangt niet meer af van Ontslagvergoeding voor iedereen, ook voor flexwerker. Iedereen een vergoeding maar een lagere dan nu Iedereen krijgt een vergoeding dat is positief. de gekozen route en iedereen heeft recht op een ver- voorgesteld, nl. na 1 jaar recht op ¼ maandsalaris per Ook flexwerkers krijgen na twee jaar dienstverband (één goeding bij einde dienstverband, bij een dienstverband dienstjaar. of meer aansluitende contracten) een vergoeding; dat van 2 jaar of meer. De inspanningen van de werkgever verbetert de positie van flexwerkers. Het is jammer dat voor employability en VWNW-trajecten kunnen in min- flexwerkers niet eerder recht op vergoeding krijgen. De dering worden gebracht. Hierover moeten afspraken uitwerking van investeringen van werkgever en conse- worden gemaakt in de Stichting van de Arbeid en kun- quenties daarvan zullen nog een flinke klus worden nen we dus nog invloed uitoefenen. Van belang is dat maar geven ons de ruimte om ons eigen VNWN-beleid dan duidelijk afgesproken wordt wanneer dat kan, het verder vorm te geven. Wel goed dat iedereen nu een gaat hier immers om een prikkel voor werkgevers om vergoeding krijgt en niet alleen degenen die via de daadwerkelijk te investeren in employability van wer- kantonrechter ontslagen worden. kenden en in VWNW-trajecten

9 De hoogte van de transitievergoeding is 1/3 maand- Geen norm opgenomen. Discussie over de hoogte ligt Vergoeding is een kwart maandsalaris per dienstjaar Verbetering is dat iedereen recht heeft op een ver- salaris per dienstjaar en bij een dienstverband langer voor de hand. De nadruk moet meer liggen op garanties met een max. van vier maandsalarissen. goeding en dat deze niet afhankelijk is van de ontslag- dan 10 jaar een half maandsalaris, met een maximum op nieuw werk dan op de hoogte van ontslagvergoeding. route. De hoogte van de vergoeding is echt hoger dan van euro. wat in het staat. Het is natuurlijk wel lager dan de huidige kantonrechtersformule, maar daarbij moet opgemerkt worden dat deze niet voor iedereen geldt en dat de kantonrechters hebben aangekondigd de kantonrechtersformule aangepast zou gaan worden (lees: verlaagd zal worden). Bij in de persoon gelegen redenen voor ontslag is Schadevergoeding moet een afschrikwekkend effect Maximaal een half maandsalaris per dienstjaar met een Positief is in ieder geval dat er geen maximering is en afwijking van transitievergoeding mogelijk bij ernstige hebben in geval van een aan de werkgever verwijtbaar maximum van euro. dat de rechter ruimte blijft houden voor individuele verwijtbaarheid bij werknemer of werkgever. Criteria ontslag. gevallen om hogere ontslagvergoedingen op te leggen. van ernstige verwijtbaarheid moeten nog opgesteld Nu wordt de kantonrechtersformule als leidraad geno- worden. men, (waarvan positief en negatief kan worden afge- Maximale vergoeding is hierbij niet van toepassing en weken), maar dit is ook geen wettelijke regeling. Het is rechter stelt afwijking vast. nog onduidelijk hoe dit in de praktijk zal uitwerken. Alle regelingen over de vergoeding zijn van ¾ dwingend Geen normvergoeding over opgenomen, maar het Maximering tot euro. Het is dus mogelijk om afspraken te maken in Sociaal recht. Dat betekent dat in cao s en sociaal plannen hier- uitgangspunt van de ZIV-rapportage is dat ¾ dwingend Plannen op het huidige niveau. Dit betekent dat er van afgeweken mag worden. recht (afwijking per cao) mogelijk moet zijn. vakbondswerk van gemaakt moet worden en dat het aantrekkelijk is om lid te worden van een vakbond. De proceduretijd bij UWV of Kantonrechter mag worden Niet expliciet opgenomen. Bestaande wettelijke opzegtermijn, maar duur van de Dit is geen verslechtering ten opzichte huidige regel- afgetrokken van de opzegtermijn (de opzegtermijnen procedure bij UWV verkort naar 4 weken. geving. In het Sociaal Akkoord staat geen verkorting blijven hetzelfde). Net als nu moet altijd minimaal een van de procedure, maar in het overzicht van SZW wel. maand opzegtermijn overblijven. Maand opzegtermijn blijft behouden. Er wordt geen verkorting van de UWV procedure voor- De Stichting van de Arbeid wijst op het belang van een gesteld. Echter in overzicht van SZW staat wel dat zorgvuldige procedure bij het UWV. procedure UWV vier weken gaat duren. Transitievergoeding overige afspraken Overgangsregeling tot 1 jan 2020 voor werknemers Veel aandacht voor VWNW en middelen die hiervoor Lage individuele transitievergoeding die geoormerkt is De transitievergoeding is niet geoormerkt. Mooi is dat die op 1 januari jaar of ouder zijn. beschikbaar moeten worden gesteld door werkgever voor scholing. er voor oudere werknemers een overgangsregeling is Vergoeding van 1 maand per dienstjaar voor de jaren voor bijvoorbeeld sector-overschrijdende transitie- waarbij de vergoeding hoger is. dat iemand ouder is dan 50 jaar op het moment van fondsen (dus met name collectief) Collectief: hier ligt uitdaging om er vakbondswerk van ontslag. te maken, namelijk het opzetten van goede transitie- MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers fondsen. Extra uitdaging is om dit vakbondswerk worden uitgezonderd, wordt nader uitgewerkt. zichtbaar te maken. Dit vergt nog veel werk waar we Hardheidsclausule dat werkgever geen vergoeding vakbondswerk van kunnen maken. hoeft te betalen als continuïteit van bedrijf in gevaar komt. Overige maatregelen bij ontslag De wijzigingen van het ontslagrecht gaan in per De veranderingen moeten op middellange termijn Waarschijnlijk 1 januari Het is ook belangrijk dat de wijzigingen niet per direct 1 januari worden ingevoerd, centraal moet een duurzame ingaan want er moet nog veel werk worden verricht arbeidsmarkt met Gewoon Goed Werk staan. door sociale partners om te komen tot een goede infrastructuur voor deze van-werk-naar-werk transities

10 Ontslag via een commissie die bij cao wordt ingesteld De wet moet mogelijkheid bieden om bij cao te ontslaan Geen regeling. Dit biedt weer kansen en risico s voor vakbondswerk. wordt mogelijk (voorwaarden moeten nog nader wor- in een qua beschermingsniveau vergelijkbare procedure. Door een cao-procedure kunnen er misschien betere den bepaald). VWNW-afspraken worden gemaakt binnen de sector en binnen bedrijf kunnen misschien ook kansen op herplaatsing meer uitgenut worden. Risico is dat we ook als vakbond een zorgvuldige procedure moeten waarmaken. In de wet wordt verplichting opgenomen om te inves- Goede werkgever moet in werknemer investeren, Geen afspraken. Er is in akkoord veel aandacht voor employability, teren in employability. afspraken met name employability waarop wij ook hebben ingezet. Vaststellingsovereenkomst blijft mogelijk met een Vaststellingsovereenkomst herroepbaar binnen Geen afspraken. Dit is verbetering ten opzicht van de huidige situatie. bedenktijd van 2 weken redelijke termijn Afwijking afspiegelingsbeginsel bij cao mogelijk. Geen voorstel, dus ook geen wijziging voorgesteld. Afwijking afspiegelingsbeginsel mogelijk bij cao. Risico kan zijn dat werkgevers alleen ouderen willen ontslaan. Dit kan echter alleen bij cao, dus ook hier is van belang dat er in cao s geen slechte afspraken worden gemaakt. Werkloosheid en van-werk-naar-werk Sociaal akkoord WW Tot 2016 zelfde hoogte en zelfde duur WW als nu. Hoogte en duur wordt niet aantast. Duur WW beperken tot 2 jaar en opbouw veranderen. Inzet gedeeltelijk bereikt: WW blijft hetzelfde; Vanaf 2016 komt er een ander financieringsmodel Werknemers en werkgevers betalen voor WW premie. Eerste 10 jaar een maand per jaar en daarna ½ maand de wettelijke duur beperkt; materieel gelijk aan nu, waarin overheid en sociale partners samen zorgen per jaar. Eerste jaar loongerelateerd, tweede jaar mini- mits geregeld in de cao. voor behoud van totale hoogte en duur van mumniveau. Overgangsrecht, opgebouwde jaren wor- Ouderen worden wel ontzien. 38 maanden. den binnen het maximum gerespecteerd. Geeft mogelijkheid om ons op cao te profileren en De duur van de door de overheid gefinancierde WW is dus een opdracht aan ons. wordt langzaam ingekort met 1 maand per kwartaal in januari 2016 t/m 2019 max 2 jaar. Sociale partners kunnen in de cao een aanvulling van de WW-uitkering afspreken van zowel de opbouw als de duur (zodat in totaal een WW overblijft die hetzelfde is als nu qua opbouw, duur en hoogte). Wijziging opbouw wettelijke WW i.p.v. 1 maand per gewerkt jaar, naar: eerste 10 jaar werken 1 maand WW per jaar en na 10 jaar ½ maand per jaar tot max 24 maanden, met overgangsrecht. Na 2016 bouwen aan privatisering WW en regie bij sociale partners. Publiek gefinancierde deel WW wordt 50/50 betaald door werkgevers en werknemers. Invoering

11 Van-werk-naar-werk regeling 300 mln euro beschikbaar voor van-werk-naar-werk (Inter)sectorale aanpak ontwikkelen voor transities Wordt verantwoordelijkheid van individu; krijgt transitie- Intersectorale aanpak is mogelijk maar de financiering afspraken en co-financiering van sectorale plannen van-werk-naar-werk van overschot naar tekort sectoren budget voor scholing en financiering voor begeleiding moet ook uit andere bronnen komen. De structurele Ontschotten O&O-fondsen. ook beschikbaar voor voormalig werknemers die werk- en ondersteuning. aanpak van VWNW komt nu in de sectoren op de agenda. Oprichten transitiefondsen. loos zijn geworden uit de sectoren. Ontschotten O&O-fondsen en oprichten van collectieve transitiefondsen. Regie WW SER advies over de vormgeving van de sociale infra- Regie van de WW naar sociale partners, ruimte voor Geen regie naar sociale partners, regie WW en uitvoering Procesafspraak op hoofdlijnen, geeft ruimte om onze structuur. premiedifferentiatie en preventief beleid. naar gemeenten. wensen te realiseren en hangt af van de randvoor- Gaat om instituties rondom duurzame baarheid, Op basis van goed werkgeverschap premie differentiëren. waarden die in SER worden afgesproken. Kans om bij van-werk-naar-werk en re-integratie, inclusief een VWNW bond beter te profileren. financiering die samen door sociale partners wordt opgebracht en premiedifferentiatie. IOW IOW vanaf 60 blijft bestaan tot De IOW leeftijd Geen specifieke. IOW na evaluatie, besluiten om wel/niet af te schaffen. Is wat we wilden, blijft bestaan. wordt niet verlaagd naar 55 jaar. Op basis van een IOW leeftijd verlagen van 60 naar 55 jaar. evaluatie wordt bezien of de IOW structureel wordt gemaakt. IOAW Wordt langzaam afgebouwd. Werknemers die 50 jaar Geen specifieke. Komt te vervallen. In plaats hiervan zou voor 55 plus de Verdwijnt, maar er is ruim overgangsrecht. en ouder zijn op 1 januari 2015 (werknemers geboren IOW gelden. vóór 1 januari 1965) op de eerste dag van hun werkloosheid kunnen nog gebruik maken van de IOAW na de WW-uitkering. Daarna niet meer. Investeren in Werk - Uitwerking van het Generatiepact Sociaal akkoord Sectorale plannen worden in de loop van 2013 Wij stellen voor om op landelijk niveau een taskforce in Er was nog niets geregeld, alleen de intentie dat sociale Prima. Conform onze. geconcretiseerd; de Stichting van de Arbeid heeft een te stellen, waarin overheid, werkgevers en werknemers partners betrokken zouden worden. actieteam ingesteld gericht op het uitwerken van het Generatiepact verder vormgeven en uitwerken. sectorplannen en het wegnemen van hindernissen. De taskforce krijgt als taak om het afgesproken pakket En in een Werkkamer zullen sociale partners met de maatregelen verder te concretiseren/uit te werken en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), binnen om de uitvoering/uitwerking. drie maanden het ontwerp ontwikkelen voor deze regionale arbeidsmarktinfrastructuur. De SER gaat adviseren over instituties t.a.v. WW-regie en VWNW-beleid

12 Sociale partners doen een versterkte op Duobanen/combinatiebanen/mentorschap/koppel banen/ n.v.t. Een niet zo concrete toezegging, maar onze vraag was cao-afspraken die de combinatie van arbeid en zorg betere arrangementen voor een goede verdeling van ook niet echt concreet. ondersteunen. Er zijn veel goede voorbeelden van werk. Door nú te kiezen voor arbeidsduurverkorting, vader verlof, zelfroosteren en flexibel werken. is het realiseren van nieuwe instroom mogelijk. Het kabinet zal bezien of dit verdere ondersteuning En dynamisch arbeidstijdenmanagement. behoeft via voorlichting en mogelijk wetgeving. In dat kader zal de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeids tijden dit najaar aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Kabinet en sociale partners blijven over dit onderwerp in gesprek. Onder sector plannen: in specifieke omstandigheden Deeltijd-WW kan worden ingezet onder vergelijkbare Geen deeltijd WW. Geen generieke regeling maar mogelijkheden binnen en onder nader te bepalen voorwaarden wordt het voorwaarden als in 2008/2009, waaronder toetsing sectorplannen. Redelijk alternatief. mogelijk gemaakt om WW-middelen effectief te kunnen door de vakbeweging van een aanvraag voor deeltijd-ww. ten, gericht op het behoud van werkgelegenheid. Er wordt ook een WW-dagloongarantie afgegeven bij Nu is het zo dat alleen een dagloongarantie wordt afge- Geen dagloon garantie. Voorstel in STAR verklaring overgenomen onder sector- transities van werk naar werk waarbij beide banen op geven bij werk vanuit de WW. Dit moet ook gebeuren plannen. Dat kan maar er is dus wettelijk nog niets elkaar aansluiten, zodat de consequenties van bij een transitie van-werk-naar-werk waarbij beide geregeld. Is dus nog punt van aandacht. werkaanvaarding tegen een lager loon niet volledig banen op elkaar aansluiten. Zonder deze aanpassing voor rekening komen van werknemers. van de regelgeving ondervinden van-werk-naar-werktrajecten een forse beperking van de mogelijkheden, doordat de consequenties van werkaanvaarding tegen lager loon juist in die (gewenste) situatie volledig voor rekening komen van de werknemer. In specifieke omstandigheden en onder nader te In specifieke gevallen, waarbij kansen van met name Inzet WW voor preventie juist afgeschaft. Net als dagloongarantie alleen een voorstel in STAR bepalen voorwaarden wordt het mogelijk gemaakt om oudere en zeer specifiek opgeleide werknemers op verklaring overgenomen onder sectorplannen. WW-middelen effectief te kunnen ten, gericht op ander werk in de regio uiterst gering zijn, moeten er Dat kan maar er is dus wettelijk nog niets geregeld. het behoud van werkgelegenheid. meer mogelijkheden komen om op creatieve wijze met Is dus nog punt van aandacht. een gezamenlijke mensen aan het werk te houden in hun oude werk soms in een kortere werkweek en tot aan hun pensioen onder andere met behulp van WW-middelen. Dit moet goed worden getoetst en kan alleen na overeenstemming tussen werkgevers en de vakorganisaties in een sector

13 Een nieuwe structuur voor de (regionale) arbeidsmarkt Arbeidsmarktinitiatieven in de regio versterken. Prima uitvoering van de plannen en voor de sociale zekerheid Sociale partners gaan op Het is zeer wenselijk dat in de regio s in ons land, korte termijn en in samenwerking met de andere betrok- sociale partners en de overheden komen tot een echte kenen een nieuwe, houdbare infrastructuur ontwikkelen kwaliteitsimpuls in het regionale arbeidsmarktbeleid. voor de regionale arbeidsmarkt. Dit moet het mogelijk Zo is regionale differentiatie in het arbeidsmarktbeleid maken landelijke sectorale plannen op eenvoudige wijze mogelijk op maat van regio s, zodat er zo goed en te vertalen naar regionale en (inter)sectorale behoeften effectief mogelijk kan worden gewerkt aan meer werk- en mogelijkheden. Goede afstemming tussen vraag en gelegenheid. Het is wenselijk dat deze verder worden aanbod in regio s en in sectoren is immers van wezenlijk uitgebouwd en dat de overheid deze initiatieven belang voor het functioneren circa 35 Werkpleinen waar faciliteert. regionale werkgevers en vakbondsbestuurders samen met de wethouders van de betrokken gemeenten een regionaal arbeidsmarktbeleid tot stand te brengen dat soelaas biedt voor een verknoping tussen landelijke sectorale afspraken en regionale uitvoering. In 2014 en 2015 stelt het kabinet 300 mln euro Betere van-werk-naar-werk transities. In en eerder al toezeggingen door Prima uitwerking van de plannen. beschikbaar voor van-werk-naar-werk en intersectorale Nú gaat het om het op korte termijn bewegen van regering gedaan. scholing. Dit budget wordt onder begeleiding van het mensen van overschot- naar tekortsectoren of van actieteam (zie punt 1) gebruikt voor co-financiering overschot-naar-tekort functies. Hier ligt een link met het van sectorale plannen. Sectorplan Techniek. En een link met de 300 mln euro, Met oproep STAR O&O-fonsen meer sector overstijgend die minister Asscher ter beschikking heeft gesteld om te laten werken. sectorale plannen te stimuleren. Op de langere termijn gaat het om de (verdere) ontwikkeling van goede vanwerk-naar-werktransities. Dat kan bijvoorbeeld door de oprichting van transitiefondsen. C3 in de grafimedia is een goed voorbeeld van wat er kan worden bereikt. Sectorale plannen worden in de loop van 2013 Voorstellen voor ouderen. Geen maatregelen. Eigenlijk vergelijkbaar met Deeltijd WW en geconcretiseerd; de Stichting van de Arbeid heeft een De FNV vindt dat, als tijdelijke crisismaatregel, ouderen Dagloongarantie. STAR verklaring verwijst naar sector- actieteam ingesteld gericht op het uitwerken van van 60 jaar en ouder in sommige sectoren eerder moeten plannen. Alleen noemt de regering de mogelijkheid om sectorplannen en het wegnemen van hindernissen. kunnen uittreden om instroom van jongere generaties onder voorwaarden de RVU belasting buiten werking Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat binnen de kaders mogelijk te maken. Ouderen moeten op sommige plek- te stellen expliciet. Positief dus maar wel kijken hoe dit van een goed sectorplan voor een individuele sector ken korter kunnen werken, met deeltijdpensioen kun- gaat uitpakken. tijdelijk gedeeltelijk ontheffing wordt verleend van nen gaan, ruimte kunnen maken voor jongeren en deze de RVU belasting van 52% op vervroegd uittreden jongeren kunnen begeleiden/scholen. Hierbij moet (of door een maatregel waarmee materieel hetzelfde voorop staan dat er een controleerbare 1 op 1 regeling effect wordt bereikt). komt: voor elke oudere die er (gedeeltelijk) uit gaat De Stichting heeft ook gevraagd om de sollicitatieplicht komt 1 jongere of werkzoekende in dienst. Hierbij voor 60-plussers onder nog te bepalen voorwaarden moeten de bonden een grote rol spelen. Om dit fiscaal tijdelijk buiten werking te stellen. mogelijk te maken is het nodig dat de per 1 januari 2011 ingevoerde fiscale strafheffing op regelingen voor vervroegde uittreding (tijdelijk en wellicht alleen in specifiek te benoemen sectoren) komt te vervallen in combinatie met een opschorting van het afspiegelingsbeginsel en de sollicitatieplicht voor werkloze ouderen

14 Transities van school naar werk bevorderen door in Youth Guarantee en Startersbeurs. Geen specifiek beleid in, wel daarna In de STAR verklaring gedegen verwijzing naar Youth aansluiting op eerdere afspraken Youth Guarantee in De FNV vraagt van het kabinet de Youth Guarantee zo gekomen. Guarantee en startersbeurs maar in regeringsbrief en te voeren in combinatie met een aanpak van de niet- snel mogelijk in Nederland in te voeren. maatregelen nog niets te vinden. Punt van aandacht melders-problematiek, zodat alle jongeren voor wie de derhalve. Youth Guarantee geldt, bereikt worden. Hiermee wordt voorkomen dat jonge werkzoekenden te lang buiten de arbeidsmarkt blijven door hen binnen drie maanden na intrede van werkloosheid of afronding van formele scholing een werkaanbod te doen, een voortgezette opleiding, een training of een stage. Betere voorlichting organiseren bij studiekeuze en Opleiding laten aansluiten op arbeidsmarkt: Betere Geen specifiek beleid. Prima. Conform doelstelling, hoewel er vraagtekens bij omschakeltrajecten voor schoolverlaters zonder voorlichting en omschakeltrajecten voor schoolverlaters gezet kunnen worden bij de omvang van de initiatieven. perspectief. zonder perspectief. Stimuleren dat aansluitend bij het SBB-stageoffensief, Stageplekken en leerwerkbanen: SBB Stage-offensief, Er wordt fors geïnvesteerd in BBL trajecten, vooral dat waaraan sociale partners hun volledige steun geven, sectorale afspraken. ze in sectorplannen moeten worden opgenomen is er meer leerwerkbedrijven komen en dat erkende Aansluitend bij het SBB-stage offensief moeten er prima. leerwerkbedrijven ook daadwerkelijk stage- en leer- extra stage- en leerwerkplekken worden afgesproken. Één serieus negatief punt. FNV geen voorstellen van werkplekken aanbieden; eventueel worden BBL Aan het eind van het stage/traineecontract moet het omzetten van BBL trajecten in BOL trajecten. trajecten omgezet in BOL trajecten. de stagiair/trainee worden ingehuurd op het liefst Daarmee wordt de kracht van BBL weggenomen. Bevorderen flexibele instroom in opleidingen. permanente basis. Zeer goed opletten hoe dit gaat uitpakken derhalve. Meer opdrachten van de overheid waarbij de social return voor jongeren wordt gevraagd. Pensioen & AOW Sociaal akkoord AOW Tijdelijke overbruggingsregeling i.v.m. verhoging Een fatsoenlijke AOW overbruggingsregeling. Overbruggingsregeling tot maximaal 150% met Ruim voldoende. Veel betere overbruggingsregeling AOW leeftijd wordt verruimd tot 300% WML voor partner- en vermogenstoets. (tot resp ). Voor het merendeel van samenwonenden en 200% WML voor alleenstaanden. Voorschotregeling afgeschaft. onze leden lijkt dat voldoende (partner-/vermogens- Onderzoek naar flexibele AOW. toets nog onduidelijk). De STAR pleit verder bij het kabinet voor: In sociaal akkoord staat de introductie van flexibele Permanent maken van de voorschotregeling en AOW wat overeenkomst met onze bij het pensioen- zo gemakkelijker maken van een flexibele AOW; akkoord en is goed voor mensen met zware beroepen, Verruimen doorwerkbonus lange dienstverbanden. Eerder stoppen met werken blijft dan haalbaar. Dat wordt versterkt bij een beter (door)werkbonus. In kabinetsbrief wordt op deze beide onderwerpen niet ingegaan

15 Witteveenkader Sociale partners krijgen de mogelijkheid om binnen Een volwaardige opbouw van pensioen voor jongeren, Fiscale maximering van het opbouw percentage tot Een beperking van het Witteveenkader leidt tot minder zes weken een alternatief te ontwikkelen voor de voor- daarom is beperking van Witteveenkader onacceptabel. 1,75%. Aftopping van pensioenopbouw voor lonen pensioenopbouw. Dit is vooral voor jongeren een stellen uit het Regeerakkoord. Eén van de mogelijke hoger dan euro. probleem. Dat er nu naar alternatieven gezocht mag opties is het invoeren van een fiscale mogelijkheid worden is een eerste stap maar het is de vraag of deze voor netto-netto-sparen ter aanvulling van het alternatieven de volledige ingeboekte besparingen opbouw percentage. Het kabinet geeft een extra kunnen opleveren. In ieder geval is wel positief dat ook budgettaire ruimte van maximaal 250 mln euro voor werkgevers geen aantasting van het Witteveenkader deze oplossingen. willen, en zich met ons samen sterk willen maken voor betere alternatieven. FTK STAR pleit voor: Op zo kort mogelijke termijn een beter toetsingskader Niets te vinden. Matig: Facilitering door kabinet van wettelijke verplichting voor pensioenfondsen dat niet zo gemakkelijk door Invaren van bestaande pensioenrechten willen vak- tot invaren van bestaande pensioenrechten. marktontwikkelingen kan worden verstoord en in bonden en werkgevers zo oplossen, dat is voldoende, Invoeren van een macrostabiele discontovoet. afwachting daarvan een aanvullende correctie op de daar is wel medewerking van de overheid voor nodig. Invoering van integraal FTK, waarbij de rigide schei- rekenrente zoals die nu geldt. De discontovoet: van belang is wie die vaststelt. ding tussen een nominaal en een reëel contract kan Er moeten objectieve maatstaven aan ten grondslag worden voorkomen. liggen als overgangsjaar. Integraal FTK is goed plan, maar moet nog wel worden Kabinet wil hierover met de STAR in gesprek bij uit- uitgewerkt. werking wetsvoorstel FTK (in het komende halfjaar). In de komende periode moet binnen de FNV verder worden gesproken hoe we samen met werkgevers, de pensioenfederatie en anderen de kabinetsplannen maximaal kunnen beïnvloeden

16 Colofon Uitgave Stichting FNV Pers Tekst FNV In Beweging Productie en eindredactie FNV In Beweging Vormgeving Bataafsche Teeken Maatschappij (www.btm.nl) Eerste uitgave, april

17 Postadres Postbus AL Amsterdam Bezoekadres Naritaweg BX Amsterdam Publieksvoorlichting voor niet-leden T (10 cpm). Bereikbaar van uur

In de brandbrief aan minister Asscher is gepleit voor inperking van het onbeperkt gebruik van het uitzendbeding

In de brandbrief aan minister Asscher is gepleit voor inperking van het onbeperkt gebruik van het uitzendbeding Aanpak flex Erkend dat flex is doorgeschoten Erken dat flex is doorgeschoten Belangrijk uitgangspunt Tijdelijke contracten per 2015 Maximaal 1 tijdelijk contract in 1 jaar, Niets Maximaal drie tijdelijke

Nadere informatie

Overzicht punten sociaal akkoord 2020

Overzicht punten sociaal akkoord 2020 Onderwerp Crisismaatregelen Actieteam Crisisbestrijding Aanvullende informatie Natio-nale overheid Gemeenten en/of VNG U W V Sociale partners (Star/Ser) Caopartijen Fondsen Stroomlijnen aanpak werkloosheid.

Nadere informatie

In dit artikel leest u over de belangrijkste elementen uit het sociaal akkoord voor de detailhandel.

In dit artikel leest u over de belangrijkste elementen uit het sociaal akkoord voor de detailhandel. Sociale partners en kabinet hebben voor het eerst sinds heel lange tijd een veelomvattend sociaal akkoord gesloten. "Een sociaal akkoord is belangrijk, omdat het een gemeenschappelijke opvatting tot uitdrukking

Nadere informatie

Notitie. Aan : Alle leden. Betreft : Hoofdlijnen sociaal akkoord. Van : Petra van de Goorbergh Datum : 18 april 2013 Kenmerk : oval.not.

Notitie. Aan : Alle leden. Betreft : Hoofdlijnen sociaal akkoord. Van : Petra van de Goorbergh Datum : 18 april 2013 Kenmerk : oval.not. Notitie Aan : Alle leden Betreft : Hoofdlijnen sociaal akkoord Van : Petra van de Goorbergh Datum : 18 april 2013 Kenmerk : oval.not.60 7 thema s: 1. Infrastructuur voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

CNV Inzet voor de Sociale agenda

CNV Inzet voor de Sociale agenda Sociale agenda CNV Inzet voor de Sociale agenda Inleiding Werkgevers, werknemers en het kabinet spreken sinds eind december 2012 over de zogenoemde Sociale Agenda. De Sociale Agenda is een verzameling

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Academie voor de rechtspraktijk 1

Academie voor de rechtspraktijk 1 Sociaal Akkoord 2013 Sprekers: Marc Vogel (Arbor advocaten te Amsterdam) Dies Siegers (Van Bladel advocaten te Utrecht) Progr amma - W ijzigingen Flexarbeid/Overbrugging AOW (Dies Siegers) - W ijzigingen

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

DOMMERHOLT & BOON Woensdag 27 november 2013 De Scherpenbergh Henk ten Hove (Boon) Priscilla Trip (Dommerholt) DOMMERHOLT ADVOCATEN Priscilla Trip p.trip@dommerholt.nl www.dommerholt.nl Wijziging ontslagrecht

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Een overzicht van enkele actualiteiten die voor u van belang kunnen zijn. Strengere voorwaarden vergunning buitenlandse werknemer U kunt

Nadere informatie

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet In deze factsheet staan de punten uit het sociaal akkoord die van invloed zijn op de Participatiewet en die van belang zijn voor mensen

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW). De hoogte

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID PROGRAMMA Wet Werk en Zekerheid (WW, IOAW, IOW) Reparatie WW in cao Transitievergoeding Aanpassingen contractvormen SOCIAAL AKKOORD Ingangsdatum 1-1-2016; Maximumduur wordt 2 jaar,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

Vertrouwen begint met zekerheid en perspectief MHP-ambitie voor de sociale agenda

Vertrouwen begint met zekerheid en perspectief MHP-ambitie voor de sociale agenda Vakcentrale voor Professionals Vertrouwen begint met zekerheid en perspectief MHP-ambitie voor de sociale agenda Culemborg, 13 maart 2013 MHP-ambitie voor de sociale agenda: Vakcentrale voor Professionals

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Flexbepalingen Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast. In de nieuwe wet

Nadere informatie

Den Haag, 1 december 2014-1 -

Den Haag, 1 december 2014-1 - Den Haag, 1 december 2014-1 - Agenda 11.05 uur 11.45 uur Deel 1: Wet Werk en Zekerheid in relatie tot externe inhuur - Arbeidscontract - Ketenbepaling - Wijzigingen ABU CAO 11.45 uur 12.00 uur Pauze 12.00

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

QenA op Sociaal Akkoord 12 april 2013 Hoofdlijnen en aanvullende vragen en antwoorden

QenA op Sociaal Akkoord 12 april 2013 Hoofdlijnen en aanvullende vragen en antwoorden QenA op Sociaal Akkoord 12 april 2013 Hoofdlijnen en aanvullende vragen en antwoorden Centrale boodschap De PvdA-fractie is bijzonder verheugd over het bereiken van een sociaal akkoord tussen het kabinet,

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER INFORMATIEBRIEF WERKGEVER Werkzoekenden die begeleid worden door JobC hebben zijn Statushouder zonder beperking of iemand met een arbeidsbeperking waardoor zij soms meer moeite hebben om zelfstandig een

Nadere informatie

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u?

Wijzigingen Flexibel werken. Wat verandert er voor u? Wijzigingen Flexibel werken Wat verandert er voor u? WIJZIGINGEN FLEXIBEL ARBEID De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft als doel medewerkers met een tijdelijk contract beter te beschermen, het ontslagrecht

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u?

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? Het arbeidsrecht wijzigt sterk. Dat is onder andere het gevolg van de Wet werk en zekerheid (die nog langs de Eerste Kamer moet). Als werkgever krijgt

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN DE UITZEND CAO'S IN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN 2015

VERANDERINGEN IN DE UITZEND CAO'S IN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN 2015 VERANDERINGEN IN DE UITZEND CAO'S IN DE WET WERK EN ZEKERHEID IN 2015 Het komende jaar staat in het teken van veranderingen op het gebied van flexibele arbeidsrelaties. Deze worden enerzijds ingegeven

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid

LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid Telefonisch spreekuur vrijdag 28 maart a.s. van 9.00-12.00 uur Mr. K.F. (Karel) Leenhouts 0344-677105 (rechtstreeks)/06-53688068 Mr. M.W.J. (Maurice) van

Nadere informatie

Nul uren contract, oproepkracht

Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Met een nul uren contract sluit de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd. In deze overeenkomst

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen 2014 Arbeidsvoorwaarden 2015 Meer koopkracht door echte banen centen en procenten voor een gelijkwaardige samenleving Gelijkwaardige samenleving De FNV streeft naar een eerlijke, solidaire en rechtvaardige

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

White paper Wet werk & zekerheid

White paper Wet werk & zekerheid White paper Wet werk & zekerheid Wet werk en zekerheid 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende

Nadere informatie

Kennis-event. Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten. 3 februari 2015

Kennis-event. Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten. 3 februari 2015 Kennis-event Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur en CAO voor flexkrachten 3 februari 2015 Agenda Wet Werk en Zekerheid in relatie tot inhuur CAO Flexkrachten, equal pay Vragen? Leonie Belonje Director

Nadere informatie

Arbeidsrecht. Datum: januari/februari 2013

Arbeidsrecht. Datum: januari/februari 2013 Arbeidsrecht Datum: januari/februari 2013 Onderwerpen Gevolgen Regeerakkoord voor het arbeidsrecht Demotie discussie IT werkgevers Belangwekkende uitspraken Inwerkingtreding Fraudewet Afschaffing maand

Nadere informatie

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u?

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? 11 september 2014 Het arbeidsrecht wijzigt sterk. Dat is onder andere het gevolg van de Wet werk en zekerheid die 10 juni is aangenomen door de Eerste

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR?

WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR? Evert Smit Regionaal Overleg Ondernemingsraden Noord Limburg (ROON) Venray, 21 mei 2015 WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR? BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS 1. WWZ, achtergrond AGENDA 2.

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

3 De Wet werk en zekerheid is een aanscherping van de oude Wet flexibiliteit en zekerheid (beter bekend als de Flexwet).

3 De Wet werk en zekerheid is een aanscherping van de oude Wet flexibiliteit en zekerheid (beter bekend als de Flexwet). Toelichting bij PPT Wet werk en zekerheid & de uitzend-cao s 1 2 Titelblad Inhoud van de presentatie 1. Oorsprong en doelen van de Wet werk en zekerheid 2. Tijdpad (omgekeerd) en maatregelen Januari 2016:

Nadere informatie

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers 2. Eenduidiger en evenwichtiger ontslagstelsel 1 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers:

Nadere informatie

Welkom. Schadelastbeperking. op het VeReFi congres. Programma

Welkom. Schadelastbeperking. op het VeReFi congres. Programma Welkom op het VeReFi congres Schadelastbeperking Programma 13.00 uur - Welkom 13.10 uur - Joop van Zijl 14.00 uur - Rob Bakkenes 14.50 uur - Pauze 15.30 uur - Jeroen Breen 16.20 uur - Marjol Nikkels 16.45

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet ABU CAO en WWZ DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 Bijgaand treft u het rapport

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog?

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? MontClair Seminar Pensioen Actueel 2015. 11 september 2014, Groot Kievitsdal Baarn Herman M. Kappelle Directeur Aegon Adfis Adviesgroep juridische en fiscale

Nadere informatie

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN NIET SLOPEN MAAR BOUWEN GEWOON GOED WERK VOOR IEDEREEN! CONCEPT ARBEIDSVOORWAARDEN AGENDA FNV IN BEWEGING 2014 INLEIDING Sinds 2008 ligt de Nederlandse economie op zijn gat. Voor 2013 werd een licht herstel

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant Wet Werk & Zekerheid drs. Esther Koeman HR Consultant WWZ Waar denk je aan bij de term: Wet Werk en Zekerheid? De WWZ Veranderingen per 1 januari 2015 Concurrentiebeding; Aanzegtermijn; Proeftijd. Veranderingen

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer worden de wijzigingen op de

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014)

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Per 1 juli 2015; Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast.

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie