Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat sociaal overleg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat sociaal overleg"

Transcriptie

1 KIJK EN VERGELIJK Op 11 april is er een sociaal akkoord gesloten tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet. Wat heeft ons dat opgeleverd? Kijk en vergelijk het sociaal akkoord!

2 Kijk en vergelijk onderhandelingsresultaat sociaal overleg Op 11 april is er in het overleg tussen vakbonden, werkgevers en kabinet een over de sociale agenda een onderhandelingsresultaat bereikt. Wat heeft dat ons opgeleverd? In deze Kijk-en-vergelijk wordt het voorgestelde onderhandelingsresultaat vergeleken met onze en standpunten, zoals verwoord in de notitie FNV- voor een sociale agenda die werkt, het door ons voorgestelde Generatiepact, de resultaten van het ZIV traject en de brandbrief van de FNV-bonden aan Minister Asscher over schijnconstructies en cao-ontduiking, en met het. In de tabellen in de bijlage beoordelen we het onderhandelingsresultaat op de volgende onderwerpen: Aanpak flex; Aanpak (schijn)constructies en ontduiking van cao s; Werken met een beperking; Ontslag; Werkloosheid en van-werk-naar-werk; Investeren in werk - Uitwerking van het Generatiepact; Pensioen en AOW. Aanpak flex Werkgevers en kabinet erkennen dat is doorgeschoten en dat dat aangepakt moet worden. De keten van tijdelijke contracten wordt verminderd: er mogen nog maar maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar worden afgesproken en ook bij cao mag daar niet meer zo veel van afgeweken worden. De draaideur (meerdere ketens achter elkaar met drie maanden ertussen) wordt moeilijker gemaakt doordat de periode wordt verlengd van drie naar zes maanden. Dat zijn belangrijke verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie en leidt er o.a. toe dat (payroll) cao s die afgesloten worden door andere bonden met bijv. zeven jaar tijdelijke contracten niet meer mogelijk zijn. Ook is er voortaan een aanzegtermijn van een maand bij het einde van een tijdelijk contract dat langer duurt dan een half jaar. Uitzendkrachten krijgen meer zekerheid doordat het uitzendbeding waardoor ze van de ene dag op de andere werk kwijt kunnen zijn aan banden wordt gelegd. De speciale ontslagregels voor payrollen worden afgeschaft, zodat ontslag van payrollers bij einde werk ook lastiger wordt. De 0-uren contracten in de zorg worden afgeschaft en overal elders wordt het gebruik hiervan beperkt. Verder is de afspraak het oneigenlijk gebruik van driehoekrelaties aan banden te leggen. Over de afspraken op het gebied van flex hebben we bijna alles binnengehaald. De erkenning dat flex doorgeschoten is en aangepakt moet worden is een goed uitgangspunt om aan de slag te gaan. Over payrollen en andere driehoeksrelaties moeten we in de Stichting van de Arbeid afspraken gaan maken, om dat verder te beperken. Payrollen is nog niet de wereld uit, maar we zijn wel een stapje dichterbij gekomen. Aanpak (schijn)constructies en ontduiking cao s Het kabinet heeft tegelijk met het akkoord een plan van aanpak schijnconstructies naar de Tweede Kamer gestuurd, dat verder wordt uitgewerkt met de sociale partners. De aanpak van schijnconstructies bestaat uit het bestrijden van schijnzelfstandigheid, ontduiking minimumloon en cao en misbruik premie-afdrachten. Ook worden er allerlei legale constructies gebruikt (bijv. de Cyprus-route en de Polenconstructie om cao s en minimumloon te ontduiken) en ook dat wil men gaan aanpakken. 3

3 Deze aanpak is door ons gevraagd in de brandbrief aan Minister Asscher die door de werknemers van Sierafor aan hem is aangeboden. De brandbrief was ondertekend door bestuurders van meerdere FNV bonden, en in de FNV breed gesteund. Zeer goed om te zien dat deze aanpak nu in het onderhandelingsresultaat terug komt en dat sociale partners expliciet bij de uitwerking betrokken worden. Handhaving staat hoog op de agenda. Ook aanbesteding leidt nogal eens tot ontduiking cao s. Daarom is het goed dat nu is uitgesproken dat de hoofdregel moet zijn dat de werknemers met behoud van arbeidsvoorwaarden hun werk behouden, ook in geval van aanbesteding en bij faillissement. Bij publieke aanbesteding moeten arbeidsvoorwaarden gerespecteerd worden. Deze dingen moeten nog wel nader uitgewerkt worden. De ketenaansprakelijkheid wordt uitgebreid naar (cao-)loon, iets waar we al lang voor pleiten. Ook op dit onderdeel heeft onze tot belangrijke stappen vooruit geleid en kunnen we zelf met werkgevers en overheid voluit aan de slag. We moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat op een aantal onderdelen ook de uitwerking gaat deugen. Werken met een beperking Beschut werk blijft mogelijk. De instroom in de huidige WSW wordt gestopt per 1 januari In de tussentijd worden er 35 regionale werkbedrijven opgericht die daarna gaan zorgdragen voor plaatsing van mensen bij werkgevers. Gemeenten krijgen hier de lead. Er wordt beloond conform minimumloon of cao met een doorgroeimogelijkheid tot 120% WML. De werkgever kan een loonkostensubsidie aanvragen. Wajongers worden vanaf 2015 elke vijf jaar opnieuw gekeurd en de huidige Wajongers wordt herkeurd (ook om te zorgen dat jonge mensen niet voor hun hele leven worden afgeschreven) en de Wajong is dan alleen nog toegankelijk voor mensen die volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Wie niet voor de Wajong in aanmerking komt kan ook een beroep doen op het Werkbedrijf. Indien in 2016 niet ten minste extra banen in de marktsector voor deze groepen beschikbaar zijn, gaat het 5% quotum in werking en worden werkgevers op straffe van een boete verplicht om werkenden met een beperking in dienst te nemen. Deze afspraken zijn heel erg goed en komen overeen met onze : beschut werk blijft bestaan; de regionale aanpak is heel zinvol en er wordt gewoon beloond conform WML of cao zodat ontduiking van cao en/of WML op deze manier niet meer mogelijk is. Het quotum treedt in 2016 in werking tenzij zonder dat quotum de doelstelling al gehaald is. We kunnen op dit onderdeel dus zeer tevreden zijn. Eén kanttekening: herkeuring Wajongers moet leiden tot Gewoon Goed Werk voor deze mensen. Ontslag In het ZIV traject hebben we o.a. gesproken over het huidige ontslagrecht. In het onderhandelingsresultaat staat daarover een aantal dingen. Allereerst is van belang dat deze wijzigingen pas in 2016 in werking treden, als de crisis zeer waarschijnlijk voorbij is en de arbeidsmarkt weer tot rust is gekomen. De preventieve toets blijft behouden en de werkgever kan niet meer kiezen welke route hij neemt (UWV of kantonrechter) zodat de willekeur uit het huidige systeem verdwijnt. Voor ons zijn dit twee belangrijke uitgangspunten. Verder wordt hoger beroep mogelijk, een andere wens van ons en krijgt voortaan iedereen een zogenoemde transitievergoeding. Die vergoeding is lager dan tot nu toe, maar geldt straks wel voor iedereen. Nu krijgt lang niet iedereen een vergoeding. Bij sociaal plan kunnen er afwijkende afspraken gemaakt worden. Dat levert ons mogelijkheden op om ons te profileren en geeft ruimte voor het ontwikkelen van vakbondsmacht. Een ander belangrijk punt is dat er een bedenktijd komt van twee weken voor mensen die een vaststellingsovereenkomst tekenen. Ook hier werk aan de winkel voor vakbonden. Over al deze zaken kunnen we dus positief zijn. Behoud van de preventieve toets, één route, mogelijkheid tot hoger beroep en een vergoeding voor iedereen zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Ook flexwerkers krijgen recht op een transitievergoeding, jammer is dat die vergoeding pas na een of meer tijdelijke contracten van samen twee jaar geregeld is. Wel worden de scholingsmogelijkheden voor flexwerkers verbeterd en krijgen ze gelijke toegang tot Van-Werk-Naar-Werk voorzieningen (zie hiernaast). Werkloosheid en Van-Werk-Naar-Werk De hoogte en duur van de WW blijft in principe gelijk. Wel wordt de WW vanaf 2016 anders gefinancierd. De overheid gaat hier minder aan betalen, en sociale partners nemen de rest voor eigen rekening, door middel van cao-afspraken. Hiermee krijgen vakbonden en werkgevers de regie ook terug. Werkgevers hebben toegezegd dat hier op centraal niveau harde afspraken over gemaakt zullen worden. De SER zal hierover om advies worden gevraagd. Het is mooi dat we de huidige regels over hoogte en duur kunnen behouden in ieder geval tot de crisis is verdwenen is. De veranderingen in de structuur daarna zijn een opdracht voor ons en een manier om vakbondsmacht te ontwikkelen. Voor van werk-naar-werk-regelingen is in 2014 en 2105 jaarlijks 300 miljoen ter beschikking gesteld voor de cofinanciering van sectorale plannen. O&O-fondsen worden ontschot en er worden transitiefondsen opgericht. In het Generatiepact hebben we deze voorstellen gedaan en het is goed om dit terug te zien. De IOW vanaf 60 blijft bestaan, wat we ook willen. De IOAW wordt langzaam afgebouwd. Als er sectorplannen worden ingediend kunnen hier ook zaken als deeltijd-ww, afzien van 52% belasting bij eerder stoppen met werken en ontheffing van sollicitatieplicht van 60+-ers worden afgesproken. Er komt een nieuwe structuur voor de (regionale) arbeidsmarkt en voor de sociale zekerheid. Sociale partners gaan samen met o.a. de gemeentes een houdbare infrastructuur ontwikkelen. De 35 werkpleinen gaan daarin een centrale rol vervullen. We kunnen daar een goede bijdrage leveren aan de aanpak van werkloosheid en onze zichtbaarheid vergroten. Pensioen en AOW Om de problemen veroorzaakt door de verhoging van de AOW leeftijd te verzachten is er een verruiming van de overbruggingsregeling afgesproken tot 300% WML voor samenwonenden en 200% WML voor alleenstaanden. Deze overbruggingsregeling lost voor de meeste van onze leden de problemen op. Over pensioen maken we ons meer zorgen en daar valt nog wel wat te doen. Sociale partners krijgen de gelegenheid om een alternatief uit te werken voor de in het voorgestelde beperking van het Witteveenkader. Een van de mogelijke opties is het mogelijk maken van netto-netto-sparen, maar ook andere varianten zullen aan de orde kunnen komen. Sociale partners krijgen zes weken de tijd om dit uit te werken. Over de financiering is nog niet alles duidelijk. De voorstellen over de discontovoet en het integraal Financieel Toetsingskader bieden nog veel ruimte voor uitleg. De komende zes weken zijn cruciaal voor eindbeoordeling. Conclusie Onze en uitgangspunten komen dus in veel onderdelen van het onderhandelingsresultaat terug. Op veel onderwerpen hebben we goede afspraken kunnen maken. Op een aantal onderwerpen is er ruimte voor ons om vakbondsmacht te ontwikkelen en ons te profileren. Ons eindoordeel is dan ook positief en daarom vragen we de bondsraad in te stemmen met het onderhandelingsresultaat. Na totstandkoming van dit onderhandelingsresultaat is aansluitend een discussie ontstaan over de bezuiniging van Het lijkt daarbij alsof de VVD op voorhand onze afspraken weer van tafel wenst te halen. Dat kunnen wij nooit accepteren. Als de regering dat laat gebeuren zullen we meteen na de oprichting van FNV in Beweging moeten laten zien waar we voor staan. Een krachtige vakbeweging die niet over zich heen laat lopen. Daar zijn we met zijn allen bij. Maar dit akkoord staat voor ons als een huis. In de tabellen hieronder vindt u op detailniveau een weergave van de afspraken en een vergelijking met onze en standpunten zoals verwoord in FNV in Beweging voor een Sociale Agenda die Werkt, de resultaten van het ZIV traject, de brandbrief aan Minister Asscher en het Generatiepact. 4 5

4 Aanpak flex Sociaal akkoord Erkend dat flex is doorgeschoten Erken dat flex is doorgeschoten. Belangrijk uitgangspunt. Tijdelijke contracten per 2015 Maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar. Maximaal 1 tijdelijk contract in 1 jaar, met onbeperkte Niets. Zeer goed. Het aantal (payroll) cao s dat afgesloten Afwijking van deze bepaling in de cao tot maximaal afwijkingsmogelijkheid in de cao en draaideurconstructies werd door andere bonden met bijvoorbeeld zeven jaar zes contracten in vier jaar. bemoeilijken. tijdelijke contracten groeide hard. Vanaf 2015 kan dat Volgt er een tijdelijk contract binnen zes maanden na niet meer. Aanzegtermijn belangrijk voor ons. het aflopen van het vorige contract dan gaat de telling door. Aanzegtermijn van een maand moet bij einde contract als dat contract langer duurt dan zes maanden. Uitzendcontracten Maximaal 6 maanden uitzendbeding. In de brandbrief aan minister Asscher is gepleit voor Niets. Zeer goed. Hiermee kan in de NBBU cao niet langer Bij cao kan hier tot maximaal 1,5 jaar van afgeweken inperking van het onbeperkt gebruik van het uitzend- gebruik gemaakt worden van de bepaling met twee worden. beding. jaar uitzendbeding. Payrollen De aparte ontslagregels voor payrollen worden afge- Payrollen is één van de driehoeks-relaties die we willen Niets. Van belang dat payrollen in de Stichting komt en dat schaft. aanpakken. Er wordt nu veelvuldig misbruik van we de legitimiteit er van kunnen bestrijden. Het ver- Payrollen komt terug in de StAr met als uitgangspunt gemaakt (zie brandbrief). plichten van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is dat oneigenlijk gebruik moet worden tegengegaan. een goede stap, net als het afschaffen van de speciale Er komt een verplichting tot een schriftelijke arbeids- ontslagregels. Er moet hier meer gebeuren om de overeenkomst voor payrollers zodat duidelijk is wie problemen op te lossen. de werkgever is. Proeftijd Bij tijdelijke contracten van zes maanden of minder Geen proeftijd in tijdelijke contracten. Goed. kan geen proeftijd meer aangeboden worden. Concurrentiebeding In tijdelijke contracten kan geen concurrentiebeding Geen concurrentiebeding in tijdelijke contracten. Zeer goed. worden opgenomen, met uitzondering van hele bijzondere situaties 0-urencontracten Geen nul urencontracten in de zorg. Geen versnippering contracten maar volwaardige Niets. Goed. Het vergt wel coördinatie om te zorgen dat er Alleen nul urencontracten in andere sectoren gedu- arbeidsovereenkomsten. geen afwijkingen in de cao s worden afgesproken. rende maximaal 6 maanden als dit overeengekomen Maar dat gaat lukken. is in de arbeidsovereenkomst. Bij cao kan hiervan, mits gemotiveerd, afgeweken worden. Zieke flexwerkers De arbeidsverledeneis bij ziekte van een flexkracht We voeren hier al lang actie voor en lobbyen in de Per 1 januari 2014 zou de ziektewetuitkering van een Zeer goed. gaat van tafel. Hierdoor behouden ook flexkrachten politiek. flexkracht afhankelijk zijn van het arbeidsverleden. Hier- recht op doorbetaling van 70% van hun laatste loon door zou de uitkering van een zieke flexkracht al binnen gedurende twee jaren ziekte. drie maanden naar bijstandsniveau kunnen zakken. 6 7

5 Gebruik driehoeksrelaties Vakbonden, werkgevers en kabinet gaan onderzoeken Aanpakken van driehoeksrelaties, zeker waar die Redelijk. Payrolling en contracting worden ingeperkt hoe het oneigenlijk gebruik van driehoeksrelaties gebruikt worden om cao enz. te ontduiken. maar niet verboden. Dit vergt nog veel werk om dit pro- zoals bij uitzendarbeid, payrolling en contracting moet bleem op te lossen. Goede cao coördinatie op deze pun- worden tegengegaan. Voorkomen moet worden dat ten wordt belangrijk de komende jaren. deze constructies vooral worden benut voor ontduiking of ontwijking van cao en andere arbeidsvoorwaarden. Meer flexibiliteit voor jongeren tot 18 jaar Voor jongeren tot 18 jaar, met baantjes tot 12 uur kan Geen. Als je 18 wordt vlieg je er dus uit als je een baantje bij er wel meer flexibiliteit geboden worden in tijdelijke een supermarkt hebt. In veel andere sectoren past dit contracten, oproepcontracten etc. wel in het idee over vakantiewerk. Scholing Flexibele werknemers moeten vaker opgeleid worden Gelijke rechten voor flexkrachten. Een mooie basis. om startkwalificaties te halen. Er moet gelijke toegang tot scholing (bedrijfsscholing/ sector-fondsen) komen voor flexkrachten. (Schijn)constructies en ontduik ing cao s Sociaal akkoord Aanpak schijnconstructies Het kabinet heeft een Plan van Aanpak schijnconstruc- In de brandbrief aan Minister Asscher staan de volgende Effectiever bestrijden van fiscale fraude. Zeer goed. De problemen van de doorgeschoten en ties naar de Tweede Kamer gestuurd. Verdere uitwerking punten: Verder is er in het geen aandacht voor onfatsoenlijke flex en het gebruik van (schijn)construc- vindt plaats met sociale partners. Stevige aanpak van schijn-zelfstandigheid aan de poort sociaal beleid, waaronder goede arbeidsvoorwaarden ties staat nu echt op de kaart. Er is erkenning voor het De aanpak van schijnconstructies bestaat uit het (voorkom registratie van werknemers als zelfstandige en arbeidsomstandigheden. ontwrichtende effect op de arbeidsmarkt en de oneer- bestrijden van: i.p.v. arbeidsintensieve controles naderhand). Zorg dat lijke concurrentie die het te weeg brengt. Een totaal- Schijnzelfstandigheid alleen echte zzp ers een VAR en handelsregistratie aanpak moet leiden tot effectieve bestrijding van Ontduiking minimumloon (maar ook voorkomen kunnen verkrijgen. Bemiddeling van zzp ers door schijnconstructies. Oplossingsrichtingen zijn in lijn met oneigenlijk opvoeren van onkostenvergoedingen uitzendbureaus moet worden tegengegaan. Ook het ons beleid en we worden bij de uitwerking betrokken. als onderdeel van het loon) UWV moet werklozen niet pushen naar het zzp-schap. Misbruik premieafdrachten (inclusief sociale Voorkom misbruik via EU landen met een lage premie/ zekerheidsafdrachten in andere EU landen) belasting druk. Ontduiking van cao s (onder meer bij grensover- Data van controlerende en uitvoerende instanties aan schrijdende arbeid) elkaar koppelen, zodanig dat malafide en frauduleuze Gefingeerde dienstverbanden (georganiseerde constructies (maar ook de personen die erachter zitten) misdaad) makkelijker zijn te achterhalen en aan te pakken. Migratieconstructies Het misbruiken van bestaande legale constructies en van flexibele arbeidsrelaties (werken met schijnzzp ers) en internationale (belasting)constructies (bijv. Cyprusroute en Polenconstructie) moet met kracht worden tegengegaan. 8 9

6 Aanbesteding Uitbreiding ketenaansprakelijkheid naar (cao-)loon. Regel ketenaansprakelijkheid en hoofdelijke n.v.t. Zeer goed. Ketenaansprakelijkheid krijgt eindelijk Verantwoordelijkheden en regelgeving bij aan- aan sprakelijkheid. uitbreiding naar (cao)loon. besteding dienen beter geregeld te worden: zowel Leg vast aan welke arbeidsvoorwaarden aan- opdrachtgever als inlener zijn aansprakelijk en ver- bestedingsovereenkomsten moeten voldoen. antwoordelijk! Zorg voor betere implementatie van ILO verdrag 94, Bij aanbesteding, uitbesteding of (schijn)faillissement dat eist dat in de sector gebruikelijke cao moet moeten de werknemers, die het betreffende werk worden toegepast op de betrokken werknemers. doen, het werk met behoud van arbeidsvoorwaarden Voorkom dat doorstart na faillissement kan met kunnen volgen. flexwerkers/zzp ers. Uitgangspunt moet zijn: Bij publieke aanbesteding arbeidsvoorwaardenniveau mens volgt werk. van cao s respecteren (ILO verdrag 94). Bij aanbesteding mogen slechts in uitzonderlijke situaties 0-urencontracten worden afgesloten. Cao naleving Intensiveren handhavingsinspanningen, onder De pakkans bij overtreding wettelijke regels en cao Bezuinigingen: 20% van de formatie inleveren (voor- Zeer goed. Komt overeen met onze. meer door tijdelijk 35 extra inspecteurs aan te moet worden vergroot. zitter or van de Arbeidsinspectie zoekt media op om stellen bij de Inspectie SZW cao team (voorheen Inspectie SZW moet ook controleren op naleving cao. aan te geven dat gegeven de onderbezetting de dienst Arbeidsinspectie). De pakkans moet hiermee worden Regel ketenaansprakelijkheid, dus ook voor cao loon. niet aan haar wettelijke taken kan voldoen ). vergroot. Controle op naleving cao s voor sociale partners ver- Verstevigen samenwerking Inspectie SZW en cao eenvoudigen door hen vergaande controlebevoegd- partijen. heden toe te kennen. Wettelijke bevoegdheden voor vakbonden in het kader van cao naleving en ter voorkoming van illegale arbeid versterken. ZZP Zzp ers zouden toegang moeten krijgen tot Zorg dat flexwerkers en zzp ers toegang krijgen tot n.v.t. Goed. Komt overeen met de. O&O-fondsen en toekomstige transitiefondsen. collectieve voorzieningen. Dit vergroot het draagvlak Door eveneens gebruik te kunnen maken van onder dergelijke afspraken. Een premieverplichting scholing en loopbaanoriëntatie krijgen zij een moet voor allen gelden en niet op vrijwillige basis sterkere positie op de arbeidsmarkt. Uiteraard (zo wordt oneerlijke concurrentie voorkomen). staan hier premieverplichtingen tegenover. Voorkomen oneerlijke concurrentie door aanpak schijnzelfstandigheid (zie onder Aanpak schijnconstructies)

7 Werken met een beperking Sociaal akkoord Beloningsregime: loonkostensubsidie en aansluiten bij Geen loondispensatie. Gelijk werk, gelijk loon. Veel ruimte loondispensatie. Zeer goed. Misschien nog wel beter dan we hoopten. CAO werkgever (regulier of gemeente). Verschil tussen De FNV is voorstander van een loonkostensubsidie 100% WML en loonwaarde is rekening overheid (loonkos- of loonsuppletie om werkgevers te compenseren voor tensubsidie; maximaal 70% WML). Verschil tussen CAO- een productieverlies. loon en 100% WML is rekening werkgever (regulier of werkbedrijf). Mogelijkheid tot doorgroei naar 120% WML. Per is er geen nieuwe instroom in de WSW De FNV vindt het onacceptabel om de werkgelegenheid Praktisch opheffen WSW. Goed. Een basisvoorziening blijft overeind. meer. Mensen die niet meer in de WSW kunnen instromen in de sociale werkvoorziening af te breken voordat het kunnen beroep doen op het werkbedrijf voor begeleiding aan werk helpen en houden van mensen met een naar werk. Het zittende bestand WSW blijft onder huidig arbeidsbeperking in reguliere bedrijven en instellingen wettelijk WSW-regime. Inzet op zoveel mogelijk plaatsen is gerealiseerd. van WSW-ers bij reguliere werkgevers. Efficiencykorting WSW verspreid over zes jaar oplopend tot 290 miljoen euro. Perspectief is gericht op vorming 35 regionale werk- FNV wil dat de expertise van het UWV behouden blijft Gemeentes beschut werk laten aanbieden. Prima. Dit is zoals we het voor ogen hadden bedrijven, die zorg dragen voor plaatsing van mensen voor de re-integratie van jongeren met een arbeids- bij werkgevers. Gemeenten hebben de lead bij de werk- handicap, bijvoorbeeld op het niveau van de bedrijven, die met een commerciële inslag worden werkpleinen. Werkgevers, werknemers en UWV doen geleid. Werkgevers, werknemers en UWV doen mee mee in de leiding van het Werkbedrijf. in de leiding van het Werkbedrijf. Werkgevers kunnen bovendien meedoen in de financiering. Geen afspraken over Bijstand, wel geïndividualiseerde Afschaffen huishouduitkerings-toets. Invoeren huishouduitkerings-toets. Gemeentes hebben De Wajong blijft bestaan, verder is er niets geregeld, Wajong op min 75% WML Bijstandsgerechtigden niet langer dan 3 maanden de mogelijkheid om bijstandsgerechtigden langdurig sowiesois er niks voor bijstandsgerechtigden geregeld. werken met behoud van uitkering. met behoud van uitkering of onder minimum loon te laten werken. De Wajong is per alleen nog toegankelijk voor Er blijft een specifieke regeling voor jonggehandicapten. Uitkleding Wajong, met name voor niet volledige Prima. Alles staat of valt bij of gemeentes samen met mensen die volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen Wajongers dienen zich voldoende in te spannen om in arbeidsongeschikten. sociale partners er inslagen daadwerkelijk baanaanbod hebben, iedere 5 jaar herkeuring. De huidige Wajongers aanmerking te blijven komen voor een uitkering. te genereren. Herkeuring van de bestaande groep is worden ook allemaal herkeurd. Mensen die niet voor de lastig te beoordelen, als het gaat om op weg helpen Wajong in aanmerking komen kunnen een beroep doen op naar Gewoon Goed Werk, past het binnen onze uitgangs- het Werkbedrijf voor begeleiding naar werk. Deze mensen punten, maar dat werk moet er dan wel zijn. komen formeel in dienst bij de gemeente, de gemeente verzorgt zo nodig een uitkering (bijstandsregime). Naast allerlei min of meer vrijblijvende instroom afspra- De instroom in de Wajong wordt beperkt doordat er Invoering van quotum van 5% arbeidsongeschikten. De nu gekozen regeling lijkt een adequate uitwerking ken ook een in de wet vastgelegd quotum met de afdwingbare kwantitatieve afspraken komen over van onze. genoemde jaarlijkse aantallen, waarbij een structurele arbeidsplaatsen voor jongeren met een arbeids- situatie bereikt wordt in Het quotum wordt geac- handicap. tiveerd op het moment dat het aantal afgesproken banen niet tot stand komt. Dit wordt voor het eerst eind 2016 gemeten, dan zouden er minimaal extra banen voor mensen met een beperking moeten zijn gerealiseerd in de marktsector. De activering van het quotum start na overleg met de sociale partners en gemeenten

8 Het Werkbedrijf bepaalt de loonwaarde op de werkplek Een onafhankelijke indicatiestelling: De FNV is van In de contourennota wil het kabinet de indicatie voor Lijkt prima. Maar regering houdt nog slag om de arm: in samenspraak met de werkgever. Het Werkbedrijf mening dat dergelijke verstrekkende indicaties bijv. beschut werk, de ondersteuning bij participatie, een verkening. In de gaten houden dus. draagt zorg voor de noodzakelijke begeleiding op de onafhankelijk dienen te geschieden. en misschien zelfs ook of men tot de doelgroep loon- werkplek. dispensatie hoort, bij de gemeente beleggen. Verkend zal worden of de keuring van werknemers door één organisatie kan plaatsvinden; dit zou een samenvoeging van UWV en CIZ betekenen. ONTSLAG Sociaal akkoord Een preventieve toets blijft behouden. Alleen met een Een preventieve toets behouden. Ontslagtoets door advies. De werkgever mag ook met Positief. Deze toets geeft dezelfde mate van preven- positieve beslissing van het UWV (of toestemming van een negatief advies van het UWV ontslaan en de werk- tieve rechtsbescherming als de huidige preventieve de kantonrechter), mag de werkgever ontslaan. Tot die nemer moet het initiatief nemen om het ontslag aan toets. beslissing blijft de werknemer in dienst. te vechten. Hoger beroep wordt mogelijk. Er is niet expliciet aan- Een rechterlijke toets moet mogelijk zijn. Geen hoger beroep. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige gegeven dat herstel dienstverband mogelijk is, de Herstel dienstverband moet mogelijk zijn. situatie. Hoger beroep is namelijk nu niet mogelijk en verwachting is van wel omdat anders hoger beroep leidt tot een zorgvuldiger beoordeling. zinloos is. Enkelvoudige route afhankelijk van de reden voor ont- Bij voorkeur enkelvoudig om shoppen van werkgevers Enkelvoudige route. Positief. De ongelijke behandeling van werknemers slag; werkgever kan niet meer kiezen. Bij ontslag om te voorkomen. die samenhangt met de keuze van de ontslagroute economische redenen moet de werkgever naar het (UWV of kantonrechter) wordt opgeheven. UWV, bij ontslag om in de persoon gelegen redenen naar de kantonrechter. Vergoeding Toekenning van een vergoeding hangt niet meer af van Ontslagvergoeding voor iedereen, ook voor flexwerker. Iedereen een vergoeding maar een lagere dan nu Iedereen krijgt een vergoeding dat is positief. de gekozen route en iedereen heeft recht op een ver- voorgesteld, nl. na 1 jaar recht op ¼ maandsalaris per Ook flexwerkers krijgen na twee jaar dienstverband (één goeding bij einde dienstverband, bij een dienstverband dienstjaar. of meer aansluitende contracten) een vergoeding; dat van 2 jaar of meer. De inspanningen van de werkgever verbetert de positie van flexwerkers. Het is jammer dat voor employability en VWNW-trajecten kunnen in min- flexwerkers niet eerder recht op vergoeding krijgen. De dering worden gebracht. Hierover moeten afspraken uitwerking van investeringen van werkgever en conse- worden gemaakt in de Stichting van de Arbeid en kun- quenties daarvan zullen nog een flinke klus worden nen we dus nog invloed uitoefenen. Van belang is dat maar geven ons de ruimte om ons eigen VNWN-beleid dan duidelijk afgesproken wordt wanneer dat kan, het verder vorm te geven. Wel goed dat iedereen nu een gaat hier immers om een prikkel voor werkgevers om vergoeding krijgt en niet alleen degenen die via de daadwerkelijk te investeren in employability van wer- kantonrechter ontslagen worden. kenden en in VWNW-trajecten

9 De hoogte van de transitievergoeding is 1/3 maand- Geen norm opgenomen. Discussie over de hoogte ligt Vergoeding is een kwart maandsalaris per dienstjaar Verbetering is dat iedereen recht heeft op een ver- salaris per dienstjaar en bij een dienstverband langer voor de hand. De nadruk moet meer liggen op garanties met een max. van vier maandsalarissen. goeding en dat deze niet afhankelijk is van de ontslag- dan 10 jaar een half maandsalaris, met een maximum op nieuw werk dan op de hoogte van ontslagvergoeding. route. De hoogte van de vergoeding is echt hoger dan van euro. wat in het staat. Het is natuurlijk wel lager dan de huidige kantonrechtersformule, maar daarbij moet opgemerkt worden dat deze niet voor iedereen geldt en dat de kantonrechters hebben aangekondigd de kantonrechtersformule aangepast zou gaan worden (lees: verlaagd zal worden). Bij in de persoon gelegen redenen voor ontslag is Schadevergoeding moet een afschrikwekkend effect Maximaal een half maandsalaris per dienstjaar met een Positief is in ieder geval dat er geen maximering is en afwijking van transitievergoeding mogelijk bij ernstige hebben in geval van een aan de werkgever verwijtbaar maximum van euro. dat de rechter ruimte blijft houden voor individuele verwijtbaarheid bij werknemer of werkgever. Criteria ontslag. gevallen om hogere ontslagvergoedingen op te leggen. van ernstige verwijtbaarheid moeten nog opgesteld Nu wordt de kantonrechtersformule als leidraad geno- worden. men, (waarvan positief en negatief kan worden afge- Maximale vergoeding is hierbij niet van toepassing en weken), maar dit is ook geen wettelijke regeling. Het is rechter stelt afwijking vast. nog onduidelijk hoe dit in de praktijk zal uitwerken. Alle regelingen over de vergoeding zijn van ¾ dwingend Geen normvergoeding over opgenomen, maar het Maximering tot euro. Het is dus mogelijk om afspraken te maken in Sociaal recht. Dat betekent dat in cao s en sociaal plannen hier- uitgangspunt van de ZIV-rapportage is dat ¾ dwingend Plannen op het huidige niveau. Dit betekent dat er van afgeweken mag worden. recht (afwijking per cao) mogelijk moet zijn. vakbondswerk van gemaakt moet worden en dat het aantrekkelijk is om lid te worden van een vakbond. De proceduretijd bij UWV of Kantonrechter mag worden Niet expliciet opgenomen. Bestaande wettelijke opzegtermijn, maar duur van de Dit is geen verslechtering ten opzichte huidige regel- afgetrokken van de opzegtermijn (de opzegtermijnen procedure bij UWV verkort naar 4 weken. geving. In het Sociaal Akkoord staat geen verkorting blijven hetzelfde). Net als nu moet altijd minimaal een van de procedure, maar in het overzicht van SZW wel. maand opzegtermijn overblijven. Maand opzegtermijn blijft behouden. Er wordt geen verkorting van de UWV procedure voor- De Stichting van de Arbeid wijst op het belang van een gesteld. Echter in overzicht van SZW staat wel dat zorgvuldige procedure bij het UWV. procedure UWV vier weken gaat duren. Transitievergoeding overige afspraken Overgangsregeling tot 1 jan 2020 voor werknemers Veel aandacht voor VWNW en middelen die hiervoor Lage individuele transitievergoeding die geoormerkt is De transitievergoeding is niet geoormerkt. Mooi is dat die op 1 januari jaar of ouder zijn. beschikbaar moeten worden gesteld door werkgever voor scholing. er voor oudere werknemers een overgangsregeling is Vergoeding van 1 maand per dienstjaar voor de jaren voor bijvoorbeeld sector-overschrijdende transitie- waarbij de vergoeding hoger is. dat iemand ouder is dan 50 jaar op het moment van fondsen (dus met name collectief) Collectief: hier ligt uitdaging om er vakbondswerk van ontslag. te maken, namelijk het opzetten van goede transitie- MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers fondsen. Extra uitdaging is om dit vakbondswerk worden uitgezonderd, wordt nader uitgewerkt. zichtbaar te maken. Dit vergt nog veel werk waar we Hardheidsclausule dat werkgever geen vergoeding vakbondswerk van kunnen maken. hoeft te betalen als continuïteit van bedrijf in gevaar komt. Overige maatregelen bij ontslag De wijzigingen van het ontslagrecht gaan in per De veranderingen moeten op middellange termijn Waarschijnlijk 1 januari Het is ook belangrijk dat de wijzigingen niet per direct 1 januari worden ingevoerd, centraal moet een duurzame ingaan want er moet nog veel werk worden verricht arbeidsmarkt met Gewoon Goed Werk staan. door sociale partners om te komen tot een goede infrastructuur voor deze van-werk-naar-werk transities

10 Ontslag via een commissie die bij cao wordt ingesteld De wet moet mogelijkheid bieden om bij cao te ontslaan Geen regeling. Dit biedt weer kansen en risico s voor vakbondswerk. wordt mogelijk (voorwaarden moeten nog nader wor- in een qua beschermingsniveau vergelijkbare procedure. Door een cao-procedure kunnen er misschien betere den bepaald). VWNW-afspraken worden gemaakt binnen de sector en binnen bedrijf kunnen misschien ook kansen op herplaatsing meer uitgenut worden. Risico is dat we ook als vakbond een zorgvuldige procedure moeten waarmaken. In de wet wordt verplichting opgenomen om te inves- Goede werkgever moet in werknemer investeren, Geen afspraken. Er is in akkoord veel aandacht voor employability, teren in employability. afspraken met name employability waarop wij ook hebben ingezet. Vaststellingsovereenkomst blijft mogelijk met een Vaststellingsovereenkomst herroepbaar binnen Geen afspraken. Dit is verbetering ten opzicht van de huidige situatie. bedenktijd van 2 weken redelijke termijn Afwijking afspiegelingsbeginsel bij cao mogelijk. Geen voorstel, dus ook geen wijziging voorgesteld. Afwijking afspiegelingsbeginsel mogelijk bij cao. Risico kan zijn dat werkgevers alleen ouderen willen ontslaan. Dit kan echter alleen bij cao, dus ook hier is van belang dat er in cao s geen slechte afspraken worden gemaakt. Werkloosheid en van-werk-naar-werk Sociaal akkoord WW Tot 2016 zelfde hoogte en zelfde duur WW als nu. Hoogte en duur wordt niet aantast. Duur WW beperken tot 2 jaar en opbouw veranderen. Inzet gedeeltelijk bereikt: WW blijft hetzelfde; Vanaf 2016 komt er een ander financieringsmodel Werknemers en werkgevers betalen voor WW premie. Eerste 10 jaar een maand per jaar en daarna ½ maand de wettelijke duur beperkt; materieel gelijk aan nu, waarin overheid en sociale partners samen zorgen per jaar. Eerste jaar loongerelateerd, tweede jaar mini- mits geregeld in de cao. voor behoud van totale hoogte en duur van mumniveau. Overgangsrecht, opgebouwde jaren wor- Ouderen worden wel ontzien. 38 maanden. den binnen het maximum gerespecteerd. Geeft mogelijkheid om ons op cao te profileren en De duur van de door de overheid gefinancierde WW is dus een opdracht aan ons. wordt langzaam ingekort met 1 maand per kwartaal in januari 2016 t/m 2019 max 2 jaar. Sociale partners kunnen in de cao een aanvulling van de WW-uitkering afspreken van zowel de opbouw als de duur (zodat in totaal een WW overblijft die hetzelfde is als nu qua opbouw, duur en hoogte). Wijziging opbouw wettelijke WW i.p.v. 1 maand per gewerkt jaar, naar: eerste 10 jaar werken 1 maand WW per jaar en na 10 jaar ½ maand per jaar tot max 24 maanden, met overgangsrecht. Na 2016 bouwen aan privatisering WW en regie bij sociale partners. Publiek gefinancierde deel WW wordt 50/50 betaald door werkgevers en werknemers. Invoering

11 Van-werk-naar-werk regeling 300 mln euro beschikbaar voor van-werk-naar-werk (Inter)sectorale aanpak ontwikkelen voor transities Wordt verantwoordelijkheid van individu; krijgt transitie- Intersectorale aanpak is mogelijk maar de financiering afspraken en co-financiering van sectorale plannen van-werk-naar-werk van overschot naar tekort sectoren budget voor scholing en financiering voor begeleiding moet ook uit andere bronnen komen. De structurele Ontschotten O&O-fondsen. ook beschikbaar voor voormalig werknemers die werk- en ondersteuning. aanpak van VWNW komt nu in de sectoren op de agenda. Oprichten transitiefondsen. loos zijn geworden uit de sectoren. Ontschotten O&O-fondsen en oprichten van collectieve transitiefondsen. Regie WW SER advies over de vormgeving van de sociale infra- Regie van de WW naar sociale partners, ruimte voor Geen regie naar sociale partners, regie WW en uitvoering Procesafspraak op hoofdlijnen, geeft ruimte om onze structuur. premiedifferentiatie en preventief beleid. naar gemeenten. wensen te realiseren en hangt af van de randvoor- Gaat om instituties rondom duurzame baarheid, Op basis van goed werkgeverschap premie differentiëren. waarden die in SER worden afgesproken. Kans om bij van-werk-naar-werk en re-integratie, inclusief een VWNW bond beter te profileren. financiering die samen door sociale partners wordt opgebracht en premiedifferentiatie. IOW IOW vanaf 60 blijft bestaan tot De IOW leeftijd Geen specifieke. IOW na evaluatie, besluiten om wel/niet af te schaffen. Is wat we wilden, blijft bestaan. wordt niet verlaagd naar 55 jaar. Op basis van een IOW leeftijd verlagen van 60 naar 55 jaar. evaluatie wordt bezien of de IOW structureel wordt gemaakt. IOAW Wordt langzaam afgebouwd. Werknemers die 50 jaar Geen specifieke. Komt te vervallen. In plaats hiervan zou voor 55 plus de Verdwijnt, maar er is ruim overgangsrecht. en ouder zijn op 1 januari 2015 (werknemers geboren IOW gelden. vóór 1 januari 1965) op de eerste dag van hun werkloosheid kunnen nog gebruik maken van de IOAW na de WW-uitkering. Daarna niet meer. Investeren in Werk - Uitwerking van het Generatiepact Sociaal akkoord Sectorale plannen worden in de loop van 2013 Wij stellen voor om op landelijk niveau een taskforce in Er was nog niets geregeld, alleen de intentie dat sociale Prima. Conform onze. geconcretiseerd; de Stichting van de Arbeid heeft een te stellen, waarin overheid, werkgevers en werknemers partners betrokken zouden worden. actieteam ingesteld gericht op het uitwerken van het Generatiepact verder vormgeven en uitwerken. sectorplannen en het wegnemen van hindernissen. De taskforce krijgt als taak om het afgesproken pakket En in een Werkkamer zullen sociale partners met de maatregelen verder te concretiseren/uit te werken en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), binnen om de uitvoering/uitwerking. drie maanden het ontwerp ontwikkelen voor deze regionale arbeidsmarktinfrastructuur. De SER gaat adviseren over instituties t.a.v. WW-regie en VWNW-beleid

12 Sociale partners doen een versterkte op Duobanen/combinatiebanen/mentorschap/koppel banen/ n.v.t. Een niet zo concrete toezegging, maar onze vraag was cao-afspraken die de combinatie van arbeid en zorg betere arrangementen voor een goede verdeling van ook niet echt concreet. ondersteunen. Er zijn veel goede voorbeelden van werk. Door nú te kiezen voor arbeidsduurverkorting, vader verlof, zelfroosteren en flexibel werken. is het realiseren van nieuwe instroom mogelijk. Het kabinet zal bezien of dit verdere ondersteuning En dynamisch arbeidstijdenmanagement. behoeft via voorlichting en mogelijk wetgeving. In dat kader zal de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeids tijden dit najaar aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Kabinet en sociale partners blijven over dit onderwerp in gesprek. Onder sector plannen: in specifieke omstandigheden Deeltijd-WW kan worden ingezet onder vergelijkbare Geen deeltijd WW. Geen generieke regeling maar mogelijkheden binnen en onder nader te bepalen voorwaarden wordt het voorwaarden als in 2008/2009, waaronder toetsing sectorplannen. Redelijk alternatief. mogelijk gemaakt om WW-middelen effectief te kunnen door de vakbeweging van een aanvraag voor deeltijd-ww. ten, gericht op het behoud van werkgelegenheid. Er wordt ook een WW-dagloongarantie afgegeven bij Nu is het zo dat alleen een dagloongarantie wordt afge- Geen dagloon garantie. Voorstel in STAR verklaring overgenomen onder sector- transities van werk naar werk waarbij beide banen op geven bij werk vanuit de WW. Dit moet ook gebeuren plannen. Dat kan maar er is dus wettelijk nog niets elkaar aansluiten, zodat de consequenties van bij een transitie van-werk-naar-werk waarbij beide geregeld. Is dus nog punt van aandacht. werkaanvaarding tegen een lager loon niet volledig banen op elkaar aansluiten. Zonder deze aanpassing voor rekening komen van werknemers. van de regelgeving ondervinden van-werk-naar-werktrajecten een forse beperking van de mogelijkheden, doordat de consequenties van werkaanvaarding tegen lager loon juist in die (gewenste) situatie volledig voor rekening komen van de werknemer. In specifieke omstandigheden en onder nader te In specifieke gevallen, waarbij kansen van met name Inzet WW voor preventie juist afgeschaft. Net als dagloongarantie alleen een voorstel in STAR bepalen voorwaarden wordt het mogelijk gemaakt om oudere en zeer specifiek opgeleide werknemers op verklaring overgenomen onder sectorplannen. WW-middelen effectief te kunnen ten, gericht op ander werk in de regio uiterst gering zijn, moeten er Dat kan maar er is dus wettelijk nog niets geregeld. het behoud van werkgelegenheid. meer mogelijkheden komen om op creatieve wijze met Is dus nog punt van aandacht. een gezamenlijke mensen aan het werk te houden in hun oude werk soms in een kortere werkweek en tot aan hun pensioen onder andere met behulp van WW-middelen. Dit moet goed worden getoetst en kan alleen na overeenstemming tussen werkgevers en de vakorganisaties in een sector

13 Een nieuwe structuur voor de (regionale) arbeidsmarkt Arbeidsmarktinitiatieven in de regio versterken. Prima uitvoering van de plannen en voor de sociale zekerheid Sociale partners gaan op Het is zeer wenselijk dat in de regio s in ons land, korte termijn en in samenwerking met de andere betrok- sociale partners en de overheden komen tot een echte kenen een nieuwe, houdbare infrastructuur ontwikkelen kwaliteitsimpuls in het regionale arbeidsmarktbeleid. voor de regionale arbeidsmarkt. Dit moet het mogelijk Zo is regionale differentiatie in het arbeidsmarktbeleid maken landelijke sectorale plannen op eenvoudige wijze mogelijk op maat van regio s, zodat er zo goed en te vertalen naar regionale en (inter)sectorale behoeften effectief mogelijk kan worden gewerkt aan meer werk- en mogelijkheden. Goede afstemming tussen vraag en gelegenheid. Het is wenselijk dat deze verder worden aanbod in regio s en in sectoren is immers van wezenlijk uitgebouwd en dat de overheid deze initiatieven belang voor het functioneren circa 35 Werkpleinen waar faciliteert. regionale werkgevers en vakbondsbestuurders samen met de wethouders van de betrokken gemeenten een regionaal arbeidsmarktbeleid tot stand te brengen dat soelaas biedt voor een verknoping tussen landelijke sectorale afspraken en regionale uitvoering. In 2014 en 2015 stelt het kabinet 300 mln euro Betere van-werk-naar-werk transities. In en eerder al toezeggingen door Prima uitwerking van de plannen. beschikbaar voor van-werk-naar-werk en intersectorale Nú gaat het om het op korte termijn bewegen van regering gedaan. scholing. Dit budget wordt onder begeleiding van het mensen van overschot- naar tekortsectoren of van actieteam (zie punt 1) gebruikt voor co-financiering overschot-naar-tekort functies. Hier ligt een link met het van sectorale plannen. Sectorplan Techniek. En een link met de 300 mln euro, Met oproep STAR O&O-fonsen meer sector overstijgend die minister Asscher ter beschikking heeft gesteld om te laten werken. sectorale plannen te stimuleren. Op de langere termijn gaat het om de (verdere) ontwikkeling van goede vanwerk-naar-werktransities. Dat kan bijvoorbeeld door de oprichting van transitiefondsen. C3 in de grafimedia is een goed voorbeeld van wat er kan worden bereikt. Sectorale plannen worden in de loop van 2013 Voorstellen voor ouderen. Geen maatregelen. Eigenlijk vergelijkbaar met Deeltijd WW en geconcretiseerd; de Stichting van de Arbeid heeft een De FNV vindt dat, als tijdelijke crisismaatregel, ouderen Dagloongarantie. STAR verklaring verwijst naar sector- actieteam ingesteld gericht op het uitwerken van van 60 jaar en ouder in sommige sectoren eerder moeten plannen. Alleen noemt de regering de mogelijkheid om sectorplannen en het wegnemen van hindernissen. kunnen uittreden om instroom van jongere generaties onder voorwaarden de RVU belasting buiten werking Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat binnen de kaders mogelijk te maken. Ouderen moeten op sommige plek- te stellen expliciet. Positief dus maar wel kijken hoe dit van een goed sectorplan voor een individuele sector ken korter kunnen werken, met deeltijdpensioen kun- gaat uitpakken. tijdelijk gedeeltelijk ontheffing wordt verleend van nen gaan, ruimte kunnen maken voor jongeren en deze de RVU belasting van 52% op vervroegd uittreden jongeren kunnen begeleiden/scholen. Hierbij moet (of door een maatregel waarmee materieel hetzelfde voorop staan dat er een controleerbare 1 op 1 regeling effect wordt bereikt). komt: voor elke oudere die er (gedeeltelijk) uit gaat De Stichting heeft ook gevraagd om de sollicitatieplicht komt 1 jongere of werkzoekende in dienst. Hierbij voor 60-plussers onder nog te bepalen voorwaarden moeten de bonden een grote rol spelen. Om dit fiscaal tijdelijk buiten werking te stellen. mogelijk te maken is het nodig dat de per 1 januari 2011 ingevoerde fiscale strafheffing op regelingen voor vervroegde uittreding (tijdelijk en wellicht alleen in specifiek te benoemen sectoren) komt te vervallen in combinatie met een opschorting van het afspiegelingsbeginsel en de sollicitatieplicht voor werkloze ouderen

14 Transities van school naar werk bevorderen door in Youth Guarantee en Startersbeurs. Geen specifiek beleid in, wel daarna In de STAR verklaring gedegen verwijzing naar Youth aansluiting op eerdere afspraken Youth Guarantee in De FNV vraagt van het kabinet de Youth Guarantee zo gekomen. Guarantee en startersbeurs maar in regeringsbrief en te voeren in combinatie met een aanpak van de niet- snel mogelijk in Nederland in te voeren. maatregelen nog niets te vinden. Punt van aandacht melders-problematiek, zodat alle jongeren voor wie de derhalve. Youth Guarantee geldt, bereikt worden. Hiermee wordt voorkomen dat jonge werkzoekenden te lang buiten de arbeidsmarkt blijven door hen binnen drie maanden na intrede van werkloosheid of afronding van formele scholing een werkaanbod te doen, een voortgezette opleiding, een training of een stage. Betere voorlichting organiseren bij studiekeuze en Opleiding laten aansluiten op arbeidsmarkt: Betere Geen specifiek beleid. Prima. Conform doelstelling, hoewel er vraagtekens bij omschakeltrajecten voor schoolverlaters zonder voorlichting en omschakeltrajecten voor schoolverlaters gezet kunnen worden bij de omvang van de initiatieven. perspectief. zonder perspectief. Stimuleren dat aansluitend bij het SBB-stageoffensief, Stageplekken en leerwerkbanen: SBB Stage-offensief, Er wordt fors geïnvesteerd in BBL trajecten, vooral dat waaraan sociale partners hun volledige steun geven, sectorale afspraken. ze in sectorplannen moeten worden opgenomen is er meer leerwerkbedrijven komen en dat erkende Aansluitend bij het SBB-stage offensief moeten er prima. leerwerkbedrijven ook daadwerkelijk stage- en leer- extra stage- en leerwerkplekken worden afgesproken. Één serieus negatief punt. FNV geen voorstellen van werkplekken aanbieden; eventueel worden BBL Aan het eind van het stage/traineecontract moet het omzetten van BBL trajecten in BOL trajecten. trajecten omgezet in BOL trajecten. de stagiair/trainee worden ingehuurd op het liefst Daarmee wordt de kracht van BBL weggenomen. Bevorderen flexibele instroom in opleidingen. permanente basis. Zeer goed opletten hoe dit gaat uitpakken derhalve. Meer opdrachten van de overheid waarbij de social return voor jongeren wordt gevraagd. Pensioen & AOW Sociaal akkoord AOW Tijdelijke overbruggingsregeling i.v.m. verhoging Een fatsoenlijke AOW overbruggingsregeling. Overbruggingsregeling tot maximaal 150% met Ruim voldoende. Veel betere overbruggingsregeling AOW leeftijd wordt verruimd tot 300% WML voor partner- en vermogenstoets. (tot resp ). Voor het merendeel van samenwonenden en 200% WML voor alleenstaanden. Voorschotregeling afgeschaft. onze leden lijkt dat voldoende (partner-/vermogens- Onderzoek naar flexibele AOW. toets nog onduidelijk). De STAR pleit verder bij het kabinet voor: In sociaal akkoord staat de introductie van flexibele Permanent maken van de voorschotregeling en AOW wat overeenkomst met onze bij het pensioen- zo gemakkelijker maken van een flexibele AOW; akkoord en is goed voor mensen met zware beroepen, Verruimen doorwerkbonus lange dienstverbanden. Eerder stoppen met werken blijft dan haalbaar. Dat wordt versterkt bij een beter (door)werkbonus. In kabinetsbrief wordt op deze beide onderwerpen niet ingegaan

15 Witteveenkader Sociale partners krijgen de mogelijkheid om binnen Een volwaardige opbouw van pensioen voor jongeren, Fiscale maximering van het opbouw percentage tot Een beperking van het Witteveenkader leidt tot minder zes weken een alternatief te ontwikkelen voor de voor- daarom is beperking van Witteveenkader onacceptabel. 1,75%. Aftopping van pensioenopbouw voor lonen pensioenopbouw. Dit is vooral voor jongeren een stellen uit het Regeerakkoord. Eén van de mogelijke hoger dan euro. probleem. Dat er nu naar alternatieven gezocht mag opties is het invoeren van een fiscale mogelijkheid worden is een eerste stap maar het is de vraag of deze voor netto-netto-sparen ter aanvulling van het alternatieven de volledige ingeboekte besparingen opbouw percentage. Het kabinet geeft een extra kunnen opleveren. In ieder geval is wel positief dat ook budgettaire ruimte van maximaal 250 mln euro voor werkgevers geen aantasting van het Witteveenkader deze oplossingen. willen, en zich met ons samen sterk willen maken voor betere alternatieven. FTK STAR pleit voor: Op zo kort mogelijke termijn een beter toetsingskader Niets te vinden. Matig: Facilitering door kabinet van wettelijke verplichting voor pensioenfondsen dat niet zo gemakkelijk door Invaren van bestaande pensioenrechten willen vak- tot invaren van bestaande pensioenrechten. marktontwikkelingen kan worden verstoord en in bonden en werkgevers zo oplossen, dat is voldoende, Invoeren van een macrostabiele discontovoet. afwachting daarvan een aanvullende correctie op de daar is wel medewerking van de overheid voor nodig. Invoering van integraal FTK, waarbij de rigide schei- rekenrente zoals die nu geldt. De discontovoet: van belang is wie die vaststelt. ding tussen een nominaal en een reëel contract kan Er moeten objectieve maatstaven aan ten grondslag worden voorkomen. liggen als overgangsjaar. Integraal FTK is goed plan, maar moet nog wel worden Kabinet wil hierover met de STAR in gesprek bij uit- uitgewerkt. werking wetsvoorstel FTK (in het komende halfjaar). In de komende periode moet binnen de FNV verder worden gesproken hoe we samen met werkgevers, de pensioenfederatie en anderen de kabinetsplannen maximaal kunnen beïnvloeden

16 Colofon Uitgave Stichting FNV Pers Tekst FNV In Beweging Productie en eindredactie FNV In Beweging Vormgeving Bataafsche Teeken Maatschappij (www.btm.nl) Eerste uitgave, april

17 Postadres Postbus AL Amsterdam Bezoekadres Naritaweg BX Amsterdam Publieksvoorlichting voor niet-leden T (10 cpm). Bereikbaar van uur

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Verantwoordelijkheid nemen én dragen, kansen creëren én benutten 1. Visie Herstel van vertrouwen Economisch

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Inleiding Waarom deze Flexpocket? Er is veel politieke en maatschappe lijke discussie over vast en flex. Maar hoe ziet die flexschil er eigenlijk

Nadere informatie

Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker

Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker en en nog meer - Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen rond arbeidsrecht, ontslag, WW en de organisatie van de arbeidsmarkt - En wat doet

Nadere informatie

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen

Flex. pocket. Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Flex pocket Feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen Geheel herziene uitgave 2015 Inleiding Waarom deze Flexpocket? Nog altijd wordt het politieke debat over vast en flex met veel vuur gevoerd.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Het CNV bepleit een breed gedragen aanpak van onze structurele problemen waarbij het bevorderen

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân

Sociaal domein in de praktijk. De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Sociaal domein in de praktijk De aanpak van het beleid in het sociaal domein, vertaald naar de praktijk in Noordwest Fryslân Oktober 2014 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. UITGANGSPUNTEN EN PERSPECTIEVEN...

Nadere informatie

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken Gezond Werken 5 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken 5.1.1 Cao als breekijzer voor veilig en gezond werken 5.1.2 Bepalingen over arbozorg in de cao 5.1.3 Afspraken over arborisico s in de cao

Nadere informatie

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering

Nadere informatie

ONDERNEMINGSRAAD EN FLEX. Rol en taken van de OR bij flexibilisering. Medezeggenschap 10

ONDERNEMINGSRAAD EN FLEX. Rol en taken van de OR bij flexibilisering. Medezeggenschap 10 ONDERNEMINGSRAAD EN FLEX Rol en taken van de OR bij flexibilisering Medezeggenschap 10 INHOUDSOPGAVE 1. WAT IS FLEX? 03 1.1. Inleiding 03 1.2. Soorten flex 03 2. FLEX IN DE SECTOREN VAN FNV BOUW 04 2.1

Nadere informatie

Toegerust op de arbeidsmarkt

Toegerust op de arbeidsmarkt WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA Toegerust op de arbeidsmarkt Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het Instituut heeft ten doel het (doen) verrichten van wetenschappelijke

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst 1 Inleiding Tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben sociale partners en kabinet in de tripartiete verklaring Samen doen wat mogelijk is de afspraak

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie