Opleiding overheidsopdrachten. Bart Gheysens 29 Oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding overheidsopdrachten. Bart Gheysens 29 Oktober 2013"

Transcriptie

1 Opleiding verheidspdrachten Bart Gheysens 29 Oktber 2013

2 Cntext Basispleiding Fcus p: Opdrachten vr diensten. De klassieke sectr. Crrect indienen van een fferte. Aandacht vr: Specifieke aspecten inzake verzekeringen. Nieuwigheden t..v. vrige wetgeving. Aandacht vr vraagstelling!

3 Inleiding KB van 15 juli 2011 Vervangt het KB van 8 januari Vr pdrachten uit de klassieke sectr. KB van 16 juli 2012 Vervangt het KB van 10 januari Vr pdrachten uit de nutssectr. Beide KB s regelen de gunningsprcedure Chrnlgisch: t.e.m. de sluiting van de pdracht. Na de sluiting: KB Uitvering

4 Inleiding Ter herinnering: nutssectr: Titel III van de wet van 15 juni 2006: art. 44 en vlgende. Water: netwerken vr de prductie van, het verver van f vrziening in drinkwater. Energie: netwerken vr de prductie van, het verver van f vrziening in elektriciteit, gas f warmte. Transprt: penbare netten p het land, de lucht, de zee en de binnenwateren (havens en luchthavens). Pstdiensten: het phalen, srteren, ververen en bestellen van pstzendingen. Inwerkingtreding: Geregeld via het KB van 2 juni Opdrachten die na 1 juli 2013 werden bekendgemaakt. Een aantal bepaling al vrdien in werking getreden vr de cncurrentiedialg (september 2011).

5 KB Plaatsing - structuur Gewijzigde structuur KB van 8 januari 1996: aparte titels afhankelijk van het type pdracht. KB Plaatsing: Hfdstukken 1 t.e.m. 5 en 11: algemeen tepasselijk. Specifieke bepalingen in hfdstukken 6 t.e.m. 10: => Hfdst 6: Gunning bij aanbesteding en fferteaanvraag. => Hfdst 7: Gunning bij OPZB en OPMB. => Hfdst 8: Gunning bij cncurrentiedialg. => Hfdst 9: Specifieke pdrachten zals de raamvereenkmst en elektrnische veiling. => Hfdst 10: Cncessies vr penbare werken.

6 Het bestek - structuur Algemene structuur van een bestek 1. Algemene bepalingen: O.a. krte mschrijving pdracht, wijze van gunning, gegevens aanbestedende verheid 2. Administratief juridische bepalingen: KB Plaatsing. KB Uitvering. 3. Inhudelijk technische bepalingen: Bevat de uitgebreide mschrijving van de pdracht. 4. Mdel ffertefrmulier en inventaris.

7 Het bestek alg. bepalingen Algemene bepalingen: A. Aanbestedende verheid: belang: Scpe van de pdracht: besteedt men aan namens andere verheden? Vragen in verband met het bestek: => Artikel 44 KB Plaatsing. => Artikel 86 KB Plaatsing. B. Gekzen gunningswijze: belang: Vral bij een OPZB: aanbestedende verheid met in principe de wettelijke grndslag vermelden.

8 Het bestek alg. bepalingen C. Indeling van de pdracht: 1. Percelen: => Sms k lten genaamd. => Zie.a. artikelen 54, 58, 89, 100 en 101 KB Plaatsing. => Opdeling pdracht in samenhangende delen: * Bv. Perceel 1: brandverzekering en perceel 2: autverzekering. * Slechts één pdracht, maar een afznderlijke tewijzing is mgelijk. * Faciliteren tegang KMO s.

9 Het bestek alg. bepalingen => In cncret: * Art. 11, 2 de lid: gunningswijze kan verschillen per perceel. * Art. 54, 2, 2 de lid: verheid kan aantal percelen per inschrijver beperken. * Art. 58, 2: verstrengde selectiecriteria bij meerdere percelen. * Art. 89: krting bij aanbesteding en verbetervrstellen bij fferteaanvraag. - Let p: kan wrden verbden in bestek! - De zgenaamde vrkeurvlgrde. * Art : gunning aan inschrijver die ver de verschillende percelen de beste is.

10 Het bestek alg. bepalingen 2. Raamvereenkmst: => Definitie: artikel 32 van de wet => Ok sms bestellingspdracht, pen vereenkmst genaamd. => Vrdelen: * Meerdere recurrente prestaties in één beweging aanbesteden. * Meer dan één pdrachtnemer kiezen: - Minicmpetitie tussen verblijvers. - Uitgestelde pdracht via OPZB. - Geen wijzing van de gunningscriteria nch van de wezenlijke vrwaarden! - Artikelen KB Plaatsing.

11 Het bestek alg. bepalingen 3. Opdrachten in vaste en vrwaardelijke gedeelten: => Rechtsbasis: artikel 37 van de wet => Ter herhaling: * Offerte met vr alle delen wrden ingediend. * Bij sluiting heeft de gekzen pdrachtnemer enkel recht m vast gedeelte uit te veren!

12 Het bestek alg. bepalingen D. Duur van de pdracht: Vuistregel: regelmatig mededinging, dus geen strikte beperking. Uitznderingen: => Raamvereenkmst: beperkt tt vier jaar (art. 32 wet 2006). => Verlengingen: maximaal vier jaar in ttaal (art. 37, 2 wet ). * Stilzwijgend: wilsuiting ndig m te stppen. * Uitdrukkelijk: wilsuiting ndig m verder te gaan.

13 Het bestek - KB Plaatsing A. Varianten (art. 9 KB Plaatsing): Definitie: een alternatieve uitveringswijze. Drie mgelijkheden: Verplichte variante: => Inschrijver met een vrstel indienen zwel vr basisplssing en de variante! => Vrwerp, aard en draagwijdte mschrijven. => Bij aanbesteding f fferteaanvraag. Facultatieve variante: => Inschrijver kiest f hij een fferte vr de variante indient. In het bestek vermelden f k vr de basisplssing een vrstel ndig is! => Vrwerp, aard en draagwijdte mschrijven. => Bij aanbesteding f fferteaanvraag.

14 Het bestek - KB Plaatsing Vrije variante: => Eurpese pdrachten: - Pas indien uitdrukkelijk tegestaan in de aankndiging. - Minimale vrwaarden in het bestek. => Niet-Eurpese pdrachten: - Altijd tegestaan, tenzij expliciet uitgeslten. - Minimale vrwaarden niet ndig. => Niet bij aanbesteding! => Steeds vrstel indienen vr basisplssing. Steeds één rangschikking: varianten + basisplssing (art. 100 en 101 KB Plaatsing). Varianten fwel in één fferte fwel in afznderlijke fferte.

15 Het bestek - KB Plaatsing B. Opties (art. 10 KB Plaatsing): Definitie: een bijkmend element dat niet strikt ndzakelijk is vr de uitvering van de pdracht. Twee mgelijkheden: Verplichte ptie: => Inschrijver met een vrstel indienen. => Vrwerp, aard en draagwijdte in het bestek. Vrije ptie: => Inschrijver is vlledig vrij m al dan niet een vrstel indienen. => Ok bij aanbesteding, maar znder meerprijs! Afznderlijk gedeelte van de fferte.

16 Het bestek - KB Plaatsing C. Prijsvaststelling (art. 13 KB Plaatsing): Basisprincipe wetgeving: vaste prijs! Vier mgelijkheden: Glbale prijs (GP) f frfaitaire heveelheid (FH). Eenheidsprijs (EP) f vermedelijke heveelheid (VH). Tegen terugbetaling (sms stelpsten genaamd). Gemengde pdracht. D. Heffingen en BTW (art. 16 KB Plaatsing): Twee mgelijkheden: Ofwel bedrag in afznderlijke pst. Ofwel vermelding van de tepasselijke aanslagvet(en).

17 Het bestek - KB Plaatsing E. Prijsherziening (art. 20 KB Plaatsing): Nuancering van het vaste prijs principe. AAV: Verplichting (W, L en D). Maar: niet verplicht vr pdrachten waarvan: * Geraamd bedrag < * Uitveringstermijn < 120 WD f 180 KD. Vaste factr niet meer ndzakelijk. Bij meilijkheden m frmule samen te stellen: kppeling mgelijk aan een index. * Met uitzndering blijven, want geen reflectie van de werkelijke prijsfluctuaties!

18 Het bestek - KB Plaatsing F. Prijzennderzek (art. 21 KB Plaatsing): Par. 1: Verplicht prijzennderzek! Ongeacht de gunningsprcedure. Ongeacht het type pdracht (werk, levering f dienst). Par. 2: Facultatief nderzek van de bekhuding. Met uitdrukkelijk vrzien zijn in het bestek. Ongeacht het type pdracht (werk, levering f dienst). Inf enkel vr nderzek prijzen. Par. 3: Abnrmale prijzen. Wering fferte wegens abnrmale prijs: enkel na ndervraging betrkken inschrijver. Bij aanbesteding en fferteaanvraag. * Via bestek: k p OPZB en OPMB.

19 Het bestek - KB Plaatsing G. Taalgebruik (art. 53 KB Plaatsing): Bepaling van de taal vr mndelinge en schriftelijke cmmunicatie. Mgelijk m in de aankndiging en/f het bestek: De taal te bepalen vr de indiening de fferte f aanvraag tt deelneming. * Taalwetgeving bestuurszaken: geldt niet vr ffertes! Een vertaling te vragen van de bijlagen die in een andere taal zijn gesteld.

20 Het bestek - KB Plaatsing H. Verbintenistermijn (art. 57 KB Plaatsing): Definitie: termijn waarbinnen de inschrijver dr zijn aanbd gebnden is. Wettelijke termijn: 90 dagen. In het bestek kan een langere termijn wrden geëist. Start termijn: dag na de peningszitting. Nieuw: mgelijkheid tt vrijwillige verlenging van deze termijn. Opgepast: dergelijke vraag kan in principe enkel met ja f nee wrden beantwrd!

21 Het bestek - KB Plaatsing I. Selectiecriteria (art. 58 t.e.m. 79 KB Plaatsing): Onderscheid selectiecriteria gunningscriteria Selectiecriteria: berdeling aanbieder. Gunningscriteria: berdeling aanbd. Indeling selectiecriteria: Uitsluitingscriteria: * Verplichte: bepaalde misdrijven. * Facultatieve:.a. faillissement. Selectiecriteria sensu strict: * Financiële en ecnmische draagkracht. * Technische bekwaamheid. Zwel vr pen als beperkte prcedures!

22 Het bestek - KB Plaatsing Verplichte uitsluitingscriteria (art. 61, 1 KB Plaatsing): * Bepaalde strafrechtelijke inbreuken: - Deelname aan een criminele rganisatie. - Omkping. - Fraude. - Witwassen van geld. * Geen keuze aanbestedende verheid. * Limitatieve lijst. Facultatieve uitsluitingscriteria (art. 61, 2 KB Plaatsing): * Mgelijkheden: - Faillissement, gerechtelijk akkrd en vereffening. - Misdrijf dat prfessinele integriteit aantast. - Ernstige fut tegen de berepsuitefening. - Niet vldaan RSZ (k vr zelfstandigen cfr. art. 62, 5)!

23 Het bestek - KB Plaatsing - Niet vldaan aan betaling belastingen. - Valse verklaringen hebben afgelegd. * Zeer beperkte keuze aanbestedende verheid. * Limitatieve lijst. Tijdelijke verenigingen: meten elk afznderlijk vlden aan de uitsluitingscriteria (art. 66 KB Plaatsing). Cntrle uitsluitingscriteria: * Vrafgaand aan de gunning. * Administratieve vereenvudiging: - Impliciete verklaring p erewrd. - Bepaalde elementen wrden dr verheid zelf gecntrleerd via Digiflw.

24 Het bestek - KB Plaatsing Financiële en ecnmische draagkracht (art. 67 KB Plaatsing): * Passende bankverklaring f verzekering tegen berepsrisic s. - Bankverklaring vlgens verplicht mdel. - Verzekering: inhud mschrijven. => Aard verzekerde risic s. => Hgte verzekerde bedrag. => Eigen risic inschrijver. * Vrlegging balansen f jaarrekeningen. * Verklaring inzake de mzet (ttaal en activiteit die vrwerp van de pdracht uitmaakt). - Beperkte tt laatste 3 beschikbare bekjaren. Niet-limitatieve psmming.

25 Het bestek - KB Plaatsing Technische bekwaamheid: * Afhankelijk van het type pdracht: - Werken: => Art. 69:.a. referenties afgelpen 5 jaar. => Art. 70: erkenning vereist! - Leveringen: => Art. 71:.a. referenties afgelpen 3 jaar. - Diensten: => Art. 72:.a. referenties afgelpen 3 jaar. * Limitatieve lijst, maar bij niet-eurpese pdrachten passende referenties!

26 Het bestek - KB Plaatsing Algemeen inzake de selectiecriteria sensu strict: * Steeds (minimale) drempels. - Artikel 58, 1, 2 KB Plaatsing. * Criteria al in de aankndiging. - Artikel 58, 1, laatste lid KB Plaatsing. * Berep p derden. - Steunt p Eurpese rechtspraak. - Band met derde speelt geen rl, wel verbintenis ndig. - Artikel 74 KB Plaatsing.

27 Het bestek - KB Plaatsing J. Vrm en inhud fferte: Vrm fferte (art. 80 KB Plaatsing) Ofwel via bijgevegde mdel. Ofwel via eigen mdel, een cnfrmverklaring is niet meer vereist. Inhud fferte (art. 81 KB Plaatsing) Opsmming stukken die bij fferte meten wrden gevegd. Let p de frmulering: p straffe van nietigheid!

28 Het bestek - KB Plaatsing K. Ondertekening fferte (art. 82 KB Plaatsing): Papieren fferte: Offertefrmulier, inventaris, bijlagen. Alle drhalingen. Elektrnische fferte (via e-tendering): Enkel het indieningsrapprt. Let p: ingescande handtekening vlstaat niet! Ondertekening via vlmacht: Het vlmachtdcument bijvegen. Kan in bepaalde gevallen achteraf wrden pgevraagd. Ondertekening dr een THV: In principe dr alle partners.

29 Het bestek - KB Plaatsing L. Inventaris (art. 84 KB Plaatsing): Crrecties mgelijk van: Leemtes. Futen in de frfaitaire en vermedelijke heveelheden slechts indien uitdrukkelijk tegestaan in het bestek. Met steeds steunen p verantwrdingsnta. M. Vrrangrde dcumenten (art. 85 KB Plaatsing): Bij werken geldt de samenvattende pmeting enkel als eenvudige inlichting. Bij leveringen en diensten geldt bvenstaande regel enkel indien dit uitdrukkelijk in het bestek werd bepaald.

30 Het bestek - KB Plaatsing N. Prijspgave (art. 88 KB Plaatsing): In eur. Het aantal cijfers na de kmma. Bepaling inzake het al dan niet vluit schrijven de eenheidsprijzen. O. Percelen (art. 89 KB Plaatsing): Zie supra. Krting (aanbesteding) vs. verbetervrstellen (fferteaanvraag): tegestaan tenzij verbden in bestek. Vrkeurvlgrde: indien er bij een eventuele gunning van meerdere percelen strengere selectiecriteria werden vrzien.

31 Het bestek - KB Plaatsing P. Indiening ffertes (art. 90 KB Plaatsing): Frmaliteiten bij papieren ffertes: Enkele mslag: bij afgifte. Dubbele mslag: bij verzending per pst. * Buitenste mslag: enkel adres en vermelding fferte. * Binnenste mslag: datum zitting, referentienr. bestek en vermelding niet penen vr de zitting. Aangetekende zending niet vereist. Frmaliteiten bij e-tendering: O.a. bestandsfrmaat, grtte dcumenten, ndertekening Elke fferte met binnen zijn vr de zitting vr gepend wrdt verklaard.

32 Het bestek - KB Plaatsing Q. Abnrmale ttaalprijzen (art. 99 KB Plaatsing): In principe: bij aanbesteding vr werken Via bestek k vr levering en diensten f vr een fferteaanvraag. Berekening van een gemiddelde. Minder dan 4 ffertes: niet tepasselijk. Niet meer dan 7 ffertes. Meer dan 7 ffertes. Vermeden van abnrmaliteit indien minstens 15% nder het gemiddelde. Ondervraging vereist bij nregelmatigverklaring. Twaalf kalenderdagen antwrdtermijn. Ernstige aangelegenheid, impliceert een gedetailleerde en becijferde verantwrding.

33 Het bestek - KB Plaatsing R. Gunningscriterium f criteria: Artikel 100 (aanbesteding) en 101 (fferteaanvraag) KB Plaatsing. Definitie: criteria p basis waarvan de fferte ten pzichte van elkaar wrden vergeleken. Ruime discretinaire bevegdheid aanbestedende verheid. Maar: niet verwarren met de selectiecriteria. Meten in principe wrden gewgen (art. 25 wet 2006) Enkel vr pdrachten bven Eurpese drempels. Niet ndzakelijk weging met punten. Geen verplichting bekendmaking methdiek.

34 Raming en bekendmaking A. Raming van de pdracht: Artikelen 24 t.e.m. 28 KB Plaatsing. Algemene regel: alle elementen in aanmerking nemen die de uitgave kunnen verhgen, zals: Alle verplichte pties. Alle percelen. Alle herhalingen. Alle verlengingen. Alle gedeelten (f deelcntracten). Vlledige duur van de pdracht. Opdrachten vr nbepaalde duur: maandelijkse uitgave x 48.

35 Raming en bekendmaking Raming van een verzekeringspdracht Artikel 27, 1, 1 KB Plaatsing. De te betalen premie en alle andere vrmen van vergeding. Raming steeds bij pstarten pdracht. Afwijkingen t..v. bedrag gunning irrelevant maar: Overschrijding Eurpese drempel. Overschrijding drempels vr gebruik OPZB: betreft de ged te keuren uitgave (art. 105, 1 KB Plaatsing).

36 Raming en bekendmaking B. Opdrachten bven de Eurpese drempels: Waarde Eurpese drempel: Artikel 32, eerste lid, 2 en 3 KB Plaatsing. Algemeen vr leveringen en diensten vr federale verheidsdiensten. Bedragen tweejaarlijks herzien. Aankndigingen: Vraankndiging: Artikel 36 KB Plaatsing. Niet verplicht, enkel indien men van verkrte termijnen wil gebruik maken.

37 Raming en bekendmaking Eigenlijke aankndiging van de pdracht: Artikel 37 KB Plaatsing Verplicht, behalve vr de niet-priritaire diensten (bijlage II, B) Ontvangsttermijnen: * Open prcedure (art. 46 KB Plaatsing). - min. 52 dagen. - min. 36 f 22 dagen bij vraankndiging. - inkrting dr gebruik elektrnische middelen. * Beperkte prcedure (art. 47 KB Plaatsing) A. Aanvraag tt deelneming: - min. 37 dagen. - inkrting dr gebruik elektrnische middelen. - min. 15 dagen: dringende redenen. - min. 10 dagen: dringende + elektrnisch.

38 Raming en bekendmaking Publicatie: B. Indiening fferte: - min. 40 dagen. - inkrting dr gebruik elektrnische middelen. - min. 36 f 22 dagen bij vraankndiging. - min. 10 dagen: dringende + elektrnisch. Termijnen steeds te rekenen vanaf verzending aankndiging! Bekendmaking a psteriri: Artikel 38 KB Plaatsing. Bekendmaking gegunde pdracht. Binnen de 48 dagen na de sluiting van de pdracht. Publicatie in het Eurpees Publicatieblad maar eveneens in het Belgisch Bulletin der Aanbestedingen!

39 Raming en bekendmaking C. Opdrachten nder de Eurpese drempels: Actueel: vr pdrachten nder de / eur. Artikel 32, eerste lid, 2 en 3 KB Plaatsing. Enkel Belgische aankndiging in het BDA. Vr alle pdrachten, behalve nderhandelingsprcedures znder bekendmaking. Enkel eigenlijke aankndiging, geen vraankndiging nch a psteriri bekendmaking!

40 Raming en bekendmaking Ontvangsttermijnen: Open prcedure: (art 48 KB Plaatsing) min. 36 dagen inkrting mgelijk tt min. 10 dagen (dringendheid + elektrnische middelen) Beperkte prcedure: (art 49 KB Plaatsing) A. Aanvraag tt deelname: * min. 15 dagen * inkrting mgelijk tt min. 10 dagen (dringendheid + elektrnische middelen) B. Indienen fferte: * min. 15 dagen * inkrting mgelijk tt min. 10 dagen (dringendheid + elektrnische middelen)

41 Raming en bekendmaking Vragen van geïnteresseerden: Artikel 44 KB Plaatsing. Aanvullende inlichtingen z snel mgelijk verstrekken en uiterlijk 6 dagen vr de peningszitting. Gelijkheid der inschrijvers respecteren: elke inschrijver heeft recht p gelijke infrmatie => terechtwijzend bericht. Terechtwijzend bericht: Artikel 30 KB Plaatsing. Eventuele verdaging peningszitting rekening hudend met: De inhud en draagwijdte van de wijziging. Het termijn tt de peningszitting.

42 Opening van de ffertes Prcedure: (art 92 KB Plaatsing) De (papieren) ffertes wrden binnengebracht. Het publiek wrdt binnengelaten. Open prcedure: iedereen mag aanwezig zijn. Beperkte prcedure: enkel de geselecteerden. De (papieren) ffertes wrden aan de vrzitter verhandigd. De zitting wrdt gepend. Vanaf dit mment: geen enkele fferte meer aannemen! E-tendering: eerste klik is het mment van de pening. Exacte mment van pening pgenmen in het PV.

43 Opening van de ffertes De envelppen met de ffertes wrden gepend; Reeds gepende ffertes: mgen niet wrden aanvaard. De ffertes wrden blad per blad geparafeerd dr de vrzitter f de bijzitter; De ffertes zelf en alle bijhrende stukken die p straffe van nietigheid zijn vrgeschreven! E-tendering: parafering gebeurt dr plaatsing handtekening E-id. Van de peningszitting met een prces-verbaal wrden pgemaakt (art. 93 KB Plaatsing). PV te ndertekenen dr: de vrzitter, een bijzitter en alle aanwezigen die willen ndertekenen! Elke inschrijver kan schriftelijk vragen naar een exemplaar van het PV.

44 Het nderzek van de ffertes Drie peenvlgende fases: De selectiefase. Het regelmatigheidsnderzek. De gunningsfase. Een fferte die sneuvelt in eerdere fase mag niet wrden meegenmen in latere fase! Impact p nderzek abnrmale eenheidsprijzen. Selectiefase afznderlijk gedeelte bij beperkte prcedures!

45 Het nderzek van de ffertes A. Selectiefase: Onderzek uitsluitingscriteria. Onderzek geschiktheidscriteria: Financiële en ecnmische draagkracht. Technische bekwaamheid. Ondervraging inschrijver steeds mgelijk: Achterliggend idee: wijzigt niets aan inhud fferte. Let wel, geen recht maar enkel mgelijkheid vr de aanbestedende verheid.

46 Het nderzek van de ffertes B. Regelmatigheidsnderzek: Onderscheid tussen: Frmele materiële regelmatigheid. Relatieve substantiële nregelmatigheid. Frmele nregelmatigheden: Taal van de fferte. Aantal ffertes: Indien twee ffertes: beide substantieel nregelmatig; Uitzndering: de varianten; Vr een THV geldt deze bepaling in hfde van elke deelnemer. Taal van de fferte. Mdel van de fferte. Vereiste vermeldingen en bijlagen.

47 Het nderzek van de ffertes Materiële nregelmatigheden: Het vrbehud: (art. 95 KB Plaatsing) Definitie: de inschrijver prbeert vrwaarden p te leggen, die afwijken van het bestek f de reglementering inzake de verheidspdrachten. Substantieel nregelmatig indien het m een vrbehud gaat p een essentieel nderdeel. Materiële futen en rekenfuten: (art. 96 KB Plaatsing) Vrbeeld: 3 x 5 = 10 * In geval 2 x 5 = 10: materiële fut. * In geval 3 x 5 = 15: rekenfut.

48 Het nderzek van de ffertes Werkelijke bedeling inschrijver nagaan, bijv. * Vergelijking andere ffertes. * Vergelijking marktprijzen. * Desnds de betrkken inschrijver ndervragen. Leemtes: (artt. 97 en 98 KB Plaatsing) Onderscheid tussen twee srten leemtes: * Leemtes die inschrijver heeft gesignaleerd. * Leemtes die verheid pmerkt in de inventaris. Leemte in de fferte : * Keuze : fwel nregelmatig fwel verbetering. * Frmule uit artikel 97, 3 KB Plaatsing. Leemte in het bestek : * Onderzek dr aanbestedende verheid. * Frmule uit artikel 97, 4 KB Plaatsing. * Vermindering: enkel vr wie ze heeft gemeld vermeerdering: drgeverd in elke fferte.

49 Het nderzek van de ffertes Abnrmale prijzen: Zie supra. Zwel vr eenheidsprijzen als ttaalprijzen. Ten pzichte van de raming f bijvrbeeld de gemiddelde prijs van de andere inschrijvers. Pas uitsluiting na ndervraging inschrijver! * Min. 12 dagen m te antwrden. * 12 dagen: luter termijn van rde. * Antwrd nderzeken. * Geen antwrd bij 15% regel: bevestiging vermeden van abnrmaliteit. In principe substantiële nregelmatigheid * Maar afwijkingen met zeer kleine waarde!

50 Het nderzek van de ffertes Eén enkele rangschikking: Artikelen 100 en 101 KB Plaatsing. Basisffertes + varianten. Opties: * Kstprijs verplichte pties bijtellen. * Vrije pties met meerprijs bij aanbesteding: buiten beschuwing laten dan wel fferte nregelmatig. Percelen: * Vr gunning percelen samen bekijken m.i.v. krtingen (aanbesteding) en verbetervrstellen (fferteaanvraag). Gelijke prijs bij aanbesteding: * In eerste instantie: krting vragen. * In tweede instantie: lting.

51 Enkele bijznderheden A. Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking (OPZB): Drempels (art. 105, 1 KB Plaatsing): Algemene drempels: eur: bestek, fferte en gemtiveerde beslissing : aanvaarde factuur. Steeds de ged te keuren uitgave! Bijzndere drempel: Verzekeringsdiensten e.a.: eur. Eigenheden aan de prcedure: Aanbestedende verheid kiest wie wrdt uitgendigd. In principe geen selectie behalve uitsluitingscriteria. * Rati: verheid ndigt enkel betruwbare firma s uit. * Artikel 106 KB Plaatsing. In principe geen regelmatigheidsgrnden en verbintenistermijn.

52 Enkele bijznderheden B. Onderhandelingsprcedure met bekendmaking (OPMB): Algemeen tepasselijk nder bepaalde drempel: eur bij werken. Eurpese drempel bij leveringen en diensten ( eur). Artikel 105, 2 KB Plaatsing Prcedure in twee fases: Cfr. beperkte prcedure maar met mgelijkheid tt nderhandelen. Uitzndering: vereenvudigde OPMB. Geen afznderlijke selectiefase. Tepasbaar tt bvenvermelde drempels. Minstens 22 dagen publicatie (art. 48 KB plaatsing). Na selectie: minstens 3 geselecteerden verhuden beperkte prcedure: minstens 5 geselecteerden. Artikel 58, 3 KB Plaatsing.

53 Enkele bijznderheden C. De cncurrentiedialg: Definitie (art. 3, 9 wet 15 juni 2006): Dialg met privésectr met het g p de uitwerking van het bestek. Prcedure (art KB Plaatsing): Bekendmaking + beschrijvend dcument (art. 111): Selectievereisten. Gunningscriteria met weging bij Eurpese pdracht. Behefte mschrijving. Eventuele vermindering kandidaten tijdens dialg. Essentiële vrwaarden en beschrijvende dcument niet meer wijzigen. Selectie (art. 112): Minimum drie deelnemers aan dialg.

54 Enkele bijznderheden Dialg (art. 113): Vrmvrije prcedure begrensd dr de gelijkheid der inschrijvers: * Geselecteerden gelijktijdig uitgendigd. * Geen discriminerende inf verstrekken. * Vertruwelijke inf: testemming betrkkene ndig! Onderhandelingen ver alle aspecten (technisch, juridisch en financieel. Sluiting dialg + keuze plssing(en). BAFO-fase (art. 114): Eindfferte deelnemers waarvan één f meer plssingen werden gekzen. Geen nderhandelingen meer. * Enkel telichting, aanvulling f verduidelijking. * Keuze EMVO via gunningscriteria. * Tegevegde waarde cncurrentiedialg?

55 Enkele bijznderheden D. Belangrijkste verschillen t..v. nutssectr: Geen cncurrentiedialg. Veel sepeler gebruik raamvereenkmst. Aankndiging: Peridieke indicatieve aankndiging kan als eigenlijke aankndiging gelden (art. 39 KB 16 juli 2012). Grte vrijheid inzake de selectiecriteria: Dezelfde uitsluitingscriteria (art. 66 KB 16 juli 2012). Geen limitatieve psmming f beperking geschiktheidscriteria. Geen minimaal aantal te selecteren kandidaten.

56 Enkele bijznderheden Prcedures: OPMB: standaardprcedure (art. 53, 1 wet 2006). OPZB: drempels dubbel z hg! eur i.p.v eur eur i.p.v eur bij aangenmen factuur eur i.p.v eur vr.a. verzekeringsdiensten. Artikel 104 KB 16 juli 2012.

57 Enkele bijznderheden Cntrles: Niet-gerechtelijk cntrles: Interne delegatieregels. Cntrle Inspectie Financiën. * Federaal: via het KB van 16 nvember (W/L/D vr pen prcedures); (W/L/D bij OPZB en OPMB). * Vlaams: via het BVR van 19 januari (D vr een aanbesteding); (W/L/D bij een OPZB). * Wettigheid, regelmatigheid en pprtuniteit! Cntrleur der vastleggingen. Rekenhf. Gerechtelijke cntrles: RvS en rechtbanken PM

58 VRAGEN?

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE EN HET ONDERHOUD

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) Nationalestraat 155 2000 Antwerpen Stichting van Openbaar Nut BE 0410.057.701

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) Nationalestraat 155 2000 Antwerpen Stichting van Openbaar Nut BE 0410.057.701 Instituut vr Trpische Geneeskunde (ITG) Natinalestraat 155 2000 Antwerpen Stichting van Openbaar Nut BE 0410.057.701 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING betreft BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNINGDRAAIBOEK zevende versie juli 2013 GEBRUIKSTIPS De afdeling Overheidsopdrachten wenst u met dit gunningdraaiboek wegwijs te

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware Cnceptnta CDA001212 Vervanging van de biblitheek- en archiefsftware Layut versie 3.0 Pagina 1 van 33 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur,

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

PLDA Noodprocedures - werkdocument

PLDA Noodprocedures - werkdocument Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Duane en Accijnzen PLDA Ndprcedures - werkdcument Geïntegreerde Verwerking Duane en Accijnzen Versin 0.1 7/02/2009 Aanvullende

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein Evaluatie naleving Gedragscde Publieke Omrep Mr. drs. L.F. Drst Drs. I.N.J. de Grt Mr. A.G. Mein Februari 2009 Inhud 1. Inleiding 5 2. Cntext, vraagstelling en werkwijze 7 2.1 Cnte t 7 2.2 Vraagstelling

Nadere informatie

Vastgoedmakelaardij. Inhoudstabel

Vastgoedmakelaardij. Inhoudstabel Vastgedmakelaardij Inhudstabel 1. Situering van de vastgedsectr... 3 1.1 Facts and figures... 3 1.2 Vastgedmakelaar... 5 1.3 Hyptheekverstrekker... 5 1.3 Ntaris... 5 1.4 Vastgedprmtr... 6 1.5 Vastgedexpert...

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNINGDRAAIBOEK zesde versie juni 2011 Gebruikstips De afdeling Overheidsopdrachten wenst u met dit gunningdraaiboek wegwijs te

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie.

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie. Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en dcumenten p basis van classificatie. KMS PROC OP-ICT-PB-IB Inhud 1 Del... 2 2 Classificatie als methdiek vr een 'passende' beveiliging... 2 2.1 Classificatie

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie