Opleiding overheidsopdrachten. Bart Gheysens 29 Oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding overheidsopdrachten. Bart Gheysens 29 Oktober 2013"

Transcriptie

1 Opleiding verheidspdrachten Bart Gheysens 29 Oktber 2013

2 Cntext Basispleiding Fcus p: Opdrachten vr diensten. De klassieke sectr. Crrect indienen van een fferte. Aandacht vr: Specifieke aspecten inzake verzekeringen. Nieuwigheden t..v. vrige wetgeving. Aandacht vr vraagstelling!

3 Inleiding KB van 15 juli 2011 Vervangt het KB van 8 januari Vr pdrachten uit de klassieke sectr. KB van 16 juli 2012 Vervangt het KB van 10 januari Vr pdrachten uit de nutssectr. Beide KB s regelen de gunningsprcedure Chrnlgisch: t.e.m. de sluiting van de pdracht. Na de sluiting: KB Uitvering

4 Inleiding Ter herinnering: nutssectr: Titel III van de wet van 15 juni 2006: art. 44 en vlgende. Water: netwerken vr de prductie van, het verver van f vrziening in drinkwater. Energie: netwerken vr de prductie van, het verver van f vrziening in elektriciteit, gas f warmte. Transprt: penbare netten p het land, de lucht, de zee en de binnenwateren (havens en luchthavens). Pstdiensten: het phalen, srteren, ververen en bestellen van pstzendingen. Inwerkingtreding: Geregeld via het KB van 2 juni Opdrachten die na 1 juli 2013 werden bekendgemaakt. Een aantal bepaling al vrdien in werking getreden vr de cncurrentiedialg (september 2011).

5 KB Plaatsing - structuur Gewijzigde structuur KB van 8 januari 1996: aparte titels afhankelijk van het type pdracht. KB Plaatsing: Hfdstukken 1 t.e.m. 5 en 11: algemeen tepasselijk. Specifieke bepalingen in hfdstukken 6 t.e.m. 10: => Hfdst 6: Gunning bij aanbesteding en fferteaanvraag. => Hfdst 7: Gunning bij OPZB en OPMB. => Hfdst 8: Gunning bij cncurrentiedialg. => Hfdst 9: Specifieke pdrachten zals de raamvereenkmst en elektrnische veiling. => Hfdst 10: Cncessies vr penbare werken.

6 Het bestek - structuur Algemene structuur van een bestek 1. Algemene bepalingen: O.a. krte mschrijving pdracht, wijze van gunning, gegevens aanbestedende verheid 2. Administratief juridische bepalingen: KB Plaatsing. KB Uitvering. 3. Inhudelijk technische bepalingen: Bevat de uitgebreide mschrijving van de pdracht. 4. Mdel ffertefrmulier en inventaris.

7 Het bestek alg. bepalingen Algemene bepalingen: A. Aanbestedende verheid: belang: Scpe van de pdracht: besteedt men aan namens andere verheden? Vragen in verband met het bestek: => Artikel 44 KB Plaatsing. => Artikel 86 KB Plaatsing. B. Gekzen gunningswijze: belang: Vral bij een OPZB: aanbestedende verheid met in principe de wettelijke grndslag vermelden.

8 Het bestek alg. bepalingen C. Indeling van de pdracht: 1. Percelen: => Sms k lten genaamd. => Zie.a. artikelen 54, 58, 89, 100 en 101 KB Plaatsing. => Opdeling pdracht in samenhangende delen: * Bv. Perceel 1: brandverzekering en perceel 2: autverzekering. * Slechts één pdracht, maar een afznderlijke tewijzing is mgelijk. * Faciliteren tegang KMO s.

9 Het bestek alg. bepalingen => In cncret: * Art. 11, 2 de lid: gunningswijze kan verschillen per perceel. * Art. 54, 2, 2 de lid: verheid kan aantal percelen per inschrijver beperken. * Art. 58, 2: verstrengde selectiecriteria bij meerdere percelen. * Art. 89: krting bij aanbesteding en verbetervrstellen bij fferteaanvraag. - Let p: kan wrden verbden in bestek! - De zgenaamde vrkeurvlgrde. * Art : gunning aan inschrijver die ver de verschillende percelen de beste is.

10 Het bestek alg. bepalingen 2. Raamvereenkmst: => Definitie: artikel 32 van de wet => Ok sms bestellingspdracht, pen vereenkmst genaamd. => Vrdelen: * Meerdere recurrente prestaties in één beweging aanbesteden. * Meer dan één pdrachtnemer kiezen: - Minicmpetitie tussen verblijvers. - Uitgestelde pdracht via OPZB. - Geen wijzing van de gunningscriteria nch van de wezenlijke vrwaarden! - Artikelen KB Plaatsing.

11 Het bestek alg. bepalingen 3. Opdrachten in vaste en vrwaardelijke gedeelten: => Rechtsbasis: artikel 37 van de wet => Ter herhaling: * Offerte met vr alle delen wrden ingediend. * Bij sluiting heeft de gekzen pdrachtnemer enkel recht m vast gedeelte uit te veren!

12 Het bestek alg. bepalingen D. Duur van de pdracht: Vuistregel: regelmatig mededinging, dus geen strikte beperking. Uitznderingen: => Raamvereenkmst: beperkt tt vier jaar (art. 32 wet 2006). => Verlengingen: maximaal vier jaar in ttaal (art. 37, 2 wet ). * Stilzwijgend: wilsuiting ndig m te stppen. * Uitdrukkelijk: wilsuiting ndig m verder te gaan.

13 Het bestek - KB Plaatsing A. Varianten (art. 9 KB Plaatsing): Definitie: een alternatieve uitveringswijze. Drie mgelijkheden: Verplichte variante: => Inschrijver met een vrstel indienen zwel vr basisplssing en de variante! => Vrwerp, aard en draagwijdte mschrijven. => Bij aanbesteding f fferteaanvraag. Facultatieve variante: => Inschrijver kiest f hij een fferte vr de variante indient. In het bestek vermelden f k vr de basisplssing een vrstel ndig is! => Vrwerp, aard en draagwijdte mschrijven. => Bij aanbesteding f fferteaanvraag.

14 Het bestek - KB Plaatsing Vrije variante: => Eurpese pdrachten: - Pas indien uitdrukkelijk tegestaan in de aankndiging. - Minimale vrwaarden in het bestek. => Niet-Eurpese pdrachten: - Altijd tegestaan, tenzij expliciet uitgeslten. - Minimale vrwaarden niet ndig. => Niet bij aanbesteding! => Steeds vrstel indienen vr basisplssing. Steeds één rangschikking: varianten + basisplssing (art. 100 en 101 KB Plaatsing). Varianten fwel in één fferte fwel in afznderlijke fferte.

15 Het bestek - KB Plaatsing B. Opties (art. 10 KB Plaatsing): Definitie: een bijkmend element dat niet strikt ndzakelijk is vr de uitvering van de pdracht. Twee mgelijkheden: Verplichte ptie: => Inschrijver met een vrstel indienen. => Vrwerp, aard en draagwijdte in het bestek. Vrije ptie: => Inschrijver is vlledig vrij m al dan niet een vrstel indienen. => Ok bij aanbesteding, maar znder meerprijs! Afznderlijk gedeelte van de fferte.

16 Het bestek - KB Plaatsing C. Prijsvaststelling (art. 13 KB Plaatsing): Basisprincipe wetgeving: vaste prijs! Vier mgelijkheden: Glbale prijs (GP) f frfaitaire heveelheid (FH). Eenheidsprijs (EP) f vermedelijke heveelheid (VH). Tegen terugbetaling (sms stelpsten genaamd). Gemengde pdracht. D. Heffingen en BTW (art. 16 KB Plaatsing): Twee mgelijkheden: Ofwel bedrag in afznderlijke pst. Ofwel vermelding van de tepasselijke aanslagvet(en).

17 Het bestek - KB Plaatsing E. Prijsherziening (art. 20 KB Plaatsing): Nuancering van het vaste prijs principe. AAV: Verplichting (W, L en D). Maar: niet verplicht vr pdrachten waarvan: * Geraamd bedrag < * Uitveringstermijn < 120 WD f 180 KD. Vaste factr niet meer ndzakelijk. Bij meilijkheden m frmule samen te stellen: kppeling mgelijk aan een index. * Met uitzndering blijven, want geen reflectie van de werkelijke prijsfluctuaties!

18 Het bestek - KB Plaatsing F. Prijzennderzek (art. 21 KB Plaatsing): Par. 1: Verplicht prijzennderzek! Ongeacht de gunningsprcedure. Ongeacht het type pdracht (werk, levering f dienst). Par. 2: Facultatief nderzek van de bekhuding. Met uitdrukkelijk vrzien zijn in het bestek. Ongeacht het type pdracht (werk, levering f dienst). Inf enkel vr nderzek prijzen. Par. 3: Abnrmale prijzen. Wering fferte wegens abnrmale prijs: enkel na ndervraging betrkken inschrijver. Bij aanbesteding en fferteaanvraag. * Via bestek: k p OPZB en OPMB.

19 Het bestek - KB Plaatsing G. Taalgebruik (art. 53 KB Plaatsing): Bepaling van de taal vr mndelinge en schriftelijke cmmunicatie. Mgelijk m in de aankndiging en/f het bestek: De taal te bepalen vr de indiening de fferte f aanvraag tt deelneming. * Taalwetgeving bestuurszaken: geldt niet vr ffertes! Een vertaling te vragen van de bijlagen die in een andere taal zijn gesteld.

20 Het bestek - KB Plaatsing H. Verbintenistermijn (art. 57 KB Plaatsing): Definitie: termijn waarbinnen de inschrijver dr zijn aanbd gebnden is. Wettelijke termijn: 90 dagen. In het bestek kan een langere termijn wrden geëist. Start termijn: dag na de peningszitting. Nieuw: mgelijkheid tt vrijwillige verlenging van deze termijn. Opgepast: dergelijke vraag kan in principe enkel met ja f nee wrden beantwrd!

21 Het bestek - KB Plaatsing I. Selectiecriteria (art. 58 t.e.m. 79 KB Plaatsing): Onderscheid selectiecriteria gunningscriteria Selectiecriteria: berdeling aanbieder. Gunningscriteria: berdeling aanbd. Indeling selectiecriteria: Uitsluitingscriteria: * Verplichte: bepaalde misdrijven. * Facultatieve:.a. faillissement. Selectiecriteria sensu strict: * Financiële en ecnmische draagkracht. * Technische bekwaamheid. Zwel vr pen als beperkte prcedures!

22 Het bestek - KB Plaatsing Verplichte uitsluitingscriteria (art. 61, 1 KB Plaatsing): * Bepaalde strafrechtelijke inbreuken: - Deelname aan een criminele rganisatie. - Omkping. - Fraude. - Witwassen van geld. * Geen keuze aanbestedende verheid. * Limitatieve lijst. Facultatieve uitsluitingscriteria (art. 61, 2 KB Plaatsing): * Mgelijkheden: - Faillissement, gerechtelijk akkrd en vereffening. - Misdrijf dat prfessinele integriteit aantast. - Ernstige fut tegen de berepsuitefening. - Niet vldaan RSZ (k vr zelfstandigen cfr. art. 62, 5)!

23 Het bestek - KB Plaatsing - Niet vldaan aan betaling belastingen. - Valse verklaringen hebben afgelegd. * Zeer beperkte keuze aanbestedende verheid. * Limitatieve lijst. Tijdelijke verenigingen: meten elk afznderlijk vlden aan de uitsluitingscriteria (art. 66 KB Plaatsing). Cntrle uitsluitingscriteria: * Vrafgaand aan de gunning. * Administratieve vereenvudiging: - Impliciete verklaring p erewrd. - Bepaalde elementen wrden dr verheid zelf gecntrleerd via Digiflw.

24 Het bestek - KB Plaatsing Financiële en ecnmische draagkracht (art. 67 KB Plaatsing): * Passende bankverklaring f verzekering tegen berepsrisic s. - Bankverklaring vlgens verplicht mdel. - Verzekering: inhud mschrijven. => Aard verzekerde risic s. => Hgte verzekerde bedrag. => Eigen risic inschrijver. * Vrlegging balansen f jaarrekeningen. * Verklaring inzake de mzet (ttaal en activiteit die vrwerp van de pdracht uitmaakt). - Beperkte tt laatste 3 beschikbare bekjaren. Niet-limitatieve psmming.

25 Het bestek - KB Plaatsing Technische bekwaamheid: * Afhankelijk van het type pdracht: - Werken: => Art. 69:.a. referenties afgelpen 5 jaar. => Art. 70: erkenning vereist! - Leveringen: => Art. 71:.a. referenties afgelpen 3 jaar. - Diensten: => Art. 72:.a. referenties afgelpen 3 jaar. * Limitatieve lijst, maar bij niet-eurpese pdrachten passende referenties!

26 Het bestek - KB Plaatsing Algemeen inzake de selectiecriteria sensu strict: * Steeds (minimale) drempels. - Artikel 58, 1, 2 KB Plaatsing. * Criteria al in de aankndiging. - Artikel 58, 1, laatste lid KB Plaatsing. * Berep p derden. - Steunt p Eurpese rechtspraak. - Band met derde speelt geen rl, wel verbintenis ndig. - Artikel 74 KB Plaatsing.

27 Het bestek - KB Plaatsing J. Vrm en inhud fferte: Vrm fferte (art. 80 KB Plaatsing) Ofwel via bijgevegde mdel. Ofwel via eigen mdel, een cnfrmverklaring is niet meer vereist. Inhud fferte (art. 81 KB Plaatsing) Opsmming stukken die bij fferte meten wrden gevegd. Let p de frmulering: p straffe van nietigheid!

28 Het bestek - KB Plaatsing K. Ondertekening fferte (art. 82 KB Plaatsing): Papieren fferte: Offertefrmulier, inventaris, bijlagen. Alle drhalingen. Elektrnische fferte (via e-tendering): Enkel het indieningsrapprt. Let p: ingescande handtekening vlstaat niet! Ondertekening via vlmacht: Het vlmachtdcument bijvegen. Kan in bepaalde gevallen achteraf wrden pgevraagd. Ondertekening dr een THV: In principe dr alle partners.

29 Het bestek - KB Plaatsing L. Inventaris (art. 84 KB Plaatsing): Crrecties mgelijk van: Leemtes. Futen in de frfaitaire en vermedelijke heveelheden slechts indien uitdrukkelijk tegestaan in het bestek. Met steeds steunen p verantwrdingsnta. M. Vrrangrde dcumenten (art. 85 KB Plaatsing): Bij werken geldt de samenvattende pmeting enkel als eenvudige inlichting. Bij leveringen en diensten geldt bvenstaande regel enkel indien dit uitdrukkelijk in het bestek werd bepaald.

30 Het bestek - KB Plaatsing N. Prijspgave (art. 88 KB Plaatsing): In eur. Het aantal cijfers na de kmma. Bepaling inzake het al dan niet vluit schrijven de eenheidsprijzen. O. Percelen (art. 89 KB Plaatsing): Zie supra. Krting (aanbesteding) vs. verbetervrstellen (fferteaanvraag): tegestaan tenzij verbden in bestek. Vrkeurvlgrde: indien er bij een eventuele gunning van meerdere percelen strengere selectiecriteria werden vrzien.

31 Het bestek - KB Plaatsing P. Indiening ffertes (art. 90 KB Plaatsing): Frmaliteiten bij papieren ffertes: Enkele mslag: bij afgifte. Dubbele mslag: bij verzending per pst. * Buitenste mslag: enkel adres en vermelding fferte. * Binnenste mslag: datum zitting, referentienr. bestek en vermelding niet penen vr de zitting. Aangetekende zending niet vereist. Frmaliteiten bij e-tendering: O.a. bestandsfrmaat, grtte dcumenten, ndertekening Elke fferte met binnen zijn vr de zitting vr gepend wrdt verklaard.

32 Het bestek - KB Plaatsing Q. Abnrmale ttaalprijzen (art. 99 KB Plaatsing): In principe: bij aanbesteding vr werken Via bestek k vr levering en diensten f vr een fferteaanvraag. Berekening van een gemiddelde. Minder dan 4 ffertes: niet tepasselijk. Niet meer dan 7 ffertes. Meer dan 7 ffertes. Vermeden van abnrmaliteit indien minstens 15% nder het gemiddelde. Ondervraging vereist bij nregelmatigverklaring. Twaalf kalenderdagen antwrdtermijn. Ernstige aangelegenheid, impliceert een gedetailleerde en becijferde verantwrding.

33 Het bestek - KB Plaatsing R. Gunningscriterium f criteria: Artikel 100 (aanbesteding) en 101 (fferteaanvraag) KB Plaatsing. Definitie: criteria p basis waarvan de fferte ten pzichte van elkaar wrden vergeleken. Ruime discretinaire bevegdheid aanbestedende verheid. Maar: niet verwarren met de selectiecriteria. Meten in principe wrden gewgen (art. 25 wet 2006) Enkel vr pdrachten bven Eurpese drempels. Niet ndzakelijk weging met punten. Geen verplichting bekendmaking methdiek.

34 Raming en bekendmaking A. Raming van de pdracht: Artikelen 24 t.e.m. 28 KB Plaatsing. Algemene regel: alle elementen in aanmerking nemen die de uitgave kunnen verhgen, zals: Alle verplichte pties. Alle percelen. Alle herhalingen. Alle verlengingen. Alle gedeelten (f deelcntracten). Vlledige duur van de pdracht. Opdrachten vr nbepaalde duur: maandelijkse uitgave x 48.

35 Raming en bekendmaking Raming van een verzekeringspdracht Artikel 27, 1, 1 KB Plaatsing. De te betalen premie en alle andere vrmen van vergeding. Raming steeds bij pstarten pdracht. Afwijkingen t..v. bedrag gunning irrelevant maar: Overschrijding Eurpese drempel. Overschrijding drempels vr gebruik OPZB: betreft de ged te keuren uitgave (art. 105, 1 KB Plaatsing).

36 Raming en bekendmaking B. Opdrachten bven de Eurpese drempels: Waarde Eurpese drempel: Artikel 32, eerste lid, 2 en 3 KB Plaatsing. Algemeen vr leveringen en diensten vr federale verheidsdiensten. Bedragen tweejaarlijks herzien. Aankndigingen: Vraankndiging: Artikel 36 KB Plaatsing. Niet verplicht, enkel indien men van verkrte termijnen wil gebruik maken.

37 Raming en bekendmaking Eigenlijke aankndiging van de pdracht: Artikel 37 KB Plaatsing Verplicht, behalve vr de niet-priritaire diensten (bijlage II, B) Ontvangsttermijnen: * Open prcedure (art. 46 KB Plaatsing). - min. 52 dagen. - min. 36 f 22 dagen bij vraankndiging. - inkrting dr gebruik elektrnische middelen. * Beperkte prcedure (art. 47 KB Plaatsing) A. Aanvraag tt deelneming: - min. 37 dagen. - inkrting dr gebruik elektrnische middelen. - min. 15 dagen: dringende redenen. - min. 10 dagen: dringende + elektrnisch.

38 Raming en bekendmaking Publicatie: B. Indiening fferte: - min. 40 dagen. - inkrting dr gebruik elektrnische middelen. - min. 36 f 22 dagen bij vraankndiging. - min. 10 dagen: dringende + elektrnisch. Termijnen steeds te rekenen vanaf verzending aankndiging! Bekendmaking a psteriri: Artikel 38 KB Plaatsing. Bekendmaking gegunde pdracht. Binnen de 48 dagen na de sluiting van de pdracht. Publicatie in het Eurpees Publicatieblad maar eveneens in het Belgisch Bulletin der Aanbestedingen!

39 Raming en bekendmaking C. Opdrachten nder de Eurpese drempels: Actueel: vr pdrachten nder de / eur. Artikel 32, eerste lid, 2 en 3 KB Plaatsing. Enkel Belgische aankndiging in het BDA. Vr alle pdrachten, behalve nderhandelingsprcedures znder bekendmaking. Enkel eigenlijke aankndiging, geen vraankndiging nch a psteriri bekendmaking!

40 Raming en bekendmaking Ontvangsttermijnen: Open prcedure: (art 48 KB Plaatsing) min. 36 dagen inkrting mgelijk tt min. 10 dagen (dringendheid + elektrnische middelen) Beperkte prcedure: (art 49 KB Plaatsing) A. Aanvraag tt deelname: * min. 15 dagen * inkrting mgelijk tt min. 10 dagen (dringendheid + elektrnische middelen) B. Indienen fferte: * min. 15 dagen * inkrting mgelijk tt min. 10 dagen (dringendheid + elektrnische middelen)

41 Raming en bekendmaking Vragen van geïnteresseerden: Artikel 44 KB Plaatsing. Aanvullende inlichtingen z snel mgelijk verstrekken en uiterlijk 6 dagen vr de peningszitting. Gelijkheid der inschrijvers respecteren: elke inschrijver heeft recht p gelijke infrmatie => terechtwijzend bericht. Terechtwijzend bericht: Artikel 30 KB Plaatsing. Eventuele verdaging peningszitting rekening hudend met: De inhud en draagwijdte van de wijziging. Het termijn tt de peningszitting.

42 Opening van de ffertes Prcedure: (art 92 KB Plaatsing) De (papieren) ffertes wrden binnengebracht. Het publiek wrdt binnengelaten. Open prcedure: iedereen mag aanwezig zijn. Beperkte prcedure: enkel de geselecteerden. De (papieren) ffertes wrden aan de vrzitter verhandigd. De zitting wrdt gepend. Vanaf dit mment: geen enkele fferte meer aannemen! E-tendering: eerste klik is het mment van de pening. Exacte mment van pening pgenmen in het PV.

43 Opening van de ffertes De envelppen met de ffertes wrden gepend; Reeds gepende ffertes: mgen niet wrden aanvaard. De ffertes wrden blad per blad geparafeerd dr de vrzitter f de bijzitter; De ffertes zelf en alle bijhrende stukken die p straffe van nietigheid zijn vrgeschreven! E-tendering: parafering gebeurt dr plaatsing handtekening E-id. Van de peningszitting met een prces-verbaal wrden pgemaakt (art. 93 KB Plaatsing). PV te ndertekenen dr: de vrzitter, een bijzitter en alle aanwezigen die willen ndertekenen! Elke inschrijver kan schriftelijk vragen naar een exemplaar van het PV.

44 Het nderzek van de ffertes Drie peenvlgende fases: De selectiefase. Het regelmatigheidsnderzek. De gunningsfase. Een fferte die sneuvelt in eerdere fase mag niet wrden meegenmen in latere fase! Impact p nderzek abnrmale eenheidsprijzen. Selectiefase afznderlijk gedeelte bij beperkte prcedures!

45 Het nderzek van de ffertes A. Selectiefase: Onderzek uitsluitingscriteria. Onderzek geschiktheidscriteria: Financiële en ecnmische draagkracht. Technische bekwaamheid. Ondervraging inschrijver steeds mgelijk: Achterliggend idee: wijzigt niets aan inhud fferte. Let wel, geen recht maar enkel mgelijkheid vr de aanbestedende verheid.

46 Het nderzek van de ffertes B. Regelmatigheidsnderzek: Onderscheid tussen: Frmele materiële regelmatigheid. Relatieve substantiële nregelmatigheid. Frmele nregelmatigheden: Taal van de fferte. Aantal ffertes: Indien twee ffertes: beide substantieel nregelmatig; Uitzndering: de varianten; Vr een THV geldt deze bepaling in hfde van elke deelnemer. Taal van de fferte. Mdel van de fferte. Vereiste vermeldingen en bijlagen.

47 Het nderzek van de ffertes Materiële nregelmatigheden: Het vrbehud: (art. 95 KB Plaatsing) Definitie: de inschrijver prbeert vrwaarden p te leggen, die afwijken van het bestek f de reglementering inzake de verheidspdrachten. Substantieel nregelmatig indien het m een vrbehud gaat p een essentieel nderdeel. Materiële futen en rekenfuten: (art. 96 KB Plaatsing) Vrbeeld: 3 x 5 = 10 * In geval 2 x 5 = 10: materiële fut. * In geval 3 x 5 = 15: rekenfut.

48 Het nderzek van de ffertes Werkelijke bedeling inschrijver nagaan, bijv. * Vergelijking andere ffertes. * Vergelijking marktprijzen. * Desnds de betrkken inschrijver ndervragen. Leemtes: (artt. 97 en 98 KB Plaatsing) Onderscheid tussen twee srten leemtes: * Leemtes die inschrijver heeft gesignaleerd. * Leemtes die verheid pmerkt in de inventaris. Leemte in de fferte : * Keuze : fwel nregelmatig fwel verbetering. * Frmule uit artikel 97, 3 KB Plaatsing. Leemte in het bestek : * Onderzek dr aanbestedende verheid. * Frmule uit artikel 97, 4 KB Plaatsing. * Vermindering: enkel vr wie ze heeft gemeld vermeerdering: drgeverd in elke fferte.

49 Het nderzek van de ffertes Abnrmale prijzen: Zie supra. Zwel vr eenheidsprijzen als ttaalprijzen. Ten pzichte van de raming f bijvrbeeld de gemiddelde prijs van de andere inschrijvers. Pas uitsluiting na ndervraging inschrijver! * Min. 12 dagen m te antwrden. * 12 dagen: luter termijn van rde. * Antwrd nderzeken. * Geen antwrd bij 15% regel: bevestiging vermeden van abnrmaliteit. In principe substantiële nregelmatigheid * Maar afwijkingen met zeer kleine waarde!

50 Het nderzek van de ffertes Eén enkele rangschikking: Artikelen 100 en 101 KB Plaatsing. Basisffertes + varianten. Opties: * Kstprijs verplichte pties bijtellen. * Vrije pties met meerprijs bij aanbesteding: buiten beschuwing laten dan wel fferte nregelmatig. Percelen: * Vr gunning percelen samen bekijken m.i.v. krtingen (aanbesteding) en verbetervrstellen (fferteaanvraag). Gelijke prijs bij aanbesteding: * In eerste instantie: krting vragen. * In tweede instantie: lting.

51 Enkele bijznderheden A. Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking (OPZB): Drempels (art. 105, 1 KB Plaatsing): Algemene drempels: eur: bestek, fferte en gemtiveerde beslissing : aanvaarde factuur. Steeds de ged te keuren uitgave! Bijzndere drempel: Verzekeringsdiensten e.a.: eur. Eigenheden aan de prcedure: Aanbestedende verheid kiest wie wrdt uitgendigd. In principe geen selectie behalve uitsluitingscriteria. * Rati: verheid ndigt enkel betruwbare firma s uit. * Artikel 106 KB Plaatsing. In principe geen regelmatigheidsgrnden en verbintenistermijn.

52 Enkele bijznderheden B. Onderhandelingsprcedure met bekendmaking (OPMB): Algemeen tepasselijk nder bepaalde drempel: eur bij werken. Eurpese drempel bij leveringen en diensten ( eur). Artikel 105, 2 KB Plaatsing Prcedure in twee fases: Cfr. beperkte prcedure maar met mgelijkheid tt nderhandelen. Uitzndering: vereenvudigde OPMB. Geen afznderlijke selectiefase. Tepasbaar tt bvenvermelde drempels. Minstens 22 dagen publicatie (art. 48 KB plaatsing). Na selectie: minstens 3 geselecteerden verhuden beperkte prcedure: minstens 5 geselecteerden. Artikel 58, 3 KB Plaatsing.

53 Enkele bijznderheden C. De cncurrentiedialg: Definitie (art. 3, 9 wet 15 juni 2006): Dialg met privésectr met het g p de uitwerking van het bestek. Prcedure (art KB Plaatsing): Bekendmaking + beschrijvend dcument (art. 111): Selectievereisten. Gunningscriteria met weging bij Eurpese pdracht. Behefte mschrijving. Eventuele vermindering kandidaten tijdens dialg. Essentiële vrwaarden en beschrijvende dcument niet meer wijzigen. Selectie (art. 112): Minimum drie deelnemers aan dialg.

54 Enkele bijznderheden Dialg (art. 113): Vrmvrije prcedure begrensd dr de gelijkheid der inschrijvers: * Geselecteerden gelijktijdig uitgendigd. * Geen discriminerende inf verstrekken. * Vertruwelijke inf: testemming betrkkene ndig! Onderhandelingen ver alle aspecten (technisch, juridisch en financieel. Sluiting dialg + keuze plssing(en). BAFO-fase (art. 114): Eindfferte deelnemers waarvan één f meer plssingen werden gekzen. Geen nderhandelingen meer. * Enkel telichting, aanvulling f verduidelijking. * Keuze EMVO via gunningscriteria. * Tegevegde waarde cncurrentiedialg?

55 Enkele bijznderheden D. Belangrijkste verschillen t..v. nutssectr: Geen cncurrentiedialg. Veel sepeler gebruik raamvereenkmst. Aankndiging: Peridieke indicatieve aankndiging kan als eigenlijke aankndiging gelden (art. 39 KB 16 juli 2012). Grte vrijheid inzake de selectiecriteria: Dezelfde uitsluitingscriteria (art. 66 KB 16 juli 2012). Geen limitatieve psmming f beperking geschiktheidscriteria. Geen minimaal aantal te selecteren kandidaten.

56 Enkele bijznderheden Prcedures: OPMB: standaardprcedure (art. 53, 1 wet 2006). OPZB: drempels dubbel z hg! eur i.p.v eur eur i.p.v eur bij aangenmen factuur eur i.p.v eur vr.a. verzekeringsdiensten. Artikel 104 KB 16 juli 2012.

57 Enkele bijznderheden Cntrles: Niet-gerechtelijk cntrles: Interne delegatieregels. Cntrle Inspectie Financiën. * Federaal: via het KB van 16 nvember (W/L/D vr pen prcedures); (W/L/D bij OPZB en OPMB). * Vlaams: via het BVR van 19 januari (D vr een aanbesteding); (W/L/D bij een OPZB). * Wettigheid, regelmatigheid en pprtuniteit! Cntrleur der vastleggingen. Rekenhf. Gerechtelijke cntrles: RvS en rechtbanken PM

58 VRAGEN?

Het KB Uitvoering. Bart Gheysens 28 maart 2013 Kennisdag AWV

Het KB Uitvoering. Bart Gheysens 28 maart 2013 Kennisdag AWV Het KB Uitvering Bart Gheysens 28 maart 2013 Kennisdag AWV Algemeen KB Uitvering Regels tepasselijk p alle pdrachten: werken, leveringen en diensten Tepasselijkheid (artt. 5-8) Afhankelijk van de waarde

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Opleiding overheidsopdrachten. Bart Gheysens 30 oktober 2013

Opleiding overheidsopdrachten. Bart Gheysens 30 oktober 2013 Opleiding verheidspdrachten Bart Gheysens 30 ktber 2013 Inleiding KB van 14 januari 2013 Vervangt het KB van 26 september 1996 en zijn bijlage (de algemene aannemingsvrwaarden AAV). Tepassingsgebied: Klassieke

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Conceptnota. Collectieve Verzekering Gezondheidszorgen. (Hospitalisatie)

Conceptnota. Collectieve Verzekering Gezondheidszorgen. (Hospitalisatie) Selectieprcedure- Cnceptnta AP Hgeschl Antwerpen Cllectieve Verzekering Gezndheidszrgen (Hspitalisatie) Cnceptnta Cllectieve Verzekering Gezndheidszrgen (Hspitalisatie) Versie 9 september 2015 Cnceptnta

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. BESTEK nr. 6 «Informaticavorming : Trajecten Cobol-Java 2»

OFFERTEFORMULIER. BESTEK nr. 6 «Informaticavorming : Trajecten Cobol-Java 2» Offertefrmulier / bestek nr. 6, «infrmaticavrming : trajecten CblJava 2»/ pagina 1/12 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende verheid FOD Financiën Stafdienst ICT Technische Dienst Nrth Galaxy Kning Albert II laan

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «Correctie en bijhouding van de UrbIS-kaart» BB 2014.010

BIJZONDER BESTEK betreffende de «Correctie en bijhouding van de UrbIS-kaart» BB 2014.010 BIJZONDER BESTEK betreffende de «Crrectie en bijhuding van de UrbIS-kaart» BB 2014.010 2 INHOUDSOPGAVE AFDELING A.1: ADMINISTRATIEF GEDEELTE... 6 A.1.1. Aanbestedende verheid en Leidende Ambtenaren...

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen Effectenberdeling inzake parkeerplaatsen Basisstructuur van het dcument vr de parkings die 3 tt 10 'vertllige' parkeerplaatsen bevatten ten pzichte van de vrschriften van art. 2.3.54, 1 en 2 van het BWLKE

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt(e) aan de advcaat verschuldigde

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529 Cnceptnta Raamvereenkmst vr de aankp, implementatie en ndersteuning van tegangscntrle CD000529 Pagina 1 van 8 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER 1 / 18 GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM0901

BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM0901 BIJLAGE B - OFFERTEFORMULIER VAN HET BIJZONDERE BESTEK Nr. CSC- ADM090 Betreft: Dienstverlening inzake berepsmatige verplaatsingsksten en bijkmende diensten vr de Kninklijke Muntschuwburg. A. GEGEVENS

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

DEEL V: Tussenpersonen en distributie in België - Samenvatting (GD)

DEEL V: Tussenpersonen en distributie in België - Samenvatting (GD) DEEL V: Tussenpersnen en distributie in België - Samenvatting (GD) Hfdstuk I: Eurpese achtergrnd - Praktische en wettelijke verschillen inzake activiteiten (verzekerings)tussenpersnen A. Eurpese richtlijn

Nadere informatie

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief.

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief. GO! MEMO GO!mem/GPD/GB/2011-7 01-07-2011 Medische check-up Deze mem heeft betrekking p alle persneelsleden van de centrale administratie van het GO! die 50 jaar zijn f uder. Sinds enkele jaren biedt het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00)

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00) Berepsinlevingsvereenkmst vr het kleding- en cnfectiebedrijf (PC 109.00) Beschrijving van de sectr Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels vr patrns en pleidingsverantwrdelijken Instapleeftijd

Nadere informatie

Besteknr. 2014-20403 Beroepsopleiding grootkeukenmedewerker

Besteknr. 2014-20403 Beroepsopleiding grootkeukenmedewerker Vlaamse verheid Beleidsdmein Werk en Sciale Ecnmie Agentschap: Vlaamse Dienst vr Arbeidsbemiddeling en Berepspleiding, Publiekrechtelijk vrmgegeven extern verzelfstandigd agentschap Besteknr. 2014-20403

Nadere informatie

Participatie van het Publiek

Participatie van het Publiek Participatie van het Publiek KU Leuven Prf. Dr. Frankie Schram Frankie.schram@sc.kuleuven.be Ideeën Cmmissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprjecten (Cmmissie Sauwens) Te ruime inspraak-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :... /Website :...

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :...  /Website :... Mdellencntract Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf, waarnder steeds begrepen wrdt: amateurftgraaf

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1.1 Achtergrnd Een wijn kan beschermd wrden als beschermde rsprngsbenaming (BOB) f als beschermde gegrafische aanduiding (BGA). Vlgende Eurpese verrdeningen beschrijven

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling BXL 1599

Oproep tot kandidatuurstelling BXL 1599 Oprep tt kandidatuurstelling BXL 1599 Overheidspdracht met betrekking tt de aankp en implementatie van sftware vr administratief beheer (bekhuding, budgetbeheer, verheidspdrachten en lgistiek) en mnitring

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Openbare zitting Algemene diensten 14. Beslissing delegatie van de handtekeningbevoegdheid van de ontvanger/financieel beheerder

Openbare zitting Algemene diensten 14. Beslissing delegatie van de handtekeningbevoegdheid van de ontvanger/financieel beheerder OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn van 26 maart 2012 m 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, vrzitter N. Claesen, P. Debis, M.

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Bemiddeling en administratieve sancties

Bemiddeling en administratieve sancties Bemiddeling en administratieve sancties Prf. Dr. Frankie Schram KU Leuven Instituut vr de Overheid Inhud Waarm bemiddeling in het kader van gemeentelijke administratieve sancties? Plaats van bemiddeling

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt aan de advcaat verschuldigde en

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BB2015.030

BIJZONDER BESTEK BB2015.030 BIJZONDER BESTEK BB2015.030 DIENSTEN VOOR HET SCHOONMAKEN VAN LOKALEN EN IT-APPARATUUR VOOR DE BEHOEFTEN VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST Bladzijde 2 van 42 Inhudspgave VOLUME

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

kader grondprijzen 2013

kader grondprijzen 2013 kader grndprijzen 2013 Meer infrmatie: www.tilburg.nl De raad heeft Het kader vr de grndprijzen gemeente Tilburg 2013 vastgesteld p 18 maart 2013 1 Inhudspgave kader Grndprijzen 2013 a.telichting residuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt De derde betaler en het persnlijke aandeel van de patiënt 14/10/2010 Cntext huidige situatie Het hnrarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen, bepaald dr de wet van 14 juli 1994, bestaat uit 2

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling PWO-prep 2014-2015 Persneelsmededeling 20 januari 2014 Persneelsmededeling PWO-prep (Prjectmatig Wetenschappelijk Onderzek) 2014-2015 1. Inleiding en cntext Het prfessineel hger nderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie