Vragen & antwoorden Iv3 FUNCTIONELE INDELING GEMEENTEN HOOFDFUNCTIE 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen & antwoorden Iv3 FUNCTIONELE INDELING GEMEENTEN HOOFDFUNCTIE 9"

Transcriptie

1 Vragen & antwoorden Iv3 FUNCTIONELE INDELING GEMEENTEN HOOFDFUNCTIE 9 Vraag 1 In de circulaire Ministeriële Regeling Iv3 wordt op pagina 41, in de tabel die de wijzigingen van de Ministeriële Regeling Iv3 t.o.v. het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 weergeeft, melding gemaakt van de toevoeging van de nieuwe functie 950 Gemeentelijke eigendommen. In de bijlage 1b van de Ministeriële Regeling met de functionele indeling gemeenten is deze functie niet opgenomen. Hoe zit dit? De functie is niet toegevoegd. Deze functie is onjuist opgenomen in de tabel op blz. 41. Leidend voor de functionele indeling is bijlage 1b van de Ministeriële Regeling Iv3. Vraag 2 De nieuwe functie 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen, betrekking hebbende op de functies 931 t/m 939 is een aanwinst, maar waar laat ik mijn lasten heffing en invordering afvalstoffenheffing/rioolrechten? De lasten heffing en invordering, oftewel de perceptiekosten van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, vallen respectievelijk onder de functies 721 Afvalstoffenverwijdering en verwerking en 722 Riolering en waterzuivering. Vraag 3 Functies 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar, 913 Overige financiële middelen en functie 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar. Voorheen hadden we functie 911 zijnde het saldo van de kostenplaats kapitaallasten, oftewel financiering gewone dienst. Wat is de bedoeling? Dienen de rentelasten en inkomsten hier direct op geboekt te worden? Komt de kostenplaats kapitaallasten te vervallen of komt rente op diverse plaatsen te staan? De algemene regels zijn de volgende. - De ontvangen rente van uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar = functie De ontvangen rente van uitzettingen met een looptijd vanaf 1 jaar = functie De baten bespaarde rente (berekende interne rente) als gevolg van interne financiering die langer loopt dan een jaar = functie 914. Hetzelfde geldt uit pragmatisch oogpunt voor de baten bespaarde rente als gevolg van interne financiering die korter dan een jaar loopt. - De betaalde rente van alle leningen én de lasten van de berekende interne rente worden noch onder functie 911, noch onder functie 914 geboekt. De rente-betalingen en de lasten van de berekende interne rente worden via de omslagrente verdeeld via de kostenplaatsen aan desbetreffende functie. De inkomsten uit hoofde van gestorte leningen worden niet op functie 911 of functie 914 geboekt. Deze mutaties lopen via de balans. De kostenplaats kapitaallasten komt niet te vervallen. Deze blijft noodzakelijk om de kapitaallasten (omslagrente) toe te rekenen. Een verandering is dat de oude functie 911 gesplitst is in een functie Geldleningen en uitzettingen kort (functie 911) en lang (functie 914), dit i.v.m. de Wet fido. Gegeven dat verschil, verschilt de oude functie 911 niet wezenlijk van de huidige. Gemeenten boekten inderdaad het saldo kapitaallasten (voornamelijk het verschil tussen de feitelijk berekende omslagrente en de omslagrente als gebruikte rekenrente) op functie 911. Een dergelijk saldo wordt nu geboekt op functie 960 Saldo van kostenplaatsen.

2 Vraag 4 Is het correct dat de in het concept van de Ministeriële Regeling voorgestelde functie 1000 nu in de definitieve Regeling is vervangen door een functie in de 900-serie? Ja, de functie 1000 is vervangen door de functie 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9. Vraag 5 Functie 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9. Is dit iets alleen voor bij de rekening of ook bij de begroting? Dit is voor bij zowel de rekening als de begroting. Vraag 6 Waar dienen de functies 970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming, 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 en 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming voor? Leiden deze functies tot dubbeltellingen? De functies 970 Saldo van baten en lasten voor bestemming en 990 Saldo van baten en lasten na bestemming zijn ingevoerd om een goede aansluiting bij de programmabegroting te krijgen. Door de functies 970, 980 en 990 kan gemakkelijk worden gezien of de conversie van programma s naar functie met betrekking tot de reserves klopt. Omdat de functies 970 en 990 saldi zijn, dienen ze niet nog een keer te worden opgeteld. Dat zou immers tot dubbeltellingen leiden. Vraag 7 Is er een voorbeeld op welke wijze het begrotings- of rekeningsresultaat voor en na bestemming vastgelegd moet worden binnen de functies 970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming, 980 mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 t/m 9 en 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming? In Begroten en verantwoorden deel 1: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, vindt u hier vanaf pagina 93 voorbeelden voor. Vraag 8 Zowel op functie 330 Nutsbedrijven als op functie 913 Overige financiële middelen wordt gesproken over elektriciteitsvoorziening, gasvoorziening enz. De vraag is of het dividend van deze bedrijven nu moet worden verantwoord op 330 of 913. Het dividend van deze bedrijven dient verantwoord te worden op functie 330. Vraag 9 Op functie 913 Overige financiële middelen moeten opbrengsten gemeentelijke eigendommen, bijvoorbeeld niet voor de openbare dienst, worden verantwoord. Tot op heden verantwoorden wij dat op hoofdfunctie 3 Economische zaken, omdat naar onze mening dit een economische aangelegenheid is. Kan dit zo blijven?

3 Ja, dit kan zo blijven. Alleen indien toerekening niet kan plaatsvinden, er geen geschikte functie te vinden is, geldt functie 913. Vraag 10 Worden er op de functies 934 Baten baatbelasting tot en met 939 Baten precariobelasting enkel en alleen de inkomsten geboekt of worden kosten als inkopen hondenpenning en personele kosten toch ook op deze functies verantwoord? Op de functies 934 tot en met 939 worden alleen de inkomsten geboekt. De kosten dienen op functie 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen verantwoord te worden. Vraag 11 Onder welke functie vallen de kosten van behandeling van bezwaar- en beroepschriften WOZ. Is dit functie 930 Uitvoering Wet WOZ of functie 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen? In de toelichting bij functie 940 is vermeld: tot deze functie behoren de kosten die betrekking hebben op de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften. De kosten van behandeling van bezwaar- en beroepschriften, ook die van de WOZ, vallen onder functie 940. Vraag 12 Behoren de rentekosten en rentebaten van verstrekte hypothecaire geldleningen aan personeel te worden verantwoord op functie 913 Overige financiële middelen? De baten en lasten dienen functioneel te worden toegerekend. Vraag 13 Doordat onze gemeente aangemerkt wordt als "nadeelgemeente" m.b.t. het BTW-compensatiefonds ontvangen wij 2 jaar een bijdrage uit het vereveningsfonds BCF. Alleen mijn vraag: op welke functie moet ik dit verantwoorden? Het zal ongetwijfeld 9... zijn, maar het is mij niet helemaal duidelijk welke functie hier het best bij past. Een verrekening met het vereveningsfonds dient te worden geboekt op functie 922. Vraag 14 Waar dienen de opbrengsten uit aanmaningen, ontvangen invorderingsrente, terugontvangen griffiekosten en schades in het kader van dwanginvorderingen geboekt te worden? Deze dienen op functie 940 geboekt te worden; de opbrengsten uit aanmaningen als baat. Vraag 15 Is functie 940 ook van toepassing op de lasten i.v.m. het heffen en invorderen van parkeerbelasting? De lasten i.v.m. het heffen en invorderen van parkeerbelasting worden geboekt onder functie 214. Vraag 16

4 Wij zijn bezig om onze functionele begroting om te bouwen conform de richtlijnen van het BBV. Als wij het goed begrepen hebben, moeten alle mutaties in/van de (bestemmings-)reserves via de resultaatbestemming lopen. Over de wijze waarop dit alles moet, hebben wij enkele vragen: - Is het juist om de zgn. bespaarde rente als baten binnen te lasten komen op functie 914 en de bedragen vervolgens via functie 980 toe te voegen aan de diverse reserves? - Hoe moet de rechtstreekse verrekening tussen reserves plaatsvinden? Zo vindt er in onze situatie een toevoeging van 2 mln. aan de onderwijshuisvestingsreserve plaats ten laste van de algemene reserve; moet deze verrekening lopen via functie 980 (zowel baten als lasten) of is hier een andere methode voor van toepassing? Het antwoord op de eerste vraag is dat de bespaarde rente ten gunste komt op functie 914. Een directe, automatische één op één doorboeking is niet toegestaan. De resultaatbestemming vindt plaats op basis van het saldo zoals dat naar voren komt onder functie 970. De raad neemt een besluit om het saldo op diverse wijze qua bedragen en qua algemene of bestemmingsreserves te bestemmen. Er is dus een apart besluit nodig, hetgeen zijn neerslag vindt in de mutaties bij functie 980. Een automatische doorkoppeling van de bespaarde rent naar een reserve is pas dan toegestaan indien de verordening ex artikel 212 van de gemeentewet daartoe expliciet de ruimte biedt. Geldt ook in dat geval dat het desbetreffende bedrag herkenbaar is in de opsomming van mutaties onder 980. Het antwoord op de tweede vraag is dat onder de mutaties bij functie 980 zowel de toevoeging aan de onderwijsreserves zichtbaar gemaakt wordt als de (corresponderende) onttrekking(en) aan de algemene reserves. Vraag 17 Het is voor mij niet duidelijk welke lasten en welke baten op functie 980 verantwoord dienen te worden. De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves worden toch op de desbetreffende functie verantwoord? Verder denk ik dat indien twee keer een saldo van de begroting (op functie 970 vóór bestemming en op functie 990 ná bestemming) wordt gepresenteerd, er nooit sprake kan zijn van een sluitende begroting. Klopt dit? De onttrekkingen en toevoegingen van de reserves vinden plaats onder functie 980. Uit oogpunt van transparantie kan er bij 980 een uitsplitsing plaatsvinden naar de hoofdfuncties. De mutaties reserves worden dus niet (meer) geboekt onder desbetreffende functie. Het saldo onder 970 is het exploitatiesaldo, vóór bestemming. Bij functie 980 worden de bestemmingsreserve en de algemene reserve gemuteerd. Deze mutaties kunnen toevoegingen of onttrekkingen zijn. Onttrekkingen en toevoegingen aan de bestemmingsreserve zullen als regel planmatig gebeuren. Toevoegingen aan de algemene reserve is het resultaat van de exploitatie (tekort/overschot) Bij een tekort bij 970 en onvoldoende reserves om een tekort af te dekken, zal de gemeente maatregelen moeten nemen om de negatieve reserves aan te vullen. De bedragen van functie 970 worden buiten de totaaltelling gehouden! Vraag 18 Onze dienst Stadsbedrijven kent het product Commerciële activiteiten. De dienst verantwoordt op dit product opdrachten voor derden (bv. inzameling bedrijfsafval, bouwkundig onderhoud bijzonder onderwijs, rioolaansluitingen etc). De gemeente exploiteert ook een tankstation voor de eigen voertuigen en voor de personeelsleden. Behoren deze baten en lasten functioneel verantwoord te worden of bv. onder functie 922 Algemene baten en lasten. De vraag wordt mede ingegeven door de vergelijkbaarheid van gemeenten, zou je hun commerciële activiteiten niet apart verantwoord willen zien?

5 In een collegebesluit (uit hoofde van art. 212) over administratieve organisatie zou de gemeente de gedragslijn moeten aangeven hoe er in deze situatie gehandeld moet worden. Een hoofdlijn kan dan zijn dat er functioneel verantwoord wordt indien de desbetreffende commerciële activiteiten een beperkte omvang hebben. Indien deze activiteiten een grotere omvang krijgen, zal bijvoorbeeld bepaald moeten worden of de dienst over het hele budget kan (blijven) beschikken. Ook in dat geval zal dan geboekt moeten worden onder de desbetreffende functies. Het is hierbij wel evident dat bedoeld collegebesluit een afbakening geeft van groot en klein. Indien de dienst niet over de commerciële budgetten, de opbrengsten kan beschikken dan moeten de baten en lasten geboekt worden onder functie 922. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de gemeenten dienen te voldoen aan de zogenoemde transparantierichtlijn van de EU. Deze houdt in dat een gemeente te allen tijde desgevraagd door de EU of de rijksoverheid via de gemeentelijke administratie moet kunnen aangeven welke uitgaven en ontvangsten gemoeid zijn met de publieke functies en welke met commerciële activiteiten (zie richtlijn 80/7023/EEG en 2000/52/EG). Als regel zal voor benchmarking tussen de gemeenten de gegevens van de gemeenten op een gemeenschappelijke basis gebracht moeten worden. Het kunnen schonen van commerciële activiteiten is dan een vereiste. Vraag 19 In onze gemeente worden de belastingopbrengsten bruto verantwoord. D.w.z., de baten worden volledig verantwoord met onder de lasten van dezelfde functie een post voor vermindering en oninbare posten (dit zijn geen perceptiekosten doch in feite is het een correctie op de opbrengsten). In de functionele indeling is expliciet een functie voor de baten opgenomen voor de diverse belastingen. Mogen (moeten) deze correctieposten toch op de betreffende batenfunctie worden verantwoord? Alle baten en lasten - vermindering oninbare posten - komen onder desbetreffende (belasting)functie. Alle andere lasten komen op functie 940. Vraag 20 Onze gemeente kent een gemeentelijke Zalm -snip. Gelet op de omschrijving van functie 941 Lastenverlichting Rijk, lijkt het niet juist op deze functie ook de gemeentelijke zalmsnip te verantwoorden. Waar dan wel? De baten van de belastingen/heffingen worden bruto geboekt. De lasten worden, inclusief de Zalm - snip, (zie ook de toelichting op artikel 931) onder desbetreffende belastingen/heffingen geboekt. Lasten voor de uitkering van de Rijks Zalmsnip is functie 941. Vraag 21 Onze gemeente heeft reclameopbrengsten uit privaatrechtelijke overeenkomsten (billboards). Dit is dus geen reclamebelasting. Mag de verantwoording toch op functie 938? Nee. Het gaat hier in het voorbeeld niet om een belasting in de betekenis van artikel 228 van de gemeentewet. Deze baten worden geboekt onder functie 913. Vraag 22 Bij (de toelichting op de ) functie 940 wordt louter gesproken over lasten en kosten. Het lijkt mij echter logisch als ik op deze functie ook de ontvangen invorderingsrente en de opbrengsten van aanmaningen/dwangbevelen en terugontvangen griffiekosten kan boeken. Is dat juist? Zo nee, waar moet ik die dan boeken?

6 Juist; functie 940 dient gelezen te worden als Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen. Vraag 23 Rente rekening-courant Het is mij niet geheel duidelijk of de te ontvangen rente rekening-courant in combinatie met deposito nu op functie 911 of kostenplaats kapitaallasten moet worden verantwoord. Functie 911 spreekt alleen over baten van uitzettingen. Bij ons is er tijdelijk sprake van een financieringsoverschot, waarmee in de renteomslag rekening wordt gehouden. Een gedeelte van onze rekening courant zetten wij via deposito (1 jaar) weg. Het zou vreemd zijn als de te ontvangen rente op 2 plaatsen moet worden verantwoord, terwijl het saldo van kapitaallasten weer op 960 tot uitdrukking dient te orden gebracht. Daarentegen moet alle betaalde rente op de kostenplaats terecht komen. Tot voor kort werkte onze gemeente met een fictief berekende rentepercentage voor het financieringsoverschot/-tekort en werden alle ontvangsten en betalingen van rente rekening courant en deposito s op 911 verantwoord. Dit zal niet meer mogen, maar gaf wel in één overzicht de financiële consequentie weer. De systematiek omtrent de rente-omslag kunt u terugvinden in deel 2 van het BBV, vraag 14. De ontvangen rente op uitzettermijn korter/langer dan een jaar dient verantwoord te worden op achtereenvolgens functie 911 en 914. Vraag 24 In deel 4 van Begroten en Verantwoorden wordt bij vraag 8 en 9 hoofdfunctie 9 (blz. 63) een antwoord gegeven inzake dividend nutsbedrijven. Bij antwoord op vraag 8 staat heel stellig dat dit verantwoord dient te worden op functie 913. Het antwoord inzake vraag 9 duidt juist op functie 330, indien het niet functioneel is toe te rekenen dan 913. Dit laatste antwoord sluit ook aan bij de toelichting die is gegeven bij functie 914 (blz. 83 deel 2 BBV). Waar dient het dividend van de nutsbedrijven daadwerkelijk verantwoord te worden? Het antwoord op vraag 8, hoofdfunctie 9 in de circulaire van 6 februari 2003 is onjuist. De lijn is, zie ook de toelichtingen op de functionele indeling in de Ministeriële Regeling onder functie 913 en 914, dat dividenden alleen dan op functie 913 geboekt worden indien er geen andere (geschikte) functie is waaraan toegerekend kan worden. Dividenden nutsbedrijven worden verantwoord onder functie 330. Het antwoord is inmiddels aangepast. Vraag 25 Overheveling van een bedrag van de ene reserve naar een andere reserve, moet dat via de resultaatbestemming (functie 980) worden geraamd/verantwoord, of mag dat rechtstreeks via een onttrekking aan de ene reserve en storting in de andere reserve? De overheveling van een reserve naar een andere reserve moet plaatsvinden in het kader van de resultaatbestemming. Zie ook artikel 17, lid d en 27, lid d van het BBV. Deze mutaties kunnen dan in het kader van de IV3 alleen zichtbaar gemaakt worden op functie 980. Zelfde vraag als hierboven maar dan met betrekking tot verrekening tussen reserves en voorzieningen? Indien van een reserve een verrekening plaatsvindt met een voorziening, zal de beschikking over de reserve lopen via functie 980. De voeding van de voorziening gaat via desbetreffende programma/functie. Bij putting uit de voorziening ten gunste van een reserve zal de uitgaaf rechtstreeks ten laste van de voorzieniing plaatsvinden. De baat van de exploitatie zal op het

7 desbetreffende programma/de betreffende functie worden verantwoord en bij de resultaatbestemming zal de toevoeging aan de reserve via 980 gebeuren. Zelfde vraag als hierboven, maar dan betrekking tot verrekening tussen voorzieningen onderling? Een directe verrekening tussen voorzieningen is niet toegestaan. Voorzieningen dienen op peil te zijn. Indien blijkt dat het bedrag van een voorziening te laag is en opgehoogd moet worden dan moet de raad dat autoriseren bij de begroting, via het desbetreffende programma. Indien in de loop van het jaar blijkt dat verhoging van een voorziening nodig is dan moet de raad dat in principe apart besluiten door middel van een begrotingswijziging. Wanneer het lastenprogramma niet wordt overschreden, omdat er in de loop van het jaar meevallers zijn op andere onderdelen van het programma, dan is er geen begrotingswijziging nodig, tenzij er sprake is van een belangrijke beleidswijziging (zie ook de toelichting op artikel 7 BBV). Indien t.z.t. blijkt dat het bedrag van de voorziening te hoger is dan feitelijk nodig is (geweest) dan valt het overschot van de voorziening vrij ten gunste van het programma/de functie waarop de storting heft plaatsgevonden. Vraag 26 Uit de vragen & antwoordenrubriek blijkt dat de uitgaven van de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften (o.a. vergoeding enz.), net als de kosten van de Gemeentelijke Ombudscommissie (klachtenafhandeling) onder functie 001 verantwoord worden. Moeten de kosten van de ambtelijke ondersteuning van deze commissies dan op functie 002 verantwoord worden? De uren van het behandelen van bezwaarschriften (juridische advisering, verweerschriften) verantwoorden we tot nu toe functioneel. Beroepszaken verantwoorden we op functie 002. Enerzijds beschouwen we de kosten als een deel van het productieproces ('mogelijkheid tot heroverweging van besluitvorming'), anderzijds als het bieden van rechtsbescherming aan de burger (dus: kosten van democratie). Eigenlijk vinden we dit niet consequent, maar wat is juist? De desbetreffende kosten toedelen naar desbetreffende functie. Hebben de kosten betrekking op gemeentelijke belastingen dan geldt functie 940. In de toelichting op functie 001 is vermeld, dat de kosten voor personeel ter ondersteuning niet op functie 001 verantwoord worden. Bij het antwoord op vraag 11 van hoofdfunctie 0 is bij het antwoord uitgegaan van de verwijzing vergoeding.

VERBONDEN PARTIJEN artikel 1 en artikel 5

VERBONDEN PARTIJEN artikel 1 en artikel 5 Hoofdstuk 1 BBV Artikel 1-6 Algemene bepalingen VERBONDEN PARTIJEN artikel 1 en artikel 5 Vraag 13 van deel 7 (vóór apr05) Is een artikel 82 commissie een verbonden partij volgens het BBV? Een artikel

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Reserves en Voorzieningen 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Nota Reserves en Voorzieningen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ferwerderadiel. Nr. 134255 30 september 2016 Nota Reserves en Voorzieningen 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling van deze nota 3. Functies reserves

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 27 november 2008 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Beantwoording vraag vanuit de raadsvergadering van 4 november j.l. over de ontstane rentevoordelen na

Nadere informatie

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Nota Reserves en voorzieningen Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Wijzigingen in Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Wijzigingen in Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Wijzigingen in Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Notitie rente 2017/2018 In notities over specifieke onderwerpen doet de commissie BBV stellige uitspraken die de gemeente verplicht moet opvolgen

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN

NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2014 OPENBAAR LICHAAM NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN Nota reserves en voorzieningen 2014 GR - pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Besluit Begroting en Verantwoording

Nadere informatie

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. januari 2012 Notitie incidentele en structurele baten en lasten Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Programmabegroting Versie:

Programmabegroting Versie: Programmabegroting 2017 Versie: 5.0.0.0.0.0 2.2 Wijzigingen regelgeving BBV Wijzigingen in Besluit begroting en verantwoording (BBV) verwerkt in Programmabegroting 2017-2020. Samenvatting Het Besluit begroting

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SPV/ /C FTZ hvdb drs. H. van den Berg (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SPV/ /C FTZ hvdb drs. H. van den Berg (035) Provincie Flevoland t.a.v. het College van Gedeputeerde Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Onderwerp 19 september 2002 Jaarrekening 2000 Stichting Regionale Omroep Flevoland Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

Programma Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen x 1,000

Programma Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen x 1,000 4.12 Programma Algemene dekkingsmiddelen Het programma algemene dekkingsmiddelen betreft voornamelijk die gemeentelijke baten (en daaraan gerelateerde lasten) die vrij besteedbaar en dus vrij afweegbaar

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Kadernota rentebeleid en rentetoerekening 2013 gemeente Heerhugowaard

Kadernota rentebeleid en rentetoerekening 2013 gemeente Heerhugowaard Kadernota rentebeleid en rentetoerekening 2013 gemeente Heerhugowaard 1. Inleiding Het begrip rente speelt een belangrijke rol in het gemeentelijk huishoudboekje en kent binnen de gemeentefinanciën een

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012 EMU-saldo gemeenten Regiodagen Gemeentefinancien 2012 Dick van Tongeren 12 juli 2012 Inhoud van de presentatie EMU- saldo: Nationale rekeningen en ESR95 Belangrijke concepten van registratie in NR Relatie

Nadere informatie

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 Aanbiedingsformulier Onderwerp Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten

Nadere informatie

bijlage 2 FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN PROVINCIE NOORD HOLLAND JAARREKENING 2004

bijlage 2 FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN PROVINCIE NOORD HOLLAND JAARREKENING 2004 bijlage 2 FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN PROVINCIE NOORD HOLLAND JAARREKENING 2004 1 Jaarrekening 2004 Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord Holland Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 2004

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTINGSWIJZIGING 2010 (Programma- en productniveau) Programmaniveau:

BELEIDSBEGROTINGSWIJZIGING 2010 (Programma- en productniveau) Programmaniveau: BELEIDSBEGROTINGSWIJZIGING 2010 (Programma- en productniveau) Eenheid: Nummer begrotingswijziging: Onderwerp: Beoogde Datum van vaststelling: Vaststelling door: Ruimte en Samenleving 173 Stimuleringsleningen

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010

Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010 Nota reserves en voorzieningen Gemeente Oost Gelre 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 Inleiding 2 2. Overzicht van reserves en voorzieningen resultaatsbestemming 2009 3 3. Besluit Begroting en Verantwoording

Nadere informatie

Addendum/Erratum bij de jaarrekening 2005 van de Provincie Noord-Brabant

Addendum/Erratum bij de jaarrekening 2005 van de Provincie Noord-Brabant Addendum/Erratum bij de jaarrekening 2005 van de Provincie Noord-Brabant Het totaal van de lasten in de jaarrekening bedraagt 678,6 miljoen en het totaal van de baten bedraagt 668,7 miljoen, waarmee de

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3 Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2012

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Commissie BBV NOTITIE RENTE 2017

Commissie BBV NOTITIE RENTE 2017 Commissie BBV NOTITIE RENTE 2017 Juli 2016 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB)

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 33 280 IXA Wijziging van de sstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 HERDRUK 1 MEMORIE

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Voorjaarsnota 2014 1 Voorjaarsnota 2014 Inleiding Deze voorjaarsrapportage is opgesteld vanuit de werkelijke financiële mutaties tot en

Nadere informatie

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017

23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 23 maart 2016 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2017 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2017 1 2. Beleidsbegroting 2017 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Voorzien in reserves? Een geactualiseerde nota over reserves en voorzieningen bij de gemeente Schiermonnikoog

Voorzien in reserves? Een geactualiseerde nota over reserves en voorzieningen bij de gemeente Schiermonnikoog Voorzien in reserves? Een geactualiseerde nota over reserves en voorzieningen bij de gemeente Schiermonnikoog Voorwoord De gemeente is verplicht om één keer per vier jaar een nota reserves en voorzieningen

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

Technische Vragen. Fractie: LO. Vragensteller: Simon Vogel. Onderwerp: Begroting Zaaknummer: Z

Technische Vragen. Fractie: LO. Vragensteller: Simon Vogel. Onderwerp: Begroting Zaaknummer: Z Technische Vragen Fractie: LO Vragensteller: Simon Vogel Onderwerp: Begroting 2017-2020 Zaaknummer: Z 16-18077 # Pagina nummer Vraag 1 8 Schuldreductie Kan de tekst onder Schuldpositie schuld in 2025 vooralsnog

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2016-2020

GEMEENTE TERSCHELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2016-2020 GEMEENTE TERSCHELLING NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2016-2020 Inhoudsopgave 1 Inleiding en doelstelling Blz. 2 2 Begrippen en kaders 3 3 Uitgangspunten van beleid 5 4 Weerstandsvermogen 8 5 Voorstellen

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015

Provincie Zuid Holland. Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Provincie Zuid Holland Beleidsnota reserves en voorzieningen 2015 Versie GS 26 mei 1 1. Inleiding en achtergrond Deze nota gaat in op het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen van de provincie

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Notitie rente 9-12-2013

Notitie rente 9-12-2013 Notitie rente 9-12-2013 INHOUDSOPGAVE blz. 1. Aanleiding van de notitie 3 2. Rente 3 3. Toerekenen van rente 5 4. Overige onderwerpen 10 -ii- 9-12-2013 1. Aanleiding van de notitie Rente is een belangrijke

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 213 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 212 4 Staat van

Nadere informatie

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Stichting Sluyterman van Loo VERKORTE JAARREKENING 2012 Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen 12.422.001 12.623.001 Vlottende activa Vorderingen 547.455 394.428

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Nota Rentebeleid Schouwen-Duiveland 2006

Nota Rentebeleid Schouwen-Duiveland 2006 Nota Rentebeleid Schouwen-Duiveland 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Voorstel Nota rentebeleid 2006 4 Hoofdstuk 2 Het huidige rentebeleid 5 2.1 Nota de lokale reserve, een nuttige voorziening

Nadere informatie

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe?

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Mei 2013 Colofon Uitgave : Ondersteunen Naam : A. Penninga Telefoonnummer : 693252 Mail : mj.penninga@deventer.nl Versie Definitief Inhoudsopgave Leeswijzer

Nadere informatie

Volgens de uitkomst van het onderzoek van GroenLinks ligt dat genuanceerder.

Volgens de uitkomst van het onderzoek van GroenLinks ligt dat genuanceerder. SCHOONHOVEN/KRIMPENERWAARD Het college van de gemeente Schoonhoven schrijft al jaren in de begroting dat de lokale lastendruk in deze gemeente het laagste is in de Krimpenerwaard. Gemeente Belang voorspelt

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen. Concept, oktober 2014

Nota reserves en voorzieningen. Concept, oktober 2014 Nota reserves en voorzieningen Concept, oktober 2014 Autorisatie OPSTELLERS: Dennis Ellenbroek FUNCTIONARIS Financieel specialist Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 0.1 20 oktober Definitief concept

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2013 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Inhoud Inleiding... 2 1. Vorming van reserves en voorzieningen... 3 1.1. Vorming van reserves... 3 1.2. Vorming

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G STICHTING HSHB

J A A R R E K E N I N G STICHTING HSHB J A A R R E K E N I N G 2014 STICHTING HSHB -1- INHOUDSOPGAVE blz JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 3-4 2. Winst en verliesrekening over het jaar 2014 5 3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Kadernota Afdeling bedrijfsvoering Team financiën Ad Schoenmakers

Kadernota Afdeling bedrijfsvoering Team financiën Ad Schoenmakers Kadernota 2014 Afdeling bedrijfsvoering Team financiën Ad Schoenmakers Versie 1.1 van 29 mei 2013 2 Inhoudsopgave: Blz. 1. Algemeen 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Opbouw begroting 4 1.3 Proces opstellen begroting

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties.

In hoofdstuk 12 van deze nota zijn de financiële kaders opgenomen voor de grondexploitaties. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van Onderwerp Programma : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis : financiële kaders grondexploitaties : Wonen Voorstelnummer : 16.30 Info bij afdelingshoofd

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting

UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting 2016-2019 1 Inleiding Voor de begroting 2016 worden in deze notitie de beleidskaders en uitgangspunten genoemd. 1. De gemeente streeft naar een materieel sluitende

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie