Het gemeenteloket voor vreemd geld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gemeenteloket voor vreemd geld"

Transcriptie

1 Ruudje Cleophas Remco Zwetheul Het gemeenteloket voor vreemd geld (leningverstrekking en garantieverlening)

2 Agenda Inleiding Juridische kaders (Ruudje Cleophas) Beleid en kredietrisicomanagement (Remco Zwetheul) 2

3 Even voorstellen Rotterdam Aantal inwoners: Begrotingstotaal: 3,6 mld Balanstotaal: 4,3 mld Verstrekte geldleningen: 924 mln Verleende garanties: 322 mln Achtervang WSW: 7,7 mld Achtervang WEW: 4,7 mld 3

4 Wet financiering decentrale overheden Artikel 2 Openbare lichamen kunnen uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak leningen aangaan, middelen uitzetten of garanties verlenen. Voor het overige houden zij hun liquide middelen in s Rijks schatkist aan. 4

5 Publieke taak Noodzakelijk overheidsingrijpen om het publiek belang te realiseren Bepaald door de gemeenteraad Uitvoering: Zelf doen Regulering Uitbesteding Inkooprelatie Subsidierelatie Deelneming Leningverstrekking Garantieverlening 5

6 Verankering in regelgeving 4:21 lid 1 Awb: Onder subsidie wordt verstaan: Een aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten Memorie van Toelichting Awb: Het verlenen van een aanspraak op financiële middelen omvat niet alleen de subsidieverlening a fonds perdu maar ook het verschaffen van kredieten [.] Een andere voor de praktijk belangrijke vorm van subsidieverlening is de overheidsgarantie 4:23 Awb: Een bestuursorgaan verstrekt slechts subsidie op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt 6

7 Indien geen verankering in regelgeving Uitgaven niet als rechtmatig gedaan op rekening bestuursorgaan evt repareren: wettelijke grondslag met terugwerkende kracht. Echter, subsidieontvanger mag niet met terugwerkende kracht in nadeliger positie gebracht worden 7

8 Borgtocht versus garantie Borgtocht: wettelijk geregeld, afhankelijk, subrogatie en gemaximeerd Garantie: niet wettelijk geregeld, vormvrij, geen automatische subrogatie 8

9 Subsidieontvanger bij borgtocht MvT: Er ontstaat dan een subsidieverhouding tussen het bestuursorgaan en de bank. Uitgangspunt gemeente Rotterdam, geadviseerd door Prof Willemien Den Ouden: Geldnemer is subsidieontvanger want: 1) het financiële voordeel komt toe aan de geldnemer 2) gemeente is geïnteresseerd in activiteiten van de geldnemer niet in activiteiten van de bank 9

10 De klem van de bank bij garantstelling Positie gemeente sterker bij lening dan bij garantstelling: - bij lening stelt gemeente de voorwaarden - bij garantstelling is de bank meestal sterk aan zet - als de borgtochtakte eenmaal getekend is en de lening is verstrekt dan zit de gemeente in de klem van de bank 10

11 Subsidiebeschikking en uitvoeringsovereenkomst 4:36 Awb: Ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening kan een overeenkomst worden gesloten. Gemeente Rotterdam werkt met: - Modelovereenkomsten voor leningverstrekking en garantieverlening en - Algemene voorwaarden voor leningverstrekking en garantieverlening 11

12 Subsidiebeschikking en uitvoeringsovereenkomst Kruisverwijzingen in Rotterdamse documentatie: Bestuursrechtelijk: Civielrechtelijk: - Verordening - Modelovereenkomst - Uitvoeringsregeling - Algemene voorwaarden - Subsidiebesluit Voordelen: - toepasselijkheid Awb & Burgerlijk Wetboek - bevoegdheid administratieve & civiele rechter Het gemeenteloket voor vreemd geld

13 Let op voldoende weigeringsgronden Geen subsidieplafond want geen vastomlijnd budget - garantstellingen geen cash out - gemeente trekt voor leningen zelf leningen aan - omvang garantstellingen en leningen vooraf niet voorspelbaar Naast weigeringsgronden Awb ook weigeringsgronden in gemeentelijke verordening ter voorkoming gehoudenheid tot verstrekken van leningen en garanties (gelijkheidsbeginsel) 13

14 Bevoegheidsverdeling binnen gemeente 171 lid 1 Gemeentewet: De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte. 160 lid 1 onder e Gemeentewet: Het college is in ieder geval bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten. 169 lid 4 Gemeentewet: op verzoek en bij mogelijk ingrijpende gevolgen: wensen en bedenkingenprocedure bij de raad 14

15 Staatssteunregelgeving Er is sprake van staatssteun als: 1. publiek geld wordt aangewend 2. er een selectief voordeel is 3. vervalsing van mededinging optreedt 4. de handel tussen EU-lidstaten potentieel wordt beïnvloed Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) Van melding vrijgestelde staatssteun: onder deminimis ( p 3 jr, DAEB p 3 jr) Uitgangspunt gemeente Rotterdam: marktconformiteit 15

16 Wet Markt en Overheid 1. Integrale kostprijsberekening bij economische activiteiten MvT: Als uitgangspunt voor de hoogte van de financieringskosten geldt wat in het normale handelsverkeer gebruikelijk is!!! 2. Verbod bevoordeling overheidsbedrijven Handreiking Wet M&O van Ministerie EL&I: door te berekenen kosten bestaan uit de uitvoeringskosten en de kosten van het kapitaalbeslag, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de kredietstatus van de afnemer als factor in de integrale kosten. Uitzondering: Algemeen belangvaststelling 16

17 Rotterdamse uitgangspunten Hoofdregel: Nee, tenzij. In bijzondere situaties: Ja, mits. Voorbeelden: Funderingsleningen Startersleningen Particuliere woningverbetering Meestal ten behoeve van natuurlijke personen Altijd een specifieke verordening met voorwaarden 17

18 Nee, tenzij 1. Alleen voor publieke taak Territoriumbeginsel Subsidiariteitsbeginsel 2. Gemeente is lender of last resort Overleggen van afwijzingen 2 banken 3. Alleen voor investeringen 4. Doel moet worden bereikt en geen onoverkomenlijke risico s voor gemeente opleveren 5. Alleen aan integere partijen 18

19 Verdere Rotterdamse uitgangspunten 1. Verstrekking in principe marktconform 2. Toch bevoordeling, dan transparant en dekking uit begroting 3. Zoveel mogelijk zekerheden gevraagd 4. College kan nadere regels en verplichtingen stellen ter bescherming positie gemeente 5. Wensen en bedenkingen raad bij cumulatieve steun > Actief kredietrisicomanagement 19

20 Kredietrisicomanagement Gemeente moet risico als bank gaan benaderen Afweging publieke belangen en bescherming financiële belangen Zakelijke focus en continuïteit geldnemer Aansluiting bij internationale regelgeving voor bancaire sector (Basel-systematiek) en staatssteunregels EU Solvabiliteitsbeslag - kredietrisicoreserve Hanteren marktconforme rente of garantiepremie Periodieke kredietrevisie 20

21 Solvabiliteitsbeslag Basel-systematiek Bank moet bij verstrekken lening reserve aanhouden Voorheen vast percentage 8% Nu variabel percentage - hoe hoger risico, hoe hoger reserve Systematiek toepasbaar op gemeente Kredietrisicoreserve (ingesteld bij begroting 2012) - onderdeel weerstandscapaciteit Nieuwe lening/garantie - geld opzij zetten in kredietrisicoreserve Dekking uit begroting (geen gratis geld) en/of uit afsluitprovisie 21

22 Bepaling kredietrisico Kredietrisicomodel Toegepast als cumulatieve financieringssteun < 10 mln Extern advies als second opinion bij cumulatieve financieringssteun > 10 mln Uitkomst: kredietwaardigheid geldnemer (rating) Rating geldnemer + gestelde zekerheden + looptijd: Marktconforme renteopslag of garantiepremie Benodigde solvabiliteitsbeslag 22

23 Marktconform tarief Marktconform tarief Rente - opslag Garantiepremie Rente gemeentelijke lening Rente bancaire lening Gemeentelijke lening (opgenomen geld) Leningverstrekking Garantieverlening 23

24 Rentesubsidie Is lagere rente of premie dan marktconform nog mogelijk? Ja, mits passend binnen staatssteunregelgeving dekking voor verschil wordt gevonden binnen begroting in kader van transparante besluitvorming bij subsidiebeschikking zowel marktconforme tarief als verstrekte rentesubsidie worden vermeld 24

25 Kredietrisicoreserve Dekking verliezen uit hoofde van wanbetaling Voeding: Eenmalige dekking binnen begroting bij afsluiten Renteopslagen leningen en garantiepremies garanties Bij rekening confronteren berekend solvabiliteitsbeslag met kredietrisicoreserve 25

26 Periodieke kredietrevisie Rating Vergelijkbare externe rating (indicatief) 1 A+ of hoger Toezichtregiem 2 A 3 A- beperkt 4 BBB+ 5 BBB 6 BBB- 7 BB+ 8 BB regulier 9 BB- 10 B+ 11 B versterkt 12 B- 13 CCC of lager 26

27 Vragen? Het gemeenteloket voor vreemd geld

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

"Gemeentelijke garanties en. geldleningen"

Gemeentelijke garanties en. geldleningen "Gemeentelijke garanties en geldleningen" Inhoudopgave 1. Inleiding 2 2. Het gemeentelijke beleidskader 2.1 Wettelijke kaders 3 2.2 Gemeentelijke kaders 4 2.3 De procedurele toets 5 2.4 De financiële toets

Nadere informatie

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen Gemeente Velsen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Kader... 4 Bijlage 1: Beleidsregels... 5 Bijlage 2 Achtergrondinformatie... 7 B.

Nadere informatie

Handreiking Treasury

Handreiking Treasury Handreiking Treasury Handreiking Treasury Inhoud Woord vooraf 1 De Handreiking Treasury 8 1.1 Doel Handreiking 9 1.2 Leeswijzer 9 2 Functie van de treasury 12 2.1 Het belang van de treasury 13 2.2 Doelgroepen:

Nadere informatie

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010).

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). 1. Algemeen 1.1 De gemeente Eindhoven gaat alleen over tot het

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: 25-01-2013 Auteur: EFZ/C&B Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verstrekken geldlening... 4 3 Begrippenkader... 4 4 Voorwaarden

Nadere informatie

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg.

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Handleiding voor lening- en garantiefondsen

Slim financieren duurzame energie Handleiding voor lening- en garantiefondsen Slim financieren duurzame energie Handleiding voor lening- en garantiefondsen 3 Voorwoord Slim financieren duurzame energie: laten we van elkaar leren! Financieren om beleid te stimuleren; alle overheden

Nadere informatie

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 1. Aanleiding De provincie Utrecht heeft in 2010 het Garantiefonds energie opgezet waarmee

Nadere informatie

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Openbaar Onderwerp Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen kan besluiten

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

Subsidie of overheidsopdracht?

Subsidie of overheidsopdracht? Visie 8 Subsidie of overheidsopdracht? Aanbestedende diensten worstelen regelmatig met de vraag of een bepaalde rechtsverhouding een aanbestedingsplichtige opdracht (civiele rechtsverhouding) is of een

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners.

Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners. Financieringsmogelijkheden voor energiebesparing door eigenaar-bewoners. 1 INDEX 1 INLEIDING...4 1.1 Onderwerpen...4 1.2 Uitgangspunten...5 1.3...5 2 WETTELIJK KADER EN VOORWAARDEN VOOR FINANCIERINGSCONSTRUCTIES...6

Nadere informatie

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden Zo werkt Amersfoort Deelnemingen Op afstand verbonden 90050 GAM-Deelneming-WT 15-09-2009 09:20 Pagina 3 Zo werkt Amersfoort Waarom is de openbare begraafplaats een gemeentelijke dienst, is de openbare

Nadere informatie

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen Vermogensbeheer 1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen 1.1 Openbare lichamen zijn bij het uitzetten van (tijdelijk)

Nadere informatie

MID 11/005. Treasurystatuut 2011 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

MID 11/005. Treasurystatuut 2011 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude MID 11/005 Treasurystatuut 2011 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Versie: 29 maart 2011 1 2 VOORWOORD Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in de Handreiking Treasury

Nadere informatie

Treasurystatuut Waterschap Vallei & Eem 2012

Treasurystatuut Waterschap Vallei & Eem 2012 Treasurystatuut Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Wet- en regelgeving... 3 1.2. Hardheidsclausule... 3 1.3. Leeswijzer... 3 2. Begrippenkader... 4 3. Doel van het treasurystatuut...

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingen van verboden handelingen Weging integer handelen

Beleidsregels ontheffingen van verboden handelingen Weging integer handelen Beleidsregels ontheffingen van verboden handelingen Weging integer handelen 2/20 Beleidsregels ontheffingen van verboden handelingen, november 2002 Beleidsregels voor de beoordeling van aanvragen om ontheffing

Nadere informatie

In artikel 1 wordt Onze Minister van Verkeer en Waterstaat telkens vervangen door: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.

In artikel 1 wordt Onze Minister van Verkeer en Waterstaat telkens vervangen door: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu. Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) Allen die deze zullen zien of

Nadere informatie

Toelichting op de Starterslening verordening

Toelichting op de Starterslening verordening Toelichting op de Starterslening verordening Algemene toelichting Deze verordening maakt deel uit van het SVn Starterspakket. Hierin zijn ook de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening,

Nadere informatie

Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal

Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal Nationaal referentiekader Steun aan betaald voetbal Een wegwijzer en risicoanalyse betreffende steun aan betaald voetbal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 Colofon Dit Nationaal

Nadere informatie

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen Doelgroep Het ministerie van OCW (als wetgever) en de Onderwijsinspectie (als toezichthouder) rekenen het tot hun taak om verbetering van de informatie uitwisseling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Aanleiding In december 2013 is de wijziging van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie Naar sportieve concurrentie Pagina 1/20 Een analyse van de naleving van de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid door gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties T 070 722 20

Nadere informatie