Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Voedselveiligheid Landbouw, Natuurbeheer en Visserij-Beleidsprogramma Nr Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Swildens-Rozendaal (PvdA), Ter Veer (D66), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Feenstra (PvdA), Poppe (SP), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), Stellingwerf (ChristenUnie), M.B. Vos (GroenLinks), Augusteijn-Esser (D66), Klein Molekamp (VVD), Passtoors (VVD), Th.A.M. Meijer (CDA), Hermann (GroenLinks), Geluk (VVD), Schreijer-Pierik (CDA), Atsma (CDA), Ross-van Dorp (CDA), Oplaat (VVD), Schoenmakers (PvdA), Waalkens (PvdA), Udo (VVD), Herrebrugh (PvdA), Snijder-Hazelhoff (VVD), Dijsselbloem (PvdA). Plv. leden: Van Vliet (D66), Depla (PvdA), Ravestein (D66), Zijlstra (PvdA), Albayrak (PvdA), Kant (SP), Mosterd (CDA), Van Middelkoop (ChristenUnie), Van der Steenhoven (GroenLinks), Scheltema-de Nie (D66), Verbugt (VVD), Cornielje (VVD), Rietkerk (CDA), Karimi (GroenLinks), Kamp (VVD), De Pater-van der Meer (CDA), Van Wijmen (CDA), Buijs (CDA), Weekers (VVD), Dijksma (PvdA), Bolhuis (PvdA), O.P.G. Vos (VVD), De Boer (PvdA), Te Veldhuis (VVD), Duivesteijn (PvdA). 2 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Swildens- Rozendaal (PvdA), ondervoorzitter, Middel (PvdA), Van Lente (VVD), voorzitter, Dankers (CDA), Oudkerk (PvdA), Rijpstra (VVD), Bakker (D66), Rouvoet (ChristenUnie), Van Vliet (D66), Van Blerck-Woerdman (VVD), Passtoors (VVD), Gortzak (PvdA), Hermann (GroenLinks), Buijs (CDA), Atsma (CDA), Arib (PvdA), Spoelman (PvdA), Kant (SP), E. Meijer (VVD), Van der Hoek (PvdA), Blok (VVD), Mosterd (CDA), Cörüz (CDA). Plv. leden: Lambrechts (D66), Rehwinkel (PvdA), Apostolou (PvdA), Örgü (VVD), Verburg (CDA), Noorman-den Uyl (PvdA), Weekers (VVD), Ravestein (D66), Slob (ChristenUnie), Van t Riet (D66), Terpstra (VVD), Udo (VVD), Belinfante (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Ross-van Dorp (CDA), Th.A.M. Meijer (CDA), Duijkers (PvdA), Smits (PvdA), Marijnissen (SP), O.P.G. Vos (VVD), Hamer (PvdA), Cherribi (VVD), Rietkerk (CDA), Visser-van Doorn (CDA), Van Gent (Groen- Links). VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juli 2001 De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1 en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2 hebben op 5 juli 2001 overleg gevoerd met minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het rapport van de commissie-alders (Pluimveehouderij) aan de hand van: de brief van de minister van LNV d.d. 27 juni 2000 inzake onderzoek consumentenbond (LNV ); de brief van de minister van LNV d.d. 3 juli 2001 inzake heroriëntatie pluimveehouderij (LNV ). Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissies De heer Waalkens (PvdA) spreekt zijn lof uit over de inspanningen van de commissie-alders. Het verzoek van de minister van LNV om dit overleg uit te stellen tot na het uitkomen van de nota over dierenwelzijn heeft hem hogelijk verbaasd, omdat al een te lange tijd is verstreken sinds het verschijnen van het rapport. In de brief van de minister ontbreekt een overzicht van concrete stappen die de sector de dringend gewenste duidelijkheid zouden kunnen verschaffen. De heer Waalkens steunt de minister in het niet toestaan van de tussenstap van de verrijkte kooien. Het verbod op de legbatterij dwingt alle betrokkenen tot extra inspanningen op het gebied van alternatieve huisvestingssystemen. De heer Waalkens pleit ervoor de twee bestaande huisvestingssystemen scharrel- en volièrehuisvesting als gelijkwaardig te beschouwen en in elkaar te schuiven. Ook steunt hij de minister in zijn voornemen het Ingrepenbesluit aan te passen. De tijd dringt echter wel, gezien de met de aanpassing van het Ingrepenbesluit samenhangende voorhangprocedure en de parlementaire behandeling ervan. Uit verslagen van de Keuringsdienst van waren blijkt keer op keer dat een groot percentage van het pluimveevlees besmet is met salmonella of campylobacter. De heer Waalkens suggereert een resultaatsverplichting van minder dan 10% besmet pluimveevlees aan het eind van het jaar. Voor producten op de A-lijst is dan ruimte voor 10% besmet vlees, terwijl producten op de B-lijst niet meer op de markt mogen worden gebracht. Welke sancties zijn er om partijen uit de markt te nemen indien een te KST54916 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2001 Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr. 46 1

2 hoog percentage salmonellabesmettingen is geconstateerd? Wil de minister zich onder meer door middel van onderzoek nog meer inspannen om campylobacterbesmettingen terug te dringen? De heer Waalkens vindt het onbegrijpelijk dat het bestaan van de A-lijst en de B-lijst niet terug is te vinden op het etiket. Duidelijk moet worden gemaakt dat de A-lijst de norm is en dat producten op de B-lijst niet in de schappen mogen komen, tenzij onder voorwaarden en er bijvoorbeeld een rood kruis op het etiket is aangebracht. Waarom bevat het etiket geen bewaar- en koeladviezen? Onderzoek naar etiketten heeft uitgewezen dat in veel gevallen eieren die met een etiket van een scharrelende kip worden verkocht, van kippen afkomstig zijn die helemaal niet scharrelen. Dit is misleiding van de consument, die een afdwingbaar recht moet krijgen op informatie over productveiligheid en productieomstandigheden. Is de minister bereid gelijke waarde toe te kennen aan het convenant Biologische Pluimveehouderij en het convenant Biologische Varkenshouderij? De heer Meijer (CDA) spreekt kritische woorden uit over het feit dat het breedgedragen rapport van de commissie-alders pas twee jaar na verschijnen wordt besproken. Toch heeft hij verzocht nog twee maanden langer te wachten, omdat nu nog niet integraal over de totale problematiek kan worden gepraat. De toekomst van de pluimveehouderij is onlosmakelijk verbonden met onderwerpen als milieu, welzijn en voedselveiligheid. Overeenstemming is bereikt op een drietal belangrijke punten. In 2012 dient het aandeel van alternatieve systemen meer dan 50% te bedragen, versneld inzicht moet worden verkregen in de verbetering van het dierenwelzijn en binnen een Europese context dient te worden ingezet op verdergaande stappen. Een en ander behoeft nadere analyse, omdat tegenstrijdige belangen een rol spelen. Zo zijn dierenwelzijn en milieu niet altijd met elkaar te verenigen. Bij het gebruik van volièresystemen bijvoorbeeld neemt de ammoniakemissie toe. Dierenwelzijn heeft ook verschillende kanten. Als snavels niet gekapt worden, gaan dieren elkaar bezeren. Tevens moet worden afgewogen wat in een Europese context haalbaar is, ook met betrekking tot de voedselveiligheid. Besloten moet worden welke punten de voorkeur hebben. De betrokken ondernemers weten nu niet waar zij aan toe zijn. In de aanbiedingsbrief van de commissie-alders werd de overheid gevraagd bij te dragen aan een stimuleringskader om een en ander in gang te zetten. Waarom heeft het ministerie hiervoor nog geen middelen beschikbaar gesteld? De heer Meijer stelt voor pilotprojecten op te starten, waar getoond wordt wat de mogelijkheden zijn binnen de sector. Ondernemers kunnen zo zien welke richting de overheid wil inslaan en worden gemotiveerd, om te schakelen naar alternatieve systemen. Er dient meer duidelijkheid te komen over de regelgeving en vergunningverlening ten aanzien van mineralen en mestverwerking. De overheid moet actiever meewerken aan oplossingen voor het mestprobleem. Voorbeelden zijn de mestverbranding en de ontwikkeling van duurzame producten als korrels. Spoed is hierbij geboden, omdat ondernemers voor 1 oktober mestafzetcontracten moeten sluiten, terwijl de verbrandingsinstallaties nog niet klaar zijn. Is het mogelijk om in dit vacuüm te voorzien? De heer Meijer is het niet eens met de door de minister in de brief van 3 juli ontvouwde plannen met betrekking tot de huisvesting. Het gaat niet aan om een rapport twee jaar te laten liggen en, vlak voor het debat over dit rapport, een brief aan de Kamer te sturen waarin wordt aangekondigd dat nieuwbouw van verrijkte kooien vanaf 2003 niet meer wordt toegestaan en het systeem vanaf 2012 volledig wordt verboden. Een eenzijdig verbod op dit systeem kan in de Europese en mondiale concurrentie- Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr. 46 2

3 verhoudingen niet worden afgekondigd. Hiernaast maakt de minister geen melding van een sociaal plan, terwijl bedrijven al hebben geïnvesteerd in verrijkte kooien. Ook de heer Pitstra (GroenLinks) steunt het standpunt van de minister inzake de verrijkte kooien. In het rapport van de commissie-wijffels wordt duidelijk gekozen voor het kunnen vertonen van soortspecifiek gedrag en voor kippen is dat scharrelen. Dat kan gecombineerd worden met volièrehuisvesting, maar dan wel met uitloop. Ook rapporten van de Dierenbescherming en Natuur & Milieu adviseren een grotere sprong voorwaarts dan de stap naar verrijkte kooien en wijzen tevens op de noodzaak van een forse inkrimping van de sector. De heer Pitstra ziet dit als een goede oplossing, juist omdat hij niet wil kiezen tussen welzijn en milieu. Ondernemers hoeven daar financieel niet onder te lijden indien zij hogere prijzen krijgen voor eieren en vlees. De heer Pitstra geeft in de lijn van de visie van Natuur & Milieu en de Dierenbescherming de voorkeur aan een omschakeling naar biologische pluimveehouderij, met een streefcijfer van 50% in In de tussentijd moet met scharrel- en volièrehuisvesting met uitloop worden gewerkt. De overheid moet dit financieel stimuleren, zoals ook in het rapport van de commissie-alders wordt aanbevolen. Dit moet bij voorkeur binnen een Europese context plaatsvinden, maar zolang dat niet kan, is het een taak van de nationale overheid. Volgens de heer Pitstra staan de liberale preoccupaties van de minister die geen financiële steun wil geven een gericht beleid naar omschakeling in de weg. De import uit derde landen dient op Europees niveau verboden te worden. Zolang dat niet lukt, moeten afspraken met de supermarkten worden gemaakt zodat alleen verantwoord geproduceerde artikelen in de schappen terechtkomen. Gaat de minister in zijn welzijnsnota in op de situatie van vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren? De wantoestanden op dat gebied dienen te verdwijnen en er moet een plan van omschakeling komen om dat snel te realiseren. Wordt de situatie van kalkoenen en eenden betrokken in de nieuwe welzijnsnota van de minister? Is het etiket inderdaad afgezwakt als het gaat om salmonella en campylobacter? Wat vindt de minister van het idee om een Wet openbaarheid productie en ketens op te stellen? De heer Pitstra is geen voorstander van het verbranden van kippenmest. Systemen als vergisten en composteren of het produceren van korrels als alternatief voor kunstmest zijn een betere oplossing voor het mestprobleem. De overheid dient hierin te participeren in plaats van de sector als enige verantwoordelijke voor deze problematiek te zien. De heer Ter Veer (D66) wijst op het manifest «Houden van dieren», dat de Kamercommissie voor LNV vorige week is aangeboden. De inhoud van dit manifest verhoudt zich in het geheel niet met de uitkomsten van het rapport van de commissie-alders. De discussie is wat de heer Ter Veer betreft terug bij af en het poldermodel heeft in zijn ogen gefaald. Belanghebbenden als de consumenten zijn onvoldoende in beeld geweest. Drie aanbevelingen in het manifest «Houden van dieren» spreken de heer Ter Veer met name aan. Ten eerste dienen subsidies in EU-verband op de productie van vlees afgeschaft te worden en eventueel te worden vervangen door subsidies op de productiewijze van vlees. Ten tweede moet het hoge btw-tarief worden toegepast op al het vlees, dus ook op biologisch geproduceerd vlees. Dat betekent een forse verhoging van de vleesprijs. Vlees is echter een luxeproduct dat een aantal neveneffecten heeft bij de productie. Indien het btw-tarief in EU-verband wordt verhoogd, kan het vrijgekomen bedrag via herverdeling bij producenten terechtkomen die op een gewenste manier veehouderij bedrijven. Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr. 46 3

4 Zolang dat niet in een Europese context kan, moeten deze maatregelen in binnenlands verband genomen worden. Ten derde kan per direct via etikettering een duidelijk appèl op de consument worden gedaan. Als gestunt wordt met vleesaanbiedingen, moet de consument via het etiket geïnformeerd worden over de werkelijke prijs van het vlees. De heer Ter Veer is het eens met het voornemen van de minister het Ingrepenbesluit per 1 september op een andere wijze uit te voeren. De pluimveehouderij kan gezien worden als een cirkel met vier honken milieu, ARBO, dierenwelzijn en voedselveiligheid die constant door de politiek worden afgelopen. De minister kan de komende twee maanden wederom in een positie komen waarin het moeilijk is stelling te nemen. Hoewel allevier de onderwerpen even belangrijk zijn, adviseert de heer Ter Veer de minister om in dat geval aan de voedselveiligheid het zwaarste gewicht toe te kennen. Ook de heer Stellingwerf (ChristenUnie) vindt dat het rapport van de commissie-alders te lang op de plank is blijven liggen. Het gevolg is dat het rapport is achterhaald door de huidige ontwikkelingen in het maatschappelijk denken over de landbouwsector. Het voorstel van de minister om het gebruik van verrijkte kooien en legbatterijen na 2012 niet meer toe te staan, is terecht omdat dieren waar mogelijk hun natuurlijk gedrag moeten kunnen vertonen. Nederland opereert echter ook in een Europese context, waar de concurrentie groot is en in het algemeen niet zo wordt gehecht aan dierenwelzijn. Gestreefd moet worden naar het vermijden van de verrijkte kooi als alternatief. Dan moet echter wel inzicht bestaan in de gevolgen daarvan en in de mogelijkheden om de ontwikkelingen te stimuleren en eventuele negatieve kanten tegen te gaan. Het grote probleem in de pluimveehouderij is de kloof die bestaat tussen de prijs die de boer krijgt en de prijs die de supermarkt vraagt. De consument kijkt naar de mening van de heer Stellingwerf vooral naar de prijs. Daarom stelt hij voor een situatie te onderzoeken waarin voor scharrel-, eco- en volière-eieren het lage btw-tarief blijft gelden en eieren uit andere systemen waaronder de verrijkte kooi onder het hoge btw-tarief vallen. Dit onderzoek hoeft niet tot de pluimveehouderij beperkt te blijven, maar kan ook andere landbouwsectoren bestrijken waarin duurzaamheid en andere wenselijke productiemethoden gestimuleerd dienen te worden. De heer Stellingwerf herhaalt zijn pleidooi voor een sloopregeling voor legbatterijen. Nu gaan honderdduizenden batterijen naar Oost-Europese landen, waardoor de sector op een dieronvriendelijke manier haar concurrentiepositie verzwakt. De Consumentenbond heeft gewezen op de aanwezigheid van antibiotica in kippenvlees. Waarom hebben de ambtenaren van de minister dit niet geconstateerd? De heer Stellingwerf constateert tweeslachtigheid in de aanpak van dierziekten. Het is wrang dat bijvoorbeeld mond- en klauwzeer, dat voor mensen niet gevaarlijk is, zeer rigoureus wordt aangepakt, terwijl ten aanzien van de salmonella- en campylobacterproblematiek een heel andere aanpak wordt gehanteerd. In de vleeskuikensector is sprake van forse welzijnsproblemen. Er zijn mogelijkheden om, door het gebruik van rassen die minder hard groeien, daar iets aan te doen. Wellicht kan ook dit via een btw-instrument gestimuleerd worden. De minister kiest principieel voor marktwerking. De heer Stellingwerf vindt het onbegrijpelijk dat de minister in dezelfde alinea spreekt over de noodzaak om de huisvesting voor leghennen te verbeteren en over het nog onvolledig benut zijn van de mogelijkheden van verdergaande marktwerking. Hoe denkt de minister dat de legbatterijen zijn ontstaan en zo lang hebben kunnen bestaan? Hij heeft een goed oog voor het welzijn van Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr. 46 4

5 leghennen, maar weinig concrete plannen om de ondernemers tegemoet te komen bij verbeteringen van hun welzijn. De heer Van der Vlies (SGP) vraagt de minister waarom zijn beleidsvoornemens op het gebied van de pluimveehouderij zo lang op zich laten wachten. De stuurgroep heeft een unaniem gedragen rapport gepresenteerd waarmee tot beleid gekomen had kunnen worden en die kans is grotendeels verloren gegaan. Het belangrijkste dilemma in deze problematiek bestaat volgens de heer Van der Vlies uit wat de consument bereid is te betalen voor een product versus een renderende en duurzame bedrijfsvoering. Daarom moet nu niet aan het rapport-wijffels worden gerefereerd alsof daarin in alle opzichten de definitieve conclusies zijn getrokken. De minister stelt in zijn brief van 3 juli jl. dat de basis is gelegd voor een aanpak van de problemen. De heer Van der Vlies vindt het daarom onbegrijpelijk dat de minister naar verluidt zonder overleg met de sector plotsklaps meldt zeer ingrijpende besluiten te zullen nemen. Dit geldt met name voor de voornemens met betrekking tot de huisvesting van leghennen. Met het verbieden van de verrijkte kooi gaat Nederland veel verder dan tot nu toe op Europees niveau is afgesproken. De concurrentiepositie van de sector wordt op deze manier aangetast en de kans bestaat dat de pluimveesector zich verplaatst naar het buitenland, waar minder op dierwelzijn wordt gelet. Hoe denkt de minister over importen uit derde landen? Denkt hij dat de consument door etikettering werkelijk zal kiezen voor een veel duurder product? De gegevens die de heer Van der Vlies door deskundigen aangereikt heeft gekregen, stroken niet met de uitspraak van de minister dat de collectieve aanpak van salmonellabestrijding van het Productschap voor vee, vlees en eieren (PVE) weinig resultaat heeft opgeleverd. De opmerking dat sinds kort een positieve lijst wordt gepubliceerd lijkt de heer Van der Vlies onjuist, omdat met de sector is afgesproken dat dit begin volgend jaar ingevoerd wordt. De minister lijkt het medebewind van de productschappen te willen intrekken. Wil hij dat nader onderbouwen? De heer Van der Vlies dringt er bij de minister op aan zich niet tegenover de sector te positioneren, maar juist gezamenlijk tot oplossingen te komen. Een belangrijke reden dat de heer Van der Vlies vandaag wil spreken over de pluimveehouderij, is dat per 1 september a.s. de snavelbehandeling van leghennen wordt verboden. De Raad voor dieraangelegenheden heeft het ministerie in december 2000 geadviseerd om de overgangstermijn voor het verbod op snavelkap bij kippen in grondhuisvestingssystemen met vijf jaar te verlengen, mede omdat hiervoor nog geen alternatief bestaat. Hoe staat de minister tegenover een overgangstermijn? Wat moet precies verstaan worden onder herbouw of verbouw van huisvestingssystemen? Niet duidelijk is of, als na september een ver- of herbouwde stal in gebruik wordt genomen, het verbod van snavelkap slechts voor die ene stal geldt of voor het bedrijf als geheel. De heer Van der Vlies heeft begrepen dat er wel een bereidingsadvies, maar geen bewaaradvies op het etiket komt te staan. Wil de minister dit toelichten? Ook mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD) betreurt het dat het rapport van de commissie-alders zo lang op de plank is blijven liggen, omdat zowel het bedrijfsleven als het dierenwelzijn hierbij niet gebaat is geweest. Wat verstaat de minister in zijn brief van 3 juli jl. onder «andere belanghebbenden»? Wat voor rol heeft hij in gedachten voor de consument? Mevrouw Snijder onderschrijft de voorstellen van de commissie-alders in grote lijnen. De gemaakte afspraken dienen nagekomen te worden om het beeld van een betrouwbare overheid niet te verstoren. De concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven in Europees verband dient centraal te staan. Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr. 46 5

6 De minister gaat in zijn voornemens ten aanzien van de leghennen veel verder dan het advies van de commissie-alders. De verrijkte kooi is in Europees verband een duidelijk alternatief, vooruitlopend op het batterijverbod in Hoe wil de minister rekening houdend met de markt deze omschakeling mogelijk maken voor de sector? De Europese consument zal vanuit andere EU-landen worden voorzien van eieren uit kooisystemen. Nederland exporteert zelfs legbatterijen, waardoor het probleem wordt verlegd naar het buitenland, waar dierenwelzijn vrijwel geen rol speelt. Hoe denkt de minister met import uit derde landen om te gaan? Etikettering is hierbij volstrekt onvoldoende. Hoe wil de minister indien dit beleid toch wordt doorgezet alternatieve huisvesting stimuleren? Snavelkap in alternatieve houderijsystemen wordt voorlopig toegestaan. Wat gebeurt er na «voorlopig»? Hoe lang moet gewacht worden op het onderzoek naar alternatieven voor de snavelkap? Mevrouw Snijder onderschrijft het belang van een lijst van slachterijen die aan de doelstellingen voldoen. Zij vindt het vreemd dat op het etiket wel een bereidingswijze staat, maar niet een voor kippenvlees essentieel bewaaradvies. Er bestaan verpakkingen die bij bepaalde bacteriegroei verkleuren. Kan deze verpakking bij kippenvlees worden geïntroduceerd? Mevrouw Snijder constateert twee punten van zorg ten aanzien van de alternatieve systemen: de ammoniakuitstoot en de voedselveiligheid. Hoe denkt de minister deze twee aspecten in te bedden in het door hem voorgestelde beleid? Het standpunt van mevrouw Snijder over de mestproblematiek mag als bekend verondersteld worden: verbranding en mestverwerking staan voorop. De heer Poppe (SP) constateert dat zowel de kip als de pluimveehouder onder de tucht van de vrije markt wordt gehouden, met als gevolg dat het ei de afgelopen twintig jaar eerder goedkoper dan duurder is geworden. De heer Poppe heeft op een proefboerderij een voorbeeld van een verrijkte kooi aanschouwd. De oppervlakte per kip is in dit huisvestingssysteem naar zijn mening volstrekt onvoldoende om de kip te kunnen laten scharrelen. Met iets duurdere eieren kan het kippenwelzijn al aanzienlijk worden verbeterd. Het kippenwelzijnsprobleem en daarmee voor een deel de campylobacter-, salmonella- en antibioticaproblematiek die het gevolg is van het houden van te veel kippen in een ruimte kan alleen worden opgelost door middel van marktbescherming. Kippen zijn hoenders en kunnen niet gefokt worden op rustig gedrag. Hun soortspecifieke gedrag is de pikorde. Kippen moeten derhalve worden gehouden in koppels die elkaar kennen en waar de pikorde niet is verstoord. De kippenhouderij is een moeilijk vak, juist omdat het venijnige dieren zijn die ook nog eens kwetsbaar zijn ten aanzien van besmettelijke ziekten. Voor de heer Poppe ligt 2012 te ver in de toekomst. In zijn ogen betekent dit, dat de beleidsmakers nu geen maatregelen durven of willen nemen. De verbetering van het welzijn van dieren is onlosmakelijk verbonden met productiebeheersing en marktbescherming, zodat dieren kunnen leven zoals zij als dier ingesteld zijn. Daarbij hoort voor de producent een eerlijke prijs voor een eerlijk stuk kip of een eerlijk ei. Een cruciale vraag is of Nederland een grote eier- en kippenexporteur wil blijven en of daar ruimte voor is. De heer Poppe vindt het essentieel dat «verkeerd» geproduceerde eieren en kippen uit derde landen Nederland niet inkomen, zeker nu blijkt dat supermarkten in het duister tasten over de herkomst van het door hen verkochte vlees. Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr. 46 6

7 Het antwoord van de minister De minister zegt met betrekking tot de pluimveehouderij voor een aantal dilemma s te staan en geeft dit mede als verklaring voor het feit dat het rapport-alders lang is blijven liggen. De integrale benadering is in het rapport-alders onvoldoende aan de orde geweest. Maatschappelijke keuzes moeten worden gemaakt die voor langere termijn de ontwikkeling van de pluimveehouderij vastleggen en ook daarom had hij de voorkeur gegeven aan het aan de orde stellen van de problematiek na het beschikbaar komen van de nota Dierenwelzijn. Daarom ziet de minister dit debat als een «tussenstanddebat». Hij constateert dat in de Kamer de bereidheid bestaat om een bredere benadering te kiezen waarin, naast milieu, diergezondheid enwelzijn en voedselveiligheid, ook het toekomstperspectief voor de ondernemers een rol speelt. Benadrukt moet worden dat het aanvaarden van de verrijkte kooi geen garanties biedt voor een goede marktpositie. De minister vindt zichzelf geen pure marktliberaal, maar eerder een sociaal liberaal, met als uitgangspunten economische, ecologische en sociale duurzaamheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat in Nederland niet eenzijdig minimumprijzen kunnen worden opgelegd. De mogelijkheden om het prijsmechanisme te beïnvloeden buiten de marktdimensie zijn op nationale schaal zeer beperkt. Dierenwelzijn en voedselveiligheid worden steeds belangrijkere maatschappelijke factoren. De combinatie van die factoren dwingt tot meer innovatie in de sector. De marktpartijen daartoe behoren ook de Europese lidstaten die eerder anticiperen op dit proces en daardoor wellicht in een eerste fase wat meer investeren, zullen zich op de langere termijn beter kunnen positioneren dan degenen die dat nalaten. Ten aanzien van de legbatterij blijft de minister zich positioneren vanuit de Europese context. Tegelijkertijd heeft hij altijd duidelijk gemaakt dat Nederland indien nodig, ook vanwege de concurrentiedimensie, een voorhoedepositie zou moeten innemen. Voor de Nederlandse sector is het van belang zich innovatief en kwalitatief te versterken. Er is duidelijk voortgang geboekt op het gebied van het dierenwelzijn, maar het rendement is relatief gesproken gering. De discussie maakt vaak plaats voor onderhandelingen op de vierkante centimeter. Maatschappelijk ondernemerschap waarvan de zorg voor dieren een integraal onderdeel uitmaakt is nog geen gemeengoed in de bedrijfsvoering binnen de sector. Ook de commissie-wijffels is tot dat oordeel gekomen. De veehouderij heeft een maatschappelijk draagvlak nodig om op langere termijn te kunnen overleven. Het dier is beschamend lang ondergeschikt gemaakt aan het houderijsysteem en het wordt tijd dat bij de huisvesting meer rekening wordt gehouden met de dieren. De discussie over het welzijn van het pluimvee heeft zich te veel afgespeeld tussen de primaire sector aan de ene kant en de behartigers van het dierenwelzijn aan de andere kant. Andere belanghebbenden zijn de sector tussen de primaire sector en de consument, maar ook de consument zelf, die tot nog toe alleen maar in beeld is wat de scharreleieren betreft. Naar aanleiding van de suggestie van een wet openbaarheid productie en ketens zegt de minister dat de overheid moet onderzoeken of de huidige wetgeving de consument voldoende indicaties geeft om transparantie en traceerbaarheid te beoordelen. Op dit gebied moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen. Op het gebied van het mestbeleid is veel voortgang geboekt. Er zijn nog problemen ten aanzien van de mestverwerking, omdat de beoogde verbrandingsinstallaties nog niet werkzaam zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om zo veel mogelijk te faciliteren. De overheid probeert de verstrekking van de vergunningen zo snel mogelijk te realiseren, maar er is op dat punt nog het een en ander te doen. Ten aanzien van de leghennen is het maatschappelijk denken sterk in Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr. 46 7

8 ontwikkeling en de minister wil op dit gebied verder gaan dan de Brusselse richtlijn. In de verrijkte kooien hebben de dieren nog steeds te weinig ruimte om soortspecifiek gedrag te kunnen vertonen. De sector is innovatief genoeg om een huisvestingssysteem te ontwerpen dat voldoet aan de natuurlijke behoeften. De minister is bereid om ter stimulering van de omschakeling naar diervriendelijke huisvestingssystemen het snavelkappen voorlopig toe te staan. Het onderzoek naar andere mogelijkheden om verenpikken en kannibalisme te verminderen moet derhalve worden bespoedigd. Ondernemers die al geïnvesteerd hebben in verrijkte kooien, kunnen overigens rekenen op de medewerking van de overheid, zodat zij niet gestraft worden voor het nemen van een voorsprong. De minister is ervan overtuigd dat mensen bereid zijn meer te betalen voor diervriendelijk geproduceerde eieren. Het is mogelijk dat alle tafeleieren in Noordwest-Europa op die wijze geproduceerd gaan worden. Dit betreft echter slechts 50% van het totale aantal eieren, want de andere helft wordt verwerkt in producten. De toegevoegde waarde voor het welzijn van het dier vertaalt zich hier nog niet in een hogere opbrengst voor de pluimveehouder. Innovatieve ondernemers kunnen retailers, restaurants en verwerkende bedrijven daarop aanspreken. Op heel korte termijn zal een brief aan de Europese Commissie geschreven worden waarin wordt aangedrongen op verplichte etikettering van producten waarin eieren zijn verwerkt. Daarnaast zet hij zich er in Europees verband voor in dat dierenwelzijn een rol gaat spelen in de WTO-onderhandelingen. Als die kansen worden gegrepen, is de minister ervan overtuigd dat bepaald meer dan de helft van de eiersector overeind kan blijven. Ten aanzien van de vleeskuikens en de vleeskuikenouderdieren heeft de sector zelf de bereidheid uitgesproken om de hoge uitval en de bezettingsgraad beter te reguleren via het integraal ketenbeheer. De oorzaak van de hoge uitval en het permanente hongergevoel van de ouderdieren, namelijk de snelle groei, wordt daarmee niet weggenomen. De oplossing van dat probleem en daarmee het vormgeven van een duurzame vleeskuikensector staat centraal in het komende decennium. In 1997 was de helft van de koppels besmet met salmonella en 40% met campylobacter. Toen is vastgelegd dat vanaf 2004 nagenoeg salmonellavrij pluimveevlees in de winkel zou moeten liggen. Voor de uitbanning van campylobacterbesmettingen is een iets langere termijn afgesproken. Eind 1999 moest het aantal besmettingen teruggebracht zijn tot 10% van de koppels. De salmonellabesmettingen zijn teruggelopen tot 30%, terwijl de campylobacterbesmettingen sinds 1997 niet zijn teruggelopen. Het PVE heeft sinds 1999 zijn aanpak verschillende malen aangescherpt. De positieve lijst van slachterijen die voldoen aan de doelstellingen wordt inderdaad pas vanaf 1 februari 2002 gepubliceerd. Daarnaast wordt een alternatief spoor voor de productie van salmonella-arm pluimveevlees onderzocht, waarover na het zomerreces waarschijnlijk meer duidelijkheid kan worden gegeven. Campylobacter kan nog niet adequaat worden aangepakt. Het is niettemin niet acceptabel dat besmet pluimveevlees aan consumenten wordt verkocht en gedacht wordt aan een verbod op de verkoop aan de consument van met campylobacter besmet vlees. Uit het oogpunt van de gezondheid van het individu weegt de salmonellaproblematiek inderdaad zwaarder dan die van MKZ en deze problematiek wordt onderschat. Naar aanleiding van de vraag over de A-lijst en B-lijst wijst de minister erop dat die predikaten de consument onvoldoende duidelijkheid geven of het door hem gekochte vlees niet besmet is. Het predikaat geeft de detailhandel een handvat bij de inkoop van kwaliteit. De tekst die per 1 augustus verplicht op het etiket van vlees komt, is bekeken vanuit een voorlichtingskundig oogpunt. Deze tekst heeft ook Europese instemming en een verdergaande tekst zou daar op problemen stuiten. De minister verwacht dat in de toekomst nog scherpere en helderder eisen op het punt van de etikettering en de traceerbaarheid zullen worden gesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr. 46 8

9 De verkleurende verpakkingen zijn nog niet gevoelig genoeg, zodat zij pas bij een hoge concentratie bacteriën verkleuren. Daarnaast is het nog niet duidelijk of de verpakking zelf stoffen aan het vlees afgeeft. Onderzoek naar het stimuleren van traaggroeiende rassen dient te worden versneld. Vanuit de sector zijn aanvragen gedaan voor de opzet van een keten met als basis een minder snel groeiend vleeskuiken. Die aanvraag loopt via de AKK (Agrarische Keten Kennis) en op die manier wordt een innovatieve opzet gestimuleerd. Op dit ogenblik wordt gewerkt aan een keten-businessplan voor de biologische pluimveehouderij, dat ingepast moet worden in de taskforce van de biologische landbouw. Het bestaande stimuleringsprogramma voor de biologische varkenshouderij kan als voorbeeld dienen voor de biologische pluimveehouderij, die nog wat achterloopt. De hogere btw-heffing op vlees is een ingewikkeld vraagstuk, omdat deze heffingen in Europees verband zijn geharmoniseerd. De minister voelt het meest voor het fundamenteel betrekken van het aspect duurzaamheid bij de btw-heffing. Een incidentele maatregel op het terrein van de pluimveehouderij is niet gericht genoeg. Met minister Zalm van Financiën zal worden gesproken over de mogelijkheid tot een initiatief in Europees verband op dit punt. Nadere gedachtewisseling De heer Waalkens (PvdA) benadrukt dat het vrijstellen van de snavelkap alleen mag plaatsvinden indien de koppeling met de alternatieve huisvestingssystemen wordt gemaakt. Wil de minister uitleggen welke concrete stappen hij heeft genomen met betrekking tot het oplossen van een aantal dierwelzijnsproblemen? De heer Meijer (CDA) vraagt zich af waarom op geen enkele manier tegemoet is gekomen aan het verzoek van de commissie-alders om financiële ondersteuning. Uit het verhaal van de minister valt op te maken dat door innovatie op termijn de helft van de leghennensector af zou moeten vallen. Is dat zo? Wat zet hij daar tegenover? Is de consument wel zo gebrand op nauwkeurige etiketten en bewaaradviezen? De heer Pitstra (GroenLinks) wil weten of er bij voorkeur in Europees verband, maar desnoods nationaal omschakelingssubsidies komen voor de sector. Scharreleieren zijn naar de mening van de heer Pitstra nog nauwelijks te krijgen in de supermarkten. Koerst de minister af op afspraken met de supermarkten om «ongewenst» vlees en eieren uit de schappen te weren? De heer Ter Veer (D66) is het eens met de door de minister uitgezette route op het gebied van de verrijkte kooien. In Zweden is veel succes geboekt bij de aanpak van salmonellabesmettingen. Leidt dit in Zweden tot een importverbod voor nietsalmonellavrij kippenvlees? Een van de beste methoden om salmonella te bestrijden is om kip en kippenmest van elkaar te scheiden. Wil de minister daarmee rekening houden bij de ontwikkeling van houderijsystemen? De heer Stellingwerf (ChristenUnie) wil weten wat de minister van plan is om de discussie over de verrijkte kooi in Europees verband op het programma te zetten. Hij herhaalt zijn vraag over de sloopregelingen met betrekking tot legbatterijen. Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr. 46 9

10 De heer Van der Vlies (SGP) wil zekerheid over het uitstellen van het verbod op de snavelkap. Hij wil nog niet definitief besluiten tot een koppeling daarvan aan de verrijkte kooi, omdat hij de Europese context nog op zich wil laten inwerken. Ten slotte zegt hij van mening te zijn dat op het etiket een bewaaradvies dient te komen. Mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD) concludeert dat de minister kiest voor de rol van de consument en niet voor de concurrentiepositie van de Nederlandse sector in Europa. Wil hij omdat fors afgeweken wordt van Europese afspraken de concurrentiepositie in acht nemen door het toepassen van stimuleringsmaatregelen als fiscale voorzieningen? In dit kader is het belangrijk dat het verbod op de snavelkap wordt uitgesteld. De heer Poppe (SP) benadrukt dat het probleem ligt in het commercieel houden van kippen. Het is duidelijk dat het beleid met betrekking tot de campylobacterbestrijding niet effectief is. Wil de minister bij de bespreking van de Welzijnswet voor dieren een overzicht verschaffen van de vele onderzoeken naar het houden van kippen en op basis daarvan nader beleid uitstippelen? De minister zegt toe dat de ontheffing op het verbod op de snavelkap er komt, duidelijk gekoppeld aan de keuze om alternatieve huisvestingssystemen te stimuleren. De minister zegt zich bewust te zijn van de Europese concurrentiedimensie, maar ook niet te kunnen ontsnappen aan het feit dat kamerbreed de wens bestaat meer voor het dierenwelzijn te doen. De minister heeft bedoeld te zeggen dat, indien de richting wordt ingeslagen die hem voor ogen staat, ruim meer dan de helft van de pluimveehouders niet alleen zal kunnen overleven, maar ook een goed perspectief zal hebben. Onderzoek is nodig om te bekijken hoe de scheiding van kip en kippenmest verder bevorderd kan worden. De legbatterijen vallen onder dezelfde sloopregeling als die voor de varkenshouderij. Er is voor iedere pluimveehouder een vangnet, hetzij via de «ruimte-voor-ruimte»-regeling, hetzij via de Reconstructiewet. Een algemene regeling voor het opkopen van legbatterijen is onnodig, omdat het verbod op legbatterijen na 2012 de Europese norm zal zijn. Ook in andere landen bestaan hiervoor geen algemene regelingen. Het is geen kwestie van onwil dat er geen toezeggingen kunnen worden gedaan met betrekking tot het bewaaradvies op het etiket; de belangrijkste reden is dat hiermee in een eerder stadium problemen zijn geweest in Europees verband. Wel gaat de minister dit onderwerp bespreken met zijn collega van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die eerstverantwoordelijk is op dit punt. De minister heeft geen plannen om speciale afspraken met de supermarkten te maken, omdat hij zich richt op het ketenbeheer. Er is de minister niets bekend over een Zweeds importverbod op met salmonella besmet vlees; zo n verbod is ook in strijd met de Europese regels. Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

11 De Kamer zal zo zorgvuldig mogelijk worden geïnformeerd over de onderzoeken naar de kippenhouderij, zodat er een goede inhoudelijke basis ontstaat om verder te discussiëren. De voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ter Veer De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Van Lente De griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, De Lange Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 15 maart 2000 Aan de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 F Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2001 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 622 Mond- en Klauwzeer Nr. 13 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 maart 2001 De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 juni 2001 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 29 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2002 Nr. 17 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 21 501-02 Algemene Raad 21 501-16 Landbouwraad Nr. 257 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Ter Veer (D66), Van Middelkoop (GPV), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 078 Wijziging van het Varkensbesluit en het Ingrepenbesluit (implementatie richtlijnen nr. 2001/88/EG en nr. 2001/93/EG) Nr. 2 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 577 Dioxinen in veevoer Nr. 22 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Swildens-Rozendaal (PvdA), Ter Veer (D66), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 241 Enquête vliegramp Bijlmermeer Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 833 Beroepspensioenregelingen Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 juli 2001 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 131 Reïntegratie arbeidsongeschikten Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 februari 2002 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2000 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 814 Vliegramp Eindhoven Nr. 18 1 Samenstelling: Leden: Van den Berg (SGP), Valk (PvdA), voorzitter, Zijlstra (PvdA), Apostolou (PvdA), Hillen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 991 Voedselveiligheid Nr. 416 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 286 Dierenwelzijn Nr. 262 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 17 februari 2009 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 063 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 22 452 Internationalisering van het onderwijs Nr. 17 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der Hoeven (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage. Datum 9 juni 2013 Betreft Ingrepen bij pluimvee

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage. Datum 9 juni 2013 Betreft Ingrepen bij pluimvee > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 981 Verantwoord verslaggeven over sociale verzekeringen Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Witteveen-Hevinga (PvdA), ondervoorzitter, Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 476 Inzet Nederlandse politie en Koninklijke Marechaussee bij internationale civiele politie-operaties Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Blaauw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 405 Milieu en Economie Nr. 27 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 887 Samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 13 november 2001 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 567 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 1999 De vaste

Nadere informatie

No.W /IV 's-gravenhage, 7 december 2007

No.W /IV 's-gravenhage, 7 december 2007 ... No.W11.07.0382/IV 's-gravenhage, 7 december 2007 Bij brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 16 oktober 2007 heeft de Tweede Kamer bij de Raad van State het voorstel van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 23 235 Thuiszorg Nr. 68 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 april 2000 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 225 1 Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 416 Beleidsnota Biologische Landbouw 2001 2004 Nr. 8 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 20 februari 2001 De vaste commissie voor Landbouw,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 25 434 Structuurversterking filmindustrie Nr. 9 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 147 Besluit van 3 maart 2005, houdende wijziging van het Besluit biotechnologie bij dieren (Handelingen met betrekking tot dieren waar geen vergunning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000 Nr. 16 VERSLAG

Nadere informatie

48ste vergadering Donderdag 8 februari 2001

48ste vergadering Donderdag 8 februari 2001 48ste vergadering Donderdag Aanvang 10.15 uur Voorzitter: Van Nieuwenhoven Tegenwoordig zijn 112 leden, te weten: Van den Akker, Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Arib, Atsma, Augusteijn-Esser, Bakker,

Nadere informatie

Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen. Januari 2010

Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen. Januari 2010 Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen Januari 2010 Ten behoeve van: Directie Communicatie, Prioteam Markten voor Duurzame Producten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 573 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 oktober 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (Tussensegmenten) 2009 t/m 2011

Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (Tussensegmenten) 2009 t/m 2011 Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (Tussensegmenten) 2009 t/m 2011 s-gravenhage, 19 mei 2009 Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (Tussensegmenten) 2009

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 816 Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000 2003 Nr. 26 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Swildens- Rozendaal (PvdA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 570 (R 1672) Voorstel van rijkswet van het lid Van Oven tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 10 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 december 1999 De vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU

Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU Het GLB en dierenwelzijn: hoge normen in de EU De Europese Unie mikt hoog Europese Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling Bijdrage van het landbouwbeleid Het GLB biedt landbouwers een aantal stimuli

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 128 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 501-19 Gezondheidsraad Nr. 51 1 Samenstelling: Leden: Te Veldhuis (VVD), voorzitter, Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-15 Consumentenraad Nr. 38 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

WAAR KOMT MIJN VLEES VANDAAN?

WAAR KOMT MIJN VLEES VANDAAN? BIJLAGE 1 CONSUMENTENPLATFORM WAAR KOMT MIJN VLEES VANDAAN? Den Haag, 18 april 2002 Op 18 april 2002 kwam het Consumentenplatform voor de eerste keer bij elkaar. Het thema Waar komt mijn vlees vandaan

Nadere informatie

Uitspraak. Wetsverwijzingen Wet dieren, geldigheid: M en R 2015/159. uitspraak COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

Uitspraak. Wetsverwijzingen Wet dieren, geldigheid: M en R 2015/159. uitspraak COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ECLI:NL:CBB:2015:326 Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Zaaknummer 15/779 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 Nr. 116 VERSLAG

Nadere informatie

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 176 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 2 februari 2004

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 155 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 23 972 Bestrijding langdurige werkloosheid Nr. 57 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 april 2002 De vaste commissie voor Sociale Zaken

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen?

Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen? bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Wat vindt Nederland van de Kip van Morgen? Factsheet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 631 Tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) Nr. 6 VERSLAG

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid VOORLOPIGE VERSIE 2003/0002(CNS) 20 mei 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Nadere informatie

..^i-fie EERSTE WAfe < IR. 14 6 7 5 0, TyU ^ 0 9 JUL 2010 DATUM V J U L KOPIE

..^i-fie EERSTE WAfe < IR. 14 6 7 5 0, TyU ^ 0 9 JUL 2010 DATUM V J U L KOPIE Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag..^i-FIE EERSTE WAfe

Nadere informatie

Stichting AVINED Postbus 750, 3700 AT Zeist, 030-755 50 10, kiprelatie@avined.nl

Stichting AVINED Postbus 750, 3700 AT Zeist, 030-755 50 10, kiprelatie@avined.nl Stichting AVINED Postbus 750, 3700 AT Zeist, 030-755 50 10, kiprelatie@avined.nl Aanvraag, wijziging of beëindiging registratie De ondernemer(s) verzoekt (verzoeken) grond van de Regeling Identificatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 667 Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 020 Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 18 oktober

Nadere informatie

Producenten Organisatie Varkenshouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten Organisatie Varkenshouderij Producenten organisaties onder de loep 31 Mei 2016 Beleidsplan Recept voor Duurzaam Varkensvlees Wij bepalen zelf onze toekomst! Van reactief naar proactief (Business

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 497 Besluit van 20 augustus 2004, houdende wijziging van het Besluit bescherming tegen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juni 2005 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 622 Mond- en Klauwzeer Nr. 56 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juni 2001 De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 629 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte) Nr.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Presentatie ei innovatie onderzoek

Presentatie ei innovatie onderzoek Presentatie ei innovatie onderzoek Jon Zwijnenburg Kees Wilborts Agenda 1 Onderzoeksverantwoording 2 Conclusies 3 Resultaten 1 Onderzoeksverantwoording Onderzoeksvragen 4 Dit onderzoek geeft antwoord op

Nadere informatie

Economische aspecten rondom 'ingrepen bij Pluimvee'

Economische aspecten rondom 'ingrepen bij Pluimvee' Economische aspecten rondom 'ingrepen bij Pluimvee' Peter van Horne, LEI 11 febr2013 Op basis van de concept nota 'uitfasering ingrepen bij Pluimvee' heeft het LEI een eerste inschatting gemaakt van de

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Financiën dr. Edwin van Rooyen Update: 6-9-2012 Tussen de politieke partijen in Nederland bestaat aanzienlijke verdeeldheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 707 Wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing omroepbijdrage) Nr. 24

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 650 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 februari 2002 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 586 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van

Nadere informatie

Diervriendelijke keuzes door consumenten

Diervriendelijke keuzes door consumenten Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Diervriendelijke keuzes door consumenten Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009 Deze brochure is een uitgave van: Rijksoverheid Postbus 00000 2500

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z23890 Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

*PDOC01/277025* PDOC01/277025. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/277025* PDOC01/277025. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni T 070 378 6868

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 315 Decentralisatieproces maatschappelijke opvang Nr. 3 HERDRUK 3 1 Samenstelling: Leden: Schutte (GPV), Van Rey (VVD), voorzitter, Terpstra

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-05 Cultuurraad Nr. 35 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 39 VERSLAG

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 545 Besluit van 2 november 2001, houdende regels voor de huisvesting en verzorging van legkippen (Legkippenbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 32 798 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-07 Ecofin-Raad Nr. 312 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Van Oven (PvdA), ondervoorzitter,

Nadere informatie