BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes"

Transcriptie

1 BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel website: September / oktober 2008 Nummer 79 In dit nummer o.a.: 02. Bestuursvergadering; Nieuwe secretaris. 03. Bezoek aan brandweer; Reis naar de Saeftinghe. 04. Tafeltje Dek Je; Nieuwe Zilveren Gids. 05. Veiligheid; Bankrekeningnr.; Koffiemiddag. 06 Voedingsvoorlichting Zorgstroom; Uitnodiging. 07. Uit de ledenkring; Sinterklaasviering. 08. Info KBO Goes 09/10. Advertenties Crisis.. Als we deze woorden aan het papier toevertrouwen, staat de financiële wereld op z n kop. De koersen van de bankaandelen kelderen, de ene bank legt het loodje of dreigt dat te doen, andere worden gered, de onzekerheid neemt toe. Regeringen proberen al te groot onheil te voorkomen en de belangen van de kleinere spaarder te beschermen. Bij veel van oudere leden zullen herinneringen komen aan de crisistijd in de vorige eeuw. Toen was er na een ineenstorting van de beurs in New York een wereldwijde crisis. En overal op deze aardbol werden mensen in armoede gedompeld. De nood was hoog en de redding leek veraf. Krijgen we weer zo n crisis? Ik ben geen financieel deskundige, maar de mensen, waarvan gezegd wordt dat zij dat wel zijn, spreken elkaar tegen. Eén ding is zeker: het zijn zorgelijke tijden. Nu blijkt dat het spreekwoord hoogmoed komt voor de val nog steeds geldt. De bomen leken tot in de hemel te groeien. Geld lenen was geen probleem. Men hoefde bijna geen inkomen te hebben. Geld genoeg, immers! Nu vragen veel mensen, die heel hun leven zuinig hebben geleefd zich af of hun pensioen nog wel overeind blijft, of hun spaarcentjes nog wel veilig zijn. Wat betreft de spaarcenten hoeven we ons geen zorgen te maken. Ook de pensioenen lopen geen direct gevaar, maar er bestaat wel kans dat ons pensioen minder waard wordt. Moeten we nu in paniek raken? Volgens kenners niet, maar blijf voorzichtig. Breng een bank niet in de problemen door al uw spaargeld op te nemen. Het is niet nodig, want de staat is garant voor uw spaargeld. De rol van de politiek daarin? Moeilijk, want zij beheren geen geld. Zij moeten er voor zorgen dat de belangen van de burgers goed worden behartigd. De meeste van hen hebben het probleem dat zij geen financieel deskundigen zijn en moeten afgaan op wat de enkele deskundigen in hun fractie ervan vinden. We kunnen hen daarbij alleen maar wijsheid toewensen.. Guust de Kok, voorzitter

2 BIJ DE TIJD ================================================================== Kerstmiddag Deze wordt gehouden op maandag 15 december in de brede school De Spinne. Een uitnodiging volgt in de volgende Bij de Tijd. Het programma is globaal als volgt: Viering verhalenverteller koffietafel. Aanvang uur, einde uur. Er komt een regeling voor het vervoer voor wie dat nodig heeft. De eigen bijdrage bedraagt 12,50, niet leden 13,50. De inschrijftijd is erg kort. Daarom kunt tijdens de Sinterklaasmiddag al voor deelname inschrijven met gelijktijdige betaling.. Er liggen dan inschrijfformulieren in de zaal. Wanneer u daarna de uitnodiging ontvangt hoeft u niet weer opnieuw in te schrijven. De houders van een taxipas van de gemeente moeten ook hun pasnummer opgeven. Nieuwe secretaris In de vacature van secretaris per 30 maart 2009 is mevrouw M. Hopmans bereid gevonden deze op te vullen. Na verkiezing door de ledenvergadering is zij bereid de functie van secretaris te gaan vervullen. Het is bestuur is blij met haar toezegging, omdat hiermee een goede voortzetting van het secretariaat is gewaarborgd. Bestuursvergadering 15 september 2008 A. Het ontwerp activiteitenplan voor 2009 werd besproken. B. De kerstmiddag op 15 dec. begint om uur. Het programma bestaat uit een viering, een kerstverhaal door J. Blommaert en een koffietafel. De kosten voor deelname zullen rond 12,50 bedragen. Geprobeerd wordt het taxivervoer centraal te regelen. Ook voor de deelnemers uit het Gasthuis. C. Bij de bezorging van Nestor in september krijgen de leden ook de machtigingsformulieren voor de betaling van de jaarcontributie. Bij tussentijdse aanmelding wordt voor dat lopende jaar een acceptgiro meegegeven. Bij aanmelding tekent men ook voor automatische afschrijving m.i.v. het eerstvolgende kalenderjaar. D. De ledenwerfactie bij de kerk is verschoven naar 18 en 19 oktober. E. Van het parochiebestuur is bericht ontvangen dat de parkeersituatie wordt besproken en als er een regeling is, zal deze worden bekend gemaakt. F. De diverse activiteiten, die de bezoekgroep wil ondernemen kregen instemming. G. Op 15 kotober wordt ook een krorte ledenvergadering gehouden ter vaststelling van een voorlopige begroting H. Mw. Govers en dhr. Rombaut nemen deel aan een KBO-cursus over het imago van de KBO. Contributiemachtigingen Samen met de Nestorbezorging in september j.l. ontving u ook een brief met de vraag of u de penningmeester wil machtigen begin januari van ieder jaar de contributie automatisch te innen. Met deze brief ontving u ook het machtigingsformulier en een antwoordenveloppe om de machtiging terug te sturen. Heel veel leden hebben al aan onze oproep gehoor gegeven. Was u ook van plan de machtiging terug te sturen, maar bent u het vergeten. Doe het alsnog. U bewijst de penningmeester er een grote dienst mee. Bent u het formulier kwijt? Vraag een nieuw exemplaar aan bij: de heer van Zunderen, tel. (0113) Dank u wel. Aan de heer A. van Duiven. Om persoonlijke redenen heeft hij bedankt als lid van de bezoekgroep van onze afdeling. Langs deze weg onze hartelijke dank voor het door hem verrichte werk binnen de groep. Graag zouden we binnen deze groep nog een heer hebben, die de plaats van de heer van Duiven wil innemen. Nadere inlichtingen bij mevrouw F. Govers, Voorstad 99, tel Vanuit de bezoekgroep Deze kwam op dinsdag 2 september j.l. bijeen. Vastgesteld werd dat de groep weinig namen doorkrijgt van leden die in het ziekenhuis worden opgenomen of langere tijd ziek thuis zijn. Indien leden in het ziekenhuis liggen wordt op de geplande bezoekdag eerst bij het ziekenhuis geïnformeerd of hij of zij daar nog aanwezig is. Is dat het geval dan vindt het bezoek plaats. Is dat niet meer het geval dan wordt contact opgenomen met het huisadres voor een bezoek. Is dat akkoord dan wordt er een afspraak gemaakt. Is bezoek niet (meer) nodig dan wordt nog een kaart gestuurd. Op 14 oktober wordt nader gesproken over het bezorgen van kerstattenties bij alleenstaande leden en waaruit die zal bestaan. Op ZONDAG 9 NOVEMBER is er in de Magdalenazaal een koffiemiddag voor alleenstaande leden. Dit is i.v.m. het project van de Eenzaamheidsbestrijding. Nadere bijzonderheden treft u elders in dit blad aan. 2

3 BIJ DE TIJD ============================================================================= KBO op bezoek bij de Brandweer Op donderdag 4 september zijn we met 23 leden op bezoek geweest in de brandweerkazerne aan de Oranjeweg te Goes. Na een kopje koffie of thee te hebben genuttigd werden we door Ron van de Berge op een leuke manier wegwijs gemaakt in de organisatie van de Brandweer Er werd een overzicht gegevens van de personele bezetting en de taken van het korps. In de post Goes zijn er naast het beroepspersoneel steeds voldoende vrijwilligers aanwezig om een basiseenheid te kunnen bemannen. Een basiseenheid bestaat uit een bevelvoerder, een chauffeur en viermanschappen. Naast basiseenheden zijn er ook specialistische eenheden zoals een duikploeg, een gaspakkenteam, meetploegen en een technisch hulpverleningsteam aanwezig. De taken die de brandweer uitvoert kunnen in grote lijnen worden onderverdeeld in operationele en nietoperationele taken. Onder operationele taken worden brandbestrijding en hulpverlening verstaan. Bij voorbeeld het blussen van een woningbrand, het bevrijden van mens en dier uit benarde situaties, het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen, het optreden bij waterongevallen en het verhelpen van stormschade en wateroverlast. De niet-operationele taken zijn taken die met het voorkomen van, de voorbereiding op en de afhandeling van incidenten te maken hebben. Denk daarbij aan voertuigenonderhoud en oefenroosters, evenals advisering over brandveiligheid (o.a. bij nieuwbouw van bedrijfsgebouwen). Het brandweerbureau Borsele-Goes is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Borsele en Goes. Hierin worden vooral de niet-operationele taken uitgevoerd De operationele taken worden per gemeente uitgevoerd door de eigen uitrukdienst, eventueel bijgestaan door uitrukploegen van andere gemeenten Na een leuke uiteenzetting waarbij uitvoerig op de gestelde vragen werd ingegaan kregen we een rondleiding in de kazerne. We kregen een demonstratie in hoeveel tijd een brandweeruitrusting kan worden aangetrokken. Indrukwekkend was het wagenpark met: - tankautospuiten (vrachtauto s met materialen voor brandbestrijding en hulpverlening); - een kraanwagen met een bereik van 30 meter; - een tankauto met liter water; - een boottrailer met boot. Daarnaast zijn er naast de gewone brandvrije kleding nog duikersuitrustingen en gaspakken voor bijzondere incidenten. Onder het genot van een drankje dat ons tot slot in de kantine werd aangeboden dankte ondergetekende de heer van de Berge voor zijn enthousiaste uitleg die ruim 3 uur heeft geduurd. We kunnen terugzien op een geslaagde middag. Namens de activiteitencommissie: Jo Rombaut KBO Goes ontdekt het Verdronken Land van Saeftinghe Donderdag 18 september gingen we met een volle bus op stap richting Emmadorp. De weergoden waren ons gunstig gezind. Hierdoor zat de stemming er direct in. Onder leiding van chauffeur Ko reden we richting Antwerpen. Onderweg kregen we nog een stukje agrarische voorlichting van de chauffeur, die ook nog boer is. Omdat de afslag naar de tunnel slecht aangegeven stond kregen we een extra rondje door het Antwerpse havengebied. Voor velen was dit een aangename verassing. Indrukwekkend waren de grote stapels containers bij de verschillende Naties. Via deze omweg kwamen we toch bij de Thijsmantunnel en de Liefkenshoektunnel. Hierna reden we richting Doel. Het wordt daar steeds enger door alle leegstaande panden. Hoe lang zal het nog duren voordat dit dorp volledig wordt opgeslokt door de Antwerpse haven. Als contrast staat daar de Kerncentrale met zijn twee grote koeltorens. Door de Prosper- en de Hertogin Hedwigepolder, die met ontpolderen worden bedreigd reden we naar Paal, waar bij café In t zicht van de Schelde de koffie/thee met gebak gereed stond. Het hoogtepunt van de middag was een bezoek aan het Bezoekerscentrum Saeftinghe. Omdat onze groep te groot was moesten we splitsen. Onder leiding van een gids ging een groep wandelen door het schorrengebied met zijn soms zeer diepe geulen. De rest ging naar de filmzaal waar de film gedraaid Het verdronken land van Saeftinghe in de Lente werd vertoond. Ook hierin werd door een gids een goede indruk gegeven van de flora en fauna in dit gebied. Het documentatiecentrum geeft een indruk hoe het vroeger was en nu is. Je kunt er door de tijdslijn wandelen, of door het historische gedeelte. Ook de vroegere haven van Emmadorp met zijn garnalenvissers is daar te zien. In de waterbak kan je de vloed op laten komen en zien wat er gebeurd bij noordwester storm. Een bijzonder hoekje is de nachthoek. Hier kan worden kennis gemaakt met de geheimzinnige geluiden van de nacht. De mensen die moeilijk ter been zijn konden zich hier best vermaken. Vanuit Emmadorp reden we via een toeristische route naar Westdorpe waar we in de Baeckermat ter afsluiting genoten van een heerlijk diner. We kunnen terug zien op een zeer geslaagde middag. Namens de activiteitencommissie Jo Rombaut 3

4 BIJ DE TIJD ================================================================== Adventsviering KBO-Zeeland Zoals al veel jaren gebruikelijk is, wordt ook dit jaar weer een adventsviering gehouden en wel op vrijdag 28 november. Vanaf 10 uur bent u van harte welkom in de Brouwzaele te Terneuzen. Het programma ziet er als volgt uit: ontvangst met koffie of thee met iets lekkers, daarna zal er een Eucharistieviering zijn die voor wordt gegaan door pastor Jan Aarts, pastoraal adviseur van KBO-Zeeland. Lunch in de vorm van een buffet en s middags een optreden van Jopie en Jan Minnaard, bij vele van u wel bekend. Om 14 uur einde van, naar wij hopen, een gezellige dag. Er zullen langs alle plaatsen, waar een KBO-afdeling actief is, bussen rijden. Bent u geïnteresseerd, geef u dan op en bel voor meer informatie naar: Emmy Lansu-Hontelé, Emmy Lansu-Hontelé, voorzitter commissie Identiteit KBO-Zeeland. Tafeltje Dek Je Het college van b. en w. heeft besloten de warme maaltijdvoorziening met ingang van 1 januari 2009 als volgt te organiseren: A. De maaltijden in de regio Goes (Goes, Kloetinge, Kattendijke en Wilhelminadorp) worden geleverd door de combinatie "Vers aan B. De maaltijden in de kernen 's Heer Arendskerke, 's Heer Hendrikskinderen en Wolphaartsdijk te laten bereiden door Stichting "Poelwijck" en van daaruit laten bezorgen aan de afnemers; C. De warme maaltijden dagelijkste laten bezorgen bij de afnemers door de vrijwilligers van het UWV; D. De maaltijden in de regio Goes op een vaste lokatie te laten opwarmen en vervolgens van daaruit laten bezorgen aan de afnemers. Nieuwe Zilveren Gids De Zilveren Gids is vernieuwd en weer verkrijgbaar. Hij wordt niet meer via de Nestorbezorging verspreid. De gids bevat allerlei voor ouderen hele nuttige informatie op alle terreinen van de maatschappij. Wilt u in het bezit komen van de Zilveren Gids? U kunt hem afhalen bij de balie van SMWO, s-heer Elsdorpweg, de balie van het Stadskantoor en de Openbare Bibliotheek en bij huisartsen, zorgcentra en apotheken. Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg De vrijwilligers van Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk bieden hulp in de laatste levensfase bij u thuis. Mensen in hun levenseinde willen in een vertrouwde omgeving sterven. Als familie of vriend de verzorging op u nemen is zwaar. De vrijwilligers van het steunpunt kunnen helpen door te waken en bij de verzorging of door emotionele steun en praktische hulp te bieden. De vrijwilligers zijn betrokken en betrouwbaar. Ze zijn getraind in het omgaan met mensen in hun laatste levensfase. Zij doen wat de familie ook doet, maar geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken. Meer weten? Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk, s Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes, telefoon (iedere werkdag) Tussen ,30 uur Goedkope telefoonabonnementen Veel lezers zullen ongetwijfeld geteisterd worden door allerlei lieden, die u per telefoon diensten aanbieden, die nergens anders zo goedkoop zijn! Gladde praatjes verkopen ze, die u uiteindelijk veel geld kunnen kosten. Vooral goedkope telefoonabonnementen probeert men u aan te smeren. Zo bestaat er een prijsvechter Pretium geheten en die heeft het vooral op ouderen begrepen. Zij bieden een goedkoop abonnement aan op het KPN-tarief. Zodra u enkele keren Ja hebt gezegd, bent u de klos. Zeker als u bij KPN wilt blijven is het moeilijk om er vanaf te komen. We kunnen u maar één ding aanraden. Zeg, zodra u gebeld wordt en in de gaten hebt dat men u iets wil verkopen, onmiddellijk Nee. En als men u vraagt waarom u dat zegt : gewoon zeggen : geen interesse. Ga vooral geen discussie aan. En de allerbeste manier om al dergelijke ellende te voorkomen? Zodra u weet dat het om een aansmeertelefoontje gaat, zeggen: GEEN INTERESSE en de telefoon neerleggen. 4

5 BIJ DE TIJD ============================================================================= Veiligheid begint bij U zelf! Regelmatig lezen we nog dat er lieden zijn, die bij ouderen aanbellen en om een glaasje water vragen, een stukje papier, naar het toilet willen, zeggen dat ze van de water-leiding zijn en nog maar van dat fraai s. Laat ze NIET binnen, vraag om een legitimatiebewijs of een telefoonnummer waar u kunt controleren of zij zijn, wie ze zeggen dat ze zijn. Laat ze nooit binnen, geef ze geen glaasje water of laat ze niet naar het toilet gaan. Het klinkt hard, maar kan u wel behoeden voor diefstal of beroving. Veiligheid begint bij U zelf!!!!!!!!!!! Bankrekeningnummer Rabobank Inmiddels is het rekeningnummer bij de Rabobank bekend. Dit luidt als volgt : t.n.v. KBO afdeling Goes. Wij verzoeken u dit m.i.v. heden te gebruiken voor uw betalingen aan onze penningmeester. Bedanken voor het lidmaatschap Wanneer u, om welke reden dan ook, per 31 december 2008 wilt bedanken als lid van de KBO, verzoeken wij u dit schriftelijk te doen voor 15 december 2008 bij de heer A. Huige, Martinus Nijhofflaan 44, 4481 DK Kloetinge. - Koffiemiddag - Uitnodiging Hierbij nodigen wij alle alleenstaande leden uit voor een koffiemiddag op: Zondag 9 november 2008 om uur in de Magdalenazaal Zaal open om uur. De bijeenkomst Fietsen door eindigt de om Zak uur. De deelname is deze eerste keer GRATIS. Het is en blijft een aangename bezigheid, fietsen door de Zak, zo Er is voor de deelnemers koffie of thee met koek en een frisdrankje. Er bestaat ook volop op 4 gelegenheid juni j.l. Vijftien voor het maken van een praatje met elkaar. Tijdens deze bijeenkomst houden leden we een stonden enquête bij naar De de wensen der deelnemers voor volgende middagen. Het is de bedoeling om enkele Hoogte keren klaar per om jaar aan een de dergelijke bijeenkomst te organiseren, omdat veel ouderen op zondagmiddag tocht vaak te alleen beginnen zijn. en we hebben er geen spijt van gehad. Langs allerlei dijken Vervoer: Ieder lid met een taxipasje regelt zelf het taxivervoer. en binnenweggetjes U kunt trokken u natuurlijk we naar ook Nisse laten voor de brengen door een familielid of kennis of met eigen vervoer eerste koffiestop komen. Er in Jikkemiene mag op de met Singelstraat echt goede en koffie en natuurlijk de bekende ambachtelijke bolus. Daarna de Zusterstraat niet geparkeerd worden. Daarvoor moet u naar het parkeerterrein aan de Koepoort of weer kronkel de kronkel naar Heinkenszand, waar we bij het theater. in de Fonteyne weer van de koffie genoten en Wanneer u echt helemaal geen vervoer hebt, willen besloten we proberen nog naar vervoer bloemisterij voor u Wisse te regelen. te gaan U om kunt daar daarvoor contact opnemen met A.J. de Kok, tel alles wat groeit en bloeit en nog veel meer moois te bekijken. Terug dan naar Goes via het Vrouwenputje Het bestuur en de bezoekcommissie en hopen de eierboer op een en daarna flinke Samen opkomst. Uit en Samen Thuis, hoewel sommige deelnemers er tussentijds vandoor Wij wensen u alvast een leuke piepten en gezellige voor de middag kortere toe. route naar hun wijk. Een geslaagde tocht en het herhalen waard. Suzan de Kok. 5

6 BIJ DE TIJD ================================================================== Voedingsvoorlichting Uitnodiging Hierbij nodigen wij u uit voor een voedingsvoorlichting door een diëtiste van Zorgstroom op: donderdag 13 november om uur in de Magdalenazaal. Eten en drinken doen we allemaal, elke dag. Maar misschien vraagt u zich wel eens af of u uw voeding op een gezonde manier samenstelt. Veel voorkomende vragen die aan de diëtisten van Zorgstroom, regelmatig worden gesteld zijn: 'Heb ik extra vitamines nodig?', 'Is het gebruik van zoetstoffen niet schadelijk?', 'Hoe voorkom ik dat ik steeds dikker word?', 'Wat is beter: verzadigd of onverzadigd vet?', 'Wat moet ik met al die nieuwe, moderne producten als Optimel, Becel pro-activ, Valess en Yakult?', 'Wat lees ik allemaal op het etiket?' Deze vragen zullen vast en zeker ook onder onze leden leven. Onderwerpen die in de voedingsvoorlichting aan bod komen zijn: - Gezonde voeding volgens de Schijf van Vijf. - Aanbevolen hoeveelheden per dag voor een bepaalde leeftijdsgroep bijvoorbeeld senioren. - Voedingsaanpassingen bij veel voorkomende voedingsproblemen, zoals verstopping/diarree, hart-en vaatziekten, diabetes, overgewicht en botontkalking. - Voeding en beweging. ****** BONDENBERAAD GROOT GOES Uitnodiging voor een Voorlichtingsmiddag op maandag 17 november 2008 in de zaal van Jeugdcircus Hogerop, Bergweg 41,Goes over SMWO Vrijwilligerswerk en Ouderenwerk. Aanvang uur, einde uur Programma 1. Korte presentatie over wat SMWO is en doet; 2. Schermpresentatie door mw. M. Loeve over de diensten van het Steunpunt Vrijwilligerswerk en Mantelzorg, met een accent op de palliatieve thuiszorg; 3. Schermpresentatie door dhr. J. Priem over de diensten van SMWO Ouderenwerk met een korte benoeming van de diensten en uitleg daarover. Graag tot ziens op 17 NOVEMBER om uur in het JEUGDCIRCUS, Bergweg 41. De gezamenlijke ouderenbonden van de gemeente Goes 6

7 BIJ DE TIJD ============================================================================= UIT DE LEDENKRING Onze deelneming gaat uit naar mevr. J.Scholten - Westdorp in verband met het overlijden van haar man. Wij wensen haar en haar (kleinkinderen) God s nabijheid toe om dit verlies een plaats in hun leven te geven. Wij betuigen ook onze deelneming aan mevr. Boel met het overlijden van haar man. Wij wensen haar en haar familie eveneens God s nabijheid. Uit onze kring zijn weggenomen de heer F. Peeraer en de heer A. Thoben. Wij wensen hun nabestaanden Gods hulp toe bij het verwerken van dit verlies. Hij zij hen nabij. Wij feliciteren dhr. en mevr. van der Walle - van Garssel met hun 50-jarig huwelijk op 29 augustus j.l. en dhr. en mevr. van Osta - Casteleijn i.v.m. de viering van hun gouden bruiloft op 27 september j.l. Wij wensen beide gouden paren nog heel veel mooie jaren toe. Ook felicitaties voor mevr. C. Klaaijsen - Buys met de uitreiking van de vrijwilligerspenning van de gemeente Goes i.v.m. haar werk voor de Wereldwinkel. Wij schreven als nieuw lid in : mevr. M.T. van Kruijssen. Wij hopen dat zij zich snel in onze afdeling opgenomen voelt en hopen haar bij onze bijeenkomsten te mogen begroeten. * Sinterklaasviering Uitnodiging Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse Sinterklaasviering op: donderdag 27 november om uur in in de oefenruimte van Jeugdcircus Hogerop, Bergweg 41 (naast de Bisschop Ernstschool) te Goes. (De zaal is open om uur) Deze middag treedt voor ons op klederdrachtgroep Mooi Zeeland. Tijdens de pauze verkoop van babbelaars en kaarten. Zij hopen ons aangenaam te vermaken. Ook zullen er deze middag een paar rondjes Bingo worden gespeeld, en natuurlijk zorgen we ook voor een hapje en een drankje. Deze middag sluiten we af om c.a uur. Het bestuur: Wij wensen u alvast een leuke en gezellige middag toe. - Dhr. A.J. de Kok, voorzitter, - Mevr. M.A. Korsuize - Bookelaar, secretaris, - Mevr. F. Govers Nagelkerke, 2 e voorzitter - Dhr. P.J. van Zunderen, penningmeester, - Mevr. M.A. Borghols, 2 e secretaris, - Dhr. A.N.M. Huige, bestuurslid. - Dhr. J.H. Rombaut, bestuurslid. Tot ziens op 27 november a.s bij Jeugdcircus Hogerop!! 7

8 BIJ DE TIJD ================================================================== Informatie over KBO Goes Postadres Rekeningnr. Rabobank : Rommerswalestraat 10, 4461 ET Goes, : t.n.v. KBO afd. Goes, Vivaldipad 14, 4462 JA Goes Bestuur: Voorzitter, belangenbehartiging : A.J. de Kok, Geldeloozehof 2, tel , Secretaris, Nestor : Mw. M.A. Korsuize - Bookelaar, Rommerswalestraat 10, tel , 2 e Secretaris, verjaardagen : Mw. M.A. Borghols, Anthony Fokkerstraat 27, 4462 ER, tel , Penningmeester : P.J. van Zunderen, Vivaldipad 14, tel , 2e Voorzitter/notuliste : Mw. F.Govers - Nagelkerke, Voorstad 99, tel Activiteiten/ledenwerving : J.H. Rombaut, Jacoba van Beierenstraat 55, 4472 BB s Heer Hendrikskinderen tel , Ledenadministratie, 2 e Penningmeester, werving en activiteiten : A.N.M. Huige, Martinus Nijhofflaan 44, 4481 DK Kloetinge, tel , Geestelijk Adviseur : D. Kempers, Anna Paulownaplein 36, tel =============================================================================== Verjaardagkalender : M.C. Franse - Oostdijk, van Houtenstraat 3, tel Distributie Nestor : M. Korsuize - Bookelaar, Rommerswalestraat 10, tel i.s.m. A. van Zunderen, van Goghstraat 127 Ziekenbezoek Coördinatie : Mevr. S.J. de Kok, Geldeloozehof 2, tel Mevr. G.M Arts, tel ; Mevr. A.J. de Rijk - Hamelijnck, tel ; Mevr. M. Rentmeester - Beulens, tel ; Mevr. M. Rombaut - D Hert, tel Activiteitencommissie: Voorzitter : J.H. Rombaut, Jacoba van Beierenstraat 55, 4472 BB s Heer Hendrikskinderen Leden : V.E.M. Burgs - Aertssen; A.N.M. Huige; J.P. van Moorten. Vraagbaak Ouderen voor Ouderen : s-heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes, tel Computerhulp : R.Klaaijsen, tel =============================================================================== Rijbewijskeuringen : Dokter H. Zwartelé, Werrilaan 43, 's-heerenhoek, tel Alleen voor KBO-leden. Kosten 25,00. Bellen voor afspraak iedere dinsdag tussen 9 en 12 uur ruim voor het verlopen van het rijbewijs en keuring. Contante betaling. Meebrengen: ingevulde Eigen verklaring (bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst, potje ochtendurine + uw KBO-ledenpas Ander keuringsadres via Medimark - Rotterdam, tel Ledenservice Unie KBO : iedere werkdag van uur tel (10ct. per minuut) voor info en advies over zorg, welzijn, gezondheid en wonen. Juristentelefoon : donderdagmiddag van uur, tel (10 ct. per minuut) voor vragen op sociaal-economisch en juridisch gebied. =============================================================================== Een fout in de info? Wanneer in bovenstaande gegevens een fout staat, dan wordt u verzocht dit door te geven aan A.J. de Kok, tel of J.P. van Moorten, tel

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl November

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl September

Nadere informatie

Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl Juli

Nadere informatie

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO

Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes NESTOR BIJ DE TIJD. Websites, adressen en telefoonnummers De Unie KBO Belangenbehartiging voor de leden van KBO - Goes De Unie KBO is de landelijke federatie van de provinciale bonden. Hier kan men terecht voor algemene vragen en advies. Voor vragen die betrekking hebben

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 Website: www.kbogoes.nl November

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl Januari

Nadere informatie

Jaarverslag secretaris

Jaarverslag secretaris KBO afdeling Goes Jaarverslagen 2012 secretaris, activiteitencommissie en bezoekgroep. Jaarverslag secretaris Bestuur Het dagelijks bestuur kwam in 2012 4 maal bijeen. Het algemeen bestuur heeft 6 maal

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl Juli

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl Juli

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong:

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Maandag: 13.30-15.00 uur: computerinloop (1 ste maandag van de maand) Maandag: 14.00-17.00 uur: biljarten Dinsdag: 13.30-17.00 uur: biljarten

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl Mei /

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl Mei /

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Juni 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Dansmiddag Kersen eten Bingo Film Woensdag 21 juni Kersen eten

Juni 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Dansmiddag Kersen eten Bingo Film Woensdag 21 juni Kersen eten Juni 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Dansmiddag Kersen eten Bingo Film Woensdag 21 juni Kersen eten foto Entree: 3,00 Inclusief een drankje. Een kaartje kunt u tot 19

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum De Verbinding ACTIVITEITENAANBOD JUNI 2016. Ontmoetingscentrum De Verbinding. Stationsstraat 1 6671 AW Zetten 0488 453187

Ontmoetingscentrum De Verbinding ACTIVITEITENAANBOD JUNI 2016. Ontmoetingscentrum De Verbinding. Stationsstraat 1 6671 AW Zetten 0488 453187 Ontmoetingscentrum De Verbinding O T M ACTIVITITAABOD JUI 2016 O T O O T W I K K L L T S P A Ontmoetingscentrum De Verbinding Stationsstraat 1 6671 AW Zetten 0488 453187 deverbinding@stgsamenzorgen.nl

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl September

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl Maart

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN SLECHTZIENDEN

STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN SLECHTZIENDEN STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Voor u ligt de brochure van de Stichting A.V.B.S. Hierin willen wij informatie geven over onze activiteiten. Wij hopen dat deze brochure een

Nadere informatie

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Onderwerpen nieuwsbrief Een quote uit het gastenboek Als je geboren wordt, word je omringd door liefde, warmte en geborgenheid. Als je sterft en je wordt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld.

Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld. VIJF JAAR ZOMERSCHOOL VOOR SENIOREN Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2014. We bestaan dit jaar 5 jaar en daarom hebben we een mooi programma samengesteld. Inschrijven Op 25 juni

Nadere informatie

Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl Mei /

Nadere informatie

ANDERS OUDER WORDEN. Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar

ANDERS OUDER WORDEN. Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar ANDERS OUDER WORDEN Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar A C T I V I T E I T E N SEPTEMBER DECEMBER 2017 HET BESTUUR VAN ANDERS OUDER WORDEN IS OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, september 2010 Nieuwsbrief 2010-2 De vakantieperiode

Nadere informatie

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht Agenda 2017 Het Korennieuws Juli 2017 Zaterdag 26 Augustus 14.00 Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus 20.30 Vergadering Spooktocht Zondag 03 September 07.30 Vissen Zondag 17 September 13.30 Fietstocht BBQ Zaterdag

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD september 2014

INFORMATIEBLAD september 2014 AFDELING ZWOLLE INFORMATIEBLAD september 2014 Van de voorzitter De zomer zit er weer bijna op en dat betekent dat het verenigingsleven weer langzaam op gang komt. De eerste bestuursvergaderingen worden

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 Website: www.kbogoes.nl Mei /

Nadere informatie

Verenigingen Sint-Annaland, januari 2017

Verenigingen Sint-Annaland, januari 2017 Verenigingen Sint-Annaland, januari 2017 2 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. aanmelden... 4 1.2. kosten... 5 1.3. contact... 5 2. de verenigingen... 6 2.1. zwemmen... 6 2.2. koersbal... 7 2.3. kaarten maken...

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl September

Nadere informatie

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie senioren Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR 1 Welke voordelen biedt uw KBO lidmaatschap bij uw afdeling? HUL P NODIG - bij

Nadere informatie

Jaargang 02 nummer Informatieblad

Jaargang 02 nummer Informatieblad Jaargang 02 nummer 08 2013 Informatieblad Secretariaat: D. Goldenbeld. Meidoornstraat 16, 6011 RT ELL. 0495 551574 d.goldenbeld@ziggo.nl Agenda: 25 september: Herfststukjes maken. 11 okt, 25 okt, 8 nov,

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 Website: www.kbogoes.nl Juli

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK 1-2017 Beste dorpsgenoten De lente is al aardig op gang gekomen. De narcissen en tulpen bloeien volop en de vogels zijn al druk in de weer om een nestje te bouwen. Tijd voor de geboorte van een nieuw item,

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

Excursie. Verdronken Land van Saeftinghe

Excursie. Verdronken Land van Saeftinghe Excursie Verdronken Land van Saeftinghe Op veler verzoek voor vrienden en bekenden. Excursiedatum 26 juni 2015 Organisatie Corrine Koert Telefoon: 0651930476 E-mail: coenietje@hotmail.com Saeftinghe is

Nadere informatie

Katholieke Bond van en voor Ouderen

Katholieke Bond van en voor Ouderen Katholieke Bond van en voor Ouderen Opsteller: Bestuurslid KBO Stad-Utrecht Truus van der Pijl Versie: 1 Datum: oktober 2013 Ingaand: 2014 1 Inhoudsopgave 01 Inleiding 02 Bestuurszaken 03 Vergaderingen

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld

Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld September 2017 Activiteitenkalender Het Anker In deze kalender vindt u terug welke activiteiten er wanneer, waar en hoe laat plaatsvinden. Deze activiteiten zijn

Nadere informatie

Activiteitenkalender Het Anker. November

Activiteitenkalender Het Anker. November Activiteitenkalender Het Anker November Activiteitenkalender Het Anker In deze kalender vindt u terug welke activiteiten er wanneer, waar en hoe laat plaatsvinden. Deze activiteiten zijn in een weekoverzicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

PROGRAMMA SEPTEMBER 2017

PROGRAMMA SEPTEMBER 2017 PROGRAMMA SEPTEMBER 2017 September: herfstmaand ook wel fruitmaand genoemd. De dagen worden weer korter en s-nachts wordt het weer frisser. Vaak biedt september ons nog een heerlijke nazomer. Daar gaan

Nadere informatie

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Januari 2015 Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 We beginnen 2015

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Samenwerken aan Samenhang. Vrijwilligersorganisaties in de thuishulp in de gemeente Aa en Hunze

Samenwerken aan Samenhang. Vrijwilligersorganisaties in de thuishulp in de gemeente Aa en Hunze Samenwerken aan Samenhang Vrijwilligersorganisaties in de thuishulp in de gemeente Aa en Hunze werken aan Samenhang Samenwerken aan Samenhang Inleiding In de gemeente Aa en Hunze zijn verschillende vrijwillige

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuws zieriks Aagje

Nieuws zieriks Aagje Nieuws zieriks Aagje ANBO AFDELING ZIERIKZEE Nieuwsbrief nummer 3 2014 augustus september - oktober Beste vrienden, leden van de ANBO, Nog eenmaal, en ik beloof U dat dit echt de laatste keer is, nog een

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15 Activiteiten Walcheren September 15 zon 30aug Rondje fietsen op Walcheren Zou je best eens een mooie fietstocht willen maken, maar doe je dat liever niet alleen? Fiets dan mee! We gaan een tocht maken

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Eerste Heilige Communie 3 juni 2018 Open Hof Thema: Iedereen telt mee Voor de kinderen Een stapje verder Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter

Nadere informatie

vrijdag 20 mei 2011 Buurserzand / Buurserveen / Haaksbergerveen Veldsymposium Uitnodiging

vrijdag 20 mei 2011 Buurserzand / Buurserveen / Haaksbergerveen Veldsymposium Uitnodiging vrijdag 20 mei 2011 Buurserzand / Buurserveen / Haaksbergerveen Veldsymposium Uitnodiging De toestand van de natuur in Overijssel Op vrijdag 20 mei vindt het zestiende veldsymposium De toestand van de

Nadere informatie

EFFE BUURTEN MET NAJAAR 2012. Gezondheidscentrum

EFFE BUURTEN MET NAJAAR 2012. Gezondheidscentrum EFFE BUURTEN MET NAJAAR 2012 Gezondheidscentrum Effe buurten met de huisarts, diëtist, fysiotherapeut of ergotherapeut? Gezondheidscentrum de Bolzen wil graag, naast gezondheidszorg, ook voorlichting bieden

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 Uitgelicht Donderdag 3 mei 19.30-21.30 uur Filmavond Vrijdag 4 mei 11.00-13.00 uur Brunch Vrijdag 4 mei 19.00-20.30 uur Dodenherdenking Donderdag 10 mei 12.30-15.30 uur Uitstapje

Nadere informatie

Gezondheidscentrum Kruisstraat 23a, 5502 JA Veldhoven

Gezondheidscentrum Kruisstraat 23a, 5502 JA Veldhoven CURSUSAANBOD Voorjaar2012 Gezondheidscentrum Kruisstraat 23a, 5502 JA Veldhoven Cursusaanbod in Zeelst Gezondheidscentrum de Bolzen start dit jaar met het geven van cursussen, workshops en lezingen. De

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 Website: www.kbogoes.nl September

Nadere informatie

Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN

Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN Dit is een uitgave van: KBO Ravenstein Secretaris A. Megens (0486) 413713 / admegens@home.nl Stichting OWR - Ontwikkeling Woonservicezone Ravenstein

Nadere informatie

Kerst en Oud & Nieuw bij Bartiméus Doorn 2017: programma vrijetijdsbesteding

Kerst en Oud & Nieuw bij Bartiméus Doorn 2017: programma vrijetijdsbesteding Kerst en Oud & Nieuw bij Bartiméus Doorn 2017: programma vrijetijdsbesteding Ook dit jaar organiseert de afdeling Vrije Tijd weer mooie en gezellige activiteiten voor onze bewoners en hun familie/ vertegenwoordigers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mei-Augustus 2016

Nieuwsbrief Mei-Augustus 2016 Secretariaat: Secretariaat: Conferencestraat 69 4421 DR Kapelle Tel. 0113-330104 vvnkapellebiezelinge@gmail.com Nieuwsbrief Mei-Augustus 2016 Beste Vrouw van Nu Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van

Nadere informatie

ANDERS OUDER WORDEN. Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar

ANDERS OUDER WORDEN. Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar ANDERS OUDER WORDEN Anders Ouder Worden wordt financieel ondersteund door WOP Schollevaar A C T I V I T E I T E N september december 2016 EXCURSIES Met regelmaat organiseert de werkgroep excursies en andere

Nadere informatie

Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld

Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld December 2017 Activiteitenkalender Het Anker In deze kalender vindt u terug welke activiteiten er wanneer, waar en hoe laat plaatsvinden. Deze activiteiten zijn

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl Maart

Nadere informatie

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a.

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Nieuwskraker nr. 16, 10 april 2015 Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Wat komen gaat Agenda 13 t/m 24 april: Entreetoets groep 7 Ook deze week: gesprekken met ouders van leerlingen

Nadere informatie

171004/ACmailing/oktober2017/versie 3/def.

171004/ACmailing/oktober2017/versie 3/def. 1 Adres: ActiviteitenCommissie ESSENT Regio Zwolle Secretariaat de heer G.A. van Elburg, Hemsterhuislaan 93, 8024 DX Zwolle telefoon 038-444 69 29 Email: aczwolle@ssen-spenzwolle.nl Email Gosse van Elburg:

Nadere informatie

Maaltijdenbezorger m/v

Maaltijdenbezorger m/v Maaltijdenbezorger m/v Wij zoeken vrijwilligers in bezit van een auto die willen helpen om maaltijden te bezorgen vanuit De Meander. Elke dag moeten er maaltijden rondgebracht worden in de omliggende wijken.

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015 INFOOTJE NR. 17 Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015 Agenda Maandag 8 juni OR-vergadering Woensdag 10 juni Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag Donderdag 11 juni 13.05 vertrek per fiets, IVN project,

Nadere informatie

We kijken terug op een aantal geslaagde activiteiten in de afgelopen weken. Op donderdag 1 juni hebben we een optreden gehad van de Nep uit Hellouw,

We kijken terug op een aantal geslaagde activiteiten in de afgelopen weken. Op donderdag 1 juni hebben we een optreden gehad van de Nep uit Hellouw, Op donderdag 29 juni vond er een creatieve activiteit plaats op het steunpunt in Waardenburg. De deelnemers hebben genoten van een kopje koffie/thee en hebben daarna een mooi vogelhuisje gemaakt. Op donderdag

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Op de agenda 09-11-2015 16-11-2015 26-11-2015 inleveren Studiedag Dalton. Alle kinderen zijn vrij Deze week muurschildering

Nadere informatie

Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen zijn geweest binnen onze afdeling staan de volgende activiteiten gepland:

Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen zijn geweest binnen onze afdeling staan de volgende activiteiten gepland: Voorzitter: Secretaris: Willy Beldman Willy Baltes Larenseweg 67 Eekelscharen 2 tel. 0548 366952 tel. 0548 366095 September 2013. Beste leden, Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl Maart

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Gezelschapsbank maart 2015. Beste mensen,

Nieuwsbrief. Gezelschapsbank maart 2015. Beste mensen, Nieuwsbrief Gezelschapsbank maart 2015 Beste mensen, De dagen beginnen alweer langer te worden en we gaan op naar de zomer. Heerlijk om naar buiten te gaan en leuke dingen te ondernemen. De Gezelschapsbank

Nadere informatie

Activiteitenkrant maart Woensdag 1 maart. High Tea

Activiteitenkrant maart Woensdag 1 maart. High Tea Activiteitenkrant maart 2017 Woensdag 1 maart High Tea Einde: 15:30 uur Entree: 5,00 Meer informatie vindt u in deze krant. Een kaartje kunt u kopen bij de receptie van het SWVkantoor, ook kunt u bellen

Nadere informatie

Jaarprogramma 2014. Het bestuur januari 2014. 2 januari Nieuwjaarsreceptie van 14.30 16.00 uur

Jaarprogramma 2014. Het bestuur januari 2014. 2 januari Nieuwjaarsreceptie van 14.30 16.00 uur Het bestuur januari 2014 Voorzitter Betsy Blook tel. 0113-316645 eblook@zeelandnet.nl Secretaris Cobi van Damme tel. 0113-312826 damdobbel@zeelandnet.nl Penningmeester Martha Staring tel. 0113-312114 Bestuursleden

Nadere informatie

Zomeractiviteiten

Zomeractiviteiten 1 Zomerprogramma VTV Delft 2017! Iedereen kijkt er al hals reikend naar uit, en hier is ie dan! Het zomerprogramma van 2017! Een zomer genieten met elkaar! Het is zomervakantie van maandag 10 juli t/m

Nadere informatie

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON Voorwoord Samen met de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet (SWON) en Het Venster worden er al jarenlang activiteiten georganiseerd in de recreatiezaal van de Brem, van Hallstraat 1. Het aantal mensen dat

Nadere informatie

Het Rode Kruis Tilburg geeft een workshop In en om het huis.

Het Rode Kruis Tilburg geeft een workshop In en om het huis. Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Oktober 2016 Het Rode Kruis Tilburg geeft een workshop In en om het huis. Het doel is iedereen bewust te maken van waar

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Poortwacht 54 2353 EB Leiderdorp : 071-8870183 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiderdorp, februari 2012 Nieuwsbrief 2012-1

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 website: www.kbogoes.nl Mei /

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 14

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 14 Activiteiten Walcheren September 14 zon 7 sept Rondje fietsen op Walcheren Zou u best mooie fietstochten willen maken, maar doet u dat liever niet alleen? Fiets dan mee met 'Fietsen op Walcheren'. Dit

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie