BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes"

Transcriptie

1 BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel website: September / oktober 2008 Nummer 79 In dit nummer o.a.: 02. Bestuursvergadering; Nieuwe secretaris. 03. Bezoek aan brandweer; Reis naar de Saeftinghe. 04. Tafeltje Dek Je; Nieuwe Zilveren Gids. 05. Veiligheid; Bankrekeningnr.; Koffiemiddag. 06 Voedingsvoorlichting Zorgstroom; Uitnodiging. 07. Uit de ledenkring; Sinterklaasviering. 08. Info KBO Goes 09/10. Advertenties Crisis.. Als we deze woorden aan het papier toevertrouwen, staat de financiële wereld op z n kop. De koersen van de bankaandelen kelderen, de ene bank legt het loodje of dreigt dat te doen, andere worden gered, de onzekerheid neemt toe. Regeringen proberen al te groot onheil te voorkomen en de belangen van de kleinere spaarder te beschermen. Bij veel van oudere leden zullen herinneringen komen aan de crisistijd in de vorige eeuw. Toen was er na een ineenstorting van de beurs in New York een wereldwijde crisis. En overal op deze aardbol werden mensen in armoede gedompeld. De nood was hoog en de redding leek veraf. Krijgen we weer zo n crisis? Ik ben geen financieel deskundige, maar de mensen, waarvan gezegd wordt dat zij dat wel zijn, spreken elkaar tegen. Eén ding is zeker: het zijn zorgelijke tijden. Nu blijkt dat het spreekwoord hoogmoed komt voor de val nog steeds geldt. De bomen leken tot in de hemel te groeien. Geld lenen was geen probleem. Men hoefde bijna geen inkomen te hebben. Geld genoeg, immers! Nu vragen veel mensen, die heel hun leven zuinig hebben geleefd zich af of hun pensioen nog wel overeind blijft, of hun spaarcentjes nog wel veilig zijn. Wat betreft de spaarcenten hoeven we ons geen zorgen te maken. Ook de pensioenen lopen geen direct gevaar, maar er bestaat wel kans dat ons pensioen minder waard wordt. Moeten we nu in paniek raken? Volgens kenners niet, maar blijf voorzichtig. Breng een bank niet in de problemen door al uw spaargeld op te nemen. Het is niet nodig, want de staat is garant voor uw spaargeld. De rol van de politiek daarin? Moeilijk, want zij beheren geen geld. Zij moeten er voor zorgen dat de belangen van de burgers goed worden behartigd. De meeste van hen hebben het probleem dat zij geen financieel deskundigen zijn en moeten afgaan op wat de enkele deskundigen in hun fractie ervan vinden. We kunnen hen daarbij alleen maar wijsheid toewensen.. Guust de Kok, voorzitter

2 BIJ DE TIJD ================================================================== Kerstmiddag Deze wordt gehouden op maandag 15 december in de brede school De Spinne. Een uitnodiging volgt in de volgende Bij de Tijd. Het programma is globaal als volgt: Viering verhalenverteller koffietafel. Aanvang uur, einde uur. Er komt een regeling voor het vervoer voor wie dat nodig heeft. De eigen bijdrage bedraagt 12,50, niet leden 13,50. De inschrijftijd is erg kort. Daarom kunt tijdens de Sinterklaasmiddag al voor deelname inschrijven met gelijktijdige betaling.. Er liggen dan inschrijfformulieren in de zaal. Wanneer u daarna de uitnodiging ontvangt hoeft u niet weer opnieuw in te schrijven. De houders van een taxipas van de gemeente moeten ook hun pasnummer opgeven. Nieuwe secretaris In de vacature van secretaris per 30 maart 2009 is mevrouw M. Hopmans bereid gevonden deze op te vullen. Na verkiezing door de ledenvergadering is zij bereid de functie van secretaris te gaan vervullen. Het is bestuur is blij met haar toezegging, omdat hiermee een goede voortzetting van het secretariaat is gewaarborgd. Bestuursvergadering 15 september 2008 A. Het ontwerp activiteitenplan voor 2009 werd besproken. B. De kerstmiddag op 15 dec. begint om uur. Het programma bestaat uit een viering, een kerstverhaal door J. Blommaert en een koffietafel. De kosten voor deelname zullen rond 12,50 bedragen. Geprobeerd wordt het taxivervoer centraal te regelen. Ook voor de deelnemers uit het Gasthuis. C. Bij de bezorging van Nestor in september krijgen de leden ook de machtigingsformulieren voor de betaling van de jaarcontributie. Bij tussentijdse aanmelding wordt voor dat lopende jaar een acceptgiro meegegeven. Bij aanmelding tekent men ook voor automatische afschrijving m.i.v. het eerstvolgende kalenderjaar. D. De ledenwerfactie bij de kerk is verschoven naar 18 en 19 oktober. E. Van het parochiebestuur is bericht ontvangen dat de parkeersituatie wordt besproken en als er een regeling is, zal deze worden bekend gemaakt. F. De diverse activiteiten, die de bezoekgroep wil ondernemen kregen instemming. G. Op 15 kotober wordt ook een krorte ledenvergadering gehouden ter vaststelling van een voorlopige begroting H. Mw. Govers en dhr. Rombaut nemen deel aan een KBO-cursus over het imago van de KBO. Contributiemachtigingen Samen met de Nestorbezorging in september j.l. ontving u ook een brief met de vraag of u de penningmeester wil machtigen begin januari van ieder jaar de contributie automatisch te innen. Met deze brief ontving u ook het machtigingsformulier en een antwoordenveloppe om de machtiging terug te sturen. Heel veel leden hebben al aan onze oproep gehoor gegeven. Was u ook van plan de machtiging terug te sturen, maar bent u het vergeten. Doe het alsnog. U bewijst de penningmeester er een grote dienst mee. Bent u het formulier kwijt? Vraag een nieuw exemplaar aan bij: de heer van Zunderen, tel. (0113) Dank u wel. Aan de heer A. van Duiven. Om persoonlijke redenen heeft hij bedankt als lid van de bezoekgroep van onze afdeling. Langs deze weg onze hartelijke dank voor het door hem verrichte werk binnen de groep. Graag zouden we binnen deze groep nog een heer hebben, die de plaats van de heer van Duiven wil innemen. Nadere inlichtingen bij mevrouw F. Govers, Voorstad 99, tel Vanuit de bezoekgroep Deze kwam op dinsdag 2 september j.l. bijeen. Vastgesteld werd dat de groep weinig namen doorkrijgt van leden die in het ziekenhuis worden opgenomen of langere tijd ziek thuis zijn. Indien leden in het ziekenhuis liggen wordt op de geplande bezoekdag eerst bij het ziekenhuis geïnformeerd of hij of zij daar nog aanwezig is. Is dat het geval dan vindt het bezoek plaats. Is dat niet meer het geval dan wordt contact opgenomen met het huisadres voor een bezoek. Is dat akkoord dan wordt er een afspraak gemaakt. Is bezoek niet (meer) nodig dan wordt nog een kaart gestuurd. Op 14 oktober wordt nader gesproken over het bezorgen van kerstattenties bij alleenstaande leden en waaruit die zal bestaan. Op ZONDAG 9 NOVEMBER is er in de Magdalenazaal een koffiemiddag voor alleenstaande leden. Dit is i.v.m. het project van de Eenzaamheidsbestrijding. Nadere bijzonderheden treft u elders in dit blad aan. 2

3 BIJ DE TIJD ============================================================================= KBO op bezoek bij de Brandweer Op donderdag 4 september zijn we met 23 leden op bezoek geweest in de brandweerkazerne aan de Oranjeweg te Goes. Na een kopje koffie of thee te hebben genuttigd werden we door Ron van de Berge op een leuke manier wegwijs gemaakt in de organisatie van de Brandweer Er werd een overzicht gegevens van de personele bezetting en de taken van het korps. In de post Goes zijn er naast het beroepspersoneel steeds voldoende vrijwilligers aanwezig om een basiseenheid te kunnen bemannen. Een basiseenheid bestaat uit een bevelvoerder, een chauffeur en viermanschappen. Naast basiseenheden zijn er ook specialistische eenheden zoals een duikploeg, een gaspakkenteam, meetploegen en een technisch hulpverleningsteam aanwezig. De taken die de brandweer uitvoert kunnen in grote lijnen worden onderverdeeld in operationele en nietoperationele taken. Onder operationele taken worden brandbestrijding en hulpverlening verstaan. Bij voorbeeld het blussen van een woningbrand, het bevrijden van mens en dier uit benarde situaties, het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen, het optreden bij waterongevallen en het verhelpen van stormschade en wateroverlast. De niet-operationele taken zijn taken die met het voorkomen van, de voorbereiding op en de afhandeling van incidenten te maken hebben. Denk daarbij aan voertuigenonderhoud en oefenroosters, evenals advisering over brandveiligheid (o.a. bij nieuwbouw van bedrijfsgebouwen). Het brandweerbureau Borsele-Goes is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Borsele en Goes. Hierin worden vooral de niet-operationele taken uitgevoerd De operationele taken worden per gemeente uitgevoerd door de eigen uitrukdienst, eventueel bijgestaan door uitrukploegen van andere gemeenten Na een leuke uiteenzetting waarbij uitvoerig op de gestelde vragen werd ingegaan kregen we een rondleiding in de kazerne. We kregen een demonstratie in hoeveel tijd een brandweeruitrusting kan worden aangetrokken. Indrukwekkend was het wagenpark met: - tankautospuiten (vrachtauto s met materialen voor brandbestrijding en hulpverlening); - een kraanwagen met een bereik van 30 meter; - een tankauto met liter water; - een boottrailer met boot. Daarnaast zijn er naast de gewone brandvrije kleding nog duikersuitrustingen en gaspakken voor bijzondere incidenten. Onder het genot van een drankje dat ons tot slot in de kantine werd aangeboden dankte ondergetekende de heer van de Berge voor zijn enthousiaste uitleg die ruim 3 uur heeft geduurd. We kunnen terugzien op een geslaagde middag. Namens de activiteitencommissie: Jo Rombaut KBO Goes ontdekt het Verdronken Land van Saeftinghe Donderdag 18 september gingen we met een volle bus op stap richting Emmadorp. De weergoden waren ons gunstig gezind. Hierdoor zat de stemming er direct in. Onder leiding van chauffeur Ko reden we richting Antwerpen. Onderweg kregen we nog een stukje agrarische voorlichting van de chauffeur, die ook nog boer is. Omdat de afslag naar de tunnel slecht aangegeven stond kregen we een extra rondje door het Antwerpse havengebied. Voor velen was dit een aangename verassing. Indrukwekkend waren de grote stapels containers bij de verschillende Naties. Via deze omweg kwamen we toch bij de Thijsmantunnel en de Liefkenshoektunnel. Hierna reden we richting Doel. Het wordt daar steeds enger door alle leegstaande panden. Hoe lang zal het nog duren voordat dit dorp volledig wordt opgeslokt door de Antwerpse haven. Als contrast staat daar de Kerncentrale met zijn twee grote koeltorens. Door de Prosper- en de Hertogin Hedwigepolder, die met ontpolderen worden bedreigd reden we naar Paal, waar bij café In t zicht van de Schelde de koffie/thee met gebak gereed stond. Het hoogtepunt van de middag was een bezoek aan het Bezoekerscentrum Saeftinghe. Omdat onze groep te groot was moesten we splitsen. Onder leiding van een gids ging een groep wandelen door het schorrengebied met zijn soms zeer diepe geulen. De rest ging naar de filmzaal waar de film gedraaid Het verdronken land van Saeftinghe in de Lente werd vertoond. Ook hierin werd door een gids een goede indruk gegeven van de flora en fauna in dit gebied. Het documentatiecentrum geeft een indruk hoe het vroeger was en nu is. Je kunt er door de tijdslijn wandelen, of door het historische gedeelte. Ook de vroegere haven van Emmadorp met zijn garnalenvissers is daar te zien. In de waterbak kan je de vloed op laten komen en zien wat er gebeurd bij noordwester storm. Een bijzonder hoekje is de nachthoek. Hier kan worden kennis gemaakt met de geheimzinnige geluiden van de nacht. De mensen die moeilijk ter been zijn konden zich hier best vermaken. Vanuit Emmadorp reden we via een toeristische route naar Westdorpe waar we in de Baeckermat ter afsluiting genoten van een heerlijk diner. We kunnen terug zien op een zeer geslaagde middag. Namens de activiteitencommissie Jo Rombaut 3

4 BIJ DE TIJD ================================================================== Adventsviering KBO-Zeeland Zoals al veel jaren gebruikelijk is, wordt ook dit jaar weer een adventsviering gehouden en wel op vrijdag 28 november. Vanaf 10 uur bent u van harte welkom in de Brouwzaele te Terneuzen. Het programma ziet er als volgt uit: ontvangst met koffie of thee met iets lekkers, daarna zal er een Eucharistieviering zijn die voor wordt gegaan door pastor Jan Aarts, pastoraal adviseur van KBO-Zeeland. Lunch in de vorm van een buffet en s middags een optreden van Jopie en Jan Minnaard, bij vele van u wel bekend. Om 14 uur einde van, naar wij hopen, een gezellige dag. Er zullen langs alle plaatsen, waar een KBO-afdeling actief is, bussen rijden. Bent u geïnteresseerd, geef u dan op en bel voor meer informatie naar: Emmy Lansu-Hontelé, Emmy Lansu-Hontelé, voorzitter commissie Identiteit KBO-Zeeland. Tafeltje Dek Je Het college van b. en w. heeft besloten de warme maaltijdvoorziening met ingang van 1 januari 2009 als volgt te organiseren: A. De maaltijden in de regio Goes (Goes, Kloetinge, Kattendijke en Wilhelminadorp) worden geleverd door de combinatie "Vers aan B. De maaltijden in de kernen 's Heer Arendskerke, 's Heer Hendrikskinderen en Wolphaartsdijk te laten bereiden door Stichting "Poelwijck" en van daaruit laten bezorgen aan de afnemers; C. De warme maaltijden dagelijkste laten bezorgen bij de afnemers door de vrijwilligers van het UWV; D. De maaltijden in de regio Goes op een vaste lokatie te laten opwarmen en vervolgens van daaruit laten bezorgen aan de afnemers. Nieuwe Zilveren Gids De Zilveren Gids is vernieuwd en weer verkrijgbaar. Hij wordt niet meer via de Nestorbezorging verspreid. De gids bevat allerlei voor ouderen hele nuttige informatie op alle terreinen van de maatschappij. Wilt u in het bezit komen van de Zilveren Gids? U kunt hem afhalen bij de balie van SMWO, s-heer Elsdorpweg, de balie van het Stadskantoor en de Openbare Bibliotheek en bij huisartsen, zorgcentra en apotheken. Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg De vrijwilligers van Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk bieden hulp in de laatste levensfase bij u thuis. Mensen in hun levenseinde willen in een vertrouwde omgeving sterven. Als familie of vriend de verzorging op u nemen is zwaar. De vrijwilligers van het steunpunt kunnen helpen door te waken en bij de verzorging of door emotionele steun en praktische hulp te bieden. De vrijwilligers zijn betrokken en betrouwbaar. Ze zijn getraind in het omgaan met mensen in hun laatste levensfase. Zij doen wat de familie ook doet, maar geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken. Meer weten? Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk, s Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes, telefoon (iedere werkdag) Tussen ,30 uur Goedkope telefoonabonnementen Veel lezers zullen ongetwijfeld geteisterd worden door allerlei lieden, die u per telefoon diensten aanbieden, die nergens anders zo goedkoop zijn! Gladde praatjes verkopen ze, die u uiteindelijk veel geld kunnen kosten. Vooral goedkope telefoonabonnementen probeert men u aan te smeren. Zo bestaat er een prijsvechter Pretium geheten en die heeft het vooral op ouderen begrepen. Zij bieden een goedkoop abonnement aan op het KPN-tarief. Zodra u enkele keren Ja hebt gezegd, bent u de klos. Zeker als u bij KPN wilt blijven is het moeilijk om er vanaf te komen. We kunnen u maar één ding aanraden. Zeg, zodra u gebeld wordt en in de gaten hebt dat men u iets wil verkopen, onmiddellijk Nee. En als men u vraagt waarom u dat zegt : gewoon zeggen : geen interesse. Ga vooral geen discussie aan. En de allerbeste manier om al dergelijke ellende te voorkomen? Zodra u weet dat het om een aansmeertelefoontje gaat, zeggen: GEEN INTERESSE en de telefoon neerleggen. 4

5 BIJ DE TIJD ============================================================================= Veiligheid begint bij U zelf! Regelmatig lezen we nog dat er lieden zijn, die bij ouderen aanbellen en om een glaasje water vragen, een stukje papier, naar het toilet willen, zeggen dat ze van de water-leiding zijn en nog maar van dat fraai s. Laat ze NIET binnen, vraag om een legitimatiebewijs of een telefoonnummer waar u kunt controleren of zij zijn, wie ze zeggen dat ze zijn. Laat ze nooit binnen, geef ze geen glaasje water of laat ze niet naar het toilet gaan. Het klinkt hard, maar kan u wel behoeden voor diefstal of beroving. Veiligheid begint bij U zelf!!!!!!!!!!! Bankrekeningnummer Rabobank Inmiddels is het rekeningnummer bij de Rabobank bekend. Dit luidt als volgt : t.n.v. KBO afdeling Goes. Wij verzoeken u dit m.i.v. heden te gebruiken voor uw betalingen aan onze penningmeester. Bedanken voor het lidmaatschap Wanneer u, om welke reden dan ook, per 31 december 2008 wilt bedanken als lid van de KBO, verzoeken wij u dit schriftelijk te doen voor 15 december 2008 bij de heer A. Huige, Martinus Nijhofflaan 44, 4481 DK Kloetinge. - Koffiemiddag - Uitnodiging Hierbij nodigen wij alle alleenstaande leden uit voor een koffiemiddag op: Zondag 9 november 2008 om uur in de Magdalenazaal Zaal open om uur. De bijeenkomst Fietsen door eindigt de om Zak uur. De deelname is deze eerste keer GRATIS. Het is en blijft een aangename bezigheid, fietsen door de Zak, zo Er is voor de deelnemers koffie of thee met koek en een frisdrankje. Er bestaat ook volop op 4 gelegenheid juni j.l. Vijftien voor het maken van een praatje met elkaar. Tijdens deze bijeenkomst houden leden we een stonden enquête bij naar De de wensen der deelnemers voor volgende middagen. Het is de bedoeling om enkele Hoogte keren klaar per om jaar aan een de dergelijke bijeenkomst te organiseren, omdat veel ouderen op zondagmiddag tocht vaak te alleen beginnen zijn. en we hebben er geen spijt van gehad. Langs allerlei dijken Vervoer: Ieder lid met een taxipasje regelt zelf het taxivervoer. en binnenweggetjes U kunt trokken u natuurlijk we naar ook Nisse laten voor de brengen door een familielid of kennis of met eigen vervoer eerste koffiestop komen. Er in Jikkemiene mag op de met Singelstraat echt goede en koffie en natuurlijk de bekende ambachtelijke bolus. Daarna de Zusterstraat niet geparkeerd worden. Daarvoor moet u naar het parkeerterrein aan de Koepoort of weer kronkel de kronkel naar Heinkenszand, waar we bij het theater. in de Fonteyne weer van de koffie genoten en Wanneer u echt helemaal geen vervoer hebt, willen besloten we proberen nog naar vervoer bloemisterij voor u Wisse te regelen. te gaan U om kunt daar daarvoor contact opnemen met A.J. de Kok, tel alles wat groeit en bloeit en nog veel meer moois te bekijken. Terug dan naar Goes via het Vrouwenputje Het bestuur en de bezoekcommissie en hopen de eierboer op een en daarna flinke Samen opkomst. Uit en Samen Thuis, hoewel sommige deelnemers er tussentijds vandoor Wij wensen u alvast een leuke piepten en gezellige voor de middag kortere toe. route naar hun wijk. Een geslaagde tocht en het herhalen waard. Suzan de Kok. 5

6 BIJ DE TIJD ================================================================== Voedingsvoorlichting Uitnodiging Hierbij nodigen wij u uit voor een voedingsvoorlichting door een diëtiste van Zorgstroom op: donderdag 13 november om uur in de Magdalenazaal. Eten en drinken doen we allemaal, elke dag. Maar misschien vraagt u zich wel eens af of u uw voeding op een gezonde manier samenstelt. Veel voorkomende vragen die aan de diëtisten van Zorgstroom, regelmatig worden gesteld zijn: 'Heb ik extra vitamines nodig?', 'Is het gebruik van zoetstoffen niet schadelijk?', 'Hoe voorkom ik dat ik steeds dikker word?', 'Wat is beter: verzadigd of onverzadigd vet?', 'Wat moet ik met al die nieuwe, moderne producten als Optimel, Becel pro-activ, Valess en Yakult?', 'Wat lees ik allemaal op het etiket?' Deze vragen zullen vast en zeker ook onder onze leden leven. Onderwerpen die in de voedingsvoorlichting aan bod komen zijn: - Gezonde voeding volgens de Schijf van Vijf. - Aanbevolen hoeveelheden per dag voor een bepaalde leeftijdsgroep bijvoorbeeld senioren. - Voedingsaanpassingen bij veel voorkomende voedingsproblemen, zoals verstopping/diarree, hart-en vaatziekten, diabetes, overgewicht en botontkalking. - Voeding en beweging. ****** BONDENBERAAD GROOT GOES Uitnodiging voor een Voorlichtingsmiddag op maandag 17 november 2008 in de zaal van Jeugdcircus Hogerop, Bergweg 41,Goes over SMWO Vrijwilligerswerk en Ouderenwerk. Aanvang uur, einde uur Programma 1. Korte presentatie over wat SMWO is en doet; 2. Schermpresentatie door mw. M. Loeve over de diensten van het Steunpunt Vrijwilligerswerk en Mantelzorg, met een accent op de palliatieve thuiszorg; 3. Schermpresentatie door dhr. J. Priem over de diensten van SMWO Ouderenwerk met een korte benoeming van de diensten en uitleg daarover. Graag tot ziens op 17 NOVEMBER om uur in het JEUGDCIRCUS, Bergweg 41. De gezamenlijke ouderenbonden van de gemeente Goes 6

7 BIJ DE TIJD ============================================================================= UIT DE LEDENKRING Onze deelneming gaat uit naar mevr. J.Scholten - Westdorp in verband met het overlijden van haar man. Wij wensen haar en haar (kleinkinderen) God s nabijheid toe om dit verlies een plaats in hun leven te geven. Wij betuigen ook onze deelneming aan mevr. Boel met het overlijden van haar man. Wij wensen haar en haar familie eveneens God s nabijheid. Uit onze kring zijn weggenomen de heer F. Peeraer en de heer A. Thoben. Wij wensen hun nabestaanden Gods hulp toe bij het verwerken van dit verlies. Hij zij hen nabij. Wij feliciteren dhr. en mevr. van der Walle - van Garssel met hun 50-jarig huwelijk op 29 augustus j.l. en dhr. en mevr. van Osta - Casteleijn i.v.m. de viering van hun gouden bruiloft op 27 september j.l. Wij wensen beide gouden paren nog heel veel mooie jaren toe. Ook felicitaties voor mevr. C. Klaaijsen - Buys met de uitreiking van de vrijwilligerspenning van de gemeente Goes i.v.m. haar werk voor de Wereldwinkel. Wij schreven als nieuw lid in : mevr. M.T. van Kruijssen. Wij hopen dat zij zich snel in onze afdeling opgenomen voelt en hopen haar bij onze bijeenkomsten te mogen begroeten. * Sinterklaasviering Uitnodiging Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse Sinterklaasviering op: donderdag 27 november om uur in in de oefenruimte van Jeugdcircus Hogerop, Bergweg 41 (naast de Bisschop Ernstschool) te Goes. (De zaal is open om uur) Deze middag treedt voor ons op klederdrachtgroep Mooi Zeeland. Tijdens de pauze verkoop van babbelaars en kaarten. Zij hopen ons aangenaam te vermaken. Ook zullen er deze middag een paar rondjes Bingo worden gespeeld, en natuurlijk zorgen we ook voor een hapje en een drankje. Deze middag sluiten we af om c.a uur. Het bestuur: Wij wensen u alvast een leuke en gezellige middag toe. - Dhr. A.J. de Kok, voorzitter, - Mevr. M.A. Korsuize - Bookelaar, secretaris, - Mevr. F. Govers Nagelkerke, 2 e voorzitter - Dhr. P.J. van Zunderen, penningmeester, - Mevr. M.A. Borghols, 2 e secretaris, - Dhr. A.N.M. Huige, bestuurslid. - Dhr. J.H. Rombaut, bestuurslid. Tot ziens op 27 november a.s bij Jeugdcircus Hogerop!! 7

8 BIJ DE TIJD ================================================================== Informatie over KBO Goes Postadres Rekeningnr. Rabobank : Rommerswalestraat 10, 4461 ET Goes, : t.n.v. KBO afd. Goes, Vivaldipad 14, 4462 JA Goes Bestuur: Voorzitter, belangenbehartiging : A.J. de Kok, Geldeloozehof 2, tel , Secretaris, Nestor : Mw. M.A. Korsuize - Bookelaar, Rommerswalestraat 10, tel , 2 e Secretaris, verjaardagen : Mw. M.A. Borghols, Anthony Fokkerstraat 27, 4462 ER, tel , Penningmeester : P.J. van Zunderen, Vivaldipad 14, tel , 2e Voorzitter/notuliste : Mw. F.Govers - Nagelkerke, Voorstad 99, tel Activiteiten/ledenwerving : J.H. Rombaut, Jacoba van Beierenstraat 55, 4472 BB s Heer Hendrikskinderen tel , Ledenadministratie, 2 e Penningmeester, werving en activiteiten : A.N.M. Huige, Martinus Nijhofflaan 44, 4481 DK Kloetinge, tel , Geestelijk Adviseur : D. Kempers, Anna Paulownaplein 36, tel =============================================================================== Verjaardagkalender : M.C. Franse - Oostdijk, van Houtenstraat 3, tel Distributie Nestor : M. Korsuize - Bookelaar, Rommerswalestraat 10, tel i.s.m. A. van Zunderen, van Goghstraat 127 Ziekenbezoek Coördinatie : Mevr. S.J. de Kok, Geldeloozehof 2, tel Mevr. G.M Arts, tel ; Mevr. A.J. de Rijk - Hamelijnck, tel ; Mevr. M. Rentmeester - Beulens, tel ; Mevr. M. Rombaut - D Hert, tel Activiteitencommissie: Voorzitter : J.H. Rombaut, Jacoba van Beierenstraat 55, 4472 BB s Heer Hendrikskinderen Leden : V.E.M. Burgs - Aertssen; A.N.M. Huige; J.P. van Moorten. Vraagbaak Ouderen voor Ouderen : s-heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes, tel Computerhulp : R.Klaaijsen, tel =============================================================================== Rijbewijskeuringen : Dokter H. Zwartelé, Werrilaan 43, 's-heerenhoek, tel Alleen voor KBO-leden. Kosten 25,00. Bellen voor afspraak iedere dinsdag tussen 9 en 12 uur ruim voor het verlopen van het rijbewijs en keuring. Contante betaling. Meebrengen: ingevulde Eigen verklaring (bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst, potje ochtendurine + uw KBO-ledenpas Ander keuringsadres via Medimark - Rotterdam, tel Ledenservice Unie KBO : iedere werkdag van uur tel (10ct. per minuut) voor info en advies over zorg, welzijn, gezondheid en wonen. Juristentelefoon : donderdagmiddag van uur, tel (10 ct. per minuut) voor vragen op sociaal-economisch en juridisch gebied. =============================================================================== Een fout in de info? Wanneer in bovenstaande gegevens een fout staat, dan wordt u verzocht dit door te geven aan A.J. de Kok, tel of J.P. van Moorten, tel

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes

BIJ DE TIJD. Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes BIJ DE TIJD Uitgave van de Katholieke Bond van Ouderen in Goes KBO Redactie: A.J. de Kok en J.P. van Moorten Redactieadres: Geldeloozehof 2, 4463 AH Goes, tel. 0113-215708 Website: www.kbogoes.nl November

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH

KBO INFO AFD. HEESCH KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG OKTOBER 2013 NO. 10 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Samen zingen... 4 Ut strötje... 5 Raad Gecoördineerd Ouderenwerk... 6 Tweeduizenddertien (acht)... 8 Verslag

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welzijnsdiensten pagina 5 Activiteiten pagina 6-9 Agenda pagina 10-16

Inhoudsopgave. Welzijnsdiensten pagina 5 Activiteiten pagina 6-9 Agenda pagina 10-16 1 Inhoudsopgave Algemeen pagina 2-4 Servicepunt Senioren Welzijnsdiensten pagina 5 Activiteiten pagina 6-9 Agenda pagina 10-16 Servicepunt Vrijwilligerswerk Algemeen pagina 18 Activiteiten & Diensten pagina

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7 17e Jaargang NOVEMBER 2013 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Bestuur. Telefonisch contact met de bestuursleden bij voorkeur op werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur

Bestuur. Telefonisch contact met de bestuursleden bij voorkeur op werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur Juni 2015 Bestuur Naam Functie Telefoon Dhr. J.J.A.M. Ruijs Voorzitter 030-2436528 Dhr. H.G. Beelen Penningmeester 06-17470060 Mevr. W. Leistra Secretaris 030-8776083 Mevr. B.H. Tjoa Administratie 030-2513730

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Truida Jonkman over verleden, heden en Toekomst

Truida Jonkman over verleden, heden en Toekomst Blauwestad 6500 Op de terugweg van De Toekomst, waar we de foto maakten bij dit interview, zien we haar zoals velen haar niet vaak zien. In haar kleine Citroën Saxo, wordt de bevlogenheid en ambitie zichtbaar,

Nadere informatie

Katholieke Bond van en voor Ouderen

Katholieke Bond van en voor Ouderen Katholieke Bond van en voor Ouderen INFO-BULLETIN Maart 2013, nummer 3 Leidsche Rijn Bestuur INFO-BULLETIN uitgave van de KBO Leidsche Rijn Frans Brinkman Voorzitter tel. 030-6567739 Magda Spermon Vice-voorzitter

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen schoenmakerij ambachtelijk Vakmanschap andkroon Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen Rembrandtlaan 171a; 7606 GL Almelo;

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011 Sterrenstof etiket april - mei 2011 Periodiek van LETS Utrecht e.o. «Jaargang 17 nummer 93 ««Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei 93 Sterrenstof Waarom LETS? We hebben allemaal wel

Nadere informatie

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl Uw verblijf Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis mca.nl Welkom Even voorstellen Namens alle medewerkers van Medisch Centrum Alkmaar mogen wij u als eerste welkom heten in ons ziekenhuis. Voor

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester),

Nadere informatie

De band die ons bindt

De band die ons bindt BONDSBLAD 2015 NUMMER NUMMER 680 681 BONDSBLAD JULI/AUG MEI/JUNI 2015 De band die ons bindt TWEE-MAANDELIJKS ORGAAN VAN DE ROTTERDAMSE OUDERENBOND Opgericht 1952 Opgericht maart 28 maart 1952 Koninklijk

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Jaargang 25 - nummer 11 - november- 2013 INHOUDSOPGAVE

Jaargang 25 - nummer 11 - november- 2013 INHOUDSOPGAVE Jaargang 25 - nummer 11 - november- 2013 INHOUDSOPGAVE AGENDA 1 VAN DE REDACTIE 2 VOOR DE ZIEKEN 2 VOOR DE JARIGEN 3 VAN DE BESTUURSTAFEL 3 OP VERHAAL KOMEN 9 UITNODIGING KERSTVIERING 10 UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE

Nadere informatie

EindhovenActueel! Vereniging voor senioren Eindhoven

EindhovenActueel! Vereniging voor senioren Eindhoven EindhovenActueel! Vereniging voor senioren Eindhoven Impressie van het interessante PVGE-evenement 'verkeersregels' : wat is er zoal veranderd? (lees verder) Worden we als senior nog wel serieus genomen

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

INHOUD. maart 2013 nummer 3803

INHOUD. maart 2013 nummer 3803 Redactie: Anita Jansen, Ben van Dooren, José Hoeks Correspondentieadres: Hoeverstraat 14 5563 AJ Westerhoven Telefoon 040-2044153 mikmakwesterhoven@gmail.com Bank: Rabobank Bergeijk Rekeningnummer 10.64.10.008

Nadere informatie

in beweging WAAROM IS INTERNET BELANGRIJK VOOR ONS Het informatieblad van ANBO Amersfoort

in beweging WAAROM IS INTERNET BELANGRIJK VOOR ONS Het informatieblad van ANBO Amersfoort Jaargang 2015, nr. 2 in beweging Het informatieblad van ANBO Amersfoort WAAROM IS INTERNET BELANGRIJK VOOR ONS We leven in een tijd van snelle veranderingen. De paardentram is er niet meer, het fotorolletje

Nadere informatie

Inhoud. maart 2014 maart 2014

Inhoud. maart 2014 maart 2014 ANBO Servicelijn Algemeen 0348 46 66 66 ANBO (Leden) Servicecenter (algemene vragen) 0348 46 66 90 ANBO Advieslijn vragen over pensioen, inkomen, werk en wonen. 0348 46 66 88 ANBO/SUCZES Zorgadvieslijn

Nadere informatie

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD 47e jaargang Nummer 2 18 oktober 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met WIJKRAAD RUWAARD Kopij inleveren

Nadere informatie

Aandacht 198 juni 2015

Aandacht 198 juni 2015 Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 198 juni 2015 Geluk is een kortstondig bijproduct van een leuke gebeurtenis. In dit nummer o.a. * Koninklijke

Nadere informatie