Technische vragen aanvulling en openstaand Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische vragen aanvulling en openstaand Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Technische vragen aanvulling en openstaand Jaarverslag 2014 n Nr Verwijzing Vraag Antwoord 40 Vraag 40 (PvdA) Taakveld 3 Ontwikkeling stad fysiek p. 64 onder: De monitor vastgoedprogrammering Hoe zit het met de afstemming BAG en SBA? Er wordt continue gekeken naar de veranderingen in de SBA door het maken van query s en of werklijsten worden deze gekoppeld aan de BAG. De BAG loopt maximaal 2 dagen achter op de verandering in SBA (bouwaanvraag, sloop). In de loop van 2015 zal het woningvoorraadbeheer hierop aansluiten, het streven is om dit proces geautomatiseerd te krijgen. 3 Vraag 3 (VVD) Ontwikkelingen 2014 ontwikkeling van de stad maatschappij blz. 16 Wat zijn de resultaten en de bijbehorende kosten van de Bredase Sportsurprise? Oorspronkelijke vraag: Hoeveel Dak- en Thuislozen zijn via de Bredase Sportsurprise terug op volwaardige maatschappelijke deelname? Het project Sportsurprise is een van de initiatieven die binnen SMO zijn ontwikkeld en worden aangeboden om cliënten weer toe te leiden naar volwaardige maatschappelijke deelname. Succesvolle reintegratie van cliënten (volledige maatschappelijke deelname) is daarom nooit enkel toe te schrijven aan dit specifieke project. Wel is het project succesvol gebleken in het beoogde doel: cliënten via sport weer op te nemen in een sociale structuur: in dit geval die van een sportvereniging. De resultaten in het afgelopen jaar: Er is een client volwaardig lid geworden van een sportvereniging. Er zijn twee cliënten actief in het proces naar lidmaatschap (proeflessen, deelname aan regulier aanbod). Er zijn vier cliënten die met dat proces gestart zijn, maar vanwege externe factoren (bijvoorbeeld doordat zij hun energie nu richten op een eigen woning) tijdelijk zijn gestopt. Het doel is uiteindelijk om twintig cliënten vanuit Sportsurprise deel te laten nemen aan de reguliere activiteiten van sportverenigingen. Tijdens de raadsbijeenkomst werd gevraagd wat de uitvoering van de sportsurprise de SMO kost? De Sportsurprise wordt door SMO bekostigd middels een subsidie van het Oranjefonds en niet middels een subsidie van de gemeente Breda. 1

2 51 Vraag 51 (Breda 97 Taakveld 4 Ontwikkeling Stad Maatsch. p. 82 Aantal arbeidsplaatsen bij nieuw gevestigde bedrijven. Toevoeging 1000 plaatsen > wat betekent dat in netto-getallen voor de gemeente Breda? Officiële cijfers hebben we niet, maar in 2014 hebben zich een aantal bedrijven gevestigd c.q. nieuwe activiteiten ontplooid die een behoorlijke impact hebben gehad op de arbeidsplaatsen in Breda. Pegatron, nieuw, 500 arbeidsplaatsen (tijdelijk, maar in 2015 al 35 vaste arbeidsplaatsen voor middenkader). DB Schenker, uitbreiding voor dezelfde klant als Pegatron, uitbreiding met 500 arbeidsplaatsen. SVZ, dochter van Royal Cosun, is naar Breda gekomen: 80 arbeidsplaatsen Iptor, 35 arbeidsplaatsen Kooyenga, 15 arbeidsplaatsen. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die uitbreidingen en investeringen hebben gedaan in Breda waar wij niet of slechts zijdelings van weten. Bijvoorbeeld Driscoll s is in 4 jaar gegroeid van 45 naar 120 arbeidsplaatsen, andere groeiende bedrijven zijn Samsung, Grass Valley, Schumacher Packaging & Display, Promese en VDL. BOB Hebben Petragon / Schenker gezamenlijk 500 of arbeidsplaatsen opgeleverd? Is de groei van arbeidsplaatsen inderdaad onder meer toe te schrijven aan Grass Valley en Schumacher Packaging & Display? Concreet gestelde vragen: - 2 x 500 (pegatron en schenker) -> dat is dubbel - Grass Valley -> uitbreiding? Ze gaan weg. - Schumacher Packaging en Valley -> is een fusie waarbij juist banen zijn geschrapt. Nee, geldt voor ieder bedrijf afzonderlijk. Grass Valley is verhuisd naar Bergschot. Dit betreft bedrijfsinformatie. 71 Vraag 71 (VVD) Taakveld 6 Veiligheid en Bestuur Blz. 105 Preventie en bestrijding criminaliteit. Wat zijn de uitgaven voor het azc geweest? Wat was de vergoeding van het rijk? Is dit ook de compensatie waar de gemeente recht op had? De kosten AZC 2014 bedragen totaal De vergoeding vanuit het Rijk voor het AZC was in 2014 op basis van de daarbij gehanteerde normen totaal Wanneer komt het antwoord op deze vraag beschikbaar? 2

3 1 SP Pagina 5 Is er overwogen om bij de kerngegeven naast het aantal inwoners, ook het aantal banen (in fte) te vermelden? Deze gegevens zijn als het goed is bekend en zegt misschien nog wel meer over de ontwikkeling van de stad dan het aantal inwoners. (blz. 5) 2 SP Pagina 15 Bij de indicering van huishoudelijke hulp is het aantal uren losgelaten maar wordt er uitgegaan van het resultaat een schoon huis. Welke indicatoren worden toegepast om dit te beoordelen? Wanneer zijn de eerste resultaten te verwachten? (blz. 15) 3 SP Pagina 15 Is het totaal aantal uren huishoudelijke hulp toe- of afgenomen? Is uit deze gegevens af te leiden of daadwerkelijk per situatie maatwerk wordt geboden of is er een systematische beperking van het aantal uren? (blz. 15) 4 SP Pagina 27 Hoeveel geld is er in totaal gemoeid met het aantal afgesloten wijkdeals? Is dit een toe- of een afname ten opzichte van voorgaande jaren? Is hiervoor een nadere verklaring te geven? (blz. 27) 5 SP Pagina 28 Het streven is om ongeveer in 2014 ongeveer 35 buurtpreventiegebieden en 600 straatcontactpersonen actief te laten zijn. Wat zijn de definitieve cijfers? Is dit een toe- of afname ten opzichte van voorgaande jaren en hoe is dit te verklaren? (blz, 28) Er heeft (nog) geen specifieke overweging plaatsgevonden om deze informatie als kerngegeven op te nemen. In het jaarverslag is op pagina 5 naast de concrete kerngegevens ook een verwijzing naar gedaan. Daar is een groot aantal aanvullende gegevens opgenomen, waaronder het aantal banen. We zijn sinds dit voorjaar gestart met deze manier van werken. Gesprekken hebben de afgelopen periode plaatsgevonden. De resultaten verwachten wij te rapporteren in de Tweede Bestuursrapportage. Het aantal daadwerkelijk geleverde uren huishoudelijke hulp wordt niet door ons bijgehouden. We maken immers afspraken over resultaten met cliënt en leverancier. Dit is conform het Wmo beleidskader Goede zorg doen we samen. In de Eerste Bestuursrapportage is voor de eerste maal de monitor Sociaal Domein opgenomen. Eerste ervaringen zijn daarin opgenomen. We zien het aantal wijkdeals gestaag toenemen, hetgeen ook de ambitie van het programma Opgeruimd Breda is. Dat betekent ook dat het budget voor de tegenprestaties (inclusief wat inrichtingsmaatregelen voordat bewoners tot adoptie overgaan) toeneemt. Van 2013 naar 2014 is dat ongeveer gestegen van euro tot Eind 2014 waren er 41 buurtpreventieprojecten opgestart, verdeeld over Breda NW-ZW-NO-ZO. Er zijn 680 straatcontactpersonen actief in hun projecten en ruim adressen zijn betrokken bij Buurtpreventie Breda. Dit is een toename van 7 projecten ten opzichte van De verklaring hiervoor is dat er nog steeds behoefte bestaat bij bewoners om een buurtpreventieproject op te starten n.a.v. de inbraakcijfers in hun buurt/wijk. 3

4 Buurtpreventie Breda wordt sinds februari 2015 in opdracht van de gemeente Breda uitgevoerd door Social Work Breda. Voorheen gebeurde dit door Surplus Welzijn. 6 SP Pagina 32 Wijkontwikkeling komt volgend jaar in het jaarverslag niet meer terug als separaat programma. Hoe houden we zicht op het totaal van 6,6 miljoen aan reserves wijkontwikkeling? Waar zullen deze worden ondergebracht? (blz. 32) 7 SP Pagina 41 Er zijn minder claims bij het schadeloket ingediend en afgehandeld. Hoeveel claims zijn er ingediend? In hoeveel gevallen heeft dit geleid tot een schadevergoeding? Wat bedroeg die totale schadevergoeding? Hoeveel minder is dit dan begroot? Wat is hiervoor de verklaring? (blz. 41) De kosten en de reserve Wijkontwikkeling zullen verantwoord worden binnen het Programma 3 Ontwikkeling van de Stad Maatschappij. Het exacte antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven. Binnen Via Breda wordt zoveel mogelijk gepoogd te werken via 1 loket waar schade gemeld kan worden. Achter de schermen wordt dan vervolgens gezorgd dat schades op de juiste plek bij verantwoordelijke bouwers en partijen terecht komen die dan zelf, en vanuit eigen budgeten, zorgdragen voor afhandeling. Het bedrag dat voor het schadeloket binnen gemeente gereserveerd is, bedraagt voor 5 jaar totaal. Het bedrag is ter dekking van uren van behandeling claims (nadeelcompensatie en bouwschade) incl. proceskosten ( ) en vergoeding van nadeelcompensatie ( ) en dus niet voor bouwschade (deze verlopen via de bouwers). In 2014 is vanuit gemeentelijk budget 1 nadeelcompensatie uitbetaald. Daarnaast zijn nog enkele andere claims bekend. Aangezien deze nog lopen, en eerst na de periode waarin schade is geleden of nadeel ondervonden exacte hoogte is vast te stellen, zullen deze kosten eerst later bekend worden. Voor het project OV-Terminal is wel bekend hoe de schadeafhandeling verloopt. In het totaaloverzicht voor dit project per september 2014 betreft dit 58 claims bouwschade. Hiervan waren er 54 afgehandeld. In 25 van deze 54 gevallen is een vergoeding verstrekt. De betaalde vergoedingen variëren van enkele tientallen euro s tot enkele duizenden. Het totaalbedrag waarvoor vergoedingen vanuit het project OVterminal (aannemer en opdrachtgevers) beschikbaar zijn gesteld bedraagt ca ,-. 4

5 8 SP Pagina 116 Betreffen de meevallers ten opzichte van de tweede bestuursrapportage bij het taakveld Ontwikkeling van de stad Maatschappij, uitgestelde kosten of komen deze te vervallen? Wat is hiervoor de verklaring? (blz. 116) Zoals op de pagina s 88 en verder is terug te lezen is het een combinatie van uitgestelde- en afgestelde kosten. Een aantal uitgestelde kosten, waaronder kosten Business Coach, zijn als budgetoverheveling meegenomen omdat de financiële voorloper vanuit de subsidieverstrekker met een jaar mocht worden verlengd. Afgestelde kosten zijn o.a. de eenmalige middelen voor de kostwinnersregeling peuteropvang door het verlate tijdstip van inwerkingtreding. 9 SP Pagina 181 Hoe is de toename van de liquide middelen te verklaren ten opzichte van een jaar eerder, met name bij de banktegoeden? (blz. 181) 10 SP Pagina 181 Hoe is er toegerekend naar de voorziening dubieuze debiteuren van 2,8 miljoen? 31 december 2014? Betreft voorziening dubieuze debiteuren verhaal en terugvordering Wwb/buiggelden? Idem voor het totaal aan debiteuren van 11 miljoen? (blz. 181) 11 SP Pagina 181 Kunnen we overzicht van de nog te ontvangen posten van in totaal 54,6 miljoen ontvangen? Dit uiteraard zonder naam en rugnummers te nomen. Is de tijdspanne 1,2,3 of nog meer jaren dat we nog geld krijgen? Zitten hier ook opgebouwde posten in van voorgaande jaren? 5 De toename is een gevolg van het gevoerde cashmanagement en de negatieve rente die de gemeente momenteel betaalt op kortlopende middelen. De gemeente ontvangt dus rente bij het lenen van kortlopende geldleningen. Door de negatieve rentestructuur is het voor de gemeente financieel goedkoper om de liquiditeitsbehoefte niet te krap in te schatten en (tijdig) meer dan genoeg geld te lenen. Overschotten worden dan weer uitgezet bij de schatkist tegen een 0% tarief. Met name bij de jaarwisseling (sluiting van de boeken bij geldgevers) is het belangrijk tijdig over voldoende middelen te beschikken omdat de geldmarktrente vaak fors oploopt. In beginsel wordt voor alle openstaande vorderingen ouder dan 3 maanden, in overleg met de betreffende budgethouder, een voorziening gevormd. Ook voor deze debiteuren wordt een bepaalde systematiek gehanteerd waarmee de voorziening wordt gevormd. Gezien de complexiteit van deze materie is een schriftelijke uitleg in enkele zinnen echter lastig. Het tijdens de tafeltjesbijeenkomst gedane aanbod om een en ander mondeling nader toe te lichten blijft van kracht. In bijgevoegd document is de opbouw van het genoemde bedrag opgenomen. Specificatie Nog te ontvangen van derden 2014.pdf

6 Heeft het zin hier meer in te zetten om sneller het geld te ontvangen? (blz. 181) De post Nog te ontvangen gemeentelijke belastingen bestaat uit vorderingen over 2014 en ouder, dus meerdere jaren. De overige Nog te ontvangen bedragen hebben nagenoeg geheel betrekking op SP Pagina 230 Wat wil nog beschikbaar bedrag na 2014 zeggen? Is dit nog vrij te investeren of is dit al definitief gekoppeld aan de genoemde omschrijvingen? Zijn de kredieten te hoog geweest? of door omstandigheden niet allemaal uitgevoerd? (blz. 230) 1 D 66 Pagina 94 Jaarverslag Binnen welke termijn zullen financiële risico's, kans van optreden en beheersmaatregelen van verbonden partijen voldoende te kwalificeren zijn om een algemeen beeld van de risico's te kunnen geven? Het betreft lopende investeringen, die eind 2014 nog niet zijn afgerond. De voor deze investeringen aan het eind van 2014 nog resterende bedragen zullen de jaren na 2014 worden ingezet. Zie hiervoor ook de fasering in de kolommen Verwachte uitgaven... Er is een verbeterslag gaande bij de risico-inschatting en rapportering daarover bij verbonden partijen. Dit wordt gezamenlijk met de regionale partijen (zowel verbonden partijen zelf als ook de verschillende deelnemers) gedaan. Dit heeft consequenties voor de doorlooptijd. We hopen in het Jaarverslag 2015 de eerste effecten daarvan te presenteren Taakveld 1 Beheer van de stad, p Ontwikkeling van de Stad Fysiek. Hfd. 7 bijlagen, p.234 Ontwikkeling van de Stad Fysiek, Extra vraag, p.209 In 2014 is 822 ton kunststof verpakkingen ingezameld. Uit de beantwoording blijkt dat de baten voor 2015 worden geraamd op circa Op welke wijze zijn de baten opgebouwd, waar bestaan deze uit? Kan de jaarrekening van het Chassé (exploitatiedeel) voor 1 juni aan de raad worden aangeleverd? In de kolom Begroting 2014 is enkele malen % 0 ingevuld. Is dat correct? Zo niet, dan graag de juiste tabel. De opbrengst is gebaseerd op een verwachte omvang van het kunststof afval van 850 ton in De afgesproken inzamelvergoeding die de gemeente Breda ontvangt van Midwaste is 408 per ton. Vandaar dat de inkomsten becijferd zijn op 850 x 408 = De jaarrekening 2014 van Chassé Theater N.V. wordt in de aandeelhoudersvergadering van 11 juni as. vastgesteld. Daarna zullen de stukken samen met de jaarrekening 2014 van Chassé Theater Beheer N.V. richting Raad worden gecommuniceerd. De bedragen in de kolom Begroting 2014 corresponderen als gevolg van een technische omissie op onderdelen inderdaad niet met de oorspronkelijke begrotingscijfers. Excuses daarvoor. In het bijgevoegde document zijn de juiste cijfers van de (oorspronkelijke) Begroting 2014 waren opgenomen. 6

7 Aangezien in het Jaarverslag de vergelijking wordt gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de werkelijke realisatiecijfers heeft dit voor de betrouwbaarheid van het Jaarverslag geen effect. 9 Ontwikkelingen 2014 Dienstverlening aan de burgers, p / 63 Taakveld 5 Dienstverlening aan burgers, p Taakveld 5 Dienstverlening aan burgers, p. 96 Hoe groot is de cirkel van de paspoortthuisbezorging? Wat is de wettelijke doorlooptijd van bezwaar- en beroepschriften? Wat hield de uitbreiding op de afdeling dienstverlening in? Kwantitatief, kwalitatief en per wanneer? Welke oorzaken zijn er aan te geven voor de 17% die buiten de wettelijke termijn zijn afgehandeld? 7 Reisdocumenten kunnen in heel Nederland worden bezorgd met uitzondering van de Waddeneilanden. De wettelijke termijn voor het afhandelen van een bezwaarschrift betreft 12 weken met indien noodzakelijk de mogelijkheid tot verlenging met 6 weken, in totaal dus maximaal 18 weken. Door stapsgewijs de vaste bezetting op te hogen en daarnaast tijdelijk hooggekwalificeerde inhuurkrachten toe te voegen per 1 oktober is de gemiddelde doorlooptijd in 2014 teruggebracht van 33 weken naar 16 weken. Ondanks de extra taken die door de decentralisatie naar de gemeente zijn gegaan en de opgave de wijkteams in korte tijd in te richten, is het gelukt niemand tussen wal en schip te laten raken. Vanuit het belang dat de overgang voor klanten goed zou verlopen werd tegelijkertijd veel werk gestopt in o.a. informatievoorziening aan klanten en PGB houders voorbereiden op de administratieve wijzigingen (uitbetaling via het SVB). Deze acties hadden effect want in het najaar nam het aantal aanvragen ineens toe. Voorrang werd gegeven aan de urgente aanvragen en het bieden van zorg daar waar niet duidelijk was of de financiering door de gemeente of zorgverzekeraar moet plaatsvinden. Extra capaciteit werd ingezet om de grotere toestroom te verwerken. De introductie van de nieuwe medewerkers bleek ook een groter tijdsbeslag (capaciteit) te vragen. Een aantal zaken duurde door de inwerkperiode van het wijkteam wat langer.

8 De behandeltijd duurde gemiddeld 5 weken, wat ruim binnen de wettelijke norm van 8 weken is. Voor 2015 streven we ernaar, dat 99% gehaald wordt. (Het antwoord is conform de toelichting (zie bij *5) op pagina 97 uit het jaarverslag). 74 Taakveld 6 Veiligheid en Bestuur, p. 106 Is de vaststelling van het coalitieakkoord de reden dat het voorstel van de vijfde stadsmarinier niet naar de raad komt? In het coalitie-akkoord is voor vier jaar extra beschikbaar gesteld voor veiligheid. Deze middelen zijn verwerkt in de door uw raad vastgestelde Begroting Hfd. 7 Bijlagen, p. 242 Wat is de taakstelling voor het Veiligheidshuis? Het Veiligheidshuis heeft geen taakstelling. Het tekort over 2014 is opgevangen vanuit de reserve, welke is opgebouwd uit positieve resultaten uit eerdere jaren. De begroting 2015 is sluitend. 8

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden

Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden Alphen-Chaam Baarle-Nassau Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015

COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES. 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN. Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COLLEGE-/BURGEMEESTERSADVIES ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1028061 Tiebot, Gijs PF-FIN ONDERWERP Voorgenomen besluit over de bezuinigingen voor de begroting 2015 COMMUNICATIE (OPENBAARHEID)

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten!

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! oktober 2013 Opdrachtgever: Ministerie van VWS dr. Nadja Jungmann drs. Maarten Werksma Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Een overzicht van

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 21 mei 2014 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Jaarstukken 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Ten opzichte van de begroting is er over het boekjaar 2014

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage 2009

Tweede bestuursrapportage 2009 Tweede bestuursrapportage Inhoudsopgave Inleiding 4 Visie en missie 6 De voortgang van de programma's 7 Programma 1 Werk 8 Programma 2 Inkomen 15 Programma 3 Zorg 20 Algemene dekkingsmiddelen 26 Totaaloverzicht

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse

Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse In dit hoofdstuk informeren we u over de rekeningresultaten 2013 en de resultaatbestemmingen. Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Uitkomsten meicirculaire 6 3 Uitkomsten marktverkenning 7 4 Het financieel kader 8 4.1 Deelfonds sociaal domein

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. Samenvatting 6 1.1 Ontwikkelingen 1.2 Werk 1.3 Inkomen 2. Ontwikkelingen in

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Schuldhulpverlening loont!

Schuldhulpverlening loont! Schuldhulpverlening loont! Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Auteur: Erik Verkade Afdeling: Team Economische Zaken Datum: 5 november 2012 Corsanummer: T12.13797 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Waarom

Nadere informatie