WERKWIJZE GEMEENTERAAD; GEMEENTEFINANCIËN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKWIJZE GEMEENTERAAD; GEMEENTEFINANCIËN"

Transcriptie

1 Bijlage: Organogram gemeentelijke afdelingen. Training voor wijkraden, 30 juni 2014 WERKWIJZE GEMEENTERAAD; GEMEENTEFINANCIËN Aanwezig: Wijkraadsleden: zie lijst onderaan verslag Gemeente Utrecht: Staf Wijken, Angeline Diederen, Frank Lith, Commissiegriffier Stad & Ruimte / plv. griffier Judith de Vor, financieel beleidsadviseur bij BCS, Bestuurs- en Concernstaf Verslag: Marja van Steijn, Tekstbureau Talent, Het verslag en het organogram van de gemeentelijke organisatie worden na de trainingen gepubliceerd op (trainingen voor wijkraden) UTRECHT MAKEN WE SAMEN Welkom Angeline Diederen heet allen welkom in Wijkbureau Oost/Noordoost. Angeline is staflid bij Wijken (onderdeel van de gemeente Utrecht) en verzorgt de algemene ondersteuning van wijkraden. Na een korte introductie geeft zij het woord aan Frank Lith, die vooraf een brochure uitreikt over de raad en b&w inclusief foto's Werkwijze gemeenteraad, zie de handout Vooraf deelt Frank Lith een brochure uit over het gemeentebestuur, met daarin de foto's van de gemeenteraadsleden en het college van B&W sinds maart Frank is commissiegriffier van de Commissie Stad & Ruimte, en de griffie is een van de weinige gemeentelijke onderdelen die samen met de raad in het stadhuis achterblijven als de meeste ambtenaren in oktober naar het nieuwe stadskantoor verhuizen. Ad Smits is griffier. De griffier is de 1e adviseur van de gemeenteraad. Hij heeft 2 plaatsvervangers die ook commissiegriffier zijn: Frank Lith is de commissiegriffier van de Commissie Stad & Ruimte en Marcel Kiewik is de commissiegriffier van de Commissie Mens & Samenleving. Het gemeentebestuur Het gemeentebestuur is verdeeld in drie organen: 1. De gemeenteraad, het hoofd van de gemeente. ('de raad') 2. Het college van burgemeester en wethouders ('het college', of 'b&w') 3. De burgemeester. Dat is een apart bestuursorgaan. De raad heeft 45 volksvertegenwoordigers en op dit moment 10 fracties. Taken van de raad zijn: kaders stellen (hoofdlijnen van beleid) Tekstbureau Talent, juni /10

2 50 controleren (wordt het beleid goed uitgevoerd). 60 Gemeentebesturen hebben sinds 2000 het duale stelsel, wat betekent dat de collegeleden geen raadsleden meer zijn. Collegeleden zijn dus geen onderdeel meer van de gemeenteraad. Zo kunnen raadsleden steeds meer met hun volksvertegenwoordigende rol bezig zijn, in contact komen met de burgers en horen wat er in de gemeente leeft. Met de dualisering is bedoeld meer nadruk te leggen op die vertegenwoordigende functie want daar zijn raadsleden voor. Raadsleden hebben een drukke baan. De fracties worden ondersteund door fractiemedewerkers maar eenmansfractie hebben het wel zwaarder: die ene persoon moet zich op alle dossier inlezen terwijl grotere fracties de dossiers kunnen verdelen. De ambtenaren werken in principe voor het college, maar er is ook een verordening die raadsleden recht geeft op ambtelijke bijstand. In Utrecht wordt daar ruimhartig mee omgegaan: alle raadsleden mogen de organisatie in en vragen stellen. Het betreft dan wel technische vragen. Politieke vragen moeten aan de bestuurders gesteld worden in de commissie- of raadsvergaderingen. 70 Via de gemeentesecretaris kan de raad alle ambtelijke bijstand vragen die ze nodig hebben. Maar het dualisme heeft meer te maken met verantwoordelijkheden, dan met ambtelijke bijstand. Uitgangspunt is dat alle partijen voor die ene gemeente warmlopen en elkaar zullen moeten aanvullen. In Utrecht is de sfeer wat dat betreft goed. Raadsleden in Utrecht hebben een baan van 20 uur en krijgen daarvoor 1800 in de maand betaald. Zij werken vanuit een ideële achtergrond, op basis van hun passie voor de stad, en als het een goed betaalde baan zou zijn ontstaat het risico dat mensen op basis van financiële overwegingen die baan willen hebben, en dat is niet de bedoeling. 80 De fracties hebben vaak commissies die zich over een bepaald thema buigen. Fracties kunnen zelf bepalen hoe ze hun contacten met hun achterban organiseren. Verdeling raadszetels: GroenLinks PvdA D VVD CDA SP Stadspartij Leefbaar Utrecht ChristenUnie B&G 1 2 Groep Mossel 1 0 Groen Rechts Stadsbelang Utrecht 2 Student en Starter 1 Partij voor de Dieren 1 * Coalitie Geen enkele partij heeft het echt voor het zeggen: er wordt gewerkt vanuit een coalitie. Die Tekstbureau Talent, juni /10

3 90 coalitie wil graag een goed debat in de gemeente over wat er speelt. Vanuit dat vertrekpunt kunnen zij samen een coalitie vormen (want bijv. de standpunten van VVD en SP lopen natuurlijk hier en daar nogal uiteen). Utrecht heeft de jongste gemeenteraad van Nederland: de gemiddelde leeftijd is 36 jaar. (Maastricht bijv. 54.) In de raadszaal hier in Utrecht zitten de raadsleden naast elkaar. De griffier zit naast de burgemeester, en de wethouders in een apart vak, het zogenaamde vak C(ollege). Zoals gezegd is de burgemeester een apart bestuursorgaan, met bevoegdheden op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dat is in Utrecht op dit moment een groot dossier: de prostitutie valt er ook onder. Daarnaast heeft de burgemeester een representatieve functie en is hij voorzitter van college en raad. In de gemeenteraad heeft de burgemeester geen stem Het college van B&W is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het voert het beleid uit dat door de raad wordt vastgesteld. De raad stelt de kaders vast, met als belangrijkste kader de begroting, maar ook over bestemmingsplannen, horeca, etc. Het college van B&W van Utrecht heeft 7 leden: de burgemeester, en 6 wethouders. In het college is de burgemeester geen zelfstandig orgaan maar voorzitter. De 6 wethouders hebben de portefeuilles verdeeld en zijn ook allemaal wijkwethouders; sommige wethouders hebben meerdere wijken. (Utrecht heeft 10 wijken.) Welke instrumenten bevat de gereedschapskist van een raadslid om zaken aan de orde te stellen: vragen stellen; motie indienen; amendement indienen; interpellatie; en ook nog: hoorzitting, werkbezoek, enquête, raadsonderzoek, verzoek aan de rekenkamer. Vragen stellen gebeurt vaak op verzoek van burgers. Het kan zowel schriftelijk als mondeling. Een motie kan ingediend worden over actuele onderwerpen; de raad wil dan óf het college een opdracht geven of het gevoelen van de gemeenteraad horen. Amendementen zijn wijzigingen op voorstellen van het college. Een initiatiefvoorstel is een voorstel dat niet van het college komt maar dat door de raad zelf wordt ingediend, bijvoorbeeld als raadsleden vinden dat het college niet snel genoeg is. Het komt weinig voor. Een interpellatiedebat komt ook zelden voor. Het wordt gevraagd als een wethouder het niet goed heeft gedaan en kan leiden tot een motie van wantrouwen. Vijf jaar geleden heeft het plaatsgevonden toen burgemeester Wolfsen een oplage van Ons Utrecht had laten terughalen om privéredenen. Het is een zwaar middel. Tegenwoordig is er veel meer een sfeer van consensus in Utrecht. De raadsvergaderingen zijn in principe openbaar, maar er zijn momenten dat dat niet kan (bijv. als het gaat om juridische procedures). Burgers kunnen raadsvergaderingen bijwonen (vooraf aanmelden is niet nodig). 130 Over het besluitvormingsproces binnen de gemeente Utrecht het volgende. De meeste plannen komen van het college. Het college doet voorstellen aan de raad. Vervolgens zijn er 4 stappen: voorstellen college > de raadsleden informeren zich, o.a. via RaadsInformatieAvond > debatteren in de Commissievergadering > besluitvorming in de raadsvergadering. Welke plek hebben de wijkraden in dit geheel? De wijkraden zijn door de raad ingesteld maar zijn een adviesorgaan van het college, en niet van de raad. Bij alle plannen die door ambtenaren voor het college ontwikkeld worden is het de bedoeling dat de participatiestandaard wordt gebruikt. De participatiestandaard van Utrecht kent 4 fasen: 1) informeren 2) raadplegen 3) adviseren 4) coproductie. Tekstbureau Talent, juni /10

4 Hoe het precies werkt is na te lezen in een pdf van de gemeente: https://www.utrecht.nl/images/dws/wijkaanpak/participatiestandaard.pdf. Wijkraden sturen vaak hun adviezen cc aan de raad, om de raad te informeren en om te lobbyen. Heeft de participatiestandaard een volwaardige plek in het proces? Veel wijkraden hebben het gevoel dat ze pas laat in het proces geïnformeerd worden, in plaats van bij aanvang. Wijkraden vinden soms dat het nog steeds niet is ingebed. In het coalitieakkoord staat het wijkgericht werken heel hoog in het vaandel. Momenteel wordt het instrument 'stadsgesprek' verder ontwikkeld, maar de discussie is nog of dat onder de raad zou moeten vallen of onder het college. Dat je het met elkaar moet regelen en dat je meer moet luisteren naar de kennis in de wijken wordt wel gedeeld, maar het college blijft daarin kritisch gevolgd worden. Als bijvoorbeeld bij een bestemmingsplan het idee ontstaat dat het college het participatietraject niet goed heeft gedaan (bijv. door de vele zienswijzen), dan wordt het college daarover aan de tand gevoeld. (Maar het is natuurlijk ook niet mogelijk om iedereen tevreden te stellen.) De raad controleert het college en vraagt het college herhaaldelijk of zij de participatie goed gedaan hebben. Daar wordt terdege op gelet. En in het uiterste geval is het goed dat er rechters zijn die nagaan of de gemeente goed gehandeld heeft. Een RIA is een mooie gelegenheid voor burgers om raadsleden nader te informeren. De RIA blijft in het oude stadhuis, in het huis van de democratie, in het centrum van de stad. De RIA's, de RaadsInformatieAvonden, zijn openbaar. Ze zijn ook te volgen op internet. Er zijn 2 vaste raadscommissies, en in Utrecht is het zo dat alle raadsleden lid zijn van beide commissies. Binnen hun fracties hebben zij het verdeeld in portefeuilles, en die raadsleden zitten dan bij de commissievergaderingen. Er zitten doorgaans zo'n 12 raadsleden in de commissie; daar vindt dan het politieke debat plaats. Er zit ook altijd een wethouder bij, die op bepaalde onderwerpen ondervraagd wordt De raadsvergaderingen zijn bovendien te volgen via TV Utrecht. Ze vinden altijd plaats op donderdagavond. De raadscommissies zijn op dinsdagmiddag, dinsdagavond en donderdagmiddag. Wie voor een bepaald onderwerp komt doet er verstandig aan om op de website te kijken wanneer het ongeveer aan de orde komt. De raadsvergadering is bedoeld om snel tot besluitvorming te komen. Het debat vindt vooral plaats in de commissie. In de commissie wordt gezegd op welke manier een voorstel naar de raad gaat. Dat kan als A (Afgehandeld, hamerstuk, geen debat meer), of als B (Bespreekstuk, daar vindt nog debat over plaats). Soms wordt een stuk ter vergadering gewijzigd van een A- stuk in een B-stuk, of andersom. Dat kan vanuit de fractievergadering naar voren komen (de fractie vergadert vlak voor de raadsvergadering). De burgemeester is de voorzitter van de raad. Overige activiteiten van raadsleden: werkbezoek; expertmeeting; stadsdebat; hoorzitting; wijkbijeenkomst. 190 'Stadsgesprekken' zijn nu heel erg actueel. Er is veel belangstelling voor en raad/college wil dat echt gaan doorzetten. Inzet van deze coalitie is: Participatie is leuk maar laat ook maar eens zien wat je ermee doet. Wijkbijeenkomst: de raad bezoekt tweemaal per jaar de wijk. De wijkraad wordt betrokken bij de voorbereidingen. Wijkraden kunnen dan in het contact met de raadsleden laten weten wat er in hun wijk speelt. Tekstbureau Talent, juni /10

5 Discussie Reactief of proactief Er wordt even gesproken over het vaststellen van het onderwerp voor zo'n wijkbijeenkomst. Sommige wijkraden hebben daar meer invloed op dan andere. Aansluitend wordt gesproken over de onderwerpen op de wijkraadagenda. Soms heb je als wijkraad het gevoel dat je overal achteraan rent, maar je zou wel eens meer proactief de agendapunten van de wijkraadvergadering willen vaststellen. Eén wijkraad hoopt dat op te vangen door een wijkvisie voor de langere termijn vast te stellen. Bij een andere wijkraad was dit de reden dat de voorzitter van de wijkraad is opgestapt: deze voorzitter vond dat de wijkraad meer en meer reactief bezig was, en had er ook moeite mee dat wijkraden op heel korte termijn richting gemeente moeten reageren terwijl ze wel maandenlang op een reactie op hun advies moeten wachten. Bovendien wordt er soms weinig gedaan met de punten die een wijkraad aandraagt. Relatie met het BRU, Bestuur Regio Utrecht Het BRU is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten (een z.g. WGR-plus-verband), Utrecht en gemeenten in de regio. Wijkraden stuiten er regelmatig op dat ambtenaren zeggen: Daar kan ik weinig mee, daar moet je voor bij het BRU zijn. Dat is erg onbevredigend. Frank Lith licht toe dat het BRU een AB heeft en een DB. In dat DB zitten wethouders van de 9 gemeenten, in het AB zitten raadsleden van die gemeenten. De gemeente Utrecht kan zich niet achter het BRU verschuilen want zij hebben daar wel hun invloed. Het BRU heeft wettelijke bevoegdheden: zij stellen bijvoorbeeld de OV-regeling vast. Het BRU heeft al veel bevoegdheden ingeleverd: ze hebben nu alleen maar bevoegdheden op het gebied van verkeer en vervoer. (Zie via Google over afschaffing WGR-plus ). Er gaat al jarenlang een discussie over het opheffen. Lichamen als BRU zijn niet democratisch gelegitimeerd. De wetgeving is wat vertraagd door de ideeën over de super provincies. Maar het ziet ernaar uit dat het volgend jaar toch echt gebeuren gaat. Ombudsman Er wordt gevraagd naar de gemeentelijke Ombudsman. Het blijkt dat die niet meer bestaat: de gemeente Utrecht heeft er evenals veel andere gemeenten voor gekozen om gebruik te maken van de Nationale Ombudsman. Wel is er een onafhankelijk klachtenfunctionaris in dienst van de gemeente. Kom je er daar niet uit, dan kun je verder naar de Nationale Ombudsman. DE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE De aanwezige wijkraadsleden zijn ook geïnteresseerd in de gemeentelijke organisatie. Judith de Vor toont het organogram (zie bijlage). De gemeentelijke organisatie is onderverdeeld in een directieraad, interne bedrijven, uitvoeringsorganisaties, stadswerken en ontwikkelorganisaties. 240 De witte blokjes: Directieraad, Bestuurs- en Concernstaf en Interne Bedrijven: GS/AD is de algemeen directeur van de gemeente, dat is Maarten Schurink, de gemeentesecretaris. Hij is hoofd van de ambtelijke organisatie, adviseur van het college en hij zit ook bij de vergaderingen van het college. Hij draagt geen politieke verantwoordelijkheid. De Bestuurs- en concernstaf zorgt voor de ondersteuning van het college en de wethouders en voor Financiën en Control, HRM en Informatie- en Procesmanagement op concernniveau. Interne Bedrijven zorgt voor de standaardprocessen die de gemeente uitvoert, zoals het betalen van facturen, salarisadministratie etc. Facilitaire zaken, communicatieadviseurs, projectmanagementbureau en onderzoek vallen daar Tekstbureau Talent, juni /10

6 250 ook onder. Zie verder de uitleg van de afkortingen op de bijlage. De rode blokjes vormen samen de Ontwikkelorganisatie De POS, Projectorganisatie Stationsgebied, is een tijdelijke projectorganisatie; deze wordt in 2016 opgeheven. Dan gaat dit werk weer naar de verschillende gemeentelijke afdelingen terug. 260 PBLR, Projectbureau Leidsche Rijn, is opgericht voor de wijkontwikkeling van het vastgoed in Leidsche Rijn. REO, Ruimtelijke en economische ontwikkeling, houdt zich bezig met de ontwikkeling van de stad, d.w.z. de hele gemeente Utrecht met uitzondering van Leidsche Rijn en het Stationsgebied, inclusief het economisch beleid dat daaronder valt bijvoorbeeld het winkelgebied Amsterdamsestraatweg. Onder MO, Maatschappelijke Ontwikkeling, vallen ondermeer Jeugd, Welzijn en Zorg en maatschappelijke ondersteuning en het subsidiebureau. 270 M&M, milieu en mobiliteit, houdt zich bezig met de bereikbaarheid van de stad, de luchtkwaliteit etc. De rode blokjes zijn de afdelingen van de gemeente die zich met beleidsontwikkeling bezighouden. 'Wijken' zit daar ook bij. Het idee is dat alle afdelingen veel wijkgerichter gaan functioneren. Ook is er een ontwikkelteam waar al die hoofden van die afdelingen bij elkaar komen. Daar is veel meer contact dan voorheen. Die ambtenaren zitten nu nog verdeeld over de stad, en gaan in oktober naar het stadskantoor. 280 De licht-oranje blokjes zijn uitvoeringsorganisaties. Rechts, met een rode lijn eromheen, staat SW, stadswerken. Daaronder vallen onder andere de vuilnisophaaldienst en de depots. Die gaan niet mee naar het stadskantoor. UVO is de Utrechtse VastgoedOrganisatie. De gemeente heeft veel panden in eigendom, daar regelt UVO alles voor. Ook ontwikkelen ze beleid voor het ontwikkelen van nieuwe panden, verhuren, en onderhouden. 290 PBZ is publiekszaken, het vroegere Burgerzaken. Daar valt onder: paspoorten, rijbewijzen, en samenwerking voor de inning van de belastingen. De uitvoering daarvan is door de gemeente Utrecht uitbesteed aan een samenwerkingsverband met De Bilt, Houten en Nieuwegein, het zgn. Belastingensamenwerkingsverband. Zij doen bijvoorbeeld ook de ozb. W&I, Werk & Inkomen, is de oude Dienst Sociale Zaken. Daar kunnen mensen terecht voor een uitkering of geholpen worden om weer aan het werk te komen. Zij werken o.a. samen met het UWV. 300 De vroegere GG&GD heet nu Volksgezondheid omdat een aantal taken van de gemeente verplicht zijn overgegaan naar een regionale GGD, zoals bestrijding van infectieziekten. De gemeente doet o.a. nog wel toezicht op de kinderopvang. Zelf is Judith de Vor werkzaam bij BCS, de Bestuurs- en Concernstaf, bij de afdeling Financiën. Samen met anderen adviseert zij het college op financieel gebied. Zij maken ook de begroting. Transitie Sociaal Domein Voor de transitie van het sociale domein komt geen nieuwe projectorganisatie; wel wordt de Tekstbureau Talent, juni /10

7 bedrijfsvoering aangepast. Er wordt heel nauw samengewerkt tussen MO en W&I. De BCS is er ook bij betrokken, voor advisering Verzelfstandigd Utrecht heeft ongeveer 4000 ambtenaren, waarvan er veel met uitvoering bezig zijn. Het aantal ambtenaren is eerder al teruggelopen en voor de komende periode wil het college het aantal beleidsambtenaren nog wat verminderen. Een aantal onderdelen, zoals Centraal Museum en Bibliotheek en Stadsschouwburg, waren voorheen organisatieonderdeel van de gemeente Utrecht maar dat zijn allemaal zelfstandige organisaties geworden. Die medewerkers zijn dus geen gemeentepersoneel meer. Bedoeling is dat stadswerken ook op den duur verzelfstandigd gaat worden. Dat geldt ook voor de vastgoedorganisatie. Het GVU is al in 2002 verzelfstandigd. Dat is een NV geworden; de aandelen van de gemeente Utrecht zijn toen aan Connexxion verkocht maar Connexxion heeft die concessie inmiddels moeten overdragen aan Q-buzz. Door de portefeuilleverdeling zijn soms meerdere collegeleden verantwoordelijk voor één organisatieonderdeel. De burgemeester is verantwoordelijk voor veiligheid maar ook voor een deel van VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) en wethouder Kees Geldof voor een ander deel van VTH. Bij MO is Victor Everhardt verantwoordelijk voor Werk & Inkomen en Margriet Jongerius voor Welzijn en Zorg en maatschappelijke ondersteuning. 330 De gemeentefinanciën Judith de Vor geeft een toelichting op de financiële stromen binnen de gemeente Utrecht. Dat is eigenlijk het huishoudboekje van de gemeente: hoe komen we aan ons geld en hoe geven we het uit, en in welke documenten verwerken we het. Zie de handout. Inkomsten en uitgaven 2014 Het totaal aan uitgaven is miljard euro, het totaal aan inkomsten is 1,172 miljard euro. De grootste bijdrage komt van het Gemeentefonds, een fonds vanuit het Rijk. Het geld dat daarvandaan komt is vrij besteedbaar. Volgend jaar wordt dat bedrag naar beneden bijgesteld. 340 Onder Specifieke uitkeringen vallen bijvoorbeeld de Bijstandsuitkeringen. Daarbij is de gemeente verplicht het aan het doel te besteden waar het voor bestemd is. De ozb kan besteed worden zoals Utrecht zelf kiest, maar dat geldt weer niet voor de rioolheffing. De gemeente mag geld lenen aan anderen als de lening het publiek belang dient. Voorbeelden zijn startersleningen en lenigen voor restauratie. De gemeente ontvangt voor die lening rente en die rente zijn inkomsten. 350 Utrecht voert een heel voorzichtig financieel beleid. De gemeente heeft wel derivaten maar gaat daar heel voorzichtig mee om (dit in tegenstelling tot wat het AD/UN schreef). Utrecht is defensief in haar beleid. Het geld wordt uitgegeven aan een aantal beleidsprogramma's. Het leefbaarheidsbudget zit bij de post Bewoners & Bestuur, daaronder vallen ook de kosten voor de gemeenteraad en de kosten voor de wijkbureaus. Een heel groot programma qua geld is Werk & Inkomen. Daar zit de bijstand in, en reïntegratievoorzieningen. 360 Voor Stedelijke ontwikkeling wordt 215 miljoen euro uitgetrokken. Dat betreft de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, inclusief Leidsche Rijn en het Stationsgebied. Het wordt gedekt door grondexploitatie, bijdragen BRU etc. Utrecht betaalt nl. aan het BRU een gemeentebijdrage op Tekstbureau Talent, juni /10

8 basis van inwoneraantal maar er gaan ook Rijksbudgetten naar het BRU. Omdat Utrecht, als centrumgemeente, voorzieningen heeft met een regionale functie heeft Utrecht meer geld gekregen van het BRU dan er aan bijgedragen. Maar de inwoners van de regio profiteren natuurlijk ook van wat er in Utrecht gebeurt. Ook in de post Algemene ondersteuning gaat meer om dan 100 miljoen euro: dat zijn alle kosten om de gemeente draaiende te houden Utrecht geeft 76 miljoen euro meer uit dan er binnenkomt. De stad financiert dat vanuit de reserves. Dat is de spaarrekening. Daar staat een paar honderd miljoen op. Het is niet de bedoeling dat er bij herhaling uit de reserves geput wordt. De Provincie houdt dat in de gaten, is toezichthouder op de gemeentefinanciën. Als er structureel meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt, zijn ze daar heel streng op. Een gemeente moet het volgens strikte regels verantwoorden, en dat geldt ook voor geld dat de stad van ministeries ontvangt. De stad moet bijvoorbeeld altijd achteraf verantwoorden hoeveel mensen in en uit de bijstand gekomen zijn, voor hoeveel mensen er reïntegratievoorzieningen zijn betaald etc. Als je onder toezicht staat ben je Artikel 12 -gemeente. Dat betekent dat je bij de Provincie toestemming moet vragen om bepaalde projecten in gang te zetten. Gemeenten willen dat uiteraard voorkómen. De tarieven van de leges (en de ozb) worden door de gemeente bepaald. Het college doet een voorstel bij de voorjaarsnota voor de tarieven voor het volgende jaar De cyclus in Utrecht Een begroting is in principe een meerjarenbegroting. De gemeente is verplicht om dat zo te doen. De voorjaarsnota is nu net ambtelijk opgesteld en op 3 juli gaat de raad erover debatteren en neemt een besluit over de Voorjaarsnota. Het debat in de commissies is al geweest. De voorjaarsnota beslaat 50 pagina's, met de kaders op hoofdlijnen, die vervolgens worden uitgewerkt in de Programmabegroting 2015 t/m 2018 Die begroting komt in het najaar van 2014 in de commissies en de raad. Ambtelijk start het proces van de voorjaarsnota al in december met de procesvoorbereiding. In januari gaan de ambtenaren echt inhoudelijk aan de slag. De voorjaarsnota 2014 geeft dus de kaders aan voor de begroting Het is een lang traject en het is belangrijk om dat zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. De gemeente heeft een aantal eigendommen waarop wordt afgeschreven: gebouwen, machines, auto's. De gemeente is bovendien verplicht om onderhoudsplannen op te stellen voor wegenonderhoud, en ook verplicht om daarvoor een bedrag te reserveren. De accountant controleert daar ook op. Heb je daar als wijkraad vragen over voor je eigen wijk, leg die vragen dan voor aan de gebiedsmanager van de wijk. Voorjaarsnota / Eerste Berap De voorjaarsnota is kaderstellend voor het volgende jaar. Eén keer per jaar stelt de gemeente deze vast. Tegelijk met de vaststelling van de Voorjaarsnota wordt ook de eerste bestuursrapportage (de Berap) vastgesteld. De bestuursrapportage laat zien hoe het gaat met de uitvoering van alle activiteiten in 2014, of het lukt of dat er nog extra sturing nodig is. 410 Je kunt voor je eigen wijk opzoeken hoe het staat met de uitvoering van de wijkambities (dat gaat vanaf 2015 trouwens wijkprojecten heten). Wat komt er uit de wijk, wat gaat de gemeente in de wijken doen. In de wijkambities staan de thema s die bewoners van een wijk belangrijk vinden voor hun wijk. Iedere wijk heeft zijn eigen wijkambities. Programmabegroting Tekstbureau Talent, juni /10

9 De kaders uit de Voorjaarsnota worden uitgewerkt in de Programmabegroting. Daarin staat wat het gemeentebestuur wil bereiken, hoe ze dat wil bereiken en hoeveel geld dat kost. De kaders worden uitgewerkt in beleidsprogramma's en paragrafen (weerstandsvermogen en risicobeheersing / verbonden partijen / lokale heffingen / financiering / bedrijfsvoering / grondbeleid / onderhoud kapitaalgoederen en investeringen / Utrecht: wendbaarheid en weerbaarheid) De paragrafen zijn verplicht. V.w.b. de programma's mag de gemeente zelf een keuze maken. Het geld zit in de programma's, en in de paragrafen geeft de gemeente inzicht in hoe er met bepaalde zaken wordt omgegaan, hoe bestuur je als gemeente, waar ben je verantwoordelijk voor. Daar wordt dus ook op getoetst. De paragraaf Wendbaarheid en weerbaarheid is speciaal door Utrecht toegevoegd vanwege de effecten van de economische crisis; zo kan op één plek heel goed inzicht gegeven worden in hoe de gemeente er eigenlijk voor staat. De voorbereiding voor de Programmabegroting start in april, en na de zomervakantie stelt het college hem vast en de raad gaat daarover debatteren in november. Daar trekken ze dan ook weer een aantal dagen voor uit. De voorjaarsnota bevat dus de belangrijkste ontwikkelingen op hoofdlijnen. In de programmabegroting worden die voor het komende jaar en de jaren daarna uitgewerkt. De begroting is specifieker dan de Voorjaarsnota maar ook in de Programmabegroting gaat het om de grote lijn Wijkambities voor de begroting De wijkambities (uitgewerkt in wijkactieprogramma's, WAP) zijn de ambities per wijk. De wijkraden worden daarbij betrokken. In het wijkoverleg gaat de wijkregisseur samen met andere afdelingen na wat er allemaal moet gebeuren en welke projecten in die WAP's daadwerkelijk moeten worden opgenomen. Ook die projecten worden weer opgenomen in de programmabegroting, om te laten zien (en dat is een wens van de coalitie) wat de gemeente doet in alle wijken van de stad. De gemeenteraad controleert of het college goed heeft uitgevoerd wat zij hebben vastgesteld, o.a. in het WAP. De gemeenteraad stelt de wijkambities vast en zij controleren hoe het staat met de uitvoering De wijkregisseur haalt de informatie daarvoor bij de afdelingen van de gemeente die bijdragen aan de uitvoering. Wijkraden doen er goed om daar scherp op te zijn. De gemeente kijkt bij de bestuursrapportages hoe de stand van zaken is: al na een paar maanden, en na de zomervakantie nog eens. Die momenten zijn voor de wijkraden dus ook erg belangrijk. Alle vakafdelingen moeten wijkgericht werken; het wijkgericht werken voor de vakafdelingen is ook een proces en verbetert voortdurend In de programmateksten voor de begroting komt op hoofdlijnen te staan wat de bijdrage is van de programma s aan de uitvoering van de wijkambities. De wijkactieprogramma's worden als bijlage meegestuurd. Voor de raad zijn de bezoeken aan de wijk daarom ook zo zinvol, om te checken hoe het staat met de uitvoering. Je zou het meerdere keren op de agenda van de wijkraadvergadering moeten zetten. Tweede bestuursrapportage per 1 juli Het tweede moment om de uitvoering te bekijken is de tweede bestuursrapportage. Die wordt gelijk met de programmabegroting geagendeerd in de commissie en raad. Voor het jaar 2014 heeft de gemeente Utrecht ervoor gekozen om de Top 3 van de wijkambities op te nemen in de tweede bestuursrapportage. Volgend jaar wordt er gewerkt met die wijkactieprogramma's. Er wordt nog bekeken wat de beste aanpak is. Tekstbureau Talent, juni /10

10 E.e.a. wordt gepresenteerd aan de raad in september. In oktober vinden dan de debatten plaats in de commissies, en in november neemt de raad uiteindelijk een besluit. Ambtelijk wordt momenteel al volop gewerkt aan de tweede bestuursrapportage De gemeente is al jaren bezig om per wijk inzichtelijk te maken hoeveel er per wijk binnenkomt en uitgaat, maar dat lukt nog niet omdat de administratie van de gemeente niet is ingericht op wijkniveau. In de WAP's is het wel mogelijk om bij de projecten zoveel mogelijk aan te geven hoeveel het gaat kosten maar hoeveel er binnenkomt per wijk, is moeilijk. Steeds vaker zie je dat inwoners meer directe invloed krijgen op de gemeentebegroting. Vorig jaar is er een training voor wijkraden geweest over de zgn. burgerbegroting. Het verslag daarvan is terug te vinden op de website van de gemeente, bij de wijkraden, onder trainingen 2013 ( zie de link bij regel 18). Inwoners hebben invloed via de gemeenteraadsleden. Directe invloed hebben inwoners (nog) niet. Binnen de gemeente wordt daar wel over nagedacht maar dat staat nog in de kinderschoenen. Naast de ontwikkeling van het Initiatievenbudget wordt er momenteel gedacht over een methode om delen van de begroting flexibeler te maken. Verantwoording Achteraf wordt door het college verantwoording afgelegd aan de raad, over wat er gedaan is met de beleidsplannen die vooraf zijn geformuleerd. Dat gebeurt op dezelfde manier zoals omschreven is in de programmabegroting. Ook daarin wordt inzicht gegeven in de wijkambities, en dat kan dan eventueel ook weer gebruikt worden in de voorjaarsnota, om te zien wat er belangrijk is en waar de komende jaren op bijgestuurd moet worden. De voorbereiding van de ambtelijke verantwoording start in september. Daar wordt lang aan gewerkt. De raad krijgt dat boekwerk in mei en bespreekt dat in juli in de raadsvergadering, gelijktijdig met de voorjaarsnota. In september wordt huis-aan-huis de begrotingskrant verspreid via Ons Utrecht. Die gaat over de programmabegroting, waarin het college plannen bekend maakt voor het volgende jaar. Voor meer info zie Bij de internetversie van de begroting zijn links opgenomen naar de onderliggende beleidsnota's of visies, wat nog concreter maakt wat de gemeente doet om de gestelde doelen te realiseren. 510 Tot slot Aanwezigen vonden het een nuttige avond. Het is goed om de informatie op deze wijze voorgeschoteld te krijgen, ook om te gebruiken als richtingaanwijzer voor de gemeentelijke website. Met dank aan de inleiders sluit Angeline Diederen de bijeenkomst om uur Aanwezige wijkraadsleden: Eric Nijst Wijkraad Noordwest Hans Goedhard Wijkraad Leidsche Rijn Hans Grijseels Wijkraad Vleuten-De Meern Mariëlle Blanc Wijkraad Oost Jeroen Blanken Wijkraad West Jeroen Collard Wijkraad Zuidwest Hennie Koopman Wijkraad Noordoost Tekstbureau Talent, juni /10

WERKWIJZE GEMEENTERAAD; GEMEENTEFINANCIËN

WERKWIJZE GEMEENTERAAD; GEMEENTEFINANCIËN Training voor wijkraden, 27 mei 2013 WERKWIJZE GEMEENTERAAD; GEMEENTEFINANCIËN Aanwezig: 8 wijkraadsleden van de wijkraden Overvecht, Oost, Noordoost en Leidsche Rijn Gemeente Utrecht: Staf Wijken, Angeline

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Training wijkraden, 7 mei 2012. (Training wijkraden, 7 mei 2012) Werkwijze gemeenteraad, financiën en begroting

Training wijkraden, 7 mei 2012. (Training wijkraden, 7 mei 2012) Werkwijze gemeenteraad, financiën en begroting (Training wijkraden, 7 mei 2012) Werkwijze gemeenteraad, financiën en begroting Deze trainingsavond voor wijkraden werd gehouden in Wijkbureau Oost/Noordoost. Er waren twee presentaties: door Andrea Berghuizen,

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

De gemeenteraad is er voor u!

De gemeenteraad is er voor u! A M S T E LV E E N. N L / G E M E E N T E R A A D De gemeenteraad is er voor u! Gemeentebestuur De gemeente Amstelveen wordt net als iedere gemeente in Nederland - bestuurd door een gemeenteraad en een

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze van de gemeenteraad

Nieuwe werkwijze van de gemeenteraad Nieuwe werkwijze van de gemeenteraad (Training wijkraden; maandag 1 december 2008) Deze trainingsavond voor wijkraden wordt gehouden in de raadzaal van het stadhuis. De presentatie wordt gegeven door Ad

Nadere informatie

Commissie Mens & Samenleving

Commissie Mens & Samenleving Besprekingsschema PGB 2016 in de beide raadscommissies (De bespreking van de PGB in de commissies is zoveel mogelijk ingedeeld aan de hand van de in de PGB gehanteerde programma indeling) Commissie Mens

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

Hard naar het college, zacht naar de samenleving. Julien van Ostaaijen (Tilburg

Hard naar het college, zacht naar de samenleving. Julien van Ostaaijen (Tilburg Hard naar het college, zacht naar de samenleving. Julien van Ostaaijen (Tilburg University) @ostaaijen Opzet Verbindende rol van de raad onder druk Verdieping van de klassieke rollen Hard naar het college,

Nadere informatie

Hoe werkt een gemeente?

Hoe werkt een gemeente? Een korte uitleg 2 3 Wat doet een gemeente? De gemeente heeft veel verschillende taken, maar ze doet niet alles zelf. Neem het ophalen van huisvuil of het aanleggen van straten. De gemeente moet er voor

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

ZomerRaad. Basiskennis Gemeentefinanciën

ZomerRaad. Basiskennis Gemeentefinanciën ZomerRaad Basiskennis Gemeentefinanciën 22 juli 2014 Wat is ProDemos? Landelijk Niet-partijgebonden Zonder winstoogmerk Informeert over de democratische rechtsstaat Stimuleert actieve politieke deelname

Nadere informatie

Het raadslid. Taken raadslid

Het raadslid. Taken raadslid Het raadslid Nederland kent op 1 januari 2008 443 gemeenten die allen bestuurd worden door de gemeenteraad als algemeen bestuur en een college van burgemeester en wethouders als dagelijks bestuur. Gemeenten

Nadere informatie

Training wijkraden, 4 juni 2012

Training wijkraden, 4 juni 2012 (Training wijkraden, 4 juni 2012) Wijkgericht werken Aanwezig: Angeline Diederen - Gemeente Utrecht, staf Dienst Wijken Els Leicher - Gemeente Utrecht, wijkmanager Binnenstad Hetty Linden - Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Welkom bij de gemeenteraad

Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste orgaan van onze gemeente. De raad vertegenwoordigt u, als inwoner van de gemeente Raalte en neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 6

Gemeente Helden. Agendapunt 6 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde voor de raad, de gewijzigde verordening raadscommissies, de gewijzigde verordening ambtelijke bijstand, de verordening

Nadere informatie

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE GRIFFIEPLAN 2011-2014 GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling en kerntaken Griffie 3. Taakopvatting 4. Ambities van de gemeenteraad 5. Bedrijfsvoering Griffie Januari 2011, Cor Onderwater,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3 Voorstel aan : Gemeenteraad van 18 december 2006 Behandeling in : Commissies Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid en Samenlevingszaken en Middelen van 6 december 2006 Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Rollen en taken binnen de gemeente. Wie doet wat, bij wie moet u zijn

Rollen en taken binnen de gemeente. Wie doet wat, bij wie moet u zijn Rollen en taken binnen de gemeente Wie doet wat, bij wie moet u zijn AVI-toolkit 6 23 mei 2013 1 Inhoud Duale besturing binnen gemeenten... 3 De gemeenteraad... 4 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

Gemeentebestuur 2014 2018

Gemeentebestuur 2014 2018 Gemeentebestuur 2014 2018 Gekozen Raad; na installatie maart 2014 Iedere gemeente wordt bestuurd door een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging,

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2009 Nr. 45 Verordening op de ambtelijke bijstand 2009 (raadsbesluit van 17 september 2009) De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van b. en w. Besluit vast te

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP Bulk, Petra PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer Bestuur PACT Aalsmeer E-mail: info@pactaalsmeer.nl Internet: www.pactaalsmeer.nl Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer De fractie van PACT Aalsmeer kent: fractiemedewerkers: leden met politieke affiniteit

Nadere informatie

Vaste deelnemers? Soms Nee Ja Nee Nee

Vaste deelnemers? Soms Nee Ja Nee Nee Discussienotitie ad hoc commissie verbetering vergaderstelsel Na bespreking in de ad hoc commissie van 30 maart 2011, inclusief de reactie van de SP (afwezig tijdens de 30 e ) Deze versie zal door de leden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE De Monitor Burgerparticipatie wordt tweejaarlijks uitgevoerd om het gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie landelijk in kaart te

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Frank Hoek, Roel Meeuwsen, Robert Wortman, Adam Almarini, Madelon Veerman, Sylvia van Mildert, Evalien van t Veen

Frank Hoek, Roel Meeuwsen, Robert Wortman, Adam Almarini, Madelon Veerman, Sylvia van Mildert, Evalien van t Veen Koers en werkwijze Van: Frank Hoek, Roel Meeuwsen, Robert Wortman, Adam Almarini, Madelon Veerman, Sylvia van Mildert, Evalien van t Veen Inleiding Dit voorstel voor de koers en werkwijze van de wijkraad

Nadere informatie

Agenda commissie Mens en Samenleving van 12 mei 2016

Agenda commissie Mens en Samenleving van 12 mei 2016 Griffie Gemeenteraad Utrecht Secretariaat raadscommissie Mens en Samenleving Postbus 16200 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 64 / 286 10 94 E-mail commissiemensensamenleving.secr@utrecht.nl www.utrecht.nl/gemeenteraad

Nadere informatie

Griffie werkplan 2012

Griffie werkplan 2012 Griffie werkplan 2012 De griffie is de directe ondersteuning en adviseur van de gemeenteraad: ze ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en de raadscommissies bij de uitvoering in haar functie als volksvertegenwoordiger,

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Agenda commissie Mens en Samenleving van 22/24 november 2016

Agenda commissie Mens en Samenleving van 22/24 november 2016 Griffie Gemeenteraad Utrecht Secretariaat raadscommissie Mens en Samenleving Postbus 16200 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 64 / 286 10 94 E-mail commissiemensensamenleving.secr@utrecht.nl www.utrecht.nl/gemeenteraad

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 1. Beschrijving werkzaamheden werkgroep Bij motie d.d. 18 december 2014 (zie hier) heeft de gemeenteraad van Delft besloten tot het instellen

Nadere informatie

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006.

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. 2006. Nr.: 06.0025 Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. In maart 2005 heeft de fractie van D66 de Notitie Bestuurlijke Vernieuwing uitgebracht, met als ondertitel: Het Forum Lugdunum:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet B e s l u i t: vast te stellen de spelregels voor raadsleden van Almere 2012 1.1 Inleiding In Almere willen we op een open

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Een duidelijk beeld krijgen van het waarom en hoe anders vergaderen een nieuwe vergaderschema

Nadere informatie

draadswijzer week 04 Zwolle

draadswijzer week 04 Zwolle draadswijzer week 04 Zwolle Agenda Raadsplein Maandag 1 februari 2016 Raadzaal Informatieronde 19.30 uur Start informatieronde met aan het begin de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken over onderwerpen

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden Jaarplan 2015 1 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds eind 2006

Nadere informatie

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer:

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer: Raadsvergadering 01-12-2015 Volgnummer 113-2015 Onderwerp Wijziging beleidsnota Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement Programmanummer - Registratienummer Collegevergadering 29-09-2015

Nadere informatie

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Rapport Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201401021

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

Nr Houten, 13 mei 2008

Nr Houten, 13 mei 2008 Nr. 2008-024 Houten, 13 mei 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programmabegroting 2009 en jaarrekening 2007 Bestuur Regio Utrecht (BRU) Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2009

Nadere informatie

De gemeenteraad, helder in woord en daad!

De gemeenteraad, helder in woord en daad! De gemeenteraad, helder in woord en daad! Communicatieplan 2006-2010 gemeenteraad Haaren 1. Inleiding Sinds de invoering van het duale stelsel is de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende

Nadere informatie

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD Nota auditcommissie gemeente Simpelveld In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een auditcommissie. Deze nota bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wat

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad Voorstel: 1. Vanaf 1 april 2013 overgaan tot een maandelijkse cyclus van raadsvergaderingen. 2. In de

Nadere informatie

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 4 Het landsbestuur (regering en parlement) Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel De bezuinigingen op het

Nadere informatie

Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003

Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003 Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003 Inleiding In de commissie Algemeen Bestuur is de wens uitgesproken om over de communicatie van de gemeenteraad

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 06-12-2016 Aanvang: 19:00 Tijd Collegekamer 1.25 17:30 Presidium 18:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Parkeerverordening 2017 en Verordening Parkeerbelastingen 2017:

Nadere informatie

draadswijzer week 01 Zwolle

draadswijzer week 01 Zwolle draadswijzer week 01 Zwolle Agenda Raadsplein Maandag 11 januari 2016 Raadzaal Besluitvormingsronde 19.30 uur Start besluitvormingsronde met de volgende hamerstukken: - Nota van Uitgangspunten MPV 2016*

Nadere informatie

Wij zijn de gemeenteraad. Midden in de dynamiek van de stad

Wij zijn de gemeenteraad. Midden in de dynamiek van de stad Wij zijn de gemeenteraad Midden in de dynamiek van de stad 1 Verbinding De samenleving verandert en daarmee ook de rol van de gemeenteraad als lokale volksvertegenwoordiging. De samenleving organiseert

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie 1 Registratienr.: Z/14/000757/742 Agendapunt 11

Pagina 1 van 6 Versie 1 Registratienr.: Z/14/000757/742 Agendapunt 11 Pagina 1 van 6 Versie 1 Afdeling: Griffie Leiderdorp, 3 juli 2014 Onderwerp: Pilot nieuwe vergaderstructuur Aan de raad. Beslispunten 1. Een pilot van een half jaar uit te voeren met een driewekelijkse

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners 1 Waarom veranderen? We willen dualer debatteren We willen korter/ efficiënter vergaderen We willen meer

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie en zorg

Maatschappelijke participatie en zorg initiatiefvoorstel datum vergadering 9 november 2015 agendapunt 12 volgnummer 15-166 onderwerp De gemeenteraad op zoek naar het verhaal achter de cijfers van Wmo en Jeugdhulp behandelen in raadscommissie

Nadere informatie

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd:

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd: MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, H. Sepers Betreft : Begroting 10 november 2016 Datum : 4 november 2016 Beste raadsleden, Op donderdag 10 november staat de raadsvergadering in het teken van de begroting.

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Agenda commissie Mens en Samenleving van 3 maart 2016

Agenda commissie Mens en Samenleving van 3 maart 2016 Griffie Gemeenteraad Utrecht Secretariaat raadscommissie Mens en Samenleving Postbus 16200 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 64 / 286 10 94 E-mail commissiemensensamenleving.secr@utrecht.nl www.utrecht.nl/gemeenteraad

Nadere informatie

Agenda commissie Mens en Samenleving van 8 en 10 september 2015

Agenda commissie Mens en Samenleving van 8 en 10 september 2015 Griffie Gemeenteraad Utrecht Secretariaat raadscommissie Mens en Samenleving Postbus 16200 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 64 / 286 10 94 E-mail commissiemensensamenleving.secr@utrecht.nl www.utrecht.nl/gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken

Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken pagina 1 van 5 Nieuwsbrief voor raadsleden Nummer 11, oktober 2011 Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken Bestuurders worden steeds vaker geconfronteerd met agressie en geweld. Van alle

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie