Jaarverslag Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen door te klikken op het printsymbool. Print het jaarverslag Naar de inhoudsopgave

2 Waardwonen werkt op verantwoorde wijze aan plezierig wonen in een aantrekkelijke omgeving in dialoog met huurders en maatschappeiijke partners.

3 Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Algemene ontwikkelingen... 6 Hoofdstuk 2 De organisatie Hoofdstuk 3 Prestatieveld Woningaanbod Hoofdstuk 4 Prestatieveld Kwaliteit van de voorraad Hoofdstuk 5 Prestatieveld Verhuurbeleid Hoofdstuk 6 Prestatieveld Betrekken bewoners bij beleid Hoofdstuk 7 Prestatieveld Leefbaarheid Hoofdstuk 8 Prestatieveld Wonen en zorg Hoofdstuk 9 Prestatieveld Financiën Hoofdstuk 10 Governance Hoofdstuk 11 Verslag Raad van Commissarissen Hoofdstuk 12 Kengetallen Hoofdstuk 13 De jaarrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening Overige informatie Vennootschappelijke balans Vennootschappelijk winst-en-verliesrekening Grondslagen van de vennootschappelijke jaarrekening Toelichting op de vennootschappelijke balans Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

4 Voorwoord 2010 stond in het teken van ontwikkeling Volkshuisvesting Lingewaard Wonen heet sinds 1 januari 2011 Waardwonen. Deze naam is een rechtstreekse verwijzing naar het uiterwaardengebied waarin de organisatie actief is. Het benadrukt de waarde van het gebied om in te wonen, te werken en te leven. Het verwijst naar de waarde die wij hechten aan tevreden klanten en het verhuren van kwalitatief goede woningen. Onze naam onderstreept ook de waarden en normen waar wij voor staan. Ten aanzien van 2010 maar ook de jaren daarvoor dient gezegd te worden dat het zware tijden zijn voor woningcorporaties. De overheid kijkt met grote ogen naar ons vermogen, maar realiseert zich onvoldoende wat de omvang van de maatschappelijke vraag is. Het onbeperkt doorvoeren van heffingen betekent dat wij lokaal keuzes moeten maken om onze continuïteit te waarborgen. Ook de invoering van inkomensgrenzen volgens het EU-dossier heeft inmiddels de nodige gevolgen gehad. Mensen lijken bij het zoeken naar nieuwe huisvesting tussen wal en schip te vallen en het veroorzaakt daarnaast veel administratieve rompslomp. Om haar financiële positie op orde te houden, moet een corporatie veel geld lenen op de kapitaalmarkt. Dat vraagt om kennis over waardesturing van en investering in vastgoed. Hierin heeft Waardwonen in 2010 verdere stappen gemaakt aan de hand van risicoanalyses, waarmee inzicht wordt verkregen in de toekomstige woningmarkt en de mogelijkheid om risico s van markt- en prijsontwikkelingen strak in de hand te houden. Waardwonen is een maatschappelijke vastgoedonderneming die haar klanten van kwalitatief hoogwaardige huisvesting en services wil voorzien. Zij is een bedrijf dat op transparante wijze wil samenwerken met de belanghouders en haar maatschappelijke taak wil vervullen. Maatschappelijke betrokkenheid is de basis voor samen werken, samen wonen en samen leven. Daarom wil Waardwonen dicht bij haar bewoners staan en verankerd zijn in de samenleving. Waardwonen biedt haar diensten dan ook onveranderd aan vanuit de kantoren in Huissen en Millingen aan de Rijn. Optimale leefbaarheid in het gebied staat centraal in de toekomstige activiteiten van Waardwonen en geeft richting aan een verdere professionalisering van de dienstverlening. Met dit verslag willen we ons graag verantwoorden over onze prestaties in Daarnaast richten wij ons op de toekomst. Een toekomst waarin we onze blik meer en meer van binnen naar buiten willen richten. Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor de grote betrokkenheid en inzet en alle extra inspanningen in het afgelopen jaar. Waardwonen heet iedereen Welkom thuis! Sije Holwerda Directeur-bestuurder mei

5 Van algemene waarde

6 Hoofdstuk 1 Algemene ontwikkelingen Het jaar 2010 stond voor Waardwonen in het teken van verdere ontwikkeling. Niet alleen vanwege de zoektocht naar onze nieuwe naam en de implementatie daarvan, maar ook vanwege externe ontwikkelingen binnen de sector. De gevolgen van de crisis zijn nog volop voelbaar en de bemoeienis van de overheid beperkt de mogelijkheden voor woningcorporaties in steeds verdere mate. Afgelopen jaar werd duidelijk dat niet alleen Den Haag de vrijheid van corporaties steeds meer wil beperken, ook Brussel legt nieuwe regelgeving op. Vanaf 1 januari 2011 worden namelijk inkomenseisen gehanteerd bij de toewijzing van de woningen met een huurprijs tot 652,52. Wij moeten minimaal 90 procent van onze woningen toewijzen aan huishoudens met een fiscaal inkomen van maximaal Deze regeling is binnen de Europese Unie tot stand gekomen en Waardwonen kiest ervoor om deze inkomensvoorwaarden te volgen. Waardwonen wil hiermee namelijk bereiken dat de overheid de gevolgen van haar beleid onder ogen ziet. Wij verwachten dat door dit beleid van de overheid een grote groep mensen met een inkomen tussen de en overal buiten de boot valt. Zij zijn vaak niet in staat om een woning te kopen, aangezien de eisen voor de financiering hiervan steeds verder verscherpen. Deze klanten zijn nu aangewezen op commerciële verhuurders omdat een betaalbare woning voor hen niet meer is weggelegd. Aedes en de Woonbond pareerden deze aanvallen van de overheid in het verleden onvoldoende. Met de aanstelling van Marc Calon is er een nieuwe richting gegeven aan Aedes wat Waardwonen als erg positief ervaart. Met name omdat Aedes hierdoor dichter bij de leden is komen te staan. Lokale ontwikkelingen Het werkgebied van Waardwonen bestaat uit Angeren, Bemmel, Doornenburg, Haalderen, Huissen en Millingen aan de Rijn. Ondanks de aanzuigende werking van grote steden als Arnhem en Nijmegen groeit de lokale woningmarkt. We verwachten dat de vraag naar huurwoningen zal toenemen, terwijl de koopmarkt vooralsnog niet verder zal groeien maar juist dalen. Met name de vraag naar eengezinswoningen is in het afgelopen jaar gestegen. Voor degenen die wel willen kopen, hanteren wij interessante aankoopregelingen, namelijk Koop garant en Koopcomfort. Ondanks de recessie hebben wij meer woningen verkocht dan verwacht. De gemiddelde opbrengst per woning daarentegen was wel minder groot. We hebben namelijk meer woningen onder Koop garant verkocht dan verwacht. Al met al is er dus wel meer resultaat geboekt door een groter aantal verkochte woningen. 6

7 Hoofdstuk 1 Algemene ontwikkelingen Gemeente Waardwonen heeft met de gemeenten Lingewaard en Millingen aan de Rijn een aantal gezamenlijke ambities. Dit is het realiseren van voldoende betaalbare woningen, het goed kunnen huisvesten van huishoudens met lage inkomens, een breed aanbod aan wonen bieden, zorg en welzijn bieden aan ouderen en mensen met een functiebeperking en het creëren van leefbare dorpen en wijken. Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn beide colleges uitgenodigd voor een zeer inspirerende bijeenkomst met presentaties van ons management team. Naar aanleiding hiervan hebben wij afgesproken dat Waardwonen vaker en sneller wordt betrokken bij ontwikkelingen in de gemeente. Dit geeft ons de kans om mee te ontwikkelen en te sturen. Tevens is afgesproken dat wij samen werken ten aanzien van beleidsontwikkeling op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. Begin 2011 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. In 2006 hebben Waardwonen en de gemeente Lingewaard hun gezamenlijke ambities op het terrein van wonen omgezet in concrete afspraken voor 2006 tot Deze afspraken zijn in 2010 geëvalueerd: alle partijen zijn tevreden over de werkwijze en de naleving. Ook werd de noodzaak voor het maken van dergelijke prestatieafspraken benadrukt. Het is een belangrijk instrument om doelen te kunnen verwezenlijken. Kortom, het maken van nieuwe afspraken was een logisch vervolg en er zijn inmiddels prestatieafspraken gemaakt die doorlopen tot ultimo 2011 die passen bij de volkshuisvestelijke visie van Waardwonen. De reden dat er jaarafspraken zijn gemaakt ligt in het feit dat de Koersnota van de stadsregio nog niet definitief is. Naar verwachting zal dit medio 2011 plaatsvinden. Vanaf dat moment worden weer meer jarenprestatieafspraken gemaakt. Met de gemeente Millingen aan de Rijn hebben we ook prestatie afspraken. Deze afspraken zijn in 2007 geformuleerd en liepen eind 2010 ten einde. In 2010 zijn de afspraken geëvalueerd en in 2011 maken we nieuwe meerjarenafspraken. In 2010 golden de volgende afspraken: Er vindt minimaal tweemaal per jaar formeel bestuurlijk overleg plaats; De gewenste nieuwbouw voor 2010 is, voor de gemeente Lingewaard 37 woningen, waarvan 18 in de betaalbare klasse en 19 in de middel dure klasse. Voor de gemeente Millingen aan de Rijn zijn het 20 sociale huurwoningen; Het ontwikkelpotentieel wordt jaarlijks gezamenlijk doorgenomen; De grondprijs sociale huurwoningen wordt jaarlijks geïndexeerd; De kwaliteitseisen voor nieuwbouw zijn: minimaal 70 vierkante meter woonoppervlakte; Qua woonruimteverdeling wordt de regionale huisvestingsverordening gevolgd; Het verkoopbeleid bestaat in 2010 uit circa 50 woningen voor de gemeente Lingewaard en 25 woningen voor de gemeente Millingen aan de Rijn; Waardwonen conformeert zich aan het woonruimteverdelingsbeleid van De Stadsregio Arnhem-Nijmegen; In het kader van herstructurering slopen we 15 woningen en bouwen we 27 appartementen; Bewoners worden in een vroeg stadium betrokken bij woningbouw op herstucturerings- en uitbreidingslocaties; In 2008 hebben de gemeente Lingewaard en Waardwonen een WMO-convenant getekend op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In 2010 is het WMO-convenant met de gemeente Millingen aan de Rijn getekend; Op structurele basis is er overleg tussen de gemeente Lingewaard en Waardwonen over de besteding van het gezamenlijk leefbaarheidsbudget. Zorgpartijen Waardwonen heeft in 2010 meerjarige afspraken gemaakt met Stichting Zorgcentra Betuweland en Stichting De Driestroom ten aanzien van de ontwikkeling en realisatie van Woonzorgcomplex Loovelden. De afdeling Woondiensten heeft vanaf 2011 besloten om minimaal een keer per jaar met de zorgpartijen die bij Waardwonen woonruimte huren of wensen te huren, overleg te voeren. Tijdens dit overleg bespreken we actuele ontwikkelingen en delen we elkaars visie om elkaar te kunnen ondersteunen of versterken ten aanzien van de uitvoering van beleid. Waardwonen vindt het belangrijk om mensen met een beperking, die extra hulp nodig hebben bij het wonen, te helpen. Door van elkaars ervaring gebruik te maken versterken corporaties en zorginstanties elkaar met als doel een leefbare samenleving. 7

8 Hoofdstuk 1 Algemene ontwikkelingen WMO Waardwonen heeft in september 2008 een WMO-convenant met de gemeente Lingewaard ondertekend. Hierin is afgesproken dat Waardwonen en de gemeente samenwerken en elkaar over en weer te informeren op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de gemeente Millingen aan de Rijn is in 2010 het convenant gesloten. Door een aantal wisselingen binnen de gemeente heeft de afronding van het convenant wat langer geduurd. KR8 KR8-corporaties (spreek uit kracht ) zijn negen (oorspronkelijk acht) corporaties die nauw samenwerken op verschillende terreinen en dezelfde visie delen waar het gaat om grote volkshuisvestelijke opgaven in de zogenoemde Stadsregio Arnhem-Nijmegen. De corporaties die in KR8-verband werken zijn: Laris Wonen en diensten, Oosterpoort, Portaal Arnhem-Nijmegen, Standvast Wonen, Talis, Vivare, Volkshuisvesting Arnhem, Woonservice IJsselland en Waardwonen. De KR8-corporaties willen de uitdagingen op het gebied van de volkshuisvesting in de stadsregio Arnhem-Nijmegen gezamenlijk, maar ook vanuit hun individuele uitdagingen en ambities, oppakken. In 2010 is in de beleidsgroep gesproken over duurzaamheid, de Keten van kansen en het woonruimte verdeelbeleid. Het succes van 2010 voor KR8 is het duurzaamheidscongres waar in groot comité is gesproken over duurzame ontwikkelingen en de realisatie daarvan. Het woonruimteverdeelbeleid is in 2010 geëvalueerd in opdracht van KR8 en de stadsregio. Door het EU-besluit moest de huisvestingsverordening worden aangepast, aangezien per 1 januari 2011 weer inkomenseisen kunnen worden gehanteerd. In KR8-verband is gesproken hoe hiermee om te gaan en besloten dat ieder zijn eigen koers vaart. Waardwonen heeft besloten geen risico te lopen ten aanzien van WSW-borging van leningen en de regels te volgen. Wij stellen dan ook vanaf 1 januari 2011 maximale inkomenseisen voor onze woningen onder de liberalisatiegrens. Governance Waardwonen onderschrijft de AedesCode, maar heeft daarnaast al jarenlang een eigen code en een reglement voor bestuur en toezicht met de titel Rollen en Regels. Met deze code zeggen we niet klakkeloos ja tegen de gestelde regels, maar denken vanuit de waarden van Waardwonen. Waardwonen heeft in een Integriteitscode vastgelegd welke zaken specifiek van toepassing zijn op de interne toezichthouders, zoals onverenigbaarheden, transparantie in nevenfuncties, zakelijke belangen, cadeaus en geschenken, maatschappelijke verbindingen en strijdige belangen. In Rollen en Regels is ook de relatie gelegd met de statuten van Waardwonen. Op onze website is het complete reglement Rollen en Regels voor iedereen in te zien en te downloaden. Beloning directeur-bestuurder Voor de beloning van de directeur-bestuurder golden tot en met 2009 de uitgangspunten zoals bepaald door de commissie Izeboud. In 2010 is een Sectorbrede Beloningscode voor Bestuurders van Woningcorporaties uitgewerkt en goedgekeurd door de Vereniging van Toezichthouders van Woningbouwcorporaties en Het Directeurencontact. De Raad van Commissarissen heeft besloten deze nieuwe Beloningscode te volgen om daarmee heldere en actuele afspraken te creëren aangaande de beloning van de directeur-bestuurder. Er is en wordt beloond binnen de kaders van deze Sectorbrede Beloningscode. Het brutoloon van de directeur-bestuurder bedroeg over ,- (inclusief vakantiegeld). De kosten van de pensioenopbouw waren ,-. 8

9 Hoofdstuk 1 Algemene ontwikkelingen Visitatie In de AedesCode is opgenomen dat een corporatie zich één keer in de vier jaar moet laten visiteren. Zo n visitatie houdt in dat een onafhankelijke commissie de organisatie beoordeelt om inzicht te krijgen in het functioneren ervan. Vanwege de fusie en alle organisatorische veranderingen die zijn doorgevoerd heeft er bij Waardwonen nog geen visitatie plaatsgevonden. Wel is in 2010 de keuze gemaakt om Ecorys de visitatie uit te laten voeren. De afronding hiervan staat voor de zomer van 2011 gepland. Ondernemingsplan De informatie die uit het visitatierapport komt, gebruiken we ook voor het opstellen van een nieuw ondernemings plan. Het vorige ondernemingsplan is geëvalueerd en er is besloten om in 2011 het huidige plan te actualiseren. Naast de informatie die uit het visitatierapport komt, organiseren wij een stakeholdersbijeenkomst om nog directer en actiever te kunnen praten met alle partijen die met de volkshuisvesting te maken hebben en hen in onze toekomstplannen te betrekken. Duurzaamheid en portefeuillestrategie Het door Waardwonen te voeren duurzaamheidsbeleid zal een wezenlijk onderdeel vormen van het onder nemings plan en de daaraan gekoppelde portefeuillestrategie die voor 2011 op de agenda staan. De eerste fase van de portefeuillestrategie is in 2010 afgerond. 9

10 Waard om te werken

11 Hoofdstuk 2 De organisatie In het verslagjaar stond de fusie centraal. De administratieve organisaties van Lingewaard Wonen en Volkshuisvesting Millingen aan de Rijn zijn samengesmolten en dat heeft zichtbaar vruchten afgeworpen. Waardwonen is een krachtigere speler op de woningmarkt. Met een professioneel personeels beleid staat de organisatie als een huis. De nieuwe naam Waardwonen is een rechtstreekse verwijzing naar het uiterwaardengebied waarin de organisatie actief is. Het benadrukt tevens de waarde van het gebied om in te wonen, te werken en te leven. Daarnaast refereert het aan normen en waarden en op een plezierige manier met elkaar samen leven. De naam is tot stand gekomen door het uitschrijven van een prijsvraag. Zowel huurders als medewerkers hebben hiervoor ideeën ingediend. Uiteindelijk is de uitslag een combinatie geworden van beide. De nieuwe naam is al helemaal inge burgerd. Mensen zijn erg enthousiast over de naam en de daarmee samengaande nieuwe huisstijl die een stuk moderner en fleuriger is. Het logo van Waardwonen is samengesteld uit gestileerde personen, gepositio neerd in de vorm van het typische uiterwaardbloemetje de Ooievaarsbek. Het verbeeldt de trots, veelkleurigheid en verbondenheid van het gebied en haar bewoners en de verantwoordelijkheid van Waardwonen om dit verder te ontwikkelen en te ondersteunen. Niet alleen de medewerkers zijn hier trots op, ook onze stake holders vinden de nieuwe naam en huisstijl bij ons passen. Ook de afdeling Personeelszaken heeft een nieuwe naam gekregen, Personeel & Organisatie. Sinds 2010 staat er een solide afdeling Personeel & Organisatie met meer taken en verantwoordelijkheden. Zo is er regelmatig overleg met de directeur-bestuurder, managers en de ondernemingsraad (OR) wat een grotere betrokkenheid met zich meebrengt. In 2010 hebben de diverse organisatiewijzigingen die plaatsvonden in 2009 verder vorm gekregen. Organisatorische wijzigingen In 2010 hebben we hard gewerkt aan de invulling van ons personeelsbestand. Met het management team zijn afspraken gemaakt over toekomstige mogelijkheden en de ontwikkeling van de organisatie. Het vertrek van de bestuurs adviseur-businesscontroller heeft gezorgd voor verschillende taakverschuivingen. De functie van bestuurs adviseur-businesscontroller, tevens management team-lid, is komen te vervallen en de manager Financiële Bedrijfsvoering heeft een groot gedeelte van het takenpakket van de businesscontroller overgenomen. Daarnaast is tijdelijk een businesscontroller aangetrokken voor de resterende taken. Eind 2010 is ook de manager van de afdeling Vastgoed & Ontwikkeling uit dienst getreden. Momenteel draagt een interim-manager twee dagen per week zorg voor de lopende zaken. Tevens hebben we een nieuwe tak projectontwikkeling opgezet die in 2011 verder vorm moet krijgen. De nieuwbouwinvesteringen bevatten de nodige risico s waardoor er vooral wordt gekeken naar analyse, sturing en bewaking. Eind 2010 is een wervingsprocedure gestart voor beide management team-functies. Begin 2011 is een nieuwe manager aangenomen die de afdeling Financiële Bedrijfsvoering weer compleet maakt. Op eigen verzoek en in goed overleg is de voormalige manager Financiële Bedrijfsvoering binnen de organisatie werkzaam als seniormedewerker Financiële Bedrijfsvoering. 11

12 Hoofdstuk 2 De organisatie Organogram Na de genoemde organisatorische wijzigingen ziet het organogram er als volgt uit. Directeurbestuurder Personeel en Organisatie Woondiensten Vastgoed & Ontwikkeling Directie- en managementsecretariaat Seniormedewerker Woondiensten Hoofd Onderhoud Financiële Bedrijfsvoering Seniormedewerker Financiële Bedrijfsvoering Beheer & Onderhoud Financiëleen Huuradministratie Facilitaire Zaken Woonservice Klantenservice Projectontwikkeling Automatisering Secretariaat Personele opbouw Waardwonen heeft eind 2010 de volgende personele opbouw: Afdeling Aantal medewerkers Directie 1 Personeel & Organisatie 1 Directie- en managementsecretariaat 2 Financiële Bedrijfsvoering 11 Vastgoed & Ontwikkeling 14 Woondiensten 13 TOTAAL 42 Efficiëntieslag De organisatiewijzigingen van 2009 hebben in 2010 hun vruchten afgeworpen. Er heeft een behoorlijke efficiëntie slag plaatsgevonden. De samenvoeging van de voormalige afdeling Bewonerszaken met het Secretariaat tot de afdeling Woondiensten heeft zowel voor de medewerkers als voor onze klanten goed uitgepakt. Ook het werken in rayons op de afdeling Vastgoed & Ontwikkeling is een enorme verbetering gebleken. Binnen de gemeenten rijden de opzichters nu in een vast werkgebied. Door de nieuwe bedrijfsauto s zijn zij goed herkenbaar. Onze huurders zijn erg te spreken over hun vaste aanspreekpunt. 12

13 Hoofdstuk 2 De organisatie Fusie Waardwonen is door de fusie een krachtigere speler geworden op de woningmarkt. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is de impact van de fusie op de organisatie minimaal gebleken. Een enkeling moest van standplaats veranderen. Ook hebben er taakverschuivingen plaatsgevonden. De ene medewerker heeft dat wat beter opgepakt dan de andere, maar het bleek allemaal een kwestie van wennen. Al met al kunnen wij zeggen dat de fusie geen grote organisatorische wijzigingen met zich mee heeft gebracht. De grootste verandering is eigenlijk de organisatiewijziging die zich in 2009 al heeft voltrokken. Iedereen heeft zijn plek inmiddels weer gevonden en is positief over de veranderingen. Kernwaarden In de toekomst willen wij de nieuwe organisatie verder vorm gaan geven. Dat wil zeggen dat we onze omgevings gerichte kernwaarden (maatschappelijk gedreven, inspirerend, betrouw baar, betrokken, plattelands), die voort zijn gekomen uit het naamgevingstraject met Initio, gaan realiseren en verder gaan met de positionering van de organisatie. We willen meer zichtbaarheid creëren, zowel intern als extern. In 2009 hebben we al aandacht besteed aan onze organisatorische kernwaarden via FORS (de vier kernwaarden die uit het ondernemingsplan zijn gekomen: Flexibiliteit, Omgevingsgericht, Resultaatgericht en Samenwerking). Vanwege de omvang van de agenda hebben we in 2010 FORS geen prioriteit kunnen geven. De organisatie erkent het belang van FORS en gaat in 2011 kijken of dit kan worden gekoppeld aan de nieuwe omgevingsgerichte kernwaarden. In 2011 zullen wederom workshops voor FORS worden gehouden. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe website. In de toekomst willen we een interactieve website waar klanten hun eigen huurgegevens kunnen vinden. Ook kunnen zij hier straks terecht voor het melden van een storing en direct een afspraak inplannen. Er is een webteam in het leven geroepen om de website up-to-date te houden. De verantwoordelijkheden van het webteam worden op korte termijn in een contentbeheerplan en redactiestatuut vastgelegd. In het webteam zitten vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een technisch systeem waarmee het aantal bezoeken kan worden bijgehouden. Personeelsbeleid Op 1 januari 2010 waren er 45 medewerkers in dienst. Per 31 december 2010 waren dat er 42. Dat staat gelijk aan 35 FTE. De gemiddelde leeftijd van een medewerker van Waardwonen is 41 jaar. In het jaar 2010 zijn er vier medewerkers uit dienst getreden en is er een medewerker in dienst gekomen. Na 35 jaar dienstverband is een van onze medewerkers met pensioen gegaan. Dat geeft onder andere wel aan dat het verloop binnen onze organisatie laag is. Medewerkers blijven vaak lang in dienst bij Waardwonen. De gemiddelde tijd dat medewerkers in dienst zijn is 9 jaar. De fusie en de verdere positionering maken het voor ons noodzakelijk om kritisch te kijken naar ons personeels beleid. Op een aantal punten moeten we ons beleid actualiseren. Zo is gekeken naar de mogelijkheid tot het invoeren van flexibele werktijden. In principe is het mogelijk om binnen onze organisatie eerder of later te beginnen, maar voor sommige afdelingen, zoals klantenservice en telefoondienst van de reparatielijn (die van 8.30 tot uur bemand moeten zijn), is dat niet haalbaar. Met ingang van 1 januari 2011 is de regeling flexibele werktijden tussen 8.00 en uur van kracht. Samen met de invoering van de nieuwe huisstijl is met ingang van 1 januari 2011 een zestal auto s in gebruik genomen. Doel hiervan is om onze zichtbaarheid op straat te vergroten. De auto s zijn voorzien van digitale kilometerregistratie die wij uit kunnen lezen. Dit werkt een stuk efficiënter dan kilometerregistratie voor het gebruik van privéauto s. 13

14 Hoofdstuk 2 De organisatie Belonen en beoordelen Het beoordelingssysteem dat we in 2009 hebben aangepast, is in het jaar 2010 geëvalueerd. Het nieuwe beoordelings- en beloningssysteem, waarin de organisatiegerichte kernwaarden van FORS zijn opgenomen, is volledig geïmplementeerd. Het systeem bestaat uit drie gesprekken: een doelstellingsgesprek (waarin maximaal vijf resultaatafspraken worden gemaakt), een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek. In het doelstellings gesprek worden minimaal twee resultaatafspraken gemaakt, een gericht op de ontwikkeling (bijvoorbeeld opleiding en training) en een functiegerelateerde (inhoudelijk). De bedoeling is dat de medewerkers resultaatafspraken SMART formuleren. Behaal je goede resultaten, dan staat daar ook iets tegenover. Het stimuleert de motivatie en de ontwikkeling van de medewerkers nu het beoordelingssysteem gekoppeld is aan een salarisontwikkeling. Over het algemeen zijn de ervaringen met het nieuwe systeem positief. Het is essentieel dat er eenduidige toepassing van het systeem is onder de managers, daarom houdt het management team extra sessies om de kwaliteit van het systeem te bewaken. Bijzonder laag verzuim Het doel van het verzuimbeleid van Waardwonen is het voorkomen van onnodig verzuim, het oplossen van problemen die ten grondslag liggen aan het verzuim en het verminderen van vermijdbare schade aan mede werkers en de organisatie. Waardwonen heeft in het jaar 2010 een bijzonder laag verzuim laten zien. Het percentage bedroeg 1,97 procent (inclusief langdurig verzuim en exclusief zwangerschap en stagiairs) tegenover een percentage van 2,4 procent in het jaar Ten opzichte van het landelijk gemiddelde en andere corporaties in onze branche scoren we heel laag. Training en scholing In 2010 zijn veel scholingen en trainingen gevolgd. Verschillende afdelingen hebben deelgenomen aan de cursus over energielabels in het woningwaarderingsstelsel. Medewerkers hebben trainingen over huurrecht, bouw tekeningen lezen, succesvol overleggen met bewonerscommissies en bemiddelen bij burenoverlast gevolgd. Waardwonen wil proactief zijn en open naar buiten treden. Daarom is binnen het management team veel aandacht voor coaching en presenteren. Drie medewerkers zijn bezig met het volgen van een HBOopleiding, respectievelijk op het gebied van personeelsmanagement, communicatie en bouwmanagement. Op het gebied van gezondheid heeft een groot deel van het personeel deelgenomen aan een herhalingscursus reanimatie en gebruik van AED (Automatische Externe Defibrillator). De begroting voor opleidingen bedroeg in In totaal is hieraan dit jaar ongeveer uitgegeven. Waardwonen hecht erg veel waarde aan ontwikkeling binnen de organisatie en zal ook in 2011 haar medewerkers weer de mogelijkheid bieden tot het volgen van cursussen en opleidingen. POP Een belangrijk onderdeel van het studiereglement is het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) waar Waardwonen in 2009 mee gestart is. Een aantal medewerkers heeft destijds aangeven te willen doorgroeien naar een andere functie. Door middel van een POP kunnen we daar gehoor aan geven. Op dit moment heeft één medewerker in samenwerking met de direct leidinggevende een POP opgesteld. Deze persoon volgt een opleiding om binnen een aantal jaren te bekijken of doorgroei naar een andere functie mogelijk is. 14

15 Hoofdstuk 2 De organisatie Constructief OR-overleg De relatie met de OR is goed. De overleggen zijn proactief en vinden plaats in een open cultuur. De samen werking is erg constructief. Ook de OR is tevreden over deze samenwerking. De samenstelling van de OR is in 2010 niet veranderd. De OR heeft wel verkiezingen gehouden, maar omdat er geen nieuwe kandidaten zijn aangedragen vanuit de organisatie is besloten dat de huidige OR in dezelfde samen stelling doorgaat. Er is vier keer overleg geweest tussen de directie en de OR (regulier overleg). In verband met de CAO-wijzigingen hebben er nog twee extra overleggen plaatsgevonden. De volgende onderwerpen zijn in 2010 aan de orde geweest: fusie/organisatiewijzigingen; regelingen flexibele werktijden; CAO-wijzigingen; loopbaanontwikkelingsbudget; kilometervergoeding (zakelijk en woon-werk); samenwerkingsovereenkomst Woningstichting Gendt; inzetten bedrijfsauto s en daarbij behorende regeling en uitgangspunten. Arbobeleid In 2010 heeft het arbobeleid meer vorm gekregen. Met het arbobeleidsplan zorgt Waardwonen voor optimale arbeidsomstandigheden, zowel voor het eigen personeel als voor tijdelijke (ingeleende) medewerkers. De veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers worden zoveel mogelijk bevorderd en daar waar mogelijk geborgd zodat risico s tot een minimum worden gereduceerd. Het voorkomen van persoonlijk letsel en de zorg voor veiligheid van derden krijgt extra aandacht. Het is de bedoeling om in 2011 de medewerkers van Waardwonen een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) in samenwerking met Keurcompany aan te bieden. In 2010 zijn de bedrijfshulpverleners van Waardwonen op herhalingscursus geweest. In overleg met de preventiemedewerker bekijkt de afdeling Personeel & Organisatie welke andere zaken op het gebied van arbo in 2011 kunnen worden opgepakt. Al met al is de uitvoering van het arbobeleid sterk verbeterd: Het ontruimingsplan is opgesteld en hiermee is eind 2010 geoefend; Er is een preventiemedewerker aangesteld met duidelijke taken; De bedrijfshulpverleners zijn op herhalingscursus geweest; ze zijn meer betrokken bij de gang van zaken en de medewerkers weten nu bij wie ze terecht kunnen; Bij beide kantoren zijn AED s geplaatst. Binnen Waardwonen zijn twee vertrouwenspersonen aanwezig; een vrouwelijke en een mannelijke. Hiervoor is gekozen omdat dit in sommige gevallen positiever kan uitpakken. Indien zich vervelende situaties voordoen hebben medewerkers de keuze tussen een mannelijke of een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Jaarlijks vindt er een gesprek plaats met de directeur-bestuurder. In 2010 hebben zich geen meldingen voorgedaan. 15

Inhoud. Voorwoord... 5

Inhoud. Voorwoord... 5 Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit... 12 Waarde door beleid... 14 Waarde voor de klant... 18 Waarde door de organisatie... 20

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid

Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Balanceren tussen wendbaarheid en koersvastheid Jaarverslag Wonen Meerssen 2014 Colofon Jaarverslag 2014 Wonen Meerssen Eindredactie Wonen Meerssen Realisatie Wonen Meerssen Ontwerp Wonen Meerssen Fotografie

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Woonstichting Gendt te Gendt

Woonstichting Gendt te Gendt Bijlage 2d Woonstichting Gendt te Gendt Visitatieperiode 2010 2013 Zeist, 18 augustus 2014 Visitatiecommissie: Fred Sanders, voorzitter en visitator Leny Braks, visitator Bas Gietemans, visitator-secretaris

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS...

WE ZIJN ER VOOR ONZE HUURDERS... Stichting WoonInvest Jaarverslag 2014 WoonInvest Charlotte van Pallandtlaan 2 2272 TR Voorburg Postbus 163 2270 AD Telefoon 070 301 11 00 E-mailadres algemeen@wooninvest.nl Inhoudsopgave 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag JAARVERSLAG 2014 Missie Woonstichting De Zes Kernen is een lokaal verankerd sociaal huisvester, die zich verantwoordelijk opstelt voor het prettig wonen en leven in elke kern van de (voormalige) gemeente

Nadere informatie

De heldere keuzes van Servatius. Jaarverslag 2012

De heldere keuzes van Servatius. Jaarverslag 2012 De heldere keuzes van Servatius Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Titel Pagina Voorwoord 5 6 Financiën 38 1 Inleiding 6 2 Interne ontwikkelingen 8 9 9 9 11 11 12 Solide financiële positie Risico s en risicobeheer

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen.

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen. Jaarverslag 2014 [VISIE] HEEMwonen is een hybride organisatie die zich inzet voor de maatschappij, de huurder ziet als klant, de wijk als vertrekpunt en een invloedrijke positie heeft in de regio. Handelend

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012 24 april 2013 Jaarverslag Mitros 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel I Waardevol Wonen in 2012... 6 1. Resultaten 2012... 7 1.1 Koers en resultaten... 7 1.2 Mens... 7 1.3 Wijk... 8 1.4 Stenen... 8 1.5

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 19 juni 2015

Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken deltawonen 2014 2 Inhoudsopgave jaarstukken 2014 1. Fundament voor de toekomst... 5 1.1 Fundament voor de toekomst... 7 1.2 De klant voorop... 9 1.3 Duurzaam bouwen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Pagina 1 van 35 1. VOORWOORD De corporatiewereld bevindt zich in zwaar weer. De maatschappij is erg negatief over onze sector. Hoe kan dat? Natuurlijk gaan er zaken verkeerd en hebben

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie