Jaarverslag Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen door te klikken op het printsymbool. Print het jaarverslag Naar de inhoudsopgave

2 Waardwonen werkt op verantwoorde wijze aan plezierig wonen in een aantrekkelijke omgeving in dialoog met huurders en maatschappeiijke partners.

3 Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Algemene ontwikkelingen... 6 Hoofdstuk 2 De organisatie Hoofdstuk 3 Prestatieveld Woningaanbod Hoofdstuk 4 Prestatieveld Kwaliteit van de voorraad Hoofdstuk 5 Prestatieveld Verhuurbeleid Hoofdstuk 6 Prestatieveld Betrekken bewoners bij beleid Hoofdstuk 7 Prestatieveld Leefbaarheid Hoofdstuk 8 Prestatieveld Wonen en zorg Hoofdstuk 9 Prestatieveld Financiën Hoofdstuk 10 Governance Hoofdstuk 11 Verslag Raad van Commissarissen Hoofdstuk 12 Kengetallen Hoofdstuk 13 De jaarrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening Overige informatie Vennootschappelijke balans Vennootschappelijk winst-en-verliesrekening Grondslagen van de vennootschappelijke jaarrekening Toelichting op de vennootschappelijke balans Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

4 Voorwoord 2010 stond in het teken van ontwikkeling Volkshuisvesting Lingewaard Wonen heet sinds 1 januari 2011 Waardwonen. Deze naam is een rechtstreekse verwijzing naar het uiterwaardengebied waarin de organisatie actief is. Het benadrukt de waarde van het gebied om in te wonen, te werken en te leven. Het verwijst naar de waarde die wij hechten aan tevreden klanten en het verhuren van kwalitatief goede woningen. Onze naam onderstreept ook de waarden en normen waar wij voor staan. Ten aanzien van 2010 maar ook de jaren daarvoor dient gezegd te worden dat het zware tijden zijn voor woningcorporaties. De overheid kijkt met grote ogen naar ons vermogen, maar realiseert zich onvoldoende wat de omvang van de maatschappelijke vraag is. Het onbeperkt doorvoeren van heffingen betekent dat wij lokaal keuzes moeten maken om onze continuïteit te waarborgen. Ook de invoering van inkomensgrenzen volgens het EU-dossier heeft inmiddels de nodige gevolgen gehad. Mensen lijken bij het zoeken naar nieuwe huisvesting tussen wal en schip te vallen en het veroorzaakt daarnaast veel administratieve rompslomp. Om haar financiële positie op orde te houden, moet een corporatie veel geld lenen op de kapitaalmarkt. Dat vraagt om kennis over waardesturing van en investering in vastgoed. Hierin heeft Waardwonen in 2010 verdere stappen gemaakt aan de hand van risicoanalyses, waarmee inzicht wordt verkregen in de toekomstige woningmarkt en de mogelijkheid om risico s van markt- en prijsontwikkelingen strak in de hand te houden. Waardwonen is een maatschappelijke vastgoedonderneming die haar klanten van kwalitatief hoogwaardige huisvesting en services wil voorzien. Zij is een bedrijf dat op transparante wijze wil samenwerken met de belanghouders en haar maatschappelijke taak wil vervullen. Maatschappelijke betrokkenheid is de basis voor samen werken, samen wonen en samen leven. Daarom wil Waardwonen dicht bij haar bewoners staan en verankerd zijn in de samenleving. Waardwonen biedt haar diensten dan ook onveranderd aan vanuit de kantoren in Huissen en Millingen aan de Rijn. Optimale leefbaarheid in het gebied staat centraal in de toekomstige activiteiten van Waardwonen en geeft richting aan een verdere professionalisering van de dienstverlening. Met dit verslag willen we ons graag verantwoorden over onze prestaties in Daarnaast richten wij ons op de toekomst. Een toekomst waarin we onze blik meer en meer van binnen naar buiten willen richten. Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor de grote betrokkenheid en inzet en alle extra inspanningen in het afgelopen jaar. Waardwonen heet iedereen Welkom thuis! Sije Holwerda Directeur-bestuurder mei

5 Van algemene waarde

6 Hoofdstuk 1 Algemene ontwikkelingen Het jaar 2010 stond voor Waardwonen in het teken van verdere ontwikkeling. Niet alleen vanwege de zoektocht naar onze nieuwe naam en de implementatie daarvan, maar ook vanwege externe ontwikkelingen binnen de sector. De gevolgen van de crisis zijn nog volop voelbaar en de bemoeienis van de overheid beperkt de mogelijkheden voor woningcorporaties in steeds verdere mate. Afgelopen jaar werd duidelijk dat niet alleen Den Haag de vrijheid van corporaties steeds meer wil beperken, ook Brussel legt nieuwe regelgeving op. Vanaf 1 januari 2011 worden namelijk inkomenseisen gehanteerd bij de toewijzing van de woningen met een huurprijs tot 652,52. Wij moeten minimaal 90 procent van onze woningen toewijzen aan huishoudens met een fiscaal inkomen van maximaal Deze regeling is binnen de Europese Unie tot stand gekomen en Waardwonen kiest ervoor om deze inkomensvoorwaarden te volgen. Waardwonen wil hiermee namelijk bereiken dat de overheid de gevolgen van haar beleid onder ogen ziet. Wij verwachten dat door dit beleid van de overheid een grote groep mensen met een inkomen tussen de en overal buiten de boot valt. Zij zijn vaak niet in staat om een woning te kopen, aangezien de eisen voor de financiering hiervan steeds verder verscherpen. Deze klanten zijn nu aangewezen op commerciële verhuurders omdat een betaalbare woning voor hen niet meer is weggelegd. Aedes en de Woonbond pareerden deze aanvallen van de overheid in het verleden onvoldoende. Met de aanstelling van Marc Calon is er een nieuwe richting gegeven aan Aedes wat Waardwonen als erg positief ervaart. Met name omdat Aedes hierdoor dichter bij de leden is komen te staan. Lokale ontwikkelingen Het werkgebied van Waardwonen bestaat uit Angeren, Bemmel, Doornenburg, Haalderen, Huissen en Millingen aan de Rijn. Ondanks de aanzuigende werking van grote steden als Arnhem en Nijmegen groeit de lokale woningmarkt. We verwachten dat de vraag naar huurwoningen zal toenemen, terwijl de koopmarkt vooralsnog niet verder zal groeien maar juist dalen. Met name de vraag naar eengezinswoningen is in het afgelopen jaar gestegen. Voor degenen die wel willen kopen, hanteren wij interessante aankoopregelingen, namelijk Koop garant en Koopcomfort. Ondanks de recessie hebben wij meer woningen verkocht dan verwacht. De gemiddelde opbrengst per woning daarentegen was wel minder groot. We hebben namelijk meer woningen onder Koop garant verkocht dan verwacht. Al met al is er dus wel meer resultaat geboekt door een groter aantal verkochte woningen. 6

7 Hoofdstuk 1 Algemene ontwikkelingen Gemeente Waardwonen heeft met de gemeenten Lingewaard en Millingen aan de Rijn een aantal gezamenlijke ambities. Dit is het realiseren van voldoende betaalbare woningen, het goed kunnen huisvesten van huishoudens met lage inkomens, een breed aanbod aan wonen bieden, zorg en welzijn bieden aan ouderen en mensen met een functiebeperking en het creëren van leefbare dorpen en wijken. Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn beide colleges uitgenodigd voor een zeer inspirerende bijeenkomst met presentaties van ons management team. Naar aanleiding hiervan hebben wij afgesproken dat Waardwonen vaker en sneller wordt betrokken bij ontwikkelingen in de gemeente. Dit geeft ons de kans om mee te ontwikkelen en te sturen. Tevens is afgesproken dat wij samen werken ten aanzien van beleidsontwikkeling op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. Begin 2011 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. In 2006 hebben Waardwonen en de gemeente Lingewaard hun gezamenlijke ambities op het terrein van wonen omgezet in concrete afspraken voor 2006 tot Deze afspraken zijn in 2010 geëvalueerd: alle partijen zijn tevreden over de werkwijze en de naleving. Ook werd de noodzaak voor het maken van dergelijke prestatieafspraken benadrukt. Het is een belangrijk instrument om doelen te kunnen verwezenlijken. Kortom, het maken van nieuwe afspraken was een logisch vervolg en er zijn inmiddels prestatieafspraken gemaakt die doorlopen tot ultimo 2011 die passen bij de volkshuisvestelijke visie van Waardwonen. De reden dat er jaarafspraken zijn gemaakt ligt in het feit dat de Koersnota van de stadsregio nog niet definitief is. Naar verwachting zal dit medio 2011 plaatsvinden. Vanaf dat moment worden weer meer jarenprestatieafspraken gemaakt. Met de gemeente Millingen aan de Rijn hebben we ook prestatie afspraken. Deze afspraken zijn in 2007 geformuleerd en liepen eind 2010 ten einde. In 2010 zijn de afspraken geëvalueerd en in 2011 maken we nieuwe meerjarenafspraken. In 2010 golden de volgende afspraken: Er vindt minimaal tweemaal per jaar formeel bestuurlijk overleg plaats; De gewenste nieuwbouw voor 2010 is, voor de gemeente Lingewaard 37 woningen, waarvan 18 in de betaalbare klasse en 19 in de middel dure klasse. Voor de gemeente Millingen aan de Rijn zijn het 20 sociale huurwoningen; Het ontwikkelpotentieel wordt jaarlijks gezamenlijk doorgenomen; De grondprijs sociale huurwoningen wordt jaarlijks geïndexeerd; De kwaliteitseisen voor nieuwbouw zijn: minimaal 70 vierkante meter woonoppervlakte; Qua woonruimteverdeling wordt de regionale huisvestingsverordening gevolgd; Het verkoopbeleid bestaat in 2010 uit circa 50 woningen voor de gemeente Lingewaard en 25 woningen voor de gemeente Millingen aan de Rijn; Waardwonen conformeert zich aan het woonruimteverdelingsbeleid van De Stadsregio Arnhem-Nijmegen; In het kader van herstructurering slopen we 15 woningen en bouwen we 27 appartementen; Bewoners worden in een vroeg stadium betrokken bij woningbouw op herstucturerings- en uitbreidingslocaties; In 2008 hebben de gemeente Lingewaard en Waardwonen een WMO-convenant getekend op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In 2010 is het WMO-convenant met de gemeente Millingen aan de Rijn getekend; Op structurele basis is er overleg tussen de gemeente Lingewaard en Waardwonen over de besteding van het gezamenlijk leefbaarheidsbudget. Zorgpartijen Waardwonen heeft in 2010 meerjarige afspraken gemaakt met Stichting Zorgcentra Betuweland en Stichting De Driestroom ten aanzien van de ontwikkeling en realisatie van Woonzorgcomplex Loovelden. De afdeling Woondiensten heeft vanaf 2011 besloten om minimaal een keer per jaar met de zorgpartijen die bij Waardwonen woonruimte huren of wensen te huren, overleg te voeren. Tijdens dit overleg bespreken we actuele ontwikkelingen en delen we elkaars visie om elkaar te kunnen ondersteunen of versterken ten aanzien van de uitvoering van beleid. Waardwonen vindt het belangrijk om mensen met een beperking, die extra hulp nodig hebben bij het wonen, te helpen. Door van elkaars ervaring gebruik te maken versterken corporaties en zorginstanties elkaar met als doel een leefbare samenleving. 7

8 Hoofdstuk 1 Algemene ontwikkelingen WMO Waardwonen heeft in september 2008 een WMO-convenant met de gemeente Lingewaard ondertekend. Hierin is afgesproken dat Waardwonen en de gemeente samenwerken en elkaar over en weer te informeren op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de gemeente Millingen aan de Rijn is in 2010 het convenant gesloten. Door een aantal wisselingen binnen de gemeente heeft de afronding van het convenant wat langer geduurd. KR8 KR8-corporaties (spreek uit kracht ) zijn negen (oorspronkelijk acht) corporaties die nauw samenwerken op verschillende terreinen en dezelfde visie delen waar het gaat om grote volkshuisvestelijke opgaven in de zogenoemde Stadsregio Arnhem-Nijmegen. De corporaties die in KR8-verband werken zijn: Laris Wonen en diensten, Oosterpoort, Portaal Arnhem-Nijmegen, Standvast Wonen, Talis, Vivare, Volkshuisvesting Arnhem, Woonservice IJsselland en Waardwonen. De KR8-corporaties willen de uitdagingen op het gebied van de volkshuisvesting in de stadsregio Arnhem-Nijmegen gezamenlijk, maar ook vanuit hun individuele uitdagingen en ambities, oppakken. In 2010 is in de beleidsgroep gesproken over duurzaamheid, de Keten van kansen en het woonruimte verdeelbeleid. Het succes van 2010 voor KR8 is het duurzaamheidscongres waar in groot comité is gesproken over duurzame ontwikkelingen en de realisatie daarvan. Het woonruimteverdeelbeleid is in 2010 geëvalueerd in opdracht van KR8 en de stadsregio. Door het EU-besluit moest de huisvestingsverordening worden aangepast, aangezien per 1 januari 2011 weer inkomenseisen kunnen worden gehanteerd. In KR8-verband is gesproken hoe hiermee om te gaan en besloten dat ieder zijn eigen koers vaart. Waardwonen heeft besloten geen risico te lopen ten aanzien van WSW-borging van leningen en de regels te volgen. Wij stellen dan ook vanaf 1 januari 2011 maximale inkomenseisen voor onze woningen onder de liberalisatiegrens. Governance Waardwonen onderschrijft de AedesCode, maar heeft daarnaast al jarenlang een eigen code en een reglement voor bestuur en toezicht met de titel Rollen en Regels. Met deze code zeggen we niet klakkeloos ja tegen de gestelde regels, maar denken vanuit de waarden van Waardwonen. Waardwonen heeft in een Integriteitscode vastgelegd welke zaken specifiek van toepassing zijn op de interne toezichthouders, zoals onverenigbaarheden, transparantie in nevenfuncties, zakelijke belangen, cadeaus en geschenken, maatschappelijke verbindingen en strijdige belangen. In Rollen en Regels is ook de relatie gelegd met de statuten van Waardwonen. Op onze website is het complete reglement Rollen en Regels voor iedereen in te zien en te downloaden. Beloning directeur-bestuurder Voor de beloning van de directeur-bestuurder golden tot en met 2009 de uitgangspunten zoals bepaald door de commissie Izeboud. In 2010 is een Sectorbrede Beloningscode voor Bestuurders van Woningcorporaties uitgewerkt en goedgekeurd door de Vereniging van Toezichthouders van Woningbouwcorporaties en Het Directeurencontact. De Raad van Commissarissen heeft besloten deze nieuwe Beloningscode te volgen om daarmee heldere en actuele afspraken te creëren aangaande de beloning van de directeur-bestuurder. Er is en wordt beloond binnen de kaders van deze Sectorbrede Beloningscode. Het brutoloon van de directeur-bestuurder bedroeg over ,- (inclusief vakantiegeld). De kosten van de pensioenopbouw waren ,-. 8

9 Hoofdstuk 1 Algemene ontwikkelingen Visitatie In de AedesCode is opgenomen dat een corporatie zich één keer in de vier jaar moet laten visiteren. Zo n visitatie houdt in dat een onafhankelijke commissie de organisatie beoordeelt om inzicht te krijgen in het functioneren ervan. Vanwege de fusie en alle organisatorische veranderingen die zijn doorgevoerd heeft er bij Waardwonen nog geen visitatie plaatsgevonden. Wel is in 2010 de keuze gemaakt om Ecorys de visitatie uit te laten voeren. De afronding hiervan staat voor de zomer van 2011 gepland. Ondernemingsplan De informatie die uit het visitatierapport komt, gebruiken we ook voor het opstellen van een nieuw ondernemings plan. Het vorige ondernemingsplan is geëvalueerd en er is besloten om in 2011 het huidige plan te actualiseren. Naast de informatie die uit het visitatierapport komt, organiseren wij een stakeholdersbijeenkomst om nog directer en actiever te kunnen praten met alle partijen die met de volkshuisvesting te maken hebben en hen in onze toekomstplannen te betrekken. Duurzaamheid en portefeuillestrategie Het door Waardwonen te voeren duurzaamheidsbeleid zal een wezenlijk onderdeel vormen van het onder nemings plan en de daaraan gekoppelde portefeuillestrategie die voor 2011 op de agenda staan. De eerste fase van de portefeuillestrategie is in 2010 afgerond. 9

10 Waard om te werken

11 Hoofdstuk 2 De organisatie In het verslagjaar stond de fusie centraal. De administratieve organisaties van Lingewaard Wonen en Volkshuisvesting Millingen aan de Rijn zijn samengesmolten en dat heeft zichtbaar vruchten afgeworpen. Waardwonen is een krachtigere speler op de woningmarkt. Met een professioneel personeels beleid staat de organisatie als een huis. De nieuwe naam Waardwonen is een rechtstreekse verwijzing naar het uiterwaardengebied waarin de organisatie actief is. Het benadrukt tevens de waarde van het gebied om in te wonen, te werken en te leven. Daarnaast refereert het aan normen en waarden en op een plezierige manier met elkaar samen leven. De naam is tot stand gekomen door het uitschrijven van een prijsvraag. Zowel huurders als medewerkers hebben hiervoor ideeën ingediend. Uiteindelijk is de uitslag een combinatie geworden van beide. De nieuwe naam is al helemaal inge burgerd. Mensen zijn erg enthousiast over de naam en de daarmee samengaande nieuwe huisstijl die een stuk moderner en fleuriger is. Het logo van Waardwonen is samengesteld uit gestileerde personen, gepositio neerd in de vorm van het typische uiterwaardbloemetje de Ooievaarsbek. Het verbeeldt de trots, veelkleurigheid en verbondenheid van het gebied en haar bewoners en de verantwoordelijkheid van Waardwonen om dit verder te ontwikkelen en te ondersteunen. Niet alleen de medewerkers zijn hier trots op, ook onze stake holders vinden de nieuwe naam en huisstijl bij ons passen. Ook de afdeling Personeelszaken heeft een nieuwe naam gekregen, Personeel & Organisatie. Sinds 2010 staat er een solide afdeling Personeel & Organisatie met meer taken en verantwoordelijkheden. Zo is er regelmatig overleg met de directeur-bestuurder, managers en de ondernemingsraad (OR) wat een grotere betrokkenheid met zich meebrengt. In 2010 hebben de diverse organisatiewijzigingen die plaatsvonden in 2009 verder vorm gekregen. Organisatorische wijzigingen In 2010 hebben we hard gewerkt aan de invulling van ons personeelsbestand. Met het management team zijn afspraken gemaakt over toekomstige mogelijkheden en de ontwikkeling van de organisatie. Het vertrek van de bestuurs adviseur-businesscontroller heeft gezorgd voor verschillende taakverschuivingen. De functie van bestuurs adviseur-businesscontroller, tevens management team-lid, is komen te vervallen en de manager Financiële Bedrijfsvoering heeft een groot gedeelte van het takenpakket van de businesscontroller overgenomen. Daarnaast is tijdelijk een businesscontroller aangetrokken voor de resterende taken. Eind 2010 is ook de manager van de afdeling Vastgoed & Ontwikkeling uit dienst getreden. Momenteel draagt een interim-manager twee dagen per week zorg voor de lopende zaken. Tevens hebben we een nieuwe tak projectontwikkeling opgezet die in 2011 verder vorm moet krijgen. De nieuwbouwinvesteringen bevatten de nodige risico s waardoor er vooral wordt gekeken naar analyse, sturing en bewaking. Eind 2010 is een wervingsprocedure gestart voor beide management team-functies. Begin 2011 is een nieuwe manager aangenomen die de afdeling Financiële Bedrijfsvoering weer compleet maakt. Op eigen verzoek en in goed overleg is de voormalige manager Financiële Bedrijfsvoering binnen de organisatie werkzaam als seniormedewerker Financiële Bedrijfsvoering. 11

12 Hoofdstuk 2 De organisatie Organogram Na de genoemde organisatorische wijzigingen ziet het organogram er als volgt uit. Directeurbestuurder Personeel en Organisatie Woondiensten Vastgoed & Ontwikkeling Directie- en managementsecretariaat Seniormedewerker Woondiensten Hoofd Onderhoud Financiële Bedrijfsvoering Seniormedewerker Financiële Bedrijfsvoering Beheer & Onderhoud Financiëleen Huuradministratie Facilitaire Zaken Woonservice Klantenservice Projectontwikkeling Automatisering Secretariaat Personele opbouw Waardwonen heeft eind 2010 de volgende personele opbouw: Afdeling Aantal medewerkers Directie 1 Personeel & Organisatie 1 Directie- en managementsecretariaat 2 Financiële Bedrijfsvoering 11 Vastgoed & Ontwikkeling 14 Woondiensten 13 TOTAAL 42 Efficiëntieslag De organisatiewijzigingen van 2009 hebben in 2010 hun vruchten afgeworpen. Er heeft een behoorlijke efficiëntie slag plaatsgevonden. De samenvoeging van de voormalige afdeling Bewonerszaken met het Secretariaat tot de afdeling Woondiensten heeft zowel voor de medewerkers als voor onze klanten goed uitgepakt. Ook het werken in rayons op de afdeling Vastgoed & Ontwikkeling is een enorme verbetering gebleken. Binnen de gemeenten rijden de opzichters nu in een vast werkgebied. Door de nieuwe bedrijfsauto s zijn zij goed herkenbaar. Onze huurders zijn erg te spreken over hun vaste aanspreekpunt. 12

13 Hoofdstuk 2 De organisatie Fusie Waardwonen is door de fusie een krachtigere speler geworden op de woningmarkt. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is de impact van de fusie op de organisatie minimaal gebleken. Een enkeling moest van standplaats veranderen. Ook hebben er taakverschuivingen plaatsgevonden. De ene medewerker heeft dat wat beter opgepakt dan de andere, maar het bleek allemaal een kwestie van wennen. Al met al kunnen wij zeggen dat de fusie geen grote organisatorische wijzigingen met zich mee heeft gebracht. De grootste verandering is eigenlijk de organisatiewijziging die zich in 2009 al heeft voltrokken. Iedereen heeft zijn plek inmiddels weer gevonden en is positief over de veranderingen. Kernwaarden In de toekomst willen wij de nieuwe organisatie verder vorm gaan geven. Dat wil zeggen dat we onze omgevings gerichte kernwaarden (maatschappelijk gedreven, inspirerend, betrouw baar, betrokken, plattelands), die voort zijn gekomen uit het naamgevingstraject met Initio, gaan realiseren en verder gaan met de positionering van de organisatie. We willen meer zichtbaarheid creëren, zowel intern als extern. In 2009 hebben we al aandacht besteed aan onze organisatorische kernwaarden via FORS (de vier kernwaarden die uit het ondernemingsplan zijn gekomen: Flexibiliteit, Omgevingsgericht, Resultaatgericht en Samenwerking). Vanwege de omvang van de agenda hebben we in 2010 FORS geen prioriteit kunnen geven. De organisatie erkent het belang van FORS en gaat in 2011 kijken of dit kan worden gekoppeld aan de nieuwe omgevingsgerichte kernwaarden. In 2011 zullen wederom workshops voor FORS worden gehouden. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe website. In de toekomst willen we een interactieve website waar klanten hun eigen huurgegevens kunnen vinden. Ook kunnen zij hier straks terecht voor het melden van een storing en direct een afspraak inplannen. Er is een webteam in het leven geroepen om de website up-to-date te houden. De verantwoordelijkheden van het webteam worden op korte termijn in een contentbeheerplan en redactiestatuut vastgelegd. In het webteam zitten vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een technisch systeem waarmee het aantal bezoeken kan worden bijgehouden. Personeelsbeleid Op 1 januari 2010 waren er 45 medewerkers in dienst. Per 31 december 2010 waren dat er 42. Dat staat gelijk aan 35 FTE. De gemiddelde leeftijd van een medewerker van Waardwonen is 41 jaar. In het jaar 2010 zijn er vier medewerkers uit dienst getreden en is er een medewerker in dienst gekomen. Na 35 jaar dienstverband is een van onze medewerkers met pensioen gegaan. Dat geeft onder andere wel aan dat het verloop binnen onze organisatie laag is. Medewerkers blijven vaak lang in dienst bij Waardwonen. De gemiddelde tijd dat medewerkers in dienst zijn is 9 jaar. De fusie en de verdere positionering maken het voor ons noodzakelijk om kritisch te kijken naar ons personeels beleid. Op een aantal punten moeten we ons beleid actualiseren. Zo is gekeken naar de mogelijkheid tot het invoeren van flexibele werktijden. In principe is het mogelijk om binnen onze organisatie eerder of later te beginnen, maar voor sommige afdelingen, zoals klantenservice en telefoondienst van de reparatielijn (die van 8.30 tot uur bemand moeten zijn), is dat niet haalbaar. Met ingang van 1 januari 2011 is de regeling flexibele werktijden tussen 8.00 en uur van kracht. Samen met de invoering van de nieuwe huisstijl is met ingang van 1 januari 2011 een zestal auto s in gebruik genomen. Doel hiervan is om onze zichtbaarheid op straat te vergroten. De auto s zijn voorzien van digitale kilometerregistratie die wij uit kunnen lezen. Dit werkt een stuk efficiënter dan kilometerregistratie voor het gebruik van privéauto s. 13

14 Hoofdstuk 2 De organisatie Belonen en beoordelen Het beoordelingssysteem dat we in 2009 hebben aangepast, is in het jaar 2010 geëvalueerd. Het nieuwe beoordelings- en beloningssysteem, waarin de organisatiegerichte kernwaarden van FORS zijn opgenomen, is volledig geïmplementeerd. Het systeem bestaat uit drie gesprekken: een doelstellingsgesprek (waarin maximaal vijf resultaatafspraken worden gemaakt), een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek. In het doelstellings gesprek worden minimaal twee resultaatafspraken gemaakt, een gericht op de ontwikkeling (bijvoorbeeld opleiding en training) en een functiegerelateerde (inhoudelijk). De bedoeling is dat de medewerkers resultaatafspraken SMART formuleren. Behaal je goede resultaten, dan staat daar ook iets tegenover. Het stimuleert de motivatie en de ontwikkeling van de medewerkers nu het beoordelingssysteem gekoppeld is aan een salarisontwikkeling. Over het algemeen zijn de ervaringen met het nieuwe systeem positief. Het is essentieel dat er eenduidige toepassing van het systeem is onder de managers, daarom houdt het management team extra sessies om de kwaliteit van het systeem te bewaken. Bijzonder laag verzuim Het doel van het verzuimbeleid van Waardwonen is het voorkomen van onnodig verzuim, het oplossen van problemen die ten grondslag liggen aan het verzuim en het verminderen van vermijdbare schade aan mede werkers en de organisatie. Waardwonen heeft in het jaar 2010 een bijzonder laag verzuim laten zien. Het percentage bedroeg 1,97 procent (inclusief langdurig verzuim en exclusief zwangerschap en stagiairs) tegenover een percentage van 2,4 procent in het jaar Ten opzichte van het landelijk gemiddelde en andere corporaties in onze branche scoren we heel laag. Training en scholing In 2010 zijn veel scholingen en trainingen gevolgd. Verschillende afdelingen hebben deelgenomen aan de cursus over energielabels in het woningwaarderingsstelsel. Medewerkers hebben trainingen over huurrecht, bouw tekeningen lezen, succesvol overleggen met bewonerscommissies en bemiddelen bij burenoverlast gevolgd. Waardwonen wil proactief zijn en open naar buiten treden. Daarom is binnen het management team veel aandacht voor coaching en presenteren. Drie medewerkers zijn bezig met het volgen van een HBOopleiding, respectievelijk op het gebied van personeelsmanagement, communicatie en bouwmanagement. Op het gebied van gezondheid heeft een groot deel van het personeel deelgenomen aan een herhalingscursus reanimatie en gebruik van AED (Automatische Externe Defibrillator). De begroting voor opleidingen bedroeg in In totaal is hieraan dit jaar ongeveer uitgegeven. Waardwonen hecht erg veel waarde aan ontwikkeling binnen de organisatie en zal ook in 2011 haar medewerkers weer de mogelijkheid bieden tot het volgen van cursussen en opleidingen. POP Een belangrijk onderdeel van het studiereglement is het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) waar Waardwonen in 2009 mee gestart is. Een aantal medewerkers heeft destijds aangeven te willen doorgroeien naar een andere functie. Door middel van een POP kunnen we daar gehoor aan geven. Op dit moment heeft één medewerker in samenwerking met de direct leidinggevende een POP opgesteld. Deze persoon volgt een opleiding om binnen een aantal jaren te bekijken of doorgroei naar een andere functie mogelijk is. 14

15 Hoofdstuk 2 De organisatie Constructief OR-overleg De relatie met de OR is goed. De overleggen zijn proactief en vinden plaats in een open cultuur. De samen werking is erg constructief. Ook de OR is tevreden over deze samenwerking. De samenstelling van de OR is in 2010 niet veranderd. De OR heeft wel verkiezingen gehouden, maar omdat er geen nieuwe kandidaten zijn aangedragen vanuit de organisatie is besloten dat de huidige OR in dezelfde samen stelling doorgaat. Er is vier keer overleg geweest tussen de directie en de OR (regulier overleg). In verband met de CAO-wijzigingen hebben er nog twee extra overleggen plaatsgevonden. De volgende onderwerpen zijn in 2010 aan de orde geweest: fusie/organisatiewijzigingen; regelingen flexibele werktijden; CAO-wijzigingen; loopbaanontwikkelingsbudget; kilometervergoeding (zakelijk en woon-werk); samenwerkingsovereenkomst Woningstichting Gendt; inzetten bedrijfsauto s en daarbij behorende regeling en uitgangspunten. Arbobeleid In 2010 heeft het arbobeleid meer vorm gekregen. Met het arbobeleidsplan zorgt Waardwonen voor optimale arbeidsomstandigheden, zowel voor het eigen personeel als voor tijdelijke (ingeleende) medewerkers. De veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers worden zoveel mogelijk bevorderd en daar waar mogelijk geborgd zodat risico s tot een minimum worden gereduceerd. Het voorkomen van persoonlijk letsel en de zorg voor veiligheid van derden krijgt extra aandacht. Het is de bedoeling om in 2011 de medewerkers van Waardwonen een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) in samenwerking met Keurcompany aan te bieden. In 2010 zijn de bedrijfshulpverleners van Waardwonen op herhalingscursus geweest. In overleg met de preventiemedewerker bekijkt de afdeling Personeel & Organisatie welke andere zaken op het gebied van arbo in 2011 kunnen worden opgepakt. Al met al is de uitvoering van het arbobeleid sterk verbeterd: Het ontruimingsplan is opgesteld en hiermee is eind 2010 geoefend; Er is een preventiemedewerker aangesteld met duidelijke taken; De bedrijfshulpverleners zijn op herhalingscursus geweest; ze zijn meer betrokken bij de gang van zaken en de medewerkers weten nu bij wie ze terecht kunnen; Bij beide kantoren zijn AED s geplaatst. Binnen Waardwonen zijn twee vertrouwenspersonen aanwezig; een vrouwelijke en een mannelijke. Hiervoor is gekozen omdat dit in sommige gevallen positiever kan uitpakken. Indien zich vervelende situaties voordoen hebben medewerkers de keuze tussen een mannelijke of een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Jaarlijks vindt er een gesprek plaats met de directeur-bestuurder. In 2010 hebben zich geen meldingen voorgedaan. 15

16 Waard om te wonen

17 Hoofdstuk 3 - Woningbezit Om alle doelgroepen te kunnen huisvesten heeft Waardwonen een gedifferentieerd woningbezit. Bijna zestig procent bestaat uit eengezinswoningen in verschillende prijsklassen. Een groot deel van onze woningen is levensloopbestendig (appartementen, levensloopbestendige woningen en grondgebonden seniorenwoningen). Ons woningaanbod richt zich voornamelijk op klanten die een betaalbare woning nodig hebben. Waardwonen bouwt en beheert woningen voor mensen die zelf moeilijk in hun huisvesting kunnen voorzien. Onze klanten bestaan uit de volgende groepen: Doelgroepen van beleid mensen met lagere inkomens; senioren die behoefte hebben aan een woning met zorg; starters die moeilijk aan een woning kunnen komen; mensen die meer hulp nodig hebben bij het wonen, zoals mensen met een beperking, statushouders en dak- en thuislozen; huurders en kopers in het midden- en duurdere segment die de doorstroming kunnen bevorderen. Woningbezit Op 1 januari 2010 bestond de woningvoorraad van Waardwonen uit woningen. Bijna zestig procent van het woningbezit bestaat uit eengezinswoningen, waarvan een deel levensloopbestendig is en een deel aangepast aan bewoners als senioren of mensen met een beperking. In het verslagjaar zijn geen woningen gesloopt. Wel zijn 66 woningen verkocht en 57 woningen nieuw opgeleverd waardoor de woning voorraad in 2010 met 8 woningen is afgenomen en het totaal op woningen uitkwam. In de onderstaande tabel is in een oogopslag te zien hoe het bezit is opgebouwd. Goedkoop Betaalbaar Duur Totaal % < 357,37 357,37 - > 548,18 548,18 - STAND per 31 december 2010 Eengezinswoningen ,0 Gelijkvloerse woningen ,8 Gestapelde woning met trap ,5 Aanleunwoningen ,7 TOTAAL ,0 % 13,7% 82,9% 3,4% 100,0% 17

18 Hoofdstuk 3 - Woningbezit Woonruimteverdeling Om de beschikbare woningen op een transparante wijze aan een groot publiek aan te bieden, is Waardwonen aangesloten bij Entree, het woonruimteverdeelsysteem in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. In het weekblad EntreeMagazine en op de website worden de beschikbare woningen aangeboden. In 2010 werden 175 woningen via Entree verhuurd. Bij de toewijzing van een woning is onderscheid gemaakt tussen starters en doorstromers. Dit is echter niet bepalend voor de toewijzing, maar wel voor de opbouw van meettijd. Bij starters geldt de inschrijfdatum en voor doorstromers geldt de datum van vestiging als criterium. De stelregel is dat de woningzoekende met de langste meettijd de eerste kandidaat is voor een woning. In de regio is daarnaast afgesproken dat iedere corporatie minimaal 30 procent van de woningen aan starters verhuurt. Het uitgangspunt is dat bij de verhuizing van iedere doorstromer een keten aan verhuizingen op gang komt, die uiteindelijk bij de starter eindigt. Het is natuurlijk niet altijd zo dat die starter een woning van Waardwonen huurt, dit kan ook elders in de regio zijn. Om deze reden hebben wij in 2010 slechts 25,2 procent aan starters verhuurd. Als een relatiebreuk de reden is voor een huurder om een woning te verlaten wordt deze gezien als doorstromer. Deze klanten maken echter over het algemeen geen woning vrij omdat de ex-partner nog in deze woning achter blijft. Het huisvesten van deze personen zorgt dus niet voor doorstroming op de markt. Wij hebben in ,8 procent van onze toewijzingen verhuurd aan doorstromers uit een relatiebreuk. Als we dit percentage bij het aantal starters optellen, halen we de doelstelling van 30 procent ruimschoots. Mutaties In 2010 heeft Waardwonen in totaal 332 mutaties gehad. Dat is iets minder dan vorig jaar. Hiervan zijn 246 woningen opnieuw verhuurd waarvan 175 via een advertentie in Entree en 71 direct zijn toegewezen. Het gaat hierbij om: woningen aangeboden aan statushouders (10); aanleunwoningen (12); woongroep t Woudhues (1); woningruil (6); woningen toegewezen aan Sleutelklaar (6); zorginstellingen (2); woningen voor onze herstructureringsurgenten (12); aangepaste woningen (3); overige (19). Deze woningen worden wel verantwoord in Entree. Woningen met een huurprijs boven de tweede aftoppingsgrens ( 548,18 in 2010) hoeven niet via het Entreesysteem te worden verhuurd. In totaal zijn zeventien woningen met een hogere huurprijs verhuurd. Vier hiervan zijn via een normale advertentie in EntreeMagazine verhuurd en één woning is na twee advertenties via direct te huur verhuurd. In de huisvestingsverordening is de mogelijkheid opgenomen om in noodsituaties, zoals brand en bij levens bedreigende situaties, huurwoningen onder de tweede aftoppingsgrens direct toe te wijzen. We leggen hierover achteraf verantwoording af. In 2010 hebben wij vijf woningen om deze reden direct toegewezen. Door een explosie in een woning aan de Schaapsdam in Huissen, zijn zes woningen onbewoonbaar verklaard. Vijf bewoners zijn met voorrang verhuisd naar een passende woning in Huissen. De mutatiegraad is daarmee in 2010 uitgekomen op 8,8 procent. In 2009 was deze voor Lingewaard Wonen 7,8 procent en voor Volkshuisvesting Millingen aan de Rijn 13,1 procent. 18

19 Hoofdstuk 3 - Woningbezit In de tabel is te zien hoeveel reacties wij op onze woningen kregen en hoeveel woningen werden geweigerd. Advertenties Aantal % Aantal % Aantal Weigeringswoningen reacties weigeringen graad Goedkoop 28 16,00% ,31% 25 0,89 Betaalbaar ,14% ,49% 50 0,47 Duur 40 22,86% ,20% 8 0,20 TOTAAL ,0% ,0% 83 0,47 Als welkomstcadeau ontvingen nieuwe huurders bij het ondertekenen van de huurovereenkomst een verfpakket. De slogan van Waardwonen is tenslotte niet voor niets Welkom thuis! In 2011 wordt het verfpakket vervangen door een ander cadeau. Weigeringen In 2010 zijn minder woningen geweigerd in vergelijking met het jaar ervoor. Het weigeringspercentage bedroeg 26,83 procent, terwijl dat in 2009 voor Lingewaard Wonen op 34,23 procent en voor Volkshuisvesting Millingen aan de Rijn op 36,92 uitkwam. Hier is geen specifieke reden voor aan te geven. Urgenten Jaarlijks mag 20 procent van het woningaanbod worden uitgesloten voor urgenten. In 2010 heeft Waardwonen 24 woningen uitgesloten, dit is 13,1 procent. Hiermee blijven wij ruim onder de gestelde norm. In totaal zijn 23 woningen aan urgent woningzoekenden verhuurd. 19

20 Waardevol wonen

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65 Inhoud Voorwoord...5 Hoofdstuk 1 Veranderde tijden...7 Hoofdstuk 2 Onze mensen maken t verschil...11 Hoofdstuk 3 Onze klanten krijgen kwaliteit...15 Hoofdstuk 4 Wonen voor iedereen...19 Hoofdstuk 5 Prijs

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Bewonersavond 20 april 2011 Wanneer gaat er wat gebeuren? Dit is waarschijnlijk de st gestelde vraag op de bewonersavond van 20 april

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013-2017. De koers voor de toekomst

Ondernemingsplan 2013-2017. De koers voor de toekomst Ondernemingsplan 2013-2017 De koers voor de toekomst Datum: 15 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Missie, visie en kernwaarden... 5 2 Het proces... 6 2.1 Het plan... 6 3 Ambitie en doelen... 8 3.1

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Waardwonen kan haar koers

Waardwonen kan haar koers in vogelvlucht Waardwonen kan haar koers behouden Samenvatting van het volkshuisvestingsverslag over 2014 Waardwonen kan haar koers behouden Al een aantal jaren bewandelt Waardwonen het pad van meer doen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Wonen. bij. Waardwonen

FUNCTIEPROFIEL. Manager Wonen. bij. Waardwonen FUNCTIEPROFIEL Manager Wonen bij Waardwonen PublicSpirit mevrouw drs. Jetske Goudsmit partner 15 mei 2017 Organisatie en context Waardwonen is als woningcorporatie actief op het platteland in de dynamische

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

U kunt het formulier ook opsturen naar: Waardwonen t.a.v. afdeling Woondiensten Postbus AA HUISSEN

U kunt het formulier ook opsturen naar: Waardwonen t.a.v. afdeling Woondiensten Postbus AA HUISSEN Woningruil Wilt u graag ruilen van woning? Dan moet u zelf iemand zoeken die met u van woning wil ruilen. U kunt bijvoorbeeld in een plaatselijke krant een advertentie plaatsen of via www.woningruil.nl

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Datum:

Jaarverslag 2011 Datum: Jaarverslag 2011 Datum: 21 mei 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Algemene ontwikkelingen... 4 2 De organisatie... 8 3 Woningbezit... 12 4 Kwaliteit van de voorraad... 16 5 Huurbeleid... 20 6 Betrekken

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

RESULTATEN 2016

RESULTATEN 2016 DOELGROEPEN Inclusief de nieuwbouw verhuren wij in 2016 minimaal 225 huurwoningen. Gelukt door een combinatie van nieuwbouw en lokaal maatwerk o.a. gericht op doorstroom: 242 verhuringen. 70% van onze

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Ruimte maken om thuis te geven

Ruimte maken om thuis te geven Ruimte maken om thuis te geven samenvatting Ondernemingsplan woondiensten Aarwoude 2012-2015 Ruimte maken om thuis te geven De kubus is een ruimtelijke puzzel die opgelost kan worden door de juiste keuzes

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT

BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT BOD PRESTATIE-AFSPRAKEN 2016 - WONINGVERENIGING NEDERWEERT 1. SOCIALE WONINGVOORRAAD: DIFFERENTIEREN WONINGAANBOD We hebben geconstateerd dat ons woningbezit te eenzijdig is opgebouwd, waarbij het vooral

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FUSIE VAN BOUWVERENIGING HUIS & ERF EN WONINGBOUWVERENIGING WOVESTO (versie 11 december 2017)

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FUSIE VAN BOUWVERENIGING HUIS & ERF EN WONINGBOUWVERENIGING WOVESTO (versie 11 december 2017) U vindt hier onze antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. Deze lijst wordt doorlopend up-to-date gehouden. 1. Waarom gaan Huis

Nadere informatie

Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht

Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht 1. Voor wie? (toelatingscriteria) Iedereen die 18 jaar of ouder is en die legaal in Nederland verblijft, komt in principe

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Aan De raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland [gelijkluidend] In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 5

Inhoud. Voorwoord... 5 Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit... 12 Waarde door beleid... 14 Waarde voor de klant... 18 Waarde door de organisatie... 20

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Woningbedrijf Opmeer Commissie Ruimte 16 juni 2015

Woningbedrijf Opmeer Commissie Ruimte 16 juni 2015 Woningbedrijf Opmeer Commissie Ruimte 16 juni 2015 Agenda Woningbedrijf Opmeer beschrijving Historie Wettelijk kader Prestatievelden Ontwikkelingen Kennismaking Werkgebied gehele gemeente Opmeer Totaal

Nadere informatie

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG

2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013. 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 27 1111 1. Opening en mededelingen 2. Onderhoudsbeleid en onderhoudswerkzaamheden 2013 3. Huurbeleid en huuraanpassing per 1 juli 2013 4. Ontwikkelingen in de sector en de gevolgen voor WBSG 5. Rondvraag

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen C Samenvatting Visitatie De Woonmensen Deze visitatie is uitgevoerd op basis van de 5.0-versie van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties (Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland,

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Domesta. Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus RA EMMEN. Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Gemeente Emmen Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000346 Bod Domesta 2016 Karin Koers 29 oktober 2015

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Datum:

Jaarverslag 2012 Datum: Jaarverslag 2012 Datum: 26 juni 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Algemene ontwikkelingen... 5 2 De organisatie... 8 3 Woningbezit... 12 4 Kwaliteit van de voorraad... 15 5 Huurbeleid... 18 6 Betrekken

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE RAAD

MEDEDELING AAN DE RAAD MEDEDELING AAN DE RAAD Aan: In afschrift aan: Van: Datum: Onderwerp: Registratienr.: Zaaknr.: Bijlage(n): De gemeenteraad De buitengewone leden van de gemeenteraad Wethouder G.J.W. Toonen 14 augustus 2013

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie