In deze dienst zal klinken de cantate Alles nur nach Gottes Willen BWV 72 van J.S.Bach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze dienst zal klinken de cantate Alles nur nach Gottes Willen BWV 72 van J.S.Bach"

Transcriptie

1 - 1 - ZONDAG 25 JANUARI e zondag van Epifanie Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling van dienst: Harry Kragt Zondagskind: Rosa Huikeshoven Organist: Geerten van de Wetering Dirigent: Jos Vermunt m.m.v. Residentie Kamerkoor en Residentie Bachorkest Stefanie True, sopraan; Karin van der Poel, alt en Matthew Baker, bas In deze dienst zal klinken de cantate Alles nur nach Gottes Willen BWV 72 van J.S.Bach In januari en februari wordt er in de Kloosterkerk een serie filosofiediensten gehouden. Hierin worden kerngedachten van bekende filosofen in gesprek gebracht met de bijbel. Vandaag wordt er gekeken naar de filosofie van Arthur Schopenhauer ( ) in verband met cantate BWV 72 en de bijbeltekst waar deze bij gemaakt is. Tekst van A. Schopenhauer uit De wereld als wil en voorstelling I, 180: Wanneer we haar (de anorganische wereld) nu met een onderzoekende blik beschouwen, wanneer wij de geweldige, onstuitbare drang zien waarmee het water de diepte tegemoet ijlt, de vasthoudendheid waarmee de magneet zich telkens weer naar de Noordpool keert, het hartstochtelijk verlangen waarmee het ijzer ertoe wordt aangetrokken, de heftigheid waarmee de polen van de elektriciteit naar hereniging streven, een heftigheid die evenals bij menselijke verlangens door hindernissen nog wordt opgevoerd, ( ) dan zal het geen grote inspanning van onze verbeeldingskracht kosten zelfs vanaf een zo grote afstand ons eigen wezen te onderkennen, het wezen dat in ons in het licht van het kennen zijn doel najaagt, hier echter in de zwakste verschijnselen slechts blind, dof, eenzijdig en onveranderlijk streeft, maar omdat het overal een en hetzelfde is evenals de eerste ochtendschemering met de stralen van de volle middag de naam van zonlicht deelt ook hier net als daar de naam wil moet dragen, die datgene aanduidt wat het zijn op zich van ieder ding in de wereld en de enige kern van elk verschijnsel is. Bij de kinderdiensten: In januari en februari wordt er met de kinderen gefilosofeerd aan de hand van Bijbelverhalen. De vraag is steeds: "Waar ben jij in het verhaal?" Agenda, informatie en een toelichting bij de cantate vindt u achterin de liturgie. U wordt verzocht het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten

2 - 2 - ORGELSPEL: Toccata in a-moll M. Reger uit 12 Stücke für die Orgel (opus 80) ( ) BEGROETING STILTE -de kaarsen worden aangestoken- BEMOEDIGING V: Onze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft, V: die trouw houdt tot in eeu wig - heid, G: en niet laat va - ren de wer-ken van zijn han - den. INTROÏTUS:Psalm 63: 1 en 2 -gemeente gaat staan- 1 Mijn God, Gij zijt mijn toe-ver - laat, naar U, Heer, strekt zich mijn ver-lan - gen. Mijn hart wil niets dan U ont - van - gen, die le - ven zijt en le - ven laat.

3 - 3 - die le - ven zijt en le - ven laat. O Heer, mijn ziel en zin - nen smach-ten en dors-ten naar U in een land, waar-op de zon ver - zen - gend brandt, schenk Gij mijn le - ven nieu - we krach - ten. 2. Eens zag ik in uw tem- pel - hof U in uw glo - rie, hoog ver-he - ven wiens gunst mij meer is dan het le - ven, mijn lip - pen sta - mel - den uw lof. Mijn le - ven lang wil ik u prij - zen, Uw naam aan-bid - den, want Gij voedt Mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed O Heer, ik wil U dank be - wij - zen. -gemeente knielt of gaat zitten-

4 - 4 - GEBED OM ONTFERMING Na het ".zo bidden wij U" van de voorganger antwoordt de gemeente met: Heer - ont -ferm - U, Chris tus ont - ferm U, Heer - - ont - ferm U. V.: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door Jezus Christus, onze Heer. G: A men. -gemeente gaat staan- LOFLIED :LB 313: 1 en 5 tekst : Jan Korytansky 1582 muziek : Gantz newe geystliche teutsche Hymnus und gesang, Neurenberg 1527 vertaling : Ad den Besten, Hans Hugo Rapperlié, 1 Een rij - ke schat van wijs - heid schonk God ons in zijn woord. Hebt moed, gij die op reis zijt, want daar - mee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht, en elk die in ver - trou - wen

5 - 5 - daar - naar zijn le - ven richt, die zal er - in aan - schou - wen des He - ren aan - ge - zicht. 5 O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil, zie hoe wij aan uw voeten zitten en luistren stil. Geef dat tot U, o Heer, t woord van uw welbehagen niet ledig wederkeer, maar dat het vrucht mag dragen, uw grote naam ter eer. -gemeente gaat zitten en de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- GEBEDSGROET: V.: De Heer zij met u. G.: Ook met u zij de Heer. GEBED V.. door Jezus Christus onze Heer G: A - men. SCHRIFTLEZING:Matteüs 8: 1-13 LIED : LB 899: 1 en 2 tekst: Albrecht von Preusen, Nürnberg vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt melodie: Claude de Sermisy/Antwerpen 1540

6 - 6-2 God is mijn troost en toeverlaat, Hij is mijn hoop, mijn leven. Al wat Hij wil, hoe het ook gaat, ik zal het niet weerstreven. Die mij altijd vertroost en leidt die elke haar geteld heeft. Die van nabij zolang reeds mij in liefde vergezeld heeft. PREEK

7 - 7 - CANTATE BWV 72 Alles nur nach Gottes Willen van J.S. Bach Alles slechts naar Gods wil Alles nur nach Gottes Willen, So bei Lust als Traurigkeit, So bei gut als böser Zeit. Gottes Wille soll mich stillen Bei Gewölk und Sonnenschein. Alles nur nach Gottes Willen, Dies soll meine Losung sein. Koor Alles slechts naar Gods wil, aldus in vreugde en verdriet, in goede en in slechte tijden. Gods wil zal mij bevredigen bij wolken en bij zonneschijn. Alles slechts naar Gods wil, dit zal mijn leus zijn. Recitatief (A) O selger Christ der allzeit seinen Willen in Gottes Willen senkt, es gehe wie es gehe, bei Wohl und Wehe. so muss sich alles fügen! so kannst du mich vergnügen! verschwindet meine Pein! werd ich gesund und rein! wird Traurigkeit zur Freude! find ich auf Dornen Weide! Herr so du willt, werd ich einst selig sein! lass mich dies Wort im Glauben fassen und meine Seele stillen! so sterb ich nicht, ob Leib und Leben mich verlassen, wenn mir dein Geist dies Wort ins Herze spricht! O zalige Christus, die steeds zijn wil aan Gods wil ondergeschikt maakt, het gaat zoals het gaat, in wel en wee. moet alles zich voegen! kunt U mij blij maken! verdwijnt mijn pijn! word ik gezond en rein! wordt verdriet tot vreugde! ga ik door een weiland vol dorens! zal ik eens zalig zijn! laat mij dit woord in geloof bevatten en mijn ziel voeden! zal ik,al verlaten lichaam en geest mij, niet sterven, wanneer Uw geest dit woord in mijn hart spreekt!

8 - 8 - Aria (A) Mit allem, was ich hab und bin, Will ich mich Jesu lassen, Kann gleich mein schwacher Geist und Sinn Des Höchsten Rat nicht fassen; Er führe mich nur immer hin Auf Dorn- und Rosenstrassen. Met alles wat ik heb en ben wil ik op Jezus vertrouwen. Mijn zwakke geest en gemoed kan de raad van de Allerhoogste niet meteen bevatten; Hij voert mij steeds maar langs wegen met dorens en rozen. Recitatief (B) So glaube nun! Dein Heiland saget: ich wills tun! Er pflegt die Gnadenhand noch willigst auszustrecken, wenn Kreuz und Leiden dich erschrecken, er kennet deine Not und löst dein Kreuzesband! Er stärkt, was schwach! und will das niedre Dach der armen Herzen nicht verschmähen, darunter gnädig einzugehen. Geloof aldus! Uw Heiland zegt, ik wil het! Hij pleegt zijn hand vol genade bereidwillig uit te strekken wanneer kruis en lijden u bang maken, Hij kent uw nood en verlost u van de banden van uw kruis. Hij maakt sterk wat zwak is en zal niet versmaden onder het nederige dak van de arme harten binnen te komen. Aria (S) Mein Jesus will es tun, er will dein Kreuz versüssen. Obgleich dein Herze liegt in viel Bekümmernissen, Soll es doch sanft und still in seinen Armen ruhn, Wenn ihn der Glaube fasst; mein Jesus will es tun! Mijn Jezus laat het geschieden, Hij zal uw kruis verlichten. Al heeft u in uw hart veel zorgen, het zal zacht en stil in zijn armen rusten, wanneer het geloof tot hem komt, laat Jezus het geschieden! Koraal Was mein Gott will, dass gescheh allzeit, Sein Will, der ist der beste, Zu helfen den n er ist bereit, Die an ihn glauben feste. Wat mijn God wil gebeurt altijd. Zijn wil, dat is het beste, om hen te helpen die vast in Hem geloven.

9 Er hilft aus Not, der fromme Gott, Und züchtiget mit Massen. Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut, Denn will er nicht verlassen Hij helpt uit de nood, de goede God, en straft met mate. Wie op God vertrouwt, vast op Hem bouwt, die zal Hij niet verlaten. GEBEDSINTENTIES -gemeente knielt of blijft zitten- GEBEDEN STIL GEBED - GEBED DES HEREN Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van den boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL - De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. (Rekening Huishouding Kloosterkerk IBAN: NL29INGB ) - De diaconale collecte (groene zak) is voor Kloosterkerk Wereldwijd. Een klein microkrediet kan op het platteland van Senegal van grote betekenis zijn. De Stichting Plattelandsontwikkeling in Senegal (www.spsenegal.nl) verleent sinds enkele jaren microkrediet aan groepen mannen en vrouwen. In 2015 willen wij aan een groep met 38 leden (30 mannen en 8 vrouwen) geld lenen voor de aanschaf van 15 koeien en 16 schapen. (Rekening Diaconie Kloosterkerk: IBAN: NL89INGB )

10 De deurcollecte is voor de kosten van het uitvoeren van de Bachcantate. Wij vragen aan ieder van u - als richtlijn - een bijdrage van 7,50 per persoon. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de hieronder vermelde girorekening. Om de cantatediensten in stand te kunnen houden zijn bovendien jaarlijkse bijdragen welkom én nodig. U kunt ook deze bijdrage overmaken. Het rekeningnummer is: (IBAN: NL60INGB ) t.n.v. van de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk Wanneer uw telefoon op stil staat, is het geen bezwaar als u. hem tijdens de collecte gebruikt om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer -de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn- SLOTLIED (staande gezongen) : LB 909 tekst : Samuel Rodigast ( ) muziek : Severus Gastorius/ Nürnberg 1690 vertaling : Jan Wit,naar Petronella Moens ( ) 1 Wat God doet, dat is wel - ge-daan, zijn wil is wijs en hei - lig. 'k Zal aan zijn hand ver - trou- wend gaan, die hand ge - leidt mij vei - lig. In nood is mij zijn trouw na - bij. Ja Hij, de Heer der he - ren, blijft eeu-wig wijs re - ge - ren.

11 Wat God doet, dat is welgedaan. Hij is mijn licht en leven. Ik wil mijzelf van nu voortaan blijmoedig aan Hem geven, omdat ik weet in vreugd en leed: zijn vaderlijke ontferming blijft eeuwig mijn bescherming. 3 Wat God doet, dat is welgedaan, daar laat ik het bij blijven. Al moet ik door de engten gaan waar mij de dood zal drijven als God mij leidt kan ik de tijd van duisternis verdragen: ik zal zijn licht zien dagen. ZEGEN G: A men. ORGELSPEL: Fuga in a-moll M. Reger uit 12 Stücke für die Orgel (opus 80) ( ) Wilt u s.v.p. de liturgie mee (naar huis) nemen. Indien u de tekst van de preek wilt ontvangen kunt u deze over enkele dagen downloaden van de website: www. kloosterkerk.nl. Overigens kunt u de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl Zoals gebruikelijk is er in de Wandelruimte gelegenheid een kopje koffie te drinken. Voor de kinderen is er limonade. Ook kunt u boeken lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte

12 AGENDA zondag 25 januari maandag 26 januari dinsdag 27 januari woensdag 28 januari zondag 1 februari u u u u u u u u Serious Quest voor kinderen in de leeftijd van de onderbouw middelbare school o.l.v. ds Rienk Lanooy Dicht bij Bonhoeffer o.l.v. ds. Lowik Schoch (zie hieronder) Tweemaal drie: Gesprekken over verlies en kwetsbaarheid voor studenten en young professionals o.l.v. ds. Joline van Poppel, Haags studentenpredikant. Thema: studie en werk. Vesper Cursus ABC van de christelijke traditie Ds. Rienk Lanooy Kring ouders, kinderen en koffie Grote verhalen voor kleine oren 'Dicht bij Bonhoeffer' Morgenavond 26 januari komt een brief van Dietrich Bonhoeffer, , ter sprake die hij schreef vanuit zijn cel aan een klein jongetje dat gedoopt zou gaan worden en waarin thema's als 'de mondige mens' en 'een tijd zonder religie' aan bod komen. In de Ministeriekamer, Aanvang uur Begeleiding Ds Lowik Schoch BIJ DE INFORMATIETAFEL O.A. VERKRIJGBAAR: Diverse CD s ( 5) Ansichtkaart van de Kloosterkerk ( 0,50) Boekje Geschiedenis van de Kloosterkerk ( 2,-) Boek: Over het geheim gesproken Preken uit de Kloosterkerk ( 10,-) Dubbele kaarten met foto à 2,- (4 verschillende 6,-) CD met gedichten (Carel ter Linden) en pianomuziek (Ariane Karres ) ( 10,-) De kerkmuziek in Duitsland in het begin van de 20 ste eeuw (en haar invloed op de kerkmuziek in Nederland) Hans Jansen ( 24,95) Wat doe ik hier in GODSNAAM? Een zoektocht Carel ter Linden ( 17,50) Kaarsen (2 stuks) 3,- Bloknote 3,- Doorns Evangelie, Marcus opnieuw, m.m.v. Rienk Lanooy ( 15,-)

13 Toelichting bij Cantate BWV 72 ALLES NUR NACH GOTTES WILLEN Bach componeerde deze cantate voor 27 januari 1726, de derde zondag na driekoningen,. Hierbij maakte hij gebruik van teksten van Salomon Franck uit diens Evangelisches Andachts-Opffer uit Deze tekst sluit nauw aan bij het evangelie voor deze zondag: Mattheus 8,1-13 (de genezing van de melaatse, en van de knecht van een officier). Het openingskoor begint met een instrumentale inleiding waarin de drie orkestgroepen (hobo s, violen en continuo) de verschillende motieven van dit deel exposeren: snelle zestiende noten, die later door het koor worden gezongen op alles om de veelheid ervan uit te drukken, en akkoordblokken op de 1 e en 2 e tel van de driekwartsmaat, om een andere, statige betekenis te geven aan alles. De snelle beweging komt tot rust bij het gedeelte Gottes Wille soll mich stillen, het gehele orkest begeleidt nu met kwartnoten op de eerste en tweede tel, waardoor de instrumentale stilte op de derde tel aansluit bij de tekst. Hierop volgen als contrast bij Gewölk de drukke zestiende noten. In het hierop volgend altrecitatief vindt er in maat 5 een overgang plaats naar een arioso, de losse begeleidingakkoorden uit het begin maken plaats voor een doorgaande begeleiding van de solist ( Herr, so du willt ), beide partijen vullen elkaar aan als ware het een duet. Hierna komt een aria voor altsolo, twee violen en continuo. De alt zet in een levendig tempo (vivace) alleen in, gevolgd door continuo en later door de violen. Contrasten in de tekst, zoals Dorn- und Rosenstrassen beeldt Bach uit in de melodie van de solist: ingewikkelde intervallen in snelle ritmes tegenover milde melodielijnen in rustige beweging. Dergelijke tegenstellingen horen we ook in het basrecitatief: er stärkt in een hoge, stralende ligging, tegenover was schwach : lage ligging, verlaagde toon, en een wrang akkoord. De sopraanaria begint met een uitgebreide instrumentale inleiding door hobo en strijkorkest. Na een korte sopraansolo ( mein Jesus will es tun, er will dein Kreuz versüssen ), wordt die gehele inleiding herhaald. Hierna weven vocale en instrumentale lijnen zich in elkaar. De begeleiding komt tot rust bij soll es doch sanft und still in seinen Armen ruhn. Na het naspel door het orkest bevestigt de sopraan nog uitdrukkelijk: mein Jesus will es tun. De cantate wordt afgesloten door koor en orkest met het koraal was mein Gott will, dat Bach even hiervoor had gebruikt in de gelijknamige koraalcantate BWV 111.

14 Lauweren in Kalksteen Een architectuurpresentatie door Cees van Bladeren Zondag 8 februari :00 uur- Kloosterkerk Nog nooit was een oorlog zo algemeen verwoestend geweest als de Eerste Wereldoorlog, maar ook waren er nog nooit zoveel lagen van de bevolking betrokken geraakt en nooit werden zoveel mensen, burger en militair, slachtoffer. Dat gold ook voor het oppermachtige en beschaafde Britse imperium. Hoe kon het zo fout gelopen zijn? Hoe moest de Britse staat de bevolking onder ogen komen? De oorlogsbegraafplaatsen en -monumenten voor de vermisten in Noord- Frankrijk en België hebben daarin een belangrijke rol gespeeld en dat doen ze overigens nog steeds. Architect Sir Edwin Lutyens ( ) en zijn al even gerenommeerde collega s begonnen een bouwproject van ongekende omvang waarin de menselijke maat voorop stond. Zij schiepen schitterende, aan het landschap aangepaste architectuur die maar van één ding spreekt: respect voor elk individu. In het kader van de herdenkingen houdt Cees van Bladeren een lezing De kunstcommissie van de Kloosterkerk nodigt u van harte uit deze lezing bij te wonen. De toegang bedraagt 5,00 incl. een drankje na afloop.

15 - 15 -

Muzikale Vespers. zondag 22 januari 2017

Muzikale Vespers. zondag 22 januari 2017 Muzikale Vespers zondag 22 januari 2017 GODSVERTROUWEN Orgel: Was mein Gott will, das gescheh allzeit Johann Gottfried Walther (1684 1748) Openingsvers en Lofprijzing (staande): (gemeente gaat zitten)

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING:

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING: ZONDAG 17 MEI 2015 Exaudi ('Hoor mijn stem, Heer' naar Psalm 27) Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Bouke Posthuma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Rosa Huikeshoven Op 7 juni

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid, ZONDAG 3 JANUARI 2016 -Epifanie- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Volgens de bijbel kan vrijheid eigenlijk alleen gevonden worden

Nadere informatie

KAIROS ZONDAG 19 JULI Voorganger: ds.marthe de Vries Organist: Kees van Eersel Ouderling van dienst: Wim Deetman. ORGELSPEL-verstilling

KAIROS ZONDAG 19 JULI Voorganger: ds.marthe de Vries Organist: Kees van Eersel Ouderling van dienst: Wim Deetman. ORGELSPEL-verstilling ZONDAG 19 JULI 2015 - - Voorganger: ds.marthe de Vries Organist: Kees van Eersel Ouderling van dienst: Wim Deetman ORGELSPEL-verstilling BEGROETING STILTE - 3 - -de kaarsen worden aangestoken-4 KAIROS

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 18 JANUARI 2015-2 e zondag van Epifanie- Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: ds Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Joris

Nadere informatie

- 3 - ORGELSPEL - verstilling- Lento Grave en Allegro in C - C.F. Ruppe (1753-1839)

- 3 - ORGELSPEL - verstilling- Lento Grave en Allegro in C - C.F. Ruppe (1753-1839) ZONDAG 1 MEI 2016-6 e zondag van Pasen Rogate Bidt - Voorganger: ds. Jacob Korf Ouderling van dienst: Astrid Poot Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Levi van Nijnatten - 3 - ORGELSPEL - verstilling-

Nadere informatie

In deze dienst zal klinken Cantate BWV 191 Gloria in excelsis Deo van J.S.Bach

In deze dienst zal klinken Cantate BWV 191 Gloria in excelsis Deo van J.S.Bach ZONDAG 27 DECEMBER 2015 Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling van dienst: André Meijster Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Rosa Huikeshoven m.m.v. Residentie Bachkoor Residentie Bachorkest

Nadere informatie

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte.

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte. ZONDAG 3 MEI 2015-5 e zondag van Pasen Cantate Zingt (naar Psalm 98,1)- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Maria Haslinger-Maalman Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Henk-Tijmen

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING:

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING: ZONDAG 20 SEPTEMBER 2015-17e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Arjan van Nijnatten Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Henk Tijmen Feijen - 3 - ORGELSPEL

Nadere informatie

Na de dienst is er gelegenheid in de Wandelruimte een kopje koffie te drinken en/ of een krentenbol te nuttigen. Voor de kinderen is er limonade.

Na de dienst is er gelegenheid in de Wandelruimte een kopje koffie te drinken en/ of een krentenbol te nuttigen. Voor de kinderen is er limonade. ZONDAG 29 MAART 2015 -Palmzondag- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Organist: Geerten van de Wetering Ouderling van dienst: Harry Kragt Zondagskind: Levi van Nijnatten m.m.v. Residentie Kamerkoor Residentie

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid, ZONDAG 7 JUNI 2015-1 e zondag na Pinksteren - Voorganger: ds Lowik Schoch Organist: Geerten van de Wetering Ouderling van dienst: Henriëtte van Aerssen Zondagskind: Sieb Rijpma - 3 - ORGELSPEL - verstilling

Nadere informatie

ORGELSPEL BEGROETING STILTE

ORGELSPEL BEGROETING STILTE ZONDAG 11 JANUARI 2015-1 e zondag na Epifanie- Voorganger: ds Joline van Poppel, studentenpredikant in den Haag Ouderling van dienst: Henriëtte van Aerssen Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind:

Nadere informatie

- 3 - ORGELSPEL -verstilling- Erbarme dich mein, O Herre Gott (BWV 721) J.S. Bach ( ) BEGROETING

- 3 - ORGELSPEL -verstilling- Erbarme dich mein, O Herre Gott (BWV 721) J.S. Bach ( ) BEGROETING ZONDAG 21 FEBRUARI 2016 - Reminiscere Gedenk Heer, uw barmhartigheid (Ps 25,6) - Voorganger: ds.rienk Lanooy Organist: Geerten van de Wetering Alt:Stephanie Gericke Ouderling van dienst: Astrid Poot Zondagskind:

Nadere informatie

- 3 - ORGELSPEL - verstilling Suite du deuxième ton J.A. Guilain (1680 1739)

- 3 - ORGELSPEL - verstilling Suite du deuxième ton J.A. Guilain (1680 1739) ZONDAG 23 AUGUSTUS 2015-13e zondag na Pinksteren - Voorganger: Mw. Barbara de Beaufort Organist: Geerten van de Wetering Ouderling van dienst: Arjan van Nijnatten - 3 - ORGELSPEL - verstilling Suite du

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 1 JANUARI 2017 -Nieuwjaarsdag: Octaaf van Kerstmis- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling: Gilbert Laurens Organist: Geerten van de Wetering Bij de diensten: In de tijd na Kerstmis (Epifanie) gaat

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING. naam ter eer.

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING. naam ter eer. ZONDAG 7 MEI 2017 4e zondag van Pasen - Jubilate - Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling: Astrid Poot Organist: Kees van Eersel Zondagskind: Sieb ORGELSPEL -verstilling- BEGROETING STILTE - 3 - -de kaarsen

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

PKN Soest - Wilhelinakerk 10 mei 2015 Ziekenzalving

PKN Soest - Wilhelinakerk 10 mei 2015 Ziekenzalving PKN Soest - Wilhelinakerk 10 mei 2015 Ziekenzalving Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Leen Lievaart Lector: Gerda Masselink Organist: Jan Meurs OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek: Allen

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 1 FEBRUARI 2015 -Septuagesima- Voorganger: ds.rienk Lanooy Organist: Harmen Trimp Ouderling van dienst: Gerhard van Roon Zondagskind: Sieb Rijpma - 3 - ORGELSPEL: J.S. Bach, 'Allein Gott in der

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge- maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu -wig- heid, ZONDAG 17 APRIL 2016-4 e zondag van Pasen Jubilate - Voorganger: ds. Joost Röselaers Ouderling van dienst: Gilbert Laurens Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Niels Bangerter ORGELSPEL -verstilling-

Nadere informatie

KLOOSTERKERK Avondgebed op 31 december uur Voorganger: ds Rienk Lanooy Organist: Hans Jansen Ouderling van dienst: Wim Deetman

KLOOSTERKERK Avondgebed op 31 december uur Voorganger: ds Rienk Lanooy Organist: Hans Jansen Ouderling van dienst: Wim Deetman 1 2 KLOOSTERKERK Avondgebed op 31 december 2015-19.30 uur Voorganger: ds Rienk Lanooy Organist: Hans Jansen Ouderling van dienst: Wim Deetman 3 Orgelspel Welkom Lofprijzing v. Gezegend zijt gij, koning

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid, ZONDAG 2 AUGUSTUS 2015-9e zondag na Pinksteren - Voorganger: ds. Gerard van Es Organist: Arjan de Vos Ouderling van dienst: Henriëtte van Aerssen ORGELSPEL - verstilling - BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

Nadere informatie

ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan

ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan WILHELMINAKERK SOEST 15 februari 2015 Zesde zondag na Epifanie Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot Gerda Masselink Terry Hamberg OM

Nadere informatie

- 3 - ORGELSPEL- verstilling - BEGROETING STILTE. -de kaarsen worden aangestoken-

- 3 - ORGELSPEL- verstilling - BEGROETING STILTE. -de kaarsen worden aangestoken- ZONDAG 19 JUNI 2016-5 e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Alex van Ligten, Sneek Ouderling : Gilbert Laurens Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Sieb Rijpma Voor deze vijfde Zondag na Pinksteren

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst voor de tweede dienst van. 29 november 2015. eerste zondag van de advent

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst voor de tweede dienst van. 29 november 2015. eerste zondag van de advent Protestantse Gemeente Heerhugowaard orde van dienst voor de tweede dienst van 29 november 2015 eerste zondag van de advent thema: 'Tijd om te verwachten' voorganger ouderling organist : ds. Jacqueline

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Ontmoetingskerk zondag 18 januari 2015

Ontmoetingskerk zondag 18 januari 2015 Ontmoetingskerk zondag 8 januari 05 Marcus : 4-0 Vissers van mensen voorganger: ds. Hans van Walsum lector: Corine Platerink organist: Anja Vlasblom / m.m.v. de muziekgroep o.l.v. Henk Vis SAMENKOMEN Orgelspel

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING:

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING: ZONDAG 19 APRIL 2015 Misericordia Domini- de trouw van de Heer( naar psalm 33,5) -3 e zondag van Pasen- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Organist: Geerten van de Wetering Ouderling van dienst: Roland van Haersma

Nadere informatie

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orgelspel Woord van welkom Kaarsen aansteken Zingen: Psalm 66 vers 1 en 2 Bemoediging en Groet vg.: Onze hulp is

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Muziek WILHELMINAKERK ZONDAG 3 APRIL 2016 OM TE BEGINNEN EERSTE ZONDAG NA PASEN. Welkom en mededelingen. Muziek Allen gaan staan

Muziek WILHELMINAKERK ZONDAG 3 APRIL 2016 OM TE BEGINNEN EERSTE ZONDAG NA PASEN. Welkom en mededelingen. Muziek Allen gaan staan WILHELMINAKERK ZONDAG 3 APRIL 2016 EERSTE ZONDAG NA PASEN OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Allen gaan staan Groet: Genade zij u en vrede van God, onze Vader van Christus, onze Heer Amen Bemoediging:

Nadere informatie

Oecumenische Vesper in de 40-dagentijd Zondag 9 april 2017 RK St. Vituskerk Naarden. Vader, in uw handen beveel ik Mijn geest

Oecumenische Vesper in de 40-dagentijd Zondag 9 april 2017 RK St. Vituskerk Naarden. Vader, in uw handen beveel ik Mijn geest Oecumenische Vesper in de 40-dagentijd Zondag 9 april 2017 RK St. Vituskerk Naarden Vader, in uw handen beveel ik Mijn geest Voorganger: ds. Véronique Lindenburg Organist: Karin Bouwmeester Blokfluit:

Nadere informatie

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte.

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte. ZONDAG 24 DECEMBER 2017-4 e zondag van Advent- Rorate Coeli, Dauwt hemelen (naar Jes. 45:8) Voorganger: ds. Gerard van Es, Utrecht Ouderling: Astrid Poot Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind:

Nadere informatie

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar

Manteldienst. op 11 oktober Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar Manteldienst op 11 oktober 2015 Voorganger : ds. Klaas Wigboldus Ouderling: Wim Keijzer Diaken: Janna Plugge Organiste: Netty Blansjaar 1 WELKOMSTWOORD door ouderling van dienst / AANKONDIGING AANVANGSLIED

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Guus Korpershoek 2 MEDEDELINGEN Weet u dat de dienst

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 13 juli 2014 Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

> wachter in de nacht <

> wachter in de nacht < Dienst van Woord en gebed op oudejaarsavond 2016 > wachter in de nacht < Dorpskerk Heemskerk voorganger: ds Marco Visser orgel: Sybren Boukes ouderling: Dick Slofstra diaken: Nico Otte voorlezer: Niek

Nadere informatie

WILHELMINAKERK 21 mei 2017

WILHELMINAKERK 21 mei 2017 WILHELMINAKERK 21 mei 2017 Voorganger: S.C.B. (Sandra) Hermanus-Schröder MA (proponent) Ambtsdrager van dienst: Fred Heidinga Lector: Gerda Masselink Pianist: Terry Hamberg Muziek Welkom en mededelingen

Nadere informatie

De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie.

De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie. ZONDAG 12 APRIL 2015 - Quasimodo geniti - Voorganger: ds. Tim van de Griend Organist: Geerten van de Wetering Ouderling van dienst: Gilbert Laurens Zondagskind: Sieb Rijpma Bij de kinderdiensten. "Ga je

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 27 juli 2014 De vriend eist brood van zijn vriend Jan Luyken voorganger: ds R. F. Philipp organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel: Johann Sebastian

Nadere informatie

PKN Soest - Wilhelminakerk 16 november 2014

PKN Soest - Wilhelminakerk 16 november 2014 PKN Soest - Wilhelminakerk 16 november 2014 Voorganger: ds. Sjaak van 't Kruis Ambtsdrager: Fred Heidinga Lector: Ronald Gersdorff Organist: Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek

Nadere informatie

Dienst van Woord en gebed op oudejaarsavond > in vrede < Dorpskerk Heemskerk

Dienst van Woord en gebed op oudejaarsavond > in vrede < Dorpskerk Heemskerk Dienst van Woord en gebed op oudejaarsavond 2015 > in vrede < Dorpskerk Heemskerk voorganger: ds Marco Visser orgel: Anja van der Ploeg ouderling: Dick Slofstra diaken: Piet van der Wind voorlezer: Corry

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 20 NOVEMBER 2016-3 e zondag van de Voleinding- Voorganger: ds. Jan Tom Schneider, oud-vicaris Kloosterkerk, -Krijgsmachtpredikant voor veteranen- Organist: Geerten van de Wetering Ouderling van

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE te ELST

PROTESTANTSE GEMEENTE te ELST PROTESTANTSE GEMEENTE te ELST 28 mei 2017 zevende zondag van Pasen voorganger: ds. Dick Snijders organist: Dirk Luijmes In deze dienst worden gedoopt: Loïs-Mae Buurman en Aron Lucas van Deelen VOORBEREIDING

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 2 APRIL 2017 Judica -5 e zondag van de 40-dagentijd- Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink Organist: Kees van Eersel Zondagskind: Timo In deze dienst zal tot diaken

Nadere informatie

PKN Soest - Wilhelminakerk 28 september 2014

PKN Soest - Wilhelminakerk 28 september 2014 PKN Soest - Wilhelminakerk 28 september 2014 Voorganger: ds. Erica Hoebe de Waard Ambtsdrager van dienst: Co Molenaar, Aartje Knol Lector: Pieternel Rodermond Beamer: Leen Lievaart Organist: Theo van der

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur.

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur. Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: 10.00 uur. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Pianist: Muzikale medewerking: Koster: Ds. G. de Goeijen Willem

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid, ZONDAG 9 AUGUSTUS 2015-10e zondag na Pinksteren - Voorganger: ds Margreet Klokke Organist: Geerten van de Wetering Ouderling van dienst: Maria Haslinger-Maalman In de zomermaanden lezen we de verhalen

Nadere informatie

Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag

Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag Met medewerking van Deo Gratias Voorganger : ds. Jaap Jonk Orgelspel: Stefan Potman De Voorbereiding Orgelspel Woord van welkom Moment van stilte Aansteken van

Nadere informatie

Zesde zondag van Pasen 1 mei 2016, 12:30 uur in de Grote Kerk te Leeuwarden Bevestiging van Jan-Jaap Stegeman

Zesde zondag van Pasen 1 mei 2016, 12:30 uur in de Grote Kerk te Leeuwarden Bevestiging van Jan-Jaap Stegeman Zesde zondag van Pasen 1 mei 2016, 12:30 uur in de Grote Kerk te Leeuwarden Bevestiging van Jan-Jaap Stegeman tot predikant van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden, Wijkgemeente Fenix/Goede Herder Liturgische

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Om stil te worden en ons op God te richten

Om stil te worden en ons op God te richten ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 21 augustus 2016 De zeven hoofdzonden Acedia Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdragers: Fred Heidinga, Fréderique Lucas Lector: Fred van Knobelsdorff Organist: Terry Hamberg OM

Nadere informatie

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk Preek van de leek Prof. dr. Ruerd Ruben (hoogleraar Impactanalyse, Wageningen Universiteit) Liturgie door ds. Ineke Bakker Zijn goede bedoelingen goed genoeg? Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Nadere informatie

BEGROETING STILTE. 1 Gods goed - heid houdt ons staan - de

BEGROETING STILTE. 1 Gods goed - heid houdt ons staan - de ZONDAG 20 AUGUSTUS 2017-11 e zondag na Pinksteren- Voorganger: Prof. Martien E. Brinkman,em. hoogleraar VU, Amsterdam Ouderling: Gilbert Laurens Organist: Geerten van de Wetering -------------------------------

Nadere informatie

Protestantse gemeente het Trefpunt

Protestantse gemeente het Trefpunt Protestantse gemeente het Trefpunt Orde van dienst voor de viering op zondag 5 maart Voorganger: ds. Aart Mak Organist: Addy Alberts Welkom Aansteken van de kaars Zingen: lied 281: 1 Inleiding Stilte INKEER

Nadere informatie

WILHELMINAKERK ZONDAG 12 JUNI 2016 DIENST MET PEUTERS EN KLEUTERS

WILHELMINAKERK ZONDAG 12 JUNI 2016 DIENST MET PEUTERS EN KLEUTERS WILHELMINAKERK ZONDAG 12 JUNI 2016 DIENST MET PEUTERS EN KLEUTERS Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager van dienst: Fred Heidinga Lector: Gerda Masselink Organist: Terry Hamberg OM TE BEGINNEN Welkom

Nadere informatie

Hein Antonie Wolters

Hein Antonie Wolters Orde van dienst bij het afscheid van Hein Antonie Wolters Geboren: 12 mei 1949 Overleden: 7 februari 2015 Op vrijdag 13 februari om 13.00 uur in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger : Mw. Ina Hansum

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

WILHELMINAKERK SOEST-ZUID ORDE VAN DIENST 7 JUNI 2015

WILHELMINAKERK SOEST-ZUID ORDE VAN DIENST 7 JUNI 2015 WILHELMINAKERK SOEST-ZUID ORDE VAN DIENST 7 JUNI 2015 Voorganger: prop. mw. L. van der Laan Ambtsdragers van dienst: Fred Heidinga, Aartje Knol Lector: Pieternel Rodermond Organist: Jan Meurs Beamer/handout:

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Jezus als de goede herder. Fresco begin derde eeuw, catacombe van Callixtus.

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015 Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015 voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Herman Nijhuis Herman Langerak

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 11 november 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Ada Mooij 25 jaar koster Kees van den Berg 25 jaar organist voorganger orgel : ds. Guus A.V.

Nadere informatie

Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello

Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello waarin Reinier Cornelis en Maryse Elisabeth Breg, Emily Nina Hanna Caranfil, Sarah Dina en Thirza Simone Jansen van

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

In deze dienst zal klinken de cantate Es ist euch gut, daβ ich hingehe (BWV 108) van J.S.Bach.

In deze dienst zal klinken de cantate Es ist euch gut, daβ ich hingehe (BWV 108) van J.S.Bach. ZONDAG 24 APRIL 2016-5 e zondag van Pasen-zondag Cantate ( Zingt-Ps. 98:1) Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: André Meijster Zondagskind: Niels Laurens Organist: Geerten van de Wetering

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Jeremia, Michelangelo, Fresco, 1511, Sixtijnse Kapel voorganger orgel : ds. Guus A.V. Fröberg

Nadere informatie

In deze dienst zal klinken cantate: Was Gott tut, das ist wohlgetan BWV 98 van J.S. Bach

In deze dienst zal klinken cantate: Was Gott tut, das ist wohlgetan BWV 98 van J.S. Bach ZONDAG 25 OKTOBER 2015-22e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Levi van Nijnatten m.m.v. Residentie

Nadere informatie

1 e zondag van de zomer

1 e zondag van de zomer 1 e zondag van de zomer Dienst van Schrift en Tafel 2 juli 2017, 10.00 uur Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra Organist: Arthur Vos 2 VOORBEREIDING Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING:

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING: ZONDAG 6 SEPTEMBER 2015-15e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Henriëtte van Aerssen Organist: Geerten van de Wetering Titia van Heyst, sopraan Barokensemble met 'Handbells'

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 15 FEBRUARI 2015 -Quinquagesima- Voorganger: ds. Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Maria Haslinger-Maalman Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Wisse Rijpma - 3 - ORGELSPEL: Adagio C.F.

Nadere informatie

Fred v. Knobelsdorff, Frederique Lucas Pieternel Rodermond

Fred v. Knobelsdorff, Frederique Lucas Pieternel Rodermond WILHELMINAKERK SOEST 1 e advent, 29 november 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen ds. J. Muis, Utrecht Fred v. Knobelsdorff, Frederique Lucas Pieternel

Nadere informatie

Vredesdienst. oecumenische viering. Pauluskerk. zondag 20 september 2015, uur

Vredesdienst. oecumenische viering. Pauluskerk. zondag 20 september 2015, uur Vredesdienst oecumenische viering voorgangers: ds. A. Matahelumual Th. Jongerius ds. H.H. Schorren organist: Diederik Bos oecumenische cantorij: o.l.v. Diederik Bos Toelichting Liturgische schikking: Vandaag

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK / OUDE KERK 31 AUGUSTUS 2014

ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK / OUDE KERK 31 AUGUSTUS 2014 ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK / OUDE KERK 31 AUGUSTUS 2014 Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Wibo Rip Lector: Janny Mook Solist: Bernhardien de Jong, alt Organist: Gert Muts Welkom en mededelingen

Nadere informatie

PROTESTANTE KERK SOEST LOC. WILHELMINAKERK 4 DE ZONDAG 40DAGENTIJD 26 MAART 2017

PROTESTANTE KERK SOEST LOC. WILHELMINAKERK 4 DE ZONDAG 40DAGENTIJD 26 MAART 2017 PROTESTANTE KERK SOEST LOC. WILHELMINAKERK 4 DE ZONDAG 40DAGENTIJD 26 MAART 2017 Voorganger : ds. Geertien Morsink - Zeist Ambtsdragers : Co Molenaar, Annemarieke Kuijer Lector : Ronald Gersdorf Organist

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 18 OKTOBER 2015-21 e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Jan Tom Schneider, oud-vicaris Kloosterkerk, hoofd geestelijke verzorging bij de Koninklijke luchtmacht Organist: Kees van Eersel Ouderling

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar Liturgie voor de gezinsdienst op zondag 1 mei 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham aanvang: 19.00 uur. Thema: Wat er ook gebeurt. Voorganger: Ouderling van dienst: Muzikale inbreng: Organist: Ds. A.W.

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 12 mei 2013 voorganger: dr. Marius van Leeuwen organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel. luiden van de klokken. stilte. aansteken van de kaars.

Nadere informatie

Zondag 25 mei 2014 Zesde zondag van Pasen, Rogate (bidt) Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost, Vlaardingen

Zondag 25 mei 2014 Zesde zondag van Pasen, Rogate (bidt) Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost, Vlaardingen Zondag 25 mei 2014 Zesde zondag van Pasen, Rogate (bidt) Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost, Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Maarten Diepenbroek : Guus Korpershoek 1 De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Gedachteniszondag ZONDAG 20 NOVEMBER 2016 ORDE VAN DIENST

Gedachteniszondag ZONDAG 20 NOVEMBER 2016 ORDE VAN DIENST ORDE VAN DIENST ZONDAG 20 NOVEMBER 2016 Gedachteniszondag Voorganger: ds. Gerrit Heuver m.m.v. de cantorij onder leiding van Han Siertsema Han Siertsema: orgel en piano Shannon Scheltema: viola da gamba

Nadere informatie