In deze dienst zal klinken de cantate Alles nur nach Gottes Willen BWV 72 van J.S.Bach

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze dienst zal klinken de cantate Alles nur nach Gottes Willen BWV 72 van J.S.Bach"

Transcriptie

1 - 1 - ZONDAG 25 JANUARI e zondag van Epifanie Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling van dienst: Harry Kragt Zondagskind: Rosa Huikeshoven Organist: Geerten van de Wetering Dirigent: Jos Vermunt m.m.v. Residentie Kamerkoor en Residentie Bachorkest Stefanie True, sopraan; Karin van der Poel, alt en Matthew Baker, bas In deze dienst zal klinken de cantate Alles nur nach Gottes Willen BWV 72 van J.S.Bach In januari en februari wordt er in de Kloosterkerk een serie filosofiediensten gehouden. Hierin worden kerngedachten van bekende filosofen in gesprek gebracht met de bijbel. Vandaag wordt er gekeken naar de filosofie van Arthur Schopenhauer ( ) in verband met cantate BWV 72 en de bijbeltekst waar deze bij gemaakt is. Tekst van A. Schopenhauer uit De wereld als wil en voorstelling I, 180: Wanneer we haar (de anorganische wereld) nu met een onderzoekende blik beschouwen, wanneer wij de geweldige, onstuitbare drang zien waarmee het water de diepte tegemoet ijlt, de vasthoudendheid waarmee de magneet zich telkens weer naar de Noordpool keert, het hartstochtelijk verlangen waarmee het ijzer ertoe wordt aangetrokken, de heftigheid waarmee de polen van de elektriciteit naar hereniging streven, een heftigheid die evenals bij menselijke verlangens door hindernissen nog wordt opgevoerd, ( ) dan zal het geen grote inspanning van onze verbeeldingskracht kosten zelfs vanaf een zo grote afstand ons eigen wezen te onderkennen, het wezen dat in ons in het licht van het kennen zijn doel najaagt, hier echter in de zwakste verschijnselen slechts blind, dof, eenzijdig en onveranderlijk streeft, maar omdat het overal een en hetzelfde is evenals de eerste ochtendschemering met de stralen van de volle middag de naam van zonlicht deelt ook hier net als daar de naam wil moet dragen, die datgene aanduidt wat het zijn op zich van ieder ding in de wereld en de enige kern van elk verschijnsel is. Bij de kinderdiensten: In januari en februari wordt er met de kinderen gefilosofeerd aan de hand van Bijbelverhalen. De vraag is steeds: "Waar ben jij in het verhaal?" Agenda, informatie en een toelichting bij de cantate vindt u achterin de liturgie. U wordt verzocht het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten

2 - 2 - ORGELSPEL: Toccata in a-moll M. Reger uit 12 Stücke für die Orgel (opus 80) ( ) BEGROETING STILTE -de kaarsen worden aangestoken- BEMOEDIGING V: Onze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft, V: die trouw houdt tot in eeu wig - heid, G: en niet laat va - ren de wer-ken van zijn han - den. INTROÏTUS:Psalm 63: 1 en 2 -gemeente gaat staan- 1 Mijn God, Gij zijt mijn toe-ver - laat, naar U, Heer, strekt zich mijn ver-lan - gen. Mijn hart wil niets dan U ont - van - gen, die le - ven zijt en le - ven laat.

3 - 3 - die le - ven zijt en le - ven laat. O Heer, mijn ziel en zin - nen smach-ten en dors-ten naar U in een land, waar-op de zon ver - zen - gend brandt, schenk Gij mijn le - ven nieu - we krach - ten. 2. Eens zag ik in uw tem- pel - hof U in uw glo - rie, hoog ver-he - ven wiens gunst mij meer is dan het le - ven, mijn lip - pen sta - mel - den uw lof. Mijn le - ven lang wil ik u prij - zen, Uw naam aan-bid - den, want Gij voedt Mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed O Heer, ik wil U dank be - wij - zen. -gemeente knielt of gaat zitten-

4 - 4 - GEBED OM ONTFERMING Na het ".zo bidden wij U" van de voorganger antwoordt de gemeente met: Heer - ont -ferm - U, Chris tus ont - ferm U, Heer - - ont - ferm U. V.: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door Jezus Christus, onze Heer. G: A men. -gemeente gaat staan- LOFLIED :LB 313: 1 en 5 tekst : Jan Korytansky 1582 muziek : Gantz newe geystliche teutsche Hymnus und gesang, Neurenberg 1527 vertaling : Ad den Besten, Hans Hugo Rapperlié, 1 Een rij - ke schat van wijs - heid schonk God ons in zijn woord. Hebt moed, gij die op reis zijt, want daar - mee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht, en elk die in ver - trou - wen

5 - 5 - daar - naar zijn le - ven richt, die zal er - in aan - schou - wen des He - ren aan - ge - zicht. 5 O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil, zie hoe wij aan uw voeten zitten en luistren stil. Geef dat tot U, o Heer, t woord van uw welbehagen niet ledig wederkeer, maar dat het vrucht mag dragen, uw grote naam ter eer. -gemeente gaat zitten en de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- GEBEDSGROET: V.: De Heer zij met u. G.: Ook met u zij de Heer. GEBED V.. door Jezus Christus onze Heer G: A - men. SCHRIFTLEZING:Matteüs 8: 1-13 LIED : LB 899: 1 en 2 tekst: Albrecht von Preusen, Nürnberg vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt melodie: Claude de Sermisy/Antwerpen 1540

6 - 6-2 God is mijn troost en toeverlaat, Hij is mijn hoop, mijn leven. Al wat Hij wil, hoe het ook gaat, ik zal het niet weerstreven. Die mij altijd vertroost en leidt die elke haar geteld heeft. Die van nabij zolang reeds mij in liefde vergezeld heeft. PREEK

7 - 7 - CANTATE BWV 72 Alles nur nach Gottes Willen van J.S. Bach Alles slechts naar Gods wil Alles nur nach Gottes Willen, So bei Lust als Traurigkeit, So bei gut als böser Zeit. Gottes Wille soll mich stillen Bei Gewölk und Sonnenschein. Alles nur nach Gottes Willen, Dies soll meine Losung sein. Koor Alles slechts naar Gods wil, aldus in vreugde en verdriet, in goede en in slechte tijden. Gods wil zal mij bevredigen bij wolken en bij zonneschijn. Alles slechts naar Gods wil, dit zal mijn leus zijn. Recitatief (A) O selger Christ der allzeit seinen Willen in Gottes Willen senkt, es gehe wie es gehe, bei Wohl und Wehe. so muss sich alles fügen! so kannst du mich vergnügen! verschwindet meine Pein! werd ich gesund und rein! wird Traurigkeit zur Freude! find ich auf Dornen Weide! Herr so du willt, werd ich einst selig sein! lass mich dies Wort im Glauben fassen und meine Seele stillen! so sterb ich nicht, ob Leib und Leben mich verlassen, wenn mir dein Geist dies Wort ins Herze spricht! O zalige Christus, die steeds zijn wil aan Gods wil ondergeschikt maakt, het gaat zoals het gaat, in wel en wee. moet alles zich voegen! kunt U mij blij maken! verdwijnt mijn pijn! word ik gezond en rein! wordt verdriet tot vreugde! ga ik door een weiland vol dorens! zal ik eens zalig zijn! laat mij dit woord in geloof bevatten en mijn ziel voeden! zal ik,al verlaten lichaam en geest mij, niet sterven, wanneer Uw geest dit woord in mijn hart spreekt!

8 - 8 - Aria (A) Mit allem, was ich hab und bin, Will ich mich Jesu lassen, Kann gleich mein schwacher Geist und Sinn Des Höchsten Rat nicht fassen; Er führe mich nur immer hin Auf Dorn- und Rosenstrassen. Met alles wat ik heb en ben wil ik op Jezus vertrouwen. Mijn zwakke geest en gemoed kan de raad van de Allerhoogste niet meteen bevatten; Hij voert mij steeds maar langs wegen met dorens en rozen. Recitatief (B) So glaube nun! Dein Heiland saget: ich wills tun! Er pflegt die Gnadenhand noch willigst auszustrecken, wenn Kreuz und Leiden dich erschrecken, er kennet deine Not und löst dein Kreuzesband! Er stärkt, was schwach! und will das niedre Dach der armen Herzen nicht verschmähen, darunter gnädig einzugehen. Geloof aldus! Uw Heiland zegt, ik wil het! Hij pleegt zijn hand vol genade bereidwillig uit te strekken wanneer kruis en lijden u bang maken, Hij kent uw nood en verlost u van de banden van uw kruis. Hij maakt sterk wat zwak is en zal niet versmaden onder het nederige dak van de arme harten binnen te komen. Aria (S) Mein Jesus will es tun, er will dein Kreuz versüssen. Obgleich dein Herze liegt in viel Bekümmernissen, Soll es doch sanft und still in seinen Armen ruhn, Wenn ihn der Glaube fasst; mein Jesus will es tun! Mijn Jezus laat het geschieden, Hij zal uw kruis verlichten. Al heeft u in uw hart veel zorgen, het zal zacht en stil in zijn armen rusten, wanneer het geloof tot hem komt, laat Jezus het geschieden! Koraal Was mein Gott will, dass gescheh allzeit, Sein Will, der ist der beste, Zu helfen den n er ist bereit, Die an ihn glauben feste. Wat mijn God wil gebeurt altijd. Zijn wil, dat is het beste, om hen te helpen die vast in Hem geloven.

9 Er hilft aus Not, der fromme Gott, Und züchtiget mit Massen. Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut, Denn will er nicht verlassen Hij helpt uit de nood, de goede God, en straft met mate. Wie op God vertrouwt, vast op Hem bouwt, die zal Hij niet verlaten. GEBEDSINTENTIES -gemeente knielt of blijft zitten- GEBEDEN STIL GEBED - GEBED DES HEREN Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van den boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL - De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst. (Rekening Huishouding Kloosterkerk IBAN: NL29INGB ) - De diaconale collecte (groene zak) is voor Kloosterkerk Wereldwijd. Een klein microkrediet kan op het platteland van Senegal van grote betekenis zijn. De Stichting Plattelandsontwikkeling in Senegal (www.spsenegal.nl) verleent sinds enkele jaren microkrediet aan groepen mannen en vrouwen. In 2015 willen wij aan een groep met 38 leden (30 mannen en 8 vrouwen) geld lenen voor de aanschaf van 15 koeien en 16 schapen. (Rekening Diaconie Kloosterkerk: IBAN: NL89INGB )

10 De deurcollecte is voor de kosten van het uitvoeren van de Bachcantate. Wij vragen aan ieder van u - als richtlijn - een bijdrage van 7,50 per persoon. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de hieronder vermelde girorekening. Om de cantatediensten in stand te kunnen houden zijn bovendien jaarlijkse bijdragen welkom én nodig. U kunt ook deze bijdrage overmaken. Het rekeningnummer is: (IBAN: NL60INGB ) t.n.v. van de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk Wanneer uw telefoon op stil staat, is het geen bezwaar als u. hem tijdens de collecte gebruikt om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer -de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn- SLOTLIED (staande gezongen) : LB 909 tekst : Samuel Rodigast ( ) muziek : Severus Gastorius/ Nürnberg 1690 vertaling : Jan Wit,naar Petronella Moens ( ) 1 Wat God doet, dat is wel - ge-daan, zijn wil is wijs en hei - lig. 'k Zal aan zijn hand ver - trou- wend gaan, die hand ge - leidt mij vei - lig. In nood is mij zijn trouw na - bij. Ja Hij, de Heer der he - ren, blijft eeu-wig wijs re - ge - ren.

11 Wat God doet, dat is welgedaan. Hij is mijn licht en leven. Ik wil mijzelf van nu voortaan blijmoedig aan Hem geven, omdat ik weet in vreugd en leed: zijn vaderlijke ontferming blijft eeuwig mijn bescherming. 3 Wat God doet, dat is welgedaan, daar laat ik het bij blijven. Al moet ik door de engten gaan waar mij de dood zal drijven als God mij leidt kan ik de tijd van duisternis verdragen: ik zal zijn licht zien dagen. ZEGEN G: A men. ORGELSPEL: Fuga in a-moll M. Reger uit 12 Stücke für die Orgel (opus 80) ( ) Wilt u s.v.p. de liturgie mee (naar huis) nemen. Indien u de tekst van de preek wilt ontvangen kunt u deze over enkele dagen downloaden van de website: www. kloosterkerk.nl. Overigens kunt u de complete dienst de komende zes weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl Zoals gebruikelijk is er in de Wandelruimte gelegenheid een kopje koffie te drinken. Voor de kinderen is er limonade. Ook kunt u boeken lenen bij de boekentafel in de Wandelruimte

12 AGENDA zondag 25 januari maandag 26 januari dinsdag 27 januari woensdag 28 januari zondag 1 februari u u u u u u u u Serious Quest voor kinderen in de leeftijd van de onderbouw middelbare school o.l.v. ds Rienk Lanooy Dicht bij Bonhoeffer o.l.v. ds. Lowik Schoch (zie hieronder) Tweemaal drie: Gesprekken over verlies en kwetsbaarheid voor studenten en young professionals o.l.v. ds. Joline van Poppel, Haags studentenpredikant. Thema: studie en werk. Vesper Cursus ABC van de christelijke traditie Ds. Rienk Lanooy Kring ouders, kinderen en koffie Grote verhalen voor kleine oren 'Dicht bij Bonhoeffer' Morgenavond 26 januari komt een brief van Dietrich Bonhoeffer, , ter sprake die hij schreef vanuit zijn cel aan een klein jongetje dat gedoopt zou gaan worden en waarin thema's als 'de mondige mens' en 'een tijd zonder religie' aan bod komen. In de Ministeriekamer, Aanvang uur Begeleiding Ds Lowik Schoch BIJ DE INFORMATIETAFEL O.A. VERKRIJGBAAR: Diverse CD s ( 5) Ansichtkaart van de Kloosterkerk ( 0,50) Boekje Geschiedenis van de Kloosterkerk ( 2,-) Boek: Over het geheim gesproken Preken uit de Kloosterkerk ( 10,-) Dubbele kaarten met foto à 2,- (4 verschillende 6,-) CD met gedichten (Carel ter Linden) en pianomuziek (Ariane Karres ) ( 10,-) De kerkmuziek in Duitsland in het begin van de 20 ste eeuw (en haar invloed op de kerkmuziek in Nederland) Hans Jansen ( 24,95) Wat doe ik hier in GODSNAAM? Een zoektocht Carel ter Linden ( 17,50) Kaarsen (2 stuks) 3,- Bloknote 3,- Doorns Evangelie, Marcus opnieuw, m.m.v. Rienk Lanooy ( 15,-)

13 Toelichting bij Cantate BWV 72 ALLES NUR NACH GOTTES WILLEN Bach componeerde deze cantate voor 27 januari 1726, de derde zondag na driekoningen,. Hierbij maakte hij gebruik van teksten van Salomon Franck uit diens Evangelisches Andachts-Opffer uit Deze tekst sluit nauw aan bij het evangelie voor deze zondag: Mattheus 8,1-13 (de genezing van de melaatse, en van de knecht van een officier). Het openingskoor begint met een instrumentale inleiding waarin de drie orkestgroepen (hobo s, violen en continuo) de verschillende motieven van dit deel exposeren: snelle zestiende noten, die later door het koor worden gezongen op alles om de veelheid ervan uit te drukken, en akkoordblokken op de 1 e en 2 e tel van de driekwartsmaat, om een andere, statige betekenis te geven aan alles. De snelle beweging komt tot rust bij het gedeelte Gottes Wille soll mich stillen, het gehele orkest begeleidt nu met kwartnoten op de eerste en tweede tel, waardoor de instrumentale stilte op de derde tel aansluit bij de tekst. Hierop volgen als contrast bij Gewölk de drukke zestiende noten. In het hierop volgend altrecitatief vindt er in maat 5 een overgang plaats naar een arioso, de losse begeleidingakkoorden uit het begin maken plaats voor een doorgaande begeleiding van de solist ( Herr, so du willt ), beide partijen vullen elkaar aan als ware het een duet. Hierna komt een aria voor altsolo, twee violen en continuo. De alt zet in een levendig tempo (vivace) alleen in, gevolgd door continuo en later door de violen. Contrasten in de tekst, zoals Dorn- und Rosenstrassen beeldt Bach uit in de melodie van de solist: ingewikkelde intervallen in snelle ritmes tegenover milde melodielijnen in rustige beweging. Dergelijke tegenstellingen horen we ook in het basrecitatief: er stärkt in een hoge, stralende ligging, tegenover was schwach : lage ligging, verlaagde toon, en een wrang akkoord. De sopraanaria begint met een uitgebreide instrumentale inleiding door hobo en strijkorkest. Na een korte sopraansolo ( mein Jesus will es tun, er will dein Kreuz versüssen ), wordt die gehele inleiding herhaald. Hierna weven vocale en instrumentale lijnen zich in elkaar. De begeleiding komt tot rust bij soll es doch sanft und still in seinen Armen ruhn. Na het naspel door het orkest bevestigt de sopraan nog uitdrukkelijk: mein Jesus will es tun. De cantate wordt afgesloten door koor en orkest met het koraal was mein Gott will, dat Bach even hiervoor had gebruikt in de gelijknamige koraalcantate BWV 111.

14 Lauweren in Kalksteen Een architectuurpresentatie door Cees van Bladeren Zondag 8 februari :00 uur- Kloosterkerk Nog nooit was een oorlog zo algemeen verwoestend geweest als de Eerste Wereldoorlog, maar ook waren er nog nooit zoveel lagen van de bevolking betrokken geraakt en nooit werden zoveel mensen, burger en militair, slachtoffer. Dat gold ook voor het oppermachtige en beschaafde Britse imperium. Hoe kon het zo fout gelopen zijn? Hoe moest de Britse staat de bevolking onder ogen komen? De oorlogsbegraafplaatsen en -monumenten voor de vermisten in Noord- Frankrijk en België hebben daarin een belangrijke rol gespeeld en dat doen ze overigens nog steeds. Architect Sir Edwin Lutyens ( ) en zijn al even gerenommeerde collega s begonnen een bouwproject van ongekende omvang waarin de menselijke maat voorop stond. Zij schiepen schitterende, aan het landschap aangepaste architectuur die maar van één ding spreekt: respect voor elk individu. In het kader van de herdenkingen houdt Cees van Bladeren een lezing De kunstcommissie van de Kloosterkerk nodigt u van harte uit deze lezing bij te wonen. De toegang bedraagt 5,00 incl. een drankje na afloop.

15 - 15 -

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 18 JANUARI 2015-2 e zondag van Epifanie- Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: ds Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Joris

Nadere informatie

In deze dienst zal klinken de cantate Brich dem Hungrigen dein Brot BWV 39 van J.S.Bach

In deze dienst zal klinken de cantate Brich dem Hungrigen dein Brot BWV 39 van J.S.Bach ZONDAG 29 JUNI 2014-3 e zondag na Pinksteren- Voorganger: ds. Margreet Klokke Ouderling van dienst: Harry Kragt Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Sarah Brown Dirigent: Jos Vermunt m.m.v. Residentie

Nadere informatie

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid,

V On - ze hulp is in de naam van de Heer, G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. V : die trouw houdt tot in eeu - wig - heid, ZONDAG 2 AUGUSTUS 2015-9e zondag na Pinksteren - Voorganger: ds. Gerard van Es Organist: Arjan de Vos Ouderling van dienst: Henriëtte van Aerssen ORGELSPEL - verstilling - BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

Nadere informatie

Kop ORDE VAN DIENST. zondag 2 februari 2014 4 e zondag na Epifanie

Kop ORDE VAN DIENST. zondag 2 februari 2014 4 e zondag na Epifanie Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en. MEDEDELINGEN: Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders geluk te

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

HIJ REKENT MET GENADE

HIJ REKENT MET GENADE HIJ REKENT MET GENADE BERIJMING VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS JANVANDENBRINK HIJ REKENT MET GENADE BERIJMINGEN VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS OP MELODIEËN UIT HET PSALTER VAN GENÈVE WAARVAN TER KENNISMAKING

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op zondag 18 januari 2015 om 10.00 uur in De Kern te Spijkenisse

Liturgie voor de viering op zondag 18 januari 2015 om 10.00 uur in De Kern te Spijkenisse Liturgie voor de viering op zondag 18 januari 2015 om 10.00 uur in De Kern te Spijkenisse In deze dienst nemen we afscheid van drie aftredende ambtsdragers: ouderling George Schilperoort diakenen Teun

Nadere informatie

dat vrede en gerechtigheid elkaar omhelzen: Genade, barmhartigheid en vrede zij U van van de Geest die ons aanvuurt, een leven lang

dat vrede en gerechtigheid elkaar omhelzen: Genade, barmhartigheid en vrede zij U van van de Geest die ons aanvuurt, een leven lang Orde van dienst Scheppingskerk 12-07 2015 Organist Voorganger Hans Vis Ds. Denise Dijk Orgelspel Begroeting (aansteken van de kaarsen op tafel) Intredelied Zingen Lied 834 : 1,2,3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig

Nadere informatie

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE 01. IEMAND ALS RUTH KIJK DAAR LOPEN RUTH EN NAOMI ZOMAAR TWEE VROUWEN HAND IN HAND MET HUN HELE HEBBEN

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Guus Korpershoek 2 MEDEDELINGEN Weet u dat de dienst

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst zondag 26 oktober 2014, viering Maaltijd van de Heer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = =

Nadere informatie

Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde.

Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. Op weg naar Pasen Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. 40 dagenkalender 2013 INLEIDING Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9.

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9. 1. Welkom 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied 4. Ontsteken van de paaskaars 5. Inleidend woord 6. Gebed 7. Lezing 8. Psalm of gedicht 9. Lied 10. Overweging 11. Stilstaan bij doop en eucharistie 12. Voorbeden

Nadere informatie

Bach en zijn cantates

Bach en zijn cantates Bach en zijn cantates Gerard van der Leeuw 1. Wat is eigenlijk een cantate? 'Zangstuk', dat betekent de term letterlijk. We komen hem voor het eerst tegen in een bundel Cantade et arie a oce sola uit 1620

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf PREEK DOOR DE WEEK Dit leven is niet van mijzelf 8e jaargang, nr. 5, week 6 4 februari 9 februari 2013 maandag 4 februari 2013 Acceptatie en geduld Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 31 mei 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 31 mei 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 31 mei 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ Trinitatis ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Organist Kinderkring Crèche : Bernard Luttikhuis : Frans Kraan

Nadere informatie

Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren. www.jongkatholiek.nl

Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren. www.jongkatholiek.nl Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren www.jongkatholiek.nl Waken voor Pasen Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren Een eenmalige uitgave van Jong Katholiek 2011 SRKK, Utrecht www.jongkatholiek.nl

Nadere informatie

Byzantijns mozaïk van de broodvermenigvuldiging Thema: ontvangen en doorgeven

Byzantijns mozaïk van de broodvermenigvuldiging Thema: ontvangen en doorgeven Intrededienst in Vrijburg, gemeente van Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten en bevestiging als predikant van ds Joep de Valk door ds Joost Röselaers Byzantijns mozaïk van de broodvermenigvuldiging

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Orgelspel Opgang (de gemeente gaat staan) Aanvangslied: Psalm 84: 1 ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Roest... rust. zangdienst 12 oktober 2014 19.00 uur Sint Catharijnekerk

Roest... rust. zangdienst 12 oktober 2014 19.00 uur Sint Catharijnekerk Aan deze Zangdienst werken mee: * Chr. Gemengd Koor The Credo Singers uit Rotterdam, www.thecredosingers.nl o.l.v. dirigent Bert Kruis www.bertkruis.nl * organist: Johan den Hoedt * voorbereidingsgroep

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

PKN Soest - Wilhelinakerk 22 februari 2015 Eerste zondag van de 40-dagentijd

PKN Soest - Wilhelinakerk 22 februari 2015 Eerste zondag van de 40-dagentijd PKN Soest - Wilhelinakerk 22 februari 2015 Eerste zondag van de 40-dagentijd Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Wibo Rip Lector: Riet Fopma Organist: Jan Meurs OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Duinzichtkerk. Zondag 10 februari 2013 Viering Heilig Avondmaal. Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen

Duinzichtkerk. Zondag 10 februari 2013 Viering Heilig Avondmaal. Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen Duinzichtkerk Zondag 10 februari 2013 Viering Heilig Avondmaal Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Pakket voor doopliturgie (met diskette)

Pakket voor doopliturgie (met diskette) Woord vooraf Pakket voor doopliturgie (met diskette) Waarom? Het altijd opnieuw formuleren van het mysterie, van symbolen en riten, van bijbelverhalen is een permanente opdracht. Zo gemakkelijk vervallen

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie