Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Midden - Drenthe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Midden - Drenthe"

Transcriptie

1 Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Midden - Drenthe In samenwerking met Essent Energie en de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en Wegen en Groen is het Beleidsplan Openbare Verlichting voor de gemeente Midden Drenthe opgesteld. Met Essent Energie heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst voor openbare verlichting, waarbij Essent Energie de eigenaar is van de openbare verlichting. In deze toelichting wordt in het kort de inhoud van het beleidsplan weergegeven. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare verlichting. Het beleidsplan heeft daarbij de functie het beleid van de drie vroegere gemeenten te structureren tot één beleidsplan voor de nieuwe gemeente. In het plan is gedetailleerd ingegaan op alle aspecten van de Openbare Verlichting. In dit voorstel worden de belangrijkste aspecten aangehaald. Net als andere gemeente die liggen in het oude EGD gebied hebben Essent Energie en de gemeente Midden-Drenthe een samenwerkingsovereenkomst, waarbij Essent Energie eigenaar is van de openbare verlichting. In het voormalige IJsselmij gebied is Essent Energie eigenaar van het ondergronds net en de gemeente van het bovengronds deel. Met de gemeenten in Drenthe en Groningen is Essent in onderhandeling over een nieuwe overeenkomst, waarin o.a. een andere eigendom situatie wordt geregeld. In het Beleidsplan Openbare Verlichting komen de volgende onderwerpen aan de orde: - De functies van de openbare Verlichting, - Landelijke wet- en regelgeving, - Uitgangspunten, - Overige beleidsaspecten, - Openbare verlichting in de gemeente Midden Drenthe, - Financiën en - Communicatie. DE FUNCTIES VAN DE OPENBARE VERLICHTING; De openbare verlichting vervult een belangrijke functie op het gebied van sociale- en verkeersveiligheid. De burger dient zich in de openbare ruimte, ook na het invallen van de duisternis, behaaglijk en veilig te voelen. Daarnaast spelen ook sfeer-, milieu- en energieaspecten een belangrijke rol. LANDELIJKE WET- EN REGELGEVING; Op basis van de in 1992 verschenen nieuwe versie van het Burgerlijk Wetboek is de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk voor schade als de weg, inclusief de openbare verlichting, niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert. De aansprakelijkheidsbepaling van het Burgerlijk Wetboek heeft alleen betrekking op de verkeersveiligheidsfunctie van de openbare verlichting. De sociale veiligheid en leefbaarheid blijven in dit kader buiten beschouwing. 1

2 Het gemeentelijk beleid op het gebied van de openbare verlichting wordt beoordeeld in het licht van de bestaande regelgeving zoals de Aanbevelingen voor Openbare Verlichting van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV) en de normen gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie-instituut. De Aanbevelingen voor Openbare Verlichting van de NSvV hebben geen wettelijke status, maar kunnen door de gemeente in de privaatrechtelijke sfeer worden voorgeschreven. De nu gemandateerde Europese normen daarentegen worden op termijn bindend verklaard. Politiekeurmerk Veilig Wonen. Indien het de norm van de NSvV wordt gehanteerd, wordt tevens voldaan aan deelcertificaat verlichting Veilige Omgeving van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Nieuw beleid. Het voorgestelde beleid komt in grote lijnen overeen met het tot op heden gevoerde beleid van de drie voormalige gemeenten. Alleen de NSvV normen zijn nieuw alsmede bebouwing tussen streeknaamborden. De financiële consequenties worden in het onderdeel Financiën aangegeven. UITGANGSPUNTEN; Algemeen. De NSvV gaat in haar aanbevelingen uit van verlichtingsklassen. De onderverdeling van de klassen heeft te maken met diverse factoren zoals: - type verkeer; - verkeersintensiteit; - sociale veiligheid; - verlichtingsniveau omgeving. Kwaliteitscriteria voor de openbare verlichting. Het niveau van de verlichting, de kleur van de lampen en de toegepaste materialen is de verlichtingskwaliteit. Het niveau van de verlichting is niet objectief voor alle ruimten vast te stellen, maar moet worden geïnterpreteerd. Voor het gewenste verlichtingsniveau wordt in onze gemeente het per wegcategorie geldende minimum van de Aanbevelingen van de NSvV nagestreefd. Te verlichten ruimten. Onder openbare ruimten worden ruimten verstaan die gemeentelijk eigendom en voor het publiek toegankelijk zijn. De NSvV- Aanbevelingen onderscheiden ruimten zowel binnen- als buiten de bebouwde kom. Tevens wordt er onderscheid gemaakt tussen ruimten met een verkeersfunctie en ruimten met een verblijfsfunctie. Ruimten buiten de bebouwde kom. De wegen buiten de bouwde kom worden onderscheiden in: - stroomwegen; 2

3 - gebiedsontsluitingswegen; - erftoegangsverzamelwegen; - landbouwontsluitingswegen en - fietspaden. Stroomwegen Dit zijn de autosnelwegen en autowegen. Dit type weg is niet in beheer bij de gemeente en vallen daarom buiten dit beleidsplan. Gebiedsontsluitingswegen Deze categorie verkeerswegen dient als verbinding tussen de stroomwegen en erftoegangsverzamelwegen of verblijfsgebieden met een redelijke verkeersintensiteit. Door de vrij hoge snelheden van het verkeer heeft deze categorie veelal vrij liggende fietspaden of ventwegen. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid worden in principe alleen verkeersonveilige punten zoals kruispunten en bochten buiten de bebouwde kom verlicht. Verkeersveiligheid staat weliswaar centraal bij wegen buiten de bebouwde kom, maar sociale veiligheid speelt ter plaatse van aanwezige woonbebouwing ook een rol. Voor wegen buiten de bebouwde kom is het daarom wenselijk ter plaatse van woningclusters verlichting aan te brengen. We spreken van woningclusters als er minimaal 5 woningen staan binnen een afstand van 100 meter of indien een aantal woningen is omsloten door streeknaamborden. Erftoegangsverzamelwegen Dit zijn wegen die van belang zijn voor de ontsluiting van de kleine kernen of gebieden. Op deze categorie komen erftoegangswegen uit. De gewenste situatie komt overeen met die van de gebiedsontsluitingwegen. Landbouwontsluitingswegen Landbouwontsluitingwegen zijn wegen die in principe weinig verkeer bevatten. Deze wegen zijn bedoeld om landerijen te ontsluiten. Uitgangspunt bij dit type weg is dat er in principe geen verlichting wordt geplaatst. Fietspaden Fietspaden worden onderscheiden in paden die direct aan de weg grenzen en paden die gescheiden zijn van de weg ofwel vrij liggende fietspaden. Criterium voor het aanbrengen van verlichting dient zijn de wijze van gebruik van deze paden. Heeft het gebruik een overwegend functioneel karakter zoals bij verbindingspaden 3

4 dan dienen deze paden binnen de bebouwde kom verlicht te zijn. Buiten de bebouwde kom worden fietspaden, zowel verkeer- als recreatieve paden, in principe niet verlicht. Ruimten binnen de bebouwde kom. De wegen binnen de bebouwde kom worden onderscheiden in wegen met een verkeersfunctie en verblijfsfunctie. De wegen met overwegend een verkeersfunctie zijn; - gebiedsontsluitingswegen en - erftoegangsverzamelwegen. De wegen met een verblijfsfunctie zijn: - erftoegangswegen. De erftoegangswegen kunnen verder als volgt verdeeld worden: - woonerven; - winkel- en uitgangsgebieden; - parkeerterreinen; - industrieterreinen; - fiets- en voetpaden; - semi- openbare ruimten en - bijzondere gebouwen en objecten. Gebiedsontsluitingswegen Op de gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom heeft het verkeer een relatief hoge snelheid gecombineerd met doorgaans een hoge intensiteit. Gezien de verkeersfunctie is de functie van de verlichting zowel oriëntatie en geleiding. Indien het fietspad niet voldoende wordt mee verlicht door de verlichting van de hoofdweg, zal het fietspad apart verlicht worden. Erftoegangsverzamelwegen Erftoegangsverzamelwegen zijn wegen met veelal een combinatie van zowel verkeer - als woonfunctie. Langs deze categorie komen uitritten van woonerven uit maar doen tevens dienst als verzamelwegen naar verblijfsgebieden. De kleur en het lichtniveau voor deze wegen moet primair afgestemd worden op de verblijfsfunctie (sociale veiligheid). Woonerven of erftoegangswegen Voor op staat hier de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid is hier in mindere mate bepalend. Wel moet gedacht worden aan de veiligheid van voetgangers en fietsers. Voor zover aanwezig dient de straat, het trottoir en eventueel het fietspad voldoende verlicht te zijn. Het aspect sociale veiligheid is hier van groot belang. Obstakels en oneffenheden moeten tijdig opgemerkt worden. De verlichting moet het mogelijk maken om personen als zodanig herkenbaar te maken. 4

5 Winkel- en uitgangsgebieden In de winkel- en uitgangsgebieden staan de sociale veiligheid en sfeer centraal. Toelevering aan winkels vindt steeds meer s nachts plaats. De verlichting van het verkeer speelt hier een rol in. Voorgesteld beleid (Gewenst situatie) Voor het verlichten van de winkelgebieden zal doorgaans gekozen worden voor een witte verlichting (sociale veiligheid). Dit geld ook voor de toegangswegen naar de winkel gebieden. Naast de eis van functionaliteit dienen de toe te passen verlichtingsmiddelen aangepast te zijn aan de inrichting van de omgeving. Fiets- en voetpaden Fiets- en voetpaden kunnen worden onderscheiden in paden die direct aan de weg grenzen en paden die gescheiden zijn van de weg ofwel vrij liggende fiets- en voetpaden. Fiets- en voetpaden die langs rijbanen liggen worden voldoende meeverlicht door de verlichting t.b.v. van deze wegen. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen er paaltopmasten geplaatst worden. Bij het plaatsen van masten dient er minimaal een vrije ruimte op het pad zijn van 1.50 m. Net als bij paden buiten de bebouwde kom geldt dat paden met een overwegend recreatieve functie niet worden verlicht. Alsmede langzaam verkeersroutes door openbaar groen. Semi- openbare ruimten Semi- openbare ruimten die geen eigendom zijn van de gemeente maar wel voor eenieder vrij toegankelijk zijn. Te denken aan achterpaden voor woningen. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de verlichting van deze openbare ruimten en is daarom buiten dit beleidsplan gehouden. Wel heeft Woonservice Drenthe overleg opgestart om het probleem van de onverlichte achterpaden op te lossen. Het uitgangspunt is dat Woonservice de aanleg van de O.V. en de gemeente de exploitatie kosten betaalt. Schakeltijden. Door de historie zijn er in gemeente Midden-Drenthe verschillende schakeltijden van de openbare verlichting. Zo gaat in Beilen en Westerbork de avondverlichting om uur uit terwijl in Smilde de gehele nacht de verlichting blijft branden. De concessiegrens van het voormalige IJsselmij en EGD gebied loopt dwars door de gemeente. Hierdoor hebben de gebieden in en om Nieuw Balinge en ten zuiden van Drijber een afwijkende schakeltijd betreffende de avondverlichting. Deze gaat om uur uit. Van uit de harmonisatie gedachte moeten de schakeltijden en schakelwijzen gelijk getrokken worden. Voor de schakeltijden is dit geen probleem. Om de schakel wijze aan te passen aan Smilde kost dit op jaarbasis extra aan energie kosten. Terug draaien van de schakelwijze in Smilde kan op maatschappelijke weerstand kunnen stuiten. Met de harmonisatie gedachte als uitgangspunt is het advies om de schakelwijze in Smilde te wijzigen. 5

6 Voorgesteld beleid (Gewenst beleid) Vanuit de harmonisatie gedachte dienen de schakeltijden gelijkgetrokken worden. Het tijdstip dat overgeschakeld wordt op nachtverlichting is uur. Om te harmoniseren dient de verlichting in de voormalige gemeente Smilde aan gepast worden op avond- en nachtverlichting. Dit geeft een geringe besparing in energie kosten. OVERIGE BELEIDSASPECTEN; Andere beleidsterreinen in de gemeente hebben grote invloed op de openbare verlichting. Aspecten die hierbij aan de orde zijn; milieu, energie, groenvoorzieningen en reclame. In hoofdstuk 5 wordt uitgebreid op deze aspecten ingegaan. OPENBARE VERLICHTING IN DE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE; In hoofdstuk 6 wordt de huidige organisatie van de openbare verlichting in de gemeente beschreven alsmede de kwaliteit van de verlichting. FINANCIËN; Investeringskosten Door Essent is een opzet gemaakt van de investeringen die gedurende de periode 2001 t/m 2016 moeten worden gedaan om de achterstanden in het onderhoud van openbare verlichting weg te werken. Hierbij is onderscheid gemaakt in: A. Vervanging masten / armaturen van bestaande verlichting; B. Uitbreiding van de openbare verlichting. Ad. A. Te vervangen armaturen. Een groot aantal van de gebruikte paaltoparmaturen zijn na 1 januari 2001 uit de productie genomen. Op termijn zal de fabricage van de andere armaturen stoppen. Deze armaturen zijn 30 jaar of ouder. De totale investeringskosten die gemoeid zijn met het vervangen van de oude armaturen bedraagt incl. BTW. Voordeel: Indien alle inefficiënte verlichtingsarmaturen worden vervangen, geeft dit een verlaging van de exploitatie van globaal 11 % van de exploitatiekosten van het jaar Dit kan oplopen tot een bedrag van totaal

7 TLEM Armaturen Indien alle armaturen met de TL EM lamp worden vervangen door armaturen met efficiënte lampen geeft dit een besparing van 4 % op de exploitatie kosten. De investeringskosten bedragen Vervangingsinvesteringen De lichtmasten en armaturen hebben een bepaalde levensduur, zowel in technisch als in economisch opzicht. Er wordt uitgegaan van een levensduur van 30 jaar. Vervangingskosten zijn 815 per mast. Totaal Achterstallig onderhoud masten. Uit berekeningen blijkt dat het achterstallig onderhoud aan masten die nu ouder zijn dan 30 jaar grote investeringen met zich mee brengt. Rekening houdend met de NVvS zullen tot gevolg hebben dat 10 % meer masten geplaatst moeten worden. De achterstand bedraagt Enige kantekeningen De hierboven genoemde bedragen zijn gebaseerd op de 'service' levensduur. Indien vervangingsplannen in voorbereiding worden genomen wordt elke mast apart gecontroleerd op zijn technische staat. De jaarlijks te besteden bedragen moeten dan ook gezien worden als het maximale in ongunstige zin. Subsidiemogelijkheden: De landelijke overheid wil investeren in energiebesparing en duurzame energie. De investeringen die volgens de regeling in aanmerking komen staan op de energielijst De verlichting langs de openbare weg valt ook onder deze regeling. De subsidie wordt alleen gegeven op de aanschaf prijs van en de kosten van het plaatsen van het verlichtingsarmatuur. Het percentage ligt tussen de 14.5 en de 18.5 %. Van jaar tot jaar en van project tot project moeten worden bezien in hoeverre de regeling van toepassing is. Jaarlijkse exploitatiekosten: De jaarlijkse exploitatiekosten worden gesplitst in onderhoudskosten en energiekosten. De post onderhoud is de grootste post. Door toepassing van onderhoudsarme materialen zal deze post aanzienlijk dalen. Daarnaast zullen door toepassing van energiezuinige lampen en armaturen met een groot verlichtingsrendement de energiekosten dalen. In uitbreiding- en vervangingsplannen wordt met deze uitgangspunten rekening gehouden. SAMENVATTING: 1. Te vervangen armaturen TL-EM armaturen Vervangingsinvesteringen Achterstallig onderhoud masten Totaal geraamde investeringskosten Het gemiddelde investeringsbedrag voor de periode bedraagt

8 Prioriteit uitvoering: In voorgaande jaren is in de voormalige gemeente Smilde de openbare verlichting zodanig aangepast dat deze voldoet aan het gestelde in dit beleidsplan echter zonder aanpassing aan het NSvV niveau. Dit houdt in dat er nog ongeveer 10% masten in dit gebied bijgeplaatst moeten worden. Voor het overige deel van de gemeente is het noodzakelijk dit ook uit te voeren. Hiervoor zullen op basis van dit beleidsplan jaarlijks afzonderlijke voorstellen worden gedaan. Als eerste project is voorgesteld het vervangen van TL-EM lampen, die sinds niet meer beschikbaar zijn. Hiertoe is een offerte aangevraagd bij Essent Energie. Het betreft het vervangen van 533 stuks TL EM armaturen en 109 stuks TL M armaturen. De investeringskosten bedragen (Bestedingsplan 2001). De jaarlijkse exploitatie kosten zullen na realisatie 9.622,11 afnemen. Hiervoor is opdrachtgegeven, nadat de subsidie toezegging is ontvangen. Het project is voor september 2002 uitgevoerd. Invulling bestedingsplan Optimalisering verlichting in Orvelte Aanpassen verlichting Beilen West Ad. B Uitwerken nieuw beleid. Voor een aantal gebieden, gelegen tussen streeknaamborden, is uit gezocht of er een uitbreiding van de verlichting moet komen om aan het gestelde in dit beleidsplan te voldoen. De locaties waar het omgaat zijn: - Laaghalerveen - Laaghalen - Zuidveld - Alting - Klatering - Makkum - Holte - Brunsting en - Rheeveld. De totale kosten om binnen de streeknaamborden oriënteerde verlichting aan te brengen bedragen De werkzaamheden kunnen gefaseerd uitgevoerd worden, afhankelijk van de beschikbare middelen. 8

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede Bureau Openbare Verlichting Lek - Merwede Traject Beleidsplan 2017-2026 Beheerplan 2017-2026 Uitvoeringsplannen 15 juni 2017 presentatie Beleids- en Beheerplan 2 Doel beleidsplan Genereren kwaliteit Openbare

Nadere informatie

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Nummer : 12-02.2010 Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Korte inhoud : Elke 5 jaar wordt het Beleidsplan Openbare Verlichting opnieuw vastgesteld. In februari 2009 zijn hiervoor de kaders

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 12 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel Samenvatting Er

Nadere informatie

veilig en energiezuinig) 2. Concept raadsbesluit

veilig en energiezuinig) 2. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 30 Onderwerp : Beleidsplan openbare verlichting Bijlage(n) : 1. Beleidsplan openbare verlichting

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: Onderwerp: Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2010-2013 Commissie:, nr. Raadsvoorstel: 13-10-2009, nr. 177 RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Fietspad/wandelpad. Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties. >> Als het gaat om energie en klimaat

Fietspad/wandelpad. Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties. >> Als het gaat om energie en klimaat Fietspad/wandelpad Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties >> Als het gaat om energie en klimaat Kenmerken van de weg Het fietspad wordt gebruikt voor woon-, werken schoolverkeer. Het pad is 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Gulpen-Wittem 2

Inhoudsopgave. Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Gulpen-Wittem 2 Beleidsplan Openbare Verlichting november 2007 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Samenvatting... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Beleidspunten... 6 2.3 Financiën... 7 3 Evaluatie beleid 2000-2007... 9 3.1 Verlichtingsmiddelen...

Nadere informatie

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers.

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers. Aan de Raad. No. : 9/1 Muntendam : 30 januari 2014 Onderwerp : Vaststellen Meerjarenplan Openbare verlichting 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

Beleidsnota Openbare Verlichting

Beleidsnota Openbare Verlichting Beleidsnota Openbare Verlichting Februari 2004 Documenttitel : Beleidsnota Openbare Verlichting Status : Definitief Datum : 25 februari 2004 Auteur : ing. J. Strijker i.s.m. Essent Lighting Afdeling :

Nadere informatie

P. Roest raad00777

P. Roest raad00777 Agendapunt commissie: 6 Steller Telefoonnummer Email P. Roest 040-2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Beheer openbare verlichting. 11raad00777 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg

Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg Bijlage 4 Voorbeeldproject Rijpelberg Ter verduidelijking van het beleid is in dit stuk de openbare verlichting in één wijk geïnventariseerd op de in het beleid op genomen aspecten. Vooraf echter duidelijk

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

Bestuurlijke Samenvatting. Beleidsplan Openbare Verlichting

Bestuurlijke Samenvatting. Beleidsplan Openbare Verlichting Bestuurlijke Samenvatting Beleidsplan Openbare Verlichting 2 Inleiding Openbare verlichting is belangrijk voor de leefbaarheid, de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid. Een goede verlichting is

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting

Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Deurne Versie: V1_0 Status: Definitief 10 december 2014 Deze bijlage behoort bij het Beleidsplan Openbare Verlichting Deurne. Colofon Beleidsplan

Nadere informatie

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16 Verlichtingsscan Gemeente Koggenland Juli 2012 Pagina 1 van 16 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Koggenland contactpersoon : Dhr. R. Gotjé Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut Advies B.V. contactpersoon

Nadere informatie

Module 4. Autoverkeer

Module 4. Autoverkeer Module 4. Autoverkeer Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode

Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode Datum: 28-1-14 Onderwerp Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode 2014-2018 Status Besluitvormend Voorstel Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 vast te stellen als geactualiseerde

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: burgemeester en wethouders van Nieuwkoop gemeente nieuwkoop afdeling beheer openbare ruimte raadsvoorstel portefeuillehouder Henny Brouwer opgesteld door Kees Hoogervorst / Jan van den Born / BOR kenmerk/datum 08.0000000 / Juli 2008 vergaderdatum

Nadere informatie

Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element

Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element Atze Dijkstra, senior onderzoeker Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV Deze presentatie Veilige snelheden Grijze

Nadere informatie

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter?

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Factsheets OVL lampenkwaliteitsprofielen Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Openbare verlichting hebben we nodig voor onze verkeersveiligheid, sociale veiligheid en het aantrekkelijk maken

Nadere informatie

Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 12 september 2013 Agendapuntnummer : XII, punt 5 Besluitnummer : 1049 Portefeuillehouder : Wethouder Henk Lammers Aan de gemeenteraad Onderwerp: Beleidsplan

Nadere informatie

Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting

Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting 2014-2024 Eric Vos, Infra-lux. Stand van zaken t.o.v. Beleidsplan 2004: 2 begrotingsposten: - Exploitatie(klein onderhoud): 160.000,- waarvan 60.000,- energiekosten

Nadere informatie

gemeente Bunnik Bijlage 1 Notitie vervanging openbare verlichting

gemeente Bunnik Bijlage 1 Notitie vervanging openbare verlichting gemeente Bunnik 1 Notitie vervanging openbare verlichting In deze bijlage wordt meer en gedetailleerder informatie gegeven over de vervanging van een groot deel van de openbare verlichting in de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten

Raadsvoorstel Voorstel Inleiding Beoogd doel Argumenten Agendapunt nr.: 10 Raadsvoorstel Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 Datum voorstel: 14 januari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.: Opsteller: J. van Bekhoven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Ontwikkelen. Beleidsplan. Openbare verlichting. Gemeente Haren

Ontwikkelen. Beleidsplan. Openbare verlichting. Gemeente Haren Ontwikkelen Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Haren Programma 15/20 januari 2015: 19.30 uur: Welkomstwoord wethouder M. Sloot 19.35 uur: Presentatie Henk Ensing 20.05 uur: Pauze/invullen enquête

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 1. Aanleiding en doel In de afgelopen jaren zijn voor het gebied dat de Rijksstraatweg doorsnijdt tussen de perenrotonde en de rotonde bij Kalenberg diverse

Nadere informatie

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Te besluiten om 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorstel grootschalige vervanging ledverlichting

Nadere informatie

Aan de raad, Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Aan de raad, Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Aan de raad, Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2018 Voorstel: 1. Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2018 vaststellen 2. Instemmen met financiering van het Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

GVVP uitvoeringsprogramma

GVVP uitvoeringsprogramma Toelichting voorstel Zaaknummer: 165972 GVVP uitvoeringsprogramma Datum 7 november 2013 Behandelaar Jan Jaap Koops/Geert van de Logt afdeling Openbare Werken (0593)539475 Portefeuillehouder Jannes Pit

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met het beleidsplan OVL

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met het beleidsplan OVL Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari 2016 Onderwerp: BW vaststelling beleidsplan openbare verlichting 2016-2023 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: veiligverkeer.nl. Naam dossier: Rotterdam-Vredenoordplein

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies:  veiligverkeer.nl. Naam dossier: Rotterdam-Vredenoordplein Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: 20161027-Rotterdam-Vredenoordplein Locatie: Vredenoordplein in rotterdam Datum uitgifte advies: Oktober 2016 Rol Veilig

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES Bijlage 3 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van 12 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING

Nadere informatie

Openbare Verlichting

Openbare Verlichting Openbare Verlichting sociaal veilig en energie zuinig Uitvoeringskader Eenheid Ruimte en Samenleving Mei 2007 Inhoudsopgave 1 AANLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doelstellingen... 4 1.3 Thema sociaal

Nadere informatie

Openbare verlichting provinciale wegen Drenthe

Openbare verlichting provinciale wegen Drenthe Openbare verlichting provinciale wegen Drenthe a Openbare verlichting provinciale wegen Drenthe Gedeputeerde staten van Drenthe November 2007 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe Fotografie

Nadere informatie

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Onderwerp Motie Niet van het padje af voor speed-pedelecs Documentnummer Geachte Statenleden, Op 7 juli 2017 hebben uw

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Ridderkerk

Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Ridderkerk Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Ridderkerk 2012-2021 Opdrachtgever: Gemeente Ridderkerk Opgesteld door: Infra-Lux bv Datum: 25 april 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Samenvatting...5 1. Inleiding...8

Nadere informatie

Gemeente Schinnen. Openbare Verlichting gemeente Valkenburg a/d Geul

Gemeente Schinnen. Openbare Verlichting gemeente Valkenburg a/d Geul Gemeente Schinnen Openbare Verlichting gemeente Valkenburg a/d Geul 10 Mei 2016 Agenda 1. Huidige beheerder 2. Huidige werkzaamheden 3. Huidige beleids-uitgangspunten 4. Huidige situatie 5. Doelstellingen

Nadere informatie

Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug

Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug Openbare verlichting uitrol led pilot Utrechtse Heuvelrug De Kruijter Openbare Verlichting oktober 2013 Colofon Project: Openbare Verlichting Led Pilot Kom Noord gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtgever:

Nadere informatie

Vademecum Fietspaden

Vademecum Fietspaden Vademecum Fietspaden afgescheiden fietsvoorzieningen langs wegvakken Brussels Fietscolloquium 16 januari 2014 Marc Broeckaert Philip Temmerman Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Team Mobiliteit

Nadere informatie

Gemeente Stein. Beleidsplan Openbare Verlichting

Gemeente Stein. Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Stein Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Maart 2010 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Samenvatting... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Beleidspunten... 4 2.3 Financiën... 5 3 Evaluatie uitvoering

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg Evaluatie Beleidsuitgangspunten Openbare Verlichting Gemeente Geertruidenberg Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg Cluster Beheer en ontwikkeling Openbare Ruimte Nobra Technisch Adviesbureau B.V. Bunderstraat

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan en beheerplan gemeente Goeree-Overflakkee. Versie: V2_0 Status: definitief 7 december Vught, Apeldoorn, Leek

Startnotitie beleidsplan en beheerplan gemeente Goeree-Overflakkee. Versie: V2_0 Status: definitief 7 december Vught, Apeldoorn, Leek Startnotitie beleidsplan en beheerplan 2015-2024 gemeente Goeree-Overflakkee Vught, Apeldoorn, Leek Lux-Groep T 073 6840445 F 073 6840446 Versie: V2_0 Status: definitief 7 december 2014 Postbus 2200 5260

Nadere informatie

*ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZE9BF363ADB* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 12. Aan de Raad No.ZA.12-20073/DV.14-2582, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Voet-/fietspad Parc Emslandermeer van/naar het

Nadere informatie

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit

Dilemma s over provinciale wegen. Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Dilemma s over provinciale wegen Technische briefing 18 januari 2017 Chris Pit Wegennetvisie = nieuwe functionele indeling van de provinciale wegen Indeling in: Stroomwegen Gebiedsontsuitingswegen Erftoegangswegen

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

Gemeenteraad 2007 / Gemeenteraad. Documentnummer: 2008-Raad-018 Disnummer: Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting

Gemeenteraad 2007 / Gemeenteraad. Documentnummer: 2008-Raad-018 Disnummer: Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 018 Gemeenteraad Documentnummer: 2008-Raad-018 Disnummer: 104808 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2008-2012 Meegestuurde stukken Beleidsplan openbare verlichting 2008-2012 Ter inzage liggende

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Deurne Versie: V1_0 Status: Definitief 17 juni 2015 Colofon Beleidsplan openbare verlichting Gemeente Deurne Toine Schoester en Willem Beckers Eric Vos e.vos@infra-lux.eu

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

SAMENVATTING INCL. BELEIDSVOORSTELLEN 3. 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel van het beleidsplan 4 1.3 Leeswijzer 4 2. FUNCTIES VAN DE OPENBARE VERLICHTING 5

SAMENVATTING INCL. BELEIDSVOORSTELLEN 3. 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel van het beleidsplan 4 1.3 Leeswijzer 4 2. FUNCTIES VAN DE OPENBARE VERLICHTING 5 SAMENVATTING INCL. BELEIDSVOORSTELLEN 3 1. INLEIDING 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel van het beleidsplan 4 1.3 Leeswijzer 4 2. FUNCTIES VAN DE OPENBARE VERLICHTING 5 2.1 Doel van de openbare verlichting 5

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 23 april 2013 Agendanr. 12. Onderwerp: Verduurzamen openbare verlichting (MIP 1201)

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 23 april 2013 Agendanr. 12. Onderwerp: Verduurzamen openbare verlichting (MIP 1201) *ZE93DF127ED* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 23 april 2013 Agendanr. 12. Aan de Raad No.ZA.13-21769/DV.13-179, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 april 2013 Onderwerp: Verduurzamen openbare verlichting

Nadere informatie

Visie-document Verlichting van de openbare ruimte Aalten

Visie-document Verlichting van de openbare ruimte Aalten Visie-document Verlichting van de openbare ruimte Aalten Visie-document Verlichting openbare ruimte Gemeente Aalten uitgave oktober 2009 Inhoud Samenvatting... 3 Leeswijzer... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Afwegingskader

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting

Beleidsplan openbare verlichting Beleidsplan openbare verlichting AANGEPAST; ZIE GROENE ARCERING Afdeling beheer Openbare Ruimte Oegstgeest, mei 2011 1 Inhoud 1. Inleiding - Doelen verlichting - Energieverbruik en lichthinder - Maatwerk

Nadere informatie

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9

Bijlage 2. Plan van Aanpak Duurzaamheid. Gemeente Teylingen. November Pagina 1 van 9 Bijlage 2 Plan van Aanpak Duurzaamheid Gemeente Teylingen November 2011 Pagina 1 van 9 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Teylingen contactpersoon : Dhr. E. Schreve Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Richtlijn Openbare Verlichting NPR Praktijkervaringen. Lagere niveaus op verkeerswegen. Hogere niveaus in verblijfsgebieden

Richtlijn Openbare Verlichting NPR Praktijkervaringen. Lagere niveaus op verkeerswegen. Hogere niveaus in verblijfsgebieden Richtlijn Openbare Verlichting NPR 13201 Praktijkervaringen In 2002 is Deel 1 "Kwaliteitseisen" van de nieuwe Praktijkrichtlijn Openbare verlichting NPR 13201-1 in werking getreden. Het is een afgeleide

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/3

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/3 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15-12-2015 Nummer voorstel: 2016/3 Voor raadsvergadering d.d.: 12-01-2016 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Verlichting van Fietspaden. 1 Inleiding Algemeen Functie van fietspaden Hoofdfietsroutes Utilitaire routes

Verlichting van Fietspaden. 1 Inleiding Algemeen Functie van fietspaden Hoofdfietsroutes Utilitaire routes Verlichting van Fietspaden. 1 Inleiding...2 2 Algemeen...2 3 Functie van fietspaden...2 3.1 Hoofdfietsroutes...2 3.2 Utilitaire routes...3 3.3 Recreatieve routes...3 4 Aanliggend of vrijliggend fietspad...3

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020 Reg.nummer: 2016/052071 1. Inleiding Er is geen domein in de openbare ruimte waar de technologische ontwikkelingen zo snel gaan als bij de

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.1019 B.15.1019 Landgraaf, 7 september 2015 ONDERWERP: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m 2020 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein.

Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein. Raad van 27 juni 2006 Agendanummer: 16 Korte inhoud van het voorstel Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van de openbare verlichting in de wijk Stein. AANLEIDING Zoals bekend is momenteel

Nadere informatie

Resultaten enquête t.b.v. beleidsplan openbare verlichting

Resultaten enquête t.b.v. beleidsplan openbare verlichting Resultaten enquête t.b.v. beleidsplan openbare verlichting 216-225 H. Ensing Handelskade 38 953 AB Stadskanaal 6 april 215 Inhoud Inleiding 2 De uitgangspunten voor het beleidsplan 3 Resultaten enquête

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving

Conceptnota voor nieuwe regelgeving ingediend op 706 (2015-2016) Nr. 1 15 maart 2016 (2015-2016) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Marino Keulen, Gwendolyn Rutten, Mathias De Clercq, Herman De Croo, Emmily Talpe en Bart Somers betreffende

Nadere informatie

Voorstel In te stemmen met de prioritering voor de fietspaden volgens de aangeven volgorde.

Voorstel In te stemmen met de prioritering voor de fietspaden volgens de aangeven volgorde. Raadsvergadering: 29 juni 2010 Agendapunt: 17 Kenmerk: Datum voorstel: 19 januari 2010 Portefeuillehouder: Wethouder K. Brand Informant: De heer J. Speulman Onderwerp: Prioritering fietspaden Voorstel

Nadere informatie

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting 2014 2018 Dhr. Aan de Wiel (GL) Implementatie LED verlichting: Er is in een convenant afgesproken dat

Nadere informatie

HERINRICHTING N373 Tracé Huis ter Heide - Norgerbrug

HERINRICHTING N373 Tracé Huis ter Heide - Norgerbrug HERINRICHTING N373 Tracé Huis ter Heide - Norgerbrug HERINRICHTING N373 Tracé Huis ter Heide - Norgerbrug INHOUD 1. Aanleiding 2. Wensen 3. Context 4. Wat valt op? 5. Voorstellen 6. Referenties 7. Vragen

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent. Raadsvoorstel Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent. AGENDAPUNT NO. 9. AAN DE RAAD Samenvatting Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu is met

Nadere informatie

Méér dan alleen licht en techniek

Méér dan alleen licht en techniek Méér dan alleen licht en techniek Beleidsplan Openbare Verlichting Ingenieursbureau Stadsbedrijven in opdracht van de afdeling Wijk en Welzijn november 2004 COLOFON Samenstelling en redactie: Ad Huijbregts

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0010588* 15.0010588 Commissievergadering: 1-9-2015 Voorstel:. Agendapunt:. Onderwerp Aanpassen openbare verlichting naar LED Datum 19 augustus 2015

Nadere informatie

Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2013-2017

Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2013-2017 Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2013-2017 Beleids- en beheerplan openbare verlichting gemeente Oldenzaal 2013-2017 Hoofdstuk 1 - Inleiding...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Doel van het plan...3

Nadere informatie

meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl

meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl blauw is het nieuwe groen meer besparen met minderwatt dit is minderwatt minderwatt is een businessunit van het gerenommeerde Maas & Hagoort Lampen. Met een

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103 Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103 Roden, 20 november 2003 Onderwerp Renovatie voormalig korfbalveld complex VV Peize Voorstel A. Een krediet van 94.700,00 (excl. BTW) beschikbaar stellen voor:

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Vergadering gemeenteraad d.d. 2 november 2017 Agenda nummer 6 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Korte inhoud: De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Beleidsnotitie openbare verlichting 2003 t/m 2005 Gemeente Heusden

Beleidsnotitie openbare verlichting 2003 t/m 2005 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 1 Inleiding... 1 1.1 De aanleiding voor het opstellen van een beleidsnotitie... 1 1.2 Het doel van de beleidsnotitie... 1 2 Wet- en regelgeving, normen/richtlijnen en aanbevelingen...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 september 2014 KDK/00318/i Datum: 29 juli 2014 Verzonden: 4 september 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 september 2014 KDK/00318/i Datum: 29 juli 2014 Verzonden: 4 september 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 september 2014 KDK/00318/i.00816 9.5 Datum: 29 juli 2014 Verzonden: 4 september 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Beleid- en beheerplan openbare

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 30 oktober 2014 Regnr.: 14int0399714int03926 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers

Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerreinen Oss Leidraad beoordelen van verzoeken en klachten van ondernemers Gemeente Oss Afdeling Beheer Openbare Ruimte Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

De Laatste Hendrik. Energiescan & Investeringsvoorstel

De Laatste Hendrik. Energiescan & Investeringsvoorstel De Laatste Hendrik Energiescan & Investeringsvoorstel Bedrijf : Efficient Energie Auteur : ing. Harry de Jonge Adres : Westhavenweg 58 F Plaats : Amsterdam Postcode : 1042 AL Telefoonnummer : 020-6922661

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2021 Programma : Wonen Voorstelnummer : 17.04 Info bij

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland Versie: 24 mei 2012 Beheerplan Wegen Waterland 2013 2017 Inhoudsopgaven 1. Inleiding 3 2. Kaders en wetgeving 4 2.1. Wetgeving 4 2.2. Richtlijnen 4 3. Huidige situatie 5 3.1. Areaal 5 3.2. Globale visuele

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Maart 2013 Sector Stedelijk Beheer Wegen, Groen en Water 1. Aanleiding In november 2012 is het Beleidsplan Openbare Verlichting door de gemeenteraad vastgesteld. In

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT. instellen zone maximum snelheid 60 km/u omgeving Blauwhuis, Oudega, Abbega, Folsgare.

VERKEERSBESLUIT. instellen zone maximum snelheid 60 km/u omgeving Blauwhuis, Oudega, Abbega, Folsgare. VERKEERSBESLUIT instellen zone maximum snelheid 60 km/u omgeving Blauwhuis, Oudega, Abbega, Folsgare. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente súdwest-fryslân: Overwegingen van het besluit

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ MEMO Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat Kampen, Projectomschrijving: 2 mei 2017 17.0016.010-Advies ARZ Van: Aan: J. Hendriks M. Slijkhuis J. Engels R. Wiersma Aanleiding In het Tracébesluit

Nadere informatie

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college.

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. 10 november 2014 A. Inleiding Naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

Duurzame verlichting voor woningcorporaties

Duurzame verlichting voor woningcorporaties Duurzame verlichting voor woningcorporaties >> Als het gaat om energie en klimaat Bij de keuze van verlichting rondom woningen, in gemeenschappelijke ruimten en op paden en terreinen spelen veel factoren

Nadere informatie

Hardenberg. Gemeente. Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe

Hardenberg. Gemeente. Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe Gemeente Hardenberg Zaakkenmerk: 228767 Raad: 15 november 2011 Afdelingshoofd: G.D. van Lenthe Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Document 228775 kenmerk: Hardenberg, 4 oktober 2011, Wat willen

Nadere informatie

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020

Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 april 2011 Registratienummer: TB 11.2588267 Agendapunt: 8 Onderwerp: Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplanning (MIOP) sport 2011-2020 Voorstel:

Nadere informatie

Macro-energielabel Openbare Verlichting

Macro-energielabel Openbare Verlichting Macro-energielabel Openbare Verlichting Handleiding bij de rekentool Versie 0.31 Versie 0.31 Datum 11-03-2011 Aanpassing benaming label en verwijzing naar ROVL2011 (15-06-2011) Auteurs: Jan Ottens Rob

Nadere informatie

1. BESLISPUNTEN DOEL NOTITIE WAAROM OPENBARE VERLICHTING?... 2

1. BESLISPUNTEN DOEL NOTITIE WAAROM OPENBARE VERLICHTING?... 2 INHOUDSOPGAVE 1. BESLISPUNTEN... 2 2. DOEL NOTITIE... 2 3. WAAROM OPENBARE VERLICHTING?... 2 3.1. VERKEERSVEILIGHEID... 2 3.1.1. Wegencategorisering... 2 3.1.2. Fietspaden... 3 3.1.3. Aansprakelijkheid...

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 63 onderwerp: Wegsleepregeling iz-nummer 480773 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni

Nadere informatie