Ellen Lommerse, casemanager sociale verslavingszorg, Zutphen, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ellen Lommerse, casemanager sociale verslavingszorg, Zutphen, 2007"

Transcriptie

1 VREEMDE OGEN DWINGEN Geeft beschermingsbewind verslaafden en omgeving rust? Ellen Lommerse, casemanager sociale verslavingszorg, Zutphen, 2007 Aanleiding In de praktijk kom ik als casemanager bemoeizorg binnen de verslavingszorg regelmatig in aanraking met langdurig verslaafden die problematische schulden hebben. Vaak zoeken zij zelf naar oplossingen om deze schulden af te lossen. Zo treffen ze meestal aflossingsregelingen met schuldeisers. Wanneer dat niet afdoende werkt of een gepasseerd station is, zoeken ze vaak hulp bij instanties die hen vervolgens naar een schuldsaneringtraject verwijzen. Deze interventies mislukken vaak, omdat verslaafden zich niet houden aan de aflossingsregelingen en/of nieuwe schulden maken (Bergh, 2005). Het middelengebruik komt bij langdurig verslaafden op de eerste plaats, waardoor basisbehoeften zoals huisvesting op de tweede plaats komen (GGZ, Resultatenscore, 2003). Schaamte en schuld Problematische schulden leiden tot veel spanningen bij de cliënt. Deze spanningen worden veroorzaakt door onzekerheid ("Wanneer komt de deurwaarder?" "Wordt mijn woning ontruimd?"), geldgebrek (het ene gat wordt met het andere gevuld), schaamte en isolement (mensen niet meer durven ontvangen in de woning, omdat de woning vochtig en koud is). Door schaamte en minderwaardigheidsgevoelens isoleert de verslaafde zich van zijn leefomgeving. Er wordt geen onderhoud meer gepleegd aan de woning, waardoor de woning er verwaarloost uitziet. De verslaafde heeft geld geleend van mensen uit zijn directe leefomgeving en is niet in staat om deze lening af te lossen. Dit leidt tot conflicten en het vergroot het isolement. Vaak leeft een verslaafde in een buurt met woningen met een lage huur, waar meer mensen wonen met schulden. Er is weinig draagvlak in de omgeving om elkaar te steunen. Om aan geld te komen worden criminele activiteiten niet geschuwd. Problematische schulden vormen maatschappelijk gezien een grote kostenpost en leiden tot overbelasting van de rechterlijke macht (Von Bergh, 2005). Uiteindelijk kan het leiden tot een situatie waarin de verslaafde geïsoleerd raakt van de samenleving. Langdurig verslaafden hebben vaak problematische schulden, omdat het gebruik veel geld kost en zij een ongestructureerd leven leiden. Daardoor worden ze uitgesloten van basisvoorzieningen zoals water, elektriciteit, zorgverzekering en huisvesting. De sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) zet interventies in als schuldsanering en budgetbeheer, die zijn gericht op het oplossen en voorkomen van schulden. Deze interventies zijn niet effectief, omdat de oorzaak van de problemen onvoldoende wordt ondervangen. Beschermingsbewind ondervangt dit mogelijk. Bij beschermingsbewind mag iemand niet meer zelf beslissen over de goederen die onder bewind staan. Onder deze goederen valt ook het inkomen. Langdurig verslaafden hebben problemen op vele gebieden: verslaving, lichamelijke en psychische gezondheid, dagbesteding, werk en inkomen, justitie, huisvesting, vrienden, familie en zorgcontacten (GGZ, Resultatenscore, 2003). De verslaafde met problematische schulden komt bij mij in beeld, wanneer het water hem tot aan de lippen staat en aflossingsregelingen niet meer worden geaccepteerd door de schuldeisers. SP Januari

2 De aanleiding is bijvoorbeeld een ontruimingsprocedure door de woningstichting vanwege een huurachterstand of een dreigende afsluiting van gas, water of elektriciteit. Door openstaande boetes bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau loopt de verslaafde het risico te worden gegijzeld. Ik vroeg me af hoe schulden voorkomen en gesaneerd kunnen worden bij deze groep verslaafden. Eén van de mogelijkheden om schulden te voorkomen of te saneren is beschermingsbewind. Sinds ruim een jaar leid ik mensen toe naar deze vorm van bewindvoering. Maar is dit een geschikte interventie en zo ja, in welk stadium en voor wie en hoe verloopt de uitvoering hiervan in de praktijk? In dit artikel geef ik een antwoord op deze vragen door eerst uitleg te geven over de werkwijze van interventies die nu veelal door hulpverleners wordt ingezet. Te weten budgetbeheer, minnelijke- en wettelijke schuldsanering. Ik benoem de voor- en nadelen van deze interventies. Een praktijkvoorbeeld van casemanagers van vier instellingen met de daarin gegeven adviezen illustreert dit. Vervolgens geef ik uitleg over hoe beschermingsbewind werkt en kom ik met aanbevelingen. Budgetbeheer Budgetbeheer lost geen schulden op, maar het kan schulden voorkomen. Het inkomen van een cliënt komt in geval van budgetbeheer bij een instelling binnen. De vaste lasten worden betaald, eventuele schulden afgelost en zo mogelijk gespaard. De cliënt krijgt huishoudgeld, vaak in de vorm van weekgeld (Budgetbeheerrekening, 2006). Budgetbeheer wordt vaak ingezet tijdens de schuldsanering. Het is een hulpmiddel om schulden af te lossen en vaste lasten te betalen. Tevens kan geld gereserveerd worden voor de grotere, noodzakelijke uitgaven, bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast. De cliënt krijgt huishoudgeld en weet dat dit het besteedbare bedrag is. Kortom: het geeft overzicht. Er is een zekere garantie dat vaste lasten worden betaald. Schuldeisers zijn daardoor eerder bereid akkoord te gaan met een schuldregeling (Brummelkamp, 2006). Budgetbeheer kan werken als de verslaafde voldoende afstand heeft genomen van zijn gebruik en een deel van zijn autonomie kan afstaan. Minnelijke schuldsanering Naast het voorkomen van schulden via budgetbeheer speelt ook het oplossen van schulden bij verslavingsproblematiek een rol. Dit kan plaatsvinden door middel van minnelijke schuldsanering. Bij een minnelijke schuldsanering stemmen schuldeisers en schuldenaar in met een aflossingsregeling. De schuldenaar dient geld opzij te leggen voor aflossing van de schulden voor een periode van maximaal drie jaar. In die periode lost de schuldenaar het volledige bedrag of een gedeelte daarvan af. Het restant wordt na drie jaar aflossen kwijtgescholden. Soms kan hij een saneringskrediet aangaan bij een bank. De schuldeisers krijgen meteen hun geld. De schuldenaar lost vervolgens gedurende drie jaar de lening af. Wanneer de schuldenaar onvoldoende meewerkt aan het traject wordt het traject gestaakt en wordt twee jaar lang geen nieuwe aanvraag in behandeling genomen. Gedurende deze periode wordt ook geen wettelijk traject ingezet (Brummelkamp, 2006). Vaak komt het niet tot een minnelijk traject, omdat één of meerdere schuldeisers het volledige bedrag wil krijgen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij boetes opgelegd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Het minnelijke traject is in de toekomst misschien ruimer toepasbaar, omdat de Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet (hierna NVVK ) convenanten afsluit met potentiële schuldeisers. Helaas neemt het aantal schuldeisers en de hoogte van het bedrag jaarlijks toe, daardoor neemt de kans van slagen af (jaarverslag NVVK, 2005). Immers schuldeisers moeten het aflossingsbedrag met meer instanties delen en hoe hoger de schuld des te kleiner de kans op aflossing. 28 SP Januari 2008

3 Dit is het eerste traject dat bij schuldsanering wordt ingezet. Pas wanneer dit mislukt, kan een wettelijk traject worden ingezet (Van schuld naar schone lei, 2006). Wettelijke schuldsanering Als een minnelijk traject wegens het ontbreken van aflossingscapaciteit of onvoldoende medewerking van schuldeisers niet mogelijk is, dan kan de schuldenaar via de gemeente een verzoek indienen voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Het verzoek kan door een gemeente ingediend worden bij de rechtbank. In de verklaring moet het minnelijke traject beschreven worden en worden toegelicht waarom dit traject is mislukt. De rechter beslist of iemand toegelaten wordt en wijst een bewindvoerder aan die er op toeziet dat de schuldenaar zoveel mogelijk spaart om zijn schulden af te lossen en eventueel waardevolle bezittingen verkoopt om de opbrengst te gebruiken voor de aflossing. Na drie tot vijf jaar kan de rechter besluiten een schone lei te verstrekken aan de schuldenaar. De schuldeisers moeten in dat geval de rest van de vorderingen kwijtschelden. Een nadeel van dit schuldsaneringtraject is dat de bewindvoerder weinig ruimte heeft om de financiën te controleren, daardoor is er ook weinig controle op nieuwe schulden. Een ander nadeel is dat de wet eist dat een schuldenaar er alles aan doet om het inkomen te vergroten ( Spelregels voor een schone lei, 2005) De begeleiding tijdens een schuldsaneringtraject is minimaal en de oorzaak van de schulden wordt niet verholpen. Daardoor is de kans groot dat tijdens of na het traject nieuwe schulden ontstaan. Budgetbeheercursussen worden vaak door gemeenten aangeboden en soms gekoppeld aan een saneringstraject, echter het effect van deze cursus is niet onderzocht (NVVK, jaarverslag, 2005). Beschermingsbewind De officiële term voor beschermingsbewind luidt onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen. De bewindvoerder wordt door de kantonrechter benoemd. De rechter stelt als voorwaarde dat er sprake moet zijn van een psychiatrische stoornis die leidt tot verkwisting (Ministerie van justitie, Curatele, bewind en mentorschap, 2006). Hoe gaat een bewindvoerder te werk, nadat een cliënt onder beschermingsbewind is gesteld? De bewindvoerder opent een rekening waarop het inkomen van de cliënt binnenkomt. Vervolgens brengt de bewindvoerder de vaste lasten in kaart en zorgt ervoor dat betalingen via de bewindvoerder lopen. Daarna probeert de bewindvoerder de inkomenspositie te verbeteren door middel van het aanvragen van heffingskortingen, toeslagen en kwijtscheldingen. Dit brengt de aflossingsruimte in kaart. Vervolgens benadert de bewindvoerder de schuldeisers. Eventuele aflossingsregelingen lopen nu via de bewindvoerder of ze stoppen, omdat er onvoldoende aflossingsruimte is. Laatstgenoemde schuldeisers moeten op hun beurt wachten of verhaal halen bij de rechter. Wettelijk gezien heeft de cliënt recht op een minimaal bedrag voor leefgeld (Ministerie van Justitie, Curatele, bewind en mentorschap, 2006). SP Januari

4 duur juridische status Bescherming tegen nieuwe schulden voorwaarden Budgetbeheer Flexibel, kan door de cliënt worden opgezegd nee Geen controle op nieuwe schulden Vraagt duurzame structuur van verslaafde Minnelijke schuldsanering Wettelijke schuldsanering Beschermingsbewind 3 jaar nee Geen controle op nieuwe schulden 3-5 jaar ja Geen controle op nieuwe schulden onbeperkt ja Controle ligt bij bewindvoerder Vraagt duurzame structuur van verslaafde Vraagt duurzame structuur van verslaafde Vraagt géén duurzaamheid in structuur De volgende casus maakt duidelijk dat ook bij toepassing van budgetbeheer en wettelijke schuldsanering er in de praktijk gemakkelijk nieuwe problemen kunnen ontstaan. Casus Fons Fons is een 52- jarige man. Hij is alleenstaand en vanaf zijn zeventiende verslaafd aan heroïne. Sinds vijftien jaar krijgt hij methadon. Vanaf zijn dertigste is hij verslaafd aan alcohol. Er ontstonden al gauw schulden vanwege het middelengebruik. De schulden betroffen achterstanden in het betalen van vaste lasten en bij justitie openstaande boetes. Op advies van de sociale dienst heeft cliënt bij deze dienst budgetbeheer gekregen. De vaste lasten worden rechtstreeks van zijn uitkering afgehouden en betaald. Dit geldt tevens voor de aflossing van enkele schulden. Ondanks het budgetbeheer zijn er nieuwe schulden ontstaan, doordat verhoging van huur en dergelijke niet waren doorberekend. Drie jaar geleden is daardoor het water bij hem afgesloten. De sociale dienst heeft bemiddeld, maar dit mocht niet baten. Bij het maken van het zorgplan stuitte ik als casemanager op dit probleem. Fons heeft sinds twee jaar controle over zijn gebruik. Hij gebruikt geen heroïne en alcohol meer, slechts af en toe cannabis en sporadisch cocaïne. Aan laatstgenoemde middelen is hij niet verslaafd. Het jarenlang excessieve gebruik heeft bij Fons tot cognitieve schade geleid. Ook heeft hij hepatitis C opgelopen in de periode dat hij nog heroïne spoot. Hij kan een behandeling ondergaan. Een behandeling tegen hepatitis C is een zware kuur. Goede hygiëne is hiervoor absoluut noodzakelijk en dus dient zijn woonverblijf aangesloten te zijn op de openbare waterleiding. Met toestemming van Fons heb ik samen met de GGD overlegd met de waterleverancier. Zij bleven op hun standpunt staan: eerst de schulden aflossen, dan pas water. Bovenstaande geanonimiseerde casus heb ik voorgelegd aan vier casemanagers, waaronder twee SPV-en. Zij zijn werkzaam bij vier verslavingszorginstellingen verspreid over Nederland. De casemanagers gingen fictief als volgt te werk bij deze casus. Twee van hen schrijven samen met de cliënt een fonds aan met de vraag om een schenking of lening. Eén van de casemanagers zou de cliënt toeleiden naar de wettelijke schuldsanering met daaraan gekoppeld een intensief traject gericht op woonbegeleiding inclusief de administratie. Samen de post openmaken valt hieronder. 30 SP Januari 2008

5 De vierde casemanager zou een lening bij de Stadsbank aanvragen met ondersteuning van de sociale dienst. Mocht dit niet lukken dan probeert zij het budgetbeheer over te dragen aan de Stadsbank in de hoop dat een lening dan wel een kans van slagen heeft. Opvallend is dat geen van de vier casemanagers beschermingsbewind aandraagt als oplossing voor deze casus. Wenselijkheid beschermingsbewind Om twee verschillende redenen kan beschermingsbewind naar mijn mening een goede oplossing zijn voor langdurig verslaafden met problematische schulden. Ten eerste geeft het rust en zekerheid. De stress over openstaande rekeningen, aanvragen van toeslagen, onduidelijkheid over bestedingsruimte, enzovoorts, valt weg. Het levert een financieel overzichtelijke situatie op en geeft steun aan mensen die door hun gebruikersverleden impulsief beslissingen nemen. De cliënt kan nu immers uitsluitend het weekgeld impulsief besteden. Deze impulsieve bestedingen gaan niet langer ten koste van zijn huisvesting en verzekering tegen ziektekosten. Ten tweede heeft schuldsanering meer kans van slagen als beschermingsbewind wordt toegepast. Immers door de stabiliteit in de administratie is de kans kleiner dat er nieuwe schulden worden gemaakt. Het aantal mensen dat toegelaten wordt tot de wettelijke schuldsanering neemt af (Von Bergh, 2005). Bij financiële stabiliteit is een rechter eerder geneigd een cliënt met een psychiatrische stoornis toe te laten tot de wettelijke schuldsanering. Ook een minnelijke schuldsanering zal om dezelfde reden meer kans van slagen hebben. Beschermingsbewind is een uitvoeriger instrument dan budgetbeheer en vormt een belangrijk, deels aanvullend, instrument om minnelijke en wettelijke schuldsanering in geval van financiële problematiek bij verslaafden toe te passen. Anders gezegd: beschermingsbewind verbetert de mogelijkheden om minnelijke en wettelijke schuldsanering toe te passen en voegt hier nog extra mogelijkheden ter voorkoming en sanering van schulden aan toe. Voorwaarden beschermingsbewind Voor welke langdurige verslaafden is beschermingbewind onder welke voorwaarden geschikt? Beschermingsbewind is geschikt voor de cliënt die niet in staat is controle te krijgen over zijn financiële administratie, omdat het hem ontbreekt aan structuur. Ook is het geschikt voor cliënten bij wie sprake is van blijvende cognitieve beschadiging als gevolg van middelenmisbruik. Bij het toepassen van beschermingsbewind bij verslaafden is het wel belangrijk dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo vind ik het belangrijk dat de gesignaleerde beperkingen in een vroeg stadium met de cliënt worden besproken. Er ligt immers een psychiatrische stoornis ten grondslag aan het bewind, en het beschermingsbewind is in principe levenslang. Dit is confronterend voor de cliënt. Daarbij komt dat de cliënt het aanvankelijk vaak als een nadeel zal ervaren dat hij de beslissing over zijn financiën voor een groot deel uit handen moet geven. Het opbouwen van een samenwerkingswerkrelatie, waarbinnen overeenstemming is over de thema's waaraan gewerkt wordt, is dan ook een voorwaarde om iemand te motiveren voor beschermingsbewind. De cliënt moet vervolgens openheid geven over de besteding van zijn geld. Door gemaakte afspraken na te komen kan de cliënt laten zien dat hij gemotiveerd is. SP Januari

6 Ik vind dat een SPV de basisadministratie uit handen moet geven aan een erkend bewindvoeringsbureau. Een SPV indiceert immers en zet trajecten uit en houdt daarmee de grote lijnen in de gaten. Door als hulpverlener het geld te beheren of daarin intensief en langdurig te begeleiden, loop je het risico dat het geld een te grote rol gaat spelen in het contact met je cliënt. Ik ben van mening dat een SPV beschermingsbewind als voorwaarde moet stellen bij bemiddeling en toeleiding naar schuldsanering als blijkt dat de cliënt al jarenlang geen controle heeft over zijn gebruik en structuur ontbreekt om de financiële administratie te ordenen. Casus Fons Terug naar Fons. Gezien zijn cognitieve beschadiging heeft hij moeite met het op orde houden van zijn financiële administratie. Hij heeft zijn middelengebruik onder controle, maar hij heeft desondanks geen structuur in zijn leven. Tezamen met de problematische schulden en de noodzaak voor een hepatitis C kuur, heb ik samen met hem het volgende traject ingezet: Fons wordt toegeleid naar beschermingsbewind. De zekerheid van een gezonde administratie gaf vervolgens toegang tot een lening bij de sociale dienst. Met behulp van deze lening is de schuld bij de waterleverancier afgelost en heeft Fons weer water! Nu kan hij een kuur starten om zijn leverfuncties te verbeteren. Positie familie Beschermingsbewind bij langdurig verslaafden ontlast de direct betrokkenen. Inzicht in de bestedingsruimte zorgt ervoor dat rondkomen makkelijker is. Het leidt tot een afname van geldleningen bij familieleden. De verslaafde voelt zich zelfstandiger en gelijkwaardiger, omdat hij niet meer leunt op zijn familie. De familie kan de controle op het gebruik meer loslaten. De volgende casus illustreert dit. Casus Willem Willem is afhankelijk van cocaïne en heroïne. Hij krijgt methadon verstrekt als vervangend opiaat. Hij heeft een forse huurschuld en een betalingsachterstand bij de leverancier van elektriciteit en gas. De woningstichting dreigt met ontruiming van de woning en Willem dreigt ook afgesloten te worden van gas en elektriciteit. Om de schulden af te lossen heeft Willem diverse keren geld geleend van zijn ouders. Om hem te beschermen tegen impulsieve uitgaven hebben zijn ouders zijn bankpas in bewaring genomen. Regelmatig viel hij terug in cocaïnegebruik. Op die momenten had hij zijn bankpas nodig. Soms slaagde hij erin op krediet cocaïne te gebruiken en bedreigde hij vervolgens onder invloed van cocaïne zijn ouders, omdat hij zijn bankpas nodig had om de dealer te betalen. Zijn ouders konden de spanning en zorgen niet langer aan en wilde geen geld meer aan hem lenen en ook zijn bankpas niet meer in beheer houden. Vervolgens kwam Willem bij mij in beeld. Ik heb hem toegeleid dagen naar beschermingsbewind. Zijn vader vindt de relatie met zijn zoon aanmerkelijk verbeterd, sinds zijn zoon onder beschermingsbewind staat: "Het geeft enorm veel rust. Tien jaar lang vervielen we van het ene drama in het andere. De ene keer gaf hij zijn pasje af en de week daarop eiste hij het weer op. Mijn vrouw en ik kunnen niet genoeg afstand van hem nemen. Ik zeg wel eens vreemde ogen kunnen dwingen. Daarmee bedoel ik dat zijn bewindvoerder wél kan zeggen dat hij geen extra geld kan besteden. Wij kunnen dat wel zeggen, maar van ons pikt hij dat niet. Nu hebben we er vertrouwen in dat zijn financiën goed beheerd worden en is er ruimte gekomen voor leuke dingen. Zo hebben wij hem een paar weken geleden meegenomen naar zijn zus in Drenthe voor een paar. Dat doet ons allemaal goed en dat gunnen we hem ook." 32 SP Januari 2008

7 Samenvatting Er wordt een drietal interventies ingezet om problematische schulden bij langdurig verslaafden op te lossen en te voorkomen. In de eerste plaats budgetbeheer. Dit is een hulpmiddel om schulden vanwege het onbetaald blijven van vaste lasten te voorkomen. Een nadeel is dat de verslaafde zelf op tijd verhoging van vaste lasten moet doorgeven aan de instantie die het budget beheert. Ook moet de verslaafde aanvragen van toeslagen en kwijtscheldingen zelf doen. Bij nalatigheid kunnen nieuwe schulden ontstaan. Budgetbeheer lost schulden niet op, maar kan wel ingezet worden bij schuldsanering. De andere twee interventies zijn beide schuldsaneringsvormen; een vrijwillige en een wettelijke. De minnelijke schuldsanering is op de schulden van verslaafden vaak niet toepasbaar, omdat schuldeisers zoals het Centraal Justitieel Incasso Bureau hieraan niet meewerken. Bij de wettelijke schuldsanering zijn de schuldeisers verplicht mee te werken. Echter, de rechters wijzen aanvragen af, wanneer de oorzaak van de schulden niet is aangepakt. Controle op het middelengebruik en voldoende structuur zijn voorwaarden om toegelaten te worden. Maar dit ontbreekt nu juist meestal bij langdurig verslaafden. Bij toelating tot de wettelijke schuldsanering moeten verslaafden zich inzetten om hun inkomen te vergroten, maar dat is moeilijk, omdat ze vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het ontstaan van nieuwe schulden is absoluut uit den boze. Beschermingsbewind ondervangt de moeilijkheden die in de praktijk aan wettelijke schuldsanering vastzitten, omdat de financiële administratie volledig wordt overgenomen door een bewindvoerder. Nieuwe schulden door een stijging van de vaste lasten wordt daarmee ondervangen. Mocht de cliënt middelen willen kopen, dan heeft hij slechts de beschikking over zijn huishoudgeld. Vaak in de vorm van weekgeld. Beschermingsbewind in combinatie met schuldsanering heeft meer kans van slagen, omdat er stabiliteit is in de financiële administratie. Daarmee is beschermingsbewind zowel voor het oplossen als voor het voorkomen van schulden een goed hulpmiddel. Toeleiden naar beschermingsbewind kan onder voorwaarde dat de cliënt bereid is een stuk autonomie op te geven. Ik pleit dan ook voor toeleiding naar beschermingsbewind. Geraadpleegde literatuur Bergh, von M. e.a., Monitoring Wsnp, nulmeting, uitgave IVA, 2005, te Tilburg. Brummelkamp, G. e.a., onderzoeksrapport "krachtenveld minnelijke schuldhulpverlening", uitgave Ministerie van Sociale Zaken, 2006 te Den Haag. Geestelijke Gezondheidszorg, Sociale verslavingszorg Resultatenscore, uitgave GGZ Nederland, 2003 te Utrecht. Jaarverslag NVVK over 2005, uitgave Nederlandse vereniging voor volkskrediet, 2006 te Den Haag. Ministerie van justitie, brochure Curatele, bewind en mentorschap, uitgave Ministerie van Justitie, 2006, te Den haag. Raad voor rechtsbijstand, folder Spelregels voor een schone lei, uitgave Raad voor rechtsbijstand, 2005, te 's-hertogenbosch. Raad voor rechtsbijstand, folder Van schuld naar schone lei, uitgave Raad voor Rechtsbijstand, 2006 te 's-hertogenbosch. Stadsbank Apeldoorn, Budgetbeheer rekening, uitgave Stadsbank Apeldoorn, 2005 te Apeldoorn. SP Januari

Een schuldregeling KREDIETBANK

Een schuldregeling KREDIETBANK SOZAWE Een schuldregeling KREDIETBANK De Groningse Kredietbank (GKB), onderdeel van de Een schuldregeling: hulp bij problematische schulden dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Het kan gebeuren

Nadere informatie

Een akkoord is de moeite waard

Een akkoord is de moeite waard Problematische schulden: Een akkoord is de moeite waard een akkoord is de moeite waard 3 Problematische schulden: Een akkoord is de moeite waard Is door een samenloop van omstandigheden een problematische

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening I wegwijs in de schuldhulpverlening I Ten geleide Dit is een publicatie van de Gemeente Roermond, sector Burgers en Samenleving, afdeling Sociale Zaken.

Nadere informatie

Schulden oplossen met de Wsnp

Schulden oplossen met de Wsnp Schulden oplossen met de Wsnp Informatie over schuldsanering bij problematische schulden Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 5 Wat doet de bewindvoerder?

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: 09.30 10.30 uur Definitie bewind Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank KREDIETBANK

De Groningse Kredietbank KREDIETBANK SOZAWE De Groningse Kredietbank KREDIETBANK De Groningse Kredietbank (GKB), onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen, is een sociale bank. U kunt bij de GKB een lening afsluiten,

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank

De Groningse Kredietbank SOZAWE Beschermingsbewind Leningen Schuldregeling Budgetbeheer? Cursus De Groningse Kredietbank DE GRONINGSE KREDIETBANK (GKB), ONDERDEEL VAN DE DIENST SOCIALE ZAKEN EN WERK VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,

Nadere informatie

Van schuld naar schone lei

Van schuld naar schone lei Van schuld naar schone lei In Nederland hebben ruim 200.000 huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort u ook daartoe? Heeft u schulden die u niet kunt afbetalen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden?

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? met schulden Inhoudsopgave 3 Schulden, hoe kom ik ervan af? 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? Bij wie kan ik terecht voor

Nadere informatie

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Als u te maken heeft met financiële problemen, schakel dan op tijd deskundige hulp in. Hoe eerder hoe beter.

Nadere informatie

De Groningse Kredietbank

De Groningse Kredietbank De Groningse Kredietbank SOZAWE Belangrijke adressen Groningse Kredietbank Eendrachtskade Zuidzijde 2 Postbus 415 9700 AK Groningen Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 17.00 uur inloopspreekuur

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014 Workshop Beschermingsbewind Wat is beschermingsbewind? Art 1.431 lid 1 Burgerlijk Wetboek Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam

Nadere informatie

Foto: ANP/ Lex van Lieshout

Foto: ANP/ Lex van Lieshout Hulp bij schulden Foto: ANP/ Lex van Lieshout Hulp bij schulden In Nederland hebben veel huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort ook ú daartoe en vindt u het vervelend om hulp te vragen

Nadere informatie

Schulden? Pak ze aan!

Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! De meeste Nederlanders hebben op een of andere manier wel een schuld. Bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek, een doorlopend krediet, financiering voor een

Nadere informatie

KBB Knoll BeschermingsBewind

KBB Knoll BeschermingsBewind KBB Knoll BeschermingsBewind Soms is iemand niet in staat (meer) zelf zijn of haar financiën te beheren. Bijvoorbeeld als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap zoals, dementie, verslaving,

Nadere informatie

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind DEBEWIND VOERDER 2017 Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind BEWINDVOERING ALGEMEEN In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? Soms

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket Beschermingsbewind Inhoudsopgave Wat is beschermingsbewind?... 3 Wat kost een beschermingsbewind?... 3 Beschermingsbewind in de praktijk, hoe werkt het?... 4 Overige informatie... 7 Aanmeldingsformulier...

Nadere informatie

Schulden overwinnen... onderneem het. Blijft u uw financiële problemen de baas? schulden overwinnen... onderneem het

Schulden overwinnen... onderneem het. Blijft u uw financiële problemen de baas? schulden overwinnen... onderneem het Schulden overwinnen... onderneem het Blijft u uw financiële problemen de baas? Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp (0900) 202 66 20 ( 0,10 p/m) wsnpinfo@rvr.org 2 U bent ondernemer geworden

Nadere informatie

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner Algemene voorwaarden Artikel 1 Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer; Kamer van Koophandel: 55662978 Artikel

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Peter Hoornweg. Budgetlinkdag

Peter Hoornweg. Budgetlinkdag Peter Hoornweg Budgetlinkdag Even voorstellen 2016-2018 2019 en verder Rotonde Gedeelde overhead SHFH Stichting.. Denkframe Deel 1 van de presentatie: Schuldoplossende maatregelen: begeleiding, schuldhulpverlening

Nadere informatie

Schuldeisers kunnen kiezen

Schuldeisers kunnen kiezen Schuldeisers kunnen kiezen Welke stappen kunnen schuldeisers zetten om vorderingen te innen? Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp (0900) 202 66 20 ( 0,10 p/m) wsnpinfo@rvr.org schuldeisers

Nadere informatie

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche datum februari 0 versie Auteur(s) I. Dudink M. Loeven WSNP BEWINDVOERING Een goede aansluiting voorkomt vertraging Deel Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche bezoekadres

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Wat kan de kredietbank voor u betekenen?

Wat kan de kredietbank voor u betekenen? Wat kan de kredietbank voor u betekenen? Wat kan de Kredietbank West-Brabant voor u betekenen? De Kredietbank West-Brabant, onderdeel van de directie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente Breda,

Nadere informatie

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Is de financiële balans ver te zoeken? Ligt u s nachts wakker, en piekert u over uw financiële situatie. Komt u er

Nadere informatie

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Het regelen van uw schulden Meldpunt Budgetadvies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gegevens Stichting Mijn Geld en Zo Naam: Stichting Mijn Geld en Zo (hierna: Mijn Geld en Zo) Kamer van Koophandel nummer: 41035682 Postbus: Postbus 1265 Postcode: 3800 BG Gevestigd

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Workshop Hoe kom ik uit de schulden?

Workshop Hoe kom ik uit de schulden? Workshop Hoe kom ik uit de schulden? Hoe kan een beschermingsbewindvoerder daarbij helpen Wim Peeters beschermingsbewindvoerder Even voorstellen Wim Peeters oprichter Bolwerk bewindvoering > 30 jaar (commercieel)management

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN

ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN 2 Geld is een privé aangelegenheid waarmee anderen geen bemoeienis hebben. Toch komt het voor dat het goed omgaan met geld problemen oplevert.

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

aanmeldingsformulier beschermingsbewind

aanmeldingsformulier beschermingsbewind aanmeldingsformulier beschermingsbewind 1. Gegevens klant Gegevens partner Burgerlijke staat Burgerlijke staat Geslacht Man Vrouw Geslacht Man Vrouw Nationaliteit nummer IBAN Rekeningnummer Nationaliteit

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van Procedure en Voorwaarden Bewind Budget Beheer Nederland ( BBBN) 1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Om uw aanmelding goed en spoedig in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we u vriendelijk het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te ondertekenen.

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Klantmanager schuldhulpverlening en preventiemedewerker

Jaarverslag 2015 Klantmanager schuldhulpverlening en preventiemedewerker Jaarverslag 2015 Klantmanager schuldhulpverlening en preventiemedewerker 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Stappenplan Schuldhulpverleningstraject via de BAR gemeente... 4 Aantallen 2015... 5 Klantprofielen...

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER Hebt u vragen over schuldhulpverlening of budgetbeheer? Met vragen kunt u dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de schuldhulpverleners

Nadere informatie

Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid)

Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid) Beschermingsbewind en werkproces STIB (Stichting beschermingsbewind Den Haag Zuid) Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN 1 AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN In dit document wordt uitgelegd: Hoe de procedure onderbewindstelling, instelling mentorschap of curatele, vanaf aanmelding, werkt Welke dienstverlening u van ons

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

SEZO.SCHULDHULPVERLENING

SEZO.SCHULDHULPVERLENING SEZO.SCHULDHULPVERLENING Overzicht in financiën Aflossen van schulden Zelfstandig verder Schuldhulpverlening SEZO is de aanbieder van Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam Nieuw-West. Inwoners

Nadere informatie

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Onderzoeksteam: Marieke Holl, Dorieke Wewerinke, Sara Al Shamma, Linda van den Dries en Judith Wolf 29 oktober 2013 Studie naar huisuitzetting (Omz ZonMw)

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer

Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer INFORMATIEFOLDER Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer In ieder huishouden kan het voorkomen: problemen die ontstaan bij het beheren van de financiën. De post stapelt zich op,

Nadere informatie

De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk:

De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk: De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk: Werken aan een schuldenvrije toekomst (Deze folder geeft informatie aan schuldenaren over de mogelijkheden

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD WSNP. Pagina 1 van 6

INFORMATIEBLAD WSNP. Pagina 1 van 6 INFORMATIEBLAD WSNP U bent toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. De bewindvoerder heeft u tijdens het huisbezoek uitgelegd wat haar taken zijn, wat de Rechter-commissaris doet

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Het voorgesprek. Welkom

Het voorgesprek. Welkom Het voorgesprek Welkom U heeft zicht aangemeld bij de gemeente voor Schuldhulpverlening, omdat u vindt dat u geen controle hebt over uw geld en uw uitgaven. Of u hebt van iemand gehoord dat u hulp kunt

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Postcode/woonplaats.. Naam aanmelder.. man vrouw Telefoonnummer.. E-mail adres

Postcode/woonplaats.. Naam aanmelder.. man vrouw Telefoonnummer.. E-mail adres Aanmeldingsformulier Bureau Woonkans Dit formulier volledig invullen en opsturen naar: Bureau Woonkans Hoogezand Postbus 7104 9701 JC GRONINGEN Telefoon: 0598 820238 e-mail: info@woonkans-hs.nl In te vullen

Nadere informatie

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag RIS 295513 4 november 2016 De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

BSN. Telefoonnummer(s) E-mailadres. Gehuwd Geregistreerd Partnerschap Ongehuwd Weduw(e)-naar Anders, nl:

BSN. Telefoonnummer(s) E-mailadres. Gehuwd Geregistreerd Partnerschap Ongehuwd Weduw(e)-naar Anders, nl: Aanmeldingsformulier Aanmelding voor Inkomensbeheer Schuldenbewind Curatele maatregel: Beschermingsbewind Mentorschap Budgetcoaching Algemene en persoonlijke gegevens Gegevens rechthebbende (Meisjes-)

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609 Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden geven in een aantal artikelen een beschrijving hoe bewindvoering wordt uitgevoerd door Pi Bewindvoering. Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel

Nadere informatie

Informatie over bewindvoering

Informatie over bewindvoering Informatie over bewindvoering Inhoudsopgave Inleiding... 4 Maatregel kort samengevat... 5 Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters 6 Waarom bewind... 6 Wie vraagt het bewind aan... 7 Aan

Nadere informatie

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding.

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding. Budget Support 1. Aanmelding Uiteraard begint het bij de aanmelding van de klant bij Budget Support. Dit kan de klant doen door langs te komen op kantoor, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier

Nadere informatie

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND Bij Budgetcoach Limburg werken wij met een vastgelegd werkproces, hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures

Nadere informatie

GELD TELT informatie over jouw geldzaken

GELD TELT informatie over jouw geldzaken GELD TELT informatie over jouw geldzaken 2 inleiding Deze folder is voor alle cliënten van Pameijer. Je vindt hier tips en adviezen die te maken hebben met jouw geldzaken. Heb je na het lezen van deze

Nadere informatie

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten Waar staat Vitae Bewindvoeringen voor: Vitae Bewindvoeringen staat voor mensenwerk bij leven! Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel heeft, dat de bewindvoerder tijd en aandacht heeft voor u en uw

Nadere informatie

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken.

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken. Begrippenlijst A Aanmaning Een aanmaning is een schriftelijke sommatie van de schuldeiser aan zijn schuldenaar (debiteur) om alsnog binnen een aangegeven termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Deze

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aanvullende voorwaarden die betrekking hebben op de dienstverlening en/of overeenkomsten.

Algemene Voorwaarden Aanvullende voorwaarden die betrekking hebben op de dienstverlening en/of overeenkomsten. Begrippenlijst Alleenstaande ouderkorting (AOK) De alleenstaande ouderkorting is één van de heffingskortingen in de Wet inkomstenbelasting 2001. Ze is bedoeld voor eenoudergezinnen. Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Een incassotraject zijn alle acties van een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder om een schuld te innen. Reageer altijd op brieven van schuldeisers.

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Postbus 293 8100 AG Raalte Tel. 0572-700 248 mail@hnhbewind.nl

Algemene Voorwaarden. Postbus 293 8100 AG Raalte Tel. 0572-700 248 mail@hnhbewind.nl Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Hoofd & Hart Bewindvoering te Raalte. Kamer van Koophandel nummer 855509478. 1.2 Onder cliënt wordt verstaan: Iedere

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind VH Budget Advies De Wetering 1 3451 BN Vleuten www.vhbudgetadvies.nl info@vhbudgetadvies.nl 06 307 380 76 ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Bewindvoerder:

Nadere informatie

REGLEMENT BEWINDVOERING MDL-BESCHERMINGSBEWIND

REGLEMENT BEWINDVOERING MDL-BESCHERMINGSBEWIND REGLEMENT BEWINDVOERING MDL-BESCHERMINGSBEWIND ARTIKEL 1 ALGEMEEN De bewindvoering bij MDL-Beschermingsbewind geschiedt volgens de regelingen zoals in dit reglement omschreven. ARTIKEL 2 BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Samen zoeken naar een oplossing

Schuldhulpverlening. Samen zoeken naar een oplossing Schuldhulpverlening Samen zoeken naar een oplossing Schuldhulpverlening Samen zoeken naar een oplossing Schuldhulpverlening/inleiding Wanneer u financiële problemen heeft, als u niet langer in staat bent

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Hoort bij het Beleidsplan Schuldhulpverlening van Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) vastgesteld door de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn d.d. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Spelregels beschermingsbewind

Spelregels beschermingsbewind Spelregels beschermingsbewind 1. Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Bewind 4 You: de organisatie die Bewindvoering en budgetbeheer uitoefent. Bewindvoering: het financieel beheer

Nadere informatie

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind

Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind Pagina 1 van 9 Intakeformulier Krooss Beschermingsbewind 1. Persoonlijke gegevens Rechthebbende Burgerservicenummer: Telefoonnummer: E-mailadres: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Burgerlijke

Nadere informatie

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team 201305354 Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 20132016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team Kredietbank Nederland Woningstichting Weststellingwerf gebied van Ja, wij zijn betrokken

Nadere informatie

Vaneker Finance Bewindvoering Leidsevaart AH Vogelenzang

Vaneker Finance Bewindvoering Leidsevaart AH Vogelenzang Vaneker Finance Bewindvoering Leidsevaart150 2114 AH Vogelenzang 023-7436802 bewindvoering@vanekerfinance.nl Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden geven in een aantal artikelen een beschrijving

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF T.B.V. CLIËNTEN INZAKE BESCHERMINGSBEWIND

INFORMATIEBRIEF T.B.V. CLIËNTEN INZAKE BESCHERMINGSBEWIND INFORMATIEBRIEF T.B.V. CLIËNTEN INZAKE BESCHERMINGSBEWIND Wat kunt u van de bewindvoerder verwachten? De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt. De bewindvoerder

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 3 november 2006 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Toegelaten tot de Wsnp: een lot uit de loterij? Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017

Toegelaten tot de Wsnp: een lot uit de loterij? Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Toegelaten tot de Wsnp: een lot uit de loterij? Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Lot uit loterij: Voor wie? Voor wie niet? Is een geslaagd minnelijk traject ook een lot uit de loterij?

Nadere informatie

De Wsnp-regeling. Wet. schuldsanering natuurlijke personen. IMK Intermediair, uw kennis van zaken

De Wsnp-regeling. Wet. schuldsanering natuurlijke personen. IMK Intermediair, uw kennis van zaken De Wsnp-regeling Wet schuldsanering natuurlijke personen IMK Intermediair, uw kennis van zaken Wet schuldsanering natuurlijke personen Deze folder is een uitgave van IMK Intermediair. Zij dient ter verstrekking

Nadere informatie