Bekendheid ondernemerschapsregelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bekendheid ondernemerschapsregelingen"

Transcriptie

1 Bekendheid ondernemerschapsregelingen In opdracht van: Economische Zaken Projectnummer: Anne Huijzer MSc dr. Hetty van Kempen drs. Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon Postbus 658, 1000 AR Amsterdam Amsterdam, juni 2014

2 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Foto voorpagina: Middelen, fotograaf Edwin van Eis (2006) 2

3 Bekendheid ondernemerschapsregelingen Inhoud Inleiding 5 1 Resultaten Verschillende maatregelen bij financiële problemen Vooral naar vrienden/familie voor advies Ook vrienden/familie gevraagd voor financiële ondersteuning Meerderheid niet bekend met financiële regelingen Ondernemers met name op de hoogte door bekenden Ruim een derde wil informatie via KvK of van gemeente De helft verwacht advies en informatie van gemeente Een vijfde zou beroep doen op DWI bij financiële problemen 15 2 Samenvatting en conclusie 19 3 Vragenlijst 21 4 Bijlage open antwoorden 25 3

4 4 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

5 Bekendheid ondernemerschapsregelingen Inleiding De gemeente Amsterdam heeft verschillende instrumenten om ondernemers die in financiële problemen verkeren te ondersteunen. Een voorbeeld is het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ 2004). Dit is een wettelijke regeling die uitgevoerd wordt door DWI. Daarnaast biedt DWI andere voorzieningen aan ondernemers die daar behoefte aan hebben: begeleidingsvouchers, microkrediet en schuldhulpverlening. Door de recessie is het mogelijk dat een grotere groep ondernemers te maken krijgt met financiële problemen. Hier komt bij dat het nu veel moeilijker is dan voor de recessie om bij een bank voor kredietverlening in aanmerking te komen. Met name voor kleine ondernemers is dit moeilijk. Amsterdam telt in 2013 bijna ZZP ers, een op de twee bedrijfsvestigingen betreft een ZZP er (O+S, 2014). Bij Economische Zaken (EZ) is het vermoeden dat de bekendheid van de voorzieningen die de gemeente aanbiedt beperkt is, terwijl de gemeente hier verschillende communicatiemiddelen voor inzet, zoals flyers, een artikel in Echo, advertenties in de stadsdeelkrant, de webpagina Amsterdam.nl/ondernemen en de aanwezigheid van DWIvertegenwoordigers op de startersdag van de KvK. Het niet (goed) geïnformeerd zijn zou de reden kunnen zijn dat ondernemers niet of pas in een laat stadium contact opnemen met de gemeente. Soms betekent dit dat de ondernemers die een beroep doen op DWI, niet meer in aanmerking komen voor de regelingen waar ze gebruik van willen maken. De gemeente Amsterdam (EZ) wil de ondernemerschapsregelingen, zoals de BBZ, onder de aandacht te brengen, vooral bij de groep die niet in aanmerking komt voor kredietverlening bij een bank. Dit is de doelgroep van het Team Zelfstandigen van DWI. Om de regelingen meer bekendheid te geven wil EZ een marketingplan opstellen. Hieraan vooraf zal eerst een onderzoek gedaan worden om te toetsen of een aantal aannames van de opdrachtgever overeenkomen met de mening van Amsterdamse ondernemers: Is het zo dat de regelingen niet bekend zijn bij het MKB? Klopt het dat ondernemers liever niet aankloppen bij de gemeente als ze in de financiële problemen zitten? Aanpak onderzoek De ondernemerschapsregelingen die de gemeente aanbiedt worden niet in grote getalen gebruikt. Om te bepalen hoe dit komt is er een onderzoek uitgevoerd onder het vaste ondernemerspanel van O+S. De ondernemers uit dit panel is een vragenlijst voorgelegd. In de vragenlijst kwamen de volgende zaken aan de orde: Wat ondernemers (denken te) doen als ze in financiële problemen komen; Bij wie denken ze terecht te kunnen; Hoe informeren ze zich over de mogelijkheden; Welke instantie hun voorkeur geniet en waarom; 5

6 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Of de gemeente daarbij een voor de hand liggende partij is; Hoe bekend de regelingen van de gemeente zijn; Op welke manier ondernemers hierover gehoord hebben; Op welke manier ze het liefst geïnformeerd worden over gemeentelijke regelingen; Of ondernemers tips hebben om de bekendheid van de regelingen te vergroten. Aan de ondernemers die niet op de hoogte zijn, is gevraagd wat ze zouden doen als ze in dergelijke problemen terecht zouden komen. Via de vragenlijst werden ze geïnformeerd over de regelingen van de gemeente. Ondernemerspanel Het ondernemerspanel van O+S bestaat uit ondernemers. Ongeveer de helft is ZZP er, de rest is ondernemer met personeel. Vanwege het hoge aandeel ZZP ers leent het panel zich goed voor dit onderzoek. De helft van het panel is benaderd voor het onderzoek. In totaal hebben 393 ondernemers de vragenlijst ingevuld. Hiermee komt de respons uit op 33%. In onderstaande tabel staat de respons per sector weergegeven. De meeste ondervraagde ondernemers zijn werkzaam in de sector advisering onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. Zesenvijftig procent van de ondervraagde ondernemers is ZZP er. De niet-zzp ers hebben gemiddeld zeven mensen in dienst. Achtenvijftig procent van de ondervraagde ondernemers heeft een onderneming die 11 jaar of langer bestaat, 24% zes tot en met tien jaar en 18% vijf jaar of korter. Respons per sector 1 absoluut percentage Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening Overige dienstverlening Cultuur, sport en recreatie Informatie en communicatie Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 21 5 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s 20 5 Bouwnijverheid 17 4 Financiële instellingen 12 3 Vervoer en opslag 7 2 Industrie 3 1 Landbouw, bosbouw en visserij 1 0 Verhuur van en handel in onroerend goed 1 0 Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 1 0 Anders Totaal Voor de analyses zijn de vier grootste sectoren vergeleken met de overige sectoren samen, in verband met te kleine responsaantallen in de overige sectoren. 6

7 Bekendheid ondernemerschapsregelingen Rapportage In deze rapportage worden de volgende twee aannames getoetst: Is het zo dat de regelingen niet bekend zijn bij het MKB? Klopt het dat ondernemers liever niet aankloppen bij de gemeente als ze in de financiële problemen zitten? Daarnaast worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Hoe informeren ondernemers zich als ze in financiële problemen zitten? Ofwel: Hoe denken ondernemers zich te gaan informeren als ze in financiële problemen zouden zitten? Wat voor rol speelt de gemeente hierin? Zijn de regelingen van DWI bekend bij ondernemers? 7

8 8 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

9 Bekendheid ondernemerschapsregelingen 1 Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête besproken. Hierin wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen die in de inleiding gesteld zijn. 1.1 Verschillende maatregelen bij financiële problemen De ondervraagde ondernemers noemen uiteenlopende maatregelen die zij zouden nemen wanneer hun bedrijf in financiële problemen zou komen (figuur 1). Vaak genoemd worden het treffen van bezuinigingsmaatregelen door bijvoorbeeld kosten te besparen of personeel te ontslaan. Ook zegt een groot deel in het geval van financiële problemen te stoppen met de eigen onderneming en/of een baan te gaan zoeken. Anderen zouden advies, hulp of ondersteuning vragen bij familie, kennissen of deskundigen zoals accountants. Een aantal ondernemers zeggen dat zij geld zouden lenen of hun spaargeld zouden aanspreken. Daarnaast zouden ondernemers proberen hun bedrijfsvoering aan te passen om de financiële problemen op te lossen. Genoemd worden onder andere innoveren en het aanpassen van de productie. Een enkeling zegt bij de gemeente aan te kloppen voor ondersteuning of advies. Alle open antwoorden zijn te vinden in de bijlage. Figuur 1 Stelt u zich voor dat uw bedrijf in financiële problemen komt. Wat denkt u in zo n geval te gaan doen? 1.2 Vooral naar vrienden/familie voor advies Gevraagd is bij welke partijen ondernemers advies zouden inwinnen over de mogelijkheden omtrent het ontvangen van financiële ondersteuning. De ondernemers zouden vooral bij familie en vrienden aankloppen voor advies, 64% van de ondervraagden acht dit (zeer) waarschijnlijk (figuur 2). Voor de helft van de ondernemers is het (zeer) waarschijnlijk dat zij voor advies over het ontvangen van financiële ondersteuning een accountant of een financieel deskundige raadplegen. 9

10 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Achttien procent van de ondervraagde ondernemers acht de kans dat zij hiervoor naar de gemeente Amsterdam gaan (zeer) waarschijnlijk, 64% acht dit (zeer) onwaarschijnlijk. Daarmee scoort de gemeente Amsterdam laag in de lijst van geraadpleegden voor advies. Alleen fondsen (14%), MKB Amsterdam (14%), juristen (11%) en MKB Nederland (10%) scoren nog lager. Zeventien procent van de ondernemers zegt bij een andere partij advies in te winnen over financiële ondersteuning, bijvoorbeeld bij collega s, investeerders of klanten. Figuur 2 Kunt u aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u advies zou inwinnen bij de volgende partijen? (n=393, procenten) Vrienden/familie Een financieel deskundige Accountant Banken Administratiekantoor Belastingdienst Kamer van Koophandel Brancheverenigingen Gemeente Amsterdam Fondsen zeer waarschijnlijk waarschijnlijk neutraal onwaarschijnlijk zeer onwaarschijnlijk weet ik niet MKB Amsterdam Jurist MKB Nederland % Ook vrienden/familie gevraagd voor financiële ondersteuning Er is tevens aan de ondernemers gevraagd waar zij financiële ondersteuning zouden aanvragen. Net als bij het inwinnen van advies, zouden de meeste ondernemers bij vrienden of familie aankloppen. Ruim de helft (56%) acht het (zeer) waarschijnlijk dat zij bij familie of vrienden financiële ondersteuning zouden aanvragen (figuur 3). Ook acht een groot deel (41%) het (zeer) waarschijnlijk dat zij naar banken gaan voor financiële ondersteuning en 29% noemt crowdfunding een waarschijnlijke manier hiervoor. Drieëntwintig procent acht het (zeer) waarschijnlijk dat zij bij de gemeente Amsterdam financiële ondersteuning aanvragen, 62% acht dit (zeer) onwaarschijnlijk. Samen met fondsen scoort de gemeente het laagst in het lijstje van geraadpleegden voor financiële ondersteuning. Respondenten die een andere partij noemen waarbij zij financiële ondersteuning zouden aanvragen, noemen bijvoorbeeld collega s, klanten of zakenpartners. 10

11 Bekendheid ondernemerschapsregelingen Het lijkt erop dat veel ondernemers financiële ondersteuning aanvragen bij de partij waar zij ook advies hebben gevraagd hierover. Aan de respondenten is gevraagd of zij konden toelichten waarom zij voor een bepaalde partij zouden kiezen indien zij financiële ondersteuning nodig hebben. De ondernemers die hiervoor naar de gemeente Amsterdam zouden gaan, geven bijvoorbeeld aan dat zij geen schulden willen opbouwen bij een bank of dat zij geholpen willen worden door een onafhankelijke instelling. Anderen kunnen hun keuze niet expliciet toelichten, maar hebben het idee dat de gemeente hen zou kunnen helpen. Omdat ik geen schulden wil opbouwen klop ik aan bij de Gemeente. Ik heb belasting betaald voor een vangnet. Dan verwacht ik ook dat ik daarin geholpen word als ik niet meer kan voorzien in levensonderhoud. Ondernemers die voor vrienden of familie kiezen wanneer het gaat om het aanvragen van financiële ondersteuning, zeggen vaak dat zij in hen het meeste vertrouwen hebben of dat het de gemakkelijkste weg is. Alle toelichtingen per gekozen partij zijn te vinden in de bijlage. Figuur 3 Kunt u aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u bij de volgende partijen financiële ondersteuning zou aanvragen? (n=393, procenten) Vrienden/familie Banken Crowdfunding Fondsen zeer waarschijnlijk waarschijnlijk neutraal onwaarschijnlijk zeer onwaarschijnlijk weet ik niet Gemeente Amsterdam % 1.4 Meerderheid niet bekend met financiële regelingen Zeventien procent van de ondervraagde ondernemers is bekend met één of meer regelingen van DWI waarmee zij ondernemers financieel kan ondersteunen (figuur 4). Een kwart van de ondernemers heeft er wel over gehoord of gelezen, maar is er niet bekend mee. Meer dan de helft (58%) van de ondernemers is niet bekend met deze regelingen. ZZP ers zijn vaker bekend met de regelingen dan ondernemers die geen ZZP er zijn. Tweeënvijftig procent van de ZZP ers is niet bekend met de regelingen, tegenover 66% 11

12 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek van de niet-zzp ers. Daarnaast zijn hoogopgeleiden vaker niet bekend met de regelingen (63%) dan middelbaar opgeleiden (50%) en laagopgeleiden (46%). Er zijn hierin geen verschillen tussen ondernemers van verschillende stadsdelen en van verschillende sectoren. Er is ook geen verschil in ondernemers met een onderneming die lang bestaat en ondernemers met een onderneming die kort bestaat. Figuur 4 Bent u van één of meer van deze regelingen op de hoogte? (naar wel of niet ZZP en opleidingsniveau, n=393, procenten) totaal (n=393) geen ZZP'er (n=172) ZZP'er (n=220) laagopgeleid (n=24) middelbaar opgeleid (n=52) hoogopgeleid (n=260) Ja, ik ben bekend met één of meer van deze regelingen Ja, ik heb er wel over gehoord/gelezen maar ik ben er niet (echt) mee bekend Nee, ik ben hier niet mee bekend anders/buiten land (n=57) % 1.5 Ondernemers met name op de hoogte door bekenden De ondernemers die wel op de hoogte zijn van de financiële regelingen die de gemeente biedt aan ondernemers, zijn vooral via bekenden geïnformeerd (25%) en via de website van de gemeente (20%) (figuur 5). Ook de stadsdeelkrant (15%) en lokale kranten (14%) worden genoemd. Zestien procent van de ondervraagden is op een andere manier geïnformeerd, bijvoorbeeld door eigen onderzoek. Een vijfde kan niet aangeven hoe zij op de hoogte zijn van de regelingen. 12

13 Bekendheid ondernemerschapsregelingen Figuur 5 Hoe bent u geïnformeerd over de financiële ondersteuningsregelingen die de gemeente biedt aan ondernemers? (meerdere antwoorden mogelijk, n=165, procenten) Via bekenden Via amsterdam.nl (de site van de gemeente) Via de stadsdeelkrant Via de lokale krant (Amsterdams Stadsblad/De Echo) Via de Kamer van Koophandel Via de accountant Via de Belastingdienst Via een folder of flyer van de gemeente Via het stadsdeel Via het administratiekantoor Via MKB Amsterdam Via de website ondernemen.nl Via Via sociale media (LinkedIn, Facebook, Twitter) Via MUG Magazine Via AT5 Via een andere website Via de (lokale) radio Via de winkelstraatmanager Via de ondernemersvereniging Regio Amsterdam Via een webseminar Anders Weet ik niet % 1.6 Ruim een derde wil informatie via KvK of van gemeente Achtendertig procent van de ondervraagde ondernemers zou via de Kamer van Koophandel op de hoogte gebracht willen worden over de financiële regelingen die de gemeente biedt aan de ondernemers (figuur 6). Zevenendertig procent zou via een nieuwsbrief van de gemeente hierover op de hoogte gebracht willen worden en 33% via de Belastingdienst. Achtentwintig procent zou graag via de website van de gemeente Amsterdam geïnformeerd willen worden. Acht procent zegt op een andere manier op de hoogte gebracht willen worden, bijvoorbeeld via of per post, anderen zeggen helemaal niet op de hoogte gebracht te willen worden. 13

14 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur 6 Op welke manier zou u op de hoogte gebracht willen worden over de financiële regelingen die de gemeente biedt aan ondernemers? (meerdere antwoorden mogelijk, n=393, procenten) Via de Kamer van Koophandel Via een nieuwsbrief van de gemeente Via de Belastingdienst Via amsterdam.nl (de site van de gemeente) Via de accountant Via een folder of flyer van de gemeente Via MKB Amsterdam Via het stadsdeel Via de stadsdeelkrant Via de lokale krant (Amsterdams Stadsblad/De Echo) Via het administratiekantoor Via de website ondernemen.nl Via sociale media (LinkedIn, Facebook, Twitter) Via bekenden Via AT5 Via de ondernemersvereniging Regio Amsterdam Via de winkelstraatmanager Via de (lokale) radio Via Via MUG Magazine Via een webseminar Via een andere website Anders Weet ik niet % 1.7 De helft verwacht advies en informatie van gemeente Wanneer aan de ondernemers wordt gevraagd wat zij verwachten van de gemeente wat betreft financiële regelingen, zegt ruim de helft dat zij advies en informatie verwachten over waar en hoe zij financiële ondersteuning kunnen krijgen (figuur 7). Dit komt dus niet overeen met wat ondernemers daadwerkelijk doen als zij advies en informatie zouden inwinnen, een klein aandeel van de ondernemers klopt bij de gemeente aan voor advies en informatie. Vierenveertig procent verwacht van de gemeente de mogelijkheid om daadwerkelijk financiële ondersteuning te verkrijgen. Vijftien procent verwacht de mogelijkheid om een training, cursus of coaching te volgen, gericht op het oplossen van financiële problemen en 12% verwacht Advies/coaching bij de oprichting van een onderneming om financiële problemen te voorkomen. Een derde heeft geen enkele verwachting van de gemeente. ZZP ers verwachten van de gemeente vaker de mogelijkheid om een training, cursus of coaching te volgen dan niet-zzp ers. Ook verwachten ZZP ers vaker dan niet-zzp ers advies/coaching bij de oprichting van een onderneming om financiële problemen te voorkomen. Ondernemers van de sector cultuur, sport en recreatie verwachten van de gemeente iets vaker advies/coaching bij de oprichting van een onderneming om financiële problemen te voorkomen, dan ondernemers van andere sectoren. 14

15 Bekendheid ondernemerschapsregelingen Figuur 7 Wat verwacht u van de gemeente wat betreft financiële regelingen? (naar wel of geen ZZP er, meerdere antwoorden mogelijk, n=393, procenten) Advies en informatie over waar en hoe ik financiële ondersteuning kan krijgen De mogelijkheid om daadwerkelijk financiële ondersteuning te verkrijgen De mogelijkheid om een training, cursus of coaching te volgen, gericht op het oplossen van financiële problemen Advies/coaching bij de oprichting van een onderneming om financiële problemen te voorkomen Anders Ik heb geen verwachtingen % ZZP'er geen ZZP'er totaal 1.8 Een vijfde zou beroep doen op DWI bij financiële problemen Eenentwintig procent van de ondervraagde ondernemers zou een beroep doen op DWI van de gemeente Amsterdam indien zij in financiële problemen komen te verkeren (figuur 8). Achtentwintig procent zou in dat geval geen beroep doen op DWI en de helft zou dat misschien doen. ZZP ers zouden iets vaker een beroep doen op DWI dan niet-zzp ers (respectievelijk 25% en 17%), maar dit verschil is niet significant. Ondernemers met een onderneming die al langer een onderneming hebben (elf jaar of langer) zouden iets minder vaak (34%) een beroep doen op DWI dan ondernemers met een onderneming die korter bestaat (21%). Er zijn hierin geen verschillen tussen ondernemers uit verschillende stadsdelen, met verschillende opleidingsniveaus en van verschillende sectoren. 15

16 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur 8 Indien u ooit in financiële problemen komt te verkeren, zou u dan een beroep doen op de Dienst Werk en Inkomen (DWI) van de gemeente Amsterdam? (naar wel of niet ZZP en aantal jaren bestaan van onderneming, meerdere antwoorden mogelijk, procenten) totaal (n=393) ZZP'er (n=220) geen ZZP'er (n=172) ja misschien nee 1 tot en met 5 jaar (n=34) 6 tot en met 10 jaar (n=53) 11 jaar of langer (n=110) % De ondervraagde ondernemers konden toelichten waarom zij wel of niet een beroep zouden doen op DWI wanneer zij in financiële problemen zouden verkeren. Ondernemers die dit wel zouden doen, zeggen bijvoorbeeld dat zij dit als enige mogelijkheid of als de beste oplossing zien wanneer hun bedrijf kampt met financiële problemen. Anderen noemen dat zij eerst niet wisten dat zij bij DWI terecht konden, maar nu zij weten dat die mogelijkheid bestaat, dit zeker zouden doen wanneer zich de situatie voordoet. Ook vinden ondernemers het logisch om gebruik te maken van hulp en ondersteuning die ervoor bedoeld is. Nu ik weet dat deze mogelijkheid bestaat zal ik in de toekomst hier rekening mee houden en ook mijn cliënten adviseren hier naar te kijken. Ondernemers die misschien om financiële hulp zouden vragen bij de gemeente, noemen vaak dat dit afhankelijk is van de aard van de financiële problemen. Anderen zeggen dat zij een beroep op DWI zouden doen wanneer andere oplossingen niets uithalen. Ook geven veel mensen aan dat zij onwetend zijn over de regelingen voor financiële ondersteuning en dat zij zich eerst hierin willen verdiepen voordat zij daadwerkelijk om hulp gaan vragen. Dit hangt af van de situatie, als ondernemer wil ik zo min mogelijk met instanties te maken hebben en het proberen zelf op te lossen, als dit echt niet anders kan dan zou ik graag van het vangnet gebruik willen maken. 16

17 Bekendheid ondernemerschapsregelingen Ondernemers die niet naar DWI zouden gaan voor financiële ondersteuning, zeggen bijvoorbeeld dat ze liever andere oplossingen zoeken voor financiële problemen. Ook veronderstelt een aantal van deze ondernemers dat zij niets zullen hebben aan de financiële ondersteuning, dat ze er geen recht op hebben of er niet voor in aanmerking komen. Anderen hebben geen vertrouwen in financiële ondersteuning van de gemeente of verwachten dat ze er niets mee zullen bereiken. Alle toelichtingen zijn te vinden in de bijlage. Ik ben er één keer geweest, maar het stond me tegen. Bovendien verwacht ik slechts heel veel vragen en weinig hulp zolang ik een eigen huis bezit. Ondernemers die tips geven om de bekendheid van de bestaande ondernemersregelingen te vergroten, noemen vaak het gericht aanschrijven van bedrijven en ondernemers, bijvoorbeeld via (figuur 9). Ook het verstrekken van informatie via de Kamer van Koophandel of de Belastingdienst wordt vaak als tip gegeven. Figuur 9 Heeft u één of meerdere tips voor de gemeente Amsterdam om de bekendheid van de bestaande ondernemersregelingen te vergroten? 17

18 18 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

19 Bekendheid ondernemerschapsregelingen 2 Samenvatting en conclusie Aan dit onderzoek hebben 393 ondernemers deelgenomen. De volgende aannames zijn geprobeerd te toetsen: Is het zo dat de regelingen niet bekend zijn bij het MKB? Klopt het dat ondernemers liever niet aankloppen bij de gemeente als ze in de financiële problemen zitten? Daarnaast werd een antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvragen: Hoe informeren ondernemers zich als ze in financiële problemen zitten? Ofwel: Hoe denken ondernemers zich te gaan informeren als ze in financiële problemen zouden zitten? Wat voor rol speelt de gemeente hierin? Zijn de regelingen van DWI bekend bij de ondernemers? Hoe informeren ondernemers zich als ze in financiële problemen zitten? Ondernemers doen voornamelijk een beroep op hun vrienden en familie als zij advies zouden willen inwinnen over mogelijkheden omtrent het ontvangen van financiële ondersteuning. Tweederde van de ondervraagden acht het (zeer) waarschijnlijk dat zij bij hun vrienden of familieleden hiervoor aankloppen. De helft zou een accountant of een financieel deskundige raadplegen. Ook het daadwerkelijk aanvragen van financiële ondersteuning zouden de meeste ondernemers bij hun vrienden of familie doen. Wat voor rol speelt de gemeente hierin? Een vijfde van de ondernemers zou informatie inwinnen bij de gemeente Amsterdam wanneer zij in financiële problemen zouden verkeren, maar tweederde acht het niet waarschijnlijk dat zij bij de gemeente Amsterdam zouden aankloppen. Ook het daadwerkelijk aanvragen van financiële ondersteuning zou tweederde van de ondernemers waarschijnlijk niet bij de gemeente doen. Een vijfde acht het wel waarschijnlijk dat zij bij de gemeente financiële ondersteuning zouden aanvragen. Ondernemers verwachten vooral advies en informatie over waar en hoe er financiële ondersteuning kan worden aangevraagd en de mogelijkheid om daadwerkelijk financiële ondersteuning te verkrijgen. Een derde van de ondernemers verwacht helemaal niets van de gemeente wat betreft financiële regelingen. De aanname dat ondernemers liever niet aankloppen bij de gemeente klopt dus voor een groot deel van de ondernemers. Zijn de regelingen van DWI bekend bij de ondernemers uit het ondernemerspanel? De meerderheid van de ondernemers is niet bekend met de financiële regelingen van DWI. Een kwart van de ondervraagden heeft er wel eens over gehoord of over gelezen en 17% is wel bekend met één of meer regelingen. ZZP ers zijn iets vaker bekend met de regelingen dan niet-zzp ers. Voor een groot deel van de ondernemers klopt dus de aanname dat de regelingen niet bekend zijn bij het MKB. 19

20 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek De ondernemers die wel op de hoogte zijn van de financiële regelingen, zijn hierover vooral via bekenden geïnformeerd. Een vijfde is hierover geïnformeerd via de website van de gemeente Amsterdam. Ondernemers zouden het liefst via de Kamer van Koophandel of via een e- mailnieuwsbrief van de gemeente willen worden geïnformeerd over financiële regelingen. Nadat de ondernemers tijdens het invullen van de enquête kort zijn geïnformeerd over de regelingen van DWI, zegt een vijfde een beroep te doen op DWI bij financiële problemen. De helft zou dit misschien doen en de rest zou dit niet doen. Kortom: onbekendheid van de regelingen speelt dus onder ondernemers. Anderzijds blijkt men weinig vertrouwen te hebben in het feit dat de gemeente daadwerkelijk iets kan doen in het geval van financiële mogelijkheden. 20

21 Bekendheid ondernemerschapsregelingen 3 Vragenlijst Door de huidige economische tijd raken veel ondernemers voor korte of langere tijd in financiële problemen. Een aantal van deze ondernemers gaat daarom op zoek naar financiële ondersteuning. De gemeente Amsterdam heeft bureau O+S gevraagd om onderzoek te doen naar wat ondernemers zouden doen wanneer ze in financiële problemen (dreigen te) verkeren. Met deze vragenlijst willen we dit in kaart brengen. Het invullen duurt maximaal vijf minuten. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 1. (open vraag): Stelt u zich voor dat uw bedrijf in financiële problemen komt. Wat denkt u in zo n geval te gaan doen? 2. Stelt u zich voor dat u advies wilt inwinnen over de mogelijkheden omtrent het ontvangen van financiële ondersteuning. Kunt u aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u advies zou inwinnen bij de volgende partijen? 5 punts: zeer onwaarschijnlijk-zeer waarschijnlijk Kamer van Koophandel Banken Vrienden/familie Een financieel deskundige Brancheverenigingen Accountant Administratiekantoor Fondsen Jurist Gemeente Amsterdam MKB Amsterdam MKB Nederland Belastingdienst Anders, namelijk 3. Stelt u zich voor dat u daadwerkelijk financiële ondersteuning wilt aanvragen. Kunt u aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u dat bij de volgende partijen zou doen? 5 punts: zeer onwaarschijnlijk-zeer waarschijnlijk Banken Vrienden/familie Fondsen Gemeente Amsterdam Anders, namelijk 4. (open vraag): In de vorige vraag hebt u aangegeven dat u, indien u financiële ondersteuning nodig zou hebben, dat het meest waarschijnlijk bij <MAX vr 2> zou 21

22 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek doen. Kunt u dit toelichten? 5. De Dienst Werk en Inkomen (DWI) van de gemeente Amsterdam heeft diverse regelingen waarmee zij ondernemers financieel kan ondersteunen. In het onderstaande blokje staan de regelingen kort beschreven. ** De wettelijke regeling voor financiële ondersteuning aan ondernemers die de Dienst Werk en Inkomen (DWI) uitvoert is het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ 2004). Op basis van de BBZ kan bijvoorbeeld een renteloze lening of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau worden verschaft. DWI biedt ook specifieke diensten aan voor Amsterdamse ondernemers. De specifieke diensten voor Amsterdam bestaan uit begeleidingsvouchers voor ondernemers, het verlenen van microkredieten, het Ondernemerskrediet Amsterdam (bedrijfskapitaal) en het toegang bieden aan schuldhulpverlening voor ondernemers. ** Bent u van één of meer van deze regelingen op de hoogte? (1 antwoord mogelijk) * Ja, ik ben bekend met één of meer van deze regelingen * Ja, ik heb er wel over gehoord/gelezen maar ik ben er niet (echt) mee bekend * Nee, ik ben hier niet mee bekend 6. Indien 4) is 1 of 2: Hoe bent u geïnformeerd over de financiële ondersteuningsregelingen die de gemeente biedt aan ondernemers? (meerdere antwoorden mogelijk) Via de lokale krant (Amsterdams Stadsblad / De Echo) Via de stadsdeelkrant Via de Belastingdienst Via de ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM) Via de winkelstraatmanager Via MKB Amsterdam Via de accountant Via de website ondernemen.nl Via amsterdam.nl (de site van de gemeente) Via een andere website (zo ja, welke ) Via een webseminar (zo ja, welke ) Via de (lokale) radio Via AT5 Via een folder of flyer van de gemeente Via MUG Magazine Via sociale media (LinkedIn, Facebook, Twitter) Via Via de Kamer van Koophandel Via het stadsdeel Via het administratiekantoor Via bekenden Anders, namelijk 22

23 Bekendheid ondernemerschapsregelingen 7. Op welke manier zou u op de hoogte gebracht willen worden over de financiële regelingen die de gemeente biedt aan ondernemers? (meerdere antwoorden mogelijk) Via de lokale krant (Amsterdams Stadsblad / De Echo) Via de stadsdeelkrant Via de Belastingdienst Via de ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM) Via de winkelstraatmanager Via MKB Amsterdam Via de accountant Via de website ondernemen.nl Via amsterdam.nl (de site van de gemeente) Via een andere website (zo ja, welke ) Via een webseminar (zo ja, welke ) Via de (lokale) radio Via AT5 Via een folder of flyer van de gemeente Via MUG Magazine Via sociale media (LinkedIn, Facebook, Twitter) Via Via de Kamer van Koophandel Via het stadsdeel Via het administratiekantoor Via bekenden Anders, namelijk 8. Wat verwacht u van de gemeente wat betreft financiële regelingen? (meerdere antwoorden mogelijk) Advies en informatie over waar en hoe ik financiële ondersteuning kan krijgen De mogelijkheid om daadwerkelijk financiële ondersteuning te verkrijgen De mogelijkheid om een training, cursus of coaching te volgen, gericht op het oplossen van financiële problemen Advies/coaching bij de oprichting van een onderneming om financiële problemen te voorkomen Anders, namelijk Ik heb geen verwachtingen 9. Indien u ooit in financiële problemen komt te verkeren, zou u dan een beroep doen op de Dienst Werk en Inkomen (DWI) van de gemeente Amsterdam? (1 antwoord mogelijk) * ja * nee * misschien 10. (open vraag): U geeft aan dat u <vraag 8: WEL/NIET/MISSCHIEN> om financiële hulp zou vragen bij de gemeente indien u in financiële problemen zou komen. 23

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten

Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten Mei 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Zelfstandigen met schulden 6 Hoofdstuk 2 Dienstverlening voor zelfstandigen

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Volg je hart In het voorjaar van 2013 verscheen in verschillende Linkedingroepen voor 45-plussers een oproep om een enquête over je

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Van vroeger naar later: vooruitkijken en aanpassingsgedrag. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Van vroeger naar later: vooruitkijken en aanpassingsgedrag. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Van vroeger naar later: vooruitkijken en aanpassingsgedrag Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Van vroeger naar later: vooruitkijken en aanpassingsgedrag Onderdeel van de reeks:

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009 Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009 Het sociaal beleid van tweehonderd gemeenten FNV Lokaal Lobby Diversiteit WMO Wet maatschappelijke ondersteuning Re-integratie Arbeidsmarktbeleid Decent Work Economisch

Nadere informatie

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij!

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Inhoudsopgave De naam van je bedrijf 3 Naar de Kamer van Koophandel 7 Fiscale regelzaken 9 Zakelijke bankrekening 11 Boekhouding 12 Financiële reserves 14

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Handleiding Ondernemingsplan

Handleiding Ondernemingsplan Handleiding Ondernemingsplan IMK Projecten IMK Projecten werkt aan ondernemerschap IMK Projecten adviseert, traint en coacht ondernemers op elk niveau. Wij helpen ambities waar te maken door ons in te

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken

taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken November 2011 taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken WARD DE JAGER taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken Ward de jager,

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Pilot Vroegsignalering en dienstverlening bij financiële problemen in het MKB

Pilot Vroegsignalering en dienstverlening bij financiële problemen in het MKB Pilot Vroegsignalering en dienstverlening bij financiële problemen in het MKB Mijnwerkers namen vroeger een kanarie mee de mijn in, om hen te wijzen op gevaar. Als de vogel van zijn stokje viel, was actie

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt Ben je gepassioneerd over je idee? Begrijp je welk probleem jouw idee oplost voor jouw (potentiële) klanten? Weet je wie er geïnteresseerd

Nadere informatie