Bekendheid ondernemerschapsregelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bekendheid ondernemerschapsregelingen"

Transcriptie

1 Bekendheid ondernemerschapsregelingen In opdracht van: Economische Zaken Projectnummer: Anne Huijzer MSc dr. Hetty van Kempen drs. Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon Postbus 658, 1000 AR Amsterdam Amsterdam, juni 2014

2 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Foto voorpagina: Middelen, fotograaf Edwin van Eis (2006) 2

3 Bekendheid ondernemerschapsregelingen Inhoud Inleiding 5 1 Resultaten Verschillende maatregelen bij financiële problemen Vooral naar vrienden/familie voor advies Ook vrienden/familie gevraagd voor financiële ondersteuning Meerderheid niet bekend met financiële regelingen Ondernemers met name op de hoogte door bekenden Ruim een derde wil informatie via KvK of van gemeente De helft verwacht advies en informatie van gemeente Een vijfde zou beroep doen op DWI bij financiële problemen 15 2 Samenvatting en conclusie 19 3 Vragenlijst 21 4 Bijlage open antwoorden 25 3

4 4 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

5 Bekendheid ondernemerschapsregelingen Inleiding De gemeente Amsterdam heeft verschillende instrumenten om ondernemers die in financiële problemen verkeren te ondersteunen. Een voorbeeld is het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ 2004). Dit is een wettelijke regeling die uitgevoerd wordt door DWI. Daarnaast biedt DWI andere voorzieningen aan ondernemers die daar behoefte aan hebben: begeleidingsvouchers, microkrediet en schuldhulpverlening. Door de recessie is het mogelijk dat een grotere groep ondernemers te maken krijgt met financiële problemen. Hier komt bij dat het nu veel moeilijker is dan voor de recessie om bij een bank voor kredietverlening in aanmerking te komen. Met name voor kleine ondernemers is dit moeilijk. Amsterdam telt in 2013 bijna ZZP ers, een op de twee bedrijfsvestigingen betreft een ZZP er (O+S, 2014). Bij Economische Zaken (EZ) is het vermoeden dat de bekendheid van de voorzieningen die de gemeente aanbiedt beperkt is, terwijl de gemeente hier verschillende communicatiemiddelen voor inzet, zoals flyers, een artikel in Echo, advertenties in de stadsdeelkrant, de webpagina Amsterdam.nl/ondernemen en de aanwezigheid van DWIvertegenwoordigers op de startersdag van de KvK. Het niet (goed) geïnformeerd zijn zou de reden kunnen zijn dat ondernemers niet of pas in een laat stadium contact opnemen met de gemeente. Soms betekent dit dat de ondernemers die een beroep doen op DWI, niet meer in aanmerking komen voor de regelingen waar ze gebruik van willen maken. De gemeente Amsterdam (EZ) wil de ondernemerschapsregelingen, zoals de BBZ, onder de aandacht te brengen, vooral bij de groep die niet in aanmerking komt voor kredietverlening bij een bank. Dit is de doelgroep van het Team Zelfstandigen van DWI. Om de regelingen meer bekendheid te geven wil EZ een marketingplan opstellen. Hieraan vooraf zal eerst een onderzoek gedaan worden om te toetsen of een aantal aannames van de opdrachtgever overeenkomen met de mening van Amsterdamse ondernemers: Is het zo dat de regelingen niet bekend zijn bij het MKB? Klopt het dat ondernemers liever niet aankloppen bij de gemeente als ze in de financiële problemen zitten? Aanpak onderzoek De ondernemerschapsregelingen die de gemeente aanbiedt worden niet in grote getalen gebruikt. Om te bepalen hoe dit komt is er een onderzoek uitgevoerd onder het vaste ondernemerspanel van O+S. De ondernemers uit dit panel is een vragenlijst voorgelegd. In de vragenlijst kwamen de volgende zaken aan de orde: Wat ondernemers (denken te) doen als ze in financiële problemen komen; Bij wie denken ze terecht te kunnen; Hoe informeren ze zich over de mogelijkheden; Welke instantie hun voorkeur geniet en waarom; 5

6 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Of de gemeente daarbij een voor de hand liggende partij is; Hoe bekend de regelingen van de gemeente zijn; Op welke manier ondernemers hierover gehoord hebben; Op welke manier ze het liefst geïnformeerd worden over gemeentelijke regelingen; Of ondernemers tips hebben om de bekendheid van de regelingen te vergroten. Aan de ondernemers die niet op de hoogte zijn, is gevraagd wat ze zouden doen als ze in dergelijke problemen terecht zouden komen. Via de vragenlijst werden ze geïnformeerd over de regelingen van de gemeente. Ondernemerspanel Het ondernemerspanel van O+S bestaat uit ondernemers. Ongeveer de helft is ZZP er, de rest is ondernemer met personeel. Vanwege het hoge aandeel ZZP ers leent het panel zich goed voor dit onderzoek. De helft van het panel is benaderd voor het onderzoek. In totaal hebben 393 ondernemers de vragenlijst ingevuld. Hiermee komt de respons uit op 33%. In onderstaande tabel staat de respons per sector weergegeven. De meeste ondervraagde ondernemers zijn werkzaam in de sector advisering onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening. Zesenvijftig procent van de ondervraagde ondernemers is ZZP er. De niet-zzp ers hebben gemiddeld zeven mensen in dienst. Achtenvijftig procent van de ondervraagde ondernemers heeft een onderneming die 11 jaar of langer bestaat, 24% zes tot en met tien jaar en 18% vijf jaar of korter. Respons per sector 1 absoluut percentage Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening Overige dienstverlening Cultuur, sport en recreatie Informatie en communicatie Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 21 5 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s 20 5 Bouwnijverheid 17 4 Financiële instellingen 12 3 Vervoer en opslag 7 2 Industrie 3 1 Landbouw, bosbouw en visserij 1 0 Verhuur van en handel in onroerend goed 1 0 Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 1 0 Anders Totaal Voor de analyses zijn de vier grootste sectoren vergeleken met de overige sectoren samen, in verband met te kleine responsaantallen in de overige sectoren. 6

7 Bekendheid ondernemerschapsregelingen Rapportage In deze rapportage worden de volgende twee aannames getoetst: Is het zo dat de regelingen niet bekend zijn bij het MKB? Klopt het dat ondernemers liever niet aankloppen bij de gemeente als ze in de financiële problemen zitten? Daarnaast worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Hoe informeren ondernemers zich als ze in financiële problemen zitten? Ofwel: Hoe denken ondernemers zich te gaan informeren als ze in financiële problemen zouden zitten? Wat voor rol speelt de gemeente hierin? Zijn de regelingen van DWI bekend bij ondernemers? 7

8 8 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

9 Bekendheid ondernemerschapsregelingen 1 Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête besproken. Hierin wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen die in de inleiding gesteld zijn. 1.1 Verschillende maatregelen bij financiële problemen De ondervraagde ondernemers noemen uiteenlopende maatregelen die zij zouden nemen wanneer hun bedrijf in financiële problemen zou komen (figuur 1). Vaak genoemd worden het treffen van bezuinigingsmaatregelen door bijvoorbeeld kosten te besparen of personeel te ontslaan. Ook zegt een groot deel in het geval van financiële problemen te stoppen met de eigen onderneming en/of een baan te gaan zoeken. Anderen zouden advies, hulp of ondersteuning vragen bij familie, kennissen of deskundigen zoals accountants. Een aantal ondernemers zeggen dat zij geld zouden lenen of hun spaargeld zouden aanspreken. Daarnaast zouden ondernemers proberen hun bedrijfsvoering aan te passen om de financiële problemen op te lossen. Genoemd worden onder andere innoveren en het aanpassen van de productie. Een enkeling zegt bij de gemeente aan te kloppen voor ondersteuning of advies. Alle open antwoorden zijn te vinden in de bijlage. Figuur 1 Stelt u zich voor dat uw bedrijf in financiële problemen komt. Wat denkt u in zo n geval te gaan doen? 1.2 Vooral naar vrienden/familie voor advies Gevraagd is bij welke partijen ondernemers advies zouden inwinnen over de mogelijkheden omtrent het ontvangen van financiële ondersteuning. De ondernemers zouden vooral bij familie en vrienden aankloppen voor advies, 64% van de ondervraagden acht dit (zeer) waarschijnlijk (figuur 2). Voor de helft van de ondernemers is het (zeer) waarschijnlijk dat zij voor advies over het ontvangen van financiële ondersteuning een accountant of een financieel deskundige raadplegen. 9

10 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Achttien procent van de ondervraagde ondernemers acht de kans dat zij hiervoor naar de gemeente Amsterdam gaan (zeer) waarschijnlijk, 64% acht dit (zeer) onwaarschijnlijk. Daarmee scoort de gemeente Amsterdam laag in de lijst van geraadpleegden voor advies. Alleen fondsen (14%), MKB Amsterdam (14%), juristen (11%) en MKB Nederland (10%) scoren nog lager. Zeventien procent van de ondernemers zegt bij een andere partij advies in te winnen over financiële ondersteuning, bijvoorbeeld bij collega s, investeerders of klanten. Figuur 2 Kunt u aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u advies zou inwinnen bij de volgende partijen? (n=393, procenten) Vrienden/familie Een financieel deskundige Accountant Banken Administratiekantoor Belastingdienst Kamer van Koophandel Brancheverenigingen Gemeente Amsterdam Fondsen zeer waarschijnlijk waarschijnlijk neutraal onwaarschijnlijk zeer onwaarschijnlijk weet ik niet MKB Amsterdam Jurist MKB Nederland % Ook vrienden/familie gevraagd voor financiële ondersteuning Er is tevens aan de ondernemers gevraagd waar zij financiële ondersteuning zouden aanvragen. Net als bij het inwinnen van advies, zouden de meeste ondernemers bij vrienden of familie aankloppen. Ruim de helft (56%) acht het (zeer) waarschijnlijk dat zij bij familie of vrienden financiële ondersteuning zouden aanvragen (figuur 3). Ook acht een groot deel (41%) het (zeer) waarschijnlijk dat zij naar banken gaan voor financiële ondersteuning en 29% noemt crowdfunding een waarschijnlijke manier hiervoor. Drieëntwintig procent acht het (zeer) waarschijnlijk dat zij bij de gemeente Amsterdam financiële ondersteuning aanvragen, 62% acht dit (zeer) onwaarschijnlijk. Samen met fondsen scoort de gemeente het laagst in het lijstje van geraadpleegden voor financiële ondersteuning. Respondenten die een andere partij noemen waarbij zij financiële ondersteuning zouden aanvragen, noemen bijvoorbeeld collega s, klanten of zakenpartners. 10

11 Bekendheid ondernemerschapsregelingen Het lijkt erop dat veel ondernemers financiële ondersteuning aanvragen bij de partij waar zij ook advies hebben gevraagd hierover. Aan de respondenten is gevraagd of zij konden toelichten waarom zij voor een bepaalde partij zouden kiezen indien zij financiële ondersteuning nodig hebben. De ondernemers die hiervoor naar de gemeente Amsterdam zouden gaan, geven bijvoorbeeld aan dat zij geen schulden willen opbouwen bij een bank of dat zij geholpen willen worden door een onafhankelijke instelling. Anderen kunnen hun keuze niet expliciet toelichten, maar hebben het idee dat de gemeente hen zou kunnen helpen. Omdat ik geen schulden wil opbouwen klop ik aan bij de Gemeente. Ik heb belasting betaald voor een vangnet. Dan verwacht ik ook dat ik daarin geholpen word als ik niet meer kan voorzien in levensonderhoud. Ondernemers die voor vrienden of familie kiezen wanneer het gaat om het aanvragen van financiële ondersteuning, zeggen vaak dat zij in hen het meeste vertrouwen hebben of dat het de gemakkelijkste weg is. Alle toelichtingen per gekozen partij zijn te vinden in de bijlage. Figuur 3 Kunt u aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u bij de volgende partijen financiële ondersteuning zou aanvragen? (n=393, procenten) Vrienden/familie Banken Crowdfunding Fondsen zeer waarschijnlijk waarschijnlijk neutraal onwaarschijnlijk zeer onwaarschijnlijk weet ik niet Gemeente Amsterdam % 1.4 Meerderheid niet bekend met financiële regelingen Zeventien procent van de ondervraagde ondernemers is bekend met één of meer regelingen van DWI waarmee zij ondernemers financieel kan ondersteunen (figuur 4). Een kwart van de ondernemers heeft er wel over gehoord of gelezen, maar is er niet bekend mee. Meer dan de helft (58%) van de ondernemers is niet bekend met deze regelingen. ZZP ers zijn vaker bekend met de regelingen dan ondernemers die geen ZZP er zijn. Tweeënvijftig procent van de ZZP ers is niet bekend met de regelingen, tegenover 66% 11

12 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek van de niet-zzp ers. Daarnaast zijn hoogopgeleiden vaker niet bekend met de regelingen (63%) dan middelbaar opgeleiden (50%) en laagopgeleiden (46%). Er zijn hierin geen verschillen tussen ondernemers van verschillende stadsdelen en van verschillende sectoren. Er is ook geen verschil in ondernemers met een onderneming die lang bestaat en ondernemers met een onderneming die kort bestaat. Figuur 4 Bent u van één of meer van deze regelingen op de hoogte? (naar wel of niet ZZP en opleidingsniveau, n=393, procenten) totaal (n=393) geen ZZP'er (n=172) ZZP'er (n=220) laagopgeleid (n=24) middelbaar opgeleid (n=52) hoogopgeleid (n=260) Ja, ik ben bekend met één of meer van deze regelingen Ja, ik heb er wel over gehoord/gelezen maar ik ben er niet (echt) mee bekend Nee, ik ben hier niet mee bekend anders/buiten land (n=57) % 1.5 Ondernemers met name op de hoogte door bekenden De ondernemers die wel op de hoogte zijn van de financiële regelingen die de gemeente biedt aan ondernemers, zijn vooral via bekenden geïnformeerd (25%) en via de website van de gemeente (20%) (figuur 5). Ook de stadsdeelkrant (15%) en lokale kranten (14%) worden genoemd. Zestien procent van de ondervraagden is op een andere manier geïnformeerd, bijvoorbeeld door eigen onderzoek. Een vijfde kan niet aangeven hoe zij op de hoogte zijn van de regelingen. 12

13 Bekendheid ondernemerschapsregelingen Figuur 5 Hoe bent u geïnformeerd over de financiële ondersteuningsregelingen die de gemeente biedt aan ondernemers? (meerdere antwoorden mogelijk, n=165, procenten) Via bekenden Via amsterdam.nl (de site van de gemeente) Via de stadsdeelkrant Via de lokale krant (Amsterdams Stadsblad/De Echo) Via de Kamer van Koophandel Via de accountant Via de Belastingdienst Via een folder of flyer van de gemeente Via het stadsdeel Via het administratiekantoor Via MKB Amsterdam Via de website ondernemen.nl Via Via sociale media (LinkedIn, Facebook, Twitter) Via MUG Magazine Via AT5 Via een andere website Via de (lokale) radio Via de winkelstraatmanager Via de ondernemersvereniging Regio Amsterdam Via een webseminar Anders Weet ik niet % 1.6 Ruim een derde wil informatie via KvK of van gemeente Achtendertig procent van de ondervraagde ondernemers zou via de Kamer van Koophandel op de hoogte gebracht willen worden over de financiële regelingen die de gemeente biedt aan de ondernemers (figuur 6). Zevenendertig procent zou via een nieuwsbrief van de gemeente hierover op de hoogte gebracht willen worden en 33% via de Belastingdienst. Achtentwintig procent zou graag via de website van de gemeente Amsterdam geïnformeerd willen worden. Acht procent zegt op een andere manier op de hoogte gebracht willen worden, bijvoorbeeld via of per post, anderen zeggen helemaal niet op de hoogte gebracht te willen worden. 13

14 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur 6 Op welke manier zou u op de hoogte gebracht willen worden over de financiële regelingen die de gemeente biedt aan ondernemers? (meerdere antwoorden mogelijk, n=393, procenten) Via de Kamer van Koophandel Via een nieuwsbrief van de gemeente Via de Belastingdienst Via amsterdam.nl (de site van de gemeente) Via de accountant Via een folder of flyer van de gemeente Via MKB Amsterdam Via het stadsdeel Via de stadsdeelkrant Via de lokale krant (Amsterdams Stadsblad/De Echo) Via het administratiekantoor Via de website ondernemen.nl Via sociale media (LinkedIn, Facebook, Twitter) Via bekenden Via AT5 Via de ondernemersvereniging Regio Amsterdam Via de winkelstraatmanager Via de (lokale) radio Via Via MUG Magazine Via een webseminar Via een andere website Anders Weet ik niet % 1.7 De helft verwacht advies en informatie van gemeente Wanneer aan de ondernemers wordt gevraagd wat zij verwachten van de gemeente wat betreft financiële regelingen, zegt ruim de helft dat zij advies en informatie verwachten over waar en hoe zij financiële ondersteuning kunnen krijgen (figuur 7). Dit komt dus niet overeen met wat ondernemers daadwerkelijk doen als zij advies en informatie zouden inwinnen, een klein aandeel van de ondernemers klopt bij de gemeente aan voor advies en informatie. Vierenveertig procent verwacht van de gemeente de mogelijkheid om daadwerkelijk financiële ondersteuning te verkrijgen. Vijftien procent verwacht de mogelijkheid om een training, cursus of coaching te volgen, gericht op het oplossen van financiële problemen en 12% verwacht Advies/coaching bij de oprichting van een onderneming om financiële problemen te voorkomen. Een derde heeft geen enkele verwachting van de gemeente. ZZP ers verwachten van de gemeente vaker de mogelijkheid om een training, cursus of coaching te volgen dan niet-zzp ers. Ook verwachten ZZP ers vaker dan niet-zzp ers advies/coaching bij de oprichting van een onderneming om financiële problemen te voorkomen. Ondernemers van de sector cultuur, sport en recreatie verwachten van de gemeente iets vaker advies/coaching bij de oprichting van een onderneming om financiële problemen te voorkomen, dan ondernemers van andere sectoren. 14

15 Bekendheid ondernemerschapsregelingen Figuur 7 Wat verwacht u van de gemeente wat betreft financiële regelingen? (naar wel of geen ZZP er, meerdere antwoorden mogelijk, n=393, procenten) Advies en informatie over waar en hoe ik financiële ondersteuning kan krijgen De mogelijkheid om daadwerkelijk financiële ondersteuning te verkrijgen De mogelijkheid om een training, cursus of coaching te volgen, gericht op het oplossen van financiële problemen Advies/coaching bij de oprichting van een onderneming om financiële problemen te voorkomen Anders Ik heb geen verwachtingen % ZZP'er geen ZZP'er totaal 1.8 Een vijfde zou beroep doen op DWI bij financiële problemen Eenentwintig procent van de ondervraagde ondernemers zou een beroep doen op DWI van de gemeente Amsterdam indien zij in financiële problemen komen te verkeren (figuur 8). Achtentwintig procent zou in dat geval geen beroep doen op DWI en de helft zou dat misschien doen. ZZP ers zouden iets vaker een beroep doen op DWI dan niet-zzp ers (respectievelijk 25% en 17%), maar dit verschil is niet significant. Ondernemers met een onderneming die al langer een onderneming hebben (elf jaar of langer) zouden iets minder vaak (34%) een beroep doen op DWI dan ondernemers met een onderneming die korter bestaat (21%). Er zijn hierin geen verschillen tussen ondernemers uit verschillende stadsdelen, met verschillende opleidingsniveaus en van verschillende sectoren. 15

16 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur 8 Indien u ooit in financiële problemen komt te verkeren, zou u dan een beroep doen op de Dienst Werk en Inkomen (DWI) van de gemeente Amsterdam? (naar wel of niet ZZP en aantal jaren bestaan van onderneming, meerdere antwoorden mogelijk, procenten) totaal (n=393) ZZP'er (n=220) geen ZZP'er (n=172) ja misschien nee 1 tot en met 5 jaar (n=34) 6 tot en met 10 jaar (n=53) 11 jaar of langer (n=110) % De ondervraagde ondernemers konden toelichten waarom zij wel of niet een beroep zouden doen op DWI wanneer zij in financiële problemen zouden verkeren. Ondernemers die dit wel zouden doen, zeggen bijvoorbeeld dat zij dit als enige mogelijkheid of als de beste oplossing zien wanneer hun bedrijf kampt met financiële problemen. Anderen noemen dat zij eerst niet wisten dat zij bij DWI terecht konden, maar nu zij weten dat die mogelijkheid bestaat, dit zeker zouden doen wanneer zich de situatie voordoet. Ook vinden ondernemers het logisch om gebruik te maken van hulp en ondersteuning die ervoor bedoeld is. Nu ik weet dat deze mogelijkheid bestaat zal ik in de toekomst hier rekening mee houden en ook mijn cliënten adviseren hier naar te kijken. Ondernemers die misschien om financiële hulp zouden vragen bij de gemeente, noemen vaak dat dit afhankelijk is van de aard van de financiële problemen. Anderen zeggen dat zij een beroep op DWI zouden doen wanneer andere oplossingen niets uithalen. Ook geven veel mensen aan dat zij onwetend zijn over de regelingen voor financiële ondersteuning en dat zij zich eerst hierin willen verdiepen voordat zij daadwerkelijk om hulp gaan vragen. Dit hangt af van de situatie, als ondernemer wil ik zo min mogelijk met instanties te maken hebben en het proberen zelf op te lossen, als dit echt niet anders kan dan zou ik graag van het vangnet gebruik willen maken. 16

17 Bekendheid ondernemerschapsregelingen Ondernemers die niet naar DWI zouden gaan voor financiële ondersteuning, zeggen bijvoorbeeld dat ze liever andere oplossingen zoeken voor financiële problemen. Ook veronderstelt een aantal van deze ondernemers dat zij niets zullen hebben aan de financiële ondersteuning, dat ze er geen recht op hebben of er niet voor in aanmerking komen. Anderen hebben geen vertrouwen in financiële ondersteuning van de gemeente of verwachten dat ze er niets mee zullen bereiken. Alle toelichtingen zijn te vinden in de bijlage. Ik ben er één keer geweest, maar het stond me tegen. Bovendien verwacht ik slechts heel veel vragen en weinig hulp zolang ik een eigen huis bezit. Ondernemers die tips geven om de bekendheid van de bestaande ondernemersregelingen te vergroten, noemen vaak het gericht aanschrijven van bedrijven en ondernemers, bijvoorbeeld via (figuur 9). Ook het verstrekken van informatie via de Kamer van Koophandel of de Belastingdienst wordt vaak als tip gegeven. Figuur 9 Heeft u één of meerdere tips voor de gemeente Amsterdam om de bekendheid van de bestaande ondernemersregelingen te vergroten? 17

18 18 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek

19 Bekendheid ondernemerschapsregelingen 2 Samenvatting en conclusie Aan dit onderzoek hebben 393 ondernemers deelgenomen. De volgende aannames zijn geprobeerd te toetsen: Is het zo dat de regelingen niet bekend zijn bij het MKB? Klopt het dat ondernemers liever niet aankloppen bij de gemeente als ze in de financiële problemen zitten? Daarnaast werd een antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvragen: Hoe informeren ondernemers zich als ze in financiële problemen zitten? Ofwel: Hoe denken ondernemers zich te gaan informeren als ze in financiële problemen zouden zitten? Wat voor rol speelt de gemeente hierin? Zijn de regelingen van DWI bekend bij de ondernemers? Hoe informeren ondernemers zich als ze in financiële problemen zitten? Ondernemers doen voornamelijk een beroep op hun vrienden en familie als zij advies zouden willen inwinnen over mogelijkheden omtrent het ontvangen van financiële ondersteuning. Tweederde van de ondervraagden acht het (zeer) waarschijnlijk dat zij bij hun vrienden of familieleden hiervoor aankloppen. De helft zou een accountant of een financieel deskundige raadplegen. Ook het daadwerkelijk aanvragen van financiële ondersteuning zouden de meeste ondernemers bij hun vrienden of familie doen. Wat voor rol speelt de gemeente hierin? Een vijfde van de ondernemers zou informatie inwinnen bij de gemeente Amsterdam wanneer zij in financiële problemen zouden verkeren, maar tweederde acht het niet waarschijnlijk dat zij bij de gemeente Amsterdam zouden aankloppen. Ook het daadwerkelijk aanvragen van financiële ondersteuning zou tweederde van de ondernemers waarschijnlijk niet bij de gemeente doen. Een vijfde acht het wel waarschijnlijk dat zij bij de gemeente financiële ondersteuning zouden aanvragen. Ondernemers verwachten vooral advies en informatie over waar en hoe er financiële ondersteuning kan worden aangevraagd en de mogelijkheid om daadwerkelijk financiële ondersteuning te verkrijgen. Een derde van de ondernemers verwacht helemaal niets van de gemeente wat betreft financiële regelingen. De aanname dat ondernemers liever niet aankloppen bij de gemeente klopt dus voor een groot deel van de ondernemers. Zijn de regelingen van DWI bekend bij de ondernemers uit het ondernemerspanel? De meerderheid van de ondernemers is niet bekend met de financiële regelingen van DWI. Een kwart van de ondervraagden heeft er wel eens over gehoord of over gelezen en 17% is wel bekend met één of meer regelingen. ZZP ers zijn iets vaker bekend met de regelingen dan niet-zzp ers. Voor een groot deel van de ondernemers klopt dus de aanname dat de regelingen niet bekend zijn bij het MKB. 19

20 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek De ondernemers die wel op de hoogte zijn van de financiële regelingen, zijn hierover vooral via bekenden geïnformeerd. Een vijfde is hierover geïnformeerd via de website van de gemeente Amsterdam. Ondernemers zouden het liefst via de Kamer van Koophandel of via een e- mailnieuwsbrief van de gemeente willen worden geïnformeerd over financiële regelingen. Nadat de ondernemers tijdens het invullen van de enquête kort zijn geïnformeerd over de regelingen van DWI, zegt een vijfde een beroep te doen op DWI bij financiële problemen. De helft zou dit misschien doen en de rest zou dit niet doen. Kortom: onbekendheid van de regelingen speelt dus onder ondernemers. Anderzijds blijkt men weinig vertrouwen te hebben in het feit dat de gemeente daadwerkelijk iets kan doen in het geval van financiële mogelijkheden. 20

21 Bekendheid ondernemerschapsregelingen 3 Vragenlijst Door de huidige economische tijd raken veel ondernemers voor korte of langere tijd in financiële problemen. Een aantal van deze ondernemers gaat daarom op zoek naar financiële ondersteuning. De gemeente Amsterdam heeft bureau O+S gevraagd om onderzoek te doen naar wat ondernemers zouden doen wanneer ze in financiële problemen (dreigen te) verkeren. Met deze vragenlijst willen we dit in kaart brengen. Het invullen duurt maximaal vijf minuten. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 1. (open vraag): Stelt u zich voor dat uw bedrijf in financiële problemen komt. Wat denkt u in zo n geval te gaan doen? 2. Stelt u zich voor dat u advies wilt inwinnen over de mogelijkheden omtrent het ontvangen van financiële ondersteuning. Kunt u aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u advies zou inwinnen bij de volgende partijen? 5 punts: zeer onwaarschijnlijk-zeer waarschijnlijk Kamer van Koophandel Banken Vrienden/familie Een financieel deskundige Brancheverenigingen Accountant Administratiekantoor Fondsen Jurist Gemeente Amsterdam MKB Amsterdam MKB Nederland Belastingdienst Anders, namelijk 3. Stelt u zich voor dat u daadwerkelijk financiële ondersteuning wilt aanvragen. Kunt u aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u dat bij de volgende partijen zou doen? 5 punts: zeer onwaarschijnlijk-zeer waarschijnlijk Banken Vrienden/familie Fondsen Gemeente Amsterdam Anders, namelijk 4. (open vraag): In de vorige vraag hebt u aangegeven dat u, indien u financiële ondersteuning nodig zou hebben, dat het meest waarschijnlijk bij <MAX vr 2> zou 21

22 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek doen. Kunt u dit toelichten? 5. De Dienst Werk en Inkomen (DWI) van de gemeente Amsterdam heeft diverse regelingen waarmee zij ondernemers financieel kan ondersteunen. In het onderstaande blokje staan de regelingen kort beschreven. ** De wettelijke regeling voor financiële ondersteuning aan ondernemers die de Dienst Werk en Inkomen (DWI) uitvoert is het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ 2004). Op basis van de BBZ kan bijvoorbeeld een renteloze lening of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau worden verschaft. DWI biedt ook specifieke diensten aan voor Amsterdamse ondernemers. De specifieke diensten voor Amsterdam bestaan uit begeleidingsvouchers voor ondernemers, het verlenen van microkredieten, het Ondernemerskrediet Amsterdam (bedrijfskapitaal) en het toegang bieden aan schuldhulpverlening voor ondernemers. ** Bent u van één of meer van deze regelingen op de hoogte? (1 antwoord mogelijk) * Ja, ik ben bekend met één of meer van deze regelingen * Ja, ik heb er wel over gehoord/gelezen maar ik ben er niet (echt) mee bekend * Nee, ik ben hier niet mee bekend 6. Indien 4) is 1 of 2: Hoe bent u geïnformeerd over de financiële ondersteuningsregelingen die de gemeente biedt aan ondernemers? (meerdere antwoorden mogelijk) Via de lokale krant (Amsterdams Stadsblad / De Echo) Via de stadsdeelkrant Via de Belastingdienst Via de ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM) Via de winkelstraatmanager Via MKB Amsterdam Via de accountant Via de website ondernemen.nl Via amsterdam.nl (de site van de gemeente) Via een andere website (zo ja, welke ) Via een webseminar (zo ja, welke ) Via de (lokale) radio Via AT5 Via een folder of flyer van de gemeente Via MUG Magazine Via sociale media (LinkedIn, Facebook, Twitter) Via Via de Kamer van Koophandel Via het stadsdeel Via het administratiekantoor Via bekenden Anders, namelijk 22

23 Bekendheid ondernemerschapsregelingen 7. Op welke manier zou u op de hoogte gebracht willen worden over de financiële regelingen die de gemeente biedt aan ondernemers? (meerdere antwoorden mogelijk) Via de lokale krant (Amsterdams Stadsblad / De Echo) Via de stadsdeelkrant Via de Belastingdienst Via de ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM) Via de winkelstraatmanager Via MKB Amsterdam Via de accountant Via de website ondernemen.nl Via amsterdam.nl (de site van de gemeente) Via een andere website (zo ja, welke ) Via een webseminar (zo ja, welke ) Via de (lokale) radio Via AT5 Via een folder of flyer van de gemeente Via MUG Magazine Via sociale media (LinkedIn, Facebook, Twitter) Via Via de Kamer van Koophandel Via het stadsdeel Via het administratiekantoor Via bekenden Anders, namelijk 8. Wat verwacht u van de gemeente wat betreft financiële regelingen? (meerdere antwoorden mogelijk) Advies en informatie over waar en hoe ik financiële ondersteuning kan krijgen De mogelijkheid om daadwerkelijk financiële ondersteuning te verkrijgen De mogelijkheid om een training, cursus of coaching te volgen, gericht op het oplossen van financiële problemen Advies/coaching bij de oprichting van een onderneming om financiële problemen te voorkomen Anders, namelijk Ik heb geen verwachtingen 9. Indien u ooit in financiële problemen komt te verkeren, zou u dan een beroep doen op de Dienst Werk en Inkomen (DWI) van de gemeente Amsterdam? (1 antwoord mogelijk) * ja * nee * misschien 10. (open vraag): U geeft aan dat u <vraag 8: WEL/NIET/MISSCHIEN> om financiële hulp zou vragen bij de gemeente indien u in financiële problemen zou komen. 23

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST

MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST Zzp ers en hun opdrachten Colofon Door: Dian Smetsers (KvK) Februari 2017 Kamer van Koophandel, Utrecht, februari 2017. Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Behoefteonderzoek MKB Financiering. 22 maart 2016 BCDN Werner Käller

Behoefteonderzoek MKB Financiering. 22 maart 2016 BCDN Werner Käller Behoefteonderzoek MKB Financiering 22 maart 2016 BCDN Werner Käller Inhoud Pitch 1. Het behoefteonderzoek 2. Financieringsbehoefte Zzpér / Klein MKB 3. Bekendheid en gebruik financieringstypen 4. Opmerkelijke

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Voor veel ondernemers geldt dat het op dit moment moeilijke economische tijden zijn. In de derde editie van het Bedrijvenpanel vragen wij

Nadere informatie

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008 Resultaten december 2008 Ontslaggolf op komst Foto Carel Richel De Nederlandse autodealers maken zich op voor een uitzonderlijk zwaar jaar. De verkopen nieuw blijven achter, de occasionmarkt is ingestort

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

De economische crisis en Oud-West

De economische crisis en Oud-West De economische crisis en Oud-West Van 30 juni tot en met 7 juli 2009 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over de economische crisis. Hebben de panelleden het idee dat ze de gevolgen

Nadere informatie

HYPOTHEEK VOOR ZZP ERS. Een e-book door ikbenfrits.nl. Vragen? Maandag t/m vrijdag tussen en 18.00

HYPOTHEEK VOOR ZZP ERS. Een e-book door ikbenfrits.nl. Vragen? Maandag t/m vrijdag tussen en 18.00 HYPOTHEEK VOOR ZZP ERS Een e-book door ikbenfrits.nl 1 VOORWOORD Hallo, ik ben Frits! Leuk dat je mijn e-book hebt gedownload! Ik leg je stap voor stap uit hoe je als zzp er een hypotheek kunt afsluiten.

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap J. Mevissen, L. Heuts en H. van Leenen SAMENVATTING Achtergrond van het onderzoek Het verschijnsel zelfstandige zonder personeel (zzp er) spreekt tot de verbeelding.

Nadere informatie

Sociale zekerheid in de crisis

Sociale zekerheid in de crisis M201003 Sociale zekerheid in de crisis drs. M.E. Winnubst Zoetermeer, 26 februari 2010 Sociale zekerheid in de crisis Een ondernemer kan vanwege verschillende oorzaken een inkomensterugval meemaken. Zwangerschap,

Nadere informatie

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Resultaten onderzoek KvK-Ondernemerspanel over Vernieuwing en Internationalisering In december 2014 is onder alle 6000 deelnemers van het KvK-Ondernemerspanel

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

AFSPRAKEN MET ACCOUNTANT

AFSPRAKEN MET ACCOUNTANT 4.1.1. WELKE AFSPRAKEN MAKEN MET UW ACCOUNTANT? U gaat in zee met een accountant, boekhouder of andere adviseur. Welke afspraken kunt u maken zodat u niets vergeet? Welke vragen komen op u af? AFSPRAKEN

Nadere informatie

Campagne De Nieuwe Handhaver

Campagne De Nieuwe Handhaver Campagne De Nieuwe Handhaver Projectnummer: 10180 In opdracht van: Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving Manilde van der Oord Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams nulmeting In opdracht van: Ouder- en Kindteams Amsterdam Projectnummer: Anne Huijzer Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam a.huijzer@amsterdam.nl

Nadere informatie

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld Arbeidsmarkt MRA in 201 in beeld Nieuwsbericht Onderzoek, Informatie en Statistiek, juli 201 De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam geven een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de MRA tot

Nadere informatie

NEDERLANDSE ONDERNEMERS OVER ONDERNEMEN IN ZWAAR WEER

NEDERLANDSE ONDERNEMERS OVER ONDERNEMEN IN ZWAAR WEER NEDERLANDSE ONDERNEMERS OVER ONDERNEMEN IN ZWAAR WEER INHOUDSOPGAVE + Management Summary p. 3 + Resultaten H1: Het gevoel te ondernemen in zwaar weer komt vaak voor, dit heeft vaak te maken met financiën

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Desiree Piar 0824864 CMD 1B Docent : James boekbinder Project : vrijwilligers 55+ Doelgroeponderzoeksverslag

Desiree Piar 0824864 CMD 1B Docent : James boekbinder Project : vrijwilligers 55+ Doelgroeponderzoeksverslag Doelgroeponderzoeksverslag Interviews Naam: Sharlene Piar Arends leeftijd: 59 Hoe zou jij een tienermoeder helpen als jij een vrijwilliger was? En waarmee zou je een tienermoeder mee helpen? Advies geven

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in Amsterdam

Consumentenvertrouwen in Amsterdam Consumentenvertrouwen in Amsterdam Hoe wordt het vakantiegeld dit jaar besteed? In opdracht van: Het Parool Projectnummer: 14054-2 Carine van Oosteren Merel van der Wouden Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld Fact sheet november 11 Ondernemerschap in telt veel kleine bedrijven. Daarnaast heeft dit stadsdeel het hoogste aantal zzp ers. Ook kent geen ander stadsdeel jaarlijks meer starters dan. Het is een stadsdeel

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

Edwin Lahuis : Ondernemersadviseur Silke Eitink : Senior adviseur schuldhulpverlening

Edwin Lahuis : Ondernemersadviseur Silke Eitink : Senior adviseur schuldhulpverlening Edwin Lahuis : Ondernemersadviseur Silke Eitink : Senior adviseur schuldhulpverlening ROZ facts Organisatie Ruim 30 medewerkers en 30 coaches Hoofdvestiging: Ondernemerscentrum H164 in Hengelo Loopbaanplein

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Checklist. Startende Ondernemer

Checklist. Startende Ondernemer Checklist Startende Ondernemer De voorbereiding: 1. Bepaal de vijf W s: 1. Wat zijn de producten/diensten die worden aangeboden? 2. Waarom wordt dit bedrijf succesvol? 3. Wat wordt de doelgroep? 4. Welke

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt Fact sheet november 11 Ondernemerschap in is een samenvoeging van de vroegere stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Het stadsdeel is vooral een woongebied en heeft dan ook een relatief

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is het kloppende hart van. Het is een dynamisch stadsdeel met veel kleine bedrijven. In veel opzichten is het in het klein. Ondernemerschap in In deze

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

financiële steun voor ondernemers

financiële steun voor ondernemers financiële steun voor ondernemers financiële steun voor onderneme U wilt een eigen bedrijf starten, uw eigen bedrijf behouden of juist stoppen met uw bedrijf. En daar hebt u financiële steun bij nodig.

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins M200916 Parttime van start drs. A. Bruins Zoetermeer, 24 september 2009 Parttime van start Van de startende ondernemers werkt een kleine meerderheid na de start fulltime in het bedrijf. Een op de vier

Nadere informatie

Uitslag enquête zzp ers

Uitslag enquête zzp ers Uitslag enquête zzp ers 2015 Inleiding bladzijde: 2 In Voorschoten is de trend waarneembaar van een toenemend aantal inwoners dat een eigen bedrijf vanuit de eigen woning is gestart. Dé zzp er (zelfstandige

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen)

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) BIJLAGE A1: VRAGENLIJST BANKEN EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) 1 Hoeveel aanvragen voor bedrijfskrediet (dus niet consumentenkrediet of persoonlijke leningen) tot 25.000

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel DNA-ps december 2012 - Resultaten november 2012 - Uitleg KvK Ondernemerspanel Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel telt veel kleine bedrijven die zich voornamelijk bevinden in de en in de explosief groeiende cultuur en recreatie sector. Het hoge aantal starters zorgt

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Digitaal Panel Noord

Digitaal Panel Noord Ondernemersklimaat Eerste meting ondernemers Projectnummer: 11239 In opdracht van: Stadsdeel Noord Drs. Rogier van der Groep Dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Het profiel van West

Het profiel van West Het profiel van West Digitaal Panel West 6 e panelmeting In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 11247 Jannes ten Berge Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011 Fact sheet november 211 Ondernemerschap in is het haven-, industrie- en kantorengebied aan de westkant van. Hoewel er in weinig ondernemingen te vinden zijn, zijn er veel personen werkzaam. Daarnaast kennen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Ondernemerspanel Amsterdam

Ondernemerspanel Amsterdam Ondernemerspanel Amsterdam Eerste meting: ergernissen Projectnummer: 11203 Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Bijstand voor ondernemers en ex-ondernemers. www.niimegen.nl

Bijstand voor ondernemers en ex-ondernemers. www.niimegen.nl Bijstand voor ondernemers en ex-ondernemers www.niimegen.nl Financiële steun voor (ex-) ondernemers Bent u zelfstandig ondernemer en gaat het (even) niet zo goed met uw bedrijf? Of bent u al wat ouder,

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Panelonderzoek Sluiting & Overdracht

Panelonderzoek Sluiting & Overdracht Panelonderzoek Sluiting & Overdracht Geacht panellid, In oktober 2014 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een onderzoek over Sluiting & Overdracht. Nogmaals hartelijk dank voor

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN

HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN De politiek heeft te weinig aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf. Zo komt het woord MKB niet voor in de begroting 2014 van Hilversum. Het woord ZZP er 1x (alleen om te melden

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening in het MKB

Oudedagsvoorziening in het MKB A201309 Oudedagsvoorziening in het MKB Vormen van pensioenopbouw en de verwachtingen van MKB-ondernemers in beeld gebracht drs. K. L. Bangma drs. J. Snoei Zoetermeer, februari 2013 Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

Behoefte aan financiering in het MKB

Behoefte aan financiering in het MKB M200909 Behoefte aan financiering in het MKB Ontwikkelingen van december 2008 tot april 2009 Lia Smit Joris Meijaard Zoetermeer, 20 mei 2009 MKB iets minder pessimistisch over financiering Het algemene

Nadere informatie

De Wsnp-regeling. Wet. schuldsanering natuurlijke personen. IMK Intermediair, uw kennis van zaken

De Wsnp-regeling. Wet. schuldsanering natuurlijke personen. IMK Intermediair, uw kennis van zaken De Wsnp-regeling Wet schuldsanering natuurlijke personen IMK Intermediair, uw kennis van zaken Wet schuldsanering natuurlijke personen Deze folder is een uitgave van IMK Intermediair. Zij dient ter verstrekking

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor Onderzoek Meer grip op pensioen Rapportage Pensioenmodule Publieksmonitor September 2012 Samenvatting (1/4) 1. Kennis over het eigen pensioen De helft van de mensen die via werkgever pensioen opbouwen

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

Onderzoek Vakantiewerk

Onderzoek Vakantiewerk Onderzoek Vakantiewerk Publicatiedatum: 05-07- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 21 juni tot 1 juli 2013, deden 2261 jongeren mee. Op het moment van invullen hadden 1302 deelnemers

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie