Jaarplan Enschede-West

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014. Enschede-West"

Transcriptie

1 Jaarplan 2014 Enschede-West Stadsdeelteam Enschede-West Februari 2014

2 Voorwoord Op 4 december 2013 hebben we met wijkraden, dorpsraad, gemeenteraadsleden, medewerkers van onze maatschappelijke partners en stadsdeelmanagement en stadsdeelbeheer tijdens een gezamenlijke maaltijd de speerpunten voor 2014 besproken. Voor 2 delen van West, namelijk West Boswinkel en Stadsveld - Zuid//Stevenfenne, werden wijkprogramma s gepresenteerd en voor de overige het meer traditi onele jaarplan. Naderhand hebben de aanwezigen op onderdelen nog concrete aanvullingen ingeleverd. U vindt de opbrengst terug in dit jaarplan. In de analyses die ten grondslag liggen aan de plannen hebben we onder andere gebruik gemaakt van de cijfermatige analyses van de wijken en buurten in stadsdeel West op o.a. beroep op bijstand, voortijdig school verlaten en WMO voorzieningen. Die informatie leidde er mede toe dat in alle delen van West de noodzaak wordt gevoeld om actief de participatie van alle inwoners in West verder te stimuleren en vereenzaming en isolement te voorkomen. Ook werd geconcludeerd dat West vele voorzieningen rijk is en dat de activiteiten die daar worden georganiseerd op een nog grotere belangstelling kunnen rekenen wanneer partijen beter samenwerken en daarover goed communiceren. Een derde aandachtspunt is de opgroeiende jeugd in West. Met de IKC s en Brede School staat er een adequate infrastructuur. Door echter nog beter met elkaar en met o.a. de ondernemers in West samen te werken ontstaan er ook op de langere termijn kansen voor die jeugd. Zoals ik in mijn toespraak bij de nieuwjaarsreceptie al aangaf belooft 2014 opnieuw een interessant maar ook lastig jaar te worden. Daarbij zullen de aanstaande transities en de rijks - en gemeentebezuinigingen opnieuw een belangrijke rol spelen. De verkiezingen van 19 maart aanstaande maken het ook voor mij persoonlijk tot een spannend jaar. Ik ben de afgelopen twee jaar met heel veel plezier stadsdeelwethouder West geweest, waarbij ik bij diverse gelegenheden heb mogen ervaren welke kracht er in de wijken, buurten en dorpen zit. Ik roep iedereen op om de kansen die zich voordoen aan te grijpen en samen de schouders er onder te blijven zetten, zodat we de leefbaarheid en veiligheid in onze wijken, buurten en dorpen verder kunnen ontwikkelen. Ik vertrouw op ons Noaberschap! Patrick Welman Stadsdeelwethouder Enschede-West Jaarplan 2014 stadsdeel West 1

3 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Veranderende rollen burgers en organisaties en overheid 4 2. Stadsdeel West Extra aandacht voor risicojongeren Veiligheid en inzet Politie Talentontwikkeling in West Brede school West Inzet Alifa Stichting maatschappelijke dienstverlening Enschede-Haaksbergen Wijkteams nieuwe stijl/sociale wijkteams Jij maakt de buurt! 9 3. Wijkprogramma West-Boswinkel Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling Wijk Wijkprogramma Stadsveld-zuid/Stevenfenne Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling Doelstelling t Zwering/ t Bruggert/ Stadsveld-Noord/ Elferink-Heuwkamp Pathmos Boekelo / Usselo / Twekkelo Overige fysieke projecten in stadsdeel West Lijst met afkortingen 33 Jaarplan 2014 stadsdeel West 2

4 Inleiding Dit jaarplan is een uitwerking van de doelen en activiteiten die met vele betrokken partijen en organisaties in de wijken en dorpen zijn afgesproken voor Op basis van wijkanalyses en de beelden en plannen van wijkbewoners, instellingen en ondernemers zijn bouwstenen voor het jaarplan aangedragen en prioriteiten aangegeven. Die hebben, samen met de opbrengst van de bijeenkomst van 4 december 2013, geleid tot dit concrete actieplan. In het jaarplan 2014 zijn opgenomen: een korte notie over de snel ontwikkelende netwerk- en participatiesamenleving en de invloed daarvan op het werken in de stadsdelen; een beschrijving van stadsdeel West en de stadsdeel brede speerpunten voor Voor West Boswinkel en Stadsveld-Zuid/Stevenfenne een samenvatting van de doelen en acties uit de wijkcontracten. Die meerjarige programma s zijn tot stand gekomen en ondertekend door bewoners, ondernemers, scholen, wijkraden, speeltuinen, corporaties, politie, wijkteam, SMD EH, PS Doen, Power en Alifa tot stand gekomen. Voor alle gebieden de activiteiten en projecten die in 2014 moeten leiden tot de aangegeven resultaten. In het kader van de verantwoording zal een halfjaarlijkse voortgangsrapportage worden gemaakt, die in de eerste stadsdeelcommissie vergadering na de zomervakantie 2014 wordt voorgelegd aan de raadscommissie West. De eindrapportage over het hele jaar 2014 vindt plaats tijdens de eerste vergadering van de stadsdeelcommissie in Jaarplan 2014 stadsdeel West 3

5 1. Veranderende rollen burgers, organisaties en overheid Na decennia verzorgingsstaat zijn burgers en overheden gewend geraakt aan bepaalde gegroeide rolverdelingen. De verwachtingen daarvan moeten nu worden bijgesteld. We leven in een samenleving met mondige en deskundige burgers, een terugtredende verzorgingsstaat en een gebrek aan sociale samenhang. In het voorjaar 2012 verscheen, het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Vertrouwen in Burgers. Een citaat uit het hoofdstuk 6 van het WRR rapport, Nieuwe generatie doedemocratie : Burgerbetrokkenheid vereist een geloof in de veerkracht van een vernetwerkte samenleving, met de bijbehorende ruimte voor burgers trekkers en verbinders voorop die elkaar vinden in steeds effectievere samenwerkingsverbanden. Juist de veelheid en overlap van dergelijke initiatieven en kanalen van betrokkenheid resulteert in een energieke samenleving, zoals Maarten Hajer (Planbureau voor de Leefomgeving 2011) die noemt: een samenleving van mondige burgers en met een ongekende reactiesnelheid, leervermogen en creativiteit. Er is behoefte aan een netwerk-samenleving, een doe-democratie, waarin sprake is van: - sociale innovatie en onderling vertrouwen; - nieuwe verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid waarbij coproductie, zelfsturing en netwerkarrangementen passen; - een terugtredende, bezuinigende overheid die aansluit bij de initiatieven uit de samenleving. De nieuwe verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid vraagt om andere rollen van burgers, organisaties en overheid. Samen gaan we op zoek naar onze rol in deze netwerksamenleving. Een zoektocht waarin we aan de slag gaan zonder vooraf al alle antwoorden te kennen: al doende leren. Het gaat hier over rollen van zowel de burgers als van de professionals. In de Tussenevaluatie Wijkbudgetten hebben we gezien dat de respondenten (wijkraden, commissies wijkbudgetten en initiatiefnemers) zich zorgen maken over de gewenste professionalisering die in gang gezet zou moeten worden bij de wijkraden. De scheidslijn tussen professioneel- en vrijwilligerswerk is daarbij een aandachtspunt. De burger wil verantwoordelijkheid nemen voor zijn omgeving, maar wil wel een vangnet hebben van een professionele instelling. Het moet niet zo zijn dat de burger het gevoel krijgt dat hij er alleen voor staat en er als het ware een nieuwe baan bij krijgt. Tonkens en Verhoeven (2012) spreken in dit verband over democratisch professionalisme. Dat houdt in dat professionals verbindingen leggen, procedures en verantwoording bewaken en proberen ongelijkheid in participatie tegen te gaan. Professionals moeten een burgergerichte houding aannemen om het belang van de burger centraal te kunnen stellen, zodat burgers ook daadwerkelijk verantwoordelijkheden kunnen pakken. In de afgelopen jaren zijn bewoners in beweging gekomen vanuit het voor wat hoort wat -principe. Dat gaat niet altijd om grote bedragen, maar meestal om kleine projecten en initiatieven. Daardoor is gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en bewoners van de grond gekomen. De samenleving is zichzelf al meer aan het organiseren op publieke taken, voorbeelden daarvan zijn bewonersbedrijven, vitale sportverenigingen, sportboulevard. De herinrichtingsopgaves uit de drie transities gaan vooral over de financiële beheersbaarheid: verkleinen toestroom dure zorg en uitkering, efficiënter en effectiever organiseren (wijkteams). Die opgave is enorm. Het gaat hierbij om zo n Enschedeërs. Belangrijk is om ons niet alleen te focussen op deze Het is belangrijk om de kracht van alle burgers en reguliere partijen te benutten zodat het aantal bewoners dat gebruik maakt van overheidsvoorzieningen zo laag mogelijk wordt. Hiervoor is het van belang dat er een samenwerking tussen burgers, reguliere partijen en de gemeente tot stand komt. Zodat het mogelijk is om verbindingen te leggen, richting te geven en iets voor elkaar te kunnen betekenen met zo min mogelijk dure professionele zorg. Jaarplan 2014 stadsdeel West 4

6 2. Stadsdeel West Enschede-West is het stedelijke gebied dat wordt begrensd door het spoor (noordelijk), de Parkweg / Pathmossingel / Getfertsingel, Zuiderval, de rijksweg A35 en de gemeentegrens (westelijk). Enschede-West omvat de wijken Stadsveld - met de buurten t Zwering, Stadsveld-Noord, t Bruggert, Elferink-Heuwkamp, Stadsveld-zuid en Stevenfenne- Pathmos, Boswinkel met de buurten Cromhoff Bleek, Kotman, Oost-Boswinkel, Ruwenbos, de dorpen Boekelo, Usselo en Twekkelo en bedrijfsterreinen het Havengebied, De Marssteden, JosinkEs en de UsselerEs. Enschede West is een gevarieerd gebied met een kleine inwoners en een groot buitengebied. Door zijn diversiteit in woonmilieus voor alle lagen van de bevolking en de vele verschillende nationaliteiten heeft dit stadsdeel veel te bieden. Het uitgestrekte, waardevolle buitengebied van Twekkelo, Usselo en Boekelo, is daarnaast een belangrijke kwaliteitsfactor. De leefbaarheid in het hele stadsdeel is door de bank genomen goed en heeft zich over het geheel genomen de afgelopen jaren verbeterd, al zijn er wel duidelijke verschillen per wijk. In West spelen verschillende ontwikkelingen: Het herstructureringsproces in de wijk Oost-Boswinkel krijgt steeds meer vorm, waarbij de sloop van de eerste woningen in het najaar van 2014 zal starten. De hoge werkloosheid en zorgvraag maken het noodzakelijk dat, na het aflopen van het project PS: Doen, er ook in 2014 nadrukkelijk wordt ingezet op participatie, activering en de zorgstructuur. Dit zal gebeuren in Enschede: Doen en de totstandkoming van 2 sociale wijkteams. Dat geldt ook voor de preventieve jongerenaanpak waarmee in 2013 is gestart. Een ander stadsdeelbrede speerpunt is de talentontwikkeling van de jongere wijkbewoners. Uiteraard zullen in 2014 ook de voorbereidingen worden getroffen op de 3 decentralisaties in 2015 en worden in 2014 de effecten merkbaar van de in 2013 vastgestelde bezuinigingen op welzijnswerk en participatie. Het wordt een interessant jaar! 2.1 Extra aandacht voor risicojongeren Naar aanleiding van de toename van overlast van jongeren in Pathmos en Boswinkel is in 2013 een project gestart om tot een integrale aanpak voor deze groep te komen. Het gaat daarbij om zowel strafrechtelijke, hulpverlenende als preventieve maatregelen. In dit project werken gemeente, politie, wijkteam (met alle deelnemende organisaties), leerplicht, PS: Doen, Tactus en Alifa samen. Daarnaast wordt regelmatig informatie uitgewisseld met het jongerenproject in Zuid om van elkaar te leren. De werkwijze is inmiddels dat per groep een plan van aanpak wordt gemaakt waarin de plannen en acties van de verschillende partijen en de jongeren zelf worden vastgelegd en gemonitord. Met behulp van een weegtafel en de methodiek jongerenster wordt de benodigde aanpak en ondersteuning van iedere individuele jongere bepaald en gevolgd. Daarin spelen huisbezoeken een belangrijke rol, omdat daarmee ook de gezinssituatie en eventuele broertjes en zusjes helder in beeld worden gebracht. De eerste ervaringen zijn positief: veel ouders waarderen de huisbezoeken en ervaren dat ze er niet (meer) alleen voor staan, een aantal jongeren is inmiddels niet meer hinderlijk actief, samenwerking van de partijen wordt steeds hechter en eenvoudiger. Er is ook nog een drietal belangrijke aandachtspunten: 1 de effectieve aanpak van de verschillende risicogroepen vraagt een niet aflatende professionele aandacht; 2 er is sterke behoefte aan één informatiesysteem waarin, binnen het convenant t.a.v. privacy, de gegevens van groepen en jongeren voor alle partijen snel benaderbaar zijn; 3 de opbrengsten van het project moeten worden ondergebracht en geborgd in de 2 nieuwe wijkteams in West. De inzet in 2014 is er op gericht om de activiteiten van 2013 voort te zetten en de aandachtspunten nader in te vullen, zodat het project eind 2014 kan worden beëindigd met de borging in het reguliere werk van de wijkteams. Jaarplan 2014 stadsdeel West 5

7 2.2 Veiligheid en inzet Politie Op landelijk niveau is bepaald dat 4 hoofdthema s de komende jaren prioriteit krijgen. 1 Jeugd (aanpak van overlast en criminaliteit) 2 Geweld (huiselijk geweld en geweld op straat) 3 Woninginbraken 4 Wijkgericht werken (context gedreven werken) Deze thema s blijven de komende jaren prioriteit houden. In het 1 e kwartaal van 2014 worden de speerpunten benoemd van het wijkgericht werken voor het jaar Deze speerpunten sluiten aan bij de wijkscans die in november 2012 zijn gemaakt. Een van de aandachtspunten die hieruit naar voren komt is de jeugdoverlast en de jeugdaanpak in de wijken (zie ook 2.1). Politie en stadsdeelmanagement West blijft zich richten op de hoofdthema s van de wijkscans 2012, totdat de wijkscans in november 2014 worden vernieuwd. Een ander belangrijk aspect op het gebied van veiligheid is de voortzetting en verbetering van het overleg Toezicht en Handhaving West waarin SDM, Politie, afdeling Handhaving en Regionale Toezichthouders groep deelnemen. Door hen wordt in gezamenlijkheid de prioritering bepaald van handhavingsacties en locaties 2.3 Talentontwikkeling in West Sinds 1 juli 2013 is er per stadsdeel een Coördinator Talentontwikkeling actief. Deze coördinator adviseert en stimuleert partijen bij het opzetten van (structurele) programma s en activiteiten op het gebied van talentontwikkeling voor de jeugd. De nadruk ligt daarbij op de leeftijd 0 tot 13 jaar en op preventie. Daarnaast is de coördinator de verbindende schakel tussen organisaties (bijv. scholen, sportverenigingen) in de stad, die zich bezighouden met sport/gezonde leefstijl, duurzaamheid, cultuur, opvoedondersteuning en onderwijs. Talentontwikkeling richt zich op de Nieuwe Koers Brede Talentontwikkeling, die in samenspraak met de schoolbesturen tot stand is gekomen. De thema s binnen de nieuwe koers zijn beroepsoriëntatie (Beroepsvizier) en ondernemerschap, ICT/nieuwe media, techniek, en gezonde leefstijl. Voor scholen en IKC s is de coördinator het aanspreekpunt op gebied van deze thema s. In 2014 zal de rol van de coördinator in relatie tot de verschillende partners verstevigd worden. 2.4 Brede School West De participanten van de Brede School hebben besloten als overkoepelend orgaan boven de IKC s verder te gaan en daarmee een deel van het toekomstig programma van IKC centraal te organiseren. De diverse partners binnen de Brede School West zijn (zijdelings) betrokken bij de ontwikkelingen op gebied van IKC en het bestuur is en blijft gesprekspartner over de nieuwe koers Brede Talentontwikkeling. Afgelopen jaar hebben meerdere gesprekken plaats gevonden tussen het bestuur en gemeente. Voor 2013 is subsidie aangevraagd om een goede doorontwikkeling te kunnen realiseren om tot een integraal programma te kunnen komen voor de IKC s in verbinding met de (partijen in de) wijken. In januari 2014 leek het er op dat middelen voor de Brede talentontwikkeling in 2014 alleen zouden worden ingezet op Beroepenoriëntatie. Dit zou betekenen voor de Brede school dat er geen subsidie beschikbaar komt voor een naschools programma, zoals de Verlengde schooldag. Geen mogelijkheden voor gezamenlijke verbindende projecten en focus op een beperkte doelgroep, waardoor de goedlopende samenwerking van het Brede Schoolverband onder druk komt te staan. De Brede Scholen zijn in actie gekomen om dit te voorkomen. De komende weken zal er meer duidelijkheid komen wat het resultaat hiervan is en wat de gevolgen zijn voor de activiteiten in Jaarplan 2014 stadsdeel West 6

8 Doel: Gluren bij culturen Brede School West Alifa, Livio, scholen, buurtbewoners, Power Royael, verenigingen, freelancers, kunstenaars uit de buurt. Beroepsoriëntatie (Beroepsvizier) Gemeente Scholen, afd. ONS!, stadsdeelmanagement, ondernemers, etc. Eind mei Gehele jaar 2.5 Inzet Alifa In de RGA 2014 is met Alifa afgesproken dat bij de inzet uitgegaan wordt van de volgende algemene doelen: - Sociale veiligheid en preventie - Eigen kracht Binnen deze doelen ligt de focus op kwetsbare bewoners, kwetsbare jeugd/jongeren en bewoners met een (participatie)beperking. Deze doelgroepen zijn vastgesteld in de kadernota van de gemeente Enschede. Vanuit de wijkplannen wordt de verbinding gelegd met de benoemde doelen en de te behalen resultaten. Door de bezuiniging van de gemeente Enschede op het welzijnswerk met ingang van 2014, zal er minder inzet vanuit Alifa plaatsvinden. Onder meer is door de bezuiniging de exploitatie van t Ni-je Terphoes een belangrijk aandachtspunt in Vanaf april 2014 is er geen beheerder van Alifa meer in t Ni-je Terphoes. In februari 2014 zoeken Alifa, SDM, De Woonplaats, vrijwilligers en andere partijen naar een mogelijke oplossing hiervoor. In de bijlage vindt u de volledige weergave van de resultaat gerichte afspraken die zijn gemaakt tussen het stadsdeelmanagement en Alifa. (RGA West 2014) over de te behalen doelen en resultaten in Hieronder volgt een samenvatting: Doel: Sociale veiligheid en preventie Resultaten 2014 Wie (opdrachtgever of Coördinatie project preventieve aanpak SDM Alifa, politie,wjt-team 2014 Analyse en aanpak van hinderlijke / SDM Alifa, politie, wjt-team 2014 overlast gevende groepen jongeren 50 jongeren worden tijdens 5 projecten SDM Alifa 2014 gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en te ontplooien. Met 20 jongeren in de leeftijd van jaar worden (sport)activiteiten ontwikkeld SDM Alifa, BO, VO, sportcombi functionaris Doel: Eigen Kracht Resultaten 2014 Wie (opdrachtgever of Er komt een pool van stagiaires, SDM Alifa, speeltuinen, 2014 vrijwilligers / bewoners en Klim-oppers scholen, power. die door Alifa worden ondersteund, Jaarplan 2014 stadsdeel West 7

9 aangestuurd en getraind om in de verschillende buurten / wijken activiteiten op te zetten in het kader van ontmoeting en recreatie. Participatie van ouders en vitale ouderen SDM Alifa, speeltuinen, 2014 die een bijdrage kunnen leveren aan het bewoners realiseren van voldoende aanbod door de speeltuinen zal gestimuleerd en ondersteund worden zodat zij een vaste waarde worden voor de speeltuinen. Aan het opstellen van het SDM Alifa, SDM, 2014 wijkprogramma West en de wijkraden. uitvoering hiervan zal Alifa een bijdrage leveren door minimaal 1 medewerker in te zetten voor de verdere implementatie van het wijkplan. Dit zal resulteren in een significant groter draagvlak en onderlinge saamhorigheid in de daarvoor afgesproken wijken / buurten. Zie de bijlage wijkprogramma s voor acties van Alifa. 2.6 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen De stichting maatschappelijke dienstverlening Enschede- Haaksbergen (SDM E-H) werkt voor alle inwoners van West. De maatschappelijk werkers werken vanuit het servicecentrum West en vanuit Medisch Centrum Eudokia. Op alle scholen, ook op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, werkt een maatschappelijk werker. SMD E-H participeert met twee medewerkers in het wijkteam West. De SMD E-H biedt sinds 2011 ook online hulp. Via de website kan men online een vraag stellen of een hulpverleningstraject starten. Uitgangspunten bij de hulp- en dienstverlening van de SMD E-H: De SMD E-H bevordert het zelfstandig functioneren van burgers / wijkbewoners op basis van Welzijn Nieuwe Stijl, waarbij een beroep wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de wijkbewoner. De SMD E- H opereert op het snijvlak van zorg en welzijn, zoals blijkt uit de lange lijst van samenwerkingspartners. Zo wordt aansluiting gezocht bij organisaties die werken op het gebied en welzijn, participatie en armoedebestrijding ( Alifa, Economie en Werk, Enschede Doen, de Stadsbank Oost Nederland en woningcorporaties). Ook wordt samengewerkt met jeugdzorg, alle scholen, de politie, justitie en met organisaties die in de zorg opereren, zoals huisartsen, GGD, Livio, Mediant, Tactus enz. Vrijwilligers en mantelzorgers worden zo veel als mogelijk bij de hulpverlening betrokken. Speerpunten voor 2014 zijn: - De ontwikkelingen in het kader van de sociale wijkteams die in 2015 in Enschede gaan starten. Aandachtspunten voor de SMD E-H zijn het behoud van kwaliteit van hulp- en dienstverlening en daaruit voortvloeiend het ( in samenwerking met andere organisaties) ontwikkelen van een (voor bewoners met hulpvragen) goed lopend werkproces. - Het op de kaart zetten van de trainingen en de cursussen, die door de SMD E-H worden aangeboden. Binnen de SMD E-H worden mensen niet alleen individueel begeleid, maar ook in groepsverband. Er zijn assertiviteitstrainingen, verwerkingstrainingen op het gebied van relationeel geweld, groepen voor vrouwen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn en sociale vaardigheidstrainingen. Jaarplan 2014 stadsdeel West 8

10 De SMD E-H geeft deze trainingen en cursussen aan zowel volwassenen als kinderen. De effecten van deze vorm van hulpverlening zijn groot. - Het door ontwikkelen van het Steunpunt Huiselijk Geweld. Mogelijk komt er een verbinding tussen het Steunpunt Huiselijk Geweld en het AMK (advies en meldpunt kindermishandeling) - Voorbereiding op de transities AWBZ en Jeugdzorg. Het maatschappelijk werk kan, al dan niet binnen de nieuwe sociale wijkteams, een rol spelen in deze transities. Het Algemeen Maatschappelijk werk (AMW) pakt in de eerste lijn zoveel mogelijk zelf op en verwijst zo nodig door naar zwaardere vormen van zorg in de tweede lijn. In het onderzoek naar en bepaling van de noodzaak om naar de tweede li jn te verwijzen, kunnen de maatschappelijk werkers een belangrijke rol spelen. Bezuinigingen De SMD E-H krijgt in 2014 een behoorlijke bezuiniging opgelegd door de gemeente Enschede. Het streven is de bezuiniging op te vangen, zonder de formatie voor het uitvoerende werk te verminderen. Te verwachten aantallen cliënten in 2014 voor Enschede-West: De afspraken die de SMD E-H met de gemeente Enschede gemaakt heeft over aantallen cliënten voor 2014 zijn: - AMW: 496 cliënten procesmatige hulpverlening en 100 korte contacten - School Maatschappelijk Werk: 290 kinderen aangemeld via scholen voor voortgezet onderwijs, basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. - Eudokia: 200 cliënten POH ggz - Budgetbegeleiding: 50 cliënten 2.7 Wijkteams nieuwe stijl / Sociale wijkteams Het jaar 2014 wordt een cruciaal jaar voor de (door)ontwikkeling van de wijkteams. Vanaf 2015 wordt de gemeente integraal verantwoordelijk voor jeugd, werk, inkomen en de ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding en verzorging. Daarmee worden gemeenten verantwoordelijk voor de doelstelling dat jeugd en volwassenen die (tijdelijk) verminderd zelfredzaam zijn, zo veel mogelijk kunnen participeren in de maatschappij en zo veilig en zelfstandig mogelijk blijven wonen. Dit wordt integraal opgepakt, waarbij de wijkteams een cruciale rol gaan vervullen. Het doel is de volgende taken bij de wijkteams te beleggen: - de taken van de huidige wijkteams t.a.v. regie op meervoudige problematiek; - ambulante begeleiding van jeugdigen met een verstandelijke beperking; - toegang tot de 2 e lijns jeugdzorg; - ambulante begeleiding van mensen met psychische en psychosociale problematiek; - maatschappelijk werk en cliëntondersteuning; - vroegtijdige ondersteuning aan kinderen en hun ouders t.b.v. talentontwikkeling; - vergroten van opvoedvaardigheden en bevorderen van psychosociale ontwikkeling (voorheen CJG); - ambulante hulpverlening; - ondersteuning van vindplekken jeugd in de wijk (school, huisarts e.d.); - de aanpak voor de groep met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. De door ontwikkeling van de wijkteams gaat vanzelfsprekend een grote rol spelen in het jaar Daarbij zal in de loop van het jaar duidelijk worden hoe e.e.a. zich verder ontwikkeld. Vragen over bijvoorbeeld de nieuwe taken rondom jeugd en jongeren, het huidige CJG (LOES) en de taken, rollen en verdere professionalisering van het Zorgloket zullen beantwoord gaan (en moeten) worden. 2.8 Jij maakt de buurt! Eind 2013 is het 2,5 jaar na de officiële aftrap van de campagne Jij maakt de Buurt!. Bewoners met goede ideeën voor hun wijk kunnen aankloppen bij hun wijk- of dorpsraad voor een financiële bijdrage uit het wijkbudget. Jaarplan 2014 stadsdeel West 9

11 Aan het begin van elk jaar beschrijven de wijkraden en Dorpsraad in hun bestedingsplan waar belangen en prioriteiten liggen in hun wijk, de spelregels en beoordelingscriteria voor het wijkbudget. Nieuw in 2013 zijn de wijkprogramma s, die in Stadsveld-Zuid / Stefenvenne en West-Boswinkel van start zijn gegaan. De doelstellingen van die wijkprogramma s zijn in een wijkcontract samengevat. De wijkraden Stadsveld en West-Boswinkel nemen de doelstellingen van het wijkprogramma mee in hun bestedingsplan wijkbudget. Wat opvalt, als we op afgelopen jaar terugkijken, is de stijgende lijn in het aantal ingediende ideeën, de toenemende bekendheid bij bewoners en meer variatie in het soort initiatieven. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich het komende jaar doorzet. In het kort worden de verwachtingen in 2014 per wijk toegelicht. In de bestedingsplannen 2014, die in april aan de stadsdeelcommissie worden voorgelegd, geven de wijkraden een nadere detaillering. Stadsveld In Stadsveld zijn tot nu toe totaal ruim 80 plannen gerealiseerd. De ideeën variëren van sport- en spelactiviteiten tot het opknappen van buurtpleinen. De herinrichting van Park Bruggert tot een fraai buurtpark is bijna voltooid. Een bewonersgroep heeft het plan om in 2014 een kunstwerk in het park te realiseren. Het wijkverkeersplan Hart van Stadsveld is van start gegaan en zal dit jaar veel aandacht krijgen. De commissie wijkbudget, die initiatieven tot ,- beoordeelt, bestaat uit negen enthousiaste wijkbewoners. Ideeën waarvoor een groter bedrag gewenst is, worden in stemming gebracht tijdens de openbare wijkraadvergadering. Pathmos Ook in Pathmos is het wijkbudget goed ingeburgerd. Het hele jaar door komen bewoners met ideeën. Afgelopen jaar zijn maar liefst 21 ideeën ingediend, veelal sociale activiteiten voor jong en oud. In 2014 worden ontwikkelingen verwacht met betrekking tot een buurtmarkt en de PathmosPlaza. Beide initiatieven om ontmoeting en binding tussen wijkbewoners te verstevigen en kinderen dichtbij huis meer sport- en speelmogelijkheden te bieden. Wijk 20 De kersverse wijkraad Bewonersbelangen wijk 20, per 1 september 2013 opgericht, beheert het wijkbudget. Sportactiviteiten voor kinderen en ouders krijgen in 2014 een vervolg. Het is een royaal aanbod van meerdere keren sport per week inclusief de vakantieperiodes. De verwachting is dat dit jaar computercursussen, een groot wijkfeest, het groenteam en kinderactiviteiten zullen doorgaan. De Stichting STAVOBOS voert de financiële administratie van het wijkbudget. De wijkraad steekt veel energie in publiciteit en promotie van het wijkbudget. Op de eerste wijkraadvergadering in december kwamen ruim 50 bezoekers af! West-Boswinkel Ook in West-Boswinkel neemt het aantal bewonersinitiatieven toe en door het wijkbeheerplan, de samenwerking met Power, het Tetem project en de Burendag in september is de betrokkenheid van bewoners sterk vergroot. In West-Boswinkel gaat veel aandacht uit naar een schone wijk. Een bewoner is met een actieplan gestart tegen overlast van hondenpoep. In dit plan trekken bewoners, de basisscholen Europa en St. Jan, Power en Tetem samen op. Verder heeft wijkraad West-Boswinkel Tetem ingeschakeld om samen met bewoners en ijssalon Heijnink de wijk te verfraaien met houten sculpturen, voor een meer aantrekkelijke en schone entree van de wijk. Het streven is dat dit plan begin voorjaar klaar is. Boekelo en Usselo Het afgelopen jaar stond in het teken van de verdere ontwikkeling van het Dorpsplan+. Voor 2014 mag de opening van het nieuwe sportcomplex incl. de bouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA De Zweede), wel een topper genoemd worden. Het is de bedoeling in 2014 het Bleekerijplein aan te leggen met een aansluiting op het inmiddels gerealiseerde deel van het Dorpshart. Het dorpsbudget Boekelo zal ook in Jaarplan 2014 stadsdeel West 10

12 2014 worden ingezet voor (co-) financiering van initiatieven uit de dorpsgemeenschap. Buurtkring Usselo investeerde in 2013 onder meer in de aanleg van de parkeerplaats Usselerschool, plantenbakken, AED cursussen en de toneelvereniging en zal ook in 2014 dit soort initiatieven financieel ondersteunen. Wijkoverstijgende initiatieven Voor wijkoverstijgende initiatieven ken men ook in 2014 aankloppen bij de commissie initiatiefkracht, die bestaat uit de voorzitters van de wijkraden en Dorpsraad. In 2013 is onder andere bijgedragen aan Gluren bij Culturen en aan een nieuwe opmaaksoftware voor de wijkkrant De Zuidwester. Publiciteit Alle wijkraden en Dorpsraad hechten veel waarde aan een goede promotie en publiciteit. Succesvolle ideeën krijgen aandacht in de media, denk aan Westpagina van Huis -aan- Huis en de Zuid-Wester, de buurtkranten Boekeloos, Pathmos en via de websites van de wijkraden/dorpsraad, de inzet van social media en flyers. Wijkbeheerplannen Binnen de campagne Jij maakt de Buurt! vallen ook de wijkbeheerplannen, die vanuit Stadsdeelbeheer samen met bewoners en ondernemers in wijken worden gemaakt EN uitgveord. Het Wijkbeheerplan Ruwenbos gaat in uitvoering en ook het wijkbeheerplan Stefenvenne / Stadsveld-Zuid gaat in 2014 verder. In maart en april worden bewoners uitgenodigd mee te doen aan de opschoondagen in hun buu rt en we rekenen tenminste op een net zo grote belangstelling als in De opschoondagen worden al een aantal jaren in alle wijken en dorpen in West georganiseerd en veel bewoners doen mee. De wijkbeheerplannen en opschoondagen geven een sterke impuls aan meer betrokkenheid van bewoners bij de leefbaarheid van hun buurt. Jaarplan 2014 stadsdeel West 11

13 3. Wijkprogramma West- Boswinkel In een drietal interactieve bijeenkomsten in en met ODBS Europa, de wijkraad, Domijn, De Woonplaats, Ondernemingsvereniging Boswinkel, Alifa, Power Royael, SMD E-H, Wijkteam, Politie, Stadsdeelbeheer, het Arbeidsmarktoffensief en Stadsdeelmanagement West zijn gezamenlijk de vijf belangrijkste opgaven in de wijk voor de komende 5 jaar opgesteld. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in een wijkcontract en allen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming hebben hieronder hun handtekening gezet. Daarmee is de richting bepaald voor de ontwikkelingen in de komende vijf jaren en maken we gezamenlijk jaarlijks concrete afspraken voor het eerstkomende jaar. Doelstelling 1 Optimaal gebruik maken van de voorzieningen in de wijk door het verbinden van alle betrokkenen (scholen, speeltuin, ouderen, jongeren etc.) helemaal gericht op participatie. eigenaar van de actie) Inventarisatie van activiteiten en ONS! Alifa, SES, Speeltuin 3 e kw voorzieningen in de wijk Boswinkel, ODBS Europa, Brede School Power, SDM 1 totaaloverzicht van activiteiten, ONS! Alifa, SES, Speeltuin 4 e kw voorzieningen etc. in de wijk en Boswinkel, ODBS communicatie hiervan Europa, Brede School Power, SDM Uitbreiden en verbreden van Alifa ONS!, SES, Speeltuin 4 e kw activiteiten bij de speeltuin, Boswinkel, Brede Krajicek Plaza en t Ni-je School, Power, SDM Terphoes vanuit eigen kracht bewoners Activiteiten in voorzieningen Alifa ONS!, SES, Speeltuin 3 e kw gericht op verhoging Boswinkel, SDM saamhorigheid Organisatie KidsRun ONS! Scholen, Enschede Combinatiefunctionarissen Marathon Het aanbod van sport- en ONS! Scholen, Richard Doorlopend spelactiviteiten op de Plaza s Combinatiefunctionarissen Krajicek Foundation, handhaven en uitbreiden, zodat Johan Cruyff Jaarplan 2014 stadsdeel West 12

14 een grotere groep kinderen met een veelzijdiger aanbod bereikt wordt. Daarbij ook gebruikmaken van aanbod van meerdere sportverenigingen. Het opstarten van een Krajiceksportclub op de verschillende plaza s die t.z.t. kan worden uitgebreid naar andere activiteiten (naar de behoefte van de kinderen) Inzet en begeleiding van ROCstudenten ONS! Combinatiefunctionarissen combinatiefunctionarissen Foundation Scholen, Richard Krajicek Foundation ROC, Coördinator talentonwikkeling 1 e en 2 e kwartaal Doelstelling 2 Door ontwikkelen van eigen kracht van bewoners. Activiteiten voor de wijk doen en organiseren. eigenaar van de actie Activiteiten gericht op dynamische samenwerking tussen bewoners Alifa Alle partijen Doorlopend 2014 en professionals, zodat er ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen en plannen. Sociale kaart opstellen, wie doet Alifa ONS!, SES, Speeltuin 3 e kw wat in de wijk. Boswinkel, ODBS Europa, Brede School Power, SDM Activiteitenoverzicht ONS! Alifa, SES, Speeltuin 4 e kw Boswinkel, ODBS Europa, Brede School Power, SDM Initiëren en ondersteunen bewonersinitiatieven voor de wijk Alifa Wijkraad, SDM Doorlopend 2014 en verhogen van betrokkenheid bij / deelname in de Wijkraad Welkomstdienst opzetten. Bewoners heten nieuwe bewoners welkom en bieden informatiemap aan van de wijk Alifa SDM, Domijn, Wijkraad 3 e kw Doelstelling 3 Het winkelcentrum is de ontmoetingsplek voor ondernemen en werk voor West-Boswinkel. Inventarisatie ondernemers en ZZp-ers in West-Boswinkel eigenaar van de actie) SDM Ondern.vereniging Boswinkel Economie & Werk 1 e kw. Jaarplan 2014 stadsdeel West 13

15 Ondernemersavond, kennismaken Ondernemingsvereniging Economie & Werk en uitwisseling vacatures, Boswinkel SDM 2 e kw. werkaanbodzuil etc. Naar aanleiding van Ondernemingsvereniging Economie & Werk 3 e kw Ondernemersavond Boswinkel SDM acties bepalen voor de komende jaren. Verbinding zoeken met jongeren (vakantiewerk) en werkloze volwassenen in de wijk. Uitbreiding winkelcentrum Iniatiefnemer PMBE 4 e kw Boswinkel Initiatiefnemer werkt plannen nader uit, gemeente begeleidt en faciliteert hierbij. PMBE Initiatiefnemer 4 e kw Opstellen realisatieovereenkomst en ondertekening hiervan Doelstelling 4 Er staat een zorgstructuur, waarbij wijkteam en (ondernemende) bewoners ingezet worden om psychische en financiële problemen van wijkgenoten adequaat op te lossen. Communicatie naar bewoners over zorgstructuur (wijkteam, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, formulierenbrigade etc.), oa door: *informatiepakket nieuwe bewoners *media aandacht *koffieochtenden Activiteiten gericht op bevorderen van doorverwijzing en signalering door bijeenkomsten voor werkers in de wijk om samenwerking en elkaar leren kennen te bevorderen Inventarisatie van zorgaanbieders in de wijk, samenwerking versterken en verbindingen leggen Eigen kracht van bewoners inzetten op gebied van zorg, hen daarbij ondersteunen bv door educatie aan te bieden. eigenaar van de actie Wijkteam SDM, 3 e kw Woningcorporaties Alifa, ODBS Europa Wijkteam Alifa 2 e kw Woningcorporaties SDM SDM Wijkteam, Alifa 3 e kw Alifa Wijkteam, SDM 3 e kw Jaarplan 2014 stadsdeel West 14

16 Doelstelling 5 West-Boswinkel is schoon, heel, leefbaar en veilig, ondanks de bezuinigingen. Acties Wijkbeheerplan Ruwenbos en West-Boswinkel eigenaar van de actie Stadsdeelbeheer Bewoners Doorlopend 2014 Opstellen flyer met verzoek Politie woningcorporaties, 2 e kw melden drugs- en alcoholoverlast SDM Opschoondag Boswinkel Stadsdeelbeheer Wijkraad 2 e kw Opschoondag Winkelcentrum Stadsdeelbeheer Ondernemings- 3 e kw Boswinkel vereniging Witte voetenactie tijdens Politie Ondernemings- 3 e kw veiligheidsdag Boswinkel vereniging Schoonmaak in- en rondom blokcontainers Stadsdeelbeheer Twentemilieu 4 e kw Zwerfvuil ruimen Krajicek Plaza en omgeving en uitbreiding naar andere gebieden. Afstemming onderhoud terreinen Domijn en Gemeente Stadsdeelbeheer ODBS Europa, Jeu de Boulesvereniging L Europe, Alifa Doorlopend 2014 Stadsdeelbeheer Domijn 3 e kw Wijkraad met bewoners in Wijkraad Alifa Doorlopend gesprek over deze doelstelling bij SDM 2014 activiteiten in de wijk Fietstunnels West Afdeling Mobiliteit SDM, Stadsdeelbeheer 4 e kw -uitvoering plan van aanpak Wijkraad West- fietstunnels Boswinkel Verkeersveiligheid ODBS Europa ODBS Europa Politie, Verkeer 3 e kw - Draagvlak verkrijgen plan SDM, Stadsdeelbeheer - Zoeken naar financiën Jaarplan 2014 stadsdeel West 15

17 4. Wijk 20 Voor Wijk 20 zijn in 2014 de volgende doelen en acties gepland Herstructeringsprogramma Oost-Boswinkel eigenaar van de actie) Besluitvorming voorlopig De Woonplaats/ PMBE SDM, 1 e kw Ontwerp en Stadsdeelbeheer, realisatieovereenkomst. Wijkraad wijk 20, Bewonerscommissie Bestemmingsplan voorbereiden. 2 e kw Opstarten woonprogramma 2 e kw (ontwerpsessies) Keuzesessies met terugkeerders 3e kw en toekomstige bewoners. Bestemmingsplan procedure 4 e kw doorlopen (volgende fase). Vergunningentraject. 4 e kw Slopen 4 e kw Bouwwerkzaamheden 2015 Voorbereiding Ons Huis PMBE, SDM 2014 herstructureringsplannen o.a. sociaal plan, voorbereiding sloop eengezinswoningen en bewonersparticipatie Wijkraad wijk 20 Groei wijkraad Wijk20 (bereiken Wijkraad Wijk20 SDM, Alifa, wijkraad 4 e kw van bewoners en bevordering West- Boswinkel samenwerking West-Boswinkel) Verkeersissues Kotmanpark Bewoners Kotmanpark Wijkraad, Bewoners 3 e kw Positionering Wijkbudgetten Wijkraad wijk20 SDM 4 e kw Betrokkenheid herstructurering Wijkraad Wijk20 PMBE, SDM, De 2014 (belangen behartiging en advies) Woonplaats Inventarisatie projecten die Wijkraad wijk20 SDM 3 e kw (gaan) lopen Behoud van veiligheid en Wijkraad wijk20 SDM, 2014 voorkomen van vandalisme in de Bewonerscommissies Jaarplan 2014 stadsdeel West 16

18 wijk Belangenbehartiging behoud Nije Terphoes en activiteiten Wijkraad wijk20 SDM, Alifa, Bewonerscommissies Kotmanpark-Cromhoffbleek 3 e kw Van der Valk GEM Zuiderval Van der Valk, SDM, 2 e kw Stadsdeelbeheer, Informatiebrief naar bewoners Wijkraad wijk20 2 e kw Start bouw 2014 Organisatie KidsRun ONS! Scholen, Enschede Combinatiefunctionarissen Marathon Het aanbod van sport- en ONS! Scholen, Richard Doorlopend spelactiviteiten op de Plaza s Combinatiefunctionarissen Krajicek Foundation, handhaven en uitbreiden, zodat Johan Cruyff een grotere groep kinderen met Foundation een veelzijdiger aanbod bereikt wordt. Daarbij ook gebruikmaken van aanbod van meerdere sportverenigingen. Het opstarten van een Krajicek- ONS! Scholen, Richard 1e en 2e sportclub op de verschillende Combinatiefunctionarissen Krajicek Foundation kwartaal plaza s die t.z.t. kan worden uitgebreid naar andere activiteiten (naar de behoefte van de kinderen). Inzet en begeleiding van ROC- combinatiefunctionarissen ROC, Coördinator studenten talentonwikkeling Jaarplan 2014 stadsdeel West 17

19 5. Wijkprogramma Stadsveld-zuid/ Stevenfenne In een interactief en gezamenlijk proces is in de 2 e helft van 2013 het wijkprogramma Stadsveld Zuid / Stevenfenne opgesteld voor de jaren Hiervan is een apart wijkcontract gemaakt wat door alle participanten is ondertekend. In het wijkprogramma zijn 5 doelen beschreven waaraan de komende 5 jaar door alle ondertekenaars hard aan gewerkt gaat worden. Hieronder worden de acties voor de jaarschijf 2014 beschreven en waar de gemeente, school, speeltuinen, SES, Alifa, SMD- EH, politie, woningcorporaties, wijkraad en ondernemers zich aan verbinden. Doelstelling 1 Doorontwikkelingen Hart van Stadsveld / winkelcentrum tot een belangrijke Sociaaleconomische motor van de wijk. Renovatie en nieuwbouw complex van DC Vastgoed aan de Wethouder Nijhuisstraat eigenaar van de actie) DC Vastgoed PMBE Stadsdeelbeheer, SDM 3 e kw Herinrichting van de openbare 4 e kw. ruimte in de Weth. Nijhuisstraat Herinrichting van parkeerterrein en Koopmans BV Stadsdeelbeheer, SDM, 1 e kw plein voor het gebouw de Lienen. Winkeliers Emté Oplevering en Invulling van de Richter Winkeliers 2 e -4 e kw. winkelplint in Nieuwbouw de Lienen Verhuur van appartementen in Ons Huis huurders 1 e kw. de Lienen Herstart winkeliers- / ondernemers- Winkeliersvereniging Winkeliers in WC 2 e kw vereniging Stadsveld. Stadsveld Stadvelds, AH, Emté SDM faciliteert en winkeliers Dirk v.d. Broek, bepalen of en hoe er een doorstart ondernemers, SDM, wordt gemaakt in Stadsdeelbeheer Opstarten van KVO in Hart van Winkeliersvereniging AH, Emté, Dirk v.d. 3 e kw -4 e kw Stadsveld indien Stadsveld Broek, Richters, DC Jaarplan 2014 stadsdeel West 18

20 winkeliersvereniging doorstart maakt. Opstellen van een sociale kaart van alle betrokken partijen in de wijk en inzichtelijk maken wie doet wat en wat heeft elke partij te bieden. Vaststellen wat de mogelijkheden zijn van alle WWB-ers in de wijk, zowel volwassenen als jongeren jaar. (wie is actief en wat doen zij?) Inzet van de PS: Doen methode Vastgoed, SDM, Stadsdeelbeheer, Centrum voor criminaliteit en veiligheid Programma E&W Alle partijen 3 e kw. Programma E&W Arbeidsmarktoffensief 1 e kw Leerplicht Vaststellen welke werkgevers er in Programma E&W Afdeling werk, SDM 2 e kw de wijk zitten en welke KvK, mogelijkheden zij te bieden hebben Winkeliersvereniging m.b.t. arbeidsplaatsen, Stadsveld leerwerkplekken en stageplaatsen Iedere ondernemer een werkplek Programma E&W Ondernemers, 4 e kw. open laten stellen voor Scholen, Coördinator (maatschappelijke) stages en leer- talentontwikkeling werkplekken. Doelstelling 2 De aanwezige voorzieningen/speeltuinen (meer) gebruiken om ontmoeting en zelf organiserend vermogen van bewoners te stimuleren. Met alle speeltuinen in de wijk wordt contact gelegd en geïntensiveerd om samen een vraag/aanbod analyse te maken. Voorzieningen: in kaart brengen wat het voorzieningenaanbod is voor kinderen van 0-16 jaar. Met speeltuinen en SES onderzoeken wat er nodig is om verruiming van openingstijden te realiseren Verbinding leggen en houden met CBS De Koning en Integrale kind Centra om ouders van kinderen meer te betrekken bij activiteiten in de wijk. Scholen als ingang en vindplaats van vrijwilligers en begeleiders eigenaar van de actie) Alifa, SES SDM, speeltuinen Robinia, t Honk en Stevenfenne SDM, Coördinator talentontwikkeling SDM, SES Speeltuinen Robinia, t Honk en Stevenfenne CBS de Koning / SDM, SES, speeltuinen coördinator Robinia, t Honk en talentontwikkeling Stevenfenne 2 e kw. 2 e kw. 3 e kw. Jaarplan 2014 stadsdeel West 19

Jaarplan 2015. Enschede-West

Jaarplan 2015. Enschede-West Jaarplan 2015 Enschede-West Stadsdeelteam Enschede-West Januari 2015 Voorwoord Op 18 november 2014 hebben we in speeltuin Stadsveld met veel betrokkenheid en betrokkenen, tijdens een gezamenlijke maaltijd,

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling November 2008 Voorkant pag. 01 Inhoudsopgave pag. 02 1. Inleiding pag. 03 2. Achtergronden en Wettelijke

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 ONGEDEELD HATERT De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 Nijmegen september 2007 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Analyse: sociale kwetsbaarheid Hatert en daaruitvolgende

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid

Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Ede Behoort bij V.R. 2011/104 Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Integrale veiligheid 3 3 Visie 3 4 Uitgangspunten integraal veiligheidsbeleid 3 5 Stand van

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Ontwikkelingen en kader 5 3 Samenvatting analyse 10 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 15 5 Thema s voor de toekomst 18 C ONCEPT

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Gemeente Bergen NH Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ, Jeugdzorg Inleiding Aanleiding De gemeente Bergen staat aan de vooravond van een grote

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2013-2017

Veiligheidsplan 2013-2017 Veiligheidsplan 2013-2017 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlagtwedde Vastgesteld op Versie 6 november 2012 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 2 2.0 Zorg en veiligheid... 4 2.1 Centrum voor Jeugd, Gezin

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2014 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 Krachtige kernen in prachtig gebied... 8 PROGRAMMA 2 Samenleven en zorgzaam zijn... 12 PROGRAMMA

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie