HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL"

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van artikel 4 a) van het Organiek Reglement van de Studentenraad. HOOFDSTUK I - Installatie van een nieuwe Studentenraad Artikel 1 De verkiezingen van de leden van de Studentenraad, voorzien bij artikel 6 van het Organiek Reglement van de Studentenraad, worden ingericht overeenkomstig de statutaire bepalingen en volgens de modaliteiten die door de Raad van Bestuur van de Vrije Universiteit Brussel op voorstel van de Studentenraad, in het kiesreglement zijn vastgelegd. Artikel 2 Gedurende de zitting volgend op de datum van afsluiting van de kiesverrichtingen en ten laatste op de zitting van de maand juli neemt de Raad van Bestuur van de Vrije Universiteit Brussel akte van de uitslag van de verkiezingen voor de Studentenraad. Na de aanvang van de nieuwe mandaten vergadert de ontslagnemende Studentenraad nog éénmaal met als enig punt op de agenda de nog goed te keuren syntheseverslagen van de Studentenraad. Behalve het aanbrengen van verbeteringen aan en de goedkeuring van de syntheseverslagen kunnen op deze zitting van de Studentenraad geen beslissingen worden genomen. Artikel 3 Tot de verkiezing van de Voorzitter zetelt de nieuw verkozen Studentenraad onder voorzitterschap van het oudste aanwezig lid. De agenda van deze vergadering voorziet in de opgegeven volgorde uitsluitend de volgende punten: 1. Verwelkoming van de leden 2. Installatie van de nieuwe Studentenraad 3. Verkiezing van de Voorzitter en drie Vice-Voorzitters 4. Vastlegging datum eerste vergadering Artikel 4 De verkiezing van de Voorzitter geschiedt als volgt: a) De kandidaten bezorgen, ten laatste voor het begin van de vergadering waarop de Voorzitter verkozen wordt, hun kandidatuur, omvattende een motivatiebrief en een curriculum vitae aan het secretariaat. b) De kandidaten krijgen op de vergadering de kans hun kandidatuur toe te lichten. c) De leden krijgen de gelegenheid om de kandidaten vragen te stellen. d) De leden bespreken de kandidaturen. Deze bespreking wordt niet genotuleerd. De kandidaten kan gevraagd worden om tijdens de bespreking de vergadering te verlaten. Hiertoe volstaat het verzoek van tenminste één lid.

2 2 e) Na de bespreking vervoegen desgevallend de kandidaten terug de vergadering en wordt geheim gestemd. Alle leden van de Studentenraad, ook de kandidaten nemen deel aan de stemming, waarbij een stem wordt uitgebracht op één kandidaat. f) Om verkozen te zijn moet de kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zijn naam behalen. Stemmen uitgebracht op naam van een persoon die geen kandidaat is, worden als ongeldig beschouwd. g) Indien nodig wordt herstemd tot de kandidaat de vereiste meerderheid behaalt. Tussen de verschillende stemronden mogen de kandidaturen ingetrokken worden of mogen nieuwe kandidaturen ingediend worden. Artikel 5 De verkiezing van de drie Vice-Voorzitters geschiedt volgens de procedure vermeld in artikel 4. Artikel 6 Een gemotiveerde motie van wantrouwen tegen een lid van het Bestuur kan ingediend worden door 5 leden uit de Studentenraad of 1 lid van het Bestuur. Deze motie wordt onmiddellijk en ten laatste 14 dagen voor de vergadering meegedeeld aan het lid van het Bestuur dat het voorwerp van de motie van wantrouwen uitmaakt. Dit lid heeft het recht stukken ter verdediging als bijlage bij de uitnodiging mee te sturen en het recht om ter zitting gehoord te worden. Bij de behandeling van de motie van wantrouwen is het gewone aanwezigheidsquorum van toepassing. De beslissing wordt bij gewone meerderheid van stemmen genomen. De studentenraad zal desgevallend conform art. 4 en 5 overgaan tot de herinvulling van de functie voor de resterende termijn van het mandaat. Artikel 7 De Voorzitter en de drie Vice-Voorzitters vormen samen het Bestuur. Beslissingen worden door het Bestuur bij voorkeur in consensus genomen. Bij gebrek aan een consensus worden de beslissingen bij meerderheid getroffen. Bij staking van stemmen werkt de Voorzitter een nieuw voorstel uit en legt dit binnen een termijn van een week voor aan het Bestuur. Artikel 8 De bevoegdheden van de Studentenraad en de hieraan verbonden functies zijn van kracht vanaf het begin van het academiejaar.

3 3 HOOFDSTUK II Uitnodiging tot de vergadering Artikel 9 De Studentenraad wordt bijeengeroepen door de Voorzitter, of bij afwezigheid van de Voorzitter door één der Vice-Voorzitters. Behoudens in dringende en onvoorziene gevallen gebeurt de bijeenroeping ten minste vijf volle werkdagen voor de vergadering. Punten waarvoor de documenten laattijdig werden overgemaakt, kunnen slechts op de agenda geplaatst worden mits, bij de goedkeuring van de agenda, de dringende noodzakelijkheid aanvaard wordt door de leden. De goedkeuring van de agenda wordt daartoe als eerste punt van de vergadering behandeld. De uitnodiging, agenda en bijlagen met betrekking tot iedere vergadering worden elektronisch overgemaakt via de VUB- account van de studentenvertegenwoordiger. De uitnodiging vermeldt de dag, het uur en de plaats van de vergadering, alsmede de agenda. De Studentenraad komt samen, wanneer het Bestuur het nuttig vindt. Indien er minstens vijf leden schriftelijk om verzoeken, is de Voorzitter er toe gehouden de Studentenraad bijeen te roepen voor een vergadering, die moet belegd worden binnen de tien werkdagen volgende op de ontvangst van het verzoekschrift. HOOFDSTUK III De agenda Artikel 10 Het Bestuur stelt de agenda op na raadpleging van de Vice-Rector Studentenbeleid en de Secretaris van de Raad. De Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Vice-Rector Studentenbeleid of zijn afgevaardigde, en de Algemeen Directeur of zijn afgevaardigde kunnen een punt rechtstreeks op de agenda van de Studentenraad plaatsen. Elk voorstel dat gesteund wordt door tenminste dertig studenten wordt voorgelegd aan de Studentenraad. De initiatiefnemer wordt uitgenodigd om zijn voorstel toe te lichten. Deze punten worden op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst op voorwaarde dat het verzoek de Voorzitter ten minste twaalf werkdagen voor de datum van deze vergadering bereikte. Twee leden van de Studentenraad kunnen aan de Voorzitter schriftelijk een verzoek richten om een punt op de agenda te brengen. Artikel 11 Behoudens hetgeen wordt bepaald in artikel 12 van dit reglement mogen geen andere punten op de vergadering besproken worden dan die vermeld op de agenda, bekendgemaakt met de uitnodiging.

4 4 Artikel 12 De hoogdringendheid, vereist om ter zitting bijkomende punten op de agenda te brengen en die alsnog te behandelen, is alleen aan te nemen wanneer het voorstel uitgaat van ten minste één van de leden van het Bestuur en daartoe beslist wordt door de volstrekte meerderheid der aanwezige leden. Dit gebeurt als eerste punt op de agenda. De notulen dienen alsdan deze beslissing uitdrukkelijk te vermelden alsmede de volgorde der punten van de gewijzigde agenda die wordt vastgelegd volgens de bepalingen van artikel 14 van dit reglement. HOOFDSTUK IV Wijze van vergaderen, beraadslagen beslissen Artikel 13 De vergaderingen van de Studentenraad zijn open voor alle leden van de universitaire gemeenschap, tenzij de Studentenraad daar bij volstrekte meerderheid van stemmen anders over beslist. De vergadering van de Studentenraad wordt geopend en gesloten verklaard door devoorzitter, die de vergadering voorzit. Als de Voorzitter verhinderd is, wordt hij (zij) vervangen door een der Vice-Voorzitters. Indien ook de Vice-Voorzitters verhinderd zijn, wordt de Studentenraad door het oudste aanwezige stemgerechtigde lid voorgezeten. Het Secretariaat van de Studentenraad wordt waargenomen door het Secretariaat van de Raad. Artikel 14 De punten die op de agenda voorkomen, worden, voor zover de Studentenraad er voor de vergadering niet anders over beslist, besproken in de volgorde die vooraf door het Bestuur werd bepaald. Ieder lid van de Studentenraad kan echter bij het begin van de vergadering bij ordemotie vragen dat een punt dat op de agenda voorkomt met absolute prioriteit of voor een ander punt van de agenda behandeld zou worden. De Studentenraad beslist bij gewone meerderheid van stemmen over het voorstel tot wijziging van de volgorde der agendapunten. Artikel 15 De Voorzitter licht ieder punt toe dat ter bespreking wordt voorgelegd. Hij kan evenwel elk ander lid van de Studentenraad met de toelichting belasten, hetzij omdat het nauw verband houdt met de werkzaamheden of belangstelling van dit lid, hetzij omdat dit lid, volgens de voorgeschreven procedure, erom verzocht dit punt op de agenda te brengen.

5 5 Artikel 16 De Voorzitter verleent het woord aan de leden van de Studentenraad in de volgorde waarin zij erom verzocht hebben. De Voorzitter heeft het recht aan de besprekingen deel te nemen zonder afstand te moeten doen van zijn Voorzitterschap. De Voorzitter mag de duur van de en/of het aantal interventies voor elk lid beperken of het woord ontnemen aan de spreker. De Voorzitter kan eveneens, wanneer hij oordeelt dat de leden voldoende voorgelicht zijn, een punt ter stemming leggen. Op aanvraag van een lid kan de Voorzitter de vergadering schorsen voor een maximumduur van vijftien minuten. Deze opsomming is niet limitatief. Artikel 17 In de rondvraag kan niet gestemd worden en kunnen geen beslissingen genomen worden. De Voorzitter mag weigeren tot de bespreking van een punt in de rondvraag over te gaan wanneer hij meent dat deze bespreking tot een stemming aanleiding zou kunnen geven. Teneinde de besprekingen in de rondvraag over onvoorbereide punten zoveel mogelijk te beperken, wordt bij voorkeur een schriftelijke vraag gesteld aan de Voorzitter. De Voorzitter is ertoe gehouden binnen de zes weken volgend op de datum van ontvangst, schriftelijk op deze vragen te antwoorden. Deze vragen en antwoorden worden ter kennis gebracht aan alle leden van de Studentenraad. Indien het antwoord van de Voorzitter aan het lid van de Studentenraad geen voldoening zou schenken, behoudt dit lid het recht te vragen het punt op de agenda in te schrijven volgens de procedure voorzien in artikel 10, derde lid, van dit reglement. Artikel 18 De Studentenraad kan voor of gedurende de bespreking van een punt op de agenda, op voorstel van tenminste één lid, bij gewone meerderheid beslissen het desbetreffende punt af te voeren en naar een latere datum te verwijzen. Artikel 19 De Vice-Rector Studentenbeleid en de Algemene Directeur of hun afgevaardigden worden met raadgevende stem uitgenodigd. De verantwoordelijken van de Diensten Studentenvoorzieningen, met inbegrip van het BSG, VO en de Publicaties door studenten worden eveneens met raadgevende stem uitgenodigd.

6 6 Artikel 20 De Studentenraad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.indien het aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, wordt een nieuwe vergadering gehouden met dezelfde agenda in de werkweek volgende op de desbetreffende vergadering. Op deze nieuwe bijeenkomst is het aanwezigheidsquorum niet meer vereist. Artikel 21 Behoudens andersluidende statutaire beschikkingen of meerderheden voorzien in dit reglement, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Wanneer dit reglement de volstrekte meerderheid vereist, wordt deze meerderheid als volgt bepaald : de volstrekte meerderheid is gelijk aan het getal dat onmiddellijk groter is dan het aantal uitgebrachte stemmen, gedeeld door twee. Onthoudingen, ongeldige en blancostemmen worden geacht niet uitgebracht te zijn. Artikel 22 Een voorstel kan slechts goedgekeurd worden indien minstens de helft van de stemgerechtigde leden een stem hebben uitgebracht en indien er meer ja- dan neen-stemmen zijn. Wanneer een twee derden meerderheid vereist is, kan een voorstel slechts goedgekeurd worden indien minstens de helft van de stemgerechtigde leden een stem hebben uitgebracht en indien minstens twee derden van deze stemmen ja-stemmen zijn. Artikel 23 Indien bij het nemen van een besluit over een zaak geen der leden de stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. Wanneer echter, na het beëindigen van de discussie, een lid van de Studentenraad erom verzoekt, wordt een voorstel ter stemming gelegd. De stemming gebeurt normaal bij handopsteken. Elk lid van de Studentenraad kan echter eisen tot geheime stemming over te gaan. Kwesties die personen aanbelangen, worden steeds bij geheime stemming beslist. Artikel 24 Beslissingen van de Studentenraad zijn in principe onherroepelijk tenzij door de Raad van Bestuur of het Bestuurscollege wordt vastgesteld dat de genomen beslissingen in strijd zijn met het Organiek Statuut van de Vrije Universiteit Brussel of met het Organiek Reglement van de Studentenraad. Over eenzelfde voorstel kan in de Studentenraad geen tweede stemming plaatsgrijpen, tenzij de Studentenraad oordeelt dat nieuwe feiten met betrekking tot het voorstel een herbehandeling van het agendapunt noodzakelijk maken.

7 7 Artikel 25 Onmiddellijk na de stemming geeft het Secretariaat van de Raad de uitslag ervan te kennen. De uitslag wordt opgenomen in de notulen. Artikel 26 Het lid dat zich onthoudt, mag na de stemming zijn onthouding motiveren. Artikel 27 Voor het uitvoeren van zijn beslissingen beschikt de Studentenraad in functie van de inhoudelijke materie over de hulp van administratieve hoofden van de afdelingen Studentenbeleid, Onderwijszaken, Cel Internationale Mobiliteit en de Algemene Diensten. HOOFDSTUK V De notulen Artikel 28 Het Secretariaat van de Raad maakt een ontwerp van syntheseverslag op van iedere vergadering. Dit ontwerp wordt ten laatste medegedeeld samen met de agenda van de zitting van de Studentenraad waarop het ontwerp ter goedkeuring wordt voorgelegd. Artikel 29 Op uitnodiging van de Voorzitter laten de leden hun eventuele opmerkingen kennen en beslist de Studentenraad ter zitting over de eventueel gemaakte opmerkingen. Wanneer het opmerkingen betreft over tussenkomsten van de leden worden deze bij voorkeur schriftelijk voor of tijdens de zitting aan de Secretaris overhandigd. Artikel 30 Ieder lid heeft het recht te eisen dat in de op te stellen notulen akte zou genomen worden van zijn ter zitting afgelegde verklaringen. Artikel 31 Ieder lid mag bij het goedkeuren van de notulen van de vorige zitting vragen de door hem afgelegde verklaringen op te nemen. De Studentenraad beslist over de gegrondheid van het verzoek en in voorkomend geval over de conformiteit met de inhoud van de afgelegde verklaring. Artikel 32 De goedgekeurde notulen van de Studentenraad worden door het Secretariaat van de Raad in chronologische volgorde bewaard.

8 8 Artikel 33 De leden van de Studentenraad hebben steeds het recht, zowel de notulen van de voorbije jaren als die van het lopende jaar te raadplegen. Artikel 34 De beslissingen van de Studentenraad worden als uittreksel uit de notulen ondertekend door de Voorzitter. Afschriften van uittreksels die in rechte of anderszins dienen te worden aangewend, worden, voor zover zij behoren tot de bevoegdheden vermeld in art. 4 c) van het Organiek Reglement van de Studentenraad, ondertekend door de Voorzitter van de Studentenraad, de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Rector. HOOFDSTUK VI Rechten en plichten van de leden van de Studentenraad Artikel 35 De aanwezigheid op de vergaderingen van de Studentenraad is moreel verplicht voor ieder op regelmatige wijze uitgenodigd lid. De afwezigheid op de vergaderingen wordt zo mogelijk op voorhand schriftelijk medegedeeld aan de Voorzitter of de Secretaris. Artikel 36 Als leden worden beschouwd effectief verkozen en plaatsvervangende leden. Effectief verkozen leden kunnen de vergaderingen van de Studentenraad bijwonen met stemrecht. Plaatsvervangende leden kunnen de vergaderingen van de Studentenraad bijwonen zonder stemrecht. Bij afwezigheid van het effectief lid kan het plaatsvervangend lid evenwel de vergadering als stemgerechtigd lid bijwonen. Artikel 37 Wanneer tijdens de zitting een geval behandeld wordt dat het persoonlijk belang van een lid raakt, hetzij dat het hemzelf betreft, hetzij dat het over zijn echtgeno(o)t(e) of zijn verwanten gaat, verlaat het betrokken lid de vergadering op het ogenblik dat de kwestie wordt aangesneden. Over het al dan niet geraakt worden aan het persoonlijk belang van een lid van de Studentenraad, wordt door de Studentenraad met gewone meerderheid beslist.

9 9 Artikel 38 Wanneer tijdens de zitting een agendapunt behandeld wordt dat een studentenkring rechtstreeks treft, verlaat het lid, dat tevens een bestuursfunctie vervult bij de betrokken studentenkring, de vergadering op het ogenblik dat de kwestie wordt aangesneden. Over de al dan niet rechtstreekse betrokkenheid van de studentenkring wordt door de Studentenraad met gewone meerderheid beslist. Artikel 39 Enkel de goedgekeurde verslagen van de vergaderingen worden verspreid. Elk lid van de Studentenraad kan evenwel uitdrukkelijk verzoeken zijn of haar tussenkomst niet in het verslag op te nemen. Dit geldt ook voor de personen waarvan sprake in artikel 19. De beslissingen van de Studentenraad mogen voorafgaand aan het goedgekeurde verslag openbaar gemaakt worden. Nochtans kan de Studentenraad bij volstrekte meerderheid van stemmen eisen bepaalde beslissingen tijdelijk geheim te houden. Artikel 40 De leden van de Studentenraad hebben geen gebiedende opdracht. In alle omstandigheden moet steeds het hoger belang van de Vrije Universiteit Brussel en zijn studentengemeenschap in aanmerking genomen worden. Artikel 41 Een lid dat wenst ontslag te nemen deelt dit onmiddellijk mee aan het Bestuur. Dit ontslag wordt op de eerstvolgende zitting geakteerd, waarna de plaatsvervanger effectief lid wordt. Wanneer het effectieve en het plaatsvervangende lid hun ontslag hebben gegeven wordt de desbetreffende functie niet meer in aanmerking genomen voor de berekening van het aanwezigheidsquorum. Een lid dat zowel verkozen werd voor de Raad van Bestuur als voor de Onderwijsraad kan slechts één stem uitbrengen in de Studentenraad. Desbetreffende functie wordt ook slechts één keer in aanmerking genomen voor de berekening van het aanwezigheidsquorum. Artikel 42 Een effectief lid dat vier maal per jaar afwezig is (al dan niet verontschuldigd) wordt verondersteld in de onmogelijkheid te verkeren regelmatig aan de vergadering van de Studentenraad deel te nemen. Na de derde afwezigheid wordt het betrokken lid verwittigd door de Voorzitter dat hij bij de vierde afwezigheid als ontslagnemend wordt beschouwd. Het ontslag wordt bevestigd door een stemming met gewone meerderheid. De plaatsvervanger voleindigt desgevallend het mandaat van desbetreffend effectief lid.

10 10 HOOFDSTUK VII De raadpleging van personen en commissies Artikel 43 Het Bestuur van de Studentenraad kan beslissen voor een specifiek agendapunt, alle personen voor zijn vergadering uit te nodigen of te horen, zo het hem voorkomt dat hij er een nuttige voorlichting mag van verwachten. Artikel 44 De Studentenraad kan zich laten bijstaan door commissies, die zowel algemene als bijzondere materies kunnen onderzoeken. Deze commissies worden door de Studentenraad ad hoc ingesteld. De Voorzitter van de Studentenraad of zijn afgevaardigde is gerechtigd aanwezig te zijn op de vergadering van deze commissies. Artikel 45 De voorzitters van deze commissies worden door de commissies zelf verkozen. Ze brengen verslag uit over hun werkzaamheden. De commissies verstrekken advies op vraag van de Studentenraad en kunnen voorstellen formuleren aan de Studentenraad. Artikel 46 De aanwezigheid op de vergaderingen van de Studentenraad is moreel verplicht voor ieder op regelmatige wijze uitgenodigde persoon (cfr. Art.19 en 43) of leden van een commissie (cfr. Art.44). De afwezigheid op de vergadering wordt zo mogelijk op voorhand schriftelijk meegedeeld aan de Voorzitter of Secretaris. HOOFDSTUK VIII Uitgaven en betalingen Artikel 47 Alle uitgaven en betalingen dienen te gebeuren volgens de vigerende VUB-regels. Artikel 48 Geschrapt bij beslissing code: STR.065/A7/03 d.d. 25/10/2012. Artikel 49 De Sociale Dienst Studenten kan, volgens de criteria vastgelegd in het studentenbeleidsplan zoals goedgekeurd door de Studentenraad, na gezamenlijk overleg sociale toelagen tot een bedrag van 1.750,00 per student en per academiejaar toekennen,. Zij kunnen ook volgens de geldende, en de door de Studentenraad goedgekeurde criteria medische kosten uitbetalen.

11 11 Artikel 50 De Vice-Rector Studentenbeleid kan, volgens de criteria vastgelegd in het studentenbeleidsplan zoals goedgekeurd door de Studentenraad, op voorstel van de Sociale Dienst Studenten of de Sociale Dienst Buitenlandse Studenten toelagen toekennen uit het Noodfonds tot een maximumbedrag van 9.000,00 per student en per academiejaar. Artikel 51 Het bestuur van de Studentenraad legt op de eerste plenaire vergadering van de nieuwe samengestelde Studentenraad een begroting ter goedkeuring voor aan de Studentenraad. Het bestuur dient uiterlijk op de laatste plenaire vergadering een financieel verslag voor te leggen dat door de Studentenraad moet worden goedgekeurd. Ieder lid van de Studentenraad krijgt op zijn verzoek inzage in de uitgaven. Hiervoor wendt hij zich tot de Voorzitter, die zo snel mogelijk de gevraagde informatie verstrekt. HOOFDSTUK IX Algemene bepalingen Artikel 52 Behoudens in geval van wijziging van het Organiek Reglement van de Studentenraad, is dit reglement slechts voor herziening vatbaar op voorstel hetzij van de Voorzitter, hetzij op schriftelijk verzoek van tenminste vier leden. Wijzigingen dienen goedgekeurd te worden met volstrekte meerderheid van stemmen.

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en bevoegdheden Artikel 1 De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Algemeen reglement van de studentenraad en de stuvoraad. aan de Vrije Universiteit Brussel

Algemeen reglement van de studentenraad en de stuvoraad. aan de Vrije Universiteit Brussel Algemeen reglement van de studentenraad en de stuvoraad Inhoud aan de Vrije Universiteit Brussel TITEL I Samenstelling van de studentenraad en de stuvoraad... 4 HOOFDSTUK I Samenstelling van de studentenraad...

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Doelstelling, samenstelling en taken, openbaarheid en aanwezigheid Juridische

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT Comité Electrotechnique Belge a.s.b.l. Belgisch Elektrotechnisch Comité v.z.w. Diamant Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel : 02/706 85 70 - Fax : 02/706 85 80 E-mail: paul.romanus@bec-ceb.be

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING De samenstelling en de werking van de GECORO zijn vastgelegd in: - artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd.

Nadere informatie

Algemeen reglement van de studentenraad en de stuvoraad aan de Vrije Universiteit Brussel. Inhoud

Algemeen reglement van de studentenraad en de stuvoraad aan de Vrije Universiteit Brussel. Inhoud Algemeen reglement van de studentenraad en de stuvoraad aan de Vrije Universiteit Brussel Inhoud TITEL I Samenstelling van de studentenraad en de stuvoraad... 4 HOOFDSTUK I Samenstelling van de studentenraad...

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35806] 22 APRIL 2016. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening)

Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening) Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening) Gelet op het gemeentedecreet, Artikel 200; Gelet op Artikel s 1.3.3. en 1.3.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement cultuurraad

Huishoudelijk reglement cultuurraad Huishoudelijk reglement cultuurraad Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. organiek reglement: het organiek reglement van de cultuurraad van Berlare; 2. erkende en aanvaarde

Nadere informatie

22 JUNI Koninklijk besluit tot goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen

22 JUNI Koninklijk besluit tot goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen 22 JUNI 2004. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen BS 07/07/2004 in voege 07/07/2004 Artikel 1. Het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

HIPPISCHE REGIONALE VAN OOST-VLAANDEREN H.R.O.V. V.Z.W. GECOORDINEERDE STATUTEN

HIPPISCHE REGIONALE VAN OOST-VLAANDEREN H.R.O.V. V.Z.W. GECOORDINEERDE STATUTEN HIPPISCHE REGIONALE VAN OOST-VLAANDEREN H.R.O.V. V.Z.W. GECOORDINEERDE STATUTEN COORDINATIE VAN STATUTEN De Hippische Regionale Oost-Vlaanderen werd als Vereniging zonder Winstoogmerk opgericht op 07 februari

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR montessorischool Cascade

Huishoudelijk reglement MR montessorischool Cascade Huishoudelijk reglement MR montessorischool Cascade Artikel1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Begripsbepalingen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: Advocaat: de advocaat die kantoorhoudt in het arrondissement

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan

Nadere informatie

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 14.12.2010 2. Dit tuchtreglement is toepasselijk op alle studenten van de Universiteit Hasselt en tul-studenten met

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 03-03-2010 BIJLAGE

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 03-03-2010 BIJLAGE BIJLAGE http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 03-03-2010 Huishoudelijk reglement van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT Titel 1 naam, zetel Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Associatie Universiteit Gent, hierna genoemd de AUGent. Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

1 Voorzitter en dagelijks bestuur

1 Voorzitter en dagelijks bestuur Verordening Reglement van orde van de Sociaal-Economische Raad (Tekst bijgewerkt tot en met de eerste wijziging bij verordening van 20 februari 2015) Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25

Nadere informatie

A. DRIEJAARLIJKSE VERNIEUWING VAN EEN GEDEELTE VAN DE LEDEN VAN DE KERKRAAD

A. DRIEJAARLIJKSE VERNIEUWING VAN EEN GEDEELTE VAN DE LEDEN VAN DE KERKRAAD A. DRIEJAARLIJKSE VERNIEUWING VAN EEN GEDEELTE VAN DE LEDEN VAN DE KERKRAAD 253. Om de drie jaar is er een gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad. De leden van de grote helft treden een eerste keer

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Openbaar Onderwijs aan de Amstel Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Statuten van Mesacosa

Statuten van Mesacosa Statuten van Mesacosa [aangepaste versie d.d. 06/05/1999; goedgekeurd binnen het bestuur d.d. 10/05/1999 en A.V. 3-05/ 2000] [bijgewerkt op woe 06-12/2000, goedgekeurd binnen bestuur d.d..18-12/2000 en

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Oprichting Zetel Status Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Artikel 1: Er wordt een gemeentelijke seniorenadviesraad opgericht. Hij wordt erkend onder de naam Seniorenraad. Artikel 2: De

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij Huishoudelijk reglement Versie1.5. (goedgekeurd op de SALV-zitting van 27/11/2015)

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij Huishoudelijk reglement Versie1.5. (goedgekeurd op de SALV-zitting van 27/11/2015) Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij Huishoudelijk reglement Versie1.5. (goedgekeurd op de SALV-zitting van 27/11/2015) De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij adviseert de beleidsmakers,

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad Artikel 1 Verwijzing naar wettelijke basis Decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en beleidsparticipatie

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd. 28/09/2016 HOOFDSTUK V Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der statuten worden commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT. Raad van de. Versie

PROCEDUREREGLEMENT. Raad van de. Versie PROCEDUREREGLEMENT Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) Versie 12.04.2016 Driekoningenplein 12, 9820 Merelbeke Tel.: 09 225.58.18 E-mail: info@ordederdierenartsen.be

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE Stuk 7-B (1998-1999) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 17 maart 1999 DEONTOLOGISCHE CODE van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE van de

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Vastgesteld op 24 maart 2016 tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van Advocaten,

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie