STUDIEGIDSEN. Hogeschool Utrecht MASTEROPLEIDINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDSEN. Hogeschool Utrecht MASTEROPLEIDINGEN 2011-2012"

Transcriptie

1 STUDIEGIDSEN Hogeschool Utrecht MASTEROPLEIDINGEN

2 Voorwoord De complexe wereld waarin kinderen en jongeren opgroeien, stelt hen voor ingewikkelde uitdagingen. Deze uitdagingen gaan veelal verder dan de individuele belangen en behoeften en raken het welzijn van de omgeving (gezin, familie, vrienden, school, enzovoort) waarvan zij deel uitmaken. De vraag naar goede begeleiding van alle partijen en kennis wordt dan ook steeds groter. De Masteropleiding Pedagogiek van Hogeschool Utrecht leidt professionals op die deze ondersteuning kunnen bieden in de zorg, educatie en de welzijnssector. Hogeschool Utrecht biedt als enige in Nederland een Masteropleiding Pedagogiek met een ecologische grondslag. De kracht van ecologische pedagogiek is om het verhaal van kinderen en jongeren, opvoeders en andere betrokkenen te verstaan en te begrijpen. Dit is veelal een meerstemmig en meervoudig verhaal. Dat betekent, onder meer, voor de ecologisch pedagoog: niet te snel conclusies trekken of verhalen van kinderen en jongeren vanuit één theorie verklaren in een zoektocht naar een dominante waarheid, maar juist meerdere perspectieven ontdekken. Vanuit het ene perspectief zien wij misschien een probleem, vanuit andere perspectieven kunnen wij, samen met het kind en de jongere, hun opvoeders, leraren en voor het kind en de jongere belangrijke anderen, mogelijkheden, kwaliteiten en kansen ontdekken. Opvoedingssteun, preventie, vroegtijdige onderkenning en signalering, afstemming van pedagogische interventies in verschillende contexten als gezin, school, vrije tijd en virtuele milieu, samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en jeugdwelzijn, opvoeden in een multiculturele, urbane samenleving zijn ontwikkelingsthema s die vragen om de inzet van ecologische pedagogen. Ecologisch pedagogen die in staat zijn tot praktisch pedagogische ondersteuning, die weten te functioneren, weten samen te werken binnen en tussen meerdere opvoedingscontexten en die in staat zijn vanuit meerdere perspectieven naar de opvoedingsituatie te kijken. De deelopleiding Master Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht is een geaccrediteerde masteropleiding op hboniveau. Het gaat om een driejarige deeltijdopleiding. In deze studiegids vindt u veel informatie die u bij de studie nodig heeft. De gids biedt algemene informatie over de organisatie van de opleidingen, rechten en plichten van de student en over het Instituut voor Ecologische Pedagogiek. Samen met de onderwijs- en examenreglementen van de Hogeschool Utrecht (HU) en de Faculteit Maatschappij en Recht (FMR), beide te vinden op Sharepoint, vormt deze studiegids het formele onderwijs- en examenreglement van de deeltijdopleiding Master Pedagogiek, zoals voorgeschreven in de WHW. U kunt er dus bijvoorbeeld rechten aan ontlenen voor wat betreft het onderwijsaanbod en de examenregeling. Ook de opleiding kan zich er op beroepen. Deze studiegids is bedoeld voor studenten die in het studiejaar starten bij de deeltijdopleiding Master Pedagogiek. Deze studiegids geeft in het eerste deel algemene informatie over de Hogeschool Utrecht, de faculteit en het instituut. In hoofdstuk 2 vindt u informatie over de voorzieningen voor studenten. Meer specifieke informatie betreffende de eigen opleiding en de bijbehorende programmaonderdelen kunt u vinden in de hoofdstukken 3, 4 en 5. In hoofdstuk 6 en 7 treft u informatie over de gang van zaken bij examens respectievelijk over klachten, bezwaar en beroep. In hoofdstuk 8 treft u het jaarrooster. Vele honderden studenten hebben reeds gekozen voor onze opleidingen en vele honderden starten dit jaar. Wij bieden de studenten een inspirerende leeromgeving in het maatschappelijk veld van pedagogiek en educatie. Wij zien er naar uit om daar samen met u aan te mogen werken en wensen u veel succes bij de studie. drs. Marcel Meer Directeur Instituut voor Ecologische Pedagogiek Riki Verhoeven MSc Opleidingsmanager deeltijd Bachelor- Masteropleiding Pedagogiek 2

3 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 1.1 Algemene informatie HU Onderwijsprofiel HU Bachelor- en Masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Kwaliteitszorg Ordehandhaving (ongewenst gedrag) Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit FMR Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Openingstijden gebouwen Vakanties en vrije dagen Faciliteiten Algemene informatie opleiding Ecologische Pedagogiek Algemeen Contactgegevens In- en uitschrijven voor de opleiding Examencommissie Onderwijsbalie Studievereniging Overige informatie 19 2 Studentvoorzieningen Studiebegeleiding Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Financiële steun Studeren met een functiebeperking Verbetering taal- en schrijfvaardigheden Mediatheek ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail Sharepoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen 32 3

4 3 Opleiding en beroep Beroepsprofiel Beroep Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Doelstelling opleiding Uitwerking van beroepsprofiel Het hbo-master niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Didactische werkvormen Competenties beroepsbeoefenaar Horizontale doorstroommogelijkheden 42 4 Inrichting en organisatie opleiding Algemeen Opleidingsvarianten Opleidingsstructuur algemeen Verkorte opleidingsroutes Overzicht curriculum (per studiejaar) Lesdagen en tijden Uitval van lessen Studieloopbaanbegeleiding Registratie studievoortgang Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Studiekosten en eigen bijdragen Stages en stagewaardigheid Afstuderen 52 5 Cursusdeelname Algemeen Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Beginvereisten 53 6 Tentamens en examens Algemeen Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen bij een functiebeperking Legitimatieplicht bij schriftelijke tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling en inzage tentamenwerk Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur studieresultaten Getuigschriften en titulatuur Algemeen Graden en titulatuur Aantekening cum laude of met genoegen Procedure afgifte getuigschrift 63 7 Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Klachten Ongewenst gedrag Beroep Hoger Beroep Herzieningsverzoeken bij klachten 67 4

5 8 Roosters 68 9 Cursusbeschrijvingen Bijlagen 70 Deze studiegids is op 1 juli 2011 vastgesteld door Instituutsdirecteur na advies van de OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 1 juli

6 Algemene informatie 1.1 Algemene informatie HU Hogeschool Utrecht (HU) is met ruim studenten en ruim medewerkers een van de grootste en meest veelzijdige hbo-instellingen in Nederland. De zes faculteiten, gevestigd in Utrecht en Amersfoort, bieden meer dan 80 bacheloropleidingen aan op het gebied van communicatie en journalistiek, economie en management, natuur en techniek, gezondheidszorg, onderwijs, en maatschappij en recht. De HU heeft onderwijslocaties in de Utrechtse binnenstad en op De Uithof en is gevestigd in Amersfoort. Na het behalen van je bachelordiploma kun je bij de HU ook in diverse richtingen een mastergraad behalen. Het onderwijs is per opleiding georganiseerd en is daardoor overzichtelijk en persoonlijk. Is je interesse breder dan je eigen opleiding, dan kun je deelnemen aan onderwijsactiviteiten van andere HU-opleidingen of van andere onderwijsinstellingen in Nederland of in het buitenland. Denk aan het volgen van een minor of stage lopen Onderwijsprofiel HU Hoger beroepsonderwijs in de (kennis)samenleving De HU wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving waarbij de mens het uitgangspunt is. Waar onze studenten en medewerkers zich kunnen ontplooien, zich thuis voelen en waar we in samenwerking met onze relaties durven te experimenteren en innoveren. We bieden onze studenten kansen om zich optimaal te ontplooien in hun studie, zodat iedereen zijn capaciteiten zo goed mogelijk in de praktijk kan brengen. We leiden hoogwaardige professionals op en werken daarnaast, door ondernemerschap en kennisontwikkeling, aan de innovatie van de beroepspraktijk. Vandaar onze sterke externe oriëntatie op sociale, economische en maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen in Nederland maar ook internationaal. We zijn een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, zowel in- en extern. Dat betekent dat we onze verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uithalen wat er in zit. Het onderwijsprofiel van HU Uitgangspunt van het onderwijsprofiel van de HU is: de HU richt haar opleidingen competentie- en vraaggericht in en laat studenten studeren in sterke leeromgevingen. Competentiegericht onderwijs Onderwijs is competentiegericht als de student die kennis, vaardigheden en houdingen aanleert waarmee een bepaald beroep kan worden uitgeoefend. De opleidingen formuleren, onderschrijven en actualiseren de competenties in nauw overleg met het werkveld. Competentiegericht opleiden betekent ook dat we de student maatwerk leveren. We sluiten aan op eerder verworven competenties, we stimuleren de student om in toenemende mate regisseur te zijn van zijn eigen leerproces, keuzes te maken en deze te verantwoorden. Onze studenten moeten in staat zijn professioneel te handelen in kenmerkende beroepssituaties van toenemende complexiteit. Tevens dagen we studenten uit te werken aan hun onderzoeksvaardigheid en hun competenties te ontwikkelen in een internationale/multiculturele context. Vraaggestuurd onderwijs Het onderwijs richt zich zowel op de vraag van de beroepspraktijk als op de vraag van de student. Wij matchen de kennis en leervragen van studenten met die van de beroepspraktijk op een manier die past binnen de kwaliteitseisen van de opleiding. We vinden dat de student zelf verantwoordelijk is voor zijn studieloopbaan en dat de HU hem daarbij moet ondersteunen. 6

7 Een sterke leeromgeving Een competentiegerichte en vraaggerichte opleiding veronderstelt een sterke leeromgeving. Een leeromgeving die studenten inspireert, uitdaagt en waarin studenten zich steeds op de grens van hun kunnen begeven. Een leeromgeving die het leren vanuit het werken in de praktijk vormgeeft: leren is werken en werken is leren. Een leeromgeving die indien van toepassing internationaal is georiënteerd. Iedere opleiding kent een, samen met het beroepenveld vastgestelde, kennisbasis. Vanaf het eerste jaar staat het verwerven van kennis en vaardigheden vanuit realistische beroepstaken centraal. Het onderwijs bestaat uit een mix aan werkvormen, zowel individueel als in samenwerking met medestudenten, waarbij in toenemende mate wordt gewerkt in authentieke beroepssituaties Bachelor- en Masterstelsel Bachelor-masterstructuur Het onderwijs aan universiteiten en hogescholen is opgedeeld in twee fasen: de bachelorfase en de masterfase. Een vierjarige hbo-opleiding noem je een bacheloropleiding 1. Na afronding van de opleiding krijg je een bachelorgraad. Op de universiteit kun je in drie jaar een bachelordiploma behalen. Hierna kun je doorstuderen voor een masterdiploma. Zowel hogescholen als universiteiten bieden masteropleidingen aan. Studeer je aan een hogeschool, dan kun je recht hebben op studiefinanciering. Bij de deeltijdvariant bestaat er geen recht op studiefinanciering. Zie voor meer informatie over studiefinanciering de website van DUO (www.ocwduo.nl) Masteropleidingen Na afronding van je bacheloropleiding kun je nog een masteropleiding volgen aan een hogeschool of universiteit. De HU heeft een groeiend aantal masteropleidingen, ook voor mensen die al een aantal jaren werkervaring hebben. Kijk voor meer informatie op Wil je een master volgen aan een universiteit dan kan dat ook. Een hbo-opleiding sluit echter niet altijd naadloos aan op een universitaire master. Om jouw kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen, zijn voor een aantal masters speciale trajecten ontwikkeld. Deze zogenaamde pre-masters volg je voorafgaand aan de master, en geeft je direct toegang. Kijk voor meer informatie op of haal de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU Hogeschool- en faculteitsregelingen De Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt de HU als instelling voor Hoger Beroepsonderwijs een aantal verplichtingen op. De HU heeft deze in diverse regelingen verwerkt. Er zijn regelingen die voor alle studenten binnen de HU gelden, de zogenaamde HU-brede regelingen, die je kunt terug vinden op de site Daarnaast zijn er ook regelingen die alleen gelden voor studenten aan een bepaalde faculteit of een specifieke opleiding. Deze regelingen vind je terug op de sharepointsite van de faculteit en/of opleiding. HU-brede regelingen Voor jou als student zijn de HU-brede regelingen uit de categorieën Student en onderwijs en Medezeggenschap het meest van belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: - Het Studentenstatuut HU Hierin worden de rechten en plichten van studenten in algemene zin vastgelegd. - De Onderwijs- en Examenregeling HU Hierin worden de rechten en plichten van studenten ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken vastgelegd. - De Inschrijvingsregeling Hierin worden de procedurele (niet: inhoudelijke) aspecten rond inschrijving, collegegeld en uitschrijving beschreven. Zieook par Het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU 1 De duur van vier jaar geldt voor de voltijdvariant. Bij deeltijd en duaal kan er sprake zijn van een afwijkende duur. 7

8 Hierin wordt beschreven welke acties een student kan ondernemen als hij het ergens niet mee eens is. - Het Profileringsfonds Hierin worden de verschillende vormen van financiële ondersteuning die de HU studenten kan bieden geregeld. - Reglement voor de Opleidingscommissies Hierin wordt alles omtrent de Opleidingscommissie (adviesorganen op afdelingsniveau) geregeld. Zie ook par Zie voor de meest recente versies van de reglementen: De belangrijkste studentenregelingen, waaronder de Onderwijs en Examenregeling en ook deze studiegids, worden jaarlijks herzien en opnieuw vastgesteld. De nieuwe versies vervangen de vorige versies die dan niet meer gelden. Als het nodig is om oude regels te handhaven, wordt een overgangsregeling opgenomen, waarin vermeld is voor wie en tot welke datum die oude regels nog gelden. De OER en studiegids van een bepaald studiejaar gelden voor alle studenten die in dat studiejaar zijn ingeschreven. Facultaire en opleidingsregelingen De facultaire regelingen zijn opgenomen in Hoofdstuk 10 van de OER-HU masteropleidingen en de opleidingsregelingen zijn opgenomen in de studiegids, als nadere uitwerking van de OER-HU masteropleidingen Deze regelingen bevatten de rechten en plichten van studenten van de betreffende faculteit/opleiding ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken. Je kunt ze vinden op of via de sharepointsite van de opleiding. De regelingen van andere faculteiten zijn opgenomen in het betreffende facultaire hoofdstuk 10 van de OER-HU masteropleidingen Zie voor de OER-HU masteropleidingen met alle facultaire hoofdstukken 10 Opleidingsspecifieke richtlijnen voor de studieboekhouding zijn te vinden op Sharepoint Kwaliteitszorg De HU besteedt veel zorg en aandacht aan kwaliteit. Kwaliteitszorg heeft onder meer betrekking op alle onderdelen van het onderwijs, het curriculum, de studievoortgang, de begeleiding, de onderwijsorganisatie en de relatie opleiding-arbeidsmarkt. Een precieze uitwerking van het systeem van kwaliteitszorg dat de opleiding hanteert, vindt plaats in het kwaliteitsplan. Hierin staat beschreven op welke wijze en met welke middelen inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van de opleiding, hoe kan worden gewerkt aan eventuele verbetering, hoe studenten zijn betrokken bij de evaluatie en op welke wijze verslag wordt gedaan van de resultaten van deze evaluaties. Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in het systeem voor kwaliteitszorg en hebben in het verleden belangrijke verbeteringen in gang gezet. De kwaliteit van het onderwijs kan natuurlijk het beste worden beoordeeld door jou en je mede-studenten. Je zult daarom regelmatig worden benaderd om mee te werken aan een (anonieme) enquête om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. INSTRUCTIE Hier specifieke info opnemen over de invulling van kwaliteitszorg in opleiding. Bijv.: welke enquetes krijgt de student en hoe krijgt de student feedback? Wat is de rol van de OC hierin? Ordehandhaving(ongewenst gedrag) Artikel 48 van het Studentenstatuut (zie regelt de ordehandhaving binnen de HU. Deze regeling houdt (kort samengevat) het volgende in: Voorschriften en aanwijzingen Om de goede gang van zaken te handhaven, gelden -naast de wet- binnen de HU nadere voorschriften en aanwijzingen, vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de faculteitsdirectie. Zij kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de volgende onderwerpen: 8

9 ongewenst gedrag; fraude en/of onregelmatigheden bij tentamens (Zie par ); het gebruik van de gebouwen en terreinen met de daarin of -op aanwezige voorzieningen; afmelding van de student bij ziekte of verhindering anderszins; bijzondere omstandigheden. Binnen de HU geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De opleiding kan aanvullende kledingvoorschriften stellen, indien dit uit het oogpunt van praktische uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is. Plichten student Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet gelden voorstudenten in ieder geval de volgende plichten: de plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen; de plicht om zich op de hoogte te stellen van (veiligheids)voorschriften die betrekking hebben op het werk en de studie; de plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen; de plicht om onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de desbetreffende faculteitsdirectie. Maatregelen Bij overtreding van de voorschriften/aanwijzingen of bij het niet nakomen van de plichten zoals bijvoorbeeld hierboven genoemd, kunnen door de faculteitsdirectie de volgende maatregelen worden getroffen: het geven van een waarschuwing of berisping; het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de HU voor de tijd van hoogstens een jaar; het beëindigen van de inschrijving. Ook is het mogelijk de inschrijving van een student te weigeren of te beëindigen indien de student door zijn gedrag of uitlatingen heeft laten zien dat hij ongeschikt is voor het beroep waarvoor de opleiding hem opleidt of ongeschikt voor de praktische voorbereiding daarop. Als een student zich schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan ook de Examencommissie bepaalde maatregelen treffen. Zo kan de Examencommissie besluiten dat een student gedurende een bepaalde periode één of meer tentamens niet mag af leggen, of kan de Examencommissie de student het getuigschrift onthouden. Ook kan de Examencommissie de faculteitsdirecteur adviseren om de inschrijving van de student definitief te beëindigen. Deze sanctiemogelijkheden van de Examencommissie zijn nader uitgewerkt in paragraaf van deze studiegids en artikel 29 OER-HU masteropleidingen Organogram HU Een organogram van de HU is te vinden op Bij de HU is het onderwijsaanbod georganiseerd in instituten, academies en centra. De bacheloropleidingen worden aangeboden door de instituten. Academies zijn groepen docenten die ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor een of meer opleidingen. Kenniscentra zijn groepen lectoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van onderzoeksprogramma s. De masteropleidingen worden bij sommige faculteiten binnen academies ondergebracht en bij andere faculteiten binnen centra. Een overzicht vind je op Organisatorisch is de HU ingedeeld in faculteiten. Zie ook par

10 1.1.7 Locaties HU Locaties HU in Utrecht en Amersfoort Adresgegevens en routebeschrijvingen naar alle locaties in Utrecht en Amersfoort vind je op Kijk voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer op 1.2 Algemene informatie faculteit Maatschappij & Recht Algemeen De Faculteit Maatschappij & Recht (FMR) maakt deel uit van Hogeschool Utrecht en is een grote, moderne onderwijsinstelling waar het prettig studeren en werken is. De FMR heeft haar hoofdvestiging in Utrecht (De Uithof) en heeft een nevenvestiging in Amersfoort (De Nieuwe Poort 21). De FMR biedt een scala aan opleidingen op het gebied van Recht, SocialWork, Pedagogiek, Arbeid & Organisatie en Integrale Veiligheidskunde.Er volgen ongeveer 8400 studenten een studie binnen de FMR en er zijn ongeveer450 personeelsleden werkzaam. De Faculteit Maatschappij en Recht verzorgt naast de deeltijd Masteropleiding Pedagogiek vanuit ecologisch perpsectief de volgende bacheloropleidingen in voltijd en deeltijd en de opleiding CMV, MWD en SPH ook duaal. - Creatieve Therapie (CT) - Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) - Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) - Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) - Pedagogiek (PED) - Integrale Veiligheidskunde (IVK) - Personeel & Arbeid (P&A) - Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) - HBO-Rechten (HBR) waaronder de afstudeerrichting Kandidaat Gerechtsdeurwaarder (GDW) Kenniscentrum Sociale Innovatie Het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) doet onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken op het gebied van hulp- en dienstverlening, sociaal beleid, welzijnswerk, maatschappelijke ondersteuning, personeel en arbeid, recht, justitie en veiligheid. Het maakt deel uit van de Faculteit Maatschappij & Recht (FMR) van Hogeschool Utrecht. Het omvat zeven lectoraten, waar een tiental lectoren aan verbonden zijn. Een lector is op een HBO een expert op een bepaald vakgebied, te vergelijken met een hoogleraar aan een universiteit.bij het kenniscentrum zijn circa 100 onderzoekers actief. Het is haar missie om een bijdrage te leveren aan de sociale kwaliteit van de samenleving door kennis te verzamelen, te ontwikkelen en door te geven. De ontwikkelde kennis wordt verspreid naar onderwijs en beroepspraktijk. De kennis wordt overgedragen aan professionals en organisaties in het werkveld door publicaties, studiedagen, conferenties, opleidingen en trainingen. Daarnaast wordt de kennis gebruikt in de vele opleidingen van de FMR. Zo levert het kenniscentrum een bijdrage aan vernieuwing van het onderwijs door het geven van colleges en het aanbieden van minoren. Ook draagt het KSI bij aan het ontwikkelen van masteropleidingen. Docenten en lectoren dragen ook kennis over via onderzoeksprojecten. Jaarlijks nemen enkele honderden studenten deel aan deze onderzoeksprojecten. Zo zijn ze betrokken bij Verbinden door voetbal, een project dat de participatie van de leden bij amateurvoetbalclubs wil bevorderen, om zo agressie spanningen bij de clubs te voorkomen. Studenten ontwikkelden o.a. een Fair Play Cup, om kinderen te verleiden sportief en respectvol te spelen. Maar de studenten doen ook ander zaken, bijvoorbeeld enquêtes en interviews afnemen. Dit laatste is ook het geval bij het project Jongeren en schulden, dat is bedoeld om hoge schulden bij jongeren te voorkomen. Om dit doel te bereiken, houden studenten zich intensief bezig met de zogeheten Geldweek op ROC Midden Nederland. Sommige studenten schrijven analyses en formuleren tevens aanbevelingen. 10

11 Velen vinden het erg leuk aan deze onderzoeken mee te werken, onder meer omdat ze dikwijls kennismaken met studenten van andere opleidingen bij de HU. De onderzoeken van het kenniscentrum staan open voor studenten van alle studiejaren van de FMR-opleidingen. In 2010 leverde het kenniscentrum de Lector van het Jaar, in de persoon van Stijn Verhagen, lector Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling. Het KSI was uiteraard verheugd over de uitslag van deze landelijke verkiezing, die voor het eerst werd georganiseerd. Heb je ook interesse in de onderzoeken van het kenniscentrum? Of wil je meer weten over het KSI? Check dan de website: 11

12 1.2.2 Organogram faculteit Contactgegevens Faculteit Maatschappij & Recht Heidelberglaan CS Utrecht Postbus AJ UTRECHT Telefoon (088) Fax (088) Alarmnummer: (088) FMR Amersfoort De Nieuwe Poort PA Amersfoort Telefoon (088) Fax: (088) Alarmnummer: (088) Plattegrond (zie website FMR Faciliteiten plattegronden) 12

13 1.2.5 Praktische voorschriften en aanwijzingen Binnen de HU gelden de volgende regels: - Indien gevraagd, moet je je kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs 2. - Mobiele telefoons dienen tijdens de lessen te worden uitgeschakeld. - Studenten die te laat komen, kunnen worden geweigerd in de lessen. - Roken in het gebouw is verboden. In het gebouw is het niet toegestaan te fietsen, rolschaatsen, skaten of om huisdieren mee te nemen. - Afval moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers en prullenbakken. - Eigendommen van de faculteit mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden meegenomen uit het pand. - Het aanplakken van affiches is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde prikborden in de lifthallen van het gebouw. - Bel bij een calamiteit het alarmnummer van het pand : Naast bovenstaande regels kan de faculteitsdirectie nadere aanwijzingen van praktische aard geven. Zie ook par Bij brand / ongeval / verzoek EHBO: Bel via een vaste telefoon de receptie, toets daarvoor 9911meld daarbij het volgende: - uw naam; - de plaats van de calamiteit; - de aard van de calamiteit; - of/ en hoeveel personen erbij betrokken zijn; - wacht daarna (als het om een ongeval gaat) bij het slachtoffer tot er hulp is. Bel je met een mobiele telefoon? Dan kom je rechtstreeks bij de landelijke hulpdiensten terecht. Waarschuw in dat geval, na de melding ook meteen de receptie of geef iemand anders daar opdracht toe. Ontruiming: Door middel van de omroepinstallatie (slow whoop signaal) of door een hulpverlener wordt iedereen verzocht het pand te verlaten. - verlaat het pand rustig via de dichtstbijzijnde (nood) nooduitgang, - gebruik nooit de lift, - volg de instructies van de bedrijfshulpverlener op, - ga naar de aangewezen verzamelplaats en wacht daar op verdere instructies, - voorkom paniek en blijf kalm. Huisregels Neem de volgende huisregels in acht voor een leefbare studie- en werkomgeving: - (Brom)fietsen stallen in de fietsenrekken of in de fietsenstalling van de parkeergarage Cambridgelaan. - Motoren stallen in de parkeergarage Cambridgelaan, niet op het faculteitsplein. - Alleen geleidehonden zijn toegestaan, geen andere huisdieren. - Skaten, steppen, boarden of rolschaatsen in het pand of op het faculteitsplein is niet toegestaan. - Mobiele telefoons zijn tijdens onderwijsactiviteiten, in mediatheek en studieplein uitgeschakeld. - Serviesgoed altijd terugbrengen naar een afruimmeubel. - Meegenomen servies en bestek dezelfde dag nog terugbrengen naar de catering. - Het is niet toegestaan te eten en te drinken in de leslokalen, de mediatheek en het studieplein. - Laat geen afval rondslingeren, afval dient in de afvalbakken gedeponeerd te worden.. - Het is niet toegestaan om met punaises of plakband iets op de muren en deuren te bevestigen. - Posters alleen ophangen met toestemming van de Facilitaire Dienst. - Mededelingen alleen op de daarvoor bestemde borden of met toestemming Facilitaire Dienst. - Aan het eind van de dag: licht uit, ramen, deuren, computer en monitor (af)sluiten. - Het is wettelijk niet toegestaan in het faculteitsgebouw te roken. - Het is niet toegestaan binnen een straal van vijf meter voor de entree te roken. - Het noodtrappenhuis (de aluminium cilinder) alleen gebruiken bij calamiteiten. - Houdt trappenhuizen, doorgangen, vluchtwegen en redmiddelen vrij. 2 Een paspoort, Europese identiteitskaart, Nederlands of internationaal rijbewijs of vluchtelingendocument 13

14 - Het is verboden om waterkokers, koffiezetapparaten en andere elektrische apparatuur in het pand te gebruiken. - Gebruik automaten, kopieerapparaten e.d. op een normale wijze. - Beschadigingen aan gebouw en/of inventaris worden in rekening gebracht bij de veroorzaker. Moedwillig beschadigen is strafbaar. - Bij gebruik van apparatuur, voorwerpen en computerfaciliteiten in eigendom toebehorend aan de Hogeschool Utrecht of aan derden, dient u de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht te nemen. Bij vermissing, vernieling of beschadiging daarvan door schuld van student en/of medewerker, wordt de daaruit voorvloeiende schade verhaald op de desbetreffende schadeveroorzaker. - Elke gebruiker of bezoeker moet zich op verzoek van een medewerker SSC-Faciliteiten kunnen legitimeren. Huisregels (extra) leslokalen - Het is niet toegestaan te eten en te drinken in de leslokalen. - Afval (en kauwgom) dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd. - Wordt in een lokaal vergaderservice verleend, alles achteraf graag bij elkaar zetten voor catering. - Geen kauwgom onder en/op op stoelen en tafels plakken. - Niet met pennen/stiften schrijven op meubilair. - Meubilair in de leslokalen dient in de oorspronkelijke opstelling te worden teruggeplaatst. Voorziening voor mindervaliden Utrecht, Heidelberglaan 7 Mindervaliden kunnen de beschikking krijgen over een liftsleutel; deze liftsleutel geeft tevens toegang tot de aangepaste toiletruimte. Aangepaste toiletruimten zijn te vinden op de begane grond en de tweede etage, noordvleugel en de tweede en vierde etage van de zuidvleugel. De liftsleutel is aan te vragen bij het facilitair meldpunt. Bij aanvraag kan om een doktersverklaring gevraagd worden. Amersfoort, De Nieuwe Poort 21 De aangepaste toiletruimtes zijn vrij toegankelijk en te vinden in de A-vleugel op de begane grond en de eerste tot en met de vierde verdieping Openingstijden gebouwen Utrecht, Heidelberglaan 7 Maandag t/m donderdag van uur. Vrijdag van 7.00 uur uur. Tijdens de vakantieweken is het gebouw geopend van 8.00 uur uur (onder voorbehoud van eventuele andere besluiten van de directie. In principe is het gebouw ook op een groot aantal zaterdagen open. Check hiervoor je rooster. Amersfoort, Nieuwe Poort 21 Het gebouw is geopend van maandag tot en met vrijdag van uur. Op dinsdagavond is het gebouw geopend tot uur. Op enkele (feest)dagen is het gebouw gesloten, zie hiervoor de jaarplanning. Alle openingstijden zijn onder voorbehoud. Actuele openingstijden zijn te vinden op: https://www.sharepoint.hu.nl/sites/faciliteiten/lists/openingstijden/allitems.aspx Vakanties en vrije dagen Vakantieperiodes De HU kent in het collegejaar de volgende verplichte studentenvakantie en verplichte vrije dagen: 14

15 Vakantie Data Kerstvakantie 26 december 2011 tot en met 8 januari 2012 Verplichte vrije dagen, inclusief de feestdagen 1 e en 2 e kerstdag 25 en 26 december 2011 Nieuwjaarsdag 1 januari 2012 Goede vrijdag 6 april e en 2 e paasdag 8 en 9 april 2012 Koninginnedag 30 april 2012 Bevrijdingsdag 5 mei 2012 Hemelvaartsdag 17 mei 2012 Dag na hemelvaartsdag 18 mei e en 2 e Pinksterdag 27 en 28 mei 2012 De faculteiten vermelden in hoofdstuk 8.1 welke onderwijsvrije periodes er verder zijn Faciliteiten Studentenservice FMR Voor algemene vragen over studiefinanciering, prestatiebeurs, profileringsregelingen, inschrijving, (tussentijdse) uitschrijving enzovoort kunnen studenten terecht bij de Studentenservice (Utrecht) telefoon Zo nodig zal de Studentenservice je verwijzen naar het decanaat. Studenten van de locatie Amersfoort, kunnen voor bovenstaande vragen bij de onderwijsbalie van de themazone Zorg & Welzijn terecht. Voor vragen over studiefinanciering kunnen studenten ook terecht bij het regiokantoor Herman Gorterstraat 40 in Utrecht (plattegrond bij studentenservice verkrijgbaar.) of in Amersfoort: Stadhuisplein 1, Amersfoort (Publieksbalie gemeente Amersfoort). Voor telefonische informatie over studiefinanciering is het volgende nummer beschikbaar: Restaurant Utrecht, Heidelberglaan 7 Het restaurant is te vinden op de begane grond. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30 uur uur. Vrijdag van 8.30 uur uur. Tijdens vakantieweken is het restaurant gesloten. Warme drankautomaten zijn te vinden op de brinken. Bij het restaurant staan frisdrank- en snoepautomaten. Amersfoort, De Nieuwe Poort 21 Het restaurant is te vinden op de begane grond van ons nieuwe gebouw. Bij de loungetrappen op de begane grond is bij speciale gelegenheden een barvoorziening mogelijk. Repro Utrecht, Heidelberglaan 7 De reproruimte bevindt zich op de begane grond. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur uur. Tijdens vakantieweken is de repro beperkt open. Amersfoort, De Nieuwe Poort 21 Op de locatie Amersfoort is geen Repro beschikbaar. Wel staan er op alle etages kopieerapparaten die te gebruiken zijn door middel van een chipknip. Utrecht, Heidelberglaan 7 Servicebalie Utrecht, Heidelberglaan 7 De servicebalie is te vinden op de begane grond naast het auditorium. Openingstijden: maandag t/m donderdag van tot uur. Vrijdag van uur. Bij de servicebalie kan men terecht voor: kantoorartikelen, readers uitleen van AV-middelen, vragen en storingen op ICT en facilitair gebied. Het telefoonnummer van de servicebalie is(088) Amersfoort, De Nieuwe Poort 21 Voor ondersteunende middelen kun je terecht bij de centrale balie in het learningcentre op de eerste verdieping. 15

16 1.3 Algemene informatie opleiding Ecologische pedagogiek Algemeen De Master Pedagogiek vanuit ecologisch perspectief is ontstaan uit een bijzonder samenwerkingsverband tussen de Faculteit Educatie en de Faculteit Maatschappij & Recht. De Master Pedagogiek is gestart in Naast de Master Pedagogiek is er ook een Bachelor Pedagogiek (voltijd en deeltijd). De opleidingen vallen onder het Instituut voor Ecologische Pedagogiek Contactgegevens Deeltijdopleiding Master Pedagogiek Padualaan CH Utrecht Telefoon: (088) Secretariaat: mevrouw Desiré van Dijk en mevrouw RiekiVerheul en In- en uitschrijven voor de opleiding Bureau Inschrijving Bureau Inschrijving is belast met het in-, uit en herinschrijven van studenten bij de HU, het innen van het collegegeld en het verstrekken van collegekaarten. Inschrijving Als student word je ingeschreven voor een opleiding onder de volgende voorwaarden: je voldoet aan de toelatingseisen (zie ook hoofdstuk 10 van de HU OER Masters); het collegegeld is betaald (of betaling ervan is verzekerd door een machtiging of garantieverklaring); je voldoet aan de overige vereisten zoals genoemd in de Inschrijvingsregeling HU (zie Pas na rechtsgeldige inschrijving heb je recht op het gebruik van de onderwijsfaciliteiten. Herinschrijving Ieder studiejaar schrijf je je opnieuw in. Je regelt je herinschrijvingen de betaling van collegegeld online via Studielink: Voorafgaand aan een nieuw studiejaar (rond juni) ontvang je bericht van Bureau Inschrijving over hoe je je herinschrijving regelt. Collegekaart en bewijs van inschrijving Wanneer je inschrijving of herinschrijving is voltooid, ontvang je een collegekaart en een Bewijs van Inschrijving. Je collegekaart geldt ook als inschrijvingsbewijs. Beëindiging inschrijving Als je je niet opnieuw inschrijft voor het nieuwe studiejaar (zie onder Herinschrijving ) eindigt je inschrijving op 1 september. De verwachting is dat dit in de toekomst zal veranderen. Dan schrijf je je één keer in en blijf je ingeschreven staan totdat je je via Studielink weer uitschrijft. Als je inschrijving eindigt, dan eindigt ook het recht op studiefinanciering en je Studenten OV-chipkaart. Op verzoek kun je ook je inschrijving gedurende het studiejaar (=tussentijds) beëindigen. De inschrijving wordt beëindigd met ingang van de eerste van de maand, volgend op het verzoek tot uitschrijving. Ook als je afgestudeerd bent zal je jezelf via Studielink moeten uitschrijven. Je kunt per de eerste van de maand volgend op je diplomadatum worden uitgeschreven. Let op! De uitschrijfdatum is van belang voor eventuele restitutie van het collegegeld. Zie voor meer informatie over restitutie bij uitschrijving de Inschrijvingsregeling HU op 16

17 Tot slot kan de inschrijving worden beëindigd als de student na aanmaning het verschuldigde (deel van het) collegegeld niet betaalt. De inschrijving wordt dan beëindigd met ingang van de tweede maand volgend op de aanmaning. Bovenstaande informatie is slechts een samenvatting. De procedures zijn nader geregeld in de Inschrijvingsregeling HU (zie Kijk voor meer informatie over in- en uitschrijven op de website van Bureau Inschrijving:www.inschrijven.hu.nl Examencommissie Instelling en benoeming Voor elke door de faculteit aangeboden opleiding of groep van opleidingen verbonden aan een instituut, of voor alle opleidingen van de faculteit, wordt een Examencommissie ingesteld. Ten aanzien van Associate degreeopleidingen (Ad-opleidingen) is bepaald dat de Examencommissie van de verwante bachelor-opleiding of groep van opleidingen bevoegd is. De faculteit kent Examencommissies voor de volgende opleidingen, dan wel groep van opleidingen verbonden aan een instituut, dan wel voor alle opleidingen van de faculteit: Examencommissie Instituut voor Social Work Examencommissie Instituut voor Ecologische Pedagogiek Examencommissie Instituut voor Arbeid& Organisatie Examencommissie Instituut voor Veiligheid Examencommissie Instituut voor Recht Samenstelling Elke Examencommissie bestaat uit tenminste drie leden, te weten een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en één of meer leden.de leden van de Examencommissie worden door de faculteitsdirectie benoemd. De examencommissie van het Instituut Ecologische Pedagogiek: Mw. L. Romeinders, voorzitter Mw. L. Blokland, lid Mw. A. Pfaff, lid Er is een vacature voor de voltijd bachelor opleiding c.q. secretaris Mw. J. Mulder, ambtelijk secretaris Adres examencommissie Hogeschool Utrecht Instituut voor Ecologische Pedagogiek t.a.v. examencommissie Master Pedagogiek: Postbus SB Utrecht Of Hogeschool Utrecht Instituut voor Ecologische Pedagogiek t.a.v. examencommissie Master Pedagogiek Padualaan CH Utrecht Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de OER-HU masteropleidingen en in het Reglement Examencommissies HU en, indien van toepassing, in het Reglement Examencommissies van deze faculteit. De Examencommissie ziet er onder andere op toe dat de regels met betrekking tot het onderwijs, tentamens en examens, zoals opgenomen in de OER-HUmasteropleidingen en studiegidsen op correcte wijze worden uitgevoerd. Maar de Examencommissie dient ook de kwaliteit van de tentamens en de examens te borgen, adviseert bij het vaststellen van het toetsbeleid, wijst examinatoren aan, verleent vrijstellingen, reikt getuigschriften uit en nog veel meer. 17

18 De Examencommissie kan nadere regels vaststellen ter uitvoering van haar taken en bevoegdheden, zoals: de gang van zaken bij schriftelijke tentamens (tentamenreglement); de surveillance bij schriftelijke tentamens (surveillanteninstructie); de gang van zaken bij mondelinge tentamens (tentamenprotocol); het maken en beoordelen van tentamens (tentamenrichtlijnen); het sanctioneren van onregelmatigheden (fraudeprocedure). De Examencommissie heeft op grond van artikel 7.12b lid 1 sub a WHW de taak de kwaliteit van de examens en tentamens te borgen. Op grond van art. 7.12b lid 1 sub d WHW kan de Examencommissie richtlijnen en aanwijzingen vaststellen ten aanzien van de uitslag van tentamens. Als daarvoor goede gronden zijn (bijv. fraude) kan de Examencommissie tentamenresultaten ongeldig verklaren. Bij spoedeisende zaken kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris, en bij haar afwezigheid met de voorzitter. Verzoekschrift Als je een verzoek hebt aan de Examencommissie op grond van de OER-HUmasteropleidingen dan kun je een verzoekschrift bij de Examencommissie indienen. Bijvoorbeeld als je vindt dat de Examencommissie een regel uit de OER-HUmasteropleidingen niet goed heeft toegepast, of omdat jij vindt dat er juist een uitzondering op de regel gemaakt moet worden. Een verzoekschrift moet je ondertekenen en bevat tenminste: a. je naam,adresgegevens en studentnummer; b. de dagtekening; c. het verzoek en de redenen van het verzoek; d. de opleiding en variant (voltijd, deeltijd, duaal) waaraan je staat ingeschreven; e. eventuele bewijsstukken. Dien je verzoekschrift wel tijdig in. Dit kan digitaal via Let op! Voor een verzoek om vrijstellingen gelden aanvullende regels, zie paragraaf 6.2. Ben je het niet eens met de beslissing van de Examencommissie op je verzoekschrift dan zijn er de volgende mogelijkheden. Of je dient binnen twee weken (de bezwaartermijn) nadat je het besluit van de Examencommissie hebt ontvangen direct bij de Examencommissie een bezwaarschrift in, of je gaat binnen diezelfde periode naar het facultaire loket Rechtsbescherming, die het bezwaarschrift doorleidt naar de Examencommissie. Als hoofdregel geldt dat de Examencommissie binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar een besluit dient te nemen. Ook bestaat er de mogelijkheid om tegen een besluit van de Examencommissie in beroep te gaan bij het College van Beroep voor de Examens. De beroepstermijn bedraagt zes weken nadat je het besluit van de Examencommissie hebt ontvangen. Zie voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift hoofdstuk 7 of kijk op Onderwijsbalie Voor specifieke vragen over Pedagogiek kunt u contact opnemen met het secretariaat (zie paragraaf 1.3.2) Studievereniging Studieverenigingen hebben als doel jouw studententijd zo leuk mogelijk te maken. Studieverenigingen organiseren niet alleen leuke en gezellige activiteiten, ze zorgen ook voor betrokkenheid bij je studie en je toekomstige vak. De studieverenigingen binnen de HU zijn verenigd in de koepelorganisatie OSHU, die hogeschoolbreed de belangen van de diverse verenigingen behartigt. Voor meer informatie zie de website van OSHU: 18

19 Overige informatie Mededelingen over lessen en tentamens worden via je opleidingsintranet bekendgemaakt en indien mogelijk ook via mededelingenborden en je studentenmail. Ook correcties en aanvullingen op de studiegids worden zo bekendgemaakt. De HU verwacht dat je postadres bij de studentenadministratie klopt en dat je regelmatig je e- mailbox van je HU-account leest zodat je goed geïnformeerd bent over (student)zaken binnen de HU. Roosters en roosterwijzigingen vind je op de roostersite: De studie wordt vormgegeven door individuele begeleiding, leerteams, kwaliteitskringen en landelijke werkplaatsdagen. Tijden en plaats van Individuele begeleiding en leerteams worden in onderling overleg vastgesteld. Kwaliteitskringen vinden veelal plaat op zaterdagen en worden in overleg met de leerteams vastgesteld, Landelijke werkplaatsdagen vinden vooral op woensdagen plaats van tot in Utrecht; voor specifieke informatie kan sharepoint geraadpleegd worden. Voor oudere jaars zijn er dit jaar nog meer zaterdagen ingeroosterd Voor de leerroutes zie van deze studiegids 19

20 2 Studentvoorzieningen 2.1 Studiebegeleiding Inleiding Een afgestudeerd hbo-masterstudent wordt geacht zelfstandig te kunnen handelen. Gedurende de opleiding word je daarom ook gestimuleerd tot zelfstandig en initiatiefrijk optreden. Ons type onderwijs stimuleert kritisch en zelfstandig leren door probleemgestuurd- en projectonderwijs. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leerproces en studieloopbaan. De opleidingen van de HU dienen voor randvoorwaarden en voor ondersteuning te zorgen. De opleiding verzorgt studiebegeleiding bij diverse facetten van het studie- en leerproces. We onderscheiden vier typen begeleiding: inhoudelijke begeleiding, begeleiding bij studievaardigheden, studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij persoonlijke (studie)problemen. De HU gaat ervan uit dat je op eigen initiatief gebruikmaakt van deze vormen van begeleiding. Studieloopbaanbegeleiding Elke student heeft recht op begeleiding door een studieloopbaanbegeleider. Deze begeleider begeleidt de student in zijn/haar competentieontwikkeling. De studieloopbaanbegeleider dient op basis van deze competentieontwikkeling en de studieresultaten die daarop volgen, de algehele studievoortgang van de aan hem of haar toegewezen studenten te monitoren en daarnaar te handelen. De studieloopbaanbegeleider heeft onder andere de volgende taken: Gevraagd en ongevraagd informatie verstrekken over de inhoud en organisatie van het onderwijs. Bewaken en bespreken van studieresultaten. Adviseren van studenten bij het maken van keuzes, die in het kader van de opleiding van belang zijn. Verwijzen naar een studentendecaan indien de vragen en problemen niet direct met de studie hebben te maken(persoonlijke omstandigheden, studiefinanciering, bezwaar en beroep). Zie voor meer informatie over studieloopbaanbegeleiding door de opleiding par , en par. 2.2 e.v. voor begeleiding bij persoonlijke (studie)problemen. 2.2 Studentendecaan Het studentendecanaat van de HU geeft studenten informatie, advies en begeleiding. Elke faculteit en HU Amersfoort heeft één of meer studentendecanen. Zij zijn er om jou te ondersteunen bij het aanpakken van je vragen of problemen tijdens je studie. De studentendecaan kan ook doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de studentenpsycholoog of studentenarts. Alles wat je bespreekt, blijft vertrouwelijk. De studentendecanen zijn gebonden aan het Reglement Studentendecanen HU en de gedragscode van het Platform Studentendecanen van de HU. Studievoortgang en persoonlijke omstandigheden Tijdens je studie kun je studievertraging oplopen, bijvoorbeeld door familie- of relatieproblemen. Maar ook psychische problemen, een (chronische) ziekte of functiebeperking kunnen een belemmering vormen in de studievoortgang. Of je wilt je studie onderbreken vanwege een langdurige ziekenhuisopname. Ook faalangst kan je studievoortgang blokkeren. De studentendecaan helpt je om het probleem te verhelderen en oplossingen te zoeken. Ook kan de studentendecaan je helpen bij het vinden van een andere vorm van hulpverlening. Procedures De studentendecanen zijn goed op de hoogte van regelingen waarin de rechten en plichten van de student en de HU staan beschreven. De studentendecaan kan je adviseren en ondersteunen bij bezwaar- en beroepsprocedures. Ook kun je bij het Studentendecanaat terecht bij twijfel over je studie, beroepskeuze en advies over vervolgopleidingen. Financiële zaken Financiële problemen zijn vervelend. Zeker als het echt een noodsituatie wordt en je bijvoorbeeld door een 20

studiegids bacheloropleiding hbr voltijd 2011-2012 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-Rechten Voltijd 1/168 Hogeschool Utrecht, September 2011

studiegids bacheloropleiding hbr voltijd 2011-2012 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-Rechten Voltijd 1/168 Hogeschool Utrecht, September 2011 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-Rechten Voltijd 2011 2012 1/168 Voorwoord De studiegids van de opleiding HBO-Rechten voltijd van de Hogeschool Utrecht (HU) is het kerndocument van de opleiding en is bedoeld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studiegids Werktuigbouwkunde

Studiegids Werktuigbouwkunde Studiegids Werktuigbouwkunde 2011 2012 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5

Nadere informatie

Studie-informatie Hogeschool Utrecht

Studie-informatie Hogeschool Utrecht Studie-informatie Wijzigingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2010-2011 voltijd en deeltijd Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN DEELTIJD 2007 2008

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN DEELTIJD 2007 2008 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN DEELTIJD 2007 2008 HBO Rechten deeltijd Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO)

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Hogeschool Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) BACHELOROPLEIDINGEN STUDIEGIDS 2011-2012 Voltijd opleidingen: Bouwkunde Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT 2010 2011 Hogeschool Utrecht, Servicebureau, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2010 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008 HBO Rechten voltijd Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Studiegids Security Technology

Studiegids Security Technology Studiegids Security Technology 2011 2012 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2007 2008

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2007 2008 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2007 2008 Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 STUDIEGIDS Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011 STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2011 2012 Opleidingen:

Nadere informatie

Studie-informatie Social Management (CMV)

Studie-informatie Social Management (CMV) Studie-informatie Social Management (CMV) 2010 2011 Wijzigingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319 Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012 Technische Bedrijfskunde 1/319 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIE GIDS. HBO-Rechten Deeltijd. Centrum voor Juridische Beroepspraktijk. kandidaat-gerechtsdeurwaarder. afstudeerrichting.

STUDIE GIDS. HBO-Rechten Deeltijd. Centrum voor Juridische Beroepspraktijk. kandidaat-gerechtsdeurwaarder. afstudeerrichting. HBO-Rechten Deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaat-gerechtsdeurwaarder Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 08 09 STUDIE GIDS Colofon Uitgave Hogeschool Utrecht Ontwerp Dietwee Opmaak Troost

Nadere informatie

Studie-informatie Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd en Deeltijd 2008-2009

Studie-informatie Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd en Deeltijd 2008-2009 Studie-informatie Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd en Deeltijd 2008-2009 Wijzigingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

STUDIEGIDS LIFE SCIENCES 2009 2010

STUDIEGIDS LIFE SCIENCES 2009 2010 STUDIEGIDS LIFE SCIENCES 2009 2010 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 5 Hogeschool- en faculteitsregelingen...

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTEROPLEIDINGEN ECOLOGISCHE PEDAGOGIEK HU 1/61. Hogeschool Utrecht, juli 09

STUDIEGIDS MASTEROPLEIDINGEN ECOLOGISCHE PEDAGOGIEK HU 1/61. Hogeschool Utrecht, juli 09 STUDIEGIDS MASTEROPLEIDINGEN ECOLOGISCHE PEDAGOGIEK HU 2009 2010 1/61 Opvoeden vindt overal plaats en een kind is meer dan een leerling, meer dan een zoon of dochter en meer dan een vriendje in de buurt

Nadere informatie

Studie-informatie Propedeuse Social Work Voltijd, Deeltijd, Duaal 2009-2010

Studie-informatie Propedeuse Social Work Voltijd, Deeltijd, Duaal 2009-2010 Studie-informatie Propedeuse Social Work Voltijd, Deeltijd, Duaal 2009-2010 Wijzigingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2009-2010 voltijd en deeltijd Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING DIGITALE COMMUNICATIE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING DIGITALE COMMUNICATIE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING DIGITALE COMMUNICATIE 2009 2010 Hogeschool Utrecht, Servicebureau, Studentzaken / JZ Utrecht, 7 april 2009 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...

Nadere informatie

STUDIE GIDS. HBO-Rechten. Instituut voor. Recht. Voltijd

STUDIE GIDS. HBO-Rechten. Instituut voor. Recht. Voltijd Voltijd HBO-Rechten Instituut voor Recht 08 09 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-RECHTEN VOLTIJD 2008 2009 HBO-Rechten voltijd Studiegids 2008-2009 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze

Nadere informatie

STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2008 2009

STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2008 2009 STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2008 2009 1/80 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 6 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Studiegids 2010 2011 1/124

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Studiegids 2010 2011 1/124 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Studiegids 2010 2011 1/124 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2

Nadere informatie

Format studiegids bacheloropleidingen 2009-2010 STUDIEGIDS ASSOCIATE DEGREE OPLEIDING EVENTMANAGER 1/68. Hogeschool Utrecht, 7 april 2009

Format studiegids bacheloropleidingen 2009-2010 STUDIEGIDS ASSOCIATE DEGREE OPLEIDING EVENTMANAGER 1/68. Hogeschool Utrecht, 7 april 2009 STUDIEGIDS ASSOCIATE DEGREE OPLEIDING EVENTMANAGER 2009 2010 1/68 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Studiegids Product Design & Engineering 2010 2011

Studiegids Product Design & Engineering 2010 2011 Studiegids Product Design & Engineering 2010 2011 blz 2 van 89 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 6 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 7

Nadere informatie

Studiegids Small Business en Retail Management 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Small Business en Retail Management 1/79. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Small Business en Retail Management 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Small Business en Retail Management 1/79. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Small Business en Retail Management 1/79 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING. Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 1/202. Hogeschool Utrecht, juli 2010

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING. Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 1/202. Hogeschool Utrecht, juli 2010 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2010 2011 1/202 Voorwoord Voor je ligt de studiegids van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hogeschool Utrecht.

Nadere informatie

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd Deeltijd Sociaal Juridische Dienstverlening Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 08 09 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2008 2009 Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Studiegids

Nadere informatie

STUDIE GIDS. HBO Rechten. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd

STUDIE GIDS. HBO Rechten. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd Deeltijd HBO Rechten Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 09 10 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO-RECHTEN DEELTIJD INCLUSIEF AFSTUDEERRICHTING KANDIDAAT- GERECHTSDEURWAARDER 2009 2010 HBO-Rechten

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

INSTITUUT ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING OMGANGSKUNDE 2010/2011. Instituut Archimedes Bacheloropleiding OMGANGSKUNDE 1

INSTITUUT ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING OMGANGSKUNDE 2010/2011. Instituut Archimedes Bacheloropleiding OMGANGSKUNDE 1 INSTITUUT ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING OMGANGSKUNDE 2010/2011 Instituut Archimedes Bacheloropleiding OMGANGSKUNDE 1 INHOUD 1. Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU 6 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO)

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2010 / 2011 Voltijd opleidingen: Milieukunde Hogeschool Utrecht, 2010/2011 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene

Nadere informatie

INSTITUUT ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING WISKUNDE 2010/2011. Instituut Archimedes Bacheloropleiding WISKUNDE 1

INSTITUUT ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING WISKUNDE 2010/2011. Instituut Archimedes Bacheloropleiding WISKUNDE 1 INSTITUUT ARCHIMEDES BACHELOR- OPLEIDING WISKUNDE 2010/2011 Instituut Archimedes Bacheloropleiding WISKUNDE 1 INHOUD 1. Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU 6 1.1.2

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

INSTITUUT ARCHIMEDES MASTER- OPLEIDING BIOLOGIE 2010/2011. Instituut Archimedes Masteropleiding BIOLOGIE 1

INSTITUUT ARCHIMEDES MASTER- OPLEIDING BIOLOGIE 2010/2011. Instituut Archimedes Masteropleiding BIOLOGIE 1 INSTITUUT ARCHIMEDES MASTER- OPLEIDING BIOLOGIE 2010/2011 Instituut Archimedes Masteropleiding BIOLOGIE 1 INHOUD 1. Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU 5 1.1.2

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 1/58 2/58 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

STUDIEGIDS Opleiding Master Fysiotherapie

STUDIEGIDS Opleiding Master Fysiotherapie STUDIEGIDS Opleiding Master Fysiotherapie 2010 2011 Hogeschool Utrecht, Servicebureau/ JZ Utrecht, 19 mei 2010 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 7 1.1 Algemene informatie HU... 7 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

INSTITUUT voor VERPLEEGKUNDIGE STUDIES

INSTITUUT voor VERPLEEGKUNDIGE STUDIES INSTITUUT voor VERPLEEGKUNDIGE STUDIES STUDIEGIDS MASTER ADVANCED NURSING PRACTICE 2011-2012 Studiegids MANP 2011-2012 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR GEBAREN, TAAL & DOVENSTUDIES

INSTITUUT VOOR GEBAREN, TAAL & DOVENSTUDIES INSTITUUT VOOR GEBAREN, TAAL & DOVENSTUDIES MASTER DOVENSTUDIES/ LERAAR NEDERLANDSE GEBARENTAAL 2010/2011 1 Inhoud 1. Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU 5 1.1.2

Nadere informatie

STUDIEGIDS Information ENgineering 2009 2010. Versie 31 juli 2009

STUDIEGIDS Information ENgineering 2009 2010. Versie 31 juli 2009 STUDIEGIDS Information ENgineering 2009 2010 Versie 31 juli 2009 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

INSTITUUT STUDIEGIDS MASTER ZORGTRAJECT ONTWERP VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. Studiegids Master Zorgtraject Ontwerp 2011-2012 1/81

INSTITUUT STUDIEGIDS MASTER ZORGTRAJECT ONTWERP VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. Studiegids Master Zorgtraject Ontwerp 2011-2012 1/81 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES STUDIEGIDS MASTER ZORGTRAJECT ONTWERP 2011 2012 1/81 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor-

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES STUDIEGIDS LEEFSTIJL, ARBEID EN GEZONDHEID

Studiegids 2008-2009 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES STUDIEGIDS LEEFSTIJL, ARBEID EN GEZONDHEID Studiegids 2008-2009 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES STUDIEGIDS LEEFSTIJL, ARBEID EN GEZONDHEID 2008 2009 Studiegids 2008-20092 2/80 Instituut voor Verpleegkundige Studies, Opleiding Leefstijl,

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Voltijd

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Voltijd INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Voltijd Studiegids 2009 2010 Studiegids 2009-2010 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 1.1.2

Nadere informatie

Management, Economie en Recht

Management, Economie en Recht STUDIEGIDS Hoofdfase Management, Economie en Recht 2009 2010 Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 1 1 Algemene informatie... 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor-

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

STUDIEGIDS Electronic Engineering and Design Deeltijd (Elektrotechniek) 2007 2008

STUDIEGIDS Electronic Engineering and Design Deeltijd (Elektrotechniek) 2007 2008 STUDIEGIDS Electronic Engineering and Design Deeltijd (Elektrotechniek) 2007 2008 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 7 1.1 Algemene informatie HU...7 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...7 1.1.2 Bachelor- en

Nadere informatie

STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2010 2011

STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2010 2011 STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2010 2011 Versie 29 juni 2010 (definitief) Opleidingen: - Bedrijfskundige Informatica (voltijd, deeltijd) - Informatica, specialisatie Software Engineering (voltijd, deeltijd)

Nadere informatie

INSTITUUT STUDIEGIDS OPLEIDING HUIDTHERAPIE VOOR PARAMEDISCHE STUDIES

INSTITUUT STUDIEGIDS OPLEIDING HUIDTHERAPIE VOOR PARAMEDISCHE STUDIES INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS OPLEIDING HUIDTHERAPIE 2011 2012 1/96 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor-

Nadere informatie

INTERFACULTAIR INSTITUUT PEDAGOGIEK I.O. BACHELOR (ECOLOGISCHE) PEDAGOGIEK

INTERFACULTAIR INSTITUUT PEDAGOGIEK I.O. BACHELOR (ECOLOGISCHE) PEDAGOGIEK INTERFACULTAIR INSTITUUT PEDAGOGIEK I.O. BACHELOR (ECOLOGISCHE) PEDAGOGIEK Interfacultair Instituut Pedagogiek i.o. - Bachelor (Ecologische) Pedagogiek VOORWOORD Opvoeden vindt overal plaats en een kind

Nadere informatie

Studiegids FEM. Nederlandstalige propedeuse

Studiegids FEM. Nederlandstalige propedeuse Studiegids FEM Nederlandstalige propedeuse Accountancy Bedrijfseconomie Financial Services Management Commerciele Economie Ad Assistant Marketeer International Business and Languages Management Economie

Nadere informatie

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO)

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2009 / 2010 Opleidingen: Bouwkunde Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Geodesie / Geo-informatica Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO)

Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2010 / 2011 Opleiding: Bouwkunde duaal Hogeschool Utrecht, 2010/2011 1 Hogeschool Utrecht, 2010/2011 2 Inhoudsopgave 1 Algemene

Nadere informatie

Studiegids voltijd bachelor Pedagogiek 2011-2012 STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht VOLTIJD BACHELOR PEDAGOGIEK 2011-2012 1/79

Studiegids voltijd bachelor Pedagogiek 2011-2012 STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht VOLTIJD BACHELOR PEDAGOGIEK 2011-2012 1/79 STUDIEGIDS Hogeschool Utrecht VOLTIJD BACHELOR PEDAGOGIEK 2011-2012 1/79 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2008-2009

TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2008-2009 STUDIEGIDS TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 008-009 voltijd en deeltijd Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1. Bachelor- en Masterstelsel... 6

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009

STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009 STUDIEGIDS MEDIATECHNOLOGIE 2008 2009 1/84 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 3 1.1 Algemene informatie HU... 3 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 3 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 3 1.1.3 1.1.4 Hogeschool-

Nadere informatie

Studiegids Facility Management Deeltijd 2008-2009 STUDIEGIDS FEM. Facility Management. Deeltijd 1/66. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2008

Studiegids Facility Management Deeltijd 2008-2009 STUDIEGIDS FEM. Facility Management. Deeltijd 1/66. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2008 STUDIEGIDS FEM 2008 2009 Facility Management Deeltijd 1/66 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 6 1.1.3

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

STUDIEGIDS FEM. Institute for Business Administration. Deeltijd. Diedenoort Facility Management

STUDIEGIDS FEM. Institute for Business Administration. Deeltijd. Diedenoort Facility Management STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Business Administration Deeltijd Diedenoort Facility Management 1/58 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2008/2009. Opleidingen voltijd:

Faculteit Natuur en Techniek. Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2008/2009. Opleidingen voltijd: Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Gebouwde Omgeving (IGO) Studiegids 2008/2009 Opleidingen voltijd: Bouwkunde Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Geodesie/Geo-informatica Ruimtelijke

Nadere informatie

STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2007 2008

STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2007 2008 STUDIEGIDS SECURITY TECHNOLOGY 2007 2008 1/64 2/64 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 1.1.2 Onderwijsprofiel HU... 6 Bachelor- en Masterstelsel... 6 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

STUDIEGIDS Algemene Operationele Technologie 2007 2008

STUDIEGIDS Algemene Operationele Technologie 2007 2008 STUDIEGIDS Algemene Operationele Technologie 2007 2008 Afstudeerrichtingen - Hogere Energie Technologie - Hogere Installatietechniek voltijd en duaal - Elektrotechnische Installatietechniek voltijd en

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN Voor je inschrijving bij Hogeschool Leiden betaal je jaarlijks, dit is wettelijk verplicht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Studiegids Mediatechnologie 2009 2010

Studiegids Mediatechnologie 2009 2010 Studiegids Mediatechnologie 2009 2010 blz 1 van 91 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 6 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

STUDIEGIDS ICT 2007 2008. Opleiding Informatica variant Systeembeheer (duaal) Status: Definitief 1/74

STUDIEGIDS ICT 2007 2008. Opleiding Informatica variant Systeembeheer (duaal) Status: Definitief 1/74 STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica variant Systeembeheer (duaal) Status: Definitief 1/74 2/74 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

1. Algemene informatie

1. Algemene informatie Pages - Hoofdstuk https://www.sharepoint.hu.nl/onderwijs/instituten/instituut%20voor%20communicatie/... Page 1 of 12 13-10-2008 Home > Onderwijs > Instituten > Instituut voor Communicatie > Communicatiemanagement

Nadere informatie

studiegids masteropleiding Master Pedagogiek STUDIEGIDS MASTEROPLEIDING PEDAGOGIEK 1/64 Hogeschool Utrecht, juli 2010

studiegids masteropleiding Master Pedagogiek STUDIEGIDS MASTEROPLEIDING PEDAGOGIEK 1/64 Hogeschool Utrecht, juli 2010 STUDIEGIDS MASTEROPLEIDING PEDAGOGIEK 2010 2011 1/64 De complexe wereld waarin kinderen en jongeren opgroeien, stelt hen voor ingewikkelde uitdagingen. Deze uitdagingen gaan veelal verder dan de individuele

Nadere informatie

Studiegids Industriële Automatisering 2009 2010

Studiegids Industriële Automatisering 2009 2010 Studiegids Industriële Automatisering 2009 2010 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel... 6 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

1. Algemene informatie

1. Algemene informatie Pages - Hoofdstuk https://www.sharepoint.hu.nl/onderwijs/instituten/instituut%20voor%20communicat... Page 1 of 12 13-10-2008 Home > Onderwijs > Instituten > Instituut voor Communicatie > Digitale Communicatie

Nadere informatie

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 1/74 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...5 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Feiten en cijfers 40 (gemeenschappelijke) opleidingscommissies 280 studenten / 30 docenten Vergoeding: 40 euro per vergadering, max. 10 vergaderingen (studenten)

Nadere informatie

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd)

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) Status: Definitief 1/83 2/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

Studiegids 2010-2011 Centrum voor Paramedische Studies Opleiding Tandprothetiek

Studiegids 2010-2011 Centrum voor Paramedische Studies Opleiding Tandprothetiek Centrum voor Paramedische Studies Studiegids Tandprothetiek 2010 2011 1/90 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 7 1.1 Algemene informatie HU 7 1.1.1 Onderwijsprofiel HU 7 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012 Centrum voor Paramedische Studies Opleiding Tandprothetiek

Studiegids 2011-2012 Centrum voor Paramedische Studies Opleiding Tandprothetiek Centrum voor Paramedische Studies Studiegids Tandprothetiek 2011 2012 1/88 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 7 1.1 Algemene informatie HU 7 1.1.1 Onderwijsprofiel HU 7 1.1.2 Hogeschool- en faculteitsregelingen

Nadere informatie

Centre for Business & Management. Parttime Management Opleidingen

Centre for Business & Management. Parttime Management Opleidingen STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Centre for Business & Management Parttime Management Opleidingen 1/74 Voorwoord Voor u ligt de studiegids parttime opleidingen van het Centre for Business & Management (CBM) voor

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

STUDIEGIDS FEM. Institute for Business Administration. Hoofdfase. Logistiek en Economie. Studiegids Logistiek en Economie hoofdfase 2007-2008 1/68

STUDIEGIDS FEM. Institute for Business Administration. Hoofdfase. Logistiek en Economie. Studiegids Logistiek en Economie hoofdfase 2007-2008 1/68 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Business Administration Hoofdfase Logistiek en Economie 1/68 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom bij de opleiding Logistiek & Economie (LE). Graag wens ik

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Institute for Life Sciences & Chemistry (HU/FNT) Cursusjaar 2007-2008 LIFE SCIENCES

STUDIEGIDS. Institute for Life Sciences & Chemistry (HU/FNT) Cursusjaar 2007-2008 LIFE SCIENCES STUDIEGIDS Institute for Life Sciences & Chemistry (HU/FNT) Cursusjaar 2007-2008 LIFE SCIENCES Bacheloropleiding Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS opleidingen CHEMIE & CHEMISCHE TECHNOLOGIE

STUDIEGIDS opleidingen CHEMIE & CHEMISCHE TECHNOLOGIE STUDIEGIDS 2011-2012 opleidingen CHEMIE & CHEMISCHE TECHNOLOGIE Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS FEM. Centre for Business & Management. Parttime Management Opleidingen. Studiegids Parttime Management Opleidingen 2008-2009 1/74

STUDIEGIDS FEM. Centre for Business & Management. Parttime Management Opleidingen. Studiegids Parttime Management Opleidingen 2008-2009 1/74 STUDIEGIDS FEM 2008 2009 Centre for Business & Management Parttime Management Opleidingen 1/74 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Studiegids Hoofdfase Logistiek en Economie 2008-2009 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Logistiek en Economie 1/72. Hogeschool Utrecht, 9 juni 2008

Studiegids Hoofdfase Logistiek en Economie 2008-2009 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Logistiek en Economie 1/72. Hogeschool Utrecht, 9 juni 2008 STUDIEGIDS FEM 2008 2009 Hoofdfase Logistiek en Economie 1/72 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...6 1.1.3

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking Studeren met een Functiebeperking Weten hoe jij zo optimaal mogelijk studeert? Maak een afspraak met de studentendecaan om je situatie te bespreken Windesheim zet kennis in werking Inhoud Pag 4 Studeren

Nadere informatie

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim Studentendecanaat De Topsportregeling het gebeurt op windesheim Colofon Deze informatiebrochure is uitgegeven door het Studentendecanaat van Christelijke Hogeschool Windesheim. Redactie: Marketing en Communicatie

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE

STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE 2010 2011 1/97 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

ArtEZ hogeschool voor de kunsten ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2015 2016 KADERREGELING Augustus 2015 ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2015-2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN pag. 3 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

ARCHIMEDES BACHELOR MASTER- OPLEIDING SPAANS

ARCHIMEDES BACHELOR MASTER- OPLEIDING SPAANS DEEL INSTITUUT 1 ARCHIMEDES BACHELOR MASTER- OPLEIDING SPAANS Instituut Archimedes Masteropleiding SPAANS INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU 5

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie