Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2012 Perspectieven Florence Weiser professionele vereniging voor creatieve beroepen

2 enactiviteit verslag 2012 ven Perspectie 2013

3 inhoud Edito 4 Inleiding: een vereniging ten dienste van haar leden 7 De missies van de PVCB in I. Politieke en maatschappelijke uitdagingen II. Diensten voor de leden 11 Informeren en begeleiden Bemiddelen en verdedigen Onderzoek en analyse Gespecialiseerde documentatie Opleidingen op maat Beurzen voor kunstenaars III. Participatie 37 - Perspectieven voor Activiteitenverslag Perspectieven professionele vereniging voor creatieve beroepen

4 edito De voorzitter aan het woord Dit jaar viert SMart haar 15-jarig bestaan. We hebben in die periode een lange weg afgelegd maar toch is er nog veel werk voor de boeg. Activiteitenverslag rapport d activité 2012 perspectives Perspectieven Met meer dan leden is SMart erin geslaagd om uit te groeien tot een vitale organisatie voor creatieve beroepen. Onze missie bestaat eruit onze leden zo goed mogelijk te informeren en te verdedigen. We zijn meer dan ooit vastberaden om deze opdracht verder te zetten. We blijven onze organisatie dus verder ontwikkelen. Zo openen we eind juni een nieuwe antenne in Schaarbeek. Maar daar blijft het niet bij, want we hebben zowel voor Vlaanderen als Wallonië nog een hele reeks projecten in de pijplijn zitten. Hartelijk bedankt voor uw lidmaatschap en steun. In de naam van de Raad van bestuur van de Vereniging. Michel BINSTOK Voorzitter

5 Twee verjaardagen voor leden In 2013 vieren we een dubbele verjaardag. Vijftien jaar geleden zag SMart het levenslicht. Tien jaar later, in 2008, werd deze voorloper opgesplitst in vijf verschillende entiteiten met elk een eigen opdracht: een daarvan was de Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen. Onze opdracht kan kort samengevat worden: het verdedigen en vertegenwoordigen van onze leden. In de praktijk bieden we een brede waaier aan activiteiten en diensten. Ons activiteitenverslag hieronder licht dit uitvoerig toe. Door onze sterke inzet voor onze leden won onze rol als vertegenwoordiger in 2012 duidelijk aan belang in de ogen van de leden en van de publieke opinie. Een vereniging die vijf jaar bestaat, staat nog in haar kinderschoenen. We werken dan ook onverdroten voort aan de verdere uitbreiding van onze missies, het verfijnen van onze actiemiddelen en het ontwikkelen van nieuwe economische en sociale tools voor de sector. 5 Natuurlijk mag er ook even gefeest worden! In september toosten we uitgebreid op het grote succes van SMart. Een succes dat er enkel kwam dankzij een baanbrekend idee dat de oprichters van de Vereniging hadden en in de praktijk brachten. Zij zagen in dat de kunstenaars nood hadden aan een instrument om hun beroepscarrière in goede banen te leiden. Door het mutualiseren van de middelen is het nu mogelijk concrete tools aan te bieden die hen toelaten hun beroepscarrière, op een zelfstandige en solidaire manier, gestalte te geven. Veel leesplezier. Eric Lauwers Directeur van de PVCB

6 Lisa Matthys inleiding

7 inleiding Een vereniging ten dienste van haar leden Sinds haar oprichting in 1998 heeft SMart altijd het principe van solidariteit gehuldigd. Dat blijkt ook uit haar werking waarin een sociale economie centraal staat. Toch duurt het tot de oprichting van de Stichting SMartBe in 2008 vooraleer de Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen (hierna: de Vereniging of PVCB) een eigen identiteit en missie krijgt naast haar vier zusterorganisaties. In 2012 werd de bestaansreden opnieuw omschreven en vastgelegd in de statuten van de Vereniging om haar objectieven en missie als belangengroep beter te definiëren. De Vereniging breidt haar actiedomein steeds verder uit in functie van de nieuwe activiteiten die ze opstart. De twee belangrijkste opdrachten van de PVCB zijn het vertegenwoordigen en verdedigen van haar leden. In het verlengde daarvan komen daar nog andere specifieke taken bij, zoals het aanbieden van een brede waaier aan diensten (juridische hulp, opleidingen, onderzoek, enz.). Hier gaan we later nog dieper op in. Een volgehouden engagement Om haar leden, kunstenaars, technici, creatieven en alle mogelijke tussenpersonen, te vertegenwoordigen en te verdedigen doet de Vereniging aan lobbying. In de nieuwe statuten staat dan ook dat de Vereniging de overheden informeert over de creatieve en vertolkende beroepen, deze wil bevorderen en verdedigen en een bijdrage wil leveren om de wetgeving in het belang van de kunstenaars te laten evolueren. Om deze rol optimaal te vervullen, moet de Vereniging de sociale uitdagingen waarmee de leden te maken krijgen zo duidelijk mogelijk definiëren. Dankzij het contact met de leden en hun constante feedback kan de Vereniging haar standpunten voortdurend aanpassen aan de wisselende professionele noden en de moeilijkheden waarmee leden te maken krijgen. De hoogdringendheid van de crisis in de werkloosheidsregelgeving voor kunstenaars 1, die in 2011 begon en die SMart, en meer bepaald de Vereniging, ook gedurende 2012 het hele jaar bezighield, bracht de lobbyactiviteiten in een stroomversnelling. Dit verplichtte de Vereniging haar activiteiten beter te structureren. Door deze crisis testte de Vereniging ook haar mobilisatievermogen uit. Een eerste petitie werd door personen ondertekend en een reeks latere bijeenkomsten lokten ook heel wat volk. Daarbij denken we aan de Ontbijtvergaderingen en de campagne Ik stem cultuur. 7

8 8 Door de leden bij de activiteiten te betrekken, stimuleert de Vereniging niet alleen het debat over haar standpunten, maar verzekert ze ook dat deze standpunten collectief gedragen worden. In de loop van 2012 heeft de PVCB haar opdracht als vertegenwoordiger van de sector beter afgebakend. Er werd een groep samengesteld die daarvoor op nationaal, regionaal en lokaal niveau instaat. Elk kantoor beschikt nu over haar eigen plaatselijke afgevaardigde. Deze vertegenwoordigers hebben een uitgebreid takenpakket: luisteren naar de leden, identificeren van eventuele barrières en verwachtingen, verzamelen van informatie om deze met de collega s te delen, het imago van de Vereniging vormgeven en uitdragen Daarnaast werken ze ook aan de uitbouw van een netwerk zoals het identificeren en ontmoeten van partners, het vertegenwoordigen van de Vereniging, het onderhouden van relaties met de culturele, economische en politieke actoren en organiseren ze en nemen deel aan openbare bijeenkomsten. Een kritische afstand De PVCB is vertegenwoordigd binnen de Raad van Bestuur van de Stichting SMart- Be en de directie heeft regelmatig contact met de directeuren/-trices van de andere entiteiten. De directie is betrokken bij de discussies over de algemene werking van de structuur. De Vereniging bewaakt mee de strategische doelen van de structuur en de kwaliteit van de diensten van de andere entiteiten van de Stichting SMartBe. De Algemene Vergadering van 5 september 2012 heeft de waarden van de Vereniging herbevestigd en deze opgenomen in de nieuwe statuten. De Vereniging ziet erop toe dat, zowel binnen de Stichting SmartBe als bij de oprichting van zusterverenigingen doorheen Europa, haar basiswaarden nagestreefd worden: het versterken van de autonomie van de creatieve professionals. het professionaliseren van de relaties binnen de artistieke en culturele sector. het creëren van een veiliger juridisch kader voor de creatieve sector. de leden vertegenwoordigen bij de culturele en politieke beleidsmakers. De nieuwe statuten wijzigen ook de invloed van de leden. Het verschil tussen effectieve en gewone leden bestaat niet langer. Alle leden die hun bijdrage betaald hebben, beschikken vanaf nu over stemrecht tijdens de Algemene Vergadering. De Vereniging hoopt dat het engagement van de leden verder groeit en dat ze ook in de toekomst actief bijdragen aan de verdere evolutie. 1 Ter herinnering: in de herfst van 2011 verschenen er in de pers artikels waarin het stijgende aantal werkloze kunstenaars aan verondersteld misbruik werd gelinkt. Kort daarna ging de RVA de strijd aan met dit vermeende misbruik door de toepassing van de beschermingsregels voor tijdelijke arbeid op de kunstenaars strikter te interpreteren. Voor heel wat leden veroorzaakte dit grote problemen.

9 De relatie met de opdrachtgevers Om de leden te kunnen vertegenwoordigen, is een goede relatie met de opdrachtgevers erg belangrijk. Het is bijgevolg essentieel goed naar hen te luisteren. Met welke zakelijke vragen zitten zij? Welke opmerkingen hebben ze? Maar ook om uit te leggen hoe de tools van SMartBe werken, de problemen van de leden toe te lichten De eerste stappen in die zin hebben als bedoeling om een constructieve relatie met de opdrachtgevers op te bouwen en - uiteindelijk - de samenwerking tussen de opdrachtgevers en de leden te vereenvoudigen. Ledenevolutie van 2002 tot 2012 Een constante evolutie Zoals uit de onderstaande tabellen blijkt, stijgt het ledenaantal voortdurend. Ook het aantal leden dat gebruik maakt van onze Activiteiten-tool, waarmee ze hun carrière zelfstandig kunnen beheren, neemt toe. Sinds de oprichting tot eind 2012 hebben meer dan leden en meer dan opdrachtgevers via SMartBe gewerkt. In 2012 werden er 2000 Activiteiten geopend. Dit brengt het totaal aantal sinds 2004 op exact evolutie van de gefractureerde bedragen van 2002 tot 2012

10 uitdagingen MISSIeS Emmanuel Tête

11 Sidney Decock 1 maart 2012, overhandiging van onze petitie aan de minister van Werk De missies van de PVCB in 2012 I. Politieke en maatschappelijke uitdagingen Acties en standpunten In 2012 ontbrak het ons niet aan onderwerpen voor onze politieke acties: de RVA-crisis, het besparingsbeleid van de federale overheid, de bedreigingen waaronder de podiumkunsten in de Federatie Wallonië-Brussel gebukt gingen Het verdedigen van de creatieve beroepen vormde duidelijk de rode draad doorheen onze acties. 11 Even ter herinnering De inschakelingsuitkeringen (de voormalige wachtuitkeringen) zijn vanaf nu beperkt tot drie jaar. Voor heel wat kunstenaars heeft dat nefaste gevolgen. Door de tijdelijke aard van hun werk dreigen ze immers nooit recht te krijgen op een volledige werkloosheidsuitkering. Als gevolg van een striktere interpretatie van het werkloosheidsreglement zijn heel wat kunstenaars het neutraliteitsvoordeel verloren, terwijl net deze bescherming hen ondanks hun wisselende beroepsactiviteiten een min of meer stabiel inkomen verzekert.

12 De continue daling van de werkloosheidsuitkeringen draagt bij aan de toenemende precarisering van de situatie van vele creatieve professionals. In de Federatie Wallonië-Brussel heeft de dreigende besparingsoperatie (-45%) in het budget voor de ondersteuning van de podiumkunsten tot een uitzonderlijke mobilisatie van de sector geleid. De minister heeft een deel van de geplande besparingsmaatregelen geschrapt, maar in Franstalig België bestaat er, net zoals in vele Europese landen, een duidelijke tendens om in de cultuursubsidies te snijden. 12 In al deze gevallen heeft de PVCB initiatieven genomen om het standpunt van de creatieve professionals bekend te maken en de belangen van haar leden te verdedigen. Op haar blog (blog.smartbe.be) kan de Vereniging onmiddellijk reageren op de politieke en sociale actualiteit en kunnen lezers zelf deelnemen aan het debat. Advies van de NAR over het kunstenaarsstatuut Twee voorstellen in het advies zijn zeer positief: Kunstenaars die werken zonder band van ondergeschiktheid (artikel 1bis) behouden hun toegang tot de sociale zekerheid. voor kunstenaars en technici stelt de NAR voor om de specifieke maatregelen voor het verkrijgen en behouden van werkloosheidsuitkeringen zonder onderscheid uit te breiden naar alle uitvoerende en scheppende kunstenaars. We bekritiseren daarentegen fel de invoering van een onderscheid tussen professionele en amateurkunstenaars door middel van een kunstenaarskaart en beroepsvisum. De invoering van dit systeem dreigt een kostelijke en administratief lastige grap te worden. Een betere manier om een grotere rechtszekerheid te bereiken, bestaat erin om binnen een commissie over een lijst met alle artistieke functies te onderhandelen. Ook het feit dat de technici uitgesloten worden van de toepassing van het artikel 1bis vinden we onaanvaardbaar. Dit blijft essentieel voor ons: technici moeten recht hebben op dezelfde beschermingsmaatregelen als kunstenaars. Beide groepen krijgen immers vaak met dezelfde arbeidsomstandigheden te maken. In tegenstelling tot de twee voorgaande adviezen (2002 en 2010) wordt er niet langer gesproken over de toepassing van het arbeidsrecht voor kunstenaars en technici met contracten onder artikel 1bis. Dat is nochtans een van onze belangrijkste eisen.

13 enkele opmerkelijke tussenkomsten: Op 1 maart 2012 overhandigde de PVCB een petitie en een dossier aan de minister van Werk, Monica De Coninck, om de houding van de RVA aan te klagen. De PVCB vergaderde met alle federale kabinetten die bij de materie betrokken zijn: het kabinet van de minister van Middenstand, de minister van Sociale Zaken, de minister van Werkgelegenheid, de staatssecretaris bevoegd voor Fiscale en Sociale Fraude en met het kabinet van de Eerste Minister. De Vereniging heeft een aantal politici persoonlijk gecontacteerd om de werking van SMart en de standpunten van de Vereniging uit te leggen. De Vereniging heeft heel wat acties ondernomen bij zowel de RVA als de vakbonden en de uitbetalingsinstellingen. In juli 2012 heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) een langverwacht advies over de Problematiek van de artistieke sector ten opzichte van de RSZ geformuleerd, waarin onder meer het kunstenaarsstatuut aan bod kwam. De PVCB verduidelijkte haar standpunt in een persmededeling en verschillende kranten namen dit bericht over. De PVCB heeft de minister van Werk regelmatig gecontacteerd in verband met de invoering van de aanbevelingen van de NAR. 13 De Vereniging heeft in juni 2012 deelgenomen aan het coördinatieplatform van de kunstenaars en creatieven van de Federatie Wallonië-Brussel dat opgestart werd door de minister van Cultuur van de Federatie, Fadila Laanan. De PVCB heeft sterk gereageerd op de intenties van de minister van Cultuur om het budget van de Raad voor de ondersteuning van theaterprojecten (Conseil de l aide aux projets théâtraux - CAPT) met 45% in te krimpen. In een brief aan mevrouw Fadila Laanan heeft de Vereniging alternatieven voor de financiering van de podiumkunstensector voorgesteld.

14 Participatie en prospectie De Vereniging heeft een cruciale rol gespeeld in deze zaak, maar dat betekent niet dat ze enkel op de actualiteit wil reageren. Naar aanleiding van de gemeente- en provincieverkiezingen van oktober 2012 werd onder de naam Ik stem cultuur een grootschalige actie opgestart. Deze campagne was gericht op de gemeentelijke en provinciale kandidaten. Het wilde de rol van de lokale besturen op het vlak van cultuurontwikkeling benadrukken en duidelijk maken in welke mate cultuur belangrijk is voor de stedelijke ontwikkeling. 14 Globaal gezien was de respons van de politici positief en er kwamen voor de debatavonden meer dan 600 geïnteresseerden opdagen. De plaatselijke cultuursector werd gemobiliseerd en dat werd ook weerspiegeld in de pers, vooral door de regionale televisiezenders. Dit initiatief gaf de PVCB de kans om haar rol als vertegenwoordiger van de cultuursector op te nemen. Het droeg bij aan de lokale en nationale uitstraling van de Vereniging.

15 Ik stem cultuur: acties Het memorandum Lokale verkiezingen Zes doelstellingen voor cultuur en creatieve beroepen van het studiebureau diende als reflectie- en discussiebasis voor de partners die we voor dit project samenbrachten. In totaal werden er zes politieke debatten georganiseerd: vier in Wallonië (Doornik, Bergen, Namen en Luik), één in Antwerpen en één in Sint-Gillis. In Charleroi droegen verschillende partners hun steentje bij. Zij maakten enkele filmpjes waarin de kandidaten van de belangrijkste partijen hun programma voor het cultuurbeleid van de gemeente konden voorstellen. Voor de organisatie van de debatten werden in Brussel en Wallonië een reeks voorbereidende vergaderingen belegd waar de kunstenaars, projectleiders en plaatselijke culturele spelers elkaar ontmoetten. In elke stad waren er tijdens deze bijeenkomsten tussen acht en vijftien personen aanwezig. In Antwerpen organiseerde de PVCB het debat en liet de aanwezige kunstenaars vragen stellen aan de kandidaat-politici. Ellie Van den Brande 15 Debat Antwerpen, De Winkelhaak, 12 september 2012

16 DIENSTEN / 1 MISSIeS Nadine Abril

17 II. Diensten voor de leden 1. Informeren en begeleiden Bereikbare adviesverleners De adviesverleners zijn het eerste aanspreekpunt voor de leden. Afhankelijk van hun noden geven ze informatie, oriënteren hen naar de juiste tools, begeleiden hen bij de uitbouw van hun projecten en helpen problemen op te lossen met hun contracten of vragen rond werkloosheidsuitkeringen en andere administratieve zaken. De PVCB wil dicht bij haar leden - en bij uitbreiding bij alle culturele en creatieve spelers - staan. De adviesverleners staan met hun twee voeten op het terrein. In de steden met een lokaal bureau, helpt de kennis van de plaatselijke netwerken om succesvolle partnerschappen af te sluiten, culturele initiatieven te ondersteunen en de verschillende actoren samen te brengen. Dicht bij de leden staan, betekent ook dat de adviesverleners hun taal spreken: Frans, Nederlands en Engels, maar ook Duits, Italiaans, Russisch en Arabisch De leden kunnen dus (bijna) altijd terecht in hun moedertaal. De adviesverleners ontmoeten ook buiten de kantoormuren verschillende geïnteresseerden: studenten van kunstscholen, toekomstige professionals in opleiding, opdrachtgevers, cultuurverantwoordelijken, Via pedagogische activiteiten kunnen de adviesverleners het publiek informeren over de professionele realiteit binnen de creatieve sectoren en dragen ze ook bij tot het uitdragen van de solidaire waarden en het mutualiteitsprincipe die aan de grondslag van SMart liggen. 17

18 De regionale teams en kantoren De activiteiten van SMartBe nemen gestaag toe en dat valt ook af te lezen aan de groei van de teams in Brussel en de regionale antennes. Op dit ogenblik werken er 16 adviesverleners in Wallonië, 6 in Vlaanderen en 42 in Brussel. Samen met de 5 coördinatrices komt dit neer op 64 personen voor het hele land. 18 Brussel Hier werd een grote inspanning gedaan om het onthaal van het publiek te verbeteren. De laatste maandag van elke maand zijn de lokalen open tot 20u30. De infosessies Oriëntatie en Activiteiten zijn op dat ogenblik altijd volzet. Dit toont aan dat de uitbreiding van de openingsuren tot in de vooravond duidelijk overeenstemt met de wensen van het publiek. In Vlaanderen In 2012 waren er twee grote veranderingen: het kantoor in Gent verhuisde van het stadscentrum naar de ACEC-site waar al verschillende potentiële partners, zoals (sociaal-)culturele verenigingen en organisaties, onderdak vonden. De antenne kadert binnen een groot reconversieproject voor deze leegstaande industriële gebouwen. in Kortrijk houdt de Vereniging één dag per week kantoor in Kunstencentrum Buda. Dit biedt de kans om ook daar contacten te leggen met potentiële leden en opdrachtgevers. In Wallonië Ook in Luik, Namen en Charleroi groeiden de teams. Het kantoor in Doornik dat eind 2011 open ging, is ondertussen al goed in de stad geïntegreerd. In elke antenne besteedt een adviesverlener een deel van zijn of haar werktijd aan een nieuwe opdracht: het vertegenwoordigen van de PVCB. Dat hield onder andere in dat ze de bijeenkomsten en debatten van Ik stem cultuur organiseerden.

19 Brussel vlaanderen Wallonië 19 Informatie en juridische begeleiding De leden kunnen op afspraak terecht bij de juristen voor gratis advies over hun juridische problemen. Indien nodig worden de leden naar gespecialiseerde advocaten doorverwezen. Sinds 2012 verzorgen de juristen in Brussel drie ochtenden per week een juridische permanentie waar de leden zonder afspraak terechtkunnen. Adviesverleners kunnen voor dringende zaken altijd te rade gaan bij een collega-jurist. Een gespecialiseerde advocaat waarmee de PVCB reeds meerdere jaren een overeenkomst heeft, geeft de informatiesessies over auteursrechten in Brussel en Wallonië. Een gespecialiseerde jurist van de PVCB staat in voor de Nederlandstalige infosessies.

20 DIENSTEN / 2 MISSIeS Potopoto

21 2. Bemiddelen en verdedigen Individuele tussenkomsten voor de leden De zes juristen van de juridische dienst geven niet alleen advies, ze verlenen ook juridische bijstand en bemiddelen voor leden met complexe dossiers op sociaal, commercieel of fiscaal vlak. De effecten van de striktere interpretatie van de RVA voor de toepassing van het neutraliteitsvoordeel lieten zich sterk voelen in Veel kunstenaars verloren de rechten die ze daarvoor hadden, met soms schrijnende situaties tot gevolg. De juridische dienst was actief betrokken bij de verdediging van de leden van de PVCB die voor hun werkloosheidsdossier een negatieve beslissing kregen. De dienst heeft bij 250 geschillen de RVA aan de tand gevoeld. Ze deed dit gratis voor de SMart-leden. De vier belangrijkste redenen waarom dossiers betwist werden, waren: Het verwerven van het recht op een werkloosheidsuitkering op basis van de cachetregel. Het aanvragen van het neutraliteitsvoordeel. Het aanvragen van een verlenging van de bescherming voor tijdelijk werk. De berekeningsbasis voor de hoogte van de uitkering. Deze inspanningen waren erg succesvol. Van het honderdtal dossiers behandeld in 2012 was het eindresultaat voor meer dan de helft positief. De andere dossiers heeft de juridische dienst overgedragen aan een gespecialiseerd advocatenkantoor die deze zaken voor de rechtbank heeft ingeleid. De Vereniging nam de advocatenkosten voor deze processen volledig op zich. De juridische dienst bemiddelde ook bij conflicten met de belastingadministratie. In dit geval schreef de dienst de belastingcontroleur aan om het dossier van het lid te verdedigen als er daarvoor geldige redenen waren. Het gaat hier uiteraard niet om belastingontwijking, maar om het verdedigen van de legitieme rechten van de kunstenaars. De juridische dienst komt ook tussen om te voorkomen dat sommige professionele geschillen uit de hand lopen. In dat geval bemiddelt de dienst tussen het lid en de opdrachtgever, of soms ook tussen twee leden die binnen hetzelfde project werken. De bemiddeling vindt steeds plaats samen met een jurist opgeleid in conflictbemiddeling. 21 Tussenkomsten bij de administraties De juridische dienst kwam per briefwisseling of via een ontmoeting tussen bij de uitbetalingsinstellingen (voornamelijk het ABVV) om een aantal dossiers van Brusselse leden te deblokkeren. De dienst contacteerde ook meerdere keren de dienst reglementering van de RVA om hun standpunt te verduidelijken of in te nemen over de interpretatie van de geldende werkloosheidsreglementering voor de creatieve beroepen. Indien nodig zorgt de dienst ook voor de juridische onderbouw van de standpunten van de Vereniging.

22 DIENSTEN / 3 MISSIeS Lisa Matthys

23 3. Onderzoek en analyse Het studiebureau Om de arbeidsomstandigheden van kunstenaars en tussenpersonen binnen de creatieve beroepen te verbeteren, is een goed begrip van de betrokken sociaal-professionele sectoren noodzakelijk. Sinds 2007 legt het studiebureau van de PVCB zich toe op het bestuderen van de betrokken sectoren. In 2012 maakte het studiebureau een reeks korte studies over verschillende thema s: Erkenning en bekendheid bij de gewone kunstenaar Creatieve beroepen: een specifieke sector Als creatieve beroepen werk zoeken L allocation universelle et les métiers de la création La précarité et les moyens d y résister Deze artikels kan je downloaden op Daarnaast heeft het studiebureau een externe specialist verzocht om een onderzoek over de fotografiesector uit te voeren. De resultaten worden in september 2013 gepubliceerd. In juni gaf het studiebureau de sociaaleconomische studie uit over de tool Activiteiten van SMart. 23 Artistieke projecten ontwikkelen. De tool Activiteiten van SMartBe : conclusies Dit onderzoek biedt een invalshoek om projectwerk binnen de creatieve beroepen beter te begrijpen. De studie schetst de contouren van deze Activiteiten en verduidelijkt welke acties creatieve professionals ondernemen om ze verder te ontwikkelen. Meer dan creatieve professionals gebruiken de Activiteiten-tool voor hun projectwerk en contracten van korte duur. De Activiteiten vormen een ministructuur waarmee kunstenaars zelfstandig hun projecten kunnen ontwikkelen. Om van de kunst te kunnen leven, moet men ook rekening houden met de economische realiteit: de waarde van een werk inschatten, een prijs onderhandelen, het diversifiëren of specialiseren van de activiteiten, een afzetmarkt vinden, enz. Toch laten creatieve professionals zich zelden leiden door de financiële rendabiliteit op korte termijn. De belangrijkste drijfveren zijn het artistieke belang van het kunstwerk, de zichtbaarheid en de ervaring die het kan opleveren. Na verloop van tijd kan de kunstenaar zijn werk beter naar waarde schatten en weet hij ook beter wat de gangbare prijzen zijn in de sector. De projectleiders van de Activiteiten zijn dus, ongeacht hun ervaring, echte culturele en creatieve ondernemers.

24 Sommige uitgaven van het studiebureau dienen specifiek om de eisen van de PVCB te ondersteunen. Zo zorgde het studiebureau naar aanleiding van de gemeente- en provincieverkiezingen van 2012 voor een memorandum met daarin Zes doelstellingen voor cultuur en creatieve beroepen. Deze brochure werd in grote oplage verspreid bij de Nederlandstalige en Franstalige culturele en politieke verantwoordelijken en diende daarnaast ook als uitgangspunt voor de werkgroepen van de campagne Ik stem cultuur. 24 Juridisch onderzoek De juridische dienst heeft verschillende achtergrondstudies uitgevoerd ter voorbereiding van nieuwe diensten of tools en om de standpunten van de verschillende entiteiten van SMart te onderbouwen. Een greep uit de belangrijkste analyses: de verschillende verblijfs- en arbeidsaspecten in het kader van de internationale mobiliteit. de wettelijke bepalingen in verband met crowdfunding, een voorbereidend werk voor de ontwikkeling van een nieuw platform door SMart. de Creative Commons-licenties om het standpunt van de PVCB over auteursrechten te bepalen. Deze licenties laten de gebruikers toe om hun werk via internet toegankelijk te maken voor het publiek en de reproductie en distributie daarvan gratis te houden. de collectieve arbeidsovereenkomst van 23/10/12 voor de sector van de podiumkunsten in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PC 304). een dossier voor de minister van Werk met de samenvatting van alle juridische informatie en de reglementen in verband met de werkloosheid voor de kunstenaars. De juridische dienst maakt ook gedetailleerde analyses over bepaalde kwesties van het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Enkele voorbeelden van de onderwerpen die aan bod kwamen: Mag men meer dan 7,60u per dag werken: een stand van zaken. Welke uitleenregels bestaan er voor een documentatiecentrum? Wat is het juridische kader voor mecenaat?

25 Permanente vorming Sinds 2012 bestaat er een cel die zich, met het oog op het Franstalige project Education Permanente (permanente vorming), toelegt op de publicatie en verspreiding van analyses. Deze cel vulgariseert de informatie van de andere diensten van de PVCB (studiebureau, juridische dienst) of van de blog. Daarnaast zorgt de cel ook voor specifiek materiaal waarvoor soms een beroep gedaan wordt op externe medewerkers. Deze cel zorgt ervoor dat er op de website van SMart een groot aantal artikels gratis beschikbaar zijn. Zo zorgde ze voor een heruitgave, volledig of als samenvatting, van een vijftiental analyses uit het boek De kunstenaar, een ondernemer? van het studiebureau uit De cel permanente vorming reikt elementen ter reflectie aan die niet altijd overeenstemmen met de standpunten van de PVCB, maar die het debat over de artistieke en creatieve sector stimuleren. Denk daarbij aan het cultuur- en werkgelegenheidsbeleid, de culturele en sociale economie, auteursrechten, economie, solidariteit (universele uitkering, samenwerkingsprocedures, ), enz. 25 Meer informatie:

26 DIENSTEN / 4 MISSIeS Emmanuel Tête

27 4. Gespecialiseerde documentatie De Vereniging voorziet haar leden en opdrachtgevers sinds het ontstaan van kwaliteitsvolle informatie. Een uniek documentatiecentrum Het studiebureau beheert een documentatiecentrum dat zich toespitst op de creatieve beroepen. In 2012 verwierf het centrum een honderdtal nieuwe titels waardoor de totale catalogus nu ongeveer 1500 boeken en tijdschriften bevat. De meeste daarvan zijn in het Frans, maar het centrum beschikt ook over werken in het Nederlands en het Engels. Dit unieke fonds telt werken over recht, economie, kunstsociologie, cultuurbeleid, kunstinstellingen en een brede waaier kunstdisciplines. Het centrum beschikt ook over informatie over de kunstenaars uit de kunstcollectie van de Stichting SMartBe. Ten slotte biedt het centrum ook onderdak aan het fonds van de vzw Cultuur en Democratie met werken over politieke, sociale, economische en educatieve cultuurzaken. Deze documentatie is niet alleen intern beschikbaar. Ook studenten, onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen op afspraak in het centrum terecht. De gemeenschappelijke catalogus van de Vereniging en Cultuur en Democratie is online beschikbaar: pmb.smartbe.be/opac_css/ Praktische informatie De website van SMart bevat heel wat praktische informatie voor kunstenaars en creatieve professionals, zoals de dossiers onder Alles weten over werkloosheid, sociale zekerheid, auteursrecht,... Ook onder SMartTools staat er uiteenlopende en concrete informatie: van de forfaits voor de terugbetaling van verplaatsingen over de verschillende paritaire comités tot het maximaal bedrag van de kleine vergoedingsregeling of het aantal dagen dat een student mag werken. Al deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. De reglementen en wettelijke bepalingen evolueren, er zijn indexeringen, nieuwe barema s, Een dossier zoals de hervorming van de werkloosheid (november 2012) was op dat vlak veeleisend. Om deze informatie makkelijker te kunnen aanpassen, de hoogste noden te identificeren en ervoor te zorgen dat iedereen sneller toegang tot deze informatie krijgt, heeft de PVCB in 2012 een nieuwe functie in het leven geroepen, namelijk die van referentiepersoon voor informatie. 27 Infogids voor kunstenaars In 2011 publiceerde het studiebureau het Répertoire des aides aux artistes : een zeer uitgebreid overzicht van diverse steunmaatregelen voor kunstenaars. Deze Franstalige infogids die tot stand kwam met een kleine subsidie van de Federatie Wallonië-Brussel kende een enorm succes. Het inspireerde de Vereniging om deze informatie digitaal ter beschikking te stellen. In april 2012 ging de website online. Iedereen kan vrij zoeken in de lijst met mogelijke diensten en steunmaatregelen voor kunstenaars en creatieven in Vlaanderen. De Franstalige tegenhanger van de site be doet hetzelfde voor het zuiden van het land. Dit repertorium wordt voortdurend bijgewerkt en met nieuwe informatie aangevuld.

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen 2010 Jaarverslag Bâtiment O-Zone Gebouw Quai du Hainaut - 29/7 - Henegouwenkaai Bruxelles-1080-Brussel T02/512.06.73 F02/502.54.94 fami_home@yahoo.fr

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG JAARVERSLAG 2007 Colofon Opdrachtgever Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI 2008 1

Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI 2008 1 Zonder omwegen 8JAARVERSLAG POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid > POD MI 2008 1 INHOUD Voorwoord 3 1 Vooruitkijken 4 2 Het beleid voorbereiden 8 3

Nadere informatie

Brussels: Key issues in 2011

Brussels: Key issues in 2011 Brussels: Key issues in 2011 Membership & Business Relations Brussels Metropolitan International Economie & lobbying Onderwijs & Werkgelegenheid Business support & Mediation Communicatie Events BECI Activities

Nadere informatie

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Actueel Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Jaargang 15, nr 4 oktober 2014 driemaandelijks Nieuwe Vlaamse regering * Winnaars fotowedstrijd * Terugblik provinciale themadagen * Ouderen en vrije tijd

Nadere informatie

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie!

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Bijlage bij Pacioli 320 van 23 mei 5 juni 2011 P309340 Verantwoordelijke uitgever: Etienne Verbraeken, Voorzitter BIBF Jaarverslag

Nadere informatie

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie?

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? 8 tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden 10 YEARS! inhoud Inleiding...3 Acht tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden...4

Nadere informatie

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Pagina 1 van 47 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 1.1. VOORGESCHIEDENIS... 3 1.2. SITUATIESCHETS...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.2 2. BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Inleiding... 1. Inhoud... 3

Inleiding... 1. Inhoud... 3 Inleiding De social profit is een van de belangrijkste werkgevers in Vlaanderen en bestaat uit diverse sectoren: gezondheid, welzijn, socioculturele sector,... De meeste leden van SLN zijn als nietcommerciële

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Annual Report 2009-2010

Annual Report 2009-2010 Annual Report 2009-2010 Beci Laat ons ondernemen! La crise bancaire mondiale, la profonde récession... l économie a essuyé de sérieux revers et la Région bruxelloise n y a pas échappé. En ces temps incertains

Nadere informatie

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Focus IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Inhoud Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Opgericht bij Wetten van 21 februari 1985 en 22 april 1999 Uitvoerend

Nadere informatie

III DE CRITERIA VAN PASSENDE DIENSTBETREKKING: EEN BESCHERMING TEGEN PRECAIRE ARBEID? III. Arbeid

III DE CRITERIA VAN PASSENDE DIENSTBETREKKING: EEN BESCHERMING TEGEN PRECAIRE ARBEID? III. Arbeid III DE CRITERIA VAN PASSENDE DIENSTBETREKKING: EEN BESCHERMING TEGEN PRECAIRE ARBEID? III 93 III DE CRITERIA VAN PASSENDE DIENSTBETREKKING: EEN BESCHERMING TEGEN PRECAIRE ARBEID? Inleiding... 96 1. Definities

Nadere informatie

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving.

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Ons sociaal engagement We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Belfius wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle opnemen en een antwoord bieden op de

Nadere informatie

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken?

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Driemaandelijks tijdschrift van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten www.iec-iab.be Nr. 3 / 2013 Interview met André Bert De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Interview

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015 EDITO Ver. Uitg. Corinne François - N 7317 N 2015/01- februari/maart 2015 Herpositionering Ik wens van deze rubriek gebruik maken om enkele ideeën met u te delen. Sinds mijn indiensttreding ben ik, als

Nadere informatie

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag.

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag. 01 Woord vooraf 01 02 OVER FEDASIL 02 Opdracht 02 Organigram 04 Personeel 05 Enaro 07 Strategische projecten 08 Financiën 10 03 DE OPVANG IN 2008 12 Tendensen 12 Verzadiging van het opvangnetwerk 14 Evaluatie

Nadere informatie

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel Jaarverslag 2014 Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1. FAMIFED in de kijker... 3 Woordje... 3 Heel wat

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie