College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 januari 2013"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, de dames Sofie Heyrman en Annemie Charlier, de heer Gaspard Van Peteghem, mevrouw Marijke Henne, de heren Wout De Meester, Carl Hanssens en Mike Nachtegael, schepenen; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. Afwezig: mevrouw Marie-Louise Chalmet, stadssecretaris. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om uur. Het college keurt de notulen goed van de zittingen van 27 december 2012 en 2 januari 2013, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 25 januari 2013: kennisneming aanvullende agenda Het college neemt kennis van de aanvullende agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 25 januari 2013, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 2. Politieke organen: burgemeester: kennisneming machtigingen tot medeondertekening verleend door de burgemeester De burgemeester verleende, in toepassing van artikel 183 van het gemeentedecreet, met ingang van 8 januari 2013 machtiging aan schepen Mike Nachtegael tot medeondertekening van alle uitgaande briefwisseling die betrekking heeft op het gedeelte van de bevoegdheden aan hem verleend. Deze medeondertekening komt naast de medeondertekening die de stadssecretaris of de adjunctstadssecretaris wettelijk blijft behouden. Het college neemt kennis van voormelde machtiging, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 3. Politieke organen: college: deelname aan sessie 'De eerste honderd dagen van de lokale bestuurder' voor uitvoerende mandatarissen Het college beslist schepenen Marijke Henne en Wout De Meester aan te duiden om deel te nemen aan de sessie 'De eerste honderd dagen van de lokale bestuurder' voor uitvoerende mandatarissen op donderdag 7 maart 2013 in het ICC, Citadelpark, 9000 Gent, van 9 tot uur, georganiseerd door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De deelnameprijs bedraagt 110 EUR (inclusief een pocket uit de VVSG-reeks Toekomsten). CBS 14 januari

2 4. Politieke organen: college: gemeentebestuur Temse: deelname aan ontbijtsessie 'projectontwikkelaars en publieke ruimte: a fair deal' Het college beslist schepenen Christel Geerts en Gaspard Van Peteghem aan te duiden om deel te nemen aan de ontbijtsessie rond het thema 'Projectontwikkelaars en publieke ruimte: a fair deal' op donderdag 21 februari 2013 in AC De Zaat, Frans Boelplein te Temse, van 8 tot 12 uur. De deelname is kosteloos. 5. Politieke organen: college: VLARIO: deelname aan studienamiddag 'Beleid en overleg' Het college beslist schepen Gaspard Van Peteghem aan te duiden om deel te nemen aan de studienamiddag 'Beleid en overleg' op donderdag 14 februari 2013, van 13 tot 16 uur, in het Vlaams Parlement te Brussel. De deelname is kosteloos. 6. Politieke organen: OCMW: administratief toezicht: kennisneming overzichtslijst beslissingen OCMW-raad In toepassing van artikel van het OCMW-decreet van 19 december 2008 neemt het college kennis van de beslissingen van 13 december 2012 van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermeld in de overzichtslijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 7. Politieke organen: AZ Waasland: administratief toezicht: kennisneming notulen algemene vergadering en samenvatting beslissingen raad van bestuur Het college neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering en van de samenvatting van de beslissingen van de raad van bestuur van 10 december 2012 van het Algemeen Ziekenhuis Waasland, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 8. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 19 december 2012 van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 9. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergaderingen van 19 november 2012 en 17 december 2012 van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Bos, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. CBS 14 januari

3 10. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 20 december 2012 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jozef, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 11. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 17 december 2012 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Job, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 13. Overige milieubescherming: milieuvergunning composteerinstallatie groendienst: kennisname en aantekenen beroep Het college neemt kennis van de milieuvergunning die werd verleend door de deputatie voor de verdere uitbating van de composteerinstallatie van de groendienst, Industriepark-West 60 a, 9100 Sint-Niklaas, en in het bijzonder van het feit dat de vergunning voor de grondwaterwinning werd geweigerd. Het college beslist beroep aan te tekenen bij de minister voor leefmilieu en een realistische overgangstermijn te bepleiten waarbinnen de stad volledig kan overschakelen op hemelwater binnen een reglementair kader. Het college geeft opdracht om de dossiertaks, voor een bedrag van 247,89 EUR, te betalen aan het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid, afdeling milieuvergunningen, te Brussel. 14. Fiscale aangelegenheden: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het betalend parkeren en het bewonersparkeren, belastingjaar 2012, 20 artikelen voor een totaal bedrag van 300 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het parkeren in een blauwe zone, belastingjaar 2012, 14 artikelen voor een totaal bedrag van 210 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. CBS 14 januari

4 16. Fiscale aangelegenheden: belasting op motoren: terugbetaling aan YPC - Your Partner in Composities nv Het college beslist een bedrag van EUR terug te betalen aan YPC - Your Partner in Composities nv, Industriepark-West 43 h, 9100 Sint-Niklaas, wegens te veel aangerekende belasting op motoren, voor het belastingjaar Fiscale aangelegenheden: belasting op motoren: terugbetaling aan Balta Oudenaarde nv Het college beslist een bedrag van EUR terug te betalen aan Balta Oudenaarde nv, De Bruwaan 4, 9700 Oudenaarde, wegens te veel betaalde belasting op motoren, voor het belastingjaar Rechtspleging: rechtszaak tussen de stad en Circus Leisure: betaalbaarstelling erelonen voor prestaties van meester Dirk Lindemans Het college beslist een bedrag van 300 EUR betaalbaar te stellen aan het advocatenkantoor Liedekerke, Wolters, Waelbroeck, Kirkpatrick cvba, Keizerslaan 3, 1000 Brussel, voor de prestaties geleverd door meester Dirk Lindemans in de rechtszaak tussen de stad en Circus Leisure in de periode Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaren 2012 en 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: - van nr tot en met nr van het dienstjaar 2012; - van nr. 1 tot en met nr. 615 van het dienstjaar 2013; - facturen: - van nr tot en met nr van het dienstjaar 2012; - van nr. 1 tot en met nr. 5 van het dienstjaar 2013; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr van het dienstjaar Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone: dienstjaren 2012 en 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: -; - facturen: - van nr tot en met nr van het dienstjaar 2012; - van nr. 1 tot en met nr. 10 van het dienstjaar 2013; - vastgestelde rechten: -. CBS 14 januari

5 21. Overige algemene en ondersteunende diensten: beleidsondersteuning: leveren van een extra werkpost voor de beleidsondersteunende cel: toewijzing In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college het leveren van een 3de werkpost bestaande uit 1 tafel serie e-one en 1 ladeblok met 4 laden voor de beleidsondersteunende cel toe te wijzen aan de firma Kinnarps, Heide 15, 1780 Wemmel, voor een totaal bedrag van 620 EUR + 130,20 EUR (21 % btw) = 750,20 EUR. 23. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: uitvoeren G-scans: toewijzing Het college neemt kennis van het subsidiedossier van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), Gebroeders Van Eyckstraat 16, 9000 Gent, voor het uitvoeren van G-scans (GISscans), waarbij het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas) en V-ICT-OR vzw zijn geselecteerd om deze scans uit te voeren binnen Oost-Vlaanderen. Het college beslist, gelet op het advies van de ICT-coördinator, in te gaan op het aanbod om Sint-Niklaas als pilootgemeente aan te duiden voor de uitvoering van de G-scan. Artikel 3 Gedurende het traject van de G-scan zal de stad Sint-Niklaas worden betrokken bij volgende stappen: - stap 1: online bevraging van alle administratieve medewerkers van de gemeente; - stap 2: bijkomende bevraging en gesprek met de secretaris, de GIS-verantwoordelijke en het diensthoofd; - stap 3: voorstelling van het rapport met een overzicht en analyse van de gemeente. De kennisoverdracht loopt gedurende het volledige kalenderjaar Een eerste opleidingsmoment (stap 0) is voorzien in de kantoren van het AGIV op woensdag 16 en dinsdag 22 januari Deze momenten worden door het AGIV beschouwd als de officiële start van het opleidingstraject. De verdere uitwerking van stappen 1 tot en met 3 worden voorzien in het 1ste en 2de kwartaal van Artikel 4 Voor het stadsbestuur Sint-Niklaas resulteert dit in volgende uitgaven: EUR EUR (21 % btw) = EUR voor V-ICT-OR vzw, Industriezone E17-3, Mosten 13, 9160 Lokeren; EUR EUR (21 % btw) = EUR voor het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas), Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas. 24. Overige algemene en ondersteunende diensten: schoonmaak: huren en reinigen keuken- en badlinnen en werkkledij: aanpassen prijzen en opmaken bestelbons Ter uitvoering van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 13 (prijsherzieningen) en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, stelt het college de tarieven voor het dienstjaar 2013 vast voor het huren en reinigen van keuken- en badhanddoeken en ander linnen voor het stadsbestuur, alsook de reiniging van de kledij van de schoonmaaksters en kinderverzorgsters door Wasserij Don Bosco bvba, Europark-Zuid 23, 9100 Sint-Niklaas, als volgt (eenheidsprijzen, exclusief btw): - artikelen in het huursysteem: - keukenhanddoeken: 0,28 EUR; CBS 14 januari

6 - donkere badhanddoeken: 0,28 EUR; - washandjes: 0,10 EUR; - vaatdoeken: 0,20 EUR; - artikelen per stuk gereinigd: - lakens: 1,50 EUR; - tafellakens en linten: 2 EUR; - dekens: 4,20 EUR; - roze microvezeldoekjes: 0,20 EUR; - blauwe microvezeldoekjes: 0,20 EUR; - microvezeldweilen: 1 EUR; - zwabbers: 2,50 EUR; - vlakmoppen: 2,50 EUR; - schoonmaakschort: 1,65 EUR; - schoonmaakvest: 1,35 EUR; - schoonmaakbroek: 1,35 EUR; - bordeaux polo: 1,20 EUR; - bordeaux topje: 1,20 EUR; - witte driekwart broek: 1,35 EUR; - werkvest of -broek: 1,65 EUR; - veiligheidsvest of -broek: 1,80 EUR. Het college beslist akkoord te gaan met het opmaken van onder meer volgende bestelbons voor het dienstjaar 2013 (op basis van het verbruik in 2012): - voor het reinigen van werk- en veiligheidskledij: - gebouwen: artikel 137/124-05: 1.115,70 EUR + 234,30 EUR (21 % btw) = EUR; - groendienst: artikel 766/124-05: 1.983,47 EUR + 416,53 EUR (21 % btw) = EUR; - openbare werken-wegen: artikel 421/124-05: 2.314,05 EUR + 485,95 EUR (21 % btw) = EUR; - reinigingsdienst: artikel 876/124-05: 3.099,17 EUR + 650,83 EUR (21 % btw) = EUR; - stadsgarage: artikel 136/124-05: 743,80 EUR + 156,20 EUR (21 % btw) = 900 EUR; - kinderdagverblijf Driekoningen: artikel 84401/124-05: 2.479,34 EUR + 520,66 EUR (21 % btw) = EUR; - voor het reinigen en huren of reinigen van keuken- en badlinnen en dergelijke: - basisscholen: artikel 720/124-06: 1.983,47 EUR + 416,53 EUR (21 % btw) = EUR; - stadhuis en deelgemeenten: artikel 104/124-48: 2.892,56 EUR + 607,44 EUR (21 % btw) = EUR; - politiezone: artikel 33001/124-06: 4.132,23 EUR + 867,77 EUR (21 % btw) = EUR. De bestelbons worden opgemaakt en opgevolgd door de dienst logistiek. 25. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: leveren van diverse materialen voor en herstellingen aan dienstvoertuigen: opmaken bestelbons Het college beslist, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, akkoord te gaan met het opmaken van volgende bestelbons voor de stadsgarage voor het leveren van diverse materialen voor en herstellingen aan dienstvoertuigen tijdens het dienstjaar 2013: - op artikel 136/ (stadsbudget) voor het afhalen van materialen: - Autoparts Prosec, Dendermondsesteenweg 50, 9070 Destelbergen, voor een totaal bedrag van 3.305,79 EUR + 694,21 EUR (21 % btw) = EUR; - Cammaert nv, Kapelanielaan 4, 9140 Temse, voor een totaal bedrag van 4.132,23 EUR + 867,77 EUR (21 % btw) = EUR; - Auto Electro Andries bvba, Grote Baan 79 bus 2, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 3.719,01 EUR + 780,99 EUR (21 % btw) = EUR; - Geesinck bv, Betonweg 8, Industrieterrein De Munt, 8305 AG Emmeloord, Nederland, voor een totaal bedrag van 1.652,89 EUR + 347,11 EUR (21 % btw) = EUR; CBS 14 januari

7 - Van den Keybus nv, Hulstendreef 21, 9111 Belsele, voor een totaal bedrag van 3.719,01 EUR + 780,99 EUR (21 % btw) = EUR; - op artikel 136/ (stadsbudget) voor het herstellen van voertuigen door derden: - Cammaert nv, Kapelanielaan 4, 9140 Temse, voor een totaal bedrag van ,69 EUR ,31 EUR (21 % btw) = EUR; - Auto Electro Andries bvba, Grote Baan 79 bus 2, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 2.479,34 EUR + 520,66 EUR (21 % btw) = EUR; - Tyre Service Center, Aven Ackers 20, 9130 Verrebroek, voor een totaal bedrag van 4.958,68 EUR ,32 EUR (21 % btw) = EUR; - Van den Keybus nv, Hulstendreef 21, 9111 Belsele, voor een totaal bedrag van 6.611,57 EUR ,43 EUR (21 % btw) = EUR; - Garage Lockefeer, Europark-Noord 1, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 6.611,57 EUR ,43 EUR (21 % btw) = EUR; - Car & Truck Service bvba, Eeckelaerthof 38, 9111 Belsele, voor een totaal bedrag van 6.611,57 EUR ,43 EUR (21 % btw) = EUR; - Alkoko nv, Pachtgoedstraat 5, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 4.132,23 EUR + 867,77 EUR (21 % btw) = EUR; - DBM autobanden nv, Hoogkamerstraat 351, 9140 Temse, voor een totaal bedrag van 6.611,57 EUR ,43 EUR (21 % btw) = EUR; - op artikel 33001/ (begroting politiezone) voor het afhalen van materialen door de stadsgarage: - Team VP Lambrechts, Oostjachtpark 7, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 3.305,79 EUR + 694,21 EUR (21 % btw) = EUR; - Autoparts Prosec, Dendermondsesteenweg 50, 9070 Destelbergen, voor een totaal bedrag van 2.479,34 EUR + 520,66 EUR (21 % btw) = EUR; - Garage & Carrosserie Vanhoecke bvba, Prins Boudewijnlaan 117, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 2.479,34 EUR + 520,66 EUR (21 % btw) = EUR; - Autobedrijf Jacobs nv, Industriepark-Noord 2, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 2.479,34 EUR + 520,66 EUR (21 % btw) = EUR; - op artikel 33001/ (begroting politiezone) voor het herstellen van politievoertuigen en motorfietsen door derden: - Interbike, Dokter Vannestestraat 2, 9160 Lokeren, voor een totaal bedrag van 3.305,79 EUR + 694,21 EUR (21 % btw) = EUR; - Autobedrijf Jacobs nv, Industriepark-Noord 2, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 3.305,79 EUR + 694,21 EUR (21 % btw) = EUR; - Garage & Carrosserie Vanhoecke bvba, Prins Boudewijnlaan 117, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 3.305,79 EUR + 694,21 EUR (21 % btw) = EUR. De bestelbonnen moeten het visum van de dienst PBW dragen. De producten moeten worden geleverd met de MSDS-fiches. Machines en werktuigen moeten conform de eisen op het veiligheidsattest zijn. 26. Overige algemene en ondersteunende diensten: centrale aankoopdienst: leveren broodjes, koude schotels en dergelijke voor vergaderingen, recepties,...: opmaken bestelbons Ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, ter uitvoering van de beslissing van 15 januari 2007 en gelet op de vooropgestelde besparingen, het leveren van diverse broodjes, koude schotels en dergelijke toe te wijzen aan Den Azalee vzw - Catering De Wilg, Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas (= 2/3 van de gevraagde bons) en beslist akkoord te gaan met het opmaken van volgende bestelbons: - artikel 101/123-48: EUR voor broodjes en koude schotels college en gemeenteraad; - artikel 7641/123-48: 500 EUR voor broodjes vergaderingen sportoverleg. CBS 14 januari

8 Het college beslist akkoord te gaan met het opmaken van volgende bestelbons voor het leveren van diverse broodjes, koude schotels en dergelijke (= 1/3 van de gevraagde bons), als volgt: - Winny s, Houtbriel 5, 9100 Sint-Niklaas: 750 EUR (artikel 101/123-48) voor koude schotels en broodjes voor het college; - Centerken, Stationsstraat 131, 9100 Sint-Niklaas: 750 EUR (artikel 101/123-48) voor koude schotels en broodjes voor het college; - Thyssen, Kokkelbeekstraat 61, 9100 Sint-Niklaas: 500 EUR (artikel 101/123-48) voor beleg en ontbijt vergaderingen college en gemeenteraad; - Vara Pic-Nic, Plezantstraat 23, 9100 Sint-Niklaas: 150 EUR (artikel 104/123-06) voor allerlei broodjes schepenen en personeel; - Vara Pic-Nic, Plezantstraat 23, 9100 Sint-Niklaas: 150 EUR (artikel 7641/123-48) voor broodjes vergaderingen sportoverleg. 27. Overige algemene en ondersteunende diensten: centrale aankoopdienst: stad en OCMW: leveren kopieer- en printerpapier: afsluiten raamcontract: toewijzing In zitting van 8 oktober 2012 besliste het college principieel akkoord te gaan met het opstarten van een algemene offerteaanvraag voor het leveren van kopieer- en printerpapier gedurende een periode van minimum 1 jaar en maximum 2 jaar, in synergie met het OCMW. De raad van het OCMW ging in zitting van 25 oktober 2012 akkoord met het principe van synergie. Artikel 3 In overeenstemming met: - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; - het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken; - het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en de bijlage (algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies van openbare werken); - alle latere aanvullingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking en de hiernavolgende aanvullingen en wijzigingen, kan deze opdracht worden toegewezen na algemene offerteaanvraag. Artikel 4 In het bestek werden volgende gunningscriteria opgenomen: - inschrijvingsbedrag(en) (65 punten); - overige aspecten (35 punten), verdeeld als volgt: - de milieuvriendelijkheid van het papier evenals van het fabricageproces (15 punten); - kwaliteit van het aangeboden papier (de beoordeling zal gebeuren op basis van testen uitgevoerd op enerzijds onze professionele kopieermachines, namelijk Océ Varioprint 2110 Titanium en kleurencopier Konica Minolta Bizhub C5500 en op de diverse inkt- en laserprinters en anderzijds op basis van de technische fiches van het aangeboden papier) (15 punten); - de zekerheid van bevoorrading, leveringsvoorwaarden, opvolging van bestellingen, leveringen, facturatie, service na verkoop, (5 punten). Artikel 5 Deze aangelegenheid werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen op 8 oktober 2012 en in het Publicatieblad van de Europese Unie op 12 oktober Artikel 6 Uit het proces-verbaal van opening van 16 november 2012 om 11 uur is gebleken dat 5 firma's een offerte CBS 14 januari

9 hebben ingediend, namelijk: - Inapa Belgium nv, A. Vaucampslaan 30, 1654 Huizingen; - Papyrus nv, Internationalelaan 55 bus 33, 1070 Anderlecht; - BührmannUbbens nv, Duffelsesteenweg 160, 2550 Kontich; - Océ Belgium nv, Berkenlaan 3, 1831 Diegem; - Igepa Belux nv, Nijverheidslaan 4, 9880 Aalter. Artikel 7 Uit een eerste nazicht van de ingediende offertes is gebleken dat het dossier van Igepa Belux nv onvolledig is: het officiële offerteformulier, dat moet worden ondertekend door de inschrijver, zit niet in het dossier. Vermits dit een substantiële vormvereiste is, werd de firma bijgevolg niet weerhouden voor dit dossier. De firma werd hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht via aangetekende brief op 23 november Artikel 8 Op basis van de ingediende prijzen en voorwaarden enerzijds en de bepalingen in het bestek anderzijds werd het gunningsverslag opgemaakt (als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting), waaruit blijkt dat volgende firma's de hoogste scores per perceel behaalden: - perceel 1: wit papier: Océ Belgium nv uit Diegem; - perceel 2: gekleurd papier: BührmannUbbens nv uit Kontich. Artikel 9 Het college beslist, gelet op de gunstige visa van de financieel beheerder van het stadsbestuur en de OCMW-ontvanger, het leveren van kopieer- en printerpapier op afroep voor de administratieve diensten van het stadsbestuur en het OCMW, gedurende een periode van minimum 1 jaar en maximum 2 jaar toe te wijzen als volgt: - perceel 1: wit papier: aan Océ Belgium nv, Berkenlaan 3, 1831 Diegem, met papier type Trend White, Nautilius Classio, Red label en Top Colour, formaat A4, A3 en SRA3 en volgend gewicht: 80 g, 90 g, 115 g, 120 g, 160 g, 200 g en 350 g, tegen volgende bedragen: - gerecycleerd wit (Trend White + Nautilius Classio): - Din A4-80 g: 4,38 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A3-80 g: 8,76 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A4-90 g: 4,99 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A3-90 g: 9,99 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A4-120 g: 6,66 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A3-120 g: 13,32 EUR per bladen (exclusief btw); - wit papier (Red Label): - Din A4-80 g: 5,30 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A3-80 g: 10,60 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A4-120 g: 8,04 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A3-120 g: 16,56 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A4-160 g: 11,28 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A3-160 g: 23,16 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A3-200 g: 34,36 EUR per bladen (exclusief btw); - SRA3 papier (Top Colour): - SRA3-90 g: 18,76 EUR per bladen (exclusief btw); - SRA3 SILK g: 29,20 EUR per bladen (exclusief btw); - SRA3-160 g: 35,76 EUR per bladen (exclusief btw); - SRA3-350 g: 86,56 EUR per bladen (exclusief btw); de leveringstermijn bedraagt 1 werkdag; - perceel 2: gekleurd papier: BührmannUbbens nv, Duffelsesteenweg 160, 2250 Kontich, met papier type Trophée - Clairefontaine, tegen volgende bedragen : prijs per bladen (exclusief btw) pasteltinten felle kleuren DIN A4-80 g 6,85 EUR 8,31 EUR CBS 14 januari

10 DIN A3-80 g 11,90 EUR 13,76 EUR DIN A4-120 g 13,70 EUR 16,60 EUR DIN A3-120 g 23,88 EUR 28,88 EUR DIN A4-160 g 16,66 EUR 19,96 EUR DIN A3-160 g 33,32 EUR 39,91 EUR DIN A4-210 g 30,28 EUR 30,28 EUR De leveringstermijn bedraagt 1 werkdag. De levering gebeurt per volledige dozen. Franco levering vanaf 150 EUR netto. 28. Overige verrichtingen betreffende de brandweer: afsluiten van een technisch beheerscontract: toewijzing In zitting van 24 oktober 2011 besliste het college om het technisch beheerscontract voor het SteM Zwijgershoek, voor een minimum duur van 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met een maximum van 5 jaar, toe te wijzen aan GSH Belgium nv, Excelsiorlaan 45, 1930 Zaventem. Het stadsbestuur kan het contract uitbreiden met andere locaties ingeval van een positieve evaluatie. Het college neemt kennis van het feit dat het brandweercomplex voorzien is van verschillende complexe technische installaties, waarvan het onderhoud niet kan worden uitgevoerd door de eigen uitvoerende diensten. Bijgevolg is het noodzakelijk om een gespecialiseerde firma in te schakelen voor het onderhoud. Artikel 3 In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de bijbehorende koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996, beslist het college, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, het afsluiten van een technisch beheerscontract voor het brandweercomplex, voor een minimum duur van 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met een maximum van 4 jaar, met ingang van 1 januari 2013 toe te wijzen aan GSH Belgium nv, Excelsiorlaan 45, 1930 Zaventem, tegen volgende voorwaarden: - forfaitaire kostprijs van de dienstverlening: ,21 EUR ,92 EUR (21 % btw) = ,13 EUR; - totale waarborg op jaarbasis: 5.552,02 EUR ,92 EUR (21 % btw) = 6.717,94 EUR. Dit resulteert in een jaarbedrag van ,23 EUR ,85 EUR (21 % btw) = ,08 EUR. Artikel 4 Het contract zal jaarlijks worden geëvalueerd ten laatste 3 maanden voor het verstrijken van de vervaldag. Het contract wordt automatisch beëindigd bij een negatieve evaluatie. 29. Wegen: gemeentewegen: aankoop van diverse materialen die buiten het raamcontract bouwmaterialen vallen: opmaken bestelbons Het college beslist, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, akkoord te gaan met het opmaken van volgende bestelbons voor de dienst openbare werken voor de aankoop van diverse materialen die buiten het raamcontract bouwmaterialen vallen voor het dienstjaar 2013 als volgt: - voor Bouw- en Tegelhandel Van Den Broeck bvba, Theet 45 a, 9220 Hamme - depot Sint-Niklaas, Lokerse Baan 11-13, 9111 Belsele, voor de aankoop van andere bouwmaterialen volgens noodzaak zoals boordstenen, ezelsbruggen, watergreppels, voor een bedrag van ,80 EUR ,20 EUR (21 % btw) = EUR; - voor Etn. D. Van Riet nv, Wilfordkaai 43, 9140 Temse, voor de aankoop van andere bouwmaterialen bij verlof van de vaste leverancier (het betreft hier uitzonderlijke aankopen), voor een bedrag van CBS 14 januari

11 4.132,23 EUR + 867,77 EUR (21 % btw) = EUR; - voor Dyka Plastics nv, Stuifzandstraat 47, Nolimpark 4004, 3900 Overpelt, voor de aankoop van plastic buizen en benodigdheden, voor een bedrag van 8.264,46 EUR ,54 EUR (21 % btw) = EUR. 30. Overige mobiliteit en verkeer: leveren van een labelmachine voor Den Azalee vzw: principe Het college neemt kennis van de historiek van de problemen en de voorstellen die werden geformuleerd in het dossier van de fietsgraveermachine die in 2011 werd aangekocht bij de firma Marcopack, Bergensesteenweg 709, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, voor het fietspunt De Versnelling van Den Azalee vzw. Het college beslist principieel akkoord te gaan met de overname van de fietsgraveermachine door de firma Marcopack, namelijk: terugname van het toestel tegen EUR (= 50 % van de aankoopwaarde, exclusief btw) en betaling van een schadevergoeding van 186,50 EUR. Artikel 3 Het college beslist principieel akkoord te gaan met het opstarten van de procedure voor de aankoop van een labelmachine ter vervanging van de huidige fietsgraveermachine. De raming voor de labelmachine bedraagt EUR EUR (21 % btw) = EUR. Artikel 4 Het college geeft opdracht aan de dienst logistiek de procedure voor het leveren van een labelmachine op te starten. 31. Overig afvalbeheer: ophalen en verwerken van afvalstoffen: afsluiten raamcontract: toewijzing In zitting van 9 juli 2012 besliste het college principieel akkoord te gaan met het opstarten van een nieuwe procedure voor het ophalen en verwerken van afvalstoffen van het stadsbestuur. In overeenstemming met: - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de bijbehorende koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - milieuvergunningsdecreet van 1985 met latere wijzigingen en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten; - het materialendecreet; - de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, kan deze opdracht worden gegund na onderhandelingsprocedure met bekendmaking op Europees niveau. Artikel 3 De opdracht omvat 6 percelen: - perceel 1: verwerken inerte afvalstoffen; - perceel 2: verwerken straatgrachtenslib; - perceel 3: verwerken van veegvuil; - perceel 4: ophalen en verwerken van slib van KWS-afscheiders; - perceel 5: reinigen van riolen en duikers; - perceel 6: verwerken van slib uit kolken, riolen en duikers. De duur van de opdracht is 5 jaar (tot 31 december 2017). Wanneer de inschrijver zijn vergunning of de nodige erkenningen verliest in de loop van het contract kan de stad zonder opzegvergoeding een einde maken aan het contract. CBS 14 januari