SCHOOLPLAN OP C.B.S. DE ARK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan AX Zwolle 0

2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Missie Vivente: Visie Vivente: Missie en visie van de Ark Doel schoolplan Samenhang in het schoolplan Totstandkoming Communicatie over het schoolplan Missie, kernideologie, mission-statement en visie van onze school Inleiding Onze Vivente missie : Kernideologie van onze school uitgedrukt in de kernwaarden: Onze strategische doelen zijn : Positionering Positionering in de wijk en onze visie Onderwijskundige vormgeving Inleiding Wettelijke opdracht van het onderwijs Ononderbroken ontwikkeling Brede ontwikkeling Multiculturele samenleving Kerndoelen Kinderen, die extra zorg behoeven Leerling-gebonden financiering Personeelsbeleid Inleiding Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid Kwaliteitszorg Afstemming en samenwerking Samenvatting veranderpunten Inleiding Overzicht veranderpunten per strategisch doel Bijlage 1 bij hoofdstuk Bijlage 2 hoofdstuk Bijlage 3 hoofdstuk Bijlage 4 hoofdstuk

3 1 Inleiding Onze school is onderdeel van de stichting Vivente. Samen met de andere 15 scholen van Vivente hebben we een missie en een visie ontwikkeld 1.1 Missie Vivente: Vivente verzorgt op professionele wijze kwalitatief hoogwaardig onderwijs vanuit het geloof in God zoals verwoord in de bijbel. Medewerkers van Vivente committeren zich in hun gedrag aan de waarden die voor Vivente als volgt zijn verwoord: Ieder mens is een parel in Gods hand Leven doen we met elkaar Verantwoordelijkheid dragen we samen Leren doen we in een veilig schoolklimaat Onderwijs houden we in beweging 1.2 Visie Vivente: De Vivente scholen staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en bevorderen dit door: Maximale ontplooiing van de talenten van kinderen kinderen voor te bereiden op een wereld waarin kennis, veerkracht, flexibiliteit en competenties zoals samenwerken en informatie verwerken de basis vormen. Opbrengsten en goede resultaten te zien als een vanzelfsprekende waarde Aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van kinderen Te werken op basis van leerdoelen We kunnen deze missie en visie waar maken door de mensen die bij Vivente werken. Daarom wil Vivente staan voor goed werkgeverschap door: Vertrouwen te tonen in haar medewerkers en verbinding te verwachten Een professionele cultuur na te streven Van medewerkers eigenaarschap te vragen Het waarmaken van deze missie en visie vraagt van Vivente om in het hart van de samenleving te staan door: Het aangaan van partnerschap met ouders Te werken vanuit de keten waarbinnen de opvoeding en onderwijs plaatsvindt Voor ons schoolplan is bovenstaande het vertrekpunt. De ontwikkelingsrichting van onze school past hierbij. In de bijlage vindt u een samenvatting van het strategisch beleid van Vivente. 1.3 Missie en visie van de Ark De scholen van Vivente hebben gezamenlijk hun missie geformuleerd. Daarvan afgeleid is het missie statement en de visie voor onze school geformuleerd. 1.4 Doel schoolplan In dit schoolplan staan de keuzes voor de nabije toekomst. Beschreven zijn waartoe onze school bestaat(de missie) en wat onze richting wordt in deze schoolplanperiode. We geven aan hoe ons onderwijs is ingericht en welke verbeteringen we willen aanbrengen. Met ons schoolplan willen we het CvB (college van bestuur), MR, team, ouders en omgeving 2

4 laten zien hoe we ons onderwijs vorm geven. 1.5 Samenhang in het schoolplan Bij onze strategische keuzes is onze visie de leidraad. Onze visie is vormgegeven op grond van de visie van Vivente, zoals hierboven beschreven. In hoofdstuk 2 vindt u de formulering van ons mission statement, onze visie en de samenhang van onze visie met de visie van Vivente. Hoofdstuk 3 beschrijft hoe we ons onderwijs vormgeven en welke veranderingen we daarin willen aanbrengen. In hoofdstuk 4 leest u of welk aanvullend beleid de school heeft t.a.v. personeel en evt. personele consequenties, die te voorzien zijn voor de periode Hoofdstuk 5 beschrijft hoe we onze kwaliteit volgen. In hoofdstuk 6 staat hoe we omgaan met afstemming en samenwerking. In hoofdstuk 7 vindt u een samenvatting van onze verbeterpunten. Op basis van de genoemde verbeterpunten en de ontwikkelingen in de loop van de tijd wordt per jaar een gedetailleerd actieplan met financiële verantwoording uitgewerkt en uitgevoerd onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het CvB van Vivente en de directie. 1.6 Totstandkoming Dit schoolplan is tot stand gekomen onder leiding van de directie in samenspraak met het team, het managementteam en de medezeggenschapsraad. In bijeenkomsten met het team is de kernideologie van de school vastgesteld en heeft de school haar gedurfde en gedroomde werkelijkheid geformuleerd. Dat heeft geresulteerd in een visie op het onderwijs en op de ontwikkeling van kinderen. In het MT en het team zijn de beleidsvoornemens bespoken en hebben de teamleden de gelegenheid gehad te reageren op de verschillende keuzes. De medezeggenschapsraad is hierover geïnformeerd en heeft ingestemd met de uitgangspunten van ons onderwijs en de beleidsvoornemens zoals in dit schoolplan verwoord. De evaluatie van de vorige periode heeft plaatsgevonden op grond van de volgende gegevens: de evaluatie van het schoolplan van de school, dat is opgesteld in 2011 het rapport van de inspectie d.d.25 mei 2010 de kwaliteitsrapportage van 2008 en 2010 de bevindingen van de interne audit 2008 en 2010 andere evaluaties nl de kwaliteitsmatrix van Vivente en evaluaties van de jaarplannen de CITO scores van (trendanalyses) de omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en de samenwerking met de daar aanwezige instanties en instellingen uitkomsten van een sterkte zwakte analyse van de school en een sterkte zwakte analyse Op basis van bovenstaande analyse is de visie van de periode bijgesteld. Hierop volgend zijn de strategische keuzes voor geformuleerd. De directie en het schoolteam zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit schoolplan Het CvB stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het ondersteunen en bewaken van dit schoolplan. De directie stelt het CvB, de ouders en de MR jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen. 3

5 1.7 Communicatie over het schoolplan In de schoolgidsen in de periode worden de uitwerkingen van de strategische doelstellingen opgenomen. Via de website van Vivente is het strategisch plan van Vivente te lezen. (www.vivente.nu) Via de site van school ( is in 2012 het jaarplan van de school in te zien. 2 Missie, kernideologie, mission-statement en visie van onze school 2.1 Inleiding Vanuit de Vivente missie willen wij een missie statement formuleren voor onze school. Deze werken we uit in onze visie. 2.2 Onze Vivente missie : Vivente verzorgt op professionele wijze kwalitatief hoogwaardig onderwijs vanuit het geloof in God zoals verwoord in de bijbel. Medewerkers van Vivente committeren zich in hun gedrag aan de waarden die voor Vivente als volgt zijn verwoord: Ieder mens is een parel in Gods hand Leven doen we met elkaar Verantwoordelijkheid dragen we samen Leren doen we in een veilig schoolklimaat Onderwijs houden we in beweging 2.3 Kernideologie van onze school uitgedrukt in de kernwaarden: ~dat wat er altijd is en behouden moet blijven~ Kernwaarden: Bij onze kernopdracht staan de volgende kernwaarden centraal: Christelijk Veiligheid Plezier en geluk Kennisoverdracht Innovatie Zelfstandigheid Christelijk God heeft jou gemaakt zoals je bent, en zo mag je zijn. Je bent prachtig en uniek! Dat is ons uitgangspunt als Christelijke basisschool, en wij willen dat dit uitgangspunt tot leven komt in de omgang met elkaar. Omgang met de leerlingen, de ouders maar ook de externe contacten. De bijbel inspireert ons in ons dagelijks handelen. Het helpt ons in het liefhebben van de ander, onze aarde en onszelf. Veiligheid Wij geloven er in dat een leerling pas tot leren komt wanneer hij / zij zich veilig voelt. Deze veiligheid willen wij bieden door leerlingen het gevoel te geven dat zij worden gezien. Gezien als uniek persoon en wat deze persoon nodig heeft. Het aangeven v an grenzen en het hanteren van enkele schoolregels geven ons houvast om deze veiligheid te bereiken en 4

6 resulteert in een respectvolle omgang met elkaar. Onze intentie is dan ook: We doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen. Plezier en geluk In het verlengde van veiligheid ligt plezier en geluk. Ons motto is: Geluk vermenigvuldigt door te delen. Dat betekent dat wij veel activiteiten gezamenlijk vormgeven. In een fijne sfeer leren en ontdekken, samen met elkaar, draagt bij aan geluk. Vanuit naastenliefd e gunnen en wensen wij elkaar geluk. We proberen onze activiteiten hier zo veel mogelijk op in te richten. Dat betekent ook dat we leerlingen helpen moeilijkheden te overwinnen zodat zij de kans krijgen geluk te ervaren. Kennisoverdracht Kennisoverdracht is onze hoofdopdracht. Leerlingen cognitief ontwikkelen om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst. We vinden het belangrijk om de leerlingen nieuwsgierig te maken naar de onderwerpen van de toekomst en richten ons lesprogramma hier op in. Het gegeven talent van ieder is daarbij het uitgangspunt. Innovatie Wij begeleiden en leiden de leerlingen niet op voor de dag van vandaag, maar voor de toekomst. Dit betekent dat wij mee willen gaan met de tijd en ons openstellen voor nieuwe ontwikkelingen. Vanuit de zorg voor elkaar en voor de wereld is het opdoen van kennis en innovatie een kans om het hoofd te bieden aan de problemen die we tegenkomen. Zelfstandigheid Leerlingen opleiden voor de toekomst is ook leerlingen begeleiden in het zelfstandig worden. Leerlingen hebben een stevige basis m.b.t. hun cognitie en hun sociaal emotionele vermogens. We zien zelfstandigheid als een menselijke behoefte en kans om krachtig door het leven te gaan. Onze missie: Christelijke basisschool de Ark levert een bijdrage aan een betere en gelukkiger samenleving door kinderen te leren de wereld creatief, ondernemend, innovatief en verantwoord tegemoet te treden. Onze visie: De Ark is een christelijke basisschool midden in de samenleving die kinderen hun talenten laat ontwikkelen. Dankzij gericht gebruik van nieuwe media en technologie doen we recht aan de behoefte die kinderen hebben zich langs eigen wegen te ontwikkelen. Door goede samenwerking met ouders, buurt en partners wordt er vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen. In de activiteiten op school is het altijd duidelijk aan welke doelen wordt gewerkt. Ons onderwijs is kindgericht en daardoor doelgericht. De school voelt zich vanuit haar christelijke identiteit verantwoordelijk voor een duurzame samenleving en houdt hiermee rekening bij de inrichting van het onderwijs. De school biedt heldere kaders en duidelijke verwachtingen waardoor ruimte en veiligheid bestaat voor een optimale talentontwikkeling. 5

7 2.4 Onze strategische doelen zijn : 1. Verbinding - Van intern gerichte organisatie naar een organisatie ontwikkelen die in constante verbinding staat met de omgeving waardoor de school de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school, ouders en partners voor de ontwikkeling van kinderen handen en voeten geeft; 2. Innovatie - Aspecten van duurzaamheid en innovatieve vormen van onderwijs (nieuwe media / ICT) ontwikkelen, om creativiteit te bevorderen en ondernemend te kunnen zijn. 3. Talentontwikkeling Talenten van kinderen centraal stellen in ons onderwijs en het loslaten van de te grote nadruk op het deficiet; 4. Doelgerichtheid - Doelen voor kinderen centraal stellen waardoor methodes worden gezien als mogelijk hulpmiddel, waarbij er meer ruimte voor eigen routes in het ontwikkelproces van kinderen komt. 5. Duurzaamheid - Tonen van verantwoordelijkheid t.a.v. een duurzame samenleving; o.a. door initiatieven aangaande milieu en opvoeding 6. Gedrag Verbeteren van duurzame relaties op school met elkaar en met onze omgeving. 2.5 Positionering Op grond van de door ons verzamelde gegevens beschrijven we in deze paragraaf onze positionering in de wijk. De school staat in de wijk Zwolle-Zuid en is gestart in Het leerlingenaantal lag al een flink aantal jaren vrij stabiel rond de 375. De laatste 6 jaren is de school verder gegroeid naar een omvang van rond de 400 leerlingen. Daarmee heeft het ongeveer de helft van alle kinderen uit de buurt op school. De Ark staat bekend als een degelijke school die het onderwijs op orde heeft en zorgleerlingen een goed aanbod verschaft. Ouders kiezen de school om: de thuisnabijheid, de kwaliteit van het onderwijs en de zorg, het christelijke karakter en het schoolconcept. Veel ouders werken allebei en doen daardoor ook een beroep op de tussenschoolse opvang. Ook van de buitenschoolse opvang wordt steeds meer gebruik gemaakt. Ouders hechten aan hoge resultaten van hun kinderen en hechten zeer aan een veilige en plezierige omgeving. Ouders willen over het algemeen graag betrokken zijn bij de ontwikkelingen van hun kind op school en de school zelf. De wijk waarin de school staat bestaat voor het grootste deel uit koopwoningen en voor een kleiner deel uit huurwoningen. Uit de demografische gegevens van de wijk blijkt dat het aantal kinderen in de buurt langzaam maar zeker af gaat nemen. De school staat naast een openbare Daltonschool en op steenworp afstand staan diverse andere scholen van verschillende denominatie en/of onderwijskundige identiteit. 2.6 Positionering in de wijk en onze visie Op basis van de analyse in 2.5 geven we in onderstaand schema weer welke aspecten van de visie al zijn gerealiseerd, aan welke nog aan gewerkt moet worden en waar we in dat geval rekening mee moeten houden. 6

8 Aspecten van de visie Dit hebben we al gerealiseerd Dit moet nog worden gerealiseerd of verbeterd Hier moeten rekening mee houden Dit moeten we borgen Vergroten ouderbetrokkenheid Tweedaagse teamtraining CPS ouderbetrokkenheid Website, schoolgids, nieuwsbrief, etc.. School werkt met Parnassys, Ouderpanels gestart Afstemming en samenwerking vergroten met ouders o.m. middels nieuwsbrieven per groep via mail Beleidsstukken online Meer zeggen (laten zien) wat we doen in nieuwsbrief en op website ouderportal Parnassys Doen we wat we zeggen? Actueel houden Beheersbaarheid voor iedere leerkracht Binnen de koers van de school blijven. Kennis van leerkrachten van beleidsstukken In taakgroepstructuur borging Planning en opzet ouderpanels meer samen met ouders. Verbinding met omgeving Muziekschool in schoolgebouw BSO en VSO Allio in schoolgebouw Relaties met zorgpartners Ouders / partners / omgeving laten samenwerken met school bij vormgeving en uitvoering onderwijs Beheersbaarheid voor uitvoerenden en doelgerichtheid Duurzame relatie opbouwen Taakgroep Huisstijl Nieuwe huisstijl doorvoeren Consequent invoeren In MT op agenda 7

9 3 Onderwijskundige vormgeving 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze invulling gegeven wordt aan de wettelijke opdracht van het onderwijs uitgaande van de missie en visie van de school voor de komende periode. In de bijlage vindt u het Vivente beleid. 3.2 Wettelijke opdracht van het onderwijs In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. Hieronder geven we aan op welke wijze wij invulling geven aan deze wettelijke eisen. 3.3 Ononderbroken ontwikkeling Artikel 8 lid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Wij geven dit vorm door uit te gaan van de kerndoelen en onze onderwijsmethodieken hierop af te stemmen. De verdere uitwerking hiervan is beschreven in het BAS boekje (zie bijlage). 3.4 Brede ontwikkeling Artikel 8 lid 2 wpo geeft aan: Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van noodzakelijke kennis en leren van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Wij geven dit vorm door 3.5 Multiculturele samenleving Artikel 8 lid 3 wpo geeft aan: a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Wij geven dit vorm door gebruik te maken van Trefwoord en Wereldwijd Geloven. Verder zijn er in de schoolloopbaan verschillende activiteiten in dit kader. Zo hebben we ieder jaar de Vriendschapsweek waarin begrip en waardering wordt ontwikkeld voor anderen of andersdenkenden. En zo zijn er excursies naar bijvoorbeeld de synagoge in Zwolle. Ook nemen bij toerbeurt leerlingen deel aan de leerlingenraad. 3.6 Kerndoelen Artikel 9 lid 5 wpo geeft aan: ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot en met vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld. Wij doen dit op de hieronder beschreven wijze Nederlandse taal: Hieronder wordt begrepen: Mondeling taalonderwijs Schriftelijk taalonderwijs Taalbeschouwing waaronder strategieën 8

10 Mondeling taalonderwijs Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Schatkist, Trefwoord en Taalverhaal Daarmee voldoen we aan de kerndoelen De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Kringgesprekken, tweegesprekken, presentaties, en andere gespreksvormen of werkvormen die in de methoden worden aangedragen. Schriftelijk taalonderwijs Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Taalverhaal Daarmee voldoen we aan de kerndoelen De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Zie schoolgids Taalbeschouwing waaronder strategieën Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Taalverhaal. Daarmee voldoen we aan de kerndoelen De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Zie schoolgids Engelse taal: Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Junior en eigen ontwikkeld materiaal en materialen van Early Bird Daarmee voldoen we aan de kerndoelen De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Zie schoolgids Rekenen: Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Pluspunt, Met sprongen vooruit en Schatkist. Daarmee voldoen we aan de kerndoelen De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Zie schoolgids. 9

11 3.6.4 Orientatie op jezelf en de wereld (wereldoriëntatie): Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Meander Brandaan Daarmee voldoen we aan de kerndoelen De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Zie schoolgids Mens en samenleving: Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Kinderen en hun sociale talenten Kanjertraining Daarmee voldoen we aan de kerndoelen De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Lessen conform training Natuur en techniek, ruimte en tijd: Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Nieuws uit de Natuur en Natuurlijk Daarmee voldoen we aan de kerndoelen De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Conform methode Eigen aanvulling bij de kerndoelen: Godsdienstonderwijs Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Trefwoord De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Conform methode Uren per vakgebied per week > Vakgebied: groep 1 en 2 Groep: 1 2 >>> GODSDIENSTIGE VORMING 1 en >>> Luisteren 1 en >>> SPELEN EN WERKEN 1 en >>> SPEL EN BEWEGING 1 en >>> GEZ. GEDR. / SOC.EM.ONTW. 1 en >>> REKENVOORWAARDEN 1 en >>> KRING 1 en >>> TAALACTIVITEIT 1 en >>> MUZIEK 1 en

12 >>> FRUIT ETEN 1 en T 1 en totaal per week: Vakgebied: groep 3 t/m 8 Groep: >>> GODSDIENSTONDERWIJS 3 t/m >>> TAAL / SCHRIJVEN 3 t/m kringgesprek * 3 t/m aanv. lezen / taal / spelling taal / stellen / spelling 4 t/m begrijpend lezen 4 t/m technisch lezen 4 t/m ,45 0,45 schrijven 3 t/m >>> REKENEN EN WISKUNDE 3 t/m rekenen en wiskunde 3 t/m >>> ENGELSE TAAL*** 7 en >>> ZAAKVAKKEN 3 t/m wereldoriëntatie ** 3, 4; 7, aardrijkskunde 5 t/m geestelijke stromingen 7 en geschiedenis 5 t/m staatsinrichting natuur / gezond gedrag 3 t/m verkeer 3 t/m >>> EXPRESSIEVAKKEN 3 t/m muziek / dans 3 t/m soc.em.ontw. / drama 3 t/m tekenen 3 t/m handvaardigheid 3 t/m >>> LICH. OEFENING 3 t/m >>> PAUZE 3 t/m >>> DAG-/WEEKTAAK 3 t/m taal schrijven begrijpend lezen engelse taal (7/8) rekenen en wiskunde zaakvakken T totaal per week: * kringgesprek: > gr. 3/8 voor de maandagochtend. ** wereldoriëntatie: > gr. 3/4 Natuurlijk; gr. 7/8 TV-weekjournaal. *** Engels wordt zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden in andere lessen in groep 1 t/m 8 1 1

13 Totaal aantal uren per vak is vak+tijd bij Dag-/Weektaak: Bijv.: rekenen groep = 4.45 uren. De vetgedrukte getallen zijn de totalen van de getallen eronder Veranderpunten bij leergebieden Veranderpunten bij leergebieden Dit is al gerealiseerd Dit vraagt verbetering We houden rekening met Dit borgen we door Talentontwikkeling en doelgerichtheid BAS Rekenscores voldoende Kennis omtrent effectieve instructie Rekenverbetertraject Vivente Rekensterk automatiseren en effectieve instructie Draagvlak Taakgroep Rekenen beschreven globale doorgaande lijn start gemaakt met in alle leerjaren Engels vanaf groep 1 invoeren; het verder ontwikkelen van een goed aanbod planning andere ontwikkelactiviteiten Taakgroep Engels Doelgericht en ondernemend HGW training Verfijnen en team verbeteren van Werken middels HGW na groepsbesprekingen handelingsgericht werken; leren beter doelen (smart te ) formuleren; Werken met Invoeren handelingsplannetief ontwikkelperspec- per kind NIO NSCCT BAS Doelgerichtheid in de lessen stimuleren / effectieve instructie; bij maximaal aantal lessen de doelen formuleren en deze aan het eind van de les checken (zoveel mogelijk met kinderen) Eigenaarschap leerkracht Vaardigheid om Smart te formuleren en differentiatie valkuilen Procesdoelen, productdoelen attitudedoelen. en en functionerin Groepsbesprekingen gsgesprekken 1 2

14 Nieuwe methode Gemiddelde leesscores Talentontwikkeling Bekend met projecten Werken al met een lvs Innovatie / ICT Infrastructuur op orde Verbeteren spellingonderwijs door goed doorvoeren nieuwe methode Voortgezet technisch lezen versterken / borgen leeslijn door invoeren van nieuw programma en vergroten samenwerking ouders projectmatiger werken waardoor meer ruimte ontstaat voor eigen route in ontwikkeling Invoeren nieuw leerlingvolgsysteem groepen 1 en 2 Verhogen kwaliteit door meer gebruik te maken van games / ict door mee te draaien in den? pilot met Windesheim en Viventeacademica Afstemmen en integratie onderwijsdoelen en vakinhoud Consequente uitvoering afspraken in hele school Draagvlak Informatie aan ouders leerkrachten leren ruimte te geven Genoeg ruimte talent niet voor gebreken voor en teveel Wat doe je na de signalering? Zien problemen of we mogelijkhe- In bouw en team evalueren (IB coörd.) 3.7 Kinderen, die extra zorg behoeven Artikel 8 lid 4 wpo geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het 1 3

15 onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. In lid 6 staat: De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra zorg behoeven. Op de Ark ziet de begeleidingsstructuur er globaal als volgt uit: Op onze school werken we zoveel mogelijk volgens de principes van het Handelingsgericht werken. We gaan uit van de behoeftes van kinderen en kijken welke interventies het meest effect hebben. In de tweede week van het cursusjaar worden de kinderen met speciale behoeftes nogmaals doorgesproken met de vorige leerkracht. Verder vinden er 3 x per jaar groepsbesprekingen plaats n.a.v. toetsweken en observaties; hierin wordt besproken hoe de bevindingen hun vervolg krijgen in het lesprogramma van alle dag; wat doe je aan de hiaten, hoe pak je het aan qua organisatie, wat heb je nodig etcetera. Na iedere groepsbespreking volgen de tien minutengesprekken om de bevindingen van de groepsbesprekingen met de ouders te bespreken en ook vooral om de deskundigheid van de ouders mee te nemen. Daarna volgen waar nodig de kindbesprekingen met een extern begeleider van het Expertise Centrum. Hierin worden vooral kinderen besproken waar de school handelingsverlegen mee is. We bespreken dan samen hoe we met bepaalde kinderen het beste verder kunnen. Ongeveer 6 weken na de groepsbesprekingen vinden er consultatieve leerlingbesprekingen plaats met de leerkracht en de intern begeleider. Hierin worden vooral die leerlingen besproken waar de leerkracht zorg om heeft maar die niet besproken zijn met de EB-er (extern begeleider c.q. orthopedagoog) Deze cyclus van groepsbespreking-oudergesprekken-kindbespreking-consultatieve leerlingbespreking gebeurt 3x per jaar. Alle interventies gebeuren zoveel mogelijk door de groepsleerkracht zelf of door een leerkrachtondersteuner. De leerkrachtondersteuners worden bekostigd uit de LGF -middelen. Deze komen primair ten goede aan deze kinderen. Het kan voorkomen dat we deze leerlingen koppelen aan andere leerlingen met dezelfde ontwikkelvragen om zo meer efficiëntie te bewerkstelligen. Dat gebeurt altijd in overleg met de ouders van het betreffende geïndiceerde kind. Daar waar het de school niet lukt om belangrijke ontwikkelproblemen aan te pakken, wordt er een vervolg gezocht met ouders. De school is dan alleen een adviserende instantie. Het vervolg kan bijvoorbeeld zijn een verwijzing naar het SO, inschakelen van externe paramedische zorg door ouders zelf bekostigd of bekostigd uit de verzekering van de ouders. Verder biedt de Ark in ieder geval deze extra mogelijkheden: - ieder jaar is er voor ongeveer tien leerlingen een aanbod SOVA training - ouders kunnen in school een gesprek aangaan met Schoolmaatschappelijk werk - Ieder jaar organiseert de school het KIES project voor kinderen waarvan de ouders zijn gescheiden - Ieder jaar is er in groep zeven een assertiviteitstraining gericht op het bij jezelf blijven en de overstap naar het voortgezet onderwijs. - Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen en het organiseren van een goed aanbod in de groepen 6, 7 en 8. Onder meer door de inzet van bevoegde vrijwilligers (Eureka project, Spaans en projecten). 1 4

16 3.8 Leerling-gebonden financiering Op basis van de wettelijke regeling leerling-gebonden financiering kunnen leerlingen met een handicap in het basisonderwijs geplaatst worden. Wij volgen daarbij het protocol LGF van ons samenwerkingsverband. Dit protocol is als bijlage bijgevoegd. Het zorgteam maakt daarbij steeds een analyse van de beginsituatie met als kernpunten: aan welke onderwijskundige voorwaarden voldoet de school om dit kind met een handicap op te vangen? zijn de randvoorwaarden in deze situatie geschikt. Veranderpunten bij onderwijskundige zorg Passend Onderwijs Dit hebben we al gerealiseerd Goede zorgstructuur Start gemaakt met HGW Draagvlak voor thuisnabij onderwijs Dit vraagt verbetering Invoeren van geplande systematische analyses en evaluaties van toetsen en trendanalyses en vergelijkingen, twee keer per jaar met IB/dir en met teamleden Ontwikkelen onderwijszorgprofiel Maken van beschrijving zorgstructuur / zorgplan Beschrijven van effecten van extra begeleiding bij handelingsplan nen en groepsplannen Beschrijven van ontwikkelperspectief We houden Dit borgen we rekening met door Vervolgens daar logische conclusies aan verbinden Controle door IB voor kinderen met achterstand van meer dan 10 dle 1 5

17 4 Personeelsbeleid 4.1 Inleiding Binnen Vivente is er één personeelsbeleid( zie ook de bijlage). Hoe hier op onze school invulling aan wordt gegeven, leest u in dit hoofdstuk. 4.2 Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid In deze paragraaf noemen we de belangrijkste aandachtspunten van personeelsbeleid voor de komende vier jaar. Vivente heeft beleid ontwikkeld ten aanzien van de onderwerpen professionele ontwikkeling, begeleiding nieuwe leerkrachten, taakbeleid, goed werkgeverschap,management development en arbeidsomstandighedenbeleid. Om de professionele ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen heeft Vivente kenniskringen ingericht. De reeds gestarte kenniskringen betreffen rekenen, engelse taal, hoogbegaafdheid en leren met ICT Professionele ontwikkeling - scholing Ermee te gaan werken en dat via taakgroep te borgen Financiële PPOP beperkingen Begeleiding nieuwe leerkrachten Veranderpunten bij Dit is al gerealiseerd begeleiding van nieuwe leerkrachten( schoolgebonden) Nvt Begeleiding door IB-er en koppelen aan maatje Dit vraagt verbetering We houden rekening met Dit borgen we door Verslag opnemen in Veranderpunten Dit is al bij nascholing gerealiseerd (schoolgebonden) Talentontwikkeling Gesprekscyclus met PPOP Dit vraagt verbetering Participatie van teamleden in ontwikkelgroepen of kenniskringen We houden rekening met Dit borgen we door Bespreking in PPOP en in bouwvergaderingen versterken ICT kennis en vaardigheden middels scholing en projecten Bereidheid tot professionaliseren van teamleden personeelsdossier. 1 6