SCHOOLPLAN OP C.B.S. DE ARK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan AX Zwolle 0

2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Missie Vivente: Visie Vivente: Missie en visie van de Ark Doel schoolplan Samenhang in het schoolplan Totstandkoming Communicatie over het schoolplan Missie, kernideologie, mission-statement en visie van onze school Inleiding Onze Vivente missie : Kernideologie van onze school uitgedrukt in de kernwaarden: Onze strategische doelen zijn : Positionering Positionering in de wijk en onze visie Onderwijskundige vormgeving Inleiding Wettelijke opdracht van het onderwijs Ononderbroken ontwikkeling Brede ontwikkeling Multiculturele samenleving Kerndoelen Kinderen, die extra zorg behoeven Leerling-gebonden financiering Personeelsbeleid Inleiding Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid Kwaliteitszorg Afstemming en samenwerking Samenvatting veranderpunten Inleiding Overzicht veranderpunten per strategisch doel Bijlage 1 bij hoofdstuk Bijlage 2 hoofdstuk Bijlage 3 hoofdstuk Bijlage 4 hoofdstuk

3 1 Inleiding Onze school is onderdeel van de stichting Vivente. Samen met de andere 15 scholen van Vivente hebben we een missie en een visie ontwikkeld 1.1 Missie Vivente: Vivente verzorgt op professionele wijze kwalitatief hoogwaardig onderwijs vanuit het geloof in God zoals verwoord in de bijbel. Medewerkers van Vivente committeren zich in hun gedrag aan de waarden die voor Vivente als volgt zijn verwoord: Ieder mens is een parel in Gods hand Leven doen we met elkaar Verantwoordelijkheid dragen we samen Leren doen we in een veilig schoolklimaat Onderwijs houden we in beweging 1.2 Visie Vivente: De Vivente scholen staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en bevorderen dit door: Maximale ontplooiing van de talenten van kinderen kinderen voor te bereiden op een wereld waarin kennis, veerkracht, flexibiliteit en competenties zoals samenwerken en informatie verwerken de basis vormen. Opbrengsten en goede resultaten te zien als een vanzelfsprekende waarde Aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van kinderen Te werken op basis van leerdoelen We kunnen deze missie en visie waar maken door de mensen die bij Vivente werken. Daarom wil Vivente staan voor goed werkgeverschap door: Vertrouwen te tonen in haar medewerkers en verbinding te verwachten Een professionele cultuur na te streven Van medewerkers eigenaarschap te vragen Het waarmaken van deze missie en visie vraagt van Vivente om in het hart van de samenleving te staan door: Het aangaan van partnerschap met ouders Te werken vanuit de keten waarbinnen de opvoeding en onderwijs plaatsvindt Voor ons schoolplan is bovenstaande het vertrekpunt. De ontwikkelingsrichting van onze school past hierbij. In de bijlage vindt u een samenvatting van het strategisch beleid van Vivente. 1.3 Missie en visie van de Ark De scholen van Vivente hebben gezamenlijk hun missie geformuleerd. Daarvan afgeleid is het missie statement en de visie voor onze school geformuleerd. 1.4 Doel schoolplan In dit schoolplan staan de keuzes voor de nabije toekomst. Beschreven zijn waartoe onze school bestaat(de missie) en wat onze richting wordt in deze schoolplanperiode. We geven aan hoe ons onderwijs is ingericht en welke verbeteringen we willen aanbrengen. Met ons schoolplan willen we het CvB (college van bestuur), MR, team, ouders en omgeving 2

4 laten zien hoe we ons onderwijs vorm geven. 1.5 Samenhang in het schoolplan Bij onze strategische keuzes is onze visie de leidraad. Onze visie is vormgegeven op grond van de visie van Vivente, zoals hierboven beschreven. In hoofdstuk 2 vindt u de formulering van ons mission statement, onze visie en de samenhang van onze visie met de visie van Vivente. Hoofdstuk 3 beschrijft hoe we ons onderwijs vormgeven en welke veranderingen we daarin willen aanbrengen. In hoofdstuk 4 leest u of welk aanvullend beleid de school heeft t.a.v. personeel en evt. personele consequenties, die te voorzien zijn voor de periode Hoofdstuk 5 beschrijft hoe we onze kwaliteit volgen. In hoofdstuk 6 staat hoe we omgaan met afstemming en samenwerking. In hoofdstuk 7 vindt u een samenvatting van onze verbeterpunten. Op basis van de genoemde verbeterpunten en de ontwikkelingen in de loop van de tijd wordt per jaar een gedetailleerd actieplan met financiële verantwoording uitgewerkt en uitgevoerd onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het CvB van Vivente en de directie. 1.6 Totstandkoming Dit schoolplan is tot stand gekomen onder leiding van de directie in samenspraak met het team, het managementteam en de medezeggenschapsraad. In bijeenkomsten met het team is de kernideologie van de school vastgesteld en heeft de school haar gedurfde en gedroomde werkelijkheid geformuleerd. Dat heeft geresulteerd in een visie op het onderwijs en op de ontwikkeling van kinderen. In het MT en het team zijn de beleidsvoornemens bespoken en hebben de teamleden de gelegenheid gehad te reageren op de verschillende keuzes. De medezeggenschapsraad is hierover geïnformeerd en heeft ingestemd met de uitgangspunten van ons onderwijs en de beleidsvoornemens zoals in dit schoolplan verwoord. De evaluatie van de vorige periode heeft plaatsgevonden op grond van de volgende gegevens: de evaluatie van het schoolplan van de school, dat is opgesteld in 2011 het rapport van de inspectie d.d.25 mei 2010 de kwaliteitsrapportage van 2008 en 2010 de bevindingen van de interne audit 2008 en 2010 andere evaluaties nl de kwaliteitsmatrix van Vivente en evaluaties van de jaarplannen de CITO scores van (trendanalyses) de omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en de samenwerking met de daar aanwezige instanties en instellingen uitkomsten van een sterkte zwakte analyse van de school en een sterkte zwakte analyse Op basis van bovenstaande analyse is de visie van de periode bijgesteld. Hierop volgend zijn de strategische keuzes voor geformuleerd. De directie en het schoolteam zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit schoolplan Het CvB stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het ondersteunen en bewaken van dit schoolplan. De directie stelt het CvB, de ouders en de MR jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen. 3

5 1.7 Communicatie over het schoolplan In de schoolgidsen in de periode worden de uitwerkingen van de strategische doelstellingen opgenomen. Via de website van Vivente is het strategisch plan van Vivente te lezen. (www.vivente.nu) Via de site van school ( is in 2012 het jaarplan van de school in te zien. 2 Missie, kernideologie, mission-statement en visie van onze school 2.1 Inleiding Vanuit de Vivente missie willen wij een missie statement formuleren voor onze school. Deze werken we uit in onze visie. 2.2 Onze Vivente missie : Vivente verzorgt op professionele wijze kwalitatief hoogwaardig onderwijs vanuit het geloof in God zoals verwoord in de bijbel. Medewerkers van Vivente committeren zich in hun gedrag aan de waarden die voor Vivente als volgt zijn verwoord: Ieder mens is een parel in Gods hand Leven doen we met elkaar Verantwoordelijkheid dragen we samen Leren doen we in een veilig schoolklimaat Onderwijs houden we in beweging 2.3 Kernideologie van onze school uitgedrukt in de kernwaarden: ~dat wat er altijd is en behouden moet blijven~ Kernwaarden: Bij onze kernopdracht staan de volgende kernwaarden centraal: Christelijk Veiligheid Plezier en geluk Kennisoverdracht Innovatie Zelfstandigheid Christelijk God heeft jou gemaakt zoals je bent, en zo mag je zijn. Je bent prachtig en uniek! Dat is ons uitgangspunt als Christelijke basisschool, en wij willen dat dit uitgangspunt tot leven komt in de omgang met elkaar. Omgang met de leerlingen, de ouders maar ook de externe contacten. De bijbel inspireert ons in ons dagelijks handelen. Het helpt ons in het liefhebben van de ander, onze aarde en onszelf. Veiligheid Wij geloven er in dat een leerling pas tot leren komt wanneer hij / zij zich veilig voelt. Deze veiligheid willen wij bieden door leerlingen het gevoel te geven dat zij worden gezien. Gezien als uniek persoon en wat deze persoon nodig heeft. Het aangeven v an grenzen en het hanteren van enkele schoolregels geven ons houvast om deze veiligheid te bereiken en 4

6 resulteert in een respectvolle omgang met elkaar. Onze intentie is dan ook: We doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen. Plezier en geluk In het verlengde van veiligheid ligt plezier en geluk. Ons motto is: Geluk vermenigvuldigt door te delen. Dat betekent dat wij veel activiteiten gezamenlijk vormgeven. In een fijne sfeer leren en ontdekken, samen met elkaar, draagt bij aan geluk. Vanuit naastenliefd e gunnen en wensen wij elkaar geluk. We proberen onze activiteiten hier zo veel mogelijk op in te richten. Dat betekent ook dat we leerlingen helpen moeilijkheden te overwinnen zodat zij de kans krijgen geluk te ervaren. Kennisoverdracht Kennisoverdracht is onze hoofdopdracht. Leerlingen cognitief ontwikkelen om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst. We vinden het belangrijk om de leerlingen nieuwsgierig te maken naar de onderwerpen van de toekomst en richten ons lesprogramma hier op in. Het gegeven talent van ieder is daarbij het uitgangspunt. Innovatie Wij begeleiden en leiden de leerlingen niet op voor de dag van vandaag, maar voor de toekomst. Dit betekent dat wij mee willen gaan met de tijd en ons openstellen voor nieuwe ontwikkelingen. Vanuit de zorg voor elkaar en voor de wereld is het opdoen van kennis en innovatie een kans om het hoofd te bieden aan de problemen die we tegenkomen. Zelfstandigheid Leerlingen opleiden voor de toekomst is ook leerlingen begeleiden in het zelfstandig worden. Leerlingen hebben een stevige basis m.b.t. hun cognitie en hun sociaal emotionele vermogens. We zien zelfstandigheid als een menselijke behoefte en kans om krachtig door het leven te gaan. Onze missie: Christelijke basisschool de Ark levert een bijdrage aan een betere en gelukkiger samenleving door kinderen te leren de wereld creatief, ondernemend, innovatief en verantwoord tegemoet te treden. Onze visie: De Ark is een christelijke basisschool midden in de samenleving die kinderen hun talenten laat ontwikkelen. Dankzij gericht gebruik van nieuwe media en technologie doen we recht aan de behoefte die kinderen hebben zich langs eigen wegen te ontwikkelen. Door goede samenwerking met ouders, buurt en partners wordt er vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen. In de activiteiten op school is het altijd duidelijk aan welke doelen wordt gewerkt. Ons onderwijs is kindgericht en daardoor doelgericht. De school voelt zich vanuit haar christelijke identiteit verantwoordelijk voor een duurzame samenleving en houdt hiermee rekening bij de inrichting van het onderwijs. De school biedt heldere kaders en duidelijke verwachtingen waardoor ruimte en veiligheid bestaat voor een optimale talentontwikkeling. 5

7 2.4 Onze strategische doelen zijn : 1. Verbinding - Van intern gerichte organisatie naar een organisatie ontwikkelen die in constante verbinding staat met de omgeving waardoor de school de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school, ouders en partners voor de ontwikkeling van kinderen handen en voeten geeft; 2. Innovatie - Aspecten van duurzaamheid en innovatieve vormen van onderwijs (nieuwe media / ICT) ontwikkelen, om creativiteit te bevorderen en ondernemend te kunnen zijn. 3. Talentontwikkeling Talenten van kinderen centraal stellen in ons onderwijs en het loslaten van de te grote nadruk op het deficiet; 4. Doelgerichtheid - Doelen voor kinderen centraal stellen waardoor methodes worden gezien als mogelijk hulpmiddel, waarbij er meer ruimte voor eigen routes in het ontwikkelproces van kinderen komt. 5. Duurzaamheid - Tonen van verantwoordelijkheid t.a.v. een duurzame samenleving; o.a. door initiatieven aangaande milieu en opvoeding 6. Gedrag Verbeteren van duurzame relaties op school met elkaar en met onze omgeving. 2.5 Positionering Op grond van de door ons verzamelde gegevens beschrijven we in deze paragraaf onze positionering in de wijk. De school staat in de wijk Zwolle-Zuid en is gestart in Het leerlingenaantal lag al een flink aantal jaren vrij stabiel rond de 375. De laatste 6 jaren is de school verder gegroeid naar een omvang van rond de 400 leerlingen. Daarmee heeft het ongeveer de helft van alle kinderen uit de buurt op school. De Ark staat bekend als een degelijke school die het onderwijs op orde heeft en zorgleerlingen een goed aanbod verschaft. Ouders kiezen de school om: de thuisnabijheid, de kwaliteit van het onderwijs en de zorg, het christelijke karakter en het schoolconcept. Veel ouders werken allebei en doen daardoor ook een beroep op de tussenschoolse opvang. Ook van de buitenschoolse opvang wordt steeds meer gebruik gemaakt. Ouders hechten aan hoge resultaten van hun kinderen en hechten zeer aan een veilige en plezierige omgeving. Ouders willen over het algemeen graag betrokken zijn bij de ontwikkelingen van hun kind op school en de school zelf. De wijk waarin de school staat bestaat voor het grootste deel uit koopwoningen en voor een kleiner deel uit huurwoningen. Uit de demografische gegevens van de wijk blijkt dat het aantal kinderen in de buurt langzaam maar zeker af gaat nemen. De school staat naast een openbare Daltonschool en op steenworp afstand staan diverse andere scholen van verschillende denominatie en/of onderwijskundige identiteit. 2.6 Positionering in de wijk en onze visie Op basis van de analyse in 2.5 geven we in onderstaand schema weer welke aspecten van de visie al zijn gerealiseerd, aan welke nog aan gewerkt moet worden en waar we in dat geval rekening mee moeten houden. 6

8 Aspecten van de visie Dit hebben we al gerealiseerd Dit moet nog worden gerealiseerd of verbeterd Hier moeten rekening mee houden Dit moeten we borgen Vergroten ouderbetrokkenheid Tweedaagse teamtraining CPS ouderbetrokkenheid Website, schoolgids, nieuwsbrief, etc.. School werkt met Parnassys, Ouderpanels gestart Afstemming en samenwerking vergroten met ouders o.m. middels nieuwsbrieven per groep via mail Beleidsstukken online Meer zeggen (laten zien) wat we doen in nieuwsbrief en op website ouderportal Parnassys Doen we wat we zeggen? Actueel houden Beheersbaarheid voor iedere leerkracht Binnen de koers van de school blijven. Kennis van leerkrachten van beleidsstukken In taakgroepstructuur borging Planning en opzet ouderpanels meer samen met ouders. Verbinding met omgeving Muziekschool in schoolgebouw BSO en VSO Allio in schoolgebouw Relaties met zorgpartners Ouders / partners / omgeving laten samenwerken met school bij vormgeving en uitvoering onderwijs Beheersbaarheid voor uitvoerenden en doelgerichtheid Duurzame relatie opbouwen Taakgroep Huisstijl Nieuwe huisstijl doorvoeren Consequent invoeren In MT op agenda 7

9 3 Onderwijskundige vormgeving 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze invulling gegeven wordt aan de wettelijke opdracht van het onderwijs uitgaande van de missie en visie van de school voor de komende periode. In de bijlage vindt u het Vivente beleid. 3.2 Wettelijke opdracht van het onderwijs In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. Hieronder geven we aan op welke wijze wij invulling geven aan deze wettelijke eisen. 3.3 Ononderbroken ontwikkeling Artikel 8 lid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Wij geven dit vorm door uit te gaan van de kerndoelen en onze onderwijsmethodieken hierop af te stemmen. De verdere uitwerking hiervan is beschreven in het BAS boekje (zie bijlage). 3.4 Brede ontwikkeling Artikel 8 lid 2 wpo geeft aan: Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van noodzakelijke kennis en leren van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Wij geven dit vorm door 3.5 Multiculturele samenleving Artikel 8 lid 3 wpo geeft aan: a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Wij geven dit vorm door gebruik te maken van Trefwoord en Wereldwijd Geloven. Verder zijn er in de schoolloopbaan verschillende activiteiten in dit kader. Zo hebben we ieder jaar de Vriendschapsweek waarin begrip en waardering wordt ontwikkeld voor anderen of andersdenkenden. En zo zijn er excursies naar bijvoorbeeld de synagoge in Zwolle. Ook nemen bij toerbeurt leerlingen deel aan de leerlingenraad. 3.6 Kerndoelen Artikel 9 lid 5 wpo geeft aan: ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot en met vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld. Wij doen dit op de hieronder beschreven wijze Nederlandse taal: Hieronder wordt begrepen: Mondeling taalonderwijs Schriftelijk taalonderwijs Taalbeschouwing waaronder strategieën 8

10 Mondeling taalonderwijs Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Schatkist, Trefwoord en Taalverhaal Daarmee voldoen we aan de kerndoelen De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Kringgesprekken, tweegesprekken, presentaties, en andere gespreksvormen of werkvormen die in de methoden worden aangedragen. Schriftelijk taalonderwijs Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Taalverhaal Daarmee voldoen we aan de kerndoelen De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Zie schoolgids Taalbeschouwing waaronder strategieën Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Taalverhaal. Daarmee voldoen we aan de kerndoelen De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Zie schoolgids Engelse taal: Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Junior en eigen ontwikkeld materiaal en materialen van Early Bird Daarmee voldoen we aan de kerndoelen De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Zie schoolgids Rekenen: Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Pluspunt, Met sprongen vooruit en Schatkist. Daarmee voldoen we aan de kerndoelen De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Zie schoolgids. 9

11 3.6.4 Orientatie op jezelf en de wereld (wereldoriëntatie): Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Meander Brandaan Daarmee voldoen we aan de kerndoelen De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Zie schoolgids Mens en samenleving: Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Kinderen en hun sociale talenten Kanjertraining Daarmee voldoen we aan de kerndoelen De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Lessen conform training Natuur en techniek, ruimte en tijd: Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Nieuws uit de Natuur en Natuurlijk Daarmee voldoen we aan de kerndoelen De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Conform methode Eigen aanvulling bij de kerndoelen: Godsdienstonderwijs Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen: Trefwoord De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn: Conform methode Uren per vakgebied per week > Vakgebied: groep 1 en 2 Groep: 1 2 >>> GODSDIENSTIGE VORMING 1 en >>> Luisteren 1 en >>> SPELEN EN WERKEN 1 en >>> SPEL EN BEWEGING 1 en >>> GEZ. GEDR. / SOC.EM.ONTW. 1 en >>> REKENVOORWAARDEN 1 en >>> KRING 1 en >>> TAALACTIVITEIT 1 en >>> MUZIEK 1 en

12 >>> FRUIT ETEN 1 en T 1 en totaal per week: Vakgebied: groep 3 t/m 8 Groep: >>> GODSDIENSTONDERWIJS 3 t/m >>> TAAL / SCHRIJVEN 3 t/m kringgesprek * 3 t/m aanv. lezen / taal / spelling taal / stellen / spelling 4 t/m begrijpend lezen 4 t/m technisch lezen 4 t/m ,45 0,45 schrijven 3 t/m >>> REKENEN EN WISKUNDE 3 t/m rekenen en wiskunde 3 t/m >>> ENGELSE TAAL*** 7 en >>> ZAAKVAKKEN 3 t/m wereldoriëntatie ** 3, 4; 7, aardrijkskunde 5 t/m geestelijke stromingen 7 en geschiedenis 5 t/m staatsinrichting natuur / gezond gedrag 3 t/m verkeer 3 t/m >>> EXPRESSIEVAKKEN 3 t/m muziek / dans 3 t/m soc.em.ontw. / drama 3 t/m tekenen 3 t/m handvaardigheid 3 t/m >>> LICH. OEFENING 3 t/m >>> PAUZE 3 t/m >>> DAG-/WEEKTAAK 3 t/m taal schrijven begrijpend lezen engelse taal (7/8) rekenen en wiskunde zaakvakken T totaal per week: * kringgesprek: > gr. 3/8 voor de maandagochtend. ** wereldoriëntatie: > gr. 3/4 Natuurlijk; gr. 7/8 TV-weekjournaal. *** Engels wordt zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden in andere lessen in groep 1 t/m 8 1 1

13 Totaal aantal uren per vak is vak+tijd bij Dag-/Weektaak: Bijv.: rekenen groep = 4.45 uren. De vetgedrukte getallen zijn de totalen van de getallen eronder Veranderpunten bij leergebieden Veranderpunten bij leergebieden Dit is al gerealiseerd Dit vraagt verbetering We houden rekening met Dit borgen we door Talentontwikkeling en doelgerichtheid BAS Rekenscores voldoende Kennis omtrent effectieve instructie Rekenverbetertraject Vivente Rekensterk automatiseren en effectieve instructie Draagvlak Taakgroep Rekenen beschreven globale doorgaande lijn start gemaakt met in alle leerjaren Engels vanaf groep 1 invoeren; het verder ontwikkelen van een goed aanbod planning andere ontwikkelactiviteiten Taakgroep Engels Doelgericht en ondernemend HGW training Verfijnen en team verbeteren van Werken middels HGW na groepsbesprekingen handelingsgericht werken; leren beter doelen (smart te ) formuleren; Werken met Invoeren handelingsplannetief ontwikkelperspec- per kind NIO NSCCT BAS Doelgerichtheid in de lessen stimuleren / effectieve instructie; bij maximaal aantal lessen de doelen formuleren en deze aan het eind van de les checken (zoveel mogelijk met kinderen) Eigenaarschap leerkracht Vaardigheid om Smart te formuleren en differentiatie valkuilen Procesdoelen, productdoelen attitudedoelen. en en functionerin Groepsbesprekingen gsgesprekken 1 2

14 Nieuwe methode Gemiddelde leesscores Talentontwikkeling Bekend met projecten Werken al met een lvs Innovatie / ICT Infrastructuur op orde Verbeteren spellingonderwijs door goed doorvoeren nieuwe methode Voortgezet technisch lezen versterken / borgen leeslijn door invoeren van nieuw programma en vergroten samenwerking ouders projectmatiger werken waardoor meer ruimte ontstaat voor eigen route in ontwikkeling Invoeren nieuw leerlingvolgsysteem groepen 1 en 2 Verhogen kwaliteit door meer gebruik te maken van games / ict door mee te draaien in den? pilot met Windesheim en Viventeacademica Afstemmen en integratie onderwijsdoelen en vakinhoud Consequente uitvoering afspraken in hele school Draagvlak Informatie aan ouders leerkrachten leren ruimte te geven Genoeg ruimte talent niet voor gebreken voor en teveel Wat doe je na de signalering? Zien problemen of we mogelijkhe- In bouw en team evalueren (IB coörd.) 3.7 Kinderen, die extra zorg behoeven Artikel 8 lid 4 wpo geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het 1 3

15 onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. In lid 6 staat: De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra zorg behoeven. Op de Ark ziet de begeleidingsstructuur er globaal als volgt uit: Op onze school werken we zoveel mogelijk volgens de principes van het Handelingsgericht werken. We gaan uit van de behoeftes van kinderen en kijken welke interventies het meest effect hebben. In de tweede week van het cursusjaar worden de kinderen met speciale behoeftes nogmaals doorgesproken met de vorige leerkracht. Verder vinden er 3 x per jaar groepsbesprekingen plaats n.a.v. toetsweken en observaties; hierin wordt besproken hoe de bevindingen hun vervolg krijgen in het lesprogramma van alle dag; wat doe je aan de hiaten, hoe pak je het aan qua organisatie, wat heb je nodig etcetera. Na iedere groepsbespreking volgen de tien minutengesprekken om de bevindingen van de groepsbesprekingen met de ouders te bespreken en ook vooral om de deskundigheid van de ouders mee te nemen. Daarna volgen waar nodig de kindbesprekingen met een extern begeleider van het Expertise Centrum. Hierin worden vooral kinderen besproken waar de school handelingsverlegen mee is. We bespreken dan samen hoe we met bepaalde kinderen het beste verder kunnen. Ongeveer 6 weken na de groepsbesprekingen vinden er consultatieve leerlingbesprekingen plaats met de leerkracht en de intern begeleider. Hierin worden vooral die leerlingen besproken waar de leerkracht zorg om heeft maar die niet besproken zijn met de EB-er (extern begeleider c.q. orthopedagoog) Deze cyclus van groepsbespreking-oudergesprekken-kindbespreking-consultatieve leerlingbespreking gebeurt 3x per jaar. Alle interventies gebeuren zoveel mogelijk door de groepsleerkracht zelf of door een leerkrachtondersteuner. De leerkrachtondersteuners worden bekostigd uit de LGF -middelen. Deze komen primair ten goede aan deze kinderen. Het kan voorkomen dat we deze leerlingen koppelen aan andere leerlingen met dezelfde ontwikkelvragen om zo meer efficiëntie te bewerkstelligen. Dat gebeurt altijd in overleg met de ouders van het betreffende geïndiceerde kind. Daar waar het de school niet lukt om belangrijke ontwikkelproblemen aan te pakken, wordt er een vervolg gezocht met ouders. De school is dan alleen een adviserende instantie. Het vervolg kan bijvoorbeeld zijn een verwijzing naar het SO, inschakelen van externe paramedische zorg door ouders zelf bekostigd of bekostigd uit de verzekering van de ouders. Verder biedt de Ark in ieder geval deze extra mogelijkheden: - ieder jaar is er voor ongeveer tien leerlingen een aanbod SOVA training - ouders kunnen in school een gesprek aangaan met Schoolmaatschappelijk werk - Ieder jaar organiseert de school het KIES project voor kinderen waarvan de ouders zijn gescheiden - Ieder jaar is er in groep zeven een assertiviteitstraining gericht op het bij jezelf blijven en de overstap naar het voortgezet onderwijs. - Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen en het organiseren van een goed aanbod in de groepen 6, 7 en 8. Onder meer door de inzet van bevoegde vrijwilligers (Eureka project, Spaans en projecten). 1 4

16 3.8 Leerling-gebonden financiering Op basis van de wettelijke regeling leerling-gebonden financiering kunnen leerlingen met een handicap in het basisonderwijs geplaatst worden. Wij volgen daarbij het protocol LGF van ons samenwerkingsverband. Dit protocol is als bijlage bijgevoegd. Het zorgteam maakt daarbij steeds een analyse van de beginsituatie met als kernpunten: aan welke onderwijskundige voorwaarden voldoet de school om dit kind met een handicap op te vangen? zijn de randvoorwaarden in deze situatie geschikt. Veranderpunten bij onderwijskundige zorg Passend Onderwijs Dit hebben we al gerealiseerd Goede zorgstructuur Start gemaakt met HGW Draagvlak voor thuisnabij onderwijs Dit vraagt verbetering Invoeren van geplande systematische analyses en evaluaties van toetsen en trendanalyses en vergelijkingen, twee keer per jaar met IB/dir en met teamleden Ontwikkelen onderwijszorgprofiel Maken van beschrijving zorgstructuur / zorgplan Beschrijven van effecten van extra begeleiding bij handelingsplan nen en groepsplannen Beschrijven van ontwikkelperspectief We houden Dit borgen we rekening met door Vervolgens daar logische conclusies aan verbinden Controle door IB voor kinderen met achterstand van meer dan 10 dle 1 5

17 4 Personeelsbeleid 4.1 Inleiding Binnen Vivente is er één personeelsbeleid( zie ook de bijlage). Hoe hier op onze school invulling aan wordt gegeven, leest u in dit hoofdstuk. 4.2 Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid In deze paragraaf noemen we de belangrijkste aandachtspunten van personeelsbeleid voor de komende vier jaar. Vivente heeft beleid ontwikkeld ten aanzien van de onderwerpen professionele ontwikkeling, begeleiding nieuwe leerkrachten, taakbeleid, goed werkgeverschap,management development en arbeidsomstandighedenbeleid. Om de professionele ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen heeft Vivente kenniskringen ingericht. De reeds gestarte kenniskringen betreffen rekenen, engelse taal, hoogbegaafdheid en leren met ICT Professionele ontwikkeling - scholing Ermee te gaan werken en dat via taakgroep te borgen Financiële PPOP beperkingen Begeleiding nieuwe leerkrachten Veranderpunten bij Dit is al gerealiseerd begeleiding van nieuwe leerkrachten( schoolgebonden) Nvt Begeleiding door IB-er en koppelen aan maatje Dit vraagt verbetering We houden rekening met Dit borgen we door Verslag opnemen in Veranderpunten Dit is al bij nascholing gerealiseerd (schoolgebonden) Talentontwikkeling Gesprekscyclus met PPOP Dit vraagt verbetering Participatie van teamleden in ontwikkelgroepen of kenniskringen We houden rekening met Dit borgen we door Bespreking in PPOP en in bouwvergaderingen versterken ICT kennis en vaardigheden middels scholing en projecten Bereidheid tot professionaliseren van teamleden personeelsdossier. 1 6

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Strategisch Beleid 2011-2015

Strategisch Beleid 2011-2015 Strategisch Beleid 2011-2015 Voorwoord Goed onderwijs voor ieder kind 1 Ouders en verzorgers willen verzekerd zijn van goed onderwijs voor hun kinderen. Dit onderwijs moet plaatsvinden in een omgeving

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

belangstellenden Datum: Juli 2004

belangstellenden Datum: Juli 2004 STICHTINGSKATERN Status: informatie Aan: belangstellenden Van: CvB Vivente Datum: Juli 2004 Bijlagen: geen stichtingskatern...1 Het ontstaan van Vivente...3 Grondslag en doel van de stichting...3 Donateur...3

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3. Samenvattend oordeel 11 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG School : de Oprit Brug Plaats : Rijswijk BRIN-nummer : 13VQ Onderzoeksnummer : 89400 Datum schoolbezoek : 13 november 2006 Datum vaststelling : 15 januari 2007.

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Casembroot

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT. basisschool De Casembroot RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GEDIFFERENTIEERD TOEZICHT basisschool De Casembroot Plaats : Sint-Annaland BRIN nummer : 18TS C1 Onderzoeksnummer : 291527 Datum onderzoek : 19 januari 2017

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Onderwijs in ontwikkeling 7-1-2015

Kwaliteitsbeleid. Onderwijs in ontwikkeling 7-1-2015 2015 Kwaliteitsbeleid Onderwijs in ontwikkeling 7-1-2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Kwaliteitsstructuur... 2 3. 4- jarig schoolplan... 3 4. Onderwijsjaarplan... 4 5. Literatuurlijst... 4

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen 1 Inleiding De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

het is de leerkracht die er toe doet

het is de leerkracht die er toe doet Jan Glijnisweg 61 1702 PA Heerhugowaard tel: 072-5714721 e-mail: post@familieschool.nl www.familieschool.nl SCHOOLONTWIKKELINGSPLAN 2016-2017 Planning het is de leerkracht die er toe doet Heerhugowaard

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' School : obs 'Piet Mondriaan' Plaats : Abcoude BRIN-nummer : 18IQ Onderzoeksnummer : 90681 Datum schoolbezoek : 25 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Onderwijs in ontwikkeling 17-12-2014

Kwaliteitsbeleid. Onderwijs in ontwikkeling 17-12-2014 2014 Kwaliteitsbeleid Onderwijs in ontwikkeling 17-12-2014 Kwaliteitsstructuur 4- jarig schoolplan Kwaliteitszorg moet in onze optiek gebaseerd zijn op het inspectiekader. Zij doen immers uitspraken over

Nadere informatie