Samenwerkingsconvenant. Aanpak huiselijk geweld. West-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsconvenant. Aanpak huiselijk geweld. West-Brabant"

Transcriptie

1 Bijlage bij Samenwerkingsconvenant Aanpak huiselijk geweld West-Brabant Met ondertekening van dit convenant conformeren partijen zich eraan dat zij acties (gaan) uitvoeren die bijdragen aan de aanpak van huiselijk geweld en die aansluiten op / ingebed zijn in de eigen reguliere werkzaamheden. In deze bijlage zijn de acties opgenomen waar vanaf 2013 uitvoering aan wordt gegeven. Het is een momentopname. De bijlage zal regelmatig geactualiseerd worden. Er zullen acties uitgaan omdat ze zijn uitgevoerd en nieuwe acties worden opgenomen als partijen aangeven dat zij deze zullen uitvoeren. Zo wordt dit een dynamisch document dat steeds een actueel overzicht geeft van de uitvoering van het regionale beleidskader Van Handelingsverlegen naar Verantwoordelijkheid. Op dit moment, 20 augustus 2013, gaat het per partij om de volgende acties:

2 1. Gemeenten aangesloten bij het Veiligheidshuis district de Markiezaten Het betreft hier acties die gezamenlijk door de gemeenten van dit Veiligheidshuis ondernomen gaan worden. In dit geval gaat het om de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. Lokale afspraken met het Steunpunt Huiselijk Geweld maken en/ of intensiveren; ruimte voor maatwerk (binnen de bestaande budgetten). Gebruik meldcode als bijzondere voorwaarde (zodra dit mogelijk is) opnemen bij subsidiebeschikkingen met relevante organisaties. Regionale (en daar waar mogelijk) lokale deskundigheidsbevordering aanbieden voor vrijwilligers en verenigingen over omgaan met Huiselijk Geweld; bijvoorbeeld het signaleren van geweld in relaties en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. De kosten voor deze deskundigheidsbevordering vallen onder de rijksfinanciering Huiselijk Geweld en de aanpak Kindermishandeling. De deskundigheidsbevordering dient in nauwe samenwerking met de Safegroup Valkenhorst te worden opgepakt. Hierbij geldt dat: - Professionals de methode signs of safety uitdragen richting partners in lijn met de werkwijze van het Steunpunt Huiselijk Geweld; - Relevante partijen de aanpak uitdragen ten aanzien van seksueel geweld en geweld tegen ouderen, in nauwe samenwerking en afstemming met het Steunpunt Huiselijk Geweld. Het verbeteren van het werkproces voor het opleggen van een huisverbod in samenwerking met politie en het Steunpunt Huiselijk Geweld. Het continueren van de dagelijkse briefing (casusoverleg) Huiselijk Geweld in het Veiligheidshuis Bergen op Zoom. Nazorg; continueren en bewaken voortgang huisverbod tot één jaar na opleggen van het verbod. Samenwerking Advies en Meldpunt Kindermishandeling met het Steunpunt Huiselijk Geweld ondersteunen door middel van aanvraag transformatiefonds provincie namens RWB. In overleg met het Steunpunt Huiselijk Geweld zorgdragen voor voldoende informatiemateriaal, binnen het beschikbare budget, op diverse plaatsen in de gemeente (onder andere Centrum voor Jeugd en Gezin, Wmo-loket en huisarten). In overleg met Steunpunt Huiselijk Geweld zorgdragen voor regelmatige publicaties, binnen het beschikbare budget, in regionale en/ of lokale dag- en weekbladen om de bekendheid van het Steunpunt Huiselijk Geweld te vergroten en om zo (vrijwilligers)organisaties en professionele organisaties te attenderen op de mogelijkheid om trainingen en/ of cursussen te volgen. In overleg met de voorzitter van het MASS, de Centrum voor Jeugd en Gezin coördinator en het Steunpunt Huiselijk Geweld/ centrumgemeente Breda, op basis van behoefte en binnen het beschikbare budget, de deelnemers van het MASS en het Centrum voor Jeugd en Gezin een cursus en/ of training aanbieden op het gebied van (vroeg)signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling. 20 augustus 2013 Pagina 2

3 2. Gemeenten aangesloten bij het Veiligheidshuis district Breda e.o. Het betreft hier acties die gezamenlijk door de gemeenten van dit Veiligheidshuis ondernomen gaan worden. In dit geval gaat het om de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert. Maken van afspraken met het Steunpunt huiselijk geweld over themabijeenkomsten aanpak huiselijk geweld, voorlichting en scholing op lokaal niveau; gezamenlijk agenda bepalen en prioriteiten stellen t.a.v. te bereiken doelgroepen. Bewaken interne procedure Wet tijdelijk huisverbod en indien nodig werkproces bijstellen. Bij de procedure in het kader van de Wet BOPZ nagaan of gevraagd wordt naar de aanwezigheid van kinderen (Wet BOPZ wordt over enige tijd vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer). In 2013 voorbereiden van subsidiebeschikkingen 2014 aan relevante organisaties: - het gebruik van de verplichte meldcode als bijzondere voorwaarde opnemen - kwaliteitseisen stellen t.a.v. (vroeg)signalering huiselijk geweld, oplossingsgericht werken, signs of safety, systeemaanpak. Hetzelfde qua aanpak geldt voor volgende jaren. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opstellen voor ambtenaren die direct werken met cliënten. Nagaan welke mogelijkheden er lokaal zijn om beleidsvelden met elkaar te verbinden en hoe acties of maatregelen vanuit andere beleidsvelden kunnen bijdragen aan de aanpak van huiselijk geweld; bijvoorbeeld nagaan met de betrokken corporaties welke mogelijkheden er zijn de huisvestingsproblematiek op te lossen in zaken waar vanwege geweld partners, al dan niet met kinderen, dakloos worden. Afspraken maken met lokale organisaties over samen werken en samen leren (bijvoorbeeld het organiseren van netwerkbijeenkomsten waar anonieme casuïstiek besproken wordt of begeleide intervisiebijeenkomsten waarin thema s aan de orde komen als privacy, bespreekbaar maken van zorgen, niet praten over maar praten met, systeemaanpak, samenwerken). Binnen het district Breda e.o. voeren twee gemeenten zelf nog aanvullende acties uit. Het gaat hierbij om de gemeenten Breda ( 3) en Etten-Leur ( 4). 20 augustus 2013 Pagina 3

4 3. Gemeente Breda Lokale acties 2013 Interne gemeentelijke bijeenkomst organiseren waarin het thema huiselijk geweld aan de orde wordt gesteld en nagegaan wordt welke afdelingen hiermee te maken hebben en wat zij kunnen bijdragen aan de aanpak van huiselijk geweld. De gemeente Breda is We Can Young gemeente geworden en gaat campagne voeren, vanuit een concept voor en door jongeren, gericht op het versterken van relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren (tussen jaar); regiogemeenten kunnen nagaan welke mogelijkheden er zijn om aan te sluiten bij deze campagne; GGD is samenwerkende partner en kan expertise die opgedaan wordt uitrollen. Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligersorganisatie gericht op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. Lokale acties 2014 Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en organisaties voor informele zorg in het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeente Breda is We Can Young gemeente geworden en gaat campagne voeren, vanuit een concept voor en door jongeren, gericht op het versterken van relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren (tussen jaar); regiogemeenten kunnen nagaan welke mogelijkheden er zijn om aan te sluiten bij deze campagne; GGD is samenwerkende partner en kan expertise die opgedaan wordt uitrollen. Thema agenderen op bestuurlijk overleg met lokale organisaties; besproken kan worden bijvoorbeeld hoe risicovolle situaties (vroegsignalering) op wijkniveau in beeld gebracht kunnen worden. 4. Gemeente Etten-Leur Lokale actie 2013 en verder Interne gemeentelijke bijeenkomst organiseren waarin het thema huiselijk geweld aan de orde wordt gesteld en nagaan wordt wat de verschillende afdelingen kunnen bijdragen aan de aanpak van huiselijk geweld 20 augustus 2013 Pagina 4

5 5. Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) De werkzaamheden van het SHG zijn geïntegreerd in het vastgestelde beleidskader. Het SHG zal in samenwerking met de centrumgemeente, met regiogemeenten en convenantpartners in gesprek gaan over samenwerking en voortgang van activiteiten en bijdragen in de aanpak van huiselijk geweld. Deze activiteiten worden jaarlijks gevolgd, geactualiseerd en verspreidt onder partners waarbij zichtbaar wordt wat partners vanuit hun reguliere werkzaamheden bijdragen aan de aanpak van huiselijk geweld. Onder zijn specifieke diensten van het SHG ter aanvulling weergegeven. Op het gebied van preventie en voorlichting - Het geven van voorlichting aan professionals en burgers. - Ondersteuning van organisaties bij de implementatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Op het gebied van vroegsignalering: - Het aanbieden van en meewerken aan scholingen en trainingen aan professionals op het gebied van kindermishandeling. - Verzorgen van themabijeenkomsten voor een breed publiek Op het gebied van het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling: - Professionals en burgers bijstaan bij vragen over huiselijk geweld - Onderzoek doen bij een melding van huiselijk geweld - Voeren van procesregie in het Huiselijk Geweld Overleg en Scenarioteam Seksueel Geweld - Casemanegement bij ernstig huiselijk geweld, seksueel geweld en huisverboden - Het Interventieteam Huiselijk Geweld wordt ingezet bij voortdurende ( dreiging ) van huiselijk geweld waarbij de reguliere dienstverlening de cirkel van geweld niet kan doorbreken - Het verzorgen van trainingen in de Signs of Safetybenadering - Het aanbieden van intervisie in de Signs of Safetybenadering Op het gebied van herstel en nazorg: - Registreren van gegevens voor inzicht en prevalentieonderzoek - Toeleiding naar passende hulpverlening na onderzoek - Monitoring in ernstige casuïstiek gedurende een jaar 20 augustus 2013 Pagina 5

6 6. Bureau Jeugdzorg / Advies- en meldpunt Kindermishandeling Op het gebied van preventie en voorlichting wordt de volgende actie ondernomen: - Het geven van voorlichting aan professionals over de werkwijze van het AMK en de meldcode en het ondersteunen bij de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rond (vroeg)signalering worden de volgende acties uitgevoerd: - Het opleiden van gecertificeerde trainers signalering kindermishandeling en huiselijk geweld, - Het aanbieden van en meewerken aan scholingen en trainingen aan professionals op het gebied van kindermishandeling, - Het opzetten van een protocol inzake samenwerking en afstemming onderzoek en hulpverlening voor (ongeboren) kwetsbare kinderen en hun ouders, - Het AMK heeft o.a. de medische deskundigheid om mishandeling snel te beoordelen en medisch in te (laten) grijpen, - Het AMK heeft samenwerking met ziekenhuizen en andere medische disciplines. Voor het stoppen van huiselijk geweld (hulpverlening opvang vervolging) bestaan de acties uit: - Het opleiden van alle medewerkers in de Signs of Safetybenadering, - Het aanbieden van intervisie aan medewerkers in de Signs of Safetybenadering, - Het aanbieden van een training over Signs of Safety voor het middenkader, - Deelname aan overlegvormen over huiselijk geweld en kindermishandeling, bijv. casusoverleg Huiselijk geweld, het interventieteam Huiseliojk geweld en kindermishandeling en het scenarioteam seksueel Geweld, SIP-overleg in de ziekenhuizen, - Het AMK heeft korte lijnen met gedwongen hulpverlening wanneer blijkt dat een onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming gewenst is, - Het AMK heeft een korte lijn met de uitvoerende hulpverlening in complexe casuïstiek, zowel vrij toegankelijk als het gedwongen kader, waar sprake is van een wettelijk opgelegde maatregel. Op het gebied van herstel en nazorg: - Deelname aan onderzoek Trimbosch instituut naar het het beloop van de psychische gezondheid en kwaliteit van leven van mishandelde kinderen na melding bij het AMK, - Toeleiden naar passende hulpverlening na onderzoek. 20 augustus 2013 Pagina 6

7 7. Stichting Safegroup Acties en bijdragen van Valkenhorst, Susan Rose en Ambulant Jeugdteam. Voorkomen (voorlichting en preventie) van huiselijk geweld en kindermishandeling - Preventie: Het ambulante jeugdzorgteam verricht op jeugdzorgindicatie gezinsbegeleiding na huiselijk geweld, maar ook bij dreiging van huiselijk geweld om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen (Vroeg)signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling - In de opvanglocaties van Safegroup en ambulante teams wordt de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gehanteerd. Eveneens zijn de signalenkaarten kindermishandeling (voor de verschillende leeftijden) in gebruik genomen. - In 2013 zal Safegroup het Vlaggensysteem (Sensoa) in gebruik nemen en 2 aandachtsfunctionarissen aanstellen. - In 2013 worden de hulpverleners geschoold t.a.v. signalen van kindermishandeling en via het train-de trainer het vlaggensysteem Stoppen (hulpverlening opvang nazorg/vervolging) van huiselijk geweld en kindermishandeling - Het bieden van opvang voor vrouwen en hun kinderen. - Het bieden van crisisopvang van vrouwen en hun kinderen, de-escaleren en analyse voor mogelijke en meest optimale vervolgoplossing. - Het indien nodig bieden van bemiddeling naar veilige plekken elders in het land, of gespecialiseerde opvangplekken (bv. indien er sprake is van Eergerelateerd Geweld of dreiging daarvan). - Het bieden van begeleiding aan vrouwen in de opvang conform de vanuit het Verbeterplan Vrouwenopvang speciaal voor de vrouwenopvang ontwikkelde basismethodiek Krachtwerk. In 2013 worden screeningsinstrumenten ingezet zowel bij vrouwen als kinderen om de hulpverlening zo goed mogelijk op de problematiek af te stemmen. - Wanneer cliënten er voor kiezen om terug te gaan naar de partner, wordt de methodiek Begeleide Terugkeer toegepast, om het huiselijk geweld in de relatie te stoppen. - In 2013 zal een haalbaarheidsonderzoek opgestart worden om in samenwerking met diverse trajecten gestructureerd voor alle cliënten toe te werken naar begeleiding op maat naar participatie: vrijwilligerswerk, scholing, werk om de participatie te bevorderen en het systeem terug in de maatschappij minder kwetsbaar te maken. - In 2013 wordt daarom eveneens gestart met het opzetten van steunende buffers, middels ontwikkeling van het eigen netwerk van de cliënt, alsook middels vrijwilligers. - Voor de kinderen wordt in 2013 de methodiek Veerkracht geïmplementeerd. Veerkracht is ten aanzien van de veiligheid gebaseerd op Signs of Safety. Ook daar worden screeningsinstrumenten ingezet om de hulpverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de problematiek van het kind t.a.v. ontwikkelingsachterstanden, hechtingsproblematiek, trauma s. - De samenwerking met de Jeugd-GGZ wordt op dit moment onderzocht. - Het ambulante jeugdteam is geschoold op Signs of Safety en wordt nog geschoold op Veerkracht - In 2013 wordt onderzocht welke effectieve groepsbegeleiding rondom het onderwerp naast de Geweldsgroep en Let op de Kleintjes geïmplementeerd kan worden. Schade beperken (herstel en nazorg) van de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling - Vrijwillige buddiesystemen - Overdracht naar ketenpartners (Budgetcoaches, Kredietbank, VG-instellingen e.d.) - Ambulante nazorg en woonbegelediing 20 augustus 2013 Pagina 7

8 Acties en bijdragen van het Ambulante team Safegroup: (Vroeg)signalering van huiselijk geweld - Het Ambulant Team heeft een signaleringsfunctie in het gezinssysteem bij aanwezigheid van kinderen Stoppen (hulpverlening-opvang-vervolging) van huiselijk geweld - Het Ambulant Team: o Heeft een snelle benadering; bij code rood binnen een dag, bij code oranje binnen 3 dagen contact met het systeem o Maakt altijd een veiligheidsplan op volgens Signs of Safety o Doet direct een hulpaanbod, zoals: inzet Aware, individuele-/gezinsbegeleiding of groepsaanbod o Is outreachend en aanhoudend o Heeft korte lijnen met justitie en de zorgpartners o Volgt acties met ketenpartners snel op (binnen een dag of een week) o Doet een groepsaanbod voor weerbaarheid o Draagt zorg voor veiligheidsborging o Gaat met Ambulant Team Jeugd mee, als kinderen aanwezig zijn o Benadert ook actief de plegers (mits de veiligheid van de slachtoffer niet in geding komt) Schade beperken (herstel en nazorg) van de gevolgen van huiselijk geweld - Het Ambulant Team biedt cursusaanbod, zoals een lotgenoten groep en weerbaarheid - Er vinden evaluaties plaats over inzet van Aware - Cliënten krijgen een persoonlijk (06) nummer van twee ambulant medewerkers, zodat zij ten alle tijden kunnen bellen als er iets is. Daarnaast beschikken de Ambulant medewerkers over een smartphone, waardoor het voor cliënten ook mogelijk is online te what s appen. 20 augustus 2013 Pagina 8

9 8. Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda Op het gebied van preventie en voorlichting onderneemt het IMW de volgende acties: - Invoering van een meldcode en monitoring hiervan, - Het geven van voorlichting aan medewerkers en vrijwilligers, - Voorlichting verpakken in andere programma s of hulpverlening. Rond (vroeg)signalering worden de volgende acties uitgevoerd: - Aandacht voor kinderen in de hulpverlening (, ook als niet specifiek aan de orde), - Aanstellen en trainen van een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling, - Versterking van de signaleringsvaardigheid van medewerkers (door staf IMW). Voor het stoppen van huiselijk geweld (hulpverlening opvang vervolging) bestaan de acties uit: - Het trainen van medewerkers in Oplossingsgericht werken en Signs of Safety, - Actieve bijdrage vanuit de crisisdienst aan screening door de Hulpofficier van Justitie bij een huisverbod buiten kantoortijden, - Deelname aan het Huiselijk Geweld Overleg (HGO), het interventieteam Veiligheidshuis en het scenarioteam Kindermishandeling. Rond herstel en nazorg onderneemt het IMW als acties: - Gezinsgerichte hulpverlening na huiselijk geweld/huisverbod, - Warme overdracht aan reguliere hulpverlening na opvang/interventie buiten kantoortijden (door crisisdienst). 9. Trema welzijn Binnen de eigen, interne organisatie voert Trema de volgende acties uit: - De meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling wordt gebruikt door alle medewerkers. Nieuwe medewerkers worden geschoold in het gebruiken van de meldcode. De meldcode staat standaard op de agenda van het werk/teamoverleg en ervaringen worden uitgewisseld, - Er is een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling aangesteld met als taakgebieden het blijvend onder de aandacht brengen van ouderenmishandeling, - De interne keten wordt versterkt. Er is geregeld overleg tussen de medewerkers die betrokken zijn bij ouderen (ouderenwerk, dementieconsulenten, mantelzorgconsulent, consulent vrijwillige thuis, consulent indicatiestelling woonzorgwoningen en de aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling. Ter voorkoming van huiselijk geweld zet Trema als acties in: - Trema biedt regulier een assertiviteitstraining aan om mensen weerbaar(der) te maken, - Weerbaarheidtrainingen aan leerlingen van het basisonderwijs en jongeren, - Geregeld bij ketenpartners (o.a. hometeams) mishandeling onder de aandacht brengen door dit op de agenda van het overleg te plaatsen. In het kader van (vroeg)signalering hanteert het sociaal-cultureel werk (ouderenwerk, jongerenwerk, servicepunt vrijwilligers) de meldcode huiselijk geweld en bespreekt dergelijke casuïstiek met het (school)maatschappelijk werk. Signalen kunnen komen vanuit de werkers of de vrijwilligers (geschoold d.m.v. trainingen en signaleerkaarten) die namens Trema activiteiten uitvoeren. Rond voorkomen en stoppen van huiselijk geweld voert Trema de volgende acties uit: - Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor vrijwilligers om signalen van mishandeling beter te leren onderkennen, - Medewerkers zijn geschoold in Signs of Safety en kunnen deze methodiek hanteren. 20 augustus 2013 Pagina 9

10 10. Traverse Traverse heeft de volgende concrete acties in het kader van de aanpak van huiselijk geweld ingezet: Bij meldingen vanuit het veiligheidshuis benadert de medewerker van Traverse de cliënt (/systeem) binnen twee werkdagen. Cliënten komen niet op de reguliere wachtlijst. Medewerkers van Traverse werken systeemgericht. Indien wenselijk wordt er intern samengewerkt met amw, smw of welzijnswerkers. Medewerkers werken outreachend. Samenwerken met ketenpartners is een centraal begrip in de werkwijze van Traverse. Medewerkers van Traverse werken als generalist. Hierdoor kunnen zij ook andere problematieken die aanwezig zijn bij cliënt of gezinssysteem signaleren en indien nodig c.q. nuttig kunnen zij begeleiden en/of doorverwijzen. De basismethodiek is Oplossing gericht werken. Bij huiselijk geweld casussen is dit vanuit een sturend contact. Ook hierbij gaat men uit van de eigen kracht van de cliënt en het versterken van de netwerken. De meldcode is geïmplementeerd. In 2012 wordt dit nogmaals onder de aandacht van de medewerkers gebracht. Medewerkers van Traverse maken gebruik van het driekolommen model van Signs of Safety bij de hulpverlening aan cliënten. vanuit het veiligheidshuis krijgen medewerkers van Traverse de taak van casuscoördinatie. Traverse is intensief betrokken bij de nieuwe opvang Susan Rose in Roosendaal, waarmee de opvangcapaciteit in de regio vergroot is. Traverse levert haar bijdrage d.m.v. psychosociale en materiële begeleiding. In 2012 zijn 7 medewerkers van Traverse geschoold in Signs of Safety. Alle medewerkers hebben een workshop gevolgd, waarbij het driekolommen model geoefend is. Een medewerker van Traverse neemt deel aan het scenarioteam seksueel geweld. Een medewerker van Traverse werkt twee dagen voor het interventieteam van huiselijk geweld. Hij deelt deze kennis in de organisatie. Een medewerker van Team Bergen op Zoom neemt 3 van de 5 dagen deel aan het HGO (huiselijk geweld overleg) en aan nazorg detentie en consultatie platform ouderenmishandeling. Twee medewerkers van Traverse zijn als aandachtsfunctionaris voor oudermishandeling aangesteld. Nazorg wordt op maat geregeld. 20 augustus 2013 Pagina 10

11 11. Juzt West-Brabant Op het gebied van preventie en voorlichting werkt Juzt samen met ketenpartners zoals SHG en heeft zij lokale ambulant werkers die in het voorveld werken preventief getraind in de methodiek Signalen van welzijn en Signs of Safety. Hierbij zijn ook korte lijnen met CJG, AMK en BJZ. Rond (vroeg)signalering en diagnostiek worden de volgende acties uitgevoerd: - De aangepaste Meldcode wordt periodiek herhaaldelijk getraind met werkers van alle hulpvormen met het oog op vergroten competenties van het bespreekbaar maken van kind onveiligheid en het hanteren van deze code, - Juzt gebruikt een screeningsinstrument: de LIRIK. Aan alle cliënten worden in de kennismaking 4 screeningsvragen gebaseerd op de LIRIK gesteld als preventieve signaleringsmaatregel. Is dus standaardprocedure ongeacht de hulpvraag/hulpvorm. Zodra er aanleiding toe is wordt de gehele LIRIK afgenomen. - Juzt heeft drie aandachtsfunctionarissen kindermishandeling. Deze gedragswetenschappers zijn opgeleid tot het voeren van taxatiegesprekken, - Juzt maakt gebruik van het Vlaggensysteem, - Inzake de Horizonmethodiek (parallelle groepsbijeenkomsten voor ouders en kinderen) wordt op regionaal niveau samengewerkt met Safegroup. Voor het stoppen van huiselijk geweld bestaan de acties uit: - Nadat in 2012 een aantal medewerkers (gezamenlijk met netwerkpartners) is getraind in Signs of Safety, volgt in 2013 nog een groot deel van de medewerkers deze training, - Tevens wordt deze methodiek geborgd in begeleide intervisies waarin bespreekbaar maken van onveiligheid ook steeds aan bod komt. - Bieden van kortdurende crisis interventies: Families First, Ambulante Spoedhulp en crisisplaatsing voor kinderen/jeugdigen, zowel in crisisopvang als crisispleeggezinnen, - Inzetten van de Horizonmethodiek, met als inhoud traumaverwerking na huiselijk geweld en/of na seksueel misbruik. Cliënten uit de regio/het netwerk kunnen gebruik maken van deze groepstraining. Rond herstel en nazorg onderneemt Juzt als acties: - Bij groepsbijeenkomsten volgens de Horizonmethodiek kunnen ook daders aanwezig zijn, - Ook in deze fase kan kortdurende crisisopvang evenals specialistische ambulante hulp voor kinderen/jeugdigen en ouders ingezet worden. 20 augustus 2013 Pagina 11

12 12. Amphia ziekenhuis Op het gebied van preventie en voorlichting onderneemt het Amphia de volgende acties: - De commissie SIP (Signalering, Interventie & Preventie (kinder)mishandeling) van het Amphia ziekenhuis is van plan/wil in de komende jaren een regionaal of meer dan regionaal Expertisecentrum voor preventieve signalering en behandeling van huiselijk geweld (, kinder- en ouderenmishandeling) tot ontwikkeling brengen, - De commissie SIP geeft informatie aan patiënten over huiselijk geweld. Zij maakt via foldermateriaal de werkwijze voor Amphiabrede screening hierin bespreekbaar, - De cie SIP geeft voorlichting en scholing(smogelijkheden) aan medewerkers over alle vormen van huiselijk geweld. Rond (vroeg)signalering worden de volgende acties uitgevoerd: - De cie SIP voldoet officieel sinds 2007 aan (vroeg)signalering binnen het ziekenhuis. Dit gebeurt in de vorm van screeningsformulieren en Sputovamo formulieren. Sinds 2011 is Amphia gestart met een Amphiabrede screening op alle afdelingen waar kinderen zich melden. Er is sprake van een nauwe samenwerking met betrokken specialisten zoals radiologen, gynaecologen, kinderartsen, etc. Er vindt externe samenwerking plaats met forensische artsen, - Cie SIP en het SHG hebben 3-maandelijks overleg (coördinator van beide instanties, beleidsmedewerker van SHG en medisch maatschappelijk werker van SIP). Voorts is er contact bij meldingen en overleg indien nodig, - Naast Amphiabrede screening van alle kinderen vindt vroegtijdige screening plaats bij zwangere vrouwen. Dit gebeurt n.a.v. een door hen ingevulde vragenlijst. De vrouwen worden op de POPpoli (Pediatrie, Obstetrie, Psychiatrie) gezien. Zwangere vrouwen met angsten/depressie/geweldservaringen etc. worden besproken in een Multidisciplinair team van gynaecologen, psychiaters, consultatief psychiatrisch verpleegkundigen, kinderarts, psycholoog en medisch maatschappelijk werker. Ook hier worden medische en hulpverlenende acties ingezet om patiënt/systeem te helpen, - T.a.v. kindermishandeling en huiselijk geweld is de opvang en begeleiding rond, t.a.v. (medische) zorg bij ouderenmishandeling is een eerste aanzet gegeven en dit onderdeel wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. Voor het stoppen van huiselijk geweld (hulpverlening opvang vervolging) bestaan de acties uit: - Cie SIP bespreekt casussen intern, er wordt met de hoofdbehandelaar binnen Amphia contact gelegd, interventies met gezin/patiënt opgestart en gemeld. Er bestaat een nauwe samenwerking met AMK, SHG, IMW, GGD, Thuiszorg en andere ziekenhuizen, - Cie SIP stopt huiselijk geweld en kindermishandeling zo nodig. Na signalering of nietpluis gevoelens is er contact met het gezin/patiënt systeem en wordt vanuit de cie hulp ingezet d.m.v. oproep bij behandelend specialist/hulpverlener/verpleegkundige. Meldingen bij de cie komen vanuit SEH, kinderafdeling zowel klinisch als poliklinisch en overige afdelingen waar kinderen gezien worden, - Door cie SIP wordt training gevolgd en gegeven. Er wordt gewerkt vanuit Signs of Safety, trainingen gevolgd van Next Page en wordt forensische scholing gevolgd. Verder is Wetenschappelijk Onderwijs Kinderartsen inzake Kindermishandeling (WOKK) nu ook mogelijk voor kinderartsen in opleiding en SEH. Rond herstel en nazorg onderneemt het Amphia als acties: - Cie SIP stopt huiselijk geweld en kindermishandeling zo mogelijk. Na signalering en/of bij niet-pluis gevoelens wordt er contact met gezin/patiënt gezocht en vanuit Amphia hulp ingezet d.m.v. oproep bij behandelend specialist/hulpverlener/verpleegkundige en/of externe instanties. Bij opname van volwassenen op de SEH met o.a. intoxicatie, suïcide(pogingen), alcohol en/of drugsgebruik, huiselijk geweld, wordt nagegaan of er kinderen binnen het systeem zijn en vervolgens actie op dit systeem gezet, - Cie SIP gaat onderzoeken of zij iets kan betekenen t.a.v. een inloopcentrum voor verkrachte vrouwen, - Cie SIP wil samenwerking en goede afstemming met andere organisaties. 20 augustus 2013 Pagina 12

13 13. Franciscus ziekenhuis Roosendaal Op het gebied van preventie en voorlichting onderneemt het Franciscus Ziekenhuis de volgende acties: - De commissie SIP (Signalering, Interventie & Preventie (kinder)mishandeling) geeft informatie aan patiënten over huiselijk geweld, - Er bestaat een informatiefolder betreffende het Franciscus beleid betreffende het screenen op kindermishandeling. Er wordt gewerkt aan een informatiefolder betreffende huiselijk geweld, - De commissie SIP geeft voorlichting en scholing(mogelijkheden) aan medewerkers over alle vormen van huiselijk geweld, - Er wordt gebruik gemaakt van een e-learning programma van The Nextpage betreffende huiselijk geweld. Rond (vroeg)signalering worden de volgende acties uitgevoerd: - De commissie SIP voldoet officieel sinds januari 2006 aan (vroeg)signalering binnen het ziekenhuis. Dit gebeurt in de vorm van screeningsformulieren en Sputovamo formulieren. Sinds 2012 is in het Franciscus een begin gemaakt met een ziekenhuisbrede screening op alle afdelingen waar kinderen zich melden. - In de signaleringsfase is er sprake van overleg met betrokken specialisten zoals radiologen, chirurgen, orthopeden, gynaecologen, kinderartsen, etc. Er vindt ook regelmatig overleg plaats met een forensische arts, klinisch geneticus, - Naast ziekenhuisbrede screening van alle kinderen vind vroegtijdige screening plaats bij kwetsbare zwangere vrouwen. Dat was voor kort behouden aan de gynaecologen in samenspraak met de kinderartsen indien nodig. Op dit moment wordt er gewerkt aan een multidisciplinaire werkgroep kwetsbare zwangeren die structureel samenkomt en deze doelgroep bespreekt en daar acties op uitzet, - T.a.v. kindermishandeling en huiselijk geweld is de opvang en begeleiding rond, t.a.v. screening/(medische) zorg bij ouderenmishandeling is een eerste aanzet gegeven en dit onderdeel wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. Voor het stoppen van huiselijk geweld (hulpverlening opvang vervolging) bestaan de acties uit: - Commissie SIP bespreekt casussen intern, er wordt met de hoofdbehandelaar binnen Franciscus contact gelegd, interventies met gezin/patiënt opgestart en gemeld. Er bestaat een nauwe samenwerking met AMK, SHG, IMW, GGD, Thuiszorg en andere ziekenhuizen, - Commissie SIP stopt huiselijk geweld en kindermishandeling zo nodig. Na signalering of niet-pluis gevoelens wordt er een melding gedaan bij het AMK. Via het AMK is er contact met het gezin/patiënt systeem. De bevindingen en eventueel al gestarte hulpverlening vanuit het AMK worden besproken in de commissie SIP. Hierop worden mogelijk nog verdere acties op ondernomen indien nodig, - Meldingen bij de commissie komen vanuit nu nog voornamelijk SEH, kinderafdeling, poli kinderafdeling, - Door de commissie SIP wordt training gevolgd en gegeven. Er worden trainingen gevolgd van The NextPage en wordt binnenkort forensische scholing gevolgd. Verder hebben de meeste Kinderartsen de WOKK opleiding gevolgd. Rond herstel en nazorg onderneemt het Franciscus als acties: - Commissie SIP stopt huiselijk geweld en kindermishandeling zo mogelijk. Na signalering en/of bij niet-pluis gevoelens wordt er via het AMK contact met gezin/patiënt gezocht en vanuit het AMK/ Franciscus hulp ingezet d.m.v. oproep bij behandelend specialist/hulpverlener/verpleegkundige en/of externe instanties, - Bij opname van volwassenen op de SEH met o.a. intoxicatie, suïcide(pogingen), alcohol en/of drugsgebruik, huiselijk geweld, wordt nagegaan of er kinderen binnen het gezin zijn om vervolgens de hulpverlening ingang te zetten middels een melding bij het AMK; hierna controleert de werkgroep of de hulpverlening in gang is gezet of gaat worden, - Commissie SIP heeft een goed samenwerkingsverband en goede afstemming met andere organisaties. (Thuiszorg, GGZ, MEE, SDW e.a.) 20 augustus 2013 Pagina 13

14 14. Acties in kader ouderenmishandeling via Welzijn Ouderen Bergen op Zoom (SWOBOZ) De meldcode is geïmplementeerd. In werkoverleggen wordt dit stelselmatig onder de aandacht gehouden van de coördinatoren. De (ouderen) adviseurs hebben nadrukkelijk oog in hun contacten met ouderen en mantelzorgers voor signalen, die zouden kunnen duiden op enig vorm van ontspoorde zorg, financiële uitbuiting, geestelijke bejegening e.a. Bij SWOBOZ berust de Coordinatie van het meldpunt ouderenmishandeling, waarvoor Vraagwijzer Bergen op Zoom (het Wmoloket), het fysieke aangeefadres is, waarna de ouderenadviseur onderzoek in stelt en zonodig het casusoverleg bijeenroept, opdat tot een adequate aanpak van de problematiek gekomen kan worden. Bij SWOBOZ berust de Coordinatie van de mantelzorgondersteuning, het Regionaal Platform Dementieondersteuning en het casusoverleg Ouderenmishandeling, waardoor in afstemming van de drie de signalen van ontspoorde zorg vroegtijdig gesignaleerd en adequaat opgepakt kunnen worden. 15. WIJ i.s.m. BCG (Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid) en STIB (Steunpunt Informele zorg Breda) Op het gebied van preventie en voorlichting onderneemt WIJ samen met BCG en Stib de volgende acties: - Organiseren van voorlichting aan medewerkers en vrijwilligers i.s.m. SHG, - Invoeren van de meldcode huiselijk geweld. Rond (vroeg)signalering worden de volgende acties uitgevoerd: - Aanstellen en trainen van een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling, - Versterking van de signaleringsvaardigheid van medewerkers en vrijwilligers i.s.m. SHG. Voor het stoppen van huiselijk geweld (hulpverlening opvang vervolging) bestaat de actie uit: - Ouderenmaatschappelijk werkers volgen de training Signs of Safety. Rond herstel en nazorg onderneemt WIJ als actie: - In gesprek met andere vrijwilligersorganisaties om te onderzoeken of we steun kunnen bieden aan slachtoffers (ouderen) van huiselijk geweld in de vorm van een ondersteunend netwerk. 20 augustus 2013 Pagina 14

15 16. Het Dok Breda Op het gebied van preventie en voorlichting onderneemt het Dok de volgende actie: - Invoering van een meldcode en monitoring hiervan. Rond (vroeg)signalering worden de volgende acties uitgevoerd: - Casuistiekbesprekingen met collega-instellingen waar nodig, - Aandacht voor kinderen in de hulpverlening en de situatie waarin zij opgroeien Voor het stoppen van huiselijk geweld (hulpverlening opvang vervolging) bestaan de acties uit: - Het aanbieden van dadertherapie voor plegers van Huiselijk Geweld, - Outreachende benadering van plegers van Huiselijk Geweld, - Partnerrelatie/gezinstherapie voor plegers en slachtoffers van Huiselijk Geweld, - Deelname aan het HGO (huiselijk geweld overleg), - Consultatie en advies aan collega-instellingen mbt daderbehandeling, - Werken met risicomanagementplannen mbt huiselijk Geweld. 17. GGz Breburg Op het gebied van preventie en voorlichting wordt de volgende actie ondernomen: - Het geven van voorlichting aan alle professionals over de meldcode en het ondersteunen en opleiden bij de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Op het gebied van preventie en voorlichting onderneemt de GGz Breburg de volgende actie: - Invoering van een meldcode en monitoring hiervan. Rond (vroeg)signalering worden de volgende acties uitgevoerd: - Aandacht voor kinderen in de hulpverlening en de situatie waarin zij opgroeien. - Aanstellen en opleiden van aandachtsfunctionarissen binnen de verschillende zorggroepen (ouderen, volwassenen, jeugd). Voor het stoppen van huiselijk geweld (hulpverlening opvang vervolging) bestaan de acties uit: - Het aanbieden van dadertherapie (individueel als groepsverband)voor plegers van Huiselijk Geweld. - Het aanbieden van een moeder-kind therapie gericht op het verbeteren van de interactie en stoppen emotionele verwaarlozing /mishandeling. - Outreachende benadering van plegers van Huiselijk Geweld. - Partnerrelatie/gezinstherapie voor plegers en slachtoffers van Huiselijk Geweld. - Deelname aan het HGO (Huiselijk Geweld Overleg). - Deelname aan het scenarioteam seksueel geweld. - Consultatie en advies aan interne collegae met betrekking tot daderbehandeling. - Bij bespreking van casus in het HGO wordt de individuele behandelaar van cliënt (dader, slachtoffer) altijd ingelicht hierover. - Werken met risicotaxatieinstrument (RAF GGZ). - In geval van escalatie buiten kantooruren, kan crisisdienst GGz Breburg ingeschakeld worden (mits er sprake is van psychiatrische problematiek en/of dat systeem bekend is binnen de GGz Breburg). - Participatie/geven van consulatie Interventie Team HG. Rond herstel en nazorg onderneemt de GGz Breubrg als acties: - Warme overdracht naar de eerste lijn/maatschappelijk werk. - Samenwerken met GGz Noord-West Brabant. Participatie in wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit Niet door het Lint. - Samenwerken met DOK, onderzoeken of er een uniforme behandeling is voor daders huiselijk geweld. 20 augustus 2013 Pagina 15

16 18. Careyn Thuiszorg Breda Door Careyn Thuiszorg Breda worden de volgende acties ondernomen: De meldcode is geïmplementeerd en wordt gebruikt door medewerkers van Careyn. Er zijn aandachtsfunctionarissen aangesteld. Geselecteerde medewerkers zijn getraind in Signs of Safety. Er is voorlichting gegeven over huiselijk geweld door het SHG aan alle teams Thuisbegeleiders en de voorlichting wordt ook verder uitgerold in de andere teams van Careyn. 19. Thebe Thuiszorg (West Brabant) Op het gebied van preventie en voorlichting en vroeg signalering onderneemt Thebe de volgende acties: - In 2012 is een werkgroep gevormd om de meldcode huiselijk geweld te implementeren. In de 2 e helft 2012 hebben alle teams de tijd gehad zich hierover te laten informeren en scholen door het Steunpunt Huiselijk Geweld. De medewerkers zijn signaalgevoelig gemaakt. Rond het stoppen van huiselijk geweld worden (in met name 2013) de volgende acties genomen: - Aanvullende procedure maken met zorgmedewerkers passend bij de vijf stappen van de meldcode met : wie is verantwoordelijk, bij wie kan je terecht en wat moet je doen?, - Invoering van de meldcode en aanvullende procedure bij de zorgmedewerkers. Rond borging, het levendig houden, van huiselijk geweld worden (in de loop van 2013, eventueel 2014) de volgende acties ondernomen: - teams kiezen zelf of ze van 1 of meerdere opties gebruik maken. Opties: 1. 2x per jaar komt de meldcode op de agenda van het team overleg, 2. 1 persoon van het team is signaalopvanger van huiselijk geweld, 3. Team meldt zich aan /krijgt de Nieuwsbrief van Huiselijk geweld. Borging: Met de werkgroep worden in april 2014 de ondernomen en in gang gezette acties geëvalueerd. 20 augustus 2013 Pagina 16

17 20. Jeugdgezondheidszorg Afspraken vanuit de Bedrijfscoöperatie Integrale Jeugdgezondheidszorg West-Brabant behorend bij het Samenwerkingsconvenant huiselijk geweld West-Brabant Productgroep 1 Monitoring en signalering Activiteit Prestatie Kritische succesfactoren Rapportage Realisatie van de prestatie Op schema Toelichting bij afwijking(en) in realisatie van de prestatie Vroegsignalering De Jeugdgezondheidszorg West-Brabant implementeert het ERNST-taxatie model (ETM) dat gekoppeld is aan het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg tijdens de reguliere contactmomenten. Op indicatie wordt Het ERNST-taxatie model uitgebreid met een gevalideerd taxatie-instrument kindermishandeling, de CARE_NL.. Beschikbaarheid van een gevalideerd taxatie-instrument kindermishandeling dat op indicatie toepasbaar is binnen de setting van de jeugdgezondheidszorg ( beschikbaar komen van de Mini-CARE.). Productgroep 4 Voorlichting, advies, instructie en begeleiding Activiteit Scholing Alle jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de Jeugdgezondheidszorg West-Brabant worden in 2013 geschoold in Oplossingsgericht werken en Signs of Prestatie Wellbeing en hanteren deze methodiek in hun cliëntcontacten en intervisiebijeenkomsten, waarbij eigen kracht van ouders en jeugdigen worden versterkt en het sociale netwerk wordt geactiveerd. Kritische succesfactoren Beschikbaarheid docenten en financiering Rapportage Realisatie van de prestatie Op schema Toelichting bij afwijking(en) in realisatie van de prestatie 20 augustus 2013 Pagina 17

18 Productgroep 4 Voorlichting, advies, instructie en begeleiding Activiteit Prestatie Kritische succesfactoren Preventie Shaken Baby Syndroom Het Shaken Baby Syndroom (SBS) is een ernstige hersenaandoening of overlijden als gevolg van het heen en weer schudden van baby s en jonge kinderen. Helaas komt deze aandoening nog regelmatig voor, deels als gevolg van opzettelijk schudden, maar ook door onvoorzichtigheid en onwetendheid, ( 1 op de 20 ouders schudt, slaat of smoort hun baby als reactie op huilen, onderzoek TNO, 2004)). TNO heeft een effectieve aanpak ontwikkelt om deze vorm van preventie uit te voeren. Voorlichting over het SBS is opgenomen in het "voorlichtingspakket" van verloskundigen, kraam- en jeugdgezondheid instellingen in de regio West Brabant. Beschikbaarheid financiering implementatiekosten en vaste kosten uitvoering van de voorlichting o Scholing en instructie kraamverzorgende, verloskundige en JGZ regio West Brabant o Kosten voor DVD en foldermateriaal behorende bij de voorlichting o Indien nodig vertaling van bovenstaand materiaal. Medewerking van : TNO-PG, Kraaminstellingen, Verloskundige kringen, Ziekenhuizen Rapportage Realisatie van de prestatie Op schema Toelichting bij afwijking(en) in realisatie van de prestatie Productgroep 6 Zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking Activiteit Prestatie Samenwerking AMK, SHG, kinderartsen en huisartsen De jeugdgezondheidszorg neemt het initiatief tot verbeteren van de samenwerking met het AMK: Met het AMK worden bestaande samenwerkingsafspraken geëvalueerd en zo nodig aangepast. Onderdeel hiervan het samen met het AMK opstellen van een veiligheidsplan voor de tijd tussen de melding vanuit de Jeugdgezondheidszorg en het tijdstip van afronding van het onderzoek door het AMK met behulp van methodiek signs of wellbeing. De jeugdgezondheidszorg neemt het initiatief tot verbeteren van de samenwerking met het SHG: De samenwerkingsafspraken zoals deze recent zijn vastgelegd over kinderen van 0-4 jaar in een deel van het werkgebied worden uitgebreid naar het hele werkgebied van de Bedrijfscoöperatie. De jeugdgezondheidszorg neemt het initiatief tot het verbeteren van samenwerking met de kinderartsen: Jeugdartsen nemen deel eenmaal per 6 weken deel aan de SIP ( = Signalering, Interventie, Preventie) overleggen van de regionale ziekenhuizen, Amphia ziekenhuis, Franciscus ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis en voeren mede vervolgacties uit ter preventie van kindermishandeling. De jeugdgezondheidszorg neemt het initiatief tot het 20 augustus 2013 Pagina 18

19 Productgroep 6 Zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking Activiteit Kritische succesfactoren Rapportage Realisatie van de prestatie Op schema Toelichting bij afwijking(en) in realisatie van de prestatie Samenwerking AMK, SHG, kinderartsen en huisartsen verbeteren van de samenwerking met de huisartsen: Met de huisartsen wordt contact gezocht met als doel de mogelijkheden tot verbeteren van informatie uitwisseling en samenwerking te bespreken en de huisartsen te informeren over de mogelijke interventies vanuit de Jeugdgezondheidszorg na signalering of vermoedens van kindermishandeling. Medewerking AMK, SHG, kinderartsen en huisartsen. 20 augustus 2013 Pagina 19

20 21. Politie Zeeland-West-Brabant De (mede)verantwoordelijkheid van de politie in deze ketenaanpak ligt bij signalering en het stoppen van het geweld. Meer in detail uitgewerkt, betekent dit dat de politie de volgende activiteiten onderneemt: Bevorderen van awareness en instructie. De aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties vormt een onderdeel van het vakmanschap van de politie. Dit betekent dat met voortduring aandacht is voor deze vorm van geweld middels informatieverstrekking, scholing en training. Reageren op meldingen van HG. De politie reageert op elke melding van huiselijk geweld. De wijze van afdoening is afhankelijk van de aard van de melding. Bij kindermishandeling worden de protocollen gevolgd. Uitvoeren van de Wet tijdelijk huisverbod Voortzetting en verbetering van de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod als middel om te kunnen interveniëren bij een onmiddellijke gevaarzetting. Hieronder wordt ondermeer verstaan de invoering van huisverbod online en investering in de opleiding van hulpofficieren van justitie. In 2012 zijn in het gebied West-Brabant 75 huisverboden door burgemeesters opgelegd na te zijn voorbereid door hulpofficieren van justitie. Verrichten van Strafrechtelijk onderzoek Onder leiding van het Openbaar Ministerie verricht de politie binnen de richtlijnen en aanwijzingen strafrechtelijk onderzoek. Hieronder valt ook de mogelijkheid om ambtshalve op te sporen. Het verstrekken van informatie aan partners. De meldingen van huiselijk geweld die de politie ontvangt worden gedeeld met het steunpunt huiselijk geweld. In het gebied West-Brabant waren dat in meldingen. Deze verstrekking geschiedt binnen de Wet Politie Gegevens. Deelname aan intake en casusoverleg HG De politie neemt deel aan het intake en casusoverleg HG dat binnen de Veiligheidshuizen plaats vindt. 20 augustus 2013 Pagina 20

Samenwerkingsconvenant. Aanpak huiselijk geweld. West-Brabant

Samenwerkingsconvenant. Aanpak huiselijk geweld. West-Brabant Bijlage bij Samenwerkingsconvenant Aanpak huiselijk geweld West-Brabant Met ondertekening van dit convenant conformeren partijen zich eraan dat zij acties (gaan) uitvoeren die bijdragen aan de aanpak van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT

SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT Partijen De gemeenten: Aalburg, Alphen- Chaam, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten- Leur, Halderberge, Geertruidenberg, Moerdijk,

Nadere informatie

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente Ouderenmishandeling De rol van de gemeente 11/21/2013 Congres huiselijk geweld 18 november 2013 Programma: Opening Inleiding landelijke aanpak ouderenmishandeling; de meldcode De rol van de gemeente: s-hertogenbosch

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek ASHG en AMK samen verder Kernopdracht het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen 2 Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

KINDERMISHANDELING EN

KINDERMISHANDELING EN DE TAAK VAN HET ZIEKENHUIS BIJ VERDENKING VAN KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD Laurentius Ziekenhuis, Roermond S. Potgieter (kinderarts) V. Janssen (Kindermishandelingsfunctionaris) Veldnorm 1 2

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Inleiding. Namens de werkgroep vroegsignalering Annemarieke Koops Gynaecoloog WZA Augustus 2011

Inleiding. Namens de werkgroep vroegsignalering Annemarieke Koops Gynaecoloog WZA Augustus 2011 Inleiding Voor u ligt het protocol vroegsignalering van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De werkgroep vroegsignalering werkt aan verbetering van de ondersteuning die kwetsbare zwangeren in en rond Assen

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

1. TAAKVERDELING ALGEMEEN Regio Toelichting acties G + L Toelichting acties

1. TAAKVERDELING ALGEMEEN Regio Toelichting acties G + L Toelichting acties Bijlage: Uitwerking Regiovisie Geweld in huiselijke kring Kernpunten Regiovisie Geweld in huiselijke kring Inleiding Dit document is een bijlage bij de notitie over wat van de gemeente verwacht wordt in

Nadere informatie

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies WORKSHOP Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies Rudy Bonnet Stade Advies Sevgi Tunali STAP 14 februari 2011 PROGRAMMA Opening Doel workshop Cijfers

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Effectief implementeren in de organisatie 1 Programma Presentatie - Kennisquiz Checklist Vraag 1 Schrijf zoveel mogelijk vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT

SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT SAMENWERKINGSCONVENANT AANPAK HUISELIJK GEWELD WEST-BRABANT Partijen De gemeenten: Aalburg, Alphen- Chaam, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk,

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Angelien Bouvrie en Dominique Vranken Veilig Thuis Zuid Limburg

Angelien Bouvrie en Dominique Vranken Veilig Thuis Zuid Limburg Angelien Bouvrie en Dominique Vranken Veilig Thuis Zuid Limburg Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts VT NOG Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (potentiële) belangenverstrengeling Geen Disclosure

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven 14-02-2011 De Startfoto Bijeenkomst beleidsambtenaren jeugd Bezoeken netwerken 12 en 12 + Gesprekken beleidsfunctionarissen

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Augustus 2013

Vraag & Antwoord Augustus 2013 Vraag & Antwoord Augustus 2013 1. Waarom is er een wet meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling? 2. Waarom is er sprake van een meldrecht en geen meldplicht? 3. Wat verplicht de wet meldcode? 4.

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Implementatieadviseur Rak 2011, namens het NJi Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Nieuw is

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Advies Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Algemeen: 0800-2000 Voor professionals : 088-1447070 Veilig Thuis Gld Zuid=AMHK AMK Steunpunt Huiselijk Geweld bij MBZ

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

Actieplan implementatie meldcode

Actieplan implementatie meldcode Fase 1 Voorbereidingsfase Besluit door het hoogste orgaan om het Basismodel Meldcode te gaan invoeren Opzetten van een implementatiestructuur Opstellen implementatieplan Reserveren van budget Vrijmaken

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld Jaarlijks 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld In

Nadere informatie

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Plan van aanpak voor een beleidsnota (inclusief een vierjarig ) Datum 21 april 2011 Opgesteld door Gineke Kuin Bestuurlijk opdrachtgever Cees Meeuwis

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004 Versie 24 november 2005 Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp 24-uurs crisisinterventie en casemanagement t.b.v. Wet Tijdelijk Huisverbod Portefeuille H. van der Molen Auteur Lizzy van der Kooij Telefoon 5115509 E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Protocol Kindermishandeling en ouderproblematiek

Protocol Kindermishandeling en ouderproblematiek Protocol Kindermishandeling en ouderproblematiek Definities/toelichting Kindermishandeling is elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele

Nadere informatie

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting sociale teams Borger-Odoorn Overwegende dat Stichting sociale teams Borger-Odoorn verantwoordelijk is

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

[MELDCODE HG/KM MINTERS] december 2016

[MELDCODE HG/KM MINTERS] december 2016 2016 december 2016 [MELDCODE HG/KM MINTERS] [Voor een zorgvuldige afhandeling van (signalen van) vermoedens van Huiselijk geweld en Kindermishandeling heeft Minters een interne Meldcode opgesteld ] 1.

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Zorg en Welzijn Nederland B.V. staat garant voor integer en respectvol handelen. Dit geld voor cliënten als mede ook voor onze begeleiders. Derhalve worden

Nadere informatie

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch Basisschool de Bukehof, Oudenbosch 2015-2016 0 Het bevoegd gezag van basisschool de Bukehof Overwegende dat de school verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar leerlingen

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO PL) en het Beroepscollege Parkstad Limburg (BcPL) Overwegende

Nadere informatie

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam

Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Convenant Stedelijke Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Gemeente Rotterdam Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam in zijn hoedanigheid van regisseur van de stedelijke

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015

Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015 Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015 Inleiding Veilig Thuis Haaglanden is een samenwerkingsverband van de stichtingen Stojah en Wende. Veilig

Nadere informatie

Workshop Huisverbod. Gespreksleider Aaf Tiems, Min. VWS Gineke Kuin, Gemeente Breda Debbie Maas, SHG West-Brabant.

Workshop Huisverbod. Gespreksleider Aaf Tiems, Min. VWS Gineke Kuin, Gemeente Breda Debbie Maas, SHG West-Brabant. Workshop Huisverbod Gespreksleider Aaf Tiems, Min. VWS Gineke Kuin, Gemeente Breda Debbie Maas, SHG West-Brabant. Investeringen Gemeente West-Brabant - Convenantafspraken - Programma Afhankelijk & Veilig

Nadere informatie

Moviera Aanpak huiselijk geweld

Moviera Aanpak huiselijk geweld Moviera Aanpak huiselijk geweld 2 moviera Moviera 3 Moviera Moviera is door een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera ontstaan op 28 augustus 2012. De nieuwe organisatie richt zich op innovatie en verandering.

Nadere informatie

http://apwfg16/dks/document/document_content.asp?secid=3601366ba2f64228be9...

http://apwfg16/dks/document/document_content.asp?secid=3601366ba2f64228be9... pagina 1 van 5 Titel Volwassengeweld, huiselijk geweld en ouderproblematiek op de SEH Publicatiedatum 29-03-2014 Doel Beschrijving van werkwijze omtrent volwassenengeweld, huiselijk geweld en ouderproblematiek

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Meldcode Nieuw is de wettelijke verplichting tot het hebben en hanteren van

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Wegkijken is geen optie

Wegkijken is geen optie Wegkijken is geen optie Lokale paragraaf aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Buren 1 Inhoud Inleiding.. 3 1. Oorzaken huiselijk geweld en kindermishandeling.. 4 2. Uitgangspunten....5

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Verslag quickscan Eindhoven

Verslag quickscan Eindhoven Naar een betere regionale aanpak van seksueel geweld Verslag quickscan Eindhoven Augustus 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Het bevoegd gezag van at.groep Zorg (BV) Overwegende dat at.groep Zorg verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

POP als onderdeel van psychosociale zorg Almere 2009-2012. Monique Frohn, psychiater Gunilla Kleiverda, gynaecoloog Dianne Maingay, kinderarts

POP als onderdeel van psychosociale zorg Almere 2009-2012. Monique Frohn, psychiater Gunilla Kleiverda, gynaecoloog Dianne Maingay, kinderarts POP als onderdeel van psychosociale zorg Almere 2009-2012 Monique Frohn, psychiater Gunilla Kleiverda, gynaecoloog Dianne Maingay, kinderarts Almere algemeen Ongeveer 2000 bevallingen in FZ, 250 thuis,

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek (OAE) over ouderenmishandeling

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek (OAE) over ouderenmishandeling gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6409 Inboeknummer 15bst00964 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103(2.8.2) Raadsvragen van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek (OAE) over

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Kindermishandeling & Huiselijk Geweld. Ilona Statius Muller

Kindermishandeling & Huiselijk Geweld. Ilona Statius Muller Kindermishandeling & Huiselijk Geweld Ilona Statius Muller Inhoud Kernpunten nieuwe (concept) LESA Hoe werkt een huisarts? Hulpmiddelen & informatie KNMG stappenplan kindermishandeling Kindcheck OKT &

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

Presentatie Samen Veilig. Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017

Presentatie Samen Veilig. Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017 Presentatie Samen Veilig Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017 Wat is Samen Veilig? Samen Veilig Midden-Nederland bestaat uit Veilig Thuis en de gebiedsgerichte SAVE teams. Ontstaan Veilig

Nadere informatie

SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld

SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld 2013 SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld Van Wet Meldcode via SKIPOV-beleid naar concrete stappen op de werkvloer. Versie 1.0, 11-09-2013 Inhoudsopgave 1. Meldcode bij signalen van

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Opgesteld door Rhea Mommers en Marrig van de Velde, 10 maart 2016 Het bevoegd gezag van: Educonsult Zeeland Overwegende dat Educonsult Zeeland

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie