Samenwerkingsconvenant. Aanpak huiselijk geweld. West-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsconvenant. Aanpak huiselijk geweld. West-Brabant"

Transcriptie

1 Bijlage bij Samenwerkingsconvenant Aanpak huiselijk geweld West-Brabant Met ondertekening van dit convenant conformeren partijen zich eraan dat zij acties (gaan) uitvoeren die bijdragen aan de aanpak van huiselijk geweld en die aansluiten op / ingebed zijn in de eigen reguliere werkzaamheden. In deze bijlage zijn de acties opgenomen waar vanaf 2013 uitvoering aan wordt gegeven. Het is een momentopname. De bijlage zal regelmatig geactualiseerd worden. Er zullen acties uitgaan omdat ze zijn uitgevoerd en nieuwe acties worden opgenomen als partijen aangeven dat zij deze zullen uitvoeren. Zo wordt dit een dynamisch document dat steeds een actueel overzicht geeft van de uitvoering van het regionale beleidskader Van Handelingsverlegen naar Verantwoordelijkheid. Op dit moment, 20 augustus 2013, gaat het per partij om de volgende acties:

2 1. Gemeenten aangesloten bij het Veiligheidshuis district de Markiezaten Het betreft hier acties die gezamenlijk door de gemeenten van dit Veiligheidshuis ondernomen gaan worden. In dit geval gaat het om de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. Lokale afspraken met het Steunpunt Huiselijk Geweld maken en/ of intensiveren; ruimte voor maatwerk (binnen de bestaande budgetten). Gebruik meldcode als bijzondere voorwaarde (zodra dit mogelijk is) opnemen bij subsidiebeschikkingen met relevante organisaties. Regionale (en daar waar mogelijk) lokale deskundigheidsbevordering aanbieden voor vrijwilligers en verenigingen over omgaan met Huiselijk Geweld; bijvoorbeeld het signaleren van geweld in relaties en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. De kosten voor deze deskundigheidsbevordering vallen onder de rijksfinanciering Huiselijk Geweld en de aanpak Kindermishandeling. De deskundigheidsbevordering dient in nauwe samenwerking met de Safegroup Valkenhorst te worden opgepakt. Hierbij geldt dat: - Professionals de methode signs of safety uitdragen richting partners in lijn met de werkwijze van het Steunpunt Huiselijk Geweld; - Relevante partijen de aanpak uitdragen ten aanzien van seksueel geweld en geweld tegen ouderen, in nauwe samenwerking en afstemming met het Steunpunt Huiselijk Geweld. Het verbeteren van het werkproces voor het opleggen van een huisverbod in samenwerking met politie en het Steunpunt Huiselijk Geweld. Het continueren van de dagelijkse briefing (casusoverleg) Huiselijk Geweld in het Veiligheidshuis Bergen op Zoom. Nazorg; continueren en bewaken voortgang huisverbod tot één jaar na opleggen van het verbod. Samenwerking Advies en Meldpunt Kindermishandeling met het Steunpunt Huiselijk Geweld ondersteunen door middel van aanvraag transformatiefonds provincie namens RWB. In overleg met het Steunpunt Huiselijk Geweld zorgdragen voor voldoende informatiemateriaal, binnen het beschikbare budget, op diverse plaatsen in de gemeente (onder andere Centrum voor Jeugd en Gezin, Wmo-loket en huisarten). In overleg met Steunpunt Huiselijk Geweld zorgdragen voor regelmatige publicaties, binnen het beschikbare budget, in regionale en/ of lokale dag- en weekbladen om de bekendheid van het Steunpunt Huiselijk Geweld te vergroten en om zo (vrijwilligers)organisaties en professionele organisaties te attenderen op de mogelijkheid om trainingen en/ of cursussen te volgen. In overleg met de voorzitter van het MASS, de Centrum voor Jeugd en Gezin coördinator en het Steunpunt Huiselijk Geweld/ centrumgemeente Breda, op basis van behoefte en binnen het beschikbare budget, de deelnemers van het MASS en het Centrum voor Jeugd en Gezin een cursus en/ of training aanbieden op het gebied van (vroeg)signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling. 20 augustus 2013 Pagina 2

3 2. Gemeenten aangesloten bij het Veiligheidshuis district Breda e.o. Het betreft hier acties die gezamenlijk door de gemeenten van dit Veiligheidshuis ondernomen gaan worden. In dit geval gaat het om de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert. Maken van afspraken met het Steunpunt huiselijk geweld over themabijeenkomsten aanpak huiselijk geweld, voorlichting en scholing op lokaal niveau; gezamenlijk agenda bepalen en prioriteiten stellen t.a.v. te bereiken doelgroepen. Bewaken interne procedure Wet tijdelijk huisverbod en indien nodig werkproces bijstellen. Bij de procedure in het kader van de Wet BOPZ nagaan of gevraagd wordt naar de aanwezigheid van kinderen (Wet BOPZ wordt over enige tijd vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer). In 2013 voorbereiden van subsidiebeschikkingen 2014 aan relevante organisaties: - het gebruik van de verplichte meldcode als bijzondere voorwaarde opnemen - kwaliteitseisen stellen t.a.v. (vroeg)signalering huiselijk geweld, oplossingsgericht werken, signs of safety, systeemaanpak. Hetzelfde qua aanpak geldt voor volgende jaren. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opstellen voor ambtenaren die direct werken met cliënten. Nagaan welke mogelijkheden er lokaal zijn om beleidsvelden met elkaar te verbinden en hoe acties of maatregelen vanuit andere beleidsvelden kunnen bijdragen aan de aanpak van huiselijk geweld; bijvoorbeeld nagaan met de betrokken corporaties welke mogelijkheden er zijn de huisvestingsproblematiek op te lossen in zaken waar vanwege geweld partners, al dan niet met kinderen, dakloos worden. Afspraken maken met lokale organisaties over samen werken en samen leren (bijvoorbeeld het organiseren van netwerkbijeenkomsten waar anonieme casuïstiek besproken wordt of begeleide intervisiebijeenkomsten waarin thema s aan de orde komen als privacy, bespreekbaar maken van zorgen, niet praten over maar praten met, systeemaanpak, samenwerken). Binnen het district Breda e.o. voeren twee gemeenten zelf nog aanvullende acties uit. Het gaat hierbij om de gemeenten Breda ( 3) en Etten-Leur ( 4). 20 augustus 2013 Pagina 3

4 3. Gemeente Breda Lokale acties 2013 Interne gemeentelijke bijeenkomst organiseren waarin het thema huiselijk geweld aan de orde wordt gesteld en nagegaan wordt welke afdelingen hiermee te maken hebben en wat zij kunnen bijdragen aan de aanpak van huiselijk geweld. De gemeente Breda is We Can Young gemeente geworden en gaat campagne voeren, vanuit een concept voor en door jongeren, gericht op het versterken van relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren (tussen jaar); regiogemeenten kunnen nagaan welke mogelijkheden er zijn om aan te sluiten bij deze campagne; GGD is samenwerkende partner en kan expertise die opgedaan wordt uitrollen. Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligersorganisatie gericht op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. Lokale acties 2014 Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en organisaties voor informele zorg in het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeente Breda is We Can Young gemeente geworden en gaat campagne voeren, vanuit een concept voor en door jongeren, gericht op het versterken van relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren (tussen jaar); regiogemeenten kunnen nagaan welke mogelijkheden er zijn om aan te sluiten bij deze campagne; GGD is samenwerkende partner en kan expertise die opgedaan wordt uitrollen. Thema agenderen op bestuurlijk overleg met lokale organisaties; besproken kan worden bijvoorbeeld hoe risicovolle situaties (vroegsignalering) op wijkniveau in beeld gebracht kunnen worden. 4. Gemeente Etten-Leur Lokale actie 2013 en verder Interne gemeentelijke bijeenkomst organiseren waarin het thema huiselijk geweld aan de orde wordt gesteld en nagaan wordt wat de verschillende afdelingen kunnen bijdragen aan de aanpak van huiselijk geweld 20 augustus 2013 Pagina 4

5 5. Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) De werkzaamheden van het SHG zijn geïntegreerd in het vastgestelde beleidskader. Het SHG zal in samenwerking met de centrumgemeente, met regiogemeenten en convenantpartners in gesprek gaan over samenwerking en voortgang van activiteiten en bijdragen in de aanpak van huiselijk geweld. Deze activiteiten worden jaarlijks gevolgd, geactualiseerd en verspreidt onder partners waarbij zichtbaar wordt wat partners vanuit hun reguliere werkzaamheden bijdragen aan de aanpak van huiselijk geweld. Onder zijn specifieke diensten van het SHG ter aanvulling weergegeven. Op het gebied van preventie en voorlichting - Het geven van voorlichting aan professionals en burgers. - Ondersteuning van organisaties bij de implementatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Op het gebied van vroegsignalering: - Het aanbieden van en meewerken aan scholingen en trainingen aan professionals op het gebied van kindermishandeling. - Verzorgen van themabijeenkomsten voor een breed publiek Op het gebied van het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling: - Professionals en burgers bijstaan bij vragen over huiselijk geweld - Onderzoek doen bij een melding van huiselijk geweld - Voeren van procesregie in het Huiselijk Geweld Overleg en Scenarioteam Seksueel Geweld - Casemanegement bij ernstig huiselijk geweld, seksueel geweld en huisverboden - Het Interventieteam Huiselijk Geweld wordt ingezet bij voortdurende ( dreiging ) van huiselijk geweld waarbij de reguliere dienstverlening de cirkel van geweld niet kan doorbreken - Het verzorgen van trainingen in de Signs of Safetybenadering - Het aanbieden van intervisie in de Signs of Safetybenadering Op het gebied van herstel en nazorg: - Registreren van gegevens voor inzicht en prevalentieonderzoek - Toeleiding naar passende hulpverlening na onderzoek - Monitoring in ernstige casuïstiek gedurende een jaar 20 augustus 2013 Pagina 5

6 6. Bureau Jeugdzorg / Advies- en meldpunt Kindermishandeling Op het gebied van preventie en voorlichting wordt de volgende actie ondernomen: - Het geven van voorlichting aan professionals over de werkwijze van het AMK en de meldcode en het ondersteunen bij de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rond (vroeg)signalering worden de volgende acties uitgevoerd: - Het opleiden van gecertificeerde trainers signalering kindermishandeling en huiselijk geweld, - Het aanbieden van en meewerken aan scholingen en trainingen aan professionals op het gebied van kindermishandeling, - Het opzetten van een protocol inzake samenwerking en afstemming onderzoek en hulpverlening voor (ongeboren) kwetsbare kinderen en hun ouders, - Het AMK heeft o.a. de medische deskundigheid om mishandeling snel te beoordelen en medisch in te (laten) grijpen, - Het AMK heeft samenwerking met ziekenhuizen en andere medische disciplines. Voor het stoppen van huiselijk geweld (hulpverlening opvang vervolging) bestaan de acties uit: - Het opleiden van alle medewerkers in de Signs of Safetybenadering, - Het aanbieden van intervisie aan medewerkers in de Signs of Safetybenadering, - Het aanbieden van een training over Signs of Safety voor het middenkader, - Deelname aan overlegvormen over huiselijk geweld en kindermishandeling, bijv. casusoverleg Huiselijk geweld, het interventieteam Huiseliojk geweld en kindermishandeling en het scenarioteam seksueel Geweld, SIP-overleg in de ziekenhuizen, - Het AMK heeft korte lijnen met gedwongen hulpverlening wanneer blijkt dat een onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming gewenst is, - Het AMK heeft een korte lijn met de uitvoerende hulpverlening in complexe casuïstiek, zowel vrij toegankelijk als het gedwongen kader, waar sprake is van een wettelijk opgelegde maatregel. Op het gebied van herstel en nazorg: - Deelname aan onderzoek Trimbosch instituut naar het het beloop van de psychische gezondheid en kwaliteit van leven van mishandelde kinderen na melding bij het AMK, - Toeleiden naar passende hulpverlening na onderzoek. 20 augustus 2013 Pagina 6

7 7. Stichting Safegroup Acties en bijdragen van Valkenhorst, Susan Rose en Ambulant Jeugdteam. Voorkomen (voorlichting en preventie) van huiselijk geweld en kindermishandeling - Preventie: Het ambulante jeugdzorgteam verricht op jeugdzorgindicatie gezinsbegeleiding na huiselijk geweld, maar ook bij dreiging van huiselijk geweld om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen (Vroeg)signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling - In de opvanglocaties van Safegroup en ambulante teams wordt de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gehanteerd. Eveneens zijn de signalenkaarten kindermishandeling (voor de verschillende leeftijden) in gebruik genomen. - In 2013 zal Safegroup het Vlaggensysteem (Sensoa) in gebruik nemen en 2 aandachtsfunctionarissen aanstellen. - In 2013 worden de hulpverleners geschoold t.a.v. signalen van kindermishandeling en via het train-de trainer het vlaggensysteem Stoppen (hulpverlening opvang nazorg/vervolging) van huiselijk geweld en kindermishandeling - Het bieden van opvang voor vrouwen en hun kinderen. - Het bieden van crisisopvang van vrouwen en hun kinderen, de-escaleren en analyse voor mogelijke en meest optimale vervolgoplossing. - Het indien nodig bieden van bemiddeling naar veilige plekken elders in het land, of gespecialiseerde opvangplekken (bv. indien er sprake is van Eergerelateerd Geweld of dreiging daarvan). - Het bieden van begeleiding aan vrouwen in de opvang conform de vanuit het Verbeterplan Vrouwenopvang speciaal voor de vrouwenopvang ontwikkelde basismethodiek Krachtwerk. In 2013 worden screeningsinstrumenten ingezet zowel bij vrouwen als kinderen om de hulpverlening zo goed mogelijk op de problematiek af te stemmen. - Wanneer cliënten er voor kiezen om terug te gaan naar de partner, wordt de methodiek Begeleide Terugkeer toegepast, om het huiselijk geweld in de relatie te stoppen. - In 2013 zal een haalbaarheidsonderzoek opgestart worden om in samenwerking met diverse trajecten gestructureerd voor alle cliënten toe te werken naar begeleiding op maat naar participatie: vrijwilligerswerk, scholing, werk om de participatie te bevorderen en het systeem terug in de maatschappij minder kwetsbaar te maken. - In 2013 wordt daarom eveneens gestart met het opzetten van steunende buffers, middels ontwikkeling van het eigen netwerk van de cliënt, alsook middels vrijwilligers. - Voor de kinderen wordt in 2013 de methodiek Veerkracht geïmplementeerd. Veerkracht is ten aanzien van de veiligheid gebaseerd op Signs of Safety. Ook daar worden screeningsinstrumenten ingezet om de hulpverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de problematiek van het kind t.a.v. ontwikkelingsachterstanden, hechtingsproblematiek, trauma s. - De samenwerking met de Jeugd-GGZ wordt op dit moment onderzocht. - Het ambulante jeugdteam is geschoold op Signs of Safety en wordt nog geschoold op Veerkracht - In 2013 wordt onderzocht welke effectieve groepsbegeleiding rondom het onderwerp naast de Geweldsgroep en Let op de Kleintjes geïmplementeerd kan worden. Schade beperken (herstel en nazorg) van de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling - Vrijwillige buddiesystemen - Overdracht naar ketenpartners (Budgetcoaches, Kredietbank, VG-instellingen e.d.) - Ambulante nazorg en woonbegelediing 20 augustus 2013 Pagina 7

8 Acties en bijdragen van het Ambulante team Safegroup: (Vroeg)signalering van huiselijk geweld - Het Ambulant Team heeft een signaleringsfunctie in het gezinssysteem bij aanwezigheid van kinderen Stoppen (hulpverlening-opvang-vervolging) van huiselijk geweld - Het Ambulant Team: o Heeft een snelle benadering; bij code rood binnen een dag, bij code oranje binnen 3 dagen contact met het systeem o Maakt altijd een veiligheidsplan op volgens Signs of Safety o Doet direct een hulpaanbod, zoals: inzet Aware, individuele-/gezinsbegeleiding of groepsaanbod o Is outreachend en aanhoudend o Heeft korte lijnen met justitie en de zorgpartners o Volgt acties met ketenpartners snel op (binnen een dag of een week) o Doet een groepsaanbod voor weerbaarheid o Draagt zorg voor veiligheidsborging o Gaat met Ambulant Team Jeugd mee, als kinderen aanwezig zijn o Benadert ook actief de plegers (mits de veiligheid van de slachtoffer niet in geding komt) Schade beperken (herstel en nazorg) van de gevolgen van huiselijk geweld - Het Ambulant Team biedt cursusaanbod, zoals een lotgenoten groep en weerbaarheid - Er vinden evaluaties plaats over inzet van Aware - Cliënten krijgen een persoonlijk (06) nummer van twee ambulant medewerkers, zodat zij ten alle tijden kunnen bellen als er iets is. Daarnaast beschikken de Ambulant medewerkers over een smartphone, waardoor het voor cliënten ook mogelijk is online te what s appen. 20 augustus 2013 Pagina 8

9 8. Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda Op het gebied van preventie en voorlichting onderneemt het IMW de volgende acties: - Invoering van een meldcode en monitoring hiervan, - Het geven van voorlichting aan medewerkers en vrijwilligers, - Voorlichting verpakken in andere programma s of hulpverlening. Rond (vroeg)signalering worden de volgende acties uitgevoerd: - Aandacht voor kinderen in de hulpverlening (, ook als niet specifiek aan de orde), - Aanstellen en trainen van een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling, - Versterking van de signaleringsvaardigheid van medewerkers (door staf IMW). Voor het stoppen van huiselijk geweld (hulpverlening opvang vervolging) bestaan de acties uit: - Het trainen van medewerkers in Oplossingsgericht werken en Signs of Safety, - Actieve bijdrage vanuit de crisisdienst aan screening door de Hulpofficier van Justitie bij een huisverbod buiten kantoortijden, - Deelname aan het Huiselijk Geweld Overleg (HGO), het interventieteam Veiligheidshuis en het scenarioteam Kindermishandeling. Rond herstel en nazorg onderneemt het IMW als acties: - Gezinsgerichte hulpverlening na huiselijk geweld/huisverbod, - Warme overdracht aan reguliere hulpverlening na opvang/interventie buiten kantoortijden (door crisisdienst). 9. Trema welzijn Binnen de eigen, interne organisatie voert Trema de volgende acties uit: - De meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling wordt gebruikt door alle medewerkers. Nieuwe medewerkers worden geschoold in het gebruiken van de meldcode. De meldcode staat standaard op de agenda van het werk/teamoverleg en ervaringen worden uitgewisseld, - Er is een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling aangesteld met als taakgebieden het blijvend onder de aandacht brengen van ouderenmishandeling, - De interne keten wordt versterkt. Er is geregeld overleg tussen de medewerkers die betrokken zijn bij ouderen (ouderenwerk, dementieconsulenten, mantelzorgconsulent, consulent vrijwillige thuis, consulent indicatiestelling woonzorgwoningen en de aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling. Ter voorkoming van huiselijk geweld zet Trema als acties in: - Trema biedt regulier een assertiviteitstraining aan om mensen weerbaar(der) te maken, - Weerbaarheidtrainingen aan leerlingen van het basisonderwijs en jongeren, - Geregeld bij ketenpartners (o.a. hometeams) mishandeling onder de aandacht brengen door dit op de agenda van het overleg te plaatsen. In het kader van (vroeg)signalering hanteert het sociaal-cultureel werk (ouderenwerk, jongerenwerk, servicepunt vrijwilligers) de meldcode huiselijk geweld en bespreekt dergelijke casuïstiek met het (school)maatschappelijk werk. Signalen kunnen komen vanuit de werkers of de vrijwilligers (geschoold d.m.v. trainingen en signaleerkaarten) die namens Trema activiteiten uitvoeren. Rond voorkomen en stoppen van huiselijk geweld voert Trema de volgende acties uit: - Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor vrijwilligers om signalen van mishandeling beter te leren onderkennen, - Medewerkers zijn geschoold in Signs of Safety en kunnen deze methodiek hanteren. 20 augustus 2013 Pagina 9

10 10. Traverse Traverse heeft de volgende concrete acties in het kader van de aanpak van huiselijk geweld ingezet: Bij meldingen vanuit het veiligheidshuis benadert de medewerker van Traverse de cliënt (/systeem) binnen twee werkdagen. Cliënten komen niet op de reguliere wachtlijst. Medewerkers van Traverse werken systeemgericht. Indien wenselijk wordt er intern samengewerkt met amw, smw of welzijnswerkers. Medewerkers werken outreachend. Samenwerken met ketenpartners is een centraal begrip in de werkwijze van Traverse. Medewerkers van Traverse werken als generalist. Hierdoor kunnen zij ook andere problematieken die aanwezig zijn bij cliënt of gezinssysteem signaleren en indien nodig c.q. nuttig kunnen zij begeleiden en/of doorverwijzen. De basismethodiek is Oplossing gericht werken. Bij huiselijk geweld casussen is dit vanuit een sturend contact. Ook hierbij gaat men uit van de eigen kracht van de cliënt en het versterken van de netwerken. De meldcode is geïmplementeerd. In 2012 wordt dit nogmaals onder de aandacht van de medewerkers gebracht. Medewerkers van Traverse maken gebruik van het driekolommen model van Signs of Safety bij de hulpverlening aan cliënten. vanuit het veiligheidshuis krijgen medewerkers van Traverse de taak van casuscoördinatie. Traverse is intensief betrokken bij de nieuwe opvang Susan Rose in Roosendaal, waarmee de opvangcapaciteit in de regio vergroot is. Traverse levert haar bijdrage d.m.v. psychosociale en materiële begeleiding. In 2012 zijn 7 medewerkers van Traverse geschoold in Signs of Safety. Alle medewerkers hebben een workshop gevolgd, waarbij het driekolommen model geoefend is. Een medewerker van Traverse neemt deel aan het scenarioteam seksueel geweld. Een medewerker van Traverse werkt twee dagen voor het interventieteam van huiselijk geweld. Hij deelt deze kennis in de organisatie. Een medewerker van Team Bergen op Zoom neemt 3 van de 5 dagen deel aan het HGO (huiselijk geweld overleg) en aan nazorg detentie en consultatie platform ouderenmishandeling. Twee medewerkers van Traverse zijn als aandachtsfunctionaris voor oudermishandeling aangesteld. Nazorg wordt op maat geregeld. 20 augustus 2013 Pagina 10

11 11. Juzt West-Brabant Op het gebied van preventie en voorlichting werkt Juzt samen met ketenpartners zoals SHG en heeft zij lokale ambulant werkers die in het voorveld werken preventief getraind in de methodiek Signalen van welzijn en Signs of Safety. Hierbij zijn ook korte lijnen met CJG, AMK en BJZ. Rond (vroeg)signalering en diagnostiek worden de volgende acties uitgevoerd: - De aangepaste Meldcode wordt periodiek herhaaldelijk getraind met werkers van alle hulpvormen met het oog op vergroten competenties van het bespreekbaar maken van kind onveiligheid en het hanteren van deze code, - Juzt gebruikt een screeningsinstrument: de LIRIK. Aan alle cliënten worden in de kennismaking 4 screeningsvragen gebaseerd op de LIRIK gesteld als preventieve signaleringsmaatregel. Is dus standaardprocedure ongeacht de hulpvraag/hulpvorm. Zodra er aanleiding toe is wordt de gehele LIRIK afgenomen. - Juzt heeft drie aandachtsfunctionarissen kindermishandeling. Deze gedragswetenschappers zijn opgeleid tot het voeren van taxatiegesprekken, - Juzt maakt gebruik van het Vlaggensysteem, - Inzake de Horizonmethodiek (parallelle groepsbijeenkomsten voor ouders en kinderen) wordt op regionaal niveau samengewerkt met Safegroup. Voor het stoppen van huiselijk geweld bestaan de acties uit: - Nadat in 2012 een aantal medewerkers (gezamenlijk met netwerkpartners) is getraind in Signs of Safety, volgt in 2013 nog een groot deel van de medewerkers deze training, - Tevens wordt deze methodiek geborgd in begeleide intervisies waarin bespreekbaar maken van onveiligheid ook steeds aan bod komt. - Bieden van kortdurende crisis interventies: Families First, Ambulante Spoedhulp en crisisplaatsing voor kinderen/jeugdigen, zowel in crisisopvang als crisispleeggezinnen, - Inzetten van de Horizonmethodiek, met als inhoud traumaverwerking na huiselijk geweld en/of na seksueel misbruik. Cliënten uit de regio/het netwerk kunnen gebruik maken van deze groepstraining. Rond herstel en nazorg onderneemt Juzt als acties: - Bij groepsbijeenkomsten volgens de Horizonmethodiek kunnen ook daders aanwezig zijn, - Ook in deze fase kan kortdurende crisisopvang evenals specialistische ambulante hulp voor kinderen/jeugdigen en ouders ingezet worden. 20 augustus 2013 Pagina 11

12 12. Amphia ziekenhuis Op het gebied van preventie en voorlichting onderneemt het Amphia de volgende acties: - De commissie SIP (Signalering, Interventie & Preventie (kinder)mishandeling) van het Amphia ziekenhuis is van plan/wil in de komende jaren een regionaal of meer dan regionaal Expertisecentrum voor preventieve signalering en behandeling van huiselijk geweld (, kinder- en ouderenmishandeling) tot ontwikkeling brengen, - De commissie SIP geeft informatie aan patiënten over huiselijk geweld. Zij maakt via foldermateriaal de werkwijze voor Amphiabrede screening hierin bespreekbaar, - De cie SIP geeft voorlichting en scholing(smogelijkheden) aan medewerkers over alle vormen van huiselijk geweld. Rond (vroeg)signalering worden de volgende acties uitgevoerd: - De cie SIP voldoet officieel sinds 2007 aan (vroeg)signalering binnen het ziekenhuis. Dit gebeurt in de vorm van screeningsformulieren en Sputovamo formulieren. Sinds 2011 is Amphia gestart met een Amphiabrede screening op alle afdelingen waar kinderen zich melden. Er is sprake van een nauwe samenwerking met betrokken specialisten zoals radiologen, gynaecologen, kinderartsen, etc. Er vindt externe samenwerking plaats met forensische artsen, - Cie SIP en het SHG hebben 3-maandelijks overleg (coördinator van beide instanties, beleidsmedewerker van SHG en medisch maatschappelijk werker van SIP). Voorts is er contact bij meldingen en overleg indien nodig, - Naast Amphiabrede screening van alle kinderen vindt vroegtijdige screening plaats bij zwangere vrouwen. Dit gebeurt n.a.v. een door hen ingevulde vragenlijst. De vrouwen worden op de POPpoli (Pediatrie, Obstetrie, Psychiatrie) gezien. Zwangere vrouwen met angsten/depressie/geweldservaringen etc. worden besproken in een Multidisciplinair team van gynaecologen, psychiaters, consultatief psychiatrisch verpleegkundigen, kinderarts, psycholoog en medisch maatschappelijk werker. Ook hier worden medische en hulpverlenende acties ingezet om patiënt/systeem te helpen, - T.a.v. kindermishandeling en huiselijk geweld is de opvang en begeleiding rond, t.a.v. (medische) zorg bij ouderenmishandeling is een eerste aanzet gegeven en dit onderdeel wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. Voor het stoppen van huiselijk geweld (hulpverlening opvang vervolging) bestaan de acties uit: - Cie SIP bespreekt casussen intern, er wordt met de hoofdbehandelaar binnen Amphia contact gelegd, interventies met gezin/patiënt opgestart en gemeld. Er bestaat een nauwe samenwerking met AMK, SHG, IMW, GGD, Thuiszorg en andere ziekenhuizen, - Cie SIP stopt huiselijk geweld en kindermishandeling zo nodig. Na signalering of nietpluis gevoelens is er contact met het gezin/patiënt systeem en wordt vanuit de cie hulp ingezet d.m.v. oproep bij behandelend specialist/hulpverlener/verpleegkundige. Meldingen bij de cie komen vanuit SEH, kinderafdeling zowel klinisch als poliklinisch en overige afdelingen waar kinderen gezien worden, - Door cie SIP wordt training gevolgd en gegeven. Er wordt gewerkt vanuit Signs of Safety, trainingen gevolgd van Next Page en wordt forensische scholing gevolgd. Verder is Wetenschappelijk Onderwijs Kinderartsen inzake Kindermishandeling (WOKK) nu ook mogelijk voor kinderartsen in opleiding en SEH. Rond herstel en nazorg onderneemt het Amphia als acties: - Cie SIP stopt huiselijk geweld en kindermishandeling zo mogelijk. Na signalering en/of bij niet-pluis gevoelens wordt er contact met gezin/patiënt gezocht en vanuit Amphia hulp ingezet d.m.v. oproep bij behandelend specialist/hulpverlener/verpleegkundige en/of externe instanties. Bij opname van volwassenen op de SEH met o.a. intoxicatie, suïcide(pogingen), alcohol en/of drugsgebruik, huiselijk geweld, wordt nagegaan of er kinderen binnen het systeem zijn en vervolgens actie op dit systeem gezet, - Cie SIP gaat onderzoeken of zij iets kan betekenen t.a.v. een inloopcentrum voor verkrachte vrouwen, - Cie SIP wil samenwerking en goede afstemming met andere organisaties. 20 augustus 2013 Pagina 12

13 13. Franciscus ziekenhuis Roosendaal Op het gebied van preventie en voorlichting onderneemt het Franciscus Ziekenhuis de volgende acties: - De commissie SIP (Signalering, Interventie & Preventie (kinder)mishandeling) geeft informatie aan patiënten over huiselijk geweld, - Er bestaat een informatiefolder betreffende het Franciscus beleid betreffende het screenen op kindermishandeling. Er wordt gewerkt aan een informatiefolder betreffende huiselijk geweld, - De commissie SIP geeft voorlichting en scholing(mogelijkheden) aan medewerkers over alle vormen van huiselijk geweld, - Er wordt gebruik gemaakt van een e-learning programma van The Nextpage betreffende huiselijk geweld. Rond (vroeg)signalering worden de volgende acties uitgevoerd: - De commissie SIP voldoet officieel sinds januari 2006 aan (vroeg)signalering binnen het ziekenhuis. Dit gebeurt in de vorm van screeningsformulieren en Sputovamo formulieren. Sinds 2012 is in het Franciscus een begin gemaakt met een ziekenhuisbrede screening op alle afdelingen waar kinderen zich melden. - In de signaleringsfase is er sprake van overleg met betrokken specialisten zoals radiologen, chirurgen, orthopeden, gynaecologen, kinderartsen, etc. Er vindt ook regelmatig overleg plaats met een forensische arts, klinisch geneticus, - Naast ziekenhuisbrede screening van alle kinderen vind vroegtijdige screening plaats bij kwetsbare zwangere vrouwen. Dat was voor kort behouden aan de gynaecologen in samenspraak met de kinderartsen indien nodig. Op dit moment wordt er gewerkt aan een multidisciplinaire werkgroep kwetsbare zwangeren die structureel samenkomt en deze doelgroep bespreekt en daar acties op uitzet, - T.a.v. kindermishandeling en huiselijk geweld is de opvang en begeleiding rond, t.a.v. screening/(medische) zorg bij ouderenmishandeling is een eerste aanzet gegeven en dit onderdeel wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. Voor het stoppen van huiselijk geweld (hulpverlening opvang vervolging) bestaan de acties uit: - Commissie SIP bespreekt casussen intern, er wordt met de hoofdbehandelaar binnen Franciscus contact gelegd, interventies met gezin/patiënt opgestart en gemeld. Er bestaat een nauwe samenwerking met AMK, SHG, IMW, GGD, Thuiszorg en andere ziekenhuizen, - Commissie SIP stopt huiselijk geweld en kindermishandeling zo nodig. Na signalering of niet-pluis gevoelens wordt er een melding gedaan bij het AMK. Via het AMK is er contact met het gezin/patiënt systeem. De bevindingen en eventueel al gestarte hulpverlening vanuit het AMK worden besproken in de commissie SIP. Hierop worden mogelijk nog verdere acties op ondernomen indien nodig, - Meldingen bij de commissie komen vanuit nu nog voornamelijk SEH, kinderafdeling, poli kinderafdeling, - Door de commissie SIP wordt training gevolgd en gegeven. Er worden trainingen gevolgd van The NextPage en wordt binnenkort forensische scholing gevolgd. Verder hebben de meeste Kinderartsen de WOKK opleiding gevolgd. Rond herstel en nazorg onderneemt het Franciscus als acties: - Commissie SIP stopt huiselijk geweld en kindermishandeling zo mogelijk. Na signalering en/of bij niet-pluis gevoelens wordt er via het AMK contact met gezin/patiënt gezocht en vanuit het AMK/ Franciscus hulp ingezet d.m.v. oproep bij behandelend specialist/hulpverlener/verpleegkundige en/of externe instanties, - Bij opname van volwassenen op de SEH met o.a. intoxicatie, suïcide(pogingen), alcohol en/of drugsgebruik, huiselijk geweld, wordt nagegaan of er kinderen binnen het gezin zijn om vervolgens de hulpverlening ingang te zetten middels een melding bij het AMK; hierna controleert de werkgroep of de hulpverlening in gang is gezet of gaat worden, - Commissie SIP heeft een goed samenwerkingsverband en goede afstemming met andere organisaties. (Thuiszorg, GGZ, MEE, SDW e.a.) 20 augustus 2013 Pagina 13

14 14. Acties in kader ouderenmishandeling via Welzijn Ouderen Bergen op Zoom (SWOBOZ) De meldcode is geïmplementeerd. In werkoverleggen wordt dit stelselmatig onder de aandacht gehouden van de coördinatoren. De (ouderen) adviseurs hebben nadrukkelijk oog in hun contacten met ouderen en mantelzorgers voor signalen, die zouden kunnen duiden op enig vorm van ontspoorde zorg, financiële uitbuiting, geestelijke bejegening e.a. Bij SWOBOZ berust de Coordinatie van het meldpunt ouderenmishandeling, waarvoor Vraagwijzer Bergen op Zoom (het Wmoloket), het fysieke aangeefadres is, waarna de ouderenadviseur onderzoek in stelt en zonodig het casusoverleg bijeenroept, opdat tot een adequate aanpak van de problematiek gekomen kan worden. Bij SWOBOZ berust de Coordinatie van de mantelzorgondersteuning, het Regionaal Platform Dementieondersteuning en het casusoverleg Ouderenmishandeling, waardoor in afstemming van de drie de signalen van ontspoorde zorg vroegtijdig gesignaleerd en adequaat opgepakt kunnen worden. 15. WIJ i.s.m. BCG (Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid) en STIB (Steunpunt Informele zorg Breda) Op het gebied van preventie en voorlichting onderneemt WIJ samen met BCG en Stib de volgende acties: - Organiseren van voorlichting aan medewerkers en vrijwilligers i.s.m. SHG, - Invoeren van de meldcode huiselijk geweld. Rond (vroeg)signalering worden de volgende acties uitgevoerd: - Aanstellen en trainen van een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling, - Versterking van de signaleringsvaardigheid van medewerkers en vrijwilligers i.s.m. SHG. Voor het stoppen van huiselijk geweld (hulpverlening opvang vervolging) bestaat de actie uit: - Ouderenmaatschappelijk werkers volgen de training Signs of Safety. Rond herstel en nazorg onderneemt WIJ als actie: - In gesprek met andere vrijwilligersorganisaties om te onderzoeken of we steun kunnen bieden aan slachtoffers (ouderen) van huiselijk geweld in de vorm van een ondersteunend netwerk. 20 augustus 2013 Pagina 14

15 16. Het Dok Breda Op het gebied van preventie en voorlichting onderneemt het Dok de volgende actie: - Invoering van een meldcode en monitoring hiervan. Rond (vroeg)signalering worden de volgende acties uitgevoerd: - Casuistiekbesprekingen met collega-instellingen waar nodig, - Aandacht voor kinderen in de hulpverlening en de situatie waarin zij opgroeien Voor het stoppen van huiselijk geweld (hulpverlening opvang vervolging) bestaan de acties uit: - Het aanbieden van dadertherapie voor plegers van Huiselijk Geweld, - Outreachende benadering van plegers van Huiselijk Geweld, - Partnerrelatie/gezinstherapie voor plegers en slachtoffers van Huiselijk Geweld, - Deelname aan het HGO (huiselijk geweld overleg), - Consultatie en advies aan collega-instellingen mbt daderbehandeling, - Werken met risicomanagementplannen mbt huiselijk Geweld. 17. GGz Breburg Op het gebied van preventie en voorlichting wordt de volgende actie ondernomen: - Het geven van voorlichting aan alle professionals over de meldcode en het ondersteunen en opleiden bij de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Op het gebied van preventie en voorlichting onderneemt de GGz Breburg de volgende actie: - Invoering van een meldcode en monitoring hiervan. Rond (vroeg)signalering worden de volgende acties uitgevoerd: - Aandacht voor kinderen in de hulpverlening en de situatie waarin zij opgroeien. - Aanstellen en opleiden van aandachtsfunctionarissen binnen de verschillende zorggroepen (ouderen, volwassenen, jeugd). Voor het stoppen van huiselijk geweld (hulpverlening opvang vervolging) bestaan de acties uit: - Het aanbieden van dadertherapie (individueel als groepsverband)voor plegers van Huiselijk Geweld. - Het aanbieden van een moeder-kind therapie gericht op het verbeteren van de interactie en stoppen emotionele verwaarlozing /mishandeling. - Outreachende benadering van plegers van Huiselijk Geweld. - Partnerrelatie/gezinstherapie voor plegers en slachtoffers van Huiselijk Geweld. - Deelname aan het HGO (Huiselijk Geweld Overleg). - Deelname aan het scenarioteam seksueel geweld. - Consultatie en advies aan interne collegae met betrekking tot daderbehandeling. - Bij bespreking van casus in het HGO wordt de individuele behandelaar van cliënt (dader, slachtoffer) altijd ingelicht hierover. - Werken met risicotaxatieinstrument (RAF GGZ). - In geval van escalatie buiten kantooruren, kan crisisdienst GGz Breburg ingeschakeld worden (mits er sprake is van psychiatrische problematiek en/of dat systeem bekend is binnen de GGz Breburg). - Participatie/geven van consulatie Interventie Team HG. Rond herstel en nazorg onderneemt de GGz Breubrg als acties: - Warme overdracht naar de eerste lijn/maatschappelijk werk. - Samenwerken met GGz Noord-West Brabant. Participatie in wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit Niet door het Lint. - Samenwerken met DOK, onderzoeken of er een uniforme behandeling is voor daders huiselijk geweld. 20 augustus 2013 Pagina 15

16 18. Careyn Thuiszorg Breda Door Careyn Thuiszorg Breda worden de volgende acties ondernomen: De meldcode is geïmplementeerd en wordt gebruikt door medewerkers van Careyn. Er zijn aandachtsfunctionarissen aangesteld. Geselecteerde medewerkers zijn getraind in Signs of Safety. Er is voorlichting gegeven over huiselijk geweld door het SHG aan alle teams Thuisbegeleiders en de voorlichting wordt ook verder uitgerold in de andere teams van Careyn. 19. Thebe Thuiszorg (West Brabant) Op het gebied van preventie en voorlichting en vroeg signalering onderneemt Thebe de volgende acties: - In 2012 is een werkgroep gevormd om de meldcode huiselijk geweld te implementeren. In de 2 e helft 2012 hebben alle teams de tijd gehad zich hierover te laten informeren en scholen door het Steunpunt Huiselijk Geweld. De medewerkers zijn signaalgevoelig gemaakt. Rond het stoppen van huiselijk geweld worden (in met name 2013) de volgende acties genomen: - Aanvullende procedure maken met zorgmedewerkers passend bij de vijf stappen van de meldcode met : wie is verantwoordelijk, bij wie kan je terecht en wat moet je doen?, - Invoering van de meldcode en aanvullende procedure bij de zorgmedewerkers. Rond borging, het levendig houden, van huiselijk geweld worden (in de loop van 2013, eventueel 2014) de volgende acties ondernomen: - teams kiezen zelf of ze van 1 of meerdere opties gebruik maken. Opties: 1. 2x per jaar komt de meldcode op de agenda van het team overleg, 2. 1 persoon van het team is signaalopvanger van huiselijk geweld, 3. Team meldt zich aan /krijgt de Nieuwsbrief van Huiselijk geweld. Borging: Met de werkgroep worden in april 2014 de ondernomen en in gang gezette acties geëvalueerd. 20 augustus 2013 Pagina 16

17 20. Jeugdgezondheidszorg Afspraken vanuit de Bedrijfscoöperatie Integrale Jeugdgezondheidszorg West-Brabant behorend bij het Samenwerkingsconvenant huiselijk geweld West-Brabant Productgroep 1 Monitoring en signalering Activiteit Prestatie Kritische succesfactoren Rapportage Realisatie van de prestatie Op schema Toelichting bij afwijking(en) in realisatie van de prestatie Vroegsignalering De Jeugdgezondheidszorg West-Brabant implementeert het ERNST-taxatie model (ETM) dat gekoppeld is aan het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg tijdens de reguliere contactmomenten. Op indicatie wordt Het ERNST-taxatie model uitgebreid met een gevalideerd taxatie-instrument kindermishandeling, de CARE_NL.. Beschikbaarheid van een gevalideerd taxatie-instrument kindermishandeling dat op indicatie toepasbaar is binnen de setting van de jeugdgezondheidszorg ( beschikbaar komen van de Mini-CARE.). Productgroep 4 Voorlichting, advies, instructie en begeleiding Activiteit Scholing Alle jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de Jeugdgezondheidszorg West-Brabant worden in 2013 geschoold in Oplossingsgericht werken en Signs of Prestatie Wellbeing en hanteren deze methodiek in hun cliëntcontacten en intervisiebijeenkomsten, waarbij eigen kracht van ouders en jeugdigen worden versterkt en het sociale netwerk wordt geactiveerd. Kritische succesfactoren Beschikbaarheid docenten en financiering Rapportage Realisatie van de prestatie Op schema Toelichting bij afwijking(en) in realisatie van de prestatie 20 augustus 2013 Pagina 17

18 Productgroep 4 Voorlichting, advies, instructie en begeleiding Activiteit Prestatie Kritische succesfactoren Preventie Shaken Baby Syndroom Het Shaken Baby Syndroom (SBS) is een ernstige hersenaandoening of overlijden als gevolg van het heen en weer schudden van baby s en jonge kinderen. Helaas komt deze aandoening nog regelmatig voor, deels als gevolg van opzettelijk schudden, maar ook door onvoorzichtigheid en onwetendheid, ( 1 op de 20 ouders schudt, slaat of smoort hun baby als reactie op huilen, onderzoek TNO, 2004)). TNO heeft een effectieve aanpak ontwikkelt om deze vorm van preventie uit te voeren. Voorlichting over het SBS is opgenomen in het "voorlichtingspakket" van verloskundigen, kraam- en jeugdgezondheid instellingen in de regio West Brabant. Beschikbaarheid financiering implementatiekosten en vaste kosten uitvoering van de voorlichting o Scholing en instructie kraamverzorgende, verloskundige en JGZ regio West Brabant o Kosten voor DVD en foldermateriaal behorende bij de voorlichting o Indien nodig vertaling van bovenstaand materiaal. Medewerking van : TNO-PG, Kraaminstellingen, Verloskundige kringen, Ziekenhuizen Rapportage Realisatie van de prestatie Op schema Toelichting bij afwijking(en) in realisatie van de prestatie Productgroep 6 Zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking Activiteit Prestatie Samenwerking AMK, SHG, kinderartsen en huisartsen De jeugdgezondheidszorg neemt het initiatief tot verbeteren van de samenwerking met het AMK: Met het AMK worden bestaande samenwerkingsafspraken geëvalueerd en zo nodig aangepast. Onderdeel hiervan het samen met het AMK opstellen van een veiligheidsplan voor de tijd tussen de melding vanuit de Jeugdgezondheidszorg en het tijdstip van afronding van het onderzoek door het AMK met behulp van methodiek signs of wellbeing. De jeugdgezondheidszorg neemt het initiatief tot verbeteren van de samenwerking met het SHG: De samenwerkingsafspraken zoals deze recent zijn vastgelegd over kinderen van 0-4 jaar in een deel van het werkgebied worden uitgebreid naar het hele werkgebied van de Bedrijfscoöperatie. De jeugdgezondheidszorg neemt het initiatief tot het verbeteren van samenwerking met de kinderartsen: Jeugdartsen nemen deel eenmaal per 6 weken deel aan de SIP ( = Signalering, Interventie, Preventie) overleggen van de regionale ziekenhuizen, Amphia ziekenhuis, Franciscus ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis en voeren mede vervolgacties uit ter preventie van kindermishandeling. De jeugdgezondheidszorg neemt het initiatief tot het 20 augustus 2013 Pagina 18

19 Productgroep 6 Zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking Activiteit Kritische succesfactoren Rapportage Realisatie van de prestatie Op schema Toelichting bij afwijking(en) in realisatie van de prestatie Samenwerking AMK, SHG, kinderartsen en huisartsen verbeteren van de samenwerking met de huisartsen: Met de huisartsen wordt contact gezocht met als doel de mogelijkheden tot verbeteren van informatie uitwisseling en samenwerking te bespreken en de huisartsen te informeren over de mogelijke interventies vanuit de Jeugdgezondheidszorg na signalering of vermoedens van kindermishandeling. Medewerking AMK, SHG, kinderartsen en huisartsen. 20 augustus 2013 Pagina 19

20 21. Politie Zeeland-West-Brabant De (mede)verantwoordelijkheid van de politie in deze ketenaanpak ligt bij signalering en het stoppen van het geweld. Meer in detail uitgewerkt, betekent dit dat de politie de volgende activiteiten onderneemt: Bevorderen van awareness en instructie. De aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties vormt een onderdeel van het vakmanschap van de politie. Dit betekent dat met voortduring aandacht is voor deze vorm van geweld middels informatieverstrekking, scholing en training. Reageren op meldingen van HG. De politie reageert op elke melding van huiselijk geweld. De wijze van afdoening is afhankelijk van de aard van de melding. Bij kindermishandeling worden de protocollen gevolgd. Uitvoeren van de Wet tijdelijk huisverbod Voortzetting en verbetering van de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod als middel om te kunnen interveniëren bij een onmiddellijke gevaarzetting. Hieronder wordt ondermeer verstaan de invoering van huisverbod online en investering in de opleiding van hulpofficieren van justitie. In 2012 zijn in het gebied West-Brabant 75 huisverboden door burgemeesters opgelegd na te zijn voorbereid door hulpofficieren van justitie. Verrichten van Strafrechtelijk onderzoek Onder leiding van het Openbaar Ministerie verricht de politie binnen de richtlijnen en aanwijzingen strafrechtelijk onderzoek. Hieronder valt ook de mogelijkheid om ambtshalve op te sporen. Het verstrekken van informatie aan partners. De meldingen van huiselijk geweld die de politie ontvangt worden gedeeld met het steunpunt huiselijk geweld. In het gebied West-Brabant waren dat in meldingen. Deze verstrekking geschiedt binnen de Wet Politie Gegevens. Deelname aan intake en casusoverleg HG De politie neemt deel aan het intake en casusoverleg HG dat binnen de Veiligheidshuizen plaats vindt. 20 augustus 2013 Pagina 20