Algemeen Welzijnswerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Welzijnswerk"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 versterkt welzijn OOST-VLAANDEREN Centrum versterkt welzijn Algemeen Welzijnswerk APRIL V.U.: PATRICK SEYS CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent ondernemingsnr

2 Woord vooraf Terugblik op een intens jaar! 2013 was een bijzonder jaar. Terwijl de CAW-werking op volle toeren bleef draaien, werden wij in 2013 in belangrijke mate in beslag genomen door de voorbereiding van CAW Oost-Vlaanderen. Dit is de fusieorganisatie die wegens een wijziging in de regelgeving vanaf 2014 de werking van de zes Oost-Vlaamse CAW s diende te integreren in één CAW voor heel het werkingsgebied van de provincie Oost-Vlaanderen. Zo n fusieoperatie vergt heel wat energie van het beleid, het bestuur en alle medewerkers. Het biedt zowel naar de organisatieontwikkeling als naar de inhoudelijke werking heel wat uitdagingen en opportuniteiten die de CAWwerking op termijn aanzienlijk kunnen verstevigen en verbeteren. De kunst is hierbij natuurlijk om in het fusieproces niet voortdurend in de valkuilen te trappen die grootschaligheid kan bieden. In die zin zijn we doorheen heel het fusieproces voortdurend op zoek gegaan naar de voordelen van de schaalvergroting in de organisatieontwikkeling, in combinatie met een aanbod van welzijnswerk dat kleinschalig aangeboden wordt over heel de provincie. Deze evenwichtsoefening blijft een permanente opdracht in de verdere ontwikkeling van CAW Oost-Vlaanderen in de komende jaren. De intense samenwerking tussen CAW Artevelde, CAW regio Aalst, CAW regio Dendermonde, CAW regio Zuid-Oost-Vlaanderen, CAW Visserij en CAW Waasland en een gezamenlijke reflectie over de werking van het voorbije jaar, deden ons beslissen om reeds voor 2013 een gezamenlijk jaarverslag te presenteren. werkdag gemiddeld 150 nieuwe hulpvragen van mensen die voor één of ander sociaal probleem een beroep doen op het CAW of opgevangen worden in één van onze opvangcentra. Daarnaast zijn er de honderden mensen die gebruik maken van onze inloopcentra. Deze cijfers bevestigen hoe noodzakelijk het CAW is, maar confronteren ons evenzeer met de andere kant van onze welvaartsstaat. In een laatste deel gaan we uitgebreid in op de uitdagingen voor de toekomst. CAW s zijn welzijnsorganisaties die, nauw verankerd met plaatselijke welzijnspartners, inspelen op de zich voortdurend wijzigende welzijnsnoden van burgers. Tegelijkertijd worden wij geconfronteerd met een maatschappelijke context waarin de output van welzijnsvoorzieningen zich meer en meer kwantitatief moet vertalen. Het blijft dan ook een hele uitdaging om het ondersteunen en verbeteren van het welzijnsgehalte van onze hulpvragers te blijven vertalen in kwantitatieve indicatoren met een kwalitatieve inslag. Daarnaast moeten CAW s meer dan ooit gebruik maken van hun positie als bevoorrechte getuige om de structurele oorzaken van sommige welzijnsproblemen te duiden en zo mogelijk alternatieven te formuleren. Tot slot willen we iedereen bedanken die op één of andere manier de werking van het CAW mee vorm heeft gegeven. Ik denk hierbij aan de medewerkers, de honderden vrijwilligers, de bestuurders en vele sympathisanten en sponsors. Een warme merci namens de duizenden mensen die een beroep op ons deden en dit zonder uw inzet niet zouden kunnen! Na een korte situering van CAW Oost-Vlaanderen focussen we uitgebreid op de resultaten van de Oost-Vlaamse CAW-werkingen in We stellen vast dat hulvragers een beroep deden op onze diensten. Dit zijn per Patrick Seys I Algemeen directeur Kris Coenegrachts I Voorzitter

3 Nieuwe structuur CAW Oost-Vlaanderen: een nieuwe naam, hetzelfde engagement CAW Oost-Vlaanderen, als fusie van 6 CAW s in de provincie, is uiteraard geen nieuwe welzijnsorganisatie. Het is vanaf nu gewoon de enige echte naam voor alle CAW s in onze provincie. CAW Oost-Vlaanderen is immers een fusie van CAW Artevelde, CAW Visserij, CAW Waasland, CAW regio Dendermonde, CAW regio Aalst en CAW Zuid-Oost- Vlaanderen. Al deze CAW s engageren zich al jaren in de regio s waar ze actief zijn. En dat blijft ook zo. Direct toegankelijke en aanspreekbare hulp- en dienstverlening voor elke burger staat bij ons centraal. Dat is al zo sinds de jaren 70. Toen al zorgden de voorlopers van de CAW s ervoor dat kwetsbare groepen in alle uithoeken van de provincie konden geholpen worden. Vaak waren deze initiatieven gestart vanuit sterke betrokkenheid op lokale situaties en dus waren ze heel sterk lokaal verankerd. Ze werden ook vaak gedragen door lokale besturen of tijdelijke fondsen. Deze lokale verbondenheid is voor ons dé troef gebleken bij de verdere uitbouw van professionele hulp- en dienstverlening op mensenmaat. De combinatie van een kleinschalige dienstverlening binnen een grootschaliger organisatie is dan ook één van onze grote uitdagingen voor de toekomst van een Oost-Vlaams CAW. CAW Oost-Vlaanderen: een centrum waar mensen terecht kunnen Nieuwe structuur CAW Oost-Vlaanderen telt nu meer dan 500 medewerkers en evenveel vrijwilligers en is op 70 plaatsen aanwezig met hulp- of dienstverlening. Om de lokale betrokkenheid te bewaren kiezen we voor de ontwikkeling van een gedecentraliseerd aanbod in drie werkingsregio s: Stef Muylaert Dirk Remy Alain Slock Patrick Seys Marc Baele Rita De Vis Een provinciale structuur overkoepelt het geheel. Elke regio heeft een directeur, het volledige directiecomité ziet er als volgt uit: Algemeen directeur: Patrick Seys Regiodirecteur Aalst-Zuid-Oost-Vlaanderen: Marc Baele Regiodirecteur Waas-Dender: Rita De Vis Regiodirecteur Gent-Eeklo: Alain Slock HR directeur: Dirk Remy Directeur Beleidsondersteuning: Stef Muylaert 4 5

4 Werkingsverslag Registratiecijfers CAW Oost-Vlaanderen G-E W-D A-ZOVL man vrouw % 47% CLIËNTEN: GESLACHT Cliënten = (onbekend = 212) 56% 56% 44% 44% G-E W-D A-ZOVL Globaal bekeken voor heel het CAW Oost-Vlaanderen zijn 49% van de hulpvragers mannelijk en 51% vrouwelijk. De grafiek toont echter verhoudingsgewijs duidelijke regionale verschillen. In de regio Gent-Eeklo stellen we vast dat zij een aanzienlijk hoger percentage mannen bereiken. Dit situeert zich voornamelijk in de onthaalhulpverlening en meer specifiek in teams met een hoog bereik aan thuislozen. De cliënten die we bereiken situeren zich in alle leeftijdscategorieën. We registreren echter hoofdzakelijk jongvolwassenen (4.912) en volwassenen (19.109). Kinderen bereiken we voornamelijk in de bezoekruimtes, slachtofferhulp en in de opvangcentra die vergezellende kinderen opnemen. Jongeren vinden we overwegend terug bij de JAC s, de bezoekruimtes, slachtofferhulp, de opvangcentra en in de typemodule bemiddeling tussen jongeren en ouders. Jongvolwassenen worden geholpen in volgende hulpverleningsvormen: JAC, slachtofferhulp, onthaalteams, justitieel welzijnswerk, crisishulp, opvangcentrum voor jongeren en gezins- en relationele hulpverlening. Senioren vinden we terug bij het Meldpunt Oudermis(be)handeling, het onthaal, slachtofferhulp en het Welzijns- en Relatieteam. LEEFTIJD G-E W-D A-ZOVL CAW Kind (-12 jaar) Jongere (12-17 jaar) Jongvolwassene (18-25 jaar) Volwassene (26-59 jaar) Senior (60+) Wanneer we inzoomen op de regio Gent-Eeklo stellen we vast dat er significant meer jongvolwassenen bereikt worden. Het hoge aantal senioren in de regio Aalst-Zuid-Oost-Vlaanderen is te verklaren door het hulpverleningsaanbod in het kader van oudermis(be)handeling We brengen de hulpverlening van CAW Oost-Vlaanderen in beeld aan de hand van de registratiegegevens verzameld in het kader van de sectorale cliëntregistratie Tellus. De cijfers hebben betrekking op het aantal hulpvragers en niet op unieke personen. Van iedere persoon die hulp ontvangt, wordt een aparte registratiefiche gemaakt. Zodra meerdere leden van een cliëntsysteem, bijvoorbeeld de partner en de kinderen van de oorspronkelijke cliënt, betrokken worden in de hulpverlening, gebeurt voor ieder van hen een afzonderlijke registratie. CLIENTKENMERKEN CAW Oost-Vlaanderen richt zich met zijn aanbod tot de gehele bevolking. Daarnaast besteedt het centrum bijzondere aandacht aan personen en bevolkingsgroepen die een verhoogd risico lopen op verminderde welzijnskansen. De hulpvragers die in 2013 een beroep deden op ons centrum werden opgenomen in een cliëntregistratie. Hun spreiding over de regio s wordt in de onderstaande tabel in beeld gebracht. REGIONALE SPREIDING N % 834 kinderen LEEFTIJD jongvolwassenen jongeren ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN ECM > 27.2% CLIËNTEN CAW > 147 VREEMDE ORIGINES ECM N % GENT-EEKLO (G-E) % Hulpvragers kunnen indien gewenst anoniem geholpen worden op het onthaal en in sommige ambulante begeleidingen. De cliënt wordt enkel bevraagd i.f.v. zijn hulpvraag en niet i.f.v. de registratie. Hierdoor blijven een aantal gegevens onbevraagd (onbekend en missings). GENT-EEKLO (G-E) WAAS-DENDER (WDD) AALST - Z-O-VL (A-ZOVL) volwassenen bejaarden N = 28,341 MISSING = 0 ONBEKEND = 3,466 WAAS-DENDER (WDD) AALST - Z-O-VL (A-ZOVL) % 19.5% 27.2% N = MISSING = ONBEKEND =

5 Van cliënten is gekend dat zij behoren tot een etnisch-culturele minderheid (ECM). Etnisch-culturele minderheden worden gedefinieerd als: het geheel van allochtonen in een achterstandsituatie vanwege hun etnische afkomst of zwakke sociaal-economische situatie, vluchtelingen en woonwagenbewoners en niet tot voornoemde groepen behorende vreemdelingen die zich in België bevinden zonder wettig verblijfsstatuut en die wegens hun noodsituatie opvang of bijstand vragen. Naast de variabele ECM registeren we ook de herkomst van cliënten aan de hand van de variabele vreemde origine. Hieruit blijkt dat cliënten afkomstig zijn uit maar liefst 147 verschillende herkomstlanden. In de top 5 bevinden zich de landen Marokko, Turkije, Bulgarije, Congo en Ghana. BESTAANSONZEKERHEID BESTAANSONZEKERHEDEN > 42.6% CLIËNTEN CAW N % GENT-EEKLO (G-E) % WAAS-DENDER (WDD) % AALST - Z-O-VL (A-ZOVL) % % N = MISSING = ONBEKEND = Omwille van het gegeven dat hulpverleners cliënten alleen bevragen in functie van hun hulpvraag en niet met het oog op het invullen van de registratie, vertoont de variabele bestaansonzekerheid veel missings en onbekenden. De bestaanszekerheid werd genoteerd bij hulpvragers. Hiervan is 42.6% bestaansonzeker: het gezin beschikt niet over een inkomen of over een inkomen lager dan of gelijk aan het leefloon. > Domicilie OVL: > Overige: DOMICILIE ARRONDISEMENT EEKLO ARRONDISEMENT GENT ARRONDISEMENT OUDENAARDE ARRONDISEMENT SINT-NIKLAAS ARRONDISEMENT DENDERMONDE ARRONDISEMENT AALST N = MISSING = ONBEKEND = Voor 77% van de hulpvragers is de officiële woonplaats gekend ( hulpvragers). Hiervan is 87% gedomicilieerd in Oost-Vlaanderen (21.392). Bijna 5% van de cliënten hebben geen domicilieadres of zijn ambtshalve geschrapt. HULPVERLENING In de registratie maken we een onderscheid tussen cliënten die het centrum contacteren voor onthaal en vraagverduidelijking ( onthalen) en tussen cliënten die we ambulant of (semi-)residentieel begeleiden (9.330 begeleidingen). Sporadisch wordt er door een begeleidingsteam ook ingezet op nazorg (114 nazorgen). Meestal verzorgt een ander team - indien nodig - de nazorg in de vorm van een nabegeleiding met de inzet van een andere typemodule (zie verder). ONTHAAL EN VRAAGVERDUIDELIJKING op bureau telefonisch per mail 665 via chat Onthaal is een proces van vraagverheldering dat start bij het eerste hulpverlenend contact en kan uitmonden in directe hulp (info, advies), doorverwijzing, instapgesprek voor vervolgbegeleiding. In de hulpverlening wordt sterk ingezet op het onthaal van de burger: 76% van de hulpverlenende interventies gebeurt op het onthaal. Voor 67% volstaat een eenmalig contact, voor 27% zijn echter 2 tot 5 contacten nodig. De meeste eerste contactnames gebeuren nog steeds fysiek op kantoor of telefonisch. Het aantal chatgesprekken wordt sterk bepaald door het online aanbod: de chat is vaak bezet, waardoor heel wat oproepen worden geweigerd. % CONTACTNAME G-E W-D A-ZOVL CAW Kantoor (fysiek) Huisbezoek Buiten CAW Telefonisch 63.8% 0.4% 2.7% 24.8% 46.2% 7.7% 1.9% 31.2% 67.8% 3.1% 1.5% 17.9% 61.3% 2.7% 2.2% 24.2% 4.5% 6.8% 3.7% 4.8% 8 7

6 Chat Andere: SMS, brief, fax, beeldtel. Vanuit regionaal perspectief valt het hoog percentage telefonische contactnames en een relatief hoger aantal eerste contactnames via huisbezoek op in regio Waas-Dender. Deze huisbezoeken zijn vooral voor rekening van het team Slachtofferhulp. Het scharniermoment tussen een onthaal en een begeleiding is het instapgesprek. Het onderscheid tussen onthaal en begeleiding ligt in de overstap naar een meer systematische en doelgerichte hulpverlening op basis van een wederzijds engagement. Voor cliënten wordt op onthaal een intern hulpverleningsvoorstel geformuleerd. BEGELEIDINGEN Er liepen begeleidingsmodules in 2013: meestal wordt er per begeleiding één typemodule ingezet. Soms wordt er ook een tweede module ingezet. Vaak betreft dit een bijkomende financiële module. We registreerden 42 verschillende modules samengevat in de onderstaande tabel. MODULES 1.4% 2.3% 100.0% Begeleiding basisrechten Individuele en crisisbegeleiding Begeleiding psychische en persoonlijke problemen Relatie- en gezinsbegeleiding Financiële begeleiding Woonbegeleidingen Residentiële begeleidingen Begeleiding slachtofferschap en IFG Justitiële begeleiding Bezoekruimte en kinderbezoek 1.9% 4.3% 100.0% % 2.0% 100.0% 2.3% 2.6% 100.0% 4% 9% 9% 14% 12% 7% 14% 16% 6% 8% 100% De residentiële begeleidingen zijn integrale begeleidingen van mannen, vrouwen, gezinnen en koppels met of zonder kinderen gecombineerd met opvang. De typemodule opvang van kinderen van ouders in een opvangsituatie bedraagt 272. De residentiële begeleiding van slachtoffers van partnergeweld werd opgenomen onder de rubriek begeleiding slachtofferschap en IFG (intra-familiaal geweld). De justitiële begeleidingen betreffen de leerprojecten, de hulpverlening aan seksueel delinquenten en de begeleiding van de gedetineerden in de gevangenis en hun naaste omgeving. PROBLEMATIEKEN Het CAW werkt rond een brede waaier aan problematieken. Toch springen een aantal thema s in het oog: in volgorde van grootteorde: persoonlijke en psychische problemen, dak- en thuisloosheid, financiële problemen, partnerrelatie en gezinsrelaties. Per cliënt kan een hulpverlener maximaal 5 probleemgebieden aanduiden. PSYCHISCHE, PERSOONLIJKE PROBLEMEN HULPVRAGEN > GENT - EEKLO > WAAS-DENDER > AALST - ZUID-OOST-VLAANDEREN Veel cliënten stappen naar het CAW met psychische en persoonlijke problemen: het betreft hulpvragen. Hieronder vallen o.m. verwerkingsproblemen, stress en draagkracht, verslavingsproblemen, zelfbeleving en identiteit, gedragsproblemen, contact met anderen, stemmingsproblemen, REGIO % ONTHAALVRAGEN % BEGELEIDINGEN G-E 28.8% 45.2% WDD 42.6% 43.1% A-ZOVL 19.2% 36.2% 28.9% 42.8% Psychische en persoonlijke problemen komen verhoudingsgewijs het meest aan bod tijdens de begeleiding: in 42.8% van de begeleidingsmodules. DAK- EN THUISLOOSHEID HULPVRAGERS > GENT - EEKLO > 820 WAAS-DENDER > AALST - ZUID-OOST-VLAANDEREN De CAW s hebben historisch een uitgebreid aanbod voor dak- en thuislozen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dak- en thuisloosheid als problematiek hoog scoort. REGIO % ONTHAALVRAGEN % BEGELEIDINGEN G-E 32.5% 27.3% WDD 4.9% 20.7% A-ZOVL 22.2% 25.2% 23.8% 25.1% Wanneer we inzoomen op de regio s, stellen we vast dat de regio Gent- Eeklo procentsgewijs opvallend meer personen met een dak- en thuisloosheidsproblematiek bereikt op het onthaal. In de regio Waas-Dender ligt dit uitzonderlijk laag: 820 onthaalvragen of 4.9% *. FINANCIËLE PROBLEMEN HULPVRAGEN > GENT - EEKLO > WAAS-DENDER > AALST - ZUID-OOST-VLAANDEREN Gezien het hoge percentage bestaansonzekeren is het niet verwonderlijk dat heel wat cliënten van het CAW ook financiële problemen ervaren. Het betreft o.m. geen of een te laag inkomen, administratieve problemen, problemen met een uitkering, budgetteringsproblemen, schulden, juridische vragen i.v.m. consumentenrecht, REGIO % ONTHAALVRAGEN % BEGELEIDINGEN G-E 16.8% 22.2% WDD 14.2% 12.9% A-ZOVL 24.9% 22.8% 18.6% 19.8% Het percentage financiële problemen scoort het laagst in regio Waas- Dender, zowel qua onthaal als begeleiding, wegens een kleiner team. RELATIEPROBLEMEN HULPVRAGEN > GENT - EEKLO > WAAS-DENDER > AALST - ZUID-OOST-VLAANDEREN Heel wat cliënten met partnerrelatieproblemen vragen hulp en ondersteuning. De relatieproblemen hebben o.m. betrekking op: de partnerrelatie, relatiebeëindiging, scheiding, verstoorde relatiepatronen, rolconflicten en communicatieproblemen, partnergeweld, invloed van een individueel probleem van een partner op de relatie, beslissingsproces, relatievorming, partnerkeuze, zwangerschap, REGIO % ONTHAALVRAGEN % BEGELEIDINGEN G-E 14.5% 32.3% WDD 23.3% 26.9% A-ZOVL 11.3% 26.6% 15.4% 29.6% Relatieproblemen scoren in alle regio s het hoogst in de begeleiding, enkel in de regio Waas- Dender stellen we ook een hoog percentage relatieproblemen vast op onthaal. GEZINSRELATIEPROBLEMEN HULPVRAGEN > GENT - EEKLO > WAAS-DENDER > AALST - ZUID-OOST-VLAANDEREN Tot slot komen problemen op het vlak van gezinsrelaties eveneens vaak voor, meestal in combinatie met andere problemen. Hieronder registreert men o.m. opvoedingsvragen, problemen van kinderen na scheiding, ouderschap na scheiding, afspraken en regelingen, co-ouderschap, gebrek aan pedagogische vaardigheden en pedagogische onmacht, probleemgedrag bij kinderen, gebrek aan regels, problemen in een nieuw samengesteld gezin, gebrek aan afstemming tussen ouders, draagkracht moeder, REGIO % ONTHAALVRAGEN % BEGELEIDINGEN G-E 9.2% 23.0% WDD 18.7% 25.8% A-ZOVL 8.7% 26.5% 11.0% 24.5% Ook de gezinsrelatieproblemen liggen percentsgewijs het hoogst bij de begeleidingen en een stuk lager op onthaal. Regio Waas-Dender wijkt opnieuw af t.o.v. de overige regio s met 18.7% gezins- en relatieproblemen op het totaal aantal onthaalvragen. 10 * Werden op een andere manier geregistreerd. 11

7 De blik vooruit Uitdagingen voor de toekomst In dit laatste hoofdstuk gaan we in op een aantal markante vaststellingen die naar voor komen uit de cijfergegevens en uit de signalen afkomstig van de dagelijkse praktijk van medewerkers en cliënten. Zowel in de onthaalwerkingen als in de verschillende deelwerkingen die begeleiding bieden botsen medewerkers en cliënten vaak op structurele en institutionele barrières. Om actief aan de slag te kunnen gaan vertalen we hieronder deze barrières in uitdagingen voor de toekomst. Een rode draad doorheen al deze uitdagingen is dat CAW Oost-Vlaanderen dit niet alleen kan. Voor elke uitdaging is er samenwerking nodig met andere sectoren. In de toekomst ligt daar dan ook de grootste uitdaging: samen de krachten bundelen in functie van een goede dienst- en hulpverlening aan elke hulpvrager! 1. COMMERCIALISERING/ VERMARKETING VAN DE ZORG Meer en meer horen we praten over commercialisering van de zorg. Commercialisering betekent dat de prioriteit van de werking komt te liggen bij het nastreven van winst. In beperkte mate bestaat dit al in Vlaanderen: er bestaan verschillende commerciële woon- en zorgcentra, er zijn een aantal commerciële initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen. Onder marktwerking verstaat men de mate waarin de marktkrachten verantwoordelijk zijn voor de prijsvorming, de hoeveelheid die geproduceerd en geconsumeerd wordt en de kwaliteit van het product. Met andere woorden: alles wordt vertaald naar vraag en aanbod en naar het feit dat de klant daarbij centraal moet staan. In die zin is dit niet nieuw voor de welzijnssector. Vandaag zien we echter dat steeds meer groepen spelers op die markt actief worden: niet alleen de overheid en de klassieke social-profit organisaties (zoals mutualiteiten, ziekenhuizen, CAW s, ), maar ook private en commerciële bedrijven willen steeds meer een bijdrage leveren in het organiseren van sociale bescherming, de zogenaamde commercialisering. Denken we hier bijvoorbeeld aan het nieuwe Forensisch Psychiatrisch Ziekenhuis in Gent dat volledig uitgebaat wordt door privébedrijven, terwijl zorg aan geïnterneerden tot nu toe een taak van de overheid en de social profit was. Het is een uitdaging voor CAW Oost-Vlaanderen om mee betrokken te zijn in deze commerciële processen en actief samenwerking te organiseren met (nieuwe) spelers op de welzijnsmarkt, zodat bedrijven hun commerciële rol verder kunnen opnemen en het CAW zijn expertise kan blijven inzetten om een kwalitatief aanbod op het vlak van onthaal en begeleiding in te zetten en ervoor kan waken dat de meest kwetsbaren omwille van commerciële redenen niet uit de boot dreigen te vallen. 2. VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG Zorg wordt steeds meer ingebed in het vertrouwde sociale netwerk van mensen. De zorggebruiker woont bij voorkeur zo lang mogelijk zelfstandig en krijgt zorg en begeleiding aan huis. Mensen worden hierbij uitgedaagd om de regie van zorg steeds meer in eigen handen te nemen. Om de zorg effectief in te bedden in de eigen leefomgeving moet men over de juiste instrumenten en de juiste informatie beschikken. Vermaatschappelijking van zorg vraagt een adequate ondersteuning van mensen in hun thuisomgeving én van hun zorgverleners. In het werken met kwetsbare doelgroepen merken we dat een ondersteunend, versterkend sociaal netwerk vaak ontbreekt. Door de vermaatschappelijking van de zorg worden kwetsbare doelgroepen nog 12 13

8 kwetsbaarder. Daarnaast wordt er vanuit tweede- en derdelijnsdiensten voor mensen die niet kunnen terugvallen op een eigen netwerk in de richting van het algemeen welzijnswerk als eerstelijnsdienst gekeken om dit netwerk mee uit te bouwen. Een concreet voorbeeld van de vermaatschappelijking van de zorg, dat een effect kan hebben op de mogelijke inzet van het eerstelijnsaanbod begeleiding van CAW Oost-Vlaanderen, is de goedkeuring van het decreet Persoonsvolgend Financiering (PVF). Het PVF kent een tweetrappensysteem. Trap 1: personen met een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkende handicap en ondersteuningsnood krijgen een basisondersteuningsbudget (BOB). Dit budget is combineerbaar met rechtstreeks toegankelijke hulp. Voor wie meer hulp nodig heeft, is er trap 2 waar men gespecialiseerde zorg op maat kan vragen. Personen met een door het VAPH erkende handicap en ondersteuningsnood krijgen in trap 2 een budget voor het inkopen van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en ondersteuning. In 2013 gebeurde vanuit de Vlaamse overheid een nulmeting naar het aantal personen met een mentale handicap die begeleid werden door CAW Oost-Vlaanderen. CAW Oost-Vlaanderen ontving een uitbreiding van 0,7 VTE om in de toekomst het aanbod van Begeleid Zelfstandig Wonen voor jongvolwassenen met een licht mentale handicap of Gedrags- en Emotionele Stoornis (GES)-indicatie te verhogen in Oost-Vlaanderen. CAW Oost-Vlaanderen investeert voor deze uitbreiding in toegankelijkheid, zorgcontinuïteit, expertiseverhoging, intersectorale afstemming en samenwerking rond personen met een (verstandelijke) handicap. 3. AANBOD 3.1 Herkenbare onthaalwerkingen in kleinstedelijke zorgregio Naast het bieden van begeleiding en algemene preventie is het organiseren van onthaal een kernopdracht voor het CAW. Tijdens de onthaalfase worden de vragen verduidelijkt en zoekt de onthaalmedewerker samen met de hulpvrager naar een antwoord op maat. In de uitvoeringsbesluiten van het decreet voor het Algemeen Welzijnswerk wordt aangegeven dat er in elke kleinstedelijke zorgregio een onthaalwerking aanwezig moet zijn. Voor CAW Oost-Vlaanderen is dit nog niet overal het geval. Daarnaast moeten de onthaalwerkingen breed toegankelijk zijn voor iedereen met om het even welke welzijnsvraag. Dit uit zich in een vlot toegankelijk hulpaanbod dat open staat voor de brede bevolking. Er moet daarbij gezorgd worden dat de meest kwetsbaren bereikt worden. Om elke burger met een welzijnsvraag te bereiken is het belangrijk dat de onthaalwerkingen gratis, laagdrempelig, bereikbaar en direct toegankelijk zijn. In Oost-Vlaanderen zullen de onthaalpunten verder als dusdanig ingericht en geprofileerd worden. Daarnaast vragen jongeren, ouders, begeleiders/hulpverleners en de overheid dat het hulpaanbod onthaal meer outreachend en vindplaatsgericht wordt ingezet. Nu zien we in de cijfers van CAW Oost-Vlaanderen dat het grootste deel van de hulpverlening van de CAW-deelwerkingen op het CAW zelf gebeurt. Het is een uitdaging voor CAW Oost-Vlaanderen om vanuit het huidige onthaalaanbod in de drie regio s naast de bereikbaarheid in elke kleinstedelijke zorgregio ook te werken aan bekendmaking en afstemming met andere onthaalpunten. CAW Oost-Vlaanderen wil op korte termijn op zoek gaan naar afstemming tussen een breed toegankelijk aanbod en een specifiek onthaalaanbod (voor bepaalde doelgroepen en/of problematieken). Hierbij zien we samenwerking met andere onthaalwerkingen (Sociaal huis, Huizen van het Kind, Dop, ) in Oost-Vlaanderen als een opportuniteit. 3.2 Naadloze hulpverlening verzekeren In het begeleidingstraject dat sommige cliënten doorlopen, zijn er vaak overgangen van de ene hulpvorm naar een andere. Dit vervolghulpaanbod kan zich in het CAW of in een andere sector(en) situeren. Zowel binnen ons eigen aanbod als in het aanbod van relevante partners stoten we vaak op wachtlijsten, een begeleidingsstop omwille van capaciteitstekort of de afwezigheid van een bepaald aanbod in een regio, waardoor de cliënt de hulp die hij/zij op dat moment nodig heeft, niet onmiddellijk kan krijgen. Dit zorgt ervoor dat mensen niet begeleid worden, langer dan nodig begeleid/opgevolgd worden waardoor geen nieuwe cliënten kunnen instromen of dat er een gat valt tussen het ene begeleidingsaanbod en het volgende. Daarnaast merken we in de praktijk dat zowel ons eigen aanbod als het aanbod in andere sectoren nog te vaak verkokerd en gereguleerd is door onder andere decreten en uitvoeringsbesluiten: we moeten x aantal begeleidingen per jaar doen, we moeten minimaal x% bezetting hebben, Hierdoor wordt het voor hulpverleners moeilijker om flexibel te werken en een complementaire hulpverlening aan te bieden om op maat van de cliënt te kunnen werken. CAW Oost-Vlaanderen wil stil staan bij zijn rol en opdracht in het welzijnslandschap als eerstelijnsdienst, rekening houdend met het aanbod door andere sectoren. CAW Oost-Vlaanderen wil verder nadenken hoe we een aanvullend aanbod kunnen zijn in overleg met andere sectoren zodat elke hulpvrager de hulp kan krijgen waar en wanneer hij/zij recht op heeft. 3.3 Online hulpverlening Online hulpverlening neemt aan belang toe en speelt in op de wijze die (nieuwe) cliënten prefereren om met hulpverleners in contact te komen en te blijven. Ook in CAW Oost-Vlaanderen is dit het geval. Een online aanbod heeft een invloed op de organisatie van het onthaal en het gebruik van real life hulpverlening. Een aanbod online hulpverlening vraagt niet alleen meer geprotocolleerde internethulp, maar ook nieuwe samenwerkingsverbanden en een verandering in de organisatie van de hulp. Online hulp verandert de verhouding tussen hulpvrager en hulpaanbieder, waardoor een andere visie over hoe hulp wordt aangeboden nodig is. De laatste jaren worden online modules steeds meer geïntegreerd in de reguliere hulpverlening. Zo worden er onder andere online pakketten samengesteld voor bepaalde problematieken zoals thuisloosheid, opvoedingsmoeilijkheden, verslavingsproblematiek,. De verwachting is dat deze trend zich sterker zal doorzetten. Ook de sociale media krijgen een belangrijke plaats in de online hulp. Ondanks een aantal privacy-vraagstukken biedt het digitaal sociaal netwerk veel mogelijkheden. Hoe kunnen we als CAW Oost-Vlaanderen inspelen op deze evolutie? Hoe kan CAW Oost-Vlaanderen zich hier tegenover verhouden? Welke impact heeft dit op de organisatie van het bestaande aanbod in het onthaal en de diverse deelwerkingen? Wat hebben begeleiders en teams nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van de online mogelijkheden? Wat zijn de mogelijkheden tot samenwerking met diverse partners (in en buiten de sector) die online hulpverlening bieden? In CAW Oost-Vlaanderen is er al enige tijd een provinciale werkgroep online hulpverlening aan de slag om deze uitdaging om te zetten naar concrete acties

9 3.4 Hulpverlening (z)onder dwang De laatste jaren wordt in toenemende mate een appèl gedaan op het CAW om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de oplossing of de beheersing van een aantal maatschappelijke problemen: criminaliteit, overlast, misbruik en geweld (binnen en buiten de familiale sfeer), armoede en uitsluiting, schoolverzuim, arbeidsparticipatie, Actoren binnen justitie, onderwijs, huisvesting, werk, bijstand, asiel en migratie, jeugdhulp doen steeds meer een beroep op een CAW. Cliënten worden door deze actoren op een niet-vrijblijvende manier doorverwezen en de verwijzers verwachten vaak een onmiddellijke interventie. De druk van buitenaf op de CAW-medewerkers is dan ook vaak groot. De verwijzende diensten hebben daarbij soms verwachtingen die niet altijd ingevuld kunnen worden, gezien het vrijwillige karakter van de hulpverlening in het CAW. Ook de maatschappij wil dat er op elke vraag een antwoord geboden wordt. De overheid en de burger hebben de verwachting en eisen de garantie dat het CAW iets onderneemt, wanneer zij een vraag naar hulp stellen. Bovendien willen ze feedback krijgen over het resultaat van de ingezette hulp. Hulpverleners komen op die manier terecht in een spanningsveld tussen de doelstellingen van de eigen organisatie en de verwachtingen van de verwijzende dienst en de cliënt(systeem). Het beroepsgeheim en het centraal stellen van de cliënt kunnen hierdoor onder druk komen te staan. CAW Oost-Vlaanderen is zich bewust van deze maatschappelijke tendens en zal stilstaan bij hoe we deze niet-vrijblijvende, aanklampende hulpverlening kunnen linken aan de bereidheid van de cliënt om mee te werken aan de hulpverlening en de rol die wij als eerstelijns hulpverleningsdienst kunnen spelen. 3.5 Een (goede) evenwichtsoefening tussen welzijn en justitie De cijfers maken duidelijk dat CAW Oost-Vlaanderen de pijler welzijn op het justitieel terrein opneemt in afstemming met justitie. De begeleidingen in het kader van de bezoekruimte, het aanbod slachtofferhulp, begeleiding bij intrafamiliaal geweld en het justitieel welzijnswerk in de Oost-Vlaamse gevangenissen vertrekken overwegend vanuit een samenwerking met politionele en justitiële partners. In de nabije toekomst zullen in het kader van de implementatie van de zesde staatshervorming bepaalde bevoegdheden op het terrein van justitie overgedragen worden van het Federale naar het Vlaamse niveau. De afspraken die in de toekomst tussen alle betrokken partijen gemaakt worden, zullen doorslaggevend zijn voor de verdere ontwikkeling van het aanbod. 3.6 Intersectorale crisishulp voor minderjarigen en volwassenen in crisis In Oost-Vlaanderen werkt CAW Oost-Vlaanderen nauw samen met heel wat andere organisaties om oplossingen te bieden in een crisissituatie. Voor minderjarigen in crisis maakt CAW Oost-Vlaanderen deel uit van het crisisnetwerk Integrale jeugdhulp. Het crisisteam De Schelp staat 24 u./24 u. en 7 dagen op 7 in voor het crisisonthaal minderjarigen voor heel Oost-Vlaanderen. Na de vraagverheldering en het bieden van consult kan het crisisteam De Schelp minderjarigen (en hun gezin) dispatchen naar achterliggende hulpprogramma s van crisisinterventie, - begeleiding en/of -opvang. Daarnaast is het crisismeldpunt minderjarigen de draaischijf voor de hulpprogramma s in de drie regio s, neemt het de regie op van de lopende dossiers en is het een aanspreekpunt voor de politie. Voor volwassenen in crisis wordt er in Oost-Vlaanderen al nauw samengewerkt met diverse partners, maar nog niet in de vorm van crisisnetwerken met een crisisonthaal en achterliggende intersectorale hulpprogramma s. CAW Oost-Vlaanderen wil de crisishulp voor zowel minderjarigen als volwassenen mee organiseren en hiertoe de nodige samenwerkingsafspraken maken met relevante actoren in de provincie. CAW Oost- Vlaanderen wil ook voor volwassenen in crisis professionele crisishulp bieden vanuit één visie op crisishulp, georganiseerd volgens de 4 modules van crisishulp (crisisonthaal, -interventie, - begeleiding en -opvang) en kaderend binnen intersectorale, regionale netwerken. 4. RESOLUUT KIEZEN VOOR DIVERSITEIT De cijfers tonen aan dat CAW Oost-Vlaanderen zich inzet voor een zeer diverse groep mensen. Diversiteit is voor het CAW Oost-Vlaanderen geen modewoord: het CAW krijgt dagelijks vragen van mensen met een verscheidenheid aan culturen, levensvormen, leeftijden, individuele mogelijkheden en inkomensbronnen. Het onthaal, zowel dat voor jonge- 16

10 ren als dat voor volwassenen, luistert naar elke vraag en gaat samen met elke hulpvrager op zoek naar een gepast antwoord, ongeacht de leeftijd, taal, herkomst, geaardheid, De samenleving is steeds meer in beweging en verandert van samenstelling. Emancipatie, migratie, ontgroening, vergrijzing en het opnemen van eigen verantwoordelijkheden zijn kenmerkend geworden voor onze samenleving. CAW Oost-Vlaanderen zal blijven inspelen op deze tendensen in onze hyperdiverse samenleving zoals de (intra-europese) migratiegolven, de vergrijzing van de bevolking, de verhoogde maatschappelijke druk op jongeren en gezinnen en de verschuivingen in aanbod: niet enkel gespecialiseerde diensten zijn verantwoordelijk voor de zorg van personen met een handicap, ook reguliere diensten worden geresponsabiliseerd om deze zorg op te nemen. In het kader van een veranderende samenleving zal CAW Oost-Vlaanderen zijn aanbod en zijn samenwerkingsverbanden moeten versterken, met respect en (h)erkenning van verschillen en verscheidenheid. Diversiteit vraagt maatwerk. Om op maat te werken, zal het CAW creatief experimenteren en lokaal ondernemen. Het lijkt in de toekomst aangewezen om in te spelen op lokale, regionale en provinciale noden enerzijds en op het ontwikkelen van een algemeen diversiteitsbeleid in CAW Oost-Vlaanderen anderzijds. 4.1 Plaats voor jongeren in de eerstelijns hulpverlening CAW Oost-Vlaanderen is op vele vlakken al een actieve partner binnen de Integrale Jeugdhulp. Het crisisteam De Schelp is het provinciale meldpunt van het crisisnetwerk minderjarigen, de jongerenonthalen/jac en het CAW Onthaal Volwassenen zijn een deel van de brede instap, we nemen deel aan de regionale netwerkstuurgroepen jeugdhulp, zitten de stuurgroep crisishulp voor en we begeleiden dagelijks heel wat kinderen en jongeren in onze deelwerkingen. Toch staan er nog heel wat uitdagingen voor de boeg om in Oost- Vlaanderen een voldoende en regiodekkend aanbod jongerenonthaal en rechtstreeks toegankelijke jongerenhulpverlening uit te bouwen. Het organiseren van rechtstreeks toegankelijke onthaalpunten in elke kleinstedelijke zorgregio, waar jongeren (in het bijzonder doelgroep jarigen) en ouders terechtkunnen voor onthaal, vraagverheldering, informatie en directe hulp, in afstemming en/of in samenwerking met andere onthaalpunten in de regio s. In samenwerking met diverse partners een aanbod aan individuele en/ of groepsbegeleiding uitwerken onder andere voor kinderen en jongeren die mee de gevolgen dragen van de problematiek van (één van) de ouders en voor jongeren met een laag zelfbeeld en beperkte sociale vaardigheden. In samenwerking met diverse partners (o.a. de Huizen van het Kind) een aanbod uitwerken voor ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken met vragen rond opvoedings- en gedragsproblemen. 4.2 Aanbod op maat van mensen in een precaire verblijfssituatie Verschillende organisaties in Oost-Vlaanderen worden geconfronteerd met een publiek van mensen in een precaire verblijfssituatie, hoofdzakelijk Intra-Europese migranten (IEM) en mensen zonder papieren. CAW Oost-Vlaanderen begeleidt deze mensen in diverse deelwerkingen. Een vreemde nationaliteit, een andere culturele afkomst, een vreemde taal mogen geen drempel vormen voor deze groep van vaak kwetsbare mensen. We zien in de cijfers uitgesproken regionale verschillen. Dit heeft niet alleen te maken met de aanwezigheid van etnisch-culturele minderheden (ECM) en IEM in een bepaalde stad of regio, maar ook met een lokaal specifiek aanbod. We stellen vast dat deze mensen vaak moeten overleven van dag tot dag. Sociaal isolement en gebrek aan controle over de eigen situatie zijn schering en inslag. Hulpverleners zoeken hiervoor naar meer passende omgangswijzen in het eigen aanbod. Het huidige aanbod is te weinig afgestemd op de doelgroep omwille van hun geïsoleerde positie (o.a. verblijf in kraakpanden) en specifieke culturele drempels (taal, waarden en normen). Vanuit een gelijkwaardigheid en met respect voor de culturele eigenheid willen we de dialoog met de doelgroep aangaan om tot een aanbod op maat te komen. De mensen die in België terechtkomen hebben soms verwachtingen die niet onmiddellijk kunnen worden ingewilligd. Het vrij verkeer van personen garandeert immers geen recht op tewerkstelling, woonst en inkomen. De inspanningen die daarvoor moeten geleverd worden, moeten op een realistische, maar ondersteunende manier worden ingebracht in de hulpverlening ten aanzien van deze doelgroep. De schrijnende precaire situaties waarin gezinnen (met kinderen) verblijven, dagen ons uit om - ondanks de beperkte toegang tot hulp- en dienstverlening - een passende ondersteuning te bieden om de maatschappelijke weerbaarheid en empowerment bij deze mensen te bevorderen. Vanuit onze ervaring in het werken met de methodieken Cliëntoverleg voor precaire gezinnen en Toekomstoriëntering ervaren we een aantal uitdagingen ten aanzien van de doelgroep Intra-Europese migranten en mensen zonder papieren. CAW Oost-Vlaanderen wil, in samenwerking met de huidige partners en toekomstige nieuwe partners, de opgedane expertise verder inzetten en het aanbod van cliëntoverleg voor precaire gezinnen en toekomstoriëntering verruimen zowel naar doelgroep als naar regio. Hiervoor zijn we actief op zoek naar bijkomende middelen. Ook de inzet op lokale Housing First-projecten willen we waar mogelijk ondersteunen. 4.3 Gedeelde hulp voor mensen met een dubbel/multiple diagnose Mensen die met vragen op het onthaal komen of begeleid worden, kampen vaak met veel verschillende problematieken terzelfdertijd. We merken algemeen een toenemende zorgbehoefte en zorgvraag, waarbij mensen die kampen met verschillende problemen niet passen in het aanbod van één sector, waardoor ze tussen de mazen van het net vallen. Door de vaak complexe (multi)problematiek en de persoonlijke begeleiding die mensen op diverse terreinen nodig hebben, is de nood aan gedeelde, intersectorale zorg groot. Ook vanuit de overheid zijn er steeds meer verwachtingen betreffende intersectorale samenwerking en gedeelde zorg. Gedeelde zorg betekent begeleiding bieden met een integrale bril waarbij men niet alles zelf wil doen, maar zoekt naar samenwerking met deskundige partners. Gedeelde zorg betekent elkaar ondersteunen, een gedeelde verantwoordelijkheid en samen zoeken naar oplossingen voor complexe problemen die de cliënten ervaren. Er zijn een aantal institutionele barrières, zoals het categoriale aanbod, gebrek aan huisvesting op maat en gebrek aan continuïteit van de begeleiding, die ervoor zorgen dat de hulpvrager soms niet de begeleiding krijgt die hij/zij nodig heeft. Dit noodzaakt CAW Oost-Vlaanderen om 18 19

11 blijvend en samen met andere organisaties na te denken om de schotten tussen zowel de eigen deelwerkingen als tussen de sectoren verder weg te werken en flexibel met elkaar samen te werken in functie van de cliënt. 4.4 Inzetten van vrijwilligers CAW Oost-Vlaanderen streeft niet alleen naar een aanbod op maat voor de diverse groep aan hulpvragers. CAW Oost-Vlaanderen wil een personeelsbeleid op maat van alle medewerkers. De medewerkers van CAW Oost-Vlaanderen zijn zowel betaalde als onbetaalde krachten. Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van onze organisatie. De inzet van zo n 500 gemotiveerde vrijwilligers vertegenwoordigt een enorme meerwaarde en maatschappelijk potentieel. Al jaren lang heeft het CAW regionale en lokale ervaring in het werken met vrijwilligers. Door de fusie van de CAW s in Oost-Vlaanderen staan we voor de opdracht om deze lokale en regionale ervaringen in CAW Oost-Vlaanderen te bundelen en van daaruit een provinciaal vrijwilligersbeleid uit te werken vóór, maar vooral samen met de vrijwilligers. 5. HUISVESTING 5.1 Recht op wonen mee ondersteunen We kennen ondertussen allemaal de signalen waardoor het recht op wonen voor sommige mensen niet gegarandeerd wordt: het gebrek aan betaalbare, kwaliteitsvolle woningen, de lange wachtlijsten bij de sociale verhuurders, het verlies van een deel van het vervangingsinkomen wanneer men gaat samenwonen, tekort aan alternatieve woonvormen voor bepaalde doelgroepen, de discriminatie op de woonmarkt, veel leegstand en het grote aantal uithuiszettingen op de (private) huurmarkt CAW Oost-Vlaanderen wil mee het heft in handen nemen om dit recht op wonen te kunnen waarborgen. Dit willen we doen door: Samen met een aantal partners te bekijken op welke manier sociale woningen, die leegstaan in afwachting van een renovatie, zinvol kunnen ingezet worden. Verder in te zetten op solidair samenwonen, al dan niet met de inzet van vrijwillige woonbuddies. Het project glijdende huurovereenkomst, waarbij het huurcontract de eerste zes maanden opgenomen wordt door CAW Oost-Vlaanderen en daarna overglijdt naar de bewoner, verder uit te bouwen in Oost-Vlaanderen. Te bekijken op welke manier CAW Oost-Vlaanderen verder (mee) kan inzetten op het vermijden van uithuiszettingen. We stellen immers vast dat heel wat mensen dak- en thuisloos worden omwille van een uithuiszetting, waarvan het merendeel zich situeert op de private huurmarkt. CAW Oost-Vlaanderen is daarom actief op zoek naar middelen en mogelijke partners om een aanbod preventie uithuiszetting op de private huurmarkt in Oost-Vlaanderen te ontwikkelen. Daarnaast blijft CAW Oost-Vlaanderen actief samenwerken met de sociale verhuurders in het kader van het aanbod preventieve woonbegeleiding voor sociale huurders die dreigen uit huis gezet te worden. Samen te werken met andere sectoren o.a. in het verkennen en uitwerken van alternatieve woonvormen zoals bijvoorbeeld het hospitawonen, Community Land Trust, 5.2 Organisatie van de thuislozenzorg Als antwoord op het waarborgen van het recht op wonen voor mensen waarvan het dak boven hun hoofd tijdelijk ontbreekt, heeft CAW Oost- Vlaanderen een aanbod thuislozenzorg. CAW Oost-Vlaanderen biedt zowel dienstverlening (Bed-Bad-Brood en inloopcentra), ambulante en mobiele begeleiding als residentiële begeleiding in de opvangcentra aan dak- en thuislozen. In de toekomst wil CAW Oost-Vlaanderen verder inzetten op het vermijden van dak- en thuisloosheid en op het ontwikkelen van een regiodekkend, gedifferentieerd aanbod dienst- en hulpverlening voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn. Uit verschillende rapporten komt naar voor dat het herval in de thuislozenzorg groot is. CAW Oost-Vlaanderen wil dit herval vermijden en wil in de toekomst meer inzetten op o.a.: Het bieden van naadloze dienst- en hulpverleningstrajecten op maat voor mensen met een woonproblematiek. Vrijwilligers die een complementaire plaats in de (woon)begeleiding opnemen. Het werken rond het versterken van de sociale netwerken en de vrijetijds-/dagbesteding

12 6. ALGEMENE PREVENTIE Algemene preventie en beleidssignalering is één van de kerntaken van het CAW. In de hulp- en dienstverlening worden professionele en vrijwillige medewerkers vaak geconfronteerd met cliënten wiens problemen mee bepaald worden door de manier waarop (welzijns)voorzieningen functioneren, de ontoereikende regelgeving en mechanismen van maatschappelijke achterstelling. Hulpverleners zijn daarom goed geplaatst om structurele knelpunten op te sporen en te signaleren. Ze vernemen de problemen rechtstreeks van de betrokkenen of ervaren de knelpunten zelf en zijn hierrond verontwaardigd, maar geven aan deze signalen niet altijd een maatschappelijke betekenis. Signalen kunnen gebruikt worden om signaleringsbeleid te ontwikkelen en preventieprojecten op te starten. Een greep uit onze preventieprojecten: De Bruidskoffer De Budgetmap Bruggen na(ar) 18 Project schuldenpreventie Assertiviteitstraining aan jongeren in Sint-Niklaas Actieve partner in projecten ( iedere stem telt, pro-actief handelen, ) duidelijk zicht krijgen op geboekte resultaten. Aan onze interventies worden indicatoren gekoppeld, we registreren al onze handelingen in het electronisch hulpverleningsdossier, we werken met doelstellingen en evalueren en sturen bij. Zo wil de overheid bijvoorbeeld al de effectiviteit van de hulpverlening voor bepaalde problematieken meten, zoals bij budgetbegeleiding en schuldbemiddeling, preventieve woonbegeleiding bij een dreigende uithuiszetting van sociale huurders, begeleiding in het kader van intrafamiliaal geweld en begeleiding bij seksuele delinquentie. Hiertoe dienen hulpverleners enkele maanden na het afsluiten van de begeleiding contact op te nemen met de ex-cliënten. CAW Oost-Vlaanderen zal zich hierop moeten organiseren en medewerkers zullen hierop getraind worden. Ook de vraag naar een mogelijke heropstart van een begeleiding ten gevolge van deze hercontactname zal CAW Oost-Vlaanderen een plaats moeten geven. Maar het werken met mensen is moeilijk meetbaar. Wat werkt bij de ene, werkt niet altijd bij de andere. Het is dan ook een hele uitdaging om de cliëntgegevens, de begeleidingsdoelstellingen en de resultaten van de begeleiding op zo n manier te registreren dat we uit de jaarlijkse werkingsrapporten resultaatsgerichte indicatoren kunnen destilleren, zodat we niet alleen meer efficiënt te werk kunnen gaan, maar ook meer op emancipatorische, algemene preventie kunnen inzetten. 7. PRACTICE BASED WERKEN 7.1 Meten is weten Registreren, het electronisch hulpverleningsdossier, resultaatsgerichte indicatoren, efficiëntiewinst, programmatie Het is een trend die de laatste jaren meer en meer ingang vindt in onze maatschappij: het moet werken, het moet resultaten opleveren, de geboekte resultaten moeten in evenwicht zijn met de kosten. Ook in de hulpverlening maakte de laatste jaren het evidence based werken opgang. In onze huidige maatschappij wordt van ons verwacht dat we het ultieme bewijs leveren van de effectiviteit van onze hulpverleningsinterventies, zodat we kunnen antwoorden op de vraag: Wat werkt? Het lijkt een eenvoudig economisch principe: een investering moet renderen. De overheid investeert in hulpprogramma s en wil een Wie meer informatie wil over het CAW kan contact opnemen: CAW Oost-Vlaanderen of Regio Aalst-Zuid-Oost-Vlaanderen of Regio Gent-Eeklo of Regio Waas-Dender of

13 welkom Wil je onze werking steunen? Giften, legaten en schenkingen zijn welkom. Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest. Je steun is welkom op BE IBAN GEBABEBB.

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen 1 2 WERKINGSGEBIED 32 gemeentes 7 kleinstedelijke zorgregio s 2 WERKINGSGEBIED Tielt Izegem Roeselare KLEINSTEDELIJKE ZORGREGIO S Ieper Poperinge Veurne Diksmuide

Nadere informatie

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april 2014 Véronique Vancoppenolle 1 PROGRAMMA 1. Wat doet het CAW voor wie? 2. Kijk op thuisloosheid vanuit het Algemeen Welzijnswerk 3.

Nadere informatie

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde CAW Artevelde - 6 -jaargang 12 nr. 4 Op 6 februari 1995 werd vzw Pluralistisch Centrum Welzijnswerk regio Gent geboren onder het goeddunkend oog van Kris Coenegrachts en Patrick Seys. In de wieg lagen

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Algemeen Welzijnswerk Reglementair kader: decreten Decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet van 25 mei 2012 tot wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN

Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Nieuwsbrief CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Februari 2014 CAW PIRAMIDE EN CAW STIMULANS HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD EN ZIJN VANAF 01/01/2014 CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Jaarverslag 2014 versterkt welzijn OOST-VLAANDEREN Centrum versterkt welzijn Algemeen Welzijnswerk APRIL 2015 - V.U.: PATRICK SEYS CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent ondernemingsnr. 0508

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Preventie van uithuiszetting : een evaluatie van de CAW praktijk. Danny Lescrauwaet

Preventie van uithuiszetting : een evaluatie van de CAW praktijk. Danny Lescrauwaet Preventie van uithuiszetting : een evaluatie van de CAW praktijk. Danny Lescrauwaet Inhoudsopgave Preventieve woonbegeleiding : wat en aanbod? Risico s op thuisloosheid Probleemstelling Visie Algemeen

Nadere informatie

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid Datum: 22/01/2015 Auteur: Danny Lescrauwaet Versie: 01 Herkomst: Nulmeting dak-en thuisloosheid Doel: ter informatie Bestemming: werkgroep thuisloosheid en wonen Synthese en strategische analyse nulmeting

Nadere informatie

CAW Oost-Vlaanderen. Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent

CAW Oost-Vlaanderen. Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent CAW Oost-Vlaanderen Sociale Plattegrond meerderjarige asielzoekers 19 april 2016 Gent 1 CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK: DECRETALE KERNOPDRACHTEN Onthaal Voor iedereen Eerste opvang en directe hulp Alle

Nadere informatie

Brugteam Gent: Trajecten naar trajecten

Brugteam Gent: Trajecten naar trajecten Gent: Trajecten naar trajecten 1 Kader Deze tekst handelt over het, CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo. 2 Inhoud 1. Missie 4 2. Visie 4 3. Doelgroep 4 4. Werkingsprincipes 4 5. Praktische Informatie

Nadere informatie

Geïntegreerd Breed Onthaal. Project regio Anzegem - Avelgem

Geïntegreerd Breed Onthaal. Project regio Anzegem - Avelgem Geïntegreerd Breed Onthaal Project regio Anzegem - Avelgem 1 CAW Een centrum voor algemeen welzijnswerk heeft de opdracht om vanuit een eenheid van beheer en beleid een gediversifieerde en verantwoorde

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

26/06/2017. Subtitel. Crisisteam De Schelp

26/06/2017. Subtitel. Crisisteam De Schelp Wat is een CAW? Subtitel Crisisteam De Schelp 2 1 Crisisteam De Schelp 1. Doelgroep 2. 3. Principes 4. Doelstellingen 5. Spanningsvelden 6. Contact 3 Doelgroep Voor iedereen die zich in een crisissituatie

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update 1 TOEGANGSPOORT PersoonsVolgende Financiering (PVF) TRAP 1 Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Nadere informatie

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen Titeltekst inhoud Crisis? Regionaal crisisnetwerk Algemene werking Crisisinterventie Multidisciplinair crisisoverleg Trajectbegeleiding uitdagingen Crisis binnen

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

Voor als je de weg kwijt bent...

Voor als je de weg kwijt bent... Centrum Algemeen Welzijnswerk t Verschil vzw Kuringersteenweg 439/3 3511 Hasselt tel. 011 85 92 40 fax 011 82 35 99 centraledienst@cawtverschil.be OPVANG Voor als je de weg kwijt bent... Crisisopvang +18

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet rechtstreeks

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH

17/11/ TOEGANG. datum goedkeuring ACO 1.1. informatiemoment september Caroline Robberecht/ Tom Elen - WG Planning en Advisering - NWO JH 17/11/2017 1. TOEGANG 1.1. voorjaar 2018 positioneren en profileren aanbod begeleiding: informatiemoment september 2017 - WG Planning en Advisering - NWO JH decreet IJH - partners met een aanbod naar jongeren

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Opening DVC Heilig Hart Deinze

Opening DVC Heilig Hart Deinze Vrijdag 4 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening DVC Heilig Hart Deinze Geachte Gouverneur, Geachte Gedeputeerde, Geachte Burgemeester en schepenen,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Voor als je de weg kwijt bent...

Voor als je de weg kwijt bent... Voor als je de weg kwijt bent... Als Centrum voor Algemeen Welzijnswerk staan we open voor alle burgers met vragen en problemen in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Wij hebben een gevarieerd en vlot

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA Casus 5 Je werkt voor een opvang van jongeren die geplaatst

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

Team crisispunt Limburg -18

Team crisispunt Limburg -18 Datum: 10/08/2017 Auteur: Joke Vanroy Vacature 2017/31 Informatie : Joke Vanroy, teambegeleider crisispunt Limburg -18 Invulling functie van: Bestemming: crisismedewerk(st)ers -18 hulpverlener Interne

Nadere informatie

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD: 17 FEBRUARI 1998 Algemene bepalingen Algemene opdracht, doelstellingen, taken en werkingsprincipes Taken

Nadere informatie

CO 15/02 Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen

CO 15/02 Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen CO 15/02 Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen Werkgroep OCMW s van de centrumsteden 10 maart 2015 Algemene informatie Nulmeting dak- en thuisloosheid, prof. dr. Koen Hermans, steunpunt welzijn, volksgezondheid

Nadere informatie

Omzendbrief 10 december 2012

Omzendbrief 10 december 2012 Omzendbrief 10 december 2012 Gericht aan de directies van de Résidentiële voorzieningen voor Opvang, Behandeling en Begeleiding van Personen met een Handicap Vragen naar: Sven Pans Telefoon: 02 225 85

Nadere informatie

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Algemene vergadering RWO -Oudenaarde 11 juni 2012 Inhoud Terminologie: ECM Enkele vragen Overzicht van de immigratie Aanwezigheid in regio Oudenaarde Enkele

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

Recht op wonen én zorg voor iedereen?

Recht op wonen én zorg voor iedereen? Recht op wonen én zorg voor iedereen? Project Huis Inclusief Woonclub Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015, Leiedal Inhoudstafel 1. Een draagvlak voor het project Huis Inclusief 2. Wat is het project Huis

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017 Persoonsvolgende financiering Streekforum zorg - 17 mei 2017 WWW.EPO2.ORG persoonsvolgende financiering: vanwaar? Basis: perspectiefplan 2020 van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

Jongerenhulp op het wereld wijde web. een rough guide

Jongerenhulp op het wereld wijde web. een rough guide Jongerenhulp op het wereld wijde web een rough guide Jongeren Advies Centrum zo laagdrempelig mogelijk informatie, advies en begeleiding jongeren van 12 tot 25 jaar gratis en anoniem, beroepsgeheim Jongeren

Nadere informatie

JAC Jongerenaanbod CAW Boom Mechelen Lier

JAC Jongerenaanbod CAW Boom Mechelen Lier JAC Jongerenaanbod CAW Boom Mechelen Lier 1. KNELPUNTEN Weinig instroom Bereiken de meest kwetsbare jongeren weinig tot niet (bvb. geen allochtonen, kansarmen, ) Jongeren haken af op 5 gesprekken en bij

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken We geloven dat een gezin het eerste en belangrijkste leefmilieu van een kind/jongere is. We willen vanuit onze specifieke deskundigheid het gezin

Nadere informatie

Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp

Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp Cliëntoverleg, bemiddeling en crisishulp HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH Probleem gebonden hulp MDT MDT Gemand.

Nadere informatie

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD 2015-2019 PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Basisondersteuningsbudget (BOB)... 3 3. Persoonsvolgend Budget... 4 4. Overgaan naar het nieuwe systeem... 5 5. Hulp bij de overstap naar

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Van Exclusie naar Inclusie (springen of stappen)

Van Exclusie naar Inclusie (springen of stappen) Van Exclusie naar Inclusie (springen of stappen) Vragen samenlevingsverbanden (en handicap) naadloos samenwerken hulpcoördinatie Exclusie(f) Inclusie(f) De insluiting in de samenleving van achtergestelde

Nadere informatie

DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN. September 2017

DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN. September 2017 DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN September 2017 Regionale samenwerking : Kracht.wonen Kracht.wonen is een regionale en sectoroverstijgende samenwerking bij knelpuntsituaties van (dreigende)

Nadere informatie

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers Verslag: Stellingen Dag van het Slachtoffer 2014 Groep 4 Datum: 21 februari 2014 Liesbeth Schrijvers Slachtofferbejegening Federale Politie Isabelle Vanderhoeven Directoraat-generaal Justitiehuizen Slachtofferonthaal

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: CKG Spreker: Arnold Schaek (CKG Open Poortje) Situering van CKG s in het hulpverleningslandschap www.ckg.be 1 1. De CKG sector wordt gesubsidieerd door KIND EN GEZIN (www.ckg.be)

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Nieuw jasje voor algemeen welzijnswerk

Nieuw jasje voor algemeen welzijnswerk PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 9 mei 2012 Nieuw jasje voor algemeen welzijnswerk Wat doe je als je de pedalen kwijt bent sinds het

Nadere informatie

Registratie arbeidszorg

Registratie arbeidszorg Registratie arbeidszorg 2010-2014 Redactie: Marc Boons, Jo Bellens Toelichting Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de cijfers uit het registratiesysteem dat de Ronde Tafel Arbeidszorg heeft

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Contextbegeleiding laagintensief

Contextbegeleiding laagintensief Contextbegeleiding laagintensief Functie Omschrijving Status Code Begeleiding De laagdrempelige, laagintensieve, mobiele begeleiding van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en

Nadere informatie

Integraal samenwerken om de behandelingskloof te bestrijden

Integraal samenwerken om de behandelingskloof te bestrijden Integraal samenwerken om de behandelingskloof te bestrijden Preventie van uithuiszetting als succesvolle interventie Prof. dr. Koen Hermans Opbouw presentatie Vertrekpunt: treatment gap in de GGZ in Vlaanderen

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie april 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Contextbegeleiding. 1. Identificatie. Functie Begeleiding

Contextbegeleiding. 1. Identificatie. Functie Begeleiding Contextbegeleiding Functie Begeleiding Omschrijving De breedsporige ondersteuning van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en opvoedingsmilieu en andere belangrijke levensdomeinen.

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT Binnen een geïntegreerd model van geestelijke gezondheidszorg volgens het stepped care model (getrapte zorg) kan er best gestreefd worden naar een vloeiende overgang tussen

Nadere informatie

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn nota aan private voorzieningen BJB datum 02/02/2015 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Kim Craeynest onderwerp Communicatie

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

Internering. Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector

Internering. Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector Internering Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector Programma Functie coördinator extern zorgcircuit Registratie: vraag Uitstroom Extern aanbod wachtlijsten Perspectieven en uitdagingen

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER.

RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER. RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER. 1 Relatieproblemen? Geweld in je gezin? Erover praten is de eerste stap. In heel wat relaties en gezinnen zijn er problemen. In 1 op de 7 relaties is

Nadere informatie

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Elke dag worden mensen slachtoffer van een misdrijf Historiek Slachtofferhulp Eerste

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie januari 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Terugblik 2012. de aangemelde problematieken. Het gros daarvan kwam uiter-

Terugblik 2012. de aangemelde problematieken. Het gros daarvan kwam uiter- CAW Artevelde - 6 -jaargang 12 nr. 1 Terugblik 2012 ONTHAAL (INFORMATIE, ADVIES, VRAAGVERHEL- DERING, DIRECTE HULP EN DOORVERWIJZING) In 2012 maakten we met het CAW meer dan ooit onze Onthaalopdracht waar.

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ OMGEVINGSANALYSE EN LITERATUURSTUDIE AANBOD OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ 10- TOT 17-JARIGEN ANTWERPEN PRESENTATIE 27 OKTOBER 2015 1 SITUERING VAN HET ONDERZOEK 4 grote onderdelen: literatuurstudie focusgroep

Nadere informatie

3 HVO-Querido ondersteunt mensen met een psychiatrische beperking of met sociaal-economische problemen in hun streven om zelf - opnieuw - de regie

3 HVO-Querido ondersteunt mensen met een psychiatrische beperking of met sociaal-economische problemen in hun streven om zelf - opnieuw - de regie QueridoHVO visiedocument hvo-querido 2010-2012 3 HVO-Querido ondersteunt mensen met een psychiatrische beperking of met sociaal-economische problemen in hun streven om zelf - opnieuw - de regie over hun

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Ieper. Casus 1 Er is verwaarlozing

Nadere informatie

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Het decreet m.b.t. de nieuwe organisatie pleegzorg Algemene vergadering ROG 11 februari 2014 Hilde Dekiere Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Deel 1: Achtergrond decreet samenwerking

Nadere informatie

De identiteit van Domo vzw: een goede buur

De identiteit van Domo vzw: een goede buur De identiteit van Domo vzw: een goede buur 1. Ideologie Waar geloven wij in? De uitspraak van Adèle, oprichtster van Domo, geeft de belangrijkste bestaansreden van Domo weer: Je kán zoveel doen door eenvoudigweg

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 535 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 30 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie