Algemeen Welzijnswerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Welzijnswerk"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 versterkt welzijn OOST-VLAANDEREN Centrum versterkt welzijn Algemeen Welzijnswerk APRIL V.U.: PATRICK SEYS CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent ondernemingsnr

2 Woord vooraf Terugblik op een intens jaar! 2013 was een bijzonder jaar. Terwijl de CAW-werking op volle toeren bleef draaien, werden wij in 2013 in belangrijke mate in beslag genomen door de voorbereiding van CAW Oost-Vlaanderen. Dit is de fusieorganisatie die wegens een wijziging in de regelgeving vanaf 2014 de werking van de zes Oost-Vlaamse CAW s diende te integreren in één CAW voor heel het werkingsgebied van de provincie Oost-Vlaanderen. Zo n fusieoperatie vergt heel wat energie van het beleid, het bestuur en alle medewerkers. Het biedt zowel naar de organisatieontwikkeling als naar de inhoudelijke werking heel wat uitdagingen en opportuniteiten die de CAWwerking op termijn aanzienlijk kunnen verstevigen en verbeteren. De kunst is hierbij natuurlijk om in het fusieproces niet voortdurend in de valkuilen te trappen die grootschaligheid kan bieden. In die zin zijn we doorheen heel het fusieproces voortdurend op zoek gegaan naar de voordelen van de schaalvergroting in de organisatieontwikkeling, in combinatie met een aanbod van welzijnswerk dat kleinschalig aangeboden wordt over heel de provincie. Deze evenwichtsoefening blijft een permanente opdracht in de verdere ontwikkeling van CAW Oost-Vlaanderen in de komende jaren. De intense samenwerking tussen CAW Artevelde, CAW regio Aalst, CAW regio Dendermonde, CAW regio Zuid-Oost-Vlaanderen, CAW Visserij en CAW Waasland en een gezamenlijke reflectie over de werking van het voorbije jaar, deden ons beslissen om reeds voor 2013 een gezamenlijk jaarverslag te presenteren. werkdag gemiddeld 150 nieuwe hulpvragen van mensen die voor één of ander sociaal probleem een beroep doen op het CAW of opgevangen worden in één van onze opvangcentra. Daarnaast zijn er de honderden mensen die gebruik maken van onze inloopcentra. Deze cijfers bevestigen hoe noodzakelijk het CAW is, maar confronteren ons evenzeer met de andere kant van onze welvaartsstaat. In een laatste deel gaan we uitgebreid in op de uitdagingen voor de toekomst. CAW s zijn welzijnsorganisaties die, nauw verankerd met plaatselijke welzijnspartners, inspelen op de zich voortdurend wijzigende welzijnsnoden van burgers. Tegelijkertijd worden wij geconfronteerd met een maatschappelijke context waarin de output van welzijnsvoorzieningen zich meer en meer kwantitatief moet vertalen. Het blijft dan ook een hele uitdaging om het ondersteunen en verbeteren van het welzijnsgehalte van onze hulpvragers te blijven vertalen in kwantitatieve indicatoren met een kwalitatieve inslag. Daarnaast moeten CAW s meer dan ooit gebruik maken van hun positie als bevoorrechte getuige om de structurele oorzaken van sommige welzijnsproblemen te duiden en zo mogelijk alternatieven te formuleren. Tot slot willen we iedereen bedanken die op één of andere manier de werking van het CAW mee vorm heeft gegeven. Ik denk hierbij aan de medewerkers, de honderden vrijwilligers, de bestuurders en vele sympathisanten en sponsors. Een warme merci namens de duizenden mensen die een beroep op ons deden en dit zonder uw inzet niet zouden kunnen! Na een korte situering van CAW Oost-Vlaanderen focussen we uitgebreid op de resultaten van de Oost-Vlaamse CAW-werkingen in We stellen vast dat hulvragers een beroep deden op onze diensten. Dit zijn per Patrick Seys I Algemeen directeur Kris Coenegrachts I Voorzitter

3 Nieuwe structuur CAW Oost-Vlaanderen: een nieuwe naam, hetzelfde engagement CAW Oost-Vlaanderen, als fusie van 6 CAW s in de provincie, is uiteraard geen nieuwe welzijnsorganisatie. Het is vanaf nu gewoon de enige echte naam voor alle CAW s in onze provincie. CAW Oost-Vlaanderen is immers een fusie van CAW Artevelde, CAW Visserij, CAW Waasland, CAW regio Dendermonde, CAW regio Aalst en CAW Zuid-Oost- Vlaanderen. Al deze CAW s engageren zich al jaren in de regio s waar ze actief zijn. En dat blijft ook zo. Direct toegankelijke en aanspreekbare hulp- en dienstverlening voor elke burger staat bij ons centraal. Dat is al zo sinds de jaren 70. Toen al zorgden de voorlopers van de CAW s ervoor dat kwetsbare groepen in alle uithoeken van de provincie konden geholpen worden. Vaak waren deze initiatieven gestart vanuit sterke betrokkenheid op lokale situaties en dus waren ze heel sterk lokaal verankerd. Ze werden ook vaak gedragen door lokale besturen of tijdelijke fondsen. Deze lokale verbondenheid is voor ons dé troef gebleken bij de verdere uitbouw van professionele hulp- en dienstverlening op mensenmaat. De combinatie van een kleinschalige dienstverlening binnen een grootschaliger organisatie is dan ook één van onze grote uitdagingen voor de toekomst van een Oost-Vlaams CAW. CAW Oost-Vlaanderen: een centrum waar mensen terecht kunnen Nieuwe structuur CAW Oost-Vlaanderen telt nu meer dan 500 medewerkers en evenveel vrijwilligers en is op 70 plaatsen aanwezig met hulp- of dienstverlening. Om de lokale betrokkenheid te bewaren kiezen we voor de ontwikkeling van een gedecentraliseerd aanbod in drie werkingsregio s: Stef Muylaert Dirk Remy Alain Slock Patrick Seys Marc Baele Rita De Vis Een provinciale structuur overkoepelt het geheel. Elke regio heeft een directeur, het volledige directiecomité ziet er als volgt uit: Algemeen directeur: Patrick Seys Regiodirecteur Aalst-Zuid-Oost-Vlaanderen: Marc Baele Regiodirecteur Waas-Dender: Rita De Vis Regiodirecteur Gent-Eeklo: Alain Slock HR directeur: Dirk Remy Directeur Beleidsondersteuning: Stef Muylaert 4 5

4 Werkingsverslag Registratiecijfers CAW Oost-Vlaanderen G-E W-D A-ZOVL man vrouw % 47% CLIËNTEN: GESLACHT Cliënten = (onbekend = 212) 56% 56% 44% 44% G-E W-D A-ZOVL Globaal bekeken voor heel het CAW Oost-Vlaanderen zijn 49% van de hulpvragers mannelijk en 51% vrouwelijk. De grafiek toont echter verhoudingsgewijs duidelijke regionale verschillen. In de regio Gent-Eeklo stellen we vast dat zij een aanzienlijk hoger percentage mannen bereiken. Dit situeert zich voornamelijk in de onthaalhulpverlening en meer specifiek in teams met een hoog bereik aan thuislozen. De cliënten die we bereiken situeren zich in alle leeftijdscategorieën. We registreren echter hoofdzakelijk jongvolwassenen (4.912) en volwassenen (19.109). Kinderen bereiken we voornamelijk in de bezoekruimtes, slachtofferhulp en in de opvangcentra die vergezellende kinderen opnemen. Jongeren vinden we overwegend terug bij de JAC s, de bezoekruimtes, slachtofferhulp, de opvangcentra en in de typemodule bemiddeling tussen jongeren en ouders. Jongvolwassenen worden geholpen in volgende hulpverleningsvormen: JAC, slachtofferhulp, onthaalteams, justitieel welzijnswerk, crisishulp, opvangcentrum voor jongeren en gezins- en relationele hulpverlening. Senioren vinden we terug bij het Meldpunt Oudermis(be)handeling, het onthaal, slachtofferhulp en het Welzijns- en Relatieteam. LEEFTIJD G-E W-D A-ZOVL CAW Kind (-12 jaar) Jongere (12-17 jaar) Jongvolwassene (18-25 jaar) Volwassene (26-59 jaar) Senior (60+) Wanneer we inzoomen op de regio Gent-Eeklo stellen we vast dat er significant meer jongvolwassenen bereikt worden. Het hoge aantal senioren in de regio Aalst-Zuid-Oost-Vlaanderen is te verklaren door het hulpverleningsaanbod in het kader van oudermis(be)handeling We brengen de hulpverlening van CAW Oost-Vlaanderen in beeld aan de hand van de registratiegegevens verzameld in het kader van de sectorale cliëntregistratie Tellus. De cijfers hebben betrekking op het aantal hulpvragers en niet op unieke personen. Van iedere persoon die hulp ontvangt, wordt een aparte registratiefiche gemaakt. Zodra meerdere leden van een cliëntsysteem, bijvoorbeeld de partner en de kinderen van de oorspronkelijke cliënt, betrokken worden in de hulpverlening, gebeurt voor ieder van hen een afzonderlijke registratie. CLIENTKENMERKEN CAW Oost-Vlaanderen richt zich met zijn aanbod tot de gehele bevolking. Daarnaast besteedt het centrum bijzondere aandacht aan personen en bevolkingsgroepen die een verhoogd risico lopen op verminderde welzijnskansen. De hulpvragers die in 2013 een beroep deden op ons centrum werden opgenomen in een cliëntregistratie. Hun spreiding over de regio s wordt in de onderstaande tabel in beeld gebracht. REGIONALE SPREIDING N % 834 kinderen LEEFTIJD jongvolwassenen jongeren ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN ECM > 27.2% CLIËNTEN CAW > 147 VREEMDE ORIGINES ECM N % GENT-EEKLO (G-E) % Hulpvragers kunnen indien gewenst anoniem geholpen worden op het onthaal en in sommige ambulante begeleidingen. De cliënt wordt enkel bevraagd i.f.v. zijn hulpvraag en niet i.f.v. de registratie. Hierdoor blijven een aantal gegevens onbevraagd (onbekend en missings). GENT-EEKLO (G-E) WAAS-DENDER (WDD) AALST - Z-O-VL (A-ZOVL) volwassenen bejaarden N = 28,341 MISSING = 0 ONBEKEND = 3,466 WAAS-DENDER (WDD) AALST - Z-O-VL (A-ZOVL) % 19.5% 27.2% N = MISSING = ONBEKEND =

5 Van cliënten is gekend dat zij behoren tot een etnisch-culturele minderheid (ECM). Etnisch-culturele minderheden worden gedefinieerd als: het geheel van allochtonen in een achterstandsituatie vanwege hun etnische afkomst of zwakke sociaal-economische situatie, vluchtelingen en woonwagenbewoners en niet tot voornoemde groepen behorende vreemdelingen die zich in België bevinden zonder wettig verblijfsstatuut en die wegens hun noodsituatie opvang of bijstand vragen. Naast de variabele ECM registeren we ook de herkomst van cliënten aan de hand van de variabele vreemde origine. Hieruit blijkt dat cliënten afkomstig zijn uit maar liefst 147 verschillende herkomstlanden. In de top 5 bevinden zich de landen Marokko, Turkije, Bulgarije, Congo en Ghana. BESTAANSONZEKERHEID BESTAANSONZEKERHEDEN > 42.6% CLIËNTEN CAW N % GENT-EEKLO (G-E) % WAAS-DENDER (WDD) % AALST - Z-O-VL (A-ZOVL) % % N = MISSING = ONBEKEND = Omwille van het gegeven dat hulpverleners cliënten alleen bevragen in functie van hun hulpvraag en niet met het oog op het invullen van de registratie, vertoont de variabele bestaansonzekerheid veel missings en onbekenden. De bestaanszekerheid werd genoteerd bij hulpvragers. Hiervan is 42.6% bestaansonzeker: het gezin beschikt niet over een inkomen of over een inkomen lager dan of gelijk aan het leefloon. > Domicilie OVL: > Overige: DOMICILIE ARRONDISEMENT EEKLO ARRONDISEMENT GENT ARRONDISEMENT OUDENAARDE ARRONDISEMENT SINT-NIKLAAS ARRONDISEMENT DENDERMONDE ARRONDISEMENT AALST N = MISSING = ONBEKEND = Voor 77% van de hulpvragers is de officiële woonplaats gekend ( hulpvragers). Hiervan is 87% gedomicilieerd in Oost-Vlaanderen (21.392). Bijna 5% van de cliënten hebben geen domicilieadres of zijn ambtshalve geschrapt. HULPVERLENING In de registratie maken we een onderscheid tussen cliënten die het centrum contacteren voor onthaal en vraagverduidelijking ( onthalen) en tussen cliënten die we ambulant of (semi-)residentieel begeleiden (9.330 begeleidingen). Sporadisch wordt er door een begeleidingsteam ook ingezet op nazorg (114 nazorgen). Meestal verzorgt een ander team - indien nodig - de nazorg in de vorm van een nabegeleiding met de inzet van een andere typemodule (zie verder). ONTHAAL EN VRAAGVERDUIDELIJKING op bureau telefonisch per mail 665 via chat Onthaal is een proces van vraagverheldering dat start bij het eerste hulpverlenend contact en kan uitmonden in directe hulp (info, advies), doorverwijzing, instapgesprek voor vervolgbegeleiding. In de hulpverlening wordt sterk ingezet op het onthaal van de burger: 76% van de hulpverlenende interventies gebeurt op het onthaal. Voor 67% volstaat een eenmalig contact, voor 27% zijn echter 2 tot 5 contacten nodig. De meeste eerste contactnames gebeuren nog steeds fysiek op kantoor of telefonisch. Het aantal chatgesprekken wordt sterk bepaald door het online aanbod: de chat is vaak bezet, waardoor heel wat oproepen worden geweigerd. % CONTACTNAME G-E W-D A-ZOVL CAW Kantoor (fysiek) Huisbezoek Buiten CAW Telefonisch 63.8% 0.4% 2.7% 24.8% 46.2% 7.7% 1.9% 31.2% 67.8% 3.1% 1.5% 17.9% 61.3% 2.7% 2.2% 24.2% 4.5% 6.8% 3.7% 4.8% 8 7

6 Chat Andere: SMS, brief, fax, beeldtel. Vanuit regionaal perspectief valt het hoog percentage telefonische contactnames en een relatief hoger aantal eerste contactnames via huisbezoek op in regio Waas-Dender. Deze huisbezoeken zijn vooral voor rekening van het team Slachtofferhulp. Het scharniermoment tussen een onthaal en een begeleiding is het instapgesprek. Het onderscheid tussen onthaal en begeleiding ligt in de overstap naar een meer systematische en doelgerichte hulpverlening op basis van een wederzijds engagement. Voor cliënten wordt op onthaal een intern hulpverleningsvoorstel geformuleerd. BEGELEIDINGEN Er liepen begeleidingsmodules in 2013: meestal wordt er per begeleiding één typemodule ingezet. Soms wordt er ook een tweede module ingezet. Vaak betreft dit een bijkomende financiële module. We registreerden 42 verschillende modules samengevat in de onderstaande tabel. MODULES 1.4% 2.3% 100.0% Begeleiding basisrechten Individuele en crisisbegeleiding Begeleiding psychische en persoonlijke problemen Relatie- en gezinsbegeleiding Financiële begeleiding Woonbegeleidingen Residentiële begeleidingen Begeleiding slachtofferschap en IFG Justitiële begeleiding Bezoekruimte en kinderbezoek 1.9% 4.3% 100.0% % 2.0% 100.0% 2.3% 2.6% 100.0% 4% 9% 9% 14% 12% 7% 14% 16% 6% 8% 100% De residentiële begeleidingen zijn integrale begeleidingen van mannen, vrouwen, gezinnen en koppels met of zonder kinderen gecombineerd met opvang. De typemodule opvang van kinderen van ouders in een opvangsituatie bedraagt 272. De residentiële begeleiding van slachtoffers van partnergeweld werd opgenomen onder de rubriek begeleiding slachtofferschap en IFG (intra-familiaal geweld). De justitiële begeleidingen betreffen de leerprojecten, de hulpverlening aan seksueel delinquenten en de begeleiding van de gedetineerden in de gevangenis en hun naaste omgeving. PROBLEMATIEKEN Het CAW werkt rond een brede waaier aan problematieken. Toch springen een aantal thema s in het oog: in volgorde van grootteorde: persoonlijke en psychische problemen, dak- en thuisloosheid, financiële problemen, partnerrelatie en gezinsrelaties. Per cliënt kan een hulpverlener maximaal 5 probleemgebieden aanduiden. PSYCHISCHE, PERSOONLIJKE PROBLEMEN HULPVRAGEN > GENT - EEKLO > WAAS-DENDER > AALST - ZUID-OOST-VLAANDEREN Veel cliënten stappen naar het CAW met psychische en persoonlijke problemen: het betreft hulpvragen. Hieronder vallen o.m. verwerkingsproblemen, stress en draagkracht, verslavingsproblemen, zelfbeleving en identiteit, gedragsproblemen, contact met anderen, stemmingsproblemen, REGIO % ONTHAALVRAGEN % BEGELEIDINGEN G-E 28.8% 45.2% WDD 42.6% 43.1% A-ZOVL 19.2% 36.2% 28.9% 42.8% Psychische en persoonlijke problemen komen verhoudingsgewijs het meest aan bod tijdens de begeleiding: in 42.8% van de begeleidingsmodules. DAK- EN THUISLOOSHEID HULPVRAGERS > GENT - EEKLO > 820 WAAS-DENDER > AALST - ZUID-OOST-VLAANDEREN De CAW s hebben historisch een uitgebreid aanbod voor dak- en thuislozen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dak- en thuisloosheid als problematiek hoog scoort. REGIO % ONTHAALVRAGEN % BEGELEIDINGEN G-E 32.5% 27.3% WDD 4.9% 20.7% A-ZOVL 22.2% 25.2% 23.8% 25.1% Wanneer we inzoomen op de regio s, stellen we vast dat de regio Gent- Eeklo procentsgewijs opvallend meer personen met een dak- en thuisloosheidsproblematiek bereikt op het onthaal. In de regio Waas-Dender ligt dit uitzonderlijk laag: 820 onthaalvragen of 4.9% *. FINANCIËLE PROBLEMEN HULPVRAGEN > GENT - EEKLO > WAAS-DENDER > AALST - ZUID-OOST-VLAANDEREN Gezien het hoge percentage bestaansonzekeren is het niet verwonderlijk dat heel wat cliënten van het CAW ook financiële problemen ervaren. Het betreft o.m. geen of een te laag inkomen, administratieve problemen, problemen met een uitkering, budgetteringsproblemen, schulden, juridische vragen i.v.m. consumentenrecht, REGIO % ONTHAALVRAGEN % BEGELEIDINGEN G-E 16.8% 22.2% WDD 14.2% 12.9% A-ZOVL 24.9% 22.8% 18.6% 19.8% Het percentage financiële problemen scoort het laagst in regio Waas- Dender, zowel qua onthaal als begeleiding, wegens een kleiner team. RELATIEPROBLEMEN HULPVRAGEN > GENT - EEKLO > WAAS-DENDER > AALST - ZUID-OOST-VLAANDEREN Heel wat cliënten met partnerrelatieproblemen vragen hulp en ondersteuning. De relatieproblemen hebben o.m. betrekking op: de partnerrelatie, relatiebeëindiging, scheiding, verstoorde relatiepatronen, rolconflicten en communicatieproblemen, partnergeweld, invloed van een individueel probleem van een partner op de relatie, beslissingsproces, relatievorming, partnerkeuze, zwangerschap, REGIO % ONTHAALVRAGEN % BEGELEIDINGEN G-E 14.5% 32.3% WDD 23.3% 26.9% A-ZOVL 11.3% 26.6% 15.4% 29.6% Relatieproblemen scoren in alle regio s het hoogst in de begeleiding, enkel in de regio Waas- Dender stellen we ook een hoog percentage relatieproblemen vast op onthaal. GEZINSRELATIEPROBLEMEN HULPVRAGEN > GENT - EEKLO > WAAS-DENDER > AALST - ZUID-OOST-VLAANDEREN Tot slot komen problemen op het vlak van gezinsrelaties eveneens vaak voor, meestal in combinatie met andere problemen. Hieronder registreert men o.m. opvoedingsvragen, problemen van kinderen na scheiding, ouderschap na scheiding, afspraken en regelingen, co-ouderschap, gebrek aan pedagogische vaardigheden en pedagogische onmacht, probleemgedrag bij kinderen, gebrek aan regels, problemen in een nieuw samengesteld gezin, gebrek aan afstemming tussen ouders, draagkracht moeder, REGIO % ONTHAALVRAGEN % BEGELEIDINGEN G-E 9.2% 23.0% WDD 18.7% 25.8% A-ZOVL 8.7% 26.5% 11.0% 24.5% Ook de gezinsrelatieproblemen liggen percentsgewijs het hoogst bij de begeleidingen en een stuk lager op onthaal. Regio Waas-Dender wijkt opnieuw af t.o.v. de overige regio s met 18.7% gezins- en relatieproblemen op het totaal aantal onthaalvragen. 10 * Werden op een andere manier geregistreerd. 11

7 De blik vooruit Uitdagingen voor de toekomst In dit laatste hoofdstuk gaan we in op een aantal markante vaststellingen die naar voor komen uit de cijfergegevens en uit de signalen afkomstig van de dagelijkse praktijk van medewerkers en cliënten. Zowel in de onthaalwerkingen als in de verschillende deelwerkingen die begeleiding bieden botsen medewerkers en cliënten vaak op structurele en institutionele barrières. Om actief aan de slag te kunnen gaan vertalen we hieronder deze barrières in uitdagingen voor de toekomst. Een rode draad doorheen al deze uitdagingen is dat CAW Oost-Vlaanderen dit niet alleen kan. Voor elke uitdaging is er samenwerking nodig met andere sectoren. In de toekomst ligt daar dan ook de grootste uitdaging: samen de krachten bundelen in functie van een goede dienst- en hulpverlening aan elke hulpvrager! 1. COMMERCIALISERING/ VERMARKETING VAN DE ZORG Meer en meer horen we praten over commercialisering van de zorg. Commercialisering betekent dat de prioriteit van de werking komt te liggen bij het nastreven van winst. In beperkte mate bestaat dit al in Vlaanderen: er bestaan verschillende commerciële woon- en zorgcentra, er zijn een aantal commerciële initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen. Onder marktwerking verstaat men de mate waarin de marktkrachten verantwoordelijk zijn voor de prijsvorming, de hoeveelheid die geproduceerd en geconsumeerd wordt en de kwaliteit van het product. Met andere woorden: alles wordt vertaald naar vraag en aanbod en naar het feit dat de klant daarbij centraal moet staan. In die zin is dit niet nieuw voor de welzijnssector. Vandaag zien we echter dat steeds meer groepen spelers op die markt actief worden: niet alleen de overheid en de klassieke social-profit organisaties (zoals mutualiteiten, ziekenhuizen, CAW s, ), maar ook private en commerciële bedrijven willen steeds meer een bijdrage leveren in het organiseren van sociale bescherming, de zogenaamde commercialisering. Denken we hier bijvoorbeeld aan het nieuwe Forensisch Psychiatrisch Ziekenhuis in Gent dat volledig uitgebaat wordt door privébedrijven, terwijl zorg aan geïnterneerden tot nu toe een taak van de overheid en de social profit was. Het is een uitdaging voor CAW Oost-Vlaanderen om mee betrokken te zijn in deze commerciële processen en actief samenwerking te organiseren met (nieuwe) spelers op de welzijnsmarkt, zodat bedrijven hun commerciële rol verder kunnen opnemen en het CAW zijn expertise kan blijven inzetten om een kwalitatief aanbod op het vlak van onthaal en begeleiding in te zetten en ervoor kan waken dat de meest kwetsbaren omwille van commerciële redenen niet uit de boot dreigen te vallen. 2. VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG Zorg wordt steeds meer ingebed in het vertrouwde sociale netwerk van mensen. De zorggebruiker woont bij voorkeur zo lang mogelijk zelfstandig en krijgt zorg en begeleiding aan huis. Mensen worden hierbij uitgedaagd om de regie van zorg steeds meer in eigen handen te nemen. Om de zorg effectief in te bedden in de eigen leefomgeving moet men over de juiste instrumenten en de juiste informatie beschikken. Vermaatschappelijking van zorg vraagt een adequate ondersteuning van mensen in hun thuisomgeving én van hun zorgverleners. In het werken met kwetsbare doelgroepen merken we dat een ondersteunend, versterkend sociaal netwerk vaak ontbreekt. Door de vermaatschappelijking van de zorg worden kwetsbare doelgroepen nog 12 13

8 kwetsbaarder. Daarnaast wordt er vanuit tweede- en derdelijnsdiensten voor mensen die niet kunnen terugvallen op een eigen netwerk in de richting van het algemeen welzijnswerk als eerstelijnsdienst gekeken om dit netwerk mee uit te bouwen. Een concreet voorbeeld van de vermaatschappelijking van de zorg, dat een effect kan hebben op de mogelijke inzet van het eerstelijnsaanbod begeleiding van CAW Oost-Vlaanderen, is de goedkeuring van het decreet Persoonsvolgend Financiering (PVF). Het PVF kent een tweetrappensysteem. Trap 1: personen met een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkende handicap en ondersteuningsnood krijgen een basisondersteuningsbudget (BOB). Dit budget is combineerbaar met rechtstreeks toegankelijke hulp. Voor wie meer hulp nodig heeft, is er trap 2 waar men gespecialiseerde zorg op maat kan vragen. Personen met een door het VAPH erkende handicap en ondersteuningsnood krijgen in trap 2 een budget voor het inkopen van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en ondersteuning. In 2013 gebeurde vanuit de Vlaamse overheid een nulmeting naar het aantal personen met een mentale handicap die begeleid werden door CAW Oost-Vlaanderen. CAW Oost-Vlaanderen ontving een uitbreiding van 0,7 VTE om in de toekomst het aanbod van Begeleid Zelfstandig Wonen voor jongvolwassenen met een licht mentale handicap of Gedrags- en Emotionele Stoornis (GES)-indicatie te verhogen in Oost-Vlaanderen. CAW Oost-Vlaanderen investeert voor deze uitbreiding in toegankelijkheid, zorgcontinuïteit, expertiseverhoging, intersectorale afstemming en samenwerking rond personen met een (verstandelijke) handicap. 3. AANBOD 3.1 Herkenbare onthaalwerkingen in kleinstedelijke zorgregio Naast het bieden van begeleiding en algemene preventie is het organiseren van onthaal een kernopdracht voor het CAW. Tijdens de onthaalfase worden de vragen verduidelijkt en zoekt de onthaalmedewerker samen met de hulpvrager naar een antwoord op maat. In de uitvoeringsbesluiten van het decreet voor het Algemeen Welzijnswerk wordt aangegeven dat er in elke kleinstedelijke zorgregio een onthaalwerking aanwezig moet zijn. Voor CAW Oost-Vlaanderen is dit nog niet overal het geval. Daarnaast moeten de onthaalwerkingen breed toegankelijk zijn voor iedereen met om het even welke welzijnsvraag. Dit uit zich in een vlot toegankelijk hulpaanbod dat open staat voor de brede bevolking. Er moet daarbij gezorgd worden dat de meest kwetsbaren bereikt worden. Om elke burger met een welzijnsvraag te bereiken is het belangrijk dat de onthaalwerkingen gratis, laagdrempelig, bereikbaar en direct toegankelijk zijn. In Oost-Vlaanderen zullen de onthaalpunten verder als dusdanig ingericht en geprofileerd worden. Daarnaast vragen jongeren, ouders, begeleiders/hulpverleners en de overheid dat het hulpaanbod onthaal meer outreachend en vindplaatsgericht wordt ingezet. Nu zien we in de cijfers van CAW Oost-Vlaanderen dat het grootste deel van de hulpverlening van de CAW-deelwerkingen op het CAW zelf gebeurt. Het is een uitdaging voor CAW Oost-Vlaanderen om vanuit het huidige onthaalaanbod in de drie regio s naast de bereikbaarheid in elke kleinstedelijke zorgregio ook te werken aan bekendmaking en afstemming met andere onthaalpunten. CAW Oost-Vlaanderen wil op korte termijn op zoek gaan naar afstemming tussen een breed toegankelijk aanbod en een specifiek onthaalaanbod (voor bepaalde doelgroepen en/of problematieken). Hierbij zien we samenwerking met andere onthaalwerkingen (Sociaal huis, Huizen van het Kind, Dop, ) in Oost-Vlaanderen als een opportuniteit. 3.2 Naadloze hulpverlening verzekeren In het begeleidingstraject dat sommige cliënten doorlopen, zijn er vaak overgangen van de ene hulpvorm naar een andere. Dit vervolghulpaanbod kan zich in het CAW of in een andere sector(en) situeren. Zowel binnen ons eigen aanbod als in het aanbod van relevante partners stoten we vaak op wachtlijsten, een begeleidingsstop omwille van capaciteitstekort of de afwezigheid van een bepaald aanbod in een regio, waardoor de cliënt de hulp die hij/zij op dat moment nodig heeft, niet onmiddellijk kan krijgen. Dit zorgt ervoor dat mensen niet begeleid worden, langer dan nodig begeleid/opgevolgd worden waardoor geen nieuwe cliënten kunnen instromen of dat er een gat valt tussen het ene begeleidingsaanbod en het volgende. Daarnaast merken we in de praktijk dat zowel ons eigen aanbod als het aanbod in andere sectoren nog te vaak verkokerd en gereguleerd is door onder andere decreten en uitvoeringsbesluiten: we moeten x aantal begeleidingen per jaar doen, we moeten minimaal x% bezetting hebben, Hierdoor wordt het voor hulpverleners moeilijker om flexibel te werken en een complementaire hulpverlening aan te bieden om op maat van de cliënt te kunnen werken. CAW Oost-Vlaanderen wil stil staan bij zijn rol en opdracht in het welzijnslandschap als eerstelijnsdienst, rekening houdend met het aanbod door andere sectoren. CAW Oost-Vlaanderen wil verder nadenken hoe we een aanvullend aanbod kunnen zijn in overleg met andere sectoren zodat elke hulpvrager de hulp kan krijgen waar en wanneer hij/zij recht op heeft. 3.3 Online hulpverlening Online hulpverlening neemt aan belang toe en speelt in op de wijze die (nieuwe) cliënten prefereren om met hulpverleners in contact te komen en te blijven. Ook in CAW Oost-Vlaanderen is dit het geval. Een online aanbod heeft een invloed op de organisatie van het onthaal en het gebruik van real life hulpverlening. Een aanbod online hulpverlening vraagt niet alleen meer geprotocolleerde internethulp, maar ook nieuwe samenwerkingsverbanden en een verandering in de organisatie van de hulp. Online hulp verandert de verhouding tussen hulpvrager en hulpaanbieder, waardoor een andere visie over hoe hulp wordt aangeboden nodig is. De laatste jaren worden online modules steeds meer geïntegreerd in de reguliere hulpverlening. Zo worden er onder andere online pakketten samengesteld voor bepaalde problematieken zoals thuisloosheid, opvoedingsmoeilijkheden, verslavingsproblematiek,. De verwachting is dat deze trend zich sterker zal doorzetten. Ook de sociale media krijgen een belangrijke plaats in de online hulp. Ondanks een aantal privacy-vraagstukken biedt het digitaal sociaal netwerk veel mogelijkheden. Hoe kunnen we als CAW Oost-Vlaanderen inspelen op deze evolutie? Hoe kan CAW Oost-Vlaanderen zich hier tegenover verhouden? Welke impact heeft dit op de organisatie van het bestaande aanbod in het onthaal en de diverse deelwerkingen? Wat hebben begeleiders en teams nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van de online mogelijkheden? Wat zijn de mogelijkheden tot samenwerking met diverse partners (in en buiten de sector) die online hulpverlening bieden? In CAW Oost-Vlaanderen is er al enige tijd een provinciale werkgroep online hulpverlening aan de slag om deze uitdaging om te zetten naar concrete acties

9 3.4 Hulpverlening (z)onder dwang De laatste jaren wordt in toenemende mate een appèl gedaan op het CAW om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de oplossing of de beheersing van een aantal maatschappelijke problemen: criminaliteit, overlast, misbruik en geweld (binnen en buiten de familiale sfeer), armoede en uitsluiting, schoolverzuim, arbeidsparticipatie, Actoren binnen justitie, onderwijs, huisvesting, werk, bijstand, asiel en migratie, jeugdhulp doen steeds meer een beroep op een CAW. Cliënten worden door deze actoren op een niet-vrijblijvende manier doorverwezen en de verwijzers verwachten vaak een onmiddellijke interventie. De druk van buitenaf op de CAW-medewerkers is dan ook vaak groot. De verwijzende diensten hebben daarbij soms verwachtingen die niet altijd ingevuld kunnen worden, gezien het vrijwillige karakter van de hulpverlening in het CAW. Ook de maatschappij wil dat er op elke vraag een antwoord geboden wordt. De overheid en de burger hebben de verwachting en eisen de garantie dat het CAW iets onderneemt, wanneer zij een vraag naar hulp stellen. Bovendien willen ze feedback krijgen over het resultaat van de ingezette hulp. Hulpverleners komen op die manier terecht in een spanningsveld tussen de doelstellingen van de eigen organisatie en de verwachtingen van de verwijzende dienst en de cliënt(systeem). Het beroepsgeheim en het centraal stellen van de cliënt kunnen hierdoor onder druk komen te staan. CAW Oost-Vlaanderen is zich bewust van deze maatschappelijke tendens en zal stilstaan bij hoe we deze niet-vrijblijvende, aanklampende hulpverlening kunnen linken aan de bereidheid van de cliënt om mee te werken aan de hulpverlening en de rol die wij als eerstelijns hulpverleningsdienst kunnen spelen. 3.5 Een (goede) evenwichtsoefening tussen welzijn en justitie De cijfers maken duidelijk dat CAW Oost-Vlaanderen de pijler welzijn op het justitieel terrein opneemt in afstemming met justitie. De begeleidingen in het kader van de bezoekruimte, het aanbod slachtofferhulp, begeleiding bij intrafamiliaal geweld en het justitieel welzijnswerk in de Oost-Vlaamse gevangenissen vertrekken overwegend vanuit een samenwerking met politionele en justitiële partners. In de nabije toekomst zullen in het kader van de implementatie van de zesde staatshervorming bepaalde bevoegdheden op het terrein van justitie overgedragen worden van het Federale naar het Vlaamse niveau. De afspraken die in de toekomst tussen alle betrokken partijen gemaakt worden, zullen doorslaggevend zijn voor de verdere ontwikkeling van het aanbod. 3.6 Intersectorale crisishulp voor minderjarigen en volwassenen in crisis In Oost-Vlaanderen werkt CAW Oost-Vlaanderen nauw samen met heel wat andere organisaties om oplossingen te bieden in een crisissituatie. Voor minderjarigen in crisis maakt CAW Oost-Vlaanderen deel uit van het crisisnetwerk Integrale jeugdhulp. Het crisisteam De Schelp staat 24 u./24 u. en 7 dagen op 7 in voor het crisisonthaal minderjarigen voor heel Oost-Vlaanderen. Na de vraagverheldering en het bieden van consult kan het crisisteam De Schelp minderjarigen (en hun gezin) dispatchen naar achterliggende hulpprogramma s van crisisinterventie, - begeleiding en/of -opvang. Daarnaast is het crisismeldpunt minderjarigen de draaischijf voor de hulpprogramma s in de drie regio s, neemt het de regie op van de lopende dossiers en is het een aanspreekpunt voor de politie. Voor volwassenen in crisis wordt er in Oost-Vlaanderen al nauw samengewerkt met diverse partners, maar nog niet in de vorm van crisisnetwerken met een crisisonthaal en achterliggende intersectorale hulpprogramma s. CAW Oost-Vlaanderen wil de crisishulp voor zowel minderjarigen als volwassenen mee organiseren en hiertoe de nodige samenwerkingsafspraken maken met relevante actoren in de provincie. CAW Oost- Vlaanderen wil ook voor volwassenen in crisis professionele crisishulp bieden vanuit één visie op crisishulp, georganiseerd volgens de 4 modules van crisishulp (crisisonthaal, -interventie, - begeleiding en -opvang) en kaderend binnen intersectorale, regionale netwerken. 4. RESOLUUT KIEZEN VOOR DIVERSITEIT De cijfers tonen aan dat CAW Oost-Vlaanderen zich inzet voor een zeer diverse groep mensen. Diversiteit is voor het CAW Oost-Vlaanderen geen modewoord: het CAW krijgt dagelijks vragen van mensen met een verscheidenheid aan culturen, levensvormen, leeftijden, individuele mogelijkheden en inkomensbronnen. Het onthaal, zowel dat voor jonge- 16

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Jaarverslag 2014 versterkt welzijn OOST-VLAANDEREN Centrum versterkt welzijn Algemeen Welzijnswerk APRIL 2015 - V.U.: PATRICK SEYS CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent ondernemingsnr. 0508

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen Jaarverslag 2013 CAW De Kempen vzw www.cawdekempen.be www.cawdekempen.be V.U. Frans Heylen 1 Inleiding Eén van de sterkste beelden van 2013 was voor mij de speech van Obama bij de begrafenis van Nelson

Nadere informatie

Werkingsverslag 2014

Werkingsverslag 2014 Werkingsverslag 2014 Provinciaal project thuislozenzorg CAW Oost-Vlaanderen 1 Contact: CAW Oost-Vlaanderen Visserij 153 9000 Gent 2 1. Situering Het provinciaal project thuislozenzorg loopt over de periode

Nadere informatie

Praktijkdossier. Loopplanken voor jongvolwassenen

Praktijkdossier. Loopplanken voor jongvolwassenen Praktijkdossier Loopplanken voor jongvolwassenen Inhoudstafel 0. 5 jaar na het beleidssignaal 4 1. Maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen 6 2. Loopplanken leggen 10 3. Een sectoroverschrijdende aanpak

Nadere informatie

beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld

beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld Inhoudstafel 1. Twee kantelmomenten 6 1.1 Wat is familiaal geweld?... 6 1.2 Hoe vaak

Nadere informatie

Sociale Plattegrond Syllabus

Sociale Plattegrond Syllabus 2013 Sociale Plattegrond Syllabus Provinciebestuur West-Vlaanderen Dienst Welzijn Sociale Planning 24-10-2013 Inhoud Inhoud ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel

Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel JAARVERSLAG Januari December 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene situering 5 2.1 Wat verstaan we onder ouderenmis(be)handeling? Een definitie:

Nadere informatie

OPVOLGINGSRAPPORT. Perspectief! Evaluatie van het Globaal Plan Jeugdzorg. Visie op en toekomstperspectieven voor welzijn van kinderen en jongeren

OPVOLGINGSRAPPORT. Perspectief! Evaluatie van het Globaal Plan Jeugdzorg. Visie op en toekomstperspectieven voor welzijn van kinderen en jongeren Stuk 2167 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 OPVOLGINGSRAPPORT Perspectief! Evaluatie van het Globaal Plan Jeugdzorg. Visie op en toekomstperspectieven voor welzijn van kinderen en jongeren

Nadere informatie

CAW s, ook voor kinderen?

CAW s, ook voor kinderen? visiedossier CAW s, ook voor kinderen? CAW s, ook voor kinderen? Inhoudstafel 1. Algemeen Welzijnswerk, ook voor kinderen? 6 1.1 Waar vinden we kinderen in een CAW?... 10 2. De opdracht van een CAW 14

Nadere informatie

Een open deur voor elke kleur

Een open deur voor elke kleur Een open deur voor elke kleur Werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden Katelijn Van Horebeek Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Een open deur voor elke kleur 1 Eerste druk,

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

SIGNALENBUNDEL 2 0 0 9

SIGNALENBUNDEL 2 0 0 9 SIGNALENBUNDEL 2 0 0 9 "Een pessimist ziet een probleem in elke mogelijkheid. Een optimist een mogelijkheid in elk probleem." (Winston Churchill) Signalenbundel 2009 2 INLEIDING Signaleren is een kerntaak.

Nadere informatie

Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen

Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen OASeS Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad Panel - Institut des Sciences Humaines et Sociales Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

Effectieve Jeugdhulpverlening

Effectieve Jeugdhulpverlening Datum: 05/03/2012 Auteur: Sandra Beelen & Itte Van Hecke Versie: definitief Herkomst: Project Jongerenhulpverlening doelst 2 Doel: ter informatie Bestemming: Administratie Welzijn en Samenleving Effectieve

Nadere informatie

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam.

Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Jaarplan 2014 Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Oktober 2013 1 Inhoud Voorwoord... 4 1. Beleid... 5 1.1

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland Rapport Gerard Hautekeur Stefaan Viaene Juni 2011 Colofon Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Vooruitgangsstraat 323 bus 2 1030 Brussel Tel.

Nadere informatie

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Stuk 2155 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 ACTIEPLAN over tabak, alcohol en drugs 2009-2015 ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 5448

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Armoedebestrijding op het platteland

Armoedebestrijding op het platteland Armoedebestrijding op het platteland Op zoek naar knelpunten en uitwegen Rapport van literatuuronderzoek, interviews en rondetafel 2010 Dr. Carmen Mathijssen Cera 1 VOORWOORD Cera investeert in diverse

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp?

beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? beleidsdossier Wat werkt in de jeugdhulp? Wat werkt in de jeugdhulp? Laagdrempelige hulpverlening aan jongeren van 12-17 jaar Inhoudstafel 1. Inleiding 6 2. Sociaal werk en effectiviteit 8 2.1 Perspectieven

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie