Enquête jonge ambtenaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enquête jonge ambtenaren"

Transcriptie

1 Enquête jonge ambtenaren rapportage Project: 7289 In opdracht van Bestuursdienst Amsterdam (CO) dr. Clemens Wenneker dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon Fax Amsterdam, januari 2008

2 2

3 Inhoud Inleiding 5 1 Algemene tevredenheid 7 2 Binding met de gemeente Amsterdam 11 3 Aspecten van het werk 13 4 Opleiding en doorstroom 15 5 Arbeidsvoorwaarden 17 6 Wat te verbeteren? 19 Conclusies 23 Bijlage respons 25 Bijlage vragenlijst 29 3

4 4

5 Inleiding De gemeente Amsterdam streeft naar een divers personeelbestand. Dit betekent onder andere dat de gemeente zich tot doel heeft gesteld om jonge ambtenaren aan te trekken en, wanneer zij eenmaal in dienst zijn, zoveel mogelijk aan zich te binden. O+S heeft in opdracht van de Bestuursdienst, directie CO, een onderzoek uitgevoerd onder jonge ambtenaren (tot en met 35 jaar) om een antwoord te kunnen formuleren op de vraag hoe jonge ambtenaren die bij de gemeente Amsterdam werken, behouden kunnen blijven voor de gemeente. In een vooronderzoek is de verbondenheid van jongere ambtenaren met de gemeente en met hun werk onderzocht. Hiertoe zijn de resultaten van 16 recent door O+S uitgevoerde medewerkertevredenheidsonderzoeken bij stadsdelen en diensten van de gemeente Amsterdam samengevoegd. In totaal deden 3252 ambtenaren aan deze onderzoeken mee, 872 ambtenaren zijn 35 jaar of jonger. Uit dit vooronderzoek blijkt dat jongere en oudere ambtenaren in de meeste oordelen over hun werk niet van elkaar verschillen: ze vinden hun werk even zinvol, uitdagend en gevarieerd. Ook voelen zij zich in gelijke mate verbonden met het werk en de gemeente. De algemene tevredenheid met het werk verschilt niet tussen jongere en oudere ambtenaren. Wel blijken jongere ambtenaren vaker behoefte te hebben aan een aanpassing van hun huidige functie. Ook hebben zij vaker behoefte aan een andere functie en zijn ze iets vaker dan oudere ambtenaren actief op zoek naar ander werk. Jongere ambtenaren vinden de ervaring die zij in hun huidige functie opdoen vaker gunstig voor hun loopbaan en ook beoordelen zij de doorgroeimogelijkheden gunstiger dan hun oudere collega s. Samenvattend laat dit vooronderzoek zien dat jongere ambtenaren even tevreden zijn met hun werk als oudere ambtenaren en het lijkt er op dat zij hun functie zien als startpunt van hun carrière. In het huidige onderzoek is aan jonge ambtenaren een enquête voorgelegd die onder meer specifiek ingaat op de vraag wat de gemeente volgens hen zou moeten doen om jonge ambtenaren aan zich te binden. Indien mogelijk zullen er vergelijkingen worden gemaakt met de resultaten van het vooronderzoek en de benchmark medewerkertevredenheid. Onderzoeksopzet De enquête is online uitgevoerd. Aan de 594 ambtenaren die bij het jonge ambtenarennetwerk JAN zijn aangesloten en 87 trainees wiens adres bekend was is per een uitnodiging voor het onderzoek gestuurd. De bevatte een link naar de vragenlijst die draaide op een server van O+S. De Bestuursdienst heeft via de P&O medewerkers van de gemeentelijke organisaties meer jonge ambtenaren voor de enquête laten uitnodigen. Op het moment dat de 5

6 dataverzameling startte hebben verschillende gemeentelijke organisaties een oproep geplaatst op hun intranet websites met een link naar de vragenlijst. Respons In totaal hebben er 811 ambtenaren jonger dan 36 jaar meegedaan aan het onderzoek. Van de uitgenodigde JAN leden heeft de helft (51%) meegedaan, van de uitgenodigde trainees ongeveer een kwart (23%). Een overzicht van de achtergrondgegevens van de respondenten is te vinden in de bijlage respons. Respons uitgenodigd abs. % JAN leden trainees totaal uitgenodigd overig via open link 490 totaal generaal 811 6

7 1 Algemene tevredenheid Aan de respondenten is gevraagd om hun tevredenheid over alle aspecten van het werken bij de gemeente Amsterdam samen te vatten in een rapportcijfer. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,1. Dit wijkt nauwelijks af van de 6,9 die jonge ambtenaren in eerder uitgevoerd medewerkertevredenheidsonderzoek geven (zie het vooronderzoek). Hoe langer respondenten in hun huidige functie werken, hoe hoger het algemeen oordeel. Ook geven respondenten in salarisschaal 11 en hoger een hoger rapportcijfer (7,4) dan respondenten in schaal 10 en lager (7,1). Er is geen verschil te vinden op basis van de andere achtergrondgegevens, zoals bijvoorbeeld het type organisatie waar men werkt (stadsdeel, dienst of bedrijf). Vervolgens is de respondenten gevraagd waarom ze voor de gemeente Amsterdam als werkgever hebben gekozen. De top drie van reden bestaat uit de leuke werkzaamheden (18%), de goede arbeidsvoorwaarden (18%) en geen speciale reden (17%). Figuur 1.1 Waarom heb je voor de gemeente Amsterdam als werkgever gekozen? (n=811, meer dan één antwoord mogelijk) leuke werkzaamheden, projecten goede werkgever, arbeidsvoorwaarden bij toeval, niet bewust voor gekozen (maatschappelijke) betrokkenheid mooie stad om voor te werken doorgroeimogelijkheden, loopbaanperspectief leuke collega's, goede werksfeer trainee (is / wil worden) weet het niet % Voorbeelden van opmerkingen zijn: Bij de gemeente is meer oog voor de werknemer dan bij een commerciële instelling. Wat voor mij ook heel prettig is, is dat ik "flexibel" kan werken. 7

8 De gemeente Amsterdam bood, in vergelijking met mijn vorige werkgever, een goed salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, goede doorstroommogelijkheden en een interessante werkomgeving. Diversiteit en authenticiteit van medewerkers, betrokkenheid, maatschappelijke relevantie, kennismaking met overheid na bedrijfsleven en in eigen stad, goed imago, goede werkgever, prettige arbeidsvoorwaarden. Houding ten opzichte van huidige functie Hoe staan de respondenten tegenover hun huidige functie? Hebben ze behoefte aan een aanpassing van de functie, of aan een geheel andere functie? Voor 55% is dit het geval. Zesendertig procent heeft geen behoefte aan een aanpassing van de huidige functie of een geheel andere functie, en negen procent weet het niet. Deze cijfers komen redelijk overeen met de cijfers zoals gepresenteerd in het vooronderzoek, waaruit blijkt dat 58% een aanpassing of andere functie wil en 33% hier geen behoefte aan heeft. Figuur 1.2 Behoefte aan aanpassing functie of geheel andere functie (n=811) 9% 16% 36% is tevreden enkel aanpassing niet bij andere werkgever wel bij andere werkgever weet het niet 22% 17% 8

9 Wat voor aanpassing of andere functie willen ze dan? Van de 442 respondenten zijn drie van de tien (29%) op zoek naar iets heel anders. Een kwart (24%) wil een functie met meer verantwoordelijkheden en twee van de tien (19%) zoeken meer uitdaging in hun werk. Figuur 1.3 Welke aanpassing of wat voor andere functie? (n=442, meer dan één antwoord mogelijk) iets heel anders / zoekende meer verantwoordelijkheden meer uitdaging, hoger niveau, meer inhoud meer doorgroeimogelijkheden meer variatie (meer) beleidsmatig werk betere aansluiting opleiding salaris meer vrijheid, zelfstandigheid geen antwoord % Actief op zoek naar een andere functie Een kwart (24%) van de respondenten is op dit moment actief op zoek naar een andere functie. Dit percentage ligt tien procentpunt hoger dan in het vooronderzoek dat gebaseerd is op uitgevoerde medewerkertevredenheidsonderzoeken, waarin 14% van de respondenten jonger dan 36 jaar actief op zoek was. Respondenten die korter dan twee jaar werkzaam zijn bij de gemeente of in hun huidige functie zijn minder vaak actief op zoek dan respondenten twee jaar bij de gemeente werken of langer hun functie hebben. 9

10 Van de 194 respondenten die actief op zoek zijn er 76 (39%) op zoek binnen de eigen organisatie. Een vijfde (20%) zoekt alleen buiten de gemeente. Figuur 1.4 Waar ben je op zoek naar een andere functie? (n=194) 20% 16% 1% 4% 15% 4% eigen organisatie eigen organisatie / gemeente eigen organisatie / buiten gemeente binnen gemeente (niet eigen organisatie) buiten eigen organisatie 12% buiten gemeente maakt niet uit waar geen antwoord 28% 10

11 2 Binding met de gemeente Amsterdam In hoeverre voelen de respondenten zich verbonden met de gemeente Amsterdam als werkgever? Aan de hand van zes stellingen konden de respondenten aangeven in hoeverre ze zich vanwege zowel gevoelsmatige als andere redenen aan de gemeente gebonden voelen: Ik voel me verbonden met de gemeente Amsterdam. Ik ben er trots op om bij de gemeente Amsterdam te werken. Ik voel me verplicht om bij de gemeente Amsterdam te blijven werken. Als ik mijn baan bij de gemeente Amsterdam opzeg zijn er weinig alternatieven. Er wordt in mijn leven teveel overhoop gehaald als ik nu bij de gemeente Amsterdam vertrek. De gemeente Amsterdam verdient mijn loyaliteit. De meerderheid van de respondenten voelt zich verbonden met de gemeente (78%) en is er trots op om bij de gemeente te werken (71%). De respondenten voelen zich meer verbonden dan de jonge ambtenaren in voorgaand medewerkertevredenheidsonderzoek: van hen voelde 71% zich verbonden met hun organisatie. Hoe langer men werkzaam is in de huidige functie, hoe minder verbonden met is met en trots is op (het werken bij) de gemeente Amsterdam. Figuur 2.1 Binding met de gemeente Amsterdam (n=811) verbonden trots veplicht te blijven weinig alternatieven teveel overhoop gehaald helemaal mee eens mee eens neutraal mee oneens helemaal mee oneens weet het niet verdient mijn loyaliteit %

12 De mate waarin men zich verbonden voelt en trots is een meer gevoelsmatige binding met de gemeente Amsterdam. De mate waarin men zich verplicht voelt te blijven (3%), weinig alternatieven ziet (8%) en er te veel overhoop gehaald wordt als men vertrekt (16%) hebben te maken met het feit dat men het gevoel heeft te moeten blijven, maar dat niet per se wil. Gemiddeld is drie kwart van de respondenten (77%) het (helemaal) oneens met deze stellingen. Hoe langer men bij de gemeente werkt, hoe meer men het met deze stellingen eens is. Respondenten in salarisschaal 7 en lager zijn het vaker eens met deze stellingen dan respondenten in schaal 8 en hoger. Vier van de tien respondenten (40%) vinden dat de gemeente Amsterdam hun loyaliteit verdient. Dit aspect van de binding met de gemeente Amsterdam heeft een duidelijk normatieve component. De respondenten die actief op zoek zijn naar een andere functie en die dit enkel buiten de gemeente doen voelen minder binding met de gemeente Amsterdam dan de overige respondenten die actief op zoek zijn naar een andere functie. 12

13 3 Aspecten van het werk Hoe ervaren de respondenten het werken bij de gemeente? In een serie stellingen in de enquête komen diverse onderwerpen aan bod: Ik krijg in mijn functie te weinig ruimte om zelfstandig te werken en eigen verantwoordelijkheid te nemen (omgescoord voor figuur 3.1). Ik kan invloed uitoefenen op de inhoud van mijn takenpakket. Ik vind voldoende uitdaging in mijn werk. Ik ben op een goede manier ontvangen en ingewerkt binnen de gemeente Amsterdam. De werkdruk in mijn functie is te hoog (omgescoord voor figuur 3.1). Mijn leidinggevende heeft een visie op de ontwikkeling van jonge werknemers en hoe deze te begeleiden. De meerderheid van de respondenten heeft genoeg eigen verantwoordelijkheid (75%), kan invloed uitoefenen op het takenpakket (67%) en vindt voldoende uitdaging het in werk (63%). Ongeveer de helft (51%) is op een goede manier ontvangen en ingewerkt, ruim een kwart (27%) vindt niet dat dit het geval is. Ook een kwart (26%) vindt de werkdruk te hoog en 37% is het (helemaal) oneens met de stelling dat hun leidinggevende een visie heeft op de ontwikkeling van jonge werknemers en hoe deze te begeleiden. Figuur 3.1 Aspecten van het werk (n=811) genoeg eigen verantwoordelijkheid invloed takenpakket voldoende uitdaging goed ontvangen en ingewerkt helemaal mee eens mee eens neutraal mee oneens helemaal mee oneens weet het niet werkdruk niet te hoog leidinggevende heeft visie %

14 14

15 4 Opleiding en doorstroom Hoe beoordelen de respondenten de opleidings- en doorstroommogelijkheden? Voor beide is gevraagd of men er goed over is geïnformeerd en of er voldoende mogelijkheden zijn. De respondenten zijn positiever over de mate waarin opleidings- en doorstroommogelijkheden beschikbaar zijn, dan over de mate waarin ze geïnformeerd zijn erover. Voor beide vragen worden de opleidingsmogelijkheden beter beoordeeld dan de doorstroommogelijkheden. Een derde van de respondenten (34%) vindt dat er voldoende doorstroommogelijkheden zijn binnen de gemeente Amsterdam. In de benchmark medewerkertevredenheid wordt gevraagd de doorgroeimogelijkheden te beoordelen en vindt 34% van alle respondenten deze redelijk tot zeer goed. Deze resultaten lijken dus vergelijkbaar. Figuur 4.1 Beoordeling opleidings- en doorstroommogelijkheden (n=811) voldoende opleidingsmogelijkheden voldoende doorstroommogelijkheden goed geinformeerd over opleidingsmogelijkheden helemaal mee eens mee eens neutraal mee oneens helemaal mee oneens goed geinformeerd over doorstroommogelijkheden % Respondenten die werkzaam zijn bij een bedrijf beoordelen de mogelijkheid om opleidingen te volgen en de mate waarin ze erover geïnformeerd worden positiever dan respondenten die werkzaam zijn bij een stadsdeel of een dienst. Leidinggevenden beoordelen de opleidingsmogelijkheden positiever dan niet-leidinggevenden, en respondenten in schaal 7 en lager zijn positiever over de opleidingsmogelijkheden dan respondenten in schaal 8 en hoger. 15

16 Respondenten die korter dan twee jaar werkzaam zijn in hun functie beoordelen de doorstroommogelijkheden positiever dan respondenten die twee jaar of langer hun huidige functie hebben. Voor de mate waarin men vindt dat men goed geïnformeerd is over de doorstroommogelijkheden zien we een omgekeerd patroon voor het aantal jaren dat men bij de gemeente werkt: hoe langer men werkzaam is bij de gemeente, hoe meer de respondenten vinden dat ze goed geïnformeerd zijn. 16

17 5 Arbeidsvoorwaarden De tevredenheid met de arbeidsvoorwaarden is gemeten aan de hand van twee stellingen: Hoe tevreden ben je met jouw salaris? Hoe tevreden ben je met de mogelijkheden om in jouw functie werk en privé te combineren? Bijna de helft van de respondenten (47%) is (zeer) tevreden met de salariëring, 36% staat er neutraal tegen over. Een groter deel van de respondenten (81%) is (zeer) tevreden met de mogelijkheden om werk en privé te kunnen combineren. Figuur 5.1 Tevredenheid met arbeidsvoorwaarden (n=811) salaris combineren werk en privé 15% 2% 4% 13% 1% 1% 4% 18% zeer tevreden tevreden 43% niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden 36% weet ik niet 63% 17

18 18

19 6 Wat te verbeteren? De respondenten is gevraagd op welke gebieden de gemeente Amsterdam zich zou moeten verbeteren om voor jonge ambtenaren een betere werkgever te zijn. Ze konden hierbij kiezen uit maximaal twee gebieden van de volgende mogelijkheden: doorstroommogelijkheden ontwikkelingsmogelijkheden (secundaire) arbeidsvoorwaarden (salaris, kinderopvang, et cetera) coaching en intervisie management op competenties in plaats van inhoud resultaatgericht leidinggeven levensfasebewust personeelsbeleid een sterk, georganiseerd netwerk van jonge ambtenaren ander gebied De twee meest gekozen gebieden zijn doorstroommogelijkheden (48%) en ontwikkelingsmogelijkheden (41%). Figuur 6.1 Wat te verbeteren? (n=811, twee antwoorden mogelijk) doorstroommogelijkheden ontwikkelingsmogelijkheden (secundaire) arbeidsvoorwaarden coaching en intervisie management op competenties in plaats van inhoud resultaatgericht leidinggeven levensfasebewust personeelsbeleid een sterk, georganiseerd netwerk van jonge ambtenaren iets anders weet het niet op geen enkel gebied %

20 Vervolgens is de respondenten de open vraag gesteld wat de gemeente Amsterdam zou moeten doen om jonge ambtenaren aan zich te binden. Een kwart van de respondenten (27%) weet niet wat de gemeente Amsterdam zou moeten doen en ook een kwart (25%) noemt doorstroommogelijkheden en loopbaan begeleiding. Net als bij de voorgaande vraag, waarbij de respondenten uit verschillende gebieden konden kiezen, staat een verbetering van de doorstroommogelijkheden bovenaan. Een zesde van de respondenten (17%) noemt een verbetering van het salaris en de arbeidsvoorwaarden, wat hiermee op de tweede plek staat van specifieke aanbevelingen. Figuur 6.2 Wat moet de gemeente Amsterdam doen om jonge ambtenaren aan zich te binden? (n=811, meer dan één antwoord mogelijk) doorstroommogelijkheden, loopbaan begeleiding beter salaris, betere arbeidsvoorwaarden opleidingen faciliteren minder bureaucratie, minder regels beter imago, jong en dynamisch reiskostenvergoeding (inititieven zoals) JAN niets overig weet het niet % Twee van de tien respondenten (20%) noemen uiteenlopende zaken die in figuur 6.2 gegroepeerd zijn onder het kopje overig. Een greep uit deze reacties: Klimaat creëren waarin mensen tot hun recht komen en geprikkeld worden om hun grenzen te verleggen. Daarnaast kan het ontslagrecht worden versoepeld om mensen die de sfeer verstoren en/ of cruciale plekken bezet houden gemakkelijker te kunnen vervangen. Ik denk dat heel veel jongeren niet weten wat arbeidsmogelijkheden zijn binnen gemeente Amsterdam. Ik denk dat gemeente Amsterdam zich meer naar jongeren toe moet publiceren door bv. langs scholen te gaan of de jongeren die bij gemeente Amsterdam werken en nog studeren inzetten voor publicatie op scholen waar ze dan studeren. Laten zien dat ze gewaardeerd worden, in ze investeren, niet toestaan dat oudere collega s ze betuttelen, goed gebruik maken van hun talenten om zo het vooroordeel over de luie ambtenaar op te heffen. Kijken naar competenties en niet naar kennis, kennis doen jonge mensen zó op, er zijn nog teveel oudere 20

21 ambtenaren die jarenlang op een plek zitten zonder effectiviteit als het gaat om uitvoering beleid; dat is erg jammer om te zien. Ik heb niet het idee dat de gemeente daarin tekort schiet, maar ik zie wel dat de huidige generatie die net van school komt zich minder loyaal voelt met een werkgever en deze weer snel inruilt. Dit is een teken van deze tijd en komt in alle bedrijfstakken voor. Al doe je nog zo je best om mensen te binden, voor sommigen zal dit nooit goed genoeg zijn. Mogelijkheden tot betaalbare huisvesting creëren. Voor een jong gezin is het lastig een betaalbare woning te vinden. Zeker in vergelijking tot de rest van de Nederland is Amsterdam duur. 21

22 22

23 Conclusies Jongere ambtenaren verschillen in de meeste oordelen over het werken bij de gemeente Amsterdam niet van oudere ambtenaren, zo blijkt uit het vooronderzoek waarin oudere en jongere ambtenaren vergeleken zijn. Wel blijken jongere ambtenaren vaker behoefte te hebben aan een aanpassing van hun huidige functie, of een andere functie, en zijn ze iets vaker dan oudere ambtenaren actief op zoek naar ander werk. Jongere ambtenaren beoordelen de doorgroeimogelijkheden binnen de gemeente Amsterdam gunstiger dan oudere ambtenaren. Uit het vooronderzoek blijkt kortom dat jongere ambtenaren even tevreden zijn met hun werk als oudere ambtenaren en het lijkt er op dat zij hun functie zien als startpunt van hun carrière. Een kwart (24%) van de respondenten in de huidige enquête is op dit moment actief op zoek naar een andere functie. Dit percentage ligt tien procentpunt hoger dan in het vooronderzoek dat gebaseerd is op eerder door O+S uitgevoerde medewerkertevredenheidsonderzoeken, waarin 14% van de respondenten jonger dan 36 jaar actief op zoek was. Het is opvallend dat in vergelijking met het vooronderzoek de houding ten opzichte van de huidige functie niet verschilt, maar wel meer respondenten aangeven actief op zoek te zijn naar een andere functie. Mogelijk zijn er op dit moment meer mensen op zoek naar een andere functie dan ten tijde van de eerder uitgevoerde medewerkertevredenheidsonderzoeken. Ook kan het zo zijn dat het onderwerp van het onderzoek respondenten heeft aangetrokken die al op zoek zijn naar een andere functie. Tenslotte nodigt de context van deze enquête wellicht meer respondenten uit aan te geven op zoek te zijn naar een andere functie. Uit recent onderzoek van Hoedemaekers 1 onder jonge ambtenaren op een ministerie blijkt dat het beeld van een ideale werknemer onbewust wordt uitgedragen door organisatie, en dat vooral jonge ambtenaren daaronder lijden. Hij stelt dat veel ambtenaren onder andere bij de overheid gaan werken vanuit een groot sociaal bewustzijn, maar te maken krijgen met prestatiegerichte criteria. Deze conflicterende belangen zouden kunnen leiden tot stress, ziekteverzuim, en het op zoek gaan naar ander werk. Ook uit deze enquête blijkt dat veel jonge ambtenaren niet alleen vanwege het brood op de plank bij de gemeente Amsterdam gaan werken, maar ook vanuit het gevoel iets te willen betekenen voor de maatschappij. Zoals één van de respondenten het verwoordt: Het is voor mij belangrijk een functie met maatschappelijke relevantie te hebben. Het gevoel te hebben ergens te werken waar ik een verschil kan maken in de samenleving. Door bij de gemeente Amsterdam te werken heb ik het gevoel relevant bezig te zijn en dat ik een bijdrage lever aan de publieke zaak. Veel respondenten geven aan dat zowel de salariëring als de secundaire arbeidsvoorwaarden bij de gemeente Amsterdam goed geregeld zijn. Bijna de helft is (zeer) tevreden met het salaris en acht van de tien respondenten zijn (zeer) tevreden met de mogelijkheden om werk en privé te combineren. Aan de andere kant is er ook een 1 nieuwsbericht 21 januari 2008, 23

24 groep respondenten die ontevreden zijn met de arbeidsvoorwaarden en die op zoek zijn naar functies in een commerciële omgeving. De meningen lopen dus uiteen. Het lijkt waarschijnlijk dat de oordelen niet alleen verschillen door verschillen tussen de wensen van individuen en de situatie waarin ze verkeren, maar ook door verschillen tussen organisaties die onder het concern Amsterdam vallen. Zo zijn respondenten die werkzaam zijn bij een bedrijf positiever over de mogelijkheid om opleidingen te volgen en de mate waarin ze erover geïnformeerd worden dan respondenten die werkzaam zijn bij een stadsdeel of een dienst. Dat er in dit onderzoek niet meer verschillen zijn gevonden kan komen doordat de indeling in stadsdelen, diensten en bedrijven misschien te grofmazig is. Al met al zijn er verschillende vragen waar een antwoord op gezocht kan worden: Uit de enquête blijkt dat men het werken bij de gemeente Amsterdam hoger waardeert naarmate men langer zijn huidige functie heeft. Is het nodig jonge ambtenaren als aparte doelgroep voor gericht beleid te onderscheiden, waarbij leeftijd het criterium is, in plaats van jonge ambtenaren (die kort werkzaam zijn bij de gemeente) of alle ambtenaren? Hoe verhouden de doorstroommogelijkheden en arbeidsvoorwaarden bij de gemeente Amsterdam zich met die bij andere overheidsinstellingen en commerciële werkgevers? En zijn hierin verschillen tussen organisaties binnen de gemeente Amsterdam, bijvoorbeeld doordat ze met andersoortige commerciële werkgevers moeten concurreren? In hoeverre wijken de wensen van de respondenten af van de wensen van werknemers in dienst van de overheid in zijn algemeenheid of van werknemers van commerciële bedrijven? Uit veel reacties op de enquête blijkt dat het doen van onderzoek naar de vraag wat men graag zou willen sowieso erg gewaardeerd wordt. Overwogen kan worden onderzoek uit te voeren onder potentiële (jonge) ambtenaren: respondenten die op dit moment nog niet werken bij de gemeente Amsterdam. Wat is hun beeld van de gemeente Amsterdam als werkgever? Waarom zouden zij wel of niet een functie binnen de gemeente ambiëren? Op basis hiervan kan de gemeente Amsterdam wellicht meer mensen aantrekken en aan zich binden. De belangrijkste vraag van het huidige onderzoek was: wat vinden de jonge ambtenaren dat de gemeente zou moeten doen om hen aan zich te binden? Uit de antwoorden op verschillende vragen in de enquête blijkt dat doorstroommogelijkheden en betere arbeidsvoorwaarden als belangrijkste verbeterpunten worden gezien. Zo zouden bijvoorbeeld veel respondenten graag leidinggevende worden, meer verantwoordelijkheid krijgen en een salarisschaal omhoog gaan. 24

25 Bijlage respons Vier van de tien respondenten (41%) zijn man, zes van de tien (59%) vrouw. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 30 jaar. De twee jongste respondenten zijn 19, 72 respondenten zijn 35. Leeftijd abs. % totaal De meerderheid van de respondenten (56)% is werkzaam bij een dienst. Drie van de tien (30%) werken bij een stadsdeel en 13% werkt bij een bedrijf. Ben je werkzaam bij een stadsdeel, een dienst of een bedrijf? abs. % stadsdeel dienst bedrijf overig / onduidelijk 4 <1 totaal

26 De meeste respondenten (60%) zijn korter dan twee jaar werkzaam in hun huidige functie. Drie van de tien (30%) zijn twee tot en met vijf jaar werkzaam in hun huidige functie en 88 respondenten (11%) langer dan vijf jaar. Hoe lang ben je werkzaam in jouw huidige functie? abs. % korter dan 2 jaar jaar langer dan 5 jaar totaal Ruim vier van de tien respondenten (43%) zijn ook korter dan twee jaar werkzaam bij de gemeente Amsterdam. Een derde (32%) werkt twee tot en met vijf jaar bij de gemeente en een kwart (26%) langer dan vijf jaar. En hoe lang ben je in totaal bij de gemeente Amsterdam werkzaam? abs. % korter dan 2 jaar jaar langer dan 5 jaar totaal Bijna één op de tien respondenten (8%) is leidinggevende. Negen van de tien respondenten (91%) hebben geen leidinggevende functie. Heb je een leidinggevende functie? abs. % ja 66 8 nee geen antwoord 5 1 totaal Twee derde van de respondenten (67%) werkt fulltime, één derde (33%) parttime. 26

27 De meerderheid van de respondenten (68%) zit in salarisschaal acht tot en met tien. Een achtste (13%) zit in salarisschaal zeven of lager en een zesde (17%) zit in schaal 11 tot en met 13. Drie respondenten (<1%) zitten in schaal 14 of hoger. Salarisschaal abs. % tot en met tot en met tot en met of hoger 3 <1 geen antwoord 10 1 totaal

28 28

29 Bijlage vragenlijst Serial Serie nummer Boeien en binden van jonge ambtenaren Concern Organisatie (CO) van de Bestuursdienst onderzoekt in deze enquête wat jonge ambtenaren (tot en met 35 jaar) boeit en bindt aan de gemeente Amsterdam als werkgever. Door deze enquête in te vullen kan jij bijdragen aan de verbetering van de gemeente als werkgever voor jongeren. Deze enquête is volledig anoniem. Het invullen duurt ongeveer 5-10 minuten. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Ron Stoop op of op Alvast hartelijk dank voor het invullen! V1 Wat is jouw leeftijd? Je kunt hieronder jouw leeftijd in jaren invullen. V Wat is jouw geslacht? man vrouw geen antwoord V Ben je werkzaam bij een stadsdeel, een dienst of een bedrijf? stadsdeel dienst bedrijf anders, namelijk 29

30 V Hoe lang ben je werkzaam in jouw huidige functie? korter dan 2 jaar 2-5 jaar langer dan 5 jaar weet ik niet V En hoe lang ben je in totaal bij de gemeente Amsterdam werkzaam? korter dan 2 jaar 2-5 jaar langer dan 5 jaar weet ik niet V Heb je een leidinggevende functie? ja nee geen antwoord V7 In welke salarisschaal zit je? 1 tot en met tot en met tot en met of hoger weet ik niet V Werk je fulltime of parttime? fulltime (36 uur per week) parttime (minder dan 36 uur per week) geen antwoord V9 Als je jouw tevredenheid over alle aspecten van het werken bij de gemeente Amsterdam moet samenvatten in een rapportcijfer, welk cijfer (in hele cijfers) geef je jouw werk dan? V10 Waarom heb je voor de gemeente Amsterdam als werkgever gekozen? X 30

31 V11 Nu willen we je enkele stellingen voorleggen over hoe je het werken bij de gemeente Amsterdam ervaart. In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? De werkdruk in mijn functie is te hoog. Ik kan invloed uitoefenen op de inhoud van mijn takenpakket. Ik ben op een goede manier ontvangen en ingewerkt binnen de gemeente Amsterdam. Ik vind voldoende uitdaging in mijn werk. Ik krijg in mijn functie te weinig ruimte om zelfstandig te werken en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Mijn leidinggevende heeft een visie op de ontwikkeling van jonge werknemers en hoe deze te begeleiden. helemaa l mee eens mee eens neutraal mee oneens helemaa l mee oneens weet ik niet V12 In deze vraag zijn we geïnteresseerd in jouw verbondenheid met de gemeente Amsterdam. In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? Ik voel me verbonden met de gemeente Amsterdam. Als ik mijn baan bij de gemeente Amsterdam opzeg zijn er weinig alternatieven. Er wordt in mijn leven teveel overhoop gehaald als ik nu bij de gemeente Amsterdam vertrek. Ik voel me verplicht om bij de gemeente Amsterdam te blijven werken. De gemeente Amsterdam verdient mijn loyaliteit. Ik ben er trots op om bij de gemeente Amsterdam te werken. helemaa l mee eens mee eens neutraal mee oneens helemaa l mee oneens weet ik niet 31

32 V13 De volgende stellingen gaan over de opleidings- en doorstroommogelijkheden. In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? Er zijn voldoende opleidingsmogelijkheden binnen de gemeente Amsterdam. Ik ben goed geïnformeerd over de opleidingsmogelijkheden binnen de gemeente Amsterdam. Er zijn voldoende doorstroommogelijkheden binnen de gemeente Amsterdam. Ik ben goed geïnformeerd over de doorstroommogelijkheden binnen de gemeente Amsterdam. helemaa l mee eens mee eens neutraal mee oneens helemaa l mee oneens weet ik niet V Hoe tevreden ben je met jouw salaris? zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden weet ik niet V Hoe tevreden ben je met de mogelijkheden om in jouw functie werk en privé te combineren? zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden weet ik niet V Hoe sta je tegenover jouw huidige functie? <i>meer dan één antwoord mogelijk</i> Ik heb behoefte aan een aanpassing van mijn huidige functie Ik heb behoefte aan een geheel andere functie binnen mijn eigen organisatie Ik heb behoefte aan een geheel andere functie binnen de Gemeente Amsterdam Ik heb behoefte aan een geheel andere functie bij een andere werkgever Ik heb GEEN behoefte aan een andere functie of een aanpassing van mijn huidige functie ga naar vraag V20 weet ik niet ga naar vraag V20 32

33 V17 Wat voor aanpassing aan je huidige functie of wat voor andere functie zou je willen? X V Ben je op dit moment actief op zoek naar een andere functie? ja nee ga naar vraag V20 geen antwoord ga naar vraag V20 V Waar ben je op zoek naar een andere functie? <i>meer dan één antwoord mogelijk</i> binnen de eigen organisatie binnen de gemeente buiten de gemeente geen antwoord V Op welke gebieden zou de gemeente Amsterdam zich moeten verbeteren om voor jonge ambtenaren een betere werkgever te zijn? (maximaal 2 keuzes) Ontwikkelingsmogelijkheden Doorstroommogelijkheden (Secundaire) arbeidsvoorwaarden (salaris, kinderopvang, et cetera) Levensfasebewust personeelsbeleid Management op competenties in plaats van inhoud Resultaatgericht leidinggeven Coaching en intervisie Een sterk, georganiseerd netwerk van jonge ambtenaren anders, namelijk op geen enkel gebied weet ik niet V21 Wat moet de gemeente Amsterdam doen om jonge ambtenaren aan zich te binden? X Je kunt je antwoorden nogmaals bekijken door op vorige te klikken. Door op volgende te klikken sla je je antwoorden op. 33

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren?

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Rapportage 3 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 23.727 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 25 februari tot

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Beste medewerker, Om te weten te komen wat alle (toekomstige) ontwikkelingen binnen de zorg en dienstverlening doen met jouw werkplezier, of je je voldoende ondersteund

Nadere informatie

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Gehandicaptenzorg Samenvattend rapport Kenmerk: 20474 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 16 2

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Persoonlijke rapportage van B. Smit www.picompany.biz Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiMedia intern Manager Gegevens Career Values Datum

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Datum: februari 2016 Inleiding

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats Medewerkertevredenheidsonderzoek Meting september 2006 Referentie: 1d7ded35-93c8-42cb-9950-2976b36c7cec Meting september 2006 Definitieve respons - - Medewerkertevredenheidsonderzoek - 2e meting Groep

Nadere informatie

BOEIEN EN BINDEN VAN TALENT. Roel Nieuwenkamp, Ien Dales Leerstoel Dick Hagoort, BZK 13 oktober 2011

BOEIEN EN BINDEN VAN TALENT. Roel Nieuwenkamp, Ien Dales Leerstoel Dick Hagoort, BZK 13 oktober 2011 BOEIEN EN BINDEN VAN TALENT Roel Nieuwenkamp, Ien Dales Leerstoel Dick Hagoort, BZK 13 oktober 2011 De Grote Uittocht 70% vertrokken in 2010-2020 30% vanwege pensionering 4 scenario s: groei: hoog/laag

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Campagne De Nieuwe Handhaver

Campagne De Nieuwe Handhaver Campagne De Nieuwe Handhaver Projectnummer: 10180 In opdracht van: Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving Manilde van der Oord Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Het groen in Oud-West

Het groen in Oud-West Het groen in Oud-West Van 18 tot en met 24 september 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het groen in Oud-West. Van de 1.106 panelleden hebben er 496 meegedaan. Dit komt neer

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

De Stemmingtest 2004 Onderzoek naar tevredenheid en motivatie bij bedienden en kaderpersoneel in Vlaanderen

De Stemmingtest 2004 Onderzoek naar tevredenheid en motivatie bij bedienden en kaderpersoneel in Vlaanderen Onder vele Vlaamse bedrijven tikt een tijdbom : de helft van de bedienden en het kaderpersoneel staan open voor aanbiedingen van andere organisaties. Nog eens een kleine 20% is actief op zoek naar ander

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 1 Over de terugkeer bij de werkgever na een burn-out De hoofdoorzaak van een burn-out is een disbalans

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Cliëntervaringen in beeld

Cliëntervaringen in beeld Cliëntervaringen in beeld Jaarrapportage contactpersonen de Herbergier 2011 dr. C.P. van Linschoten drs. M. Cardol drs. W. Betten februari 2012 ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoudsopgave 1. INLEIDING

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden

Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden Onderzoek en Statistiek gemeente Nijmegen december 2016 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Contactpersoon: Marieke Selten

Nadere informatie

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober 2017 Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Managementsamenvatting In het kader van de totstandkoming van het

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2006

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2006 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2006 Project: 6083 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs drs. Elise Bos Eyssen Weesperstraat 79 Postbus 658 1018

Nadere informatie

Onderzoek vertrekredenen

Onderzoek vertrekredenen Gemeente Utrecht Onderzoek vertrekredenen een notitie van Onderzoek 17 februari 2015 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling

Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling Aantrekkelijk werk voor jongeren in de technische sector. Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling Kom verder. Saxion. Hoofdvraag: Welke type banen en organisaties zijn voor jonge baanzoekers

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Mobiliteit in de sportsector

Mobiliteit in de sportsector Mobiliteit in de sportsector Onderzoeksresultaten In opdracht van Werkgeversorganisatie in de Sport en FNV Sport ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com April 2011

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Rondom het generatiepact leven veel vragen bij HRM-adviseurs, bestuurders en OR-leden. De meest voorkomende hebben we bij elkaar gebracht en voorzien

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016 Resultaten Nationaal Onderzoek Over 2016 inzetbaarheid: de basis is gelegd inzet staat op de strategische agenda van het management bij de helft van de Nederlandse bedrijfsorganisaties. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Werken aan morgen We gaan langer doorwerken, maar willen en kunnen we dat wel?

Werken aan morgen We gaan langer doorwerken, maar willen en kunnen we dat wel? Werken aan morgen We gaan langer doorwerken, maar willen en kunnen we dat wel? De pensioengerechtigde leeftijd wordt geleidelijk aan verhoogd. We gaan dus langer doorwerken. Hoe denken werkgevers en werknemers

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

Het profiel van West

Het profiel van West Het profiel van West Digitaal Panel West 6 e panelmeting In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 11247 Jannes ten Berge Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Wat drijft de I(C)T-medewerker?

Wat drijft de I(C)T-medewerker? Wat drijft de I(C)T-medewerker? DoelgroepenMonitor Wat drijf de I(C)T-medewerker? DoelgroepenMonitor Emmy Nederkoorn, Karin Lammers en Ester Koot Over Motivaction Gevestigd in Amsterdam Werkgever van 80

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

Rapportage 1-meting Juni 2017

Rapportage 1-meting Juni 2017 Rapportage 1-meting Juni 2017 Doel Doel van de evaluatie is meer inzicht te krijgen in hoe de medewerkers bij NS het output-gerelateerd werken ervaren en of deze beleving is veranderd in het afgelopen

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie