Een voorbeeldige letselschadezaak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een voorbeeldige letselschadezaak"

Transcriptie

1

2 Een voorbeeldige letselschadezaak Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 Smartengeld in Nederland 6 De casus 6 Algemeen ter uitwerking van deze casus 6 Belangenbehartiging/telefonische intake 7 Het aansprakelijkheidstraject 8 Persoonlijk onderhoud 9 Medische informatie 10 Medische eindtoestand 11 Wettelijk blokkeringsrecht 11 De casus (vervolg) 12 Het smartengeld 14 Het verlies van arbeidsvermogen 15 Materiele schade 16 Actuariële berekening 17 Belastinggarantie 18 Voorbehoud 18 Buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand 19 Tot slot 21 Bijlage I :Lijst sociale verzekerings wetten en korte toelichting 29 Bijlage II: Overzicht van Letselcategorieën 35 Bijlage III: Letselschade Certificaat 2 Letselschadebureau Haaglanden BV

3 Voorwoord Het Nederlandse recht kent het wettelijk stelsel dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij een ander daarvoor aansprakelijk moet worden gehouden. Die schade moet dan wel door het slachtoffer wettig en overtuigend worden bewezen. Het slachtoffer met letselschade staat bij zijn aanspraak op schadevergoeding tegenover een zeer deskundig verzekeringsconcern dat gebruik maakt van goed opgeleide specialisten zoals juristen, medisch adviseurs, letselschaderegelaars en arbeidsdeskundigen. Verzekeringsconcerns en slachtoffers hebben tegengestelde financiële belangen. Daar waar het slachtoffer zijn schade volledig vergoed wenst te krijgen, heeft een verzekeringsconcern jaarlijks maximale winst als oogmerk. Hier ligt een behoorlijk spanningsveld zoals de praktijk uitwijst. Gelet op de complexiteit van de letselschaderegeling dient een weerloos slachtoffer met letselschade zich van deskundige bijstand te voorzien. Deze kosten van rechtsbijstand moeten op grond van wetgeving en rechtspraak eveneens door de aansprakelijke partij worden vergoed. Dit boekwerkje is niet bedoeld om als aanklacht te dienen tegen de in Nederland gevestigde verzekeringsconcerns. We leven in een beschaafde samenleving en daar horen zeker ook verzekeringsconcerns in thuis. Met deze brochure wordt getracht enig zicht op de letselschaderegeling te krijgen, zodat het slachtoffer niet geheel onwetend is in een ongetwijfeld dynamisch proces, waarin zijn/haar toekomstige belangen veilig moeten worden gesteld. Het slachtoffer, daar gaat het om! Den Haag Johannes de Bruin Directeur, Letselschadebureau Haaglanden BV Specialisten in letselschade 3

4 4 Letselschadebureau Haaglanden BV

5 Smartengeld in Nederland Hersenletsel: Brandwonden gezicht: Gehoorschade: Oorletsel: Oogletsel: Gebroken kaak: Whiplash: Dwarsleasie: 119:117 Verlies middel- en ringvinger: 16:336 Amputatie arm: Rugletsel: Bovenbeenbreuk: Amputatie onderbeen: Knieletsel: Zenuwletsel been: Voetletsel: Bekkenletsel: Diagnose baarmoederkanker gemist: Verlies reuk en smaak: Ontsiering van gelaat en lichaam: Bloedtransfusie met HIV besmetting: Beschadiging inwendige organen: Asbestkanker: Perforatie slokdarm: Letsel aan geslachtsorganen: Foutieve bestraling: Bedragen in euro s die door de rechter als smartengeld zijn toegekend Specialisten in letselschade 5

6 Een voorbeeldige letselschadezaak De casus Onderstaande casus is door een opdrachtgever voorgelegd voor nadere advisering door het Letselschadebureau Haaglanden en beschrijft de situatie van mevrouw X, hierna te noemen cliënte, geboren op 23 januari Cliënte was tot 1 december 1999 werkzaam als administratief medewerkster bij een financiële dienstverlener. Totdat zij bij het oversteken buiten haar schuld door een auto werd aangereden. Bij dit verkeersongeval heeft cliënte een schedelbasisfractuur opgelopen, hersenkneuzingen, een hersenbloeding en was gedurende drie dagen comateus. Haar medische beperkingen uiten zich in een beschadigd kort geheugen en een teruglopend lange termijn geheugen, evenwichtsstoornissen, hoofdpijn, verstoorde nachtrust, één oog waarmee zij niet meer kan zien en het andere oog waarmee zij slecht kan zien. Verbetering is medisch gezien niet meer mogelijk en er vindt geen medische behandeling meer plaats. De Bedrijfsvereniging UWV GAK heeft aan de hand van de laatste herkeuring beslist dat cliënte volledig arbeidsongeschikt blijft. Door de beperkingen is functieduiden onmogelijk en kan van reïntegratie geen sprake zijn. De wederpartij werd in het ongelijk gesteld. Algemeen ter uitwerking van deze casus Aangezien de casus verre van compleet is zal mogelijk uit eigen beweging een aanvulling op basis van veronderstelling en praktijkervaring worden ingevoegd. Belangenbehartiging/telefonische intake Er vindt zo spoedig als mogelijk met cliënte een telefonische intake plaats vooruitlopend op een uitvoerig persoonlijk onderhoud bij haar thuis of indien gewenst bij ons op kantoor. In de telefonische intake wordt uitvoerig geïnformeerd naar het letsel van cliënte, de wijze waarop het verkeersongeval plaatshad, welke stappen de aansprakelijke verzekeraar reeds heeft genomen, of er al bevoorschot is, of de verzekeraar cliënte reeds bezocht heeft en tot slot wat cliënte van ons mag verwachten. Aangekondigd wordt dat een eerste persoonlijk onderhoud wederzijds oriënterend is, waarbij onder anderen de verhaalsmogelijkheden in goed overleg worden doorgenomen. 6 Letselschadebureau Haaglanden BV

7 Voorts wordt langs grote lijnen het totale schaderegelingsproces tot en met de afwikkeling aangegeven. Vooruitlopend op het persoonlijk onderhoud met cliënte wordt aan haar toegezonden een uitgebreid letselschadeformulier, een brochure over ons bedrijf en een medische machtiging tot verkrijging van medische informatie over het ongevalsletsel. Voorts hechten wij er waarde aan dat aan cliënte wordt toegezonden het zogeheten "letselschadecertificaat", een soort letselschadepolis waaruit artikelsgewijs duidelijk wordt hoe onze dienstverlening is geregeld, wat cliënte van ons en wat wij van cliënte mogen verwachten. Wij verwijzen naar het "Letselschade- Certificaat" (bijlage III) zodat wij in dit schrijven onze verdere dienstverlening niet behoeven aan te geven. In de telefonische intake met cliënte wordt afgesproken dat reeds vooruitlopend op het persoonlijk onderhoud de verzekeraar van de wederpartij aansprakelijk wordt gesteld en van onze belangenbehartiging in kennis wordt gesteld, zodat verdere contacten en correspondentie via het Letselschadebureau Haaglanden dienen te lopen. Eerste doelstelling van onze belangenbehartiging is dat cliënte bij de verdere regeling van haar letselschadezaak wordt ontlast en het zakelijke gedeelte aan ons wordt overgedragen. Van elke ontwikkeling in de zaak wordt cliënte schriftelijk en/of mondeling op de hoogte gesteld. Van alle in- en uitgaande correspondentie, ook van de medische informatie, ontvangt cliënte afschriften en bouwt al zo doende een eigen dossier op. Het aansprakelijkheidstraject De tegenpartij wordt aldus de casus in het ongelijk gesteld. Onduidelijk is of deze kwalificatie in strafrechtelijke dan wel in civielrechtelijke zin moet worden aangemerkt. Aangenomen wordt dat de wederpartij tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd en dat er dus een W.A.-verzekeringsmaatschappij voor haar optreedt. Teneinde zekerheid te verkrijgen zal de verzekeringsmaatschappij middels een aansprakelijkstelling worden verzocht Specialisten in letselschade 7

8 Een voorbeeldige letselschadezaak schriftelijk de aansprakelijkheid te erkennen. Eventuele verjaringsproblematiek is daarmede in beginsel opgelost. In de aansprakelijkstelling wordt direct melding gemaakt van het letsel van cliënte en vooruitlopend op verdere acties wordt er reeds om een voorschot onder algemene titel verzocht ten faveure van cliënte ter dekking van al gemaakte en nog te maken onkosten. Persoonlijk onderhoud Elk mens is uniek en daarop aansluitend is letselschaderegeling maatwerk! Voor een persoonlijk onderhoud met cliënte wordt een aantal uren gereserveerd waarin sociale omstandigheden, familie, opleiding, arbeidsverleden, huidige arbeid, hobbies, carriére, sportieve bezigheden, etc. doorgenomen wordt. Uiteraard wordt uitvoerig ingegaan op het letsel van cliënte, het afgelegde en het nog te volgen medisch traject, de huidige medische klachten, een eventueel medisch verleden alsmede de beperkingen die cliënte ondervindt in het algemeen dagelijks levenspatroon. Vanzelfsprekend wordt een diepgaande analyse gemaakt van de arbeid die cliënte verrichtte. Aan de orde is alsdan de functie van cliënte, een omschrijving van haar werkzaamheden, personeelsbeoordelingen, inzage in arbeidscontract en salarisgegevens, profielschets van het bedrijf waar cliënte werkt, inzage in vigerende CAO etc. Van belang is uiteraard ook om na te gaan of cliënte een carrièrelijn voorstond en of daarin een breuk ten gevolge van het onderhavig ongeval is gekomen. Tot slot vindt er in overleg met cliënte een voorlopige inventarisatie met betrekking tot de geleden en de te verwachten schade plaats. Dit gehele traject van het persoonlijk onderhoud wordt vastgelegd in een zogeheten "Intakerapport letsel" en aan cliënte ter goedkeuring voorgelegd. Doelstelling van dit "Intakerapport Letsel" is cliënte te "presenteren" bij de aansprakelijke verzekeraar en de betrokken medisch adviseurs. 8 Letselschadebureau Haaglanden BV

9 Nu verzekeraars doorgaans zelf een persoonlijke indruk van het slachtoffer wensen en middels voorbereide (ondoorzichtige?) vragen dossierinformatie willen hebben, is het zaak een dergelijk interview voor te zijn door een goed Intakerapport te presenteren, zodat de "kennismaking" met het slachtoffer in tijd en omvang beperkt kan blijven. Medische informatie Wie eist, die bewijst. Indien cliënte schadevergoeding eist zal moeten worden aangetoond dat er medische gronden zijn waardoor de schade is ontstaan en mogelijk zal blijven voortduren. Onmisbaar is dan ook dat bij de behandelend specialisten, artsen, therapeuten, medische informatie wordt opgevraagd over het ongevalsletsel van cliënte. Aangezien om gerichte medische informatie wordt verzocht zal een daartoe strekkend verzoek moeten uitgaan van de zijde van de medisch adviseurs van het Letselschadebureau Haaglanden. Zowel uit de medische machtiging van cliënte als uit de brief van onze medisch adviseurs moet voorts duidelijk blijken dat alleen toestemming wordt gegeven om informatie te verstrekken over het ongevalsletsel en nadrukkelijk niet over een eventueel medisch verleden (waar verzekeraars zeer geïnteresseerd in zijn). Indien er sprake zou zijn van een medisch verleden wordt met cliënte en onze medisch adviseurs overleg gepleegd of een medisch verleden relevant is. Voorkomen moet worden dat de medisch adviseur van de verzekeraar deze afweging zelfstandig gaat maken en verkeerde conclusies trekt. Er wordt voorts medische informatie opgevraagd bij de Arbo-dienst waar cliënte onder toezicht staat en gevraagd wordt naar de reden van ziekmelding, data en percentage van arbeidsongeschiktheid en het medisch oorzakelijk verband tussen het ongevalsletsel en de arbeidsongeschiktheid. Voorts wordt de Arbo-dienst verzocht aan te geven welke mogelijkheden in het kader van een voorlopig reïntegratieplan met cliënte zijn doorgenomen. NB: de verkregen rapportage van de Arbodienst is dienstbaar aan een eventueel in behandeling te nemen loonschadeclaim namens de werkgever van cliënte. Specialisten in letselschade 9

10 Een voorbeeldige letselschadezaak Bij de Bedrijfsvereniging UWV GAK worden alle verzekeringsgeneeskundige- en arbeidsdeskundige rapporten opgevraagd. Zo ook alle voor beroep vatbare beschikkingen die in het kader van de WAO jegens cliënte zijn genomen. Alvorens medische informatie aangaande cliënte over het ongevalsletsel aan de verzekeraar wordt opgestuurd, vindt overleg plaats met cliënte of de rapporten uit de medische sector juist zijn. Medische eindtoestand Wanneer cliënte medisch gezien is uitbehandeld en is genezen of verder herstel niet te verwachten valt, spreken wij van een medische eindtoestand. Eerst dan kan een aanvang worden gemaakt voor wat betreft de afwikkeling van haar letselschadezaak. Uiteraard dienen tussentijds verschenen schadeposten middels voorschotten te zijn vergoed. In geval van restverschijnselen in medische zin wordt er een onafhankelijk specialist benoemd die het volledig medisch dossier van cliënte bestudeert, vervolgens cliënte oproept en haar grondig onderzoekt, zonodig aanvullend onderzoeken laat afnemen en uitvoerig over het letsel van cliënte rapporteert. De onafhankelijke keuring door een specialist wordt ook wel een medische expertise genoemd. De medisch adviseur van het Letselschadebureau Haaglanden stelt daartoe een verzoek op aan de keurend specialist en stelt een aantal gerichte vragen waarop de specialist schriftelijk moet ingaan. Van belang is onder anderen te vernemen of de letsels en klachten van cliënte ongevalsgevolg zijn, of eventueel andere factoren een rol spelen, of er sprake is van een medische eindtoestand dan wel dat verdere verslechtering van het letsel van cliënte in de nabije toekomst te verwachten is. Zo ook welke medische beperkingen er zijn op het terrein van huishoudelijke werkzaamheden, doe het zelf werkzaamheden, beperkingen in de recreatieve en sportieve sfeer. Ook wordt de keurend specialist nog verzocht aan te geven of hij ook nog therapeutische suggesties heeft. De keurend specialist dient tot slot nog een percentage medische blijvende invaliditeit (niet te verwarren met arbeidsongeschiktheid!) toe te kennen. 10 Letselschadebureau Haaglanden BV

11 Wettelijk blokkeringsrecht Het verdient aanbeveling (..) dat bij een medische keuring wordt aangegeven dat cliënte gebruik maakt van haar wettelijk blokkeringsrecht (boek 7, artikel 464 Burgerlijk Wetboek). Het voorgaande impliceert dat het keuringsrapport door de onafhankelijk keurend specialist eerst ter goedkeuring aan cliënte wordt voorgelegd. Is cliënte het met de bevindingen en conclusies niet eens, dan kan cliënte een blokkade oproepen zodat het betreffende rapport niet openbaar wordt gemaakt en dus ook niet onder de aandacht komt van de aansprakelijke verzekeraar. Een correct medisch expertiserapport is van groot belang omdat dit de basis voor de onderbouwing en afwikkeling van de letselschadeclaim van cliënte vormt. Hoewel buiten bestek van deze casus, streven verzekeraars er naar dat slechts hen bekende specialisten slachtoffers keuren. Doorgaans hebben deze specialisten niet de voorkeur van het Letselschadebureau Haaglanden die meer slachtoffervriendelijke specialisten voordragen. Het verdient dan ook aanbeveling dat de belangenbehartiger voortvarend handelt en zelf het initiatief neemt. De casus (vervolg) Cliënte zal op instigatie van de medisch adviseurs van het Letselschadebureau Haaglanden worden voorgedragen voor een onafhankelijke keuring door allereerst een neuroloog. Deze brengt vervolgens zoals hierboven is omschreven na een eigen onderzoek een grondig rapport uit over cliënte. Van belang is niet alleen de huidige medische situatie, maar ook of een verdere verslechtering valt te verwachten en zo ja, binnen welke termijn. Voorts, gelet op het klachtenpatroon, dient cliënte uitvoerig door een neuropsycholoog te worden onderzocht (middels diverse testen) en waaruit bijvoorbeeld mogelijke cognitieve stoornissen naar voren dienen te komen en of deze een gevolg van het ongevalsletsel zouden kunnen zijn. Mogelijk volgt nog een keuring door een KNO-arts in verband met de duizeligheidsklachten, alhoewel een goede neuroloog bij een keuring al op zijn Specialisten in letselschade 11

12 Een voorbeeldige letselschadezaak instigatie een duizeligheidstest laat afnemen. Een onafhankelijk oogspecialist dient wederom in het kader van een medische expertise onder anderen aan te geven hoe het met de huidige conditie is van het oog waarmede cliënte thans slecht ziet. Van belang is te vernemen wat de visusuitval is, wat het werkelijk gezichtsvermogen is en nog belangrijker of er in de nabije toekomst een verdere verslechtering valt te verwachten, zo ja wanneer, en hoe dan de situatie in oogheelkundig opzicht is (goeddeels of totale blindheid?) De onafhankelijke medische expertiserapporten worden becommentarieerd door de medisch adviseurs van het Letselschadebureau Haaglanden. Daarbij wordt voorts een zogeheten medisch beperkingenprofiel opgemaakt dat dienstbaar is ter ondersteuning van diverse schadeposten. Vervolgens wordt het overleg met cliënte opgezocht en de conclusies van het voorgaande uitvoerig met haar besproken. Indien gewenst vindt terugkoppeling plaats naar de medisch adviseurs of de keurend specialisten. Het smartengeld De medische expertiserapporten vormen tezamen met het Intakerapport over cliënte mede de basis voor het vaststellen van het smartengeld. In het overleg met cliënte wordt besproken de teruggang van de kwaliteit van haar leven (in zeer ruime zin) door het onderhavig ongeval, mogelijk gemiste carrièrekansen, het verliezen van haar baan en de daarmee gepaard gaande arbeidsvreugde, de invloed van het ongevalsletsel op het sociale functioneren, gemiste hobby's, sportieve activiteiten die niet meer mogelijk zijn, de eventueel verstoorde relatie met de familie en de overige omgeving etc. In feite wordt wederom een diepgaand interview met cliënte voorgestaan. Voor wat betreft de hoogte van het cliënte toekomende smartengeld wordt aansluiting gezocht bij analoge letselschadezaken waarover al geprocedeerd is, ofwel een uitvoerig jurisprudentie-onderzoek heeft plaats. De uitkomst hiervan leidt tot het vaststellen van de hoogte van het smartengeldbedrag. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Amerika, zijn de smartengeldbedragen die 12 Letselschadebureau Haaglanden BV

13 Nederlandse rechters toekennen relatief zeer laag. De casus geeft onvoldoende (medische) gegevens om tot een juiste beoordeling en vaststelling van het smartengeldbedrag te komen. Niettemin wordt een poging dezerzijds gedaan. Het oogletsel van cliënte dient afzonderlijk van het neurologisch letsel te worden gewaardeerd. Hiervoor wordt verwezen naar de smartengeldliteratuur. Niet alleen de ernst van het oogletsel speelt een rol, maar in bijna alle gevallen ook de leeftijd van het slachtoffer. Opvallend is dat in analoge zaken de rechters toch op verschillende smartengeldbedragen uitkomen. Bestudering van de smartengeldliteratuur wijst uit dat er geen jurisprudentie over dubbelzijdige blindheid voorhanden is. Een uitspraaknummer voor een toegewezen bedrag van euro lijkt zulks te impliceren, edoch is volgens het register aangemerkt als eenzijdige blindheid. Voor het neurologisch letsel wordt eveneens verwezen naar de smartengeldliteratuur. Herhaald wordt dat de casus onvoldoende (medische) gegevens aanlevert. Veronderstellende wijze lijkt voor het neurologisch letsel een bedrag van euro in beeld te komen, maar er zijn uitspraken die op een lager bedrag uitkomen voor een nog ernstiger letsel. Verwezen wordt nog naar het "Overzicht van de Letselcategorieën", (zie bijlage II). Cliënte valt in de categorie "zeer zwaar letsel" en betoogd kan worden dat wanneer algehele blindheid intreedt in combinatie met het neurologisch letsel de categorie "uitzonderlijk zwaar letsel" ingang doet. Een smartengeldvergoeding van euro in het kader van een afkoopregeling in verband met mogelijke verslechteringen dient als uitgangspunt te worden genomen. Gaat de verzekeraar hierop niet in dan dient een substantieel gedeelte daarvan te worden betaald en wordt namens cliënte een voorbehoud gemaakt om met een aanvullende claim smartengeld terug te kunnen komen. Volgens wetgeving en rechtspraak dient vanaf ongevalsdatum tot aan de datum der voldoening over het totale smartengeldbedrag de wettelijke rente te Specialisten in letselschade 13

14 Een voorbeeldige letselschadezaak worden vergoed. Deze dient dus nog afzonderlijk over het eerder genoemde bedrag te worden berekend. Vergoeding van de polis van een "éénogenverzekering" met een jaarlijkse lijfrente-uitkering is niet aan de orde, nu een dergelijke verzekering alleen kan worden afgesloten op het goede oog (hetgeen in casu niet het geval is.) Het verlies van arbeidsvermogen Cliënte is geboren op 23 januari Zij wordt verondersteld tot aan haar pensioengerechtigde leeftijd door te werken ofwel tot aan het jaar Weliswaar roepen verzekeraars in koor dat mensen eerder stoppen met werken, edoch politieke signalen wijzen op afschaffing van vervroegde uittredingsregelingen zoals VUT, Flexpensioen etc. Ook doorwerken na 65 jaar staat volop in de politieke belangstellling. Bij de werkgever dient te worden nagegaan hoe de exacte emolumenten van cliënte zijn vastgesteld. De gegevens die reeds zijn verkregen vanuit het Intakerapport letsel dienen uiteraard meegenomen te worden. Voorts dient de werkgever desgevraagd te overleggen een overzicht van de achterliggende jaarlijkse salarisstijgingen en overige beloningen. Eventueel ook een verklaring van het goede functioneren van cliënte. Daarnaast dient de werkgever een schriftelijke verklaring op te stellen wat het totale salarisverloop (incl. 13e maand, winstuitkeringen, bonussen, jubileumuitkeringen, feestdagenvergoeding etc.) van cliënte zou zijn geweest vanaf 1 december 1999 tot aan het bereiken van de pensioen-gerechtigde leeftijd. Daarmede wordt ook expliciet gevraagd naar de carrièrekansen van cliënte in de situatie zonder het onderhavig ongeval. Van belang is ook nog na te gaan of bijvoorbeeld een auto van de zaak ter beschikking aan cliënte werd gesteld. De totale jaarlijkse autokosten die men normaliter maakt, kunnen als jaarlijkse schadepost worden opgevoerd onder aftrek van de fiscale bijtelling. Er wordt vanuit gegaan dat cliënte pensioen opbouwt. Bij de pensioenverzekeraar wordt opgevraagd een 14 Letselschadebureau Haaglanden BV

15 berekening van het pensioen na het onderhavig ongeval (doorgaans bij volledige arbeidsongeschiktheid wordt er een premievrij pensioen opgebouwd), rekening houdend met het laatst verdiende salaris en een berekening waarin is opgenomen een salaris dat is gebaseerd op verdere carrièredoorloop van cliënte. Het verschil in deze twee berekeningen noemt men ook wel pensioenschade. NB: Deze aan de pensioenverzekeraar voor te leggen gegevens zijn door de belangenbehartiger al verkregen van de werkgever! Nagegaan dient nog te worden of er een WAO-hiaatverzekering ten behoeve van cliënte is afgesloten. Deze verzekering dient ter aanvulling op de WAO-uitkering tot 70% van het laatstverdiende bruto loon. Cliënte wordt verzocht haar fiscale jaaropgaven aan te leveren vanaf december 1995 tot en met het jaar Liefst ook belastingaangiften en belastingaanslagen om zodoende het volledig fiscale traject, rekening houdend met eventuele aftrekposten, eigen huis etc., door te rekenen. Materiele schade De casus geeft hierover nauwelijks of geen informatie. Duidelijk is wel dat cliënte hulp bij het huishouden behoeft. Ook bij het jaarlijks onderhoud aan het huis, binnen en buiten. Voorts eventueel hulp in het wekelijks onderhoud aan de tuin. Van belang is na te gaan of cliënte voordat het onderhavig ongeval plaatsvond ook al hulp bij de hiervoor genoemde schade-onderdelen had en in welke mate cliënte door het onderhavig ongeval meerkosten maakt. Duidelijk is voorts dat cliënte een vervoersprobleem heeft en begeleid zal moeten worden. Mogelijk zal zij zelfs bij verdere verslechtering van het ongevalsletsel geheel hulpbehoevend zijn. Het voert te ver om daarop in deze casus in te gaan. Eigen bijdragen aan medische zorg en medicijnen zullen een jaarlijks terugkerende post zijn. Gelet op het ongevalsletsel van cliënte, zeker ook het oogletsel, zal nu en in de toekomst een veelvoud aan materiele schade (exclusief verlies van arbeidsvermogen) ontstaan. Alsdan wordt een arbeidsdeskundige van een professioneel Bureau door het Letselschadebureau Haaglanden, mede Specialisten in letselschade 15

16 Een voorbeeldige letselschadezaak aan de hand van de medische rapportages en het medisch beperkingenprofiel, verzocht cliënte thuis te bezoeken, haar enige tijd te observeren en haar funktioneren en haar takenpakket in overleg in beeld te brengen, welke beperkingen cliënte daarbij ondervindt en welke particuliere hulp cliënte daarbij behoeft, op welke sociaal wettelijke regelingen cliënte aanspraak kan maken, welke (inkomensafhankelijke) bijdragen aan de orde zijn etc. Met name de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) kennen tal van voorzieningen maar stellen ook veelal eigen bijdragen of inkomenseisen! Het arbeidsdeskundig rapport maakt deel uit van de schadeclaim die de belangenbehartiger na het verkrijgen van alle gewenste informatie zal opmaken. Actuariële berekening De medische expertiserapporten, het medisch beperkingenprofiel en het arbeidsdeskundig rapport vormen de basis van de aantoonbare (bewijsbare) jaarlijkse schade die vervolgens tot aan statistische eindleeftijd van cliënte actuarieel moet worden berekend. Middels een actuariële computerberekening wordt (op jaarbasis) exact becijferd het veronderstelde inkomen zonder ongeval inclusief jaarlijkse salarisverhogingen/carrièrekansen/ pensioen (na 65 jarige leeftijd) alsmede het inkomen (de WAO-uitkering + WAOhiaataanvulling) zoals dat feitelijk na het onderhavig ongeval is. Het verschil tussen inkomen zonder en na ongeval duidt op inkomensschade, of beter gezegd: verlies van arbeidsvermogen. Deze schadeberekening vangt aan met de datum van het onderhavig ongeval en eindigt bij de statistische eindleeftijd van cliënte. Naast het verlies van arbeidsvermogen wordt in de actuariële berekening uiteraard ook alle materiële schadeposten van jaar tot jaar tot aan statische eindleeftijd exact becijferd. De totale becijfering van de inkomensderving (verlies van arbeidsvermogen) en de materiele schade wordt van nominaal naar contant berekend. Dit proces heet kapitaliseren. 16 Letselschadebureau Haaglanden BV

17 Omdat hierbij enerzijds wordt uitgegaan van een zeker rendement over het vermogen dat wordt gevormd over de nu ineens ontvangen schadevergoeding die eerst en eigenlijk elk opvolgend jaar pas wordt geleden en anderzijds een inflatiecorrectie, ontstaat over het vermogen waarop door cliënte jaarlijks wordt ingeteerd ook belastingschade in box III. De Hoge Raad heeft reeds uitgemaakt dat deze belastingschade, gezien de wijze waarop deze wordt vastgesteld, ook als schade moet worden aangemerkt welke door de verzekeraar moet worden vergoed. Het totaalbedrag heet dan de schadevergoeding (exclusief smartengeld) en bestaat uit verlies van arbeidsvermogen (inkomensderving/carrièreschade/ pensioenschade), materiële schadeposten en belastingschade. Bij het uitrekenen van jaar tot jaar wordt nog bekeken of de verzekeraar de achterliggende schade wel voldoende heeft bevoorschot. Zo niet, dan volgt ook nog een wettelijke rente berekening over de niet tijdig betaalde schadevergoeding. Met name in langlopende zaken waarin een verzekeraar ondermaats in de bevoorschotting presteert, is een berekening van de samengestelde wettelijke intrest interessant. Belastinggarantie De berekening van de inkomensderving geschiedt van bruto naar netto onder de noemer van verlies van arbeidsvermogen en is derhalve niet onderhevig aan heffing van loon- en inkomstenbelasting. Hierover is door de Hoge Raad reeds beslist. Om absolute zekerheid te hebben voor cliënte dat in verband met eventuele veranderende opvattingen in de toekomst zijdens de wetgever/belastingdienst/ rechtelijke macht een deel van haar schadevergoeding alsnog wordt belast, wordt bij de eindafwikkeling van de letselschadezaak voor cliënte een zogeheten belastinggarantie bedongen. Hierin verklaart de verzekeraar dat zij bij een eventuele belastingaanslag over de schadevergoeding op haar kosten verweer voert en zonodig het verschuldigde bedrag aan belasting alsnog betaalbaar stelt. Terzijde wordt opgemerkt dat rente welke is verworven door het wegzetten van het verkregen smartengeld bij een bank- of beleggingsinstelling niet valt onder Specialisten in letselschade 17

18 Een voorbeeldige letselschadezaak verhaalbare belastingschade in box III. Hierover desgewenst nadere informatie. Voorbehoud Indien de medische expertiserapporten daartoe aanleiding geven, wordt bij de eindafwikkeling een voorbehoud gemaakt voor mogelijk later optredende verslechteringen en daaruit voortvloeiende schade. Eventueel kan het voorbehoud door de verzekeraar worden afgekocht, echter daar dient doorgaans een flinke afkoopsom voor te worden neergeteld. Bij afkoop is mede van belang de medische inschatting onder welke omstandigheden het risico van verslechtering zich voordoet, in welke mate, op welke leeftijd en tot welke schade zulks kan leiden. Een eventueel medisch verleden is daarbij een complicerende factor en valt buiten deze casus. Gezien de politieke ontwikkelingen, met name de forse ingrepen in bijvoorbeeld de WAO, afschaffing of het uitkleden van sociaal wettelijke voorzieningen, forse verhoging van Thuiszorg, Gemeentelijke inkomensafhankelijke regelingen etc. verdient het aanbeveling daarvoor bij de eindafwikkeling van de letselschadezaak een voorbehoud te maken. Wenst de verzekeraar hieraan geen medewerking te verlenen dan wordt er geen finale kwijting door cliënte verleend en kan zij door stuiting van de verjaring (wel binnen elke termijn van vijf jaar!) steeds op de zaak terugkomen. Een koopmanschappelijke verzekeraar zal uiteindelijk toch verzoeken om een afkoopprijs! Buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand Hiervoor verwijzen wij naar ons Letselschade Certificaat. Bij volledige aansprakelijkheidserkenning door de verzekeraar zijn er geen kosten voor cliënte. Bij geen resultaat ook geen kosten. Bij gedeelde aansprakelijkheid een duidelijke afspraak hoe de resterende kosten van het Letselschadebureau Haaglanden mogen worden verrekend. 18 Letselschadebureau Haaglanden BV

19 Tot slot We hebben getracht een beeld weer te geven hoe een letselschadezaak kan verlopen. Omdat het voor publicatie is bedoeld moet een middenweg worden gekozen tussen de leesbaarheid en de verleiding diepgaand(er) op de casus in te gaan. Er is een enorm aantal zijwegen die toch bewandeld moet worden alvorens bij de hoofduitgang te komen. De uitwerking van deze casus is dan ook verre van compleet, eerder een beeldvorming van het proces van schade vaststellen. Voorts komt bij de uitwerking van deze kwestie niet voldoende in beeld hoe vaak er ook (telefonisch) overleg met cliënte is. Gedurende het gehele proces is cliënte niet alleen de volgende partij maar zeker ook de beslissende partij! Tot nader overleg en toelichting zijn wij ten alle tijde gaarne bereid. Johannes de Bruin Directeur, Letselschadebureau Haaglanden BV Specialisten in letselschade 19

20 20 Letselschadebureau Haaglanden BV

Inhoud. Afkortingen 13

Inhoud. Afkortingen 13 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding in de sociale zekerheid 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Driedeling 28 1.2.1 Werknemersverzekeringen 29 1.2.2 Volksverzekeringen 29 1.2.3 Sociale voorzieningen 30 2 Kinderen 33

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld)

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Raad heeft in 1999 een richtlijn ontwikkeld voor een efficiënte en slachtoffervriendelijke wijze van afwikkeling

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9370 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-06-2000, nr. 113 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Januari 2014 Gemeente Schiedam Door de decentralisaties in het sociaal domein komen steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten te liggen. Zo ook bij de gemeente Schiedam. Naast deze

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Paragraaf 14.1 1. Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid a. Op welke wijze is het Nederlandse sociaal zekerheidsstelsel in te delen? b. Noem de organisaties

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen tussen

Nadere informatie

Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten

Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten 32 260 Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel

Nadere informatie

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van t/m heden

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van t/m heden Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten Geldend van 01-01-2015 t/m heden Besluit van 23 augustus 2007, houdende regels omtrent de hoogte en duur van de op te leggen administratieve maatregelen op grond

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018 Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Letselschade!... en nu?

Letselschade!... en nu? Letselschade!... en nu? Een praktische toelichting op het verloop van het schaderegelingstraject na een letselschade. Letselschade Service Letselschade!... en nu? 2 1 Inhoud: pagina Inleiding... 3 Aansprakelijkheid.....

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Harlingen Onderwerp: Participatiewet De raad van de gemeente Harlingen Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 gelet op gelet

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget

Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Rechten en plichten van cliënten bij het persoonsgebonden reïntegratiebudget Aanleiding Met deze notitie wordt voldaan aan de motie van het lid Noorman - den Uyl (Kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001,

Nadere informatie

CONVENANT VERHAALSRECHT tussen. het Verbond Van Verzekeraars

CONVENANT VERHAALSRECHT tussen. het Verbond Van Verzekeraars CONVENANT VERHAALSRECHT 2008 tussen het Verbond Van Verzekeraars en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen CONVENANT tussen het VERBOND VAN VERZEKERAARS en het UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERSVERZEKERINGEN

Nadere informatie

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder de overheid) onder meer loonregres ex. artikel 2 Verhaalswet ongevallen

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen. Verbeteren positie arbeidsmarkt arbeidsgehandicapten

Toelichting. Algemeen. Verbeteren positie arbeidsmarkt arbeidsgehandicapten Toelichting Algemeen De invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de individuele studietoeslag. Hiermee krijgt het college de mogelijkheid mensen, van wie is

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15191 10 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juni 2013, 2013-0000046722,

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Buren

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Buren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Buren. Nr. 75332 16 december 2014 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Buren Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die

Nadere informatie

Checklist arbeidsongeschiktheidsverzekering

Checklist arbeidsongeschiktheidsverzekering Checklist arbeidsongeschiktheidsverzekering Wanneer keert de arbeidsongeschiktheidsverzekering uit? De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) keert uit bij arbeidsongeschiktheid. Daarbij wordt naar het

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade Toelichting voor slachtoffers van letselschade Letselschadehulp van Stichting Rechtsbijstand ZLM, wij doen het graag voor u! U heeft letsel opgelopen bij een verkeersongeval, een ongeluk op het werk, een

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc.

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc. : Sociale Zekerheid-Op-Maat Gemeente Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe 20.000 tot 50.000 inwoners 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling aantal uitkeringen einde kwartaal

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond

Nadere informatie

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006.

De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. De artikelen die hieronder zijn weergegeven bevatten de tekst zoals die gold op 30 juni 2006. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Oegstgeest d.d., gelet op artikel

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Dienst SoZaWe Nw. Fryslân Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van belang

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Convenant loonregres

Convenant loonregres Overwegingen: Aon pleegt voor werkgevers onder meer loonregres ex. artikel artikel 6:107a BW; Aon is van mening dat er op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW voor de zogenaamde buitengerechtelijke

Nadere informatie

Omdat u verder wilt met uw leven...

Omdat u verder wilt met uw leven... Omdat u verder wilt met uw leven... Letselschade? Wij zijn er voor U! Als slachtoffer van letselschade wilt u erkenning voor het onrecht dat u is aangedaan. Daarnaast zoekt u financiële compensatie voor

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte Loondoorbetaling bij ziekte In Nederland bepaalt artikel 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat een werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon, maar de eerste 52 weken ten minste

Nadere informatie

Algemene toelichting bij Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Heemstede 2015

Algemene toelichting bij Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Heemstede 2015 Algemene toelichting bij Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Heemstede 2015 De invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de individuele studietoeslag.

Nadere informatie

TERUGVORDERING VAN BIJSTAND

TERUGVORDERING VAN BIJSTAND Afdeling Samenleving Richtlijn 720 Ingangsdatum: 01-04-2013 TERUGVORDERING VAN BIJSTAND Algemeen Met de invoering van artikel 18a WWB, zijnde regels met betrekking tot het opleggen van een bestuurlijke

Nadere informatie

Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen?

Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen? Wanneer kan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vervallen? Eén van onze relaties stelde ons deze vraag. Het antwoord op deze vraag lijkt op het eerste oog voor de hand liggend te zijn: met uitzondering

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 Per 1 januari 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Toelichting. slachtoffer van een ongeval

Toelichting. slachtoffer van een ongeval Toelichting slachtoffer van een ongeval Slachtoffer van een ongeval, wat nu? U heeft letsel bij een ongeval opgelopen. Er komt heel wat op u af. Naast de eerste zorg en het herstel, krijgt u ook te maken

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Bijlage 1: CAO Schilders

Bijlage 1: CAO Schilders Bijlage 1: CAO Schilders CAO Schilders ARTIKEL 26 Arbeidsongeschiktheid 1. a. In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer aanspraak op doorbetaling van het vast overeengekomen loon volgens de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 448 Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 39 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem.

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Haarlem (versie 28-08-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet

Nadere informatie

Het werk van de verzekeringsarts

Het werk van de verzekeringsarts Het werk van de verzekeringsarts Wat doen een verzekeringsarts en een bedrijfsarts? Taken verzekeringsarts bij UWV (= uitvoeringsinstituut werknemers verzekeringen) WAO/WIA Rob Mohanlal Landelijk adviseur

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen 2015

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum); gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op artikel 8,

Nadere informatie

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE 1 januari 2017 Inhoud ARTIKEL 1 Vrijwillige individuele Anw-pensioenregeling... 3 ARTIKEL 2 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 3 Aanvang en einde van de dekking...

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017

Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Overzicht uitkeringsbedragen en maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2017 Per 1 juli 2017 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude (II) De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8639 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 14-11-1996, nr. 221 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VRIJWILLIG

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Stein; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel c, van de Participatiewet;

Nadere informatie

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid Sharon. D 22-05-2017 H12 Ziektewet en wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen In dit hoofdstuk gaat het om 2 werknemersverzekeringen namelijk de ZW(ziektewet)

Nadere informatie

PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN. De ondergetekenden:

PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN. De ondergetekenden: PIV-OVEREENKOMST BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN De ondergetekenden: (Naam belangenbehartiger), gevestigd en kantoorhoudende te (plaats); hierna te noemen belangenbehartiger; en (Naam verzekeraar), gevestigd

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) gezien het voorstel van het Dagelijks

Nadere informatie

Het Waarborgfonds Motorverkeer. Personenschade

Het Waarborgfonds Motorverkeer. Personenschade Het Waarborgfonds Motorverkeer Personenschade Wij hebben gehoord dat u bij een ongeval gewond bent geraakt. Allereerst wensen wij u van harte een voorspoedig herstel toe. Het Waarborgfonds Motorverkeer

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2016 Per 1 juli 2016 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per

Nadere informatie

Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Schade melden tijdens looptijd polis

Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Schade melden tijdens looptijd polis I. Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Garantie tot aan de deur geldt allang niet meer voor de zorgplicht van de (assurantie)tussenpersoon. Zijn taak houdt, naar Nederlands

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Individuele belangenbehartiging Abvakabo FNV

Algemene voorwaarden Individuele belangenbehartiging Abvakabo FNV Algemene voorwaarden Individuele belangenbehartiging Abvakabo FNV Abvakabo FNV. Je werk is het waard In deze brochure kun je kennisnemen van de algemene voorwaarden die Abvakabo FNV hanteert bij het verlenen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding

Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding De LAD is de representatieve werknemersorganisatie voor artsen in Nederland. De LAD behartigt de materiële en immateriële belangen

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid 1 Verzekerde 1 Voorletter(s) Geboortedatum Burgerlijke staat Alleenstaand Ongehuwd samenwonend Gehuwd Geregistreerd partner Burgerservicenummer Telefoon zakelijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 54a, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 54a, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22401 30 juli 2015 Regeling vergoeding beroepsziekten politie De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

3.2 De wereld van transacties

3.2 De wereld van transacties 3.2 De wereld van transacties Voorbeeld: Henk gaat een brommer kopen. Hij heeft hiervoor twee mogelijkheden: 1) Hij koopt een tweedehands brommer via Marktplaats.nl; 2) Hij koopt een tweedehands brommer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.4.93 Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen bronnen Antwoord staatssecretaris SZW d.d. 27.4.2011 op Kamervragen, Vergaderjaar 2010-2011, 2354 Een aantal

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie