Een voorbeeldige letselschadezaak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een voorbeeldige letselschadezaak"

Transcriptie

1

2 Een voorbeeldige letselschadezaak Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 Smartengeld in Nederland 6 De casus 6 Algemeen ter uitwerking van deze casus 6 Belangenbehartiging/telefonische intake 7 Het aansprakelijkheidstraject 8 Persoonlijk onderhoud 9 Medische informatie 10 Medische eindtoestand 11 Wettelijk blokkeringsrecht 11 De casus (vervolg) 12 Het smartengeld 14 Het verlies van arbeidsvermogen 15 Materiele schade 16 Actuariële berekening 17 Belastinggarantie 18 Voorbehoud 18 Buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand 19 Tot slot 21 Bijlage I :Lijst sociale verzekerings wetten en korte toelichting 29 Bijlage II: Overzicht van Letselcategorieën 35 Bijlage III: Letselschade Certificaat 2 Letselschadebureau Haaglanden BV

3 Voorwoord Het Nederlandse recht kent het wettelijk stelsel dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij een ander daarvoor aansprakelijk moet worden gehouden. Die schade moet dan wel door het slachtoffer wettig en overtuigend worden bewezen. Het slachtoffer met letselschade staat bij zijn aanspraak op schadevergoeding tegenover een zeer deskundig verzekeringsconcern dat gebruik maakt van goed opgeleide specialisten zoals juristen, medisch adviseurs, letselschaderegelaars en arbeidsdeskundigen. Verzekeringsconcerns en slachtoffers hebben tegengestelde financiële belangen. Daar waar het slachtoffer zijn schade volledig vergoed wenst te krijgen, heeft een verzekeringsconcern jaarlijks maximale winst als oogmerk. Hier ligt een behoorlijk spanningsveld zoals de praktijk uitwijst. Gelet op de complexiteit van de letselschaderegeling dient een weerloos slachtoffer met letselschade zich van deskundige bijstand te voorzien. Deze kosten van rechtsbijstand moeten op grond van wetgeving en rechtspraak eveneens door de aansprakelijke partij worden vergoed. Dit boekwerkje is niet bedoeld om als aanklacht te dienen tegen de in Nederland gevestigde verzekeringsconcerns. We leven in een beschaafde samenleving en daar horen zeker ook verzekeringsconcerns in thuis. Met deze brochure wordt getracht enig zicht op de letselschaderegeling te krijgen, zodat het slachtoffer niet geheel onwetend is in een ongetwijfeld dynamisch proces, waarin zijn/haar toekomstige belangen veilig moeten worden gesteld. Het slachtoffer, daar gaat het om! Den Haag Johannes de Bruin Directeur, Letselschadebureau Haaglanden BV Specialisten in letselschade 3

4 4 Letselschadebureau Haaglanden BV

5 Smartengeld in Nederland Hersenletsel: Brandwonden gezicht: Gehoorschade: Oorletsel: Oogletsel: Gebroken kaak: Whiplash: Dwarsleasie: 119:117 Verlies middel- en ringvinger: 16:336 Amputatie arm: Rugletsel: Bovenbeenbreuk: Amputatie onderbeen: Knieletsel: Zenuwletsel been: Voetletsel: Bekkenletsel: Diagnose baarmoederkanker gemist: Verlies reuk en smaak: Ontsiering van gelaat en lichaam: Bloedtransfusie met HIV besmetting: Beschadiging inwendige organen: Asbestkanker: Perforatie slokdarm: Letsel aan geslachtsorganen: Foutieve bestraling: Bedragen in euro s die door de rechter als smartengeld zijn toegekend Specialisten in letselschade 5

6 Een voorbeeldige letselschadezaak De casus Onderstaande casus is door een opdrachtgever voorgelegd voor nadere advisering door het Letselschadebureau Haaglanden en beschrijft de situatie van mevrouw X, hierna te noemen cliënte, geboren op 23 januari Cliënte was tot 1 december 1999 werkzaam als administratief medewerkster bij een financiële dienstverlener. Totdat zij bij het oversteken buiten haar schuld door een auto werd aangereden. Bij dit verkeersongeval heeft cliënte een schedelbasisfractuur opgelopen, hersenkneuzingen, een hersenbloeding en was gedurende drie dagen comateus. Haar medische beperkingen uiten zich in een beschadigd kort geheugen en een teruglopend lange termijn geheugen, evenwichtsstoornissen, hoofdpijn, verstoorde nachtrust, één oog waarmee zij niet meer kan zien en het andere oog waarmee zij slecht kan zien. Verbetering is medisch gezien niet meer mogelijk en er vindt geen medische behandeling meer plaats. De Bedrijfsvereniging UWV GAK heeft aan de hand van de laatste herkeuring beslist dat cliënte volledig arbeidsongeschikt blijft. Door de beperkingen is functieduiden onmogelijk en kan van reïntegratie geen sprake zijn. De wederpartij werd in het ongelijk gesteld. Algemeen ter uitwerking van deze casus Aangezien de casus verre van compleet is zal mogelijk uit eigen beweging een aanvulling op basis van veronderstelling en praktijkervaring worden ingevoegd. Belangenbehartiging/telefonische intake Er vindt zo spoedig als mogelijk met cliënte een telefonische intake plaats vooruitlopend op een uitvoerig persoonlijk onderhoud bij haar thuis of indien gewenst bij ons op kantoor. In de telefonische intake wordt uitvoerig geïnformeerd naar het letsel van cliënte, de wijze waarop het verkeersongeval plaatshad, welke stappen de aansprakelijke verzekeraar reeds heeft genomen, of er al bevoorschot is, of de verzekeraar cliënte reeds bezocht heeft en tot slot wat cliënte van ons mag verwachten. Aangekondigd wordt dat een eerste persoonlijk onderhoud wederzijds oriënterend is, waarbij onder anderen de verhaalsmogelijkheden in goed overleg worden doorgenomen. 6 Letselschadebureau Haaglanden BV

7 Voorts wordt langs grote lijnen het totale schaderegelingsproces tot en met de afwikkeling aangegeven. Vooruitlopend op het persoonlijk onderhoud met cliënte wordt aan haar toegezonden een uitgebreid letselschadeformulier, een brochure over ons bedrijf en een medische machtiging tot verkrijging van medische informatie over het ongevalsletsel. Voorts hechten wij er waarde aan dat aan cliënte wordt toegezonden het zogeheten "letselschadecertificaat", een soort letselschadepolis waaruit artikelsgewijs duidelijk wordt hoe onze dienstverlening is geregeld, wat cliënte van ons en wat wij van cliënte mogen verwachten. Wij verwijzen naar het "Letselschade- Certificaat" (bijlage III) zodat wij in dit schrijven onze verdere dienstverlening niet behoeven aan te geven. In de telefonische intake met cliënte wordt afgesproken dat reeds vooruitlopend op het persoonlijk onderhoud de verzekeraar van de wederpartij aansprakelijk wordt gesteld en van onze belangenbehartiging in kennis wordt gesteld, zodat verdere contacten en correspondentie via het Letselschadebureau Haaglanden dienen te lopen. Eerste doelstelling van onze belangenbehartiging is dat cliënte bij de verdere regeling van haar letselschadezaak wordt ontlast en het zakelijke gedeelte aan ons wordt overgedragen. Van elke ontwikkeling in de zaak wordt cliënte schriftelijk en/of mondeling op de hoogte gesteld. Van alle in- en uitgaande correspondentie, ook van de medische informatie, ontvangt cliënte afschriften en bouwt al zo doende een eigen dossier op. Het aansprakelijkheidstraject De tegenpartij wordt aldus de casus in het ongelijk gesteld. Onduidelijk is of deze kwalificatie in strafrechtelijke dan wel in civielrechtelijke zin moet worden aangemerkt. Aangenomen wordt dat de wederpartij tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd en dat er dus een W.A.-verzekeringsmaatschappij voor haar optreedt. Teneinde zekerheid te verkrijgen zal de verzekeringsmaatschappij middels een aansprakelijkstelling worden verzocht Specialisten in letselschade 7

8 Een voorbeeldige letselschadezaak schriftelijk de aansprakelijkheid te erkennen. Eventuele verjaringsproblematiek is daarmede in beginsel opgelost. In de aansprakelijkstelling wordt direct melding gemaakt van het letsel van cliënte en vooruitlopend op verdere acties wordt er reeds om een voorschot onder algemene titel verzocht ten faveure van cliënte ter dekking van al gemaakte en nog te maken onkosten. Persoonlijk onderhoud Elk mens is uniek en daarop aansluitend is letselschaderegeling maatwerk! Voor een persoonlijk onderhoud met cliënte wordt een aantal uren gereserveerd waarin sociale omstandigheden, familie, opleiding, arbeidsverleden, huidige arbeid, hobbies, carriére, sportieve bezigheden, etc. doorgenomen wordt. Uiteraard wordt uitvoerig ingegaan op het letsel van cliënte, het afgelegde en het nog te volgen medisch traject, de huidige medische klachten, een eventueel medisch verleden alsmede de beperkingen die cliënte ondervindt in het algemeen dagelijks levenspatroon. Vanzelfsprekend wordt een diepgaande analyse gemaakt van de arbeid die cliënte verrichtte. Aan de orde is alsdan de functie van cliënte, een omschrijving van haar werkzaamheden, personeelsbeoordelingen, inzage in arbeidscontract en salarisgegevens, profielschets van het bedrijf waar cliënte werkt, inzage in vigerende CAO etc. Van belang is uiteraard ook om na te gaan of cliënte een carrièrelijn voorstond en of daarin een breuk ten gevolge van het onderhavig ongeval is gekomen. Tot slot vindt er in overleg met cliënte een voorlopige inventarisatie met betrekking tot de geleden en de te verwachten schade plaats. Dit gehele traject van het persoonlijk onderhoud wordt vastgelegd in een zogeheten "Intakerapport letsel" en aan cliënte ter goedkeuring voorgelegd. Doelstelling van dit "Intakerapport Letsel" is cliënte te "presenteren" bij de aansprakelijke verzekeraar en de betrokken medisch adviseurs. 8 Letselschadebureau Haaglanden BV

9 Nu verzekeraars doorgaans zelf een persoonlijke indruk van het slachtoffer wensen en middels voorbereide (ondoorzichtige?) vragen dossierinformatie willen hebben, is het zaak een dergelijk interview voor te zijn door een goed Intakerapport te presenteren, zodat de "kennismaking" met het slachtoffer in tijd en omvang beperkt kan blijven. Medische informatie Wie eist, die bewijst. Indien cliënte schadevergoeding eist zal moeten worden aangetoond dat er medische gronden zijn waardoor de schade is ontstaan en mogelijk zal blijven voortduren. Onmisbaar is dan ook dat bij de behandelend specialisten, artsen, therapeuten, medische informatie wordt opgevraagd over het ongevalsletsel van cliënte. Aangezien om gerichte medische informatie wordt verzocht zal een daartoe strekkend verzoek moeten uitgaan van de zijde van de medisch adviseurs van het Letselschadebureau Haaglanden. Zowel uit de medische machtiging van cliënte als uit de brief van onze medisch adviseurs moet voorts duidelijk blijken dat alleen toestemming wordt gegeven om informatie te verstrekken over het ongevalsletsel en nadrukkelijk niet over een eventueel medisch verleden (waar verzekeraars zeer geïnteresseerd in zijn). Indien er sprake zou zijn van een medisch verleden wordt met cliënte en onze medisch adviseurs overleg gepleegd of een medisch verleden relevant is. Voorkomen moet worden dat de medisch adviseur van de verzekeraar deze afweging zelfstandig gaat maken en verkeerde conclusies trekt. Er wordt voorts medische informatie opgevraagd bij de Arbo-dienst waar cliënte onder toezicht staat en gevraagd wordt naar de reden van ziekmelding, data en percentage van arbeidsongeschiktheid en het medisch oorzakelijk verband tussen het ongevalsletsel en de arbeidsongeschiktheid. Voorts wordt de Arbo-dienst verzocht aan te geven welke mogelijkheden in het kader van een voorlopig reïntegratieplan met cliënte zijn doorgenomen. NB: de verkregen rapportage van de Arbodienst is dienstbaar aan een eventueel in behandeling te nemen loonschadeclaim namens de werkgever van cliënte. Specialisten in letselschade 9

10 Een voorbeeldige letselschadezaak Bij de Bedrijfsvereniging UWV GAK worden alle verzekeringsgeneeskundige- en arbeidsdeskundige rapporten opgevraagd. Zo ook alle voor beroep vatbare beschikkingen die in het kader van de WAO jegens cliënte zijn genomen. Alvorens medische informatie aangaande cliënte over het ongevalsletsel aan de verzekeraar wordt opgestuurd, vindt overleg plaats met cliënte of de rapporten uit de medische sector juist zijn. Medische eindtoestand Wanneer cliënte medisch gezien is uitbehandeld en is genezen of verder herstel niet te verwachten valt, spreken wij van een medische eindtoestand. Eerst dan kan een aanvang worden gemaakt voor wat betreft de afwikkeling van haar letselschadezaak. Uiteraard dienen tussentijds verschenen schadeposten middels voorschotten te zijn vergoed. In geval van restverschijnselen in medische zin wordt er een onafhankelijk specialist benoemd die het volledig medisch dossier van cliënte bestudeert, vervolgens cliënte oproept en haar grondig onderzoekt, zonodig aanvullend onderzoeken laat afnemen en uitvoerig over het letsel van cliënte rapporteert. De onafhankelijke keuring door een specialist wordt ook wel een medische expertise genoemd. De medisch adviseur van het Letselschadebureau Haaglanden stelt daartoe een verzoek op aan de keurend specialist en stelt een aantal gerichte vragen waarop de specialist schriftelijk moet ingaan. Van belang is onder anderen te vernemen of de letsels en klachten van cliënte ongevalsgevolg zijn, of eventueel andere factoren een rol spelen, of er sprake is van een medische eindtoestand dan wel dat verdere verslechtering van het letsel van cliënte in de nabije toekomst te verwachten is. Zo ook welke medische beperkingen er zijn op het terrein van huishoudelijke werkzaamheden, doe het zelf werkzaamheden, beperkingen in de recreatieve en sportieve sfeer. Ook wordt de keurend specialist nog verzocht aan te geven of hij ook nog therapeutische suggesties heeft. De keurend specialist dient tot slot nog een percentage medische blijvende invaliditeit (niet te verwarren met arbeidsongeschiktheid!) toe te kennen. 10 Letselschadebureau Haaglanden BV

11 Wettelijk blokkeringsrecht Het verdient aanbeveling (..) dat bij een medische keuring wordt aangegeven dat cliënte gebruik maakt van haar wettelijk blokkeringsrecht (boek 7, artikel 464 Burgerlijk Wetboek). Het voorgaande impliceert dat het keuringsrapport door de onafhankelijk keurend specialist eerst ter goedkeuring aan cliënte wordt voorgelegd. Is cliënte het met de bevindingen en conclusies niet eens, dan kan cliënte een blokkade oproepen zodat het betreffende rapport niet openbaar wordt gemaakt en dus ook niet onder de aandacht komt van de aansprakelijke verzekeraar. Een correct medisch expertiserapport is van groot belang omdat dit de basis voor de onderbouwing en afwikkeling van de letselschadeclaim van cliënte vormt. Hoewel buiten bestek van deze casus, streven verzekeraars er naar dat slechts hen bekende specialisten slachtoffers keuren. Doorgaans hebben deze specialisten niet de voorkeur van het Letselschadebureau Haaglanden die meer slachtoffervriendelijke specialisten voordragen. Het verdient dan ook aanbeveling dat de belangenbehartiger voortvarend handelt en zelf het initiatief neemt. De casus (vervolg) Cliënte zal op instigatie van de medisch adviseurs van het Letselschadebureau Haaglanden worden voorgedragen voor een onafhankelijke keuring door allereerst een neuroloog. Deze brengt vervolgens zoals hierboven is omschreven na een eigen onderzoek een grondig rapport uit over cliënte. Van belang is niet alleen de huidige medische situatie, maar ook of een verdere verslechtering valt te verwachten en zo ja, binnen welke termijn. Voorts, gelet op het klachtenpatroon, dient cliënte uitvoerig door een neuropsycholoog te worden onderzocht (middels diverse testen) en waaruit bijvoorbeeld mogelijke cognitieve stoornissen naar voren dienen te komen en of deze een gevolg van het ongevalsletsel zouden kunnen zijn. Mogelijk volgt nog een keuring door een KNO-arts in verband met de duizeligheidsklachten, alhoewel een goede neuroloog bij een keuring al op zijn Specialisten in letselschade 11

12 Een voorbeeldige letselschadezaak instigatie een duizeligheidstest laat afnemen. Een onafhankelijk oogspecialist dient wederom in het kader van een medische expertise onder anderen aan te geven hoe het met de huidige conditie is van het oog waarmede cliënte thans slecht ziet. Van belang is te vernemen wat de visusuitval is, wat het werkelijk gezichtsvermogen is en nog belangrijker of er in de nabije toekomst een verdere verslechtering valt te verwachten, zo ja wanneer, en hoe dan de situatie in oogheelkundig opzicht is (goeddeels of totale blindheid?) De onafhankelijke medische expertiserapporten worden becommentarieerd door de medisch adviseurs van het Letselschadebureau Haaglanden. Daarbij wordt voorts een zogeheten medisch beperkingenprofiel opgemaakt dat dienstbaar is ter ondersteuning van diverse schadeposten. Vervolgens wordt het overleg met cliënte opgezocht en de conclusies van het voorgaande uitvoerig met haar besproken. Indien gewenst vindt terugkoppeling plaats naar de medisch adviseurs of de keurend specialisten. Het smartengeld De medische expertiserapporten vormen tezamen met het Intakerapport over cliënte mede de basis voor het vaststellen van het smartengeld. In het overleg met cliënte wordt besproken de teruggang van de kwaliteit van haar leven (in zeer ruime zin) door het onderhavig ongeval, mogelijk gemiste carrièrekansen, het verliezen van haar baan en de daarmee gepaard gaande arbeidsvreugde, de invloed van het ongevalsletsel op het sociale functioneren, gemiste hobby's, sportieve activiteiten die niet meer mogelijk zijn, de eventueel verstoorde relatie met de familie en de overige omgeving etc. In feite wordt wederom een diepgaand interview met cliënte voorgestaan. Voor wat betreft de hoogte van het cliënte toekomende smartengeld wordt aansluiting gezocht bij analoge letselschadezaken waarover al geprocedeerd is, ofwel een uitvoerig jurisprudentie-onderzoek heeft plaats. De uitkomst hiervan leidt tot het vaststellen van de hoogte van het smartengeldbedrag. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Amerika, zijn de smartengeldbedragen die 12 Letselschadebureau Haaglanden BV

13 Nederlandse rechters toekennen relatief zeer laag. De casus geeft onvoldoende (medische) gegevens om tot een juiste beoordeling en vaststelling van het smartengeldbedrag te komen. Niettemin wordt een poging dezerzijds gedaan. Het oogletsel van cliënte dient afzonderlijk van het neurologisch letsel te worden gewaardeerd. Hiervoor wordt verwezen naar de smartengeldliteratuur. Niet alleen de ernst van het oogletsel speelt een rol, maar in bijna alle gevallen ook de leeftijd van het slachtoffer. Opvallend is dat in analoge zaken de rechters toch op verschillende smartengeldbedragen uitkomen. Bestudering van de smartengeldliteratuur wijst uit dat er geen jurisprudentie over dubbelzijdige blindheid voorhanden is. Een uitspraaknummer voor een toegewezen bedrag van euro lijkt zulks te impliceren, edoch is volgens het register aangemerkt als eenzijdige blindheid. Voor het neurologisch letsel wordt eveneens verwezen naar de smartengeldliteratuur. Herhaald wordt dat de casus onvoldoende (medische) gegevens aanlevert. Veronderstellende wijze lijkt voor het neurologisch letsel een bedrag van euro in beeld te komen, maar er zijn uitspraken die op een lager bedrag uitkomen voor een nog ernstiger letsel. Verwezen wordt nog naar het "Overzicht van de Letselcategorieën", (zie bijlage II). Cliënte valt in de categorie "zeer zwaar letsel" en betoogd kan worden dat wanneer algehele blindheid intreedt in combinatie met het neurologisch letsel de categorie "uitzonderlijk zwaar letsel" ingang doet. Een smartengeldvergoeding van euro in het kader van een afkoopregeling in verband met mogelijke verslechteringen dient als uitgangspunt te worden genomen. Gaat de verzekeraar hierop niet in dan dient een substantieel gedeelte daarvan te worden betaald en wordt namens cliënte een voorbehoud gemaakt om met een aanvullende claim smartengeld terug te kunnen komen. Volgens wetgeving en rechtspraak dient vanaf ongevalsdatum tot aan de datum der voldoening over het totale smartengeldbedrag de wettelijke rente te Specialisten in letselschade 13

14 Een voorbeeldige letselschadezaak worden vergoed. Deze dient dus nog afzonderlijk over het eerder genoemde bedrag te worden berekend. Vergoeding van de polis van een "éénogenverzekering" met een jaarlijkse lijfrente-uitkering is niet aan de orde, nu een dergelijke verzekering alleen kan worden afgesloten op het goede oog (hetgeen in casu niet het geval is.) Het verlies van arbeidsvermogen Cliënte is geboren op 23 januari Zij wordt verondersteld tot aan haar pensioengerechtigde leeftijd door te werken ofwel tot aan het jaar Weliswaar roepen verzekeraars in koor dat mensen eerder stoppen met werken, edoch politieke signalen wijzen op afschaffing van vervroegde uittredingsregelingen zoals VUT, Flexpensioen etc. Ook doorwerken na 65 jaar staat volop in de politieke belangstellling. Bij de werkgever dient te worden nagegaan hoe de exacte emolumenten van cliënte zijn vastgesteld. De gegevens die reeds zijn verkregen vanuit het Intakerapport letsel dienen uiteraard meegenomen te worden. Voorts dient de werkgever desgevraagd te overleggen een overzicht van de achterliggende jaarlijkse salarisstijgingen en overige beloningen. Eventueel ook een verklaring van het goede functioneren van cliënte. Daarnaast dient de werkgever een schriftelijke verklaring op te stellen wat het totale salarisverloop (incl. 13e maand, winstuitkeringen, bonussen, jubileumuitkeringen, feestdagenvergoeding etc.) van cliënte zou zijn geweest vanaf 1 december 1999 tot aan het bereiken van de pensioen-gerechtigde leeftijd. Daarmede wordt ook expliciet gevraagd naar de carrièrekansen van cliënte in de situatie zonder het onderhavig ongeval. Van belang is ook nog na te gaan of bijvoorbeeld een auto van de zaak ter beschikking aan cliënte werd gesteld. De totale jaarlijkse autokosten die men normaliter maakt, kunnen als jaarlijkse schadepost worden opgevoerd onder aftrek van de fiscale bijtelling. Er wordt vanuit gegaan dat cliënte pensioen opbouwt. Bij de pensioenverzekeraar wordt opgevraagd een 14 Letselschadebureau Haaglanden BV

15 berekening van het pensioen na het onderhavig ongeval (doorgaans bij volledige arbeidsongeschiktheid wordt er een premievrij pensioen opgebouwd), rekening houdend met het laatst verdiende salaris en een berekening waarin is opgenomen een salaris dat is gebaseerd op verdere carrièredoorloop van cliënte. Het verschil in deze twee berekeningen noemt men ook wel pensioenschade. NB: Deze aan de pensioenverzekeraar voor te leggen gegevens zijn door de belangenbehartiger al verkregen van de werkgever! Nagegaan dient nog te worden of er een WAO-hiaatverzekering ten behoeve van cliënte is afgesloten. Deze verzekering dient ter aanvulling op de WAO-uitkering tot 70% van het laatstverdiende bruto loon. Cliënte wordt verzocht haar fiscale jaaropgaven aan te leveren vanaf december 1995 tot en met het jaar Liefst ook belastingaangiften en belastingaanslagen om zodoende het volledig fiscale traject, rekening houdend met eventuele aftrekposten, eigen huis etc., door te rekenen. Materiele schade De casus geeft hierover nauwelijks of geen informatie. Duidelijk is wel dat cliënte hulp bij het huishouden behoeft. Ook bij het jaarlijks onderhoud aan het huis, binnen en buiten. Voorts eventueel hulp in het wekelijks onderhoud aan de tuin. Van belang is na te gaan of cliënte voordat het onderhavig ongeval plaatsvond ook al hulp bij de hiervoor genoemde schade-onderdelen had en in welke mate cliënte door het onderhavig ongeval meerkosten maakt. Duidelijk is voorts dat cliënte een vervoersprobleem heeft en begeleid zal moeten worden. Mogelijk zal zij zelfs bij verdere verslechtering van het ongevalsletsel geheel hulpbehoevend zijn. Het voert te ver om daarop in deze casus in te gaan. Eigen bijdragen aan medische zorg en medicijnen zullen een jaarlijks terugkerende post zijn. Gelet op het ongevalsletsel van cliënte, zeker ook het oogletsel, zal nu en in de toekomst een veelvoud aan materiele schade (exclusief verlies van arbeidsvermogen) ontstaan. Alsdan wordt een arbeidsdeskundige van een professioneel Bureau door het Letselschadebureau Haaglanden, mede Specialisten in letselschade 15

16 Een voorbeeldige letselschadezaak aan de hand van de medische rapportages en het medisch beperkingenprofiel, verzocht cliënte thuis te bezoeken, haar enige tijd te observeren en haar funktioneren en haar takenpakket in overleg in beeld te brengen, welke beperkingen cliënte daarbij ondervindt en welke particuliere hulp cliënte daarbij behoeft, op welke sociaal wettelijke regelingen cliënte aanspraak kan maken, welke (inkomensafhankelijke) bijdragen aan de orde zijn etc. Met name de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) kennen tal van voorzieningen maar stellen ook veelal eigen bijdragen of inkomenseisen! Het arbeidsdeskundig rapport maakt deel uit van de schadeclaim die de belangenbehartiger na het verkrijgen van alle gewenste informatie zal opmaken. Actuariële berekening De medische expertiserapporten, het medisch beperkingenprofiel en het arbeidsdeskundig rapport vormen de basis van de aantoonbare (bewijsbare) jaarlijkse schade die vervolgens tot aan statistische eindleeftijd van cliënte actuarieel moet worden berekend. Middels een actuariële computerberekening wordt (op jaarbasis) exact becijferd het veronderstelde inkomen zonder ongeval inclusief jaarlijkse salarisverhogingen/carrièrekansen/ pensioen (na 65 jarige leeftijd) alsmede het inkomen (de WAO-uitkering + WAOhiaataanvulling) zoals dat feitelijk na het onderhavig ongeval is. Het verschil tussen inkomen zonder en na ongeval duidt op inkomensschade, of beter gezegd: verlies van arbeidsvermogen. Deze schadeberekening vangt aan met de datum van het onderhavig ongeval en eindigt bij de statistische eindleeftijd van cliënte. Naast het verlies van arbeidsvermogen wordt in de actuariële berekening uiteraard ook alle materiële schadeposten van jaar tot jaar tot aan statische eindleeftijd exact becijferd. De totale becijfering van de inkomensderving (verlies van arbeidsvermogen) en de materiele schade wordt van nominaal naar contant berekend. Dit proces heet kapitaliseren. 16 Letselschadebureau Haaglanden BV

17 Omdat hierbij enerzijds wordt uitgegaan van een zeker rendement over het vermogen dat wordt gevormd over de nu ineens ontvangen schadevergoeding die eerst en eigenlijk elk opvolgend jaar pas wordt geleden en anderzijds een inflatiecorrectie, ontstaat over het vermogen waarop door cliënte jaarlijks wordt ingeteerd ook belastingschade in box III. De Hoge Raad heeft reeds uitgemaakt dat deze belastingschade, gezien de wijze waarop deze wordt vastgesteld, ook als schade moet worden aangemerkt welke door de verzekeraar moet worden vergoed. Het totaalbedrag heet dan de schadevergoeding (exclusief smartengeld) en bestaat uit verlies van arbeidsvermogen (inkomensderving/carrièreschade/ pensioenschade), materiële schadeposten en belastingschade. Bij het uitrekenen van jaar tot jaar wordt nog bekeken of de verzekeraar de achterliggende schade wel voldoende heeft bevoorschot. Zo niet, dan volgt ook nog een wettelijke rente berekening over de niet tijdig betaalde schadevergoeding. Met name in langlopende zaken waarin een verzekeraar ondermaats in de bevoorschotting presteert, is een berekening van de samengestelde wettelijke intrest interessant. Belastinggarantie De berekening van de inkomensderving geschiedt van bruto naar netto onder de noemer van verlies van arbeidsvermogen en is derhalve niet onderhevig aan heffing van loon- en inkomstenbelasting. Hierover is door de Hoge Raad reeds beslist. Om absolute zekerheid te hebben voor cliënte dat in verband met eventuele veranderende opvattingen in de toekomst zijdens de wetgever/belastingdienst/ rechtelijke macht een deel van haar schadevergoeding alsnog wordt belast, wordt bij de eindafwikkeling van de letselschadezaak voor cliënte een zogeheten belastinggarantie bedongen. Hierin verklaart de verzekeraar dat zij bij een eventuele belastingaanslag over de schadevergoeding op haar kosten verweer voert en zonodig het verschuldigde bedrag aan belasting alsnog betaalbaar stelt. Terzijde wordt opgemerkt dat rente welke is verworven door het wegzetten van het verkregen smartengeld bij een bank- of beleggingsinstelling niet valt onder Specialisten in letselschade 17

18 Een voorbeeldige letselschadezaak verhaalbare belastingschade in box III. Hierover desgewenst nadere informatie. Voorbehoud Indien de medische expertiserapporten daartoe aanleiding geven, wordt bij de eindafwikkeling een voorbehoud gemaakt voor mogelijk later optredende verslechteringen en daaruit voortvloeiende schade. Eventueel kan het voorbehoud door de verzekeraar worden afgekocht, echter daar dient doorgaans een flinke afkoopsom voor te worden neergeteld. Bij afkoop is mede van belang de medische inschatting onder welke omstandigheden het risico van verslechtering zich voordoet, in welke mate, op welke leeftijd en tot welke schade zulks kan leiden. Een eventueel medisch verleden is daarbij een complicerende factor en valt buiten deze casus. Gezien de politieke ontwikkelingen, met name de forse ingrepen in bijvoorbeeld de WAO, afschaffing of het uitkleden van sociaal wettelijke voorzieningen, forse verhoging van Thuiszorg, Gemeentelijke inkomensafhankelijke regelingen etc. verdient het aanbeveling daarvoor bij de eindafwikkeling van de letselschadezaak een voorbehoud te maken. Wenst de verzekeraar hieraan geen medewerking te verlenen dan wordt er geen finale kwijting door cliënte verleend en kan zij door stuiting van de verjaring (wel binnen elke termijn van vijf jaar!) steeds op de zaak terugkomen. Een koopmanschappelijke verzekeraar zal uiteindelijk toch verzoeken om een afkoopprijs! Buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand Hiervoor verwijzen wij naar ons Letselschade Certificaat. Bij volledige aansprakelijkheidserkenning door de verzekeraar zijn er geen kosten voor cliënte. Bij geen resultaat ook geen kosten. Bij gedeelde aansprakelijkheid een duidelijke afspraak hoe de resterende kosten van het Letselschadebureau Haaglanden mogen worden verrekend. 18 Letselschadebureau Haaglanden BV

19 Tot slot We hebben getracht een beeld weer te geven hoe een letselschadezaak kan verlopen. Omdat het voor publicatie is bedoeld moet een middenweg worden gekozen tussen de leesbaarheid en de verleiding diepgaand(er) op de casus in te gaan. Er is een enorm aantal zijwegen die toch bewandeld moet worden alvorens bij de hoofduitgang te komen. De uitwerking van deze casus is dan ook verre van compleet, eerder een beeldvorming van het proces van schade vaststellen. Voorts komt bij de uitwerking van deze kwestie niet voldoende in beeld hoe vaak er ook (telefonisch) overleg met cliënte is. Gedurende het gehele proces is cliënte niet alleen de volgende partij maar zeker ook de beslissende partij! Tot nader overleg en toelichting zijn wij ten alle tijde gaarne bereid. Johannes de Bruin Directeur, Letselschadebureau Haaglanden BV Specialisten in letselschade 19

20 20 Letselschadebureau Haaglanden BV

De Reken Hulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015

De Reken Hulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015 De RekenHulp 2015 Kerncijfers personenschade 2015 Inhoud Sociale Zekerheid 5 Minimum(jeugd)loon 5 Daglonen ZW-, WAO/WIA- en WW-uitkering 5 Werkdagen 5 Uitkeringspercentages WAO / Wajong / IVA / WGA 5 Tegemoetkoming

Nadere informatie

De RekenHulp 2014. Kerncijfers personenschade 2014

De RekenHulp 2014. Kerncijfers personenschade 2014 De RekenHulp 2014 1 Kerncijfers personenschade 2014 Inhoud Sociale Zekerheid 5 Minimum(jeugd)loon 5 Daglonen ZW-, WAO/WIA- en WW-uitkering 5 Werkdagen 5 Uitkeringspercentages WAO / Wajong / IVA / WGA 5

Nadere informatie

De RekenHulp 2013. Kerncijfers personenschade 2013

De RekenHulp 2013. Kerncijfers personenschade 2013 De RekenHulp 2013 1 Kerncijfers personenschade 2013 Inhoud Sociale Zekerheid 4 Minimum(jeugd)loon 4 Daglonen ZW-, WAO/WIA- en WW-uitkering 4 Werkdagen 4 Uitkeringspercentages WAO / Wajong / IVA / WGA 4

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies Jaargang 2 Editie 1 september 2007 Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd Dossier Re-integratie-instrumenten en subsidies Het belang van preventie en re-integratie

Nadere informatie

2.3.4. Nieuw beleid inzake shockschade en (im)materiële schade voor nabestaanden

2.3.4. Nieuw beleid inzake shockschade en (im)materiële schade voor nabestaanden Beleidsoverzicht Nota van wijzigingen: Juli 2011 2.3.4. Nieuw beleid inzake shockschade en (im)materiële schade voor nabestaanden Oktober 2010 2.5.8. Nieuw beleid inzake mantelzorg Augustus 2010 1.4.5.1.

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID

WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID Advies van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid Den Haag, 30 mei 2001 Secretariaat Aarts, de Jong, Wilms en Goudriaan Public Economics

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

De Reken Hulp 2012 Kerncijfers personenschade 2012

De Reken Hulp 2012 Kerncijfers personenschade 2012 De RekenHulp 2012 Kerncijfers personenschade 2012 Inhoud Sociale Zekerheid 5 Minimum(jeugd)loon 5 Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 5 Daglonen ZW-, WAO/WIA- en WW-uitkering 5 Uitkeringspercentages

Nadere informatie

Verwey-Jonker Instituut

Verwey-Jonker Instituut Inleiding De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) heeft het Verwey-Jonker Instituut opdracht gegeven een reïntegratiewijzer te maken. Deze wijzer is primair bedoeld om de spreekuurhouders

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Bulletin 3. Normering van buitengerechtelijke kosten komt alle partijen ten goede. Inhoud

Bulletin 3. Normering van buitengerechtelijke kosten komt alle partijen ten goede. Inhoud PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Normering BGK komt alle partijen ten goede Pagina 5 Wet verbetering poortwachter Pagina 8 Letselschade en zwarte inkomsten Pagina 12 Uitkomst voorlopig deskundigenbericht

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Algemene uitgangspunten... 4 Inleiding... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Kwaliteit... 5 Wat wordt van burgers verwacht...

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD 30034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 2 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37c 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Detachering & Projecten. Regres. Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER

Detachering & Projecten. Regres. Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER Detachering & Projecten Regres Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER WHITEPAPER Regres Pionieren in een groeimarkt 2 Whitepaper - Regres Voorwoord Op de Nederlandse markt is regres een betrekkelijk nieuw

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

Onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen Onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid september 2003 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie 7.13, tweede lid 2. In afwijking van het eerste lid vindt betaling van de bezoldiging wel plaats

Nadere informatie

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wie is er aansprakelijk? Hebt u recht op schadevergoeding of smartengeld? Wie helpt u bij het afwikkelen van letselschade? Inleiding Maartje: al met al een hele nare

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie