Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 18 juni 2011 in het SDMP te Maarsseveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 18 juni 2011 in het SDMP te Maarsseveen"

Transcriptie

1 Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 18 juni 2011 in het SDMP te Maarsseveen Aanwezig bestuur: H. Bakkenes, bestuurslid M. Bakker, bestuurslid H. Elshof, bestuurslid J. Geurts, voorzitter Afwezig bestuur: M. Bollema, bestuurslid R. Vreijsen, penningmeester Aanwezig bureau: A.de Vries, directeur H. Brands, beleidsmedewerker A. v.d. Brink, management assistent/notulist D. van Santen, beleidsmedewerker A. Schulze, communicatiemedewerker M. Smarus, financiële administratie T. Visser, ledenadministratie R. Wassing, beleidsmedewerker/bureaumanager Afwezig bureau: M. Wiendels, beleidsassistent/webmaster Q. Zuurmond, ScubaDoe/Scuba4U Verenigingsafgevaardigden volgens presentielijst : 160 Aantal vertegenwoordigde verenigingen : 109 Aantal uit te brengen stemmen : 702 Aanwezig aantal uit te brengen stemmen : Opening John Geurts opent om uur de vergadering en heet alle verenigingsafgevaardigden, ereleden, leden van verdienste en bureaupersoneel welkom. Door de onverwacht grote opkomst voor deze vergadering heeft de inschrijving langer geduurd, vooral omdat een groot deel van de aanwezigen zich niet van te voren heeft aangemeld, zoals in de uitnodiging gevraagd is. Afmeldingen: OSV Ascon, Monster Twentse Duikvereniging, Losser Crazy Bubbles, Leidschendam OWSV De Grot, Rotterdam Postbus AH Veenendaal T F I

2 De heer E. Knobbe De heer W. Breeman De heer G. den Hertog De heer B. Bleiji De heer P. Engels 2. Mededelingen en presentatie Er volgt een presentatie van het bestuur over de aandachtsgebieden van de bestuursleden. De presentatie is bijgevoegd. Rob Kool, Gagnan: complimenteert het bestuur met de lange lijst van gerealiseerde activiteiten in de Delta, maar vraagt zich af hoe deze gefinancierd worden. Hennie Elshof: Voor alle projecten wordt altijd gezocht naar cofinanciering, wat in vele gevallen gelukt is. 3. Verslag Ledenraadsvergadering 13 november 2010 De notulen worden zonder opmerkingen geaccordeerd door de Ledenraad, met dank aan de notulist. Verslag Extra Ledenraadsvergadering 10 januari 2010 De notulen worden zonder opmerkingen geaccordeerd door de Ledenraad, met dank aan de notulist. Arjan de Vries merkt op dat voor deze vergadering verzuimd is om de ereleden en leden van verdienste uit te nodigen, waarvoor excuses. 4. Jaarverslag a Jaarverslag Paul Alphen, Gooisch Duikgenootschap: De personele lasten zijn de afgelopen jaren gestegen, de beschikbare gelden voor de duikers zijn afgenomen, bij een dalend ledenaantal. Het duiken moet primair zijn, niet het bestuur. Hoe nu verder? Arjan de Vries: In de afgelopen tien jaren is de CAO-sport gevolgd waardoor een jaarlijkse verhoging in de personeelslasten veroorzaakt wordt. Van 2001 tot 2006 is het personeelsbestand gelijk gebleven. Naar aanleiding van de dalende ledenaantallen is vorig jaar een communicatiemedewerker aangetrokken om de NOB meer op de kaart zetten. Eén medewerker is volledig gesubsidieerd. Laurence Haeck, Narwal: De subsidiering van de beleidsmedewerker Zeeland loopt volgend jaar af. Hoe wordt dit voortgezet? Arjan de Vries: Als er geen subsidie meer verleend wordt vervalt deze arbeidsplaats. Vandaar dat nu al gezocht wordt naar nieuwe financieringsmogelijkheden. 4b Advies financiële commissie Ben Fortuin, financiële commissie: Het jaarverslag bestaat nu uit één stuk. De financiële commissie is hierdoor aangenaam verrast, en het is helder geschreven. Het stuk is wel lastiger te beoordelen omdat zowel jaarverslag als jaarplan hierin verweven zijn. De effecten van de verkoop en de aankoop van de panden zijn volledig terug te vinden in de stukken. De huidige verhouding tussen tegoeden en schulden is prima. De jaarrekening is beoordeeld door de accountant en de financiële commissie. De financiële commissie adviseert de Ledenraad om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid. 4c Decharge van het bondsbestuur Bij acclamatie wordt decharge verleend aan het bestuur. 5. Contributiebesluit, Jaarplan en Begroting a Contributiebesluit b Jaarplan en begroting c Advies financiële commissie Ben Fortuin, financiële commissie: Het lastige van één Ledenraad per jaar is dat de begroting nu drie maanden eerder wordt gemaakt. Omdat deze begroting langer van tevoren wordt gemaakt rijst de vraag wanneer het bestuur terug moet naar de Notulen Ledenraadsvergadering

3 vergadering voor overleg. De omgeving kan veranderen waardoor andere keuzes gemaakt moeten worden. Dit zou een extra Ledenraad kunnen betekenen. Er zal nu bij risicovolle veranderingen overlegd worden met de financiële commissie, en zo nodig zal een extra Ledenraad uitgeschreven worden. De financiële commissie vraagt aan het bestuur om volgend jaar met een voorstel te komen m.b.t. de reservering voor de 1*-opleidingen. Deze is nu bijna verbruikt bij de instructeursopleidingen. Contributiebesluit, Jaarplan en Begroting worden bij acclamatie aangenomen. Mario Kreuze, Nijmegen: Meent dat niet meer gestemd kan worden over de volgende agendapunten omdat het contributiebesluit al is aangenomen. John Geurts: Er is nu gestemd over het kale contributiebesluit, niet over de invloed die de latere agendapunten op het contributiebesluit zouden kunnen hebben. Fred Kuipers, ASA: De huidige ongevallenverzekering maakt deel uit van het contributiebesluit. Een deel van de leden, zij boven de 70 jaar, is uitgesloten van deze verzekering. Fred Kuipers vindt dat deze verzekering alleen berekend zou moeten worden aan de leden tot 70 jaar. Hij stelt voor om deze verzekering desnoods te laten vervallen. John Schox, erelid: De collectieve ongevallenverzekering betaalt uit bij blijvende invaliditeit of overlijden. Deze verzekering betaalt altijd uit. Ook is een vergoeding voor een decompressiebehandeling opgenomen in deze verzekering. Deze decompressiebehandeling is tegenwoordig ondergebracht in het pakket van de zorgverzekering. John meldt dat tegen extra premie deze verzekering uit te breiden is naar 75 jaar, maar er blijft een leeftijdsgrens bestaan. Koenders, Platax: Heeft problemen met de reisverzekering. Zijn bestuursleden vinden dat dit over hun hoofden heen bepaald is. Voor hem persoonlijk is dit ook geen optie i.v.m. het voordelige verzekeringspakket dat hij heeft. Roy Veldhuizen, Tyros: Vraagt zich af hoe in de begroting meer subsidies opgenomen kunnen zijn terwijl de overheid zo bezuinigd. John Geurts: Er heeft de afgelopen periode een verandering in de subsidiestromen plaatsgevonden. In het verleden werden de subsidies toegekend aan organisaties, nu worden deze toegekend aan activiteiten. De in de begroting opgenomen subsidies zijn reële inschattingen. Wat betreft de collectieve ongevallenverzekering: de mogelijkheden zullen nogmaals bekeken worden. Blijft de vraag of de lasten van een verhoging van de drempel naar 75 jaar collectief gedragen moeten worden of dat het profijtbeginsel van toepassing moet zijn. Stella Maris: Volgens John Schox is er nu een dubbeling in de verzekering: de decompressiebehandeling binnen Nederland is nu ook opgenomen in de zorgverzekering. Dit deel van de premie zou kunnen worden ingezet voor de premieverhoging om ouderen mee te verzekeren. Het contributiebesluit 2012 wordt bij acclamatie geaccordeerd. 6. Entreegelden Het voorstel m.b.t. de entreegelden wordt toegelicht met een filmpje. Daarna wordt nog een toelichting gegeven door Riana Wassing. Deze presentatie is toegevoegd. Fred Kuipers, ASA: vraagt zich af of compensatie wel nodig is. De afgelopen jaren was er een positief resultaat en geen gat in de begroting. Hij mist een derde voorstel. Rob Kool, Gagnan: Nogmaals complimenten aan het bestuur. Dit voorstel kan de groei van de verenigingen bevorderen en toelating van duikers van andere verenigingen makkelijker maken. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de NOB-verenigingen zelf entreegeld kunnen heffen. Arjan van Waardenburg, Dutch Speleonautic Assocation: Het NOB-bestuur denkt blijkbaar dat het voorstel niet gaat werken. Extra contributie inkomsten door ledenaanwas zijn niet terug te vinden. Joost Hooyman, ROV: Verwacht een ledendaling binnen de vereniging. Door de contributieverhoging zullen de slapende leden opzeggen is de verwachting. Hij vraagt Notulen Ledenraadsvergadering

4 aan de NOB om een deel van de kosten op te vangen met bezuinigingen. Hij constateert dat straks een vereniging die eigen entreegeld heft in het nadeel is bij verenigingen die geen entreegeld heffen. Hans Dirkzwager, Reddingsbrigade IJsselstein: Pleit voor het afschaffen van het entreegeld. Rogier Nagelhout, Stella Maris: Twee verenigingen geven in het filmpje aan van het entreegeld af te willen. Zij kunnen dit zelf afschaffen als ze dit zo belangrijk vinden, en de kosten op een andere manier doorberekenen. Het bestuur van Stella Maris is tegen het voorstel. Maastrichtse OWSC: Er wordt nu gediscussieerd over een contributieverhoging van 3,50 euro. Dit is misschien 1/3 van de barbesteding op een clubavond. Het entreegeld wordt als een barrière ervaren. Verreken het verschil met de contributie en niet met de boeken. Als de lespakketten duurder worden gaat ook een groter deel naar de fiscus. Paul Al, Gooisch Duikgenootschap: Vindt dat teruglopende inkomsten door daling van ledenaantallen opgevangen moeten worden met bezuinigingen op de kosten. De stijging van de personeelslasten is onevenredig. Het is belangrijker dat het duiken in Nederland er op vooruit gaat. Jan Groenhof: Heeft uitgerekend dat binnen zijn vereniging het per saldo goedkoper is om het entreegeld te handhaven met 9 nieuwe leden zoals vorig jaar. Met 3,50 per lid contributieverhoging zijn de kosten per jaar hoger. Paula van Steijn-den Dekker, Firedivers: Vindt ook dat de NOB de kosten zou moeten dragen. Arjan de Vries: Als er structureel inkomsten wegvallen ontstaat er wel degelijk een gat in de begroting waarvoor een structurele oplossing moet zijn. De afgelopen jaren zijn er incidentele subsidies binnengehaald door de samenwerking. De subsidies zijn zeker tot en met Daarna zullen er weer wijzigingen in wetgeving zijn. Ditzelfde geldt voor projecten in Zeeland. John Geurts: Het is de vereniging haar goed recht om zelf entreegeld te heffen, de uitvoering hiervan ligt bij de verenigingen. De NOB geeft alleen weer wat de kosten van het NOB-lidmaatschap zijn. Van actieve verwijzing naar ASA vanuit de NOB is geen sprake. Arjan de Vries: De NOB is afhankelijk van hoe de verenigingen dit doorvoeren. De contributieverhoging kan ook stagnerend zijn. Er is voor het komend jaar uitgegaan van geen ledenterugloop maar gelijkblijvend ledenaantal. Er is geen ledenaanwas begroot. Wat betreft de stijging van de bondskosten: als je alleen naar de stijging kijkt lijkt dit zo te zijn. Als je echter kijkt naar de inkomsten zie je een subsidie van op personeel Zeeland, huuropbrengsten en besparing op het delen van de directeur. Daarnaast zijn er nog de besparingen door de samenwerking. Er is een grotere groei van de inkomsten dan stijging van de uitgaven. Joost Hooyman, ROV: vraagt zich af of de verenigingen namens de NOB entreegelden kan blijven innen. Waarom heeft de NOB geen ledengroei berekend in de begroting? John Geurts: Het staat de vereniging vrij om zelf entreegeld te heffen. Dit kan niet namens de NOB als het entreegeld wordt afgeschaft. Er is geen afname van de leden meer begroot. Hopelijk kan later met een toename van de leden gerekend worden. Er is nu in elk geval geen ledenafname begroot. Stella Maris: Het voorstel om het entreegeld af te schaffen komt van enkele verenigingen, het voorstel is in het verleden steeds met overmacht van stemmen afgewezen. Vindt het heffen van entreegeld niet meer dan correct. Ulrich Stoeltje: Met het afschaffen van het entreegeld wordt het eenvoudiger om de kosten naar buiten te verantwoorden. Hr. Westerwoud, LSV: Complimenten aan het bestuur, er ligt nu een duidelijk verhaal van het NOB-bestuur om dit probleem op te lossen, rekening houdend met de bestaande leden door een deel van de kosten bij de boeken te berekenen. Nu iets ondernemen is vooruitlopen op de toekomstige ontwikkelingen. Notulen Ledenraadsvergadering

5 Jan Groenhof: Houdt het dan liever bij het oude. De vereniging wil liever geen leden verliezen. Hij vraagt zich af hoe het ledenaantal bij de poll hoger kan zijn, daar blijkt geen afname van de ledenaantallen uit. In de zaal wordt nog opgemerkt dat een bestaand lid in 13 jaar nogmaals zijn entreegeld betaald. Miramar Drenthe: Verwacht dat de oudere leden door de contributieverhoging van de NOB zich bij de vereniging aan zullen sluiten als donateur en dus weg zullen lopen bij de NOB. Het voorstel wordt door de voorzitter in stemming gebracht. Het stembureau wordt ingericht en bestaat uit Christ Aarts, Koos van Limbeek en Liesbeth van de Pluim. Voor de stemming over de entreegelden wordt stembriefje A gebruikt. Er wordt gestemd met ja, afschaffen of niet afschaffen. In totaal zijn 376 stemmen aanwezig. De uitslag van de stemming: Ongeldig : 5 Ja : 218 Nee : 152 Hiermee zijn de entreegelden afgeschaft. De tweede stemming met stembriefje B, over de wijze van compenseren van de vervallen entreegelden. Er wordt gestemd voor I of II. Ongeldig : 0 Voor I : 208 Voor 2 : 153 Voorstel I is aangenomen. Er wordt gepauzeerd van uur tot uur. John Geurts: Serviceleden betalen momenteel een hogere contributie aan de NOB dan de andere NOB-leden. Het servicelidmaatschap is tot op heden ook weinig succesvol. Riana Wassing licht het voorstel verder toe aan de hand van een presentatie (bijgevoegd). Eric van de Craats, Veiligheidscommissie: Klopt het dat een servicelid geen opleidingen mag volgen en geven? Jelle Wieling: Is het een idee om iemand met een logboeknummer nooit servicelid te maken? John Geurts: Het gaat nu niet over een inhoudelijke discussie over het servicelidmaatschap, er wordt gestemd over de aanpassing van het tarief voor het servicelidmaatschap. Er wordt gestemd door handopsteking. Er zijn 3 onthoudingen en 8 tegenstemmen. De rest van de aanwezigen is voor het voorstel om de contributie van de serviceleden gelijk te trekken met de reguliere NOB-contributie. 7. Collectieve doorlopende reisverzekering Er wordt al langer gezocht naar redenen waardoor de leden langer lid zullen blijven van de NOB. De Belgen moeten b.v. jaarlijks hun brevet verlengen. De Skibond biedt haar leden een verzekering aan waarvoor men lid wordt. Een collectieve reisverzekering zou een middel kunnen zijn. Bij twee Ledenraden per jaar zou het voorstel in een iets rustiger tempo zijn gepresenteerd. Veel afgevaardigden zullen een stemadvies meegekregen hebben. Dit blokkeert wel de discussie. Het voorstel van het bestuur is om het voorstel direct ter stemming te brengen. Voor dit ingrijpende voorstel stelt het bestuur voor om het voorstel aan te nemen als 2/3 voor stemt. Notulen Ledenraadsvergadering

6 René Kiel, Dolfijn: Is er een alternatief voorstel als dit voorstel niet wordt aangenomen? John Geurts: Er is geen alternatief voorstel. Het stembureau wordt ingericht en bestaat uit John Schox, Arthur Palache en Ernest van de Stelt. Stembriefje C wordt gebruikt met Ja (voor de collectieve reisverzekering) en Nee (tegen de collectieve reisverzekering). De uitslag: Ongeldig : 10 Ja : 24 Nee : Herverkiezing bestuursleden Hennie Elshof en Ronald Vreijsen worden bij acclamatie herbenoemd voor hun derde en laatste termijn. 9. Rondvraag en sluiting Op 13 mei vond de opening plaats van het nieuwe clubhuis van duikteam De Oester uit Kampen. Geen van de NOB-bestuursleden kon helaas aanwezig zijn bij deze opening. Duikteam De Oester heeft vrijdag 13 mei een nieuw onderkomen bij zwembad De Steur in gebruik genomen. Twee voormalige leslokalen van een school fungeren als nieuw clubhuis. De burgemeester opende samen met de voorzitter Harm Ijzerman het nieuwe clubhuis. John Geurts feliciteert Duikteam De Oester met het nieuwe clubhuis en overhandigt een NOB-klok voor in het nieuwe clubhuis. Jan Borg, Fireduikers: De Rotterdamse Duikverenigingen vinden dat deze manier van een verzekering aanbieden niet kan. John Geurts: De NOB wil zo goed mogelijk communiceren, deze keer is de communicatie verlopen via een brief, de en de poll op de website. Het bestuur blijft zoeken naar manieren om te communiceren. Joost Hooijman: Vraagt of het inschrijfbureau eerder geopend kan worden zodat op tijd kan worden begonnen met de vergadering. John Geurts: Een groot deel van de rij is veroorzaakt door afgevaardigden die laat binnenkwamen. 2/3 van de aanwezigen had zich niet aangemeld via de website waardoor het inschrijfbureau niet voorbereid was op deze opkomst voor de vergadering. Rob Kool, Gagnan: Constateert dat door bezuinigen het zwembad minder goed schoon gehouden wordt. Andere duikverenigingen zullen daar ook last van hebben. Hij vraagt om ondersteuning van de NOB. Vanuit de zaal wordt nog opgemerkt dat ook de duikers zelf vuil meenemen het zwembad in van hun buitenwaterduiken. Ook is er een vereniging die zelf het zwembad schoonmaakt en daarvoor reductie op de zwembadhuur krijgt. Koen van de Meulen, Argonauta: Wil van het bestuur weten of het bestuur voornemens is om een landelijke promotiecampagne van Onderwaterhockey te ondersteunen. Hans Bakkenes: Meer bekendheid geven aan onderwaterhockey maakt deel uit van het meerjarenbeleidsplan Onderwaterhockey. De eerste stappen zijn gezet met jeugd. De pers wordt uitgenodigd bij het Open NK van 9 tot 16 juli in Dordrecht. Het vergt aandacht om een sport die zich onder water afspeelt op een aantrekkelijke manier zichtbaar te maken. Kortom, er wordt hard aan gewerkt. Hennie Elshof: Meldt je op het bondsbureau met naam vereniging, contactpersoon en welk zwembad het betreft en we zullen kijken op welke manier de NOB hierin iets kan betekenen. Marco Kruize, De Bevers: Vraagt of het mogelijk is bij meerdere leden op één adres maar één te laten bezorgen. Notulen Ledenraadsvergadering

7 De aanwezigen geven aan dat deze mogelijkheid al bestaat. De ledenadministrateur kan dit instellen. René van Buren: Is het mogelijk om het verslag van de vergadering eerder op de website te plaatsen? Dit maakt het gemakkelijker om de eigen besturen over de vergadering te informeren. John Geurts: De presentatie kan snel op de site geplaatst worden, het verslag van de vergadering volgt enige tijd daarna. John sluit om uur de vergadering en dankt allen voor hun komst. Voor de geïnteresseerden is er nog de mogelijkheid om te duiken in de Maarsseveense Plas. 10. Duiken Notulen Ledenraadsvergadering

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E S C H I E T S P O R T A S S O C I A T I E verzonden: oktober 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 1. Opening Voorzitter, de heer E.W.J. IJzerman:

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Datum: 24 mei 2011 Locatie: Rotterdamseweg 196 te Delft Verslag: Astrid Teunissen-Pronk Aanwezig van Raad van Commissarissen en directie:

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter.

Landelijke Voorzitter opent de vergadering om 18:35uur en benoemt dhr. D. (David) Vermorken tot Technisch Voorzitter. Jaarlijkse Algemene Vergadering 2012 JOVD Datum: woensdag 18 april 2012 Plaats: Mariaplaats 14, Heerensociëteit De Vereeniging te Utrecht Aanwezig: Amsterdam e.o., Baronie van Breda, Delft e.o., Den Haag

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag

Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Secretariaat/correspondentie bestuur Postbus 3135 3502 GC Utrecht E-mail Bestuur@NVSPV.nl Administratie bureau Hosingenhof 5

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

CONCEPTNOTULEN. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2013 en het gevoerde beleid (bespreking).

CONCEPTNOTULEN. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2013 en het gevoerde beleid (bespreking). 1 CONCEPTNOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap", gevestigd te Groenlo, gehouden op donderdag 3 april 2014, 's morgens om 11.00

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15.

Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15. Aan: - de (gast)leden - Vereniging VSE - Landelijke adviesgroep WAP (NGK) - Vereniging van Predikanten bij de Gereformeerde Kerken - Deputaten Financiën & Beheer en art. 11 KO - Provinciale Zendingsdeputaten

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Nadere informatie

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering

Nadere informatie