Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 18 juni 2011 in het SDMP te Maarsseveen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 18 juni 2011 in het SDMP te Maarsseveen"

Transcriptie

1 Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 18 juni 2011 in het SDMP te Maarsseveen Aanwezig bestuur: H. Bakkenes, bestuurslid M. Bakker, bestuurslid H. Elshof, bestuurslid J. Geurts, voorzitter Afwezig bestuur: M. Bollema, bestuurslid R. Vreijsen, penningmeester Aanwezig bureau: A.de Vries, directeur H. Brands, beleidsmedewerker A. v.d. Brink, management assistent/notulist D. van Santen, beleidsmedewerker A. Schulze, communicatiemedewerker M. Smarus, financiële administratie T. Visser, ledenadministratie R. Wassing, beleidsmedewerker/bureaumanager Afwezig bureau: M. Wiendels, beleidsassistent/webmaster Q. Zuurmond, ScubaDoe/Scuba4U Verenigingsafgevaardigden volgens presentielijst : 160 Aantal vertegenwoordigde verenigingen : 109 Aantal uit te brengen stemmen : 702 Aanwezig aantal uit te brengen stemmen : Opening John Geurts opent om uur de vergadering en heet alle verenigingsafgevaardigden, ereleden, leden van verdienste en bureaupersoneel welkom. Door de onverwacht grote opkomst voor deze vergadering heeft de inschrijving langer geduurd, vooral omdat een groot deel van de aanwezigen zich niet van te voren heeft aangemeld, zoals in de uitnodiging gevraagd is. Afmeldingen: OSV Ascon, Monster Twentse Duikvereniging, Losser Crazy Bubbles, Leidschendam OWSV De Grot, Rotterdam Postbus AH Veenendaal T F I

2 De heer E. Knobbe De heer W. Breeman De heer G. den Hertog De heer B. Bleiji De heer P. Engels 2. Mededelingen en presentatie Er volgt een presentatie van het bestuur over de aandachtsgebieden van de bestuursleden. De presentatie is bijgevoegd. Rob Kool, Gagnan: complimenteert het bestuur met de lange lijst van gerealiseerde activiteiten in de Delta, maar vraagt zich af hoe deze gefinancierd worden. Hennie Elshof: Voor alle projecten wordt altijd gezocht naar cofinanciering, wat in vele gevallen gelukt is. 3. Verslag Ledenraadsvergadering 13 november 2010 De notulen worden zonder opmerkingen geaccordeerd door de Ledenraad, met dank aan de notulist. Verslag Extra Ledenraadsvergadering 10 januari 2010 De notulen worden zonder opmerkingen geaccordeerd door de Ledenraad, met dank aan de notulist. Arjan de Vries merkt op dat voor deze vergadering verzuimd is om de ereleden en leden van verdienste uit te nodigen, waarvoor excuses. 4. Jaarverslag a Jaarverslag Paul Alphen, Gooisch Duikgenootschap: De personele lasten zijn de afgelopen jaren gestegen, de beschikbare gelden voor de duikers zijn afgenomen, bij een dalend ledenaantal. Het duiken moet primair zijn, niet het bestuur. Hoe nu verder? Arjan de Vries: In de afgelopen tien jaren is de CAO-sport gevolgd waardoor een jaarlijkse verhoging in de personeelslasten veroorzaakt wordt. Van 2001 tot 2006 is het personeelsbestand gelijk gebleven. Naar aanleiding van de dalende ledenaantallen is vorig jaar een communicatiemedewerker aangetrokken om de NOB meer op de kaart zetten. Eén medewerker is volledig gesubsidieerd. Laurence Haeck, Narwal: De subsidiering van de beleidsmedewerker Zeeland loopt volgend jaar af. Hoe wordt dit voortgezet? Arjan de Vries: Als er geen subsidie meer verleend wordt vervalt deze arbeidsplaats. Vandaar dat nu al gezocht wordt naar nieuwe financieringsmogelijkheden. 4b Advies financiële commissie Ben Fortuin, financiële commissie: Het jaarverslag bestaat nu uit één stuk. De financiële commissie is hierdoor aangenaam verrast, en het is helder geschreven. Het stuk is wel lastiger te beoordelen omdat zowel jaarverslag als jaarplan hierin verweven zijn. De effecten van de verkoop en de aankoop van de panden zijn volledig terug te vinden in de stukken. De huidige verhouding tussen tegoeden en schulden is prima. De jaarrekening is beoordeeld door de accountant en de financiële commissie. De financiële commissie adviseert de Ledenraad om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid. 4c Decharge van het bondsbestuur Bij acclamatie wordt decharge verleend aan het bestuur. 5. Contributiebesluit, Jaarplan en Begroting a Contributiebesluit b Jaarplan en begroting c Advies financiële commissie Ben Fortuin, financiële commissie: Het lastige van één Ledenraad per jaar is dat de begroting nu drie maanden eerder wordt gemaakt. Omdat deze begroting langer van tevoren wordt gemaakt rijst de vraag wanneer het bestuur terug moet naar de Notulen Ledenraadsvergadering

3 vergadering voor overleg. De omgeving kan veranderen waardoor andere keuzes gemaakt moeten worden. Dit zou een extra Ledenraad kunnen betekenen. Er zal nu bij risicovolle veranderingen overlegd worden met de financiële commissie, en zo nodig zal een extra Ledenraad uitgeschreven worden. De financiële commissie vraagt aan het bestuur om volgend jaar met een voorstel te komen m.b.t. de reservering voor de 1*-opleidingen. Deze is nu bijna verbruikt bij de instructeursopleidingen. Contributiebesluit, Jaarplan en Begroting worden bij acclamatie aangenomen. Mario Kreuze, Nijmegen: Meent dat niet meer gestemd kan worden over de volgende agendapunten omdat het contributiebesluit al is aangenomen. John Geurts: Er is nu gestemd over het kale contributiebesluit, niet over de invloed die de latere agendapunten op het contributiebesluit zouden kunnen hebben. Fred Kuipers, ASA: De huidige ongevallenverzekering maakt deel uit van het contributiebesluit. Een deel van de leden, zij boven de 70 jaar, is uitgesloten van deze verzekering. Fred Kuipers vindt dat deze verzekering alleen berekend zou moeten worden aan de leden tot 70 jaar. Hij stelt voor om deze verzekering desnoods te laten vervallen. John Schox, erelid: De collectieve ongevallenverzekering betaalt uit bij blijvende invaliditeit of overlijden. Deze verzekering betaalt altijd uit. Ook is een vergoeding voor een decompressiebehandeling opgenomen in deze verzekering. Deze decompressiebehandeling is tegenwoordig ondergebracht in het pakket van de zorgverzekering. John meldt dat tegen extra premie deze verzekering uit te breiden is naar 75 jaar, maar er blijft een leeftijdsgrens bestaan. Koenders, Platax: Heeft problemen met de reisverzekering. Zijn bestuursleden vinden dat dit over hun hoofden heen bepaald is. Voor hem persoonlijk is dit ook geen optie i.v.m. het voordelige verzekeringspakket dat hij heeft. Roy Veldhuizen, Tyros: Vraagt zich af hoe in de begroting meer subsidies opgenomen kunnen zijn terwijl de overheid zo bezuinigd. John Geurts: Er heeft de afgelopen periode een verandering in de subsidiestromen plaatsgevonden. In het verleden werden de subsidies toegekend aan organisaties, nu worden deze toegekend aan activiteiten. De in de begroting opgenomen subsidies zijn reële inschattingen. Wat betreft de collectieve ongevallenverzekering: de mogelijkheden zullen nogmaals bekeken worden. Blijft de vraag of de lasten van een verhoging van de drempel naar 75 jaar collectief gedragen moeten worden of dat het profijtbeginsel van toepassing moet zijn. Stella Maris: Volgens John Schox is er nu een dubbeling in de verzekering: de decompressiebehandeling binnen Nederland is nu ook opgenomen in de zorgverzekering. Dit deel van de premie zou kunnen worden ingezet voor de premieverhoging om ouderen mee te verzekeren. Het contributiebesluit 2012 wordt bij acclamatie geaccordeerd. 6. Entreegelden Het voorstel m.b.t. de entreegelden wordt toegelicht met een filmpje. Daarna wordt nog een toelichting gegeven door Riana Wassing. Deze presentatie is toegevoegd. Fred Kuipers, ASA: vraagt zich af of compensatie wel nodig is. De afgelopen jaren was er een positief resultaat en geen gat in de begroting. Hij mist een derde voorstel. Rob Kool, Gagnan: Nogmaals complimenten aan het bestuur. Dit voorstel kan de groei van de verenigingen bevorderen en toelating van duikers van andere verenigingen makkelijker maken. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de NOB-verenigingen zelf entreegeld kunnen heffen. Arjan van Waardenburg, Dutch Speleonautic Assocation: Het NOB-bestuur denkt blijkbaar dat het voorstel niet gaat werken. Extra contributie inkomsten door ledenaanwas zijn niet terug te vinden. Joost Hooyman, ROV: Verwacht een ledendaling binnen de vereniging. Door de contributieverhoging zullen de slapende leden opzeggen is de verwachting. Hij vraagt Notulen Ledenraadsvergadering

4 aan de NOB om een deel van de kosten op te vangen met bezuinigingen. Hij constateert dat straks een vereniging die eigen entreegeld heft in het nadeel is bij verenigingen die geen entreegeld heffen. Hans Dirkzwager, Reddingsbrigade IJsselstein: Pleit voor het afschaffen van het entreegeld. Rogier Nagelhout, Stella Maris: Twee verenigingen geven in het filmpje aan van het entreegeld af te willen. Zij kunnen dit zelf afschaffen als ze dit zo belangrijk vinden, en de kosten op een andere manier doorberekenen. Het bestuur van Stella Maris is tegen het voorstel. Maastrichtse OWSC: Er wordt nu gediscussieerd over een contributieverhoging van 3,50 euro. Dit is misschien 1/3 van de barbesteding op een clubavond. Het entreegeld wordt als een barrière ervaren. Verreken het verschil met de contributie en niet met de boeken. Als de lespakketten duurder worden gaat ook een groter deel naar de fiscus. Paul Al, Gooisch Duikgenootschap: Vindt dat teruglopende inkomsten door daling van ledenaantallen opgevangen moeten worden met bezuinigingen op de kosten. De stijging van de personeelslasten is onevenredig. Het is belangrijker dat het duiken in Nederland er op vooruit gaat. Jan Groenhof: Heeft uitgerekend dat binnen zijn vereniging het per saldo goedkoper is om het entreegeld te handhaven met 9 nieuwe leden zoals vorig jaar. Met 3,50 per lid contributieverhoging zijn de kosten per jaar hoger. Paula van Steijn-den Dekker, Firedivers: Vindt ook dat de NOB de kosten zou moeten dragen. Arjan de Vries: Als er structureel inkomsten wegvallen ontstaat er wel degelijk een gat in de begroting waarvoor een structurele oplossing moet zijn. De afgelopen jaren zijn er incidentele subsidies binnengehaald door de samenwerking. De subsidies zijn zeker tot en met Daarna zullen er weer wijzigingen in wetgeving zijn. Ditzelfde geldt voor projecten in Zeeland. John Geurts: Het is de vereniging haar goed recht om zelf entreegeld te heffen, de uitvoering hiervan ligt bij de verenigingen. De NOB geeft alleen weer wat de kosten van het NOB-lidmaatschap zijn. Van actieve verwijzing naar ASA vanuit de NOB is geen sprake. Arjan de Vries: De NOB is afhankelijk van hoe de verenigingen dit doorvoeren. De contributieverhoging kan ook stagnerend zijn. Er is voor het komend jaar uitgegaan van geen ledenterugloop maar gelijkblijvend ledenaantal. Er is geen ledenaanwas begroot. Wat betreft de stijging van de bondskosten: als je alleen naar de stijging kijkt lijkt dit zo te zijn. Als je echter kijkt naar de inkomsten zie je een subsidie van op personeel Zeeland, huuropbrengsten en besparing op het delen van de directeur. Daarnaast zijn er nog de besparingen door de samenwerking. Er is een grotere groei van de inkomsten dan stijging van de uitgaven. Joost Hooyman, ROV: vraagt zich af of de verenigingen namens de NOB entreegelden kan blijven innen. Waarom heeft de NOB geen ledengroei berekend in de begroting? John Geurts: Het staat de vereniging vrij om zelf entreegeld te heffen. Dit kan niet namens de NOB als het entreegeld wordt afgeschaft. Er is geen afname van de leden meer begroot. Hopelijk kan later met een toename van de leden gerekend worden. Er is nu in elk geval geen ledenafname begroot. Stella Maris: Het voorstel om het entreegeld af te schaffen komt van enkele verenigingen, het voorstel is in het verleden steeds met overmacht van stemmen afgewezen. Vindt het heffen van entreegeld niet meer dan correct. Ulrich Stoeltje: Met het afschaffen van het entreegeld wordt het eenvoudiger om de kosten naar buiten te verantwoorden. Hr. Westerwoud, LSV: Complimenten aan het bestuur, er ligt nu een duidelijk verhaal van het NOB-bestuur om dit probleem op te lossen, rekening houdend met de bestaande leden door een deel van de kosten bij de boeken te berekenen. Nu iets ondernemen is vooruitlopen op de toekomstige ontwikkelingen. Notulen Ledenraadsvergadering

5 Jan Groenhof: Houdt het dan liever bij het oude. De vereniging wil liever geen leden verliezen. Hij vraagt zich af hoe het ledenaantal bij de poll hoger kan zijn, daar blijkt geen afname van de ledenaantallen uit. In de zaal wordt nog opgemerkt dat een bestaand lid in 13 jaar nogmaals zijn entreegeld betaald. Miramar Drenthe: Verwacht dat de oudere leden door de contributieverhoging van de NOB zich bij de vereniging aan zullen sluiten als donateur en dus weg zullen lopen bij de NOB. Het voorstel wordt door de voorzitter in stemming gebracht. Het stembureau wordt ingericht en bestaat uit Christ Aarts, Koos van Limbeek en Liesbeth van de Pluim. Voor de stemming over de entreegelden wordt stembriefje A gebruikt. Er wordt gestemd met ja, afschaffen of niet afschaffen. In totaal zijn 376 stemmen aanwezig. De uitslag van de stemming: Ongeldig : 5 Ja : 218 Nee : 152 Hiermee zijn de entreegelden afgeschaft. De tweede stemming met stembriefje B, over de wijze van compenseren van de vervallen entreegelden. Er wordt gestemd voor I of II. Ongeldig : 0 Voor I : 208 Voor 2 : 153 Voorstel I is aangenomen. Er wordt gepauzeerd van uur tot uur. John Geurts: Serviceleden betalen momenteel een hogere contributie aan de NOB dan de andere NOB-leden. Het servicelidmaatschap is tot op heden ook weinig succesvol. Riana Wassing licht het voorstel verder toe aan de hand van een presentatie (bijgevoegd). Eric van de Craats, Veiligheidscommissie: Klopt het dat een servicelid geen opleidingen mag volgen en geven? Jelle Wieling: Is het een idee om iemand met een logboeknummer nooit servicelid te maken? John Geurts: Het gaat nu niet over een inhoudelijke discussie over het servicelidmaatschap, er wordt gestemd over de aanpassing van het tarief voor het servicelidmaatschap. Er wordt gestemd door handopsteking. Er zijn 3 onthoudingen en 8 tegenstemmen. De rest van de aanwezigen is voor het voorstel om de contributie van de serviceleden gelijk te trekken met de reguliere NOB-contributie. 7. Collectieve doorlopende reisverzekering Er wordt al langer gezocht naar redenen waardoor de leden langer lid zullen blijven van de NOB. De Belgen moeten b.v. jaarlijks hun brevet verlengen. De Skibond biedt haar leden een verzekering aan waarvoor men lid wordt. Een collectieve reisverzekering zou een middel kunnen zijn. Bij twee Ledenraden per jaar zou het voorstel in een iets rustiger tempo zijn gepresenteerd. Veel afgevaardigden zullen een stemadvies meegekregen hebben. Dit blokkeert wel de discussie. Het voorstel van het bestuur is om het voorstel direct ter stemming te brengen. Voor dit ingrijpende voorstel stelt het bestuur voor om het voorstel aan te nemen als 2/3 voor stemt. Notulen Ledenraadsvergadering

6 René Kiel, Dolfijn: Is er een alternatief voorstel als dit voorstel niet wordt aangenomen? John Geurts: Er is geen alternatief voorstel. Het stembureau wordt ingericht en bestaat uit John Schox, Arthur Palache en Ernest van de Stelt. Stembriefje C wordt gebruikt met Ja (voor de collectieve reisverzekering) en Nee (tegen de collectieve reisverzekering). De uitslag: Ongeldig : 10 Ja : 24 Nee : Herverkiezing bestuursleden Hennie Elshof en Ronald Vreijsen worden bij acclamatie herbenoemd voor hun derde en laatste termijn. 9. Rondvraag en sluiting Op 13 mei vond de opening plaats van het nieuwe clubhuis van duikteam De Oester uit Kampen. Geen van de NOB-bestuursleden kon helaas aanwezig zijn bij deze opening. Duikteam De Oester heeft vrijdag 13 mei een nieuw onderkomen bij zwembad De Steur in gebruik genomen. Twee voormalige leslokalen van een school fungeren als nieuw clubhuis. De burgemeester opende samen met de voorzitter Harm Ijzerman het nieuwe clubhuis. John Geurts feliciteert Duikteam De Oester met het nieuwe clubhuis en overhandigt een NOB-klok voor in het nieuwe clubhuis. Jan Borg, Fireduikers: De Rotterdamse Duikverenigingen vinden dat deze manier van een verzekering aanbieden niet kan. John Geurts: De NOB wil zo goed mogelijk communiceren, deze keer is de communicatie verlopen via een brief, de en de poll op de website. Het bestuur blijft zoeken naar manieren om te communiceren. Joost Hooijman: Vraagt of het inschrijfbureau eerder geopend kan worden zodat op tijd kan worden begonnen met de vergadering. John Geurts: Een groot deel van de rij is veroorzaakt door afgevaardigden die laat binnenkwamen. 2/3 van de aanwezigen had zich niet aangemeld via de website waardoor het inschrijfbureau niet voorbereid was op deze opkomst voor de vergadering. Rob Kool, Gagnan: Constateert dat door bezuinigen het zwembad minder goed schoon gehouden wordt. Andere duikverenigingen zullen daar ook last van hebben. Hij vraagt om ondersteuning van de NOB. Vanuit de zaal wordt nog opgemerkt dat ook de duikers zelf vuil meenemen het zwembad in van hun buitenwaterduiken. Ook is er een vereniging die zelf het zwembad schoonmaakt en daarvoor reductie op de zwembadhuur krijgt. Koen van de Meulen, Argonauta: Wil van het bestuur weten of het bestuur voornemens is om een landelijke promotiecampagne van Onderwaterhockey te ondersteunen. Hans Bakkenes: Meer bekendheid geven aan onderwaterhockey maakt deel uit van het meerjarenbeleidsplan Onderwaterhockey. De eerste stappen zijn gezet met jeugd. De pers wordt uitgenodigd bij het Open NK van 9 tot 16 juli in Dordrecht. Het vergt aandacht om een sport die zich onder water afspeelt op een aantrekkelijke manier zichtbaar te maken. Kortom, er wordt hard aan gewerkt. Hennie Elshof: Meldt je op het bondsbureau met naam vereniging, contactpersoon en welk zwembad het betreft en we zullen kijken op welke manier de NOB hierin iets kan betekenen. Marco Kruize, De Bevers: Vraagt of het mogelijk is bij meerdere leden op één adres maar één te laten bezorgen. Notulen Ledenraadsvergadering

7 De aanwezigen geven aan dat deze mogelijkheid al bestaat. De ledenadministrateur kan dit instellen. René van Buren: Is het mogelijk om het verslag van de vergadering eerder op de website te plaatsen? Dit maakt het gemakkelijker om de eigen besturen over de vergadering te informeren. John Geurts: De presentatie kan snel op de site geplaatst worden, het verslag van de vergadering volgt enige tijd daarna. John sluit om uur de vergadering en dankt allen voor hun komst. Voor de geïnteresseerden is er nog de mogelijkheid om te duiken in de Maarsseveense Plas. 10. Duiken Notulen Ledenraadsvergadering

Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 23 juni 2012 in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem

Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 23 juni 2012 in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 23 juni 2012 in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem Aanwezig bestuur: H. Elshof, bestuurslid J. Geurts, voorzitter R. Vreijsen, penningmeester Afwezig

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 13 november 2010. In het SDMP te Maarsseveen

Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 13 november 2010. In het SDMP te Maarsseveen Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 13 november 2010 In het SDMP te Maarsseveen Aanwezig: H. Bakkenes, bestuurslid M. Bollema, bestuurslid H. Elshof, bestuurslid J. Geurts, voorzitter R. Vreijsen,

Nadere informatie

Jaarverslag van de vereniging Amici sub Aquatici. Over het verenigingsjaar 2013

Jaarverslag van de vereniging Amici sub Aquatici. Over het verenigingsjaar 2013 Jaarverslag van de vereniging Amici sub Aquatici Over het verenigingsjaar 2013 Inhoud Inhoud... 2 Van de Voorzitter... 3 Van de Secretaris... 4 Verenigingsjaar 2013... 4 Verenigingsjaar 2014... 4 Van de

Nadere informatie

Ledenraad 2013. 15 juni 2013 - Papendal

Ledenraad 2013. 15 juni 2013 - Papendal Ledenraad 2013 15 juni 2013 - Papendal Welkom! 1. Opening door Hennie Elshof, vice-voorzitter 2. Mededelingen en presentatie lopende zaken Veiligheid (1) Van reactief naar proactief! Kerntaken Veiligheidscommissie

Nadere informatie

2013 Jaarverslag en financieel verslag 2015 Jaarplan en begroting

2013 Jaarverslag en financieel verslag 2015 Jaarplan en begroting VERBINDING 2013 Jaarverslag en financieel verslag 2015 Jaarplan en begroting Voorwoord Beste duiker, Leuk dat je een kijkje neemt in het jaarverslag en jaarplan van de NOB. Zoals de titel al doet vermoeden

Nadere informatie

25 mei 2015, Ledenraad. Welkom!

25 mei 2015, Ledenraad. Welkom! 25 mei 2015, Ledenraad Welkom! Agenda 1. Opening 2. Mededelingen Verslag vanuit het bestuur Agenda 3. Verslag LR 14-6-2014 4. Jaarverslag 2014 a. Advies Financiële Commissie b. Décharge van het bestuur

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

MAATWERK. 2014 Jaarverslag en financieel verslag. 2016 Jaarplan en begroting

MAATWERK. 2014 Jaarverslag en financieel verslag. 2016 Jaarplan en begroting MAATWERK 2014 Jaarverslag en financieel verslag 2016 Jaarplan en begroting Voorwoord Beste duiker, Leuk dat je een kijkje neemt in het jaarverslag en jaarplan van de NOB. De titel maatwerk laat zien wat

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Het bestuur vindt het van belang dat zo veel mogelijk leden aanwezig zijn. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Het bestuur vindt het van belang dat zo veel mogelijk leden aanwezig zijn. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. ALGEMENE LEDENVERGADERING UWTC DATUM: maandag 29 mei 2017 TIJD: 20.00 uur PLAATS: Clubhuis Europarei AGENDA 4. Verslag ALV van 11 november 2016 5. Jaarverslag 2016 6. Financieel verslag door de penningmeester

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 25 mei 2015 in Grand Hotel ter Duin te Burgh-Haamstede

Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 25 mei 2015 in Grand Hotel ter Duin te Burgh-Haamstede Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 25 mei 2015 in Grand Hotel ter Duin te Burgh-Haamstede Aanwezig bestuur: M. Bollema, bestuurslid J. Dankloff, penningmeester S. Kool, bestuurslid F. van der

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 1 Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 18 november 2015 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden Aanwezige leden

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. "KAPELLE"

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. KAPELLE Secretariaat: Jip en Janneke 29 4421 TG Kapelle tel. 06-24 54 15 60 e-mail: secretaris@vvkapelle.nl V.V. "KAPELLE" Uitnodiging voor het bijwonen van een Buitengewone Ledenvergadering welke gehouden wordt

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur. Aanwezig: Van het bestuur: Marius Buiting, Ton Loeffen. Van de verenigingen: Wim v/d Schoot(Zephyr,

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012

Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012 Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012 Aantal leden aanwezig: 32 (waarvan 9 bestuursleden) Berichten van verhindering : 5 (Yvonne Koks, Arie de Zeeuw, Jan Roberts, Jolanda

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: vrijdag 29 oktober 2010 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 19.30 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN

MR de Tafelronde NOTULEN MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 JUNI 2013 PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Henk Hans, Henk,, Martijn, Agnes, Jeroen, Koen Agenda: Welkom MR gedeelte: Mededelingen Ingekomen post Vaststellen

Nadere informatie

Clustervergadering, cluster 2 veldvoetbal gehouden op woensdag 23 oktober 2013 bij de vereniging FC Dauwendaele te Middelburg

Clustervergadering, cluster 2 veldvoetbal gehouden op woensdag 23 oktober 2013 bij de vereniging FC Dauwendaele te Middelburg Rapportage Clustervergadering, cluster 2 veldvoetbal gehouden op woensdag 23 oktober 2013 bij de vereniging FC Dauwendaele te Middelburg Aanwezig: De verenigingen: Arnemuiden, De Meeuwen, FC Dauwendaele,

Nadere informatie

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Personeelsvereniging EPZ Concept Besprekingsverslag bespreking op : 13 maart 2012 referentie : PV/AJB/V122069 onderwerp : Algemene ledenvergadering 2012 plaats : Bedrijfsrestaurant aanwezig : zie presentielijst

Nadere informatie

Ledenraad 2014. 14-06-2014 Papendal

Ledenraad 2014. 14-06-2014 Papendal Ledenraad 2014 14-06-2014 Papendal 1. Opening Welkom! Vanaf 10.30 uur: ledenraadvergadering Circa 13.00 uur: lunch Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. a Verslag 15 juni 2013 b Presentaties 4. Jaarverslag

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING,

ALGEMENE LEDENVERGADERING, Zaterdag 22 september 2012 Café Sport, Beverwijk AGENDA 1. 12.00 uur: Opening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Mededelingen van het bestuur 4. Ingekomen stukken 5. Behandeling notulen

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015

Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2015 De complete agendastukken zijn na te lezen op http://www.badminton.nl/badminton_nederland/jaarvergadering/ 2015 1 Agenda Jaarvergadering

Nadere informatie

Mini ALV van de Vereniging De Nieuwe School gehouden op 6 juni 2013 in De Nieuwe School te Edam

Mini ALV van de Vereniging De Nieuwe School gehouden op 6 juni 2013 in De Nieuwe School te Edam Mini ALV van de Vereniging De Nieuwe School gehouden op 6 juni 2013 in De Nieuwe School te Edam Aanwezig: Bestuur: Tanja (voorzitter), Joost (penningmeester), Peter, Femke, Pauline (secretaris), Team:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1.

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden vergadering (ALV) van de ACHV die zal worden gehouden op dinsdag 10 maart 2015, in Huize Antonius Kamperfoelieweg 207 Amsterdam. Aanvang 20.00

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING Woensdag 22 april uur Nenijto

ALGEMENE LEDENVERGADERING Woensdag 22 april uur Nenijto ALGEMENE LEDENVERGADERING Woensdag 22 april 2015 20.00 22.00 uur Nenijto 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op de 96 e Algemene Leden vergadering. Allereerst staan wij

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

Aanwezig de heren J. C. Besteman, L.J.M. van Dorst, G.M. Meijer, M. Schieven en mw. F.Y. Terburg-Walker

Aanwezig de heren J. C. Besteman, L.J.M. van Dorst, G.M. Meijer, M. Schieven en mw. F.Y. Terburg-Walker Notulen Algemene Ledenvergadering van de NVvHP 25 juni 2014 gehouden bij de NVvHP, Stationsstraat 79C, 3811 MN Amersfoort. Aanwezig de heren J. C. Besteman, L.J.M. van Dorst, G.M. Meijer, M. Schieven en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode Jeanine Deckers December 2014 Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode 2008 2013 Inleiding De bibliotheekvoorziening in De Zilk bestaat al jarenlang uit een bibliobus met een

Nadere informatie

VvE Croonstaete Mijdrecht

VvE Croonstaete Mijdrecht Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16-06-2017 Aanwezigen: (zie presentielijst) Aanwezige bestuursleden: Voorzitter Kees Bakker Penningmeester Ruud Bakker Technisch bestuurslid Huib Verburg Algemeen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 -

Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 - Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN WONINGCORPORATIES Inhoudsopgave: Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Leden Artikel 3: Contributie,

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

ROOMS KATHOLIEKE SPORT VERENIGING HEEMSTEDE BERKENRODE COMBINATIE

ROOMS KATHOLIEKE SPORT VERENIGING HEEMSTEDE BERKENRODE COMBINATIE ROOMS KATHOLIEKE SPORT VERENIGING HEEMSTEDE BERKENRODE COMBINATIE H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement (HR) van de Voetbalvereniging HBC is een uitwerking van

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Aanwezig Afwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter X A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van toezicht

Nadere informatie

Nieuwe School Algemene Ledenvergadering 13 juni 2013

Nieuwe School Algemene Ledenvergadering 13 juni 2013 Nieuwe School Besteding van de ouderbijdragen Werkelijk Begroot Werkelijk 2011 2011 2010 Kamp / Schoolreis 12.694 12.694 11.500 14.606 Feesten, Kerst, Sinterklaas 2.186 3.353 3.000 2.093 Zwemmen 4.817

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

GRATIS 1.500,- annuleringsdekking. Schox onderwatersporten reisverzekering VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

GRATIS 1.500,- annuleringsdekking. Schox onderwatersporten reisverzekering  VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN GRATIS 1.500,- annuleringsdekking Schox onderwatersporten reisverzekering www.zichtadviseurs.nl/schox VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Waar ook ter wereld, hoe vaak u ook op reis gaat, u bent

Nadere informatie

NOTULEN UNIERAAD 6 JUNI 2015

NOTULEN UNIERAAD 6 JUNI 2015 NOTULEN UNIERAAD 6 JUNI 2015 Locatie: Aanvang: Papendal 10.30 uur 1. INFORMEREN 1.a. Opening De directeur van de NTFU heet iedereen van harte welkom. Er stonden twee vergadering uitgeschreven, omdat wij

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering november 2014 Geachte leden, Namens het bestuur van svdio nodig ik jullie uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 december 2014 om 20.30 uur in Grand Café Rest. De Burgemeester op de Markt,

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

GRATIS 1.500,- annuleringsdekking. Schox onderwatersporten reisverzekering VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

GRATIS 1.500,- annuleringsdekking. Schox onderwatersporten reisverzekering  VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN GRATIS 1.500,- annuleringsdekking Schox onderwatersporten reisverzekering www.zichtadviseurs.nl/schox VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Waar ook ter wereld, hoe vaak u ook op reis gaat, u bent

Nadere informatie