SCHOOLREGLEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLREGLEMENT"

Transcriptie

1 SCHOOLREGLEMENT

2 2

3 WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste Ouders Het verheugt ons dat je voor het onderwijs en de opvoeding van jouw kind een beroep doet op onze school. Het directieteam, opvoedend personeel en de leraars zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die jouw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met je te kunnen samenwerken en willen je nu reeds danken voor het vertrouwen dat je in onze school stelt. Als ouder draag je echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van jouw kind. Wij hopen dan ook dat je jouw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven. Wij zullen de rechten van jouw minderjarig kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen. Terecht verwacht je van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding. Dag nieuwe leerling Hartelijk welkom, nu je vandaag de eerste stap in het Don Boscocollege te Hechtel zet! Voortaan ben je leerling van onze school. Ben je ingeschreven in het eerste leerjaar, dan is de lagere school nu voorgoed voorbij en zal je je samen met je nieuwe klasgenoten moeten aanpassen aan een andere leefwereld, met nieuwe gewoontes en verplichtingen. Dat die aanpassing niet altijd even vlot verloopt voor iedereen, weten je leraars gelukkig ook! Zij trachten je daarom zo goed mogelijk te begeleiden. Heb je reeds elders één of meer jaren secundair onderwijs achter de rug? Kom je nu naar onze school, omdat onze studierichtingen meer in de lijn van jouw verwachtingen liggen? Ook jou heten we hartelijk welkom en we hopen dat je met goede moed bij ons begint. Welkom goede oude bekende We heten ook jou van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat je de nieuwe medeleerlingen mee op weg wil helpen. Samen met alle leraars wensen wij alle leerlingen veel enthousiasme en succes toe bij deze nieuwe start. de directie Brigitte DALEMANS directeur Pieter DESTOOP adjunct-directeur 3

4 Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU... 3 Beste Ouders... 3 Dag nieuwe leerling... 3 Welkom goede oude bekende... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 8 Pedagogisch project... 8 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 9 Onze school kiest om goed samen te werken met de ouders... 9 Aanwezig zijn op school en op tijd komen... 9 Afzonderlijke begeleiding van de leerlingen Nederlands als onderwijstaal DEEL II HET REGLEMENT INSCHRIJVINGEN EN TOELATINGEN ONZE SCHOOL Lesspreiding (dagindeling), vakantie- en verlofregeling Communicatie op school Schoolwebsite Facebookpagina van de school Oudercontacten Smartschool voor leerlingen en ouders Schoolagenda Een persoonlijk gesprek Beleid inzake extra-murosactiviteiten Schoolrekening Wat vind je terug in de bijdrageregeling? Hoe wordt de schoolrekening betaald? Wat als je ouders het moeilijk hebben om te betalen? Wat als je ouders weigeren te betalen? Reclame en sponsoring op school STUDIEREGLEMENT Afwezigheid Je bent ziek Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte? Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet? Wanneer lever je een medisch attest in? Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte? Wat is tijdelijk onderwijs aan huis? Wat is synchroon internetonderwijs? Je moet naar een begrafenis of huwelijk Je bent (top)sporter Je hebt een topkunstenstatuut Je bent zwanger Je bent afwezig om één van de volgende redenen: Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, toetsen, klasoefeningen of taken? Spijbelen kan niet Wat als je afwezig bent tijdens studiereizen, sportdag en bezinningsdagen? Te laat op school

5 3.2 Persoonlijke documenten Schoolagenda Notitieschriften Persoonlijk werk Rapport(en) Zorg voor persoonlijke documenten Taalscreening op onze school Begeleiding bij je studies Avondstudie Inhaalles De klassenleraar De begeleidende klassenraad Een aangepast lesprogramma Bij specifieke onderwijsbehoeften Bij ziekte of een ongeval Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden De evaluatie Het evaluatiesysteem Het dagelijks werk De grote toetsen De beoordeling Fraude Meedelen van de resultaten Rapport Informatievergaderingen Oudercontacten De deliberatie op het einde van het schooljaar Hoe werkt een delibererende klassenraad? Mogelijke beslissingen Het advies van de delibererende klassenraad Betwisten van de beslissing van de delibererende klassenraad LEEFREGELS, AFSPRAKEN, ORDE EN TUCHT Praktische afspraken en leefregels op school Inspraak Kledij Persoonlijke bezittingen Netheid en orde Speeltijden Respect, beleefdheid en christelijke waarden (Cyber-)pesten en geweld Seksueel grensoverschrijdend gedrag Veiligheid op school Verkeersveiligheid Privacy Welke informatie houden we over je bij? Wat als je van school verandert? Publicatie van beeldopnamen (foto s, filmpjes ) Bewakingscamera s Doorzoeken van lockers

6 4.3 Gezondheid Preventiebeleid rond drugs Rookverbod Eerste hulp en het gebruik van geneesmiddelen op school Eerste hulp Geneesmiddelen op school Je wordt ziek op school Toezien op het gebruik van geneesmiddelen Medische handelingen Orde- en tuchtreglement Begeleidende maatregelen Ordemaatregelen Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen? Welke ordemaatregelen zijn er? Tuchtmaatregelen Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen? Welke tuchtmaatregelen zijn er? Wie kan een tuchtmaatregel opleggen? Hoe verloopt een tuchtprocedure? Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel? Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure Wat is een preventieve schorsing? Wat is een herstelgericht groepsoverleg? Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel Klachtenregeling DEEL III INFORMATIE WIE IS WIE Het schoolbestuur Scholengemeenschap Directeur Adjunct-directeur Graadcoördinatoren Onderwijzend personeel Ondersteunend personeel Klassenraad Oudervereniging Schoolraad Leerlingenraad Beroepscommissie Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) Opdracht Het CLB-team dat de school begeleidt Openingsuren van het centrum: STUDIEAANBOD JAARKALENDER JOUW ADMINISTRATIEF DOSSIER BIJ WIE KAN JE ALS LEERLING TERECHT ALS JE HET MOEILIJK HEBT? Het gaat over jou Geen geheimen Discretieplicht

7 5.2.2 Beroepsgeheim Een dossier Het kernteam leerlingenbegeleiding Je leraren SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES WAARVOOR BEN JE VERZEKERD? Burgerlijke aansprakelijkheid Lichamelijke ongevallen Rechtsbijstand ZET JE IN VOOR DE SCHOOL ALS VRIJWILLIGER De organisatie Vergoeding Geheimhoudingsplicht KENNISNAME EN AKKOORD

8 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad. Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig. Zodra je 18 jaar wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over je ouders spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over de directeur of zijn afgevaardigde. Het kan dan gaan over een ander lid van het directieteam, een graadcoördinator DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING Pedagogisch project Als katholieke school willen we jongeren helpen op te groeien tot christelijke volwassenen, dit wil zeggen tot persoonlijkheden met een evenwichtig geloofs-, verstands- en gevoelsleven: die bekwaam zijn om na grondige informatie, vanuit verantwoorde motieven te kiezen, te beslissen, te handelen; die bekwaam zijn tot dienstverlening aan de maatschappij, niet door zich aan de maatschappij aan te passen, maar wel door actief bij te dragen tot een gunstige maatschappelijke verandering, gedragen door een christelijke overtuiging. Onze school wil mensen vormen die in onze samenleving gestalte durven geven aan hun christen-zijn, die in dialoog kunnen treden en kunnen samenwerken met personen en groepen met een andere levensbeschouwing. Je schrijft je in in een Don Boscoschool. Het is een school met een eigen opvoedingsproject 'Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot'. In dit project staat omschreven hoe deze school naar jou kijkt, wat ze met jou wil bereiken en hoe ze dat wil bereiken. Het vormt de leidraad van wat je van de school mag verwachten en wat zij van jou verwacht. Om je studies verder te zetten heb je een Don Boscoschool gekozen. Je staat er als leerling centraal en dat met je hele persoon. Je moet hier niet alleen leren en vaardigheden verwerven, maar je wordt erkend en benaderd in alles wat je bent: je sportieve mogelijkheden, je gevoelens, je relaties, je geloof Je directie, je leerkrachten en het ondersteunend personeel gaan ook met je om in een typische stijl van Don Bosco. Zij zijn graag bij je en zullen niet alleen tijdens de les, maar ook tijdens de ontspanning met jou het schoolleven vorm geven. Zij zullen misschien voor en met jou vakantieactiviteiten plannen of parascolaire initiatieven nemen. Door dat alles heen tonen zij je dat je geluk hen ter harte gaat. Van 8

9 jou verwachten zij dat je openstaat voor deze activiteiten en deze stijl. Van jou verwachten zij ook dat je die klassfeer helpt opbouwen en dat je die sfeer helpt bevorderen door niet afzijdig te blijven. Je leerkrachten weten ook dat er regels moeten zijn om je schoolleven te ordenen, voor jou en je vrienden. Zonder wordt het een warboel. Zij zullen bepaalde afspraken maken i.v.m. studie en ontspanning. Van jou verwachten ze dat je deze regels respecteert. Een Don Boscoschool is niet alleen een school voor leerlingen, ze is ook een school van leerlingen. Je leerkrachten geven je kansen om je school, met alles erop en eraan, mee uit te bouwen. Zij verwachten dat je via de daartoe aanwezige kanalen en via je eigen inbreng je verantwoordelijkheid in dit proces opneemt en constructief meewerkt waar dat mogelijk is. Een Don Boscoschool is tevens een katholieke school. Net zoals je leerkrachten mag je op het vlak van geloof je eigen overtuiging hebben. Je mag die ook in respect voor anderen ter sprake brengen. Graag zou de Don Boscoschool je de basis, waarden en principes van het geloof leren kennen opdat ook jij daarin gelukkig zou kunnen zijn. Maar zeker verwacht de school van jou dat je met respect luistert naar het gelovige gebeuren, daar zoveel mogelijk aan deelneemt en je daartegen niet verzet. Jouw openheid en respect roepen ook het respect van je leerkrachten voor je eigen overtuiging op. De integrale tekst van de opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs is beschikbaar op de website van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs ( onder Wat doen we? ) of is te bekomen bij de directeur. Het opvoedingsproject is de fundamentele basis voor verstandhouding tussen school, ouders en leerlingen en dient als dusdanig gelezen, aanvaard en ondertekend te worden. Engagementsverklaring tussen school en ouders Ouders verwachten veel van de school voor de opleiding en de opvoeding van de kinderen. Onze school spant zich hier elke dag voor in, maar verwacht ook de medewerking van de ouders. Daarom zijn goede afspraken tussen de school en de ouders nodig. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Onze school kiest om goed samen te werken met de ouders We doen dat omdat we samen werken aan de opvoeding van je zoon/dochter. Het is goed dat je weet hoe de school werkt. Daarom willen we goede en duidelijke afspraken met jou maken. We willen je geregeld laten weten hoe je zoon/dochter op school werkt. Daartoe zijn er momenten om met de leraren over je zoon/dochter te praten. Bij het begin van het schooljaar krijg je de data waarop deze oudercontacten doorgaan. Voor elk oudercontact kan je intekenen met behulp van de module oudercontact via de co-account, gekoppeld aan de smartschoolaccount van jouw zoon/dochter. We verwachten dat je als ouder samen met de school werkt aan de opvoeding van je zoon/dochter. Als je vragen of zorgen hebt over het werk van je zoon/dochter op school, kan je altijd met ons contact opnemen. We zullen er dan met jou over praten. Aanwezig zijn op school en op tijd komen Het is nodig dat je zoon/dochter elke dag op school aanwezig is. Er is immers de wet op de leerplicht. We verwachten dat hij/zij aanwezig is in alle lessen en activiteiten van zijn/haar leerjaar. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enz. zijn normale schooldagen, ook als ze langer dan één dag duren. Je 9

10 zoon/dochter krijgt er de kans om bij te leren. Dit betekent dan ook dat hij/zij hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat je zoon/dochter elke schooldag op tijd op school aanwezig is. Als hij/zij te laat komt, kan de school maatregelen treffen. Het kan altijd gebeuren dat je zoon/dochter niet kan deelnemen aan alle lessen of activiteiten of dat hij/zij te laat komt. Wat je dan moet doen, staat in het schoolreglement onder punt 3.1. Om recht te hebben op een schooltoelage, mag de leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald. Wij verwachten dat je erop let dat je zoon/dochter dagelijks op school is, deelneemt aan activiteiten van de school en ook altijd op tijd aanwezig is. Voor jongeren is leren en naar school gaan soms lastig en minder leuk. Zomaar wegblijven uit de school kan niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het VCLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien je medewerking als je zoon/dochter hierbij moet begeleid worden. Een leerling kan zo dikwijls zonder reden uit de school wegblijven dat het een probleem wordt. De school speelt het dossier dan door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming. Indien jij of je zoon/dochter niet meewerkt aan de inspanningen van de school om je zoon/dochter te begeleiden, kan de directeur beslissen je zoon/dochter te straffen. Verder kan de school ook beslissen je zoon/dochter uit te schrijven, b.v. omdat hij/zij afwezig blijft zonder reden of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar hij/zij verblijft. Afzonderlijke begeleiding van de leerlingen Onze school voert een zorgbeleid op drie domeinen: socio-emotionele begeleiding, studiebegeleiding en studieloopbaanbegeleiding. Dit betekent dat we volgen hoe je zoon/dochter op school werkt en leeft (leerlingvolgsysteem). We begeleiden je zoon/dochter persoonlijk als het nodig is. Om dat zo goed mogelijk te doen, streven we naar een constructieve samenwerking met jullie als ouders. Nederlands als onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Je keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat je jouw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Wanneer jouw kind enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren is het voor de school een onmogelijke opgave jouw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen. Wij verwachten daarnaast ook dat je instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist. 10

11 DEEL II HET REGLEMENT 1 INSCHRIJVINGEN EN TOELATINGEN Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel: wanneer je zelf onze school verlaat, wanneer je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd. Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van elk schooljaar te bevestigen of je ook het volgende schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting. Meer informatie hierover vind je in deel III. We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je vóór de start van het schooljaar al 25 jaar bent geworden. De enige uitzondering hierop is als je vorig schooljaar al in het secundair onderwijs was ingeschreven. In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting vóór een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt. 2 ONZE SCHOOL 2.1 Lesspreiding (dagindeling), vakantie- en verlofregeling Een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar vind je in de vakantieeditie van de Don Boscokrant, die elke leerling ontvangt in augustus. In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de normale dagindeling. 2.2 Communicatie op school Onze school hecht veel belang aan goede communicatie tussen ouders, leerlingen, leerkrachten, coördinatoren, ondersteunend personeel en directie. Deze communicatie kan rechtstreeks, via een persoonlijk gesprek, gebeuren. De school beschikt ook over een aantal andere kanalen waarlangs gecommuniceerd kan worden Schoolwebsite De schoolwebsite is een informatiebron voor iedereen die betrokken is bij het schoolgebeuren. Je vindt hier o.a. het schoolreglement, het studieaanbod, de jaarkalender en andere schoolgebonden links Facebookpagina van de school De Facebookpagina van de school informeert heel frequent over actuele gebeurtenissen en andere onderwerpen waarbij leerlingen en personeelsleden zich engageren. 11

12 2.2.3 Oudercontacten Op geregelde tijdstippen in het schooljaar worden oudercontacten georganiseerd met de klassenler(a)ar(en) en/of één of meerdere vakleerkracht(en). Het overzicht van alle oudercontacten vind je in de vakantie-editie van de Don Boscokrant Smartschool voor leerlingen en ouders Smartschool is het digitale schoolplatform. Elke leerling krijgt bij aanvang van het schooljaar een persoonlijke smartschoolaccount. Het gebruik ervan mag enkel van schoolse en educatieve aard zijn. Smartschool is een leerinstrument waarbij we verwachten dat leerlingen meermaals per week de account controleren op nieuwe berichten en/of info. Alle ouders beschikken over een co-account en ontvangen op deze manier allerlei info met betrekking tot het leren en leven op school. Via dit digitale platform worden ook alle brieven, meegegeven aan zoon/dochter, ter beschikking gesteld Schoolagenda Leerlingen beschikken over een schoolagenda. Via deze agenda kunnen ouders en personeelsleden met elkaar communiceren Een persoonlijk gesprek Een persoonlijk gesprek met een personeelslid is steeds mogelijk. Dit kan eenvoudig via de telefoon, of via een persoonlijk onderhoud na afspraak. Het algemeen telefoonnummer van de school en meerdere rechtstreekse nummers zijn te vinden in de schoolagenda en in de vakantiekrant. 2.3 Beleid inzake extra-murosactiviteiten Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Bezinningsdagen, sportdag, dagen waarop studiereizen, culturele activiteiten en buitenschoolse activiteiten e.d. vallen, worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. In geval van de sportdag, waarbij voorzien werd dat je je verplaatst met de fiets, is dit fietsen een sportactiviteit en dus een wezenlijk onderdeel van de sportdag. Daarom is het niet toegestaan om je die dag te verplaatsen met een gemotoriseerd voertuig (auto, moto). Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school. Het kan altijd gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat je te laat komt. In het volgend punt kan je lezen wanneer je gewettigd afwezig kan zijn. De kosten van de extra-murosactiviteiten worden meegedeeld in de vakantiekrant. 2.4 Schoolrekening Wat vind je terug in de bijdrageregeling? Zoals je weet zijn de financiële middelen die de school als werkingstoelage ontvangt, helemaal niet toereikend. Daarom moet de school een bijdrage van de ouders vragen. De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 12

13 Er zijn uitgaven die jij of je ouders zeker moeten doen. Bepaalde van deze uitgaven moet je betalen aan de school omdat de school ze als enige aanbiedt. Andere zaken moet je niet op school kopen, maar ze moeten wel voldoen aan de juiste voorwaarden. Er kunnen bijkomende dingen zijn die je op facultatieve manier kan aanschaffen via de school, of bepaalde activiteiten waaraan je op vrije basis kan deelnemen. In de Don Boscokrant van augustus ontvang je een lijst met de bijdragen die van jou of je ouders kunnen gevraagd worden. De volledige bijdragelijst ligt ter inzage op het secretariaat. Indien je afwezig bent tijdens de sportdag, bezinningsdagen, studiereizen, culturele activiteiten en andere extra-murosactiviteiten, worden de kosten aangerekend, ten bedrage van de niet recupereerbare uitgaven zoals busvervoer, gidsen, toneelvoorstellingen, toegang, verblijfplaats Hoe wordt de schoolrekening betaald? Bij het begin van het schooljaar ontvang je een factuur voor de huur en aankoop van handboeken en cursussen. In november volgt een tweede factuur met de aanrekening van de andere kosten. In de maand mei volgt de eindafrekening voor het schooljaar. Voor sommige posten vermeldt deze bijdragelijst de vaste (eenheids)prijs; voor andere posten geeft hij enkel richtprijzen, gebaseerd op prijzen van het vorige jaar. Er zijn uiteraard prijsschommelingen mogelijk waarvoor het schoolbestuur niet verantwoordelijk is. De school bezorgt aan je ouders per schooljaar een schoolrekening. We verwachten dat deze rekening tijdig binnen 3 weken na verzending (poststempel) en volledig wordt betaald. Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als je ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we hen allebei een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang de rekening niet volledig is betaald, blijven je beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben Wat als je ouders het moeilijk hebben om te betalen? Indien je ouders het moeilijk hebben om de schoolrekening te betalen, kunnen zij contact opnemen met de directeur. We gaan discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken over een aangepaste manier van betalen Wat als je ouders weigeren te betalen? Als we vaststellen dat je ouders weigeren de schoolrekening te betalen, zullen we het gesprek met hen aangaan. Zorgt dat niet voor een oplossing, dan de school overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we een intrestvoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet betaald is. Dat is maximaal de wettelijke intrestvoet. Bij verdere weigering van betaling zal een incassobureau ingeschakeld worden. 2.5 Reclame en sponsoring op school Op school mag je geen handeltjes opzetten. Je mag niets verkopen of kopen voor eigenbelang. Je vraagt toestemming aan de directie om reclame te maken voor iets buiten de school. Je vraagt steeds toestemming om posters of andere papieren uit te hangen of te verspreiden. 13

14 3 STUDIEREGLEMENT 3.1 Afwezigheid Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan de buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Dat staat ook zo in de engagementsverklaring in deel I die je ouders ondertekend hebben. Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten tot en met Je ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In alle andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie daarover vind je in punt Een overzicht vind je ook in de schoolagenda Je bent ziek Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte? Een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar. Deze briefjes vind je in de schoolagenda. Een medisch attest is nodig: zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn; wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring; als je tijdens de week onmiddellijk vóór of na een schoolvakantie ziek bent (allerheiligenvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie); als je tijdens de proefwerken wegens ziekte afwezig bent Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet? In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig: uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft dixit de patiënt ); de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid; begin- of einddatum zijn vervalst; het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft, bv. de ziekte van één van je ouders, hulp in het huishouden... We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen Wanneer lever je een medisch attest in? Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt. Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders. 14

15 Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte? Als je wegens ziekte, handicap of ongeval niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen, dan moet je aan je arts vragen om een medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school. Op die manier kan de leraar lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in de lessen. Als je door ziekte, ongeval of handicap helemaal geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te geven. Dat wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch). Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal de vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht Wat is tijdelijk onderwijs aan huis? Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen op school kan volgen, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dat betekent dat je elke week 4 uur thuis les krijgt. De directeur of de klassenraad beslissen, in overleg met je ouders, welke vakken je tijdens die uren krijgt. TOAH is gratis. Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je aan deze voorwaarden voldoet: je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest. Als je na een periode van TOAH binnen 3 maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, valt deze voorwaarde weg; je verblijft op 10 km of minder van de school; je ouders bezorgen een schriftelijke aanvraag aan de directeur samen met een medisch attest waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar wel les kan krijgen. Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. We starten met TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen Wat is synchroon internetonderwijs? Als je door ziekte of ongeval tijdelijk niet de lessen kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon internetonderwijs via Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directie. We zullen je ook op deze optie wijzen wanneer je aan de voorwaarden voldoet Je moet naar een begrafenis of huwelijk Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij jou thuis inwoonde. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een doodsbericht of een huwelijksaankondiging Je bent (top)sporter Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen. 15

16 3.1.4 Je hebt een topkunstenstatuut Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline Je bent zwanger Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof. Dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens de afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs (zie punt en ) Je bent afwezig om één van de volgende redenen: je moet voor een rechtbank verschijnen; de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; op dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; je bent preventief geschorst; je bent tijdelijk of definitief uitgesloten; je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan activiteiten van de Vlaamse Scholierenkoepel; om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dat wel vooraf schriftelijk melden. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies: Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox Kerst- of Paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest): Kerstfeest (2 dagen), Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag); op de momenten waarop de delibererende klassenraden samenkomen mag je afwezig zijn. De school voorziet dan wel opvang. Je zal hierover worden geïnformeerd en bent verplicht op voorhand te kennen te geven dat je wenst opgevangen te worden Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten ). Daarvoor moet je je ruim op voorhand wenden tot de adjunct-directeur. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je ouders) Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, toetsen, klasoefeningen of taken? Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Als je gewettigd afwezig was bij één of meer proefwerken, beslist de directeur of zijn afgevaardigde of je de gemiste proefwerken moet inhalen. Hij beslist dan ook hoe en wanneer dat zal gebeuren. We brengen in dat geval je ouders op de hoogte. 16

17 3.1.9 Spijbelen kan niet Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een minder leuke opdracht. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Als er moeilijkheden zijn, willen wij je samen met het CLB er weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve instelling. Als je te veel spijbelt, zullen we het ministerie van onderwijs op de hoogte brengen. Als je niet meewerkt, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je blijft spijbelen of wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent Wat als je afwezig bent tijdens studiereizen, sportdag en bezinningsdagen? Zoals vermeld in 3.1 ben je verplicht om deel te nemen aan lesvervangende activiteiten (bezinningsdagen, sportdag, studiereizen ). In de mate dat de school reeds onkosten gemaakt heeft die niet te recupereren zijn (busvervoer, gidsen, toegang, verblijf ) zullen deze aangerekend worden. Een medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding kan je niet gebruiken om jouw afwezigheid op de sportdag te verantwoorden. Indien je om medische redenen niet kan deelnemen aan de activiteiten van de sportdag, krijg je een alternatief programma aangeboden op school Te laat op school Je begrijpt dat wie te laat in de les komt het klasgebeuren stoort. Vertrek dus op tijd. Als je met de fiets komt, moet je bij het eerste belsignaal op de speelplaats zijn. Wie te laat komt, gaat met zijn schoolagenda naar het secretariaat. In deze agenda worden de datum en de reden van dit "te laat komen" genoteerd. Je laat dit tekenen door je ouders. In de klas leg je je schoolagenda voor aan de leraar die er lesgeeft. 3.2 Persoonlijke documenten Schoolagenda Iedere les vul je, op aanwijzing van de leraar, je schoolagenda ordelijk en in één kleur in: het lesonderwerp, eventueel de huistaak, met onderwerp en aard van de oefening. Na een afwezigheid werk je de agenda onmiddellijk bij. Op de kaft breng je geen stickers of graffiti aan. Je bewaart geen onnodige dingen in je agenda. Iedere week wordt je agenda door één van je ouders ondertekend Notitieschriften Elke leraar zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit dient te gebeuren. Zorg ervoor dat je je notitieschrift steeds nauwgezet en volledig invult, ook nadat je afwezig bent geweest Persoonlijk werk Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Na één dag of enkele dagen afwezigheid wordt in principe elke huistaak bijgewerkt. Bij een langere gemotiveerde afwezigheid wordt een aangepaste regeling afgesproken met de coördinator. 17

18 3.2.4 Rapport(en) De leerlingen ontvangen meermaals een rapport dagelijks werk en groot rapport. De data worden je meegedeeld bij het begin van het schooljaar. De eerstvolgende schooldag moet dit rapport ondertekend terug ingeleverd worden. Voor de rapportering wordt de module skore van smartschool gebruikt. Via de (co-)account kan je als leerling en ouder op elk moment het rapport en de afgenomen evaluaties opvolgen Zorg voor persoonlijke documenten. Je bent als leerling verantwoordelijk voor je officiële documenten als agenda's, taken, toetsen, notities. Je toetsen- en documentenmap heb je elke lesdag bij je. Ze kunnen op elk moment worden opgevraagd. Je school moet die ter beschikking stellen van officiële instanties. De erkenning van diploma's kan hiervan afhankelijk zijn. Daarom verwachten wij dat je met grote zorg deze documenten maakt en beheert tot 14 maanden na het verlaten van de school. Indien je je jaar moet overdoen, ben je verplicht om je notities (en eventueel nog taken en toetsen, die je in je bezit hebt) af te geven op de eerste schooldag van september. 3.3 Taalscreening op onze school Bij elke leerling die voor het eerst in het voltijds gewoon secundair onderwijs instroomt, wordt het niveau van de onderwijstaal gescreend. Deze screening gebeurt normaal in de maand september. Het resultaat van de screening kan dan leiden tot een aangepast begeleidingsvoorstel, uitgesproken door de klassenraad. Een aangepaste begeleiding of extra ondersteuning kan in de vorm van traditionele remediëring, maar ook in de vorm van een flexibel traject of inhaallessen. 3.4 Begeleiding bij je studies Avondstudie Er is een avondstudie voorzien op maandag, dinsdag en donderdag. Je kan hiervoor inschrijven bij het begin van het schooljaar. Indien je ingeschreven bent, moet je ook telkens aanwezig zijn. Indien je niet aanwezig kan zijn, geef je vooraf een briefje van je ouders af. Indien je lang moet wachten op de autobus, moet je in de busstudie blijven. De concrete regeling daarvoor wordt meegedeeld wanneer de juiste uurregeling van de bussen bekend zijn Inhaalles Leerlingen van de eerste graad kunnen onmiddellijk na de lessen op bepaalde dagen een inhaalles volgen voor de vakken Frans, Nederlands en wiskunde. De leraar noteert vooraf in je agenda dat je in de inhaalles wordt verwacht. Deze notitie laat je ondertekenen door je ouders. Deze mogelijkheid bestaat ook voor de leerlingen van de tweede graad, voor de vakken Frans en wiskunde De klassenleraar De taak van klassenleraar wordt door één of twee van je leerkrachten opgenomen. Bij die leraar kan je, in de loop van het schooljaar, altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten. Een klassenleraar volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij. Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas. 18

19 3.4.4 De begeleidende klassenraad Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding. Om het contact met en de samenwerking tussen je vakleraars te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een "begeleidende" klassenraad samen. Tijdens deze vergadering krijgt en geeft je klassenleraar ruime informatie of toelichting over elke leerling van zijn klas. Door bespreking van de studieresultaten zoekt men naar een passende, individuele begeleiding en kan door de klassenleraar of door een vakleraar een begeleidingsplan worden afgesproken. In het rapport of de agenda wordt het resultaat van de bespreking, evenals het geformuleerde advies aan je ouders opgenomen. Dit moet je laten ondertekenen door je ouders. Je hebt het al begrepen, het hoofddoel van deze "begeleidende" klassenraad is: je leer- en leefhouding te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden Een aangepast lesprogramma Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen Bij specifieke onderwijsbehoeften Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan dan bv. gaan om extra hulpmiddelen (bv. dyslexiesoftware), om aangepaste doelstellingen, een spreiding van het lesprogramma... We werken hiervoor samen met het CLB Bij ziekte of een ongeval Als je wegens ziekte of een ongeval één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen. In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil behalen (= een bijkomende kwalificatie) kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te kennen. Dat kan enkel op voorwaarde dat je de vakken of leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al over een studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs beschikt. De klassenraad beslist of je in dat geval minder lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet volgen. 19

20 Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. In principe kan er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je tijdens de vrijgekomen uren extra Nederlands krijgt. Een aangepast lesprogramma kan enkel in de volgende gevallen: wanneer je hoogbegaafd bent en dat is vastgesteld of bevestigd door het CLB; wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je verandert van studierichting of de overgang maakt vanuit het buitenland of het Franstalig onderwijs; wanneer je als ex-okan-leerling een tijdelijke achterstand voor één of meer vakken moet wegwerken De evaluatie We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop de school je prestaties evalueert en hoe ze die informatie doorspeelt aan je ouders Het evaluatiesysteem Het dagelijks werk Dit omvat de beoordeling van je klasoefening en je persoonlijk werk, de resultaten van je overhoringen, je leerhouding, je inzet in de les, je medewerking aan opdrachten, groepswerk, e.d. Deze evaluatie verstrekt aan de leraar informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en ontwikkeling. Al kan je bij de planning van taken en overhoringen worden betrokken, toch kan de leraar onaangekondigd in elke les leerstofonderdelen uit de vorige les individueel of klassikaal overhoren De grote toetsen De bedoeling hiervan is na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kan verwerken. Ze worden gegroepeerd op het einde van iedere periode. De school zelf bepaalt het aantal en de periodes. De school behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken. Naast de rapportering voor dagelijks werk en grote toetsen kunnen vormen van permanente en/of gespreide evaluatie opgenomen worden in de globale evaluatie. Voor de studierichtingen Handel en Techniek-Wetenschappen maakt de geïntegreerde proef een zeer belangrijk onderdeel uit van de evaluatie. Voor de derde graad ASO worden er voor de werkcolleges attitudebeoordelingen opgenomen in de evaluatie. In zeer uitzonderlijke gevallen (bv. na langdurige ziekte of bij gewettigde afwezigheid tijdens proefwerken) kan de delibererende klassenraad eind juni over onvolledige en/of niet eenduidige gegevens beschikken. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen op het einde van de zomervakantie en pas dan een beslissing nemen. Je wordt hiervan via het eindrapport of per brief verwittigd. Leerlingen kunnen om ernstige redenen toestemming krijgen van de directeur of zijn afgevaardigde om op een andere manier dan op de voorgeschreven manier overhoord te worden. Dit kan voortvloeien uit een begeleidingsplan (in samenspraak met de begeleidende klassenraad) of uit een uitzonderlijke individuele situatie. 20

21 De beoordeling Bij de globale beoordeling steunen we op het resultaat van ieder vak en van iedere leerperiode. Elk vak wordt beoordeeld op 100 punten, met in principe een beoordeling op 40 punten voor dagelijks werk. Moet het gezegd dat wij in onze school gesteld zijn op eerlijkheid, ook gedurende de toetsen? Spieken is oneerlijk ten opzichte van anderen en geeft je trouwens ook een verkeerd zelfbeeld. Wanneer een personeelslid van de school je betrapt op een onregelmatigheid, treft hij een ordemaatregel die alleen tot doel heeft een verder normaal verloop van de proefwerken mogelijk te maken. Enkel de klassenraad oordeelt over de vastgestelde onregelmatigheid Fraude Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten... Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven. Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan tot gevolg hebben dat de bewuste proef nietig wordt verklaard. De nietigverklaring heeft tot gevolg dat je geen cijfer krijgt voor het proefwerk, maar wel aan X-aanduiding op het rapport. Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten. Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is het mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma s zal moeten teruggeven. Dat zullen we enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen Meedelen van de resultaten We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten. Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en proeven die je hebt afgelegd. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op derden Rapport Het is een schriftelijk verslag van je dagelijks werk en je toetsresultaten. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school te volgen. De klassenleraar overhandigt je dit rapport op de data die vermeld staan in de jaarkalender. Elk rapport laat je door je ouders ondertekenen. Je bezorgt het de eerstvolgende schooldag terug aan je klassenleraar die verantwoordelijk is voor het tussentijds bewaren ervan. Voor de rapportering wordt de module skore van smartschool gebruikt. Via de (co-)account kan je als leerling en ouder op elk moment het rapport en de afgenomen evaluaties opvolgen. 21

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU 1 Beste Ouders Het verheugt ons dat je voor het onderwijs en de opvoeding van jouw kind een beroep doet op onze school. Het directieteam,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht. SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO Stationsstraat 89 3150 Haacht Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.be SCHOOLJAAR 2014-2015 1 INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL...

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2019-2020 Molenbergstraat 25 011/88 17 55 3400 Landen bovenbouw@kolanden.be Inhoudsopgave Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 0 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 Deel II: Reglement... 8 1 Inschrijving... 8 1.1 Eerste

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw Schoolreglement 2015-2016 Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 5 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 1.1.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 4 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 Deel II: Reglement... 9 1 Inschrijving... 9 1.1 Eerste

Nadere informatie

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU 3 INLEIDING 4 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 4 1 WAT BEOGEN WIJ? 4 2 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 5 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 BPT klusjes 1 Inhoudsopgave HET SCHOOLREGLEMENT... 4 EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 PEDAGOGISCH PROJECT...

Nadere informatie

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs Schooljaar 2017-2018 Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2017-2018 Onze-Lieve-Vrouwinstituut Kloosterweg 1 1640 Sint-Genesius-Rode 02/380 10 15 Beste leerling Beste ouder Wij heten jullie van harte welkom in het Onze-Lieve-Vrouwinstituut

Nadere informatie

WELKOM. Beste ouder(s)(*)

WELKOM. Beste ouder(s)(*) WELKOM Beste ouder(s)(*) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon of dochter uw vertrouwen stelt in onze school. Wij, personeel en directie, zullen alles in het werk stellen

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven TECHNISCH INSTITUUT HEILIG HART Kleine Breemstraat 5 3500 HASSELT Instellingsnummer: 039107 Schoolreglement

Nadere informatie

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be Pedagogisch project en schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Welkom in onze school: een school

Nadere informatie

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Schoolreglement 2015 2016 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Schooljaar Naam: Adres: Klas: Nr.: Klascoach:

Schooljaar Naam: Adres: Klas: Nr.: Klascoach: Schooljaar 2018-2019 Naam: Adres: Klas: Nr.: Klascoach: Tessenderlo, 3 september 2018 Welkom in onze school! Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SINT-MARTINUSSCHOLEN MIDDENSCHOOL ASSE

SCHOOLREGLEMENT SINT-MARTINUSSCHOLEN MIDDENSCHOOL ASSE SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 SINT-MARTINUSSCHOLEN MIDDENSCHOOL ASSE 1 Welkom in onze school: een school voor jou... 3 Inleiding... 4 Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4... 4 2.2. Wederzijdse

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 1 Schoolreglement 2014-2015 Inhoudsopgave pagina INLEIDING 4 DEEL

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege. Tel.: 02/ Fax : 02/ Website :

Sint-Jozefscollege. Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : Sint-Jozefscollege Woluwelaan 20 1150 Brussel Tel.: 02/761.03.80 Fax : 02/761.03.81 E-mail : info@sjcwoluwe.be Website : http://www.sjcwoluwe.be www.facebook.com/sjcwoluwe Inhoudsopgave Deel I PEDAGOGISCH

Nadere informatie

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website :

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : Woluwelaan 20 1150 Brussel Tel.: 02/761.03.80 Fax : 02/761.03.81 E-mail : secretariaat@sjc.skynet.be Website : http://www.sjcwoluwe.be 1 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 7 1. Wat beogen

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. Voorwoord Beste Ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. De directie, de leraren en alle andere personeelsleden zullen alles in het werk

Nadere informatie

Schoolreglement. Middenschool Don Bosco Haacht

Schoolreglement. Middenschool Don Bosco Haacht Schoolreglement Middenschool Don Bosco Haacht 2015-2016 Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2018-2019 Beste ouders Voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind doet u op onze school een beroep. De directie en de leerkrachten zullen dan ook alles in het werk stellen om de kansen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 1 SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 WELKOM IN ONZE SCHOOL Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school beroep doet. De directie en het personeel zullen

Nadere informatie

Schoolreglement SMIKS SCHOOLJAAR

Schoolreglement SMIKS SCHOOLJAAR Schoolreglement SMIKS SCHOOLJAAR 2018-2019 Campus Keerbergen www.smiks.be Campus Schriek Tremelobaan 4 Leuvensebaan 4 3140 Keerbergen 2223 Schriek Tel. 015 51 10 35 Volg ons op Tel. 015 23 46 54 Fax. 015

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit 7 e Directie Dienst 71 Personeelsbeheer, Wedden en Pensioenen Provincieraadsbesluit betreft verslaggever PROVINCIAAL ONDERWIJS Aanpassing schoolreglementen de heer Ivan Verleyen De Provincieraad, Gelet

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar

SCHOOLREGLEMENT schooljaar SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2017-2018 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Welkom Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie en de leraars zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT T E C H N I C U M Gildestraat 22 3800 Sint-Truiden tel 011 68 22 34 fax 011 67 49 80 SCHOOLREGLEMENT 1 september 2015-1 - Welkom in onze school: een school met een hart voor jou! Beste ouders het verheugt

Nadere informatie

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut. Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.be SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 De wijzigingen in vergelijking met vorig

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 VZW KSO Waregem-Anzegem-Avelgem SINT-VINCENTIUSINSTITUUT Kerkstraat 86 8570 Anzegem Tel.: 056/69 45 30 E-mail: info@vincentiusanzegem.be www.vincentiusanzegem.be WELKOM Beste

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2019-2020 Beste ouders Voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind doet u op onze school een beroep. De directie en de leerkrachten zullen dan ook alles in het werk stellen om de kansen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A een goede school bouw je samen SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A Instituut Sancta Maria Aarschot INLEIDING Beste leerling Beste ouders Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 1 Inhoudstafel Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring... 7 2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het

Nadere informatie

Beste ouder(s) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Beste ouder(s) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Welkom Beste ouder(s) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie en de leraars zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

4.1. Praktische afspraken en leefregels op onze school 4.2. Orde- en tuchtreglement

4.1. Praktische afspraken en leefregels op onze school 4.2. Orde- en tuchtreglement Welkom 2 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 4 Deel II Het reglement 7 1. Inschrijvingen en toelatingen 2. Onze school 3. Studiereglement 4. Leefregels, afspraken, orde en tucht 4.1. Praktische

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2015-2016 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar

Schoolreglement Schooljaar Welkom... 2 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4 Deel II Het reglement... 7 1. Inschrijvingen en toelatingen... 7 2. Onze school... 8 3. Studiereglement... 9 4. Leefregels, afspraken,

Nadere informatie

Schoolreglement Mater Dei Schooljaar

Schoolreglement Mater Dei Schooljaar Schoolreglement Mater Dei Schooljaar 2015-2016 Welkom op onze school! Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement Schoolreglement Middenschool 2015-2016 >1 2015-2016 Schoolreglement WELKOM IN ONZE SCHOOL... JOUW SCHOOL!... 5 DEEL I ONS PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 Pedagogisch project... 6

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR a SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2017-2018 Vzw De Ranken Sint-Romboutscollege Veemarkt 56-2800 Mechelen post@srco.be 015 20 24 10 http://www.srco.be Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. De directeur, de leraars en het ondersteunend

Nadere informatie

Secretariaat : Directeur :

Secretariaat : Directeur : SOORTEN AFWEZIGHEDEN AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN a) Verklaring door de ouders Als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt, volstaat een verklaring ondertekend en

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT 1e graad Lipsius Waversesteenweg 96 3090 Overijse tel. 02 687 82 46 fax 02 687 93 07 1egraad@smo-vzw.be 2e graad Lipsius Waversesteenweg 96 3090 Overijse tel. 02 687 72 70 fax 02 687 93 07 2egraad@smo-vzw.be

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2014-2015 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut B (031864)

Nadere informatie

Deel II Het reglement

Deel II Het reglement Deel II Het reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 2 Onze school 3 Studiereglement 3.1. Afwezigheid Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan alle lessen

Nadere informatie

Het schoolreglement 2015-2016

Het schoolreglement 2015-2016 MIDDENSCHOOL SV Luitenant Dobbelaerestraat 16 9930 ZOMERGEM 09 372 78 38 09 372 44 46 sv@svsl.be www.svsl.be vzw Instellingsnr. 047217 311 2 44080 1 BOVENBOUW SL Dreef 47 9930 ZOMERGEM 09 372 77 18 09

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O.

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. Schoolreglement 2015-2016 2 Inhoud 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring tussen school en ouders... 6 2.1. Wederzijdse

Nadere informatie

Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen

Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen 1 Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen 1. Orde en tuchtmaatregelen http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14691 1.1 Ordemaatregel Wanneer een leerling de goede werking

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut B (031864)

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Inhoudsopgave Deel I -Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1 Pedagogisch project... 3 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 4 2.1 Wederzijdse afspraken

Nadere informatie

Sint-Janscollege Meldert. Aalmoezeniers van de Arbeid SCHOOLREGLEMENT

Sint-Janscollege Meldert. Aalmoezeniers van de Arbeid SCHOOLREGLEMENT Aalmoezeniers van de Arbeid SCHOOLREGLEMENT 08-09 Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste hoofdstuk vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Welkom in het Heilig Graf Je bent welkom in onze school. Een school met een duidelijke missie: Het Heilig Graf is een warme en creatieve school met een brede waaier

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE Schoolreglement 2015-2016 Inhoudsopgave Schoolreglement Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring...5 1 Pedagogisch project... 5 1.1 Wie zijn we?... 5 1.2

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2016-2017 Jagerstraat 5 9220 Hamme sintjozef@kohamme.be http://www.kohamme.be 052 47 92 84 1 Geachte ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep

Nadere informatie

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs 2018-2019 Emmaüs Aalter Secundaire School www.op-weg.be Emmaüs Aalter Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het

Nadere informatie

Dagindeling Middagstudie Huiswerkklas / plus-klas Dagindeling tijdens proefwerkperiodes Te laat komen...

Dagindeling Middagstudie Huiswerkklas / plus-klas Dagindeling tijdens proefwerkperiodes Te laat komen... Inhoudstafel DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 1. PEDAGOGISCH PROJECT KOSH EERSTE GRAAD... 6 2. ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS... 7 Wederzijdse afspraken m.b.t.

Nadere informatie

pedagogisch project en schoolreglement

pedagogisch project en schoolreglement 1 pedagogisch project en schoolreglement schooljaar 2019-2020 T +32 3 669 62 63 F 03 669 52 26 secretariaat@stella-matutina.be http://www.stella-matutina.be WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU...

Nadere informatie

Schoolreglement. Montfortcollege Rotselaar

Schoolreglement. Montfortcollege Rotselaar Schoolreglement Montfortcollege Rotselaar Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 COLOMAplus Te r v u u r s e s t e e n w e g 2 2 8 0 0 M e c h e l e n Te l. : 015 42 27 0 3 i n f o @ c o l o m a p l u s. b e w w w. c o l o m a p l u s. b e Inhoud

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2016-2017 INHOUDSTAFEL WELKOM OP ONZE SCHOOL... 7 HET SCHOOLREGLEMENT... 9 DEEL 1 PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1. INLEIDING... 5 2. HET OPVOEDINGSPROJECT VOOR DE K.V.O.-SCHOLEN...

Nadere informatie

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 -2- INHOUD 2 VOORWOORD 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 6 I.1 Welkom in onze school 6 I.2 Onze school

Nadere informatie

Welkom in onze school: een school voor jou

Welkom in onze school: een school voor jou Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2018-2019 INHOUDSTAFEL WELKOM OP ONZE SCHOOL... 2 HET SCHOOLREGLEMENT... 4 DEEL 1 PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1. INLEIDING... 5 2. HET OPVOEDINGSPROJECT VOOR DE K.V.O.-SCHOLEN...

Nadere informatie

Het schoolreglement

Het schoolreglement MIDDENSCHOOL SV BOVENBOUW SL Lt. Dobbelaerestraat 16-9930 LIEVEGEM Dreef 47 9930 LIEVEGEM T 09 372 78 38 T 09 372 77 18 www.campuslievegem.be Het schoolreglement 2019-2020 WELKOM IN ONZE SCHOOL Beste ouder

Nadere informatie

Schoolreglement SINT-LIEVENSCOLLEGE SINT-LIEVENSCOLLEGE MIDDENSCHOOL

Schoolreglement SINT-LIEVENSCOLLEGE SINT-LIEVENSCOLLEGE MIDDENSCHOOL 1 Schoolreglement SINT-LIEVENSCOLLEGE SINT-LIEVENSCOLLEGE MIDDENSCHOOL 2018-2019 Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen.

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies

Nadere informatie

Het schoolreglement. Kloosterbaan ARENDONK

Het schoolreglement. Kloosterbaan ARENDONK Kloosterbaan 5 2370 ARENDONK Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement 2014-2015. Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement 2014-2015. Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw Schoolreglement 2014-2015 Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 5 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 1.1.

Nadere informatie

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Schoolreglement schooljaar 2014 2015 VISO Industrieweg 230, 9030 Mariakerke - Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 - info@viso.be Vrij Instituut

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT Campus Lipsius (1e en 2e graad) Waversesteenweg 96 3090 Overijse tel. 02 687 82 46 fax 02 687 93 07 lipsius@sintmartinusscholen.be Campus Nahon (3e graad) Brusselsesteenweg 147 3090 Overijse tel. 02 687

Nadere informatie

Schooljaar

Schooljaar Schoolreglement Schooljaar 2018-2019 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring... 7 2.1 Wederzijdse afspraken

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SINT-NORBERTUSINSTITUUT. Stationsstraat DUFFEL.

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SINT-NORBERTUSINSTITUUT. Stationsstraat DUFFEL. SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SINT-NORBERTUSINSTITUUT Stationsstraat 6 2570 DUFFEL Tel: 015 30 38 58 Fax: 015 30 38 95 e-mail: mail@snorduffel.be PEDAGOGISCH PROJECT EN SCHOOLREGLEMENT september 2014 1 2 PEDAGOGISCH

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2015-2016 INHOUDSTAFEL WELKOM OP ONZE SCHOOL... 7 HET SCHOOLREGLEMENT... 9 DEEL 1 PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1. INLEIDING...10 2. HET OPVOEDINGSPROJECT VOOR DE K.V.O.-

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2016-2017 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SINT-NORBERTUSINSTITUUT Stationsstraat 6 2570 DUFFEL Tel: 015 30 38 58 Fax: 015 30 38 95 e-mail: mail@snorduffel.be PEDAGOGISCH PROJECT EN SCHOOLREGLEMENT september 2015 1 2 PEDAGOGISCH

Nadere informatie

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Westerlo

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Westerlo VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Westerlo SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 -2- INHOUD 2 VOORWOORD 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 6 I.1 Welkom in onze school 6 I.2 Onze school 7 I.2.1

Nadere informatie

DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar

Schoolreglement Schooljaar Tel. 089 35 24 16 Fax 089 30 67 10 E-mail: info@dbgenk.be www.dbgenk.be VZW DBOC Afdeling Don Bosco Genk Berm 12 3600 Genk-Boxbergheide Schoolreglement Schooljaar 2017-2018 Schoolreglement 1 september

Nadere informatie

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring Schoolreglement 2016 2017 2 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

Inschrijvingen en toelatingen... 6 Eerste inschrijving... 6

Inschrijvingen en toelatingen... 6 Eerste inschrijving... 6 SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 Inleidend woord Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project kosh eerste graad... 2 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 4 2.1. Wederzijdse

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT S M A

SCHOOLREGLEMENT S M A een goede school bouw je samen SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 S M A Instituut Sancta Maria Aarschot INLEIDING Beste leerling Beste ouders Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL

SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 SECUNDAIRE SCHOOL Sint-Ludgardisschool Antwerpen schoolreglement secundair 2015-2016 Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze

Nadere informatie

Weldra legt uw zoon of dochter de laatste proefwerken af van het schooljaar

Weldra legt uw zoon of dochter de laatste proefwerken af van het schooljaar Kapelle-op-den-Bos 2015-06-02 Aan de ouders van de leerlingen van het 5 de jaar Beste ouders Geachte mevrouw, mijnheer Weldra legt uw zoon of dochter de laatste proefwerken af van het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Schoolreglement SINT-LIEVENSCOLLEGE SINT-LIEVENSCOLLEGE MIDDENSCHOOL

Schoolreglement SINT-LIEVENSCOLLEGE SINT-LIEVENSCOLLEGE MIDDENSCHOOL 1 Schoolreglement SINT-LIEVENSCOLLEGE SINT-LIEVENSCOLLEGE MIDDENSCHOOL 2019-2020 Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

KOHa Sint-Jozef. Schoolreglement

KOHa Sint-Jozef. Schoolreglement KOHa Sint-Jozef Schoolreglement 2019-2020 Jagerstraat 5 9220 Hamme sintjozef@kohamme.be http://www.kohamme.be 052 47 92 84 Pagina 1 van 56 Geachte ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de

Nadere informatie

1 RHIZO School voor mens & samenleving

1 RHIZO School voor mens & samenleving 1 RHIZO School voor mens & samenleving Welkom in onze school Beste ouders Beste leerling Wij zijn blij dat jullie voor onze school hebben gekozen. De directie en alle personeelsleden zullen alles in het

Nadere informatie

Immaculata Maria- instituut

Immaculata Maria- instituut Immaculata Maria- instituut SCHOOLREGLEMENT Dit schoolreglement is geldig voor het schooljaar 2017-2018 vzw OZCS West-Brabant Ondernemingsnummer: 0421 912 980 Immaculata Maria-instituut Kapelleweide 5

Nadere informatie

2015-2016 O.-L.-V.-HEMELVAART-

2015-2016 O.-L.-V.-HEMELVAART- Schoolreglement 2015-2016 O.-L.-V.-HEMELVAART- Instituut Keukeldam 17 8790 Waregem 056 60 63 43 www.hemelvaart.be 2 WELKOM IN HET O.-L.-V.-HEMELVAARTINSTITUUT: OOK JOUW SCHOOL! Beste ouders Beste leerling

Nadere informatie

KOHa Sint-Jozef. Schoolreglement

KOHa Sint-Jozef. Schoolreglement KOHa Sint-Jozef Schoolreglement 2017-2018 Jagerstraat 5 9220 Hamme sintjozef@kohamme.be http://www.kohamme.be 052 47 92 84 Pagina 1 van 56 Geachte ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de

Nadere informatie

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs

Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs Schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs 2017-2018 Emmaüs Aalter Emmaüs Aalter Secundaire School www.op-weg.be Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het

Nadere informatie

Sint-Janscollege Meldert. Aalmoezeniers van de Arbeid SCHOOLREGLEMENT

Sint-Janscollege Meldert. Aalmoezeniers van de Arbeid SCHOOLREGLEMENT Aalmoezeniers van de Arbeid SCHOOLREGLEMENT 2019-2020 Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste hoofdstuk vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2019-2020 SINT-JOZEFINSTITUUT WEGVOERINGSSTRAAT 59 A 9230 WETTEREN 09 369 04 09 www.sjiwetteren.be vzw Katholiek Onderwijs Wetteren INHOUD DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT - ENGAGEMENTSVERKLARING

Nadere informatie